Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir."

Transkript

1 0-Jazz GRŞ 1/10/04 9:53 Page 2 (1,1) Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan c el kitab Jazz n bütün modellerini kapsayacak flekilde haz rlanm flt r. Kitapta sizin arac n z n modeline ait olmayan donan m aç klamalar n ve özelliklerini de bulabilirsiniz. Bu kitab n kapsad bilgi ve ayr nt lar bas ld dönem için, kullan ma uygundur. Bununla beraber, Honda Motor Co. Ltd hiçbir uyar yapmaks z n veya yükümlülük alt na girmeksizin, her an modelleri ile ilgili ayr nt lar de ifltirme veya iptal etme hakk na sahiptir. Bu el kitab sa dan ve soldan direksiyonlu modeller için kullan labilir olmas na ra men, verilen örnekler esas olarak soldan direksiyonlu modellere göre haz rlanm flt r.

2 0-Jazz GRŞ 1/10/04 9:53 Page i (1,1) Önsöz Tebrik ederiz! Honda Jazz seçiminiz, iyi düflünülmüfl bir yat r m oldu. Bu araç size y llar boyunca araç sürmenin keyfini yaflatacakt r. Yeni arac n zdan alaca n z zevki artt rmak için, bu el kitab n dikkatlice okumal s n z. Kitapta, arac n z n kullan m özelliklerini ve konforunu ilgilendiren bilgiler bulacaks n z, bu kitab arac n zda bulundurursan z, gerekti i hallerde baflvurabilirsiniz. Di er kitapç k olan Garanti Kitapç nda ise yeni Honda n z koruyan garantiler aç klanmaktad r. Haklar n z ve sorumluluklar n z bilmeniz aç s ndan, garanti kitapç n n içeri ini dikkatlice okuyunuz. El kitab nda ya da Bak m Kitapç nda verilen bilgiler do rultusunda, arac n z n bak m n yapmak, arac n z problemsiz kullanman z ve yat r m n z koruman z sa layacakt r. Arac n za bak m gerekti inde, Honda yetkili servislerinin, Honda ya özgü sistemlerin servisi için, özel olarak e itilmifl olduklar n unutmay n z. Honda yetkili servisi, kendisini sizin memnuniyetiniz için adam flt r ve sorular n za cevap vermekten büyük bir zevk alacakt r. Bu kitab okurken baz bilgilerin bafl nda D KKAT iflaretine rastlayacaks n z. Bu mesajlar n amac, araban za, baflka bir eflyan za ve çevreye verebilece iniz zararlar önlemek için yard mc olmakt r. (Alman tipinde) 1. Ön plakay yerlefltirme: Ön plakay tutucuya yerlefltiriniz. Bunu yaparken plakan n üst kenar n n tamponun üst yüzeyinden yukar taflmamas na dikkat ediniz. 2. Arka plakay yerlefltirme: Arka plakay arac n arkas na monte ediniz. Montaj s ras nda plakan n alt kenar - n n montaj için ayr lm fl yüzeyin alt kenar ile ayn hizada olmas na dikkat ediniz. En iyi dileklerle, keyifli sürüfller. Arac n za bulunan etiketler üzerindeki semboller, arac n z n uygun ve güvenli olarak çal flt r lmas için bu kullan m k lavuzunu okuman z hat rlatmak içindir. i

3 0-Jazz GRŞ 1/10/04 9:53 Page ii (1,1) Emniyet Bilgileri Sizin ve baflkalar n n emniyeti çok önemlidir. Ayr ca bu arac emniyetli bir flekilde kullanmak önemli bir sorumluluktur. Emniyet için, sizin do ru kararlar verebilmenizi sa lamak amac yla, bu kitapta ve etiketler üzerinde gerekli bilgiler verilmifltir. Bu bilgiler, size ve baflkalar na zarar verecek olas tehlikelere karfl haz r olman z sa lamak amac ile haz rlanm flt r. Sizin de tahmin edece iniz gibi, kitapta size, arac n z kullan rken veya bak m - n yaparken meydana gelecek olas bütün tehlikelerden bahsedilmesi mümkün de ildir. Her zaman, kendi do ru karar n z ve mant n z kullanman z en iyisi olacakt r. Bu el kitab nda ve arac n üzerinde, afla dakiler gibi birçok emniyet bilgileri bulunmaktad r. Emniyet Etiketleri Arac n üzerindedir. Emniyet Bilgileri Her emniyet bilgisinin önünde bir ikaz sembolü ve TEHL KE, UYARI, D KKAT kelimelerinden birisi görülür. Bu bilgiler flu anlama gelmektedir.! TEHL KE! UYARI! D KKAT E er talimatlara uymazsan z ÖLÜRSÜNÜZ veya çok ciddi bir flekilde YARALANIRSINIZ. E er talimatlara uymazsan z ÖLEB L R veya çok ciddi bir flekilde YARALANAB L RS N Z. E er talimatlara uymazsan z, YARALANAB L RS N Z. Emniyet Konular Önemli Emniyet Hat rlatmalar veya Emniyet Uyar lar gibi Emniyet Bölümü Sürücü ve Yolcu Emniyeti gibi. Aç klamalar Arac n z nas l emniyetli ve do ru flekilde kullanmal s n z. Bu kitap birçok önemli emniyet bilgisi içermektedir Lütfen bunlar dikkatlice okuyunuz. ii

4 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 1 (1,1) çindekiler Bölüm içeri i ile ilgili genifl bilgi, bölümlerin ilk sayfalar nda yer almaktad r. Arac n z n ç Görünüflü Arac Sürmeden Önce Hangi tip benzin kullanacaks n z, al flt rma s ras nda dikkat edilmesi gereken hususlar, bavullar n ve di er eflyalar n yüklenmesiyle ilgili olarak bilinmesi gerekenler. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti Emniyet kemeri kullan m ve bak m hakk nda bilgiler ve çocuklar n çocuk koltuklar ile korunmas hakk nda önemli bilgiler. Hava Yast Sistemine (SRS) genel bir bak fl. Kumanda ve Kontroller Gösterge tablosundaki lambalar n ve göstergelerin tan m. Ön panel ve direksiyon kolonu üzerindeki kumandalar n kullan m. Konfor ve Rahatl k Kalorifer, klima ve müzik sisteminin kullan m. Kullan m Motorun çal flt r lmas, otomatik vitesin kullan lmas, park etme. E er arac n zla bir römork çekecekseniz bilmeniz gerekenler. Bak m Bak m tablosu, arac n z bak ma götürmeniz gereken dönemleri gösterir. Ayr ca, düzenli olarak kontrol edilmesi gereken noktalar ve bu kontrollerin nas l yap laca na ait bilgiler. Arac n Genel Temizli i Arac n z n temizlenmesi ve korunmas hakk nda aç klamalar. Beklenmedik Problemlerin Çözümü Bu bölüm, yaflanabilecek baz problemleri ve bunlar n çözümünü kapsar. Teknik Bilgiler fiasi, motor numaralar, boyutlar, kapasiteler, teknik bilgi. Dizin

5 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 2 (1,1) Arac n z n ç Görünüflü Soldan direksiyonlu tip GÖSTERGE/UYARI LAMBALARI (S.88) GÖSTERGELER (S.98) KALOR FER/KL MA KUMANDALARI* (S.150) KL MA KONTROL S STEM * (s. 159) MERKEZ K L T ANA KUMANDA DÜ MES * (S.116) ELEKTR KL CAM DÜ MELER * (S.137) MÜZ K S STEM * (S.169) MOTOR KAPUTU AÇMA KOLU (S.225) *: Baz tiplerde DÜZ V TES, OTOMAT K V TES (CVT) (S.240, 243) 2

6 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 3 (1,1) Arac n z n ç Görünüflü Soldan direksiyonlu tip KORNA * 1 ARAÇ DENGE S STEM OFF DÜ MES * 2 (S.257) GÖSTERGE PANEL AYDINLATMA AYARI* 2 (S.105) DÖRTLÜ FLAfiÖR (S.108) ARKA CAM REZ STANSI (S.108) S S LAMBALARI* 2 (S.109/110) FARLAR/ S NYALLER (S.104/105) AYNA KUMANDALARI* 2 (S.141) FAR YÜKSEKL K AYARI* 2 (S.111) D REKS YON YÜKSEKL K AYARI (S.112) D REKS YON V TES DE fit RME DÜ MELER * 2 (S.248) 7 LER V TES ANA DÜ MES * 2 (S.247) ÖN CAM S LECEKLER /YIKAMA (S.106/107) *1: Kornay kullanmak için direksiyon simidinin ortas na bas n z. *2: Baz tiplerde. 3

7 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 4 (1,1) Arac n z n ç Görünüflü Sa dan direksiyonlu tip KALOR FER/KL MA KUMANDALARI* (S.150) KL MA KONTROL S STEM * (S. 159) GÖSTERGE/UYARI LAMBALARI (S.88) GÖSTERGELER (S.98) MERKEZ K L T ANA KUMANDA DÜ MES * (S.116) ELEKTR KL CAM DÜ MELER * (S.137) MÜZ K S STEM * (S.169) *: Baz tiplerde DÜZ V TES, OTOMAT K V TES (CVT) (S.240, 243) MOTOR KAPUTU AÇMA KOLU (S.225) 4

8 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 5 (1,1) Arac n z n ç Görünüflü Sa dan direksiyonlu tip KORNA * 1 GÖSTERGE PANEL AYDINLATMA AYARI* 2 (S.105) DÖRTLÜ FLAfiÖR (S.108) ÖN CAM S LECEKLER / YIKAMA* 3 (S.106/107) ARAÇ DENGE S STEM OFF DÜ MES * 2 (S.257) S S LAMBALARI* 2 (S.109/110) FARLAR/S NYALLER* 3 (S.104/105) ARKA CAM REZ STANSI (S.108) D REKS YON YÜKSEKL K AYARI (S.112) D REKS YON V TES DE fit RME DÜ MELER * 2 (S.248) 7 LER V TES ANA DÜ MES * 2 (S.247) AYNA KUMANDALARI* 2 (S.141) FAR YÜKSEKL K AYARI* 2 (S.111) *1: Kornay kullanmak için direksiyon simidinin ortas na bas n z. *2: Baz tiplerde. *3: Avrupa harici modellerde bu dü melerin yerleri farkl d r. 5

9 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 6 (1,1) 6

10 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 7 (1,1) Sürücü ve Yolcunun Emniyeti Bu bölüm, araç içerisinde bulunanlar n korunmas hakk nda önemli bilgiler verir. Emniyet kemerlerinin do ru kullan m fleklini anlat r. Hava Yast Sistemi (SRS) ve arac n zdaki bebek ve çocuklar n nas l korunacaklar hakk nda yararl bilgiler verir. Önemli Emniyet Hat rlatmalar...8 Arac n z n Emniyet Özellikleri...9 Emniyet Kemerleri...10 Hava Yast klar...12 Koltuklar ve Koltuk Arkal klar...13 Kafal klar...14 Arac n z Kullanmadan Önce Yap lacak Kontrollerin Listesi...14 Yetiflkinlerin Korunmas Kap lar Kapat n z Ön Koltuklar Ayarlay n z Koltuk Arkal klar n Ayarlay n z Kafal klar Ayarlay n z Emniyet Kemerlerinizi Tak n z ve Ayarlay n z Direksiyonu Ayarlay n z Do ru fiekilde Oturunuz...21 Hamile Bayanlara Öneriler...22 Ek Güvenlik Önlemleri...22 Çocuklar n Korunmas...24 Bütün Çocuklar Korunmal d r...25 Çocuklar Arka Koltuklarda Oturmal d r...25 Ön Yolcu Hava Yast Çocuklar çin Ciddi Tehlikeler Oluflturur...26 Yan Hava Yast klar Çocuklar çin Ciddi Tehlikeler Oluflturur...29 Birden Çok Çocukla Arac Sürmeniz Gerekti inde...30 E er Çocuk Özel lgi Gerektiriyorsa...30 Ek Emniyet Hat rlatmalar...30 Çocuk Koltu unun Kullan lmas yla lgili Genel Kurallar...31 Avrupa Birli i Ülkeleri çin Çocuk Koltuklar...37 Bebeklerin Korunmas...39 Küçük Çocuklar n Korunmas...47 Büyük Çocuklar n Korunmas...55 Ba lamal Tip Çocuk Koltu unun Kullan lmas...60, 66 Alt Ba lant Noktalar n n Kullan lmas...62 Emniyet Kemerlerinizle lgili Ek Bilgiler...69 Emniyet Kemeri Sisteminin Parçalar...69 Emniyet Kemeri kaz Lambas...69 Kucak/Omuz Kemeri...70 Kucak Kemeri...71 Otomatik Emniyet Kemeri Gericileri...72 Emniyet Kemerlerinin Bak m...73 Hava Yast klar n z Hakk nda Ek Bilgiler...76 SRS Parçalar...76 Ön Hava Yast klar n z n Çal flmas...76 Yan Hava Yast klar n z n Çal flmas...78 SRS Gösterge Lambas n n Çal flmas...79 Hava Yast n n Bak m...80 Ek Emniyet Hat rlatmalar...81 Karbon Monoksit Tehlikesi...82 Emniyet Etiketleri...83 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 7

11 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 8 (1,1) Önemli Emniyet Hat rlatmalar Bu kitapta ve bu bölümde emniyetle ilgili çok say da tavsiyeler bulacaks n z. Önemli buldu umuz birkaç tavsiyeyi afla- da s ral yoruz. Daima Emniyet Kemerinizi Tak n z Emniyet kemerleri, her tür çarp flma durumunda en iyi koruma arac d r. Hava yast klar emniyet kemerlerini desteklerler ancak ön hava yast klar yaln zca önden ciddi boyutta bir darbe al nmas durumunda aç lmak üzere tasarlanm fllard r. Yan hava yast klar, orta-a r fliddetteki yan darbelerde aç lmak üzere tasarlanm fllard r. Bu nedenle arac n z hava yast klar yla donat lm fl olsa bile, siz ve yolcular n z, emniyet kemerlerinizi daima do ru flekilde takmal s n z. (Sayfa 18 e bak n z.) Bütün Çocuklar Korunmal d r Çocuklar ön koltukta de il, arka koltukta do ru flekilde oturtulduklar nda güvendedirler. Ön koltukta emniyette de ildirler. Emniyet kemeri takamayacak kadar küçük çocuklar mutlaka çocuk koltu una oturtulmal d r. (Sayfa 24 e bak n z.) Hava Yast klar n n Yaratabilecekleri Tehlikelere Dikkat Ediniz Hava yast hayat kurtarmakla birlikte, kendisine çok yak n oturanlar için ciddi ve hayati risk tafl yan yaralanmalara yol açabilir. Bebekler, küçük çocuklar ve k - sa boylu yetiflkinler büyük tehlike alt ndad rlar. Bu kitaptaki bütün talimatlara ve uyar lara uymaya özen gösteriniz. (Sayfa 12 ye bak n z.) Alkollü ken Araç Kullanmay n z Alkollü iken araç kullanmay n z. Alaca- n z bir kadeh alkol bile de iflen koflullara tepki verme yetene inizi azaltacak ve daha sonra içece iniz her kadeh tepki verme sürenizi daha da olumsuz biçimde etkileyecektir. Bu nedenle alkol ald - n zda araç kullanmay n z ve yak nlar n - z n da alkollü iken araç kullanmalar na izin vermeyiniz. H z n z Kontrol Ediniz Afl r h z, yaralanmalara ve ölümlere neden olan en önemli faktörlerinden biridir. Genellikle h z artt kça tehlike artar ancak düflük h zlarda da ciddi kazalar meydana gelebilir. Güvenli sürüfl için arac n z h zl kullanmay n z. Arac n z Koruyunuz Lastiklerin hava kaç rmas veya mekanik ar zalar oldukça tehlikelidir. Böyle sorunlar n ortaya ç kma olas l n azaltmak için, lastiklerinizin bas nçlar n ve durumlar n s k s k kontrol ediniz ve periyodik bak mlar n z ihmal etmeyiniz. (Sayfa 270 e bak n z. Avrupa Birli i Ülkeleri, Avustralya ve Yeni Zellanda için Bak m Kitapç na bak n z.) 8 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

12 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 9 (1,1) Arac n z n Emniyet Özellikleri (1) (3) (4) (8) (6) Arac n z bir çarp flma s ras nda sizi ve yolcular n z korumak için birlikte çal flan birçok özellikle donat lm flt r. (5) (7) * : Baz tipler için (2) (7) (9) (8) (2) (1) Emniyet Kafesi (2) Deformasyon Bölgeleri (3) Koltuklar ve Koltuk Arkal klar (4) Kafal klar (5) çe Kayabilen Direksiyon Kolonu (6) Emniyet Kemerleri (7) Ön Hava Yast klar (8) Yan Hava Yast klar * Baz emniyet özellikleri sizin herhangi bir fley yapman z gerektirmezler. Yolcu bölümünü saran çelik emniyet kafesi; bir çarp flma s ras nda büzülerek darbeyi emmek üzere tasarlanm fl olan ön ve arka deformasyon bölgeleri; içe kayabilen direksiyon mili ve bir çarp flma s ras nda emniyet kemerlerini otomatik olarak geren emniyet kemeri gericileri bunlara dahildirler. DEVAMI VAR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 9

13 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 10 (1,1) Arac n z n Emniyet Özellikleri Bu emniyet özellikleri, bir çarp flma s ras nda yaralanmalar azaltmak üzere tasarlanm fllard r. Bununla birlikte siz ve yolcular n z do ru konumda oturup emniyet kemerlerinizi do ru biçimde takmad kça bu özelliklerden tam olarak faydalanamazs n z. E er do ru flekilde kullan lmazlarsa, baz emniyet özellikleri yaralanmalara yol açabilirler. Emniyet Kemerleri Sizin ve yolcular n z n emniyeti için, arac n z n tüm oturma yerlerine emniyet kemeri yerlefltirilmifltir. Size ve yolcular n za emniyet kemerlerinizi takman z hat rlatmak üzere gösterge paneline bir uyar lambas konmufltur. Emniyet Kemerini Neden Takmal y z? Emniyet kemerleri, yetiflkinlerin ve büyük çocuklar n korunmalar için en etkin güvenlik araçlar d r. (Bebekler ve küçük çocuklar, çocuk koltuklar yla korunmal - d rlar.) Arac n zda hava yast klar olsa dahi, emniyet kemerlerinin düzgün flekilde tak lmamas, bir çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Birçok Avrupa Ülkesinde, emniyet kemeri kullan m yla ilgili özel yasalar vard r. Lütfen arac n z kullanaca n z ülkenin yasal zorunluluklar hakk nda bilgi edinmeye çal fl n z.! UYARI Emniyet kemerini düzgün bir flekilde takmamak, bir kaza esnas nda, hava yast n z olsa bile ciddi bir flekilde yaralanman za sebep olabilir veya hayati riskin ortaya ç kma olas l n artt r r. Kendinizin ve yolcular n z n emniyet kemeri takt ndan ve bunun do ru bir flekilde yap ld ndan emin olunuz. 10 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

14 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 11 (1,1) Arac n z n Emniyet Özellikleri Emniyet kemerleri do ru flekilde tak ld klar nda: Araçta bulunan emniyet özelliklerinden tam olarak yararlanabilmeniz için sizi araca ba l tutarlar. Önden, yandan, arkadan darbeler ve taklalar dahil olmak üzere hemen hemen her türlü çarp flmada sizi korumaya yard mc olurlar. Araban n içinde savrulman z ve di er yolculara çarpman z önlerler. Araçtan d flar f rlaman z önlerler. Hava yast klar fliflerken sizi uygun pozisyonda tutarlar. Uygun pozisyonda olmak, fliflen hava yast ndan yaralanma riskini azalt r, hava yast klar ndan en iyi flekilde yararlanman z sa lar. Elbette emniyet kemerleri her çarp flmada sizi tamamen koruyamazlar. Fakat bir çok durumda ciddi yaralanma tehlikesini azalt rlar. Yapman z gerekenler: Her zaman emniyet kemerlerinizi tak n z ve do ru tak p takmad n zdan emin olunuz. UYARI: Emniyet kemerleri bedenin kemik yap s na uyacak flekilde tasarlanm fllard r. Kemer, omuz ve gö üsten geçerek kalça kemi inin ön alt k sm nda ba lan r. Kemerin kucak k sm n n, karn n tam üzerinden geçirilmemesine dikkat edilmelidir. Emniyeti sa layabilmek için tasarlanm fl olan emniyet kemerleri mümkün oldu unca s k, ancak rahats z etmeyecek flekilde ayarlanmal d rlar. Gevflek tak lm fl emniyet kemerinin koruyucu etkisi bir hayli azalacakt r. Emniyet kemeri kuflaklar bükülmüfl o- larak kullan lmamal d r. Her emniyet kemeri bir kifli taraf ndan kullan lmal d r; kuca a al nm fl bir çocu un üzerinden kemer tak lmas oldukça tehlikelidir. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 11

15 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 12 (1,1) Arac n z n Emniyet Özellikleri Hava Yast klar (Baz tiplerde) Hava yast klar ile ilgili olarak bilmeniz gereken en önemli noktalar: Hava yast klar emniyet kemerlerinin yerine geçmezler. Emniyet kemerlerine yard mc olmak üzere tasarlanm fllard r. Ön hava yast klar, yandan, arkadan al nan darbelerde, taklalarda veya küçük çarp flmalarda herhangi bir koruma sa lamazlar. Arac n z, önden orta ya da fliddetli bir çarp flma s ras nda, sizin ve önde oturan yolcunuzun bafl ve gö sünü korumak için Hava Yast Sistemi (SRS) ile donat lm flt r. Yaln zca, yan hava yast kl araçlarda Yandan gelecek orta ya da fliddetli bir darbe s ras nda sürücünün ve ön yolcunun bedeninin üst k sm n korumak amac yla arac n zda yan hava yast klar da bulunmaktad r. Yan hava yast klar, önden, arkadan al nan darbelerde, taklalarda veya küçük çarp flmalarda herhangi bir koruma sa lamazlar. 12 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

16 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 13 (1,1) Arac n z n Emniyet Özellikleri Hava yast klar ciddi tehlikeler yaratabilirler. Hava yast klar görevlerini yerine getirebilmek için, büyük bir güçle ve h zla fliflerler. Bu nedenle, e er arac n içindekiler do ru flekilde korunmam fllarsa veya do ru flekilde oturmuyorlarsa, hava yast klar hayat kurtarmaya yard mc olurken küçük veya ciddi boyutlu yaralanmalara veya hayati riskin ortaya ç kmas na sebep olabilir. Yapman z gerekenler: Daima emniyet kemerinizi düzgün tak n z ve dik olarak, direksiyon simidinden ve ön panelden olabildi ince uzak oturmaya dikkat ediniz. Koltuklar ve Koltuk Arkal klar Araç koltuklar, konforlu, emniyet kemerlerinin daha etkili olaca dik pozisyonlu ve çarp flma enerjisini emecek flekilde tasarlanm flt r. Koltuk ve koltuk arkal klar n n ayarlar da güvenli inizi etkiler. Örne in, direksiyon simidine veya ön panele çok yak n oturman z, sizin veya yolcunuzun arac n içine veya fliflen bir hava yast na çarparak yaralanma riskini artt r r. Bir koltuk arkal n n çok fazla yat r lmas etkinli i azalt r ve koltuklarda oturanlar n bir çarp flma s ras nda emniyet kemerinin alt ndan kayma riskini artt rarak ciddi yaralanmalara neden olur. Yapman z gerekenler: Ön koltuklar mümkün oldu u kadar geriye kayd r n z ve araç hareket halindeyken koltuk arkal klar n dik konuma getiriniz. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 13

17 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 14 (1,1) Arac n z n Emniyet Özellikleri Kafal klar Kafal klar sizi boyun travmalar ndan ve di er yaralanmalardan korur. Azami korunmay sa lamak için, kafal n, bafl n - z tam ortadan desteklemesi gerekir. Arac n z Kullanmadan Önce Yap lacak Kontrollerin Listesi Sizin ve yolcular n z n, arac n z n emniyet özelliklerinden en iyi flekilde yararlanabilmeniz için, arac n z kullanmadan önce her defas nda flu kontrolleri yap n z: Bütün yetiflkinler ve çocuk koltu unda oturamayacak kadar büyük olan çocuklar, emniyet kemeriyle korunmal - d rlar, emniyet kemerleri do ru flekilde tak lm fl olmal d r (sayfa 18 e bak n z). Bebek veya küçük çocuklar, arka koltuktaki çocuk koltu unu kullanmal d r (sayfa 24 e bak n z). Ön koltuklarda oturanlar dik olarak, direksiyondan ve ön panelden olabildi- ince uzak oturmal d rlar (sayfa 15 e bak n z). Kafal klar do ru flekilde ayarlanmal - d r (sayfa 17 ye bak n z). Bütün kap lar ve bagaj kap s kapat lmal d r (sayfa 15 e bak n z). Bagaj bölümündeki eflyalar düzgün biçimde yerlefltirilmelidir (sayfa 233 e bak n z). Bu bölümün kalan k sm nda emniyetinizi maksimum düzeye ç karabilmeniz için yapman z gerekenler aç klanmaktad r. Unutmay n z ki, emniyet kemerleri do ru flekilde tak lsa ve hava yast klar (baz tiplerde) aç lsa bile, hiçbir emniyet sistemi ciddi boyutlu bir çarp flmada her türlü yaralanmay ve hayati riskin ortaya ç kmas n önleyemez. Koltuk arkal klar dik konumda olmal d r (sayfa 16 ya bak n z). 14 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

18 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 15 (1,1) Yetiflkinlerin Korunmas Girifl zleyen sayfalarda, sürücünün ve araç içindeki di er yetiflkinlerin do ru biçimde korunmalar yla ilgili bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler, çocuk koltu unda oturamayacak ve kucak/omuz kemeri takabilecek kadar büyümüfl çocuklar için de geçerlidir. (Büyük çocuklar n korunmalar yla ilgili önemli ek bilgiler için sayfa 55 e bak n z). 1. Kap lar Kapat n z Herkes arac n içine girdikten sonra kap - lar n ve bagaj kap s n n kapand ndan emin olunuz. Arac n z n gösterge panelinde, kap lardan birinin tam olarak kapat lmamas durumunda sizi uyaran bir gösterge lambas bulunmaktad r. 2. Ön Koltuklar Ayarlay n z Direksiyon simidine çok yak n oturan bir sürücü kaza an nda direksiyona veya fliflen hava yast na çarparak ciddi bir flekilde yaralanma riski ve hatta hayati risk tafl r. Yaralanma riskini azaltmak için, emniyet kemerlerinizi düzgün flekilde tak n z, s rt n z koltu a yaslay p dik konumda oturunuz ve koltu u arac tam olarak kontrol edebilecek kadar geriye itiniz. Ayn flekilde ön koltukta oturan yolcunun da koltu unu mümkün oldu unca arkaya itti inden emin olunuz. DEVAMI VAR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 15

19 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 16 (1,1) Yetiflkinlerin Korunmas! UYARI Ön hava yast na çok yak n oturmak, hava yast n n fliflmesi durumunda ciddi yaralanmalara ya da hayati riskin ortaya ç kmas na neden olabilir. Hava yast klar ndan olabildi ince uzak oturunuz. Özellikle k sa boylu sürücüler koltuk arkal klar n ayarlayarak direksiyondan olabildi ince uzaklaflmal ancak pedallara rahatça uzanabilecek mesafeye kadar koltu u öne almal d r. Bununla birlikte, direksiyona yak n oturmak istiyorsan z, kendinize uygun özel adaptasyon donan m konusunda araflt rma yapman z tavsiye ederiz. Koltu unuzu düzgün flekilde ayarlad ktan sonra ileri geri çekerek yerine kilitlenmifl oldu unu kontrol ediniz. Ön koltuklar n ayarlanmas için sayfa 127 ye bak n z. 3. Koltuk Arkal klar n Ayarlay n z Sürücü koltu u arkal n, direksiyon simidinin ortas ndaki hava yast kapa yla gö sünüz aras nda yeterli boflluk kalacak flekilde rahat ve dik bir konuma ayarlay n z. E er direksiyon simidine çok yak n oturacak olursan z, ön hava yast aç ld nda yaralanabilirsiniz. Ön koltukta oturan yolcu da koltuk arkal n dik ancak ön panelden olabildi ince uzak bir konuma ayarlamal d r. Ön panele çok yak n oturan bir yolcu, ön hava yast aç ld nda yaralanabilir. Koltuk arkal n arkaya yaslarken emniyet kemerinin omuz k sm n n yolcunun gö süne göre fazla uzun ya da gevflek olmas, emniyet kemerlerinin koruyucu özelli ini azalt r. Bu, bir kaza an nda emniyet kemerinin alt ndan kayma olas l n ve ciddi flekilde yaralanma riskini artt r r. Koltuk arkal ne kadar yat r l rsa, yaralanma riski de o oranda artar. 16 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

20 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 17 (1,1) Yetiflkinlerin Korunmas! UYARI Koltuk arkal n n çok fazla yat - r lmas, bir çarp flma s ras nda ciddi biçimde yaralanmaya veya hayati riskin ortaya ç kmas na neden olabilir. Koltuk arkal n direksiyona fazlaca yaklaflmadan dik konuma ayarlay n z ve s rt n z koltu a tam olarak yaslayarak oturunuz. Koltuk arkal klar n n ayarlanmas ile ilgili olarak sayfa 128 e bak n z. 4. Kafal klar Ayarlay n z Arac n z kullanmaya bafllamadan önce, araçtaki herkesin kafal klar n n, bafllar na göre ayarland ndan emin olunuz. Kafal k, yolcunun bafl kafal n ortas na gelecek flekilde ayarlanmal d r. Uzun boylu kifliler kafal n boyunu uygun seviyeye ayarlamal d r.! UYARI Kafal klar n yanl fl flekilde ayarlanmas etkinliklerini azalt r ve bir çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Arac n z sürmeye bafllamadan önce kafal klar n durumunu ve do ru bir flekilde konumlanm fl olduklar n kontrol ediniz. Do ru ayarlanm fl kafal klar, arac n içindekileri boyun travmalar ndan ve di er yaralanmalardan korurlar. Kafal klar n ayarlanmas için sayfa 128 e bak n z. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 17

21 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 18 (1,1) Yetiflkinlerin Korunmas 5. Emniyet Kemerlerinizi Tak n z ve Ayarlay n z Kucak/Omuz Kemerinin Kullan lmas Kilit dilini emniyet kemeri tokas na sokunuz, ard ndan dilin tam kilitlendi inden emin olmak için kemeri elinizle çekerek kontrol ediniz. Kemerin bükülmüfl olup olmad n da kontrol ediniz çünkü bükülmüfl bir kemer, çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalara yol açabilir. Arka orta koltuktaki portatif ba lant n n yerine sa lam bir flekilde oturdu undan emin olunuz (sayfa 134 e bak n z). Kemerin kuca a oturan bölümünü mümkün oldu u ölçüde kalça k sm na yak n olacak flekilde konumland r n z, sonra kemerin vücudunuza iyice oturmas n sa lamak için omuz k sm ndan çekiniz. Böylece, bir çarp flman n etkisi güçlü kalça kemiklerince karfl lan r ve yaralanma tehlikesi azal r. E er gerekiyorsa, kemerin omuz k sm ndan çekerek gevflekli i al n z, sonra kemerin gö sünüzün ortas ndan ve omzunuzun üzerinde geçip geçmedi ini kontrol ediniz. Böylece bir çarp flma an nda darbe kuvvetleri, bedeninizin üst k sm ndaki güçlü kemiklere yay lm fl olur.! UYARI Emniyet kemerlerinin yanl fl konumland r lmas, bir çarp flma durumunda ciddi boyutta yaralanmalara veya hayati riskin ortaya ç kmas na sebep olabilir. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bütün emniyet kemerlerinin do ru konumland r lm fl olmalar na dikkat ediniz. 18 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

22 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 19 (1,1) Yetiflkinlerin Korunmas Kucak/omuz tipi emniyet kemerinin o- muz k sm n asla kolunuzun alt ndan veya s rt n zdan geçirmeyiniz. Aksi takdirde bir çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalar söz konusu olabilir. Kucak Kemerinin Kullan lmas (Baz tiplerde) AYIRMA ELE S DÜ MES O E er emniyet kemeri boynunuza temas ediyor veya boynunuzdan geçiyorsa ya da omzunuzdan de il de kolunuzdan geçiyorsa, emniyet kemeri üst ba lant noktas n n yüksekli ini ayarlaman z gerekir. Ön koltuk emniyet kemerinin üst ba lant noktas n n yüksekli ini ayarlamak için, iki ay rma dü mesini s k flt r n z ve ba lant y arzunuza göre afla veya yukar kayd r n z (dört konumu vard r). Kilit dilini üzerinde CENTER yazan emniyet kemeri tokas na sokunuz. Kemer çok k saysa, kilit dilini dik aç l olarak tutunuz ve kemeri uzatmak için dili çekiniz. Daha sonra kilit dilini emniyet kemeri tokas na sokunuz ve dilin tam kilitlendi inden emin olmak için kemeri elinizle çekerek kontrol ediniz. DEVAMI VAR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 19

23 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 20 (1,1) Yetiflkinlerin Korunmas Kemeri mümkün oldu u ölçüde kalça k sm na yak n olacak flekilde konumland r n z. Böylece, bir çarp flman n etkisi güçlü kalça kemiklerince karfl lan r ve dahili yaralanma riski azal r. Kemerin bofltaki ucunu çekerek, rahat bir flekilde oturman z engellemeyecek flekilde geriniz. E er Bir Emniyet Kemeri Düzgün Çal flm - yorsa E er bir emniyet kemeri gerekti i flekilde çal flm yorsa, bir çarp flma s ras nda bu kemeri takm fl olan kifliyi korumayabilir. Emniyet kemeri çal flmayan bir koltu a hiç kimse oturmamal d r. Düzgün çal flmayan bir emniyet kemerini kullanan kifli ciddi flekilde yaralanma ya da hayati risk tehlikesi ile karfl karfl yad r. Böyle bir durumda kemeri en k sa sürede Honda yetkili servisinizde kontrol ettiriniz. Emniyet kemeri sistemiyle ve emniyet kemerlerinin bak m yla ilgili ilave bilgiler için sayfa 69 a bak n z. 6. Direksiyonu Ayarlay n z Direksiyonunuzun yüksekli ini gö sünüze bakacak flekilde ayarlay n z. Yüzünüze do ru olmamas na dikkat ediniz. Direksiyon simidinin gö sünüze do ru ayarlanmas, hava yast n n en iyi ve en etkin flekilde koruma gerçeklefltirmesini sa lar. Direksiyonun ayarlanmas için sayfa 110 a bak n z. 20 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

24 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 21 (1,1) Yetiflkinlerin Korunmas 7. Do ru fiekilde Oturunuz Bütün yolcular yerlerine oturduktan ve emniyet kemerlerini takt ktan sonra, araç park edilip motor durdurulana kadar dik oturmaya, s rtlar n koltuklar na dayamaya ve ayaklar n yerde tutmaya dikkat etmelidirler. Do ru flekilde oturmamak, bir çarp flma s ras nda yaralanma tehlikesini artt r r. Örne in, e ilmifl halde oturdu unuzda, yatar vaziyette, öne yak n veya öne yaslanm fl durumdaysan z ya da ayaklar n zdan birini veya her ikisini yukar kald rm flsan z, bir çarp flma s ras nda yaralanma tehlikesi büyük ölçüde artar. Ayr ca, ön koltukta gereken konumda oturmayan bir kifli, arac n içindeki parçalara veya fliflen bir hava yast na çarparak ciddi bir biçimde veya hayati risk tafl yan flekilde yaralanabilir. fiiflen bir yan hava yast n n çarpmas da ciddi yaralanmalara yol açabilir. Otomatik devreden ç kartma sistemi bulunmayan yolcu yan hava yast kl araçlarda E er ön taraftaki bir yolcu yanlara e ilirse ve bafl yan hava yast klar n n aç lma alan na girerse, fliflen bir yan hava yast çok fliddetli bir biçimde çarparak ciddi bir flekilde yaralanmas na neden olabilir.! UYARI Do ru konumda oturmamak, bir çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalara veya hayati risk tafl yan tehlikelere yol açabilir. Daima dik olarak s rt n z koltu a yaslayacak flekilde ve ayaklar n z yere basar biçimde oturunuz. Unutmay n z ki arac n z n hava yast klar n n ve di er emniyet özelliklerinin en iyi korumay sa lamalar için, do ru flekilde oturman z ve emniyet kemerinizi ba laman z gerekir.. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 21

25 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 22 (1,1) Yetiflkinlerin Korunmas Hamile Bayanlara Öneriler Anneyi korumak, do mam fl bir bebe i koruman n en iyi yoludur. Bu nedenle hamile bir kad n araç kullan rken veya yolculuk ederken emniyet kemerini her zaman do ru bir flekilde ayarlayarak takmal d r. Mümkün oldu unda hamile bayanlar n, kucak/omuz kemeri kullanmalar n öneriyoruz. Kemerin kucak k sm n n kalçan - z n mümkün oldu u ölçüde yak n ndan geçmesine dikkat ediniz. Ayr ca hamile bayanlar dik olarak, direksiyon simidinden ve ön panelden olabildi ince uzak oturmal d rlar. Böylece bir çarp flma s ras nda annenin ve karn ndaki çocu unun, fliflen bir hava yast nedeniyle yaralanmas tehlikesi en aza indirilmifl olur. Her doktor kontrolüne gidiflinizde, araç kullan p kullanamayaca n z ve emniyet kemerini nas l takman z gerekti ini sorunuz. Ek Güvenlik Önlemleri Yolcular n bagaj bölümünde ya da katlanm fl haldeki arka koltukta oturmalar na izin vermeyiniz. Araçta bulunan herkes, dik konumda kilitlenmifl koltuklarda, emniyet kemerleri ba l halde oturmal d r. Seyir halindeyken arac n içindeki kifliler aya a kalkmamal ya da yer de ifltirmemelidirler. Bir çarp flma ya da ani fren s ras nda emniyet kemeri tak l olmayan bir kifli arac n içinde savrulabilir, di er yolculara çarpabilir ya da araç d fl na f rlayabilir. 22 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

26 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 23 (1,1) Yetiflkinlerin Korunmas Asla iki kifli ayn emniyet kemerini kullanmamal d r. Aksi takdirde bir çarp flma s ras nda ciddi flekilde yaralanabilirler. Emniyet kemerlerine hiçbir aksesuar takmay n z. Kullanan kiflinin rahatl - n artt rmak veya emniyet kemerinin omuz k sm n n konumunu de ifltirmek için tasarlanm fl aksesuarlar, emniyet kemerinin koruyucu kabiliyetini önemli flekilde azaltabilir ve bir çarp flma s ras nda ciddi flekilde yaralanma tehlikesini artt rabilir. Vücudunuzla ön hava yast aras na sert veya keskin nesneler koymay n z. Sert veya keskin bir cismi kuca n zda tafl mak veya pipo içerken ya da a z - n zda keskin bir fley varken araç kullanmak, hava yast n n fliflmesi durumunda ciddi yaralanmalara yol açabilir. Ön hava yast kapaklar üstüne herhangi bir fley takmay n z veya koymay n z. Direksiyon simidinde veya ön panelin ön yolcu karfl s ndaki k sm nda "SRS AIRBAG" iflaretli yerlere herhangi bir fley koymak veya yap flt rmak, hava yast klar n n do ru flekilde çal flmalar na engel olabilir. Ayr ca hava yast klar flifltiklerinde bu cisimler araç içine savrularak birini yaralayabilirler. Yan hava yast kl modellerde kap ya veya yak n na sert cisimler yerlefltirmeyiniz. E er yan hava yast fliflerse, kap ya ilifltirilmifl bir bardak tutucu veya sert bir cisim araç içine savrulabilir ve birini yaralayabilir. Ellerinizi ve kollar n z hava yast kapaklar ndan uzak tutunuz. E er elleriniz veya kollar n z direksiyon simidinin merkezindeki veya ön panelin üst k sm ndaki hava yast kapaklar na yak n olursa ön hava yast klar n n fliflmesi durumunda yaralanabilirsiniz. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 23

27 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 24 (1,1) Çocuklar n Korunmas Çocuklar, korunmalar için yetiflkinlerin yard m na ihtiyaç duyarlar. Ancak bütün iyi niyetlerine ra men pek çok anne-baba ve yetiflkinler çocuklar n korunmalar konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabilirler. Bu nedenle e er çocuklar n z varsa veya arac n zda bir ya da daha çok çocuk tafl - man z gerekirse bu bölümü okuyunuz.! UYARI Hiç korunmaya al nmam fl olan ya da uygun flekilde korunmayan çocuklar bir kaza s ras nda ciddi flekilde yaralanabilir veya hayati riskle karfl karfl ya kalabilirler. Emniyet kemeri kullanamayacak kadar küçük çocuklar, özel çocuk koltu una uygun flekilde oturtulmal d r. Daha büyük çocuklar emniyet kemeriyle korunmal d r. Bir çok ülkede, çocuk koltu u sistemlerinin Avrupa Birli i nin ECE44 yönetmeli- ine uygun olmas gerekmektedir. Bir çok ülkede, 12 yafl ndan küçük ve 150 cm.den k sa boylu çocuklar n çocuk koltuklar yla korunmalar yasalarla zorunlu k l nm flt r. Bu nedenle bu ülkelerde bir çocu un tafl nmas için resmi olarak onaylanm fl, uygun çocuk koltuklar kullan lmal d r. Lütfen ülkenizdeki yasal düzenlemelerle ilgili güncel bilgi edininiz. 24 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

28 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 25 (1,1) Çocuklar n Korunmas Bütün Çocuklar Korunmal d r Her y l, korunmad klar veya do ru olarak korunmad klar için birçok çocuk kazalarda yaralanmakta veya ölmektedir. Gerçekten de trafik kazalar, 12 yafl ve alt çocuk ölümlerinin bir numaral nedenidir. Çocuk ölümlerinin ve yaralanmalar n n say s n azaltmak için bebekler ve çocuklar, araç içinde tafl n rken daima do ru flekilde korunmal d rlar. Emniyet kemeri takamayacak kadar küçük bir çocuk, çocuk koltu una oturtularak korunmal d r. (Sayfa 31 e bak n z.) Daha büyük çocuklar daima emniyet kemeri takarak korunmal d rlar. (Sayfa 55 e bak n z.) Anne-Babalara Ek Güvenlik Önlemleri Bir bebe i veya çocu u asla kuca - n zda tutmay n z. E er emniyet kemeri takm yorsan z, bir kaza s ras nda ileri f rlayabilir ve çocu u ezebilirsiniz. E er emniyet kemeri tak yorsan z, çarp flma s ras nda çocuk kollar n zdan f rlayabilir. Örne in, arac n z park halindeki bir araca 48 km/saat h zla çarparsa, 9 kg.l k bir çocuk 275 kg.l k bir kuvvet uygulayacak; çocu u tutman z mümkün olamayacakt r. Emniyet kemerini asla hem kendinizin hem de kuca n zdaki çocu un üzerinden geçecek flekilde takmay n z. Bir kaza s ras nda kemer çocu u s k flt rabilir ve ciddi bir flekilde yaralanmas na neden olabilir. Çocuklar Arka Koltuklarda Oturmal d rlar Kaza istatistiklerine göre, her yafltaki ve her boydaki çocuklar için en emniyetli yer arka koltuktur, çocuklar n önde de il arkada, ilgili emniyet donan m kullan larak (emniyet kemeri, çocuk koltu u) oturtulmas gerekir. Çocuklar arka koltukta olduklar nda, bir çarp flma veya ani frenleme s ras nda içerdeki sert bir cisme çarparak yaralanma ihtimalleri daha azd r. Ayr ca arka koltuklarda oturan çocuklar için ön hava yast klar n n çarparak yaralanmalara neden olmas ihtimali bulunmamaktad r. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 25

29 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 26 (1,1) Çocuklar n Korunmas Ön Yolcu Hava Yast Çocuklar için Ciddi Tehlikeler Oluflturur Ön hava yast klar, orta ile ciddi boyutlu çarp flmalarda yetiflkinleri korumak üzere tasarlanm fllard r. Bu nedenle ön yolcu hava yast oldukça büyüktür ve büyük bir h zla flifler. Bebekler Ön yolcu hava yast ile donat lm fl bir arac n ön koltu una asla s rt yola bakan tip bir çocuk koltu u yerlefltirmeyiniz. E er ön hava yast fliflerse, bebe i ciddi bir flekilde yaralayabilecek veya hayati risk do urabilecek bir kuvvetle çocuk koltu una arkadan çarpabilir. Avrupa Birli i nin E.C.E. 94 numaral hükmüne göre;! UYARI Son derece tehlikelidir! S rt yola bakan tip bir bebek veya çocuk koltu unu asla önünde hava yast bulunan bir koltu a yerlefltirmeyiniz! Yolcu hava yast herhangi bir nedenle fliflerse, büyük bir kuvvetle bebek koltu una vuracakt r. Bebek koltu u, bu kuvvetin etkisiyle yerinden ç kacak veya bebek, kendisini çok ciddi bir flekilde yaralayacak kuvvetli bir darbe alacakt r. 26 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

30 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 27 (1,1) Çocuklar n Korunmas Küçük Çocuklar Ön yolcu hava yast ile donat lm fl bir arac n ön koltu una, öne bakan (yüzü yola bakan) bir çocuk koltu u yerlefltirmek tehlikeli olabilir. E er koltuk çok öne çekilmiflse veya çarp flma s ras nda çocu- un bafl ileri f rlarsa, fliflmekte olan hava yast küçük çocu u ciddi flekilde yaralayabilecek veya hayati risk do urabilecek kadar büyük bir kuvvetle çarpabilir. Büyük Çocuklar Çocuk koltu una oturamayacak kadar büyük olan çocuklar da, fliflen bir ön hava yast nedeniyle yaralanma ve hayati riskin ortaya ç kmas tehlikesi alt ndad r. E er mümkünse büyük çocuklar arka koltu a oturtulmal d r ve emniyet kemeriyle korunmal d r. (Büyük çocuklar n korunmalar yla ilgili önemli bilgiler için sayfa 55 e bak n z.) Daima arac n z kulland n z ülkenin yasal düzenlemelerine uyunuz. DEVAMI VAR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 27

31 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 28 (1,1) Çocuklar n Korunmas Ön yolcu hava yast tehlikesini ve çocuklar n arka koltuklarda korunmalar gerekti ini size hat rlatmak üzere arac n z n ön cam nda ve ön yolcu kap s pervaz nda uyar etiketleri vard r. Lütfen bunlar okuyunuz ve bu etiketlerdeki talimatlara uyunuz. Avrupa Birli i nin E.C.E. 94 numaral hükmü uyar nca;! UYARI Son derece tehlikelidir! S rt yola bakan tip bir bebek veya çocuk koltu unu asla önünde hava yast bulunan bir koltu a yerlefltirmeyiniz! 28 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

32 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 29 (1,1) Çocuklar n Korunmas Yan Hava Yast klar Çocuklar için Ciddi Tehlikeler Oluflturur (Baz tiplerde) Yan hava yast klar orta ile ciddi boyutlu yan darbelerde yetiflkinleri korumak üzere tasarlanm fllard r. E er çocu un bedeninin herhangi bir k sm hava yast n n aç lma bölgesindeyse, fliflen bir yan hava yast, çocu u ciddi biçimde yaralayabilecek veya öldürebilecek büyüklükte bir kuvvetle çocu a çarpabilir. Yan hava yast tehlikesini ve çocuklar n arka koltuklarda oturtularak, ilgili emniyet donan m yla korunmalar gerekti ini size hat rlatmak için arac n z n ön kap pervazlar nda uyar etiketleri vard r.! UYARI Ön kap ya do ru yaslan lmas, yan hava yast klar n n fliflmesi durumunda ciddi yaralanmalara veya hayati riskin ortaya ç kmas - na yol açabilir. Daima dik olarak ve s rt n z koltu a yaslanm fl durumda oturunuz. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 29

33 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 30 (1,1) Çocuklar n Korunmas Birden Çok Çocukla Arac Sürmeniz Gerekti inde Arac n z n arka koltuklar nda, çocuklar n düzgün flekilde korunabilecekleri üç oturma yeri vard r. E er arac n zda üçten fazla çocuk tafl man z gerekirse: Emniyet kemerini do ru flekilde kullanabilecek kadar büyümüfl olmas kayd yla en büyük çocu u ön koltu a oturtunuz (sayfa 55 e bak n z). Koltu u olabildi ince geriye çekiniz (sayfa 15 e bak n z). Çocu un dik oturmas n ve s rt n koltu a dayamas n sa lay n z (sayfa 21 e bak n z). E er Çocuk Özel lgi Gerektiriyorsa Anne babalar n birço u, çocuklar n kolayca görebilmek amac yla veya çocuk özel ilgi gerektirdi i için bebek veya küçük çocuklar ön koltu a oturtmay tercih ederler. Bir çocu un ön koltu a oturtulmas, ön ve yan (baz tiplerde) hava yast klar n n yarataca tehlikelere maruz kalmas na ve sürücü çocukla ilgilenece i için her ikisinin de tehlike alt nda olmas na neden olur. E er bir çocuk sürekli olarak ilgi gerektiriyorsa, bir yetiflkinle birlikte arka koltu- a oturtulmas n önermekteyiz. Arka koltuk bir çocuk için ön koltuktan çok daha güvenlidir. Ek Emniyet Hat rlatmalar Çocuklar n kap lar açmalar na mani olmak için kap lardaki çocuk kilitlerini kullan n z. Bu özelli in kullan lmas, çocuklar n kap lar açmalar n ve araçtan düflmelerini engelleyecektir (sayfa 124 e bak n z). UYARI: Çocuklar n arka camlar açmalar n önlemek için elektrikli cam ana kumanda dü melerini kullan n z. Bu özelli in kullan lmas, çocuklar n camlarla oynayarak sürücünün dikkatini da tma olas l n ya da di er tehlikeli durumlara yol açma riskini ortadan kald racakt r (sayfa 137 ye bak n z). Emniyet kemerinin do ru flekilde ayarlanmas n ve tak lmas n sa lay - n z (sayfa 18 e bak n z). 30 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

34 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 31 (1,1) Çocuklar n Korunmas Çocuklar arac n içinde yaln z b rakmay n z. Baz ülkelerde çocuklar n araç içinde yaln z b rak lmalar yasakt r ve çok tehlikelidir. Örne in, araç içinde b rak lm fl bebekler ve çocuklar s cak çarpmas ndan ölebilirler. Kontak anahtar yuvas ndayken araç içinde yaln z b rak lan bir çocuk kazayla arac hareket ettirerek kendinin ve baflkalar n n yaralanmas na neden olabilir. Arac n z kullanmad n z zamanlarda bütün kap lar ve bagaj kap s n kilitleyiniz. Araçlarda oyun oynayan çocuklar araç içinde kapal kalabilirler. Çocuklar n za araç içinde veya çevresinde oynamamalar gerekti ini ö retiniz. Araç anahtarlar n ve uzaktan kumanday (baz tiplerde) çocuklar n eriflemeyecekleri yerlerde saklay n z. Çok küçük çocuklar bile araç kap lar n n nas l aç laca n, motorun nas l çal flt - r ld n ve bagaj kap s n açmay ö renebilirler, bunun sonucunda yaralanmalar ve hayati riskin ortaya ç kmas söz konusu olabilir. Çocuk Koltu unun Kullan lmas yla lgili Genel Kurallar zleyen sayfalarda bebekler ve küçük çocuklar için çocuk koltuklar n n seçilmesi ve tak lmas yla ilgili genel bilgiler verilmifltir. Çocuk Koltu unun Seçilmesi Bir çocu un do ru flekilde korunabilmesi için çocuk koltu u flu üç özelli e sahip olmal d r: DEVAMI VAR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 31

35 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 32 (1,1) Çocuklar n Korunmas 1. Çocuk koltu u güvenlik standartlar na uygun olmal d r. Birçok ülkede özel çocuk koltuklar Avrupa Birli i nin E.C.E. 44 no.lu yönetmeli ine uygun olmal d r. Alaca n z koltukta ve kutusunda bu yönetmeli e uygun oldu unu gösteren iflareti aray n z. 2. Çocuk koltu u, çocuk için uygun tipte ve boyutta olmal d r. Çocuk koltu unun çocu unuza uygun olmas na dikkat ediniz. Boy ve kilo s n rlamas yla ilgili olarak üreticinin talimatlar n kontrol ediniz. Araç üreticileri, özel çocuk koltu unun kendisinden kaynaklanan hiçbir zarar üstlenmezler. Bebekler: Bir yafl ndan küçük çocuklar, s rt yola bakan e imli çocuk koltuklar yla korunmal d rlar. Yaln zca s rt yola bakan bir sistem çocu un bafl n, boynunu ve s rt n koruyabilir. Bebeklerin korunmalar yla ilgili ek önlemler için sayfa 39 a bak n z. 32 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

36 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 33 (1,1) Çocuklar n Korunmas Küçük Çocuklar: S rt yola bakan bir koltukta oturamayacak kadar büyümüfl ve dik oturabilen bir çocuk, öne bakan (yüzü yola bakan) bir çocuk koltu una oturtulmal d r. Küçük çocuklar n korunmalar yla ilgili ek önlemler için sayfa 47 ye bak n z. 3. Çocuk koltu u, araçta yerlefltirilece i koltu a (koltuklara) uygun olmal d r. Çocuk koltuklar n n, araç koltuklar n n ve emniyet kemerlerinin tasar mlar ndaki farkl l klara ba l olarak çocuk koltuklar her araca uymazlar. Ancak Honda n zdaki tüm koltuklarda, oturma pozisyonlar na uygun çocuk koltuklar bulman z mümkündür. Bir çocuk koltu u sat n almadan önce, koltu un araç içinde kullan laca yerde deneme yapman z tavsiye etmekteyiz. E er daha önceden alm fl oldu unuz bir çocuk koltu u araca uymuyorsa, yeni bir koltuk alman z gerekebilir. Avrupa Birli i ülkeleri için, önerilen çocuk koltuklar yla ilgili olarak sayfa 37 ye bak n z. Baz modellerde Uyumlu çocuk koltuklar n n ba lanmas için arac n zda alt ba lant elemanlar bulunmaktad r. Bilgi için sayfa 62 ye bak n z. DEVAMI VAR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 33

37 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 34 (1,1) Çocuklar n Korunmas Çocuk Koltu unun Tak lmas Bu sayfada s rt yola bakan ve öne bakan (yüzü yola bakan) çocuk koltuklar n n arac n z n neresine yerlefltirilece ine dair Honda n n tavsiyeleri bulunmaktad r. Hava Yast klar Çocuklar çin Ciddi Tehlikeler Oluflturur Ön yolcu hava yast, büyük bir güçle fliflti inden s rt yola bakan çocuk koltu- undaki bir bebe in ciddi biçimde yaralanmas na ya da hayati riskin do mas - na sebep olur. Ayn risk, öne bakan çocuk koltu unda oturan küçük çocuklar için de geçerlidir. E er koltuk öne çok yak nsa veya çocu un bafl kaza s ras nda öne do ru düflerse, hava yast fliflerken çarparak çocu un hayat n tehlikeye sokabilir veya ciddi flekilde yaralayabilir. E er küçük bir çocu un ön koltukta tafl nmas gerekiyorsa, bu bölümde verilen bilgilere uyunuz. Ön Yolcu Koltu u Bebekler: Ön hava yast tehlikesi nedeniyle asla ön koltukta tafl may n z. Küçük çocuklar: Ön hava yast küçük çocuklar için tehlikeli oldu undan önerilmez. E er küçük bir çocu un ön koltukta tafl nmas gerekiyorsa, arac n koltu unu olabildi ince geriye çekiniz ve öne bakan bir çocuk koltu unu emniyet kemeriyle ba lay n z (sayfa 47 ye bak n z). Arka koltuklar Bebekler: Önerilen konumdur. S rt yola bakan bir çocuk koltu unu do ru flekilde emniyet kemeriyle ba lay n z (sayfa 39 ve 62 ye bak n z). Küçük çocuklar: Önerilen konumdur. Öne bakan çocuk koltu unu do ru flekilde emniyet kemeriyle ba lay n z (sayfa 47 ve 62 ye bak n z). Avrupa Birli i ülkeleri için çocuk koltu unun yerlefltirilmesiyle ilgili olarak sayfa 37 ye bak n z. 34 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

38 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 35 (1,1) Çocuklar n Korunmas Çocuk Koltu unun Tak lmas Uygun bir çocuk koltu u seçtikten ve yerlefltirmek için iyi bir yer bulduktan sonra, koltu u takarken izlenecek üç ad m vard r: 1. Çocuk koltu unu araca do ru flekilde bir emniyet kemeriyle tak n z. Bütün çocuk koltuklar kucak kemeriyle veya kucak/omuz kemerinin kucak bölümüyle ba lanacak flekilde tasarlanm fllard r. Baz çocuk koltuklar baz modellerdeki alt ba lant noktalar na tak labilirler. Çocuk koltu u üreticisinin talimatlar n izleyiniz. Do ru flekilde tak lmam fl bir çocuk koltu u, çocu un ve araç içindeki di er kiflilerin hayat n tehlikeye sokabilir. Çocuk koltu unun bu araca emniyet kemerleriyle tak lmas yla ilgili bilgi için sayfa 41 ve 48 e bak n z. Baz modellerde Alt ba lant noktalar na çocuk koltu unun tak lmas için sayfa 62 ye bak n z. Ek kilitleme mekanizmas olmayan bir kucak/omuz kemeri kullan yorsan z, emniyet kemerine bir kilitleme klipsi tak n z (sayfa 53 e bak n z). DEVAMI VAR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 35

39 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 36 (1,1) Çocuklar n Korunmas 2. Çocuk koltu unun sa lam flekilde tak lmas n sa lay n z. Çocuk koltu unu takt ktan sonra, ileri-geri ve sa a sola iterek sa lam flekilde tak lm fl oldu unu kontrol ediniz. Normal sürüfl ve kazalar s ras nda emniyeti sa lamak için, çocuk koltu unun olabildi ince s k flekilde tak lmas n önermekteyiz. Bununla birlikte, bir çocuk koltu unun "afl r " s k olmas gerekmez. Baz araçlarda veya koltu un tak ld yerde, çocuk koltu unun hiç oynamayacak flekilde tak lmas zor olabilir. Öne-arkaya ve sa- a-sola bir miktar oynama olabilir ancak bu, çocuk koltu unun koruma etkisini azaltmamal d r. E er çocuk koltu u tam güvenli de ilse, baflka bir yere takmaya çal fl n z veya sizin istedi iniz yere tak labilecek baflka bir çocuk koltu u kullan n z. Avrupa Birli i ülkeleri için önerilen çocuk koltuklar yla ilgili olarak sayfa 37 ye bak n z. 3. Çocu u çocuk koltu una yerlefltiriniz. Çocuk koltu u üreticisinin talimatlar - na uygun olarak çocu un koltu a do ru flekilde yerlefltirilmifl olmas na dikkat ediniz. Çocuk koltu una do ru flekilde yerlefltirilmemifl bir çocuk, bir çarp flma s ras nda koltuktan f rlayabilir ve ciddi flekilde yaralanabilir. Çocuk Koltu unun Saklanmas Çocuk koltu unu kullanmad n z zamanlarda ya yerinden ç kar n z ve güvenli bir yerde saklay n z ya da yerine iyice sabitlenmifl olmas n sa lay n z. Uygun flekilde yerlefltirilmemifl bir koltuk çarp flma veya ani frenleme s ras nda f rlayabilir ve araç içindeki birinin yaralanmas na neden olabilir. 36 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

40 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 37 (1,1) Çocuklar n Korunmas Avrupa Birli i Ülkeleri için Çocuk Koltuklar Araç içindeki çeflitli yerler için çocuk koltuklar. Lütfen bu tabloda verilen flekilde özel çocuk koltuklar n kullan n z. KOLTUK KONUMLARI K LO GRUPLARI ÖN KOLTUK ARKA KENARLAR ARKA ORTA 10 kiloya kadar X U U 13 kiloya kadar 9 ile 18 kilo aras 15 ile 25 kilo aras 22 ile 36 kilo aras X UF* UF* UF* U U veya Honda Iso-F x U U U U U U UF= Bu kilo grubu için kullan m onaylanm fl yüzü öne bakan universal tip çocuk koltuklar U= Bu kilo grubu için kullan m onaylanm fl universal tip çocuk koltuklar X= Bu kilodaki çocuklar için uygun koltuk pozisyonu de ildir. *: Koltu u olabildi ince geriye çekiniz. Yukar da verilen çocuk koltuklar orijinal Honda parçalar d r. Koltuklar n do ru biçimde tak labilmesi için, lütfen Çocuk Koltu u Kullan m K lavuzu na bak n z. DEVAMI VAR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 37

41 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 38 (1,1) Çocuklar n Korunmas! UYARI Honda ya uygun olmayan çocuk koltuklar n n kullan lmas, bebe i veya küçük çocu u tam olarak koruyamayaca için hayati riskin ortaya ç kmas na sebep olabilir veya ciddi yaralanmalara yol açabilir. Baz modellerde Arac n z n arka yan koltuklar nda alt ba lant noktalar vard r. Bunlar, yaln zca alt ba lant noktalar yla kullan lmak üzere tasarlanm fl çocuk koltuklar yla kullan lmal d r. Bir çocuk koltu unun alt ba lant noktalar na tak lmas için sayfa 62 ye bak n z. 38 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

42 1-Jazz (1-84) 1/10/04 9:51 Page 39 (1,1) Çocuklar n Korunmas Bebeklerin Korunmas Çocuk Koltu u Tipi Bebe in bafl, boynu ve s rt için en iyi deste i yaln zca s rt yola bakan (arkaya bakan) çocuk koltu u sa lar. Bir yafl na kadar olan çocuklar s rt yola bakan çocuk koltuklar yla korunmal d rlar. ki tip çocuk koltu u kullan labilir: Özellikle bebekler için tasarlanm fl çocuk koltu u veya s rt yola bakan e imli tip portatif çocuk koltu u.! UYARI S rt yola bakan bir çocuk koltu- unun ön koltu a yerlefltirilmesi, ön yolcu hava yast n n aç lmas durumunda ciddi yaralanmaya veya hayati riskin ortaya ç kmas - na sebep olabilir. S rt yola bakan bir çocuk koltu- unu daima arka koltuklara yerlefltiriniz. Ön koltu a yerlefltirmeyiniz. Çocuk koltu u üreticilerinin a rl k ve boy s n rlamalar na eriflinceye ve dik oturabilecek duruma gelinceye kadar bir bebe in s rt yola bakan çocuk koltu uyla korunmas n önermekteyiz. Avrupa Birli i ülkeleri için önerilen çocuk koltuklar yla ilgili olarak sayfa 37 ye bak n z. S rt Yola Bakan Çocuk Koltu unun Yerlefltirilmesi Avrupa Birli i ülkeleri için, onaylanm fl olan s rt yola bakan bir çocuk koltu u arka oturma yerlerinden birine yerlefltirilmelidir (sayfa 37 ye bak n z). (Avrupa Birli i ülkeleri d fl ndaki ülkelerde) Bu araçta, arkaya bakan çocuk koltu u, arka koltukta herhangi bir konuma yerlefltirilebilir, ancak ön koltu a yerlefltirilemez. Baz modellerde Çocuk koltu unu sabitlemek için arac n alt ba lant noktalar n kullan yorsan z, koltuk arka yan koltuklara yerlefltirilmelidir (sayfa 62 ye bak n z). DEVAMI VAR Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 39

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Honda Civic-0 23/9/04 9:37 Page 2 (1,1) Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan c el kitab

Detaylı

G R fi 16/1/09 12:36 Page 1

G R fi 16/1/09 12:36 Page 1 G R fi 16/1/09 12:36 Page 1 G R fi 16/1/09 12:36 Page 2 Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat lsa bile, yeni sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan

Detaylı

0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1

0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1 0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1 0-Jazz.qxp 6/15/12 4:21 PM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. 0-City 6/22/07 11:53 AM Page 2 Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanıcı el kitabı City

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. 00-City 12/23/08 10:14 AM Page 2 Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanıcı el kitabı

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. 00-Civic.qxd 10/10/07 3:39 PM Page 2 Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanıcı el kitabı

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. 00-Civic 11/10/08 10:36 AM Page 2 Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanıcı el kitabı

Detaylı

K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar.

K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Sportage_FOREWORD //0 : Page (,) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir.

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir. 0 12/5/04 14:58 Page 1 (1,1) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürünün Parçaları: 1-

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

2- Ağır bir yükü kaldırmayı denemeyin. Kaldırmak zorundaysanız başkalarından yardım isteyin.

2- Ağır bir yükü kaldırmayı denemeyin. Kaldırmak zorundaysanız başkalarından yardım isteyin. Belinizden rahatsızlığınız varsa, uymanız gereken 40 da kural var Uzmanlar bel sağlığını korumak isteyen ya da fıtık veya başka bir sebebe bağlı bel rahatsızlığı bulunan herkesin günlük yaşamda dikkat

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

00-CRZ 3/18/11 11:41 AM Page 1

00-CRZ 3/18/11 11:41 AM Page 1 00-CRZ 3/18/11 11:41 AM Page 1 00-CRZ 3/18/11 11:41 AM Page 2 Bu kullanım kılavuzu aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

2 Emniyetli Sürüfl S Gösterge Paneli S Kumandalar S Özellikler S Sürüfl S Bak m S.331

2 Emniyetli Sürüfl S Gösterge Paneli S Kumandalar S Özellikler S Sürüfl S Bak m S.331 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu arac n z n bütün modellerini kapsayacak

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd 9/28/05 9:14 AM Page 1 Girifl 1 Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

Honda Yetkili Servisiniz

Honda Yetkili Servisiniz 00-Hybrid 10/10/08 10:54 AM Page 2 Bu kullanım kılavuzu aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanım kılavuzu

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar. 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu Önemli Güvenlik Bilgisi Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın. UYARILAR: Kulaklıkları

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çalıştırma Bakım Teknik özellikler Bu Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayın tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

BS09-T2 Travel Fit Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu

BS09-T2 Travel Fit Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu BS09-T2 Travel Fit Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN Kalça ve alt taraf kemiklerinin kırık, çıkık ve burkulmaları, üst taraf kemiklerinde olduğu gibi düşme, çarpma ya da trafik

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Bu Çocuk Güvenlik Koltuğunun Grup I (9-18kg), Grup II (15-25kg) ya da 9 ay ila 7 yaş arası çocuklar için uygun olduğunu unutmayınız. Kullanım kılavuzunu

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Emzirirken Bebe imi Nas l Tutmal m?

Emzirirken Bebe imi Nas l Tutmal m? DO RU EMZ RME TEKN KLER Memenizi ba parmak tepede ve dört parmak a da J eklinde tutarak destekleyin. Parmaklar z areolan n gerisinde olmal r. lk günlerde ya da gö üsler çok büyük ise tüm emzirme boyunca

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL 1.Kesinlikle alkollü olarak araç kullanmayınız ve kullandırmamaya çalışınız. 2. Eskimiş lastiklerle yola çıkmayınız. Kışın en az diş kalınlığı 3 mm yazın 2 mm olmalı

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN1888:2012 www.pregobaby.com.tr Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü

Detaylı

click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu i j > 25 cm k l Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04

click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu i j > 25 cm k l Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04 1 3 click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu 4 h i j k l > 25 cm 2 5 Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04 8 9 BeSafe izi Go u seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Koltuğu monte etmeden ÖNCE

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı. Eğitim Dökümanları

7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı. Eğitim Dökümanları 7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı Eğitim Dökümanları 1. Hafta Eğitimleri 1.7. İnişler Sayfa 1 İniş, her uçuşun sonunda mutlaka gerçekleşecektir. Harika geçen bir görevin sonunda, inişte yapılacak ufak bir

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı