ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans Psikometri Hacettepe Üniversitesi 1996 Doktora Ölçme-Değerlendirme Ankara Üniversitesi 1999 Doçent (Psikometri) Eğitimde Ölçme ve Değer. (Psikolojik Ölçme Araçları GeliĢtirme) Mersin Üniversitesi 00 Profesör Eğitimde Ölçme ve Değer. Mersin Üniversitesi 008 Yüksek Lisans Tezi: Tez Başlığı: ÖYS Testlerinin Test-Tekrar Test Güvenirlikleri ile Yordama Geçerliklerinin Zaman Ġçinde Gösterdikleri DeğiĢim (özeti ekte) Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hüsnü ARICI (DanıĢman) Doktora Tezi: Tez Başlığı: Ölçme Araçlarının Tutarlı Ölçme ve Sınıflama Yapıp Yapmadığını Belirlemeye ĠliĢkin Bir ÇalıĢma (özeti ekte) Tez Danışmanı: Prof. Dr. Süleyman Çetin ÖZOĞLU Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar. Gör. HÜ Edebiyat Fakültesi Öğr. Gör. ME.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi Yrd. Doç. ME.Ü Eğitim Fakültesi Doç. ME.Ü Eğitim Fakültesi Prof. ME.Ü Eğitim Fakültesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1. Mimaroğlu, H. Yardım Etme ve Taciz DavranıĢı: Turistler ve Yerel HalkAçısından Ġncelenmesi Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Abd, Sünbül, Ö. Alt Testlerin Farklı ġekilde Ağırlıklandırılmasının Birey Sıralaması Açısından Ġncelenmesi Üzerine Bir ÇalıĢma Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Abd, Kur, M.; Sayısal ve Sözel Ġfade Köklü Matematik Maddelerinin Madde ve Test Ġstatistikleri Açısından KarĢılaĢtırılması, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Abd, 006.

2 4. Gökhan-Kuzu, Ü. S. Tekrarlı Ölçümlerden Elde Edilecek Verilerle Çift Tutarlık Ġndeksinin Ġncelenmesi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Abd, ġahin, Ö. EleĢtirel düģünme becerilerini ölçen iki testin psikometrik açıdan incelenmesi Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ATMAZ, G.; Puanlama Yönergesi (Rubrik) Kullanılması Durumunda Puanlayıcı Güvenirliğinin Ġncelenmesi Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖMÜR, S.; Dereceli Puanlama Anahtarıyla, Genel Ġzlenimle ve Ġkili KarĢılaĢtırmalar Yöntemiyle Yapılan Değerlendirmelerin KarĢılaĢtırılması, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜCE, G.; Seviye Belirleme Sınavı alttestlerinin ve ağırlıklarının önsel (a priori) ve sonsal (a posteriori) olarak belirlenmesinin bireylerin sınıflama ve sıralamaları açısından incelenmesi. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 01 Yönetilen Doktora Tezleri 1. SÜNBÜL, Önder: ÇeĢitli boyutluluk özelliklerine sahip yapılarda, madde parametrelerinin değiģmezliğinin klasik test teorisi, tekboyutlu madde-tepki kuramı ve çokboyutlu madde-tepki kuramı çerçevesinde incelenmesi (MeÜ EBE Mayıs 011; DanıĢman) Projelerde Yaptığı Görevler 1. Öğretmenlik Meslek Bilgisi Programının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Mersin Üniversitesi Araştırma Fonu, EF (ÖÇ) Proje Yardımcısı, 001. Doğal Afetler Sonrası Mersin Bölgesinde Alınacak Önlemler İçel Valiliği, Afet Çalışma Grubu Komite Üyesi, 000. Eğitim Yönetimi Programı MEB, Proje Yürütücüsü, -1 Temmuz ÖYGET-I: Öğretmen Yeterliklerini Geliştirme Toplantıları, Proje Yürütücüsü, Nisan 001. ATAŞ Sürücü Psikoeğitim Projesi, Proje Yürütücüsü, Nisan 00-Haziran BOTAŞ Mersin-Tarsus Bölgesi Doğal Gaz Saha Çalışması, Proje Sorumlusu, Ekim 00-Mayıs TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Yöntembilim Terimleri Sözlüğü, Proje Sorumlusu, Ağustos 004- Mayıs Avrupa Birliği-İÇEV Boya Etki Projesi, proje yürütücüsü. 9. Halka Açık Dersler (HAD) Mersin Üniversitesi, Proje Yürütücüsü, yılları 10. Yetişkinler İçin Sorumluluk Ölçeği Geliştirme Çalışması. Proje Yürütücüsü, ME.Ü BAB-EF EB (AE) Dereceli Puanlama Anahtarıyla, Genel İzlenimle ve İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle 1. AKĠB, MTSO, YÖS,... Yapılan Değerlendirmelerin Karşılaştırılması, Proje Yürütücüsü, MeÜ BAP-SOBE EB (SÖ) YL (Bitti) (Ar. Gör. Seçil Ömür ün YL Tezi)

3 İdari Görevler - Dekan Yardımcılığı: ME.Ü Eğitim Fakültesi; (Ağustos ) - Müdür Yardımcısı: ME.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü (001-00) - Yönetim Kurulu Üyesi ME.Ü Mimarlık Fakültesi (001-00) - Yönetim Kurulu Üyesi ME.Ü Eğitim Fakültesi (00-00 ) - Yönetim Kurulu Üyesi ME.Ü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (00-...) - Yönetim Kurulu Üyesi ME.Ü Sürekli Eğitim Merkezi (MEÜSEM-kurucu) (00-00) - ME.Ü Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine Göre Öndeğerlendirme Sosyal Bilimler Komisyonu Üyeliği (008- ) - ME.Ü Eğitim Fakültesi Ölçme-Değerlendirme Birimi BaĢkanı (011-) - ME.Ü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı BĢk (00-) - Toros Üniversitesi Senato Üyesi (01 Aralık-01 Temmuz) - Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü (ve kurucusu, Aralık 01-Temmuz 01) - Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Aralık 01-Temmuz 01) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Psikologlar Derneği Üyesi Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği Türk Psikologlar Derneği Test Bankası Komis. Üyeliği Türk Psikologlar Derneği Psikoteknik Test Kalibrasyon Kom. Üyesi, (Ekim) National Council on Measurement in Education (NCME) üyesi (010- ) - Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi (Koordinatör): 0-07 Mayıs 010, Mersin Üniversitesi, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi. - Pek çok ulusal ve uluslar arası kongrede Bilim Kurulu üyelikleri. -Türkiye Zeka Vakfı Genel Kurul Üyeliği (01- ) - Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Üyeliği (01- ) Ödüller 1. Erkuş, A. ve Yakupoğlu, S. (000- Kasım) A study developing empathy scale in the sports situations (ESSS). VI. Sports Sciences Congress, Ankara: Hacettepe University. (oral presentation) The Best Study ödülü aldı.. Çepikkurt, F. ve ErkuĢ, A. (17-0 Kasım 004). A scale developing study on the level of influence of supporter booing on the player (SLISBP). (Poster-The Best Poster ödülü aldı) The 10 th ICHPER SD Europe Congress and The TSSA 8 th International Sports Science Congress. Antalya.. Türk Psikologlar Derneği, MEB (Marmara Depremi ve çeģitli konferans ve seminerler için) 4. ME.Ü Rektörlüğü ve çeģitli kurum ve kuruluģlar tarafından verilen çeģitli TeĢekkür Belgeleri

4 4 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü dersler Akademik Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Yıl Teorik Uygulama Güz Spor Bil. Ġstatistik (YL) Ġstatistik AraĢtırma Yönt. (YL) Eğt. Ölçme ve Değ. (YL) AraĢtırma Teknikleri I (YL) Psi. Ölçme Ar.ve Uyg. (YL) Bahar Ölçek GeliĢtirme (YL) Spor Bil. Uyg. Ġstatistik (YL) AraĢtırma Tek. II (YL) AraĢtırma Becerileri Güz Ölçme Teknikleri (DR) Eğitim Ġstatistiği (YL) Ġleri Veri Analizi (Dr.) AraĢtırma Tek I (YL) Çocukta Dil ve Kavram Gel. Psi. Ölçme Ar. Ve Uy.(YL) Bahar AraĢtırma Becerileri Öğrt. Pl. ve Değerlendirme Ölçek GeliĢtirme Tek. (YL) Ġng. Öğrt. Ölç. Ve Değ. (YL) Spor Bil. Uyg. Ġst. (YL) Ölçmede Yeni Yakl. (Dr) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: A1. ErkuĢ, A. (000). The proposal of new index: Double consistency index (P DC ). Turkish Journal of Psychology, 1 (46), 6-7. A. ErkuĢ, A. (004). The proposal of a new conceptualization for validity and criterionreferenced assessment. Eurasian Journal of Educational Research, 16, A. ErkuĢ, A. (004). The proposal of double consistency index (Pdc) and its proposition for some variables. Eurasian Journal of Educational Research, 17, A4. ErkuĢ, A. (00). Pçt nin değiģik n, k ve yüzdelik dilimlerdeki değiģimi ile rho, yarıya bölme ve değiģik indekslerle karģılaģtırılması. Turkish Journal of Psychology, 0(), A. Kayapınar, U. & ErkuĢ, A. (009). Measuring Teacher Reflection: Development of TRS. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 7, A6. Ömür, S. ve ErkuĢ, A. (01). Comparison of the evaluations which were done with rubric, overall impression and paired comparisons. Hacettepe University Journal of Education, 8(), A7. Araz, A. ve ErkuĢ, A. (014basımda). Duygu dıģavurum ölçeği geliģtirme çalıģması. Türk Psikoloji Dergisi.

5 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler: B1. Erkuş, A. ve Yakupoğlu, S. (000- Kasım) A study developing empathy scale in the sports situations (ESSS). VI. Sports Sciences Congress, Ankara: Hacettepe University. (oral presentation) Ödül aldı. B. Çepikkurt, F. ve ErkuĢ, A. (17-0 Kasım 004). A scale developing study on the level of influence of supporter booing on the player (SLISBP). (Poster-En Ġyi Poster Ödülü aldı) The 10 th ICHPER SD Europe Congress and The TSSA 8 th International Sports Science Congress. Akdeniz Üniversitesi: Antalya. Ödül aldı. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: D1. Erkuş, A. (1998). Goleman ın duygusal zeka görüşünün psikometrik açıdan eleştirisi ve dinamik etkileşimsel model önerisi. Türk Psikoloji Yazıları, 1(1), D. Erkuş, A., Sanlı, N., Bağlı, M. T. ve Güven, K. (000). Öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, (116), 7-. D. Erkuş, A. ve Yakupoğlu, S. (001). Spor ortamında empati ölçeği (SEM) geliştirme çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), -1. D4. Erkuş, A. (000). Ölçüt-dayanaklı değerlendirme bağlamında geliştirilen sınıflama tutarlığı indeksleri ve bazı sorunları. Türk Psikoloji Yazıları, (), 1-1. D. Erkuş, A. (000). Bazı psikometrik terimlerin türkçe karşılıklarında yaşanan sorunlar. Türk Psikoloji Yazıları, (6), D6. Erkuş, A. (000). Sık kullanılan bazı psikolojik ölçeklerin güvenirliklerinin irdelenmesi. Türk Psikoloji Yazıları, (6), -17. D7. Erkuş, A. (004). Beck Umutsuzluk Ölçeği ve Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği nin psikometrik niteliklerinin gözden geçirilmesi. ME.Ü Tıp Fakültesi Dergisi, (), D8. Erkuş, A. (004). Bazı tıp dergilerinin son sayılarındaki makalelerin yöntemsel ve istatistiksel açıdan incelenmesi. ME.Ü Tıp Fakültesi Dergisi, (), D8. Erkuş, A. (010). Psikometrik terimlerin Türkçe karşılıklarının anlamları ile yapılan işlemlerin uyuşmazlığı. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(), D9. Erkuş, A. (011). Ölçmecilere bulaşan yeni yanılgılar ve yanlışlar. Elementary Education Online, 11(1), dy: 1-9. Online: D10. Erkuş, A. (01). Değerlendirme, değerleme, norm, norm geliştirme, normalleştirme nedir, ne değildir? Elementary Education Online, 11(), dy: 1-9. Online:

6 6 D11. Sünbül, Ö. ve ErkuĢ, A. (01). Madde parametrelerinin değiģmezliğinin çeģitli boyutluluk özelliği gösteren yapılarda madde tepki kuramına göre incelenmesi. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 9(), E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: E1. Erkuş, A. (1998) ÖYS testlerinin test-tekrar test güvenirlikleri ile yordama geçerliklerinin zaman içinde gösterdikleri değişim. X. Ulusal Psikoloji Kongresi. Ankara Üniv. (Serbest Bildiri) Kongre E. Erkuş, A. (1999) Üç üniversitedeki lisansüstü tez çalışmalarının psikometrik açıdan durumu IV. Ulusål Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 4, s: 7-88; Eskişehir: Anadolu Üniv. Yayınları, No: (Tam metin) E. Erkuş, A. (000). Yeni bir indeks önerisi. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ege Üniv. (Serbest Bildiri) (Özet Metin) E4. Erkuş, A. (00) Yeni bir geçerlik kavramlaştırması ve sınıflaması önerisi XII. Psikoloji Kongresi, ODTÜ KKM (Özet metin) E. Gökçakan, Z., Erkuş, A., Gökçakan, N., Erkan, Z. ve Gündüz, B. (9-11 Temmuz 00). Yol güvenliği bilincinin geliştirilmesinde psiko-eğitsel bir programın kullanılması. VII. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İnönü Üniv. Malatya. (Sözel Bildiri) (Özet metin) E6. Erkuş, A. (9 Eylül 004). Beck Umutsuzluk Ölçeği ve Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği nin Psikometrik Özelliklerinin Gözden Geçirilmesi. (Sözel Bildiri) XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere. (Özet metin) E7. Erkuş, A. (10 Eylül 004). İkili ve Çoklu Puanlanan Ölçeklerde Pçt nin Değişik n, k ve % lerdeki Değişimi ve Bazı İndekslerle Karşılaştırılması. (Sözel Bildiri) XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere. (Özet metin) E8. Erkuş, A. (0 Eylül 004). Doğrudan Ulaşılabilen Tıp Dergilerinin Son Sayılarında Yer Alan Makalelerin Yöntemsel ve İstatistiksel Açıdan İncelenmesi. VII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Hilton-Mersin. (Özet metin) - Kuramsal Temelli SPSS Veri Analizi (ĠĢlik ÇalıĢması): , Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi, Mersin Üniversitesi, YeniĢehir YerleĢkesi. - Psikometrik Terimlerin Türkçe KarĢılıklarının Anlamları ile Yapılan ĠĢlemlerin UyuĢmazlığı (Sözel Bildiri): Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi, 07 Mayıs 010, Mersin Üniversitesi, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi. - Nicel ve Nitel AraĢtırma Yöntemleri (Panelist): , Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi Mersin Üniversitesi, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi.

7 7 - Varolan Ölçme ve Ölçek GeliĢtirme Kuramları Ne Kadar ĠĢlevsel? Yeni Bir Öneri (Sözel sunum) Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme III. Ulusal Kongresi Eylül 01 Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi - Panelist vs. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme III. Ulusal Kongresi Eylül 01 Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi -01 te Spor Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Kongresi-Panelist F. Diğer Yayınlar: Fa. Ulusal Kitaplar: Fa1. ErkuĢ, A. (1999). Psikolojik terimler sözlüğü. (. Baskı) Ankara: Doruk Yayınları Fa. Ayvaşık, H. B.; Er, N. M.; Kışlak, Ş. T. ve Erkuş, A. (000). Psikoloji terimleri sözlüğü. Ankara: TPD Yayınları. Fa. ErkuĢ, A. (00). Psikometri üzerine yazılar. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. No: 4. Fa4. ErkuĢ, A. (00). Bilimsel Araştırma Sarmalı. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Fa. Erkuş, A. (006). Sınıf öğretmenleri için Ölçme ve Değerlendirme: Kavramlar ve uygulamalar. Ankara: Siyasal (Ekinoks) Yayıncılık Fa6. Erkuş, A. (010). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci (.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Fa7. Erkuş, A. (011). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci (Güncellenmiş.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Fa 8. Erkuş, A. (01). Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme I: Temel kavramlar ve işlemler. Ankara: Pegem Akademi. Fa9. Erkuş, A. (01). Bilimsel Araştırma Süreci (Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 4. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Fa10. Bal, S. ve Erkuş, A. (01). Ceza uygulamalarında uzlaştırmacılık: Hukuki ve psikolojik temelleri ile süreçleri. Mersin: Mersin Barosu Yayını. Fb. Ulusal Kitaplarda Bölüm Yazarlığı: Fb1. Erkuş, A. (007). Personel seçiminde ölçme ve değerlendirme. T. Solmuş (Ed.), Endüstriyel Klinik Psikoloji ve İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Beta. Fb. Erkuş, A. (009). Bilimsel araştırmaların nitel olup olamayacağı üzerine akıl yürütme. Nazmi Kozak (Ed.). Prof. Dr. Fermani Maviş Anı Kitabı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Fc. Kitapta Bölüm Çevirisi: Fc1. Erkuş, A. (00). Ölçme ve istatistiksel yöntemler. B. Ayvaşık ve M. Sayıl (Eds.). Psikolojiyi anlamak (Psikolojiye giriş), TPD Yayınları No:, Fd. Popüler Bilim Yazıları: Fd1. ErkuĢ, A. (1996). Kavrama genel bir bakıģ. Kavram karmaşa Dergisi, 1. Fd. ErkuĢ, A. (1997). Psikolojik değerlendirme (özet çeviri). T. Psikoloji Bülteni, (4), -8. Fd. Erkuş, A. (1997). Tepkisizlik: Psikolojik bir açıklama denemesi. Kavram Karmaşa Dergisi,. Fd4. Erkuş, A. (1998). Değişkenlerimize ne kadar güvenebiliriz? T. Psikoloji Bülteni, (6), Fd. Erkuş, A. (1999). İstatistik paket programlarını doğru kullanabiliyor muyuz?: Birkaç

8 8 uyarı. T. Psikoloji Bülteni, (1), Fd6. Erkuş, A. (1999). Zeka konusundaki son gelişmeler-i: Yaşamboyu öğrenme ve baģarıda zekanın rolü (özet çeviri). T. Psikoloji Bülteni, (1), 4-4. Fd7. Erkuş, A. (1999). Zeka konusundaki son gelişmeler-ii: Zekanın ölçülmesi: Şimdiki durum ve gelecek (özet çeviri: Daniel, M. H.; 1997; Intelligence testing: Status and trends. American Psychologist, (10), ) T. Psikoloji Bülteni, (1), Fd8. Erkuş, A. (1999). Hüzün ile mutluluğun kucaklaşması. T. Psikoloji Bülteni, Deprem Özel Sayısı. Fd9. Erkuş, A. (1999). Zeka ölçümleri ne amaçla ve nasıl yapılmalı?: Zekaya ilişkin son geliģmelerde yeni olan ne? Cumhuriyet: Bilim Teknik Dergisi, Sayı: 6, s: Fd10. Erkuş, A. (000). Psikometri Alanındaki Sorunlar ve Olası Çözüm Önerileri. Türk Psikoloji Bülteni, 6(18), Fd11. Erkuş, A. (001). Psikometri alanında durum: Lisansüstü eğitim ve kadro yetiştirilmesi. Türk Psikoloji Bülteni, 7(), Fd1. Erkuş, A. (004). Tıbbın (bilimin) alternatifi olur mu? Cumhuriyet Bilim Teknik, 877, 1-1. Fd1. Erkuş, A. (004). Dil ve düşünce ilişkisi açısından ikinci dil öğretimi. Çağdaş Türk Dili, 0, 4-6. (Dil Derneği Yayını) Fd14. Erkuş, A. (00). Çocuğun duygusunu yok sayan eğitim. ADD: İleti, 9, Fd1. Erkuş, A. (006). Batıl inanışların psikolojisi ve bilimsel mekanizması. Bilim ve Gelecek, 8, 4-9. Erkuş, A. (008). Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında karşılaşılan sorunlar. Türk Psikoloji Bülteni, 1(40), 17-. Erkuş, A. (008). Zeka konusunda söyleşi. Oyun Dergisi, Türkiye Zeka Vakfı. ErkuĢ, A. (008). Spor psikolojisinde ölçme ve değerlendirmenin önemi. Mersin Üniversitesi Spor Kulübü Dergisi, 1(1), Erkuş, A. (008). Sanal nedensellik. Oyun Dergisi, Erkuş, A. (008). Çocuklarımızın şizofrenik dünyası. Oyun Dergisi, 6, 1 Erkuş, A. (009). Olumsuz pekiştirmenin yaşamımızdaki yeri. Oyun Dergisi, 7, 8. Erkuş, A. (009). Farkın farkını fark etmek. Oyun Dergisi, 8, 40. Erkuş, A. (009). Gerçek nedensellik.. Oyun Dergisi, 9, 0-1. Erkuş, A. (009). İletişim Nereye Gidiyor. Oyun Dergisi, 0,. Erkuş, A. (009). Ölçme I. Oyun Dergisi, 1, 0-1. Erkuş, A. (009). Ölçme II. Oyun Dergisi,. Erkuş, A. (009). Ölçme III. Oyun Dergisi, Erkuş, A. (009). Ölçme IV. Oyun Dergisi, 4 Erkuş, A. (009). Cezanın eğitim ve günlük yaşantımızdaki yeri, Oyun Dergisi,. Fe. Basılmış Ders Notu: Fe1. Çakır, Ö., Erkuş, A. ve Kılıç, F. (004). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yılı Öğretmenlik Meslek Bilgisi Programının (ÖMBP) Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Yayınları, Ders Notu:1. G. Konferans ve Seminerler: Erkuş, A. (1996). Test Bankası (Panel). IX. Ulusal Psikoloji Kongresi: Boğaziçi Üniv. Panelist Erkuş, A. (1998). Psikometri-I. X. Ulusal Psikoloji Kongresi. Ankara Üniv. Oturum Başkanlığı Erkuş, A. (1998- Temmuz). Adana depreminin bölgemizdeki psikolojik etkileri.

9 9 MTSO Konferans Salonu. Panelist Erkuş, A. ( Mayıs). Trafik psikolojisi üzerine konuşma. İGRT TV Mersin. Konuşma Erkuş, A. (000- Şubat). Güncel Sorunlar ve Psikoloji. Üniversite Günlüğü Programı. SUN RTV Mersin. Konuşma Erkuş, A. (000-1 Mayıs). Çocuklara nasıl davranmalı? Mezitli Belediye İÖO. Konferans Erkuş, A. (000-1 Mayıs). Çocuklukta gelişim. ME.Ü Halka Açık Dersler Programı Erkuş, A. (000-8 Kasım) Yaşama Eleştirel Bakış: Üniversite Günlüğü Programı. SUN RTV Mersin Konuşma Erkuş, A. (000-0 Ekim) Halka Açık Dersler Üzerine: TRT Çukurova Radyosu Konuşma Erkuş, A. (-0 Kasım 000). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme: Hizmetiçi Kurs ( haftalık); ME.Ü Meslek Yüksekokulu Kurs Erkuş, A. ( Aralık 000). Nasıl bir öğretmen istiyoruz? : Konferans. Gülnar MYO Konferans Erkuş, A. (16 mart 001). Öğretmenlik mesleğinin durumu. Konferans: Anadolu Öğretmen Lisesi, Mersin. Konferans Erkuş, A., Çakır, Ö. ve Keleş, Y. (19-0 Mayıs 001). ÖYGET-I Düzenleme Komitesi Çalıştay Erkuş, A. ve Araz, A. (17 Mayıs 001). Depremin psikolojik etkileri. HAD Mersin Halka Açık Dersler Erkuş, A. (1-16 Şubat 00). Psikoloji ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Seminerler. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminerler Erkuş, A. (8 Aralık 001). Psikometri Alanında Durum: Lisansüstü Eğitim ve Kadro Yetiştirilmesi. Ankara: I. Ulusal Psikoloji Kurultayı Kurultay Erkuş, A. (Ağustos 00). MEB Öğretmen Formasyon Tamamlama Kursu (Eğitimde Ölçme-Değerlendirme), Mersin-İleri İÖ Okulu Kurs Erkuş, A. (Haziran 00). MEB-RAM: Rehberlikte Ölçme ve Değerlendirme Semineri, MEB Mersin-Hizmetiçi Eğitim Merkezi Seminer Erkuş, A. (1 Haziran 004). MEB: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Semineri, Kapızlı- Mersin Seminer ErkuĢ, A. (9 Nisan 00). Türk üniversitelerinde yapılan araģtırma ve tezlerin yöntembilim açısından değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal

10 10 Bilimler Enstitüsü, Kongre Merkezi-Mavi Salon: Konferans ErkuĢ, A. (04 Mart 006). 0-1 yaģ çocuklarının geliģimsel özellikleri. Eğitim-Sen Mersin ġubesi Toplantı Salonu: Konferans ErkuĢ, A. (- Mart 006). Bilimsel düģünce, hurafeler, batıl inanıģlar, alternatif tıp. ÇYDD Mersin ġubesi: Seminer ErkuĢ, A. (6 Nisan 006). Batıl Ġnançların Psikolojisi ve Bilimsel Mekanizması: Nereye gidiyoruz? ME.Ü YeniĢehir YerleĢkesi, Ġstemihan Talay Konferans Salonu: Konferans ErkuĢ, A. (6 Nisan 006). Batıl inançlar. TRT Çukurova Radyosu. Konuşma. ErkuĢ, A. (17 Mayıs 006). Batıl inanıģlar ve bilim. Eğitim Dünyası Programı: SUN TV Mersin. ErkuĢ, A. ( Mayıs 006). Bilimin ıģığında. ME.Ü Radyosu. Konuşma. ErkuĢ, A. (11 Kasım 006). Bilimsel yöntem ve batıl davranıģlar. Ütopya Kültür Merkezi, Mersin: Seminer ErkuĢ, A. (1 Ocak-04 ġubat 007). Ölçme ve ölçek geliģtirme semineri. Meryan Otel, ALANYA: Seminer ErkuĢ, A. ( Mart 007). Olumsuz duygu ve davranıģ kazandırma eğitimi. Ütopya Kültür Merkezi, Mersin: Seminer ErkuĢ, A. ( Mayıs 007). Nitel araģtırmalar nedir, ne değildir? (Panel) Ö. Sünbül, U. Kayapınar, Y. Turgut ve E. TezbaĢaran. Me.Ü Eğitim Fakültesi Konferans Salonu. Panel Yöneticisi ErkuĢ, A. (17-19 Aralık 007). Psikolojik ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri, örnekleme ve veri analizi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşlik (workshop) Çalışması Erkuş, A. ( Ocak 008). Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi. MEÜ Teknik Bilimler Yüksek Okulu, Seminer Erkuş, A. (1 Ocak-04 ġubat 008). Ölçme ve ölçek geliģtirme semineri. Meryan Otel, ALANYA: Seminer Erkuş, A. (1 Nisan 008). Köy Enstitülerinde ve günümüz eğitiminde öğrenci psikolojisi. ME.Ü İstemihan Talay Konferans Salonu, Konferans Erkuş, A. (1-1 Mayıs 008). Araştırma düzenekleri ile istatistiksel analiz teknikleri arasındaki bağ. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusü, Seminer Erkuş, A. (0 Mayıs-06 Haziran 008). İlköğretim Genel Müdürlüğü- Müfettiş ve Formatörlere- Öğretim Sücecini Geliştirme Hizmetiçi Seminerler ( ayrı gruba). Seminer Yürütücüsü ve Sunucusu. Erkuş, A. (0 Haziran 008). KPSS ve ölçme-değerlendirme. Mersin İleri İÖO Salonu,

11 11 Söyleşi Sünbül, Ö. ve Erkuş, A. (1 Mayıs 008). Ölçüt-bağıntılı geçerlik ile sınıflama geçerliği katsayılarının diploma notları, beş deneme sınavı testleri ve OKS testleri üzerinde zincirleme incelenmesi. I. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Sözel Bildiri Erkuş, A. (16 Mayıs 008). I. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Salon Oturum Başkanı Erkuş, A. (16 Mayıs 008). Genel değerlendirme paneli. I. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Panelist Erkuş, A. ve Göz, İ. (6-9 Haziran 008). Psikolojide kavram, terim ve iletişim standartlığı. II. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Ilgaz, Panelist - Batıl Ġnançların Psikolojik ve Bilimsel Mekanizması (Davetli Konferans): , Ġzmir Ekonomi Üniversitesi - Evrim Teorisini Anlamak (Panel): , MeÜ. Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi B ve C Salonları, Panelist ve Panel Yöneticisi - Bilimsel AraĢtırma ve NicelleĢtirme (Seminer): 0 Ocak-1 ġubat 009, IC Santai Otel, Belek-Antalya - Batıl Ġnançların Psikolojik ve Bilimsel Mekanizması (UYG dersleri): , Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi-MeÜ. - Batıl Ġnançların Psikolojik ve Bilimsel Mekanizması (UYG dersleri): , Ġstemihan Talay Konferans Salonu-MeÜ. - Neden (Davetli Konferans):. Geleneksel Psikoloji Günleri, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi - Batıl Ġnançların Psikolojik ve Bilimsel Mekanizması (UYG dersleri): , Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi.A Salonu -MeÜ. - Batıl Ġnançların Psikolojik ve Bilimsel Mekanizması (UYG dersleri): , Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi. C Salonu-MeÜ. - Bilim ile Bilimcinin ĠliĢkisi (UYG dersleri): , Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi. C Salonu -MeÜ. - Bilim ile Bilimcinin ĠliĢkisi (UYG dersleri): , Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi. C Salonu -MeÜ. ErkuĢ, A. (? Nisan baģı) Eğitimde yeni geliģmeler Kanal 000 TV konuģması Araz, A. ve ErkuĢ, A. (01). Duygu DıĢavurum Tarzları Envanteri Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması, 17. Ulusal Psikoloji Kongresi Boğaziçi Üniv. 7 Nisan 01. Poster ErkuĢ, A. ( Nisan 01) =? Eğitim Sisteminde GericileĢme ve PiyasacılaĢma Panel, ÇYDD Salonu, ErkuĢ, A. (11 Nisan 01). Eğitimde Yeni Düzenlemeler: Çocuk Psikoloji Açısından Bir

12 1 Değerlendirme, Konferans, 4. Psikoloji Günleri, Uğur Oral Kültür Merkezi ErkuĢ, A. (18 Nisan 01) ün Çocuk Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi Konferans, MeÜ ĠĠBF prof. Dr. Tayfur ÖzĢen Salonu ErkuĢ, A. (0 Nisan 01) ün Çocuk Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi Konferans, SODEV, Haçovalılar Derneği. ErkuĢ, A. (6 Nisan 01). Eğitimde Yeni GeliĢmeler Panelist, TMMOB, Uğur Oral Kültür Merkezi. ErkuĢ, A. (6 ġubat 01). Batıl inançlar ve nedensellik. Toros Üniversitesi Ali Özveren Konferans Salonu. (Konferans) ErkuĢ, A. (0 Nisan 01). Arabuluk ve göz önünde bulundurulması gereken psikolojik Süreçler (Seminer). Mersin Adliyesi Konferans Salonu ErkuĢ, A. ( Nisan 01). Beden eğitimi ve spor alanında ölçülen özellikler ve ölçmenin çağdaģ olup olmadığı üzerine. Beden Eğitimi ve Spor Dersinde ÇağdaĢ Ölçme YaklaĢımları Panelist. 8. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, MeÜ. Uğur Oral Konferans Salonu. H. Dergilerde Hakemlikler: Ha. Uluslararası Dergiler (SSCI) Ha1. Türk Psikoloji Dergisi (Turkish Journal of Psychology) (001-.) Ha. Eğitim AraĢtırmaları Dergisi (Eurasian Journal of Educational Research) Ha. Eğitim ve Bilim Dergisi (006- ) Ha4. Hacettepe Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi (007 ) Ha. Uluslar arası Avrasya Dergisi ( ) Bilig Hb: Ulusal Dergiler Hb1. Türk Psikoloji Yazıları (001- ) Hb. Spor Bilimleri Dergisi (001- ) Hb. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (00- ) Hb4. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (00- ) Hb. Ġlköğretim Dergisi (Online) (006 - ) Hb6 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hb7 Bilig Dergisi Hb8 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hb9 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi ( Kurucu Editör)...

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 18 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2013 1(2), 18-28 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 İÇİNDEKİLER Önsöz i Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1 Psikoloji Meslek Yasası 7 Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 Avrupa Psikolog Birlikleri Federasyonu Başkanı Tuomo Tikkanen

Detaylı

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 1948; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları,

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI Ülkü Sevim ŞEN Özet : Sanat insan yaşamının vazgeçilmez öğelerinden biridir. Birey duygularını, düşüncelerini, arzularını, heveslerini, seslerle,

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : YELİZ ÖZDÖL 2. Doğum Tarihi : 14/08/1976 3. Unvanı : ÖĞR. GÖR. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerle İletişim Becerileri[ 1 ][ 2 ] Primary School Teachers Communication Skills With Students

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerle İletişim Becerileri[ 1 ][ 2 ] Primary School Teachers Communication Skills With Students Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerle İletişim Becerileri[ 1 ][ 2 ] Primary School Teachers Communication Skills With Students Ali Rıza ERDEM[ 3 ] Özgül OKUL[ 4 ] Özet Bu araştırmada, ilkokullarda görev yapan

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Prof. Dr. Özcan DEMİREL 10. Baskı Prof. Dr. Özcan Demirel EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME ISBN: 975-6802-05-7 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları,

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com Gelişmiş Bazı Ülkeler İle Türkiye deki Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinin Karşılaştırılması 1 Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com Yüksel GÜNDÜZ Artvin Çoruh

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Özelliklerin Tam. Sıralama Halinde İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi

İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Özelliklerin Tam. Sıralama Halinde İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi 33 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 2013, 4(1), 33-51 İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Özelliklerin Tam Sıralama Halinde İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ 12.03.2009 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 18.08.2010 tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 09.12.2010 tarih ve 2010/219 sayılı

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.17-25 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 17-25 Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin

Detaylı

A Thematic Analysis on Doctoral Dissertations Made In the Area of Education Sciences

A Thematic Analysis on Doctoral Dissertations Made In the Area of Education Sciences Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 3, Aralık 2009 Sayfa 75-87 Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik Açıdan Đncelemesi 1 Engin KARADAĞ 2 ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

ROTTER İÇ- DIŞ KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI *

ROTTER İÇ- DIŞ KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * ROTTER İÇ- DIŞ KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ** Yasin AKAY*** Tuncay CANBULAT**** Öz Bu araştırmada, Rotter İç- Dış Kontrol Odağı Ölçeğinin

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile İLGİLİ BİLGİ, FARKINDALIK ve KULLANMA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (TOKAT ÖRNEĞİ) Ebru Bergen Coşgun Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Editörler: Prof. Dr. Ramazan ÖZEY Yrd. Doç. Dr. Yusuf KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Murat ATEŞ FARKLI ÜLKELERDE COĞRAFYA

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı