T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Kurumlar Vergisi Sirküleri/17. :2004 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi Tarihi :11/04/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Kurumlar Vergisi Sirküleri/17. :2004 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi Tarihi :11/04/2005"

Transkript

1 Başlõk Kurumlar Vergisi Sirküleri/17 Tarih 11/04/2005 Sayõ KVK-17/2005-5/Kurumlar Vergisi Beyannamesi-1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/17 Konusu :2004 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi Tarihi :11/04/2005 Sayõsõ : KVK-17/2005-5/Kurumlar Vergisi Beyannamesi-1 İlgili Olduğu Maddeler : Kurumlar Vergisi Kanununun 20 nci ve müteakip maddeleri İlgili Olduğu Kazanç Türleri : Kurum Kazancõ I- GİRİŞ 2004 vergilendirme dönemine ilişkin verilecek kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi ile ilgili açõklamalar, bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadõr. II- AÇIKLAMALAR A) Genel Olarak: 5083 sayõlõ Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkõnda Kanunun uygulamasõna ilişkin açõklamalarõn yapõldõğõ 13 Sõra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği nin (I-2.3) bölümünde belirtildiği üzere, 01/01/2005 tarihinden itibaren düzenlenecek tüm belgeler ve yapõlacak muhasebe kayõtlarõ, sadece Yeni Türk Lirasõ (YTL) ve Yeni Kuruş (YKr) üzerinden olacaktõr. Bu nedenle, 2004 vergilendirme dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi de YTL ve YKr üzerinden düzenlenecektir. B) e-beyanname 213 sayõlõ Vergi Usul Kanununun 5228 sayõlõ Kanunun 8 nci maddesiyle değişik mükerrer 257 nci maddesinin birinci fõkrasõnõn (4) numaralõ bendi, 4. Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlõ bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçlarõ konulmak suretiyle İnternet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamõnda verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracõ kõlõnarak gönderilmesi hususlarõnda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarõmõnda uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslarõ tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef gruplarõ ve faaliyet konularõ itibarõyla ayrõ ayrõ uygulatmaya, şeklinde değiştirilmiş; anõlan Kanunla aynõ maddenin sonuna eklenen fõkrada da, Birinci fõkranõn (4) numaralõ bendi uyarõnca Maliye Bakanlõğõnõn beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracõ kõlõnarak gönderilmesi hususunda izin vermesi veya zorunluluk getirmesi

2 halinde, (mükellef veya vergi sorumlusu ile gönderme işini yapacak kişiler arasõnda özel sözleşme düzenlenmek kaydõyla) elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler, mükellef veya vergi sorumlusu tarafõndan verilmiş addolunur. hükmüne yer verilmiştir. Maddede yer alan bu düzenleme ile Maliye Bakanlõğõ, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ve diğer elektronik bilgi iletişim araç ve ortamõnda doğrudan mükellefler tarafõndan gönderilmesine izin verebileceği veya zorunluluk getirebileceği gibi, bunlarõn yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişiler aracõlõğõyla gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye de yetkili kõlõnmõştõr. Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 5228 sayõlõ Kanunun 3 üncü maddesiyle değiştirilen 28 inci maddesinin ikinci fõkrasõnda, beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde, tahakkuk fişinin elektronik ortamda düzenleneceği ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletileceği; bu iletinin, tahakkuk fişinin mükellefe tebliği yerine geçeceği hükme bağlanmõştõr. Vergi Usul Kanununun 28 ve mükerrer 257 nci maddelerinde yer alan söz konusu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden de anlaşõlacağõ üzere, beyannameler gerek elektronik ortamda mükellef tarafõndan doğrudan, gerekse yetki verilmiş aracõlar kanalõyla gönderilsin, her iki halde de mükellef tarafõndan verilmiş addolunacak ve mükellefin kendi beyanõ olarak değerlendirilecektir. Buna göre; elektronik ortamda gönderilen beyanname ile kağõt ortamõnda gönderilen beyanname arasõnda hukuki sonuçlarõ itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadõr. Elektronik ortamda gönderilecek beyannamelerin (e-beyanname) kapsamõ, beyannamelerini doğrudan doğruya kendileri gönderebilecek mükellefler ile e-beyanname gönderme konusunda Bakanlõğõmõzca yetkili kõlõnan gerçek ve tüzel kişiler ve e-beyanname gönderilmesine ilişkin hususlar, 30/09/2004 tarih ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan 340 Sõra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açõklanmõştõr. Ayrõca, 03/03/2005 tarih ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan 346 Sõra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 31/12/2004 tarihi itibariyle aktif toplamõ 200 milyar Türk Lirasõnõ ( YTL) veya 2004 hesap dönemine ait cirolarõ toplamõ 400 milyar Türk Lirasõnõ ( YTL) aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin, yõllõk kurumlar vergisi beyannamesi ve geçici vergi beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olduklarõ ifade edilmiştir vergilendirme dönemine ilişkin elektronik ortamda gönderilecek kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin açõklamalar, adresinin e- Beyanname bölümündeki Uygulama Yazõlõmõ Kullanõcõ Kõlavuzu nda yapõlmõştõr. III- KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI A) İDARİ BİLGİLER TABLO-1 in üzerinde yer alan bu bölüme ilişkin açõklamalara satõr numaralarõ itibarõyla aşağõda yer verilmiştir. 1- Bu alana bağlõ bulunulan vergi dairesinin adõ 2- İl ve ilçe belirtilecektir. 3- Mükellefiyet Şekli: Mükellefler, dar veya tam mükellef olmalarõna göre durumlarõna uygun kõsmõ işaretleyeceklerdir.

3 4- Vergilendirme Dönemi: İlk satõra mükelleflerin tâbi olduklarõ hesap döneminin başlangõç tarihi, ikinci satõra ise hesap döneminin bitiş tarihi Örneğin, hesap dönemi takvim yõlõ olan bir mükellef (2004 yõlõ için) ilk satõra 01/01/2004; ikinci satõra ise 31/12/2004 yazacaktõr. 5- Vergi Kimlik No: Mükellefler bu kõsma, vergi dairesince kendilerine verilen on haneli vergi kimlik numarasõnõ yazacaklardõr. 6- Kurum Sicil No: Şirketler ve kooperatifler ticaret sicil numarasõnõ, vakõflar vakõf sicil numarasõnõ, dernekler dernek sicil numarasõnõ yazacaklardõr. B) KURUMUN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ TABLO-1 de yer alan Kurumun Kimlik ve Adres Bilgileri ne ilişkin açõklamalara satõr numaralarõ itibarõyla aşağõda yer verilmiştir. 1- Unvanõ: Mükellef kurumun unvanõ uygun kõsaltmalarla 2- Hukuki Yapõsõ: Mükellef kurumun hukuki niteliği Anonim Şirket, İktisadi İşletme, Kooperatif veya İş Ortaklõğõ gibi. 3- Faaliyet Kodu: Yapõlan işin niteliğine uygun olarak, ( internet adresinde yayõmlanan listelerden tespit edilecek faaliyet kodu Birden fazla alanda faaliyette bulunan mükellefler, cirosu en yüksek olan faaliyetin kodunu yazacaklardõr. 4- Adres Değişikliği: Daha önce bildirilen adreste bir değişiklik olup olmadõğõna göre ilgili kutu işaretlenecektir. 5- Kanuni veya İş Merkezinin Adresi: Kurumun kanuni veya iş merkezinin adresi ile ilgili ayrõntõlar uygun kõsaltmalarla Daha önce bildirilen adreste herhangi bir değişiklik yok ise bu kõsõm boş bõrakõlacaktõr. İl kodu olarak ilin trafik kodu 6- Ülkesi: Buraya sadece dar mükellef kurumun ana merkezinin bulunduğu ülke adõ 7- E-Posta Adresi: Mükellef kurumla iletişimde kullanõlabilecek bir e-posta adresi Bakanlõk, mükellefle bu adres vasõtasõyla irtibat kurabilecektir. 8- Telefon No., Faks No, Cep Tel.No: Bu satõrlara, alan kodu ile birlikte söz konusu bilgiler C) DAR MÜKELLEFİN TEMSİLCİSİNİN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ TABLO-2 de yer alan Dar Mükellefin Temsilcisinin Kimlik ve Adres Bilgileri ne ilişkin bu bölüm, yukarõda yapõlan açõklamalar çerçevesinde doldurulacaktõr. D) KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI TABLO-3 de yer alan Kuruma Bağlõ İşyerlerinin Türü ve Sayõsõ na ilişkin bu bölümde, kuruma bağlõ işyerlerinin türü ve sayõsõ ayrõ ayrõ belirtilerek toplamlarõ 17 no.lu satõra E) GEÇMİŞ YIL ZARARLARI TABLO-4 de yer alan Geçmiş Yõl Zararlarõ na ilişkin bu bölümde,indirilmesi imkan dahilindeki

4 geçmiş yõl zararlarõ ilgili satõrlara yazõlacak ve toplamlarõ 27 no.lu satõrda gösterilecektir. F) KAZANÇ VE MATRAH BİLDİRİMİ TABLO-5 de yer alan Kazanç ve Matrah Bildirimi ne ilişkin açõklamalara satõr numaralarõ itibarõyla aşağõda yer verilmiştir. 28- Ticari Bilanço Karõ, 29- Ticari Bilanço Zararõ: Bu satõrlara, mükellefin ticari karõ veya zararõ Bu tutar, istisna ve indirimler dahil bütün kurum kazancõnõ içermelidir. Bu bağlamda kurum kazanç yada zararõ, beyannamenin satõrlarõ ile satõrlarõ arasõndaki satõrlarda yer alan tutarlarõ da içermelidir. Bu satõrlarda yer alan istisna ve indirimlerden bir kõsmõ veya tamamõ, dönem içinde defterler üzerinde kazançtan indirim konusu yapõlmõş ise, indirilen söz konusu tutarlar, 30 no.lu Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler satõrõna yazõlmak suretiyle kurum kazancõna ilave edilecektir. 30- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler: Dönem içinde kurum kazancõndan indirilen ancak vergi mevzuatõna göre indirilmesi mümkün olmayan bilumum giderler bu satõra 31- Önceki Yõl Ayrõlan Finansman Fonu: 4369 sayõlõ Kanunla uygulamadan kaldõrõlan finansman fonundan 2004 yõlõna isabet eden tutar a) Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler ; bölümündeki (32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43) no.lu satõrlar, kurum kazancõ zarar olsa dahi doldurulacak ve zarar artõrõcõ unsur olarak dikkate alõnacaktõr. 32- İştirak Kazançlarõ (K.V.K.Mad.8/1): Kurumlarõn, tam mükellefiyete tâbi başka bir kurumun sermayesine iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar 33- Yatõrõm Fon ve Ortaklõklarõnõn Portföy İşletmecilik Kazancõ (K.V.K.Mad.8/4): Yatõrõm fon ve ortaklõklarõnõn, Kurumlar Vergisi Kanununun 8/4 üncü maddesi kapsamõnda elde ettikleri kazançlar 34- Rüçhan Hakkõ Kupon Satõş ve Emisyon Primi Kazancõ (K.V.K.Mad.8/5): Kurumlarõn rüçhan hakkõ kuponlarõnõn satõşõndan elde ettikleri kazançlarõ ile anonim şirketlerin kuruluşlarõnda veya sermayelerini artõrdõklarõ sõrada çõkardõklarõ hisse senetlerinin itibarî değerlerinin üzerinde elden çõkarõlmasõndan sağlanan kazançlar 35- Yurt Dõşõ İnşaat ve Onarma İşlerinden Sağlanan Kazançlar (K.V.K.Mad.8/7): Yurt dõşõnda yapõlan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan ve Türkiye'de genel netice hesaplarõna intikal ettirilen kazançlar 36- Eğitim ve Öğretim Kurumlarõ ile Dernek ve Vakõflara Ait Rehabilitasyon Merkezlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlar (K.V.K. Mad.8/8): 25/11/2004 tarih ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan 254 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapõlan açõklamalar çerçevesinde bu tür faaliyetlerden elde edilen kazanç tutarõ 37- K.V.K.Geçici Mad.28/a: Tam mükellefiyete tâbi kurumlarõn, söz konusu madde kapsamõndaki iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin satõşõndan doğan ve vergi mevzuatõ uyarõnca istisna uygulanacak kazanç tutarõ 38- Yurtdõşõ İştirak ve Şube Kazançlarõ (K.V.K.Geçici Mad.33): Söz konusu madde uyarõnca, kurumlarõn bu maddenin yürürlüğe girdiği 31/07/2004 tarihinden itibaren 31/12/2004 tarihine kadar; yurt dõşõ iştiraklerinden elde ettikleri iştirak kazançlarõ ile yurt dõşõnda bulunan şubeleri

5 aracõlõğõ ile elde ettikleri kurum kazançlarõ, 2004 vergilendirme dönemi kurum kazancõna dahil edilmek ve 30/06/2005 tarihine kadar da Türkiye' ye transfer edilmiş olmak şartõyla, kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Söz konusu kazanç tutarõ bu satõra 39- Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar: 04/09/2004 tarih ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan 85 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapõlan açõklamalar çerçevesinde hesaplanacak istisna kazanç tutarõ bu satõra sayõlõ Kanun Kapsamõnda İstisna Kazançlar: 4325 sayõlõ Kanunun 3/a maddesi uyarõnca istisna uygulanacak kazanç tutarõ bu satõra İlgili mevzuat gereği düzenlenecek yeminli mali müşavirlik tasdik raporu da genel esaslar çerçevesinde vergi dairesine teslim edilecektir. 41- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden Elde Edilen Kazançlar: Bu bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasõran bu bölgelerdeki yazõlõm ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri ve 4691 sayõlõ Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarõnca istisna uygulanacak kazanç tutarõ 42- AR-GE İndirimi (K.V.K. Mad.14/6): 20/02/2005 tarih ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan 86 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapõlan açõklamalar çerçevesinde hesaplanacak AR-GE İndirimi bu satõra 43- Diğer İndirimler ve İstisnalar: Yukarõda yer alan indirim ve istisnalar dõşõnda kalan ve özel kanunlarõnda yer alan hükümler dolayõsõyla sağlanan istisnalar ile değerleme işlemlerinden kaynaklanan indirimler bu satõra Bu satõrõn doldurulmasõ halinde, indirim ve istisna konusu kazançlarõn nelerden oluştuğunu açõklayan bir yazõ beyannameye eklenecektir. e-beyannamenin doldurulmasõnda ise Diğer indirim ve istisnalar õn, her bir indirim ve istisnanõn, hangi mevzuattan veya işlemden kaynaklandõğõ belirtilecek şekilde ayrõ ayrõ satõrlara yazõlmasõ gerekmektedir. 44- Kar ve İlaveler Toplamõ: 28, 30 ve 31 no.lu satõrlarõn toplamõ bu satõra 45- Cari Yõla Ait Zarar, İstisnalar ve İndirimler Toplamõ: 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43 no.lu satõrlarõn toplamõ bu satõra yazõlacaktõr 46- Zarar, 47- Kar : Bu satõrlara, 44 ve 45 no.lu satõrlarda yer alan tutarlarõn farkõ (Kar/Zarar) 44 no.lu satõr büyükse fark 47 no.lu satõra, 45 no.lu satõr büyükse fark 46 no.lu satõra 48- Diğer Geçmiş Yõl Zararlarõ, 49- İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yõl Zararlarõ: 47 no.lu satõrda yer alan KAR tutarõna ulaşõncaya kadar; öncelikle geçmiş yõl zararlarõ mahsup edilecektir. Geçmiş yõl zararlarõnõn mahsubunda en eski yõla öncelik verilecek, aynõ yõla ilişkin zarar mahsubunda ise istisnadan kaynaklanan zarar tutarõ öncelikle mahsup edilecektir. Örneğin, 1999 yõlõ geçmiş yõl zararõ 48 no.lu satõrdan indirim konusu yapõlacaktõr. Kalan tutar varsa bu tutar kadar 2000 yõlõ istisnadan kaynaklanan zarar tutarõ 49 no.lu satõra yazõlacak, kalan tutara kadar da 2000 yõlõ diğer geçmiş yõl zararlarõ 48 no.lu satõra ilave edilecektir. 2001, 2002 ve 2003 yõllarõ zarar mahsubunda da 2000 yõlõ zarar mahsubu için yapõlan açõklamalar geçerli olacaktõr.

6 50- Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yõl Zararõ: 47 no.lu satõrdaki Kar tutarõnõ aşmamak kaydõyla 48 ve 49 no.lu satõrlarõn toplam tutarõ bu satõra 51- İndirime Esas Tutar: 47 no.lu satõrdaki tutardan 50 no.lu satõrdaki tutarõn mahsubundan sonra kalan müspet fark, bu satõra b) Kazancõn Bulunmasõ Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler : no.lu satõrlar arasõndaki satõrlar, kazancõn bulunmasõ halinde indirilecek istisna ve indirimlere ait olup 51 no.lu satõrda yer alan İndirime Esas Tutar a ulaşõncaya kadar bu satõrlardaki tutarlardan indirim yapõlacaktõr. e-beyannamede ise, İndirime Esas Tutar satõrõnda herhangi bir tutar mevcut değil ise, bu bölüm bilgi amaçlõ doldurulabilecektir. Ancak sonuç hesaplarõnõ etkilemeyecektir. 52- Risturnlar (K.V.K.Mad. 8/2): Madde kapsamõndaki kooperatiflerin ortaklarõ için hesapladõklarõ risturn tutarõ 53- Bağõş ve Yardõmlar (K.V.K. Mük.Mad.14/1-b): Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 14/1-b maddesi uyarõnca makbuz karşõlõğõnda yapõlan bağõş ve yardõmlarõn toplamõnõn, o yõla ait kurum kazancõnõn % 5' ine kadar olan kõsmõ 67 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere, indirilebilecek bağõş ve yardõm tutarõnõn tespitinde esas alõnan kurum kazancõ, zarar mahsubu dahil giderler düşüldükten, iştirak kazançlarõ hariç indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Kar ve İlaveler Toplamõ (İştirak Kazançlarõ İstisnasõ+Geçmiş Yõl Zararlarõ)] tutardõr. 54- Eğitim ve Sağlõk Tesisleri ile Yurt İnşasõna İlişkin Bağõş ve Yardõmlar (K.V.K.Mük.Mad.14/1-c): Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 14/1-c maddesi uyarõnca, anõlan maddenin (b) bendinde sayõlan kamu kurum ve kuruluşlarõna okul, sağlõk tesisi, yüz yatak (kalkõnmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvasõ, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakõm ve rehabilitasyon merkezi inşasõ dolayõsõyla yapõlan harcamalar veya bu tesislerin inşasõ için bu kuruluşlara yapõlan her türlü bağõş ve yardõmlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için 31/07/2004 tarihinden itibaren yapõlan her türlü nakdi ve ayni bağõş ve yardõmlarõn tamamõ 31/07/2004 tarihinden önce maddede sayõlan kamu kurum ve kuruluşlarõna okul, sağlõk tesisi, yüz yatak (kalkõnmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu inşasõ dolayõsõyla yapõlan harcamalar veya bu tesislerin inşasõ için bu kuruluşlara yapõlan her türlü bağõş ve yardõmlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için her türlü nakdi ve ayni bağõş ve yardõmlarõn tamamõ ise matrahõn tespitinde indirim olarak dikkate alõnacaktõr. 31/07/2004 tarihinden önce çocuk yuvasõ, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakõm ve rehabilitasyon merkezi inşasõ dolayõsõyla yapõlan harcamalar veya bu tesislerin inşasõ için bu kuruluşlara yapõlan her türlü bağõş ve yardõmlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapõlan her türlü nakdi ve ayni bağõş ve yardõmlarõn ise, 53 no.lu satõrda yapõlan açõklamalar uyarõnca kurum kazancõnõn %5 i ile sõnõrlõ bağõş ve yardõmlar kapsamõnda değerlendirilmesi gerekmektedir. 55- Kültür ve Turizm Amaçlõ Bağõş ve Yardõmlar (K.V.K. Mük.Mad.14/1-d): Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 14/1-d maddesi uyarõnca, genel ve özel bütçeli kamu idareleri ile il özel idareleri ve belediyeler, köyler ve kamu yararõna çalõşan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanõnan vakõflar ve bilimsel araştõrma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafõndan yapõlan ya da Kültür ve Turizm Bakanlõğõnca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen projelere 31/07/2004 tarihinden itibaren yapõlan bağõş ve yardõmlarõn 2004 yõlõ için

7 tamamõ bu satõra Bu bent uyarõnca yapõlacak bağõş indirimi uygulamasõ için bağõş yapõlan projenin Kültür Bakanlõğõ tarafõndan desteklendiği veya desteklenmesinin uygun görüldüğüne ilişkin ilgili Bakanlõğõn yazõsõ eklenecektir. e-beyanname gönderen mükelleflerin ise söz konusu yazõyõ kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği sürenin sonuna kadar bağlõ bulunduklarõ vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Öte yandan, Vakõflar Genel Müdürlüğünün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vakõflar ile belediyeler dahil diğer kamu kurum ve kuruluşlarõ adõna kayõtlõ olan, Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Kurulu nezdinde eski eser tescilli abide eserlerin; bakõmõ, onarõmõ, restore edilmesi ve yaşatõlmasõ amacõyla abide eserin kayõtlõ olduğu kurum ve kuruluşlara 01/01/ /07/2004 arasõnda yapõlan bağõş ve yardõmlarõn tamamõ, matrahõn tespitinde indirim olarak dikkate alõnacaktõr. 56- Sponsorluk Harcamalarõ (K.V.K. Mük.Mad.14/1-e): Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 14/1-e maddesine göre, 3289 sayõlõ Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkõnda Kanun ile 3813 sayõlõ Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda Kanun kapsamõndaki sponsorluk harcamalarõ ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği uyarõnca 31/07/2004 tarihinden itibaren yapõlan sponsorluk harcamalarõ bu satõra Bu tutar, amatör spor dallarõ için yapõlan sponsorluk harcamalarõnõn tamamõ, profesyonel spor dallarõ için yapõlan sponsorluk harcamalarõnõn ise % 50 si olacaktõr. 13/03/ /07/2004 arasõnda yapõlan sponsorluk harcamalarõnõn ise amatör spor dallarõ için tamamõ, profesyonel spor dallarõ için %50 si matrahõn tespitinde indirim olarak dikkate alõnacaktõr. 57- Gerçekleşen Yatõrõm Harcamalarõ İndirimi: Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 inci maddesinin birinci fõkrasõna göre, 24/04/2003 tarihinden önce yapõlan müracaatlara istinaden düzenlenen yatõrõm teşvik belgeleri kapsamõndaki yatõrõmlarla ilgili yatõrõm harcamalarõna (teşvik belgelerine bu tarihten sonra ilave edilen iktisadî kõymetler için yapõlan harcamalar hariç), yatõrõm indirimi uygulamasõna ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun bu tarihten önce yürürlükte bulunan hükümleri uygulanacaktõr. İsteyen mükellefler, bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapõlan müracaatlara istinaden düzenlenen yatõrõm teşvik belgeleri kapsamõnda bu tarihten itibaren yaptõklarõ harcamalarõ (öngörülen harcamalar kapsamõnda daha önce yatõrõm indirimi istisnasõndan yararlanmõş harcamalar hariç) için bu Kanunun 19 uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde yatõrõm indirimi istisnasõndan yararlanabileceklerdir. Bunun için, maddede belirtilen süre içinde bağlõ bulunulan vergi dairesine bir bildirimde bulunulmuş ve tercihin, alõnmõş olan yatõrõm teşvik belgelerinin tamamõ için yapõlmõş olmasõ şarttõr. Söz konusu uygulama ile ilgili olarak, yine aynõ Kanunun geçici 65 inci maddesi de dikkate alõnarak, yatõrõm indirimi istisnasõnda 4842 sayõlõ Kanunla yapõlan değişiklik öncesi uygulamayõ tercih eden mükelleflerin yaptõklarõ yatõrõm harcamalarõna ilişkin olarak gerçekleşen yatõrõm harcamasõ tutarõ üzerinden teşvik belgelerinde belirtilen indirim oranõnõn uygulanmasõ suretiyle hesaplanacak indirim tutarõ bu satõra 4842 sayõlõ Kanunla yapõlan değişiklik sonrasõ Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi kapsamõnda yatõrõm indirimi istisnasõndan yararlanan mükellefler ise yaptõklarõ yatõrõm harcamasõ tutarõnõn %40 õnõ hesaplayarak bu satõra yazacaklardõr. 58- Öngörülen Yatõrõm Harcamalarõ İndirimi: Yukarõda yapõlan açõklamalar çerçevesinde, yatõrõm indirimi istisnasõnda 4842 sayõlõ Kanunla yapõlan değişiklik öncesi uygulamayõ tercih eden mükelleflerce, anõlan Kanunla kaldõrõlan Gelir Vergisi Kanununun Ek:1-6 maddeleri hükümlerine göre öngörülen yatõrõm harcamasõ tutarõ üzerinden teşvik belgelerinde belirtilen indirim oranõnõn

8 uygulanmasõ suretiyle hesaplanacak indirim tutarõ 59- Toplam Yatõrõm İndirimi: 57 ve 58 no.lu satõrlarõn toplamõ bu satõra Mükelleflerin, yatõrõm indirimi istisnasõndan yararlanmalarõ için aranan şartlarõ taşõdõklarõnõn yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar ile yatõrõm indirimi istisnasõndan yararlanmak için yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz zorunluluğuna ilişkin hadler, 35 Seri No.lu SM, SMMM Ve YMM Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Bu hadleri aşan yatõrõm harcamalarõnõn söz konusu istisnadan yararlanabilmesi için mükelleflerin bu işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri zorunludur. Yõllõk gelir veya kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) için sözleşme düzenlemiş olan mükelleflerin de yatõrõm indirimi istisnasõndan yararlanmalarõ için yatõrõm indirimi istisnasõ tasdik raporu ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadõr. Ancak, bu mükelleflerin yatõrõm indirimi istisnasõna konu teşkil eden işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdiki için bu anõlan Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapõlan inceleme ve tetkiklere tam tasdik raporunun ayrõ bir bölümünde yer verilmesi gerekmektedir. 60- Diğer İndirimler: Bu satõra yazõlacak indirim ve istisna konusu kazançlarõn bulunmasõ halinde bunlarõn nelerden oluştuğu hususu da beyannameye eklenen yazõda ayrõca belirtilecektir. e-beyannamenin doldurulmasõnda ise Diğer indirim ve istisnalar satõrõ, her bir indirim ve istisnanõn, hangi mevzuattan veya işlemden kaynaklandõğõ belirtilecek şekilde ayrõ ayrõ satõrlara yazõlmasõ gerekmektedir. 61- Toplam: 52, 53, 54, 55, 56, 59 ve 60 numaralõ satõrlarda yer alan tutarlarõn toplamõ 62- Dönem Safi Kurum Kazancõ (Matrah): 51 no.lu satõrdaki tutardan 61 no.lu satõrdaki tutarõn çõkartõlmasõyla bulunan tutar 63- Hesaplanan Kurumlar Vergisi: 62 no.lu satõrdaki tutarõn 2004 yõlõnda uygulanacak kurumlar vergisi oranõ (%33) ile çarpõmõ sonucu bulunan tutar bu satõra 64- Gelecek Yõla Devreden Cari Yõl Zararõ: 46 no.lu satõrda yer alan tutar 65- Safi Kurum Kazancõnõn Türkiye Dõşõnda Elde Edilen Kõsmõ: 28 no.lu satõra dahil edilmek suretiyle konsolide edilen ticari karõn, Türkiye dõşõnda elde edilen kõsmõ bu satõra Ancak, 35 ve 38 no.lu satõrlarda yer alan yurt dõşõ inşaat ve onarma işlerinden sağlanan kazançlar ile yurt dõşõ iştirak ve şube kazançlarõ bu tutara dahil edilmeyecektir Sayõlõ Kanun Kapsamõnda Vergi İndirimi Uygulanacak Kazanca İsabet Eden Kurumlar Vergisi: Bu tutar beyanname dõşõnda hesaplanmak suretiyle tespit edilecektir. Hesaplama, 4325 sayõlõ kanun kapsamõnda vergi indiriminden yararlanacak kazançlara, kurumlar vergisi oranõ (2004 yõlõ kazançlarõ için %33) uygulanmak suretiyle bulunup bu satõra e-beyannamenin doldurulmasõnda ise 4325 sayõlõ Kanun Kapsamõnda İndirime Esas Kazanç Tutarõ ve vergi indiriminin hesaplanmasõnda dikkate alõnacak İşçi Sayõsõ bilgileri girildiği takdirde 4325 Sayõlõ Kanun Kapsamõnda Vergi İndirimi Uygulanacak Kazanca İsabet Eden Kurumlar Vergisi ile İndirilecek Kurumlar Vergisi program tarafõndan hesaplanacaktõr. 67- İndirim Oranõ: Bu satõra, 4325 sayõlõ Kanun uyarõnca çalõştõrõlan işçi sayõsõ dikkate alõnarak yararlanõlabilecek indirim oranõ yazõlacak ve (YKr) haneleri küsuratlarõ ifade etmek için

9 kullanõlacaktõr. 11 işçi için (40,50) gibi. 68- İndirilecek Kurumlar Vergisi: Bu satõra, 66 no.lu satõrda yer alan tutara 67 no.lu satõrda belirtilen indirim oranõnõn uygulanmasõ suretiyle hesaplanan indirilebilecek vergi tutarõ G) VERGİ BİLDİRİMİ TABLO-6 da yer alan Vergi Bildirimi ne ilişkin açõklamalara satõr numaralarõ itibarõyla aşağõda yer verilmiştir. 69- Kurumlar Vergisi Matrahõ: Bu satõra 62 no.lu satõrda yer alan tutar 70- Hesaplanan Kurumlar Vergisi: Bu satõra 63 no.lu satõrda yer alan tutar Sayõlõ Kanun Kapsamõnda İndirilecek Kurumlar Vergisi: Bu satõra 68 no.lu satõrda yer alan tutar ile aynõ mahiyette olup geçmiş yõllarda indirim konusu yapõlamayan kurumlar vergisi toplamõ yazõlacak, ancak indirim konusu yapõlacak kurumlar vergisi, 70 no.lu satõrdaki tutarõ aşamayacaktõr. İndirim konusu yapõlamayan kõsõm, ileriki yõl kazançlarõ üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden indirilebilecektir. e-beyannamede ise 4325 sayõlõ Kanun kapsamõnda önceki yõllardan devreden indirilecek kurumlar vergisinin bulunmasõ halinde bu tutar ilgili satõra 72- İndirim Sonrasõ Kurumlar Vergisi : 70 no.lu satõrdaki tutardan 71 no.lu satõrdaki tutarõn çõkarõlmasõ sonucu bulunan tutar 73- Yabancõ Ülkelerde Ödenen Vergilerden Mahsup Edilecek Kõsõm: Bu satõra, 65 no.lu satõra yazõlan beyannameye dahil kazançlar üzerinden yurt dõşõnda ödenen vergilerden indirilmesi mümkün olan tutar Bu tutar, 65 no.lu satõrda yer alan tutara kurumlar vergisi oranõnõn (2004 yõlõ için %33) uygulanmasõ suretiyle bulunacak tutardan fazla olmayacaktõr. Ayrõca, yabancõ ülkelerde ödenen vergilerin Türkiye de hesaplanan kurumlar vergisine mahsubundan sonra kalan tutarõn iadesi mümkün olmadõğõndan, bu satõra yazõlan tutar hiçbir surette 72 no.lu satõrda yer alan tutardan büyük olamayacaktõr. 35 ve 38 no.lu satõrlarda yer alan yurt dõşõ inşaat ve onarma işlerinden sağlanan kazançlar ile yurt dõşõ iştirak ve şube kazançlarõ kurumlar vergisinden istisna olduğundan bu kazançlara ilişkin ödenen vergilerin mahsubu söz konusu değildir. e-beyannamede ise Ekler in içinde yer alan Yabancõ Ülkelerde Ödenen Vergiler e ilişkin bölüm doldurulacaktõr. e-beyanname verenler de dahil olmak üzere mükelleflerin, yabancõ ülkelerde ödenen vergilere ilişkin belgeleri Kurumlar Vergisi Kanununun 43 üncü maddesi uyarõnca bağlõ bulunduklarõ vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. 74- Yõl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler: Beyana dahil edilen gelirler üzerinden yõl içinde Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi uyarõnca tevkif suretiyle ödenen vergilerin toplamõ Tevkif suretiyle ödenen vergilere ilişkin bilgilerin beyannameye eklenmesi gerekmektedir. e-beyannamede ise Ekler in içinde yer alan Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste

10 doldurulacaktõr. Vergi tevkifatõnõn kamu kurum ve kuruluşlarõnca yapõlmõş olmasõ halinde listeye bunlarõn vergi kimlik numarasõ ( ) olarak girilecektir. 75- Geçici Vergi: Yõllõk beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden ilgili hesap döneminin üçer aylõk dönemlerine ilişkin olarak ödenen geçici vergi buraya Mahsup işleminin yapõlabilmesi için üçer aylõk dönemler itibariyle tahakkuk ettirilen geçici verginin mutlak surette ödenmiş olmasõ gerekmektedir. 76- Mahsup Edilecek Vergiler Toplamõ: 73, 74 ve 75 no.lu satõrlarda yer alan tutarlarõn toplamõ 77- Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi: 72 no.lu satõrdaki tutardan 76 no.lu satõrdaki tutarõn çõkarõlmasõ sonucu bulunan tutar 78- İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi: 76 no.lu satõrdaki tutardan 72 no.lu satõrdaki tutarõn çõkarõlmasõ sonucu bulunan tutar 79- İadesi Gereken Kurumlar Vergisi: 78 no.lu satõrdaki tutardan 75 no.lu satõrdaki tutarõn çõkarõlmasõ sonucu bulunan tutar 80- İadesi Gereken Geçici Vergi: 78 no.lu satõrdaki tutardan 79 no.lu satõrdaki tutarõn çõkarõlmasõ sonucu bulunan tutar H) MALİ BİLGİLER TABLO 7 de kurumlarõn Mali Bilgilerine ilişkin bilgiler yer almaktadõr. 329 Sõra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari, zirai ve mesleki kazançlarõ dolayõsõyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri için, Performans Derecelendirme Bildirimi verme zorunluluğu getirilmişti. Söz konusu zorunluluk, 03/03/2005 tarih ve VUK-16/2005-3/ Performans Derecelendirme Bildirimi Uygulamasõ-1 sayõlõ sirkülerde yapõlan açõklamalar çerçevesinde kaldõrõlmõş olup, 2004 yõlõ gelirlerinin beyanõndan itibaren başlamak üzere; düzenlenecek Kurumlar Vergisi Beyannamesinde (e-beyanname dahil) mükellefler tarafõndan doldurulmak üzere, performans verilerine ilişkin Mali Bilgiler bölümüne yer verilmiş olduğundan, bu bölümün doldurulmasõ gerekmektedir. e-beyannamede ise Mali Bilgiler bölümü bilanço hesabõ ile işletme hesabõna göre defter tutanlar için ayrõ bir bölüm halinde bulunmakta olup buranõn doldurulmasõ gerekmektedir. Mali Bilgiler bölümünün doldurulmasõnda e-beyanname ekinde yer alan tip bilanço ve gelir tablolarõ esas alõnacaktõr. a) Tekdüzen Hesap Planõna Göre Mali Bilgiler Bölümünün Doldurulmasõ 81- Aktif Toplamõ: Bilançonun cari döneme ait Aktif (Varlõklar) Toplamõ 82- Ödenmiş Sermaye: Bilançonun V-Özkaynaklar bölümünde yer alan sermayenin ödenmiş kõsmõna ait cari döneme ilişkin tutar Varsa Ödenmemiş Sermaye veya Sermaye Taahhütleri, Sermaye tutarõndan mahsup edilecektir. 83- Maddi Duran Varlõklar: Bilançonun II-Duran Varlõklar bölümünde yer alan D-Maddi Duran Varlõklar kalemine ait cari döneme ilişkin tutar

11 84- Mali Duran Varlõklar: Bilançonun II-Duran Varlõklar bölümünde yer alan C-Mali Duran Varlõklar kalemine ait cari döneme ilişkin tutar 85- Stoklar: Bilançonun I-Dönen Varlõklar bölümünde yer alan E-Stoklar kalemine ait cari döneme ilişkin tutar 86- Kõsa Vadeli Alacaklar: Bilançonun I-Dönen Varlõklar bölümünde yer alan C-Ticari Alacaklar ile D-Diğer Alacaklar kalemlerine ait cari dönem toplam tutarõ 87- Kõsa Vadeli Borçlar: Bilançonun III-Kõsa Vadeli Yabancõ Kaynaklar bölümüne ait cari dönem toplam tutarõ 88- Uzun Vadeli Alacaklar: Bilançonun II-Duran Varlõklar bölümünde yer alan A-Ticari Alacaklar ile B-Diğer Alacaklar kalemlerine ait cari dönem toplam tutarõ 89- Uzun Vadeli Borçlar: Bilançonun IV-Uzun Vadeli Yabancõ Kaynaklar bölümüne ait cari dönem toplam tutarõ 90- Net Satõşlar: Gelir Tablosunun C-Net Satõşlar bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar 91- Satõşlarõn Maliyeti: Gelir Tablosunun D-Satõşlarõn Maliyeti bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar 92- Faaliyet Giderleri: Gelir Tablosunun E-Faaliyet Giderleri bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar 93- Finansman Giderleri: Dönem sonu işlemleri sõrasõnda, satõşlarõn maliyeti veya faaliyet giderlerine intikal ettirilmiş olan finansman giderleri dönem sonu muhasebe kayõtlarõndan hareketle belirlenip bu satõra 94- Amortisman Giderleri: Dönem sonu işlemleri sõrasõnda, satõşlarõn maliyeti veya faaliyet giderlerine intikal ettirilmiş olan amortisman giderleri dönem sonu muhasebe kayõtlarõndan hareketle belirlenip bu satõra 95- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar: Gelir Tablosunun G-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar b) Yatõrõm Fonlarõ Tarafõndan Mali Bilgiler Bölümünün Doldurulmasõ 81- Aktif Toplamõ: Bilançonun Varlõklar Toplamõ bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar 82- Ödenmiş Sermaye: Bilançonun Fon Toplam Değeri bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar 84- Mali Duran Varlõklar: Bilançonun Varlõklar bölümünde yer alan II-Menkul Kõymetler kalemine ait cari döneme ilişkin tutar 86- Kõsa Vadeli Alacaklar: Bilançonun Varlõklar bölümünde yer alan III-Alacaklar kalemine ait cari döneme ilişkin tutar

12 87- Kõsa Vadeli Borçlar: Bilançonun V-Borçlar bölümüne ait cari dönem toplam tutarõ 90- Net Satõşlar: Gelir Tablosunun I-Fon Gelirleri bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar 91- Satõşlarõn Maliyeti: Gelir Tablosunun II-Fon Giderleri bölümünde yer alan A-Menkul Kõymet Satõş Zararlarõ ile B-Gerçekleşen Değer Azalõşlarõ kalemleri toplamõna ait cari döneme ilişkin tutar 92- Faaliyet Giderleri: Gelir Tablosunun II-Fon Giderleri bölümünde yer alan D-Diğer Giderler kalemine ait cari döneme ilişkin tutar Diğer satõrlar boş bõrakõlacaktõr. Öte yandan, yatõrõm fonlarõnca mali karõn hesaplanmasõnda dikkate alõnan indirim ve ilavelerin ayrõntõsõ, bu mükelleflerce bilanço dipnotunda gösterilebilecektir. Kurum Ortaklarõna ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim e ise yatõrõm fonunun kurucusuna ait bilgiler c) Özel Finans Kurumlarõ Tarafõndan Mali Bilgiler Bölümünün Doldurulmasõ 81- Aktif Toplamõ: Bilançonun cari döneme ait Aktif Toplamõ 82- Ödenmiş Sermaye: Bilançonun XII-Özkaynaklar bölümünde yer alan sermayenin ödenmiş kõsmõna ait cari döneme ilişkin tutar Varsa Ödenmemiş Sermaye veya Sermaye Taahhütleri, Sermaye tutarõndan mahsup edilecektir. 83- Maddi Duran Varlõklar: Bilançonun Aktif bölümünde yer alan XV-Maddi Duran Varlõklar kalemine ait cari döneme ilişkin tutar 84- Mali Duran Varlõklar: Bilançonun Aktif bölümünde yer alan VII-Bağlõ Menkul Değerler ile IX-İştirakler ve Bağlõ Ortaklõklar kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar 85- Stoklar: Boş bõrakõlacaktõr. 86- Kõsa Vadeli Alacaklar: Bilançonun Aktif bölümünde yer alan IV-Para Piyasalarõndan Alacaklar ile VI-1-Kõsa Vadeli Kullandõrõlan Fonlar kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar 87- Kõsa Vadeli Borçlar: Bilançonun Pasif bölümünde yer alan I-1- Özel Cari Hesaplar, II- Para Piyasalarõna Borçlar ile VI-Ödenecek Vergi Resim Harçlar ve Primler kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar 88- Uzun Vadeli Alacaklar:. Bilançonun Aktif bölümünde yer alan VI-2-Orta ve Uzun Vadeli Kullandõrõlan Fonlar, VII-Takipteki Alacaklar, X-Factoring Alacaklarõ ile XI-Finansal Kiralama Alacaklarõ kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar 89- Uzun Vadeli Borçlar: Bilançonun Pasif bölümünde yer alan I-2-Katõlma Hesaplarõ, III- Alõnan Kredi Borçlarõ, VII-Faktoring Borçlarõ ile VIII-Finansal Kiralama Borçlarõ kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar 90- Net Satõşlar: Gelir Tablosunun I-Kar Payõ Gelirleri bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar

13 91- Satõşlarõn Maliyeti: Gelir Tablosunun II-Kar Payõ Giderleri bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar 92- Faaliyet Giderleri: Gelir Tablosunun VII-Kar Payõ Dõşõndaki Giderler bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar 93- Finansman Giderleri: Boş bõrakõlacaktõr. 94- Amortisman Giderleri: Gelir Tablosunun VII-Kar Payõ Dõşõndaki Giderler bölümünde yer alan VII-5- Amortisman Giderleri kalemine ait cari döneme ilişkin tutar 95- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar: Gelir Tablosunun XI-Olağanüstü Giderler bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar d) Bankalar Tarafõndan Mali Bilgiler Bölümünün Doldurulmasõ 81- Aktif Toplamõ: Bilançonun cari döneme ait Aktif Toplamõ 82- Ödenmiş Sermaye: Bilançonun XV-Özkaynaklar bölümünde yer alan sermayenin ödenmiş kõsmõna ait cari döneme ilişkin tutar Varsa Ödenmemiş Sermaye veya Sermaye Taahhütleri, Sermaye tutarõndan mahsup edilecektir. 83- Maddi Duran Varlõklar: Bilançonun Aktif bölümünde yer alan XVI-Maddi Duran Varlõklar kalemine ait cari döneme ilişkin tutar 84- Mali Duran Varlõklar: Bilançonun Aktif bölümünde yer alan II-Alõm Satõm Amaçlõ Menkul Değerler, V-Satõlmaya Hazõr Menkul Değerler, VIII-Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler, IX-Konsolidasyon Dõşõ İştirakler, X-Konsolidasyon Dõşõ Bağlõ Ortaklõklar ile XI- Konsolidasyon Dõşõ Diğer Yatõrõmlar kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar 85- Stoklar: Boş bõrakõlacaktõr. 86- Kõsa Vadeli Alacaklar: Bilançonun Aktif bölümünde yer alan III- Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar, IV-Para Piyasalarõ, VI-1-Kõsa Vadeli Krediler (Net) ile XIV- Muhtelif Alacaklar kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar 87- Kõsa Vadeli Borçlar: Bilançonun Pasif bölümünde yer alan I-Mevduat, II-Para Piyasalarõ, VI-Muhtelif Borçlar, VII-Diğer Yabancõ Kaynaklar ile VIII-Ödenecek Vergi Resim Harçlar ve Primler kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar 88- Uzun Vadeli Alacaklar:. Bilançonun Aktif bölümünde yer alan VI-2-Orta ve Uzun Vadeli Krediler (Net), VI-3-Takipteki Krediler (Net), VII-Faktoring Alacaklarõ ile XII-Finansal Kiralama Alacaklarõ kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar 89- Uzun Vadeli Borçlar: Bilançonun Pasif bölümünde yer alan III-Alõnan Krediler, IX- Faktoring Borçlarõ ile X-Finansal Kiralama Borçlarõ kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar 90- Net Satõşlar: Gelir Tablosunun I-Faiz Gelirleri bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar

14 91- Satõşlarõn Maliyeti: Gelir Tablosunun II-Faiz Giderleri bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar 92- Faaliyet Giderleri: Gelir Tablosunun X-Diğer Faaliyet Giderleri bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar 93- Finansman Giderleri: Boş bõrakõlacaktõr. 94- Amortisman Giderleri: Gelir Tablosunun X-Diğer Faaliyet Giderleri bölümünde yer alan X- 4 ve X-5 Maddi Duran Varlõklar ve Maddi Olmayan Duran Varlõklar Amortisman Giderleri kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar 95- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar: Gelir Tablosunun XIII-Net Parasal Pozisyon Zararõ bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar e) Sigorta Şirketleri Tarafõndan Mali Bilgiler Bölümünün Doldurulmasõ 81- Aktif Toplamõ: Bilançonun cari döneme ait Aktif Toplamõ 82- Ödenmiş Sermaye: Bilançonun XII-Özkaynaklar bölümünde yer alan sermayenin ödenmiş kõsmõna ait cari döneme ilişkin tutar Varsa Ödenmemiş Sermaye veya Sermaye Taahhütleri ile, Sermaye tutarõndan mahsup edilecektir. 83- Maddi Duran Varlõklar: Cari döneme ait Bilançonun Aktif bölümünde yer alan III-Sabit Değerler ve Diğer Aktifler kaleminden İştirakler (Net) tutarõnõn düşülmesi sonucu bulunan tutar 84- Mali Duran Varlõklar: Bilançonun Aktif bölümünde yer alan III-A-İştirakler kalemine ait cari döneme ilişkin net tutar 85- Stoklar: Boş bõrakõlacaktõr. 86- Kõsa Vadeli Alacaklar: Bilançonun Aktif bölümünde yer alan II-Alacaklar bölümünde yer alan Sigortalõlar, Acenteler ile Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabõ kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam net tutar 87- Kõsa Vadeli Borçlar: Bilançonun Pasif bölümünde yer alan I-Borçlar bölümünde yer alan Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabõ, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler ile Acenteler kalemlerine ait cari döneme ilişkin toplam tutar 88- Uzun Vadeli Alacaklar: Bilançonun Aktif bölümünde yer alan II-Alacaklar bölümü cari dönem toplam tutarõndan, Sigortalõlar, Acenteler ile Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabõ kalemlerine ait cari dönem toplam net tutarõnõn düşülmesi sonucu bulunan tutar 89- Uzun Vadeli Borçlar: Bilançonun Pasif bölümünde yer alan I-Borçlar bölümü cari dönem toplam tutarõndan, Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabõ, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler ile Acenteler kalemlerine ait cari dönem toplam tutarõnõn düşülmesi sonucu bulunan tutar 90- Net Satõşlar: Bu satõra, [ Prim + Devreden Kazanõlmamõş Prim + Devreden Matematik Karşõlõklar (Kar Payõ Karşõlõklarõ dahil) - Kazanõlmamõş Prim - Cari Yõlõn Matematik Karşõlõklarõ] tutarõ

15 91- Satõşlarõn Maliyeti: Bu satõra, Net Satõşlardan Teknik Karõn düşülmesi sonucu bulunan tutar 92- Faaliyet Giderleri: Gelir Tablosunun IV-Genel Giderler bölümüne ait cari döneme ilişkin tutar 93- Finansman Giderleri: Gelir Tablosunun IV-Genel Giderler içinde finansman gideri bulunmasõ halinde buna ilişkin tutar 94- Amortisman Giderleri: Gelir Tablosunun IV-Genel Giderler bölümünde yer alan Amortisman Giderleri kalemine ait cari döneme ilişkin tutar 95- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar: Gelir Tablosunun VI-Mali Giderler bölümünde yer alan Satõş Zararlarõ ile Kambiyo Zararlarõ kalemlerine ait cari döneme ilişkin tutar I) DAMGA VERGİSİ TABLO-8 de, Damga Vergisi ne ilişkin bilgiler yer almaktadõr. Beyanname ve ekinde verilen damga vergisine tabi kağõt sayõsõ ile beyannamedeki matbu tutarlarõn çarpõlmasõ suretiyle bulunan tutarlarõn toplamõ, 100 no.lu satõra e-beyannamede ise damga vergisi otomatik olarak hesaplanacaktõr. İ) BEYANNAMEYİ İMZALAYAN SM VEYA SMMM NİN KİMLİK BİLGİLERİ TABLO-9 da, Beyannameyi İmzalayan SM veya SMMM nin Kimlik Bilgileri yer almaktadõr. Beyannameyi imzalayan meslek mensubunun kimlik bilgileri ilgili satõrlara yazõlacak, kaşe ve imza için ayrõlan bölümler kaşelenip imzalanacaktõr. J) BEYANNAME VE EKLERİNİ TASDİK EDEN YMM NİN KİMLİK BİLGİLERİ TABLO-10 da, Beyanname ve Eklerini Tasdik Eden YMM nin Kimlik Bilgileri yer almaktadõr. Beyanname ve eklerini tasdik eden YMM nin kimlik bilgileri ilgili satõrlara yazõlacak, mühür ve imza için ayrõlan bölümler mühürlenip imzalanacaktõr. K) BEYANNAMEYE EKLENEN BİLDİRİM VE BELGELER TABLO-11 de, Beyannameye Eklenen Bildirim ve Belgeler e ilişkin bilgiler yer almaktadõr. Bu bölümde yer alan bildirim ve belgelerden beyanname ekinde verilenlerin sayõsõ ilgili satõrlara Beyannameye eklenen ayrõntõlõ bilanço ve ayrõntõlõ gelir tablolarõnõn Önceki Dönem sütunlarõ da doldurulacaktõr. 13 Sõra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin (III-1.6) bölümünde belirtildiği üzere, mali tablolarõnõn karşõlaştõrmalõ olarak (önceki dönem-cari dönem) düzenlenmesindeki amaç, söz konusu tablolarõn kõyaslanarak analizinin yapõlmasõ olduğundan önceki döneme ait olan tablolarda kullanõlan para birimi ile cari döneme ait para biriminin aynõ olmasõ gerekmektedir. Bu nedenle, 2004 vergilendirme dönemine ilişkin olarak düzenlenen

16 kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan mali tablolarda kullanõlacak para birimi YTL olacaktõr. Dar mükellef ulaştõrma kurumlarõ, e-beyannamede Kazancõn Tespit Yöntemi olarak İşletme Hesabõ Özeti seçeneğini işaretleyeceklerdir. Bu nedenle, Ekler in içindeki İşletme Hesabõ Özeti bölümünün İktisadi İşletmenin Unvanõ sütununa dar mükellef ulaştõrma kurumunun unvanõ, GELİR- Dönem İçinde Elde Edilen Hasõlat sütununa hasõlat defterindeki tutar, diğer sütunlara ise 0 (sõfõr) Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesine göre tespit edilen bu hasõlata ortalama emsal nispetinin uygulanmasõ suretiyle vergiye tabi olacak kurum kazancõ bulunacak ve bu tutar Kazanç ve İlaveler bölümündeki Ticari Bilanço Karõ satõrõna yazõlarak kurumlar vergisi hesaplanacaktõr. Bu mükelleflerin ayrõca, hasõlat defterlerinin bir özetini, kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği sürenin sonuna kadar bağlõ bulunduklarõ vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri uyarõnca ek mali tablolarõ düzenlemek zorunda olanlar Kar Dağõtõm Tablosu nu da doldurarak ayrõca beyannameye ekleyeceklerdir yõlõ aktif toplamõ YTL veya net satõşlarõ toplamõ YTL yi aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin Kar Dağõtõm Tablosu nu beyannamelerine eklemeleri zorunludur. Ortaklarõ arasõnda dar mükellef ortağõ bulunan kurumlarõn, bu ortaklarõnõn adlarõ, unvanlarõ ve ikametgah adreslerine ait bir listeyi beyannameye eklemeleri gerekmektedir. Ayrõca, beyannamedeki tablolarõn yetersizliği nedeniyle ayrõca düzenlenen liste ve diğer ekler ile Kurum Ortaklarõna ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim de beyannameye eklenecektir. e-beyannamede ise Ekler in içinde yer alan söz konusu bölümler doldurulacaktõr. 113 no.lu satõra beyannamenin hangi sõfatla verildiği işaretlenecek, tarih yazõlmak suretiyle ilgili bölüm imzalanacaktõr. Duyurulur. H. Ümit AKSOY Bakan a. Gelirler Genel Müdürü V.

II- GENEL AÇIKLAMALAR

II- GENEL AÇIKLAMALAR I- GİRİŞ 2006 vergilendirme dönemine ilişkin verilecek kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi ile ilgili açıklamalar, bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. II- GENEL AÇIKLAMALAR 01/02/2007 tarih

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2005-28

SİRKÜLER RAPOR 2005-28 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2005-28

Detaylı

2004 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması ile İlgili Yapılan Açıklamalar

2004 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması ile İlgili Yapılan Açıklamalar FANUS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Merkez Efendi Mah. Güney Yanyol Akdaş Blok Giriş Katı No:2 Cevizlibağ Zeytinburnu İSTANBUL Tel : 0212.416 7153-54-55 Fax : 0212.416 7156 Mobil : 0544 711 8712 www.fanus-ymm.com

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete 30/09/2004

340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete 30/09/2004 Başlõk 340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 25599 Resmi Gazete 30/09/2004 Tarihi Kapsam I - AMAÇ Bu Tebliğle getirilen elektronik beyanname düzenlemesinin amacõ, mükelleflerin

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2005-27

SİRKÜLER RAPOR 2005-27 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2005-27

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Vergisi Sirküleri/16 Konusu : Gelirin toplanmasõ ve beyanõ Tarihi : 11/02/2004 Sayõsõ : GVK-16/2004-8/Gelirin toplanmasõ ve beyanõ-1 İlgili olduğu maddeler

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031/63761 KONU : Asgari

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2007 Onay Zamanı : 10.04.2008-11:04:00 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2007 ve 31 Aralõk 2006 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2007 31 Aralõk 2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 TUZLA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 24.04.2014-18:23:47 Vergi Kimlik Numarası 0080096849 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) ADMARİN

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BEŞİKTAŞ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : - Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) Dar Mükellef Temsilcisinin Ticaret

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:08:52 Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ NEDİR? KİMLER ÖDER? NASIL HESAPLANIR?

KURUMLAR VERGİSİ NEDİR? KİMLER ÖDER? NASIL HESAPLANIR? KURUMLAR VERGİSİ NEDİR? KİMLER ÖDER? NASIL HESAPLANIR? Fahrettin Günerli SMMM Ekim/2016 I-GENEL Kurumlar vergisi, 10.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunla vergi sistemimize girmiştir. Günümüze kadar önemli

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD DÖNEM TİPİ Yıl 2014 VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık Onay Zamanı : 11.04.2015-12:27:28 Vergi Kimlik Numarası 7420052004 Ticaret Sicil No 926424 İrtibat Tel No

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KÜÇÜKKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 25.04.2011-21:23:15 Vergi Kimlik Numarası 6410238712 info@olgunmetal.com Ticaret Sicil No

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 28.04.2017-16:29:46 Vergi Kimlik Numarası 6480462806 Ticaret Sicil No 198079 İrtibat Tel No 312

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 30.04.2015-12:14:18 Vergi Kimlik Numarası 6480462806 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 67,414

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 21.04.2012-16:08:04 Vergi Kimlik Numarası 6430208499 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 DÖRTYOL VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 27.04.2013-11:45:54 0900259577 a.cin80@hotmail.com Ticaret Sicil No 3642 505 6727200 Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 12.04.2012-14:55:26 Vergi Kimlik Numarası 6340100843 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) ODF ORTADOĞU

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1.

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5084 Kabul Tarihi : 29.1.2004 Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; bazõ illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 21.04.2016-11:29:23 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil 193049 İrtibat Tel 312 3545790

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2007-12

SİRKÜLER RAPOR 2007-12 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr www.dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ÖZEL GİDER İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ

ÖZEL GİDER İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ ÖZEL GİDER İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ Bu metnin tüm haklarõ mahfuzdur. Yazarõn izni olmaksõzõn iktibas hükümleri dõşõnda alõntõ yapõlamaz, kõsmen veya tamamen çoğaltõlamaz. Bu metindeki ifadelerden hareketle

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SARIGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2009 Onay Zamanı : 18.04.2010-17:52:44 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 25.04.2013-11:10:05 4510016038 Ticaret Sicil 278031 İrtibat Tel 5286864 Soyadı (Unvanı) Adı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2008 Onay Zamanı : 25.04.2009-12:05:10 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No 216 6223978 Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 19.04.2013-18:04:33 Vergi Kimlik Numarası 6480583095 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

EK-1 ARACININ/ORTAĞIN/İŞVEREN VEKİLİNİN/KANUNİ TEMSİLCİNİN/VS

EK-1 ARACININ/ORTAĞIN/İŞVEREN VEKİLİNİN/KANUNİ TEMSİLCİNİN/VS Borçlarõn Yeniden Yapõlandõrõlmasõna Dair Başvuru Formu EK-1 T.C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü.Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğüne. Adõ ve Soyadõ/Ünvanõ İŞVERENİN......

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 28.04.2012-09:21:21 Vergi Kimlik Numarası 0860460178 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:33:05 6480082407 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 27.04.2016-12:01:06 Vergi Kimlik 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-18:49:50 Vergi Kimlik Numarası 7810285527 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER Günümüzde birçok kurum ve ticari işletmeler sadece ürettikleri mal ve hizmetler yanında topluma verdikleri sosyal değerlerle de öne çıkmaktadırlar.

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 VAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 14.05.2013-15:45:48 Vergi Kimlik Numarası 4600439595 Ticaret Sicil No 10210 2166187 Soyadı (Unvanı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 NURUOSMANİYE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 26.04.2012-13:42:18 Vergi Kimlik Numarası 3880035186 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 NURUOSMANİYE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 25.04.2012-11:15:53 4510016038 Ticaret Sicil No 278031 5286864 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR A. Sponsorluk Sözleşmesi Kapsamında Amatör Spor Kulübüne Yapılacak Harcamalar ile Bağış ve Yardımlar Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTLİK VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : - Vergi Kimlik Numarası 3190221055 Ticaret Sicil No 11204 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 27.04.2017-16:09:22 Vergi Kimlik 6480583095 muhasebe@ofimankara.com Ticaret Sicil No 296445 İrtibat

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 DIŞKAPI VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-16:39:54 Vergi Kimlik Numarası 6130008594 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-14:58:07 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 3880035186 huseyinkorkmaz76@hotmail.com

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 14.05.2015-09:05:11

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 07.04.2011-13:30:18 Vergi Kimlik Numarası 6340100843 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) ODF ORTADOĞU

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 12.04.2012-15:30:26 6480583095 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) OSTİM FİNANS VE İŞMERKEZİ İNŞA

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 NURUOSMANİYE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 11.04.2012-11:18:53 Vergi Kimlik Numarası 2520047585 huseyinkorkmaz76@hotmail.com Ticaret

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 19.04.2013-15:49:01 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adõ Soyadõ/Ticaret Unvanõ, Uyruğu : Açõk Tebligat Adresi : Bağlõ Olduğu Vergi Dairesi

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-17:20:17 Vergi Kimlik Numarası 2520047585 huseyinkorkmaz76@hotmail.com Ticaret

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 14.04.2015-15:22:32 Vergi Kimlik Numarası 3840071121 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 20.04.2017-14:11:07 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 30.04.2015-15:28:49 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil No 193049 İrtibat Tel No 312

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 KONU

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA / /2017 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı.. Tebliğ / /2017 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞİRİNYER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 28.04.2015-18:38:34 Vergi Kimlik Numarası 7040373912 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) ÖZOKNAME

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 132 GAZİOSMANPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 21 1. Dönem Onay Zamanı : 13.5.21-11:21:9

Detaylı

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler Elektronik ortamda beyanname gönderme ile ilgili usul ve esaslar 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (1) belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğde, elektronik ortamda beyanname göndermek için kullanıcı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 17.04.2017-11:03:13 Vergi Kimlik Numarası 8790101024 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTLİK VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.06.2014-17:55:22 Vergi Kimlik Numarası 4630492039 Ticaret Sicil No 111111111 Soyadı (Unvanı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MECİDİYEKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 15.04.2011-09:32:18 Vergi Kimlik Numarası 1880006507 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 15.04.2017-14:56:15 Vergi Kimlik Numarası 5600495053 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/27 HAFTALIK BÜLTEN 2/7/2001 6/7/2001 A. 1.1.2001 6.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 6.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 12.05.2015-14:38:15

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERCİYES VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-16:30:19 Vergi Kimlik Numarası 1660065575 berksoydoviz@hotmail.com Ticaret Sicil

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 22.04.2014-12:34:56 Vergi Kimlik Numarası 6120125316 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:40:48 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 4730010448 huseyinkorkmaz76@hotmail.com

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2016 1. Dönem Onay Zamanı : 16.05.2016-09:42:01

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 4. Dönem Onay Zamanı : 16.02.2015-15:40:02

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KÜÇÜKKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 12.04.2011-14:12:42 Vergi Kimlik Numarası 9240440498 Ticaret Sicil No 644244 İrtibat Tel No

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 17.04.2015-16:37:23 Vergi Kimlik Numarası 5600495053 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/34 İstanbul, 7 Mart 2005 KONU : SM, SMMM ve YMM Kanunu

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 11.04.2011-09:54:16 Vergi Kimlik Numarası 6480082407 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) OSP OSTİM

Detaylı