ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ CİNSEL SUÇLAR ve BU SUÇLARLA İLGİLİ BAZI SUÇLAR HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ CİNSEL SUÇLAR ve BU SUÇLARLA İLGİLİ BAZI SUÇLAR HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ"

Transkript

1 ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ CİNSEL SUÇLAR ve BU SUÇLARLA İLGİLİ BAZI SUÇLAR HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Hazırlayanlar Av. Tülay BEKAR - Doç. Dr. Erhan BÜKEN - Dr. Fahri Gökçen TANER 1

2 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması MADDE 133. (1) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (3) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur. (4) Kişinin kendisine yönelik olarak işlenen bir suçu ispatlamak amacıyla failin ses ve görüntülerini kaydetmesi suç oluşturmaz. Ancak, bu kayıtların yargı mercileri veya idarî makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamı dışında kullanılması halinde, yukarıdaki fıkralar uyarınca cezaya hükmolunur. Gerekçe: Kişilerin kendilerine karşı işlenen ve ani bir şekilde ortaya çıkan suçlarda, failin ses veya görüntü kaydetmelerinin suç oluşturması, bu durumlarda mağdurları çaresiz bırakmaktadır. Her ne kadar kişilerin kendilerine yönelik delil elde etme amacıyla yaptıkları ses ve görüntü kayıtlarının suç oluşturmayacağı yönünde yargı kararları varsa da, uygulamada bir birlik olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu durum, mağdurların kendilerine karşı işlenen özellikle cinsel taciz, tehdit, hakaret vb. suçları ispat edememelerine ve iftira suçundan dolayı suçlanmalarına yol açmaktadır. Kanuna eklenen dördüncü fıkrayla yalnızca kişilere karşı işlenen suçlarla sınırlı olmak üzere, mağdurun yargı mercileri veya idarî makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında kullanılmak üzere yapılan ses ve görüntü kaytlarının hukuka uygun olduğu hüküm altına alınmaktadır. 2

3 ALTINCI BÖLÜM CİNSEL ÖZGÜRLÜĞE KARŞI SUÇLAR Gerekçe: Mevcut kanunda cinsel suçların yer aldığı altıncı bölümün başlığı cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar dır. Fakat bu başlık, bölüm altında yer alan suçların hukuki konusunu ortaya koyamamaktadır. Cinsel suçlarla yetişkinler bakımından korunan değerin (suçun hukuki konusunun) cinsel özgürlük olduğu konusunda öğretide görüş birliği vardır. Gerek cinsel dokunulmazlık kavramını yerinde bulan gerekse eleştiren yazarların, cinsel suçlarla korunan menfaati cinsel özgürlük kavramı üzerinden açıklamak durumunda kaldığı görülmektedir. Konu çocuklar olduğunda ise, çocuklara yönelik cinsel suçlarla korunan hukuki menfaat çocuğun cinsel alanda kişiliğinin doğru ve düzgün gelişimi dir. Öte yandan çocuğun cinsel gelişimini dış müdahalelere maruz kalmaksızın tamamlaması da cinsel özgürlüğün içinde değerlendirilebilir. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için, çocuğun bu özgürlük üzerinde tasarruf etme imkânına sahip olmasının zorunlu değildir. Dolayısıyla ne yetişkinler ne de çocuklar bakımından, cinsel suçlarla korunan menfaatin cinsel dokunulmazlık olduğu söylenmez. Cinsel dokunulmazlık, bu suçların hukuki konusu veya bölüm başlığı olmaya elverişli değildir. Bu kavram olsa olsa hukuki korumanın sonucu olabilir. Zira cinsel dokunulmazlık, cinsel özgürlüğün negatif yönüne karşılık gelmektedir. Oysa ceza hukuku, tüm özgürlükler bakımından, bu özgürlüklere hukuka aykırı müdahaleleri önlemektedir. Fakat kanunda cinsel suçlar hürriyete karşı suçlar arasında değil, bağımsız bir bölümde cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Oysa ideal olan bu suçların kişi özgürlüğüne karşı suçlar arasında, cinsel özgürlüğe karşı suçlar başlığı altında düzenlenmesidir. Bu nedenle söz konusu suçların uygun görülecek olan yerde cinsel suçlar başlığı altında düzenlenmesi uygun olacaktır. VÜCUT TEMASIYLA CİNSEL TACİZ MADDE 102/A. (1) Rızasına aykırı olarak, cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut bütünlüğünü ihlâl eden veya kişiyi vücut bütünlüğünü ihlal eden cinsel davranışlara katlanmaya zorlayan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun; 3

4 a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, d) Tehdit, şantaj veya silâhla ya da birden fazla kişi tarafından birlikte, İşlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır. (3) Suçun kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır. Gerekçe: Kıta Avrupası nda cinsel suçlar bakımından geçmişten bu yana süregelen geleneksel eğilim, bu suçların tecavüz (765 sayılı TCK daki adıyla ırza geçme) ve diğer cinsel davranışlar şeklinde iki veya daha çok bağımsız suç tipi olarak ele alınmasıdır. Öte yandan bazı Avrupa ülkelerinde son 20 yılda ortaya çıkan gelişmeler bu geleneksel model karşısında birleştirici modelin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Birleştirici modelden kast edilen, vücut teması içeren tüm cinsel davranışların tek bir suç haline getirilmesidir. Birleştirici model, kendi içerisinde ikiye ayrılarak incelenebilir. Bunlardan ilki İtalyan modeli olan; vücuda organ veya cisim sokulup sokulmadığına ilişkin kanuna bir ölçüt konulmaksızın, cinsel davranışların tek suç altında düzenlenmesidir. Buna karşın Alman modelinde ise söz konusu penetrasyon hipotezi diğer cinsel davranışların ağırlaşmış şekli olarak düzenlenmektedir sayılı TCK nın 102. maddesinin mevcut halinde Alman modeli birleştirici sistemin benimsendiği görülmektedir. Fakat düzenleme bu haliyle özellikle madde itibariyle yetkili mahkemenin belirlenmesi, gönüllü vazgeçme ve zincirleme suça ilişkin çelişkili uygulamalara yol açmaktadır. Uygulamada madde itibariyle yetkili mahkeme belirlenirken, iki fıkrada ayrı suçlar varmış gibi değerlendirme yapılmaktadır. Gönüllü vazgeçme bakımından da hükümde iki ayrı suç varmış gibi işlem yapılmakta ve 102/2. maddede yer alan hipotezi gerçekleştirmekten gönüllü olarak vazgeçen fail, 102/1. maddeden cezalandırılmaktadır. Oysa öğretideki hakim görüş, gönüllü vazgeçme halinde failin cezalandırılabilmesi için, işlenen suçun farklı bir suç olması gerektiği yönündedir. Bu nedenle öğretideki hakim görüş doğrultusunda, her iki fıkra ayrı suçlar olarak düzenlenmelidir. 4

5 Buna karşın zincirleme suç bakımından ise 43/1. maddede yer alan Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. düzenlemesine paralel olarak ikinci fıkra, ilk fıkranın nitelikli şekli sayılmaktadır. Bu nedenlerle 5237 sayılı TCK nın bugünkü şeklinde 102. maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki hipotezlerin ayrılması yoluna gidilmiştir. İlk fıkraya karşılık gelen düzenleme, tasarıda 102/A maddesi adıyla bağımsız bir suç olarak düzenlenmiştir. Günlük dilde cinsel taciz ifadesi, hem söz atma ve benzeri davranışları, hem de vücut teması içeren fakat organ cisim sokma boyutuna varmayan davranışları anlatmak için kullanılmaktadır. Bu nedenle toplumun algısıyla, ceza kanunu hükümleri arasında bir paralellik kurulabilmesini sağlamak amacıyla, mevcut kanunun 102/A maddesinde yer alan suça vücut temasıyla cinsel taciz adı verilmiştir. Cinsel amaçlı olarak vücut bütünlüğünü ihlal etmeksizin taciz davranışları ise bilindiği üzere 105. maddede düzenlenmektedir. Suçun maddi unsuru tanımlanırken üç önemli değişiklik yapılmıştır. Bunlardan ilki suçun oluşumu için mağdurun rızasının yokluğunun yeterli sayılmasıdır. Böylelikle suçun temel şeklinin oluşumu için cebir, hile, tehdit gibi iradeyi etkilyen bir nedenin varlığına gerek olmadığı ortaya konulmak istenmiştir. İkinci değişiklik güncel kanundaki vücut dokunulmazlığı ifadesi yerine vücut bütünlüğü ifadesinin kullanılmasıdır. Böylelikle kasten yaralama suçunda kullanılan terminolojiden uzaklaşılmıştır. Üçüncü değişiklik ise kanuna hem İtalyan hem de Alman Ceza Kanunları nda bulunan katlanma hipotezinin eklenmesidir. Böylelikle üzerinde cinsel davranışta bulunulan veya failin cinsel davranışlarına katlanmaya zorlanan mağdurun aynı şekilde korunması amaçlanmıştır. İkinci fıkranın (d) bendinde ise suçun tehdit veya şantajla işlenmesi bir ağırlaştırıcı neden olarak düzenlenmiştir. Böylelikle mevcut kanun hükmünde, tehdit veya şantaj yoluyla bu suçların işlenmesi halinde, ne şekilde ceza verileceği yönündeki belirsizlik ortadan kaldırılmıştır. Üçüncü fıkrada, yürürlükte olan cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçları ile kasten yaralama suçunun arasındaki ilişkinin belirlenmesi yönündeki belirsizlik giderilmiş ve cinsel istismar suçunda olduğu gibi gerçek içtima, suçun kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olma şartına bağlanmıştır. Mevcut Kanunun 102/5. maddesini oluşturan hüküm, uygulamadaki sorunlar dikkate alınarak yürürlükten kaldırılmıştır. 5

6 102/B CİNSEL SALDIRI (1) Cinsel eylemin, mağdurun rızasına aykırı olarak vücuduna anal, oral veya vajinal yoldan organ ya da sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi veya mağdurun bu davranışlara katlanmaya zorlanması durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır. (2) Suçun; a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, d) Tehdit, şantaj veya silâhla, İşlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır. (3) Suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi halinde yukarıdaki fıkralar uyarınca verilen ceza yarı oranında arttırılır. (4) Suçun kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır. (5) Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. Gerekçe: Taslağın 102/A maddesinin gerekçesinde açıklandığı üzere, 102/B maddesinde cinsel saldırı suçuun organ ve cisim sokma şeklinde gerçekleşen şekli, cinsel saldırı suçu adı altında bağımsız bir suç olarak düzenlenmiştir. 102/A maddesinde olduğu gibi, bu hükme de katlanma hipotezi eklenmiş ve hüküm mağdurun rızasının yokluğu üzerine inşa edilmiştir. Ayrıca hükmün kanunilik ilkesine uygun olması için, mağdurun hangi bölgelerine organ veya cisim sokulması halinde suçun oluşacağı açıkça madde metninde yazılmıştır. İkinci fıkranın (d) bendinde ise suçun tehdit veya şantajla işlenmesi bir ağırlaştırıcı neden olarak düzenlenmiştir. Böylelikle mevcut kanun hükmünde, tehdit veya şantaj 6

7 yoluyla bu suçların işlenmesi halinde, ne şekilde ceza verileceği yönündeki belirsizlik ortadan kaldırılmıştır. Üçüncü fıkrada suçun birden fazla kişi tarafında işlenmesi, bağımsız ve ikinci fıkrayla içtima edebilen bir ağırlaştırıcı neden olarak düzenlenmiştir. Dördüncü fıkrada, yürürlükte olan cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçları ile kasten yaralama suçunun arasındaki ilişkinin belirlenmesi yönündeki belirsizlik giderilmiş ve cinsel istismar suçunda olduğu gibi, gerçek içtima suçun kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olma şartına bağlanmıştır. Şu anki kanunun 102/5. maddesini oluşturan hüküm, uygulamadaki sorunlar dikkate alınarak yürürülükten kaldırılmıştır. Çocukların vücut temasıyla cinsel istismarı MADDE 103/A - (1) Çocuğu cinsel yönden vücut bütünlüğünü ihlal etmek suretiyle istismar eden kişi veya çocuğu bu tür davranışlara katlanmaya zorlayan kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar deyiminden; a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı vücut bütünlüğünü ihlal etmek suretiyle gerçekleştirilen cinsel davranış, b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak vücut bütünlüğünü ihlal etmek suretiyle gerçekleştirilen cinsel davranış, Anlaşılır. (2) Vücut bütünlüğünü ihlal etmek suretiyle cinsel istismarın; a. Üstsoy, üçüncü derecede kan hısmı, üvey anne veya üveybaba, evlat edinen, vasi, b. Eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan, aynı konutta beraber yaşayan diğer kişiler tarafından c. Hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, d. Tehdit, şantaj veya silâhla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. (3) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 7

8 (4) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Gerekçe: 102/A maddesinin gerekçesinde açıklanan nedenler doğrultusunda, cinsel saldırı suçunun çocuklara karşı işlenen hali olan cinsel ismar suçu da 103/A ve 103/B hükümleri altında iki ayrı suç olarak düzenlenmiştir. Çocuklara yönelik vücut teması teşkil eden fakat organ veya cisim sokma boyutuna varmayan davranışlar, 103/A maddesinde çocukların vücut temasıyla cinsel istismarı adı altında düzenlenmektedir. Bu hükme de katlanma hipotezi eklenmiştir. Ayrıca mevcut kanunda yer alan fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan ifadesi yerine, taslağın 103/A-1-a bendinde daha yerinde bir ifade olan fiilin anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneği gelişmemiş olan ifadesi tercih edilmiştir. Zira önemli olan çocuğun fiilin hukuki anlamını bilmesi veya anlaması değil, fiilin sosyal anlamını ve sonuçlarını kavramasıdır. Kanunda yer alan ağırlaştırıcı nedenler, okuma ve anlama kolaylığı sağlamak amacıyla mevcut 102. maddede olduğu gibi kendi aralarında gruplandırılmıştır. Mevcut Kanunun 103/3. maddesine karşılık gelen taslaktaki 103/A-2 maddesinde büyük bir değişiklik yapılmamıştır. 103/A-2-a bendine üvey anne 103/A-2-b bendine ise aynı konutta beraber yaşayan diğer kişiler tarafından işlenmesi ifadeleri eklenmiştir. Böylelikle çocukla geçici veya sürekli olarak aynı konutta beraber yaşadığı için suçu kolaylıkla işleme imkânına sahip olan, fakat çocuk üzerinde koruma ve gözetim yükümlülüğü olmayan kimselerin de cezalandırlması amaçlanmaktadır. Aynı fıkranın (d) bendinde ise suçun tehdit, şantaj veya silahla işlenmesi bir ağırlaştırıcı neden olarak düzenlenmiştir. Böylelikle mevcut kanun hükmünde, tehdit veya şantaj yoluyla bu suçların işlenmesi halinde, ne şekilde ceza verileceği yönündeki belirsizlik ortadan kaldırılmıştır. Mevcut Kanunun 103/6. maddesini oluşturan beden ve ruh sağlığının bozulmasına ilişkin hüküm, uygulamadaki sorunlar dikkate alınarak yürürlükten kaldırılmıştır. 103/B Çocukları Organ ve Cisim Sokmak Suretiyle Cinsel İstismarı (1) Cinsel istismarın mağdurun vücuduna anal, oral veya vajinal yoldan organ ya da sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi veya mağdurun bu davranışlara katlanmaya zorlanması durumunda, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 8

9 (2) Cinsel istismarın; a. Üstsoy, üçüncü derecede kan hısmı, üvey anne veya üveybaba, evlat edinen, vasi, b. Eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan, aynı konutta beraber yaşayan diğer kişiler tarafından c. Hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, d. Tehdit, şantaj veya silâhla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. (3) Cinsel istismarın, onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. (4) Suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi halinde yukarıdaki fıkralar uyarınca verilen ceza yarı oranında arttırılır. (5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. (6) Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. Gerekçe: Bu hükme de katlanma hipotezi eklenmiştir. Ayrıca hükmün kanunilik ilkesine uygun olması için, mağdurun hangi bölgelerine organ veya cisim sokulması halinde suçun oluşacağı açıkça ifade edilmiştir. Kanunda yer alan ağırlaştırıcı nedenler, okuma ve anlama kolaylığı sağlamak amacıyla mevcut 102. maddede olduğu gibi kendi aralarında gruplandırılmıştır. Mevcut kanunun 103/3. maddesine karşılık gelen taslaktaki 103/B-2 maddesi de, 103/A-2 maddesine paralel olarak düzenlenmiştir. Buna göre 103/A-2-a hükmüne üvey anne, 103/B-2-b bendine ise aynı konutta beraber yaşayan diğer kişiler tarafından işlenmesi ifadeleri eklenmiştir. Böylelikle çocukla geçici veya sürekli olarak aynı konutta beraber yaşadığı için suçu kolaylıkla işleme imkânına sahip olan fakat çocuk üzeirde koruma ve gözetim yükümlülüğü olmayan kimselerin de cezalandırlması amaçlanmaktadır. (d) bendinde ise suçun tehdit veya şantajla işlenmesi bir ağırlaştırıcı neden olarak düzenlenmiştir. Böylelikle mevcut kanun hükmünde, tehdit veya şantaj yoluyla bu 9

10 suçların işlenmesi halinde, ne şekilde ceza verileceği yönündeki belirsizlik ortadan kaldırılmıştır. Tasarıda mevcut Kanunun birinci ve ikinci fıkraları birbirinden ayrılarak iki ayrı suç halinde düzenlendiği için üçüncü fıkrada, mevcut Kanunun 102/1-a bendinde yer alan ifade tekrar edilmiştir. Dördüncü fıkrada suçun birden fazla kişi tarafında işlenmesi, bağımsız ve ikinci fıkrayla içtima edebilen bir ağırlaştırıcı neden olarak düzenlenmiştir. Şu anki kanunun 103/6. maddesini oluşturan beden ve ruh sağlığının bozulmasına ilişkin hüküm, uygulamadaki sorunlar dikkate alınarak yürürlükten kaldırılmıştır. Reşit olmayanla cinsel ilişki MADDE (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan yetişkin, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerekçe: Mevcut kanun hükmünün temel yapısına dokunulmamakta, yalnızca failin yetişkin olması gerektiği hususu hükme eklenmektedir. Böylelikle, yaş arasında iki çocuğun cinsel ilişkiye girmesi suç olmaktan çıkarılmakta ve bu hallerde ortaya çıkan şikayet hakkının kime ait olacağına ilişkin sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Vücut Teması Olmaksızın Cinsel taciz MADDE (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak vücut bütünlüğünü ihlal etmeksizin taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur. (2) Bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak veya telekomünikasyon araçları kullanılmak suretiyle işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi terk etmek mecburiyetinde kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz. (3) Fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde yukarıdaki fıkralar uyarınca verilecek ceza bir kat oranında arttırılır. Gerekçe: 5237 sayılı TCK da cinsel taciz olarak düzenlenen davranışları, bu taslağın 102/A maddesinde düzenlenen ve vücut temasıyla cinsel taciz adı verilen 10

11 davranışlardan ayırmak için, taslağın 105. maddesinde düzenlenen suça vücut teması olmaksızın cinsel taciz adı verilmiştir. Buna göre suçun maddi unsuru cinsel amaçlı olarak vücut bütünlüğünün ihlali olmaksızın taciz şeklinde yeniden formüle edilmiştir. Suçun telekomünikasyon araçları vasıtasıyla işlenmesine sıkça rastlandığından, bu hususun da ikinci fıkrada ağırlaştırıcı neden olarak düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Yargıtay içtihatlarında ve öğretide hakim kanaat çocuklara yönelik vücut teması içermeyen cinsel taciz davranışlarının cinsel istismar değil, cinsel taciz suçuna vücut verdiği yönünde olduğu için, vücut teması olmaksızın cinsel taciz suçunun çocuklara karşı işlenmesi, üçüncü fıkrada bağımsız bir ağırlaştırıcı neden olarak düzenlenmiştir. Söz konusu hüküm ikinci fıkradaki ağırlaştırıcı nedenlerle içtima edebilecek şekilde formüle edilmiştir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Aile Düzenine Karşı Suçlar ENSEST 230.A. Ensest, üst soy ile alt soy arasında, kardeşler arasında, amca, dayı, hala, teyze ile yeğenleri arasında, evlat edinen ile edinilen arasında rızaya dayalı gerçekleşen cinsel ilişkidir. (1) Üst soy, amca, dayı, hala, teyze, evlat edinen bu fiili işlediği taktirde 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Kardeşler, alt soy, yeğen, evlat edinilen bu fiili işlediği taktirde 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılır. Gerekçe: Bu hükümle, rızaya dayalı ensest Türk hukukunda suç haline getirilmektedir. Bu bağlamda aralarında evlenme yasağı olan kimseler arasında yaşa bakılmaksızın, rızaya dayalı cinsel ilişki ensest suçu olarak düzenlenmiştir. Suç ancak cinsel özgürlüğü üzerinde hukuken tasarrufta bulunması mümkün olan kimseler arasında işlenebilir. Çocuk istismarına ilişkin hükümler saklıdır. BEŞİNCİ BÖLÜM Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma Çocuk düşürtme Madde 99- (1) Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on 11

12 haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu durumda, çocuğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (3) Birinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına neden olmuşsa, kişi altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması halinde, onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (4) İkinci fıkrada yazılı fiil kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına neden olmuşsa, kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması halinde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (5) Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi halinde; iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan diğer fiiller yetkili olmayan bir kişi tarafından işlendiği takdirde, bu fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılarak hükmolunur. (6) Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde, süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak, bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir. Gebeliğin sonlandırılmasına ilişkin karar Cumhuriyet savcılığının başvurusu üzerine, savcılığın yanında bulunduğu nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından 48 saat içinde verilir. Gerekçe: Bu hükümle uygulanmada gebeliğin sonlandırılması kararının hangi merci tarafından verileceği konusundaki belirsizliğin giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu ve diğer nedenlerle gebeliğin sonlandırılmasındaki gecikme, kanunda belirlenen yasal sürenin aşılmasına yol açmakta, bu hükümle amaçlanan sonuçların elde edilememesine ve kişilerin mağduriyetine neden olmaktadır. Av. Tülay BEKAR - Doç. Dr. Erhan BÜKEN - Dr. Fahri Gökçen TANER 12

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER. Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER. Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN Cinsel Davranışın Boyutu CİNSEL SUÇLARIN BAĞLANTI VE AYIRIM NOKTALARI TABLOSU Vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen (bedensel temas içermeyen) cinsel

Detaylı

CİNSEL SALDIRILAR ACİL HEKİMİNİN SORUMLULUKLARI. Dr. Serhat KOYUNCU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Acil tıp A.D

CİNSEL SALDIRILAR ACİL HEKİMİNİN SORUMLULUKLARI. Dr. Serhat KOYUNCU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Acil tıp A.D CİNSEL SALDIRILAR ACİL HEKİMİNİN SORUMLULUKLARI Dr. Serhat KOYUNCU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Acil tıp A.D Tanımlar Cinsel saldırı çeşitleri Yasal düzenlemeler Acil hekiminin sorumlulukları Cinsel saldırı,

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Çocukların Cinsel İstismarı Madde 103 (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası

Detaylı

Cinsel Saldırı/İstismar İddiası ile Gelen Hastalara Yaklaşım. Mehmet Akif İnanıcı, Adli Tıp AD

Cinsel Saldırı/İstismar İddiası ile Gelen Hastalara Yaklaşım. Mehmet Akif İnanıcı, Adli Tıp AD Cinsel Saldırı/İstismar İddiası ile Gelen Hastalara Yaklaşım Mehmet Akif İnanıcı, Adli Tıp AD TCK da cinsel saldırı/is

Detaylı

CİNSEL SUÇLAR i (TCK md. 102 vd)

CİNSEL SUÇLAR i (TCK md. 102 vd) CİNSEL SUÇLAR i (TCK md. 102 vd) KORUNAN HUKUKİ DEĞER Cinsel suçlarla korunana hukuki değer, cinsel dokunulmazlığın korunmasıdır. Cinsel dokunulmazlık, kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunulması

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim gerekçesiyle birlikte

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. İlgili Hükümler: Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi

Türk Ceza Kanunu. İlgili Hükümler: Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi Türk Ceza Kanunu Kadına yönelik şiddet ve ve ev-içi şiddetle ilgili eylemler aynı zamanda Ceza Kanunu uyarınca da suç teşkil edebilir. Bu durumda failin cezalandırılması için ayrıca ceza davası açılması

Detaylı

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. KASTEN ÖLDÜRME HAYATA KARŞI SUÇLAR Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. (Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.) Nitelikli

Detaylı

Ergen Psikiyatri Kliniği nde. Cinsel Suç Mağdurları. Sorunlara Yaklaşım

Ergen Psikiyatri Kliniği nde. Cinsel Suç Mağdurları. Sorunlara Yaklaşım Ergen Psikiyatri Kliniği nde Cinsel Suç Mağdurları ve Sorunlara Yaklaşım Cinsel Suç mağdurları: 15 yaşını tamamlamamış olgular 15 1818 yaş arasındaki olgular 18 yaşını tamamlamış olgular Onbe ya n tamamlamam

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İNSAN HAKLARI HUKUKU KLİNİKLERİ HAKKINDA. Prof. Dr. Gülriz Uygur

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İNSAN HAKLARI HUKUKU KLİNİKLERİ HAKKINDA. Prof. Dr. Gülriz Uygur ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CİNSEL İSTİSMARI KLİNİĞİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN TCK NIN CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR ve AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR BÖLÜMLERİ HAKKINDA KANUN TASLAĞI

Detaylı

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU Adli Tıp Uzmanı &Tıbbi Biyoloji Bilim Dr. Adli Tıp Enstitüsü ADLİ PSİKİYATRİ NEDİR? ADLİ PSİKİYATRİST KİMDİR? Hukuki çatışmaların çözümünde psikiyatri

Detaylı

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt II KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR -1- (TCK m )

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt II KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR -1- (TCK m ) ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt II KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR -1- (TCK m. 81-105) Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR Prof. Dr. Serap Keskin KİZİROĞLU Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ Doç. Dr. Pınar Memiş KARTAL Yard. Doç. Dr. Sinan

Detaylı

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada;

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya

Detaylı

BİLİŞİM SUÇLARI DERS NOTLARI

BİLİŞİM SUÇLARI DERS NOTLARI BİLİŞİM SUÇLARI DERS NOTLARI TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Nitelikli

Detaylı

AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİREN SUÇLAR 1- SOYKIRIM 23 I. GENEL OLARAK 25 II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 27 III. SUÇUN KONUSU 27 IV.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİREN SUÇLAR 1- SOYKIRIM 23 I. GENEL OLARAK 25 II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 27 III. SUÇUN KONUSU 27 IV. AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİREN SUÇLAR 1- SOYKIRIM 23 I. GENEL OLARAK 25 II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 27 III. SUÇUN KONUSU 27 IV. SUÇUN MADDİ UNSURU 27 a- Fail 27 b- Mağdur 27 c- Hareket unsuru 27 V.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İçindekiler

İÇİNDEKİLER İçindekiler 4. Baskının Önsözü 7 3. Baskının Önsözü 9 2. Baskının Önsözü 11 Önsöz 13 Kısaltmalar 17 İÇİNDEKİLER İçindekiler Birinci Bölüm GENEL GİRİŞ TEMEL HUKUK KAVRAMLARI VE ÖZNELER Birinci Kısım GENEL GİRİŞ A.

Detaylı

***Bu metin yol gösterici mahiyette olup, sınav sorumluluğunun tamamını kapsamayabilir.

***Bu metin yol gösterici mahiyette olup, sınav sorumluluğunun tamamını kapsamayabilir. ***Bu metin yol gösterici mahiyette olup, sınav sorumluluğunun tamamını kapsamayabilir. I. Korunan Hukuki Değer Cinsel saldırı suçunda korunan hukuki değer cinsel dokunulmazlıktır. Burada cinsel dokunulmazlık

Detaylı

ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER

ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER Toplumumuzda giderek artan suç işlenme olaylarında sıkça rastlanan ve son günlerde gündeme damgasını vuran yazılı ve görsel basından da takip

Detaylı

TÜRK YARGI KARARLARINDA MOBBİNG (Ankara 7. İdare Mahkemesi)

TÜRK YARGI KARARLARINDA MOBBİNG (Ankara 7. İdare Mahkemesi) TÜRK YARGI KARARLARINDA MOBBİNG (Ankara 7. İdare Mahkemesi) İşyerinde uygulanan psikolojik moral manevi taciz olarak tanımlanmakta, işyerinde yıldırma sonucu yaratan her türlü uygulama mobbing olarak değerlendirilmektedir.

Detaylı

Sağlık Personeline Karşı İşlenen Suçlar. Dt. Evin Toker

Sağlık Personeline Karşı İşlenen Suçlar. Dt. Evin Toker Sağlık Personeline Karşı İşlenen Suçlar Dt. Evin Toker dtevintoker@gmail.com Şiddet Nedir? Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şiddeti; fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt III Hürriyete, Şerefe, Özel Hayata, Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (TCK m )

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt III Hürriyete, Şerefe, Özel Hayata, Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (TCK m ) ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt III Hürriyete, Şerefe, Özel Hayata, Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (TCK m. 106-140) Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR Prof. Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ Prof.

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER KASTEN ÖLDÜRME

İÇİNDEKİLER KASTEN ÖLDÜRME İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V İÇİNDEKİLER... VII KASTEN ÖLDÜRME Kasten Öldürme (Md. 81)... 1 I. GENEL OLARAK...1 II. KORUNAN HUKUKİ YARAR...3 III. MADDİ UNSUR...4 IV. 1. Fail...4 2. Mağdur...4 3. Suçun Konusu...7

Detaylı

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Birinci Bölüm Suçların Sınıflandırılması ikinci Bölüm Temel Kavramlar I. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI... 5 II. SİLAH KAVRAMI... 8

Detaylı

İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...V GİRİŞ...1. Birinci Bölüm SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR

İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...V GİRİŞ...1. Birinci Bölüm SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...V GİRİŞ...1 Birinci Bölüm SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR I. SOYKIRIM SUÇU... 3 A. Korunan Hukuki Değer...3 B. Fail...3 C. Mağdur...4 D. Suçun Maddi Unsuru...5 1.

Detaylı

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. HIV bulaştırma ile ilgili özel bir yasa yoktur.ve buna gerek de yoktur.türk Ceza Kanununun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında Kasten Yaralama suçlaması bu konuda yeterli düzenlemedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V GİRİŞ...1. Birinci Bölüm SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V GİRİŞ...1. Birinci Bölüm SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V GİRİŞ...1 Birinci Bölüm SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR I. SOYKIRIM SUÇU... 3 A. Korunan Hukuki Değer...3 B. Fail...4 C. Mağdur...4 D. Suçun Maddi Unsuru...5 1. Hareket...5 2.

Detaylı

Cinsel istismarlı hastaya yaklaşım. Doç. Dr. Mücahit KAPÇI ADÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.

Cinsel istismarlı hastaya yaklaşım. Doç. Dr. Mücahit KAPÇI ADÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Cinsel istismarlı hastaya yaklaşım Doç. Dr. Mücahit KAPÇI ADÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Tanım Cinsel eylem nedir? Cinsel doyum sağlayan her türlü eylem cinsel içerikli eylem olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümünü belirlemek, daireler arasında çıkan iş bölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamak. b) Hukuki veya fiili nedenl

mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümünü belirlemek, daireler arasında çıkan iş bölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamak. b) Hukuki veya fiili nedenl 28 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29044 KANUN TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6545 Kabul Tarihi: 18/6/2014 MADDE 1 12/6/1933 tarihli ve 2313

Detaylı

I. Korunan hukuki değer:

I. Korunan hukuki değer: I. Korunan hukuki değer: Eziyet suçunda korunan hukuki değer, 4pkı işkencede olduğu gibi söz konusu hareketlere hedef olan kişinin vücut bütünlüğü, ruh ve beden sağlığı, şeref ve haysiye@dir. Ancak işkenceden

Detaylı

Son zamanlarda basının da

Son zamanlarda basının da Hayvan Hak ları Yazan: Av. BURCU TAYANÇ 88 Son zamanlarda basının da dikkatleri üzerine çekmesi ile beraber maalesef istismar edilen pek çok hayvana rastlamaktayız. Bu yazımızda hukuk sistemimizde hayvanlara

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Maruz Kaldığı Şiddete Karşı Ceza Hukuku Tedbirleri Almanya daki son kanun değişiklikleri ve Türk ceza hukukundaki durum

Sağlık Çalışanlarının Maruz Kaldığı Şiddete Karşı Ceza Hukuku Tedbirleri Almanya daki son kanun değişiklikleri ve Türk ceza hukukundaki durum Sağlık Çalışanlarının Maruz Kaldığı Şiddete Karşı Ceza Hukuku Tedbirleri Almanya daki son kanun değişiklikleri ve Türk ceza hukukundaki durum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 7. Kasım 2018

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

UZLAŞTIRMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR YETİŞKİNLER -SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA KALAN SUÇLARA İLİŞKİN TABLO

UZLAŞTIRMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR YETİŞKİNLER -SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA KALAN SUÇLARA İLİŞKİN TABLO UZLAŞTIRMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR YETİŞKİNLER -SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA KALAN SUÇLARA İLİŞKİN TABLO SIRA NO SUÇUN ADI MADDE/FIKRA ŞİKAYETE TABİ Mİ KANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARI

Detaylı

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz...

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz... İçindekiler Onuncu Baskı için Önsöz... 5 ULUSLARARASI SUÇLAR 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)...25 I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER...25 II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI...25 A. Suçun Hukuki Konusu...25 B1.

Detaylı

14. Hafta SİBER GÜVENLİĞİN HUKUKİ BOYUTU VE BİLİŞİM HUKUKU

14. Hafta SİBER GÜVENLİĞİN HUKUKİ BOYUTU VE BİLİŞİM HUKUKU 14. Hafta SİBER GÜVENLİĞİN HUKUKİ BOYUTU VE BİLİŞİM HUKUKU Bilişim Hukuku Sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu

Detaylı

Esas Sayısı: 2015/108 Karar Sayısı: 2016/44

Esas Sayısı: 2015/108 Karar Sayısı: 2016/44 5237 sayılı TCK nun 6545 sayılı Yasanın 59. maddesi ile değişik 103/1, 103/1-a Maddesi: Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayı Konu : 56020453/2013-610.01-1084/1884/3417 : Yazılı soru önergesi TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13/12/2013 tarihli ve 43452547-120.00-7/35141-261866

Detaylı

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi (1)

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi (1) ALTINCI BÖLÜM Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi (1) Madde 139 (1) (Değişik: 21/2/2014 6526/13 md.) Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda somut delillere

Detaylı

Hukuki Durum: Av. R. Oya Söylemez ÖDD Yönetim Kurulu Üyesi

Hukuki Durum: Av. R. Oya Söylemez ÖDD Yönetim Kurulu Üyesi Hukuki Durum: Av. R. Oya Söylemez ÖDD Yönetim Kurulu Üyesi HUKUK Hukukun teknik anlamı "Belirli bir zamanda belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması devlet zoruna (müeyyide) bağlanmış kurallar

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK GİRİŞ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nun ( KVKK ) yürürlüğe girmesiyle birlikte, kişisel veri elde eden kişi ve

Detaylı

CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK MAHKEMESİ BAKIMINDAN ETKİLERİ

CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK MAHKEMESİ BAKIMINDAN ETKİLERİ Dr. Derya BELGİN GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK MAHKEMESİ BAKIMINDAN ETKİLERİ İçindekiler Önsöz...VII İçindekiler...

Detaylı

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler İçindekiler Önsöz 5 İçindekiler 7 Kısaltmalar 15 Yararlanılan Kaynaklar 16 İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler Siyasi Hakların Kullanılmasını

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 1- Basit Cinsel Saldırı Suçu (m. 102/1) 7 A- Genel Açıklamalar 7 B- Suçun Maddi Unsuru 7 a- Suçun Faili 7 b- Suçun Mağduru 16 c- Fiil 22 ı- Cebir 22 ıı-

Detaylı

6545 Sayılı Kanun İle Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi

6545 Sayılı Kanun İle Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi 6545 Sayılı Kanun İle Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi (Review of the Amendments by Act No. 6545 of the Provisions on Offenses against Sexual Immunity) Handan

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU NDA CİNSEL SALDIRI SUÇU VE CİNSEL SUÇLAR DEĞİŞİKLİK TASARISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ *

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU NDA CİNSEL SALDIRI SUÇU VE CİNSEL SUÇLAR DEĞİŞİKLİK TASARISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ * 269 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU NDA CİNSEL SALDIRI SUÇU VE CİNSEL SUÇLAR DEĞİŞİKLİK TASARISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ * REVIEWING THE SEXUAL HARASSMENT OFFENSE IN TURKISH PENAL CODE NUMBER 5237 AND AMENDMENT

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Cinsel İstismar Suçunda Değişiklik Yapılmasını Öngören Teklife İlişkin Hukuki Görüşüm

Cinsel İstismar Suçunda Değişiklik Yapılmasını Öngören Teklife İlişkin Hukuki Görüşüm Cinsel İstismar Suçunda Değişiklik Yapılmasını Öngören Teklife İlişkin Hukuki Görüşüm Bilindiği üzere Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 3.10.2016 tarihinde kararlaştırılan Ceza Muhakemesi

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır. TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237 Taksir Madde 22- cezalandırılır. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,

Detaylı

ÇOCUK İSTİSMARINDA RAPOR HAZIRLAMA

ÇOCUK İSTİSMARINDA RAPOR HAZIRLAMA ÇOCUK İSTİSMARINDA RAPOR HAZIRLAMA Doç. Dr. Gürol CANTÜRK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı RAPOR Kişinin beden ve ruh sağlığının tespiti amacıyla düzenlenen belge. I- Tıbbi Raporlar

Detaylı

Kişisel Verilerin Korunması. Av. Dr. Barış GÜNAYDIN

Kişisel Verilerin Korunması. Av. Dr. Barış GÜNAYDIN Kişisel Verilerin Korunması Av. Dr. Barış GÜNAYDIN bgunaydin@yildirimhukuk.com.tr Gizlilik ve Kişisel Veri Gizlilik herkesi ilgilendiren en temel toplumsal değerlerden biridir. Gerek tüm ticari alışverişimiz

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ve HUKUKİ TEMELLERİ

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ve HUKUKİ TEMELLERİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ve HUKUKİ TEMELLERİ Av. Bilge Aydın KLİNİK ARAŞTIRMALAR Tanımı Önemi Temel İlkeler Uygunluk Şartları Yasal Düzenlemeler Nedir? Tanımı Temel İlkeler Bireye Saygı Zarar Vermeme Yararlılık

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Genç Asliye Ceza Mahkemesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Genç Asliye Ceza Mahkemesi Esas Sayısı : 2010/52 Karar Sayısı : 2011/113 Karar Günü : 30.6.2011 R.G. Tarih-Sayı : 15.10.2011-28085 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Genç Asliye Ceza Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 26.9.2004

Detaylı

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ

KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ KADIN DOSTU AKDENİZ PROJESİ KADINLARA DESTEK MEKANİZMALARI ONLİNE KİTAPÇIĞI Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Gençlik Topluluğu 2015-2016 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kadın Dostu Akdeniz Projesi 3. Projenin

Detaylı

I. Korunan Hukuki Değer

I. Korunan Hukuki Değer I. Korunan Hukuki Değer Bu suçla korunan hukuki değer, mağdur çocuğun yararıdır. Kanun koyucu cinsel istismar suçunda mağdur çocuğu hem dışarıya karşı hem de kendisine karşı korumuş ve cinsel davranışlara

Detaylı

Tanzimat tan Günümüze Anayasal Gelişmelerde Temel Hakları Sınırlayan Ceza Muhakemesine İlişkin Düzenlemeler

Tanzimat tan Günümüze Anayasal Gelişmelerde Temel Hakları Sınırlayan Ceza Muhakemesine İlişkin Düzenlemeler Tanzimat tan Günümüze Anayasal Gelişmelerde Temel Hakları Sınırlayan Ceza Muhakemesine İlişkin Düzenlemeler Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı Genel Hukuk-1 Dersleri Kamu Hukuku Alt Dalları (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku) ve Bu Dallar ile İlgili Temel

Detaylı

İnfaz hukukunun zaman bakımından uygulanması, İlamların infazı, Türk Ceza Sistemi, Koşullu salıverme

İnfaz hukukunun zaman bakımından uygulanması, İlamların infazı, Türk Ceza Sistemi, Koşullu salıverme İnfaz hukukunun zaman bakımından uygulanması, İlamların infazı, Türk Ceza Sistemi, Koşullu salıverme İnfaz Hukukunun Zaman Bakımından Uygulanması Zaman bakımından uygulama Madde 7- (1) İşlendiği zaman

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ DERS NOTLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ DERS NOTLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ DERS NOTLARI 1. HAFTA: ÖZEL HÜKÜMLERE GİRİŞ - Genel Hükümler-Özel Hükümler ayrımı - Hukuki Konu - Anayasa-Özel Hükümler İlişkisi - 5237

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

Ceza Hukuku Özel Hükümler (LAW 307) Ders Detayları

Ceza Hukuku Özel Hükümler (LAW 307) Ders Detayları Ceza Hukuku Özel Hükümler (LAW 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ceza Hukuku Özel Hükümler LAW 307 Güz 3 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür 12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu 6 Mayıs 2014 Bahadır BALKI Sinem UĞUR Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Hukuk Sisteminde Tekerrür İdari

Detaylı

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu Dr. Yusuf Solmaz BALO Anlatım planı Terör gerçekliği Güvenlik ihtiyacı Bu ihtiyacın Ceza Hukuku alanında karşılanması Ceza Kanunları (TCK, TMK) Yeni suç tipleri Mevcut

Detaylı

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Osman SOYDAL Hakim Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan SULH CEZA DAVALARI Örnekler Yardımıyla Ayrıntılı Konu Anlatımı Uygulamada

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

2:Ceza muhakemesinin amacı nedir? =SUÇUN İŞLENİP İŞLENMEDİĞİ KONUSUNDAKİ MADDİ GERÇEĞE ULAŞMAK

2:Ceza muhakemesinin amacı nedir? =SUÇUN İŞLENİP İŞLENMEDİĞİ KONUSUNDAKİ MADDİ GERÇEĞE ULAŞMAK Devletin yargı gücünü temsil eden adalet organlarının bir suçun işlenmip işlenmediği konuusnda ortaya çıkan ceza uyuşmazlığını çözerken izleyecekleri yöntemini gösteren normlar bütünündne oluşan hukuk

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddete Adli Tıp Yaklaşımı. Prof. Dr. Nevzat Alkan Kadın Hakları Uygulama Merkezi

Kadına Yönelik Şiddete Adli Tıp Yaklaşımı. Prof. Dr. Nevzat Alkan Kadın Hakları Uygulama Merkezi Kadına Yönelik Şiddete Adli Tıp Yaklaşımı Prof. Dr. Nevzat Alkan 1 Adli Tıp Sistemi, Adli Muayene, Genital Muayenede Yasal Düzenlemeler ve Sorunlar Prof. Dr. Nevzat Alkan 2 İstanbul Üniversitesi İstanbul

Detaylı

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vesile Sonay EVİK Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

Av. Ülkercan Özbey İlhan Ankara Barosu CMK ve Gelincik Merkezi Üyesi

Av. Ülkercan Özbey İlhan Ankara Barosu CMK ve Gelincik Merkezi Üyesi Av. Ülkercan Özbey İlhan Ankara Barosu CMK ve Gelincik Merkezi Üyesi Çocuk Kimdir? 18 yaşından küçük olmak Ayrımlar: 12 yaşından küçükse, ceza sorumluluğu yok! 12-15 yaş arasında, cezai sorumluluk araştırılır

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Doğukan NİŞANCI * Stajyer Avukat, Ankara Barosu

Doğukan NİŞANCI * Stajyer Avukat, Ankara Barosu 6545 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİLİKLER IŞIĞINDA 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU THE CRIME OF SEXUAL ABUSE OF CHILDREN BROUGHT BY THE LAW NO. 6545 AMENDING TURKISH PENAL

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN UNUN AMACI VE KAPSAMI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN UNUN AMACI VE KAPSAMI 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN UNUN AMACI VE KAPSAMI AMAÇ 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla Anayasanın 20. maddesine eklenen ek fıkra Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını

Detaylı

İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TANIMI ve HUKUKİ SORUMLULUK

İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TANIMI ve HUKUKİ SORUMLULUK İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TANIMI ve HUKUKİ SORUMLULUK SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Madde 13) İŞ KAZASI, a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 5549 sayılı SUÇ GELİRLER RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TCK & 5549 sayılı Kanun Aklama suçuyla mücadelenin iki temel boyutu bulunmaktadır. Önleyici tedbirler Caydırıcı tedbirler TCK &

Detaylı

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır.

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. halk için Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. Bu haklar varolusumuzdan, ileri gelir. Tüm cinsel haklar / üreme hakları yasalarla koruma altına alınmıstır., Hazırlayan : Eylem Karakaya. Illüstrasyonlar

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

T.C. Yargıtay. Ceza Genel Kurulu E: 2017/1163 K: 2018/178 K.T.:

T.C. Yargıtay. Ceza Genel Kurulu E: 2017/1163 K: 2018/178 K.T.: https://www. KATILANIN İSTİSMAR EDİLDİĞİNE DAİR TUTARLI BEYANLARININ, TANIĞIN SAMİMİ ANLATIMLARININ VE ADLİ TIP RAPORUNUN BİR ARADA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ - KATILANIN MAĞDUR VE EŞİ TARAFINDAN İFTİRA

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR, KAVRAM, TARİHİ GELİŞİM, LEH VE ALEYHTEKİ GÖRÜŞLER, HUKUKİ NİTELİĞİ, BENZER KAVRAMLARDAN

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ CİNSEL TACİZ ve AYRIMCILIĞI ÖNLEME YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ CİNSEL TACİZ ve AYRIMCILIĞI ÖNLEME YÖNERGESİ Bu kitapçık, İTÜ Senatosunun 11.09.2014 tarih ve 602 sayılı toplantısında onaylanan İstanbul Teknik Üniversitesi Cinsel Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Yönergesi ile bu yönergenin uygulanmasına ilişkin esaslar

Detaylı

Arş. Gör. F. Umay GENÇ

Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ KAMU HUKUKU ÖZEL HUKUK CEZA HUKUKU DİĞER KAMU HUKUKU DALLARI MADDİ CEZA HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU CEZA İNFAZ HUKUKU

Detaylı

/itu1773. /itu1773. /itu1773. /itu1773. /itu1773. /1773itu. İTÜ Mobil. itu.edu.tr

/itu1773. /itu1773. /itu1773. /itu1773. /itu1773. /1773itu. İTÜ Mobil. itu.edu.tr /itu1773 /itu1773 Bu kitapçık, İTÜ Senatosunun 11.09.2014 tarih ve 602 sayılı toplantısında onaylanan İstanbul Teknik Üniversitesi Cinsel Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Yönergesi ile bu yönergenin uygulanmasına

Detaylı

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR 25 KASIM ULUSLARARASI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR 25 KASIM ULUSLARARASI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR 25 KASIM ULUSLARARASI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ 2011 Türkiye Barolar Birliği Yayınları Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Türkiye

Detaylı

MOBBİNG HUKUKSAL DÜZENLEMELER

MOBBİNG HUKUKSAL DÜZENLEMELER İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ MOBBİNG HUKUKSAL DÜZENLEMELER Av. Devrim KARAKÜLAH ADBİD Genel Sekreteri www.devrimhukuk.com info@devrimhukuk.com İŞYERİ KAVRAMI 1. Kamu Çalışanları (MEMUR) 2. İŞÇİ İŞYERİ KAVRAMI

Detaylı

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GV, KV VE KDV MATRAH ARTIRIMINDA BULUNAN FİRMALARDA VERGİ İNCELEMESİ YAPILIP YAPILAMAYACAĞI

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GV, KV VE KDV MATRAH ARTIRIMINDA BULUNAN FİRMALARDA VERGİ İNCELEMESİ YAPILIP YAPILAMAYACAĞI 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GV, KV VE KDV MATRAH ARTIRIMINDA BULUNAN FİRMALARDA VERGİ İNCELEMESİ YAPILIP YAPILAMAYACAĞI 1. KONU: 6736 sayılı Kanuna uygun olarak GV, KV ve KDV yönünden matrah artırımında

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ Hasan Tahsin Gökcan Yargıtay Üyesi Sağlık Hizmetinden Kaynaklanan Suçlar A) Manevi unsura göre 1- Kasten işlenen suçlar 2- Taksirle işlenen suçlar 3-

Detaylı

Cinsel Şiddet Mağduru Çocuk Kavramı ve Türk Ceza Kanunu nun Çocuğa Yönelik Cinsel Şiddet Düzenlemelerine Genel Bakış

Cinsel Şiddet Mağduru Çocuk Kavramı ve Türk Ceza Kanunu nun Çocuğa Yönelik Cinsel Şiddet Düzenlemelerine Genel Bakış ÇAKMUT 35 Cinsel Şiddet Mağduru Çocuk Kavramı ve Türk Ceza Kanunu nun Çocuğa Yönelik Cinsel Şiddet Düzenlemelerine Genel Bakış Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT * ÖZET Çocuğa karşı cinsel istismar, şiddetin

Detaylı