ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans Psikometri Hacettepe Üniversitesi 1996 Doktora Ölçme-Değerlendirme Ankara Üniversitesi 1999 Doçent (Psikometri) Eğitimde Ölçme ve Değer. (Psikolojik Ölçme Araçları GeliĢtirme) Mersin Üniversitesi 00 Profesör Eğitimde Ölçme ve Değer. Mersin Üniversitesi 008 Yüksek Lisans Tezi: Tez Başlığı: ÖYS Testlerinin Test-Tekrar Test Güvenirlikleri ile Yordama Geçerliklerinin Zaman Ġçinde Gösterdikleri DeğiĢim (özeti ekte) Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hüsnü ARICI (DanıĢman) Doktora Tezi: Tez Başlığı: Ölçme Araçlarının Tutarlı Ölçme ve Sınıflama Yapıp Yapmadığını Belirlemeye ĠliĢkin Bir ÇalıĢma (özeti ekte) Tez Danışmanı: Prof. Dr. Süleyman Çetin ÖZOĞLU Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar. Gör. HÜ Edebiyat Fakültesi Öğr. Gör. ME.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi Yrd. Doç. ME.Ü Eğitim Fakültesi Doç. ME.Ü Eğitim Fakültesi Prof. ME.Ü Eğitim Fakültesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1. Mimaroğlu, H. Yardım Etme ve Taciz DavranıĢı: Turistler ve Yerel HalkAçısından Ġncelenmesi Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Abd, Sünbül, Ö. Alt Testlerin Farklı ġekilde Ağırlıklandırılmasının Birey Sıralaması Açısından Ġncelenmesi Üzerine Bir ÇalıĢma Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Abd, Kur, M.; Sayısal ve Sözel Ġfade Köklü Matematik Maddelerinin Madde ve Test Ġstatistikleri Açısından KarĢılaĢtırılması, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Abd, 006.

2 4. Gökhan-Kuzu, Ü. S. Tekrarlı Ölçümlerden Elde Edilecek Verilerle Çift Tutarlık Ġndeksinin Ġncelenmesi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Abd, ġahin, Ö. EleĢtirel düģünme becerilerini ölçen iki testin psikometrik açıdan incelenmesi Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ATMAZ, G.; Puanlama Yönergesi (Rubrik) Kullanılması Durumunda Puanlayıcı Güvenirliğinin Ġncelenmesi Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖMÜR, S.; Dereceli Puanlama Anahtarıyla, Genel Ġzlenimle ve Ġkili KarĢılaĢtırmalar Yöntemiyle Yapılan Değerlendirmelerin KarĢılaĢtırılması, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜCE, G.; Seviye Belirleme Sınavı alttestlerinin ve ağırlıklarının önsel (a priori) ve sonsal (a posteriori) olarak belirlenmesinin bireylerin sınıflama ve sıralamaları açısından incelenmesi. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 01 Yönetilen Doktora Tezleri 1. SÜNBÜL, Önder: ÇeĢitli boyutluluk özelliklerine sahip yapılarda, madde parametrelerinin değiģmezliğinin klasik test teorisi, tekboyutlu madde-tepki kuramı ve çokboyutlu madde-tepki kuramı çerçevesinde incelenmesi (MeÜ EBE Mayıs 011; DanıĢman) Projelerde Yaptığı Görevler 1. Öğretmenlik Meslek Bilgisi Programının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Mersin Üniversitesi Araştırma Fonu, EF (ÖÇ) Proje Yardımcısı, 001. Doğal Afetler Sonrası Mersin Bölgesinde Alınacak Önlemler İçel Valiliği, Afet Çalışma Grubu Komite Üyesi, 000. Eğitim Yönetimi Programı MEB, Proje Yürütücüsü, -1 Temmuz ÖYGET-I: Öğretmen Yeterliklerini Geliştirme Toplantıları, Proje Yürütücüsü, Nisan 001. ATAŞ Sürücü Psikoeğitim Projesi, Proje Yürütücüsü, Nisan 00-Haziran BOTAŞ Mersin-Tarsus Bölgesi Doğal Gaz Saha Çalışması, Proje Sorumlusu, Ekim 00-Mayıs TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Yöntembilim Terimleri Sözlüğü, Proje Sorumlusu, Ağustos 004- Mayıs Avrupa Birliği-İÇEV Boya Etki Projesi, proje yürütücüsü. 9. Halka Açık Dersler (HAD) Mersin Üniversitesi, Proje Yürütücüsü, yılları 10. Yetişkinler İçin Sorumluluk Ölçeği Geliştirme Çalışması. Proje Yürütücüsü, ME.Ü BAB-EF EB (AE) Dereceli Puanlama Anahtarıyla, Genel İzlenimle ve İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle 1. AKĠB, MTSO, YÖS,... Yapılan Değerlendirmelerin Karşılaştırılması, Proje Yürütücüsü, MeÜ BAP-SOBE EB (SÖ) YL (Bitti) (Ar. Gör. Seçil Ömür ün YL Tezi)

3 İdari Görevler - Dekan Yardımcılığı: ME.Ü Eğitim Fakültesi; (Ağustos ) - Müdür Yardımcısı: ME.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü (001-00) - Yönetim Kurulu Üyesi ME.Ü Mimarlık Fakültesi (001-00) - Yönetim Kurulu Üyesi ME.Ü Eğitim Fakültesi (00-00 ) - Yönetim Kurulu Üyesi ME.Ü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (00-...) - Yönetim Kurulu Üyesi ME.Ü Sürekli Eğitim Merkezi (MEÜSEM-kurucu) (00-00) - ME.Ü Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine Göre Öndeğerlendirme Sosyal Bilimler Komisyonu Üyeliği (008- ) - ME.Ü Eğitim Fakültesi Ölçme-Değerlendirme Birimi BaĢkanı (011-) - ME.Ü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı BĢk (00-) - Toros Üniversitesi Senato Üyesi (01 Aralık-01 Temmuz) - Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü (ve kurucusu, Aralık 01-Temmuz 01) - Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Aralık 01-Temmuz 01) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Psikologlar Derneği Üyesi Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği Türk Psikologlar Derneği Test Bankası Komis. Üyeliği Türk Psikologlar Derneği Psikoteknik Test Kalibrasyon Kom. Üyesi, (Ekim) National Council on Measurement in Education (NCME) üyesi (010- ) - Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi (Koordinatör): 0-07 Mayıs 010, Mersin Üniversitesi, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi. - Pek çok ulusal ve uluslar arası kongrede Bilim Kurulu üyelikleri. -Türkiye Zeka Vakfı Genel Kurul Üyeliği (01- ) - Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Üyeliği (01- ) Ödüller 1. Erkuş, A. ve Yakupoğlu, S. (000- Kasım) A study developing empathy scale in the sports situations (ESSS). VI. Sports Sciences Congress, Ankara: Hacettepe University. (oral presentation) The Best Study ödülü aldı.. Çepikkurt, F. ve ErkuĢ, A. (17-0 Kasım 004). A scale developing study on the level of influence of supporter booing on the player (SLISBP). (Poster-The Best Poster ödülü aldı) The 10 th ICHPER SD Europe Congress and The TSSA 8 th International Sports Science Congress. Antalya.. Türk Psikologlar Derneği, MEB (Marmara Depremi ve çeģitli konferans ve seminerler için) 4. ME.Ü Rektörlüğü ve çeģitli kurum ve kuruluģlar tarafından verilen çeģitli TeĢekkür Belgeleri

4 4 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü dersler Akademik Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Yıl Teorik Uygulama Güz Spor Bil. Ġstatistik (YL) Ġstatistik AraĢtırma Yönt. (YL) Eğt. Ölçme ve Değ. (YL) AraĢtırma Teknikleri I (YL) Psi. Ölçme Ar.ve Uyg. (YL) Bahar Ölçek GeliĢtirme (YL) Spor Bil. Uyg. Ġstatistik (YL) AraĢtırma Tek. II (YL) AraĢtırma Becerileri Güz Ölçme Teknikleri (DR) Eğitim Ġstatistiği (YL) Ġleri Veri Analizi (Dr.) AraĢtırma Tek I (YL) Çocukta Dil ve Kavram Gel. Psi. Ölçme Ar. Ve Uy.(YL) Bahar AraĢtırma Becerileri Öğrt. Pl. ve Değerlendirme Ölçek GeliĢtirme Tek. (YL) Ġng. Öğrt. Ölç. Ve Değ. (YL) Spor Bil. Uyg. Ġst. (YL) Ölçmede Yeni Yakl. (Dr) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: A1. ErkuĢ, A. (000). The proposal of new index: Double consistency index (P DC ). Turkish Journal of Psychology, 1 (46), 6-7. A. ErkuĢ, A. (004). The proposal of a new conceptualization for validity and criterionreferenced assessment. Eurasian Journal of Educational Research, 16, A. ErkuĢ, A. (004). The proposal of double consistency index (Pdc) and its proposition for some variables. Eurasian Journal of Educational Research, 17, A4. ErkuĢ, A. (00). Pçt nin değiģik n, k ve yüzdelik dilimlerdeki değiģimi ile rho, yarıya bölme ve değiģik indekslerle karģılaģtırılması. Turkish Journal of Psychology, 0(), A. Kayapınar, U. & ErkuĢ, A. (009). Measuring Teacher Reflection: Development of TRS. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 7, A6. Ömür, S. ve ErkuĢ, A. (01). Comparison of the evaluations which were done with rubric, overall impression and paired comparisons. Hacettepe University Journal of Education, 8(), A7. Araz, A. ve ErkuĢ, A. (014basımda). Duygu dıģavurum ölçeği geliģtirme çalıģması. Türk Psikoloji Dergisi.

5 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler: B1. Erkuş, A. ve Yakupoğlu, S. (000- Kasım) A study developing empathy scale in the sports situations (ESSS). VI. Sports Sciences Congress, Ankara: Hacettepe University. (oral presentation) Ödül aldı. B. Çepikkurt, F. ve ErkuĢ, A. (17-0 Kasım 004). A scale developing study on the level of influence of supporter booing on the player (SLISBP). (Poster-En Ġyi Poster Ödülü aldı) The 10 th ICHPER SD Europe Congress and The TSSA 8 th International Sports Science Congress. Akdeniz Üniversitesi: Antalya. Ödül aldı. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: D1. Erkuş, A. (1998). Goleman ın duygusal zeka görüşünün psikometrik açıdan eleştirisi ve dinamik etkileşimsel model önerisi. Türk Psikoloji Yazıları, 1(1), D. Erkuş, A., Sanlı, N., Bağlı, M. T. ve Güven, K. (000). Öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, (116), 7-. D. Erkuş, A. ve Yakupoğlu, S. (001). Spor ortamında empati ölçeği (SEM) geliştirme çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), -1. D4. Erkuş, A. (000). Ölçüt-dayanaklı değerlendirme bağlamında geliştirilen sınıflama tutarlığı indeksleri ve bazı sorunları. Türk Psikoloji Yazıları, (), 1-1. D. Erkuş, A. (000). Bazı psikometrik terimlerin türkçe karşılıklarında yaşanan sorunlar. Türk Psikoloji Yazıları, (6), D6. Erkuş, A. (000). Sık kullanılan bazı psikolojik ölçeklerin güvenirliklerinin irdelenmesi. Türk Psikoloji Yazıları, (6), -17. D7. Erkuş, A. (004). Beck Umutsuzluk Ölçeği ve Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği nin psikometrik niteliklerinin gözden geçirilmesi. ME.Ü Tıp Fakültesi Dergisi, (), D8. Erkuş, A. (004). Bazı tıp dergilerinin son sayılarındaki makalelerin yöntemsel ve istatistiksel açıdan incelenmesi. ME.Ü Tıp Fakültesi Dergisi, (), D8. Erkuş, A. (010). Psikometrik terimlerin Türkçe karşılıklarının anlamları ile yapılan işlemlerin uyuşmazlığı. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(), D9. Erkuş, A. (011). Ölçmecilere bulaşan yeni yanılgılar ve yanlışlar. Elementary Education Online, 11(1), dy: 1-9. Online: D10. Erkuş, A. (01). Değerlendirme, değerleme, norm, norm geliştirme, normalleştirme nedir, ne değildir? Elementary Education Online, 11(), dy: 1-9. Online:

6 6 D11. Sünbül, Ö. ve ErkuĢ, A. (01). Madde parametrelerinin değiģmezliğinin çeģitli boyutluluk özelliği gösteren yapılarda madde tepki kuramına göre incelenmesi. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 9(), E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: E1. Erkuş, A. (1998) ÖYS testlerinin test-tekrar test güvenirlikleri ile yordama geçerliklerinin zaman içinde gösterdikleri değişim. X. Ulusal Psikoloji Kongresi. Ankara Üniv. (Serbest Bildiri) Kongre E. Erkuş, A. (1999) Üç üniversitedeki lisansüstü tez çalışmalarının psikometrik açıdan durumu IV. Ulusål Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 4, s: 7-88; Eskişehir: Anadolu Üniv. Yayınları, No: (Tam metin) E. Erkuş, A. (000). Yeni bir indeks önerisi. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ege Üniv. (Serbest Bildiri) (Özet Metin) E4. Erkuş, A. (00) Yeni bir geçerlik kavramlaştırması ve sınıflaması önerisi XII. Psikoloji Kongresi, ODTÜ KKM (Özet metin) E. Gökçakan, Z., Erkuş, A., Gökçakan, N., Erkan, Z. ve Gündüz, B. (9-11 Temmuz 00). Yol güvenliği bilincinin geliştirilmesinde psiko-eğitsel bir programın kullanılması. VII. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İnönü Üniv. Malatya. (Sözel Bildiri) (Özet metin) E6. Erkuş, A. (9 Eylül 004). Beck Umutsuzluk Ölçeği ve Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği nin Psikometrik Özelliklerinin Gözden Geçirilmesi. (Sözel Bildiri) XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere. (Özet metin) E7. Erkuş, A. (10 Eylül 004). İkili ve Çoklu Puanlanan Ölçeklerde Pçt nin Değişik n, k ve % lerdeki Değişimi ve Bazı İndekslerle Karşılaştırılması. (Sözel Bildiri) XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere. (Özet metin) E8. Erkuş, A. (0 Eylül 004). Doğrudan Ulaşılabilen Tıp Dergilerinin Son Sayılarında Yer Alan Makalelerin Yöntemsel ve İstatistiksel Açıdan İncelenmesi. VII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Hilton-Mersin. (Özet metin) - Kuramsal Temelli SPSS Veri Analizi (ĠĢlik ÇalıĢması): , Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi, Mersin Üniversitesi, YeniĢehir YerleĢkesi. - Psikometrik Terimlerin Türkçe KarĢılıklarının Anlamları ile Yapılan ĠĢlemlerin UyuĢmazlığı (Sözel Bildiri): Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi, 07 Mayıs 010, Mersin Üniversitesi, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi. - Nicel ve Nitel AraĢtırma Yöntemleri (Panelist): , Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi Mersin Üniversitesi, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi.

7 7 - Varolan Ölçme ve Ölçek GeliĢtirme Kuramları Ne Kadar ĠĢlevsel? Yeni Bir Öneri (Sözel sunum) Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme III. Ulusal Kongresi Eylül 01 Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi - Panelist vs. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme III. Ulusal Kongresi Eylül 01 Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi -01 te Spor Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Kongresi-Panelist F. Diğer Yayınlar: Fa. Ulusal Kitaplar: Fa1. ErkuĢ, A. (1999). Psikolojik terimler sözlüğü. (. Baskı) Ankara: Doruk Yayınları Fa. Ayvaşık, H. B.; Er, N. M.; Kışlak, Ş. T. ve Erkuş, A. (000). Psikoloji terimleri sözlüğü. Ankara: TPD Yayınları. Fa. ErkuĢ, A. (00). Psikometri üzerine yazılar. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. No: 4. Fa4. ErkuĢ, A. (00). Bilimsel Araştırma Sarmalı. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Fa. Erkuş, A. (006). Sınıf öğretmenleri için Ölçme ve Değerlendirme: Kavramlar ve uygulamalar. Ankara: Siyasal (Ekinoks) Yayıncılık Fa6. Erkuş, A. (010). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci (.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Fa7. Erkuş, A. (011). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci (Güncellenmiş.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Fa 8. Erkuş, A. (01). Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme I: Temel kavramlar ve işlemler. Ankara: Pegem Akademi. Fa9. Erkuş, A. (01). Bilimsel Araştırma Süreci (Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 4. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Fa10. Bal, S. ve Erkuş, A. (01). Ceza uygulamalarında uzlaştırmacılık: Hukuki ve psikolojik temelleri ile süreçleri. Mersin: Mersin Barosu Yayını. Fb. Ulusal Kitaplarda Bölüm Yazarlığı: Fb1. Erkuş, A. (007). Personel seçiminde ölçme ve değerlendirme. T. Solmuş (Ed.), Endüstriyel Klinik Psikoloji ve İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Beta. Fb. Erkuş, A. (009). Bilimsel araştırmaların nitel olup olamayacağı üzerine akıl yürütme. Nazmi Kozak (Ed.). Prof. Dr. Fermani Maviş Anı Kitabı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Fc. Kitapta Bölüm Çevirisi: Fc1. Erkuş, A. (00). Ölçme ve istatistiksel yöntemler. B. Ayvaşık ve M. Sayıl (Eds.). Psikolojiyi anlamak (Psikolojiye giriş), TPD Yayınları No:, Fd. Popüler Bilim Yazıları: Fd1. ErkuĢ, A. (1996). Kavrama genel bir bakıģ. Kavram karmaşa Dergisi, 1. Fd. ErkuĢ, A. (1997). Psikolojik değerlendirme (özet çeviri). T. Psikoloji Bülteni, (4), -8. Fd. Erkuş, A. (1997). Tepkisizlik: Psikolojik bir açıklama denemesi. Kavram Karmaşa Dergisi,. Fd4. Erkuş, A. (1998). Değişkenlerimize ne kadar güvenebiliriz? T. Psikoloji Bülteni, (6), Fd. Erkuş, A. (1999). İstatistik paket programlarını doğru kullanabiliyor muyuz?: Birkaç

8 8 uyarı. T. Psikoloji Bülteni, (1), Fd6. Erkuş, A. (1999). Zeka konusundaki son gelişmeler-i: Yaşamboyu öğrenme ve baģarıda zekanın rolü (özet çeviri). T. Psikoloji Bülteni, (1), 4-4. Fd7. Erkuş, A. (1999). Zeka konusundaki son gelişmeler-ii: Zekanın ölçülmesi: Şimdiki durum ve gelecek (özet çeviri: Daniel, M. H.; 1997; Intelligence testing: Status and trends. American Psychologist, (10), ) T. Psikoloji Bülteni, (1), Fd8. Erkuş, A. (1999). Hüzün ile mutluluğun kucaklaşması. T. Psikoloji Bülteni, Deprem Özel Sayısı. Fd9. Erkuş, A. (1999). Zeka ölçümleri ne amaçla ve nasıl yapılmalı?: Zekaya ilişkin son geliģmelerde yeni olan ne? Cumhuriyet: Bilim Teknik Dergisi, Sayı: 6, s: Fd10. Erkuş, A. (000). Psikometri Alanındaki Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri. Türk Psikoloji Bülteni, 6(18), Fd11. Erkuş, A. (001). Psikometri alanında durum: Lisansüstü eğitim ve kadro yetiştirilmesi. Türk Psikoloji Bülteni, 7(), Fd1. Erkuş, A. (004). Tıbbın (bilimin) alternatifi olur mu? Cumhuriyet Bilim Teknik, 877, 1-1. Fd1. Erkuş, A. (004). Dil ve düşünce ilişkisi açısından ikinci dil öğretimi. Çağdaş Türk Dili, 0, 4-6. (Dil Derneği Yayını) Fd14. Erkuş, A. (00). Çocuğun duygusunu yok sayan eğitim. ADD: İleti, 9, Fd1. Erkuş, A. (006). Batıl inanışların psikolojisi ve bilimsel mekanizması. Bilim ve Gelecek, 8, 4-9. Erkuş, A. (008). Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında karşılaşılan sorunlar. Türk Psikoloji Bülteni, 1(40), 17-. Erkuş, A. (008). Zeka konusunda söyleşi. Oyun Dergisi, Türkiye Zeka Vakfı. ErkuĢ, A. (008). Spor psikolojisinde ölçme ve değerlendirmenin önemi. Mersin Üniversitesi Spor Kulübü Dergisi, 1(1), Erkuş, A. (008). Sanal nedensellik. Oyun Dergisi, Erkuş, A. (008). Çocuklarımızın şizofrenik dünyası. Oyun Dergisi, 6, 1 Erkuş, A. (009). Olumsuz pekiştirmenin yaşamımızdaki yeri. Oyun Dergisi, 7, 8. Erkuş, A. (009). Farkın farkını fark etmek. Oyun Dergisi, 8, 40. Erkuş, A. (009). Gerçek nedensellik.. Oyun Dergisi, 9, 0-1. Erkuş, A. (009). İletişim Nereye Gidiyor. Oyun Dergisi, 0,. Erkuş, A. (009). Ölçme I. Oyun Dergisi, 1, 0-1. Erkuş, A. (009). Ölçme II. Oyun Dergisi,. Erkuş, A. (009). Ölçme III. Oyun Dergisi, Erkuş, A. (009). Ölçme IV. Oyun Dergisi, 4 Erkuş, A. (009). Cezanın eğitim ve günlük yaşantımızdaki yeri, Oyun Dergisi,. Fe. Basılmış Ders Notu: Fe1. Çakır, Ö., Erkuş, A. ve Kılıç, F. (004). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yılı Öğretmenlik Meslek Bilgisi Programının (ÖMBP) Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Yayınları, Ders Notu:1. G. Konferans ve Seminerler: Erkuş, A. (1996). Test Bankası (Panel). IX. Ulusal Psikoloji Kongresi: Boğaziçi Üniv. Panelist Erkuş, A. (1998). Psikometri-I. X. Ulusal Psikoloji Kongresi. Ankara Üniv. Oturum Başkanlığı Erkuş, A. (1998- Temmuz). Adana depreminin bölgemizdeki psikolojik etkileri.

9 9 MTSO Konferans Salonu. Panelist Erkuş, A. ( Mayıs). Trafik psikolojisi üzerine konuşma. İGRT TV Mersin. Konuşma Erkuş, A. (000- Şubat). Güncel Sorunlar ve Psikoloji. Üniversite Günlüğü Programı. SUN RTV Mersin. Konuşma Erkuş, A. (000-1 Mayıs). Çocuklara nasıl davranmalı? Mezitli Belediye İÖO. Konferans Erkuş, A. (000-1 Mayıs). Çocuklukta gelişim. ME.Ü Halka Açık Dersler Programı Erkuş, A. (000-8 Kasım) Yaşama Eleştirel Bakış: Üniversite Günlüğü Programı. SUN RTV Mersin Konuşma Erkuş, A. (000-0 Ekim) Halka Açık Dersler Üzerine: TRT Çukurova Radyosu Konuşma Erkuş, A. (-0 Kasım 000). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme: Hizmetiçi Kurs ( haftalık); ME.Ü Meslek Yüksekokulu Kurs Erkuş, A. ( Aralık 000). Nasıl bir öğretmen istiyoruz? : Konferans. Gülnar MYO Konferans Erkuş, A. (16 mart 001). Öğretmenlik mesleğinin durumu. Konferans: Anadolu Öğretmen Lisesi, Mersin. Konferans Erkuş, A., Çakır, Ö. ve Keleş, Y. (19-0 Mayıs 001). ÖYGET-I Düzenleme Komitesi Çalıştay Erkuş, A. ve Araz, A. (17 Mayıs 001). Depremin psikolojik etkileri. HAD Mersin Halka Açık Dersler Erkuş, A. (1-16 Şubat 00). Psikoloji ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Seminerler. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminerler Erkuş, A. (8 Aralık 001). Psikometri Alanında Durum: Lisansüstü Eğitim ve Kadro Yetiştirilmesi. Ankara: I. Ulusal Psikoloji Kurultayı Kurultay Erkuş, A. (Ağustos 00). MEB Öğretmen Formasyon Tamamlama Kursu (Eğitimde Ölçme-Değerlendirme), Mersin-İleri İÖ Okulu Kurs Erkuş, A. (Haziran 00). MEB-RAM: Rehberlikte Ölçme ve Değerlendirme Semineri, MEB Mersin-Hizmetiçi Eğitim Merkezi Seminer Erkuş, A. (1 Haziran 004). MEB: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Semineri, Kapızlı- Mersin Seminer ErkuĢ, A. (9 Nisan 00). Türk üniversitelerinde yapılan araģtırma ve tezlerin yöntembilim açısından değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal

10 10 Bilimler Enstitüsü, Kongre Merkezi-Mavi Salon: Konferans ErkuĢ, A. (04 Mart 006). 0-1 yaģ çocuklarının geliģimsel özellikleri. Eğitim-Sen Mersin ġubesi Toplantı Salonu: Konferans ErkuĢ, A. (- Mart 006). Bilimsel düģünce, hurafeler, batıl inanıģlar, alternatif tıp. ÇYDD Mersin ġubesi: Seminer ErkuĢ, A. (6 Nisan 006). Batıl Ġnançların Psikolojisi ve Bilimsel Mekanizması: Nereye gidiyoruz? ME.Ü YeniĢehir YerleĢkesi, Ġstemihan Talay Konferans Salonu: Konferans ErkuĢ, A. (6 Nisan 006). Batıl inançlar. TRT Çukurova Radyosu. Konuşma. ErkuĢ, A. (17 Mayıs 006). Batıl inanıģlar ve bilim. Eğitim Dünyası Programı: SUN TV Mersin. ErkuĢ, A. ( Mayıs 006). Bilimin ıģığında. ME.Ü Radyosu. Konuşma. ErkuĢ, A. (11 Kasım 006). Bilimsel yöntem ve batıl davranıģlar. Ütopya Kültür Merkezi, Mersin: Seminer ErkuĢ, A. (1 Ocak-04 ġubat 007). Ölçme ve ölçek geliģtirme semineri. Meryan Otel, ALANYA: Seminer ErkuĢ, A. ( Mart 007). Olumsuz duygu ve davranıģ kazandırma eğitimi. Ütopya Kültür Merkezi, Mersin: Seminer ErkuĢ, A. ( Mayıs 007). Nitel araģtırmalar nedir, ne değildir? (Panel) Ö. Sünbül, U. Kayapınar, Y. Turgut ve E. TezbaĢaran. Me.Ü Eğitim Fakültesi Konferans Salonu. Panel Yöneticisi ErkuĢ, A. (17-19 Aralık 007). Psikolojik ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri, örnekleme ve veri analizi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşlik (workshop) Çalışması Erkuş, A. ( Ocak 008). Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi. MEÜ Teknik Bilimler Yüksek Okulu, Seminer Erkuş, A. (1 Ocak-04 ġubat 008). Ölçme ve ölçek geliģtirme semineri. Meryan Otel, ALANYA: Seminer Erkuş, A. (1 Nisan 008). Köy Enstitülerinde ve günümüz eğitiminde öğrenci psikolojisi. ME.Ü İstemihan Talay Konferans Salonu, Konferans Erkuş, A. (1-1 Mayıs 008). Araştırma düzenekleri ile istatistiksel analiz teknikleri arasındaki bağ. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusü, Seminer Erkuş, A. (0 Mayıs-06 Haziran 008). İlköğretim Genel Müdürlüğü- Müfettiş ve Formatörlere- Öğretim Sücecini Geliştirme Hizmetiçi Seminerler ( ayrı gruba). Seminer Yürütücüsü ve Sunucusu. Erkuş, A. (0 Haziran 008). KPSS ve ölçme-değerlendirme. Mersin İleri İÖO Salonu,

11 11 Söyleşi Sünbül, Ö. ve Erkuş, A. (1 Mayıs 008). Ölçüt-bağıntılı geçerlik ile sınıflama geçerliği katsayılarının diploma notları, beş deneme sınavı testleri ve OKS testleri üzerinde zincirleme incelenmesi. I. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Sözel Bildiri Erkuş, A. (16 Mayıs 008). I. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Salon Oturum Başkanı Erkuş, A. (16 Mayıs 008). Genel değerlendirme paneli. I. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Panelist Erkuş, A. ve Göz, İ. (6-9 Haziran 008). Psikolojide kavram, terim ve iletişim standartlığı. II. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Ilgaz, Panelist - Batıl Ġnançların Psikolojik ve Bilimsel Mekanizması (Davetli Konferans): , Ġzmir Ekonomi Üniversitesi - Evrim Teorisini Anlamak (Panel): , MeÜ. Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi B ve C Salonları, Panelist ve Panel Yöneticisi - Bilimsel AraĢtırma ve NicelleĢtirme (Seminer): 0 Ocak-1 ġubat 009, IC Santai Otel, Belek-Antalya - Batıl Ġnançların Psikolojik ve Bilimsel Mekanizması (UYG dersleri): , Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi-MeÜ. - Batıl Ġnançların Psikolojik ve Bilimsel Mekanizması (UYG dersleri): , Ġstemihan Talay Konferans Salonu-MeÜ. - Neden (Davetli Konferans):. Geleneksel Psikoloji Günleri, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi - Batıl Ġnançların Psikolojik ve Bilimsel Mekanizması (UYG dersleri): , Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi.A Salonu -MeÜ. - Batıl Ġnançların Psikolojik ve Bilimsel Mekanizması (UYG dersleri): , Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi. C Salonu-MeÜ. - Bilim ile Bilimcinin ĠliĢkisi (UYG dersleri): , Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi. C Salonu -MeÜ. - Bilim ile Bilimcinin ĠliĢkisi (UYG dersleri): , Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi. C Salonu -MeÜ. ErkuĢ, A. (? Nisan baģı) Eğitimde yeni geliģmeler Kanal 000 TV konuģması Araz, A. ve ErkuĢ, A. (01). Duygu DıĢavurum Tarzları Envanteri Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması, 17. Ulusal Psikoloji Kongresi Boğaziçi Üniv. 7 Nisan 01. Poster ErkuĢ, A. ( Nisan 01) =? Eğitim Sisteminde GericileĢme ve PiyasacılaĢma Panel, ÇYDD Salonu, ErkuĢ, A. (11 Nisan 01). Eğitimde Yeni Düzenlemeler: Çocuk Psikoloji Açısından Bir

12 1 Değerlendirme, Konferans, 4. Psikoloji Günleri, Uğur Oral Kültür Merkezi ErkuĢ, A. (18 Nisan 01) ün Çocuk Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi Konferans, MeÜ ĠĠBF prof. Dr. Tayfur ÖzĢen Salonu ErkuĢ, A. (0 Nisan 01) ün Çocuk Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi Konferans, SODEV, Haçovalılar Derneği. ErkuĢ, A. (6 Nisan 01). Eğitimde Yeni GeliĢmeler Panelist, TMMOB, Uğur Oral Kültür Merkezi. ErkuĢ, A. (6 ġubat 01). Batıl inançlar ve nedensellik. Toros Üniversitesi Ali Özveren Konferans Salonu. (Konferans) ErkuĢ, A. (0 Nisan 01). Arabuluk ve göz önünde bulundurulması gereken psikolojik Süreçler (Seminer). Mersin Adliyesi Konferans Salonu ErkuĢ, A. ( Nisan 01). Beden eğitimi ve spor alanında ölçülen özellikler ve ölçmenin çağdaģ olup olmadığı üzerine. Beden Eğitimi ve Spor Dersinde ÇağdaĢ Ölçme YaklaĢımları Panelist. 8. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, MeÜ. Uğur Oral Konferans Salonu. H. Dergilerde Hakemlikler: Ha. Uluslararası Dergiler (SSCI) Ha1. Türk Psikoloji Dergisi (Turkish Journal of Psychology) (001-.) Ha. Eğitim AraĢtırmaları Dergisi (Eurasian Journal of Educational Research) Ha. Eğitim ve Bilim Dergisi (006- ) Ha4. Hacettepe Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi (007 ) Ha. Uluslar arası Avrasya Dergisi ( ) Bilig Hb: Ulusal Dergiler Hb1. Türk Psikoloji Yazıları (001- ) Hb. Spor Bilimleri Dergisi (001- ) Hb. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (00- ) Hb4. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (00- ) Hb. Ġlköğretim Dergisi (Online) (006 - ) Hb6 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hb7 Bilig Dergisi Hb8 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hb9 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi ( Kurucu Editör)...

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUŞ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. İletişim : adnanerkuspsi@gmail.com, adnanerkus@yahoo.com, 04674 Öğrenim Durumu : Derece Alan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA Ünvan : Öğr. Gör. Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı E-posta ecevarlik@akdeniz.edu.tr Telefon 02423106622 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Okt. Hikmet DEGEÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:hdegec@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

Doç. Dr. Aytunga OĞUZ

Doç. Dr. Aytunga OĞUZ Doç. Dr. Aytunga OĞUZ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB )

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB ) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybala ÇAYIR Doğum Tarihi: 05.11.1984 İletişim: Tel: e-posta: aybalacayir@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burhan ÇAPRİ Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 2003-2009 Lisans Boğaziçi Üniversitesi 2009-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : 30.03.1974 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10.

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Cem KARACAOĞLU 2. Doğum Tarih : 12.03.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4614

Detaylı

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali TEMEL 2.Doğum Tarihi : 01.01.1954 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi 1975 Yüksek Lisans -

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Handan KILIÇ ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:02742652031/4590

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Umut ŞAH Doğum Tarihi: 1984 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Edebiyat Fakültesi Hacettepe Psikoloji Bölümü Üniversitesi 2002-2006

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin. : Bucak/BURDUR, 1971

Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin. : Bucak/BURDUR, 1971 Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Bucak/BURDUR, 9 Uyruğu : T.C Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel İş : Faks : Posta Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü.

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü. ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : A.Ergin GÜMÜŞ 2.Doğum Tarihi : 05.08.1960 3.Ünvanı 4.Öğrenim Durumu : : Yrd. Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Y.Lisans

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Murat Yalçın Beşiktaş 2. Doğum Tarihi : 08.08.1978 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Spor Yöneticiliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02.

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02. KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ Akademik Unvanı : OKUTMAN Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.0.975 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel : (53)

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Meral MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22.05. 1979 3. Unvanı: Öğr. Gör. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi 1997-

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl 1 Adı Soyadı: Savaş CEYLAN 2 Unvanı: Arş. Gör. Dr. 3 İletişim Bilgileri Tlf: 297 83 39 / 532 430 95 47 E-posta: savasc@hacettepe.edu.tr 4 Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011 1. Adı Soyadı: NEVNİHAL BAYAR 2. Doğum Tarihi: 27. 02. 1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yaşar BOYACI

Yrd. Doç. Dr. Yaşar BOYACI Yrd. Doç. Dr. Yaşar BOYACI Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (3) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:573 Faks: E-posta: yasar.boyaci@dpu.edu.tr

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. 1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 1 Nisan 1964. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1986

Detaylı

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999.

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 1.YÖNETİLEN TEZLER 1.1. Yüksek Lisans Tezleri: 1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 2. Kuru, R. Kronik Bir Hastalığın Çocuklar

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Dr. Hayal Yavuz Güzel ÖZGEÇMİŞ E-Posta : hyguzel@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 7805336 Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ayşe Kuzu Doğum Tarihi: 22.04.1976 Ünvanı: Öğretim Görevlisi İş Adresi: Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kozlu/ZONGULDAK

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 Unvanı - Adı Soyadı: Prof. Dr. Ali İhsan EROL Doğum Tarihi: 26.01951 Telefon: 0 372 265 67 66 (128) Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER. Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ : ESKİŞEHİR /

Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER. Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ : ESKİŞEHİR / Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doğum Yeri / Doğum Tarihi : ESKİŞEHİR /.0.99 Uyruğu : T.C Ana Dil (ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : BAYAN Tel İş : Faks : Posta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:05454142181 Telefon:02742652031/4615

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995 1. Adı Soyadı: Ümit ERTEM 2. Doğum Tarihi: 20.04. 1969 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Ad Soyad : Elif ARDIÇ 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Eskişehir, 1984 3. Ünvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selahattin GANİZ 2. Doğum Tarihi : 22 / 11 / 1948 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora / Sanatta Yeterlik Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Yrd. Doç. Dr. Murat TURNA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (4100) KÜTAHYA Telefon: 468 Faks: E-posta: murat.turna@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Betül Güven 2. Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1981 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi 1999-2003 Hemşirelik Programı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ramazan YILMAZ Doğum Tarihi : 24 Mayıs 1986 Doğum Yeri Unvanı : Çaycuma / Zonguldak : Öğretim Görevlisi Tel : +90 (378) 223 50 78 GSM : +90 (506) 689 54

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hikmet MARAġLI Doğum Tarihi: 02 Nisan 1960 Görevi: Yrd. Doç. Dr. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü Öğretim Üyesi Öğrenim

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) ERDEM DİRİMEŞE YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi erdemdirimese@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3722574010-2353 5325081108 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLŞAH YENİER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulsah.yenier@okan.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Güncellenme: 14.10.2014 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Özlem ERYILMAZ Doğum Tarihi(gg/aa/yy):21/09/1983 Adres :Aksaray Üniversitesi Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı SERPİL TÜRKYILMAZ Ünvanı Yardımcı Doçent Doktor Birimi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Doğum Yeri ESKİŞEHİR E-Posta serpil.turkyilmaz@bilecik.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı