YABANCI KELMELERE KARILIKLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI KELMELERE KARILIKLAR"

Transkript

1 YABANCI KELMELERE KARILIKLAR absürt : Franszca absurde (saçma, zrva, anlamsz). Kelimenin karlklar dilimizde zaten vardr: saçma, anlamsz. Örnek: Modaclar bu anlamsz (saçma) tasarmlardan para kazanmay beklemiyorlar. absürt komedi : saçma komedi. adaptör : Franszca adapteur. Uzun zamandan beri dilimizde kullanlan bu kelime Türkçe Sözlük te Bir aletin çaplar birbirinden farkl olan parçalarndan birini ötekine geçirebilmek için yararlanlan ba'layc eklinde tanmlanmtr. Kurulumuz bu kelime için uyarlayc karl'nn benimsenmesine karar vermitir. Örnek: Firmann yeni ürettii uyarlayc, araç çakmana taklarak cep telefonu, el bilgisayar gibi elektronik cihazlarn $arj edilmesini salyor. A ad hoc group : )ngilizce ad hoc özel, uygun, group kurul. Dilimizde ekonomi alannda ksa süreli ve tek bir görev için oluturulan kurul anlamnda kullanlan bu kelime için Kurulumuz, özel kurul karl'n teklif etmektedir. Örnek: Kar$ dü$ürüm konusundaki skntlar a$mak için Türkiye ile AB uzmanlarndan olu$an bir kar$ dü$ürüm özel kurulu olu$turulmal. adisyon : Franszca addition (ekleme; hesap). "Lokanta, otel vb. yerlerdeki hesap" anlamnda kullanlan adisyon için bizim de teklif etti'imiz kelime ayndr: hesap. Örnek: Garson hesab getiriyor. agreman : Franszca agrément (holuk; izin, rza; tat; süs). Dilimizde, diplomasideki anlamyla kullanlan agreman kavram için teklif etti'imiz karlk: uygunluk. Örnek: Fransa hükûmeti, büyük elçimiz için uygunluk vermi$ti. agresif : Franszca agressif. Dilimizde bir psikoloji terimi olarak "saldrgan, mütecaviz" anlamlarnda kullanlan agresif kelimesine karlk olarak Kurulumuz, saldrgan sözünün uygun oldu'una karar vermitir. Ayrca yerine göre mütecaviz, giri,ken ve yrtc sözleri de kullanlabilir. air-conditioned : Havalandrma cihaz bulunan. Teklif edilen karlk: havalandrmal. Örnek: Havalandrmal arabalar yazn çok rahat oluyor. air-conditioner : Havay düzenleyen, scakl' ayar eden alet. Teklif edilen karlk: havalandrma. Örnek: Bu arabada havalandrma olmad anla$lyor. ajitasyon : Franszca agitation (tahrik etme, kkrtma). Kelimenin karl' dilimizde zaten vardr: k,krtma. Örnek: Bu olayn, k$krtma olduunu ileri sürdüler. Kelimenin tp alanndaki kullanm da dikkate alnarak k,krtma karl'nn yan sra çrpnt sözünün de kullanlmas gerekti'i konusunda görü birli'ine varlmtr. ajitatör : k,krtc. ajite etmek : k,krtmak. ajite olmak : çrpntya u/ramak. akreditasyon : Franszca accreditation. Dilimizde do'rulamak, güven belgesi vermek anlamlarnda kullanlan bu kelime için Kurulumuz, denklik (belgesi) ve denklik (kurulu,u) karlklarn teklif etmektedir. Örnek: Türkiye Denklik Konseyi (TÜDEK) nin kurulu$ ve görevleri hakkndaki kanun teklifi gündemin ön sralarna alnd.

2 akreditif : Franszca accréditif, "bir bankann baka bir bankaya biri için verdi'i ödeme emri" anlamnda kullanlr. Bu söz için önerimiz güven yazs veya güven hesab'dr. Örnek: Güven yazsnda gerektiinde baz notlar bulunabilir. Akreditif yannda ayn köke dayanan akredite sözü de vardr. Genellikle Türkçe "olmak" fiiliyle birlikte kullanlmaktadr. Bu söz yerine önerimiz güvenirli/i onaylanm, olmak'tr. Örnek: Biz orada güvenirlii onaylanm$ bir firmayz ve Rus kanunlarna balyz. akualand : Franszca aqualand. Lâtince "su" an-lamndaki aqua sözü ile, "kara, toprak, yer, memleket" anlamndaki land sözünden yaplm birleik bir kelimedir. Bir tür havuz anlamndadr. Kurulumuz, bu kelime için su bahçesi karl'nn kullanlmasn önermektedir. Örnek: Scaktan bunalnca kendisini su bahçesine atan bir turist, Pamukkale görüntüsündeki havuzda serinlerken âdeta ken-dinden geçmi$. akustik : Franszca acoustique. "Fizik biliminin konusu ses olan kolu; kapal bir yerde seslerin da'lm biçimi" anlamlarnda olan bu kelime için Kurulumuz, kullanm yerlerine göre yank bilimi veya yanklanm karlklarnn uygun oldu'u görüündedir. Örnek: Denizli'de nikâh salonunun gerekli yanklanm düzeni salanarak oda tiyatrosu hâline getirilmesinden sonra Nisan ay ba$nda da 3500 ki$ilik bir açk hava tiyatrosu tamamlanarak hizmete girdi. alâkart : Franszca à la carte (listeye göre). Karl': seçmeli yemek. Örnek: Seçmeli yemek usulünde istediiniz yemei yiyebiliyorsunuz. alan markaj : alan tutma. bk. markaj. alivre : Franszca aa livré. Franszcadan Türkçeye geçmi bir bankaclk terimidir. Genel olarak sonradan teslim veya vadeli sat anlamlarndadr. Anlamann yapld' srada bulunmayan fakat teslim zamannda sa'lanmas mümkün olan her türlü mal üzerine yaplan sat ilemi diye de tanmlanr. Türkçe Sözlük te bu söz "Ürün daha tarladayken yetiti'i zaman teslim edilmek üzere önceden pey verilerek yaplan sat" olarak tanmlanmtr. Kurulumuz bu söz için önceden sat, karl'n önermektedir. Örnek: Tüketici finans $irketleri kurulmaya ba$land. Aralktan itibaren önceden sat$ ve kredili hisse senedi alm ve satmna izin verildi. almanak : Franszca almanache. Bu kelimenin anlam, "yln gün, hafta, ay gibi bölümlerinden baka, bayram, yl dönümü gibi belli günleri ve birtakm astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçimindeki takvim"dir. Bu söz için dilimizde kullanlmakta olan yllk kelimesi Kurulumuzca da benimsenmitir. ambiyans : Franszca ambiance çevre, muhit, hava, ortam. Son yllarda özellikle gazetelerin magazin sayfalarnda skça rastlad'mz bu kelimeye karlk olarak Kurulumuz, dilimizde zaten kullanlmakta olan hava sözünü benimsemitir. Örnek: Televizyon kanalnn yöneticileri yar$ma gecesinde fevkalâde bir hava yaratm$lard. amblem : Franszca emblème (soyut bir eyin, bir kavramn sembolü olan varlk veya eya, belirtke). Kurulumuz bu söze karlk olarak belirtke sözünü benimsemitir. Örnek: =ki partinin ortak kurultaynda parti ad ve belirtke sorunu ele alnacak. amortisman : Franszca amortissement. Türkçe Sözlük'te yer alan "tanmaz mallarn anmalarna karlk olarak yllk kârdan ayrlan belirli pay" anlamndaki amortisman için a,nma pay veya ypranma pay karlklar önerilmitir. Örnek: Uçaklarn a$nma (ypranma) paylar büyük meblâlara ula$yor. ampirik : Franszca empirique. "Bir kurama de'il de yalnzca deneye, gözleme dayanan" anlamnda sfat olarak kullanlan bu söze karlk olarak Kurulumuz, deneye dayal kelimesini önermektedir. Ampirik kelimesiyle kökte olan ampirist ve ampirizm sözleri de dilimizde zaman zaman kullanlmaktadr. Kurulumuz, bu sözlerden ampirist için deneyci, ampirizm sözü için de deneycilik

3 kelimelerinin uygun birer karlk oldu'u görüündedir. Örnekler: Eldeki deneye dayal belgeler iki grupta toplanabilir. Bu alandaki deneye dayal ara$trmalar bir hayli az. anakronizm : Franszca anachronisme. Bu söz "tarihe aykrlk, ça'a uymama" anlamlarnda dilimizde kullanlmaktadr. Kurulumuz bu kelimeye karlk olarak tarih yanlgs sözünü önermektedir. anchorman : )ngilizceden dilimize giren bu terim "ana haber sunucusu" anlamndadr. Kurulumuz bu sözün yabanc dildeki karl' olan ana haber sunucusu teriminin aynen kullanlmasn uygun bulmutur. Örnek: Kanal 7 Ana Haber Bültenleri "Sekiz Yl Ana Haber Bültenleri olarak devam ediyor. Bu arada Ahmet Hakan da "ylmaz savunucu" olarak ana haber sunucusu görevini ba$ar ile sürdürüyor. anekdot : Franszca anecdote. "Ksa, özlü anlatm olan güldürücü hikâye, fkra" eklinde tanmlad'mz bu söz de dilimizde bir süreden beri kullanlan bir edebiyat terimidir. Kurulumuz, anekdot için fkra ve hikâyecik sözlerinin uygun birer karlk oldu'u görüünde birlemitir. Örnekler: =ngilizlerin dilinden dü$meyen BBC ile ilgili bir fkra vardr. Dün geceki elenceyle ilgili bir hikâyeciiniz var m? angaje : ba/lanm,. angaje etmek : ba/lamak. angaje olmak : ba/lanmak, üstlenmek. angajman : Franszca engagement (rehin; taahhüt; anlama; ba'lant). Bu kelime için dilimizde güzel bir karlk vardr: ba/lant. Örnek: Cimdiden hiçbir seçim tarihi için balantya girmeyelim. animasyon : Franszca animation (canlanma; çizgi film). )kinci anlam için teklifimiz: canlandrma. Örnek: Törendeki canlandrma gösterileri büyük ilgi toplad. animatör : Franszca animateur (canlandrc; sunucu; çizgi film yapmcs). Teklifimiz: canlandrc. Örnek: Japon canlandrclar film pazarn tuttular. ankesörlü telefon sözünde geçen ankesör Franszcadan dilimize geçmitir. Franszca encaisseur sözü "para alc, tahsildar, mutemet" anlamndadr. Bu kelimenin fiil biçimi olan encaisser ise "sandklamak, kasaya koymak" anlamlarndadr. Bu söz için Kurulumuz, kutulu telefon karl'n önermektedir. Örnekler: PTT Genel Müdürlüü, konut ve i$ yerlerinde yaplan görü$melerle kutulu telefonlardan yaplan görü$melerin fiyatlarn artrd. Kutulu telefonla yaplan görü$melerde kullanlan küçük jetonun fiyat bin lira olarak belirlendi. anomali : Franszca olan bu söz dilimizde genel anlamda "belli bir ölçüye, belli bir kurala uymama durumu", psikolojide ise "hastalk niteli'inde olmamakla birlikte normalden, belirgin ölçüde sapma gösterme" anlamndadr. Bu söz için Kurulumuz aykrlk karl'n önermektedir. ansambl : Franszca ensemble (bütün, bütünlük, topluluk). Eski Sovyetler Birli'i'nde ve Türk cumhuriyetlerinde müzik ve oyun topluluklar için kullanlan ansambl için teklif etti'imiz karlk: topluluk. Örnek: Krm oyun ve müzik topluluu, izleyicilerin büyük takdirini kazand. antagonist : Franszca antagoniste sözü "hasm, vuruan, kart, çatan" anlamlarndadr. Bu söz için önerimiz dü,manca veya hasmca kelimeleridir. Ayn köke dayanan antagonizm sözüne ise dü,manlk, hasmlk karlklarn öneriyoruz. Örnek: Onun deerlendirmesiyle insan toplumu snflar aras dü$manca çat$madan kurtuluyor.

4 antet : Franszca en-tête. "Kâ't veya zarf üzerine baslm ad, adres, balk" anlamnda olan bu söze karlk olarak zaten kullanlmakta olan ba,lk sözü Kurulumuzca da benimsenmitir. Dilimizde antetli ve antetsiz biçimlerinde de geçen bu kelimenin yerine ba,lkl ve ba,lksz karlklar kullanlmaldr. anti-damping : Teklif etti'imiz karlk: kar, dü,ürüm. Örnek: Avrupa Birlii kar$ dü$ürümü brakmaldr. antikite : Franszca antiqutié. Tarihte ilk ça', antik devir anlamyla dilimizde yaygn olarak kullanlan bu kelime için Kurulumuz da ilk ça/ karl'n kabul etmitir. Kelimenin soyut anlamndaki kullanmna karlk olarak ise eskilik sözü uygundur. Örnek: Yüz yldan beri Orta Dou da ve Msr da yürütülen kazlar, tarihî ufkumuzu geni$letmi$ ve ilk çan snrlarn binlerce yl geriye çekmi$tir. antipati : Franszca antipathie (sevimsizlik, so'ukluk, snamama). Bu kavram için de dilimizde güzel karlklar vardr: iticilik, sevimsizlik, so/ukluk. Örnekler: Bu adama kar$ içimde inanlmaz bir soukluk domu$tu. Etrafna tuhaf bir iticilik (sevimsizlik, soukluk) yayyordu. antipati duymak : kan kaynamamak. antipatik : Franszca antipathique (sevimsiz, so'uk). Teklif etti'imiz karlklar: sevimsiz, itici, so/uk. Örnek: Bu davran$larnla çok sevimsiz (itici, souk) görünüyorsun. antre : Franszca entrée (giri). Bu kelime için dilimizde güzel bir karlk vardr: giri,. Örnek: Evin giri$i çok geni$ tutulmu$. aperitif : Franszca apéritif. Dilimizde )tah açmak için yemekten önce içilen içki anlamnda kullanlan bu kelimeye karlk olarak Kurulumuz, ön içki sözünü önermektedir. Örnek: Öle yemeinden önce birer ön içki alsak daha iyi olmaz m? a posteriori : A priori kelimesinin zdd olan bu kavram için teklif edilen karlk: soncul. Örnek: Deney yoluyla elde edilen bilgiler soncul bilgilerdir. a priori : Lâtince a priori (denemeye dayanmadan, akl yoluyla önceden kabul edilen). Teklif edilen karlk: öncül. Örnekler: Öncül bilgiler insan yanltabilir. Zaman ve mekân kavramlar Kant felsefesinde öncül kavramlar olarak kabul edilir. aranje etmek : Türkçe "etmek" yardmc fiiliyle Franszca aranje kelimelerinden oluan bu birleik fiil düzenlemek, düzenlenmek fiilleriyle karlanr. Örnek: Finale kalan eserler TRT tarafndan yeniden düzenlendi. aranjman : Franszca arrangement (belirli sesler, çalglar veya topluluklar için yazlm bir eserin, baka sesler, çalglar veya topluluklar tarafndan söylenip çalnabilmesi için o eserde yaplan de'iiklik). Kurulumuz bu kelime için düzenleme teriminin uygun oldu'unu tespit etmitir. Örnek: Düzenlemesini dünyaca ünlü bir müzik ustas yapm$t. aranjör : Franszca arrangeur. Bu söz için de düzenlemeci uygun bir karlktr. Örnek: Kasetin düzenlemeciliini onlar üstlenmi$ti. arbitraj : Franszca arbitrage. Ticarî bir terim olarak dilimize geçen bu kelime "hisse senedi, tahvil, döviz gibi de'erli kâ't ve paralar daha kârl görülen baka kâ't ve paralarla de'itirme ii" anlamnda kullanlmaktadr. Bu söze Kurulumuz, ara kazanç karl'n önermektedir. Örnekler: Ara kazanç, çe$itli piyasalardaki fiyat farklarndan yararlanmak için maln bir ülkeden alnp bir ba$ka ülkeye satlmasdr. Ara kazanç, ekonomik hayatta para i$lerinden en kârl biçimde yararlanma $ekli olarak kullanlmaya ba$land.

5 arboretum : Lâtince. "Örnek olabilecek çeitli a'açlarn ve bitkilerin bilimsel amaçlarla yetitirildi'i alan" anlamnda dilimizde de kullanlan bu söz için Kurulumuz, a/aç park kelimesinin uygun bir karlk oldu'unda birlemitir. argüman : Franszca argument (kant, delil). Bu kelimenin dilimizde zaten karlklar vardr: kant, delil. Örnek: Dosyada yer alan kantlarn (delillerin) hukukî dayanaktan yoksun olduu anla$lm$tr. arkeolog : kaz bilimci. arkeoloji : Fr. archéologie. Tarih öncesi ve eski ça'lardan kalma eserleri tarih ve sanat bakmndan inceleyen bilim anlamnda Türkçede kullanlan bu kelime için Kurulumuz, daha önceden teklif edilmi olan kaz bilimi sözünün uygun bir karlk oldu'unda görü birli'ine varmtr. Örnek: Kaz bilimi tekniinde üzerinde durulmas gereken dört nokta vardr: Ke$if, çal$ma srasnda bulunan bütün verilerin kayd, e$yann yapm tarihi yönünden incelenmesi, kalntlarn ve bulunan e$yalarn korunmas. arketip : Franszca archetype. )lk örnek, asl numune, özgün model. Bu söz sanatn çeitli kollarnda da kullanlr. )leriki dönemlerde geliti'i bilinen bir mimarî ögenin henüz en yetkin biçimine ulamam ilk örne'i anlamnda da dilimizde geçmektedir. Bu söz için Kurulumuz, ilk örnek kelimesinin uygun bir karlk oldu'u kanaatindedir. Örnek: Ancak iyi bir öykü kurmak için bir tek ilk örnein ele alnmas, bunun geli$tirilmesi yeterlidir. aroma : Franszca aroma. "Bitki özlerinden veya ya'larndan elde edilen ho koku." Dilimizde bu söze yakn anlamda "rayiha" kelimesi de vardr. Kurulumuz, aroma için ho, koku sözünün uygun bir karlk oldu'unda birlemitir. Ayn kelimeye dayanan aromatik için de sfat tamlamas biçiminde olan ho, kokulu sözü kullanlmaldr. Örnekler: Ho$ kokulu suyla doldurulan bir kap, mum alevinin üzerine yerle$tiriliyor. Ho$ kokulu buhar soluyan ki$i, yepyeni bir insan olarak ayaa kalkyor. arometrapi : Franszca kökenli olan bu kelime aroma (güzel koku) ve thérapie (tedavi) kelimelerinden olumaktadr. Daha önce thalassotherapie kelimesine deniz tedavisi karl'n teklif eden Kurulumuz, arometrapi için de koku tedavisi kelimesini önermektedir. Örnek: Firma, günlük cilt bakm ürünlerinden, onarm ve yenileme setlerine; koku tedavisi ürünlerinden renkli kozmetik ürünlerine varncaya kadar geni$ bir ürün yelpazesine sahip. artikülâsyon : Franszca articulation. Dil biliminde kullanlan bu terim için Kurulumuz, baz dilcilerin de benimsedi'i bo/umlanma kelimesinin uygun bir karlk oldu'unda görü birli'ine varmtr. Örnek: Güzel konu$ma derslerinde ses bilgisine arlk verilmekte boumlanma konular üzerinde durulmaktadr. asist : )ngilizce assist (yardm etmek). Sporda hem yardm, hem yardmc anlamnda kullanlmaktadr. Teklif etti'imiz karlklar: yardm, yardmc. asist (asiste) etmek : yardm etmek. asisti : yardmcs. asistlik : yardmclk. asparagas : "Makaraya sarmak, çapraz iki sr'a germek, eziyet etmek" anlamlarna gelen )spanyolca aspar kelimesine dayanan bu söze Kurulumuz, dilimizde kullanlan örnek cümleleri de göz önüne alarak,i,irme haber kar-l'n önermitir. a,a/lk kompleksi : a,a/lk duygusu. Örnek: A$alk duygusuna kaplmalarna gerek yok.

6 aut : )ngilizce out (dar, darda). Topun, kar takm oyuncularnca köe ile kale arasndaki çizgiden veya kale üstünden alan dna çkarlmas. Karl': d,. auta atmak : d,a atmak. auta çkmak (gitmek) : d,a çkmak. aut at, (yapmak) : d, at, (yapmak). aut çizgisi : d, çizgisi. Örnekler: Nielsen'in sert vuru$u, kale üstünden d$a çkt. Hakan mutlak bir golü, topu d$a atarak harcad. Top yandan d$a çkt. avangart : Franszca avant-garde. "Bir hareketi, bir düünce akmn balatan, kendisinden sonra gelenlere ö'retisi ile yol gösteren kimse" anlamndaki bu sözün yerine Kurulumuz, öncü kelimesini önermektedir. Örnekler: Sanatçnn sürekli öncü konumunda yer alma gerei, yaratcln snrlarn zorluyor ylnda Pekin'de yasaklanan, daha sonra snrl bir biçimde sergilenen öncülerin ürünleri, Çin'in batya dönü$ünün bir göstergesi olarak deerlendiriliyor. avans : Franszca avance. Alaca'na saylmak üzere önceden yaplan ödeme anlamyla dilimizde kullanlmaktadr. Kurulumuz, avans için öndelik sözünün uygun bir karlk oldu'unu kararlatrmtr. Örnek: Müfetti$lere göreve gitmeden önce bir miktar öndelik verildi. avans çekmek : öndelik çekmek. avans vermek : öndelik vermek. B background : )ngilizce back ground (arka plân, zemin, fon). Teklif etti'imiz karlklar: arka plân (mekân için), geçmi, (zaman için). Örnekler: Carkcnn arka plânnda bulutlar görünüyordu. Nobel kazanan romancnn geçmi$inde bir edebiyat ortam vard. badminton : )ngilizceden dilimize bir spor terimi olarak geçen bu söz, "bir kortta, iki kii veya ikier kiilik iki takm arasnda özel olarak yaplm bir topu a'n üzerinden ararak raketle oynanan oyun" anlamndadr. Kurulumuz, bu söz için tüylü top kelimesini önermektedir. bandrol : Franszca banderole. Bu söz dilimizde birkaç anlamda kullanlmaktadr: 1.Devletçe verginin kesildi'ini gösteren etiket. 2.Paket veya ielerin a'zna konulan erit veya etiket. 3.Bayrak dire'inin tepesine süs olarak konulan uzun, kuma erit. Daha çok vergilendirme ilemi ile ilgili olarak kullanlan bu söz için Kurulumuz, denetim pulu veya denetim ba/ karlklarn önermitir. banner : )ngilizce bayrak, sancak, manet Son yllarda özellikle bilgisayar alannda skça rastlad'mz bu kelimeye karlk olarak Kurulumuz, reklâm band, reklâmlk ve duyurmalk karlklarn teklif etmektedir. Örnek: Duyurmalklar (reklâm bantlar, reklâmlklar) zaman zaman sayfann yüklenmesini yava$latsalar da web yaynclnda oldukça önemli bir yere sahipler. bariyer : Franszca barriére. Dilimizde "herhangi bir yolu kapamak için yaplm engel; yol kenarlarndaki korumalk" anlamlarna gelen bu söze karlk olarak Kurulumuz da engel kelimesini kabul etmitir. Örnekler: Kapya geldim, yoldan bahçeye geçecek bir engel yoktu. Araç engellere çarptktan sonra durdu.

7 bar-kot : Franszca barre (dikey çizgi) + Franszca code. "Bir ürünün paketi üzerine baslm bulunan ve ürün hakkndaki çeitli bilgileri gösteren dikey çizgiler" anlamyla dilimizde çok yeni olarak kullanlmaya balayan bar-kot için teklif etti'imiz karlk: çizgi im. Örnek: Maazalardaki optik okuyucular, çizgi imlerden maln fiyatn çkaryor. baz : Franszca base (temel; temel ilke; üs). Teklif edilen karlklar: temel, taban. Örnek: Altn fiyatlarn temel (taban) olarak alrsak daha salam sonuçlara ula$rz. bearish : )ngilizceden Türkçeye geçen bir ekonomi terimidir. Bu kelime "ay" anlamna gelen bear kelimesinden türetilmitir. Borsada "fiyat indirilmesine sebep olacak e'ilim, fiyat düürücü özellik" anlamlarnda kullanlmaktadr. Bearish sözü ile birlikte bullish sözü de geçmektedir. Bearish sat a'rlkl piyasa bullish alc a'rlkl piyasa için kullanlmaktadr. Kurulumuz bearish için dü,en (piyasa), bullish için de yükselen (piyasa) karlklarn önermektedir. benchmarking : )ngilizce benchmarking. Bu sözü ilk kullanan gazetecilerden biri verdi'i haberde öyle tanmlyor: "Hirketler eskiden sr gibi sakladklar bilgileri artk rakipleriyle paylamakta saknca görmüyorlar. Hatta bir irketin bilgilerini di'er irkete ulatrmak yeni bir i alan olmu. Yaplan iin ad da benchmarking." Özgün imlâsyla da kullanlmaya balanan bu söz, bizde yerletirilmeye çallan bu anlamyla "bilgi satmak" genel kavramn tamaktadr. Kurulumuzun bu söz için buldu'u karlk bilsat'tr. Bunun yannda bilgile,im sözü de yeri geldi'inde kullanlmaldr. Örnekler: Hatta bilgile$im yapacanz $irketin kendi faaliyet alannzda olmas gerekmiyor. Amerika'da yedi sekiz ki$ilik jet uçaklar üreten bir $irket, sat$larn nasl artracan dü$ünürken bir lokanta zinciriyle bilsat yapm$ ve ksa sürede elli iki uçak satm$. best-seller : )ngilizce best (en iyi) + seller (satc). "En çok satan, sat rekoru kran (kitap)" anlamnda kullanlan bu kavram için teklifimiz: çoksatar. Örnek: "Umut E$iinde" adl eser çoksatar listelerinde ilk srada yer alyor. Bu ayn çoksatar Yeni Hayat. bienal : Franszca biennal (iki ylda bir olan). ")ki ylda bir tekrarlanan yarma, ölen, sergi vb. olaylar" için kullanlan bienal sözüne karlk olarak teklif etti'imiz kelime: yla,r ($enlik, $ölen, sergi vb.). Örnek: Kasm aynda yaplacak olan Dördüncü Yla$r Resim Sergisi'ne Türk ressamlar da katlacak. bilboard : )ngilizce billboard (ilân tahtas). Teklif etti'imiz karlklar: duyuru tahtas, ilân tahtas. Örnek: Belediye duyuru (ilân) tahtalarnn kira ücretlerini yeniden belirledi. birth travma : do/um incinmesi. black top : )ngilizcede "asfalt, asfalt yol, asfalt ile kaplamak" anlamnda geçer. Son zamanlarda bir spor dalna verilen bu ad için Kurulumuz, sokak basketbolu kelimesinin uygun bir karlk oldu'unu kararlatrmtr. Örnek: Üç yl önce Amerika'da ba$layan ve $u ana kadar bir milyon ki$inin yer ald sokak basketbolu üçe üç Açk Hava Basketbol Turnuvas, Almanya, =talya, =spanya, Yunanistan ve Fransa'dan sonra Haziran tarihleri arasnda Türkiye'de ilk kez oynanacak. blender : )ngilizce blender. Dilimizde "de'iik malzemelerin birbirine kartrlmasna, kesilip ufalanmasna yarayan alet" anlamnda kullanlan bu söze karlk olarak Kurulumuz kar,trc kelimesini önermektedir. Örnek: Ka-r$trc, besinleri dorayan, parçalayan, kar$tran mutfaktaki üçüncü elinizdir. blokaj : Franszca blocage (dondurma, belirli bir noktada tutma). Daha çok askerlik, bankaclk ve futbol alanlarnda kullanlan blokaj ve bloke etmek kelimeleri için tekliflerimiz: tutmak, durdurmak. Örnekler: Kaleci uçarak topu tuttu. Bankadaki hesabmzla ilgili i$lemler durduruldu. bloke para : tutulmu, para.

8 boarding cart : )ngilizce boarding cart. Hava alanlarnda kullanlan bu ulam terimi için Kurulumuz, uçu, kart sözünün uygun bir karlk oldu'unda birlemitir. Örnek: Yolcular uçaa binerken uçu$ kartlarn ilgililere göstermek zorundadr. bodyguard : )ngilizce bodyguard. Dilimizde "muhafz, fedaî, korumac" anlamnda yabanc imlâsn da koruyarak kullanlan bu sözün yerine Kurulumuz, zaten var olan koruma kelimesini benimsemitir. Ayrca bodyguardlk eklindeki kullanmna karlk olarak da korumalk sözü kabul edilmitir. Örnekler: Futbolcularn çal$ma alanna birer koruma ile geldikleri görüldü. En az bir yabanc dil bilen üniversiteli genç kzlar arasnda korumalk gözde mesleklerden biri hâline geldi. bounspas : )ngilizce bounce (sçratmak, sektirmek) + pass (pas). Basketbolde topu sektirerek verilen pas. Teklif edilen karlk: sektirme pas. Örnek: Kendisine gelen sektirme pas, güzel bir hareketle sayya çevirdi. branç : )ngilizce brunch (sabahla ö'le arasnda yenen ve her iki ö'ün yerine geçen yemek). Teklif etti'imiz karlk: ku,luk yeme/i. Örnek: Baz oteller, tatil günlerinde ku$luk yemei veriyorlar. brand extention : )ngilizce brand (marka) + extention (yaylma, genileme) Dilimizde "herhangi bir alanda çok tannan bir markann farkl alanlarda ürünler ortaya koymas anlamnda kullanlan bu söze karlk olarak Kurulumuz marka türlemesi ve marka yaylm karlklarn önermektedir. Örnek: Tütün dünyasnn dev markas Camel'in ismini ta$yan botlar marka türlemesi (marka yaylm)nin bir örnei. bran, : Franszca branche (dal). Bu kelime için dilimizde güzel karlklar vardr: dal,,ube, kol. Örnekler: Yeni Türk Edebiyat bilim dal. Türk dilinin çe$itli kollar vardr. brick game : )ngilizceden dilimize geçen ve bir tür oyun ad olan bu kelime için Kurulumuz, tu/la oyunu sözünü karlk olarak önermektedir. Örnek: Elektronik e$ya pazarlama $irketleri, mü$terilerine cep televizyonu yerine sadece tra$ makinesi ve tula oyunu cihazlar gönderiyorlar. brifing : )ngilizce briefing (özetlemek). "Bir konuda bilgilendirme maksadyla yaplan toplant" anlamnda kullanlan brifing için teklifimiz: bilgilendirme. Örnek: Aylk ekonomi bilgilendirmesi bugün yaplacak. brifing almak : bilgilendirilmek, bilgi almak. brifing vermek : bilgilendirmek, bilgi vermek. brokr : )ngilizce broker (simsar, komisyoncu). Dilimizde bu kelimenin karl' zaten vardr: simsar. Örnek: Ev bulmak için simsarlara ba$vurmaktan ba$ka yol kalmad. browser : )ngilizceden dilimize özgün imlâsyla geçen ve son yllarda bilgisayar alannda skça duymaya balad'mz bu kelimeye karlk olarak Kurulumuz açar sözünü önermektedir. Örnek: Açar,100 milyondan fazla genel a kullancsnn sanal dünyaya girmek için kulland kap anlamna geliyor. bungee-jumping : bancii (Maldiv dilinde geçen ses yansmal kelime) + )ngilizce jumping (atlama). Ülkemizde son yllarda yaygnlaan bir spor türü olan bungee-jumping için Kurulumuzun teklif etti'i karlk zpzp atlama dr. business class : )ngilizce business (i; meslek; ticaret) + class (snf, zümre; mevki). Teklifimiz: i,lik orun. Örnek: Sanayiciler çounlukla i$lik orunda seyahat ediyorlar.

9 by-pass : )ngilizce by-pass (atlama). Tptaki by-pass için teklif etti'imiz karlk: damar aktarma. Örnek: Karde$im dün damar aktarma ameliyat geçirdi. Siyasette kullanlan by-pass için teklif etti'imiz karlk: devre d, brakmak. Örnek: Yetki yasasyla Meclisin devre d$ brakld ileri sürüldü. C call center : )ngilizce call (ça'rma) + center (merkez). Daha önce center için merkez karl'n önermitik. Kurulumuz bu söz için de ça/r merkezi karl'n benimsemektedir. Örnek: Alman firmasnn çar merkezi genel müdürü bir Türk. cash cart : )ngilizceden dilimize geçen bu kelime bankaclk alannda kullanlmaktadr. Nakit, pein para almak için, para çekmek için kullanlan kart demektir. Kurulumuz bu söz için nakit kart karl'n önermektedir. Örnek: Yap Kredi ve dier üç banka nakit kartlar piyasaya sürmek için bizimle i$ birlii yapmay kabul etti. casting : )ngilizce casting. Türkçede sinema alannda kullanlan ve bir filmdeki karakterleri canlandracak oyuncular seçme ii anlamna gelen casting için Kurulumuz, oyuncu seçimi ve deneme çekimi karlklarn önermektedir. Örnekler: Ar Roman Türk sinemas açsndan beklentileri kar$layacak düzeyde deil. Özellikle oyuncu seçimi hatal. Ünlü manken Paris te Metropolitan Ajans n deneme çekimlerine katlacak. catering: )ngilizce catering (yiyecek tedarik etme, yemeklerin hazrlanmasn ve hizmetini üstüne alma). Bu anlam için teklif etti'imiz karlk: yemek hizmeti. Örnek: Büyük $ehirlerde gözde lokantalarn yannda yemek hizmeti veren kurulu$lar da çoalmaya ba$lad. center : )ngilizce center (merkez). Dilimizde merkez kelimesi bulunmasna ra'men son zamanlarda center kelimesi çeitli kurum ve kurulularn isimlerinin arkasna eklenmektedir. Bunlarn balcalar, teklif etti'imiz karlklar ile birlikte unlardr. Media center: ileti,im merkezi; check up center: tam bakm merkezi; trade center: ticaret merkezi; flower center: çiçek pazar. change : Franszca change (de'ime, de'itirme). Franszca change, )ngilizce exchange kelimeleri özellikle banka ve döviz bürolarnda para de'iimi için kullanlmaktadr. Teklif etti'imiz karlklar: para de/i,imi, para alm satm. Örnek: Para dei$imi (para alm satm) yapan bürolar çoald. charter : )ngilizce charter. Lâtince kökenli olan ve çeitli anlamlarda kullanlan bu kelime Türkçeye bir ulam terimi olarak geçmitir. Kurulumuz bu söz için dolmu, veya dolmu, uçak kelimelerinin uygun karlklar oldu'unu tespit etmitir. Örnek: Türk Hava Yollar yetkilileri, talep olduu takdirde dolmu$ uçak seferlerine ba$lanabileceini bildirdi. chat : )ngilizce chat (gevezelik etmek, hobe etmek). Bilgisayar alannda sohbet etmek anlamna gelen bu kelimenin kullanm son yllarda çok yaygnlamtr. Dilimizde bu söze karlk olarak zaten sohbet, yârenlik, ho,be,, gevezelik ve bunlarn etmek fiiliyle kurulmu ekilleri vardr. Örnek: Genel adaki sohbetlerin tüm dünyada yaygnla$mas, $üphesiz sinemaclarn ilgisini çekmi$ durumda. check-in : )ngilizceden dilimize girmi olan bu söz, "otel veya uçak defterine kaydolmak" anlamndadr. Kurulumuz, bu söz için giri, i,lemi karl'nn uygun olaca' görüündedir. Gene bu alanda kullanlmakta olan check-out için de çk, i,lemi karl'n önermektedir. Örnek: Anneanne ve torun saat teki TK 203 sefer sayl THY uçana binmek üzere Dalaman Hava Limanna geldiler ve giri$ i$lemi yaptrdlar. check-list : )ngilizceden özgün imlâsyla dilimize geçen bu kelimeye karlk olarak Kurulumuz denetim çizelgesi sözünü teklif etmektedir.

10 check-point : )mlâs ve telâffuzu ile )ngilizceden alnp Türkçeye yerletirilmeye çallan sözlerden biri de check-point'tir. "Kontrol yaplan, denetleme yaplan yer" anlamndaki bu kelime için Kurulumuz, denetim noktas sözünün uygun bir karlk oldu'unda birlemitir. Örnek: Birle$mi$ Milletler gücüne ait denetim noktasnda yldlar. check-up : )ngilizce check up on (soruturmak, aratrmak). Dilimizde genel sa'lk kontrolü için kullanlmaktadr. Teklif etti'imiz karlk: tam bakm. check-up yaptrmak : Check-up kelimesi son zamanlarda daha çok "yaptrmak" fiiliyle bir arada kullanlp yaygnlamaktadr. Bunun için teklif etti'imiz karlk: tam bakm yaptrmak. Örnek: Bugün hastahaneye giderek tam bakm yaptrdm. cheese cake : )ngilizce cheese cake. Kurulumuz, peynirli kek anlamndaki bu )ngilizce kelimenin Türkçede de yine peynirli kek sözüyle karlanmasnn uygun oldu'u görüündedir. Örnek: Bu pastahanenin peynirli keki oldukça lezzetli. clip, clip kart : )ngilizceden Türkçeye geçen bu kelimede yer alan clip "krpmak uçlarn kesmek, ksa kesmek" anlamlarna gelen bir fiildir. )sim olarak da kullanlan bu söz "kesme ii" demektir. Bu söz imdi de kart kelimesiyle birlikte bir bankaclk terimi olarak karmza çkmaktadr. Kiiyle ilgili birçok bilgileri de tayan bu kart için Kurulumuz varlk kart karl'n önermektedir. Örnekler: Ödeme sistemlerinde bir devrime yol açacak varlk kartlar teknolojinin yeni bir ürünü olacaktr. Varlk kartna pasaport, nüfus cüzdan gibi kimlikle ilgili bilgiler de yüklenebilecektir. coffe shop: )ngilizce imlâs ve telâffuzu ile dilimize yerletirilmeye çallan bu kelime için teklif etti'imiz karlk: kahve evi. Örnek: Etiler ve Badat Caddesi nde kahve evi açacaklar. cohabitation : Franszcadan dilimize giren bu söz "birlikte oturma, bir arada yaama" anlamlarn tamaktadr. Kurulumuz bu kelimeye birlikte ya,ama karl'n uygun görmektedir. Örnek: Türkiye bu iki siyasetçiden de sonuna kadar yararlanmak zorunda. Yapabilecekleri en iyi $ey, bir birlikte ya$ama protokolü yapp, i$lerine devam etmeleridir. colorist : Franszca coloriste. "Resimleme sanatnda ' gölgeyi ve biçimleri renk yoluyla veren ressam, renkçi" anlamnda olan ve tekstil alannda kullanlan bu kelimeye karlk olarak Kurulumuz, renk uzman sözünü önermektedir. Örnek: Çerkezköy'deki yeni kurulan kuma$ boya ve bask fabrikamzn Ara$trma ve Geli$tirme Bölümünde çal$trlmak üzere renk uzmanlar alnacaktr. corner : )ngilizce kökenli olan bu kelime dilimize korner biçiminde kö,e anlamyla daha çok bir spor terimi olarak girmiti. Bu sefer de bayi anlamyla ve corner imlâsyla dilimize mal edilmeye çallyor. Kurulumuz, Türkçede yaygn olarak kullanlan bayi sözünün söz konusu corner kelimesini karlayabilece'i görüündedir. Bu kelime, ayrca corner vermek biçiminde de çeitli yaynlarda geçmektedir. Bu durumda da Kurulumuzun önerisi bayilik vermek eklindedir. Örnek: Günlük üretim kapasitelerinin on bin çift olduunu belirten firma yetkilisi, $u ana kadar 80 bayilik verdiklerini ve bu yln sonuna kadar Türkiye genelinde 150'nin üzerinde bayilik vermeyi hedeflediklerini söyledi. cracker : )ngilizce cracker. Zevk için bilgisayar sistemlerine zarar veren kii anlamnda kullanlan bu kelimeye karlk olarak Kurulumuz, çökertici sözünü teklif etmektedir. crash-test : )ngilizce crash-test. Otomobil sanayiinin gelimesiyle ortaya çkan yeni terimlerden biridir. "Çarpmay denemek" anlamnda kullanlan bu söz için Kurulumuz, çarpmak ve snamak fiillerinin birlemesiyle oluturulmu çarpsna kelimesini önermitir. Örnek: Avrupa'nn tannm$ otomobil dergilerinden birinin düzenledii çarp-snada en güvenilir otomobil olma unvann Mercedes'in yeni E serisi 320 modeli ald.

11 Ç çek etmek : )ngilizce check (durdurmak; engel olmak; kontrol etmek). Son zamanlarda "kontrol etmek, tahkik etmek" anlamyla dilimizde yaygnlat' gözlenmektedir. Teklif etti'imiz karlklar: yoklamak, denetim-lemek. Örnek: Son bir kez yokladktan (denetimledikten) sonra kesin karar verelim. çip : Franszca chip. Bilgisayar alannda kullanlan bu söz için Kurulumuzun önerisi yonga'dr. Örnek: Robert Rice'in son zamanlardaki en ba$arl giri$imi, bilgisayar yongalar üreten Inter firmasyla sözle$me imzalamasdr. D damping : )ngilizce dumping (indirme, düürme, tenzilât). Ekonomi terimi olarak damping, "indirim (tenzilât) ve ucuzluk" kavramlarndan daha kapsaml bir fiyat düürmeyi anlatmaktadr. Bu anlam için teklif etti'imiz karlk: dü,ürüm. Örnek: Birinci Dünya Sava$'ndan önce Almanlar dü$ürüm yaparak, çelik ürünlerini =ngilizlere, Alman mü$terilerden iki kat ucuza sattlar. dansing : )ngilizce dancing. Türkçe Sözlük te dans etmek için gidilen halka açk yer eklinde tanmlanan bu kelime için Kurulumuz, danslk karl'n teklif etmektedir. Örnek: Çe$me nin Ayayorgi Koyu nda kurulan Fly Inn, be$ bin ki$ilik danslyla gençlerin sevdii bir mekân. dart : )ngilizce dart. Türkçede saat tahtas ad verilen bir hedefe belirli bir uzaklktan küçük oklarla nian alarak isabetli vuru yapmaya dayanan e'lence amaçl bir oyun anlamnda kullanlmaktadr. Kurulumuz, oyun ad olarak oklama, bu oyunda kullanlan hedef tahtas için de oklama tahtas karlklarn önermektedir. Örnekler: Biraz ileride iki ki$i oklama oynuyor. Oklama tahtasnn üzerinde çe$itli resimler göze çarpyor. dead line : )ngilizce. "Herhangi bir eyin yaplmas veya tamamlanmas için en son zaman" anlamnda kullanlan bu terime karlk olarak teklif etti'imiz kelimeler: süre sonu, zaman snr. Örnek: Kitaplarn ciltlenmi$ olarak teslimi için tespit edilen süre sonu (zaman snr), 31 Aralk 1994'tür. dealer : Bu söz de )ngilizceden dilimize geçmitir. Dealing örne'ine bakarak bu kelimeye de Kurulumuz satmc karl'n önermitir. Örnekler: Tahtakale bilmecesini çözmek için bir satmc ile ahbaplk kuruyorum. Merkez Bankasnn satmclar telefona sarlm$lard. dealing : )ngilizce olan bu kelime "i, alveri, muamele" anlamlarna gelir. Bir bankaclk terimi olarak "para piyasalarnda alm satm yapma ii" anlamndadr. Kurulumuz bu söz için satm sözünü önermektedir. dealing room : )ngilizceden Türkçeye geçen bu sözün dealing ksm daha önce ele alnmt. Kurulumuz, bu kelime için sat, odas veya sat, i,lem odas karlklarn önermektedir. Örnek: Fon Yönetimi Müdürlüüne bal olarak hizmet veren sat$ i$lem odas banka $ubeleriyle en çok haberle$en birimdir. deep-freeze : )ngilizce deep freeze. "Bozulma ihtimali olabilecek yiyecekleri çok düük derecelerde dondurarak uzun süre saklamak için kullanlan bir tür buzdolab" anlamnda dilimize geçen bu söz için Kurulumuz, derin dondurucu sözünün uygun bir karlk oldu'una karar vermitir. Örnek: Hazrladm köfteleri ihtiyaca göre derin dondurucudan çkarp çkarp pi$iriyorum. de fakto : Lâtince de facto (bilfiil, fiilen). "Hukukî tannmadan önceki fiilî tannma, fiilî durum" anlamnda kullanlan bu terim için teklif etti'imiz karlklar: edimli, edimli olarak. Örnek: Kuzey Irak'ta edimli bir durum olduu ileri sürülmektedir.

12 defans : Franszca défense (savunma). Savunma kelimesi dilimize yerlemi güzel bir Türkçe kelimedir. Sporda da defansn yerini almas dile'imizdir. Örnek: Savunmaya çekilen takm, anî aknlarla sonuç almay ba$ard. defansif : Karl': savunmaya dayal. Örnek: Ev sahibi takm savunmaya dayal bir oyun çkard. deflâsyon : Franszca déflation (para durgunlu'u, para darl'; piyasada bulunan para miktarnn azaltlmas, para ikinli'inin giderilmesi). Bu söz için Kurulumuz durgunluk ve para kstlamas kelimelerini önermitir. Örnekler: Para kstlamasna fiyatlar sabit tutmak veya dü$ürmek için ba$vurulur. Durgunluk, tedavüldeki parann azaltlmas, ekonomik daralma ve satn alma gücünün artmasdr. deflâtör : Teklifimiz: para kstlayc veya do'rudan kstlayc. Örnek: Para kstlayc rakamlara bakldnda öngörülen vergi hedeflerinin biraz iyimser olduu göze çarpyor. dejenerasyon : Franszca dégénération. "Soysuzlama, soyunun özelliklerini kaybetme" anlamlarnda dilimizde kullanlan bu söz için Kurulumuz, yozla,ma kelimesinin uygun bir karlk oldu'u görüündedir. Buna ba'l olarak dilimizde kullanlan dejenere için yozla,m,, dejenere etmek için yozla,trmak, dejenere olmak, dejenerasyona u/ramak içinse yozla,mak sözleri rahatlkla kullanlabilir. Örnek: Yüzyllar boyunca gittikçe yozla$an ve millî olmaktan uzakla$an deerlerimiz, artk özüne, aslna kavu$maldr. deklârasyon : Franszca déclaration. "Bildirme, duyurma, ilân etme" anlamnda Türkçede kullanlan bu söz, "kamuoyuna yaplan açklama, bildiri" anlamyla da geçmektedir. Bu söz için Kurulumuzun önerdi'i karlk bildirge'dir. Deklârasyon sözü yannda ayn kökten deklâre etmek ve deklâre edilmek kelimeleri de bulunmaktadr. Bunlardan deklâre etmek için bildirmek, açklamak, deklâre edilmek için bildirilmek, açklanmak fiilleri kullanlmaldr. Örnekler: Gazete, bundan bir ay önce yaymlad bildirgede, bundan böyle doru haber vereceini, kavgalardan uzak kalacan ilân etti. Bu husus, yetkili kimselerin azlarndan resmen bildirilmedi. Hükûmet, bütün tedbirleri içeren orta ve uzun vadeli yeni bir paket ile kamuoyu önüne çkmal, neyi ne zaman yapacan bildirmeli. dekoder : Franszca decodeur. "Hifre çözücü" anlamndaki bu kelime için Kurulumuz, çözücü kelimesinin uygun bir karlk oldu'u kararna varmtr. Örnek: Çözücülerinizi Karum'daki Bosch bayiinden alabilirsiniz. dekolte : Franszcadan dilimize geçen decolleté kelimesi Türkçe Sözlük te, "1.Kollarnn, gö'üs ve srtnn bir ksm açk kadn giysisi. 2.Açk." eklinde anlamlandrlmtr. Kurulumuz bu söz için açk veya açk giysi kelimelerinin uygun birer karlk oldu'unda birlemitir. Örnek: Baloda türbanl hanmlarn yan sra açk giysili hanmlar da vard. dekont : Franszca décompte. Dilimizde sk kullanlan bu söz, "ödenmi veya ödenecek olan hesaplarn dökümü, kapatlan bir hesaptan yaplacak indirme" anlamlarnda geçer. Kurulumuz, hesap belgesi sözünün dekont yerine kullanlabilecek uygun bir karlk oldu'unda birlemitir. Örnek: Ödemeyi yaptktan sonra hesap belgesini bankadan almay unutmayn. demagog : lâf ebesi, lâfazan. Örnek: Dün yaplan iktisat toplantsn özellikle lâf ebelerinin (lâfazanlarn) izlemesi gerekirdi. demagoji : Franszca démagogie (halk avcl', lâf ebeli'i). "Mugalâta" kelimesiyle de karlad'mz demagoji için teklif etti'imiz karlklar: lâf ebeli/i, lâfazanlk. Örnek: Konuyu ciddî olarak tart$mak yerine lâf ebeliini (lâfazanl) tercih ediyor. demarke durum : bo,ta olma durumu.

13 demarke olmak : Franszca démarqué (iareti, markas kaldrlm; sporda markajdan kurtarlm). "Bota olmak veya rakip oyuncularn tutmasndan (gölgelemesinden) kurtulmu olmak" anlamnda kullanlan bu söz için teklif edilen karlklar: bo,ta olmak, syrlmak. Örnek: Ali, rakip oyuncularn gölgelemesinden syrld. demonstrasyon : Franszca démonstration. Bunun için Türkçe Sözlük'te de önerildi'i gibi gösteri sözünün kullanlmas teklif edilmitir. Örnek: Kar$ görü$te olanlar i$i gösteriye dönü$türdüler. depar : Franszca départ (yola çkma, hareket, kalk). "Yarn balama an" anlamnda kullanlan bu söz için teklif etti'imiz karlk: çk,. Ancak bu kelimenin birleik fiiller içinde farkl kullanllar vardr. Onlarn karlklar da aa'da gösterilmitir. depara kalkmak : hza kalkmak. depar atmak : hzlanmak. depar hakemi : çk, hakemi. depar atmak : hzlan, yapmak. Örnekler: Arif, o öldürücü hzlan$larn yapamad. Yücel, son dakikalarda hzland (hza kalkt). departman : Franszca département (bölüm; eyalet; bakanlk). Dilimizde ma'azalarn ve fakültelerin bölümleri için baz kimselerce kullanlmaktadr. Oysa bu anlamda bölüm kelimesi Türkçenin güzel kelimelerinden biridir. Örnekler: Fakültemizin Tarih bölümü; kadn giyimi bölümü; pazarlama bölümü; sat$ bölümü. deplâse olmak : yer de/i,tirmek. deplâsman : Franszca déplacement (yer de'itirme). 1. Takmn baka bir ehir veya ülkede oynamas. 2. Oyun srasnda oyuncunun yer de'itirmesi. Birinci anlam için teklif edilen karlk: yabanc saha. Örnek: Yabanc sahada oynamamza ramen ba$ar kazandk. deplâsmana çkmak (gitmek) : yabanc sahaya çkmak (gitmek). )kinci anlam için karlk: yer de/i,tirme. depresyon : Franszca dépression "çökme, göçme, çukurlanma, kuvvetten düme" anlamlarndadr. Bu söz için önerimiz, çöküntü veya ruh çöküntüsü'dür. Örnek: Ekonomide ya$anan çöküntü haziran sonu bilânçolarna yansd. destinasyon : Franszcadan dilimize geçen, "gidilecek yer; gönderilen yer, hedef" anlamndaki bu kelimenin iki ayr kullanm için Kurulumuz (biletlerde) var, yeri ve (ticarette) hedef karlklarnn kullanlmasn uygun bulmutur. determinist : gerekirci. Örnek: Gerekirci felsefede tesadüflere yer yoktur. determinizm : Franszca déterminisme (gerekircilik). "Ayn artlarda ayn sebeplerin ayn sonuçlar do'urmas" anlamnda bir felsefe terimi olan determinizm için daha önce uygun bir karlk bulunmutu: gerekircilik. Örnek: Sfr derecede suyun donmas gerekirciliin güzel bir örneidir. detone (olmak) : Franszca (patlamak, infilâk etmek; falso yapmak, perdeyi armak). Mecazen "aykr dümek" anlamna da gelir. Bizde daha çok müzik alannda kullanlan bu kelime için önerimiz perdesizle,mek veya perdesi bozulmak'tr. )sim olarak bu söz "patlama, falso yapma, aykr düme"

14 anlamndadr. Bu kullanm için perdesiz karl' uygun görülmütür. Örnekler: Son zamanlarda ünlü tenor Pavorotti'nin baz aryalar söylerken sesinin perdesizle$tii gözleniyor. Sanatçnn sesi bu hafta kelimenin tam anlamyla perdesizdi. devalüasyon : Franszca dévaluation (bir ülkenin parasnn yabanc bir paraya göre de'erinin düürülmesi, satn alma gücünün azalmas). Bu kelimeye karlk olarak de/er dü,ürme kelimesi benimsenmitir. Örnek: =hracat artrmak için deer dü$ürmeye ba$vurmak ilke olarak yasaklanm$tr. Ayn köke dayanan devalüe olmak, devalüe etmek biçimindeki kullanmlar ise, de/er dü,ürmek sözüyle karlanabilir. Örnekler: Hafta içinde yakla$k yüzde on deeri dü$ürülen para. Banka yetkilisi, döviz kurunun 6-8 orannda deerinin dü$ürüldüünü belirtti. dezenformasyon : Lâtince desinformation. Dilimize kasten yanl haber yayarak gerilim yaratma yöntemi, tahrikçilik anlamlarnda Franszcadan giren bu söze Kurulumuz, yanltma haber ve bilgi çarptma karlklarn teklif etmektedir. Örnek: Baz siyasîler günümüzün moda sözü olan bilgi çarptma yöntemiyle göz boyama taktiini sürdürmektedirler. diaspora : Franszca diaspora. "Sürgünden sonra Yahudilerin dünyann çeitli yerlerine yaylmas" anlamna gelen bu söz günümüzde baka tehcir ve göç olaylar için de kullanlmaktadr. Kurulumuz, bu söz için kopuntu karl'n önermektedir. Örnekler: Yahudilerden Çinlilere kadar dünya, saysz kopuntu gruplarn barndrr. Bütün kopuntularn ortak özellii ise, terk edilen yurdun efsaneye dönü$türülmesinde odakla$r. dijital : )ngilizce digital (on esasl numara sistemine ait.). Daha çok bilgisayar alannda kullanlan dijital için türetilen saysal kelimesi artk dilimize yerlemitir. Kurulumuz da bu kelime için saysal karl'nn kullanlmasnn uygun olaca' görüündedir. dinamo : Franszca dynamo (mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alet). Sporda, mecazî olarak "sürükleyici oyuncu, güç kayna'" anlamlarnda kullanlmaktadr. Bu anlamlar için tekliflerimiz: sürükleyici, güç kayna/. Örnekler: Suat takmn sürükleyicisi idi. Bir güç kayna gibi oyunu götürdü. discount : )ngilizce discount. ")ndirim yapmak, tenzilât anlamnda ve özgün imlâsyla dilimizde kullanlmaya balanan bu kelime için Kurulumuz, indirimci ma/aza ve ucuzcu ma/aza karlklarn önermektedir. Örnek: Türkiye de indirimci maazalar (ucuzcu maazalar) arasndaki rekabet giderek artyor. disk : Franszca disque (disk; plâk). Spor, müzik vb. alanlarda dairevî, yass cisimler için kullanlan bu kavrama bütün alanlarda u karlk uygun dümektedir: teker. disk atmak : teker atmak. Örnek: Sporcumuz teker atmada rekor krd. disket : tekercik. Örnek: Bilgisayar tekerciklerini saklamak çok daha rahat oluyor. diskjokey : )ngilizceden Türkçeye geçen bu kelime disk-player kelimesine verilen karlk örnek alnarak tekerçalarc diye karlanmtr (ksaltmas: TÇ). Örnek: Sunucumuz tekerçalarclk görevini de birlikte yürütüyor. disk-player : )ngilizce disk (yass, dairesel cisim) + player (çalan, çalmak için kullanlan cihaz). Kurulumuz bu söz için tekerçalar karl'n önermektedir. Örnek: Arçelik yeni müzik seti ve tekerçalarlarn büyük bir reklâm kampanyasyla tantt. disponibilite : Franszca disponibilité (kullanlabilirlik; elde bulunan ve kullanlabilecek durumda olan para; tasarruf; aç'a çkarlm, bakanlk emrine alnm). Dilimizde bankaclktaki anlamyla kullanlan

15 disponibilite sözü için teklif etti'imiz karlk: hazr para. Örnek: Bankalarn hazr para yükümlülüklerinin artrlmas, Merkez Bankasnn i$ini kolayla$tracak. disponibl de/er : hazr de/er. distribütör : Franszca distributeur (da'tc). Bu kelime için dilimizde zaten da/tc sözü vardr. Örnekler: Cirketimizin Anadolu'nun çe$itli illerinde yüzden fazla datcs bulunmaktadr. Otomobilin elektrik donanmnda bir arza var, galiba datcs dei$ecek. diyetisyen : Fr. diéticien. Türkçede diyet bilimi üzerine uzmanlam kimse anlamnda kullanlan bu söze karlk olarak Kurulumuz, beslenme uzman ve perhiz uzman kelimelerinin kullanlmas gerekti'i görüündedir. Örnek: Fransz beslenme (perhiz) uzmannn yöntemi, yalarla karbonhidratlar birbirine kar$trmamaya dayanyor. dizayn : )ngilizce design (plân, taslak, proje; gaye, amaç; fikir). Son zamanlarda, üretilecek, ekil verilecek alet ve nesnelerin çizimini anlatmak üzere skça kullanlan bu kelime için Kurulumuz çizim kelimesini teklif etmiti. Ancak grafik tasarmcs )lhan Bilge'den ald'mz ve Türk Dili dergisinin A'ustos 1995 saysnda yaymlad'mz mektupta, dizaynn karl' olarak "tasarm" sözünün yaygn oldu'u ifade edilmektedir. Sayn Bilge'nin uyars do'rultusunda dizayn için teklif edilen karlk: tasarm. Örnek: Yar$maya katlacak tasarmclar, yeni tasarmlar geli$tirecekler. dizayn edilmek : tasarmlanmak. dizayn etmek : tasarmlamak. dizaynr : tasarmc. done, data : Franszca donnée, )ngilizce data (veri, muta). Osmanlcas, uzun hecelerle muta olan bu kavram için güzel bir karlk bulunmu ve bu karlk yerlemitir: veri. Örnek: Bütün bilgiler veri bantlarna kaydedildi. doping : )ngilizce doping. Bir spor yarmas srasnda, vücuda üstün hareket ve enerji sa'lamak için kullanlan uyarc ilâç. Doping kelimesi için teklifimiz uyarc'dr. Örnekler: Kar$la$madan önce uyarc kontrolü yaplyor. Sporculara uyarc testi uyguland. double bed : ikili yatak. double team : )ngilizce double (iki kat, çift) + team (takm). )ki oyuncu tarafndan bask altna alnma. Teklif etti'imiz karlk: çifte kskaç. Örnek: Erman, Necati ve Levent tarafndan çifte kskaca alnd. double trap : çift uçurvur. dripling : )ngilizce dribbling. Bu söz, sözlüklerde "topu yava yava vurarak ileri götürmek" anlamndadr. Bu spor terimine karlk olarak Kurulumuz, top sürme ve sürü, sözlerini önermitir. Örnek: Arif çok çal$t, sahada âdeta mekik gibiydi. Özellikle yapt top sürmelerle (sürü$lerle) puan toplad. duayen : Franszca doyen (en yal, en kdemli; dekan; ba papaz). Dilimizde birinci anlamyla kullanlmaktadr. Bu anlam için u karlklar teklif ediyoruz: kdemli, aksakal. Hemen hemen bütün Türk lehçelerinde "yal, kdemli, kendisine danlan kii" anlamnda "aksakal" kelimesi kullanlmaktadr. Örnekler: Kendisine "Sen artk bürokratlarn kdemlisi (aksakal) oldun" dedim. =$ dünyasnn aksakal (kdemlisi) Vehbi Koç, dün güzel bir konu$ma yapt.

16 dublâj : Franszca doublage. Daha çok bir sinema terimi olarak dilimize geçen bu söz, "çekilmi bir filmi sonradan seslendirme, yabanc dilde çekilmi bir filmi yerli dile çevirme" anlamlarnda kullanlr. Kurulumuz, bu kelime için seslendirme sözünün uygun bir karlk oldu'u görüündedir. Dublâj yannda dilimizde ayn köke dayanan dublâjc ve dublâjclk kelimeleri de vardr. Bu sözler de seslendirme önerisine ba'l olarak seslendirici ve seslendiricilik eklinde karlanmaldr. duble : Franszca double (iki kat, çift, çifte, katmerli). Bu kelime için önerimiz çift'tir. )çecek eylerde ise duble sözü, iki ölçü sözüyle karlanr. dubleks : iki katl. E economy class : )ngilizce economy (ekonomi) + class (snf, zümre; mevki). Teklifimiz: hesapl orun. Örnek: Yolcularn çou hesapl orunu tercih ediyor. editör : Franszca éditeur. Bir kitab basm evine gidecek bir biçimde hazrlayan kimse, yayma hazrlayan anlamnda dilimize geçen bu kelime için Kurulumuz, yaymlayan ve yaymc kelimelerinin uygun birer karlk oldu'unda birlemitir. Örnek: Bir derginin maksada uygun bir biçimde çkarlmasnda yaymcnn (yaymlayann) rolü büyüktür. efekt : )ngilizce effect (radyo ve televizyon yaynlarnda, tiyatro oyunlarnda veya film seslendirmelerinde hareketleri izlemesi gereken seslerin tabiî kaynaklarn dnda optik, mekanik, kimyasal yöntemlerle gerçekletirilmesi). Bu söz için Kurulumuzun önerdi'i karlklar, sesleme veya etkileme'dir. Örnek: Bu ksa film, birtakm özel seslemelerle seyircinin ilgisini topluyor. Görsel efekt biçiminde çok geçen bu kullanmda ise görsel etkileme karl' daha uygun dümektedir. Örnek: Film, çarpc görsel etkilemeleri ile türünün klâsikleri arasna girmi$ bir eser. efor : Franszca effort (çaba, gayret; güç). Teklif etti'imiz karlklar: çaba, gayret, güç. Örnek: =nsan belirli iklim $artlarnda belirli bir çaba (gayret, güç) sarf eder. egale etmek : Franszca égale. "Etmek" yardmc fiiliyle birlikte "eitleme, derecesine ulama, eit duruma getirme" anlamnda kullanlan bu sözün Kurulumuz, e,itlemek fiiliyle karlanabilece'ini düünmektedir. Örnek: Atatürk Stad Atletizm Salonu nda yaplan yar$malarn son gününde 50 metre (B) yldzlarda Cehnaz Ta$ kendisine ait olan 6.8'lik rekoru bir kez daha e$itledi. ekarte etmek : Franszca écarté sözü "ayrma, uzaklatrma, sapa, ücra" gibi anlamlara gelir. Dilimizde en fazla spor dalnda kullanlr. Türkçe "etmek" fiiliyle çekime girer. Ekarte etmek kelimesine karlk olarak dilimizde elemek ve saf d, brakmak sözleri vardr. Örnek: Galatasaray Manchester'i eleyince (saf d$ braknca) yaptmz çlgnlk ve çocukluklar dü$ünün bir kere. ekipman : Franszca équipement (donatma, donatm; gereç, malzeme). Ekipman kelimesi için teklif etti'imiz karlklar: takm, donanm. Örnekler: Banka, in$aat a$amasnda donanm destei yapyor. Yeni otomobil modellerimizde bundan sonra fabrikamzn ürettii lâstikleri orijinal takmlar olarak göreceksiniz. ekoloji : Yunanca oikia (ev, konut) + logos (konu). Franszca écologie. "Canllarn aralarndaki ba'lantlar ve ortamlaryla olan ilikilerini inceleyen biyoloji dal" anlamnda kullanlan ekoloji sözü için zaten dilimizde var olan bir kelimeyi teklif ediyoruz: çevre bilimi. Örnek: Çevre bilimi alannda uzmanlara ihtiyacmz var. ekolojik : çevreyle ilgili, çevre bilimiyle ilgili.

17 ekolojik denge : çevre dengesi. Örnek: Termik santrallerin kirlilie yol açarak, çevre dengesini bozduunu biliyoruz. ekolojik felâket : çevre felâketi, çevre ykm. Örnek: Orman yangn, bizim için bir çevre felâketidir. eksantrik : Franszca excentrique. Dilimizde yaygn olarak allagelmi e'ilimlere, töre ve davranlara aykr tutumu olan acayip, garip anlamlarnda kullanlan bu söz için Kurulumuz, genel anlamda uçrak kelimesini önermektedir. )nsann genel niteliklerini anlatmak için dilimizde var olan tuhaf, garip, acayip kelimelerinin duruma göre eksantrik sözü yerine kullanlabilece'i unutulmamaldr. ekspedisyon : Franszcadan dilimize giren ve "gezi, gezinti, sefer" anlamndaki bu kelimeye karlk olarak Kurulumuz, dilimizde zaten var olan sefer kelimesinin kullanlmas gerekti'i görüündedir. Örnek: Balkesir-=stan-bul Daclk Kulübü tarafndan düzenlenen Kazda seferi, geçtiimiz hafta sonu yapld. eksper : Franszca ekspert. Belirli bir konudan veya alandan iyi anlayan, iyiyi, kaliteliyi seçebilen uzman anlamnda dilimizde kullanlan bu kelime tütün eksperi, sigorta eksperi biçimlerinde skça kullanlr. Bu söz için Kurulumuz, uzman sözünü kabul etmitir. Örnek: Gazetenin sigortadan para almasn salayan raporun altnda uzman olarak onun imzas bulunuyordu. ekspertiz : Franszca ekspertise. Uzmanlarca (eksperlerce) yaplan inceleme, keif, muayene anlamnda ticarî hayatta kullanlan bu kelimeye karlk olarak Kurulumuz uzman incelemesi sözünü önermektedir. ekspertiz raporu tamlamasnda da bu söz yer almaktadr. Bunun içinse önerimiz uzman raporu'dur. Örnek: Uzman raporlarnda hasarn ksmî olduu, hatta baz makinelerde hiç hasar bulunmad belirtiliyordu. eksperyans : Franszca expérience (deney; deneme; deneyim, tecrübe). Bu kelimenin karlklar dilimizde zaten vardr: deneme, deneyim, tecrübe. Örnek: Benim için güzel bir deneme (deneyim, tecrübe) oldu. ekspozisyon : Franszca exposition (serme, sergileme; sergi). Son zamanlarda basnda skça görmeye balad'mz bu kelimeye hiç ihtiyacmz yoktur; çünkü bu kavram için dilimizde çok güzel karlklar vardr: sergileme, sergi. Örnek: Dört gün devam edecek sergiye ilgi hayli fazla. ekspozisyon günleri : sergileme günleri. ekstre : Franszca ekstrait (öz, ruh, hülâsa; seçme parçalar, seçmeler; suret, kopya). Bankaclk faaliyetlerinin yo'unlamasyla birlikte yaygnlamaya balayan bu söze Kurulumuz, genel anlamda öz, ekonomide geçen anlamyla özet ve hesap özeti karlklarnn uygun olaca'n kararlatrmtr. Örnek: Bankadan 7500 dolar tutarnda bize ait olmayan al$veri$lerle dolu bir hesap özeti geldi. ekstrem : Franszca extréme. Bu Franszca kelime dilimizde uzun zamandan beri kullanlagelmektedir. Kurulumuz ekstrem sözü yerine, a,r veya uç kelimelerinin uygun birer karlk oldu'u görüündedir. eliminasyon : Franszca élimination (eleme, çkarma, darda brakma). Bu sözün dilimizde zaten karl' vardr: eleme. Örnek: Takmlar iki ayr grupta tek maçlk eleme sistemi ile kar$ kar$ya gelecek. elimine etmek : elemek. elimine olmak : elenmek.

18 )ngilizce electronic mail. Bilgisayarlar veya bir a' içindeki belli gönderim merkezleri arasnda elektronik bilgi iletiimi anlamndaki bu kelime için basn yayn organlarnda bir ksm yazarlar e- posta terimini kullanmaktadrlar. Kurulumuz bu kelime için elektronik mektup tan ksaltlan elmek sözünün uygun bir karlk oldu'u görüündedir. Örnek: Geli$tirilen bu sistemle otomobil kendi yönünü kendisi bulmakla kalmayp sürücüsüne gelen elmekleri sesli olarak okuyor. emisyon : Franszca émission (piyasaya çkarma; dar çkarma; yayma). "Kâ't para, tahvil, bono vb. menkul de'erlerin piyasaya sürülmesi" anlamnda kullanlan bu terim için teklif etti'imiz karlk: sürüm. Örnek: Dengeyi tutturabilmek için faizlerin yüksek, sürümün snrl tutulmas gerekmektedir. emisyon primi: sürüm primi (hisse senetlerinde). empati : )ngilizce empathy. "Bir bakasnn duygularn anlayabilme" anlamnda kullanlan bu kelime için teklif etti'imiz karlk: duyguda,lk. Örnek: Derneimiz bir duyguda$lk olma yolunda. empoze : Karl': dayatlm,. Örnek: Dayatlm$ fikirlerle salkl bir sonuca ula$lamaz. empoze etmek : Franszca imposer (zorla kabul ettirmek). Son zamanlarda baz yazarlarmzca kullanlan dayatmak bizce de uygun bir karlktr. Örnek: Yukardan dayatlan bu kararlar kabul etmemiz mümkün deildir. emprovizasyon : Franszca improvisation. Hiir veya müzikte hazrlanp düünmeden, birdenbire, içe do'du'u gibi söyleme veya çalma anlamnda kullanlan bu kelime için dilimizde zaten do/açlama karl' vardr ve kullanlmaktadr. Kurulumuz ayrca emprovizasyona karlk olarak do/maca sözünü de önermektedir. endeks : Franszca index. Dilimize önceleri indeks eklinde ve sadece "dizin" anlamyla girmi bulunan bu söz son zamanlarda endeks söyleni ve yazlyla ve çeitli türevleriyle baka anlamlarda da yaygnlamaya balamtr. "Alfabetik liste" anlamndaki dizin kelimesi, dilimize artk yerlemi bulunan güzel bir Türkçe kelimedir. Bir konudaki çeitli merhale ve durumlar gösteren liste ve tablolar için de dilimizde bir karlk vardr: gösterge. Örnekler: "Geçim endeksi" yerine "geçim göstergesi", "fiyat endeksi" yerine "fiyat göstergesi". Borsa Bile$ik Göstergesi. endeksleme, endekslenme : Teklif etti'imiz karlklar: ayarlama, ayarlanma. Örnek: Bütün politikalar yerel seçimlere ayarlanm$ görünüyor. endeksli : Son zamanlarda bu kelime, ekonomide veya baka konularn ekonomik ifadeyle anlatlmasnda "ayarl, ba'l" anlamlarnda sk sk kullanlmaktadr. Dilimizdeki ayarl, ba/l kelimeleri bu kavram rahatça karlayabilir. Örnekler: Dolara ayarl, dolara bal, ayarl tahvil. Her $ey seçimlere bal. endirekt (at,) : Franszca indirect (dolak; dolayl). Kastl olmayan bir hata için verilen, ancak gol olabilmesi için topun ikinci bir oyuncuya daha dokunmas gereken ceza (vuruu). Karl': çift vuru,. Örnek: Kemal'in hatas çift vuru$la cezalandrld. endoskop : Franszca endoscope. Tp alannda )nsan vücudunun herhangi bir bolu'unu muayeneyi kolaylatrmak için aydnlatp görünür hâle getiren alet anlamnda kullanlan bu kelimeye Kurulumuz, içgörür karl'n teklif etmektedir. endoskopi : iç görüm. Örnek: Ülser te$hisinde iç görüm ile mideden doku örnei alnyor. endoskopik : iç görümlü.

19 enfeksiyon : Franszca infection. Dilimizde tp alannda kullanlan bu terim, organizmada hastal'a yol açan bir mikrobun genel veya yerel gelimesi, yaylmas anlamndadr. Kurulumuz enfeksiyon için tarihî metinlerimizde geçen yang sözünü karlk olarak teklif etmektedir. Ayrca yerine göre iltihap ve bula,ma kelimeleri de kullanlabilir. Örnek: Radyasyon, kan üreticisi olan kemik iliini tahrip ederek vücudun yang (iltihap, bula$ma) ve kanamalar kar$sndaki direncini krar. enflâsyon : Franszca inflation (piyasadaki para miktar ile mallarn ve satn alnabilir hizmetlerin toplam arasndaki aç'n büyümesinden ortaya çkan ve fiyatlarn toptan yükselmesi, para de'erinin dümesi biçiminde kendini gösteren ekonomik süreç, para ikinli'i). Bu kelimenin Türkçe Sözlük'te de belirtildi'i gibi para,i,kinli/i sözüyle karlanmas uygun görülmütür. Para ikinli'i baz kullanmlarda yalnzca,i,kinlik olarak da enflâsyon sözünü karlamaktadr. Örnekler: Austos aynn $i$kinlik rakamlar bugün açklanyor. Geli$mi$ ülkelerde yllk para $i$kinlii olarak yüksek bulunacak rakamlar, bizde aylk para $i$kinliini ifade ettii zaman bir bayram yapmadmz kalyor. enformasyon : Franszca information. Danma, tantma, haber alma, haberleme anlamlarnda Türkçede kullanlan bu kelimeye Kurulumuz, bilgilendirme karl'n teklif etmektedir. Örnek: Türkiye Internet bilgilendirmesinde oldukça ileri bir seviyede. enjeksiyon : Franszca injection. Tp alannda "i'ne yapma, i'ne vurma" anlamna gelen bu söz, dilimizde "sokma, sürme, aktma, katma" gibi de'iik anlamlarda da kullanlmaktadr. Kurulumuz, bu sözün ekonomideki anlam için aktma karl'n önermektedir. Bunun dnda tptaki kullanm zaten i/ne yapma, i/ne vurma biçiminde karlanm ve dile yerlemitir. Örnekler: Borsann gerilemeye ba$lad ortamda, piyasaya önemli ölçüde para aktmas yapld. Piyasalara bu hafta yakla$k 30 trilyon lira aktlacak. enstalâsyon : Franszca installation. Dilimizde son zamanlarda sk kullanlmaya balayan bu söz daha çok "tesis etme, döeme, yerletirme" anlamyla geçmektedir. Kurulumuz bu söz için yerle,tirme karl'n önermitir. Örnek: Sanatç, 1968'den bu yana yerle$tirme teknii ile çal$malar üretmeye ba$lad. enstantane : Franszca instantané (bir anlk; anszn). Bir anlk görünüü, durumu anlatmak üzere dilimizde kullanlan enstantane için teklifimiz: anlk (görünü,). Örnekler: =lham anlk bir olaydr. Biraz önce izlediimiz anlk görünü$ün hemen fotoraflanmas gerekirdi. enstrüman : Franszca instrument (alet, makine, cihaz; çalg, saz; senet, evrak). Bu kelime dilimizde son zamanlara kadar daha çok çalg aleti anlamyla kullanlmtr. Bir müzik terimi olarak Türkçeye yerleen bu söz, ekonomi alannda da kullanlmaya balanmtr. Bu anlam için Kurulumuz, malî belge sözünü önermektedir. Örnek: Riski sevmeyenlerin ilgi oda olan yatrm fonlar, 1993 ylnda en çok talep gören malî belgelerden biri oldu. enstrümantal : sözsüz. ent : )ngilizce hand (el). Futbolda, kaleci dndaki oyuncularn topa el ve kol ile müdahale etmesi. Karl': elle oynama. ent var : el var. ent yapmak : elle oynamak. Örnek: Küçük Ahmet elle oynaynca, hakem düdüünü çalarak "el var" dedi. entegrasyon : Franszca integration. Son zamanlarda insanlarn bir toplumla bütünlemesini, uyumunu anlatmak için sk kullanlan bu söz için teklif edilen karlklar: bütünle,me, uyum. Örnek: Türk i$çilerinin Alman toplumuyla bütünle$mesi (uyumu) kolay olmuyor.

20 entegre : Sanayi, teknoloji ve plânlama alannda birçok sfat tamlamalar kuran entegre sözü için teklif etti'imiz karlk: bütünle,mi,. Örnekler: Bütünle$mi$ sanayi, bütün-le$mi$ tesis, bütünle$mi$ devre, bütünle$mi$ plân. entegre olmak : Karl': bütünle,mek, uyum sa/lamak. Örnek: Portekizliler Ortak Pazar ülkeleriyle tamamen bütünle$tiler. enterkonnekte : )ngilizce interconnect (bir elektrik veya makine güçleri tayanlar arasnda ba' kuran ebeke). Kurulumuz bu kelime için ba/la,ml karl'n önermitir. Örnek: Avrupa'ya gaz ileten bir bala$ml gaz hattndan Türkiye'nin beslenmesi kararla$trld. entertaiment : )ngilizce entertaintment (e'lence). Türkçede zaten e'lence sözüyle karlanan bu kavramn kullanlmasna hiç gerek yoktur. Kurulumuz da bu söze karlk önermek yerine e/lence sözünün hatrlatlmasn ve kullanlmasn uygun bulmaktadr. envanter : Franszca inventaire (1.Bir ticaret kuruluunun para, mal ve di'er varlklaryla genel olarak borçlu ve alacakl durumlarn nicelikleri ve de'erleriyle ayrntl olarak gösterme. 2.Bu durumu gösteren çizelge.) Kurulumuz, bu kelime için döküm sözünü önermitir. Örnek: Bu uçaklarn a$nma (ypranma) paylar sfr olsa bile dökümleri yüksek meblâlara ula$maktadr. epikriz : )ngilizce epicrisis. Tp alannda kullanlan bir terim olan bu kelime için Kurulumuz, çk, özeti karl'nn kullanlmasn önermektedir. Örnek: Nöroloji servisi Cefi Prof. Dr. H. Forta nn da imzasnn bulunduu çk$ özetinde, yüzünün sa taraf ile sa bacandaki uyu$ma nedeniyle servise yatrlan sanatçnn grtlak kanseri tedavisi gördüü de belirtiliyor. episot : Franszca épisode. "Bir roman veya hikâyede ikinci derecede bir olay" anlamnda dilimizde kullanlan bu söze karlk olarak Kurulumuz, dilim kelimesini önermitir. Örnek: Oyunun dokuzuncu dilimindeki konu$malar daha canl bir biçimde dei$tirmi$. ergonomi : Franszca ergonomie (i bilimi). "Verimlili'i artrmak için; çalanlarn, yerin, zamann ve araçlarn en iyi ekilde kullanlmas yöntemlerini aratran bilim dal" anlamndaki ergonomi terimi için teklifimiz: i, bilimi. Örnek: =$ biliminin özünde, ürün ve insan ili$kilerinin en yüksek seviyede uyumlu bir bütün olu$turmas ilkesi vardr. ergonomik : i,e yarar, i,e uygun. Örnek: Mobilyalarmz, özgün tasarmlar ve i$e uygun yaplar ile i$ yerinizdeki rahatnz için üretildi. Ayn kavram için elveri,li sözü de kullanlabilir. eskalâsyon : Franszca escalation. Türkçede daha çok fiyatlarla ilgili olarak yükseltme, artrma anlamlarnda kullanlan bu söz için Kurulumuz, trman, karl'n önermektedir. eskort : Franszca escort. Bu söz "koruma, muhafz takm" anlamndadr. Dilimizde ise daha çok "güvenlik amacyla ilgiliyi takip eden araç" anlamnda kullanlmaktadr. Kurulumuz bu söze karlk olarak koruma arac kelimesini önermektedir. Örnek: Tören alanna hareket eden ba$bakana koruma araçlar e$lik etti. esoterik : )ngilizce esoteric. Daha çok astroloji alannda kullanlan bu kelime belirli bir grup tarafndan anlalan veya onlara hitap eden "özel, anlalmas zor, gizli her türlü bilgi" anlamndadr. Kurulumuz, bu sözün sfat ve isim olarak kullanld'n göz önünde bulundurarak, isim durumunda (bir akm, bir dalgay ifade edecekse) gizlem, sfat durumunda ise gizlemli kelimelerini önermektedir. Örnekler: =nsanlarn doumunda yldzlarn çizdii tabloyu esas alarak hayat yorumlayan astroloji, insanlarn en yakndan takip ettii gizlem daldr. Bat insannn Uzak Dou'nun gücünü doadan alan gizleme yani sihirli yöntemlere olan meraknn gün geçtikçe artt belirlendi.

A...2 B...7 C...9 Ç...11 D...11 E...16 F...21 G...25 H...26 I...28 J...30 K...31 L...39 M...41 N...47 O...48 P...51 R...59 S...64 Ş...73 T...

A...2 B...7 C...9 Ç...11 D...11 E...16 F...21 G...25 H...26 I...28 J...30 K...31 L...39 M...41 N...47 O...48 P...51 R...59 S...64 Ş...73 T... A...2 B...7 C...9 Ç...11 D...11 E...16 F...21 G...25 H...26 I...28 J...30 K...31 L...39 M...41 N...47 O...48 P...51 R...59 S...64 Ş...73 T...73 U...77 Ü...77 V...78 W...79 Z...80 A absürt : Fransızca absurde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

absürt komedi: saçma komedi.

absürt komedi: saçma komedi. absürt: Fransızca absürde (saçma, zırva, anlamsız). Kelimenin karşılıkları dilimizde zaten vardır: saçma, anlamsız. Örnek: Modacılar bu anlamsız (saçma) tasarımlardan para kazanmayı beklemiyorlar. absürt

Detaylı

YABANCI SÖZCÜKLERE TÜRKÇE KARILIKLAR TÜRK DL KURUMU. Sürüm:

YABANCI SÖZCÜKLERE TÜRKÇE KARILIKLAR TÜRK DL KURUMU. Sürüm: YABANCI SÖZCÜKLERE TÜRKÇE KARILIKLAR TÜRK DL KURUMU Sürüm: A absürt : Fransızca absurde (saçma, zırva, anlamsız). Kelimenin karılıkları dilimizde zaten vardır: saçma, anlamsız. Örnek: Modacılar bu anlamsız

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Yabancı Kelimelerin Qarşılığı Sözlüğü

Yabancı Kelimelerin Qarşılığı Sözlüğü Yabancı Kelimelerin Qarşılığı Sözlüğü 717.Başlıq 145s a posteriori A priori kelimesinin zıddı olan bu kavram için teklif edilen karşılık: soncul. Örnek: Deney yoluyla elde edilen bilgiler soncul bilgilerdir.

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 EM ÖRETM YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU EKM Ekim aynda düzenlenen ilk toplantda, okulumuz öretmenlerine program hakknda bilgilendirme yapld. Okulumuzda,

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

Tarm Ürünleri Dolu Sigortas nda aa1da verilen seçeneklerden hangisi yanltr?

Tarm Ürünleri Dolu Sigortas nda aa1da verilen seçeneklerden hangisi yanltr? SORU 1: Sedan irketçe kabul edilen sigortalar için üst snr önceden belirtilmi olan saklama paynn (sigorta bedeli veya hasar tazminat tutarnn) almas halinde uygulanan ve reasürörün anlamaya katlma payna

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

YABANCI SÖZCÜKLERE TÜRKÇE KARILIKLAR TÜRK DL KURUMU. Sürüm:

YABANCI SÖZCÜKLERE TÜRKÇE KARILIKLAR TÜRK DL KURUMU. Sürüm: YABANCI SÖZCÜKLERE TÜRKÇE KARILIKLAR TÜRK DL KURUMU Sürüm: A absürt : Fransızca absurde (saçma, zırva, anlamsız). Kelimenin karılıkları dilimizde zaten vardır: saçma, anlamsız. Örnek: Modacılar bu anlamsız

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18 Sa lk Ekonomisi Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi berk.kusbeci@bozok.edu.tr 01.03.2017 Berk KÜSBEC (BOZOK) KT310 01.03.2017 1 / 18 Ceteris Paribus Latince kökenli bir iktisat terimidir ve "Di er tüm faktörler

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz. Bu, sizin tüplü daln içerdii potansiyel riskler ve scuba eitim program srasnda sizden istenilenler konusunda bilgilendirildiiniz bir beyandr. Bu beyan imzalamanz

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu Excel Sorular? 1. A Grubu 1. A?a??dakilerden hangisi hücreye girilen yaz?n?n içeri?ini biçimlendirmek için kullan?lamaz? a. Biçim-Yaz? tipi b. Biçim-Hücreler-Yaz? tipi c. Sa? tu?-hücreleri biçimlendir

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

9_1.jpg. Type: ALANYA Agent Name: 5 STAR (*****) Price: EUR 0 Featured: 1 Description: 9_2.jpg

9_1.jpg. Type: ALANYA Agent Name: 5 STAR (*****) Price: EUR 0 Featured: 1 Description: 9_2.jpg 9_1.jpg 9_2.jpg 9_3.jpg 9_4.jpg Type: ALANYA Agent Name: 5 STAR (*****) Price: EUR 0 Featured: 1 Description: Otelimiz villa ve otel odas? tarz?nda iki konaklama seçene?i sunmaktad?r. Bunlar?n d???nda

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

KSEL GÜVENLK VE SUÇU ÖNLEME PUÇLARI

KSEL GÜVENLK VE SUÇU ÖNLEME PUÇLARI ARABA HIRSIZLIININ DURDURULMASINA YARDIMCI OLUN Ksa süre için de olsa, arabanz gözetimsiz braktnzda, tüm pencereleri kapatn, anahtar kontaktan çkarn ve tüm kaplar kilitleyin. Unutmayn, Avustralya Yol Kurallar

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı