DC Inverter Salon Tipi Klima OLE-24FSDCM KULLANMA KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DC Inverter Salon Tipi Klima OLE-24FSDCM KULLANMA KILAVUZU"

Transkript

1 DC Inverter Salon Tipi Klima OLE-24FSDCM KULLANMA KILAVUZU

2 . Kliman z kullanmaya ba lamadan önce bu k lavuzu dikkatlice okuman z ve ileride kullanmak üzere ba vuru kayna olarak saklaman z yarar n za olacakt r. NVERTER SALON T P SPLIT KL MA MODEL OLE24FSDCM KULLANIM KILAVUZU Bu k lavuzu okuyarak Kliman z n kullan m ve bak m na ili kin birçok yararl bilgi edinebilirsiniz. Yapaca n z küçük bir önleyici bak m sizi büyük oranda maddi kay ptan ve zaman kayb ndan kurtararak kliman z n kullan m ömrünü uzat r. Sorun gidermeye yönelik ipuçlar tablosunda çok s k ya anan sorunlara ili kin çözüm önerileri bulabilirsiniz. Kliman zda sorun meydana geldi ini dü ündü ünüzde öncelikle Sorun Gidermeye Yönelik puçlar tablosuna bakman z, servis ça rmadan sorunu gidermenize yard mc olabilir.

3 Ç NDEK LER ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2 GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 kaz...4 Çal t rmadan önce...5 Çal ma s cakl...5 ÇALI TIRMA TAL MATLARI Ürüne genel bak Ünite kontrol paneli...7 Hava ak yön kontrolü...10 Çal t rma tavsiyeleri...11 KORUMA VE BAKIM ç ünitenin temizlenmesi...12 Hava ç k n n temizlenmesi...13 Hava giri zgaras n n ve hava filtresinin temizlenmesi...13 SORUN G DERME TAVS YELER Sorun giderme tavsiyeleri...14! KAZ Bu ünitenin tamiri veya bak m için yetkili bir servis teknisyeniyle irtibata geçin. Bu ünitenin montaj için yetkili bir tesisatç yla irtibata geçin. Bu klima, küçük çocuklar veya akli dengesi yerinde olmayan ki iler taraf ndan gözetimsiz olarak kullan lmamal d r. Küçük çocuklar gözetimde tutularak klimayla oynamalar na engel olunmal d r. E er elektrik kablosu de i tirilecekse, de i tirme i lemi sadece yetkili personel taraf ndan yap lmal d r. Montaj i lemi, sadece yetkili personel taraf ndan ve ulusal kablo ba lant s standartlar na uygun ekilde yap lmal d r. Bu cihaz n, çocuklar, fiziksel, alg sal veya zihinsel yetenekleri zay f veya deneyimsiz ve bilgisiz ki ilerce kullan lmas na izin verilemez. Çocuklar n cihazla oynamas na izin verilmemelidir. Temizleme ve bak m i lemleri gözetimsiz olarak çocuklara yapt r lmayacakt r. Bu alet, kendi güvenliklerinden sorumlu ki iler taraf ndan aletin kullan m hakk nda bilgi verilmeden ve gözetimde tutulmadan fiziksel, alg sal veya zihinsel yetenekleri zay f olan veya bilgisiz ve tecrübesiz ki iler ve çocuklar taraf ndan kullan lmamal d r. Çocuklar gözetimsiz b rak lmamal, aletle oynamalar na izin verilmemelidir. E er elektrik kablosu hasar görmü se, bir tehlikeye meydan vermemek için üretici veya servis temsilcisi veya e itimli bir ki i taraf ndan de i tirilmelidir. Kliman z banyo veya çama r odas gibi slak bir odada çal t rmay n. 1

4 ÇEVRE UYARISI A a daki uyar lar sadece Avrupa ülkeleri için geçerlidir. ATMA: Bu ürünü tasnif edilmemi belediye at gibi atmay n. Bu tür at klar özel i lem için ayr olarak toplanmal d r. Bu cihaz n evsel at klarla birlikte at lmas yasakt r. Cihaz atmak için birkaç olas l k mevcuttur: A) Belediye, elektronik at klar n en az ndan kullan c dan ücret al nmadan teslim edilebilece i bir toplama sistemi kurmu tur. B) Yeni bir ürün sat n al rken, sat c eski ürünü en az ndan ücretsiz olarak geri al r. C) Üretici, en az ndan kullan c dan ücret almadan bertaraf etmek üzere eski cihaz geri al r. D) Eski ürünler de erli kaynaklar içerdi inden, hurda metal al c lar na sat labilir. At k maddelerin ormanlara ve k rlara geli igüzel at lmas, tehlikeli maddeler yer alt suyuna s zd nda ve bir yol bularak besin zincirine kar t nda sa l n z tehdit eder. 2

5 GÜVENL K ÖNLEMLER Kullan c n n veya di er insanlar n yaralanmas na ve maddi hasara meydan vermemek için a a daki talimatlara uyulmal d r. Talimatlar n gözard edilmesi nedeniyle yanl kullan m, zarar veya hasara neden olabilir. Talimatlar n önem derecesi a a daki ekilde belirtilmi tir:! UYARI Bu sembol, ölüm veya ciddi yaralanma olas l n belirtir.! KAZ Bu sembol, yaralanma veya maddi hasar olas l n belirtir. Bu k lavuzda kullan lan sembollerin anlamlar :! Bunu kesinlikle yapmay n. Bunu her zaman yap n.! Elektrik ba lant s n uygun ekilde yap n. Elektrik ba lant s n uygun ekilde yap n. Aksi takdirde, elektrik çarpmas na veya fazla s üretilmesi nedeniyle yang na neden olabilir. Elektrik kablosunun uzunlu unu de i tirmeyin veya prizi ba ka cihazlarla payla may n. Bu, elektrik çarpmas na veya s üretilmesi nedeniyle yang na neden olabilir. Daima etkili topraklama yap n. UYARI Üniteyi gücü açarak veya kapatarak çal t rmay n veya durdurmay n. Bu, elektrik çarpmas na veya s üretilmesi nedeniyle yang na neden olabilir. Islak ellerle veya slak bir ortamda çal t rmay n. Bu, elektrik çarpmas na neden olabilir. Elektrikli parçalar n içine su girmesine izin vermeyin. Elektrik kablosuna zarar vermeyin veya belirtilenin d nda bir elektrik kablosu kullanmay n. Bu, elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir. Hava ak n odadaki ki ilere yöneltmeyin. Bu, sa l k için zararl olabilir. Daima devre kesici ve özel güç devresi kullan n. Topraklama yap lmamas elektrik çarpmas na neden olabilir. Cihazdan tuhaf sesler, koku veya duman ç k yorsa elektrik fi ini prizden ç kar n. Bu, yang na ve elektrik çarpmas na neden olabilir. Do ru anma de erine sahip devre kesici veya sigorta kullan n. Yang n veya elektrik çarpma. riski söz k d Bu, makinenin ar za yapmas na veya elektrik çarpmas na neden olabilir. Klimadan bo alan suyu içmeyin. Bu su temiz de ildir ve hastalanman za neden olabilir. Elektrik kablosunu s tma cihazlar n n yak n nda kullanmay n. Aksi takdirde, yang n veya elektrik çarpmas meydana gelebilir. Çal ma s ras nda üniteyi açmay n. Bu, elektrik çarpmas na neden olabilir. Elektrik kablosunu yan c gazlar n veya benzin, benzen, tiner, v.b. gibi yan c maddelerin yak n nda kullanmay n. Bu, yang na ve not elektrik disassemble or modify Bu, bir patlamaya unit. veya çarpmas na neden olabilir. yang na neden olabilir. 3

6 GÜVENL K ÖNLEMLER UYARI Hava filtresini ç kar rken ünitenin metal parçalar na dokunmay n. Yaralanabilirsiniz. Üniteyi temizlemeden önce güç dü mesini ve devre kesiciyi kapat n. Üniteyi güç aç kken temizlemeniz yang na, elektrik çarpmas na ve yaralanmaya neden olabilir F rt na veya kas rgada klimay durdurun ve pencereyi kapat n. Kliman n pencere aç k olarak çal t r lmas, içerinin slanmas na ve mobilyalar n su almas na neden olabilir. Parafin ve tiner gibi güçlü deterjanlar kullanmay n. Yumu ak bir bez kullanarak temizleyin. Renginin de i mesi veya yüzeyinin çizilmesi nedeniyle ürünün görünümü bozulabilir. Elektrik kablosu üzerine a r nesneler koymay n ve kabloyu s k t rmamaya dikkat edin. Hava Yang n filtresini veya elektrik çarpma ç kar rken ünitenin tehlikesi söz metal konusudur. parçalar na dokunmay n. Klimay suyla temizlemeyin. Üniteye su girerek yal t ma zarar verebilir. Elektrik çarpmas na neden olabilir. Evcil hayvanlar veya bitkileri direkt hava ak m na maruz kalan bir yere koymay n. Bu, evcil hayvana veya bitkiye zarar verebilir. Hava giri lerinin etraf na veya hava ç k n n içine engeller yerle tirmeyin. Bu, cihaz n ar zalanmas na veya kazaya neden olabilir. D cihaz n montaj braketinin uzun süre aç kta kalma sonucu hasar görmedi inden emin olun. Braketin hasar görmesi halinde, ünitenin dü erek hasar görmesi riski vard r. Ambalaj açarken ve montaj yaparken dikkatli olun. Keskin kenarlar yaralanman za neden olabilir. E er üniteye su girerse, ünitenin gücünü kapat n, elektrik fi ini prizden ç kar n ve yetkili bir servis Soba, v.b. ile birlikte kullan rken oday iyice havaland r n. Havadaki oksijen miktar azalabilir. Özel amaçlar için kullanmay n. Bu klimay ; hassas cihazlar, g dalar, evcil hayvanlar, bitkileri ve sanat objelerini korumak için kullanmay n. Kalitenin bozulmas na, vb. neden olabilir. Üniteyi uzun bir süre kullanmayacaksan z ana alteri kapat n. alterin aç k kalmas, ürünün ar zalanmas na veya yang na neden olabilir. Daima filtreleri emniyetli ekilde tak n. Filtreleri her iki haftada bir temizleyin. Filtresiz çal ma ar zaya neden olabilir. E er üniteye su girerse, ünitenin gücünü kapat n, elektrik fi ini prizden ç kar n ve yetkili bir servis teknisyeniyle teknisyeniyle irtibata geçin. irtibata geçin. 4

7 GÜVENL K ÖNLEMLER Kullanmadan önce 1. Montaj için uzman bir tesisatç dan destek al n. 2. Ünitenin etkili ekilde toprakland ndan emin olun. 3. Hasar görmü veya standart d bir elektrik kablosu kullanmay n. 4. Ayn prizi ba ka cihazlarla payla may n. 5. Uzatma kablosu kullanmay n. 6. Çal may güç kayna n aç p kapatarak ba latmay n/durdurmay n. Kullan m 1. Uzun bir süre direkt hava ak na maruz kalmak sa l n z için tehlikeli olabilir. nsanlar, evcil hayvanlar veya bitkileri uzun bir süre direkt hava ak m na maruz b rakmay n. 2. Soba veya ba ka s t c cihazlarla birlikte kullan rken, oksijen eksikli i meydana gelebilece inden oday havaland r n. 3. Bu klimay, belirtilmeyen özel amaçlar için kullanmay n (örne in, hassas cihazlar, g dalar, evcil hayvanlar, bitkileri ve sanat objelerini korumak için). Bu tür kullan mlar zararl olabilir. Temizlik ve bak m 1. Filtreyi ç kar rken ünitenin metal parçalar na dokunmay n. Keskin metal kenarlardan tutarsan z yaralanabilirsiniz. 2. Kliman n içini temizlemek için su kullanmay n. Suya maruz kalmak izolasyona zarar verebilir ve elektrik çarpmas na yol açabilir. 3. Üniteyi temizlerken, ilk önce gücü ve devre kesiciyi kapatt n zdan emin olun. Servis Tamir veya bak m için, yetkili servis temsilcinizle irtibata geçin. Çal ma s cakl S cakl k Mod So utma çal mas Is tma çal mas Kurutma çal mas Oda s cakl 17 o C ~32 o C/62 o F~90 o F 0 o C ~30 o C/32 o F~86 o F 17 o C ~32 o C/62 o F~90 o F D s cakl k 0 o C ~50 o C/32 o F~122 o F -15 o C ~50 o C/5 o F~122 o F (Dü ük s cakl k so utma sistemine sahip modeller için) -15 o C ~24 o C/5 o F~76 o F 0 o C ~50 o C/32 o F~122 o F KAZ: 1. E er klima yukar da belirtilen ko ullar n d nda kullan l rsa, belirli güvenlik koruma özellikleri devreye girerek ünitenin anormal çal mas na neden olabilir. 2. Odan n ba l nemi %80 den dü üktür. E er klima daha yüksek ba l nem düzeyinde çal rsa, klima yüzeyinde yo u ma olu abilir. Lütfen dikey hava yönlendiriciyi maksimum aç s na (yere dik konuma) ayarlay n ve YÜKSEK fan modunu çal t r n. 3. Bu çal ma s cakl nda deal performans elde edilecektir. 5

8 KULLANMA TAL MATLARI Ürüne Genel Bak ç ünite 1 Hava ç k 2 Kumanda paneli 3 Yatay hava ak yönlendirici 4 Dikey hava ak yönlendirici 5 Uzaktan kumanda yuvas (baz modellerde) 6 Hava giri i (2 tarafta) D ünite 7 Drenaj borusu, havaland rma borusu 8 Ba lant kablosu 9 Ba lant borusu 10 So utucu Ak kan borusu portu 11 Hava ç k NOT Bu k lavuzdaki tüm ekiller sadece aç klama amaçl d r. ekillerle sat n ald n z klima aras nda küçük farkl l klar olabilir (modele ba l olarak). Ürünün gerçek ekli esas al nmal d r. NOT: Bu k lavuz Uzaktan Kumanda lemlerini içermez. Ayr nt l bilgi için, üniteyle birlikte gelen <<Uzaktan Kumanda Kullan m K lavuzu>> na bak n. 6

9 KULLANMA TAL MATLARI Ünite Kumanda Paneli Oda S cakl / S cakl k Ayar / Zamanlay c Ayar ekran Fan h z çal ma ekran Göstergeler Otomatik çal ma göstergesi So utma çal mas göstergesi Kuru çal ma göstergesi Is tma çal ma göstergesi Fan çal mas göstergesi Dikey hava üfleme göstergesi (opsiyonel) Yatay hava üfleme göstergesi Uyku modu göstergesi Turbo çal ma göstergesi (opsiyonel) Kapatma zamanlay c s çal ma göstergesi Açma zamanlay c s çal ma göstergesi Kilitli çal ma göstergesi Çal t rma dü meleri 1 AÇMA/KAPATMA dü mesi: Bu dü meye bas ld nda çal ma ba lar ve tekrar bas ld nda durur. 2 MODE dü mesi: Uygun çal ma modunu seçmek için bu dü meye bas n. Dü meye her bast n zda, çal ma modu ok yönünde de i ir: OTOMAT K SO UTMA KURUTMA ISITMA (Sadece so utma ve s tma modelleri için) SADECE FAN Çe itli mod ayarlar alt nda mod göstergeleri yanar. Otomatik: Gerçek oda ortam s cakl ile uzaktan kumanda üzerinde ayarlanan zaman aras ndaki fark alg lamak suretiyle çal ma modunu otomatik olarak seçer. Fan h z otomatik olarak kontrol edilir. So utma: Tercih etti iniz ayar s cakl nda so utma etkisinin keyfini ç karman z sa lar (S cakl k aral :17 o C~30 o C) Kurutma: stedi iniz s cakl, ortam n nemini gideren dü ük fan h z nda ayarlaman z sa lar (S cakl k aral :17 C~30 C). Kurutma modunda Fan h z n ve Uyku modunu ayarlayamazs n z. Is tma: Is tma çal mas na izin verir (Sadece so utma ve s tma modelleri için) (S cakl k aral :17 o C~30 o C) Sadece fan: So utma veya s tma yapmadan fan çal mas na izin verir. Ancak, bu durumda ayar s cakl görüntülenmez ve ayar s cakl n de i tiremezsiniz. 7

10 KULLANMA TAL MATLARI 3 FAN dü mesi: Bu dü me, istenen fan h z n seçmek için kullan l r. Dü meye her bast n zda fan h z ok yönünde de i ir: DÜ ÜK ORTA (uygulanabilir ise) YÜKSEK OTOMAT K NOT: OTOMAT K mod veya KURUTMA modu alt nda bir fan h z seçemezsiniz. Fan motoru, OTOMAT K modda ön ayarl OTOMAT K h zda ve KURUTMA modunda DÜ ÜK h zda çal r. FAN h z göstergesi: Gösterge 3 bölgeye ayr lm t r. H z ayarlarken, ilgili bölge ayd nlan r. 1. AC motor kullanan modeller için: DÜ ÜK fan h z n seçerseniz ilk bölge ayd nlanacakt r. OTOMAT K fan h z n seçerseniz, 1~2 bölgeleri ayd nlanacakt r. YÜKSEK fan h z n seçerseniz, 1~3 bölgeleri ayd nlanacakt r. Seçim yap ld nda, 2 saniye sonra bölgeler seçilen h za göre kademeli olarak ayd nlanacakt r. Örne in, YÜKSEK fan h z seçildi inde gösterge bölgeden bölgeye h zl ca ayd nlan r. 2. DC motor kullanan modeller için: DÜ ÜK fan h z n seçerseniz ilk bölge ayd nlanacakt r. ORTA fan h z n seçerseniz ikinci bölge ayd nlanacakt r. YÜKSEK fan h z n seçerseniz üçüncü bölge ayd nlanacakt r. OTOMAT K fan h z n seçerseniz, 1~3 bölgeleri ayd nlanacakt r. Not: ç ünite fan durduruldu unda hiçbir ey görüntülenmez. 8

11 KULLANMA TAL MATLARI 4 dü mesi: 1. S cakl k ayar : ve dü melerine basarak s cakl 17 o C~30 o C aral nda ayarlay n. 2. Zamanlay c ayar : Zamanlay c ayar modu alt nda zamanlay c açma/kapatma zaman n ayarlay n (0~24 saat). 3. Yard mc fonksiyon seçimi: ve dü mesine basarak istedi iniz yard mc fonksiyonu seçin. 4. Test Çal mas modu alt nda, T1, T2, (T3), (T4), P0, P1 ve P8 hakk nda bilgileri kontrol etmek için dü melerine bas n (e er koruma fonksiyonu yoksa, kod de i ir). 5. Ar za ko ulu alt nda: Ar za kodlar E1, E2, E3, E4, E7, E8 ve Ed yi kontrol etmek için ve dü melerine bas n (ayr nt l bilgi için, sayfa 12 deki SORUN G DERME ye bak n). Defrost i lemi s ras nda df mesaj götüntülenir. 6. Yukar daki artlardan herhangi biri alt nda ve dü meleri bas l tutulursa, ayar h z saniyede 4 kata ç kar. 5 AUXILIARY FUNCTION dü mesi: Yard mc fonksiyon özelli ini seçmek veya iptal etmek için bu dü meyi kullan n. stenen özelli i seçmek için, bu dü meye, ard ndan ve dü melerine bas n. Dü meye her bast n zda, mod ok yönünde de i ir: E er dü mesine basarsan z: E er dü mesine basarsan z: NOT: Baz fonksiyonlar, ünitenin gücü kapat ld nda veya baz modlarda devreden ç kar l r ve çal ma modu otomatik olarak bir sonrakine geçer. stenen özelli i ayarlad ktan sonra, kaydetmek için AUXILIARY FUNCTION dü mesine tekrar bas n. NOT: Yukar daki ekil sadece aç klama amaçl d r. Özellikler, modele ba l olarak farkl d r. Farkl mod ayarlar alt nda ilgili gösterge yanar: Yukar /A a hava üfleme: stedi iniz dikey hava üfleme yönünü ayarlaman z sa lar. Sola/Saga hava üfleme: stedi iniz yatay hava üfleme yönünü ayarlaman z sa lar. Uyku çal mas : Enerji tasarruflu çal maya geçmek için bu özelli i seçin. Bu özellik sadece So utma ve Is tma modlar ile Otomatik modda kullan labilir. Uyku modunda, klima otomatik olarak s cakl saatte 1 0 C art r r (so utma) veya azalt r ( s tma). Ayarlanan s cakl k 2 saat sonra dengeye ula r. Fan h z OTOMAT K ayara geçer. 9

12 KULLANMA TAL MATLARI Turbo çal ma (baz modellerde): Bu fonksiyon so utma modunda seçildi inde, fan motoru çok yüksek fan h z nda çal r ve ayarl s cakl a en k sa sürede ula l r. Yar m saat sonra, fan h z önceki ayarl fan h z na geri döner. Turbo çal ma alt nda fan h z ayarlanabilir. Bu fonksiyon s tma modunda seçildi inde, PTC s t c s z ünite için, h zl s tma çal mas yap lmadan Turbo göstergesi yanar. Bu fonksiyon sadece so utma modunda kullan labilir. PTC s t c kullanan ünite için, PTC s t c etkinle tirilir ve daha h zl ve daha güçlü s tma yap l r. NOT: Bu fonksiyon, uyku çal mas nda kullan lamaz. Zamanlay c AÇMA i lemi: Klimay istedi iniz zamanda açmak için (0~24 saat aras ) AÇMA zamanlay c s n kullan n. Zamanlay c AÇMA özelli ini seçtikten sonra, istedi iniz zaman seçmek için ve dü melerini kullan n; dü meye her bast n zda Otomatik zamanl ayar 30 dakikal k ad mlarla artar/azal r. stedi iniz zaman ayarlad ktan sonra, Otomatik Zamanlay c -AÇMA program n kaydetmek için AUXILIARY FUNCTION dü mesine bas n. Zamanlay c KAPATMA i lemi: Klimay istedi iniz zamanda kapatmak için (0~24 saat aras ) KAPATMA zamanlay c s n kullan n. Zamanlay c KAPATMA özelli ini seçtikten sonra, istedi iniz zaman seçmek için ve dü melerin kullan n; dü meye her bast n zda Otomatik zamanl ayar 30 dakikal k ad mlarla artar/azal r. stedi iniz zaman ayarlad ktan sonra, Otomatik Zamanlay c - KAPATMA program n kaydetmek için AUXILIARY FUNCTION dü mesine bas n. NOT: Zamanlay c ayarlar n iptal etmek için, AUXILIARY FUNCTION dü mesine bas n ve ard ndan ve dü melerini kullanarak AÇMA/KAPATMA zamanlay c s n seçin; iptal etmek için AUXILIARY FUNCTION dü mesine tekrar bas n. Hava Üfleme Yönü Kontrolü Yatay Hava Üfleme Yönü (OTOMAT K) Sol/Sa (Yatay Hava Üfleme), uzaktan kumanda veya ünite kumanda kullan larak ayarlanabilir. Ünite kumanda paneli üzerindeki "AUXILIARY FUNCTION" dü mesine bas n ve ard ndan ve dü melerine basarak özelli ini seçin; hava yönlendirici kanatlar sa a-sola sal n m yapacakt r. Sal n ml çal may durdurmak için yukar daki i lemleri tekrarlay n. Dikey Hava Üfleme Yönü (OTOMAT K) (baz modellerde) Yukar /A a (Dikey Hava Üfleme), uzaktan kumanda veya ünite kumanda kullan larak ayarlanabilir. Ünite kumanda paneli üzerindeki "AUXILIARY FUNCTION" dü mesine bas n ve ard ndan ve dü melerine basarak özelli ini seçin; hava yönlendirici kanatlar yukar -a a sal n m yapacakt r. Sal n ml çal may durdurmak için yukar daki i lemleri tekrarlay n. TEST ÇALI MASI ÖZELL : Bu özellik, bak m teknisyenleri için tasarlanm t r. FAN ve AUXILIARY FUNCTION dü melerine 3 saniye birlikte bas l rsa test çal mas özelli i ba lat l r. Test çal mas, ayar s cakl na bakmaks z n 30 dakika sürecektir. T1,T2 ve T3 ün koruyucu kodunu kontrol etmek için AYAR dü mesine bas n K L TLEME ÖZELL : ve dü melerine 3 saniye birlikte bas l rsa test çal mas özelli i ba lat l r; tüm geçerli ayarlar kilitlenir, fakat uzaktan kumanda kullan labilir. K L TLEME göstergesi ( ) yanar. K L TLEME modunu iptal etmek için dü meye tekrar bas n. UYARI: Yatay ve dikey hava ak yönlendirme kanatlar n n elle hareket ettirilmesi klimaya zarar verebilir. 10

13 enot: ration Tip KULLANMA TAL MATLARI Yatay hava yönlendirme kanad n n ba lang ç aç s çok küçük olmamal d r; aksi halde dar hava ç k so utma veya s tma verimini etkileyecektir. So utma veya kurutma çal mas s ras nda hava yönlendirme kanatlar n n ba lang ç aç s n çok küçük ayarlamay n. Aksi halde, yatay hava yönlendirme kanad n n yüzeyi üzerinde yo u ma olu arak damlamaya neden olabilir. Çal ma s ras nda hava yönlendirme kanatlar normal ekilde sal n m yapam yorsa, üniteyi kapat n ve birkaç dakika için fi ini prizden ç kar n; daha sonra fi i tekrar takarak çal t r n. Yatay hava yönlendirme kanad çal ma s ras nda hafifçe sal n m yapabilir. Bu normaldir. Kullanma Tavsiyeleri Normal çal ma s ras nda a a daki durumlar olu abilir. 1. Kliman n korunmas. Kompresör korumas Kompresör, durduktan sonra 3 dakika yeniden çal t r lamaz. Ön s tma havas (sadece so utma ve s tma modelleri) Ünite, ISITMA modunda, iç s e anjörü a a daki üç durumdan birindeyken ve ayarl s cakl a ula lmad nda so uk hava üflememek için tasarlanm t r. A) Is tma çal mas yeni ba lad nda. B) Defrost çal mas nda. C) Dü ük s cakl kta s t rken. Defrost çal mas s ras nda iç ünite veya d ünite fan durur (sadece so utma ve s tma modelleri). Defrost (sadece so utma ve s tma modelleri) D s cakl k dü ük ve nem yüksek oldu unda, s tma çevrimi s ras nda d ünite üzerinde buzlanma olu arak kliman n s tma veriminin dü mesine yol açabilir. Bu durumda klima s tma çal mas n durduracak ve otomatik olarak defrost çal mas na ba layacakt r. Defrost çal mas n n süresi, d s cakl a ve d ünite üzerindeki buzlanma miktar na ba l olarak 4 ile 10 dakika aras nda de i ebilir. 2. ç üniteden beyaz renkli bu u ç kmas Yüksek ba l neme sahip bir iç ortamda, SO UTMA modunda hava giri i ve hava ç k aras ndaki büyük s cakl k fark nedeniyle beyaz renkli bir bu u üretilebilir. Beyaz renkli bu u, defros i leminde üretilen nem nedeniyle veya klima defrost çal mas ndan sonra ISITMA modunde tekrar çal maya ba lad nda üretilebilir. 3. Klimadan gelen alçak ses Kompresör çal rken veya çal mas durduktan hemen sonra alçak bir t slama sesi duyabilirsiniz. Bu ses, so utucu ak kan n akma veya durma sesidir Ayn zamanda, kompresör çal rken veya çal mas durduktan hemen sonra alçak bir g c rdama sesi duyabilirsiniz. Bunun nedeni, s cakl k de i ti inde ünitenin plastik parçalar n n s yla genle mesi ve so ukla büzülmesidir. Güç ilk defa aç ld nda, hava yönlendirme kanad n n ilk konumuna dönmesi nedeniyle bir ses duyabilirsiniz. 4. ç üniteden toz üflenmesi. Klima uzun bir süre kullan lmad nda veya ünitenin ilk kullan m s ras nda bu durum normaldir. 5. ç üniteden garip bir koku geliyor. Buna, iç ünitenin yap malzemesinden, mobilyalardan veya dumandan kaynaklanan kokuyu vermesi neden olabilir. 11

14 KORUMA VE BAKIM 6. Klima, SO UTMA veya ISITMA modundan (sadece so utma ve s tma modelleri için) Fan moduna geçiyor. ç s cakl k kliman n s cakl k ayar na ula t nda, kompresör otomatik olarak durur ve klima Sa l k moduna geçer. ç s cakl k SO UTMA modunda yükselerek veya ISITMA modunda dü erek (sadece so utma ve s tma modelleri için) ayar noktas na ula t nda kompresör tekrar çal r. 7. Yüksek (%80 üzeri) bir ba l nemde so utma yaparken, iç ünitenin yüzeyinde su damlalar olu abilir. Yatay hava yönlendirici kanad maksimum hava ç k konumuna ayarlay n ve YÜKSEK fan h z n seçin. 8. Is tma modu (sadece so utma ve s tma modelleri için) Klima, s tma çal mas s ras nda d üniteden s çeker ve iç ünite yoluyla s y serbest b rak r. D s cakl k dü tü ünde, klima taraf ndan çekilen s da dü er. Ayn zamanda, iç ve d s cakl klar aras ndaki daha büyük fark nedeniyle kliman n s yükü artar. E er klima konforlu bir s cakl k sa layamazsa, tamamlay c bir s tma cihaz kullanman z öneririz. 9. Otomatik yeniden ba latma fonksiyonu Çal ma s ras nda güç kayb oldu unda ünite tamamen durur. Otomatik yeniden ba latma özelli ine sahip olmayan ünitelerde, elektrik geldi inde iç ünite üzerindeki ÇALI MA göstergesi yan p sönmeye ba lar. Çal may yeniden ba latmak için, uzaktan kumanda üzerindeki AÇMA/KAPATMA dü mesine bas n. Otomatik yeniden ba latma özelli ine sahip ünitelerde, elektrik geldi inde ünite otomatik olarak haf za fonksiyonu taraf ndan saklanan önceki tüm ayarlarla yeniden çal maya ba lar. 10. im ek veya ünitenin yak n nda kullan lan bir kablosuz araç telefonu ünitenin ar za yapmas na neden olabilir. Ünitenin elektrik fi ini prizden ç kar n ve tekrar tak n. Çal may yeniden ba latmak için uzaktan kumanda üzerindeki AÇMA/KAPATMA dü mesine bas n. 11. Havaland rma fonksiyonu Bu makine, fan motoru taraf ndan otomatik olarak ba lat lan Havaland rma fonksiyonuyla birlikte özel olarak tasarlanm t r. Klima iç ünitede bir havaland rma borusuna sahiptir; fan motoru çal rken, içerideki kirlenen hava havaland rma borusu yoluyla d ar verilir. Bak m ve Temizlik Herhangi bir bak m i lemi yapmadan önce, sistemin ana alterini kapat n. ç ünitenin temizlenmesi: Not: Temizli e ba lamadan önce sistemin gücünü kapat n. ç üniteyi temizlemeden önce besleme gücü kesilmelidir. 1. ç üniteyi ve uzaktan kumanday temizlemek için kuru bir bez kullan n. 2. ç ünite çok kirlenmi se, so uk suyla slat lm bir bez kullanabilirsiniz. 3. Üniteye su s çratmay n. Bu, iç parçalar n zarar görmesine veya elektrik çarpmas na neden olabilir. : 1. Üniteyi silmek için kimyasal i lemli toz bezi kullanmay n veya bu tür malzemeyi ünite üzerinde uzun süre b rakmay n. 2. Temizlik için benzin, tiner, parlat c toz veya benzeri çözücü maddeler kullanmay n. Bu maddeler plastik yüzeyin çatlamas na veya deforme olmas na neden olabilir. 12

15 KORUMA VE BAKIM Hava ç k n n temizlenmesi: Belirli bir kullan m süresinden sonra, hava ç k ve hava yönlendirme kanatlar kirlenebilir. Yumu ak bir bezi l k suyla veya yumu ak bir mutfak temizlik maddesiyle slat p iyice s kt ktan sonra ünitedeki kirlenmeyi silerek temizlemenizi tavsiye ederiz. Daha sonra kuru bir bezle silin. Hava giri zgaras n n ve hava filtresinin temizlenmesi: Hava filtresi t kan rsa, performans dü ecek ve elektrik enerjisi bo a harcanacakt r. Kliman n ideal performans n korumak için, hava filtresi yakla k her iki haftada bir kontrol edilerek temizlenmelidir. Hava giri zgaras n n arkadan görünü ü Hava Filtresi Sa filtre Dü me (her iki taraf) Sol filtre Alt filtre Hava giri zgaras ( çeriden bir iple ba lan r) NOT: Hava filtresi üzerine tespit edilmi olan anti-formol filtrenin de i tirilmesi gerekmez; bu filtreyi so uk suyla y kaman z ve gölgede kurutman z yeterlidir. 1. Hava giri zgaras na tak lm, zgaran n her iki kenar nda ve alt nda yer alan üç adet filtre vard r (yukar daki ekle bak n). 2. Izgaray her iki üst kenar ndan tutarak yukar çekin ve ip düzle inceye kadar a a do ru yatmas na izin verin. 3. Hava filtresinin yan dü melerini tutun ve yukar do ru çekin. 4. Alt filtreyi ç karmak için, önce hava giri zgaras ç kar lmal d r. Bir tornavida kullanarak vidayla sabitlenmi ipi gev etin ve ard ndan hava giri zgaras n ç kar n. 3. Hava giri zgaras, suyla slat lm bir bezle silinebilir. Suyla y kay n ve serin bir yerde kurutun. 4. Bir elektrikli süpürge kullanarak hava filtresinin tozunu al n veya suyla y kay n ve gölgede kurutun. 5. Hava filtresini ve hava giri zgaras n takmak için, ç karmak için uygulad n z i lemleri ters s rada yap n. Hava giri zgaras n takmadan önce fan n içinde bir ey unutmad n zdan veya içine bir ey dü ürmedi inizden emin olun. Hava giri zgaras n do ru ekilde takt ktan ve halkay ba lad ktan sonra üniteyi yeniden çal t r n. Klimay uzun bir süre kullanmayacaksan z 1. ç üniteyi ve hava filtresini temizleyin. 2. Fan yar m gün çal t rarak iç parçalar kurutun. 3. Üniteyi ve güç dü mesini kapat n; uzaktan kumandan n pillerini ç kar n. 4. D ünitenin iç parçalar n periyodik olarak kontrol edin ve temizleyin. Bizi ararsan z, bölgenizdeki bayimiz bu konuda size yard mc olacakt r. Uzun bir kullanmama süresinden sonra Klimay yeniden çal t rmadan önce, lütfen iç ve d ünitelerin hava giri ve ç k lar n n engellenip engellenmedi ini kontrol edin. T kanma varsa temizleyin. Sat sonras E er kliman z n çal mas anormalse, üniteyi kapat n, elektrik fi ini prizden ç kar n ve bayinizi veya servis merkezini aray n. 13

16 SORUN G DERME TAVS YELER Servis için aramadan önce, lütfen genel sorunlar ve çözümleriyle ilgili a a daki listeyi gözden geçirin. Sorun Klima hiç çal m yor Klima iyi so utmuyor veya s tm yor Olas neden Elektrik kesintisi Güç kayna ba lant s kesildi. Elektrik sigortas yand. Zamanlay c The timer is set. ayarland Uzaktan kumandan n pilleri bitti ayar çok yüksek veya çok dü ük. Hava filtresi tozdan t kanm. D ünitenin hava giri i veya ç k t kanm. Kap lar veya pencereler aç k Çözümü Elektri in gelmesini bekleyin. Ana güç dü mesini aç n. Sigortay de i tirin. Bekleyin veya zamanlay c ayar n iptal edin. Pilleri de i tirin. Daha konforlu bir s cakl k ayarlay n. Filtreyi temizleyin. T kan kl temizleyin. Kap lar veya pencereleri kapat n Klima hiç D ünitenin hava giri i veya ç k t kanm T kan kl temizledikten sonra çal t r n. so utmuyor veya s tm yor Üç dakikal k koruma özelli i Uygun olmayan s cakl k ayar Biraz bekleyin S cakl uygun ekilde ayarlay n E er yukar daki önerileri denedikten sonra sorunu çözemezseniz, elektrik fi ini prizden ç kar n ve bayinizi aray n. A a daki göstergeler bir ar za veya sorun belirtir: Yap lacak i lem Rakam Gösterge kodu Sorun Yap lacak i lem 1 E1 ç Ünite ile D Ünite aras nda haberle me ar zas Servisi aray n 2 E2, E3,E4 S cakl k sensörü kapal veya k sa devre oldu. Servisi aray n 3 E7 EEPROM ar zas Servisi aray n 4 E8 ç ünite DC fan motorunun h z kontrol d Servisi aray n 5 Ed D ünite s cakl k sensörü ar zas Üniteyi kapat n, hava filtresini temizleyin ve üniteyi tekrar çal t r n. Bu i lem çal mazsa, lütfen servisi aray n. 6 P0 SO UTMA veya KURUTMA modunda evaporatör dü ük s cakl k korumas. 7 P1 Is tma modunda ön s tma havas veya defrost i lemi Üniteyi kapat n, hava filtresini temizleyin ve üniteyi tekrar çal t r n. Bu i lem çal mazsa, lütfen servisi aray n. S cakl k yeterince yükseldi inde bu fonksiyon otomatik olarak durur. 8 P8 Ak m a r yük korumas Servisi aray n. 9 Ed D ünite korumas Üniteyi kapat n, hava filtresini temizleyin ve üniteyi tekrar çal t r n. Bu i lem çal mazsa, lütfen servisi aray n. Görüntlenen ar za kodu cihazdan cihaza de i ir. ç ünitenin gerçek ekran görüntüsü geçerli olacakt r. ünite normal çal madayken iç ünitenin LCD ekran nda görüntülenir. Üç simge, s ras yla üç fonksiyonu gösterir. simgesi, uzaktan kumanda fonksiyonunu gösterir. simgesi, defrost fonksiyonunu gösterir. simgesi, bas nçl so utma fonksiyonunu gösterir. : E er bu cihaz n elektrik kablosu hasar görürse, de i tirme i lemi sadece yetkili personel taraf ndan yap lacakt r. For PTC kullanan üniteler için, PTC s tma bile enleri kabin alt levhas n n ortas na sabitlenir. Bu bile enleri kendiniz ç karmaya veya tamir etmeye çal may n; yang na veya ba ka tehlikelere yol açabilirsiniz. 14

17

18

19

20 1. ÜRET C VE THALATÇI B LD R M MALATÇI F RMA: Midea Residential Air-Conditioning Iternational Building 22 Lingang Road,Northern of No.5 Industr al District Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R China Tel: Fax: THALATÇI F RMA: OAC KL MLEND RME A. Gürsel mah. Nurtaç cad. No:71/A ka thane stanbul TÜRK YE Tel: (212) (Pbx) Fax: (212) SERV S B LG S :Servis ihtiyac n z için lütfen a a daki adresten firmam za ula n z TEKN K SERV S MERKEZ OAC KL MLEND RME A. Gürsel mah. Nurtaç cad. No:71/A ka thane stanbul TÜRK YE TELEFON : FAKS :

21 ÖNEML NOT 1- Gümrük ve Ticaret Bakanl nca cihaz n tespit edilen kullan m ömrü 10 y ld r. 2- Kliman z n montaj n, ar zas n ve bak m n Yetkili Servisimize yapt r n z aksi takdirde cihaz n z firmam z n vermi oldu u garanti den faydalanamayacakt r. 3- Klimalar n bak m mü terinin sorumlulu undad r. Bak m yap lmayan cihaz garanti kapsam d na ç kar. 4- Firmam z 6 ayda bir bak m tüketicilerine tavsiye eder. 5- Hava fitrelerinin 15 günde bir temizlenmesi mü terinin sorumlulu undad r. 6- Kliman z montaj ettirmeden yetkili servisten kliman z n kapasitesinin ve montaj yerinin uygunlu unu teyit ettiriniz. 7- Garanti belgenizi Yetkili sat c ve Yetkili servise onaylat n z. Ayr ca, Montaj formunu Yetkili servisten isteyiniz ve garanti süresince bu formlar muhafaza ediniz. 8- Bo veya eksik doldurulmu garanti belgeleri geçerli kabul edilmeyip cihaz n z garanti d olarak kabul edilecektir. 9- Ar za ve bak m sonras yetkili servisinizden ar za ve bak m formunu isteyiniz ve garanti süresince muhafaza ediniz. 10- Kliman z montaj ettirmeden herhangi bir hasar olup olmad n kontrol ediniz. Sorun varsa sat c firmaya durumu bildiriniz. 11- Klima montaj ndan sonra ortaya ç kacak her türlü k r lma, çizilme ve benzeri hasarlar Garanti kapsam d ndad r. 12- Klimalar kullan m amac d nda kullan l rsa garanti kapsam d nda kal r. 13- Cihaz n çal mas için gerekli elektrik artlar n n sa lanmas tüketicinin sorumlu uundad r. Bundan kaynaklanacak ar zalar garanti kapsam d ndad r. 14- Klimalar n z n montaj yerini belirlerken ar za durumunda cihaza müdahalenin kolay olabilece i yerleri tercih etmeniz sizi platform, vinç gibi ekstra masraflardan kurtaracakt r. 15- Klima k n so utmada kullan lacak ise klimaya ilave olarak k kiti tak lmal d r. 16- Gemi karavan, T r gibi hareketli mekânlara tak lan klimalar garanti haricidir. 17- Klimalar insan konforu d nda kullan l rsa (tavuk çiftli i, mantar, çim üretimi, meyve, Çiçek so utma gibi) garanti harici kabul edilir. 18- Klima montaj teknik artlar na uymayan ve buna ra men mü teri onay ile yap lan montajlarda cihaz garanti harici olarak i lem görür

22 TÜKET C HAKLARI (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. (4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi, Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

23 NOTLAR :

24 Merkez ve Satıfl Sonras Hizmetler Gürsel Mh. Nurtaç Cd. No:71/A Ka thane stanbul-türkiye T F oac.com.tr ç Anadolu Bölge Müdürlü ü lkbahar Mh Sk. No: 1/8 Çankaya-Ankara T F Akdeniz Bölge Müdürlü ü Kızıltoprak Mh. Ali Çetinkaya Cad. Sefero lu Apt. No:123 K:1 D:2 Muratpafla-Antalya T F Ege Bölge T Çukurova Bölge T Depo Çakmaklı Mh. Uzak Uygörmüfl Cd. K dem Sk. No:3 B.Çekmece- stanbul T F

25 Yer-Tavan / Kaset / Salon / Kanallı ON-OFF / Inverter Tipi Split Klimalar UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KILAVUZU

26 Tasar m ve teknik özellikler ürünün geli tirilmesi için önceden haber verilmeden de i tirilebilir. Ayr nt l bilgi için sat acentesi veya üreticiyle ileti ime geçin. 1 YER-TAVAN / KASET / SALON / KANALLI ON-OFF / INVERTER T P SPLIT KL MALAR UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KILAVUZU

27 Ç NDEK LER Uzaktan kumandan n kullan m Uzaktan kumandan n kullan m... 2 Uzaktan kumandan n Teknik Özellikleri... 3 Fonksiyon dü meleri m Uzaktan kumanda konumunun belirlenmesi. Uzaktan kumanday cihaza maksimum 8 metrelik bir mesafe içinde al c ya do rultarak kullan n. Sinyalin al nmas bir bip sesiyle do rulan r. LCD ekran üzerindeki göstergeler... 6 Dü melerin kullan m... 7 Otomatik çal t rma... 7 So utma/is tma/fan i lemi... 7 Nem alma i lemi... 8 Hava ak yönünün ayarlanmas... 8 Zamanlay c i lemi... 9 UYKU (SLEEP) fonksiyonu...12 D KKAT Perdeler, kap lar veya di er malzemeler uzaktan kumandadan iç üniteye gelen sinyalleri engelliyorsa klima çal mayacakt r. S v lar n uzaktan kumandaya dökülmesini önleyin. Uzaktan kumanday do rudan güne na veya s ya maruz b rakmay n. ç ünitedeki k z lötesi sinyal al c s do rudan güne na maruz kald takdirde klima tam olarak çal mayabilir. Güne n n al c ya nüfuz etmesini önlemek için perde kullan n. Uzaktan kumanda di er elektrikli cihazlarda parazite neden oluyorsa söz konusu cihazlar ba ka bir yere ta y n veya yerel sat c n zla ileti ime geçin. Pillerin de i tirilmesi Uzaktan kumanda arka k sm nda bulunan ve kapakla korunan iki kuru pille (R03/LR03X2) çal r. (1) Kapa bast rarak ve kayd rarak ç kar n. (2) Eski pilleri ç kar n ve (+) ve (-) uçlar do ru ekilde yerle tirerek yeni pilleri tak n. (3) Kapa geriye do ru kayd rarak tekrar kapat n. NOT: Piller ç kar ld nda uzaktan kumanda tüm programlamay siler. Yeni pilleri takt ktan sonra uzaktan kumandan n tekrar programlanmas gerekir. D KKAT Eski ve yeni pilleri veya farkl tipte pilleri kar t rmay n. Piller 2 veya 3 ay boyunca kullan lmayacaksa uzaktan kumandan ç kar n. Pilleri s n fland r lmam belediye at olarak imha etmeyin. Bu tür at klar n özel i lemden geçirilerek toplanmas gerekir. 1

28 Uzaktan Kumandan n Teknik Özellikleri Fonksiyon dü meleri AÇMA/KAPAMA (ON/OFF) Dü mesi Bu dü meye bas ld nda klima çal maya ba lar ve ayn dü meye tekrar bas ld nda çal ma durur. Model RG52C1/BG(C)E. Anma Gerilimi 3.0V(Kuru piller R03/LR03X2) Sinyal Alma 8m (3.0 gerilim kullan ld nda 11m) Aral Ortam -5C60 C Performans Özelli i 1. Çal ma Modu: OTO., SO., KUR., ISI. (Sadece so utma modelinde yok) ve FAN. 2. Zamanlay c Ayarlama Fonksiyonu 24 saattir. 3. ç Mekan S cakl k Ayar Aral : 17 C~30 C. 4. Tam LCD fonksiyonu (S v Kristal Ekran). MOD (MODE) Dü mesi Dü meye her bas ld nda a a daki s rada çal ma modu seçilir: OTOMAT K SO UTMA KURUTMA ISITMA FAN NOT: Is tma modu sadece So utmal ve Is tmal modellerde mevcuttur. FAN Dü mesi Fan h z n dört kademede seçmek için kullan l r: OTOMAT K DÜ ÜK ORTA YÜKSEK NOT: UYKU (SLEEP) Dü mesi Uyku fonksiyonunu etkinle tirir/devre d b rak r. Ortam en uygun s cakl kta tutar ve enerji tasarrufu sa lar. Bu fonksiyon sadece SO UTMA, ISITMA veya OTOMAT K modda kullan labilir. Dü melerin tasar m, modele göre sat n ald n z modelden k smen farkl olabilir. Aç klanan tüm fonksiyonlar iç ünite taraf ndan gerçekle tirilir. ç ünitede bu özellik yoksa, uzaktan kumandadaki ilgili dü meye bas ld nda söz konusu dü meye kar l k gelen i lem gerçekle mez. NOT: Ünite UYKU modunda çal rken MOD, FAN HIZI veya AÇMA/KAPAMA dü mesine bas l rsa iptal edilir. YUKARI Dü mesi ( ) ç mekan n s cakl k ayar n 1ºC ila 30ºC aral nda art rmak için bu dü meye bas n. A A I Dü mesi ( ) ç mekan n s cakl k ayar n 1ºC ila 17ºC aral nda azaltmak için bu dü meye bas n. ZAMANLAYICI AÇIK (TIMER ON) Dü mesi Otomatik aç lma zaman s ralamas n ba latmak için bu dü meye bas n. Bu dü meye her bas ld nda otomatik zamanlama ayar 30 dakikal k ad mlarla artacakt r. Ayar zaman 10 dakika olarak görüntülendi inde, dü meye her bas ld nda otomatik zamanlama ayar 60 dakika artacakt r. Otomatik zamanlama program n iptal etmek için otomatik aç lma zaman n 0.0 olarak ayarlay n. 1

29 ZAMANLAYICI KAPALI (TIMER OFF) Dü mesi Otomatik kapanma zaman s ralamas n ba latmak için bu dü meye bas n. Bu dü meye her bas ld nda otomatik zamanlama ayar 30 dakikal k ad mlarla artacakt r. Ayar zaman 10 dakika olarak görüntülendi inde, dü meye her bas ld nda otomatik zamanlama ayar 60 dakika artacakt r. Otomatik zamanlama program n iptal etmek için otomatik kapanma zaman n 0.0 olarak ayarlay n. YÖNLEND R (DIRECT) Dü mesi Havaland rma panjurunun hareketini de i tirmek ve istenen yukar /a a hava ak yönünü ayarlamak için kullan l r. Dü meye her bas ld nda havaland rma panjuru 6 o aç yla hareket eder. SALINIM (SWING) Dü mesi Yatay havaland rma panjuru sal n m n otomatik olarak yukar veya a a yönde hareket ettirmek için dü meyi en az 2 saniye bas l tutun. Dikey havaland rma panjuru sal n m n otomatik olarak sol veya sa yönde hareket ettirmek için dü meye daha uzun süre bas n. LCD ekran üzerindeki göstergeler Mod ekran Geçerli modu görüntüler. Otomatik, so utma, kurutma ve s tma (sadece so utma modelleri için kullan lmaz), fan ve geri otomatik. letim Göstergesi Uzaktan kumanda sinyalleri iç üniteye iletti inde bu iletim göstergesi yanar. AÇMA/KAPAMA ekran AÇMA/KAPAMA dü mesine bas larak görüntülenir. AÇMA/KAPAMA dü mesine tekrar bas n. ZAMANLAYICI AÇIK ekran ZAMANLAYICI AÇIK ayarland nda görüntülenir. NOT: Sol ve sa dikey havaland rma panjuru sal n m fonksiyonu sadece baz modellerde mevcuttur. ZAMANLAYICI KAPALI ekran ZAMANLAYICI KAPALI ayarland nda görüntülenir. KISAYOL (SHORTCUT) Dü mesi Geçerli ayarlar geri yüklemek veya önceki ayarlara geri dönmek için kullan l r. Güce ilk ba land nda KISAYOL dü mesine bas l rsa ünite OTOMAT K modda (26 o C) ve fan h z OTOMAT K modda çal r. Uzaktan kumanda aç kken bu dü meye bas l rsa sistem, çal ma modu, s cakl k ayar, fan h z seviyesi ve uyku özelli i (etkin ise) dâhil önceki ayarlara otomatik olarak geri döner. Ayr ca üniteye sinyal gönderir. Uzaktan kumanda kapal yken bu dü meye bas ld takdirde sistem sadece önceki ayarlar geri yükler ve sinyalleri üniteye iletmez. Uyku özelli i devre d kal r. Dü meye 2 saniyeden fazla bas ld takdirde sistem çal ma modu, s cakl k ayar, fan h z seviyesi ve uyku özelli i (etkin ise) dâhil geçerli çal ma ayarlar n otomatik olarak geri yükler. Uyku Ekran Uyku i lemi modunda görüntülenir. ptal etmek için UYKU dü mesine tekrar bas n. TAK P ET Ekran (baz modellerde) TAK P ET fonksiyonu etkinle tirildi inde görüntülenir. S c./zam. ekran S cakl k ayar n görüntüler (17 C~30 C). Çal ma modunu FAN olarak ayarlad n zda herhangi bir s cakl k ayar görüntülenmez. Ayr ca ZAMANLAYICI modundayken AÇIK ve KAPALI ZAMANLAYICI ayarlar n görüntüler. Fan H z ekran Seçilen fan h z n görüntüler; OTO. (ekran yok) ve üç fan h z seviyesini (DÜ ÜK) (ORTA) (YÜKSEK) gösterir. Çal ma modu OTO. veya KUR. modunda iken fan h z OTO. moddad r. Not: ekilde verilen tüm göstergeler sadece aç klama amaçl d r. Fakat gerçek çal ma s ras nda ekran penceresinde sadece ilgili fonksiyon i aretleri görüntülenir. 7 8

30 Dü melerin kullan m Otomatik çal t rma Nem alma i lemi Ünitenin fi inin prize tak l oldu undan ve gücün aç k oldu undan emin olun. ç ünitenin görüntü paneli üzerindeki ÇALI MA göstergesi yan p sönerek çal r. 1 Otomatik modu seçmek için MOD dü mesine bas n. 2 stenen s cakl ayarlamak için YUKARI/A A I dü mesine bas n. S cakl k 1 o C art larla 17 o C~ 30 o C aral nda ayarlanabilir. 3 Klimay çal t rmak için AÇMA/KAPAMA dü mesine bas n. NOT 1. Otomatik modda klima gerçek ortam oda s cakl ile kumanda üzerindeki s cakl k ayar aras ndaki fark dikkate alarak So utma, Fan ve Is tma modunu mant ksal olarak seçebilir. 2. Klima Otomatik modda iken fan h z n de i tiremezsiniz. Fan h z zaten otomatik olarak kontrol edilmektedir. 3. Otomatik mod sizin için yeterli de ilse, istenen mod manüel olarak seçilebilir. Ünitenin fi inin prize tak l oldu undan ve gücün aç k oldu undan emin olun. ç ünitenin görüntü paneli üzerindeki ÇALI MA göstergesi yan p sönerek çal r. 1. KUR modunu seçmek için MOD dü mesine bas n. 2. stenen s cakl ayarlamak için YUKARI/A A I dü mesine bas n. S cakl k 1 o C art larla 17 o C~ 30 o C aral nda ayarlanabilir. 3. Klimay çal t rmak için AÇMA/KAPAMA dü mesine bas n. NOT Klima Nem Alma modunda iken fan h z n de i tiremezsiniz. Fan h z zaten otomatik olarak kontrol edilmektedir. So utma /Is tma /Fan i lemi Ünitenin fi inin prize tak l oldu undan ve gücün aç k oldu undan emin olun. 1 SO UTMA, ISIITMA (sadece so utmal ve s tmal modeller) veya FAN modunu seçmek için MOD dü mesine bas n. 2 stenen s cakl ayarlamak için YUKARI/A A I dü mesine bas n. S cakl k 1 o C art larla 17 o C~ 30 o C aral nda ayarlanabilir. 3 Fan h z n dört kademede Otomatik Dü ük, Orta veya Yüksek- seçmek için FAN dü mesine bas n. 4 Klimay çal t rmak için AÇMA/KAPAMA dü mesine bas n. NOT FAN modunda s cakl k ayar uzaktan kumandada görüntülenmez ve oda s cakl n kontrol edemezsiniz. Bu durumda sadece ad m 1, 3 ve 4 gerçekle tirilebilir. Hava ak yönünün ayarlanmas stenen hava ak yönünü ayarlamak için SALINIM ve YÖNLEND R dü mesini kullan n. 1. YÖNLEND R dü mesine her bas ld nda yatay havaland rma panjuru 6 derece aç yla hareket eder. 2. SALINIM dü mesi 2 saniyeden uzun süre bas l tutuldu unda, havaland rma panjuru otomatik olarak yukar veya a a yönde sal n m yapar. SALINIM dü mesi daha uzun süre bas l tutuldu unda, havaland rma panjuru otomatik olarak sol veya sa yönde sal n m yapar. NOT: Havaland rma panjuru sal n m yapt nda veya kliman n so utma veya s tma fonksiyonunu etkileyen bir konuma geldi inde, sal n m/hareket yönü otomatik olarak de i tirebilir. 7 8

31 Zamanlay c i lemi Ünitenin otomatik aç lma zaman n ayarlamak için ZAMANLAYICI AÇIK dü mesine bas n. Ünitenin otomatik kapanma zaman n ayarlamak için ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine bas n. Otomatik aç lma zaman n ayarlamak için. 1. ZAMANLAYICI AÇIK dü mesine bas n. Uzaktan kumanda ZAMANLAYICI AÇIK modunu gösterir; LCD ekran alan nda son Otomatik aç lma zaman ayar ve "H" sinyali görüntülenecektir. Art k çal may ba latmak için Otomatik aç lma zaman s f rlanmaya haz rd r. 2. stenen Otomatik aç lma zaman n ayarlamak için ZAMANLAYICI AÇIK dü. bas n. Dü meye her bast n zda, zaman 0 ve 10 saat aras nda yar m saat artar ve 10 ve 24 saat aras nda 1 saat artar. 3. ZAMANLAYICI AÇIK modunu ayarlad ktan sonra uzaktan kumanda sinyali klimaya iletmeden önce bir saniyelik bir gecikme olacakt r. Ard ndan yakla k 2 saniye sonra "h" sinyali kaybolacak ve LCD ekran penceresinde s cakl k ayar tekrar görüntülenecektir. Otomatik kapanma zam. ayarlamak için. 1. ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine bas n. Uzaktan kumanda ZAMANLAYICI KAPALI modunu gösterir; LCD ekran alan nda son Otomatik kapanma zaman ayar ve "H" sinyali görüntülenecektir. Art k çal may durdurmak için Otomatik kapanma zaman s f rlanmaya haz rd r. 2. stenen Otomatik kapanma zaman n ayarlamak için ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine tekrar bas n. Dü meye her bast n zda zaman 0 ve 10 saat aras nda yar m saat ve 10 ve 24 saat aras nda bir saat artar. 3. ZAMANLAYICI KAPALI modunu ayarlad ktan sonra uzaktan kumanda sinyali klimaya iletmeden önce bir saniyelik bir gecikme olacakt r. Ard ndan yakla k 2 saniye sonra H sinyali kaybolacak ve LCD ekran penceresinde s cakl k ayar tekrar görüntülenecektir.! D KKAT Zamanlay c i lemini seçti inizde uzaktan kumanda belirlenen süre boyunca zamanlay c sinyalini iç üniteye otomatik olarak iletir. Bu nedenle uzaktan kumanday sinyali iç üniteye tam olarak iletebilece i bir konumda tutun. Zamanlay c fonksiyonu için uzaktan kumanda ile ayarlanan etkili çal ma zaman a a daki ayarlarla s n rl d r: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24. Zamanlay c ayar örne i ZAMANLAYICI AÇIK (Otomatik aç k lemi) ZAMANLAYICI AÇIK özelli i çok kullan l d r Ba lat Ünite size eve gelmeden önce otomatik olarak aç lacakt r. Klima ayarlanan zamanda otomatik olarak çal maya ba lar. Kapal 6 saat sonra Örnek: Klimay 6 saat sonra çal t rmak için. 1. ZAM AÇIK dü mesine bas n; ekran alan nda son çal t rma i lemi zaman ayar ve "H" sinyali görüntülenecektir. 2. Uzaktan kumandadaki ZAMANLAYICI AÇIK ekran nda "6.0H " ibaresini görüntülemek için ZAMANLAYICI AÇIK dü mesine bas n saniye bekledikten sonra dijital ekran alan nda tekrar s cakl k görüntülenecektir. ZAMANLAYICI AÇIK göstergesi aç k ve bu fonksiyon etkinle tirilir. 10

32 Dur Aç k Ayar 10 saat sonra Ba lat Aç k Dur Ayar Ayarlad ktan Ayarlad ktan 2 saat sonra 10 saat sonra ZAM. KAP. (Otomatik Kapal lemi) Uyuduktan kapanmas n sonra ünitenin otomatik olarak isterseniz ZAMANLAYICI KAPALI özelli ini kullanabilirsiniz. Klima çal may ayarlanan zamanda otomatik olarak durduracakt r. Örnek: Klimay 10 saat sonra durdurmak için. 1. ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine bas n, ekranda son durdurma zaman ve H sinyali görüntülenecektir. 2. Uzaktan kumandadaki ZAMANLAYICI KAPALI ekran nda "10H " ibaresini görüntülemek için ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine bas n saniye bekledikten sonra dijital ekran alan nda tekrar s cakl k görüntülenecektir. ZAMANLAYICI KAPALI göstergesi aç k kal r ve bu fonksiyon etkinle tirilir. B LE K ZAMANLAYICI (Aç k ve Kapal zamanlay c lar n n ayn anda ayarlanmas ) ZAMANLAYICI KAPALI ZAMANLAYICI AÇIK (Aç k Dur Çal maya ba la) Uyuduktan sonra kliman n kapanmas n ve sabahlar uyand n zda veya eve döndü ünüzde tekrar çal mas n isterseniz bu özelli i kullanabilirsiniz. Örnek: Ayarlad ktan 2 saat sonra klimay durdurmak ve 10 saat sonra tekrar çal t rmak için. 1. ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine bas n. 2. ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine bas ld nda ZAMANLAYICI KAPALI ekran nda 2.0H görüntülenir. 3. ZAMANLAYICI AÇIK dü mesine bas n. 4. ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine tekrar basarak ekranda 10 H ibaresini görüntüleyin saniye bekledikten sonra dijital ekran alan nda tekrar s cakl k görüntülenecektir. 11 Ba lat Kapal Dur Ayar Ayarlad ktan 2 saat sonra Ayarlad ktan 5 saat sonra ZAMANLAYICI AÇIK ZAMANLAYICI KAPALI (Kapal Ba lat Durdur) Sabahlar uyanmadan önce kliman n çal mas n ve evden ç kt ktan sonra kapanmas n isterseniz bu özelli i kullanabilirsiniz. Örnek: Ayarlad ktan 2 saat sonra klimay çal t rmak ve 5 saat sonra durdurmak için. 1. ZAMANLAYICI AÇIK dü mesine bas n. 2. ZAMANLAYICI AÇIK dü mesine bas ld nda ZAMANLAYICI AÇIK ekran nda 2.0H görüntülenir. 3. ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine bas n. 4. ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine bas ld nda ZAMANLAYICI KAPALI ekran nda 5.0H görüntülenir saniye bekledikten sonra dijital ekran alan nda tekrar s cakl k görüntülenecektir. ZAMANLAYICI AÇIK KAPALI göstergesi aç k kal r ve bu fonksiyon etkinle tirilir. NOT: Zamanlay c ayar etkinle tirildikten sonra s ras yla ayarlanan zaman (ZAMANLAYICI AÇIK VEYA ZAMANLAYICI KAPALI) görüntülenecektir. UYKU/YEN LE fonksiyonu Uyku fonksiyonu ünitenin s y ilk iki saat boyunca otomatik olarak 1 O C (so utma) art rmas n veya ( s tma) azaltmas n ve ard ndan sonraki 5 saat boyunca s cakl sabit tutmas n sa lar; bundan sonra ünite çal may durduracakt r. Ortam en uygun s cakl kta tutar ve enerji tasarrufu sa lar. NOT: UYKU fonksiyonu sadece So utma, Is tma ve OTOMAT K i lemlerde kullan labilir..

33 Merkez ve Satıfl Sonras Hizmetler Gürsel Mh. Nurtaç Cd. No:71/A Ka thane stanbul-türkiye T F oac.com.tr ç Anadolu Bölge Müdürlü ü lkbahar Mh Sk. No: 1/8 Çankaya-Ankara T F Akdeniz Bölge Müdürlü ü Kızıltoprak Mh. Ali Çetinkaya Cad. Sefero lu Apt. No:123 K:1 D:2 Muratpafla-Antalya T F Ege Bölge T Çukurova Bölge T Depo Çakmaklı Mh. Uzak Uygörmüfl Cd. K dem Sk. No:3 B.Çekmece- stanbul T F

34 DC Inverter Salon Tipi Klima OLE-24FSDCM MONTAJ KILAVUZU

35 Salon Tipi Split Klima MODEL OLE-24FCDCM Klimanızı kullanmadan önce bu el kitabını dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklayın. MONTAJ KILAVUZU Üniteyi monte etmeden önce lütfen bu kullan m k lavuzunu dikkatlice okuyunuz. E er enerji kablosu hasar görürse, de i tirme i lemi sadece yetkili bir ki i taraf ndan yap lmal d r. Montaj i lemleri yetkili ki iler taraf ndan ulusal kablo tesisat standartlar na uygun biçimde yap lmal d r. Bu ünitenin onar m, bak m ve montaj için yetkili bir servis teknisyenine ba vurun.

36 GÜVENL K ÖNLEMLER... 1 ÜN TE LE B RL KTE AMBALAJLANAN ÖGELER... 2 MONTAJ YER N N SEÇ LMES... 3 MONTAJ AÇIKLAMALARI... 5 ELEKTR K S STEM N N BA LANMASI TEST Bu K lavuzu Okuyun çinde kliman z n düzgün biçimde montaj ve test edilmesi ile ilgili birçok faydal ipucu bulacaks n z. Bu k lavuzda bulunan tüm çizimler ve özellikler, ürünün geli tirilmesi amac yla, önceden bildirim yap lmaks z n de i tirilebilir. Sat n alm oldu unuz ürünün ekli geçerli olacakt r. D KKAT Bu ünitenin onar m veya bak m için yetkili bir servis teknisyeni ile irtibata geçin. Ünitenin kurulumu için yetkili servis klima tesisatç s ile irtibata geçin. Klima çocuklar ya da zeka özürlü ki iler taraf ndan gözetimsiz olarak kullan lmamal d r. Küçük çocuklar klimayla oynamamalar için gözetim alt nda tutulmal d r. E er de i tirilmesi gerekirse, güç kablosu yaln zca yetkili personel taraf ndan de i tirilmelidir. Montaj i lemleri yetkili ki iler taraf ndan ulusal kablo tesisat standartlar na uygun biçimde yap lmal d r.

37 MONTAJ YER N N SEÇ LMES Montaja ba lamadan önce a a daki GÜVENL K ÖNLEMLER N dikkatle okuyun. Elektrik i leri ehliyetli bir elektrikçi taraf ndan yap lmal d r. Montaj yap lacak modele uygun anma ak m ve ana ebeke tesisat oldu undan emin olun. Talimatlar n göz ard edilmesi nedeniyle meydana gelebilecek yanl montaj zarar ve hasara yol açacakt r. Bu hasar n ciddili i a a daki i aretlerden anla lacakt r. UYARI D KKAT Bu i aret, ölüm veya ciddi yaralanma ihtimaline kar uyar r. Bu sembol yaralanma veya maddi hasar olas l n gösterir. Uyulacak hususlar sembollerle s n fland r lm t r: Arka plan beyaz olan bu sembol, ilgili eylemlerin yap lmas n n YASAK oldu unu gösterir. UYARI ' 1) Montaj için yetkili sat c veya uzman bir teknisyenle irtibata geçin. Kullan c taraf ndan yap lan kurulum hatal ysa su s z nt s ve elektrik oku veya yang n olu abilir. 2) Montaj esnas nda bu montaj talimatlar na harfiyen uydu unuzdan emin olun. Montaj hatal ysa su s z nt s ve elektrik oku veya yang n olu abilir. 3) Montaj için verilen aksesuarlar ve belirli parçalar kullan n. Aksi durumda tak m yere dü ebilir, su s z nt s veya elektrik kontak yang n ortaya ç kabilir. 4) Klima setinin a rl n ta yabilecek güçte ve dayan kl l kta bir yere monte edin. Dayan kl l k yeterli de ilse veya montaj do ru ekilde yap lmazsa klima seti dü üp yaralanmalara sebep olabilir. 5) Elektrik i leri için yerel ulusal kablo tesisat standard n, düzenlemesini ve bu kurulum talimatlar n uygulay n. Ba ms z bir devre kullan lmal ve ayn prizden ba ka cihazlara enerji verilmemelidir. Elektrik devresi kapasitesi yeterli de ilse veya elektrik i lerinde ar za varsa elektrik oku veya yang n olu abilir. 6) Belirlenen kablolar kullan n ve ba lant lar iyice s k n, kabloyu terminale d ar dan herhangi bir kuvvet uygulanmayacak ekilde sabitleyin. E er ba lant lar veya sabitleme mükemmel yap lmazsa, ba lant yeri s nacakt r. 7) Kablo tesisat yönü kumanda paneli kapa düzgün ekilde sabitlenecek biçimde düzenlenmelidir. E er kontrol kart düzgün bir ekilde sabitlenmemi se, bu ba lant noktas nda s nmaya ve dolay s yla yang na ya da elektrik çarpmas na neden olur. 8) Boru ba lant lar n gerçekle tirirken, özel so utucu haricinde hiçbir gaz n so utma devresine girmemesi için özen gösterin. Aksi durumda dü ük kapasite, so utma döngüsünde anormal yüksek bas nç, patlama ve yaralanma meydana gelir. 9) Besleme kablosunun boyunu de i tirmeyin ya da bir uzatma kablosu kullanmay n ve klima setinin prizine ba ka elektrikli cihazlar ba lamay n. Aksi durumda elektrik çarpmas veya yang na neden olabilir. D KKAT 1) Bu ekipman topraklanmal ve toprak kaçak ak m kesicisi ile donat lmal d r. Topraklama kusursuz de ilse elektrik çarpmas na yol açabilir. 2) Üniteyi yan c gaz s z nt s olabilecek bir yere monte etmeyin. Gaz s z nt s olmas ve ünitenin çevresinde birikme olmas durumunda, yang n riski vard r. 3) De arj hortumlar n montaj aç klamalar nda belirtilen ekilde monte edin. Drenaj mükemmel olmazsa odaya su girip mobilyalara hasar verebilir. 4) Cihaz montaj ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun olarak yap lmal d r. 5) Kliman z banyo veya çama r odas gibi slak bir odada çal t rmay n. 6) Kutuplar aras nda en az 3 mm bo luk bulunan, tüm-kutuplar ay ran bir ay r c kullan lmal ve s z nt ak m de eri 10 ma i geçmemelidir. Anma çal ma ak m 30 ma de erinden fazla olmayan bir kaçak ak m rölesine (RCD) ba lanmal ve ebekeden ay rma için kullan lacak kablo tesisat yönetmeliklere uygun biçimde çekilmelidir., 1

38 ÜN TE LE B RL KTE AMBALAJLANAN ÖGELER Montajdan önce, lütfen a a daki listeye göre kullan lacak aksesuarlar kontrol edin. Lütfen henüz kullanmayaca n z parçalar dikkatli biçimde saklay n. NO. Parça Ad Miktar Gösterimler 1 Emniyet Kilidi 1 2 Ak ll sac vidas 3.9X Düz Pullar 2 4 Burç-Man on Kapa 5 Ses/Is Yal t m K l flar Halka conta 1 7 Drenaj ba lant s 1 8 Bant baz 9 Drenaj Hortumu modellerde 10 Uzaktan Kumanda Pili 2 11 Uzaktan Kumanda 1 12 Ba lant Kablolar 13 Macun baz 1 modellerde 14 Kemirgen-koruma plakas 1 15 Kurulum k lavuzu 1 16 Kullan m k lavuzu 1 17 Uzaktan kumanda k lavuzu 1 18 Uzaktan kumanda tutucusu Tercihe 1 19 Ak ll Vida B ST2.9X 10 ba l parçalar 2 20 Ak ll Vida B ST3.9X So utucu Ak kan Borusu (opsiyonel) NO. kapasite (Btu/sa) Ad ~ ~ S v Taraf Boyutu Çap: 6,35mm Çap: 9,52mm Çap: 12,7mm 22 Gaz Taraf Boyutu Çap: 12,7mm Çap: 15,8mm Çap: 19,0mm Yukar daki tablo ile Ambalaj Listesi aras nda herhangi bir farkl l k olmas halinde, Ambalaj Listesi geçerli olacakt r. 2

39 MONTAJ YER N N SEÇ LMES 1-1 ç Ünite Duvardan, tavandan, parmakl ktan ve di er engellerle arada b rak lmas gereken mesafeler oklarla gösterilmi tir, bunlara uyun. Ünitenin yak n nda herhangi bir s veya buhar kayna olmamal d r. Hava sirkülasyonunu engelleyen herhangi bir nesne olmamal d r. Odan n hava sirkülasyonu iyi olan bir konumu seçilmelidir. Drenaj kolay bir ekilde yap labilmelidir. Üniteyi kap giri i yak nlar na monte etmeyin. Do rudan güne almamal d r. Aksi takdirde plastik parçalar solabilir ve görünüm etkilenebilir. E er bu kaç n lmazsa, güne ten korumak için tedbir al nmas gereklidir. (1) Üniteyi sert ve düz bir zemine yerle tirin; Lütfen montaj ve bak m için lütfen yer ay r n. >30(cm) (min) (Tavan) (duvar veya engel) Arka 4cm (min) 50cm(min) Ön >200cm 50cm(min) NOT: Bu k lavuzda yer alan tüm resimler sadece aç klama amaçl d r. Modele ba l olarak, sat n ald n z klimaya göre küçük farkl l klar gösterebilir. Ünitenin gerçek ekli geçerlidir. (2) Lütfen iç ünite ile d ünite aras ndaki yükseklik fark n, so utucu ak kan borusu uzunlu unu ve borunun e imli yerlerinin (bükümler) a a da belirtilenlerden daha fazla olmad n kontrol edin: Yükseklik fark : 10 metreden daha fazla de il (iç ünite ve d ünite aras ndaki yükseklik fark 10 metreden daha fazla ise, d ünitenin iç üniteden daha alçakta yer almas önerilir.) Boru uzunlu u: en fazla 20 m Bükümler: en fazla 5 yerde 1-2 D Ünite D ünite yeterli hava dola m ve bak m i leri ile elektriksel ve so utucu ak kan devresi hatlar n n ba lant lar için minimum alan sa layacak bir konumda yerle tirilmelidir. A rl n n düzgün biçimde dengelenmesi ve kom u odalara vibrasyon iletilmemesi art yla, zemine, düz bir çat ya veya duvara monte edilebilir. (1) D üniteyi monte etmeden önce unlar yap n: E er güne n n üniteye do rudan gelmesini engellemek için bir tente yap lm sa, kondenserden yay lan s n n engellemedi inden emin olun. ç ünite borusu ve elektrik kablolar n n kolayca ba lanabilece i bir yer seçin. Yan c gazlar n s z nt yapabilece i veya birikebilece i yerlerden kaç n n. "Is tma" modunda d üniteden su tahliyesi yap labilece ini akl n zda tutun. Ünitenin yanlar nda arkas nda ve önünde yeterli alan b rak n. Kliman n a rl n göz önünde bulundurun ve titre im ve gürültünün minimum oldu u bir yer seçin. 3

40 ÜN TE LE B RL KTE AMBALAJLANAN ÖGELER (2) D ünite çat ya veya çevrede hiçbir yap bulunmayan bir yere monte edilecekse sert rüzgarlar n do rudan hava ç k na do ru esmesinden sak n n. Çünkü bu durum hava ak n n yetersiz kalmas problemine yol açabilir. Örne in: Hava ç k n n, arada yakla k 300 cm lik bir mesafe b rakacak ekilde bir duvara (varsa) bakmas n sa lay n. Hava ç k n, sistemi kulland n z sezon için bilinen rüzgar yönüne dik olarak yerle tirin Kuvvetli rüzgar Kuvvetli rüzgar Hava Ç k (3) Montaj, bak m ve ünitenin düzgün çal mas için yeterli alan b rak n. Civardaki engelleri mümkün oldu unca kald r n. A, B, C yönlerinde, üç yönden ikisini aç k b rak n. Hava giri yüzeyi duvara bak yorsa Hava Giri i (Duvar veya Engel) Hava Giri i Hava Ç k Bak m Taraf Hava ç k yüzeyi duvara bak yorsa Hava Giri i Hava Giri i Bak m Taraf Bak m Taraf Hava (Duvar veya Engel) Dikkat A a daki yerlere montaj yap lmas sorunlara yol açabilir. E er bu gibi yerlerin kullan lmas kaç n lmazsa, lütfen bayinize ba vurun. (1) Makine ya dolu bir yer. (2) Sahil kenar gibi tuzlu ortamlar. (3) Kapl ca alanlar. (4) Sülfit gaz yla dolu bir yer. (5) Telsiz tesisat, kaynak makinesi, t bbi cihaz gibi yüksek frekansl cihazlar n bulundu u bir yer. (6) Özel çevresel ko ullara sahip bir yer. 4

41 MONTAJ AÇIKLAMALARI 1 ç Ünite (1) Dü meye kar koruma ç ünitenin dü mesini önlemek için: Uzun d ekli nedeniyle dü mesi kolay oldu u için üniteye tam bir özen gösterin; Kazara dü mesini önlemek için, üniteyi duvara (iki 3.9*25 vida kullanarak) veya zemine (2 M8 vida kullanarak) güvenli bir ekilde sabitleyin. Düz pul Emniyet Kilidi Vidalar 3,9 25 Vidalar 3,9 25 Hava Ç k Hava Giri i Vida deli i (ünite üzerinde) M8 Vidalar (2) Hava giri zgaras n n sökülmesi Borular /kablolar ba lamadan önce hava-giri zgaras n ç kart n. Izgara içeriden bir iple ba lanm t r. Hava-giri zgaras n sökmek için zgaran n her iki taraf ndan tutun, ip düzle ene kadar a a ya do ru e in. Sonra ipi zgaraya sabitleyen vidalar sökün ve zgaray d ar al n. Alt ön panel (3) Borular ve kablolar ba lamadan önce, Boru Kelepçesini sökün; ba lant lar bittikten sonra yerine tak n. Her iki yan taraf ve arka taraftaki borular /kablolar ba larken 4 ve 8 numaral teçhizatlar kullan n. Her iki yandaki boru/kablo deliklerinin yerleri Drenaj Hortumu So utucu Ak kan Borusu Hav al Ba lant s Hav al Ba lant Kablo Deli i 35 So utucu ak kan/drenaj hortumu deli i 80 5

42 Arka taraftaki boru/kablo deli i konumu Alt taraftaki boru/kablo deli inin yeri Kablo Deli i 35 So utucu ak kan/drenaj hortumu deli i So utucu ak kan/drenaj hortumu deli i 2 D Ünite Klimay kurulum yerine orijinal ambalaj nda ta y n; Üniteyi asarken dikkatli olun, a rl k merkezi ortas nda de ildir; Ta ma s ras nda e im aç s n n 45 derecenin üzerine ç karmay n ve yere yan koymaktan sak n n; (Yatay saklamaktan kaç n n) Metal bir tavana/duvara montaj yap lacaksa, elektrik yal t m i lemlerinin uygun biçimde yap lmas n sa lay n. Vidalar ile sabitleyin Yeterince Geni Derin Temel Üniteyi c vatalarla (M10/M8) sabitleyin. Ünitenin patlamalara veya depreme kar iyice sabitlenmi oldu undan emin olun. Üniteye yukar daki kriterlere uygun beton bir kaide yap n. D ünite ölçüleri mm (GxYxD) Montaj ölçüleri A(mm) B(mm) 845x700x x860x x965x x1369x x702x x810x x810x x1333x x1333x Hava Hava Giri i Hava Ç k SO UTUCU AKI KAN BORU BA LANTISI So utucu ak kan ve drenaj borusuna, yo u ma ve su damlamas n önlemek üzere s yal t m uygulanmal d r. ç üniteyi d ünite ile ba lamak için hav al bir ba lant kullan lm t r. So utucu ak kan borusu, a a da gösterilen ekilde, iç ünite ve d üniteyi ba lamak için kullan l r. NOT Bükülebilir boru 3 kereden daha fazla Polietilen boru bükülemez. Is yal t m kapa Aç kta kalan tüm presli ba lant borular n ve so utucu ak kan borular n s yal t m malzemesi E ilebilir ile kaplay n. 6 Hav al Ba lant D Ünite

43 1. So utucu Ak kan Borusunun Ba lanmas (1) Sadece iç ünite ve d ünitenin montajlar düzgün olarak yap ld ktan sonra so utucu ak kan borusu ba lanabilir. (2) Fabrikadan ç kmadan önce, kesme vanalar tamamen kapat lm t r. So utucu ak kan borusunu ba lamadan önce, vanalar n tamamen kapal oldu unu kontrol edin. (3) So utucu ak kan borusunun ba lant prosedürü: önce d ünite üzerindeki iki vanay ve iç ünitenin borubirle im somununu sökün (lütfen dikkatli bir ekilde saklay n). So utucu ak kan borusunu el kitab na uygun ekilde ba lay n. Boru ba lant somunu s k ca vidalanmal ve herhangi bir kaçak olmamal d r. Not: Dengeli s kma için iki anahtara ihtiyac n z olacakt r. (4) So utucu ak kan borusunun ba lant s tamamland nda, sistemi devreye almadan önce, servis vanalar üzerindeki bak m portu üzerinden iç üniteyi vakumlaman z, ya da yüksek bas nç vanas n açarak, alçak bas nç vanas (kapal ) üzerindeki bak m portu üzerinden havay bo altman z gerekmektedir. Bu i lem yakla k on saniye sürecektir. Ard ndan, bak m portunu s k ca vidalay n. (So utma ak kan eklemek için, d mekan ünitesindeki dü ük bas nç vanalar n n bak m giri lerini kullan n.) (5) Sistemi devreye almadan önce tüm vanalar tamamen aç n, aksi halde bu durum dü ük verimlili e neden olacakt r. (6) Gaz s z nt s kontrolü. S z nt detektörü veya sabunlu su kullanarak ba lant lardan gaz kaça olmad n kontrol edin. Dikkat A: Dü ük paket valf B: Hi dolgulu valf C ve D iç ünite ba lant s n n uçlar d r. Elektrik kutusu ç ünite kontrol noktas D ünite kontrol noktas Paket Valf ile lem Yaparken Dikkatli Olun Valf subab n durdurucuya gelene kadar aç n. Daha fazla açmay denemeyin. Valf subap kapa n bir anahtar veya ba lant y kullanarak iyice s k n. D Ünite So utucu Ak kan Paket valf ç ünite Yar m birle im Hav al Valf gövdesi Valf subab Durdurucu Kapak E ilebilir boru için notlar ç ünite taraf nda bükülebilir boru kullan lmal d r; Bükme aç s 90 dereceyi geçmemelidir; Büküm yeri mümkün oldu unca borunun orta bölümünde olmal d r, bükme aç s ne kadar büyük olursa o kadar iyidir; Bükülebilir boru 3 kereden daha fazla bükülemez. nce borunun e ilmesi Bükme s ras nda, bükülen s yal t ml boru üzerindeki içbükey bo lu u keserek boruyu aç n (bükme i lemi sonras bantla sar n). Borunun deforme olmas n önlemek için, bükme yar çap ne kadar büyük olursa o kadar iyidir. Boru bükümünün iyi olmas için bir boru-bükme aleti kullan n. 7

44 Boruyu bükmek için ba parma n z kullan n Boruyu aç n ve düzle tirin Min. Yar çap 100 mm 2. Piyasada sat lan bronz borunun kullan lmas D ünitenin kesme valflerini tamamen kapat n (sevk edildi i durum). So utucu ak kan borusu hem iç üniteye, hem de d üniteye ba land ktan sonra, d ünitenin dü ük-bas nç kesme vanas n n bak m ucundan havan n ç kmas n bekleyin. Hava bo ald ktan sonra bak m bo lu u üzerindeki somunlar iyice s k n. 3. So utucu ak kan borusundaki t kan kl klar tamamen açmak Yukar daki ad mlar (ad m 1 veya ad m 2) tamamlad ktan sonra, d ünitenin servis vanalar n tamamen aç k tutmal s n z. NOT: Hav al somunu s kmadan önce, boruyu ve somunun yüzeyini so utucu gaz ya yla ya lay n; Ba lant y yapt ktan sonra sabunlu su ya da s z nt kontrol cihaz ile s z nt olmad n kontrol edin; ç ünite üzerindeki ba lant noktas n n yal t lm oldu undan emin olun. Borular ba lamak için iki anahtar kullan n. Tork anahtar ç ünite Aç k a z anahtar 4. So utucu Ak kan Dolumu 5 metre uzunlu undaki bir d ünite borusuna yönelik do ru so utucu ak kan dolum miktar Ürün Veri Plakas üzerinde i aretlenmi tir. E er daha uzun bir boru kullan yorsan z, her bir metre boru için a a daki hesaplamaya göre so utucu ak kan eklenmelidir. Ba lant borusu uzunlu u En fazla 5m En az 5m Hava alma yöntemi Vakum pompas kullan n Vakum pompas kullan n Doldurulacak ilave so utucu ak kan miktar S v taraf : 6,35 S v taraf : 9,52 S v taraf : 12,7 R22:(Boru uzunlu u-5) X 15g/m R410A:(Boru uzunlu u-5) X 15g/m D ünite R22:(Boru uzunlu u-5) X 30g/m R410A:(Boru uzunlu u-5) X 30g/m R22:(Boru uzunlu u-5) X 60g/m R410A:(Boru uzunlu u-5) X 60g/m Piyasadan sat n al nm bir boru kullan yorsan z, s yal t m malzemesinin taraf m zdan tedarik edilenle ayn oldu undan emin olun. (en az 12mm kal nl nda) ç ünite ile d ünite aras ndaki yükseklik Boru uzunlu u dü ümünün, so utucu ak kan borusunun uzunlu unun ve maksimum yükseklik dü ümünün Kapasite Model a a daki gereklilikleri kar lad n kontrol edin: (Btu/sa) R410A inverter split klima So utucu ak kan borusunun maksimum uzunlu u (m) < >15000~< >24000~< >36000~< Maksimum yükseklik fark (m) 8

45 5. Sistemin Havas n n Al nmas Vakum Pompas n Kullan rken (Manifold valfi kullanma yöntemi için kullan m k lavuzuna bak n.) 1. A, B, C, D konik somunlar n tamamen s k n, manifold valfi dolum hortumunu gaz borusu taraf nda bulunan dü ük bas nç valfinin dolum ucuna ba lay n. 2. Yük hortumunu vakum pompas na ba lay n. 3. Manifold valfinin Dü ük kolunu tamamen aç n. 4. Bo alt m için vakum pompas n aç n. Vakumlamay ba latt ktan sonra gaz boru taraf ndaki Dü ük (Lo) valfinin konik somununu biraz gev etin ve hava girip girmedi ini kontrol edin (Vakum pompas n n çal ma sesi de i ir ve bile en metresi eksi yerine 0 gösterir). 5. Bo altma tamamland nda, manifold valfinin Dü ük kolunu Manifold valfi Tümle ik gösterge Bas nç göstergesi tamamen kapat n ve vakum pompas n durdurun. 15 dakika boyunca vakumlama yap n ve tümle ik göstergede - -76cmHg 76cmHg (-1x10 5 Pa) de erinin gösterildi ini kontrol edin. Dü ük Kolu Yüksek Kolu 6. Gaz ç k olduktan sonra 6~7 saniye boyunca B paket valfinin Dolum hortumu Dolum hortumu subab n saat yönünün tersinde yakla k 45 çevirin ve konik somununu yeniden s k n. Bas nç göstergesindeki de erin atmosfer bas nc ndan biraz yüksek oldu unu kontrol edin. 7. Dü ük bas nç doldurma hortumu ba lant s ndan doldurma hortumunu sökün. Alçak bas nç valfi 8. Paket valf subablar B ve A'y tamamen aç n. 9. Paket valflerin üzerindeki ba l klar iyice s k n. Vakum pompas DRENAJ HORTUMUNUN BA LANMASI ç Ünitenin Drenaj Hortumu Drenaj hortumu Drenaj Hortumu Sarma Band Drenaj hortumunun d ünite taraf na a a yönde ba land ndan emin olun; Yumu ak drenaj borusuna ba lant için piyasada sat lan sert polivinil klorid PVC plastik boru (d çap 26mm) uygundur; Lütfen Yumu ak Drenaj Hortumunu Drenaj Hortumuna ba lay n, sonra bant ile sabitleyin; E er Drenaj borusunu bina içinde ba laman z gerekirse, hava giri i nedeniyle yo u ma olmamas için, borunun (Özgül A rl 0,03 olan ve en az 9 mm kal nl nda olan) s yal t m malzemesi ile kaplanmas ve sabitlenmesi için Yap kan Bant kullan lmas gereklidir. Drenaj Hortumu ba land ktan sonra, suyun herhangi bir s z nt olmaks z n hortumdan tahliye olup olmad n kontrol edin. So utucu Ak kan Borusu ve Drenaj Borusuna, yo unla ma ve su damlamas n önlemek üzere s yal t m uygulanmal d r. 9

46 ELEKTR K S STEM NE BA LANTILARIN YAPILMASI 1. KABLOLARIN BA LANMASI 1. Vidas n gev eterek kontrol kart kapa n üniteden sökün. 2. ç ve d ünitelerin klemens blokundaki e le en numaralara göre Kapak ba lant kablosunu klemenslere ba lay n. 3. Kablolar kumanda kutusuna kablo ba ile sabitleyin. Vida 4. Kontrol kapa n vidalar ile ilk konumuna yeniden tak n. 5. Kablo ba lant s kliman n yan paneli üzerinde yer alan Elektrik Devre emas na göre yap lmal d r. 6. Bu k lavuzdaki kablo tesisat talimatlar n takip edin, kablo tesisat n asla kendiniz de i tirmeyin. D KKAT 2. Kablo ba lant lar n n hatal olmas elektrikli parçalarda ar zaya neden olabilir. Klima düzgün ekilde topraklanmal d r. 2. Elektrik Kablo Ba lant lar Özet emas (detaylar için Elektrik Kablo Ba lant emas na bak n z) Not: Kliman n güç beslemesi modeline ba l olarak farkl d r. Kablo ba lant lar n yapmadan önce iç ve d üniteye yap t r lm olan KABLO EMASINA bak n. Not: Ünitenin güç kayna yukar daki ekle göre ba lanmal d r. Not: Baz modellerde fi li bir elektrik kablosu bulunur, bu modellerde uygun bir priz kullan lmal d r. 10

47 1. Elektrik kablolar ba lant s 1. Sa taraftaki ön paneli üniteden sökün. 2. ç ve d ünitelerin klemens blokundaki e le en numaralara göre ba lant kablosunu klemenslere ba lay n. 3. Kablolar kumanda kutusuna kablo ba ile sabitleyin. Ba lant kablosu 4. Kablo ba lant s tamamland ktan sonra sa yan ön paneli orijinal Ba lant borusu konumuna geri tak n. Sa taraf ön paneli 5. Kablo ba lant s kliman n yan paneli üzerinde yer alan Elektrik Devre emas na göre yap lmal d r. Model B 6. Bu k lavuzdaki kablo tesisat talimatlar n takip edin, kablo tesisat n asla kendiniz de i tirmeyin. D KKAT Kablo ba lant lar n n hatal olmas elektrikli parçalarda ar zaya neden olabilir. Kliman n topraklamas n n düzgün olmas gereklidir. Kabloyu d ünite ile iç ünite aras n ba lay n 1. Vidalar gev eterek, ön hava giri zgaras n iç üniteden sökün. 2. D ünitenin ba lant lar na göre kablolar kontrol kart n n üzerinde bulunan terminallere teker teker ba layarak iç ünitenin kablolar n ba lay n. 3. D ünitenin kablo renklerinin ve terminal numaralar n n içtekiyle ayn oldu undan s ras yla emin olun. 4. Kablolar kumanda kutusuna kablo ba ile sabitleyin. Giri Anma Ak m Model Enerji beslemesi Güç Kablosu Ölçüsü (Anahtar/Sigorta) <30000Btu/sa 32/25A 2,5mm V~ 50Hz veya 30000~48000Btu/sa 63/50A 4mm V~60Hz >48000Btu/sa 63/50A 6mm ~48000Btu/sa V~ 50 Hz veya 16/16A 1,5mm2 >48000Btu/sa V~60Hz 32/25A 2,5mm2 NOT: Kablo kesitinin ve sigortan n veya anahtar n ak m de erinin, ünitenin yan panelinde bulunan anma de erleri etiketinde belirtilen maksimum ak m de erlerine göre belirlenmesi gereklidir. Kablo, sigorta ve anahtar seçiminden önce lütfen anma de erleri plakas na ba vurun. 11

48 NOT: 1. Çevreye dikkat edin (çevre s cakl, do rudan güne, ya mur, vb.) 2. Kablo ölçüsü olarak minimum metal kesitini dikkate al yoruz. Bu yüzden, gerilim dü ümünü önlemek üzere daha büyük kesitte bir iletken kablo kullan lmas tavsiye edilir; 3. Hem iç üniteye, hem de d üniteye topraklama kablosu ba lay n; 4. Bu tablo sadece kablo ba lant s na bir örnektir. Detaylar için lütfen ilgili Ulusal kriterlere bak n Elektrik emniyet kontrolleri Montaj tamamlad ktan sonra elektrik emniyet kontrollerini yap n: 1. Yal t m direnci Yal t m direnci en az 2M olmal d r. 2. Topraklama i lemi Topraklama i lemi tamamland ktan sonra, gözle kontrol ve topraklama direnci test cihaz ile topraklama direncini ölçün. Topraklama direncinin en fazla 4 olmas n sa lay n. 3. Elektrik kaça kontrolü (test çal mas s ras nda yap l r) Montaj sonras test çal mas s ras nda, servis görevlisi elektrik kaçak kontrolünü yapmak için bir elektrik ölçüm ucu veya ölçü aleti kullanabilir. E er kaçak varsa, üniteyi derhal kapat n. Ünite düzgün çal ncaya kadar çözüm yöntemleri aray n. TEST ÇALI TIRMASI Gaz s z nt s ve elektriksel güvenlik kontrollerini tamamlad ktan sonra bir test çal mas i lemi gerçekle tirin. Test çal mas n n süresi 30 dakikadan fazla olmal d r. 1. Üniteyi çal t r n. 2. Kumanda paneli üzerindeki TEST RUNNING (TEST ÇALI MASI) dü mesine bas n ve ünite TEST ÇALI MASI i lemine ba layacakt r. 3. Test çal mas s ras nda tüm fonksiyonlar n düzgün çal t n kontrol edin. Özellikle iç ünitenin su tahliyesinin düzgün olup olmad n kontrol edin. 4. Test çal mas tamamland ktan sonra, TEST ÇALI MASI (TEST RUNNING) butonuna, gösterge sönene ve ünite çal may durdurana kadar bas l tutun. NOT: 1. Çevreye dikkat edin (çevre s cakl, do rudan güne, ya mur, vb.) 2. Kablo ölçüsü olarak minimum metal kesitini dikkate al yoruz. Bu yüzden, gerilim dü ümünü önlemek üzere daha büyük kesitte bir iletken kablo kullan lmas tavsiye edilir; 3. Hem iç üniteye, hem de d üniteye topraklama kablosu ba lay n; 4. Bu tablo sadece kablo ba lant s na bir örnektir. Detaylar için lütfen ilgili Ulusal kriterlere bak n. Güç kablosunun ve iç üniteyi d üniteye ba layan ba lant kablosunun uzunlu u. (A a daki ekil uygun uzunlu u göstermektedir) ç Ünite ç ünite/d ünite aras ndaki mesafe ç Üniteye giri D Üniteye giri D Ünite 12

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

6.Bölüm : Tüketici Hakları 7.Bölüm : İndeks

6.Bölüm : Tüketici Hakları 7.Bölüm : İndeks 6.Bölüm : Tüketici Hakları 7.Bölüm : İndeks 30 31 8. Garanti Belgesi 9. Yetkili Servis Listesi Yedek parça; cihazda yapılacak olan tüm onarım, bakım ve gaz dönüşüm işlemleri için yalnızca kombi servislerimiz

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

OLE-48FCM KULLANMA KILAVUZU

OLE-48FCM KULLANMA KILAVUZU On-Off Yer Tavan Tipi Split Klima OLE-48FCM KULLANMA KILAVUZU ON-OFF YER TAVAN T P SPL T KL MA MODEL OLE-48FCM KULLANMA KILAVUZU Klimam z sat n ald n z için çok te ekkür ederiz. Kliman z kullanmadan önce

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN İÇİNDEKİLER Bu klimayı Avrupa ülkelerinde

Detaylı

OLE-24CSDCM OLE-48CSDCM

OLE-24CSDCM OLE-48CSDCM Kaset Tipi Split Klima OLE-24CSDCM OLE-48CSDCM KULLANMA KILAVUZU Sayfa 1 KASET T P SPL T KL MA Süper nce Dört Yönlü Kaset MODEL OLE-24CSDCM OLE-48CSDCM KULLANMA KILAVUZU ÖNEML NOT: Yeni klima ünitenizin

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2 Üretici GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C 177. Sok. No: 2 A.Ş PARÇALARIN TANIMLANMASI Güvenliğiniz için UYARI Bu cihazın

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları Otomobilin arızalanması halinde tüketici sıfatına sahip araç sahibinin 6502 sayılı kanundan tüketici olmayanların da 6098 sayılı kanundan doğan hakları vardır. Genellikle Satıcı bu gibi durumda tamir seçeneğini

Detaylı

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir.

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir. Ç NDEK LER Uzaktan kumandanın kullanılması...2 Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri...3 Fonksiyon Tu ları...4 LCD Üzerindeki Göstergeler...7 Tu ların kullanılması Saatin ilk kez ayarlanması...8 AUTO (OTOMAT

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 OLIMPIA (8-17, 8-35, 8-44, 10-35) ECO KABİNLİ YUMUŞATMA ÜRÜN TANITIM HİZMETİ KILAVUZU OLIMPIA Yumuşatma Cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Firmamızın

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU. Genel kullan m içindir TÜRKÇE

OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU. Genel kullan m içindir TÜRKÇE OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU KL MA (SPL T T P) Genel kullan m içindir ç ünite RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

electronicved Kullanma kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanıcı için VED E../7 INT Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH

electronicved Kullanma kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanıcı için VED E../7 INT Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Kullanma kılavuzu Kullanıcı için Kullanma kılavuzu electronicved VED E../7 INT TR Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Kullanıcı başvuru kılavuzu

Kullanıcı başvuru kılavuzu RHBH04CB RHBH08CB RHBH11CB RHBH16CB RHBX04CB RHBX08CB RHBX11CB RHBX16CB Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel güvenlik önlemleri 2 1.1 Dokümanlar hakkında... 2 1.1.1 Uyarı ve simgelerin anlamları... 2

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

BKK 2205. Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu

BKK 2205. Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2205 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

ÜRETİCİ :TVSMOTORCOMPANYLIMITED P.B.No4,Harita,Hosur , HİNDİSTAN

ÜRETİCİ :TVSMOTORCOMPANYLIMITED P.B.No4,Harita,Hosur , HİNDİSTAN ÜRETİCİ :TVSMOTORCOMPANYLIMITED P.B.No4,Harita,Hosur-635109, HİNDİSTAN İTHALATÇI:HBIMOTOR SERV.HİZM.SAN.VETİC.A.Ş AnkaraAsfaltıYakacıkYanYolÜzeriİsotlarİşMrkz.No:27 Kartal/İSTANBUL TEL:02164524575 DESTEKHATI:02165720400

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Bu talimatlarda kullan lan semboller

Bu talimatlarda kullan lan semboller 2 K L TL AÇIK 3 4 Cihaz n z n parçalar a Gösterge kl iyon AÇMA/KAPATMA dü mesi (ye il) b AÇMA/KAPATMA dü mesi c Is ayar için basmal anahtar +/ d Is göstergesini görüntüleyen ekran e Düzle tirme plakalar

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU brother 430F Lastik Birleştirme Otomatı Elite A.G LS- 01/ 02-BR KULLANIM KILAVUZU 0 MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Lastik uçlarının üst üste veya uç uca çember şeklinde birleştirilmesinde yüksek verimli programlanabilir

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu MODEL: GVA48AH-M3NNA5B/I GVA48AH-M3NNA5B/O Ürünümüzü seçtiğiniz için teșekkür ederiz. Doğru kullanım için Kullanma Kılavuzunu dikkatlice

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI SAYIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-C LCD SERISI 1 Ç NDEK LER I. Özellikler...3 II. letim...3 III. A ırlık Kalibrasyonu...4 IV. Sorun Giderme...4 V. Nakliye ve Saklama...4 VI. Aksesuarlar...5 VII.

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 Ç NDEK LER ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2 GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 KULLANIM TAL MATLARI Ürüne genel bak fl...6 Cihaz n kontrol paneli...7 Hava üfleme yönü kontrolü...10

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

İçindekiler. Güvenlik bilgileri 4. Çamaşır makinenizin montajı 11. Çamaşır makinenizin kullanımı 19. Türkçe - 2

İçindekiler. Güvenlik bilgileri 4. Çamaşır makinenizin montajı 11. Çamaşır makinenizin kullanımı 19. Türkçe - 2 İçindekiler Güvenlik bilgileri 4 Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler.................................................. 4 Önemli güvenlik sembolleri......................................................................

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı