ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim."

Transkript

1 ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz koþullar veya olaylarla karþýlaþtýðýmda bunlarý amirime bildireceðimi, iþletme talimatlarý ile amirimin verdiði iþ güvenliði tavsiyelerine uyacaðýmý beyan ederim. Çalýþan Adý/Soyadý:... T.C. Kimlik No:... Tarih:... Ýmza: Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. (Bu sayfa iþyeri yetkilisi tarafýndan alýnacaktýr.)

2 ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz koþullar veya olaylarla karþýlaþtýðýmda bunlarý amirime bildireceðimi, iþletme talimatlarý ile amirimin verdiði iþ güvenliði tavsiyelerine uyacaðýmý beyan ederim. Çalýþan Adý/Soyadý:... T.C. Kimlik No:... Tarih:... Ýmza: Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. (Bu sayfa iþyeri yetkilisi tarafýndan alýnacaktýr.)

3 ÖNSÖZ Ýþ saðlýðý ve güvenliðine yönelik çalýþmalarla hedeflenen iþyerlerinde saðlýklý ve güvenli çalýþma ortam ve þartlarýný saðlayarak, iþ kazasý ve meslek hastalýklarýný azaltmaktýr. Her kazanýn ve meslek hastalýðýnýn kiþinin kendisine, ailesine ve topluma getirdiði kayýplarýn yaný sýra maddi ve manevi bedelinin yüksekliði de göz önüne alýndýðýnda, bunlarý önlemek amacýyla yapýlan çalýþmalarýn önemi ortaya çýkmaktadýr. Yapýlan araþtýrmalar iþ kazalarýnýn büyük çoðunluðunun güvenli olmayan davranýþlardan veya güvensiz ortamlardan meydana geldiðini göstermektedir. Eðitimsizlik, kural ve talimatlara aykýrý davranýþlar ve kiþisel koruyucularýn kullanýlmamasý da konuyla ilgili diðer önemli etkenlerdir. Dolayýsýyla iþ kazalarýnýn önlenmesinin ancak iþyeri içinde alýnacak önlemler ve uygulamalar ile mümkün olduðunu belirtmek gerekmektedir. Bu noktadan hareket ederek iþyerlerimizde çalýþan sizler için bu iþ saðlýðý, güvenliði ve çevre el kitabý hazýrlanmýþtýr. Kitapta yapacaðýnýz iþle ilgili olarak içindekiler listesinden kolaylýkla bulup okuyabileceðiniz ayrý baþlýklar altýnda iþ saðlýðý, güvenliði ve çevre ile ilgili uyulmasý ve bilinmesi gereken hususlar yer almaktadýr. Güvenli ve saðlýklý bir çalýþma ortamýnda iþ görmeyi saðlamak amacýyla hazýrlanan Ýþ Saðlýðý, Güvenliði ve Çevre El Kitabý nýn siz çalýþanlarýmýza rehber olacaðý inancýný taþýmaktayýz. Segatech Elektrik olarak bütün þantiyelerimizde sýfýr iþ kazasý hedefi, en önemli önceliklerimizdendir. Bu nedenle tüm çalýþanlarýmýzýn görev ve yükümlülüklerini yerine getirirken iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili mevzuat hükümleri ile iþyeri talimatlarýna uymak zorunda olduklarýný belirtir, Ýþ Saðlýðý, Güvenliði ve Çevre El Kitabý nýn sizlere faydalý olmasýný dileriz. SEGATECH MÜHENDÝSLÝK, ELEKTRÝK, ÝNÞAAT, SANAYÝ VE TÝCARET LTD. ÞTÝ.

4 ÝÞ SAÐLIÐI, GÜVENLÝÐÝ VE ÇEVRE HEDEFLERÝ Bütün çalýþanlarýn saðlýk ve güvenliðini saðlayarak korumak, ÝSG ve çevre ile ilgili mevzuata uymak ve uyulmasýný saðlamak, Ýþ saðlýðý ve güvenliði ile çevreye yönelik tehlikeleri kaynaðýnda yok etmek amacýyla çalýþmalar yapmak, kaynaðýndan yok edilemeyen tehlikeleri en aza indirmek, Ýþ saðlýðý ve güvenlik ile çevre konusundaki riskleri deðerlendirmek, koruyucu önlemler almak, Acil durumlara hazýrlýklý olmak, Çalýþanlarý iþ saðlýðý ve güvenliði ile çevre konusunda bilinçlendirmek ve maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda eðitmek ve bilgilendirmek, Yenilenmeyen doðal kaynaklarýn tasarruf edilmesini saðlamak ve geri kazanýlmasýna katkýda bulunmak, Çevreye duyarlý olmak.

5 ÝÇÝNDEKÝLER Sahada Genel ÝSG Kurallarý 1. Elektrik Ýþlerinde Ýþ Güvenliði 2. Yüksekte Çalýþma 2.1 Ýskelelerde Çalýþma 2.2 Merdivenlerde Çalýþma 3. El Aletleri ile Çalýþma 3.1 Elektrikli El Aletleri 3.2 Basýnçlý Hava ile Çalýþan Aletler 3.3 Taþ Motoru (Spiral, Canavar) 3.4 Uzatma Kablolarý, Seyyar El Lambasý 4. Güvenlik ve Saðlýk Ýþaretleri 5. Gürültü 6. Elle Yük Kaldýrma ve Taþýma 7. Kapalý Alanlarda Çalýþma 8. Kaynak Ýþlerinde Güvenlik 9. Titreþim 10. Ergonomi 11. Kiþisel Koruyucu Donanýmlarýn Kullanýmý 12. Temizlik ve Hijyen 13. Temel Ýlkyardým 14. Atýk Yönetimi ve Geri Dönüþüm 15. Acil Durum 15.1 Yangýnla Mücadele 15.2 Deprem Güvenliði 16. Kaza/Olay/Meslek Hastalýðý Raporlama 17. Ýþ Güvenliði Levhalarý ve Anlamlarý 18. Yemekhane ve Yatakhanelerde Uyulmasý Gereken Hijyen Kurallarý Acil Durum Ýrtibat Listesi

6

7 Ýþ güvenliði kaza olduktan sonra yapýlan çalýþmalarla deðil, kaza olasýlýklarýný ortadan kaldýrmaya yönelik yürütülen faaliyetlerle baþarýlý bir þekilde saðlanýr. SAHADA GENEL ÝSG KURALLARI Ýþ kazalarýnýn esasen iki temel nedeni vardýr: 1. Güvensiz koþullar, 2. Hatalý davranýþlar. Yapýlan araþtýrmalar, iþ kazalarýnýn %10 unun güvensiz koþullardan, %88 inin hatalý davranýþlardan kaynaklandýðýný ortaya koymaktadýr. Bu nedenle, hatalý davranýþlardan kaçýnma, kazalarý önemli ölçüde azaltýcý bir unsurdur. Burada amaçlanan, güvensiz koþullarýn giderilmesi ile kiþilerin hatalý davranýþlarýný ve uymalarý gereken kurallarý anlatarak güvenli bir çalýþmayý saðlamaktýr. ÝSG yaptýðýnýz iþin vazgeçilmez bir parçasýdýr. Her çalýþan kendi saðlýðý ve güvenliðinin yaný sýra, çalýþma arkadaþlarýnýn da sorumluluðunu taþýmaktadýr. Bu nedenle aþaðýda belirtilen kurallara uymalýsýnýz: Kazalar güvensiz koþul ve hatalý davranýþlardan meydana gelir. 5

8 Güvenliðiniz için verilen talimatlara ve kurallara uyun. Tehlikeli durumlara dikkat edin ve bunlarý derhal bildirin. Çalýþýrken kendi güvenliðinizin yaný sýra, çalýþma arkadaþlarýnýzýn ve iþ ekipmanlarýnýn güvenliðine de dikkat edin. Ýþe baþlamadan önce iþ aletlerinin kusursuz olup olmadýðýný kontrol edin, kusurlu aletleri amirinize bildirin. Sahada tertip ve düzen eksikliði kazalarýn önemli bir nedenidir. Çalýþma alanýný daima temiz ve düzenli tutun, iþ bittikten sonra düzenli bir çalýþma alaný býrakýn. Çalýþma alanýnýn özelliðine göre size verilen kiþisel koruyucu donaným ve teçhizatlarý mutlaka kullanýn. Yangýn tatbikat ve tahliye prosedürleri hakkýnda edinin. Kazaya ramak kala olaylar dahil tüm iþ kazalarýný bildirin. En küçük yaralanmada dahi ilkyardým isteyin. Elektrikli ekipmanlarý aþýrý yüklemeyin. Elektrikli ekipmanlarýn bakým ve tamir iþlerini uzmanýna býrakýn. Sabit olmayan malzeme üzerine çýkmayýn, üzerinde oturmayýn ve durmayýn. Ýyi durumdaki merdiven ve basamaklarý kullanýn. Ýþ sýrasýnda þakalaþma, kýzdýrma, þaþýrtma yapmayýn. Bu tür davranýþlar ciddi yaralanmalý kazalarla sonuçlanabilir. 6

9 1. Elektrik Ýþlerinde Ýþ Güvenliði Elektrik Kazalarýnýn Meydana Geliþi GÝRÝÞ GERÝLÝMÝ Yalýtkanlýk hatasý Gövde temasý Kýsa devre Hat temasý Toprak temasý Hata akýmý Kaçak akýmý MAKÝNA VEYA ELEKTRÝKLE TEMAS ELEKTRÝK DEVRESÝNÝN DOKUNAN ÜZERÝNDEN TAMAMLANMASI Ýtme-çarpma Bilinç kaybý Felç Ani kalp duruþu Ölüm 7

10 Elektrik Kazalarýnda Etken Faktörler 1- Tehlikeli akýmýn cinsi (doðru akým-alternatif akým), 2- Etkileyen gerilimin büyüklüðü, 3- Akým büyüklüðü ve þiddeti, 4- Akým alternatif akým ise frekansý, 5- Akýmýn etki yaptýðý süre, 6- Devre topraktan tamamlanmýþ ise; topraðýn kuru ve ýslak olma durumu, 7- Elektrik devresinde izole edilmemiþ noktalarýn bulunmasý, 8- Akým kaynaðý ile kazalý arasýnda akýmý engelleyici maddelerin bulunmasý, 9- Akýmý taþýyan baðlantýlar, 10- Akým þiddetinin yönü ve izlediði yol, 11- Kaza sýrasýnda vücudun gösterdiði direnç, 12- Ellerin kuru, ýslak, terli veya nasýrlý olmasý. Elektrik Kazalarýnýn Oluþma Nedenleri Ýzolasyon hatalarýndan oluþan kazalar %23 Makine yakýnýndaki elektrik kaçaðý ile madeni kýsýmlarýnýn %26 elektriklenmesi sonucu oluþan kazalar Enerji iletim hatlarýyla temas sonucunda oluþan kazalar %20 Elektrik direkleri üzerinde veya yakýnýnda oluþan kazalar Gerilim yakýnýndaki iþlerde oluþan kazalar Patlama sonucu oluþan kazalar Elektrik kýsa devreler sonucu yangýn %12 %5,5 %5,9 %7,6 8

11 Elektriðe Çarpýlma Sonucu Oluþan Deðiþimler 65 Volt 25 ma düzeyine kadar itme ve çarpma. 25 ma'den ma'e kadar, Akýmýn þiddetine göre; Geçici bilinç kayýplarý, Kalp ritminin bozulmasý, Solunum sisteminde bozukluk, Sinir sisteminde yýkým, Geçici felçler. Amper düzeyindeki kaçak akýmlarda ise; Sürekli bilinç kayýplarý, Kalýcý felçler, Kalp duruþlarý, Ölüm. Elektrikli El Aletlerinde Kazaya Neden Olan Durum ve Kýsýmlar Besleme kablolarýnýn baðlantý yerleri, Besleme kablolarýnýn seyyar el aletinin fiþine baðlanma kýsýmlarý, Seyyar el aletinin çift yalýtkan olmamasý, Topraklanmamýþ olmasý, Topraklý fiþ priz sistemi kullanýlmamasý, Aleti kullanan kiþinin durumu. Elektrikli Seyyar El Aletlerinde Alýnacak Güvenlik Önlemeleri Aletlerin saplarý yalýtkan olmalýdýr. Dar ve iletken kýsýmlarda nemli ve ýslak yerlerde küçük gerilim veya güvenlik transformatörü kullanýlarak çalýþma yapýlmalýdýr. 9

12 Topraklama yapýlmalýdýr. Çift yalýtkan el aletleri kullanýlmalýdýr. Yalýtkan esnek besleme kablolarý kullanýlmalýdýr. Gerekli güvenlik tedbirleri alýnmalýdýr. Koruyucu gözlük veya yüz siperliði kullanýlmalýdýr. Bu cihazlarý kullananlarýn elbiseleri temiz olmalýdýr. Cihazlar kullanýlmadan önce kontrol edilmelidir. Uzatma kablosu kullanýlmasý halinde kablo fiþ ve priz kesinlikle topraklý olmalýdýr. 10 Elektrik Ýþlerinde Alýnmasý Gerenken Güvenlik Önlemleri Mutlaka koruyucu malzemeler kullanýlmalýdýr. El aletlerinin izolasyonlu olmasýna ve bozuk olup olmadýðýna dikkat edilmelidir. Çalýþýlan makina üzerine arýzalý levhasý asýlmalý mutlaka topraklama yapýlmalýdýr. Pano veya tablodaki besleme sigortasý sökülmeli üzerine dikkat tamirat var levhasý asýlmalýdýr. Yüksek yerlerdeki çalýþmalarda emniyet kemeri kullanýlmalýdýr. Kullanýlan ölçüm aletlerinin doðruluðundan emin olunmalýdýr. Mümkün olduðunca arýzalara 2 veya daha çok kiþi çýkmalýdýr. Eldivensiz çalýþma halinde alyans ve kol saati çýkarýlmalýdýr. Elektrikli alet ve aygýtlarýn bakým ve kontrolü mutlaka ehliyetli elektrikçiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Zorunlu olmadýkça gerilim varken bakým ve onarým iþleri yapýlmamalýdýr. Elektrik Ýç Tesisat Yönetmeliði nin tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan deðiþikliði ile kaçak akým rölesi kullanýmý zorunlu hale gelmiþtir. Saha daðýtým panolarýnda kaçak akým cihazý olduðu kontrol edilmelidir. Gerekli topraklama önlemleri alýnmalýdýr.

13 Daðýtým Tablolarýnda Özel Güvenlik Önlemleri Daðýtým tablolarýnda iþletme sýrasýnda meydana gelebilecek her türlü zorlamalara dayanýklý yalýtkan ve madeni malzeme kullanýlacaktýr. Daðýtým tablolarý mekanik zorlamalara, neme, ýsýnma ve alev almaya karþý yeter derecede dayanýklý olacaktýr. Daðýtým tablolarýnýn topraklamasý mutlaka saðlanacaktýr. Daðýtým tablolarýnýn etrafý yabancý cisimlerin girmemesi için ve akým taþýyan noktalarýnýn dokunmaya karþý örtülmüþ olmasý gereklidir. Tablo arkasýnda gerilim altýnda bulunan kýsýmlarýnýn duvardan, borulardan, tablo madeni aksamýndan vs. yerlerden uzaklýðý en az 15 mm olacaktýr. Daðýtým tablolarýnda, her akým devresine iliþkin iletkenlerin, sigortalarýn, anahtarlarýn ve þalterlerin ait olduðu yerin iþaretleri bulunacaktýr. Daðýtým tablolarýnda gerek ön ve gerekse arka taraflarda gerilim altýnda bulunan kýsýmlara dokunmaya engel olacak gerekli önlemler alýnmýþ olacaktýr. Yalýtkan maddelerden yapýlmýþ olsa bile, daðýtým tablolarýnda ve baðlantý kutularýnda güvenlik hattýnýn baðlanmasý ve daðýtýmý için tertibat olacaktýr. Toprak ile potansiyel farký 42 volttan fazla olan alternatif gerilimli elektrik tablolarý, özel yerlerde bulundurulacak ve bu yerlerin tabaný, akým geçirmeyen malzemelerden yapýlmýþ veya bu cins malzeme ile kaplanmýþ olacaktýr. 11

14 Trafo Þalt Sahasý ve Daðýtým Merkezlerinde Bulunmasý Gereken Güvenlik Malzemeleri Seyyar lamba Emniyet transformatörü Gerilim kontrol aygýtý Neon lambalý ýstanka Ag ve Yg eldiveni Normal iþ eldiveni Topraklama ve kýsa devre teçhizatý Topraklama ýstankasý Topraklama noktasý flamasý El feneri Yalýtkan miðfer Emniyet kemeri Güvenlik korkuluðu Çalýþma alaný kasaklama iþaretleri Yalýtkan tabure Yangýn söndürme cihazlarý Yalýtkan merdiven Suni solunum cihazý 12 Elektrik Tesisat Türleri Kuru yerler... Normal tesisat Tozlu yerler... Etanþ tesisat Geçici nemli yer... N.tesisat + etanþ t. Nemli yerler... Etanþ tesisat Islak yerler... Etanþ tesisat Yüksek ýsýlý yerler.. Isýya dyn. tesisat Buhar ve gaz bul. yerler... Etanþ + nemli yer t. Yangýn teh.bulunan yerler.. EX tesisat Patlama teh. olan yerler EX Tesisat

15 Bakým ve Onarým Sýrasýnda Uyulmasý Gereken Temel Kurallar Hattýn akýmý kesilmeli, Yeniden akým verilmemesi için gerekli önlemler alýnmalý, uyarý levhalarý asýlmalý, Çalýþma yerinde akým yokluðu kontrol edilmeli, Topraklama kontrol edilmeli eðer topraklama yoksa yapýlmalý, Çalýþýlan yerde veya yakýnýnda gerilim varsa, bu kýsýmlar uygun þekilde yalýtýlmalýdýr. Yüksek Gerilim Tesislerinde Bakým ve Onarým Ýþleri Sýrasýnda Alýnmasý Gereken Önlemler Tesise gelen besleme kaynaklarý ayrýlmalýdýr. Gerekli uyarý levhalarý asýlmalýdýr. Gerilimin kesildiði kontrol edilmelidir. Topraklama ve kýsa devre yapýlmalýdýr. Çalýþma yeri sýnýrlandýrýlmalýdýr. Koruyucu iþaret ve levhalar asýlmalýdýr. Çalýþma izni düzenlenmelidir. Tesisten sorumlu olan görevlilerle görüþme yapýlmalý ve anlaþma saðlanmalýdýr. Yetkililer tarafýndan hazýrlanmýþ yazýlý veya sözlü talimatlar göz önünde bulundurulmalýdýr. Alýnmýþ olan önlemleri izlemek ve gözetlemek amacýyla sorumlu bir þahýs görevlendirilmelidir. Bütün bu iþlemler sýrasýnda gereðinden fazla dikkatli olunmalýdýr. 13

16 2. Yüksekte Çalýþma Yüksekten düþme nedeniyle yaþanan kazalar, aðýr yaralanmalý veya ölümle sonuçlanan kazalarýn baþýnda gelir. 14

17 Yüksekte çalýþýrken risk yaratan ekipmanlar nelerdir: Merdivenler, Elektrikli aletler, kablolar, diðer makineler, Ýskeleler ve eriþim için kullanýlan parmaklýklý geçitler, Geçici çalýþma platformlarý. Yüksekte çalýþýrken; Hasarlý merdiven veya iskelelerde çalýþmayýn. Unutmayýn, merdivenler geçiþ ya da bir yere çýkmak için kullanýlýr, çalýþma platformu olarak deðil. Korkuluðu olmayan iskele ya da platformda çalýþmayýn, durumu hemen amirinize bildirin. 2.1 Ýskelelerde Çalýþma Ülkemizde ölümlü iþ kazalarýnýn çoðu düþmelerden kaynaklanmaktadýr. Potansiyel bir düþme tehlikesi ya da kayma tehlikesi varsa düþmeden koruyan emniyet kemerlerinin kullanýlmasý gerekmektedir. Ýskele kurulumunda dikkat edilecek konular; Ýskelelerin kurulumu, deðiþtirilmesi ya da sökümü uzman kiþilerin gözetiminde tecrübeli iþçiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Taban levhalarýnýn yeterli geniþlikte olmasýna dikkat edilmelidir. Hasarlý olmayan metal ayak levhalarý kullanýlmalýdýr. Ýskele ayaklarý düzgün ve saðlam zemine oturturmalýdýr. Ýskele geçiþleri ve eriþim noktalarý temiz ve açýk olmalýdýr. 15

18 Ýskelede çalýþýrken nelere dikkat etmeliyiz? Ýskeleden aþaðý malzeme ve ekipman atmayýn, sarkýtmayýn. Hareketli iskelelerde çalýþmaya baþlamadan önce ayaklarýný sabitleyin. Yapýlan iþe uygun olarak size verilen kiþisel koruyucunuz olmadan - özellikle paraþüt tipi emniyet kemeri - çalýþmaya baþlamayýn. Ýskele üzerinde istifleme yapmayýn. Baðlantý elemanlarýnda problem gördüðünüzde hemen amirinize bildirin. 2.2 Merdivenlerde Çalýþma 16 Çalýþmaya baþlamadan önce merdivenin hasarsýz olduðunu kontrol edin. Merdivenler saðlam bir zemine yerleþtirilmelidir. Daha yükseklere ulaþmak için geçici destekler ya da ekstra yükseltiler oluþturmayýn. Merdivenler kýrýlgan yüzeyler üzerine ya da herhangi bir ekipman üzerine yerleþtirilmemelidir. Genel olarak merdivenler 1-4 oranýyla ya da yatayla 75 derece açý yapacak þekilde yerleþtirilirler. Merdivenlerden inerken ya da çýkarken her iki el de serbest olmalýdýr. Aletler ve ekipmanlar ya bir sýrt çantasý ile ya kemer ile ya da çýktýktan sonra bir baþka kiþi tarafýndan uzatýlarak çýkartýlmalýdýr.

19 3. El Aletleri ile Çalýþma Tornavida, kontrol kalemi, pense, makas, civata sökme anahtarý, karga burun, eðe, alyan anahtar vb. sýk kullanýlan el aletleridir. Iþ kazalarýnýn önemli bir bölümü, bu el aletlerinin yanlýþ kullanýlmasý ile bakýmsýz veya arýzalý aletlerin kullanýlmasýyla meydana gelir. Temel güvenlik kurallarý: Öncelikle kullanacaðýnýz el aletinin saðlam ve arýzasýz olmasýna dikkat edin. El aletinin yapýlan iþe uygun olmasýna dikkat edin. Örneðin, KESKÝ yerine TORNAVÝDA kullanmayýn. El aletleri ile çalýþmada gözlük ve eldiven gibi kiþisel koruyucular kullanýlmasý gerekebilir. Kullanýlmasý zorunlu olan koruyucularý mutlaka kullanýn. Kullandýðýnýz aletlere özen gösterin. Aletin kýsa sürede arýzalý hale gelmesi YANLIÞ KULLANIMIN bir göstergesidir. Yüksek yerlerde el aleti kullanýmý sýrasýnda dengeli olmaya dikkat edin. Mutlaka bir ellerin boþta olmasý gerekir. Ucu sivri el aletlerini iþ elbisesinin cebi gibi tehlikeli yerlere koymayýn. Bunun için takým çantasý ya da özel taþýma aparatý kullanýn. 17

20 Elektrikli El Aletleri 3.2 Basýnçlý Hava ile Çalýþan Aletler Aletleri kullanmadýðýnýz zaman, temizlik ve bakým yaparken, parça deðiþtirirken fiþten çekin. Ýþle ilgisi olmayan kiþileri iþ sahasýndan uzak tutun. Ýki elinizi kullanmanýz gereken aletlerle çalýþýrken parçayý mengene veya iþkence ile sabitleyin. Fiþi takýlý aleti taþýrken anahtarýndan tutmayýn. Aletleri güvenli ve temiz tutun. Giyiminize dikkat edin, bol olmayan iþ elbisesi giyin (Bol giyecekler ve takýlar dönen kýsýmlara takýlabilirler). Zarar görmüþ aletleri kullanmayýn, mutlaka amirinize bildirin. Bu aletleri yenisi ile deðiþtirin. Portatif aletleri kablosundan tutarak taþýmayýn. Elektrik kablolarýný aletleri yukarý çekmek/indirmek için kullanmayýn. Prizden çekmek için kablodan çekmeyin. Kablo ve hortumlarý yað, sýcak ve keskin yüzeylerden koruyun. Uygun topraklama yapýldýðýndan emin olun. ÝSGÇ El Kitabý Kendinize zimmetli olan takým ve el aletlerini geliþigüzel kullanan kiþilere vermeyin. Düþük basýnçlý hava bile ciddi yaralanmalara neden olabilir. Ýþe baþlamadan önce borularý, hortumlarý ve baðlantý noktalarýný kontrol edin. Ana tehlike, aletin fýrlattýðý cismin veya baðlantý parçalarýnýn kiþiye çarpmasýdýr. Elektrik kablolarý için alýnan önlemlerin aynýsýnýn hava hortumlarý için de alýnmasý gereklidir. Kesinlikle kendinize ya da bir baþkasýna basýnçlý hava tutmayýn. Aletin hava hortumundan kurtulmayacak þekilde baðlandýðýndan emin olun. Basýnçlý hava ile çalýþýrken gözlük, kulaklýk ve baret kullanýn.

21 3.3 Taþ Motoru (Spiral, Canavar) 3.4 Uzatma Kablolarý, Seyyar El Lambasý Taþ motoru ile yapýlan iþlerde çalýþýlan malzemeye ve amaca uygun taþ seçin. Diskin sýkma vidalarýnýn istenen toleransta olmasýna dikkat edin. Unutmayýn; aþýrý sýkmak, gevþek býrakmak ve çakmak tehlikelidir. Taþ motoru stop edildiðinde ataleti ile taþ dönmeye devam eder. Olasý kazalardan korunmak için, taþ tamamen durmadan masaya ya da yere koymayýn. Ýþlem yapýlacak malzemeyi sabitleyin. Taþ motorunun kullanýlmasýnda ortama çapak ve toz çýkar. Bu nedenle mutlaka gözlük takýn. Ýþlem sýrasýnda ortama yayýlan kývýlcýmlarýn çevreye zarar vermemesi için (özellikle yangýn ve patlama tehlikesi) panel ve duvar gibi ayýraçlar kullanýn. Kullanýlan el aletinin topraklama ve elektrik hatlarýnýn kontrol tarihinin geçip geçmediðini kontrol edin. Kontrol tarihi geçen el aletini kullanmayýn ve durumu amirinize bildirin. Taþ motorunun taþý üzerinde, taþ kopmalarýnda tehlike yaratmayacak þekilde sac koruyucunun olmasýna dikkat edin. Bu koruyucu olmadan taþ motorunu kesinlikle kullanmayýn. Taþ motorunu kullanýrken bol elbise, yüzük, kravat, zincirli yaka kartý gibi malzemeler bulundurmayýn. Uzatma kablolarýnýn eksiz ve iyi izole edilmiþ olmasýna dikkat edin. Hasarlý kablolarý kullanmayýn ve amirinize bilgi verin. Uzatma kablolarýnýn ve seyyar el lambalarýnýn kablo baðlantýlarýnýn elektrik tekniðine uygun, tamamen izole edilmiþ ve ortam þartlarýndan etkilenmeyecek þekilde düzenlenmiþ olduðunu iþe baþlamadan önce kontrol edin. Ýþlem bittikten sonra kablolarý geliþi güzel býrakmayýn. Uygun þekilde toplayýn ve askýsýna asýn. 19

22 4. Güvenlik ve Saðlýk Ýþaretleri YASAK ÝÞARETÝ: Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz býrakacak bir davranýþý yasaklayan iþarettir. UYARI ÝÞARETÝ: Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkýnda uyarýda bulunan iþarettir. EMREDÝCÝ ÝÞARET: iþarettir. Uyulmasý zorunlu bir davranýþý belirleyen ACÝL ÇIKIÞ VE ÝLKYARDIM ÝÞARETLERÝ: ilkyardým veya kurtarma ile ilgili bilgi veren iþaretlerdir. Acil çýkýþ yollarý, 20

23 Emniyet iþaretlerinin geometrik þekil ve anlamlarý: Yasak, zorunluluk iþareti. Uyarý iþareti. Bilgi veren iþaretler. Güvenlik iþaretleri, önceden belirlenmiþ risklerin olduðu ama bütün çabalara raðmen kontrol edilemeyen yerlere konur. Bu iþaretler sizi tehlikelere karþý uyarýr ve güvenlik iþaretlerine kesinlikle uyulmalýdýr. Güvenlik iþaretlerinin önü, herhangi bir malzeme ile asla kapatýlmamalýdýr. 21

24 5. Gürültü Canlýlar üzerinde olumsuz etki yapan ve rahatsýz eden düzensiz titreþimlerin meydana getirdiði yüksek seslere gürültü denir. Gürültünün dolaylý ya da dolaysýz, geçici veya kalýcý zararlarý vardýr. Bu zararlar þu etkenlere göre deðiþiklik gösterir: Gürültünün þiddetine, frekans daðýlýmýna ve türüne, maruziyet süresine, gürültü kaynaðýna olan uzaklýða, yaþ, cinsiyet ve mevcut hastalýk durumuna. Unutmayýn; gürültü nedeniyle oluþan duyma kaybý kalýcýdýr! Gürültü nedeniyle iþitme hücreleri önemli derecede zarar gören bir kiþi, iþitmeyi artýrýcý cihaz kullanmak zorunda kalabilir. Bu hücreler ölmüþse; ne ilaç ne cerrahi metod ne de cihaz kiþinin iþitmesini düzeltemez. 22

25 Iþyerinde gürültü, kiþi üzerinde oluþturabileceði saðlýk hasarýnýn yaný sýra, iþ kazasý riskini de artýrmaktadýr. Çünkü, gürültülü ortamda, alçak sesleri de duyamayýz ve bu da haberleþme problemlerine neden olur. Sinirlilik, kan damarlarýnýn daralmasý, kas gerilmeleri vb. gürültünün olumsuz etkileridir ve bunlar iþ kazasý riskini artýrýr. Bu nedenle aþaðýdaki kurallara uyulmasý gerekir: Ýþin gerektirdiði kulak koruyucusunu mutlaka kullanmak, Koruyucuyu çalýþma ortamýna girmeden takmak, ortamdan çýktýktan sonra çýkarmak, Kulak koruyucusunu doðru takmak ve temizliðini saðlamak, Verilen kulak koruyucusunu iyi muhafaza etmek, Kulak týkaçlarý takýldýktan sonra çene hareketlerine (konuþma, çiðneme vs.) baðlý olarak yerinden çýkabilir. Çalýþýrken týkaçlar zaman zaman kontrol edilmeli, gerektiðinde yerine iyice yerleþtirilmelidir. Ülkemizde gürültü sýnýr deðeri Gürültü Yönetmeliði ne göre 87 db olarak belirlenmiþtir. 23

26 6. Elle Yük Kaldýrma ve Taþýma ÝSGÇ El Kitabý Bel incinmeleri çalýþma yaþamýnda sýk karþýlaþýlan durumlardandýr. Basit teknikler kullanarak bu incinmelerden korunabilirsiniz. Malzeme hareketleri üç aþamada gerçekleþtirilir: 1. Kaldýrma, 2. Taþýma, 3. Ýstifleme. Öncelikle kazaya uðramamak için önce bir düþünün. Fiziksel kapasitenizi bilerek yükü kaldýrmaya ve taþýmaya çalýþýn. Gerektiðinde arkadaþýnýzdan yardým isteyin veya yardýmcý taþýma aracý kullanýn. Cevaplandýrýlmasý gereken temel sorular þunlardýr: Yük elle taþýnabilir mi? Kaldýrma ve taþýma ekipmaný gerekli mi? Yükün aðýrlýðý, þekli, sýcaklýk vb. özellikleri taþýmaya uygun mu? Yük nereye taþýnacak? Güvenli bir istifleme alaný mevcut mu? Ortam yeterince aydýnlýk mý? 24

27 Sýkýca kavra Ayaklarýnla kaldýr Nereye gittiðini gör Indirirken dizlerini eð ve yükü ayaklarýna koy Vucüdunu döndürmeden önce ayaðýný hareket ettir Aklýný kullan, sýrtýný koru! Yük kaldýrma iþlemi için dikkat edilmesi gerekenler: Hiçbir zaman yükü ayakta durup öne eðilerek kaldýrmayýn. Önce çömelin, yükü vücuda yakýn tutarak yükle beraber ayaða kalkýn. Bu þekilde yükün bel üzerinde oluþturduðu aðýrlýðý azaltýrsýnýz. Yükü ilerisini görmenizi engellemeyecek pozisyonda tutun. Vücudunuzun bükülmesini engelleyin. Parmaklarýný koruyarak yavaþça yükü kaydýr 25

28 7. Kapalý Alanlarda Çalýþma ÝSGÇ El Kitabý Kapalý alanlara girmenin temel tehlikelerinden biri, oksijen yetersizliðine maruz kalmaktýr. Bunun dýþýnda, ortam kontrollerinin yeterince yapýlamamasý nedeniyle, bu ortamlar birçok saðlýk ve güvenlik riski içerirler. Bu nedenle, bu alanlarda çalýþacaklarýn mutlaka konu ile ilgili eðitim almýþ ve çalýþma izinlerinin olmasý gerekir. Kapalý alana giriþ, kapalý alana giriþ izni ile baþlar. Emniyetli giriþ ve çýkýþ için olduðu gibi, acil durum tahliyesi için de gerekli unsurlar temin edilmedir. Çalýþma alanýnýn etrafýnda uyarý iþaretleri veya bariyerler bulundurulmalýdýr. Alanýn yeterli havalandýrmasýnýn yapýldýðýndan emin olunmalý. Kapalý alana girmeden önce kurtarma halatý baðlanmalýdýr. En az 1 kiþi dýþarýda gözlemci olarak bulundurulmalýdýr. Yapýlacak her iþ öncesinde, o iþ belirlenen alanda daha önce yapýlmýþ olsa bile, ayrý bir risk deðerlendirmesi yapýlmasý gerekir. Çünkü bu alanlardaki riskler, çevre þartlarýnýn deðiþkenliðinden dolayý geçicidir. Bu ortamlarda yapýlan çalýþmalarda, normalden daha dikkatli olunmalýdýr. 26

29 8. Kaynak Ýþlerinde Güvenlik Temel üretim yöntemlerinden biri olan kaynaklý imalat, sahip olduðu avantajlarý nedeniyle yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Konuyla ilgili çalýþma ortamlarýnýn güvenliðinin saðlanmasý iþ saðlýðý ve güvenliði çalýþmalarý açýsýndan önem taþýmaktadýr. Kaynak iþlerinde sýk karþýlaþýlan tehlikeler þunlardýr: Metal dumanýnýn solunmasý, Gözün kaynak arký ýþýklarýna maruz kalmasý, Göze yabancý madde batmasý, Yanýklar. Kaynak ve kesme iþlemlerinde ergimiþ metal, kývýlcým, cüruf ve kýzgýn yüzeyler oluþur. Bunlar iþyerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliði açýsýndan tehlike kaynaðýdýr ve gerekli önlemler alýnmadýðý takdirde yangýna ya da patlamaya neden olurlar. Dikkat edilmesi gerekenler: Yanýcý her þey kaynak yapýlan alanýn çevresinden uzaklaþtýrýlmalý, Uzaklaþtýrýlamayan makine ve teçhizat yanmaz malzeme ile örtülmeli, Aralýklar kapatýlmalý, Yangýn söndürücü ile kaynak yapýlan yerde bulunulmalý, Kaynak yapýlan yer kaynak tamamlandýktan sonra uygun aralýklarla denetlenmelidir. 27

30 Elektrik kaynaðýnda en büyük tehlike elektrik çarpmasýdýr. Elektrik akýmýna maruziyeti önlemek için; Düzenli olarak arýza veya açýk uçlu kablo olup olmadýðý kontrol edilmeli. Ýyi izole edilmiþ kuru eldivenler ve eletrod tutucular (pens) kullanýlmalý, çýplak elle elektroda dokunulmamalý. Kaynakçý lastik veya tahta altlýk kullanmalý, ayakkabýsý da buna uygun olmalý. Pensin iyi izole edilmiþ olmasýna dikkat edilmeli, ýsýnan pens asla soðumasý için suya batýrýlmamalý ve iletken yüzeye serbest þekilde býrakýlmamalý. Akým devresine temas halindeyken elektroda dokunulmamalýdýr. Tesisatýn iyi bir þekilde topraklandýðýndan emin olun. ÝSGÇ El Kitabý Kaynak kablosunu takarken veya kutuplarý deðiþtirirken makineyi kapatýn. UNUTMAYIN Gözler tüm kaynak iþlemlerinde her türlü radyasyona ve ýsýya karþý muhakkak korunmalýdýr. En iyi korunma için yüz koruyucu maskeler veya kasklar ve koruyucu gözlükler kullanýlmalýdýr. 28

31 9. Titreþim Ýki tip titreþim vardýr. Birincisi el-kol titreþimi, ikincisi tüm vücut titreþimidir. Çeþitli makinelerin hareketli parçalarý mekanik titreþim yaratýr. Makineler tarafýndan yayýlan titreþim doðrudan makinenin ucu tarafýndan ele iletilir. Titreþim, hem doðrudan uygulama bölgesini, hem de dolaylý olarak çalýþanýn tüm vücudunu etkiler. Uyulmasý gereken kurallar: Makinelerin dengeli olmasý saðlanarak ve hareketli parçalarýn birbirlerine çarpmasý engellenerek titreþim seviyesi ile gürültü azaltýlabilir. Döner baþlýklý aletlerin tamiri/bakýmý uzman personel tarafýndan orijinal parçalar kullanýlarak yapýlmalýdýr. Titreþim yayan ekipmanlarýn kullanýldýðý iþler dönüþümlü olarak yapýlmalýdýr. El araçlarýnýn kullanýmý sýrasýnda bileðin düz durmasýna dikkat edilmelidir. Vücudun uygun pozisyonu titreþime maruziyeti azaltacaktýr. Doku sýkýþmasý önlemelidir. Tekrarlayan parmak hareketleri engellenmelidir. Kesici aðýzlarýn bakýmý düzenli olarak yapýlmalýdýr. En az titreþim yayan araç seçilmelidir. 29

32 10. Ergonomi Ergonomi; insan, araç-gereç, çevre koþullarýnýn etkileþimini inceleyen ve sorunlarýn engellenmesi veya azaltýlmasý için çalýþan bir bilim dalýdýr. Ergonomik sorunlar; sadece þiddetli travmalar tarafýndan deðil, tekrarlayýcý ve zorlayýcý hareketlerle, uygun olan/olmayan pozisyonlarda uzun süreli duruþ ve termal konfor eksiklikleri nedeni ile de oluþurlar. Bu sorunlar; Titreþim yayan ekipmanlarýn uzun süre kullanýmýnda, Ters yöne güç uygulamalarýnda, Ellere, bileklere, sýrta ve eklemlere fazla yük bindiði durumlarda, Kollarýn baþ üzerinde çalýþmaya zorlandýðý hallerde, Belin eðilmeye zorlandýðý iþlerde, Aðýr yüklerin itildiði veya kaldýrýldýðý zamanlarda oluþur. BEDENÝN UYGUNSUZ DURUÞU, nötr duruþun dýþýndaki duruþlardýr. Unutmayýn; fiziksel sýnýrlarý geren uygunsuz duruþ ya da desteksiz duruþ, sinirler üzerinde baský yapabilir ve tendonlara zarar verebilir. 30

33 Uygunsuz ergonomik þartlarýn yol açtýðý kas-iskelet sistemi rahatsýzlýklarýndan korunmak için; Dik pozisyonda (nötral duruþta) çalýþýn. Aþýrý kuvvet ve tekrarlarý azaltýn. Termal þartlarý uygun (ýsý, nem, titreþim vb.) yerlerde çalýþýn. Statik, desteksiz duruþlarý azaltýn. Uygun kaldýrma tekniklerini kullanýn ve kaldýrma araçlarýndan faydalanýn, gerekirse yardým alýn. Kýsa aralar verin, ayaða kalkýn, esneyin. Konforlu bir çalýþma ortamý oluþturun. Mümkünse uzun süreli ayakta durmayýn. Ayakta çalýþmak gerekiyor ise, belirli aralýklarla bir sandalye veya taburede oturun. Sert olmayan bir malzeme üzerinde çalýþýn. Yüzünüzü iþe dönün. Vücudunuz iþe yakýn olsun. Eðer bir tarafa dönülecek ise bel ve omuz bükülerek deðil, ayaklar üzerinde dönün Yerlerin temiz, düz olmasý saðlanmalý. Kaygan zeminler temizlenmeli. Ayakta iþ yapan kiþiler alçak topuklu ve tabaný destekli iþ ayakkabýsý giymelidir. 31

34 11. Kiþisel Koruyucu Donanýmlarýn Kullanýmý iþverene bildirmekle yükümlüdür. Size verilen ve hangi iþlerde kullanýlacaðý anlatýlan iþe uygun kiþisel koruyucularý mutlaka kullanýn. Yasal düzenlemelere göre iþçiler, kendilerine verilen kiþisel koruyucu donanýmlarý aldýklarý eðitime ve talimata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Ayrýca, iþçiler kiþisel koruyucularda gördükleri herhangi bir arýza ya da eksikliði Hasarlý koruyucu donanýmlarý amirinize bildirin. Yaptýðýnýz iþe uygun iþ elbisesi giyin. Kenarý, dýþ yüzeyi çatlamýþ, delinmiþ veya bozulmuþ baretleri kullanmayýn. Baretlerinizi boya, tiner gibi incelticilerle temizlemeyin. Bu uygulama, baretin koruyuculuk özelliðini azaltacaktýr. 2 metre ve daha yüksek yerlerde yapýlan çalýþmalarda paraþüt tipi emniyet kemeri kullanýn. Kulak týkaçlarýný iþe baþlamadan önce hijyenik þartlarda temiz ellerle takýn. Görülen en yaygýn hata, týkaçlarýn yaðlý ve kirli ellerle takýlýp çýkartýlmasýdýr. Çene hareketlerine baðlý olarak kulak týkaçlarý yerinden çýkabilir. Bu nedenle, týkaçlar zaman zaman kontrol edilmelidir. Kiþisel koruyucu donanýmlar, sizin SAÐLIK ve GÜVENLÝÐÝNÝZ içindir. Bana bir þey olmaz demeyin. Unutmayýn, koruyucu donanýmlar HAYAT KURTARIR. 32

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr.

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. 1 1 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. Ýþyerinizde, dýþarda veya evde yaptýðýnýz iþler, hareketler belinizi aðrýtabilir. Bulaþýk yýkama, evi süpürme, hatta telefonda

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Önemli Güvenlik Bilgileri

Önemli Güvenlik Bilgileri Türkçe 31-1 Önemli Güvenlik Bilgileri Sunucu, Saklama, Güç, Að ve Raf Ürünleri için Ürünü Kurmadan Önce Okuyun Tüm ürün güvenlik ve kullanma talimatlarýný izleyin ve uygulayýn. Daima ekipmanla birlikte

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1 Maddenin ya da preparatýn özdeþliði ve tedarikçi Ürün Adý: METHANOL Bilgi Formu Numarasý: 661934 4. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Temizleme maddesi, /, Reaktif Ürün Parça Numarasý: 661934 GÜVENLÝK BÝLGÝ

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ (FK2 / FK4 / FK4L) KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ (FK2 / FK4 / FK4L) KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ (FK2 / FK4 / FK4L) KULLANMA KILAVUZU Genel : Federal Kaçak Ak m Koruma şalterleri (RCCB), bağl bulunduğu şebekede oluşan herhangi bir kaçak durumunda devreyi

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

TEDBÝR BÝZDEN... ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ

TEDBÝR BÝZDEN... ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ 31. yýl TEDBÝR BÝZDEN... ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ Egitim Hizmetleri Denetim Hizmetleri Danýþmanlýk ve Uzmanlýk Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Kiþisel Koruyucu Donanýmlar 31. yýl TEDBÝR BÝZDEN... ÝÞ SAÐLIÐI

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU . GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1.1 Ürün tanýmlayýcý Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 625111-r 1. 0. 0 Ürün Parça Numarasý: 625111 (MOX-5), 625129 (MOX-40), 636480 (MOX-2) Saha 1: Wilhelmsen Ships Service AS Saha

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL PRENSİPLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ? ÇALIŞANI KORUMAK ÜRETİM GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İŞLETME GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK. KİŞİSEL KORUYUCU

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 777033 2. 0. 1 Madde/Preparat Kullanýmý: Water treatment Ürün Parça Numarasý: 777033 (25Ltr plastic) Saha 1: Wilhelmsen Ships Service AS Saha 2: Strandveien

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 630384 2. 0. 1 Madde/Preparat Kullanýmý: Polimer onarým sistemi Ürün Parça Numarasý: 630384, Leak Stop I, 50 x 1200 mm 606006, Leak Stop II, 50 x 3600

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 777192 3. 0. 2 Madde/Preparat Kullanýmý: Yakýt arýtma Ürün Parça Numarasý: 777192 (25Kg Steel) Saha 1: Wilhelmsen Ships Service AS Saha 2: Strandveien

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU . GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1.1 Ürün tanýmlayýcý Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: AIR-r 1. 0. 0 Head Office:: Wilhelmsen Ships Service AS Address: Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway, Tel:(+47) 67 58 45 50

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559130-09 TR - (03/05) KS890E

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559130-09 TR - (03/05) KS890E Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559130-09 TR - (03/05) KS890E SCORPION ÇOK AMAÇLI TESTERE Tebrikler! Bir Black&Decker ürünü seçmiþ bulunuyorsunuz. Amacýmýz, kaliteli aletleri uygun

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İŞ KAZALARI Önlenebilir nedenlere bağlı olarak

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ Celal TOPRAKÇI Kimya Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU . GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 758136 1. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Smoke detector (12 canister) Ürün Parça Numarasý: 740837 Saha 1: Wilhelmsen Ships Service Saha 2: Strandveien

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi KAPAK Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03.

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU . GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1.1 Ürün tanýmlayýcý Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 596023-r 1. 0. 0 Ürün Parça Numarasý: 596023 (200 liter) Head Office:: Wilhelmsen Ships Service AS Address: Strandveien 20, N1324

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

Ýçindekiler. EK.1. Çið Süt Üretimine Ýliþkin Yasal Düzenlemeler...15 Ek.2. Çið Sütün Uymasý Gereken Standartlar ve Mikrobiyolojik Kriterler...

Ýçindekiler. EK.1. Çið Süt Üretimine Ýliþkin Yasal Düzenlemeler...15 Ek.2. Çið Sütün Uymasý Gereken Standartlar ve Mikrobiyolojik Kriterler... Ýçindekiler Ön Söz........................................3 Sunuþ.........................................5 01. Amaç.......................................6 02. Kapsam.....................................6

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 659276-B 2. 0. 1 Madde/Preparat Kullanýmý: Engineering Repair Compound Ürün Parça Numarasý: 659276 Saha 1: Wilhelmsen Ships Service Saha 2: Stranveien

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı