skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "skandinav mesleki güvenlik ortam anketi"

Transkript

1 NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r. Hiçbir ki isel sonuç herhangi bir ekilde gösterilmeyecektir. Tüm sorular cevaplaman z istememize kar n herhangi belirli bir soruyu, bir soru gurubunu veya tüm anketi cevaplamaktan kaç nma hakk n z vard r. Anketin giri bölümünü okudum ve bu ko ullar alt nda anketi tamamlamay kabul ediyorum Evet Bu anket, skandinav Bakanlar Kurulu nun maddi deste i ile Çevresi Uzmanlar ndan olu an bir skandinav Çal anlar Gurubu taraf ndan geli tirilmi tir Sayfa 1/8

2 Cevaplar n z n nas l kaydolaca na dair örnekler I Yönetim, - i program yo un olsa bile - çal anlar burada güvenlik kurallar yla uyum içerisinde çal maya te vik eder Kat lm yorum ) (Kat lm yorum ) ) Her soruyu yaln zca bir X ile isaretleyiniz Kat l yoru m) Do ru i aretleme ii Biz, burada çal anlar olarak, i i zaman nda tamamlayabilmek için güvenlik kurallar n dikkate almiyoruz E er yanl kutuyu X ile i aretlerseniz, kutunun tamam n karalayin ve do ru kutuyu X ile i aretleyin Düzeltilmi i aretleme Geçmi e ait bilgiler A Do um y l 19 B Cinsiyetiniz Erkek Kad n C dari (yönetimle ilgili) bir pozisyonunuz mu var? Örne in; müdür, dan man? Hay r Evet ise ne? Sayfa 2/8

3 A a daki bölümde lütfen yöneticilerinizin ve dan manlar n z n bu i yerinde güvenli i sa lamalar konusunda ne hissetti inizi belirtiniz. Baz sorular birbirine çok benzer görünse de, lütfen hepsini cevaplay n z. 1. Yönetim, - i program yo un olsa bile - çal anlar burada güvenlik kurallar yla uyum içerisinde çal maya te vik eder ) 2. Yönetim, herkesin güvenlikle ilgili gerekli bilgileri almasini sa lar 3. Yönetim, güvenlikle ilgili bir kurala uyulmadi inda umursamayip görmezden gelir 4. Yönetim, üretimden önce güvenli e önem verir 5. Yönetim, çal anlar n i program yo un oldu unda riskler alabileceklerini kabul eder 6. Biz, burada çal anlar, yönetimin güvenli i sa lamadaki yeterlili ine güven duyuyoruz 7. Yönetim, denetimler s ras nda ortaya ç kan güvenlik problemlerinin hemen düzeltilece ini garanti alt na al r 8. Bir risk olu tu unda, yönetim bunu eyleme geçmemekle birlikte dikkate almaz 9. Yönetim, güvenli i tam anlam yla sa lamaya yönelik yetkinlikten yoksundur Sayfa 3/8

4 Baz sorular birbirine çok benzer görünse de, lütfen hepsini cevaplay n z 10. Yönetim, anlaml olan ve gerçekten i e yarayan güvenlik programlar düzenlemek için çaba gösterir ) 11. Yönetim, her bireyin di er bireylerin güvenli i etkileyebilece inden emindir ve bunun fark ndad r 12. Yönetim, burada çal anlar güvenliklerini etkileyecek kararlara kat l m göstermeleri için te vik eder 13. Yönetim, asla çal anlar n n tekliflerini güvenli i dikkate almadan de erlendirmez 14. Yönetim, i alan ndaki herkesin güvenlik ve riskle ilgili konularda yüksek yeterli e sahip olmas için çaba gösterir 15. Yönetim, güvenlikle ilgili karar almadan önce çal anlar n fikirlerini asla sormaz 16. Yönetim, güvenlikle ilgili kararlara çal anlar dahil eder 17. Yönetim, kaza ara t rmalar nda do ru bilgileri toplar 18. Yönetimden yapt r m (olumsuz sonuçlar) korkusu burada çal anlar n k l pay kazalar bildirmesi konusunda cesaretini k rar 19. Yönetim, kaza ile alakas olan ki ileri dikkatlice dinler Sayfa 4/8

5 Baz sorular birbirine çok benzer görünse de, lütfen hepsini cevaplay n z 20. Yönetim, bir kaza meydana geldi inde, suçlu ki ileri de il, nedenlerini ara t r r ) 21. Yönetim, her zaman kazalar ile ilgili çal anlar suçlar 22. Yönetim, kaza ile alakas olan ki ilere e it muamelede bulunur A a daki bölümde lütfen çal anlar n (i çilerin) bu i yerinde güvenli i sa lamalar konusunda ne hissetti inizi belirtiniz 23. Biz, burada çal anlar olarak, yüksek seviyede güvenli i sa layabilmek için birlikte s k çal yoruz 24. Biz, burada çal anlar olarak, i ortam n n her zaman düzenli olmas n garanti alt na almak için ortak sorumluluk al yoruz 25. Biz, burada çal anlar olarak, birbirimizin güvenli ine özen göstermiyoruz 26. Biz, burada çal anlar olarak, ortaya ç kan donat m risklerinden (hatalar ndan) sak n yoruz 27. Biz, burada çal anlar olarak, birbirimize güvenli çal ma konusunda yard mc oluyoruz 28. Biz, burada çal anlar olarak, birbirimizin güvenli i için sorumluluk alm yoruz Sayfa 5/8

6 Baz sorular birbirine çok benzer görünse de, lütfen hepsini cevaplay n z 29. Biz, burada çal anlar olarak, riskleri kaç n lmaz olarak kabul ediyoruz ) 30. Biz, burada çal anlar olarak, küçük kazalar günlük i hayat m z n bir parças olarak görüyoruz 31. Biz, burada çal anlar olarak, tehlikeli davran lar kaza olu mad sürece önemsemiyoruz 32. Biz, burada çal anlar olarak, i i zaman nda tamamlayabilmek için güvenlik kurallar n dikkate almiyoruz 33. Biz, burada çal anlar olarak, i program yo un olsa bile asla risk almay kabul etmiyoruz 34. Biz, burada çal anlar olarak, i imizin korkaklara uygun olmad n dü ünüyoruz 35. Biz, burada çal anlar olarak, i te risk almay kabul ediyoruz 36. Biz, burada çal anlar olarak, bir güvenlik sorunu olu tugunda bu soruna çözüm bulmaya çal yoruz 37. Biz, burada çal anlar olarak, birlikte çal rken kendimizi güvende hissediyoruz 38. Biz, burada çal anlar olarak, birbirimizin güvenli ini sa lamaya yönelik yeterlili e güveniyoruz Sayfa 6/8

7 Baz sorular birbirine çok benzer görünse de, lütfen hepsini cevaplay n z ) 39. Biz, burada çal anlar olarak, kazalar önleme konusunda edindi imiz tecrübelerden ders al yoruz 40. Biz, burada çal anlar olarak, birbirimizin güvenlik ile ilgili görü ve önerilerini ciddiye al yoruz 41. Biz, burada çal anlar olarak, güvenlik ile ilgili nadiren konu uyoruz 42. Biz, burada çal anlar olarak, bu tür konular (guvenlik ile ilgili) gündeme geldi inde güvenlik konular n tart r z 43. Biz, burada çal anlar olarak, güvenlik konusunda özgürce ve aç k olarak konu abiliriz 44. Biz, burada çal anlar olarak, iyi bir güvenlik temsilcisinin kazalar önlemede önemli bir rol üstlendi ini dü ünüyoruz 45. Biz, burada çal anlar olarak, güvenlik çemberinin/de erlendirmesinin güvenlik üzerinde hiçbir etkisi olmad n dü ünüyoruz 46. Biz, burada çal anlar olarak, güvenlik e itiminin kazalar önlemek için yararl oldu unu dü ünüyoruz 47. Biz, burada çal anlar olarak, güvenlik için erken planlama yapman n anlams z oldu unu dü ünüyoruz 48. Biz, burada çal anlar olarak, güvenlik çemberinin/de erlendirmesinin bize ciddi tehlikeleri ortaya ç karmada yard mc oldu unu dü ünüyoruz 49. Biz, burada çal anlar olarak, güvenlik e itiminin anlams z oldu unu dü ünüyoruz 50. Biz, burada çal anlar olarak, güvenlik için belirgin (aç k) amaçlar n olmas n n önemli oldu unu dü ünüyoruz Sayfa 7/8

8 E er cevaplar n z detayland rmak isterseniz, ya da çal ma ile ilgili herhangi bir yorumunuz(de erlendirmeniz) varsa, onlar memnuniyetle buraya yazabilirsiniz. Yorumlar (de erlendirmeler): Anketi doldurdu unuz için te ekkür ederiz. Lütfen ön sayfada çal maya kat lmak için bilgilendirilmi r zan z gösteren kutucu u i aretledi inize emin olun International Research Institute of Stavanger skandinav Bakanlar Kurulu Sayfa 8/8

Deutsch für die Schule. Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi. Anababalar için Bilgi

Deutsch für die Schule. Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi. Anababalar için Bilgi Deutsch für die Schule Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi Anababalar için Bilgi 22.04.2015 Be ya ndaki bir çocuk Anaokulu na ba lad nda kendisini Almanca ifade edebiliyor olmal d r. E er bir çocuk

Detaylı

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Haluk TANRIVERD Sakarya Üniversitesi

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA letmelerde Etiksel Karar Almada Kültürün Rolü Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi, BF, letme Bölümü, MAN SA ÖZET Kültür,

Detaylı

Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar *

Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar * YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar * Yrd. Doç. Dr. Tunç DEM RB LEK Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Çal ma Ekonomisi

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA REDDIN in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi nin Liderlik Literatüründeki Yerinin rdelenmesi ve Ampirik Bir Ara t rma Ara. Gör.

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi The Effect of the Grouping Peer Review Questions by Different Perspectives

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

AILE, COCUK VE TELEVIZYON

AILE, COCUK VE TELEVIZYON 5. UNITE AILE, COCUK VE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar. 2. Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun?

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hasta Bilgilendirme Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Hastaland z ve sa za kavu

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı