SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI"

Transkript

1 SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Denizler Bilişim Hizmetleri Ltd Yılı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile 36/B Mimar Mehmet Vahip Caddesi Dumlupınar da proje kapsamında KKTC de ilk e-imza üretimi Firewall, Switch, Sunucu, Kabin, Notebook alımı planlamaktadır. Mal alımı işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : DENİZLER BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD b) Adresi: 36/B MİMAR MEHMET VAHİP CADDESİ DUMLUPINAR LEFKOŞA c) Telefon numarası: d) Faks numarası: e) Elektronik posta adresi: f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: LİSANİ DENİZ/DİREKTÖR İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. İlan konusu işin; a) Projenin Adı: KKTC deki İlk E-İmza nın Üretilmesi ve Denizler Bilişim Hizmetleri Ltd in Elektronik Hizmet Sağlayıcı Kapasitesine Kavuşturulması b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: LOT 2 1 Adet Firewall, 1 Adet Switch, 1 Adet Sunucu, 1 Adet Kabin, 2 Adet Notebook. d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: 36/B Mimar Mehmet Vahip Caddesi Dumlupınar Lefkoşa e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: <...> f) Son teklif verme tarihi ve saati : <23/03/2016> <15:30> Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar

2 Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur: a)mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b)teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi, 2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c)isteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50 si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar. İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

3 Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. Teklifi onaylanan firmaların, Teknik ve Mali Teklif Formu sonuçları sitesinde yayınlanacaktır. İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Okudum, kabul ediyorum..../.../2016 İmza Teklif Veren

4 İLAN NUMARASI: İHALE 2, LOT 2 Teknik Şartname Standart Formu (Sözleşme makamı tarafından doldurulacaktır) SÖZLEŞME NUMARASI: KKTC-15-BBYE-01/023 LOT 2 (2.2.2 Firewall, Switch, Sunucu, Kabin, Notebook) 1. Genel Tanım KKTC deki İlk E-İmza nın Üretilmesi ve Denizler Bilişim Hizmetleri Ltd in Elektronik Hizmet Sağlayıcı Kapasitesine Kavuşturulması Projesi kapsamında 1 Adet Firewall, 1 Adet Switch, 1 Adet Sunucu, 1 Adet Kabin, 2 Adet Notebook, aksamları ve 1 yıllık garanti, bakım destek hizmeti alınacaktır. 2. KISALTMALAR İŞVEREN: Denizler Bilişim Hizmetleri Ltd. YÜKLENİCİ: İhaleye katılacak YÜKLENİCİ ler ile ihale sonucunda projeyi yüklenen firmayı ifade eder. 3. Tedarik Edilecek Ürünler, Teknik Özellikleri ve Miktarı A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar FIREWALL 1. Güvenlik duvarı çözümleri bu iş için özel olarak üretilmiş bir donanım ve yazılım bütünü (appliance) olarak teklif edilecektir. 2. Teklif edilecek güvenlik duvarı çözümleri ve yönetim modülü aynı üreticiye ait olmalıdır. 3. Güvenlik duvarı ürünleri uygulama kontrolü devrede iken 1 Gbps firewall throughput kapasitesine sahip olacaktır. Eğer ürün kataloğunda bu şekilde bir performans değeri belirtilmemiş ise ürün RFC 2544 (UDP 1518 byte) standartlarına göre en az 3 Gbps firewall throughput kapasitesine sahip olacaktır. 4. Güvenlik duvarı ürünlerinin en az 1,5 Gbps IPS throughput kapasitesine sahip olacaktır. 5. Güvenlik duvarı ürünleri, RFC 3511 standartlarında adet eş zamanlı oturumu (concurrent session) desteklemelidir. 6. Güvenlik duvarı ürünleri, RFC 3511 standartlarında adet anlık bağlantı isteğini (connection per second) karşılayabilmelidir. 7. Güvenlik duvarı ürünleri üzerinde en az 240 GB kapasiteli disk bulunmalıdır. 8. Güvenlik duvarı ürünlerinin üzerinde en az 6 adet 1 ADET

5 10/100/1000 Mbps hızlarında çalışabilen bakır ethernet ağ arayüzü bulunmalıdır. 9. Firewall (güvenlik duvarı) ürünleri, en az 1024 adet VLAN desteklemelidir. 10. Güvenlik duvarı ürünleri, mimari açıdan stateful inspection ve IP paket filtreleme özelliklerini bünyesinde bulundurmalıdır. 11. Güvenlik duvarı platformu üretici firma tarafından geliştirilmiş ve güçlendirilmiş özel bir işletim sistemi üzerinde çalışacaktır. 12. MS Active Directory ile entegre olarak kişi, grup bazında firewall kuralı yazılmasına olanak tanımalı, tutulan kayıtlarda kullanıcı ismine olanak sağlayacaktır. 13. OSI Layer-3 ile Layer-7 arasındaki ağ trafiğini izleyebilmelidir. 14. İnternette kullanılan her servisi; TCP, UDP, RPC ve ICMP tabanlı protokolleri desteklemelidir. Kullanıcı tanımlı servis hizmeti tanımlamaya izin vermelidir. 15. Saat, gün, tarih, periyot bazında erişim kontrolü yapabilmelidir. 16. Yerel ağdaki bir ya da birden fazla adres aralığındaki birçok IP yi istenirse tek bir adres arkasında, istenirse her bir aralığı başka bir tek adres arkasında saklayabilmeli ya da bire bir adres çevrim özelliği (NAT) olmalıdır. 17. Port adres çevrim (PAT) özelliğine sahip olmalıdır. 18. Static Route, kaynak tabanlı yönlendirme,(politika tabanlı Yönlendirme) RIP, OSPF, BGP dinamik yönlendirme protokollerini desteklemeli ve bu özellikler ile teklif edilmelidir. 19. IPv6 desteği olacaktır. 20. Site to site ve client to site VPN desteği olmalıdır. 21. Güvenlik duvarı, IPSec VPN standardını desteklemelidir. 22. Cihazın IPS özelliği olmalıdır. 23. Farklı ülkelerden gelebilecek trafiği tehdit anında kesebilmelidir. Coğrafi koruma sağlayabilmelidir. 24. IPS sisteminin saldırıları karşılama biçimi, sistem yöneticisi tarafından her bir imza icin ayrı ayrı ayarlanabilmelidir. 25. IPS özelliğinde saldırılara karşı kullanılan filtreler, güncelleme dosyasından ya da internet üzerinden güncellenebilmelidir. Ayrıca eğer istenirse, imza güncellemeleri kullanıcı müdahalesi olmadan

6 otomatik olarak da yapılabilmelidir. 26. Önerilecek IPS fonksiyonunda saldırı imzalarına bağımlı kalmaksızın saldırıları engelleyen, bu sayede 0-gün saldırılarına engel olan Protokol Anormallik Tespiti (Protocol Anomaly Detection) teknolojisine sahip olacaktır. 27. IPS fonksiyonu aşağıdaki saldırı tiplerine karşı koyabilmelidir; Backdoors Botnets Denial of Service (DoS) Distributed Denial of Service (DDoS) Anlık mesajlaşma (MSN, ICQ vb.) İşletim sistemlerine dönük saldırılar Peer-to-peer (Emule, Edonkey vb.) Protocol tunneling Traffic Anomaly Protocol Anomaly 28. HTTPS trafiğini inceleyebilme özelliği olmalıdır. 29. Cihaz üzerinde en az 1600 adet uygulamayı tanıyabilen uygulama kontrolü özelliği olacaktır. 30. Uygulama kontrolü özelliği active directory ile entegre çalışabilecek bu sayede active directory de tanımlı olan kullanıcı, ve gruplar bazında uygulama kontrolü kuralları tanımlanabilecektir. 31. Uygulama bloklama ve uyarı portalı tamamen değiştirilebilecek ve Türkçe desteği olacaktır. 32. Tüm uygulamalar için farklı bantgenişliği limitasyonları tanımlanabilmelidir. 33. Cihaz üzerinde içerik filtreleme (URL filtreleme) özelliği olacaktır. URL filtreleme özelliği en az 60 farklı kategori ve 20 milyondan fazla web adresini kategorize etme özelliğine sahip olmalıdır. 34. İçerik filtreleme özelliği, active directory ile entegre çalışabilecek bu sayede active directory de tanımlı olan kullanıcı, bilgisayar ve gruplar bazında içerik filtreleme kuralları tanımlanabilecektir. 35. Tüm URL veya URL kategorileri için farklı bant genişliği sınırlamaları tanımlanabilmelidir. 36. Bloklama ekranı tamamen özelleştirilebilecek ve Türkçe desteği olacaktır. 37. Antivirüs tarayıcısı olarak çalışabilmeli, SMTP, POP3, FTP, HTTP trafiğini virüse karşı tarayabilmeli, tarama işlemini her protokol için trafiğin yönüne veya kaynak/hedef adrese göre yapabilmelidir.

7 SWITCH 38. Güvenlik çözümü üzerinde bot engelleme bileşeni ile bot operatörlerin kurum içindeki bilgisayar ve sunuculara erişimleri tespit edilebilmeli, istenmesi durumunda engelleme yapabilmeli ya da sadece olayı tespiti yaparak log üretmelidir. 39. Bot tespiti, IP/URL ve DNS reputasyonu ile yapilabileceği gibi, trafik analizi ve davranışsal analiz ile yapilabilmelidir. 40. Herhangi bir bot aktivitesi tespit edilmesi durumunda, güvenlik yöneticisi tarafından anlaşılabilecek olay bilgisi (log) oluşturulmalıdır ve bu olay bilgisi raporlama modülü ile raporlanabilmelidir. 41. Güvenlik duvarı cihazı ve yazılımı en az 3 yıl süreyle donanım garantisi, yazılım güncellemesi ve IPS, URL filtreleme, Web uygulama kontrolü, AntiBot ve AntiVirüs servis güncellemesiyle birlikte teklif edilmelidir. 1. Anahtar üzerinde en az 24 adet 10/100/1000BaseT ethernet portu ve en az 4 adet 1G SFP+ portu çalışmaya hazır bulunmalıdır. Cihaz üzerindeki tüm portlar dolu olduğunda tüm portlar aynı anda aktif olarak çalışabilecektir. 2. Anahtar istendiğinde yığınlanabilir (stackable) yapıda olmalıdır. Yığınlama için özel yığınlama portları kullanılmalı, kullanıcı veya uplink portları kullanılmamalıdır 3. Tüm portlardan aynı anda 15.4W PoE güç ihtiyacını karşılayabilmelidir. 4. Yığındaki anahtarlar arasındaki band genişliği en az 20 Gbps olmalıdır.anahtar ile beraber gerekli yığınlama kablosu da teklif edilmelidir 5. Yığın içindeki anahtarlardan birisinin arızalanması durumunda, yığın içindeki diğer anahtarlar, çalışmaya devam edebilmelidir 6. Anahtar, gerektiğinde harici bir güç kaynağı takılarak, güç kaynağı yedeklemesine sahip olabilmelidir. 7. Anahtarlama bant genişliği en az 176 Gbps olmalıdır. Anahtarın L2 anahtarlama performans değeri en az 41.7 Mpps olmalıdır. 8. Anahtar üzerinde, her porta ait durum/duplex/hız bilgisi veren LED ler bulunmalıdır. 9. En az 8,000 adet MAC adresi desteklenmelidir. 10. Anahtar üzerinde bulunan her port için MAC adresi bazında kullanıcı listeleri oluşturulabilmeli ve böylece port güvenliği sağlanabilmelidir. 1 ADET

8 11. Cihaz, erişim kontrol listeleri ile paketleri L2 başlığındaki kaynak/hedef MAC adresi, L3 başlığındaki kaynak/hedef IP adresi, L4 başlığındaki TCP/UDP port numarası bilgilerine göre erişim denetiminden geçirebilmelidir. 12. Zaman a dayalı erişim kontrol listeleri oluşturulabilmelidir. Günün belirli saatlerine göre istenilen trafik kısıtlamaları yapılabilmelidir. 13. Tüm portlar üzerinde IEEE 802.1Q VLAN trunking protokolü desteklenmelidir. Cihazın desteklediği VLAN ID sayısı en az 4000, aktif VLAN sayısı en az 250 olmalıdır. Port bazında VLAN tanımlanabilmelidir. 14. Anahtar, IEEE 802.1d spanning tree protokolünü desteklemelidir. 15. Cihazın "QoS (Quality of Service)" desteği bulunmalıdır. Üçüncü seviyede (L3) DiffServ Code Point (DSCP) ya da ikinci seviyede (L2) IEEE 802.1p CoS (Class of Service) ile sınıflandırılmış paketlerin öncelik değerlerini anlayabilmeli, gerektiğinde bu öncelik değerlerini değiştirebilmelidir. Paketleri, ayrıca L2 başlığındaki kaynak/hedef MAC adresi, L3 başlığındaki kaynak/hedef IP adresi, L4 başlığındaki TCP/UDP port numarası bilgilerine göre sınıflandırabilmelidir. Cihaz üzerindeki her portun en az 4 adet öncelik kuyruğu bulunmalıdır. 16. Anahtarın multicast desteği olmalıdır. IGMP filtering, ve IGMP Snooping v1, v2 ve v3 desteklenmelidir. 17. IP Spoofing ataklarının engellenebilmesi için, otomatik olarak anahtarın belirtilen portlarına kaynak IP address filtreleri yazılabilecektir (IP Source Guard). 18. Anahtarın Dynamic ARP Inspection (DAI) özelliği bulunacaktır. Anahtar, üzerinden geçen tüm ARP istek ve cevaplarını incelemeli ve her ARP paketi, IP- MAC binding tablosu ile eşleştirebilmelidir. Eşleşmeyen paketler drop edilebilmelidir. 19. Anahtarın IEEE 802.1x desteği bulunacak ve aşağıda belirtilen 802.1x özellikleri desteklenecektir. a x VLAN assignment; Radius server yardımı ile port bazında kullanıcı yetkilendirme ve dinamik VLAN tahsisi b x Port Security; Port security özelliği, 802.1x etkin bir port üzerinde tanımlanabilmelidir. c x Guest VLAN

9 KABİN NOTEBOOK d x Web yetkilendirmesi 20. IPv6 desteği olmalıdır. 21. Anahtar, SNMP v1, v2, v3, telnet, Secure Shell (SSH), SSL, SCP (Secure Copy Protocol), HTTP (web) ve konsol aracılığı ile yönetilebilmeli veya gözlenebilmelidir. 22. TFTP yardımı ile işletim sistemi güncellemesi yapılabilmelidir. 23. Anahtarın saat ve tarih bilgisi, ağ üzerindeki diğer tüm anahtarlarla senkron hale getirilebilecektir. 24. Detaylı gerçek zamanlı trafik analizi yapabilmek için port mirroring desteği bulunmalıdır. Birden fazla kaynak portu, hedef portuna aynalanabilmelidir. Aynı anda iki aynalama oturumu desteklenmelidir. Kaynak ve hedef portlar farklı switchler üzerinde olabilmelidir. 25. Anahtar, jumbo frame desteğine sahip olmalıdır. Desteklenen jumbo frame lerin uzunluğu, en az 9216 byte olmalıdır. 26. IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab standartlarını desteklenmelidir. 27. Cihazın MTBF (mean time beetween failure) değeri 240,000 saatten daha az olmayacak ve açıkca belirtilecektir. 28. Kendisine doğrudan bağlı diğer anahtarları öğrenme(neighbor learning) özelliğine sahip olacaktır.voice VLAN özelliği olmalı ve LLDP-MED desteğiyle üçüncü parti IP telefonlarla da uyumlu çalışabilmelidir inch 36U 600X1000mm. IP55 standartlarında rack kabinet + baza h=100mm. + pinyon ayak + tekerlek grubu siyah olarak verilecektir. 2. Kabinet içinde 20xIEC 320 (16xC13 + 4xC19) Soketli Ampermetre Göstergeli izlene bilir IP Grup Priz, ZeroU, aluminyum profil gövdeli, 2x16A sigorta korumalı, 8000 Watt, 250V AC, 3x6.0mm2, 3m kablolu,iec60309 (32A 2P+E) fişli,ce onaylı, 10 adede kadar ardışıl bağlanma özelliği olan Akıllı PDU kullanılacaktır. 3. Her Kabinet için zemin bağlantı kiti verilecektir. 4. Her Kabinet için tavan kablo seperatörü verilecektir. 1. Teklif edilen Notebook en az Intel Core i5 2.3, en az 3 MB önbellek işlemci içermelidir. 2. RAM: En az 4 GB min Mhz. DDR-3 3. Hard Disk: En az 500 GB 5400rpm 1 ADET 2 ADET

10 SUNUCU 4. Ekran boyutu: 15.6" LED Ekran 5. Ekran kartı: 2 GB Harici 6. Network Adapter: 10/100/1000 Mbps 7. WLAN/Wi-Fi: b/g/n, Geliştirilmiş Portlar min 3x USB 2.0, VGA, Mic In, Line Out, HDMI, entegre Webcam mikrofonlu, Bluetooth 8. Klavye: Turkish Q 9. Optik Sürücü : DVD Dual Yazıcı, Kart Okuyucu, Taşıma çantası 10. İşletim sistemi: En az Windows 8.1 Kurulu olacaktır. 11. Yukarda belirtilen teknik özellikler, her madde için asgaridir. 1. Teklif edilen sunucu rack tipinde olmalı ve en fazla 2U yer kaplamalıdır. 2. Kabin ile montajını sağlamak için kayan raylı kabin montaj kiti beraberinde verilmelidir. 3. Teklif edilen her sunucu üzerinde en az 2 adet E v3 işlemci olmalıdır. 4. Teklif edilen her sunucu üzerinde en az 24 DIMM yuvası olmalıdır. Her bir sunucuya en az 1.5 TB RAM a kadar DDR4 RAM takılabilmelidir. 5. Teklif edilen sunucu üzerinde 16GB DDR4 RAM olmalıdır. 6. Teklif edilen sunucuda yedekli çalışabilecek en az 2 tane 500W AC güç kaynağı olmalıdır. 7. Teklif edilen sunucuda en az 16 tane 2.5 SAS HDD yuvası olmalıdır. 8. Teklif edilen sunucunun üzerinde en az 3 tane GB kapasiteli en az 6 Gbps hızında SAS RPM disk olmalıdır. 9. Teklif edilen sunucu üzerinde en az 1 tane 1024 MB belleğe sahip RAID kontrol kartı olmalıdır, RAID kontrol kartı RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 seviyelerini desteklemelidir. Cache için flash koruması olacaktır. 10. Teklif edilen her sunucu ile birlikte harici/dahili en az 8X DVD+/-RW optik sürücü verilmelidir. 11. Teklif edilen sunucular üzerinde sunucunun uzaktan açılmasını ve kapanmasını, grafiksel olarak sunucunun grafiksel olarak yönetilmesini sağlayacak uzaktan yönetim modülü bulunmalıdır. Uzaktan yönetim modülü SSL erişimine sahip olmalı, ve sunucu üzerindeki ethernet erişim noktalarından bağımsız kendi Fast Ethernet (en az 10/100Mbps) erişim noktasına sahip olmalıdır. Bu özellikler için lisans gerekiyor ise en az 1 yılı kapsayacak şekilde 1 ADET

11 bütün lisanslar sağlanmalıdır. Yönetim modülü ile istendiğinde modüle bağlanılan sistemdeki fiziksel medya sürücüsü (CD/DVD) veya sanal disk (ISO dosyaları) bağlanılan sistemin medya sürücüsü gibi gösterilebilecektir (Virtual Media). 12. Sunucu üzerinde 10Gbit iscsi bağlantı yapılabilmesi için en az 1 adet 2 port lu 10Gbit Ethernet kartı (10Gbit iscsi bağlantı için gerekli tranciever yada DAC kablo dahil edilmelidir) olmalıdır. 13. En son sürüm Windows Server kurulu olacaktır. 14. Sunucu üzerinde Backup Yazılımı dahil edilmelidir, kurulu olmalıdır. 15. Yukarda belirtilen teknik özellikler, her madde için asgaridir 4. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler 1. Teklif edilen Sunucu, Firewall ve L2 Ethernet Switch ürünlerinde yedekli hot-plug/hotswap güç kaynağı olmalıdır. 2. Teklif edilen tüm ürünler üzerinde gelecek yazılımlar en son sürüm olmalıdır. 5. Garanti Koşulları 1. Tüm ürünler ve bileşenleri en az 1 yıllık garanti, bakım destek hizmeti içermelidir. 6. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri ve 4. Yıllar için 7x24 bakım ve destek hizmeti yıllık ücreti teklifle verilmelidir. 2. Teklif edilen ürünler için Bakım Destek Paket çeşitleri ve ayrıntılı kapsamları teklifi verilmelidir. 7. Kullanım Kılavuzu 1. Teklif edilen tüm ürünler ve bileşenlerine ait güncel kullanım kılavuzlarının elektronik kopyaları eksiksiz ve güncel olarak teslim edilmelidir. 8. Teslim Süresi ve Ceza 1. YÜKLENİCİ, sipariş edilecek tüm ürünler ve bileşenlerini ne zaman teslim edebileceğini teklifine net olarak belirtmelidir. Verilen siparişlerin teslim süresi, sözleşme imzalanmasından itibaren en geç 8 hafta, olacaktır. 2. Yukarıda belirtilen süreler içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler ve bileşenleri için ceza olarak ürün başına günlük ürün bedelinin %1 i oranında ceza uygulancaktır. 3. YÜKLENİCİ, satın alınacak ürünleri ve bileşenlerini İŞVEREN in Lefkoşa daki adresine teslim edecektir. Talep edilmesi halinde YÜKLENİCİ ürünleri ve bileşenlerini İŞVEREN in başka bir adresine teslim edecektir. 4. Tüm ürünler ve bileşenleri tamamen yeni ve hiç kullanılmamış olarak orijinal ambalajında teslim edilecektir. 5. YÜKLENİCİ, ürünlerin teslim olmasından sonraki kurulum talebinin iletilmesinden itibaren en fazla 14 gün içinde kurulumları yapmalıdır. 14 takvim günü içinde kurulum yapılmaması durumunda 14. günden sonra her geçen takvim günü için ilgili ürün bedelinin %1 i kadar ceza uygulanacaktır. 6. Tüm ürün ve bileşenlerinin, kurulum sonrası İŞVEREN tarafından 14 gün sonrası sistemlerle uyumluluğu ve teknik özellikleri test edilecektir. Kabulü bu testler sonunda

12 yapılacaktır. Testler sırasında bir sorun olması durumunda YÜKLENİCİ, bu sorunu en fazla 7 takvim günü içerisinde gidermelidir. 7 günden sonra her geçen takvim günü için ürün bedelinin %1 i kadar ceza uygulanacaktır. 7. İŞVEREN, sorunları giderilmeyen ürün ve/veya bleşenlerini sebep belirtmeksizin kabul etmeme hakkında sahiptir. 8. Ürünün seri numarası dahil genel bilgilerin dahil olduğu belge ürünler teslim edilmeden önce İŞVEREN e teslim edilmelidir. Ürün teslim alındıktan sonra seri numarası eşleşmiyor ise yada ürün üzerinde fiziksel bir müdahale tespit edilir ise, ürün YÜKLENİCİ firma tarafından geri alınmalı ve ürün temin sürecini yeniden başlatmalıdır. 9. İş bu sözleşme kapsamında kesilecek olan cezaların toplamı teklif bedelinin %15 inden fazla olamaz. 10. Garanti, Bakım ve Destek süresince geçerli olacak servis hizmet seviyeleri ile ilgili koşullar aşağıdaki gibidir. 1. Arızaya Müdahale Süresi: Herhangi bir arıza durumunda, İŞVEREN in, YÜKLENİCİ destek merkezine telefon ve/veya ve/veya YÜKLENİCİ nin destek portaline arıza bildiriminden itibaren destek merkezi personelinin arızaya müdahalesine kadar geçebilecek en uzun süredir. 2. Arızanın Çözüm Süresi: Herhangi bir arıza durumunda, İŞVEREN in, YÜKLENİCİ destek merkezine telefon ve/veya ve/veya YÜKLENİCİ nin destek portaline arıza bildiriminden itibaren destek merkezi personelinin arızayı çözene kadar geçen süredir. 3. İŞVEREN arızanın aşağıda belirtilen seviyelerden hangisine ait olduğunu bildirmekle yükümlüdür. Arıza seviyelerine göre müdahale süreleri aşağıdaki gibidir: SEVİYE 1: Sistem çalışmaz durumda (CRASH), hizmet verememekte,operasyonun tamamı veya çalışmayı engelleyecek önemli bir bölümü devam ettirilemiyorsa arıza 1. Seviye kabul edilir. 1. Seviye arızalara müdahale süresi en fazla 4 saattir. Arıza en fazla 8 saatte giderilmelidir. SEVİYE 2: Arıza çalışmayı engellemiyor, fakat genel anlamda tekrar eden sorunlara yol açıyorsa arıza 2. Seviye kabul edilir. 2. Seviye arızalara müdahale süresi en fazla 8 saattir. Arıza en fazla 2 takvim gününde giderilmelidir. SEVİYE 3: Sistem üzerinde daha performanslı çalışmayı sağlayacak genel düzenlemelere ihtiyaç var ise sorun 3. Seviye olarak kabul edilir. 3. Seviye arızalara müdahale süresi en fazla 12 saattir. Arıza en fazla 7 takvim gününde giderilmelidir. 4. Belirtilen sürelerde sorunun giderilememesi ve çözümün sağlanamaması durumlarında aşağıdaki ceza müeyyideleri uygulanacaktır; SEVİYE 1: Çözüm Süresini aşan her saat için etkilenen müşteri sayısının maddi karşılığı ve/veya her gün için 3000 TL. SEVİYE 2: Çözüm Süresini aşan her saat için etkilenen müşteri sayısının maddi karşılığı ve/veya her gün için 2000 TL. SEVİYE 3: Çözüm Süresini aşan her saat için etkilenen müşteri sayısının maddi karşılığı ve/veya her gün için 1000 TL. 5. Seviyelerle ilgili her bir süre, problemin YÜKLENİCİYE bildirildiği andan itibaren başlar. 9. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.) 1. Kurulum istekli firma tarafından yapılacaktır.

13 2. Ürün yönetimi (admin) eğitimi verilmelidir. 3. Kesin kabulden sonra ortaya çıkabilecek yeni isteklerin karşılanması için adam/gün ücreti belirtilmelidir. 4. SNMP protokolleri desteklenmeli bu sayede de merkezi bir noktadan Network Switch, Sunucu ve Firewall üerinde yapılan işlemlerin tümü takip edilebilmelidir. 5. Sunucu, Firewall ve Network Switch aktif/aktif yedekliliği (High Available) desteklenmelidir. 10. Genel Hususlar 1. Bu Şartname ve içinde yer alan tüm bilgiler tüm hakları ile İŞVEREN e ait olup İŞVEREN e ait gizli bilgileri içermektedir ve iş bu dökümanın kendisi de gizlidir. Bu şartnameye cevap oluşturma maksadı dışında bu belgenin tamamı veya bir kısmı ile ilgili herhangi bir maksatla yapılacak herhangi bir ifşa, dağıtım, çoğaltma veya paylaşım kesinkilke İŞVEREN in ön bilgilendirmesi ve iznine tabi olmalıdır. 2. Teklifin değerlendirilmesi sırasında, İŞVEREN teklif veren YÜKLENİCİ den yazılı veya sözlü olarak ek açıklama ve bilgiler isteyebilir. 3. YÜKLENİCİ, sistemin kuruluşu, entegrasyonu veya çalıştırılmasıyla ilgili, farklı görüş, öneri veya ürün teklifi varsa bildirmelidir. 4. YÜKLENİCİ, satışını yapacakları ürünlerin yetkili satıcısı olduklarını belgeleyeceklerdir. 5. YÜKLENİCİ, Projede yer alacak ekibin projedeki rollerini ve kişisel profillerini sunacağı teklifte belirtmelidir. 6. YÜKLENİCİ kendi proje ekibiyle ilgili her türlü harcamadan (yemek, konaklama, ulaşım, özel telefon görüşmeleri, vs.) sorumlu olacaktır. 7. Teklif edilecek ürünün teknik ve işletim belgeleri kağıt ve elektronik ortamda verilecektir. 8. YÜKLENİCİ, şartname konusu temin edilecek ürünlerin kurulumu süresi boyunca İŞVEREN Personeli ile çalışacak bir teknik sorumlu atamalıdır. Bu kişi proje kapsamında YÜKLENİCİ nezdinde yapılması gereken tüm işlerin yürütülmesi ve kurulum aşamalarında İŞVEREN ile koordinasyon kurulmasından sorumlu olacaktır. İŞVEREN, çıkabilecek problemlerde işlerin takip edilmesi hususunda atanan personeli muhatap alacaktır. 9. İŞVEREN, şartnamede belirtilen maddelerin YÜKLENİCİ tarafından yerine getirildiğine dair denetlemeleri belirli periyotlarda denetleme veya belirleyeceği başka bir denetçi firmaya denetleme hakkını saklı tutar. 11. GARANTİ, BAKIM VE DESTEK 1. YÜKLENİCİ, teklifinde, ihaleyi kazanması durumunda, ürün temini, kurulumlar ve destek hizmetleri konularında ivedilikle İŞVEREN ile irtibat kuracak bir müşteri temsilcisinin iletişim bilgilerini paylaşacaktır. 2. İŞVEREN, YÜKLENİCİ tarafında atanan müşteri temsilcisinin memnuniyetsizliği durumunda ilgili personelin değiştirilmesini talep edebilecektir. 3. YÜKLENİCİ, ürünlerin ve bileşenleri için önerdikleri bakım ve destek hizmetini detaylı bir şekilde paylaşmalıdır. 4. Garanti süresi 1 yıl olacaktır. Garanti süresi ürün tesliminden sonra başlar. Garantinin kapsamı aşağıdaki şekilde olacaktır. Tüm ürünler ve bileşenlerinin tamamı garanti kapsamındadır. Tüm ürünler ve bileşenlerinde donanımsal ve yazılımsal oluşan bütün arızalar garanti süresi içerisinde YÜKLENİCİ tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. Tüm sürüm yükseltme ve güncelleme işlemleri İŞVEREN in onaylamasından sonra YÜKLENİCİ tarafından ve YÜKLENİCİ nin koordinasyonu altında yürütülecektir. Arızalı ürünlerin değiştirilmesi için gerekli tüm işlemler YÜKLENİCİ nin sorumluluğunda olacaktır. 5. Bakım ve destek süresi 1 (bir) yıl olacaktır. Bakım ve destek süresi kesin kabul tarihinden itibaren başlar. Bakım ve destek kapsamı aşağıdaki gibidir; YÜKLENİCİ, İŞVEREN in talebi ile 1 hafta öncesinden planlaması yapılarak, mesai gün ve saatleri dahilinde yılda 1 sefer ürünlerin yazılım ve konfigürasyonun

14 uygunluğunu kontrol edeceği bir çalışma yapacaktır. Çalışma sonucu İŞVEREN e detaylı bir rapor sunulacaktır. Rapor içeriğinde, YÜKLENİCİ tarafından tespit edilen konfigürasyon hataları, eksiklikleri ve tavsiyeler yer almalıdır. YÜKLENİCİ, Bakım ve Destek Hizmetleri organizasyonu hakkında detaylı bilgi vermelidir. Firewall, Sunucu ve Network Switch ve ilgili bileşenleri devreye alınmadan önce tüm hata durumları tespit edilecek ve İŞVEREN de kullanılan izleme araçları ile izlenebilecektir. 6. YÜKLENİCİ, 1 yıl bakım ve destek hizmeti sonrası, 2, 3 ve 4. yıllar için şartname koşullarına uygun bakım ve destek hizmeti için fiyat teklifi vermelidir. İŞVEREN bu hizmeti alıp almamakta serbest olacaktır. 7. YÜKLENİCİ ürünlerin üretimden kalkması sonrası en az 5 yıl boyunca yedek parça, bakım ve destek hizmetleri verebilmelidir. 8. YÜKLENİCİ, ürünlerin üretimden kalkması durumunda asgari aynı özellikte yeni bir ürünü İŞVEREN e önerecektir. 9. YÜKLENİCİ, oluşan kritik arızalarda kök neden analizi ve problemin tamamen ortadan kaldırılması için alınması gerekli aksiyon planını yapıp, bunu ertesi gün mesai bitimine kadar, İŞVEREN in tanımlayacağı şekilde paylaşmalıdır. Teknik ve Mali Teklif Formu (İstekliler tarafından doldurulacaktır) İlan Numarası : İsteklinin adı : A C D E F Sıra No Miktar Teklif Edilen Teknik Özellikler (Marka/Model Dâhil) <DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL) Toplam* (TL)

15 Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile) * Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz. İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Necat Zorlu Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde, KKTC de Yerli Üretim

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Atağ Akü Sanayi Ltd. Atağ Akü Sanayi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde

Detaylı

Asbuzu Ticaret Ltd Şti.

Asbuzu Ticaret Ltd Şti. SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Onar İnkişaf Ltd Onar İnkişaf Ltd Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Girne de bulunan Onar Tatil

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından yürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından yürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Turgut Güngören Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Erdemli-Lefkoşa da, Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KOLİ İNŞAAT LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:21 Organize Sanayi Bölgesi Haspolat da 1 adet 80

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Garanti Süt Ürünleri Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile 54 Karanfil Sok. Zümrütköy, Güzelyurt da, Garanti

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Onbaşı İşletmeleri LTD Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Güzelyurt Yolu Alayköy Lefkoşa da proje kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Turizm Bakanlığı Yeniboğaziçi Belediyesi Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Naci Talat VAkfı, Turizim Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa surlariçin de de Tarihi Lefkoşa

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Özmerhan Trading Ltd. 2015 Yılı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alayköy Sanayi Sitesi 5.Cadde Parsel

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Agah Necat ve Kardeşi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat Sanayi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Polatkan Turizm Ltd. Polatkan Turizm Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gaziveren de, KKTC

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. GÜLVER TİCARET&Co. K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Agah Necat ve Kardeşi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat Sanayi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Dağlı Trading Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Garanti Süt Ürünleri Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:12 Zambak Sok. Zümrütköy Güzelyurt da, Garanti

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Packsel Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile, pet, karton, alüminyum ve teneke kutu gibi atık toplama

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI a Caner Aspava Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefke Yedidalga da proje kapsamında Katlanır

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Kıbrıs

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI EMİNE ÖZYÜREKLİLER,Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İNÖNÜ dekktc-14-gteb-01/006 Referans numaralı SÜT HİJYENİNİN

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Kıbrıs

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Helvasan Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Lefkoşa da proje kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanlığı SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Analiz Systems (Özgü) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Dipkarpaz Belediyesi ÇATOM 2013 yılı teklif çağrısı turizm potansiyelinin

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa dabilişim Sektöründe

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cyprus Environmental Enterprises (CEE) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Teknolojik Altyapı ve Standartların

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cahit Sergil Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefke Bölgesinde Lefke Bölgesi Narenciye ve Sebze Üretimi için

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Onar İnkişaf Ltd. Onar İnkişaf Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Onar İnkişaf Ltd. ye yatak-şilte-

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KKTC GIDA TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI Sadi Kazafanalı (Dünya Çiftlik İşletmeleri) Tarım ve Kırsal Kalkınma Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI N.E.R. TİCARET LTD Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:11 Cumhuriyet Mah. Cihangir de proje kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMĠ ve ENERJĠ BAKANLIĞI altında yer alan KOBĠGEM tarafından yürütülmekte olup, TC KALKINMA VE EKONOMĠK ĠġBĠRLĠĞĠ OFĠSĠ finansmanı ve

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax:

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax: SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Bilişim Sektöründe

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ali SUBAŞI 2014 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yıldırım da MODERN FİDE ÜRETİM SERASI KURULUM PROJESİ

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Denizkızı İşletmecilik LTD, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alsancak/Girne de Denizkızı Royal

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EKSTANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cahit SergilTarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ilelefke Bölgesinde Lefke Bölgesi Narenciye ve Sebze Üretimi için

Detaylı

Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. b) Adresi: Köroğlu sokak P.K. 8A Lefkoşa / K.K.T.C.

Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. b) Adresi: Köroğlu sokak P.K. 8A Lefkoşa / K.K.T.C. K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Özmerhan Trading Ltd. 2015 Yılı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alayköy Sanayi Sitesi 5.Cadde Parsel

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Turgut Güngören Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Erdemli-Lefkoşa da, Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax:

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax: SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Dağlı Trading Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından ürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı ve

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Sunev Export Import Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat Sanayi Bölgesi nde, Büzgülü Çöp Torbası

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Darem Temizlik ve Yapı Malzemeleri Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat, Sanayi Bölgesi nde

Detaylı

b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: LOT 4 (bütçe kalemi 2.3.1)

b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: LOT 4 (bütçe kalemi 2.3.1) MERYEM BARIN K.K.T.C. Turizm Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek Kapsamında teknik destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Necat Zorlu Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde, KKTC de Yerli Üretim

Detaylı

a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ayhatun Ateşin / PROJE SORUMLUSU

a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ayhatun Ateşin / PROJE SORUMLUSU K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ali SUBAŞI 2014 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yıldırım da MODERN FİDE ÜRETİM SERASI KURULUM PROJESİ

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Naci Talat VAkfı, Turizim Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa surlariçin de de Tarihi Lefkoşa

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kemal Tüccaroğlu Trading Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde Pasdelli ve

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ali Yakuş 2016 yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Kuruova Bölgesinde KKTC-16-TDKB-01/040 referans numaralı

Detaylı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından yürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Kıbrıs

Detaylı

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ TURĐZM KAPASĐTESĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile KKTCnin Kuzey-batı bölgesi nde Kırsal

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cypri Cola Company LTD (Cypri Cola), KKTC Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Değirmenlik Belediyesi, Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Değirmenlik te yürüttüğü projesi için hizmet

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Gemyat Delta Marina Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Girne Yeni Turizm Limanı 2 Girne /

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mefaş Tic. Ltd. Şti. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile KKTC Mağusa Büyük Sanayi Bölgesi nde adet YM 60

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TATLISU BELEDİYESİ Tatlısu Belediyesi Panagia Per. Kilisesinin Turizm potansiyelinin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında saglanan mali destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanlığı Analiz Systems (Özgü) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter KENAR ANAHTAR (SWİTCH) TEKNİK ŞARTNAME Anahtar üzerinde en az 24 adet 10/100/1000BaseT ethernet portu ve en az 2 adet SFP tabanlı yuva bulunmalıdır. Bu yuvalara 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-SX, 1000BASE-BX,

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Darem Trading Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat Sanayi Bölgesi nde Kıbrıs ta İlk Kez Desenli

Detaylı

STANDART İLAN FORMU KKTC TURİZİM ÇEVRE VE KÜLTÜR YAS TOURS LTD. (BELLAPAİS GARDENS)

STANDART İLAN FORMU KKTC TURİZİM ÇEVRE VE KÜLTÜR YAS TOURS LTD. (BELLAPAİS GARDENS) STANDART İLAN FORMU KKTC TURİZİM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAS TOURS LTD. (BELLAPAİS GARDENS) Yas Tours Ltd., Bellapais Gardens Otel in hizmet sunum kalitesinin yükseltilmesi ve hizmet çeşitliliğinin artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Günay SOLYALI, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilyurt ta Tarım Ve Turizm Entegrasyonunun

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ceran Ticaret Ltd Ceran Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI Program KKTC BAġBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMĠ TURĠZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI nın koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu program T.C. LefkoĢa Büyükelçiliği tarafından

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Günay SOLYALI, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilyurt ta Tarım Ve Turizm Entegrasyonunun

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KKTC Ekomomi Bakanlığı Programı kapsamında sağlanan mali destek ile da

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Figen Karafistan, Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilırmak da Erkenci Çilek Yetiştiriciliğinde Verim

Detaylı

İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Greenwise Environmental Ltd., Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa da imzalanacak bir satın alma sözleşmesi için

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Tesme Ticaret Ltd. 2016 Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Organize Sanayi Bölgesi Gazimağusa da, TEKSTİLDE

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik destek vermektedir.

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Esmet Trading Ltd Esmet Trading Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI EKOR UN ÜRÜNLERİ SANAYİ LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Küçük Sanayi Bölgesi Aykut Yusufoğlu Sok.

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanlığı Turizm Potansiyelinin Geliştirme Mali Destek Programı na başvuru kodu KKTC-14-BBYT-01/010 ve Lefkoşa Suriçi Turizminin

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Çerçi Gıda Ltd. 2016 Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Organize Sanayi Bölgesi Gazimağusa da, YENİ TESİSTE

Detaylı