YABANCI KELMELERE KARILIKLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI KELMELERE KARILIKLAR"

Transkript

1 YABANCI KELMELERE KARILIKLAR absürt : Franszca absurde (saçma, zrva, anlamsz). Kelimenin karlklar dilimizde zaten vardr: saçma, anlamsz. Örnek: Modaclar bu anlamsz (saçma) tasarmlardan para kazanmay beklemiyorlar. absürt komedi : saçma komedi. adaptör : Franszca adapteur. Uzun zamandan beri dilimizde kullanlan bu kelime Türkçe Sözlük te Bir aletin çaplar birbirinden farkl olan parçalarndan birini ötekine geçirebilmek için yararlanlan ba'layc eklinde tanmlanmtr. Kurulumuz bu kelime için uyarlayc karl'nn benimsenmesine karar vermitir. Örnek: Firmann yeni ürettii uyarlayc, araç çakmana taklarak cep telefonu, el bilgisayar gibi elektronik cihazlarn $arj edilmesini salyor. A ad hoc group : )ngilizce ad hoc özel, uygun, group kurul. Dilimizde ekonomi alannda ksa süreli ve tek bir görev için oluturulan kurul anlamnda kullanlan bu kelime için Kurulumuz, özel kurul karl'n teklif etmektedir. Örnek: Kar$ dü$ürüm konusundaki skntlar a$mak için Türkiye ile AB uzmanlarndan olu$an bir kar$ dü$ürüm özel kurulu olu$turulmal. adisyon : Franszca addition (ekleme; hesap). "Lokanta, otel vb. yerlerdeki hesap" anlamnda kullanlan adisyon için bizim de teklif etti'imiz kelime ayndr: hesap. Örnek: Garson hesab getiriyor. agreman : Franszca agrément (holuk; izin, rza; tat; süs). Dilimizde, diplomasideki anlamyla kullanlan agreman kavram için teklif etti'imiz karlk: uygunluk. Örnek: Fransa hükûmeti, büyük elçimiz için uygunluk vermi$ti. agresif : Franszca agressif. Dilimizde bir psikoloji terimi olarak "saldrgan, mütecaviz" anlamlarnda kullanlan agresif kelimesine karlk olarak Kurulumuz, saldrgan sözünün uygun oldu'una karar vermitir. Ayrca yerine göre mütecaviz, giri,ken ve yrtc sözleri de kullanlabilir. air-conditioned : Havalandrma cihaz bulunan. Teklif edilen karlk: havalandrmal. Örnek: Havalandrmal arabalar yazn çok rahat oluyor. air-conditioner : Havay düzenleyen, scakl' ayar eden alet. Teklif edilen karlk: havalandrma. Örnek: Bu arabada havalandrma olmad anla$lyor. ajitasyon : Franszca agitation (tahrik etme, kkrtma). Kelimenin karl' dilimizde zaten vardr: k,krtma. Örnek: Bu olayn, k$krtma olduunu ileri sürdüler. Kelimenin tp alanndaki kullanm da dikkate alnarak k,krtma karl'nn yan sra çrpnt sözünün de kullanlmas gerekti'i konusunda görü birli'ine varlmtr. ajitatör : k,krtc. ajite etmek : k,krtmak. ajite olmak : çrpntya u/ramak. akreditasyon : Franszca accreditation. Dilimizde do'rulamak, güven belgesi vermek anlamlarnda kullanlan bu kelime için Kurulumuz, denklik (belgesi) ve denklik (kurulu,u) karlklarn teklif etmektedir. Örnek: Türkiye Denklik Konseyi (TÜDEK) nin kurulu$ ve görevleri hakkndaki kanun teklifi gündemin ön sralarna alnd.

2 akreditif : Franszca accréditif, "bir bankann baka bir bankaya biri için verdi'i ödeme emri" anlamnda kullanlr. Bu söz için önerimiz güven yazs veya güven hesab'dr. Örnek: Güven yazsnda gerektiinde baz notlar bulunabilir. Akreditif yannda ayn köke dayanan akredite sözü de vardr. Genellikle Türkçe "olmak" fiiliyle birlikte kullanlmaktadr. Bu söz yerine önerimiz güvenirli/i onaylanm, olmak'tr. Örnek: Biz orada güvenirlii onaylanm$ bir firmayz ve Rus kanunlarna balyz. akualand : Franszca aqualand. Lâtince "su" an-lamndaki aqua sözü ile, "kara, toprak, yer, memleket" anlamndaki land sözünden yaplm birleik bir kelimedir. Bir tür havuz anlamndadr. Kurulumuz, bu kelime için su bahçesi karl'nn kullanlmasn önermektedir. Örnek: Scaktan bunalnca kendisini su bahçesine atan bir turist, Pamukkale görüntüsündeki havuzda serinlerken âdeta ken-dinden geçmi$. akustik : Franszca acoustique. "Fizik biliminin konusu ses olan kolu; kapal bir yerde seslerin da'lm biçimi" anlamlarnda olan bu kelime için Kurulumuz, kullanm yerlerine göre yank bilimi veya yanklanm karlklarnn uygun oldu'u görüündedir. Örnek: Denizli'de nikâh salonunun gerekli yanklanm düzeni salanarak oda tiyatrosu hâline getirilmesinden sonra Nisan ay ba$nda da 3500 ki$ilik bir açk hava tiyatrosu tamamlanarak hizmete girdi. alâkart : Franszca à la carte (listeye göre). Karl': seçmeli yemek. Örnek: Seçmeli yemek usulünde istediiniz yemei yiyebiliyorsunuz. alan markaj : alan tutma. bk. markaj. alivre : Franszca aa livré. Franszcadan Türkçeye geçmi bir bankaclk terimidir. Genel olarak sonradan teslim veya vadeli sat anlamlarndadr. Anlamann yapld' srada bulunmayan fakat teslim zamannda sa'lanmas mümkün olan her türlü mal üzerine yaplan sat ilemi diye de tanmlanr. Türkçe Sözlük te bu söz "Ürün daha tarladayken yetiti'i zaman teslim edilmek üzere önceden pey verilerek yaplan sat" olarak tanmlanmtr. Kurulumuz bu söz için önceden sat, karl'n önermektedir. Örnek: Tüketici finans $irketleri kurulmaya ba$land. Aralktan itibaren önceden sat$ ve kredili hisse senedi alm ve satmna izin verildi. almanak : Franszca almanache. Bu kelimenin anlam, "yln gün, hafta, ay gibi bölümlerinden baka, bayram, yl dönümü gibi belli günleri ve birtakm astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçimindeki takvim"dir. Bu söz için dilimizde kullanlmakta olan yllk kelimesi Kurulumuzca da benimsenmitir. ambiyans : Franszca ambiance çevre, muhit, hava, ortam. Son yllarda özellikle gazetelerin magazin sayfalarnda skça rastlad'mz bu kelimeye karlk olarak Kurulumuz, dilimizde zaten kullanlmakta olan hava sözünü benimsemitir. Örnek: Televizyon kanalnn yöneticileri yar$ma gecesinde fevkalâde bir hava yaratm$lard. amblem : Franszca emblème (soyut bir eyin, bir kavramn sembolü olan varlk veya eya, belirtke). Kurulumuz bu söze karlk olarak belirtke sözünü benimsemitir. Örnek: =ki partinin ortak kurultaynda parti ad ve belirtke sorunu ele alnacak. amortisman : Franszca amortissement. Türkçe Sözlük'te yer alan "tanmaz mallarn anmalarna karlk olarak yllk kârdan ayrlan belirli pay" anlamndaki amortisman için a,nma pay veya ypranma pay karlklar önerilmitir. Örnek: Uçaklarn a$nma (ypranma) paylar büyük meblâlara ula$yor. ampirik : Franszca empirique. "Bir kurama de'il de yalnzca deneye, gözleme dayanan" anlamnda sfat olarak kullanlan bu söze karlk olarak Kurulumuz, deneye dayal kelimesini önermektedir. Ampirik kelimesiyle kökte olan ampirist ve ampirizm sözleri de dilimizde zaman zaman kullanlmaktadr. Kurulumuz, bu sözlerden ampirist için deneyci, ampirizm sözü için de deneycilik

3 kelimelerinin uygun birer karlk oldu'u görüündedir. Örnekler: Eldeki deneye dayal belgeler iki grupta toplanabilir. Bu alandaki deneye dayal ara$trmalar bir hayli az. anakronizm : Franszca anachronisme. Bu söz "tarihe aykrlk, ça'a uymama" anlamlarnda dilimizde kullanlmaktadr. Kurulumuz bu kelimeye karlk olarak tarih yanlgs sözünü önermektedir. anchorman : )ngilizceden dilimize giren bu terim "ana haber sunucusu" anlamndadr. Kurulumuz bu sözün yabanc dildeki karl' olan ana haber sunucusu teriminin aynen kullanlmasn uygun bulmutur. Örnek: Kanal 7 Ana Haber Bültenleri "Sekiz Yl Ana Haber Bültenleri olarak devam ediyor. Bu arada Ahmet Hakan da "ylmaz savunucu" olarak ana haber sunucusu görevini ba$ar ile sürdürüyor. anekdot : Franszca anecdote. "Ksa, özlü anlatm olan güldürücü hikâye, fkra" eklinde tanmlad'mz bu söz de dilimizde bir süreden beri kullanlan bir edebiyat terimidir. Kurulumuz, anekdot için fkra ve hikâyecik sözlerinin uygun birer karlk oldu'u görüünde birlemitir. Örnekler: =ngilizlerin dilinden dü$meyen BBC ile ilgili bir fkra vardr. Dün geceki elenceyle ilgili bir hikâyeciiniz var m? angaje : ba/lanm,. angaje etmek : ba/lamak. angaje olmak : ba/lanmak, üstlenmek. angajman : Franszca engagement (rehin; taahhüt; anlama; ba'lant). Bu kelime için dilimizde güzel bir karlk vardr: ba/lant. Örnek: Cimdiden hiçbir seçim tarihi için balantya girmeyelim. animasyon : Franszca animation (canlanma; çizgi film). )kinci anlam için teklifimiz: canlandrma. Örnek: Törendeki canlandrma gösterileri büyük ilgi toplad. animatör : Franszca animateur (canlandrc; sunucu; çizgi film yapmcs). Teklifimiz: canlandrc. Örnek: Japon canlandrclar film pazarn tuttular. ankesörlü telefon sözünde geçen ankesör Franszcadan dilimize geçmitir. Franszca encaisseur sözü "para alc, tahsildar, mutemet" anlamndadr. Bu kelimenin fiil biçimi olan encaisser ise "sandklamak, kasaya koymak" anlamlarndadr. Bu söz için Kurulumuz, kutulu telefon karl'n önermektedir. Örnekler: PTT Genel Müdürlüü, konut ve i$ yerlerinde yaplan görü$melerle kutulu telefonlardan yaplan görü$melerin fiyatlarn artrd. Kutulu telefonla yaplan görü$melerde kullanlan küçük jetonun fiyat bin lira olarak belirlendi. anomali : Franszca olan bu söz dilimizde genel anlamda "belli bir ölçüye, belli bir kurala uymama durumu", psikolojide ise "hastalk niteli'inde olmamakla birlikte normalden, belirgin ölçüde sapma gösterme" anlamndadr. Bu söz için Kurulumuz aykrlk karl'n önermektedir. ansambl : Franszca ensemble (bütün, bütünlük, topluluk). Eski Sovyetler Birli'i'nde ve Türk cumhuriyetlerinde müzik ve oyun topluluklar için kullanlan ansambl için teklif etti'imiz karlk: topluluk. Örnek: Krm oyun ve müzik topluluu, izleyicilerin büyük takdirini kazand. antagonist : Franszca antagoniste sözü "hasm, vuruan, kart, çatan" anlamlarndadr. Bu söz için önerimiz dü,manca veya hasmca kelimeleridir. Ayn köke dayanan antagonizm sözüne ise dü,manlk, hasmlk karlklarn öneriyoruz. Örnek: Onun deerlendirmesiyle insan toplumu snflar aras dü$manca çat$madan kurtuluyor.

4 antet : Franszca en-tête. "Kâ't veya zarf üzerine baslm ad, adres, balk" anlamnda olan bu söze karlk olarak zaten kullanlmakta olan ba,lk sözü Kurulumuzca da benimsenmitir. Dilimizde antetli ve antetsiz biçimlerinde de geçen bu kelimenin yerine ba,lkl ve ba,lksz karlklar kullanlmaldr. anti-damping : Teklif etti'imiz karlk: kar, dü,ürüm. Örnek: Avrupa Birlii kar$ dü$ürümü brakmaldr. antikite : Franszca antiqutié. Tarihte ilk ça', antik devir anlamyla dilimizde yaygn olarak kullanlan bu kelime için Kurulumuz da ilk ça/ karl'n kabul etmitir. Kelimenin soyut anlamndaki kullanmna karlk olarak ise eskilik sözü uygundur. Örnek: Yüz yldan beri Orta Dou da ve Msr da yürütülen kazlar, tarihî ufkumuzu geni$letmi$ ve ilk çan snrlarn binlerce yl geriye çekmi$tir. antipati : Franszca antipathie (sevimsizlik, so'ukluk, snamama). Bu kavram için de dilimizde güzel karlklar vardr: iticilik, sevimsizlik, so/ukluk. Örnekler: Bu adama kar$ içimde inanlmaz bir soukluk domu$tu. Etrafna tuhaf bir iticilik (sevimsizlik, soukluk) yayyordu. antipati duymak : kan kaynamamak. antipatik : Franszca antipathique (sevimsiz, so'uk). Teklif etti'imiz karlklar: sevimsiz, itici, so/uk. Örnek: Bu davran$larnla çok sevimsiz (itici, souk) görünüyorsun. antre : Franszca entrée (giri). Bu kelime için dilimizde güzel bir karlk vardr: giri,. Örnek: Evin giri$i çok geni$ tutulmu$. aperitif : Franszca apéritif. Dilimizde )tah açmak için yemekten önce içilen içki anlamnda kullanlan bu kelimeye karlk olarak Kurulumuz, ön içki sözünü önermektedir. Örnek: Öle yemeinden önce birer ön içki alsak daha iyi olmaz m? a posteriori : A priori kelimesinin zdd olan bu kavram için teklif edilen karlk: soncul. Örnek: Deney yoluyla elde edilen bilgiler soncul bilgilerdir. a priori : Lâtince a priori (denemeye dayanmadan, akl yoluyla önceden kabul edilen). Teklif edilen karlk: öncül. Örnekler: Öncül bilgiler insan yanltabilir. Zaman ve mekân kavramlar Kant felsefesinde öncül kavramlar olarak kabul edilir. aranje etmek : Türkçe "etmek" yardmc fiiliyle Franszca aranje kelimelerinden oluan bu birleik fiil düzenlemek, düzenlenmek fiilleriyle karlanr. Örnek: Finale kalan eserler TRT tarafndan yeniden düzenlendi. aranjman : Franszca arrangement (belirli sesler, çalglar veya topluluklar için yazlm bir eserin, baka sesler, çalglar veya topluluklar tarafndan söylenip çalnabilmesi için o eserde yaplan de'iiklik). Kurulumuz bu kelime için düzenleme teriminin uygun oldu'unu tespit etmitir. Örnek: Düzenlemesini dünyaca ünlü bir müzik ustas yapm$t. aranjör : Franszca arrangeur. Bu söz için de düzenlemeci uygun bir karlktr. Örnek: Kasetin düzenlemeciliini onlar üstlenmi$ti. arbitraj : Franszca arbitrage. Ticarî bir terim olarak dilimize geçen bu kelime "hisse senedi, tahvil, döviz gibi de'erli kâ't ve paralar daha kârl görülen baka kâ't ve paralarla de'itirme ii" anlamnda kullanlmaktadr. Bu söze Kurulumuz, ara kazanç karl'n önermektedir. Örnekler: Ara kazanç, çe$itli piyasalardaki fiyat farklarndan yararlanmak için maln bir ülkeden alnp bir ba$ka ülkeye satlmasdr. Ara kazanç, ekonomik hayatta para i$lerinden en kârl biçimde yararlanma $ekli olarak kullanlmaya ba$land.

5 arboretum : Lâtince. "Örnek olabilecek çeitli a'açlarn ve bitkilerin bilimsel amaçlarla yetitirildi'i alan" anlamnda dilimizde de kullanlan bu söz için Kurulumuz, a/aç park kelimesinin uygun bir karlk oldu'unda birlemitir. argüman : Franszca argument (kant, delil). Bu kelimenin dilimizde zaten karlklar vardr: kant, delil. Örnek: Dosyada yer alan kantlarn (delillerin) hukukî dayanaktan yoksun olduu anla$lm$tr. arkeolog : kaz bilimci. arkeoloji : Fr. archéologie. Tarih öncesi ve eski ça'lardan kalma eserleri tarih ve sanat bakmndan inceleyen bilim anlamnda Türkçede kullanlan bu kelime için Kurulumuz, daha önceden teklif edilmi olan kaz bilimi sözünün uygun bir karlk oldu'unda görü birli'ine varmtr. Örnek: Kaz bilimi tekniinde üzerinde durulmas gereken dört nokta vardr: Ke$if, çal$ma srasnda bulunan bütün verilerin kayd, e$yann yapm tarihi yönünden incelenmesi, kalntlarn ve bulunan e$yalarn korunmas. arketip : Franszca archetype. )lk örnek, asl numune, özgün model. Bu söz sanatn çeitli kollarnda da kullanlr. )leriki dönemlerde geliti'i bilinen bir mimarî ögenin henüz en yetkin biçimine ulamam ilk örne'i anlamnda da dilimizde geçmektedir. Bu söz için Kurulumuz, ilk örnek kelimesinin uygun bir karlk oldu'u kanaatindedir. Örnek: Ancak iyi bir öykü kurmak için bir tek ilk örnein ele alnmas, bunun geli$tirilmesi yeterlidir. aroma : Franszca aroma. "Bitki özlerinden veya ya'larndan elde edilen ho koku." Dilimizde bu söze yakn anlamda "rayiha" kelimesi de vardr. Kurulumuz, aroma için ho, koku sözünün uygun bir karlk oldu'unda birlemitir. Ayn kelimeye dayanan aromatik için de sfat tamlamas biçiminde olan ho, kokulu sözü kullanlmaldr. Örnekler: Ho$ kokulu suyla doldurulan bir kap, mum alevinin üzerine yerle$tiriliyor. Ho$ kokulu buhar soluyan ki$i, yepyeni bir insan olarak ayaa kalkyor. arometrapi : Franszca kökenli olan bu kelime aroma (güzel koku) ve thérapie (tedavi) kelimelerinden olumaktadr. Daha önce thalassotherapie kelimesine deniz tedavisi karl'n teklif eden Kurulumuz, arometrapi için de koku tedavisi kelimesini önermektedir. Örnek: Firma, günlük cilt bakm ürünlerinden, onarm ve yenileme setlerine; koku tedavisi ürünlerinden renkli kozmetik ürünlerine varncaya kadar geni$ bir ürün yelpazesine sahip. artikülâsyon : Franszca articulation. Dil biliminde kullanlan bu terim için Kurulumuz, baz dilcilerin de benimsedi'i bo/umlanma kelimesinin uygun bir karlk oldu'unda görü birli'ine varmtr. Örnek: Güzel konu$ma derslerinde ses bilgisine arlk verilmekte boumlanma konular üzerinde durulmaktadr. asist : )ngilizce assist (yardm etmek). Sporda hem yardm, hem yardmc anlamnda kullanlmaktadr. Teklif etti'imiz karlklar: yardm, yardmc. asist (asiste) etmek : yardm etmek. asisti : yardmcs. asistlik : yardmclk. asparagas : "Makaraya sarmak, çapraz iki sr'a germek, eziyet etmek" anlamlarna gelen )spanyolca aspar kelimesine dayanan bu söze Kurulumuz, dilimizde kullanlan örnek cümleleri de göz önüne alarak,i,irme haber kar-l'n önermitir. a,a/lk kompleksi : a,a/lk duygusu. Örnek: A$alk duygusuna kaplmalarna gerek yok.

6 aut : )ngilizce out (dar, darda). Topun, kar takm oyuncularnca köe ile kale arasndaki çizgiden veya kale üstünden alan dna çkarlmas. Karl': d,. auta atmak : d,a atmak. auta çkmak (gitmek) : d,a çkmak. aut at, (yapmak) : d, at, (yapmak). aut çizgisi : d, çizgisi. Örnekler: Nielsen'in sert vuru$u, kale üstünden d$a çkt. Hakan mutlak bir golü, topu d$a atarak harcad. Top yandan d$a çkt. avangart : Franszca avant-garde. "Bir hareketi, bir düünce akmn balatan, kendisinden sonra gelenlere ö'retisi ile yol gösteren kimse" anlamndaki bu sözün yerine Kurulumuz, öncü kelimesini önermektedir. Örnekler: Sanatçnn sürekli öncü konumunda yer alma gerei, yaratcln snrlarn zorluyor ylnda Pekin'de yasaklanan, daha sonra snrl bir biçimde sergilenen öncülerin ürünleri, Çin'in batya dönü$ünün bir göstergesi olarak deerlendiriliyor. avans : Franszca avance. Alaca'na saylmak üzere önceden yaplan ödeme anlamyla dilimizde kullanlmaktadr. Kurulumuz, avans için öndelik sözünün uygun bir karlk oldu'unu kararlatrmtr. Örnek: Müfetti$lere göreve gitmeden önce bir miktar öndelik verildi. avans çekmek : öndelik çekmek. avans vermek : öndelik vermek. B background : )ngilizce back ground (arka plân, zemin, fon). Teklif etti'imiz karlklar: arka plân (mekân için), geçmi, (zaman için). Örnekler: Carkcnn arka plânnda bulutlar görünüyordu. Nobel kazanan romancnn geçmi$inde bir edebiyat ortam vard. badminton : )ngilizceden dilimize bir spor terimi olarak geçen bu söz, "bir kortta, iki kii veya ikier kiilik iki takm arasnda özel olarak yaplm bir topu a'n üzerinden ararak raketle oynanan oyun" anlamndadr. Kurulumuz, bu söz için tüylü top kelimesini önermektedir. bandrol : Franszca banderole. Bu söz dilimizde birkaç anlamda kullanlmaktadr: 1.Devletçe verginin kesildi'ini gösteren etiket. 2.Paket veya ielerin a'zna konulan erit veya etiket. 3.Bayrak dire'inin tepesine süs olarak konulan uzun, kuma erit. Daha çok vergilendirme ilemi ile ilgili olarak kullanlan bu söz için Kurulumuz, denetim pulu veya denetim ba/ karlklarn önermitir. banner : )ngilizce bayrak, sancak, manet Son yllarda özellikle bilgisayar alannda skça rastlad'mz bu kelimeye karlk olarak Kurulumuz, reklâm band, reklâmlk ve duyurmalk karlklarn teklif etmektedir. Örnek: Duyurmalklar (reklâm bantlar, reklâmlklar) zaman zaman sayfann yüklenmesini yava$latsalar da web yaynclnda oldukça önemli bir yere sahipler. bariyer : Franszca barriére. Dilimizde "herhangi bir yolu kapamak için yaplm engel; yol kenarlarndaki korumalk" anlamlarna gelen bu söze karlk olarak Kurulumuz da engel kelimesini kabul etmitir. Örnekler: Kapya geldim, yoldan bahçeye geçecek bir engel yoktu. Araç engellere çarptktan sonra durdu.

7 bar-kot : Franszca barre (dikey çizgi) + Franszca code. "Bir ürünün paketi üzerine baslm bulunan ve ürün hakkndaki çeitli bilgileri gösteren dikey çizgiler" anlamyla dilimizde çok yeni olarak kullanlmaya balayan bar-kot için teklif etti'imiz karlk: çizgi im. Örnek: Maazalardaki optik okuyucular, çizgi imlerden maln fiyatn çkaryor. baz : Franszca base (temel; temel ilke; üs). Teklif edilen karlklar: temel, taban. Örnek: Altn fiyatlarn temel (taban) olarak alrsak daha salam sonuçlara ula$rz. bearish : )ngilizceden Türkçeye geçen bir ekonomi terimidir. Bu kelime "ay" anlamna gelen bear kelimesinden türetilmitir. Borsada "fiyat indirilmesine sebep olacak e'ilim, fiyat düürücü özellik" anlamlarnda kullanlmaktadr. Bearish sözü ile birlikte bullish sözü de geçmektedir. Bearish sat a'rlkl piyasa bullish alc a'rlkl piyasa için kullanlmaktadr. Kurulumuz bearish için dü,en (piyasa), bullish için de yükselen (piyasa) karlklarn önermektedir. benchmarking : )ngilizce benchmarking. Bu sözü ilk kullanan gazetecilerden biri verdi'i haberde öyle tanmlyor: "Hirketler eskiden sr gibi sakladklar bilgileri artk rakipleriyle paylamakta saknca görmüyorlar. Hatta bir irketin bilgilerini di'er irkete ulatrmak yeni bir i alan olmu. Yaplan iin ad da benchmarking." Özgün imlâsyla da kullanlmaya balanan bu söz, bizde yerletirilmeye çallan bu anlamyla "bilgi satmak" genel kavramn tamaktadr. Kurulumuzun bu söz için buldu'u karlk bilsat'tr. Bunun yannda bilgile,im sözü de yeri geldi'inde kullanlmaldr. Örnekler: Hatta bilgile$im yapacanz $irketin kendi faaliyet alannzda olmas gerekmiyor. Amerika'da yedi sekiz ki$ilik jet uçaklar üreten bir $irket, sat$larn nasl artracan dü$ünürken bir lokanta zinciriyle bilsat yapm$ ve ksa sürede elli iki uçak satm$. best-seller : )ngilizce best (en iyi) + seller (satc). "En çok satan, sat rekoru kran (kitap)" anlamnda kullanlan bu kavram için teklifimiz: çoksatar. Örnek: "Umut E$iinde" adl eser çoksatar listelerinde ilk srada yer alyor. Bu ayn çoksatar Yeni Hayat. bienal : Franszca biennal (iki ylda bir olan). ")ki ylda bir tekrarlanan yarma, ölen, sergi vb. olaylar" için kullanlan bienal sözüne karlk olarak teklif etti'imiz kelime: yla,r ($enlik, $ölen, sergi vb.). Örnek: Kasm aynda yaplacak olan Dördüncü Yla$r Resim Sergisi'ne Türk ressamlar da katlacak. bilboard : )ngilizce billboard (ilân tahtas). Teklif etti'imiz karlklar: duyuru tahtas, ilân tahtas. Örnek: Belediye duyuru (ilân) tahtalarnn kira ücretlerini yeniden belirledi. birth travma : do/um incinmesi. black top : )ngilizcede "asfalt, asfalt yol, asfalt ile kaplamak" anlamnda geçer. Son zamanlarda bir spor dalna verilen bu ad için Kurulumuz, sokak basketbolu kelimesinin uygun bir karlk oldu'unu kararlatrmtr. Örnek: Üç yl önce Amerika'da ba$layan ve $u ana kadar bir milyon ki$inin yer ald sokak basketbolu üçe üç Açk Hava Basketbol Turnuvas, Almanya, =talya, =spanya, Yunanistan ve Fransa'dan sonra Haziran tarihleri arasnda Türkiye'de ilk kez oynanacak. blender : )ngilizce blender. Dilimizde "de'iik malzemelerin birbirine kartrlmasna, kesilip ufalanmasna yarayan alet" anlamnda kullanlan bu söze karlk olarak Kurulumuz kar,trc kelimesini önermektedir. Örnek: Ka-r$trc, besinleri dorayan, parçalayan, kar$tran mutfaktaki üçüncü elinizdir. blokaj : Franszca blocage (dondurma, belirli bir noktada tutma). Daha çok askerlik, bankaclk ve futbol alanlarnda kullanlan blokaj ve bloke etmek kelimeleri için tekliflerimiz: tutmak, durdurmak. Örnekler: Kaleci uçarak topu tuttu. Bankadaki hesabmzla ilgili i$lemler durduruldu. bloke para : tutulmu, para.

8 boarding cart : )ngilizce boarding cart. Hava alanlarnda kullanlan bu ulam terimi için Kurulumuz, uçu, kart sözünün uygun bir karlk oldu'unda birlemitir. Örnek: Yolcular uçaa binerken uçu$ kartlarn ilgililere göstermek zorundadr. bodyguard : )ngilizce bodyguard. Dilimizde "muhafz, fedaî, korumac" anlamnda yabanc imlâsn da koruyarak kullanlan bu sözün yerine Kurulumuz, zaten var olan koruma kelimesini benimsemitir. Ayrca bodyguardlk eklindeki kullanmna karlk olarak da korumalk sözü kabul edilmitir. Örnekler: Futbolcularn çal$ma alanna birer koruma ile geldikleri görüldü. En az bir yabanc dil bilen üniversiteli genç kzlar arasnda korumalk gözde mesleklerden biri hâline geldi. bounspas : )ngilizce bounce (sçratmak, sektirmek) + pass (pas). Basketbolde topu sektirerek verilen pas. Teklif edilen karlk: sektirme pas. Örnek: Kendisine gelen sektirme pas, güzel bir hareketle sayya çevirdi. branç : )ngilizce brunch (sabahla ö'le arasnda yenen ve her iki ö'ün yerine geçen yemek). Teklif etti'imiz karlk: ku,luk yeme/i. Örnek: Baz oteller, tatil günlerinde ku$luk yemei veriyorlar. brand extention : )ngilizce brand (marka) + extention (yaylma, genileme) Dilimizde "herhangi bir alanda çok tannan bir markann farkl alanlarda ürünler ortaya koymas anlamnda kullanlan bu söze karlk olarak Kurulumuz marka türlemesi ve marka yaylm karlklarn önermektedir. Örnek: Tütün dünyasnn dev markas Camel'in ismini ta$yan botlar marka türlemesi (marka yaylm)nin bir örnei. bran, : Franszca branche (dal). Bu kelime için dilimizde güzel karlklar vardr: dal,,ube, kol. Örnekler: Yeni Türk Edebiyat bilim dal. Türk dilinin çe$itli kollar vardr. brick game : )ngilizceden dilimize geçen ve bir tür oyun ad olan bu kelime için Kurulumuz, tu/la oyunu sözünü karlk olarak önermektedir. Örnek: Elektronik e$ya pazarlama $irketleri, mü$terilerine cep televizyonu yerine sadece tra$ makinesi ve tula oyunu cihazlar gönderiyorlar. brifing : )ngilizce briefing (özetlemek). "Bir konuda bilgilendirme maksadyla yaplan toplant" anlamnda kullanlan brifing için teklifimiz: bilgilendirme. Örnek: Aylk ekonomi bilgilendirmesi bugün yaplacak. brifing almak : bilgilendirilmek, bilgi almak. brifing vermek : bilgilendirmek, bilgi vermek. brokr : )ngilizce broker (simsar, komisyoncu). Dilimizde bu kelimenin karl' zaten vardr: simsar. Örnek: Ev bulmak için simsarlara ba$vurmaktan ba$ka yol kalmad. browser : )ngilizceden dilimize özgün imlâsyla geçen ve son yllarda bilgisayar alannda skça duymaya balad'mz bu kelimeye karlk olarak Kurulumuz açar sözünü önermektedir. Örnek: Açar,100 milyondan fazla genel a kullancsnn sanal dünyaya girmek için kulland kap anlamna geliyor. bungee-jumping : bancii (Maldiv dilinde geçen ses yansmal kelime) + )ngilizce jumping (atlama). Ülkemizde son yllarda yaygnlaan bir spor türü olan bungee-jumping için Kurulumuzun teklif etti'i karlk zpzp atlama dr. business class : )ngilizce business (i; meslek; ticaret) + class (snf, zümre; mevki). Teklifimiz: i,lik orun. Örnek: Sanayiciler çounlukla i$lik orunda seyahat ediyorlar.

9 by-pass : )ngilizce by-pass (atlama). Tptaki by-pass için teklif etti'imiz karlk: damar aktarma. Örnek: Karde$im dün damar aktarma ameliyat geçirdi. Siyasette kullanlan by-pass için teklif etti'imiz karlk: devre d, brakmak. Örnek: Yetki yasasyla Meclisin devre d$ brakld ileri sürüldü. C call center : )ngilizce call (ça'rma) + center (merkez). Daha önce center için merkez karl'n önermitik. Kurulumuz bu söz için de ça/r merkezi karl'n benimsemektedir. Örnek: Alman firmasnn çar merkezi genel müdürü bir Türk. cash cart : )ngilizceden dilimize geçen bu kelime bankaclk alannda kullanlmaktadr. Nakit, pein para almak için, para çekmek için kullanlan kart demektir. Kurulumuz bu söz için nakit kart karl'n önermektedir. Örnek: Yap Kredi ve dier üç banka nakit kartlar piyasaya sürmek için bizimle i$ birlii yapmay kabul etti. casting : )ngilizce casting. Türkçede sinema alannda kullanlan ve bir filmdeki karakterleri canlandracak oyuncular seçme ii anlamna gelen casting için Kurulumuz, oyuncu seçimi ve deneme çekimi karlklarn önermektedir. Örnekler: Ar Roman Türk sinemas açsndan beklentileri kar$layacak düzeyde deil. Özellikle oyuncu seçimi hatal. Ünlü manken Paris te Metropolitan Ajans n deneme çekimlerine katlacak. catering: )ngilizce catering (yiyecek tedarik etme, yemeklerin hazrlanmasn ve hizmetini üstüne alma). Bu anlam için teklif etti'imiz karlk: yemek hizmeti. Örnek: Büyük $ehirlerde gözde lokantalarn yannda yemek hizmeti veren kurulu$lar da çoalmaya ba$lad. center : )ngilizce center (merkez). Dilimizde merkez kelimesi bulunmasna ra'men son zamanlarda center kelimesi çeitli kurum ve kurulularn isimlerinin arkasna eklenmektedir. Bunlarn balcalar, teklif etti'imiz karlklar ile birlikte unlardr. Media center: ileti,im merkezi; check up center: tam bakm merkezi; trade center: ticaret merkezi; flower center: çiçek pazar. change : Franszca change (de'ime, de'itirme). Franszca change, )ngilizce exchange kelimeleri özellikle banka ve döviz bürolarnda para de'iimi için kullanlmaktadr. Teklif etti'imiz karlklar: para de/i,imi, para alm satm. Örnek: Para dei$imi (para alm satm) yapan bürolar çoald. charter : )ngilizce charter. Lâtince kökenli olan ve çeitli anlamlarda kullanlan bu kelime Türkçeye bir ulam terimi olarak geçmitir. Kurulumuz bu söz için dolmu, veya dolmu, uçak kelimelerinin uygun karlklar oldu'unu tespit etmitir. Örnek: Türk Hava Yollar yetkilileri, talep olduu takdirde dolmu$ uçak seferlerine ba$lanabileceini bildirdi. chat : )ngilizce chat (gevezelik etmek, hobe etmek). Bilgisayar alannda sohbet etmek anlamna gelen bu kelimenin kullanm son yllarda çok yaygnlamtr. Dilimizde bu söze karlk olarak zaten sohbet, yârenlik, ho,be,, gevezelik ve bunlarn etmek fiiliyle kurulmu ekilleri vardr. Örnek: Genel adaki sohbetlerin tüm dünyada yaygnla$mas, $üphesiz sinemaclarn ilgisini çekmi$ durumda. check-in : )ngilizceden dilimize girmi olan bu söz, "otel veya uçak defterine kaydolmak" anlamndadr. Kurulumuz, bu söz için giri, i,lemi karl'nn uygun olaca' görüündedir. Gene bu alanda kullanlmakta olan check-out için de çk, i,lemi karl'n önermektedir. Örnek: Anneanne ve torun saat teki TK 203 sefer sayl THY uçana binmek üzere Dalaman Hava Limanna geldiler ve giri$ i$lemi yaptrdlar. check-list : )ngilizceden özgün imlâsyla dilimize geçen bu kelimeye karlk olarak Kurulumuz denetim çizelgesi sözünü teklif etmektedir.

10 check-point : )mlâs ve telâffuzu ile )ngilizceden alnp Türkçeye yerletirilmeye çallan sözlerden biri de check-point'tir. "Kontrol yaplan, denetleme yaplan yer" anlamndaki bu kelime için Kurulumuz, denetim noktas sözünün uygun bir karlk oldu'unda birlemitir. Örnek: Birle$mi$ Milletler gücüne ait denetim noktasnda yldlar. check-up : )ngilizce check up on (soruturmak, aratrmak). Dilimizde genel sa'lk kontrolü için kullanlmaktadr. Teklif etti'imiz karlk: tam bakm. check-up yaptrmak : Check-up kelimesi son zamanlarda daha çok "yaptrmak" fiiliyle bir arada kullanlp yaygnlamaktadr. Bunun için teklif etti'imiz karlk: tam bakm yaptrmak. Örnek: Bugün hastahaneye giderek tam bakm yaptrdm. cheese cake : )ngilizce cheese cake. Kurulumuz, peynirli kek anlamndaki bu )ngilizce kelimenin Türkçede de yine peynirli kek sözüyle karlanmasnn uygun oldu'u görüündedir. Örnek: Bu pastahanenin peynirli keki oldukça lezzetli. clip, clip kart : )ngilizceden Türkçeye geçen bu kelimede yer alan clip "krpmak uçlarn kesmek, ksa kesmek" anlamlarna gelen bir fiildir. )sim olarak da kullanlan bu söz "kesme ii" demektir. Bu söz imdi de kart kelimesiyle birlikte bir bankaclk terimi olarak karmza çkmaktadr. Kiiyle ilgili birçok bilgileri de tayan bu kart için Kurulumuz varlk kart karl'n önermektedir. Örnekler: Ödeme sistemlerinde bir devrime yol açacak varlk kartlar teknolojinin yeni bir ürünü olacaktr. Varlk kartna pasaport, nüfus cüzdan gibi kimlikle ilgili bilgiler de yüklenebilecektir. coffe shop: )ngilizce imlâs ve telâffuzu ile dilimize yerletirilmeye çallan bu kelime için teklif etti'imiz karlk: kahve evi. Örnek: Etiler ve Badat Caddesi nde kahve evi açacaklar. cohabitation : Franszcadan dilimize giren bu söz "birlikte oturma, bir arada yaama" anlamlarn tamaktadr. Kurulumuz bu kelimeye birlikte ya,ama karl'n uygun görmektedir. Örnek: Türkiye bu iki siyasetçiden de sonuna kadar yararlanmak zorunda. Yapabilecekleri en iyi $ey, bir birlikte ya$ama protokolü yapp, i$lerine devam etmeleridir. colorist : Franszca coloriste. "Resimleme sanatnda ' gölgeyi ve biçimleri renk yoluyla veren ressam, renkçi" anlamnda olan ve tekstil alannda kullanlan bu kelimeye karlk olarak Kurulumuz, renk uzman sözünü önermektedir. Örnek: Çerkezköy'deki yeni kurulan kuma$ boya ve bask fabrikamzn Ara$trma ve Geli$tirme Bölümünde çal$trlmak üzere renk uzmanlar alnacaktr. corner : )ngilizce kökenli olan bu kelime dilimize korner biçiminde kö,e anlamyla daha çok bir spor terimi olarak girmiti. Bu sefer de bayi anlamyla ve corner imlâsyla dilimize mal edilmeye çallyor. Kurulumuz, Türkçede yaygn olarak kullanlan bayi sözünün söz konusu corner kelimesini karlayabilece'i görüündedir. Bu kelime, ayrca corner vermek biçiminde de çeitli yaynlarda geçmektedir. Bu durumda da Kurulumuzun önerisi bayilik vermek eklindedir. Örnek: Günlük üretim kapasitelerinin on bin çift olduunu belirten firma yetkilisi, $u ana kadar 80 bayilik verdiklerini ve bu yln sonuna kadar Türkiye genelinde 150'nin üzerinde bayilik vermeyi hedeflediklerini söyledi. cracker : )ngilizce cracker. Zevk için bilgisayar sistemlerine zarar veren kii anlamnda kullanlan bu kelimeye karlk olarak Kurulumuz, çökertici sözünü teklif etmektedir. crash-test : )ngilizce crash-test. Otomobil sanayiinin gelimesiyle ortaya çkan yeni terimlerden biridir. "Çarpmay denemek" anlamnda kullanlan bu söz için Kurulumuz, çarpmak ve snamak fiillerinin birlemesiyle oluturulmu çarpsna kelimesini önermitir. Örnek: Avrupa'nn tannm$ otomobil dergilerinden birinin düzenledii çarp-snada en güvenilir otomobil olma unvann Mercedes'in yeni E serisi 320 modeli ald.

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER M. Burak Buluttekin 1 Türkiye nin sahip olduu madenler içerisinde,

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest.

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest. )! $L$KK$+.M SLAM HUKUKUNDA AHKAMIN DE M ÜZER ZERNE BAZI DÜÜNC ÜNCELER LER* Doç.Dr.Ferhat KOCA ** #&& 8N&9&:; @ ( & & ' $ 3& " &(& "3 $ 9# ( ( 3 &(& "3 & " 8 &$ ( $ # (&& ( & ( 3 3 ( # ( 0& R # & ( 0&

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM?

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? KTAP NCELEMES ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? Prof. Dr. Mehmet Emin AY Ahmet ERKOÇ Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din E!itimi Bilim Dal/ Giri Mehmet Emin Ay /n kaleme ald/!/ ve

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı