SAĞLIK KURUMLARINDA TESPİT EDİLEN RİSKLER VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER İLE KORUYUCU EKİPMANLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK KURUMLARINDA TESPİT EDİLEN RİSKLER VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER İLE KORUYUCU EKİPMANLAR"

Transkript

1 SAĞLIK KURUMLARINDA TESPİT EDİLEN RİSKLER VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER İLE KORUYUCU EKİPMANLAR Ayşe Akkaş KÜÇÜK KHB- Kalite Verimlilik Birimi

2 İLGİLİ İŞ KANUNU MADDELERİ; Madde 77 : Her işveren,işyerindeki işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür. Çalışanlar da ; İş Sağlığı ve Güvenliği hakkındaki usul ve şartlara UYMAK ZORUNDADIRLAR.

3 Madde 77 : İşverenler, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

4 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE; MADDE 4 (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri alır b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukları giderir c)risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

5 YASALAR ÇIKARMAK DENETLEMEK TEKNİK ÇALIŞMALARIN ALT YAPISINI OLUŞTURMAK İŞ GÜVENLİĞİ KURAL VE TALİMATLARINA UYGUN ÇALIŞMA DÜZENİNİ KORUMAK TEKNİK GÜVENLİK KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASINI SAĞLAMAK EMNİYETSİZ DURUMLARI GİDERMEK

6 İşveren, bütün iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK ya) bildirimde bulunur; a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde b) Meslek hastalıkları, tespit edildiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde bildirilir.

7 İşveren; Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: 1) İşe girişlerinde, 2) İş değişikliğinde, 3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalardan sonra işe dönüşlerinde işçinin talep etmesi hâlinde, 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

8

9 Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

10 Sağlık sektörü çalışanlarının sağlık ve güvenlik riskleri diğer bütün sektörlerden daha fazladır. Özellikle son yıllarda artan fiziksel şiddet diğer sektörlere oranla çok daha yüksektir.

11 Risk Yönetimi? Sağlık işletmelerinin öncelikli hedefi, Hipokrat ın önce zarar verme (premium non nocere) prensibine bağlı kalarak, hizmeti alan ve hizmeti verene zarar vermeden hizmet sunumu gerçekleştirmek olmalıdır. Hastalara güven verebilecek, potansiyel tehlikeleri önceden tespit edip kısa zamanda giderilmesini sağlayacak, tıbbi cihaz ve teknolojilerinin güvenli kullanımını sağlayabilecek, kişisel koruyucuların kullanımını ve çalışma ortam ve koşullarının düzeltilmesini sağlayacak, risk ve fırsatları sistematik ve verimli biçimde yönetilmesine ve risklerin bertaraf edilmesine öncülük edebilecek sistemdir

12 Yasal Dayanak Nedir? Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kriterleri önemli bir kısmını oluşturmaktadır Ayrıca 29/12/2012 tarihinde sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği gereği, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerine risk analizlerini yapma/yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu açıdan da risklerin analizi ve değerlendirme süreci sağlık kurumlarına stratejik avantaj sağlamanın yanında hukuki bir zorunluluk olarak da karşımıza çıkabilecektir.

13 Riskleri Tespit Etme Yöntemleri Hata türü ve etkileri analizi (FMEA), BOW TIE, Kök Neden Analizi (RCA), Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi (HAZOP), Sıfır hata programı (ZFP), Pareto analizi, balık kılçığı vb. sorun belirleme yaklaşımları, Altı-sigma, Kalite çemberleri, İstatistiksel kalite kontrol (SPC), Kalite fonksiyon göçerimi (QFD) gibidir.

14

15 Sağlık Sektöründe Öne Çıkan Riskler Biyolojik riskler: İğne batması veya kesilerle oluşan enfeksiyonlar, Kimyasal riskler: Dezenfektanlar, antibiyotik ve kanser ilaçları Fiziksel riskler: Termal konfor, iyonizan radyasyon gibi Ergonomik riskler: Sabit pozisyonda çalışma, hasta kaldırma gibi Psikososyal riskler: Şiddete maruz kalmak, nöbet ve gece çalışma gibi

16 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN ANA UNSURLAR I. Radyasyon kaynaklı risk unsurları II. Gürültü III.Travma IV. Tehlikeli atıklar V. Kanserojen mutojen maddeler (Sitotoksik ajanlar) VI. Tıbbi atıklar (enfekte ve biyolojik atıklar) VII.Enfeksiyon bulaşma riski VIII.Alerjen maddeler IX.Tesis kaynaklı risk unsurları X. Donanım, elektrik ve elektronik cihazlar XI.Laboratuar kaynaklı risk unsurları

17 RADYASYON KAYNAĞI BULUNAN ÜNİTELER Radyoloji ünitesi Angio Skopi Endoskopi Hasta yatak başı çekimleri

18 ALINABİLECEK ÖNLEMLER KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIMIZI KULLANMALIYIZ.

19 ALINABİLECEK ÖNLEMLER Gereksiz çekimlerin, hatalı çekimler,tekrarlar önlenmeli Radyasyon Korunmasında Temel Güvenlik Standartları Dozimetre takipleri (2 ay) Hemogram takibi (6 ayda bir) Periferik yayma

20 FİZİKSEL TEHLİKE KAYNAKLARI Gürültü, Titreşim, Basınç, Termal Konfor Şartları, Aydınlatma Düzeni

21 GÜRÜLTÜ Hastaneler oldukça gürültülü ortamlardır. (Özellikle cihazların çok olduğu laboratuar ortamları)

22 85 dba ın üzerinde ses şiddeti olan alanlarda çalışanlar koruyucu ekipman kullanmalıdır. (kulak tıkacı / kulaklık) Kullanılan koruyucu ekipmanın etkinliği odyometrik testlerle kontrol edilmelidir.

23 TRAVMA SEBEBLERİ Yetersiz personel sayısına bağlı olarak artmış iş yükü ve çalışma saatleri,

24 Çalışma ortamında eksik malzeme, bozuk cihazlar ile çalışmak zorunda kalma Tükenmişlik sendromu Ağır yük kaldırma Fiziksel şiddet

25 TRAVMA İÇİN YAPILABİLECEKLER Tükenmişlik sendromunu görülen personele; psikolojik destek sağlanmalı, kurum bünyesinde sosyal organizasyonların oluşturulmalı, görev yeri değişikliği.

26 Hasta potansiyeline ve iş yüküne uygun sayıda/özellikte personel ve tıbbi donanım sağlanarak; çalışma sürelerinin ayarlanmalı, nitelikli hizmet sunumu için ortam yaratılmalı.

27 İş ortamında kargaşanın ortadan kaldırılması için İş akış şemaları, görev tanımları oluşturulmalı.

28 Yük taşıma prensipleri ile ilgili eğitim verilmeli.

29 Fiziksel şiddet için kurum içi ve dışında önlemler alınmalıdır.

30 FİZİKSEL ŞİDDETE KARŞI ÖNLEMLER Etkili liderlik ve kurum kültürü oluşturulmalı Kurum dışı güçler ile iş birliği yapılmalı Çalışanlar temel güvenlik konularında eğitilmeli Kurum içi güvenlik işleyişi hakkında iş akışı şemaları ve görev dağılımları belirlenmeli Acil hallerde oluşabilecek tehditlere karşı alınacak önlemler yazılı hale getirilmeli ve tüm personele duyurulmalı

31 TEHLİKELİ ATIKLAR Sıkça karşılaşılanlar; Sitotoksik ajan (kemoteropotikler) Etilen oksit, Gluteraldehid (Sterilizasyon) Formaldehit, Ksilen, Formikasit, Asetik asit (patoloji) Sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) İyodin.

32 TEHLİKELİ ATIK RİSK ALANLARI Onkoloji tedavisi yapılan birimler Sterilizasyon çalışanları Patoloji çalışanları Radyoloji ünitesi çalışanları Laboratuar çalışanları Temizlik personeli

33 TEHLİKELİ ATIKLAR İÇİN YAPILABİLECEKLER Atık üreten cihazlara ait MSDS* raporları kontrol edilerek atık içeriği ve tehlike oranları tespit edilmeli MSDS lar kurum içinde kimyasal malzemenin kullanıldığı yerlerde, acil serviste bulundurulmalı Tehlikeli madde yönetimi prosedürü hazırlanmalı. *MSDS= Ürün Güvenlik Bilgi Formları

34 Yol gösterici talimatlar hazırlanmalı Tehlikeli madde üretilen alanlar için İzolasyon prosedürü Cıva saçılmaları temizlik talimatı Gluteraldehit / Formaldehit saçılmalarında temizlik talimatı Riskli alan çalışanlarına özel periyodik tarama metotları geliştirilmelidir.

35 STERİLİZASYON ÇALIŞANLARI Yılda 1; SGOT, SGPT Hemogram SFT Akciger grafisi TAKİPLERİ

36 TIBBİ ATIKLAR Kurumlarda tıbbi atık ekipleri oluşturulmalı.

37 Ünite içi atık yönetimi planı oluşturulmalı. Tıbbi atık konusunda özel eğitimli Tıbbi Atık Personeli olmalı ve düzenli eğitimler yapılmalı.

38

39 ENFEKSİYON RİSKİ Enfeksiyonlar ; Kan Salya, Vajinal Sekresyon, Serebrospinal Sıvı, Sinovial Sıvı, Perikardial Sıvı, Plevral Sıvı, Amnion Sıvısı vb.gibi diğer vücut sıvıları ile bulaşır.

40 Kan ve diğer vücut sıvıları yolu ile bulaşan patojenler HIV Hepatit B Hepatit C Hepatit A Stafilokok ve Streptokok enf. Shigella vsalmonella enf. Pnömoni Sifilis Sıtma Kızamık

41 KORUYUCU ÖNLEMLER Sağlık çalışanları KORUYUCU EKİPMANLAR kullanmalıdır.

42 Kesici ve sivri uçlu aletler için atık kutuları kullanılmalı.

43 Temizlik ve çamaşırhane çalışanları için enfekte materyaller işaretli ve izole taşınmalı. Personele yönelik aşı programları planlanmalıdır

44 Tüm hastalar HIV, Hepatit B gibi kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıkları bulaştırabilirler şeklinde kabul etmeliyiz.

45 Sağlık Sektöründe Risk Değerlendirmesi

46 Çalışanların deneyimleri de dikkate alınarak çalışanların sağlığını olumsuz etkileyebilecek tehlikeler tanımlanır.

47 Tespit edilen tehlikenin çalışanın; Sağlığına Performansına yapacağı etki değerlendirilir.

48 Tehlike ve risk tanımlanır

49 Tehlikenin yok edilmesi ve riskin azaltılması için organizasyonel değişiklikler yapılır.

50 Riskin kontrolünden sonra kalan tehlike ve riskler değerlendirilir.

51 Sağlık sektöründe; Eğitim alan her öğrenci ve her öğretim elemanı örgün ve uygulamalı eğitim sırasında İSG riskleriyle karşı karşıyadır, Sağlık çalışanı öncelikle kendi sağlık ve güvenliğini sağlamak zorundadır, Hekim sağlık ekibinin başıdır ve ekip çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludur.

52 TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN GENEL GÜVENLİK KURALLARI 1. Kendi güvenliğiniz ve birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın güvenliği için dikkatli ve sorumlu hareket etmeliyiz. 2.İşimize uygun ve güvenli araç-gereç kullanalım. Koruyucu ve güvenlik amacıyla yapılmış,kullandığımız ekipmanı işimiz bittiğinde güvenli ve düzenli olarak bırakmalıyız.

53 3.Kullanım konusunda eğitimini almadığınız araçları ve maddeleri kullanmamalı,araç ve maddeleri kullanmadan önce uyarılara,uyarı işaretlerine dikkat etmeli, şüphelendiğiniz durumlarda yetkililere başvurmalı, 4.Çalıştığımız birime uygun KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANI kullanmalı, 5. Çalıştığınız alanı temiz ve tertipli tutmalı,

54 6. Malzemeler güvenli bir şekilde taşınmalı, 7. Elektrikli araçlarla çalışmalarda dikkatli olunmalı 8. Talimat ve uyarı levhalarının YERLERİNİ değiştirmemeli

55 9.Dikkat ve konsantrasyon isteyen işlerde çalışanları rahatsız etmemeli ve dikkatleri dağıtmamalıyız. 10. Sağlığınız için aldığınız geçici ve sürekli ilaçlar hakkında yetkililere bilgi vermeliyiz.

56 12. Kaza ihtimali olan durumları, şartları yetkililere rapor etmeliyiz. 13. Her türlü arızayı ve aksamayı yetkilisine bildirmeliyiz.

57 BİR ANLIK DALGINLIK ÖMÜR BOYU İZLERİNİ TAŞIYACAĞINIZ KAZALARA SEBEP OLABİLİR!

58 20 YILDA GÖRÜLMEYEN 20 SANİYEDE BAŞA GELEBİLİR.

59

60 Bunları yaşadık... Kırım kongo kanamalı ateşinden kaybettiklerimiz Hepatit B-C enfeksiyonu olanlar Hasta yakını tarafından yaralananlar...

61 KİMYASAL TEHLİKE KAYNAKLARI KATI SIVI GAZ HALİNDEKİ TÜM KİMYASALLAR KATI KİMYASALLAR SODYUM POTASYUM MAGNEZYUM SIVI KİMYASALLAR ASİTLER TUZLAR ALKOLLER GAZ KİMYASALLAR HİDROJEN AMONYAK KLOR

62 ETKİLERİ ZEHİRLİ BOĞUCU BAYILTICI KANSEROJEN MUTAJEN YANICI PATLAYICI REAKTİF ETKİ ÇEVRESEL KALICI

63 Gaz, sıvı veya katı haldeki kimyasalları, soluma, yutma veya deri yolu ile vücudumuza alıyoruz, Zehirlenme, yanık, alerjiler,meslek hastalıkları oluşmaktadır.

64 UYARI İŞARETLERİ

65 Kimyasal Risk Etmenleri Hangi kimyasal maddeler birlikte depolanamaz

66 ERGONOMİ Ergonomi, insanın işe uydurulmasından daha çok, işi insana uydurmaktır. Yani çalışma ortamının kişiye göre düzenlenmesidir. İNSAN İŞ YERİ İŞ DİZAYNI

67 ERGONOMİ İş - çalışma alanı alet, donanım ve ekipman dizayn eder.

68 Psikolojik Risk Faktörleri 1. İş memnuniyetsizliği 2. İş monotonluğu 3. Yetersiz iş arkadaşı desteği 4. Ağır iş yükü ve baskısı 5. Yetersiz iş organizasyonu

69 Psikososyal Faktörler Kişinin yaşamını olumsuz etkiler. Stres Şiddet ve diğer tehlikeli davranışlar Madde kullanımı

70 Stres STRES - HASTALIK İLİŞKİSİ Kazalar Alkol tüketimi Siroz İlaç tüketimi İntihar Depresyon Katil Yüksek tansiyon Felç Yüksek kolesterol Kalp krizi Sigara Kanser Zayıf bağışıklık sistemi Şeker hastalığı Astım

71 Mobbing davranışları Çok çeşitli, doğrudan ve dolaylı olacak tarzda; Planlı, Bilinçli, Güdülenmiş Saldırgan Davranışları Kapsamaktadır.

72 Mobbing eylemi olması için: En Az Altı Aylık Dönem İçinde En Az Haftada Bir Yapılmış Olmalıdır.

73 Hizmetten Çekilme Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir. 73

74 Hizmetten çekilme talebi, kurum yöneticisine sözlü veya yazılı olarak bildirilecektir. 74

75 Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verecektir. 75

76 Yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik gerekli tedbirleri ile alacaktır. 76

77 Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek olan yeni sağlık çalışanını belirleyecek, Kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına özen gösterilecektir. 77

78 İş kazaları Meslek hastalıkları İş Sağlığı ve Güvenliği

79 İŞÇİNİN ; çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir nedenle veya işin oluşumu yüzünden uğradığı geçici veya sürekli *HASTALIK, *SAKATLIK *PSİKOLOJİK ARIZİ HALİDİR

80 Meslek hastalıklarına aşağıdakiler örnek gösterilebilir; Gürültü nedeniyle oluşan kulak ve sinir hastalıkları, Tozlardan kaynaklanan solunum yolu hastalıkları, Kimyasal maddelerin sürekli teması ve teneffüsünün meydana getirdiği çeşitli deri, nefes yolları ve sindirim sistemi hastalıkları, Röntgen ışınlarının meydana getirdiği hastalıklar. Sürekli eğilerek yapılan çalışmalar ve yanlış yük kaldırmalar sonucunda oluşan bel rahatsızlıkları...

81 İŞ KAZASI Çalışan işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, İşveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Emzikli kadın çalışanın çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Çalışanların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

82 İŞ KAZASINI MEYDANA GETİREN NEDENLER 10 2 Güvensiz Hareketler %88 Güvensiz Şartlar %10 Nedeni Bilinmeyen %2 88

83 GÜVENSİZ DAVRANIŞLAR NELERDİR? İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA AYKIRI HAREKET ETMEK TEHLİKELİ HIZLARDA ALET VEYA MAKİNALAR KULLANMAK MAKİNA GÜVENLİK KORUYUCULARI VEYA DONANIMLARINI KULLANILMAZ HALE GETİRMEK TEHLİKELİ, BAKIMSIZ, ARIZALI EL ALETLERİ VE EKİPMANLAR ÇALIŞTIRMAK GÜVENSİZ TAŞIMA, İSTİFLEME, YÜKLEME GİBİ DURUMLAR DALGINLIK, ŞAŞIRMAK, ŞAKALAŞMAK İŞİ HAFİFE ALMAK GİBİ DURUMLAR KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİ HİÇ KULLANMAMAK VEYA HATALI KULLANMAK

84

85 İŞ KAZASINI MEYDANA GETİREN NEDENLER GÜVENSİZ ŞARTLAR Güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamı, Bina, tesis, enerji Ekipman, makine, araç, gereç Proses, hammadde, malzeme, ürün Tesisat ve sistemlerin

86 İŞ KAZALARINDA NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ Direk nedenler Güvensiz hareketler Güvensiz şartlar/koşullar İŞ KAZASI Dolaylı nedenler Kişisel faktörler -Bilgi, beceri eksikliği -Motivasyon düşüklüğü -Fiziksel ve mental yetersizlik Kaynak sebepleri -Yönetim -İşçiler -Dizayn ve mühendislik -Satın alma -Bakım&Onarım Direk sonuçlar Ucuz atlatmalar Ufak kazalar Büyük kazalar Ölüm Malzeme hasarı Dolaylı sonuçlar Yaralanan için Firma için

87 İŞ KAZALARINDA NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ İŞ KAZASI Direk sonuçlar Dolaylı sonuçlar Yaralanan için Gelir kaybı Aile yaşantısının bozulması Kişisel yaşantının bozulması Diğer nedenler, Sürekli ağrı ve acı gibi.. Şirket için Artan sigorta giderleri Üretim kaybı Malzeme hasarı giderleri Çalışan moralinin düşmesi İtibar kaybı Zaman kaybı Ürün hasarı giderleri Medikal harcamalar Yasal giderler, ceza vs Eğitim masrafları Müşteri ile kötü ilişkiler

88 ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZ ve KOLAYDIR.

89 * Kaynakta koruma * Toplu koruma * Kişisel koruma

90 Meslek hastalıkları %100 önlenebilir. İş kazalarının %98 i önlenebilir

91 ELEKTRİK AKIMININ İNSAN ÜZERİNE ETKİSİ Vücudun elektrik şokuna dayanımı şahıstan şahısa göre büyük farklar gösterir. Kalp üzerinden 0,3 sn den daha uzun süre 80 ma ve daha üstünde akım geçerse kalp adaleleri kasılarak tehlikeli fibrilasyon başlar ve olay çoğu zaman ölümle sonuçlanır.

92 ELEKTRİK ÇARPILMASI SIRASINDA YAPILACAKLAR 1-) Acilen girişten elektrik akımı kesilmeli (sigorta, şalter vs) 2-) Fiş çekilerek, acil durdurma kullanarak vs. elektrik kesilmeli 3-) Çarpılmaya maruz kalan kişi kuru zemindeyse uzun bir cisimle itilerek veya çekilerek kurtarılmalı 4-) Bunların hiçbiri yapılamazsa kesinlikle kendinizi tehlikeye atmayınız

93 Ekranlı Araçlarda Çalışmalarda Oturuş ve Duruş Şekilleri

94 EKRANLI EKİPMANLARLA ÇALIŞMA Doğru oturuş, Gözlerin korunması, Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler, Gözlerin, kas ve iskelet sistemi için ara dinlenmeler verilmeli

95 YANGIN Yanma; yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesinden meydana gelen kimyasal bir olaydır. YANMANIN ÜRÜNLERİ Oksijen Isı Yanıcı Madde.

96 YANGIN Daire ve kurumlar en büyük amirin onayı ile memur, işçi,sözleşmeli ve hizmetli personel arasında; Söndürme ekibi Kurtarma ekibi Koruma ekibi İlk yardım ekibi oluşturulması gerekmektedir.

97 Acil durumlarda örneğin deprem, sel baskını, yangın gibi doğal afetler ile kimyasal ve biyolojik saldırılarda neler yapılacağı, görev dağılımı ile ilgili önceden HASTANE AFET PLANI hazırlanarak, bütün personel bilgilendirilmelidir.

98 Yılda bir kez yangın tatbikatları yapılmalıdır.

99 Hastane genelinde acil çıkışlar belirlenmeli, gerekli işaretlemeler yapılmalıdır.

100 Acil çıkış merdivenleri aydınlatmaları yeterli hale getirilerek, her zaman kullanıma hazır bulundurulmalı, merdivenlerden çıkışı zorlaştırıcı malzemeler bulundurulmamalıdır.

101 Basınçlı Tüpler

102 KENDİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİZ İÇİN KURALLARA UYMANIZ SİZİ VE ÇEVRENİZDEKİLERİ KAZALARDAN VE VAHİM SONUÇLARINDAN KORUYACAKTIR

103

104 BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM

105 SORULARINIZ?

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İş Sağlığı ve Güvenliği 15 ŞUBAT 2013- ADANA İş Güvenliği Uzmanı Adım adım iş kazası 2 3 4 5 6 Ve HAYATA VEDA 7 KAZA GELİYORUM DER 8 9 10 İŞ KAZALARI İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ

Detaylı

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 1. Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır? Kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini,

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : ÇLIŞM VE SOSYL

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar,

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, İŞ KAZALARI KONU BAŞLIKLARI : n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, n İş kazalarının sınıflandırılması, n İş kazası istatistikleri, n

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı