Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor!"

Transkript

1 Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 269 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Kasým 2005 Fiyatý TL (25 Ykr) Söz, karar, inisiyatif iþçilerde! Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor! Ümraniye, Sarýgazi, Taþdelen ve Sultanbeyli'yi kapsayan sanayi havzasýndaki sýnýf bilinçli iþçiler, yerel bir iþçi kurultayý toplamak için Temmuz'dan bu yana yoðun bir çaba sarf ediyorlar. Kurultayýn toplanmasýna haftalar kaldý. Bu devran böyle gitmemeli diyen bütün sýnýf kardeþlerimizi, sürmekte olan hazýrlýklara ve Kurultay a aktif bir þekilde katýlmaya, her türlü destek ve katkýyý sunmaya çaðýrýyoruz! Bu çaðrýyý yanýtsýz býrakmamak demek; -Ýnsanca yaþamaya yeten vergiden muaf bir ücret mücadelesini yükseltmektir! -Sigorta, sendika, iþ güvencesi hakkýný savunmaktýr! -Kölelik uygulamalarýný ve yasalarýný reddetmektir! -Daðýnýklýða ve örgütsüzlüðe boyun eðmemektir! -Sýnýfýmýzý ve sendikalarýmýzý patronlarýn tahakkümünden kurtarma iradesini kuþanmaktýr! -Ýþçiler arasýndaki güvensizliðin, yýlgýnlýðýn, korkunun kalelerini yýkmaktýr! -Ýnsanca yaþam ve çalýþma koþullarý kavgasýný büyütmektir! -Sýnýfýmýzýn kurtuluþu davasýna sahip çýkmaktýr!

2 2 Sefalet ücretini kabul etmiyoruz! Ýnsanca yaþamaya yeten vergiden muaf asgari ücret istiyoruz! Yeni bir zam dönemi yaklaþýyor. Bir yýl aradan sonra, Ocak ayýna doðru asgari ücret yeniden belirlenecek. Tüm iþyerlerinde zam tartýþmalarý yoðunlaþacak. Aslýnda bizler daha bugünden iþverenin vereceði zam oranýný, daha da vahimi, zam alýp alamayacaðýmýzý merak etmeye baþladýk. Yýllardýr yapýlan uygulamalar gösteriyor ki her iþyerinde yapýlacak zam oranýný asgari ücret tartýþmalarý belirleyecek. Bu açýdan baktýðýmýzda iyi bir zam oraný için hayal kurmaya hiç gerek yok. Geçtiðimiz yýl, yýllýk %10 zam ile biz iþçilere sürpriz yapanlarýn bu yýlki "sürprizleri" de þimdiden belli. Mecliste devam eden 2006 bütçe görüþmelerinde asgari ücret için belirlenen artýþ oraný yýllýk %5. Dediðimiz gibi yýllardýr hemen hemen tüm iþyerlerinde asgari ücretteki zam oraný aynen uygulanýyor. Böylece ne kadar eski iþçi olursak olalým, yine o ayný sefalet ücretine ya da en çok 3 kuruþ fazlasýna mahkûm oluyoruz. Peki, açlýk sýnýrýnýn 600 YTL'ye, yoksulluk sýnýrýnýn 1500 YTL'ye dayandýðý bir ülkede mahkûm edildiðimiz sefalet koþullarý bizleri hiç mi düþündürmüyor? Hadi daha öncesinde krizleri bahane ediyor, bizleri fedakârlýða çaðýrýp kemerlerimizi sýkmamýzý istiyorlardý. Peki ya þimdi? Ülke ekonomisindeki büyüme için zafer naralarý atýyorlar. Ama ekonomi son 6 yýlda 30 birim büyürken biz iþçilerin ücretleri ancak 8,5 birim artabilmiþ. Yani her þeyi biz ürettiðimiz halde bu geliþmeden pay alamýyoruz. Hatta tüketim ürünlerine gelen zamlarla karþýlaþtýrýldýðýnda ücretlerimiz halen erimeye devam ediyor. Evet, ekonomi büyüyor. Ancak tüm kaynaklar sermayeye, hortumculara peþkeþ çekiliyor, savaþ harcamalarýna akýtýlýyor. Önümüzdeki günlerde bir kez daha Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve ücret tartýþmalarý yeniden yoðunlaþacak. Ama onlar oturup temel tüketim maddeleri yerine lüks tüketim maddeleri üzerinden hesapladýklarý enflasyon oranýna dayanarak bizlere bir kez daha komik bir sürpriz yapacaklar. Hem de bu hesaplamalarý bir ailenin deðil, tek bir bireyin ihtiyaçlarý üzerinden yapacaklar. Sanki bizlerin bakmakla yükümlü olduðumuz birer ailesi yokmuþ gibi. Þurasý açýk ki, biz iþçilerin yaptýðý en büyük yanlýþ, ücret sorununun masa baþýnda çözüleceðini düþünmemiz. Sendikalý olsun ya da olmasýn tüm iþyerlerinde ücret artýþlarýndaki temel kriter, asgari ücrete yapýlan zam iken ve asgari ücretin belirlenmesi bu ülkenin en büyük toplu sözleþmesi iken bizler, ruhlarýný sermayeye satmýþ, en kýsa zamanda kapaðý meclise atmayý düþünen hain sendika bürokratlarýnýn bizler adýna karar vermelerini izledik. Asgari ücreti ve dolayýsýyla tüm iþçilerin ücretini belirleyen sýnýf mücadelesidir. Bu uðurda verdiðimiz kararlý mücadeledir. Tüm tarih boyunca ve her coðrafyada iþçi sýnýfý tüm haklarýný týrnaklarý ile kazýyarak elde etmiþtir. Bu, ücret konusunda da böyledir. Unutmayalým ki zamanýnda insanca yaþamaya yetecek bir ücret için iþçiler canlarýný bile vermiþlerdir. Bugün de asgari ücrete ve dolayýsýyla ücretlerimize yapýlacak zam oranýný belirleyecek olan, bizlerin ülke çapýnda vereceði birleþik, militan mücadeledir. Eðer ücretlerimizi belirlerken bir pazarlýk yapmak gerekiyorsa bizim kozumuz örgütlülüðümüz ve üretimden gelen gücümüzdür. Birleþik bir güce sahip olduðumuzda ne iktidar sermaye adýna böylesine "sürprizler" yapabilir ne de sendika yöneticisi sýfatýný taþýyan hainler bizi öyle kolayýndan yarý yolda býrakabilir. Ancak asgari ücretin belirlendiði dönemler, çalýþtýðýmýz iþyerlerinde asgari ücrete baðlý olarak alacaðýmýz ücretin de belirlendiði dönemlerdir. Ýþyeri özgülünde dahi kazanmamýz, somut taleplerimiz için, birleþerek vereceðimiz mücadeleye sýký sýkýya baðlýdýr. Öyleyse birlikte mücadele vermemizin önündeki en temel engellerden biri olan güvensizliði aþalým, birliðimizin ürünü olan taban örgütlülüklerini yaratalým. Ýnsanca yaþamaya yetecek vergiden muaf bir ücret için sýnýf mücadelesi saflarýndaki yerimizi alalým. Ümraniye Ýþçi Kurultayý

3 Sigorta hakkýmýzý kazanmak için M Ü C A D E L E Y E! Sigorta bizim için bir gelecek güvencesi anlamýna gelmektedir. Yaþayabileceðimiz herhangi bir iþ kazasý veya saðlýk sorunu karþýsýnda bizim hayat garantimizdir. Ayrýca yaþlanýp da çalýþamayacak kadar yýprandýðýmýzda hayatýmýzý sürdürebilmemiz için bize emeklilik gibi bir hak temin eder. Sigorta hakkýmýz geçmiþte mücadele eden iþçiler sayesinde kazanýlmýþtýr. Onlarýn vermiþ olduðu mücadeleler olmasaydý bugün bizler sigortalý çalýþma hakkýna sahip olamayacaktýk. Geçmiþte mücadele veren iþçiler sayesinde sahip olduðumuz bu hak ne yazýk ki bu gün için ilk kazanýldýðý günden çok daha geri bir niteliktedir. Bunun sebebi de bizlerin diðer haklarýmýzý olduðu gibi bu hakkýmýzý da gerektiði þekilde savunamamamýzdýr. Bunun diðer bir sonucu da sigortasýz çalýþtýrýlmanýn hemen hemen her alanda dayatýlmasýdýr. Sigortasýz çalýþtýrýlma sorunu kendisini ÝMES'te de fazlasýyla yakýcý bir þekilde göstermektedir. Buradaki iþyerlerinin yarýsýndan fazlasý sigortasýz iþçi çalýþtýrmaktadýr. Birçok arkadaþýmýz sigorta primlerinin yatýp yatmadýðýndan bile bihaberdir. ÝMES'te sigorta sorununun böylesine yaygýn bir þekilde yaþanýyor olmasý, bizlerinde bu konuya iliþkin bir çalýþma baþlatmamýzýn nedeni oldu. Amacýmýz ÝMES'te sigortasýz çalýþtýrýlan arkadaþlarýmýzýn bu sorun karþýsýnda duyarlý olmalarýný saðlayabilmek ve sigorta talebi ekseninde mücadeleyi örgütleyebilmek. Bu çalýþmanýn ilk adýmlarýný attýk. Önümüzdeki dönemde bu mücadeleyi adým adým büyüteceðiz. Sigortasýz çalýþmak istemiyorsak haklarýmýzý öðrenerek mücadele edebilmemiz gerekmektedir. Fakat yalnýzca yasal haklara dayanarak patronlardan sigortamýzý yapmasýný istememiz, sonuçsuz kalacaktýr. Bu noktada asýl önemli olan fiili meþru mücadelemizi sürdürebilmektir. Ümraniye Ýþçi Kurultayý "Ücret sorunu ve örgütlenme" paneli Ümraniye Ýþçi Kurultayý Hazýrlýk Komitesi 6 Kasým Pazar günü, "Ücret sorunu ve örgütlenme" konulu bir panel gerçekleþtirdi. Konuþmacý olarak DÝSK Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Genel Sekreter Yrd. Mehmet Beþeli'nin katýldýðý paneli, bölgedeki çeþitli iþletmelerde çalýþan 25 iþçi izledi. Panel yaklaþýk 3,5 saat sürdü. Panel boyunca, ücret sorunundan yola çýkýlarak sýnýfýn karþý karþýya kaldýðý saldýrýlar ve bu saldýrýlar üzerine yürütülecek mücadele üzerine oldukça kapsamlý tartýþmalar yapýldý. Sýnýf mücadelesinin, ücretlerin belirlenmesindeki özel etkisine vurgu yapýldý. Geçmiþ dönemlerde ücret erimelerine karþý verilen mücadelelerin kazanýmlarýndan bahsedildi. Ýþçiler arasýndaki ücret farklarýnýn mücadeleye olumsuz etkileri ve bu durum karþýsýnda izlenmesi gereken yollar konuþulurken, birçok iþçinin söz alarak tartýþmalara katýlmasý, panelin oldukça verimli geçmesini saðladý. Tartýþmalar içerisinde ücret sorunu konusunda yürütülecek mücadelenin, sýnýfýn ekonomik mücadelesinin en önemli ayaklarýndan biri olduðu vurgulandý ve bu konuda baþarýya ulaþmanýn ise ancak siyasallaþmýþ bir iþçi hareketi ile olanaklý olacaðý belirtildi. Çabanýn da bu konuda yoðunlaþmasý gerektiðinin altý çizildi. Kurultay ön hazýrlýk sürecinin bizler için ayný zamanda bir eðitim süreci olduðunu düþündüðümüzde, 3

4 4 Evde, iþte, sokakta... Kölelik zincirlerini kýrmak için güçlerimizi Ümraniye Ýþçi Kurultayý'nda birleþtirelim! Kadýnlar, geçmiþ tarihlerden bugüne kadar hep çifte sömürüye ve ezilmiþliðe maruz býrakýlmýþlardýr. Ýþyerinde ücretli köle, evde ise ücretsiz köle olarak görülmüþlerdir. Çoðu emekçi kadýn, bu durumun sorumlusu olarak ya eþlerini, ya babalarýný ya da töreleri suçlar. Oysa göremediðimiz bir gerçek var. Bu etkenlerin var olma sebebi bu sömürü sisteminin kendisidir. Bu düzen bizi cehalete itmekle kalmamýþ, bizi kadýn ve erkek iþçiler olarak birbirimize düþürüp gerçekte sorunlarý görmemizi engellemiþtir. Kadýn ve erkek iþçi arkadaþlar, Hepimiz çok zor koþullar altýnda çalýþýyoruz. Ama bunun deðiþmesi, bizim, yani iþçi sýnýfýnýn ellerinde. Nasýl ki bu düzende kan emici patronlar kârlarýna kâr katmaktan, biz iþçileri sömürmekten ve üzerimizde baský uygulamaktan çekinmiyorsa, bizler de üretimden gelen gücümüzü kullanarak haklarýmýza sahip çýkmalýyýz. Bunun için de örgütlenmemiz gerekir. Bölgede iþçi sýnýfýnýn örgütlenmesi olan OSÝM-DER, 2 yýlý aþkýn bir süredir sermayenin saldýrýlarýna karþý örgütlenmenin gerekliliðini, kölece çalýþma koþullarý içinde çalýþan bölge iþçilerinin yaþamýnýn kader olmadýðýný, hak ve özgürlükler için mücadele verildiðinde kazanacaðýmýz koca bir dünya olduðunu her fýrsatta haykýrdý. Bölge iþçilerini bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için çeþitli çalýþmalar yürüttü. Bu çalýþmalarýn yürütülmesi için çeþitli komisyonlar oluþturdu. En son olarak Kadýn Ýþçi Komisyonu nun çalýþmalarý baþladý. Bir ayý aþkýndýr çalýþma yürüten komisyonumuz, kuruluþunu hazýrladýðý bildiri ile duyurdu. Bir süredir kadýn iþçilerin gerek çalýþma yaþamýnda, gerekse sosyal yaþamda karþý karþýya kaldýðý sorunlarý tespit etmek amacýyla anket çalýþmalarý yapýyoruz. Ayný zamanda kadýnýn kurtuluþunun iþçi sýnýfýnýn kurtuluþundan baðýmsýz olmadýðýný her fýrsatta kadýn iþçilere anlatmaya çalýþýyoruz. Artýk kaderciliði bir kenara býrakýp, birbirimize güvenerek, tüm kadýn ve erkek iþçiler olarak sesimizi duyurmanýn zamaný geldi. Bunun en uygun yeri 11 Aralýk ta gerçekleþecek olan Ümraniye Ýþçi Kurultayý. Kurultayýn temel gündemlerinden biri de kadýn iþçilerin sorunlarý olmalý ve bu soruna iliþkin çözümler üretilmelidir. Bu çerçevede tüm duyarlý kadýn ve erkek iþçi dostlarýmýzý, iþçi kurultayýnda bizimle birlikte yerlerini almaya çaðýrýyoruz. Evet iþçi arkadaþ, Ne deðiþir demeden, ne yapabiliriz demeden, gel sorunlarýný bizlerle paylaþ. Bak gör sen de anlayacaksýn. Sen de inanacaksýn, isteyince ve birleþince bu kölelik zincirlerinin kýrýlabilineceðine. Unutma, senin kölelik zincirlerinden baþka kaybedecek hiç bir þeyin yok. Ama birleþtiðin zaman kazanacaðýn koskoca bir dünya olacak.

5 5 Coca Cola direniþi anlaþma ile bitirildi! 160 gün süren Coca Cola direniþi DÝSK Nakliyat Ýþ Genel Merkezi'nden yapýlan açýklama ile bitirildi. Sendikanýn açýklamasýnda süreç "110 yiðit Coca-Cola Direniþçisi; her türlü baskýlara, gözaltýlara, dayanýþmanýn zayýflýðýna karþýn mücadelesini kararlýlýkla, militanca devam ettirmiþtir. Direniþ, 20 Temmuz 2005 tarihinde Dudullu'daki Coca- Cola Türkiye Genel Müdürlüðü'nün Ýþgali ile önemli bir aþamaya gelmiþtir" þeklinde özetlendi. Direniþin baþlamasýndan itibaren yapýlan eylem ve etkinliklerin bir dökümünün de yapýldýðý açýklamada Coca Cola patronunun önceleri eyleme kayýtsýz kalmayý tercih ettiði vurgulanarak "Coca-Cola Direniþinin sendikal mücadele açýsýndan önemli bir kazanýmý da taþeron örgütlenmesi ile ilgili tarafýdýr. Coca- Cola'nýn taþeronu Trakya Nakliyat'ta örgütlendik. Ancak Direniþin muhatabý; Coca-Cola olmuþtur. Ve sonuca da böyle ulaþýlmýþtýr. Coca-Cola baþlarda "bizi ilgilendirmez" demiþtir. Ancak sorun bir anlamda Coca-Cola ile çözülmüþtür" denildi. Açýklamada patronla varýlan anlaþma þöyle özetlendi; 1- Dudullu'da tazminatsýz olarak iþten çýkarýlan tüm iþçilere, Kýdem ve Ýhbar Tazminatý ödenmiþtir. 2- Yenibosna ve Dudullu'da kýdem ve ihbar tazminatlarý sendikanýn önerileri doðrultusunda yeniden hesaplanmýþ, Yenibosna'da kýdem ve ihbar tazminatý alan direniþçi iþçilere, bu hesaba göre doðan farklar da ayrýca ödenmiþtir. (Yenibosna'daki iþçiler, kýdem ve ihbar tazminatlarýný daha önce almýþlardý.) 3- Her bir direniþçi iþçi, direniþ süreci için (yani boþta geçen zaman için) 4 aylýk, sendikal tazminat olarak da 14 aylýk ücreti tutarýnda tazminat almýþtýr. Toplam olarak 18 aylýk tazminat almýþtýr iþçiler. Direniþ sürecindeki tazminatlarý, aylýk ücret+aylýk yemek parasý+aylýk prim toplanarak hesap edilmiþtir. Yani iþçiler bilfiil çalýþmýþ olsalardý ellerine ne geçecek idiyse ayný parayý tazminat olarak almýþlardýr. Yine mahkemelerin 12 ay olarak hükmettikleri sendikal tazminat mücadeleyle 14 ay olarak iþverene kabul ettirilmiþtir. Bu 14 aya ait tazminatlar da Nakliyat- Ýþ'in kararlý tutumuyla, iþverene geri adým attýrýlarak, kabul ettirilen biçimiyle geçmiþtir. Yani iþçilerin çalýþtýklarý zaman ellerine geçen ücretlerine ek olarak, yalnýzca çalýþtýklarý zaman hak ettikleri primleri de eklenerek hesaplanmýþtýr sendikal tazminatlarý da. 4- Tazminatlarýn tamamý iþçilere bir defada nakit olarak ödenmiþtir. Yapýlan anlaþma gereði alýnan tazminatlar, þu ana kadar ülkemizde mahkemelerin verdiði iþe iade davalarýnýn sonucu alýnan tazminatlarýn üzerindedir." Açýklamanýn sonunda DÝSK Nakliyat-Ýþ Sendikasý'nýn,"Kazanýmlarý ile iþçi sýnýfý mücadele tarihinde yerini alan Coca-Cola direniþiyle dayanýþma gösteren tüm halk örgütlerine, yapýlara teþekkür ettiði" ifadelerine

6 6 Terörle Mücadele Yasasý iptal edilsin! Temel demokratik hak ve özgürlüklerimiz için mücadeleye! Ýþçi sýnýfýnýn hak alma mücadelesi, her dönem sermaye tarafýndan bin bir yolla bastýrýlmaya çalýþýldý. Uygulanan fiili baskýlara ve hak gasplarýna sürekli olarak bu saldýrýlarý tamamlayan yasal düzenlemeler eþlik etti. Bir yandan çalýþma ve yaþam koþullarýna dair yasal düzenlemeler yapýlýrken, diðer yandan da iþçi sýnýfý ve emekçilerin mücadele etmelerine engel olmak için çeþitli düzenlemeler yapýldý. Ýþ yasasý ve ona baðlý olan düzenlemelerle ücretli köleliðimiz yasalara da geçmiþ oldu. Grev ve lokavt kanunu, sendikalar yasasý vb. yasalar ise sýnýfýn yürüteceði mücadelenin önünü kesmeyi amaçlýyordu. Tüm bunlarý kapsayacak þekilde toplumsal mücadeleyi biçmeyi amaçlayan 12 Eylül uygulamalarý ve yasalarý da her geçen gün katmerleþerek devam etti. Son günlerde bu yasal düzenlemelerin en katmerli uygulamasý olarak Terörle Mücadele Yasa Tasarýsý gündeme geldi. Halen tartýþmalarý devam eden TMY'nin, yapýlacak deðiþiklikler ýþýðýnda meclisin gündemine gelmesi bekleniyor. Geçtiðimiz aylarda Ýngiltere'de ve peþisýra Kuþadasý'nda gerçekleþen kör terör eylemlerinin ardýndan bombalarýn patlamasý gerekçe gösterilerek TMY tasarýsýnýn hazýrlýklarý baþladý. Egemenleri asýl korkutan o bombalar deðil, iþçi ve emekçilerden doðru geliþebilecek "sosyal patlama" beklentisidir. Son yýllarda iþçi ve emekçilerin yaþam koþullarý daha da aðýrlaþtý. Ücretler ise daha da geriye çekildi. Ýþsizlik oraný had safhaya yükseldi. Yoksulluk ve sefalet daha da derinleþti. Bugün açýða çýkmayan öfke, elbette yarýn kendine akacak kanallar bulacaktýr. Egemenlerin de asýl korkusu budur. Egemenler geliþebilecek iþçi ve emekçi hareketinin önünü ve mücadele dinamiklerini bugünden ezmek istiyorlar. Bunun için fiili saldýrýlarýna zemin hazýrlayacak yasalar hazýrlýyorlar. TMY de sermaye sýnýfýnýn bu ihtiyacýný karþýlamak için çýkartýlýyor. Bugün yapýlmasý planlanan deðiþiklikler ile birlikte en temel demokratik hak ve özgürlüklerimiz tehdit altýndadýr. Yasayla birlikte, devletin, sermayenin ya da farklý emperyalist ülkelerin gerçekleþtirdiði saldýrýlara karþý çýkmak ve bugüne kadar uzun mücadeleler sonucu kazanýlmýþ haklarýmýzý kullanmak "terör" suçu sayýlacak. Yani IMF'nin, DB'nin gerçekleþtirdiði uygulamalara, sermayenin yýkým programlarýna karþý çýktýðýmýzda "terör" suçu iþlemiþ olacaðýz. En temel hakkýmýz olan örgütlenme hakkýmýzý savunmak da "terör" suçu sayýlacak. Ya da yanýbaþýmýzda Irak'ta gerçekleþen iþgale karþý olduðumuzda "terörist" sayýlacaðýz. Kürt halkýnýn meþru-demokratik haklarýný savunmak, hatta bu alanda yapýlan uygulamalarý ve saldýrýlarý eleþtirmek de "terörist" sayýlmaya yetecek. Tüm bu saydýklarýmýzý basýn yoluyla iþlenmesi de suç sayýlarak, her türlü cezalandýrmanýn da önü açýlacak. Bu saldýrýnýn sivri ucu iþçi ve emekçilerin haklý davalarýný savunan devrimcilere yönelecek. TMY ile hak ve özgürlüklerine sahip çýkan emekçiler, gençler, Kürt halký "terörist" olarak tanýmlanýrken, asýl teröristlerin kimler olduðunu biz çok iyi biliyoruz. Asýl teröristler, özelleþtirmeye karþý çýkan iþçiye polis copunu kullananlar, paralý eðitim istemeyen öðrenciye gaz bombasýyla saldýranlar, topraklarýndan siyanürlü altýn çýkartýlmasýna direnen köylüleri azgýnca ezenlerdir. Asýl teröristler, direnen Irak ve Filistin halklarýný vahþice katledenlerdir. Çok uzaklara gitmeye de gerek yok. Daha bir hafta önce Þemdinli'de yaþananlar ortadadýr. Ýlçede bir kitapevine konulan bomba ve ardýndan bölgede geliþen olaylarýn ardýnda bizzat ordu ve sermaye devletinin durduðu apaçýk bir þekilde ortadadýr. Özetle, bu saldýrý nasýl iþçi ve emekçilerin mücadelesini hedefliyor ise, ancak iþçi ve emekçilerin birleþik militan mücadelesiyle

7 7 Terör devletine karþý Kürt halkýyla dayanýþmaya! Þemdinli'de iki astsubay ile bir itirafçý, bir kitapevini bombaladýklarý sýrada, halk tarafýndan yakalandýlar. Kullandýklarý otomobil Jandarma Komutanlýðý na aitti. Otomobilin içinde silah çeþitleri, bombalar ve bomba yapýmýnda kullanýlan malzemeler vardý. Araçtaki dokümanlar arasýnda ise daha önceki bombalamalarla ilgili bilgiler, hedef seçilmiþ yerler ve uzun bir ölüm listesi çýktý. Böylece son aylarda Hakkâri ve civarýnda sayýsý 17'ye varan bombalamalarýn bizzat Jandarma tarafýndan yapýldýðý kesinleþmiþ oldu. Olay karþýsýnda halkýn ve devrimcilerin tepkileri sürüyor. Devlet ise bombacýlarýna sahip çýkmakla kalmýyor, halký katletmeye (olay sonrasýnda ve gösterilerde asker-polis kurþunuyla Þemdinli'de 1, Yüksekova'da 3, Mersinde 1 kiþi katledildi, onlarca kiþi yaralandý), üzerlerine F16'lar uçurarak gözdaðý vermeye devam ediyor. Tepeden týrnaða sömürü, baský, zulüm ve terör üzerine kurulmuþ her devlet gibi, patronlarýn sömürgeci devleti de kendisine yakýþaný yapýyor. Ordusuyla, polisiyle, yargýsýyla, meclisiyle, medyasýyla bu devletin iþi, patronlar sýnýfýnýn çýkarlarýný korumak ve kollamaktýr. Bu uðurda her türlü kirli yol, yöntem ve aracý kullanýr. Kürt halkýna karþý yýllarca kirli bir savaþ yürüttü, yürütüyor. Hani hesapta PKK'yi suçlamakta kullandýklarý "katledilen 30 bin vatandaþ"ýn hiç deðilse 25 bini Kürt'tür ve bizzat bu devlet tarafýndan katledildiler. Hem de yalnýzca kurþunlanarak deðil, iþkence edilerek, yakýlarak, gözaltýnda kaybedilerek... Bunlar dýþýnda onbinlercesi tecavüzden dýþký yedirmeye iþkencenin binbir türüne maruz býrakýldý. Binlerce köy, çoðu da yakýlarak boþaltýldý, içindekiler zorla göç ettirildi. Yakýlmadýk orman kalmadý... Ama tüm bunlar, hatta önder görülenlerin beyaz bayrak sallamalarý bile kardeþ Kürt halkýnýn haklý ve meþru mücadelesini engelleyemedi. Engellemesi mümkün mü? Arkasýndaki onca desteðe, elindeki teknolojiye ve zulümde Türk devletiyle yarýþýyor olmasýna raðmen Siyonist Ýsrail devleti, 3 milyonluk Filistin halkýnýn haklý davasýný bastýrabildi mi? Yalnýzca Türk devleti sýnýrlarý içindeki Kürtler 20 milyon civarýnda. Onlarýn haklý ve meþru davasýný-mücadelesini bastýrmak öyle kolay mý? Patronlarýn sömürgeci devleti tam da bunun acizliðini yaþýyor. Tarih, haklý bir davaya sahip halklarý karþýsýna alanlarýn (bunlar ister büyük imparatorluklar, ister ABD gibi emperyalistler, ister Ýsrail ya da Türkiye Cumhuriyeti gibi emperyalizm uþaðý devletler olsun) er geç yenileceklerini, kaybetmeye mahkûm olduklarýný yazýyor. Bunlar haksýz olduklarý ölçüde zalim, zalim olduklarý ölçüde korkak, hepsinden de fazla kirli ve vahþi oluyorlar. Bu ülkede bir parça sýnýf bilinci olanlar, sermaye devletinin daha baþtan kontr-gerillacý, terörist, katliamcý, inkârcý ve imhacý olduðunu biliyor. Bunu bilmek için ne Susurluk kazasýna ihtiyaç vardý, ne de Þemdinli'deki terör devleti bombacýlarýnýn faka basmasýna. Ama gözleri boyanmýþ, kaný þovenizmle zehirlenmiþ, faþist kudurganlýk mikrobu bulaþmýþ olana Susurluklar, Þemdinliler bile bir þey anlatmaz. Yazýk ki iþçi-emekçi arkadaþlarýmýz içinde de böyleleri az deðil. Türkiye iþçi sýnýfý, bu zehiri, bu kiri bünyesinden söküp atmadan, ne kendi içinde birleþebilir, ne de öteki ezilen sýnýf ve tabakalarý kendi önderliði altýnda birleþtirebilir. Keza iþçi sýnýfý, "Ýþçilerin birliði, halklarýn kardeþliði" yolunda mesafe almadan sýnýf olarak kurtuluþunu, ayný anlama gelmek üzere toplumun kurtuluþunu saðlayamaz. O yüzden Kürt-Türk ve diðer halklar arasýndaki kardeþlik baðlarýna vurulan her darbe, sýnýfýn ve tüm emekçilerin, ezilen halklarýn kurtuluþ davasýna vurulan bir darbedir. Kardeþlik baðlarýný güçlendirmek ise her ulustan iþçilerin, emekçilerin, ezilenlerin kurtuluþ mücadelesini güçlendirmektir. Bunun

8 8 Sinter Metal'de yaþadýðýmýz sorunlarý ancak biz iþçiler çözebiliriz! Günde 12 Saat, Cumartesi-Pazar demeden habire çalýþýyoruz. Eve ancak 1-2 saat ayýrabiliyor, sonra yatýyoruz. Aldýðýmýz ücret açlýk sýnýrýnýn altýnda. Fazla mesailerden aldýðýmýzla, açlýk sýnýrýný yakalýyor veya biraz üstüne çýkýyoruz. Uzun uzun çalýþýyor, az az alarak yaþýyoruz. Herhangi bir iþ güvencemiz yok. Kapý önüne konulmak kaygýsý, her an kameralarla izleniyor olmanýn tedirginliði, patron takýmýnýn baskýlarý, keyfilikleri, hayatýmýzý allak bullak ediyor. Prim benzeri oyunlarla, sahte ayrýmlarla, kýzýþtýrýlan rekabetle aramýza sürekli görünmez duvarlar çekiliyor. Bize sefaleti sineye çekmek, patron ve yalakalarýna ise sefa sürmek kalýyor. Yýllardýr çalýþma sürelerimiz durmadan artýrýldý. Bütün günümüzü iþyerinde çalýþarak geçirir hale geldik. Mesailer gitgide azaldý. Fakat hata bizde. Fazla mesaiye kalýnca daha fazla para alýrýz hesabý yaptýk, böylece patronlarýn tuzaðýna düþtük. Bu þekilde uzun çalýþma saatlerine ayaðýmýzý alýþtýrdýlar. Daha sonra çalýþma sürelerini uzattýlar. Bunlarý azar azar yapýp sinsice hareket ettiler. Biz de uyuduk. Daha iyi koþullarý zorlayacaðýmýza, 3-5 kuruþa var olan haklarýmýzý sattýk. Mesailere kaldýk da ne oldu? Hayatýmýzý kurtarabildik mi? Hayatýmýzý garantileyebildik mi? Ýnsanca yaþayacak bir hayat kazanabildik mi? Bu durumda artan geçim sýkýntýsýna mesailere kalýp çözüm aradýk. Fakat yanýldýk. Hata ettik. Zam dönemlerinde sýfýr zamlara, düþük zamlara boyun eðdik. Zorunlu fazla mesailer ve kölelik uygulamalarýna boyun eðdiðimizden, çalýþmak için yaþayan birer köle durumuna düþtük. Köklü, saðlam bir birlikteliðimiz olmadýðý için baþýmýza bunlar geldi. Patronlarýn her oyununa gelip onlarýn tuzaðýna düþtük, birbirimizin arasýnda her türlü ayrýmcýlýðý, güvensizliði soktular. 2-3 liraya arkadaþlarýmýzý sattýk. Yalakalarýn sözlerine inandýk. Kendini yükseltmek isteyen kiþilerin basamaðý olduk. Fakat bunlara raðmen yapýlacak birçok þey var. Tüm bunlarý düzeltebiliriz. Biz iþçiler olarak kendi sorunlarýmýzý ancak kendimiz çözebiliriz. Sorumluluk hepimizin omuzlarýnda. Buraya verdiðimiz yýllarý, emeðimizin hakkýný arayalým! Bizden aldýklarýný geri alalým. Verilmeyenlerin hesabýný soralým. Býrakýp gitmek çözüm deðil. Kenara çekilmek, buradan bir þey olmaz demek çare deðildir. Böyle dersek onlarýn ekmeðine yað süreriz. Hepimiz biliyoruz ki, koþullarýmýzý ancak birleþerek düzeltebiliriz. Tek ses, tek yürek, tek yumruk olursak yapabiliriz. Aramýzdaki sorunlarý bir araya gelip konuþarak çözebiliriz. Birçok imkâna sahibiz. Bizler gibi fabrikalarýnda örgütlenmek isteyen bilinçli öncü iþçilerin düzenlediði Ümraniye Ýþçi Kurultayý'na katýlalým. Fabrikada örgütlenmemizin önündeki engelleri tartýþýp çözüm yolu bulalým. Güçlü bir birliktelik kurmanýn imkânlarýna sahibiz. Bunu iyi bir þekilde deðerlendirmeli, geleceðe saðlam adýmlar atmalýyýz.

9 Bölgedeki tüm iþçileri Ýþçi Kurultayý na bekliyoruz! 9 Yazýma baþlamadan önce bütün iþçi sýnýfýný sýnýf kardeþliði duygularýmla selamlýyorum. Ýþçiler arasýndaki sevgi, dostluk, dayanýþma ve örgütlülük baðlarýnýn zayýf, patronlara karþý boynumuzun büktürüldüðü, ama sýnýfýmýzýn mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmediðimiz yýllardan birini daha geride býrakýyoruz. Her geçen gün artan sýnýf mücadelesi deneyimlerimiz, iþçi sýnýfýna uygulanan baskýlar ne kadar artarsa artsýn, sýnýfý kendi elleri ile yöneteceði bir geleceðe hazýrlamaktadýr. Bölgemizde uygulanan esnek çalýþma, düþük ücret, sigortasýz çalýþtýrma, sendikasýzlýk, taþeronlaþtýrma, daha doðrusu güvencesiz çalýþtýrma, sýnýfýmýzýn bölgedeki en önde gelen sorunlarýdýr. Bölgemizde birçok iþyerlerinde verilen sosyal haklar bir bir gasp edilmektedir. Bu haklarýmýzý zamanýnda vermiþ olduðumuz mücadelelerle almýþtýk. Fakat þimdi, bu yapýlanlar karþýsýnda sanki elimiz kolumuz baðlanmýþ gibi davranmamýz, bizim cesaretsizliðimizden kaynaklanýyor. Bu bölge, bizim açýmýzdan aslýnda bir sömürü cehennemidir. Patronlar ve onlarýn uþaklarý da zebanileridir. Sabah 8.00'den akþam 18.00'a kadardýr çalýþma saatlerimiz. Buna mesaileri de eklersek uzar gider bu çalýþma saatleri. Hafta sonlarý yorgunluktan ötürü sosyal aktivitelerde bile bulunamayýz. Çünkü bize insan gibi yaþamak hak görülmemiþtir bu zorba düzende. Ama bizler hiçbir zaman yýlmamýþýzdýr üretmekten, çalýþmaktan. Kimimiz elimizi makineye kaptýrmýþýzdýr, kimimizin kafasýna demir parçasý düþmüþtür, kimimiz zehirlenmiþizdir. Tüm bunlara raðmen patronlar tarafýndan yine de insan yerine konulmadýk. Ben de sizler gibi bir iþçiyim. Ben de sömürülüyorum, hakaretlere uðruyorum. Ve kin, nefret, öfke duygusu içimde birikiyor, birikiyor. Ne yapmalýyýz? Dünyamýz þu günlerde isyanlar, ayaklanmalarla, savaþlarla çalkalanmakta. Bunlarýn sebebi þüphesiz ki emeðin sömürüsüne ve servet eþitsizliðine dayalý kölelik düzenidir. Olup bitenlerden bölgemiz iþçi sýnýfýnýn etkilenmemesi mümkün deðildir. Sýnýfýmýzýn sorunlarý birikmiþ, adeta katmerleþmiþtir. Biriken bu sorunlara karþý devlet ise sorunlarý çözeceðine sosyal yýkým politikalarýný hayata geçirerek patronlarýn yanýnda olduðunu göstermektedir. OSÝM-DER de tüm bu gerçekleri görerek, bu sanayi bölgesindeki sorunlarý ele alýp kurultaya hazýrlanmaktadýr. Bu kurultaydan güçlü çýkmamýz bizlerin elindedir. Düzenin hiç bir partisinden bize hayýr yok. Bizim kurtuluþumuz kendi örgütlülüðümüzdedir. Bu nedenledir ki OSÝM- DER Ümraniye Ýþçi Kurultayý'na

10 10 Ýþçilerin zincirlerinden baþka kaybedecek bir þeyleri yok! Oysa kazanacaklarý koca bir dünya var! Ben OSB'de çalýþan bir metal iþçisiyim. Arkadaþlar, bölgemizde yakýn bir tarihte iþçi kurultayý gerçekleþtirilecek. Biz iþçiler olarak bu kurultaya nasýl destek verebiliriz? Çalýþtýðýmýz yerlerde yaþadýðýmýz sorunlar saymakla bitmiyor. Düþük ücretler, uzun çalýþma saatleri, zorunlu mesailer, olur olmaz hakaretler vs. Acaba iþçiler bu durumu hak ediyorlar mý? O aðýr çalýþma koþullarý karþýsýnda aldýðýmýz ücretler ve verdiðimiz emek karþýsýnda zengin ettiðimiz asalak patronlar, bugün örgütsüz iþçilerin karþýsýnda bir vampir gibi kanýmýzý içmeye devam ediyorlar. Bu durum karþýsýnda bölgemizde olacak kurultaya bir metal iþçisi olarak siz sýnýf kardeþlerimizi davet ediyorum. Dersiniz ki kurultay çözüm mü? Tabii ki tek baþýna deðil. Ancak iþçilerin bütünlüðünü kapsayan böyle bir kurultayda iþçilerin tartýþtýklarý sorunlar karþýsýnda nasýl örgütlü davranmamýz gerektiðini öðreneceðiz. Düþünsenize, artýk iþçiler de bir þeylere sahip olacaklar. Konuþacaklarý bir kürsü, sorunlarýný paylaþacaklarý bir topluluk olacak. Kurultaydan sonra asalaklar karþýsýnda, iþ yerlerimizde bilinçli ve mücadeleci bir iþçi olacaðýmýza inanýyorum. Hani bir söz vardýr ya iþçilerin zincirlerinden baþka kaybedecekleri bir þeyleri yok. Oysa kazanacaklarý bir dünya var. Evet, biz o dünyayý kazanacaðýz. Evet arkadaþlar, benim þimdilik söyleyeceklerim bunlar. Hepinizi Ümraniye Ýþçi Kurultayý na davet ediyorum. Kurtuluþ yok tek baþýna, ya hep beraber ya hiçbirimiz! OSB'den bir metal iþçisi Metal iþçileri olarak kurultaya katýlmalý, fabrikalarýmýzý kürsüye taþýmalýyýz! Yaþadýðýmýz sorunlarýn kaynaðýný, nedenlerini tartýþacaðýmýz gibi çözümlerini, mücadele yollarýný da bu kurultayda belirleyeceðiz. Bizler metal iþçileri olarak bu kurultayda yerimizi almalý ve o kürsüden sesimizi duyurmalýyýz. Biz iþçilerin hayatta hiçbir þekilde söz hakkýmýzýn olmadýðýný, söylediklerimizin çoðu kere dikkate bile alýnmadýðýný düþündüðümüzde kendi kuracaðýmýz kürsümüzden konuþmamýzýn, tartýþmamýzýn ne kadar önemli olduðu ortaya çýkacaktýr. Ortaya çýkan bu imkaný en iyi þekilde deðerlendirmeliyiz. Unutmayalým ki; sorunlarýný tam olarak bilmeyen çözüm yollarýný da bulamaz. Biz tartýþmaz, çözüm üretmezsek kimse yaratmaz, yaratamaz. Kurultay günü ne kadar çok fabrika, kuracaðýmýz kürsüden temsil edilirse geleceði daha güçlü kazanabilir, kurtuluþumuza o kadar yaklaþmýþ oluruz. Bir kiþi de olsak fabrikalarýmýzý temsil edip bu haklý davaya omuz vermeliyiz. Bizim kurtuluþumuz bizim eserimiz olacaktýr! Gücümüz birliðimizden gelir! Birleþen iþçiler yenilmezdir! OSB'den bir metal iþçisi

11 11 Ö r g ü t l ü l ü k t e n k o r k m a k k ö l e l i ð e r a z ý o l m a k t ý r! Dostlar merhaba! Ben 13 yýllýk bir tekstil iþçisiyim. 100'lerce fabrika ve atölyenin, binlerce iþçinin bulunduðu OSB-ÝMES'te, yazýk ki ancak 10 civarýnda fabrikada sendikal örgütlülük bulunmaktadýr. Bu sendikalarýn, örgütlülüðü OSB- ÝMES'te bir kývýlcým haline getirmek gibi bir dertleri yok. Bu durum, sendikalaþma çalýþmasýnda belirleyici olanýn, sýnýfýn baðýmsýz taban inisiyatifleri olduðunu bizlere bir kez daha kesin ve net bir þekilde gösteriyor. Bugün bölgede yaþanan sömürünün gün geçtikçe azgýnlaþarak sürmesinde iþçilerin kendi emeklerine sahip çýkmamasýnýn büyük payý vardýr. Çünkü kendi aramýzdaki konuþmalarda bile, örgütlülük kelimesini duyduðumuzda tüylerimiz diken diken oluyor. Oysa sermaye sýnýfý, kendisini ve köhnemiþ kapitalist düzenini ayakta tutabilmek için, kendi içinde ne kadar rekabet ederse etsin, iþçi sýnýfýna saldýrýlarýnda her zaman örgütlü bir þekilde hareket ediyor. Unutmamalýyýz ki patronlar nasýl bir sýnýf iseler, biz iþçiler de bir sýnýfýz. Patronlarýn düzeninde yaþamak için emeðimizi satmak dýþýnda bir seçeneðimiz yok. Belki emeðimizi-alýnterimizi satarak hayatýmýzý idame ettirmek zorunda olan bir sýnýfýz, fakat koskoca bir iþçi sýnýfýyýz. Bizler bir araya gelerek ortak sorunlarýmýza ortak çözümler için çaba sarf etmeliyiz. Bölgemizdeki kurultay, bunun önemli olanaklarýndan biridir. Fabrikalarda komiteler kurarak fabrika sorunlarýný belirleyip, bunlarý kurultayda tartýþmak ve kurultay sonrasý yapýlacak mücadelenin birer parçasý olmak gerekmektedir. Metal, tekstil, plastik ve çeþitli iþkollarýnda öncü, duyarlý ve var olan sömürülere karþý bir þeyler yapmak gerekliliðini hisseden tüm iþçi arkadaþlarýmýzýn kurultayýmýza destek vermelerini bekliyoruz. Çünkü örgütlü iþçi güçlü iþçidir, örgütsüz iþçi ise bir hiçtir! Ýþçilerin birliði sermayeyi yenecek! Sarýgazi'den bir tekstil iþçisi S o r u n l a r ý m ý z ý n ç ö z ü m y o l l a r ý n ý t a r t ý þ a c a ð ý z! Merhaba! Ýþyerlerimizde ve hayatýn her alanýnda karþýlaþtýðýmýz sorunlar biz iþçiler için yaþamý çekilmez hale getiriyor. Nasýl ki bu sorunlarla karþý karþýya kalan biz iþçilersek, bu sorunlarý ortadan kaldýracak olan da bizleriz. 11 Aralýk ta yapýlacak olan Ümraniye Ýþçi Kurultayý bu sorunlarýn giderilmesi noktasýnda nasýl bir yol izleneceðini, tartýþarak da öðrenebileceðimiz bir ders niteliði taþýyor. Sorunlara çözüm noktasýnda bir ilk adým niteliði taþýyan Ümraniye Ýþçi Kurultayý'nda görüþmek üzere... OSB-ÝMES ÝÞÇÝLERÝ DERNEÐÝ Y. Dudullu Mah. Kerem Sok. No: 5/3 (MODOKO Camii arkasý) ÜMRANÝYE TEL: 0 (216) e mail:

12 Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayý: 269 Fiyatý: TL(25 YKR) * Kasým 2005 * Sahibi ve S. Yazý Ýþleri Md.: Gülcan CEYRAN EKSEN Basým Yayýn Ltd. Þti. * Mollaþeref Mah. Millet Cad. 50/10 Fatih/Ýstanbul * Tel/Fax: 0 (212) * Baský: Özdemir Mat. / ÝST

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

Sýnýf bilinçli, öncü iþçiler bir adým öne!

Sýnýf bilinçli, öncü iþçiler bir adým öne! Ýþçi Bülteni Özel Sayýsý: 26 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Þubat 2006 Fiyatý 25 Ykr Birliðimizi saðlamak, mücadelemizi ortaklaþtýrmak için... Sýnýf bilinçli, öncü

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ümraniye Ýþçi Platformu kuruldu!

Ümraniye Ýþçi Platformu kuruldu! Ýþçi Bülteni Özel Sayýsý: 37 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Mart 2006 Fiyatý 25 Ykr Ümraniye'nin sýnýf bilinçli öncü iþçileri güçlerini birleþtirdi... Ümraniye Ýþçi

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Gündem ve Politika syf. 3-4/16-17 Emek Hareketi syf. 5-10 AB nin yalanlarýna deðil, sýnýfýnýn gücüne inan Cezaevleri burjuva düzenin aynasý Ukrayna

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz!

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz! Temmuz 2012 Sayý:2 Merhaba Bu bülten biz tekstil iþçilerinin EZÝLÝYORUZ, TALEPLERÝMÝZÝ NEDEN DAHA GÜR SESLE HAYKIRAMIYORUZ? diyerek çýkarmaya karar verdikleri bir yayýndýr. Ýþçi kardeþlerimiz; biz günün

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. MGK rejimi iþbaþýnda Saldýrýlar artýyor

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. MGK rejimi iþbaþýnda Saldýrýlar artýyor Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 18 Temmuz / Aðustos 2005 http://iscicephesi.org MGK rejimi iþbaþýnda Saldýrýlar artýyor Çare, iþçi sýnýfý ve emekçi

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 19 Eylül 2005 http://iscicephesi.org ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM Ýlan Tahtasý, Gündem ve Politika syf. 2-7 Kentsel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

kamu amu emekçileri mekçileri bülteni

kamu amu emekçileri mekçileri bülteni KURTULUÞ YOK TEK BAÞINA YA HEP BERABER YA HÝÇBÝRÝMÝZ! ülteni kamu amu emekçileri mekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Mayýs 2006 * Sayý 14 * Fiyatý 0.5 YTL Haklarýmýzý, geleceðimizi ve onurumuzu

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk.

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Mısır, Şubat 2011 YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Her sayýmýzda bir ayaklanmaya tanýklýk ettik. Ortadoðu ülkelerinde baþlayan, yükselerek ve yayýlarak

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:16 Mayýs 2005 http://iscicephesi.org iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný emperyalizm yenilgiye

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFI 2012 YILINA DA KAVGAYLA GÝRDÝ. Meclise Yürümek Ýsteyen Emekçilere Polis Saldýrdý Kamu emekçileri

ÝÞÇÝ SINIFI 2012 YILINA DA KAVGAYLA GÝRDÝ. Meclise Yürümek Ýsteyen Emekçilere Polis Saldýrdý Kamu emekçileri www.emegindunyasi.info Aylık İşçi Gazetesi / Fiyatı 1 TL 13 Mart 1982 de 12 Eylül Askeri faþist diktatörlüðü tarafýndan Ýzmir Buca zindanýnda asýlarak idam edilen iþçi sýnýfýnýn üç önderi Ýzmir de yapýlacak

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14614 Karar No : 2000/12355 Karar Tarihi : 25.09.2000 HUKUK HUKUK : YETKÝLÝ MAHKEMENÝN TESPÝTÝ Davalý Ýstanbul Ýþ Mahkemesinde yetki itirazýnda bulunurken yetkili mahkeme olarak Bakýrköy

Detaylı

Örgütlenme seferberliði!

Örgütlenme seferberliði! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 305 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ocak 2006 Fiyatý 25 Ykr Ýþçi kurultayýnýn yarattýðý güçlü irade ve kararlýlýkla Örgütlenme

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 23 Ocak 2006 http://iscicephesi.org asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda Gündem ve Politika syf. 2-6 Düþünce

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 17 Haziran: 2005 http://iscicephesi.org Emek hareketinden, Gündem ve Politika syf. 2-5 Avrupa Birliði ve Demokrasi

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/19076 Karar No : 2001/2751 Karar Tarihi : 15.02.2001 : ÝÞVERENÝN HAKLI NEDENLE HÝZMET AKDÝNÝ FESHÝ Davacý ve diðer çalýþanlar hakkýnda zimmet ve zimmet suçuna iþtirak etme iddialarýyla Aðýr

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 22 Aralýk 2005 http://iscicephesi.org Baský ve þiddet rejimi Þemdinli de Gündem ve Politika syf. 2-6 Kapitalist

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Onuruna sahip çýk! Sýnýfa Karþý Sýnýf Kurultayý'na güç ver!

Onuruna sahip çýk! Sýnýfa Karþý Sýnýf Kurultayý'na güç ver! Ýþçi Bülteni Özel Sayýsý: 69 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Mayýs 2006 Fiyatý 25 YKr Onuruna sahip çýk! Sýnýfa Karþý Sýnýf Kurultayý'na güç ver! Geçtiðimiz kýþ aylarýnda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

YARGITAY KARARLARI T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/14555 KARAR NO : 2002/203 TARÝH :

YARGITAY KARARLARI T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/14555 KARAR NO : 2002/203 TARÝH : ESAS NO : 2001/14555 KARAR NO : 2002/203 TARÝH : 15.01.2002 KARAR ÖZETÝ : EMEKLÝLÝK NEDENÝYLE HÝZMET AKDÝNÝN SON BULMASI - ÝHBAR KIDEM TAZMÝNATI. 1) Emeklilik nedeniyle hizmet akdinin son bulmasý durumunda,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ!

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ! Merhaba, Dergimiz, üzerindeki tüm baskýlara, Yazý Ýþleri Müdürümüz ve okurlarýmýza yönelik tüm saldýrýlara raðmen yayýnýný sürdürüyor. 8. sayýmýzla size merhaba demenin mutluluðunu yaþýyoruz. Ýþçi ve emekçilerin

Detaylı

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et!

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et! ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme Mücadele Et! Boyun Eğme Mücadele Et! Patronlar meslek lisesi öğrencilerini sömürülecek işçi olarak görüyorlar!

Detaylı

Türkiye iþçi cehennemi

Türkiye iþçi cehennemi cmyk 12 Eylül Eylül nasýl nasýl hatýrlanmalý hatýrlanmalý 12 Zengin sevdalýsý anayasa istemiyoruz AKP nin seçim ve cumhurbaþkaný zaferlerinin ardýndan anayasa tartýþmalarý hýzla yaygýnlaþýyor. Düzenin

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 28 Haziran 2006 http://iscicephesi.org Laik-faþist kampýn anti-demokratik komplolarýna, Kürt halký üzerindeki katliam

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Emek ve Özgürlük Emekçilerin Diliyle Emekçilere Sesleniyor

Emek ve Özgürlük Emekçilerin Diliyle Emekçilere Sesleniyor ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN HALKIN SESÝ ÖZEL SAYI: 4 75 Krþ emekozgurluk09@gmail.com Tankýnýz ne güçlü generalim, Siler süpürür bir ormaný, Yüz insaný ezer geçer. Ama bir kusurcuðu var; Ýster bir

Detaylı

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 HUKUK BÖLÜMÜ Yargýtay Kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 KARAR ÖZETÝ: KIDEM TAZMÝNATI - YETKÝLÝ MAHKEME Taraflar arasýndaki iliþki aylýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

27 Mayýs ýn Ardýndaki «Kürt Sorunu» Anlaþýlmadan 71-72 Kopuþu da Kavranamaz AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 6 MAYIS 2008 Neredeyse yarým yüzyýl önce gerçekleþen 27 Mayýs darbesi, uzunca

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara Tel 0.312 425 63 79-425 65 06-425 62 08 425 63 21-425 61 82 Web: www.bes.org.tr e-mail: bes@bes.org.

Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara Tel 0.312 425 63 79-425 65 06-425 62 08 425 63 21-425 61 82 Web: www.bes.org.tr e-mail: bes@bes.org. 1998 Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara Tel 0.312 425 63 79-425 65 06-425 62 08 425 63 21-425 61 82 Web: www.bes.org.tr e-mail: bes@bes.org.tr BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Baský Mattek Matbaacýlýk

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. bozamayacaklar. iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. bozamayacaklar. iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 20 Ekim 2005 http://iscicephesi.org bozamayacaklar iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini Ýlan Tahtasý, Gündem

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı