Sağlıkta Kalite Standartları Kapsamında Hastanelerde Risk Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlıkta Kalite Standartları Kapsamında Hastanelerde Risk Yönetimi"

Transkript

1 Sağlıkta Kalite Standartları Kapsamında Hastanelerde Risk Yönetimi 27 Mayıs 2014 Eyüp,İstanbul Dr.Emine Elvan Çiftlik İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2 Risk ve İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı Risk Yönetimi Neden Gerekli? Sağlıkta Risk Yönetimi ve Önemi Sağlık Çalışanlarının Risk Değerlendirmesi Sağlıkta Kalite Standartları Açısından Risk Yönetimi İçerik

3 Risk Nedir? Risk, kurumun stratejik, mali ve operasyonel hedeflerini engelleyecek, her türlü olayın gerçekleşme olasılığıdır * Riskler gerçekleşme olasılığı ve risklerin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçların etkileri göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Tehdit, kurumu muhtemel riske sokabilecek eylem veya olaydır ** * IIA : Institute of Internal Auditors) ** T.C.İçişleri Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı

4 Risk; potansiyel bir tehlikenin gerçekleşme durumu halinde meydana gelebilecek tehlikenin sonuçlarıdır Risk, sonucun olumsuz olma ihtimali veya bu olasılığı ortaya çıkaran faktör (WHO/2002); Risk= olasılık Risk= istenmeyen sonucu ortaya çıkaran faktör Risk= bir sonuç Risk= potansiyel güçlük/tehdit Tehlike; insana, çevreye ve kullanılan teçhizata zarar verebilme durumudur Tehlike tanımında; doğal veya insan eliyle oluşturulmuş bir olayın, öncelikle çevreyi, insanların hayatını, sosyal ve ekonomik faaliyetlerini, mal ve hizmetlerini tehdit edici bir olay ile bu olayın meydana gelme olasılığıdır Risk ve Tehlike

5 Kurum ve kuruluşlarda güvenli, sağlıklı ve verimli çalışma ortamlarının oluşturulması, hizmet alan ve hizmet sunanların güvenliğinin sağlanması için her tür tehlike ve olası risklerin gözden geçirilmesi, önem derecelerine göre önceliklendirilerek bertaraf etmek üzere risklere yönelik strateji ve planların gelistirilmesi, uygulanması ve düzenli aralıklarla değerlendirilmesidir Risk Yönetimi Nedir?

6 İç Kontrol -Operasyonların etkinliği, verimliliği, raporlamanın güvenilirliği, yürürlükteki kanun ve tüzüklere uygunluğun değerlendirilmesi- Risk -Hedeflere ulaşmaya engel olan her tür olayın gerçekleşme olasılığı- Risk Yönetimi -Hedeflere ulaşmayı güçleştiren engellerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve üstesinden gelinmesi konusunda güvenilirliğinin sağlanması ve arttırılması süreci- Risk Yönetiminde İç Kontrol

7 Bir işin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan korunmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. Çalışan Sağlığı Çalışma Ortamı Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği

8 Potansiyel Risklerin; Verilere dayalı Sistematik Olası zararların etkisini azaltıcı Kaza/ olay olmadan yönetilmesidir...

9 Risklerin tespiti ve gereken önlemlerin alınması kaynakların etkin kullanımını sağlar Karar verme mekanizmaları için riskleri görünür ve ölçülebilir hale getirerek, subjektiflik azaltılır Belirsizlikleri ve belirsizliğin yaratacaği olumsuz etkiler, daha kabul edilebilir düzeye indirgenir Risklerin problem ya da tehlikeye dönüşmeden belirlenmesi, maddi ve manevi kazanç sağlar Risk Yönetiminin Yararları

10 * Sağlıklı çalışma ortamı * Çalışan performansı * Çalışma verimi * Çalışan motivasyonu * Çalışanın kuruma aidiyeti * Çalışan memnuniyeti - İş kazaları - Meslek hastalıkları - Kurumun kazalar nedeni ile uğrayacağı finansal kayıp - İşgücü ve işgünü kayıpları - Yönetimin vicdani ve yasal sorumluluk mağduriyeti(tazminatlar, ceza davaları )

11 Risk Düzeyleri Orta Risk Yüksek Risk Çok Yüksek Risk Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk Çok Düşük Risk Düşük Risk Orta Risk Olasılık Etki

12 Risk Yönetiminde Aksiyon(Önlem) Olasılık Yüksek Önemli derecede risk yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır Riskler yönetilmeli ve gözetim altında tutulmalıdır Geniş kapsamlı risk yönetimi gereklidir Orta Riskler gözetim altında olmak kaydıyla kabul edilebilir Risk, yönetim faaliyetlerine değecek düzeydedir Risk yönetimi faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır Düşük Riski kabul et Riski kabul et, fakat riskleri gözlemle Riski yönet ve gözlemle Etki Düşük Orta Yüksek

13 Etkin Risk Yönetimi İş Sağlığı Güvenliği Plan ve Uygulamaları Birim bazlı risklerin tespiti Risklere yönelik tedbirlerin planlanması ve uygulanması Koruyucu önlemlerin alınması Aksiyon planlarının oluşturulması Önceliklendirilmesi Yönetimle birlikte çalışanların sürece katılımı sağlanması

14 Psikolojik Riskler (Tükenmişlik Sendromu, ağır çalışma koşulları vb) Radyasyon Riski Ergonomik Riskler (Hasta taşıma, hasta kaldırma, cihaz vb kullanımı sırasında..) Biyolojik Riskler (Delici kesici alet yaralanması ) Kimyasal Riskler (Formaldehit, etilen dioksit, laboratuvar kimyasalları vb) Fiziksel Riskler (Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalması) Çevresel Riskler (Gürültü, sıcak, vb) Sağlık Çalışanı Riskleri

15 Sağlık Kurumlarında Risk Tespit ve Yönetiminde SHKS- Çalışan Güvenliği * Kişisel koruyucu önlemler * Çalışma ortamı güvenliğinin sağlanması * Atık yönetimi * Çalışan güvenliği risk analizi yapılması * Çalışan güvenliği programı oluşturulması * Sağlık taramalarının yapılması Hasta ve Çalışan Güvenliği * Enfeksiyon kontrol ve önleme uygulamaları * Laboratuvar güvenliğinin sağlanması * Renkli kod uygulamaları * Acil durum afet yönetimi * Güvenlik raporlama bildirimleri * Radyasyon güvenliği önlemleri * Ergonomik önlemler * Tesis yönetimi ve bina turları

16 İğne batması ve kesilerde enfeksiyon riski ve korunma önlemlerinin bilinmesi Maruziyet durumunda gerekli önlemlerin alınması Delici kesici alet kullanım ve bertaraf uygunluğunun sağlanması Çalışanların yaralanmalara yaklaşımı ile ilgili bilgi bilinç düzeylerinin arttırılması Materyallerin güvenli kullanım ve atılma koşullarının düzenlenmesi Biyolojik Risklerden Korunma

17 Çalışanların Enfeksiyondan Korunması Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi programı El hijyeni program ve uygulamaları İzolasyon önlemlerinin uygulanması Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamaları

18 Sağlık Personelinin Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Tarama Protokolü* Hepatit B Aşısı (Tüm sağlık çalışanlarına) KKK(Kızamık, kabakulak, kızamıkçık/ Tüm sağlık çalışanlarına) Suçiçeği aşısı Hepatit A aşısı Tetanoz Difteri aşısı (Tüm sağlık çalışanlarına) İnfluenza aşısı (Tüm sağlık çalışanlarına) Tüberkülin cilt testi ile değerlendirme * Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

19 Atık Yönetimi Etkili Uygun Atık Yönetimi Atık Ayrıştırma Uygun Atık Kutuları Uygun Atık Toplama ve Depolama Alanları

20 Kimyasal Risklerin Yönetimi

21 Diagnostik, nükleer tıp, radyoterapi gibi alanların TAEK lisansı ve uygun havalandırma koşulları Radyasyon ile ilgili kısıtlı çalışma saatlerine riayet Görüntüleme sistemlerinin günlük, haftalık, aylık, yıllık kalite kontrol, peryodik bakım ve kalibrasyon işlemleri Katı, sıvı, gaz radyoaktif maddelerle dahili maruziyet ile harici radyasyon ışınlamalarına maruz kalma önlemleri Radyasyon alanlarının radyoaktivite düzeyleri ile çalışanların kişisel dozimetre takipleri Radyasyon Güvenliği ile Risk Yönetimi

22 Çalışanların Radyasyondan Korunması Radyoloji Ünitesi Nükleer Tıp, Radyoterapi Ünitesi Angio Birimi Skopi Kullanılan Tüm Alanlar Endoskopi-ESWL Ünitesi Dozimetre takipleri (2 ay) Hemogram takibi (6 ayda bir) Periferik yayma (6 ayda bir) Dermatolojik muayene (yılda 1 kez) Göz muayenesi (yılda 1 kez) Gereksiz çekimlerin, hatalı çekim tekrarlarının tespiti ve önlenmesi Kurşun önlük, gözlük, eldiven, tiroid koruyucu

23 Çalışma ortamının yapılan işe ve sağlığa uygun tasarlanması Isı, nem aydınlatma ve havalandırma ile gürültü kontrol sistemlerinin yeterli olması Ergonomi konusunda çalışan bilgi ve bilinç düzeyinin arttırlması Bilgisayar,makine, alet vb kullanımında gerekli koşulların sağlanması Meslek grupları ve çalışma saatlerine göre uygun dinlenme alanlarının oluşturulması Ergonomi Risk İlişkisi

24 Genel uyum eğitimleri Birim oryantasyon eğitimleri Hizmetiçi eğitimler Meslek gruplarına özgü eğitimler Tüm çalışanlarına yönelik eğitimler (Enfeksiyon, atık, iletişim, acil durum afet yönetimi vb) Sertifikasyon eğitimleri (Özellikli iş ve cihaz kulanım vb) Eğitimlerle Risk Kontrolü Sağlanması

25 Özellikli birim çalışanları tükenmişlik tespiti Çalışanlara psikososyal destek sağlanması Kreş vb uygulamaların planlanması Çalışan motivasyonu için sosyal organizasyonlar Kişisel gelişim eğitimlerinin planlanması Çalışan dilek önerilerinin etkin değerlendirilmesi Psikolojik Risklerle Mücadele

26 Çalışan Güvenliği Komisyonu Çalışan Dilek Önerinin Alınması Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi Çalışan Memnuniyet Anketleri Çalışanlar İçin Çalışanlarla Birlikte Risk Analizi

27 Ameliyathanede Risk Yönetimi

28 Laboratuvar Güvenlik Rehberi nin bilinmesi Gerekli koruyucu ekipmanın kullanımı Uygun havalandırma koşullarının sağlanması Tehlikeli kimyasalların Güvenlik Bilgi Formları nın hazırlanması Yangına yönelik güvenlik tedbirleri Elektriksel güvenlik önlemleri Giriş ve çıkış kurallarının belirlenmesi Laboratuvar Güvenliği

29 Laboratuvarlar Sterilizasyon Ünitesi Radyoloji Ünitesi Hastanedeki Diğer Alanlar Kemoteropotikler(Sitotoksik Ajan ) El Dezenfektanları(İzopropil Alkol ) Sterilizasyon malzeme ve teçhizatı(etilen Oksit, Gluteraldehid) Formaldehit, Ksilen, Formikasit, Asetik Asit Çamaşır Suyu(Sodyum Hipoklorit) İyodin Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi

30 Acil durum afet yönetimi eğitim ve tatbikatları Kanserojen/mutajen maddelere yönelik düzenleme) Allerjen maddelerle ilgili düzenleme Narkotik ilaç yönetim kural ve uygulamaları İletişim risklerinin tespiti ve yönetimi SHK Kapsamındaki Diğer Risklerin Yönetimi

31 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitimlere katılmak Risklerle ilgili zamanında ve eksiksiz bildirimde bulunmak Risk ve tehlikelere yönelik işi ile ilgili alınacak tedbirleri uygulamak Kişisel koruyucu önlemleri almak ve uygulamak Tüm kayıtları eksiksiz ve düzenli tutmak Çalışan Sorumluluğu

32 Güvenlik Raporlama Kültürü Tehlikeli durum Ramakkala Durum/Olay Hafif Kaza/Olay Ciddi Kaza/Olay

33 Çalışan sağlık ve güvenliği eğitim ve tatbikatları yapılmalı Makine, teçhizat güvenliği ile her tür fiziki güvenlik önlemi alınmalı Çalışan motivasyonuna yönelik çalışmalar yapılmalı Çalışma ortamı ile ilgili ergonomik düzenlemeler yapılmalı Kişisel ve kurumsal acil durum ve afete hazırlıklı olunmalı Ulusal renkli kod uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kullanımı Personelin dinlenme alanları ile çalışma saatlerinin düzenlenmeli Risklerin Yönetimi ve Güvenli Çalışma Ortamı

34 tarih ve sayılı «6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu» tarih ve sayılı(değişiklik tarih ve sayılı) «İşyerleri Tehlike Sınıfları Tebliği» tarih ve Sayılı «İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik» tarih ve sayılı «Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik» tarih ve Sayılı «İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği» tarih ve sayılı «İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik» İlgili Mevzuat

35

36 Teşekkür Ederim GATA Haydarpaşa EH

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR. DONANIM: Ağ, bilgisayar veya çevre birimlerinin elektronik, elektromekanik ve mekanik aksamını,

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR. DONANIM: Ağ, bilgisayar veya çevre birimlerinin elektronik, elektromekanik ve mekanik aksamını, Meslek SİSTEM İŞLETMENİ Seviye 5 I Referans Kodu 12UMS0255-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş İTO Koordinasyonunda TBV Türkiye Bilişim Vakfı, TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve TEKİS Tüm Özel Eğitim Kurumları

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük faaliyetleri esnasında oluşabilecek risklerin

Detaylı

Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları

Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları S.no DERSİN ADI SÜRESİ İÇERİK ÖĞRENME ÇIKTILARI 1 Sağlık Kurumlarında Kök Neden Analizi ve FMEA 2 Gün o Hastanelere Kök Neden Analizi (KNA) Klinik Kalite/Kalite iyileştirme prensipleri Sağlıkta KNA teorileri

Detaylı

MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI

MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN TÜRÜ GENEL UYUM EĞİTİMİ () KURUM TANITIMI Medicana Sağlık Grubu Tanıtımı Hastanenin Fiziksel Yapısı Hizmet Sunulan Birimler Yönetsel Yapı ve Yöneticiler

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

ÖRNEK UYGULAMA. İSGİP Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi PROJESİ 1. Genel Bilgiler

ÖRNEK UYGULAMA. İSGİP Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi PROJESİ 1. Genel Bilgiler ÖRNEK UYGULAMA İSGİP Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi PROJESİ 1 Genel Bilgiler Ülke: Türkiye Sektör(ler): Metal, Maden ve İnşaat Uygulama Tarihi ve Süresi: Ocak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Yıldız Çankaya - ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492-0306 : +90 (312) 492-0306 ANKARA

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 16 Aralık 2003 Sayı: 25318 BİRİNCİ

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı