İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç ve kapsam Bu yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı nın teşkilat, görev, yetki ve çalışma usul esasları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile bağlı müdürlük ve şeflikleri kapsar. Madde 2. Dayanak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Madde 3. Tanımlar Bu Yönetmelikte ifade edilen; 3.1 Belediye İzmir Büyükşehir Belediyesini, 3.2 Belediye Başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını, 3.3 Meclis, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisini,

2 3.4 Encümen İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenini, 3.5 Genel Sekreter İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini, 3.6 Genel Sekreter Yardımcısı İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını, 3.7 Daire Başkanı Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanını, 3.8 Şube Müdürü Yol Üst Yapı Şube Müdürünü, Yol Altyapı Şube Müdürünü, Bakım Onarım Hizmetleri Şube Müdürünü, Altyapı Koordinasyon Şube Müdürünü, Ar-Ge İnovasyon Şube Müdürünü ve İdari Mali İşler Şube Müdürünü temsil etmektedir. Madde 4. Teşkilat Yapısı İKİNCİ BÖLÜM Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü, Yol Alt Yapı Şube Müdürlüğü, Bakım Onarım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü, İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü ve Ar-Ge İnovasyon Şube Müdürlüğü olmak üzere 6 müdürlükten oluşmaktadır. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı; Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü Yol Alt Yapı Şube Müdürlüğü o Yol Kaplamaları Şube Şefliği o Yol Düzenlemeleri Şube Şefliği Bakım Onarım Hizmetleri Şube Müdürlüğü o Şantiye Şefliği o Elektrik Bakım Şube Şefliği o Yıkım ve Yol Toprak İşleri Şefliği Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü o Ruhsat Şube Şefliği o Denetim Şube Şefliği Ar-Ge İnovasyon Şube Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Şeklinde yapılanmıştır. Şeflikler Müdürlüklere, Müdürlükler Daire Başkanlığı na, Daire Başkanlığı ise sorumlu olduğu Genel Sekreter Yardımcısına bağlıdır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Madde 5. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması Kanunu çerçevesinde, projesi ilgili birimler tarafından hazırlanan yeni cadde,

3 bulvar, meydan, bağlantı yolları, yeşil alan düzenlemesi ve yapım aşamasını yürütmek, yolların bakım onarımını yapmak /yaptırmak, mevcut açık yeşil alan ve meydanlarda ilgili birimlerce bildirilen inşaat onarımlarını yapmak / yaptırmak. Yıkım kararı alınan yapıların içme suyu, elektrik, telefon vb. aboneliklerinin sonlandırılıp, boşaltılması ve gerektiğinde zabıta önlemleri ilgili birimlerce gerçekleştirildikten sonra yıkımlarını yapmak, Altyapı çalışmalarının koordinasyonunu yapmak, Belediyemizin diğer Daire Başkanlıklarının sürdürdüğü işlere gerektiğinde iş makinesi desteği vermek, Doğal afetlerin yarattığı olumsuz fiziki etkilerin kaldırılmasına yönelik çalışmaları yapmak, Kentsel mekanda yenilikçi alt ve üst yapı uygulamaların geliştirilmesini araştırmak, uygulamalarda verimliliği sağlamak, yenilikçi yöntem ve uygulamalarla nitelikli düzenlemeler gerçekleştirmektir Fen İşleri Dairesi Başkanı nın görev, yetki ve sorumlulukları Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirir ve Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin kararlarını uygular. Daire Başkanı yürüttüğü görev ve faaliyetlerden dolayı bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı na karşı sorumludur. Yasa ve yönetmeliklerle kendine verilmiş olan görevleri mevzuata uygun olarak Yapı Denetim Elemanları tarafından hazırlanan hakediş raporlarını Harcama Yetkilisi olarak onaylar. Diğer Daire Başkanlıkları ile ortak yürütülen projelerde koordinasyon ve bilgi akışını sağlar. Daire Başkanlığında çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirler. Daire Başkanlığına ulaşan evrakların ve görevlerin bağlı müdürlükler arasında dağılımı ve denetimini sağlar. Daire Başkanı kendine bağlı olan birimler arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlar ve çalışmalarını denetler. Müdürlüklerce hazırlanan evrakları, çalışmaları denetler, yönlendirir ve onaylar. Stratejik Plan ve performans programı çalışmalarını yürütür. Daire Başkanı personelin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmasını sağlar, çıkacak sorunlarda personeline Daire Başkanı İş güvenliğinin sağlanması ve çalışma ortamının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasını sağlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Madde 6. Daire Başkanlığı na Bağlı birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları 6.1.Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları İhale süreci tamamlanan onaylı yeni yol ve mevcut yol düzenleme, bakım-onarım projelerinin, aydınlatma uygulamalarının sözleşme ve eklerindeki hükümler çerçevesinde, proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

4 Saha yerinde inceleme yapılarak projenin uygunluğunun imalatların her aşamasında denetim ve kontrolünü yapmak, İş güvenliği ile ilgili tedbirlerin düzenli olarak kontrol etmek, şantiye defterlerinin doldurulmasını sağlamak, tutanak ve hakediş hazırlamak ve takibini yapılmak, Revize projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve gerekirse statik hesapları yapmak, Diğer kurumlarla iletişim ve yazışmalar yapmak, Kurum içi yazışmalar yapılmak, şantiye sahası dışında atölyede imalatı yapılan iş kalemlerinin kontrolü, malzeme onay formlarının projeye ve şartnamelere uygunluğunun kontrolü, şantiye sahasında yapılan betonarme imalatlardan beton ve çelik numunelerin alınmasının ve sonuçların takibi, Keşif arışı, gerekçeli rapor, süre uzatımı, yeni birim fiyat, mukayeseli keşif, yeni fiyat analizleri gibi kurum içi yazışmalar yapmak, Kurum içi diğer birimlerle çalışılması gereken durumlarda koordinasyonu sağlanmak, UKOME ve AYKOME teknik kurullarına katılarak gerekli kararların alınmasını sağlamak, Kesin Kabul ve Geçici Kabul işlemlerini yapmak, İdarenin çeşitli birimleri için zeminde halihazır ölçümleri, plankote röleve ölçümlerinin yapmak, yol ve tretuvar çalışmalarında kotsuz olarak gelen yol projelerine profil ve en kesit hazırlanarak kırmızı kot hesaplamak, projenin saha aplikasyonunun yapmak, projelerin mülkiyet ve imar sorunlarının araştırılması ile kamulaştırma çalışmalarını incelemek, kazı- dolgu metraj hesapları yapmak İmar planlarında bulunan yol, kavşak, köprü, viyadük, taşıt veya alt-üst geçitleri vb. ulaşım düzenleme proje hazırlığı yapmak Can ve mal güvenliğinin tehlikeye düştüğü acil durumlarda, Başkanlık Olur'u alarak, metraj ve keşif çalışmaları sonrasında proje ve yaklaşık maliyet hesapları ile ihale yapılmasını sağlamak. Belediyemiz sorumluluğunda olan park, meydan ve alt geçitlerdeki aydınlatma sistemlerinin bakım onarımını yapmak, Belediyemiz sorumluluğunda olan meydan, cadde, bulvar ve ana bağlantı yollarında hidrolik mantar bariyer yapılması, hücresel dolgu yapmak vb. işlemleri yapmak Müdürlüğümüz görev ve sorumluluk alanları ile ilgili vatandaş taleplerini yerinde tetkik ederek değerlendirmek, Kamulaştırmasız el atmaların yerinde tespit edilerek hukuk evraklarının cevaplamak, Kaza raporlarının maliyet hesabını yapmak Belediye binalarımızın dış cephelerinde ışıklandırma ve elektrikli süsleme yapmak. Belediyemizin sorumluluğunda bulunan binalarda, yapılarda, yaya alt ve üst geçitlerdeki asansörlerin, yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımını yapmak Yol Üst Yapı Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları Yol Üst Yapı Şube Müdürü yürüttüğü tüm faaliyetlerden Fen İşleri Dairesi Başkanı na karşı sorumludur. Yasa ve yönetmeliklerle kendine verilmiş olan görevleri mevzuata uygun olarak Yapı Denetim Elemanları tarafından hazırlanan hakediş raporlarını inceler ve onaylar. Müdürlüğe ulaşan evrakların ve görevlerin dağılımı ve denetimini sağlar. Müdürlükte hazırlanan evrakları, çalışmaları denetler, yönlendirir. Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü nün bütçesini hazırlayarak etkin ve verimli olarak kullanılmasını

5 sağlar Yol Alt Yapı Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları İhale süreci tamamlanan onaylı yeni yol ve mevcut yol düzenleme, bakım-onarım projelerinin, aydınlatma uygulamalarının sözleşme ve eklerindeki hükümler çerçevesinde, proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, Saha yerinde inceleme yapılarak projenin uygunluğunun imalatların her aşamasında denetim ve kontrolünü yapmak, İş güvenliği ile ilgili tedbirlerin düzenli olarak kontrol etmek, şantiye defterlerinin doldurulmasını sağlamak, tutanak ve hakediş hazırlamak ve takibini yapılmak, Revize projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve gerekirse statik hesapları yapmak, Diğer kurumlarla iletişim ve yazışmalar yapmak, Kurum içi yazışmalar yapılmak, şantiye sahası dışında atölyede imalatı yapılan iş kalemlerinin kontrolü, malzeme onay formlarının projeye ve şartnamelere uygunluğunun kontrolü, şantiye sahasında yapılan betonarme imalatlardan beton ve çelik numunelerin alınmasının ve sonuçların takibi, Keşif arışı, gerekçeli rapor, süre uzatımı, yeni birim fiyat, mukayeseli keşif, yeni fiyat analizleri gibi kurum içi yazışmalar yapmak, Kurum içi diğer birimlerle çalışılması gereken durumlarda koordinasyonu sağlanmak UKOME ve AYKOME teknik kurullarına katılarak gerekli kararların alınmasını sağlamak, Yollar,refüj ve açık alanlarda sulama, elektrik kurmak, onarımlarını gerçekleştirmek, Kesin Kabul ve Geçici Kabul işlemlerini yapmak, İdarenin çeşitli birimleri için zeminde halihazır ölçümleri, plankote röleve ölçümlerinin yapmak, yol ve tretuvar çalışmalarında kotsuz olarak gelen yol projelerine profil ve en kesit hazırlanarak kırmızı kot hesaplamak, projenin saha aplikasyonunun yapmak, projelerin mülkiyet ve imar sorunlarının araştırılması ile kamulaştırma çalışmalarını incelemek, kazı- dolgu metraj hesapları yapmak Can ve mal güvenliğinin tehlikeye düştüğü acil durumlarda, Başkanlık Olur'u alarak, metraj ve keşif çalışmaları sonrasında projelerin hazırlanması, yaklaşık maliyetlerin hesaplanarak ihale yapılmasını sağlamak. İl genelinde görev ve sorumluluk alanlarında bulunan ve altyapı çalışmaları sonucunda bozulmuş olan yollarda asfalt ve kaldırımlarda bakım onarım ve yenileme çalışmaları yapmak, İl genelinde üretim yollarına sathi kaplama çalışmaları yapmak. Müdürlüğümüz görev ve sorumluluk alanları ile ilgili vatandaş ve muhtar taleplerinin yerinde kontrolünün yapılarak değerlendirmek Yol Alt Yapı Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları Yol Alt Yapı Şube Müdürü yürüttüğü tüm faaliyetlerden Fen İşleri Dairesi Başkanı na karşı sorumludur.

6 Yasa ve yönetmeliklerle kendine verilmiş olan görevleri mevzuata uygun olarak Yapı Denetim Elemanları tarafından hazırlanan hakediş raporlarını inceler ve onaylar. Müdürlüğe ulaşan evrakların ve görevlerin dağılımı ve denetimini sağlar. Müdürlükte hazırlanan evrakları, çalışmaları denetler, yönlendirir. Yol Alt Yapı Şube Müdürlüğü nün bütçesini hazırlayarak etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlar. 6.3.Bakım Onarım Hizmetleri Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları İhalesi yapıldıktan sonra Bakım Onarım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ne havalesi yapılan işlerin; sözleşme ve eklerindeki hükümlere uygun olarak süresinde yapılmasını sağlamak ve denetlemek. Hakediş Raporlarını hazırlamak Geçici ve kesin kabulünü yapmak İhtiyaç halinde Belediyemizin diğer birimlerine teknik destek vermek. Belediyemiz ile ilçe Belediyelerin yapacakları ortak çalışmalarda kullanılmak üzere ayni yardım sağlamak, Yıkım kararı alınan yapıların içme suyu, elektrik, telefon vb. aboneliklerinin sonlandırılıp, boşaltılması ve gerektiğinde zabıta önlemleri ilgili birimlerce gerçekleştirildikten sonra yıkımlarını yapmak, İş makinesi ile yol açılması işlerini yapmak. Bozulan stabilize yollar ile parke, beton kaplama yollarda onarım işlerini yapmak. Şehrin muhtelif yerlerindeki molozların temizlenmesini sağlamak. Kaldırımların onarılması işlerini yapmak. Parklarda yapısal onarım işleri yapmak. Belediyemize ait olan, park, yeşil alan, meydan aydınlatmaları ile trafo ve tesislerin elektriksel bakım onarımını yapmak. Belediyemize ait tüm bina ve tesislerinde küçük onarım faaliyetlerini kendi ekipleri ile apmak, küçük çaplı onarım projeleri hazırlayarak ihaleye hazır hale getirmek İhtiyaç halinde Belediyemizin diğer Daire Başkanlıklarının yürüttüğü işlere iş makinesi desteği vermek, Yol ve kaldırımlarda hasar gören korkuluk, merdiven vb. çelik konstrüksiyon elemanların onarımını yapmak ve ihtiyaç duyulan yerlerde yeni imalat yapmak, Belediyemiz birimlerinin elektrik faturalarının ödenmesini sağlamak. Özel günlerde, şehrin muhtelif yerlerinde aydınlatma çalışmalarını yapmak. Mabetlerde ve okullarda küçük onarım faaliyetlerini kendi ekipleri ile yapmak Bakım Onarım Hizmetleri Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

7 Bakım Onarım Hizmetleri Şube Müdürü yürüttüğü görev ve faaliyetlerden dolayı Fen İşleri Dairesi Başkanı na karşı sorumludur. Yasa ve yönetmeliklerle kendine verilmiş olan görevleri mevzuata uygun olarak Yapı Denetim Elemanları tarafından hazırlanan hakediş raporlarını inceler ve onaylar. Müdürlüğe ulaşan evrakların ve görevlerin dağılımı ve denetimini sağlar. Müdürlükte hazırlanan evrakları, çalışmaları denetler, yönlendirir. Bakım Onarım Hizmetleri Şube Müdürlüğü nün bütçesini hazırlayarak etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlar Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları Büyükşehir Belediyesi yetki alanında yer alan içme suyu, kanal projeleri ile elektrik, gaz, telefon, su bağlantı hatları projeleri, hafif raylı sistem metro, enerji besleme projeleri, merkezi ısıtma kanalları vb. gibi genel olarak yer altından geçecek bütün tesisler ile yollar ve kaplama hizmetleri için gerekli hizmetlerin verilmesi, Çalışmaların sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması için AYKOME Yönetmeliği çerçevesinde denetlenmesinin sağlanmasıdır Altyapı Koordinasyon Şube Müdürü nün görev, yetki ve sorumlulukları Altyapı Koordinasyon Şube Müdürü, yürüttüğü görev ve faaliyetlerden dolayı Fen İşleri Dairesi Başkanı na karşı sorumludur. Yasa ve yönetmeliklerle kendine verilmiş olan görevlerin, mevzuata uygun olarak Müdürlüğüne ulaşan evrakların ve görevlerin bağlı şeflikler arasında dağılımı ve denetimini sağlar. Altyapı Koordinasyon Şube Müdürü kendine bağlı olan birimler arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlar ve çalışmalarını denetler. Müdürlüğe bağlı olan şefliklerde hazırlanan evrakları, çalışmaları denetler, yönlendirir. Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü nün bütçesini hazırlayarak etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlar Ar-Ge İnovasyon Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı içinde, Ar-Ge inovasyon kaynaklı yüksek ve sürdürülebilir verimlilik artışını sağlayacak çalışmalar yapmak. Yeni teknolojileri keşfederek, hizmetlerde, süreçlerde

8 katma değer yaratacak değişiklikleri geliştirmek, kentsel mekânlarda yenilikçi alt ve üst yapı uygulamalarının geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, ilgili birimlere bildirmek, Daire Başkanlığı nın görev alanında, sistematik olarak yeni fikirler oluşturup geri bildirimlerle fikri geliştirmek, kentsel ölçekte buna yönelik farkındalık projeleri, yarışmalar vb. geliştirmek, benzer etkinlik ve uygulamalara katılmak, Daire Başkanlığı görev alanında yürütülen hizmet ve uygulamaların verimliliğini artıracak analiz ve tespitleri gerçekleştirmek, kentsel mekânda yapılan uygulamalarda etkinlik, verimlilik, çeşitlilik uygulamalarını hayata geçirecek yöntemleri araştırıp ilgili birimlere bildirmek, Ar-Ge İnovasyon Şube Müdürü nün görev, yetki ve sorumlulukları Ar-Ge İnovasyon Şube Müdürü yürüttüğü görev ve faaliyetlerden dolayı Fen İşleri Dairesi Başkanı na karşı sorumludur. Yasa ve yönetmeliklerle kendine verilmiş olan görevleri mevzuata uygun olarak Müdürlüğe ulaşan evrakların ve görevlerin dağılımı ve denetimini sağlar. Müdürlükte hazırlanan evrakları, çalışmaları denetler, yönlendirir. Ar-Ge İnovasyon Şube Müdürlüğü nün bütçesini hazırlayarak etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlar İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları Daire Başkanlığının gerekli gördüğü yazışmaları yapmak Daire Başkanlığına gelen tüm yazışmaların kayıt ve dağıtımını yapmak Müdürlüklere gelen tüm yazışmaların kayıt ve dağıtımını yapmak Personel ile ilgili yazışmaları yapmak Daire Başkanlığımızca yürütülen işlerin hak edişlerinin kontrolünü yapmak Ödemeye esas belgeleri hazırlamak Stratejik Plan çalışmalarını yürütmek Faaliyet raporlarını hazırlamak İdari ve Mali İşler Şube Müdürü nün görev, yetki ve sorumlulukları İdari ve Mali İşler Şube Müdürü yürüttüğü görev ve faaliyetlerden dolayı Fen İşleri Dairesi Başkanı na karşı sorumludur. Yasa ve yönetmeliklerle kendine verilmiş olan görevleri mevzuata uygun olarak yürütülmesi sağlar. Müdürlüğe ulaşan evrakların ve görevlerin dağılımı ve denetimini sağlar.

9 Müdürlükte hazırlanan evrakları, çalışmaları denetler, yönlendirir. İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü nün bütçesini hazırlayarak etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlar. Madde 7. BEŞİNCİ BÖLÜM Yönergede Düzenleme Yapılması Bu yönergenin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yaptırmaya Fen İşleri Dairesi Başkanlığı görevli olup yönergede yapılacak değişiklikler üst yöneticinin onayına tabidir. Yürürlük Madde 8. Bu yönerge Üst yöneticinin onayına müteakip yürürlüğü girer. Yürütme Madde 9. Bu yönergeyi üst yönetici adına Fen İşleri Dairesi Başkanı yürütür.

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliknin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Tavşanlı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE-1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Erdemli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sultangazi

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ 2009 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönergenin amacı Zabıta Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı