1.1. TURAN EROL UN RESĠM SANATI ANLAYIġI, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.1. TURAN EROL UN RESĠM SANATI ANLAYIġI, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994."

Transkript

1 1. TEZLER 1.1. TURAN EROL UN RESĠM SANATI ANLAYIġI, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, BĠLĠNÇ OLGUSUNUN HER AġAMASINDA VE DIġAVURUMUN HER DÜZEYĠNDE ĠNSANA ÖZGÜ EGZĠSTANSĠYAL BĠR KALĠTE OLARAK SOYUTLAMA NIN ÖZNE ĠLE NESNE ARASINDAKĠ BĠLĠġSEL-DUYUġSAL DENGE BAĞLAMINDA ONTOLOJĠK ÇÖZÜMLEMESĠ, YayımlanmamıĢ Sanatta Yeterlik Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, MAKALELER Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 2.1. ÇAĞDAġ SANAT EĞĠTĠMĠNDE SANATSAL VE PEDAGOJĠK POSTMODERN MONTAJLAR (Artistic and Pedagogical Assemblies in the Contemporary Art Education), Eğitim AraĢtırmaları Dergisi (Euroasian Journal of Educational Research), Yıl:5 Sayı:19, Bahar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 2.2. SANATSAL ÜRETĠMĠN TÜKETĠMSEL DĠRENÇLERE YÖNELĠK STRATEJĠK GEREKLERĠ, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.6, S.2, Erzurum GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜNDE ALTI SÖMESTRELĠK ANASANAT ATELYE DERSĠ ĠÇĠN VARILMASI HEDEFLENEN YETERLĠKLERE TAKSONOMĠK BĠR ÖNERĠ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.15, Samsun KAVRAMSAL SANAT FENOMENOLOJĠSĠ VE ÇAĞDAġ SANAT EĞĠTĠMĠNE YANSIMA OLANAKLARI: Postmodern Sanat Eğitimine Doğru, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, S.19, Ġzmir GÖRSEL KÜLTÜR VE MEDYA OKURYAZARLIĞI:Sanat Eğitiminin Kamusal Açılımı, Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Dergisi, Yıl:39, Sayı:187, Yaz TÜKETĠM KÜLTÜRÜ VE SANAT EĞĠTĠMĠ:Postmodern(ist) Sanat Eğitiminde Gelenekçi Dirençler Ġle Gelecekçi Stratejilerin Kültürel BileĢkeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011/1 Bahar, 30-1, 2011.

2 Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler 2.7. SANATÇI PROFĠLĠNE ETKĠSĠ AÇISINDAN KÜRESEL ĠDEOLOJĠLER, TÜRKĠYE DE SANAT Plastik Sanatlar Dergisi, S.70, Eylül-Ekim 2005, Ġstanbul KÜLTÜREL ETKĠLEġĠMĠN NĠTELĠKSEL DĠNAMĠKLERĠ OLARAK SANATTA NORM AL VE FORM AL ÇELĠġKĠLER, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.11, Samsun ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDAKĠ Ġġ EĞĠTĠMĠNĠN ANALĠZĠ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.10, Samsun SEMPOZYUM BĠLDĠRĠLERĠ Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve sempozyum Kitabında Yayınlanan Bildiriler 3.1. KAVRAMSAL SANAT FENOMENOLOJĠSĠ VE SANAT EĞĠTĠMĠNE YANSIMA OLANAKLARI: Postmodern Sanat Eğitimine Doğru (The Phenomenology of the Conceptual Art and the Possibilities to Reflect That on the Art Education: Towards apostmodern Art Education), 1. Buca Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar BuluĢması (Buca Education Faculty 1. International Visual Arts Meeting), Ġzmir Eylül YENĠ SANAT PEDAGOJĠSĠNDE BĠR EKSEN: EleĢtirel Pedagojinin Kültür Üreticilerine BakıĢı, 2.International Conference On New Trends In Education And Their Implications, April 2011 Antalya- Turkey SANATTA DĠĞER BAKIġ IN KURAMSALLAġMASI: Feminist Estetik ve Kim lik, International Symposium on Theories of art/design and Aesthetics, Akdeniz University Fine Art Faculty, October 2011, Antalya-TURKEY DĠGĠTAL HEDONĠZM: Tekno-Kültürün Yeni Öznesi ve Kamu, VĠSUALĠST ULUSLARARASI GÖRSEL KÜLTÜR KONGRESĠ ĠletiĢimde, Sanatta ve Tasarımda Yeni YaklaĢımlar: DijitalleĢme, Ġstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mart GÖRSEL KÜLTÜR ĠÇĠN BĠR EPĠSTEMOLOJĠ: Metinsel DönüĢümden Ġmgesel Kaosa Terfi, VĠSUALĠST ULUSLARARASI GÖRSEL KÜLTÜR KONGRESĠ ĠletiĢimde, Sanatta ve Tasarımda Yeni YaklaĢımlar: DijitalleĢme, Ġstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mart 2012.

3 3.6. POSTMODERN SANAT EĞĠTĠMCĠSĠ:Disiplinel, Ġnterdisiplinel ve Antidisiplinel Profil Sorunsalı, Hacettepe Üniversitesi, Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, 9-11 Mayıs 2013, Ankara ÇAĞDAġ SANATTA UZLAġIM VE MANĠPÜLASYON:Gerekçelerine HapsolmuĢ Sanatçının Tetikçiliği ve Özgürlük Bunalımı Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası Sanat-Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumlu Kasım 2013, Sakarya. Ulusal Sempozyumlarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler 3.8. KÜLTÜRÜN YENĠDEN ÜRETĠMĠ VE SANAT EĞĠTĠMĠNĠN GELECEKÇĠ STRATEJĠLERĠ BAĞLAMINDA KÜRESEL EĞĠLĠMLERĠN ROLÜ, Sanat Eğitimi Sempozyumu 2, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara Nisan KÜRESEL-YENĠDEN YAPILANMACI ÇAĞDAġ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ĠÇĠNDE TASARLANABĠLĠR BĠR SANAT EĞĠTĠMCĠSĠ MODELĠ, Sanat Eğitimi Sempozyumu 1, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara Mayıs ANADOLU GÜZEL SANATLAR LĠSELERĠ ĠLE YÜKSEKÖĞRETĠM SANAT EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI ARASINDAKĠ ADAPTASYON VE ORGANĠZASYON, I. Ulusal Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Ġstanbul Eylül POSTMODERN ÖZELLĠKLER VE TÜRKĠYE GERÇEĞĠNDE MERKEZSĠZ KÜLTÜR ÇOK MERKEZLĠ POLĠTĠKA ETKĠLEġĠMLERĠ, Türkiye de Siyaset ve Kültür Sempozyumu, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Ekim KĠTLE KÜLTÜRÜ TACĠRLĠĞĠ VE MEDYA: Sanat ve Estetiğin Postmodern Ekranı, Medyada Sanat ve Estetik Sempozyumu, DoğuĢ Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ġstanbul Kasım GÖRSEL KÜLTÜR EĞĠTĠMĠ: Sistematik Sanat Eğitiminden Stratejik Sanat Eğitimine GeçiĢ, II. Ulusal Güzel sanatlar Eğitimi Sempozyumu, ÇOMU Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Çanakkale Nisan POSTPARADĠGMATĠK PARANOYALAR: Postmodern(ist) Sanat Eğitiminde ġimdi nin Bağlantısızlığı, BaĢkent Üniversitesi I. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Ankara 27,28,29 Nisan ĠMAJ MÜHENDĠSLĠĞĠ VE SAMSUN:Direnç ve Stratejinin Kültürel ĠzdüĢümleri, Samsun Sempozyumu, Ekim 2011, Samsun.

4 3.16. AKADEMĠK SANAT VE LĠSANSÜSTÜ SORUNSALI: Sanatta Yeterlik ile Sanatsal Yeterlik, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Mayıs 2013, Sakarya. 4. PROJELER 4.1. ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDAKĠ Ġġ EĞĠTĠMĠNĠN ANALĠZĠ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi EF-066 Nolu Proje, GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜNDE ĠKĠ VE ÜÇ BOYUTTA TEMEL SANAT EĞĠTĠMĠ DERSĠNĠN VERĠMLĠLĠK DÜZEYĠNĠN ARAġTIRILMASI VE ALTERNATĠF SANAT EĞĠTĠMĠ MODEL ÖNERĠLERĠGELĠġTĠRĠLMESĠ,Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi EF- 087 Nolu Proje, SEMĠNERLER 5.1. SEMĠNER Biçimlenme ve Biçimlendirme Bağlamında FORM Kavramının Etimolojik, Epistemolojik ve Semantik Çözümlemesi, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun Ocak SEMĠNER Soyutlama nın Fenomenolojik Çözümlemesi, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun Mayıs KONFERANSLAR 6.1. KONFERANS Sanatta Soyut Dilin Çözümlenmesi, OMÜ Ġlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, Samsun KONFERANS Teoride ve Pratikte Soyutlama nnın Çözümlenme Problemi, OMÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Samsun KONFERANS Görsel Kültür, Medya Okuryazarlığı ve Gençlik, Türk Ocağı Konferans Salonu, Samsun KONFERANS Medya ve Görsel Okuryazarlıklar, Kız Meslek Lisesi Konferans Salonu, Samsun Mart PANELLER 7.1. PANEL Öğretmen Okullarının KuruluĢ Yıldönümü, Halk Eğitim Merkezi, Ladik FORUM

5 8.1. FORUM Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde Altı Sömestrelik Anasanat Atelye Dersi Ġçin Varılması Hedeflenen Yeterliklere Taksonomik Bir Öneri, OMÜ Eğitim Fakültesi R-101 Nolu Anfi, Samsun KĠġĠSEL SERGĠLER VE SERGĠ BĠLDĠRGELERĠ 9.1. GÖRSEL STRATEJĠ ve ANLATININ DĠRENCĠ, VI. KiĢisel Sergi, Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi, Ġstanbul Ocak YAPIT A ĠLĠġKĠN OLANDAN KĠġĠSELLEġTĠRME YE ĠLĠġKĠN OLANA DOĞRU ALIMLAMA DĠYALEKTĠĞĠ, V. KiĢisel Sergi, Devlet Güzel sanatlar Galerisi, Samsun 1-15 Aralık RESĠMGESEL, IV. KiĢisel Sergi, T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Kuğulu Sanat Galerisi, Ankara Ocak ĠLETĠġĠM VE ETKĠLEġĠM BAĞLAMINDA VE SANAT ESERLERĠNĠN ESTETĠK BELĠRLENĠMLERĠ ÜZERĠNDE KIYAS UNSURU, III. KiĢisel Sergi, 75. Yıl Sanat Galerisi Samsun Haziran DĠYALEKTĠK BĠR YAKLAġIMDA SANAT ESERĠNĠN VARLIK GEREKÇELERĠ, II. KiĢisel Sergi, 75. Yıl Sanat Galerisi, Samsun Eylül MOBĠL REPRODÜKSĠYONDA ANTĠ VARYASYON (Hareketli Düzenlemelerde ÇeĢitlemeler), I. KiĢisel Sergi, Devlet Güzel sanatlar Galerisi, Samsun 4-8 Kasım ATLAR ve DOĞA, VIII. KiĢisel Sergi, Teyyare Kültür Merkezi Sami Güner Sanat Galerisi, Bursa Mayıs GÜZELLĠK VE ESTETĠK FUARI Kapsamında, IX. KiĢisel Sergi, Atatürk Kültür Merkezi, Samsun 6-9 Eylül MOBĠL REPRODÜKSĠYONDA ANTĠ VARYASYON-3, X. KiĢisel Sergi, BüyükĢehir Belediyesi Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Samsun Nisan GÜNCEL YANSIMALAR, XI. KiĢisel Sergi, Kayseri Park AVM, Kayseri Haziran SEMPOZYUM KĠġĠSEL SERGĠLER Orta Karadeniz Sempozyumu Karadeniz Doğası ve Ġnsanı konulu KiĢisel Sergi, Atatürk Kültür Merkezi Fuayesi, Ordu 7-11 Eylül 2005.

6 11. KARMA SERGĠLER Karma Resim Sergisi, Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Fuayesi, Ordu Karma Resim Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi, Samsun Karma Resim Sergisi, ġefik Bursalı Galerisi, Bursa Karma Resim Sergisi, Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu, Samsun Karma Resim Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi, Samsun Karma Resim Sergisi, Halk Kütüphanesi, Fatsa Karma Desen Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Samsun Karma Resim Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi, Samsun Karma Resim Sergisi, Reis Otomotiv Galerisi, Samsun Karma Resim Sergisi, Adnan ġensoy Kültür Merkezi, ÇarĢamba Karma Resim Sergisi, Devlet Güzel sanatlar Galerisi (Hazeranlar Konağı), Amasya Karma Resim Sergisi, Akbank Sanat Galerisi, Samsun Master Grubu Karma Resim Sergisi, Devlet Güzel sanatlar Galerisi, Samsun Mezuniyet Resim Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Samsun OMÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-ĠĢ eğitimi Anabilim dalı öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, 75. Yıl Kültür Merkezi, Samsun, Mayıs Aybastı-KabataĢ Kurultayı Karma Resim Sergisi, PerĢembe Yaylası, 2-8 Temmuz Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, Hazeranlar Konağı, Amasya, 3-15 Eylül Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, OMÜ Tıp Fakültesi Fuayesi (LÖSAM Yararına), Haziran 2012, Samsun.

7 OMÜ Öğretim Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, Barya Akademi, 20 Mayıs-20 Haziran 2013, Ġstanbul. 12. YÖNETTĠĞĠ TEZLER Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Asuman BAHADIR ın TÜRKĠYE DEKĠ SANAT EĞĠTĠMĠNĠN KÜRESEL ETKĠLER BAĞLAMINDA ĠNCELENMESĠ konulu tez danıģmanlığı OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi T. ġükrü TÖRE nin ÇAĞDAġ SANAT EĞĠTĠMĠNE ETKĠ OLANAKLARI AÇISINDAN POSTMODERN SANAT-POSTMODERN PEDAGOJĠ ĠLĠġKĠSĠ konulu tez danıģmanlığı OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Hasbi ASLAN ın MEDYA OKURYAZARLIĞININ GÖRSEL KÜLTÜR VE SANAT EĞĠTĠMĠ EKSENĠNDE ÇÖZÜMLENMESĠ Samsun, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Filiz Yılmaz ın ÇAĞDAġ SANAT EĞĠTĠMĠ MÜFREDAT DÖNÜġÜMLERĠNE ETKĠSĠNDE FEMĠNĠST TEORĠ-FEMĠNĠST SANAT ĠLĠġKĠSĠ konulutezdanıģmanlığı OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Hülya DEMĠR in ELEġTĠREL SANAT PEDAGOJĠSĠNĠN ELEġTĠREL TEORĠ VE SOSYO-KÜLTÜREL BĠLEġKELER EKSENĠNDE ĠNCELENMESĠ konulu tez danıģmanlığı. Yönettiği Doktora Tezleri OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalı Sanatta Yeterlik öğrencisi Tamer ARSLAN ın KÜLTÜREL YENĠDEN-ÜRETĠM SÜREÇLERĠNE ETKĠSĠNDE POSTMODERN TÜKETĠM ESTETĠĞĠ konulu tez danıģmanlığı. Eylül 2010, Samsun OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Sena SENGĠR in KÜLTÜREL DÖNÜġÜMLER VE POSTMODERN PEDAGOJĠ EKSENĠNDE GÖRSEL KÜLTÜR EĞĠTĠMĠ konulu tez danıģmanlığı.

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 1948; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr

PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr PROF.DR. EVA ŞARLAK Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi eva@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Eva Şarlak 2. Doğum Tarihi : 29.06.1962 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye ÖZGEÇMİŞ Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilimdalı 68100 Aksaray/Türkiye E-mail: ozgebalta@aksaray.edu.tr, ozgearas@gmail.com Eğitim Durumu

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Ġrtibat Tel: 0212 511 46 26 GSM Tel : 0536 218 24 11 E-posta : info@karagozevi.com Web site : www.karagozevi.com

Ġrtibat Tel: 0212 511 46 26 GSM Tel : 0536 218 24 11 E-posta : info@karagozevi.com Web site : www.karagozevi.com Adres: Hodjapasha HocapaĢa Culture Center Ankara Caddesi HocapaĢa Hamamı Sk. No: 5 9 D Sirkeci ĠSTANBUL Ġrtibat Tel: 0212 511 46 26 GSM Tel : 0536 218 24 11 E-posta : info@karagozevi.com Web site : www.karagozevi.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999.

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999. ÖZGEÇMİŞ I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Burcu ÜLKE-KÜRKÇÜOĞLU Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1977 Bildiği yabancı dil : İngilizce Yazışma adresi : Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * Özet: Türkiye de sanat eğitiminin gelişimi, özellikle Cumhuriyet döneminde önemli bir aşama katetmiştir. Türkiye den yurt dışına gönderilen sanatçılar

Detaylı

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA KONTENJAN S.NO

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN

PROF. DR. AHMET BURAN PROF. DR. AHMET BURAN I. HAYATI Ahmet Buran, 20. 06. 1962 tarihinde Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde altı çocuklu Abdullah Efendi ile Zahire Hanım ın 4. çocuğu olarak dünyaya gelir.

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yayın No: 5 İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTILARI (1-12) Prof. Dr. Asaf VAROL Arş. Gör. Derya ÇETİN ELAZIĞ 2004 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BİRİNCİ İLETİŞİM

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1441-1453, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : YELİZ ÖZDÖL 2. Doğum Tarihi : 14/08/1976 3. Unvanı : ÖĞR. GÖR. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Öğr.Gör. Hasan AKÇAY

Öğr.Gör. Hasan AKÇAY Öğr.Gör. Hasan AKÇAY Adres: Fen-Edebiyat Fakültesi, 63300 Şanlıurfa Telefon: 0414-318 30 00 Dahili: 3606 Email: hasanakcay88@hotmail.com 1963 yılında Trabzon ili, Arsin ilçesi, Çubuklu Köyü nde doğdu.

Detaylı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yasemin Afacan Evrensel tasarım, mutfak tasarımı, mimarlık eğitimi, bilgisayar destekli tasarım ve tasarım sürecinde kullanıcı ihtiyaçlarına ilişkin çalışmalar yapan

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1

60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1 Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 3, Aralık 2009 Sayfa 37-48 60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1 Oğuz Serdar KESĐCĐOĞLU

Detaylı