Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre"

Transkript

1 Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði platform, terörle mücadele konusunda destek verdi Operasyonlar barýþýn sonu deðil, bilakis baþlangýcýdýr Yaþanan terör saldýrýlarý lanetleyen ve bunun karþýsýnda hükümetin ortaya koyduðu operasyon kararlýlýðýný destekleyen 68 STK, Ýnsani Deðerler Platformu çatýsý altýnda yaptýðý ortak açýklamada, "Teröre karþý yürütülen operasyonlar, barýþýn sonu deðil, bilakis barýþýn tesisinin baþlangýcýdýr." dedi. * HABERÝ 2 DE CHP ve HDP nin oyununu Bahçeli bozdu CHP'den istifa eden Ýstanbul Milletvekili Çorumlu Ýhsan Özkes, CHP'nin kurguladýðý projede amacýn AK Parti'siz bir koalisyon kurulmasý olduðunu ifade ederek, "HDPnin yörüngesine giren Ýhsan Özkes CHP bu alana MHP'yi de çekmeye çalýþtý ve MHP'ye Baþbakanlýk teklifi yaptý?. Bahçeli bu tuzaðý bozdu" dedi. * HABERÝ 5 DE Mevlit Ulu Camii de yatsý namazý öncesinde okundu. AK Parti þehitleri unutmadý AK Parti'nin 14'üncü Kuruluþ Yýldönümü münasebetiyle önceki gün yatsý namazý öncesinde þehitlerimiz için mevlid-i þerif okutuldu. * HABERÝ 7 DE Hürriyet Parký önünde bir araya gelen 68 STK temsilci ve yöneticileri, ellerindeki Türk Bayraklarý ile kamuoyuna seslen- Dizsan 35 yaþýnda Scania yetkili bayi ve servisi Dizsan Otomotiv, 35. kuruluþ yýl dönümünü önceki akþam düzenlenen programla kutladý. * HABERÝ 8 DE Arama Kurtarma Derneðinin (AKUT) "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi kapsamýnda Erzurum'dan yola çýkan bisikletçiler, Çorum'un Osmancýk ilçesine ulaþtý. * HABERÝ 5 DE Kavþut Kavunu görücüye çýktý Sungurlu'nun Kavþut Köyü'nde yaklaþýk 10 bin dekar alana ekimi yapýlan Kavþut Kavunu için tarla günü düzenlendi. En Güzel kavun Yarýþmasý'nýn da gerçekleþtirildiði tarla gününde, yöre halkýna destek vereceklerini ifade eden Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, üreticiye hibe destekleri konusunda bilgi verdi. * HABERÝ 12 DE Ýþ ahlâký azaldý, iþsizlik deðil mesleksizlik var Tarla günü açýlýþýnda Kavþut Köyü Muhtarý Hamza Ýnaltun ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ birer konuþma Hizmette 35 yýlý geride býrakan Dizsan Otomotiv, kuruluþ yýl dönümünü müþterileriyle kutladý. ERPE-METEG Projesi kapanýþ toplantýsý gerçekleþtirildi. * HABERÝ 3 DE Saðlýk Bilimleri Enstitüsü istiyoruz Hitit Üniversitesi bünyesinde resmiyette kurulan Saðlýk Bilimleri Enstitüsü nün fiilen eðitime baþlamasý isteniyor. * HABERÝ 3 DE Reha Metin Alkan Kargý Kýzýlýrmak HES i Taner Yýldýz açacak Statkraft Enerji A.Þ. tarafýndan Çorum un Kargý ilçesinde yapýmý tamamlanan Kýzýlýrmak Hidroelektrik Santrali (HES) 26 Aðustos 2015 Çarþamba günü açýlýyor. * HABERÝ 8 DE Taner Yýldýz Dilipak tan Ýskilipli Atýf Hoca vurgusu Rabia Platformu sözcüsü Abdurrahman Dilipak Rabia'nýn yýl dönümü ile ilgili basýn açýklamasý yaptý. * HABERÝ 14 DE Abdurrahman Dilipak Ýtfaiye ekipleri duman ihbarý üzerine olay yerine intikal etti. Çorum da sinek alarmý Çorum'da bir sinekten çýkan duman, polis, itfaiye, ambulans, Yedaþ ve Çorumgaz ekiplerini alarma geçirdi. * HABERÝ 5 DE Hýrsýzlýk giriþimi son anda önlendi Çorum'da olduðu gibi Türkiye ve dünya genelinde hýrsýzlýk olaylarý engellenemiyor. Çorum'da dün gece hýrsýzlýk olaylarýna bir yenisi daha eklendi. Bir eve hýrsýzlýk amacýyla giren þahýs, çevredeki duyarlý vatandaþlarýn polise ihbarý sonucunda engellendi. * HABERÝ 5 DE

2 2 CUMARTESÝ 15 AÐUSTOS STK nýn bir araya geldiði platform, terörle mücadele konusunda destek verdi Operasyonlar barýþýn sonu deðil, bilakis baþlangýcýdýr EROL TAÞKAN 65 sivil toplum kuruluþunun temsilcisi sahaya indi STK temsilcileri operasyonlarýn barýþ için baþlangýç olduðunu belirtti. ÇORUM ANA BAYÝÝ TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ KAMU DÜZENÝNÝ SAÐLAMAK DEVLETÝN ASLÝ GÖREVÝDÝR Bebek katillerinin her gün kan kusup, ülkemizi ateþe verme çabalarý karþýsýnda, devletimizin sergilediði mücadele, vatanýný ve milletini seven her vicdan sahibinin desteklediði onurlu bir mücadeledir. Bu mücadeleyi vermek ve kamu güvenliðini saðlamak devletimizin asli görevidir. Terör örgütü ve yandaþlarýnýn 7 Haziran seçimleri sonrasý devlette zâfiyet oluþacaðý ümidiyle yaptýklarý eylem ve cinayetler hiçbir gerekçe ile mazur görülemez. Bölgede faaliyet gösteren STK' lar ve aklý selim yöre halký da terörün çirkin yüzünden duyduklarý rahatsýzlýðý açýkça dile getirmektedirler. BARIÞI DEVLET BOZMADI PKK'nýn siyasi uzantýlarý ve tüm þer güçler, aðýz birliði ederek, devleti barýþý bozmakla suçlayýp, uluslararasý kamuoyunda itibar kaybýna Hürriyet Parký önünde bir araya gelen 68 STK temsilci ve yöneticileri, uðratma gayretindedirler. Pudraladýklarý çirkinlikler, onlarýn karanlýk ve katil yüzlerinin milletimiz tarafýndan fark edilmesini engelleyememektedir. DEVLETÝN ONURLU MÜCADELESÝ BARIÞI TESÝS EDECEK Zira, devletimizin þanlý güvenlik güçlerimiz marifetiyle yürüttüðü bu onurlu mücadele, barýþýn sonlandýrýlmasý deðil, bilakis ülkemizde barýþýn tesisinin mücadelesidir. BARIÞ ELÝNE SÝLAH SIKTILAR Onca iyi niyete karþýn, uzatýlan barýþ eline kalleþçe silah sýkanlar, þunu bilsinler ki, bu milletin hiçbir ferdi her þart ve ortamda vatanýný korumaktan, huzuruna el uzatanlarýn elini koparmaktan aciz deðildir. Bilsinler ki okþayan eli ýsýranlar, tekmeleyen ayaðý öpmek zorunda kalacaklardýr. Polislerimizin uykusunda kahpece vurularak þehit edilmesine, güvenlik güçlerimize pusu kurulmasýna, yollarda araçlarýn yakýlmasýna devletimizin verdiði güçlü tepki milletimizin yüreðine su serpmiþtir. Bu topraklarýn sahipsiz olmadýðýný, eþkýyalýðýn sonucunun rezilce ölmek olduðunu bütün dünya bir kez daha görmüþtür. OPERASYONLAR TEK BÝN HAÝN KALMAYINCAYA KADAR EDVAM ETMELÝ Devletimizin sürdürdüðü mücadelenin, hukuk ve hak zemini baþta olmak üzere tüm zeminlerde meþru olduðunu, operasyonlarýn tek bir hain kalmayýncaya ve silahlar býrakýlana dek devam etmesi isteðimizi bil- KÝM HANGÝ DÝLDEN ANLARSA O DÝLDEN KONUÞULACAK PKK'sý, Paraleli, Daeþ'i, DHKP-C'si baþta olmak üzere tüm terör unsurlarý el birliði etseler de vatanýný korumak ve barýþý hakim kýlmak için tüm varlýðýný tarih boyunca ortaya koyan bu milletimizde korku ve yýlgýnlýk emaresi göremeyeceklerdir. Aziz milletimiz kim hangi dilden anlarsa o dili kullanma maharetine ve tecrübesine sahip olduðunu defalarca ortaya koymuþtur. Unutmamalýlar ki Anadolu coðrafyasýnda gürültüye pabuç býrakacak vatan evladý yoktur. Kritik dönemlerde bir ve beraber olmanýn en güzel örneklerini aziz milletimiz sergilemiþtir. Bunun yanýnda terör ve anarþi kimden gelirse gelsin lanetlidir. Terörün dini, dili ve ýrký asla olmaz. EÞKÝYALIÐIN SONUCU REZÝLCE ÖLMEKTÝR (Ç.HAK:2502) STK temsilcelire törer olaylarýný lanetledi. Yaþanan terör saldýrýlarý lanetleyen ve bunun karþýsýnda hükümetin ortaya koyduðu operasyon kararlýlýðýný destekleyen 68 STK, Ýnsani Deðerler Platformu çatýsý altýnda yaptýðý ortak açýklamada, "Teröre karþý yürütülen operasyonlar, barýþýn sonu deðil, bilakis barýþýn tesisinin baþlangýcýdýr." dedi. Hürriyet Parký önünde bir araya gelen 68 STK temsilci ve yöneticileri, ellerindeki Türk Bayraklarý ile kamuoyuna seslendi. Ýnsani Deðerler Platformu Sözcüsü Seyfettin Zengin, platform adýna yaptýðý açýklamada, operasyonlarýn onurlu bir mücadele olduðunu, vicdan ve onur sahibi herkesin bu mücadeleyi desteklediðini söyledi. Çözüm süreci konusunda, muhatabýn ateist ve katil PKK olmamasý gerektiðine vurgu yapan Zengin., muhatabýn bölgede yaþayan Müslüman Kürtler olduðunu kaydetti. Þehitler için okunan Kur'an-ý Kerim'le son bulan basýn açýklamasýnda, Platform Sözcüsü Seyfettin Zengin þunlarý söyledi; "Ülkemiz üzerinde yýllardýr oynanan oyunlarýn daha da derinleþtirildiði, iç ve dýþ düþmanlarýmýzýn daha çok kenetlenip üzerimize saldýrdýðý olaðanüstü günler yaþýyoruz. Bugüne kadar ülkemizi ve milletimizi derinden etkileyen birçok konuda olduðu gibi artan terör olaylarý hususunda da 68 STK'dan oluþan Çorum Ýnsani Deðerler Platformu bir araya gelerek ortak sesimizi kamuoyuyla paylaþýyoruz. diriyoruz. Devlet hak edene þefkatini, hak etmeyene de gücünü göstermelidir. ONURLU BÝR ZEMÝNDE SÜREÇ EDVAM ETMELÝ Ýnsani deðerlere sahip, sorumluluk taþýyan vicdan sahibi tüm insanlar akan kandan büyük acý ve üzüntü duymaktadýr. Yapýlan araþtýrmalar toplumun yüzde 90'ý þiddetin son bulmasýný ve Çözüm Süreci'nin onurlu bir zeminde devam etmesini istemektedir. MUHATAP PKK DEÐÝL, MÜLSÜMAN KÜRTLERDÝR Devletimizden talebimiz çözüm sürecinin tarafý ateist ve terörist PKK ve yandaþlarý deðil, bizzat yörenin Müslüman halký olmalýdýr. Ülke, millet, huzur ve kardeþlik diye bir derdi olmayanlarýn kalýcý bir barýþ diye dertleri de yoktur. Onlar, sadece kandan ve kaostan beslenerek batýlý efendilerinin verdikleri görevleri yerine getirme derdindedirler. Terörle mücadelede þehit olan güvenlik güçlerimize Allah' tan rahmet, ailelerine ve milletimize baþsaðlýðý diliyoruz. Halkýmýz tarafýndan sonuna kadar desteklenen bu haklý ve meþru mücadelenin, terörün her çeþidinin ülkemizin her bir karýþýndan temizlenene kadar sürmesine iliþkin inancýmýzý ve desteðimizi, kamuoyuyla saygýyla paylaþýyoruz."

3 CUMARTESÝ 15 AÐUSTOS 2015 Saðlýk Bilimleri Enstitüsü istiyoruz MUSTAFA DEMÝRER Çorum da Saðlýk Bilimleri Enstitüsü nün eðitime baþlamasý isteniyor. Edinilen bilgilere göre, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü 2006 yýlýnda kurulan Hitit Üniversitesi nin kuruluþ yasasýnda yer almasýna raðmen fiilen eðitime baþlayamadý. Konuya iliþkin taleplerini dile getiren Çorumlular, Türkiye nin çeþitli kentlerinde üniversiteden mezun olan Çorumlu gençlerin, saðlýk bilimleri alanýnda diploma notlarý ve ALES puanlarý yüksek olmasýna raðmen yüksek lisans hakký kazanamadýklarýný ifade ediyor. Çorum da Hitit Üniversitesi bünyesinde resmi olarak Saðlýk Bilimler Enstitüsü kuruldu, ancak öðretim üyesi ve diðer alt yapý eksiklikleri fiilen eðitime geçilemedi. Saðlýk Bilimleri Enstitüsü nün eðitime baþlamasý için Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan dan destek bekleyen Çorumlular, bu konuda maðduriyet yaþan öðrencilerin derdine çare olmasýný istiyor. Recep Camcý nýn hayatý belgesel oluyor Çorum'un tanýnmýþ hafýzlarýndan emekli din görevlisi Recep Camcý'nýn hayatý belgesel oluyor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'ndan emekli olmuþ din görevlilerinin hayat hikâyesini ekrana taþýyan TRT Diyanet TV, emekli din görevlisi Recep Camcý'nýn yaþamýný kayýt altýna aldý. Diyanet TV'nin yeni projesi "Bir Asýr Bir Çýnar" isimli programýn ekibi, çekimler için geçtiðimiz günlerde Çorum'a geldi. Yapýlan açýklamaya göre, Görüntü Yönetmeni Atilla Murat Bozkurt, Koordinatör Lütfullah Kýlýç ve Ses Sorumlusu Haluk Emre'nin görev aldýðý ekip; Camcý'nýn evine konuk olarak aile bireyleri ile görüþtü. Burada eþi ve gelini ile birlikte kamera karþýsýna geçen Camcý, anýlarýný paylaþtý. Belgesel çekimi önceki gün de Ulucami ve Þehir Pastanesi'nde devam etti. Recep Camcý; oðlu Vahap Camcý ve torunu Ahmet Rýdvan Camcý ile birlikte kamera karþýsýna geçerek hoþ sohbette bulundu. Yarým saat Prof. Dr. Reha Metin Alkan Recep Camcý'nýn hayatý belgesel oluyor. TRT Diyanet TV, emekli din görevlisi Recep Camcý'nýn yaþamýný kayýt altýna aldý. yayýnlanacak program için 2 günde 20 saate yakýn görüntü kaydedildi. Daha önce Kocaeli, Sakarya, Bolu, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Amasya'da çekimler yaptýk- larýný belirten Koordinatör Lütfullah Kýlýç, Çorum'daki çekimlerin tamamlanmasýnýn ardýndan Ýskilip'e geçeceklerini ve orada da çekimler yapacaklarýný söyledi. "Bir Asýr Bir Çýnar" isimli programýn Eylül-Ekim aylarýnda baþlayacaðýný ifade eden Kýlýç, Recep Camcý'nýn hayatýnýn anlatýlacaðý belgesel filmin, montaj iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan yeni yayýn dönemde ekranlara geleceðini belirtti. 3 ERPE-METEG Projesi kapanýþ toplantýsý gerçekleþtirildi. Ýþ ahlâký azaldý, iþsizlik deðil mesleksizlik var Hitit Üniversitesi Endüstriyel Robot Programlama Eðitimi ile Mesleki ve Teknik Eðitim Güçlendirilmesi (ERPEMETEG) kapanýþ toplantýsý gerçekleþtirildi. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu nun yürüttüðü ve Organize Sanayi Bölge MüToplantýya akademisyenler ve kursiyerler katýldý. dürlüðü nün Teknoloji Bakaný Sayýn Fikri Iþýk ýn teþrifleriyle (OSB) proje ortaklýðýyla Rektörlük Konferans Saaçtýk. Ayný zamanda Mühendislik Fakültesi ve lonu nda düzenlenen toplantýya Ticaret ve Sanayi MYO da öðrenim gören öðrencilerimiz en az bir Odasý (ÇTSO)Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Badönem ilgili sektörlerde iþbaþý eðitimi alacaklar. þaranhýncal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, sanayiciböylece öðrencilerimiz sadece teoride deðil, ayný ler, akademik ve idari personel ile proje ekibi ve zamanda uygulamaya dahil olarak iþbaþýnda meskursiyerler katýldý. leklerini icra etme olanaðý bulacaklar. Projenin faaliyetlerini anlattý Üniversitemiz dünyayla ayný doðrultuda hareerpe-meteg Projesi kapanýþ toplantýsýnda ket ediyor. Ancak üniversite-sanayi iþ birliðini saðkonuþan Proje Koordinatörü Mehmet Aydýnkal, lamak uzun süreli bir konsept. Üniversite-sanayi iþ projenin faaliyetleri ve çýktýlarýndan bahsetti. Ýþ ahlâký kalmadý, iþsizlik deðil mesleksizlik birliðini tamamen saðlayan bir üniversitede yok. Üniversite-sektör iþ birliðini saðlamak pratikte kovar lay deðil. Biz bunu gerçekleþtirmek amacýyla TekTicaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Yönetim nokent i yaptýk. Bu süreçte hem üniversite hem de Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, sanayicilerin iþ birliði yapýlan diðer taraf kazanacak. Teknokenmesleki eðitime bakýþýna deðinerek, en önemli timize þu anda 19 firma baþvuruda bulundu. Bu olan kriterin uygun iþ gücünün olup olmadýðýna baçok iyi bir rakam. Bunlardan ikisi öðrenci firmasý. kýlmasý olduðunu ifade etti. Ýþ dünyasý temsilcileribelki de geleceðin Bill Gates i bu öðrenciler. Binin iþ ahlâkýnýn kalmamasýndan muzdarip olduðuzim amacýmýz parasý olmayan müteþebbislere imna dikkat çeken Baþaranhýncal, Türkiye de iþsizlik deðil, mesleksizlik sorunu var. Uzmanlýk noktakan tanýmak. sýnda eksiklik yaþýyoruz. Ayný zamanda iþ deneyirektör e göre baþarýlýyýz mi aranýlmasý eleþtirilmesi gereken bir durum. Bu Merkez Laboratuvarý na 30 milyon civarýnda nedenle bizim önem verdiðimiz konu iþbaþý eðitim yatýrým yaptýklarýný açýklayan Alkan, yapýlan binakonusu. Bu noktada ÝÞKUR dan finansal destek larýn ve alýnan cihazlarýn tek baþýna bir yarar saðlaalýyoruz. Baþka bir sorunumuz ise fedakârlýk nokmayacaðýný, üniversite olarak sahip olduklarý tasýnda organizasyonda zorlanýyoruz. Ýþ hayatýna imkânlarý þehrin hizmetine sunmak istediklerini, girerken öðrencilerimizin sadece teorik deðil, iþbakente ve bölgeye katký saðlamayý hedeflediklerini þý eðitimlerde yer almasýný istiyoruz. Türkiye nin ve bu hedefe ulaþmayý baþardýklarýný sözlerine eken huzurlu 3.iliyiz. Bunun altýnda yatan neden ise ledi. emek yoðun çalýþan bir il olmamýzdýr. Zamanla Toplantýya katýlan sanayici ve iþ adamlarýna teknolojiye entegre olacaðýz. Olmak zorundayýz. dedi. üniversitenin lisansüstü programlarýna baþvuruda bulunmak isteyenlere daha önce çaðrýda bulundu Çorum dan belkide Bill Gates ler çýkacak ðunu yineleyen Alkan, Koþullarý saðlayan tüm Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Meöðrenciler yanýnda Çorum un kamu kurum ve kutin Alkan ise, yaptýðý konuþmada þöyle dedi: Çaruluþlarýnda görev yapmakta olan kamu görevlilelýþmalarýmýzýn somut çýktýlarýný görmek mutluluk rini, özel sektörde farklý alanlarda çalýþan meslek verici. Üniversiteler artýk kendilerinden bekleneni vermeye baþladý. Globalleþen, her þeye ulaþmanýn adamlarýmýzý, sanayicilerimizi ve iþ adamlarýmýzý ve eriþmenin son derece hýzlý olduðu günümüz kariyerlerini, mesleki bilgi ve tecrübelerini geliþtirdünyasýnda artýk bu standart beklenti, üniversitelemek, üniversitenin sahip olduðu büyük bilgi birikire dar gelmeye baþladý ve üniversiteler birbiriyle mini paylaþmak üzere Üniversitemizin lisansüstü yarýþmaya baþladýlar. Bu nedenle üniversiteler farprogramlarýna bekliyoruz. diye konuþtu. kýndalýk oluþturmak zorunda. Baþta bulunduðu ile, ERPE-METEG projesinin beklenileni verdibölgeye ve hatta ülkesine katký saðlamasý gerekiðini ve çýktýsý alýnan bir proje olduðunu vurgulayan yor. diye konuþan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Alkan, baþta ÇTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çe Ýlk göreve geldiðimiz günden beri üniversitenin tin Baþaranhýncal a ve emeði geçen herkese teþekþehirle bütünleþmesi/entegre olmasýndan bahsetkür etti. miþtim. Þu anda 5.ci yýlýmýzda bu söylemin çýktýlarýný görüyoruz. Yakýn zamanda Hitit Üniversitesi Kapanýþ toplantýsý proje kursiyerlerine katýlým Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi belgesi verilmesinin ardýndan sona erdi. (HÜBTUAM) açýlýþ törenini T.C. Bilim, Sanayi ve ET ETCÝ den ALINIR ETCÝ Ailenizin Kasabý Etci Düðün, niþan, sünnet et alýmlarýnda özel indirim DANA ETÝ: Ziraat Bankasý yaný Kadifeler Elektrik karþýsý ÇORUM Tel: Þube: Albayrak Cad. 13/A (Albayrak Ý.Ö.O Karþýsý) Tel: DANA LOP DANA KIYMA-KÖFTELÝK DANA KIYMA-YEMEKLÝK KUZU ETÝ: KUZU BUT : KUZU KOL : KUZU PÝRZOLA : KUZU GERDAN : KUZU KABURGA : : Düðün, niþan, : sünnet yemekleri verilir. : OÐLAK ETÝ: OÐLAK BUT : OÐLAK KOL : OÐLAK PÝRZOLA : OÐLAK GERDAN : OÐLAK KABURGA: ÖZKAYA OCAKBAÞI Saat Kulesi karþýsý ÇORUM Tel: Tüm ýzgara çeþitlerimiz Urfa usulüdür. Tüm ürünlerimiz kendi imalatýmýzdýr. (Ç.HAK:2207) Sipariþ üzerine güveç, tandýr, tava yapýlýr.

4 4 CUMARTESÝ 15 AÐUSTOS 2015 Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu Yaz Kur'an Kursu ve Deðerler Eðitimi Programý kurs sonu etkinliði düzenlendi. Yaz Kur an kursuna dopdolu kapanýþ Çorum Ýl Müftülüðü ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü arasýnda imzalanan protokol çerçevesinde, sosyal aktivitelerin GÜL-DER tarafýndan üstlenildiði, Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu Yaz Kur'an Kursu ve Deðerler Eðitimi Programý kurs sonu etkinliði düzenlendi. Bilgi ve Kur-an'ý Kerim okuma yarýþmalarýnýn yapýldýðý programda ilahiler okundu, semazen gösterisi yapýldý. Bir öðrencinin sabah duasýný okumasý ile baþlayan program, 5 öðrencinin katýldýðý Kur-an'ý Kerim Okuma yarýþmasý ile devam etti. Programa Ýtikat, Ýbadet, Siyer ve Ahlak bölümlerinden asil 5'er toplam 20 soru birinci, ikinci ve üçüncünün belli olmasý için 8 yedek sorunun sorulduðu bilgi yarýþmasýyla devam edildi. Bilgi yarýþmasýnda 3'er öðrencinin oluþturduðu sekiz gurup yarýþtý. Müftülük ten Denetim Uzmaný Rahmi Güccan, Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardýmcýsý Süleyman Pekcan ve GÜL-DER Yönetim Kurulu Baþkaný Yakut Bozdoðan tarafýndan oluþan jüri heyetinin, sorularýn deðerlendirmeleri sýrasýnda ve program aralarýnda ilahiler okundu, semazen gösterisi yapýldý. Yarýþmacýlarda birinci, ikinci, üçüncü olanlar, katýlýmcýlar ve gösterilerde görev alan öðrencilere para ödülü verildi. Gül-Der Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan açýklamada, Yaz Kur'an Kursunun açýlmasýnda katkýlarý bulunan Ýl Müftülüðü ne, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ne, Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu yönetici ve personeline, görev yapan kurs hocalarýna, kursa çocuklarýný gönderen velilerimize ayrý ayrý teþekkür eder Rabbimizden yapýlan çalýþmalarý bereketlendirmesini niyaz ederiz. dedi. Gül-Der gençleri dað kampý yaptý Çorum Gül-Der gençleri dað kampýna katýldý. Anadolu Eðitim ve Davet Gönüllüleri Platformu tarafýndan Kastamonu Kadý Daðý Gençlik Kampýnda düzenlenen kamp programý 5 gün sürdü. Yapýlan açýklamaya göre, Çorum Gül-Der den 7 liseli gencin katýldýðý kamp her gün sabah namazý ile baþladý, kampta çeþitli sportif ve eðitsel etkinlikler ile birlikte rehberler eþliðinde doða ve þehir gezileri kapsamýnda Kastamonu'nun kültürel ve tarihi yapýsý hakkýnda öðrencilere bilgiler verildi. Ayrýca öðrenci ve eðitimciler tarafýndan seminerler, panel ve hasbihaller yapýldý. Anadolu Eðitim ve Davet Gönüllüleri Platformu Genel Baþkaný Turgay Aldemir, Baþkan Yardýmcýsý Gazi Kýlýçparlar ve Anadolu Öðrenci Birliði Genel Baþkaný Abdülvahit Yücel'in de ziyaret ettiði kampa Türkiye genelinden 350 öðrenci ve 30 eðitimci katýldý. Turgay Aldemir, "Gençlerin Gelecekteki Misyonu" üst baþlýklý sunumunda, geldiðimiz süreçte gençlerin ahlaki erdemlerle kuþanmalarýnýn gerekliliðini vurguladý. Hiçbir iddiasý ve ideali olmayan gençler deðil idealleri için mücadele eden nesiller olunmasý gerektiðini söyledi. Aldemir, Coðrafyalarýmýzýn geniþ olmasý bizleri ayrýþtýran unsurlar deðil birlik ve beraberliðimizi güçlendiren faktörler olmalýdýr. Doðusu-batýsý, güneyi -kuzeyi ile kardeþlik baðýný kuvvetlendirmeliyiz. Ayrýca gençlik teþkilatýnýn öneminden bahsederek sunumunu tamamladý. Gazi Kýlýçparlar ve Abdulvahit Yücel de, "Gençlerin toplumdaki yerleri ve sorumluluklarý ile Anadolu Öðrenci Birliði yapýlanmasý" hakkýnda gençleri bilgilendirdiler. Gün içerisinde öðrenciler okuma ve hasbihal programlarýnýn yanýnda, faaliyetin türüne göre gruplandýrýlarak Bakanlýðýn uzman eðitimcileri rehberliðinde sportif ve sanatsal etkinlikler gerçekleþtirildi. Paintball, okçuluk, týrmanma duvarý, oryantiring, güreþ etkinlikleri gerçekleþtirildi. Kamp süresince okuma saatlerinde tüm öðrenciler, Turgay Aldemir in Zamanýn Ruhu kitabýný okuyarak son gün Lisans baþvuru süresi uzatýldý Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, lisans baþvurularýnda sürenin uzatýldýðýný bildirdi. Lafcý, yaptýðý açýklamada,,"lisans tamamlama konusunda baþvurusu süresinin uzatýlmasý için YÖK'e baþvuran sendikamýz, maðduriyetlerin önlenmesini saðladý. YÖK, baþvurumuz üzerine lisans tamamlama konusunda baþvuru tarihini 17 Aðustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar uzattý. Lisans tamamlama konusunda henüz baþvurusunu yapmamýþ olan saðlýk çalýþanlarýnýn maðdur olmamasý için belirtilen süre sonuna kadar baþvurusunu yapmasý gerekiyor. Saðlýk çalýþanlarýmýzýn bu kazanýmýmýzdan mahrum kal- Yýpranma payýnda geliþme Hacý Nuri Lafcý Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, yýpranma payýnda yeni geliþme yaþandýðýný bildirdi. Sendikanýn talepleri arasýnda yer alan yýpranma payý konusunda, toplu sözleþme masasýndan önemli bir karar çýktýðýný belirten Lafcý, "Hizmet kolu taleplerinin ele alýndýðý bugünkü görüþmelerde, yýpranma payý konusunda Bilim Kurulu kurulmasý, bu kurulun Eylül ayýnda çalýþmasý ve yýpranma payýnýn Ocak 2016 yýlý itibarýyla hayata geçmesini saðlayacak yasal düzenlemenin yapýlmasý kabul edildi."dedi. Yýpranma payýnýn Saðlýk-Sen'in kazanýmý olduðunu belirten Lafcý, þöyle dedi: "Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn taleplerini kazanýma dönüþtürmek için toplu sözleþme masasýndayýz. Görüþmelerde yýpranma payý konusunda önemli bir adým atýldý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýmýz Sayýn Faruk Çelik, Bilim Kurulu kurulmasý ve yýpranma payý kriterlerinin burada belirlendikten sonra da Ocak 2016'dan itibaren hayata geçmesini saðlayacak yasal düzenlemenin yapýlmasýna yönelik bir madde yazýlmasýný kabul etti. Yýpranma payý, Saðlýk-Sen'in önemli bir kazanýmýdýr. Bizim hedef ve amacýmýz, bütün saðlýk çalýþanlarýnýn sözünü aldýðýmýz þekilde, 5 yýla bir yýl yýpranma payý almasýdýr. Diðer taleplerimizin kesin görüþmelerinde de amacýmýz, taleplerimizi kazanýma dönüþtürmek ve saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn yüzünü güldürmektir." Yarýþmacýlarda birinci, ikinci, üçüncü olanlar, katýlýmcýlar ve gösterilerde görev alan öðrencilere para ödülü verildi. Çorum Gül-Der gençleri dað kampýna katýldý. Gençler kampa yoðun ilgi gösterdi. Termal su protokolü Ondokuz Mayýs Üniversitesi(OMÜ) Havza Meslek Yüksek Okulu ile Orta Karadeniz Ajansý(OKA) arasýnda termal sularýn deðerlendirilmesi projesi destek sözleþmesi imzalandý. Bu proje kapsamýnda Samsun, Tokat, Amasya, Çorum bölgesinde bulunan 25 termal turizm merkezinden su örnekleri alýnýp analizler yapýlacak. Bu analizler sonrasýnda bölgede yatýrým yapmak isteyen yatýrýmcýlara öneriler sunulacak. Ýmzalanan protokolün bölgeye yararlý olmasýný dilediðini belirten OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Biz özellikle termal kaynaklarýmýzýn kalitelerini, kapasitelerini tespit etmeyi yönetim olarak özel olarak görüþtük. Bu görüþme neticesinde doðrudan faaliyet destek projesinin yararlý olacaðýnýn kararýný verdik. Ben imzalanan bu proje sözleþmesinin iki tarafa ve bölgemize hayýrlý olmasýný dilerim. Bu proje çerçevesinde bölgemizdeki termal kaynaklarýn, birçok özelliði ve yararlarý analiz edilmiþ ve bir dokümana dökülmüþ olacak. Bu doküman basýldýktan sonra çok deðiþik amaçlarla da kullanýlabilir. Proje çerçevesinde yapýlacak diðer aktivitelerle bölgemizin tanýtýmý açýsýndan çok büyük önem arz ediyor dedi. Ondokuz Mayýs Üniversitesi Havza Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ercan Tural, Bu projenin amacý Samsun, Tokat, Amasya, Çorum bulunan termal sularýn fiziksel ve kimyasal sýnýflandýrmalarý yapýlarak hastalýklarý önleyici ve tedavi edici yönleri tespit etmektir. Termal sularýn etkili ve verimli kullanýlmasýna katký saðlanacaktýr. Bu bölgedeki termal su fizibilitesi oluþturularak bölgenin turizm potansiyelinin arttýrýlmasý hedeflenmiþtir diye konuþtu. 52 bin 750 liralýk proje, taraflar tarafýndan OKA toplantý salonunda imzalandý.(ýha) Hayrettin Karaman Modernistler geçidi Geniþ manada Batý'nýn Doðuyu medeniyet ve kültür bakýmýndan iki büyük meydan okumasý olmuþtur: 1. Emeviler zamanýnda, 2. Batý'daki büyük deðiþimden sonra (18. Yüzyýldan itibaren). Birinci harekette Müslümanlar bu çetin meydan okumaya beyan, irfan ve bürhan okullarýyla mukabele ettiler, büyük bir Ýslâmî birikim ve manevi servet oluþtu. Sonuç olarak Müslümanlar kendi özgün medeniyetlerini kurdular, Batý'yý da büyük ölçüde (Rönesans, reform ve aydýnlanmaya kadar) etkilediler. Ýkinci ve halen devam etmekte olan meydan okuma karþýsýnda da Ýslam alimleri ve düþünürleri farklý usuller ve hedeflere ayrýlarak mücadele veriyorlar. Eskiyi tekrar edenler ve yaþadýklarý dünyanýn dýþýnda kalanlarý bir yana býrakýrsak iki ana damardan söz edebiliriz: Modernist Ýslamcýlar ve muhafazakâr Ýslamcýlar. Bu iki damarý farklý isimlerle anmak da mümkündür. Modernist Ýslamcýlar din ve medeniyet olarak Ýslam'dan vazgeçmiyorlar, ama bilerek bilmeyerek o sonuca gidiyorlar; çünkü Ýslam'ý doðru anlamanýn anahtarý olan klasik usulü terk ediyorlar, Batý kaynaklý tefsir yöntemlerini kullanýyorlar, medeniyet, insan ve düzen olarak Batýlý'dan farklý olmayan bir yapýyý Ýslam adýna takdim ediyorlar. Muhafazakâr Ýslamcýlarýn muhafazakâr tarafý klasik usule sadýk kalmalarýdýr. Bu usulü kullanarak çaðýmýzda, insanlýðýn muhtaç olduðu farklý bir medeniyeti, çaðýn dilini de kullanarak insanlýða takdim etmek üzere tecdid ve ictihada yolundan yürüyorlar. Eðer Müslüman toplumlar ýn problemlerini çözmek, týkanan yollarýný açmak, Müslüman kalarak dünya hayatýnda var olduklarýný dünyaya kabul ettirmek istiyorsak ki, Ýslamcýlýk budurbunun yolu modernistlerin yolu deðildir; çünkü bunlarýn usulleri yanlýþ olduðu gibi yýllar boyu uðraþmalarýna raðmen bir sosyal tabanlarý da oluþmamýþtýr. Doðru yolda ve doðru usul ile hareket eden Ýslam bilim adamlarý dýþlanarak varýlacak Ýslâmî bir hedef yoktur. Bana doðru adres diye isimleri yazýlan birkaç kiþi hakkýnda bilgi verecek ve deðerlendirme yapacaðým. Peþinen þunu söyleyeyim: Bunlar da demokrasiden yana olduklarý halde hiçbiri batýlý manada laik demokrasiyi savunmuyorlar. Doðru adres baþlýklý yazýmda þöyle demiþtim: Mezhepçilik ve mezhebî siyaset ümmeti parçalar, birbirine düþürür ve tüketir. Mezhepçilik yerine -her grubun farklý mezhep inançlarýný kendilerine býrakýp- ortak Ýslam imanýnda kardeþ olmaya bakmak gerekiyor. Bu yazýyý eleþtiren bir yazar benim adresimin yanlýþ olduðuna iþaret ederek doðru adresin Ahmed el-katib, Hüseyn Fazlullah olduðunu yazmýþtý. Dünkü yazýmda bunlara Türabi, Gannuþi ve T. Ramazan'ýn da ilave edildiðini gördük. Ahmed el-katib'den baþlayalým: Ahmaed Kâtib Þîî-Ca'ferî medreslerinde okumuþ, Irak, Kuveyt ve Ýran'da Þîî medrselerde (havze) hocalýk yapmýþ, Lonrda'daki Medeniyetlerarasý Diyalog Cemiyeti'nin baþkanlýðýný yapan bir zat. Gelenekleþmiþ Þîî mezhebi kurallarýný eleþtirdiði için birçok meþhur Þîî-Ca'ferî alim tarafýndan sert bir þekilde eleþtirilmiþ, 'cahil, sapkýn hatta münkir' olduðu ileri sürülmüþtür. Bana göre, Þîî mezhebinin olmazsa olmaz kurallarýný tartýþmaya açmakla - Ýslam birliði, farklý mezheplere mensup Müslümanlarýn kardeþliði... davasýbakýmýndan uygun olmayan bir yola girmiþtir. O bunu, Sünnîlere yaklaþayým diye de yapmamýþtýr; çünkü Sünnîleri de sert bir þekilde eleþtiriyor. Ama kendi - belki eski- mezhebine mensup kiþilerle arasýnda tamiri güç bir yarýk açmýþtýr. Tenkitleri yüzünden Sünnîlere de yaranacaðýný sanmýyorum. (devamý var) Ýþte memura zam teklifi Bakan Faruk Çelik, memura hükümet olarak 2016 yýlý için yüzde 4+4 olarak artýþýn yapýlmasý öngörüldüðünü söyledi Çalýþma Bakaný Faruk Çelik, memur maaþlarýna yönelik yapýlan toplantý sonrasý açýklama yaptý. Bakan Faruk Çelik, memura hükümet olarak 2016 yýlý için yüzde 4+4 olarak artýþýn yapýlmasý öngörüldüðünü söyledi. Bakan Çelik 2017'de ise bu rakamýn yüzde 3+3 olarak belirlendiðini söyledi.(dünya Bülteni)

5 Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Arama Kurtarma Derneðinin (AKUT) "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi kapsamýnda Erzurum'dan yola çýkan bisikletçiler, Çorum'un Osmancýk ilçesine ulaþtý. AKUT Ankara ekip lideri Hakan Korkut, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Kuzey Anadolu Fay Hattý boyunca pedal çevirerek depremle ilgili farkýndalýk oluþturmayý amaçladýklarýný söyledi. Türk halkýnýn AKUTile 1999 Marmara Depremi'nde tanýþtýðýný belirten Korkut, "1999 depreminde Gölcük'te yüzlerce vatandaþýmýzýn hayatýna dokunduk. Ama o afet bize þunu öðretti, arama kurtarma ekibinin yaptýðý çalýþmalar yeterli deðil. Enkaz altýnda kalanlarýn yatý üzerindeki önemine deðindi. Türk Chopper Motor Kulübü olarak misyonlarýnýn sevgi, saygý ve sadakat ile tüm üyeleri kucaklamak olduðunu dile getiren Altýaylýk, hep beraber güvenli toplu sürüþler yaparak, hoþça va- Türk Chopper Motor Kulübü Çorum Teþkilatý, Emniyet Müdürü Murat Kolcu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. kit geçirmeyi amaçladýklarýný vurguladý. Altýaylýk, ayrýca Türkiye yollarýnda motosiklet sürücülerinin hakký olan saygýyý kazandýrma adýna, üstün sürüþ yeteneði, trafik kurallarýna sýký sýkýya baðlýlýðý ve güvenli sürüþ ekipmanlarýyla Türk Chopper Motor Kulübü Çorum Teþkilatý, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Kulüp Baþkaný Mahmut Altýaylýk öncülüðünde gerçekleþtirilen ziyarete, bazý kulüp üyeleri de eþlik etti. Altýaylýk, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'ya yeni görevinin kendisine ve Çorum'a hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, sohbet havasýnda geçen görüþmede Altýaylýk, motosiklet kültürü ve bu konudaki örnek davranýþlarýnýn topluma olan faydasýndan bahsederek, emniyetli ve kurallara uyarak motosiklet sürüþünü icra etmenin insan ha- yüzde 3 ile 5'ine ancak ulaþabiliyoruz" diye konuþtu. Korkut, bu nedenle insanlarýn deprem konusunda bilinçlenmesi, kendileri ve çevresindekilere yardým edebilmesi için farkýndalýk projesi baþlattýklarýný kaydetti. Bisikletçilerden Derya Keçeçi, AKUT Ankara ekibi olarak "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. Bisikletçiler Çorum'un Osmancýk ilçesine ulaþtý. projeyi çok önemsediklerini, 6 aylýk hazýrlýðýn ardýndan Erzurum'dan yola çýkýp yaklaþýk 700 kilometre pedal çevirerek Osmancýk'a ulaþtýklarýný dile getirdi. Bisikletçi Mehmet Murat Boz ise "Amacýmýz Kuzey Anadolu Fay Hattý'nda yaþayan tüm insanlarýmýza, deprem farkýndalýðýný artýrmak adýna eðitimler vermek ve broþürler daðýtmak" dedi. Ýnsanlarý bilinçlendirme konusunda yoðun çaba gösterdiklerini belirten Boz, "Gördük ki çoðu insanýmýz deprem esnasýnda ve sonrasýnda ne yapacaðýyla ilgili bilgi sahibi deðil, hatta bunu yaþamalarýna raðmen. Onlara bir parça katkýda bulunabildiysek bizim için çok gurur verici" ifadelerini kullandý. AKUTAnkara ekibi, Kýzýlýrmak Nehri kenarýnda stant açarak vatandaþlara deprem hakkýnda bilgilendirici broþür ve kitapçýk daðýttý. Bisikletçiler, daha sonra güzergahlarýndaki Kastamonu'nun Tosya ilçesine hareket etti. AKUT'un sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda Erzurum'dan yola çýkan bisikletçiler, yolculuklarýný 17 Aðustos'ta Yalova'da yapacaklarý basýn açýklamasýyla tamamlaya- Chopper Motor Kulübü nden Kolcu ya ziyaret örnek sürücüler olmayý hedeflediklerinin altýný çizdi. Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da gerçekleþtirdikleri ziyaret için Türk Chopper Motor Kulübü Baþkaný Mahmut Altýaylýk ve kulüp üyelerine teþekkür etti. Türkiye nin yangýn haritasý Türkiye de geçtiðimiz yýl çýkan 2 bin 149 orman yangýnýnda 3 bin 117 hektar ormanlýk alan kül oldu. En fazla orman yangýný Muðla, Antalya ve Ýstanbul da çýkarken, Muðla, Antalya ve Malatya ise en fazla orman alaný yanan iller oldu. 8 ilde ise orman yangýný çýkmadý. Orman Genel Müdürlüðü verilerine göre, Türkiye de 2014yýlýnda 2 bin 149 orman yangýný meydana geldi. Orman yangýnlarýnda 3 bin 117 hektar yani 31milyon 170 bin metre kare orman kül oldu. Yangýn sayýsýna göre en fazla orman yangýný 266 ile Muðla da gerçekleþti. Muðla yý 169 ile Antalya, 159 ile Ýstanbul izledi. Diðer iller ise þöyle: "Muðla 266, Antalya 169, Ýstanbul 159, Malatya 124, Mersin 100, Mardin 91, Hatay 83, Adana 55, Konya 55, Aydýn 55, Kars 55, Ýzmir 52, Balýkesir 49, Bursa 45, Bingöl 43, Denizli 40, Burdur 35, Tokat 33, Sinop 33, Ankara 32, Kahramanmaraþ 32, Isparta 30, Osmaniye 26, Ordu 24, Sakarya 24, Çanakkale 23, Samsun 22, Bolu 20, Adýyaman 18, Gaziantep 18, Trabzon 17, Karabük 17, Giresun 17, Sivas 16, Amasya 16, Elazýð 15, Bilecik 15, Eskiþehir 15, Þýrnak 13, Manisa 13, Diyarbakýr 13, Çorum 13, Kütahya 12, Kastamonu 11, Afyonkarahisar 11, Kocaeli 10, Kilis 9, Çankýrý 9, Gümüþhane 8, Düzce 8, Uþak 7, Þanlýurfa 7, Zonguldak 7, Artvin 6, Bartýn 5, Rize 4, Yalova 4, Aksaray 4, Yozgat 4, Hakkari 4, Erzurum 3, Edirne 3, Kayseri 3, Kýrýkkale 3, Batman 2, Karaman 2, Kýrþehir 2, Kýrklareli 2, Tekirdað 2, Tunceli 2, Bitlis 2, Muþ 1, Niðde 1". EN FAZLA YA- NAN ALAN DA MUÐ- LA DA Verilere göre en fazla alanýn yandýðý yer ise Muðla oldu. 696 hektar yanan alanýyla ilk sýrada yer alan Muðla yý 234 hektar ile Antalya, 156 hektar alanla Malatya takip etti. illerin yanan alan miktarlarý ve sýralamasý þöyle: "Muðla 696, Antalya 234, Malatya 156, Samsun 131, Rize 130,Adana 115,Ýstanbul 114, Þýrnak 112, Ýzmir 96, Trabzon 88, Mardin 79, Manisa 64, Ordu 63, Diyarbakýr 56, Konya 52, Gümüþhane 51, Uþak 49, Hatay 47, Sivas 46, Tokat 39, Isparta 38, Adýyaman 35, Denizli 30, Osmaniye 30, Aydýn 29, Ankara 29, Sinop 26, Bingöl 26, Kastamonu 26, Batman 25, Karabük 25, Elazýð 24, Giresun 23, Sakarya 22, Çorum 20, Kocaeli 19, Kars 19, Balýkesir 19, Burdur 18, Bursa 16, Afyonkarahisar 16, Çanakkale 15, Mersin 14, Gaziantep 14, Bilecik 13, Kahramanmaraþ 12, Amasya 12, Eskiþehir 10, Yalova 10, Þanlýurfa 10, Kütahya 9, Artvin 9, Bolu 8, Kilis 6, Düzce 6, Karaman 5, Aksaray 5, Bartýn 4, Çankýrý 4, Erzurum 4, Kýrþehir 3, Kýrklareli 3, Tekirdað 2, Zonguldak 2, Yozgat 2, Edirne 2, Hakkari 1, Tunceli 1, Bitlis 1, Muþ 1, Kayseri 1, Kýrýkkale 1". HÝÇ YANGIN ÇIKMAYAN ÝLLER Türkiye nin her tarafý cayýr cayýr yanarken, 8 il ormanlarýný korumayý baþardý. Van, Aðrý, Iðdýr, Bayburt, Ardahan, Siirt, Erzincan ve Nevþehir geçtiðimiz yýl orman yangýný çýkmayan iller oldu.(ýha) Çorum'da bir sinekten çýkan duman, polis, itfaiye, ambulans, Yedaþ ve Çorumgaz ekiplerini alarma geçirdi. Olay, önceki gece gece saat sýralarýnda Cemilbey Caddesi üzerinde bitiþiðindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, itfaiye ekipleri Göðüs Hastalýklarý Hastanesinin yanýndaki Özlem Sitesi'nin zemin katýnda bulunan bir marketten yangýn ihbarý aldý. Ýhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye aracý, 3 polis ekibi, 1 ambulans ile Yedaþ ve Çorumgaz'a ait acil müdahale ekipleri sevk edildi. Kýsa sürede yangýn ihbarý alýnan marketin önüne gelen ekipler market ve çevresinde yaptýklarý incelemede herhangi bir yangýn emaresine rastlayamadýlar. Kapalý olduðu için markete giremeyen itfaiye ve polis ekipleri, yangýnýn alt katlardaki depo bölümünde çýkmýþ olabileceðini düþünerek market yetkilisine telefonla ulaþarak detaylý inceleme yapmak için olay yerine gelmesini istediler. Kýsa sürede iþyerine gelen market müdürü, maðazayý açtý. Polis ve itfaiye ekipleri iþyerinde ve alt katlardaki depo bölümlerinde yap- CUMARTESÝ 15 AÐUSTOS Çorum da sinek alarmý Çorum'da bir sinekten çýkan duman, polis, itfaiye, ambulans, Yedaþ ve Çorumgaz ekiplerini alarma geçirdi. Ýtfaiye ekipleri duman ihbarý üzerine olay yerine intikal etti. týklarý incelemede, yangýn ihbarýna maðaza içersinde çalýþýr halde býrakýlan sinek öldürme cihazýnda yanan bir sinekten çýkan dumanýn yangýn alarmýný çalýþtýrmasý sonucunda meydana geldiðini belirlediler. Diðer taraftan çok sayýda iftaiye, polis ve ambulans ekiplerinin siren çalarak geldiði Cemilbey Caddesi'nde neler olduðunu merak edene mahalle sakinleri ise yangýn olmadýðýnýn öðrenince rahat bir nefes aldýlar. Yapýlan incelemenin ardýndan olay yerine gelen acil müdahale ekipleri normale döndüler.(ýha) CHP ve HDP nin oyununu Bahçeli bozdu CHP'den istifa eden Ýstanbul Milletvekili Çorumlu Ýhsan Özkes, CHP'nin kurguladýðý projede amacýn AK Parti'siz bir koalisyon kurulmasý olduðunu ifade ederek, "HDPnin yörüngesine giren CHP bu alana MHP'yi de çekmeye çalýþtý ve MHP'ye Baþbakanlýk teklifi yaptý?. Bahçeli bu tuzaðý bozdu" dedi. CHP'den istifa eden Ýstanbul Milletvekili Çorumlu Ýhsan Özkes, oranda aþmasýyla koalisyona ortak olarak ikrulan bu tuzaðý bozdu. CHP'den istifa ettiði açýklayan Ýstanbul Ve B planý devreye girdi. CHP baþtan tidara gelmesi kurgulamýþtý ve bu projede or- Milletvekili Ýhsan Özkes, resmi Twitterhesabý üzerinden koalisyon na istekli gözüküp,kös- CHP'nin beri AKP ile koalisyocektitaklarý da vardý. sürecine dair önemli Amaç AKP'siz bir tekli olmaya kararlý idi. açýklamalarda bulundu. koalisyon kurulmasýydý. HDPnin yörüngesi- Tüm istekleri yerine getirilirse AKP ile Ýþte Özkes'in ne giren CHP bu alana açýklamasýndan satýr koalisyona evet denilerek, böylece CHP ikti- MHP'yi de çekmeye baþlarý: çalýþtý ve MHP'ye Baþbakanlýk teklifi yaptý. dar yüzü görecekti. "CHP'nin ancak HDP'nin barajý yüksek Ýstekleri karþýlanmazsa "iþte Sayýn Bahçeli ku- gördünüz HURÞÝT BOZKURT Çorum'da olduðu gibi Türkiye ve dünya genelinde hýrsýzlýk olaylarý engellenemiyor. Çorum'da dün gece hýrsýzlýk olaylarýna bir yenisi daha eklendi. Bir eve hýrsýzlýk amacýyla giren þahýs, çevredeki duyarlý vatandaþlarýn polise ihbarý sonucunda engellendi. Edinilen bilgilere göre olay, Gülabibey Mahallesi Kafkasevler'de gece saat sýralarýnda bodrum kattaki bir mü istekli olmamýza raðmen AKP koalisyona yaklaþmadý" denile- ancak HDP'nin barajý yüksek oranda aþmasýyla koalisyona ortak olarak iktidara gelmesi kurgulanmýþtý ve bu projede ortaklarý da vardý."(haber7) Hýrsýzlýk giriþimi son anda önlendi evde hýrsýzlýk giriþimi yaþandý. Kimliði belirsiz bir þüpheli, bodrum kattaki evin camýný zorlayarak açmaya çalýþýrken çýkardýðý sesleri duyan bir vatandaþ polisi arayarak ihbarda bulundu. Kýsa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören þüpheli, olay yerinden hýzla koþarak ayrýldý. Kovalamacanýn yaþandýðý olayda hýrsýz karanlýðý fýrsat bilerek izini kaybettirdi. Polis olayla ilgili soruþturma baþlattý.

6 6 CUMARTESÝ 15 AÐUSTOS 2015 Ýskilip hastanesi yýl sonu tamam Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi tarafýndan yapýmý devam eden Ýskilip Atýf hoca Devlet Hastanesi yýl sonunda tamamlanacak. Yüklenici Firma Dem-ba Ýnþaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Þ firmasý hastane inþaatýnýn yapýmýna 4 Mart 2015 Çarþamba günü baþladý. Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret ederek bilgi veren Dem-ba Ýnþaat Taahhüt Sanayi Ticaret A.Þ. Sahibi Bahri Demirez ve Genel Müdürü Ozan Demirez, inþaatý tüm imkânlarýný seferber ederek en kýsa sürede tamamlayacaklarýný söyledi. Genel Müdür Ozan Demirez, bugün gelinen aþamada söz verdikleri gibi Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi yeni binasýnda kaliteli malzemelerle titiz bir iþçilik sergilediklerini, binanýn yüzde 80'lik kýsmýnýn bitirildiðini, 2015 yýlýnýn sonuna inþaatý tamamlamayý hedeflediklerini belirterek, emeði geçenlere teþekkür etti. Ýskilip Atýf hoca Devlet Hastanesi yýl sonunda tamamlanacak. Dem-ba Ýnþaat Taahhüt Sanayi Ticaret A.Þ. Sahibi Bahri Demirez ve Genel Müdürü Ozan Demirez, Baþkan Çatma yý ziyaret etti. AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, müteahhit firma yetkililerinden çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Belediye Baþkaný Recep Çatma ise, gecikme gibi bir þanssýzlýðýn yaþanmasýna raðmen Ýskilip'in bölgede örnek bir hastane binasýna sahip olduðunu belirterek,"baþbakanýmýz Prof. Dr. Sayýn Ahmet Davutoðlu, Saðlýk Bakanýmýz Sayýn Dr. Mehmet Müezzinoðlu, Çorum Milletvekilimiz TBMM Ýdare Amiri Sayýn Salim Uslu, Sayýn Dr. Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, TOKÝ Baþkaný M. Ergin Turan, Toki Baþkan yardýmcýlarý Mehmet Özçelik, Ahmet Þahin, Orhan Yüce, Uygulama Daire Baþkaný Ertuðrul Kurt, Uygulama Þube Müdürü Mustafa Altay Arýk, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, Dem-ba Ýnþaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Þ. sahibi Bahri Demirez, Genel Müdürü Ozan Demirez, Devlet Hastanesi Baþhekimi Özlem Ersoy Karka ve tüm emeði geçenlere teþekkür ederim" dedi. Çorum'un Ýskilip Ýlçesi'nde yapýmýna ara verilen 100 Yataklý Devlet Hastanesi nde inþaat çalýþmalarýnýn yüzde 80 oranýnda bitirildiði ifade edildi. 100 kiþilik bir ekiple çalýþmalarý devam eden hastane inþaatýný ziyaret eden AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, müteahhit firma yetkililerinden çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Hastane inþaatýnda devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Dem-Ba Ýnþaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Þ Genel Müdürü Ozan Demirez, inþaat çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiðini, çalýþmalarda hastanenin yapým iþinin yüzde 80'lik kýsmýnýn tamamlandýðýný, 100 kiþilik bir ekiple çalýþmalarýn aralýksýz sürdürüldüðünü söyledi. Hastane inþaatýný 2015 yýlý Aralýk ayýnda tamamlayarak teslim etmeyi hedeflediklerini kaydeden Demirez, Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu, Saðlýk Bakanýmýz Dr. Mehmet Müezzinoðlu ve Çorum Milletvekillerimiz baþta olmak üzere hastanemizin yapým iþinde emeði geçen bütün herkese teþekkür ederim þeklinde konuþtu.(ýha) Ýskilip te þehitlere mevlit Son zamanlarda ülke genelinde yaþanan terör olaylarýnda þehit düþen asker ve polislerimiz için mevlid okutuldu. AK Parti nin 14. kuruluþ yýldönümü olan 13 Aðustos Perþembe günü ikindi namazý öncesi Ýskilip Ulucamii nde þehitlerimiz için mevlid-i þerif okutuldu. Mevlid programýna AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, parti yönetim kurulu, cami cemaati ve Ýskilipliler katýldý. Elektrik kablolarý yeraltýna alýnýyor Ýskilip te elektrik kablolarý da yer altýna alýnýyor. Ýskilip Belediyesi tarafýndan altyapý çalýþmalarý aralýksýz devam ederken eþ zamanlý olarak elektrik kablolarý da yer altýna alýnýyor. Geçtiðimiz yýl þehir giriþi orta refüjde 600 metre uzunluðundaki alanda kablolarýn yer altýna alýnmasý iþlemi tamamlanmýþtý. Yapýlan açýklamaya göre, önceki gün baþlayan ve Þehitlik Anýtý ný da kapsayan stadyum yanýndan þehir merkezine doðru tüm kablolarý yeraltýna alma çalýþmasý aralýksýz devam ediyor. Çalýþmanýn kýsa zamanda tüm þehirde tamamlanmasý hedefleniyor. Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip'in bu güne kadar yürüttüðü çalýþmalarla tüm altyapýsýný tamamlamýþ kentleþme yolunda hýzlý adýmlarla ilerleyen bir ilçe olarak çevreye örnek teþkil edeceðini, üst yapý için tüm proje ve hazýrlýklarýn tamam olduðunu ifade etti. Alt yapýda ekip çoðaldý Ýskilip'te içme suyu altyapý yenileme çalýþmalarýnda ekip sayýsý ikiden üçe çýkarýldý. Öncelikli olarak ana yollarýn asfalt yapýlmasý hedefiyle çalýþma da söz konusu yollarda yoðunlaþtýrýldý. Yapýlan açýklamaya göre, bu çerçevede Hastane Yolu, 25 Mart Caddesi ve Pirinç Pazarýnda üç ekip halinde yürütülen çalýþmalar aralýksýz devam ediyor. Bilindiði gibi geçtiðimiz hafta Kazanlý bölgesi, Çorum Caddesi, Sýracettin Caddesi, Zübeyde Haným caddelerindeki altyapý yenileme çalýþmalarý tamamlanmýþtý. Belediye Baþkaný Recep Çatma ana yollarýn tamamlanmasýnýn hemen ardýndan asfalt çalýþmasýnýn yapýlmasý için gerekli giriþimlerde bulunduðunu, çalýþmadan kaynaklanan sýkýntýlarýn en aza indirilmesi için gereken her türlü çalýþmayý kýsa sürede tamamlamayý hedeflediklerini söyledi. Ýskilip'te içme suyu altyapý yenileme çalýþmalarýnda ekip sayýsý ikiden üçe çýkarýldý. Yeni konteynerler geldi Ýskilip te ikindi namazý öncesi Ýskilip Ulucamii nde þehitlerimiz için mevlid-i þerif okutuldu. Mevlid programýna AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, parti yönetim kurulu, cami cemaati ve Ýskilipliler katýldý. Ýskilip Belediyesi eski ve yýpranmýþ konteynerleri yenileri ile deðiþtiriyor. Ýskilip Belediyesi Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, eskimiþ konteynerlerden kaynaklanan olumsuzluklarý gidermek amacýyla yeni konteynerler gelmeye baþladý. Gelen konteynerler þehir merkezinden baþlanarak deðiþtirilecek. Eski konteynerler de onarýlarak hizmete sunulacak. Her þey daha Ýskilip te çalýþmalar hýzlandýrýldý. temiz bir Ýskilip için þiarýyla devam eden çalýþmalardan yeni konteynerlerle daha olumlu sonuç alýnacak. Konteynerler sýk aralýklarla dezenfekte edilecek. Diðer taraftan iki ekip halinde sinekle mücadele çalýþmalarýný aralýksýz devam ettiren Ýskilip Belediyesi çevre temizliði konusunda da önemli çalýþmalar yapma ve kaliteyi artýrma çabasýnda. Ýskilip Belediyesi eski ve yýpranmýþ konteynerleri yenileri ile deðiþtiriyor.

7 CUMARTESÝ 15 AÐUSTOS 2015 Çulhalý ya 1.2 milyon yatýrým Çulhalý, Delikli, Karamýnaltý Derelerinin Taþkýn Koruma ihalesini alan yüklenici firmaya yer teslimi yapýldý. Yer teslim törenine AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan Ýl Genel Meclis Üyeleri Ramazan Kelepircioðlu, Aziz Saruce, Ünal Cevizci, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, DSÝ Þube Müdürü Ýlker Arslan ve köy sakinleri katýldý. Milletvekili Uslu, yaptýðý açýklamada, "Devlet Su Ýþleri 5.Bölge Müdürlüðümüz tarafýndan tarihinde ihalesi yapýlan Çulhalý Köyü Delikli ve Karamýnaltý Dereleri Taþkýn Koruma iþi sözleþmesi tarihinde yüklenici ile imzalanmýþtýr. 1 Milyon 200 Bin TL olan iþin kapsamýnda; m çift taraflý kâgir taþkýn koruma duvarý ve 5 adet Plak köprü yapýlacaktýr. Projenin bitim tarihi ise Haziran 2016'dýr" dedi. Yüklenici Firma sahibi Mesut Ocaklý'dan projenin 2015 yýlý sonuna yetiþtirmesini isteyen Uslu, yetkililerden söz aldý yýlýnda Kanalizasyon Tesisi ve Çocuk Oyun Grubunun programa alýndýðýný belirten Uslu, su deposu ve kilit taþý yapýmý için Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan'dan gerekli çalýþmalarýn yapýlmasýný istedi. Köyün yeþillendirilmesi için de Orman Genel Müdürlüðü'nden gerekli katkýnýn saðlanacaðýný ifade etti. Çulhalý Köyü Muhtarý Mustafa Karipçin, ziyaretinden ve köye yapýlan yatýrýmlardan dolayý Uslu'ya teþekkür etti. Çulhalý, Delikli, Karamýnaltý Derelerinin Taþkýn Kýzkaraca ya 3 milyonluk gölet Koruma ihalesini alan yüklenici firmaya yer teslimi yapýldý. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz, AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Ýl Genel Meclis Üyesi Ali Sami Odabaþ, Ýkram Þahin ile birlikte Alaca'nýn Kýzkaraca Köyünü ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte köyde incelemelerde bulunan Uslu, Kýzkaraca Göletinin yükseltme çalýþmalarýnýn DSÝ tarafýndan tamamlandýðýný, sulama boru testlerinin 20 Aðustos tarihinde yapýlacaðýný belirterek, "1.500 dekar tarým arazimizin yararlanacaðý gölet AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Sungurlu Devlet Hastanesi Baþhekimi ve yöneticilerini ziyaret ederek ve sulamasý için 3 Milyon TL yatýrým yapmýþ olduk. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Milletvekili Uslu, Alaca'nýn Kýzkaraca Köyünü ziyaret etti. Hekim talepleri takipte incelemelerde bulundu. Ziyarette Baþhekim Uzman Doktor Osman AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Sungurlu Devlet Hastanesi Baþhekimi ve yöneticilerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Karakuþ'tan hastane ve çalýþmalarý hakkýnda bilgiler alan Uslu, hastane ve saðlýk çalýþanlarýnýn taleplerini dinledi. Çorum saðlýk yöneticileri ile zaman zaman bir araya geldiklerini belirten Uslu, "Çorum'daki hekim ihtiyaçlarý ile ilgili talepleri takip ediyoruz. Bakanýmýz ve ilgililerden 64. Dönem Devlet Hizmet Yükümlüsü Uzman Tabip ve Tabip Atamalarýnda gereken hassasiyeti Çorum'a göstermelerini istedik." dedi. Sungurlu da esnaf ziyareti 7 AK Parti þehitleri unutmadý AK Parti Ýl Teþkilatý þehitlerimiz için mevlid-i þerif okuttu. BURAK YALÇIN AK Parti'nin 14'üncü Kuruluþ Yýldönümü münasebetiyle önceki gün yatsý namazý öncesinde þehitlerimiz için mevlid-i þerif okutuldu. Ulu Camii'de düzenlenen duaya, AK Parti Çorum Milletvekili Mevlit Ulu Camii de yatsý namazý öncesinde okundu. TBMM Ýadre kuruluþu ile ülkenin selameti için ne kadar önemamiri Salim Uslu, Çorum Milletvekili Lütfiye li bir iþ yaptýðýný göstermiþtir. Milletin sandýða Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðyansýyan iradesiyle 14 yýldýr ilkelerinden ve helu ile bazý parti yöneticileri katýldý. deflerinden taviz vermeden iktidar görevini yürüak Parti Ýl Baþkaný Bekiroðlu, yaptýðý koten Ak Parti ilkeli,dürüst politika anlayýþý ile topnuþmada, "Partimizin kuruluþundan bu zamana lumsal mutabakata verdiði önemle halkýmýzýn tekadar görev alýp hakkýn rahmetine kavuþan ile veccühüne mazhar olmuþ olup, tarihi baþarýlara son dönemde hunharca þehit edilen deðerli vatan imza atmýþtýr. Ülkesine ve milletine hizmet aþkýybekçisi güvenlik güçlerimizin ruhlarýna yad ettik. la yola çýkan ak kadrolarýn maruz kaldýðý her türmerkez ve 14 ilçemizde mevlid-i þerif ove hatmi lü engellemelere raðmen ülkemize büyük bir geþerif okuma kararý aldýk. 12 Aðustos 2015'te kuliþim ve deðiþim süreci yaþatmýþtýr. Ak Parti iç rulan AK Parti'nin kuruluþ yýldönümünü bu þekilpolitikadan,dýþ politikaya, eðitimden saðlýða, dede kutlayalým istedik. Allah herkesten razý olsun." mokrasiden, insan haklarýna kadar her alanda dedi. devrim niteliðinde bir çok ilke imza atmayý baþarbekiroðlu, daha sonra yaptýðý yazýlý açýklamýþ bir partidir. Ak parti milletin hizmetkarý olmada ise, þöyle dedi: "14 Aðustos 2001 tarihinde mayý sürdürecektir. Tek gayemiz halkýmýzýn bize kurulduðu günden itibaren ülkemizi büyük bir olan inancýný teveccühünü yine halkýmýz için dabaþarý ile yöneten ve gücünü milletten alan partiha sarsýlmaz bir hale getirmek hedeflerimizi germizin 14.kuruluþ yýl dönümüne girmenin mutluçekleþtirerek ülkemizin ve milletimizin huzurunu luðunu ve onurunu yaþamaktayýz. refahýný kalýcý kýlmaktýr. Milli iradenin tek belirleyici güç olduðunu Bu duygu ve düþüncelerle partimizin 14.kukabul eden Türk milletinin devletiyle, ülkesiyle ruluþ yýlýnýn ülkemize ve milletimize hayýrlara bölünmez bütün olduðunu savunan insan mervesile olmasýný diliyorum." kezli siyaset yapma ilkesine sahip adalet ve kalbirlik ve beraberlik vurgusu kýnma partisi 14 yýl önce 14 aðustos 2001 tarihinak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen de kuruldu. Ülke sevdalýlarýnýn kurduðu ak parti Ceritoðlu ise,"okunan dualarýmýz ve hatmi þerifmillete efendilik için deðil millete hizmetkar ollerimizin yüzü suyu hürmetine Rabbim inþallah mak için yola çýkmýþtýr.14 aðustos 2001 tarihinde Türkiye'mize, Çorum'umuza hayýrlara vesile olan tabelalarýný asan Ak Parti ülkesinin büyük idealkararlarýn verilmesi ve daha mutlu günlerde evlerini bir an olsun unutmayan bütün Türkiye'yi latlarýmýzla, polislerimizle ve askerlerimizle tek kucaklayan bir partidir. AK Parti bu milletin ta vücut olarak birlik beraberlik içinde iyi günlerde kendisidir. iyi görevler yapmayý bize nasip etsin diyorum." Kuruluþundan bu yana geliþimin tüm hýzý ile Diye konuþtu. yaþanmasýnda ve Türkiye'nin lider ülkeler arasýnmevlitte cemaate gül suyu ve lokum ikram da yerini almasýnda önemli bir rolü olan Ak Parti edildi. Anaç tan 14. yýl mesajý AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. nin baþýna bela edilen Ermeni terör örgütü Yaþar Anaç, partisinin 14. kuruluþ yýlpkk dan kurtulmasý için milli birlik ve kardönümü nedeniyle mesaj yayýmladý. deþlik ruhunu yeniden canlandýrýlmýþ yaklaþýk 3 yýl boyunca þehit verilmemiþtir. BunPartiden yapýlan açýklamaya göre dan önceki oyunlarý ile sonuç alamayanlar AK Parti Çorum Milletvekili Anaç, mesajýnda þunlarý dile getirdi; eski defterleri kurcalayarak pkk belasýný TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Koalisyon hükümeti felaketini yaþaparti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arstekrar devreye sokmuþlardýr. Korkaklarýn mýþ, adeta harabeye dönmüþ güzel üllan, AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný zafer elde etmesi imkansýzdýr. Bu yüce milkemde milletin baðrýndan çýkmýþ üç beþ Ýlyas Özkan, Ýl Genel Meclis Üyeleri let bu oyunu bozacak terörü destekleyen hagüzel adam. Hz. Yusuf un medresesinramazan Kelepircioðlu, Aziz Sarüce, milerine de hadleri elbet bildirilecektir. AK de zorlama bir kararla tutularak muhtar Ünal Cevizciile birlikte Ýstanbul CadParti kurulduðu günde olduðu gibi bugünde bile yaptýrýlmak istenmeyen milletin desi üzerinde faaliyet gösteren esnafý tüm Türkiye'nin partisidir. Edirne den Hakadamý Temellerini attýklarý milletin parziyaret etti. kari'ye, Artvin'den Muðla ya kadar tüm vatisi AK Parti'nin bugün kuruluþunun 14. Yapýlan açýklamaya göre, esnafav. Yaþar Anaç tandaþlarýmýzý kucaklamýþ bundan sonrada yýlý. Kurulduðu günden bugüne güçlü lila sohbet eden Milletvekili Uslu, yakucaklamaya devam edecektir. Ýnsanýmýzýn der, baþarýlý Ak kadrolarla Türkiye'yi önce uçurumun pýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vehem bireysel problemlerin hem de toplumun tümüne kenarýndan alarak seçimlerde kendisini oluþturan, özü rerek, hayýrlý iþler temennisinde buyönelik problemlerin çözüm ortaðý olmuþtur. olan milletin desteðiyle dünyanýn en güçlü ekonomilundu. Uslu, yeni açýlacak olan Vollerden biri, sözü dinlenir, bölgesinde ve dünyada yer7 Haziran seçimlerinde tecelli eden millet iradekan Haçeroðlu ve kardeþlerinin iþletle bir olmuþ itibarýný olmazsa olmaz noktasýna taþýyan si sonucunda koalisyon kurulmasý yönünde üzerine meciliðini yaptýðý konfeksiyon maðabir destanýnýn adýdýr AK Parti. 13 yýllýk iktidar dönedüþen görevi yerine getirmiþ gelinen noktada AK parzasýný da ziyaret ederek 'Hayýrlý olsun' minde gerek kurduðu hükümetler gerekse belediyecitisiz bir koalisyonun, AK Partisiz bir hükümetin olatemennisinde bulundu. Milletvekili Uslu, Ýstanbul Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafý ziyaret etti. lik alanýnda yaptýðý hizmetlerle milletin gönlünde taht mayacaðý ortaya çýkmýþtýr. Türkiye'nin yarým kalan kurmuþ, ülkenin aslý esas yatýrýmlarýn ve hizmetlerin devamý için, istikrar için unsurlarýndan biri olmuþtur. yeniden büyük Türkiye için AK Parti bu milletin, bu Türkiye'nin geliþmesini ve ülkenin olmazsa olmasýdýr. Yeniden büyük Türkiye büyümesini hazmedemesen çok yaþa, milletimiz için, ülkem için Ak parti sen yen emperyalist batý, çýkar AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiçok yaþa. odaklarý, küresel güç serri Salim Uslu, Sungurlu Kaymakamlýðýna atanan Mitat mayeleri artýk emir eri olbu vesile ile baþta kurucularýmýz ve kurucu gegözen'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni göremayan, söz dinlemeyen ülvinde baþarýlar diledi. nel baþkanýmýz olmak üzere partimizi bugünlere gelkemizin içerdeki uþaklarý, Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere mesinde emeði geçen köy temsilerimizden il yönetitaþeron örgütler, vatan hasungurlu'ya gelen Salim Uslu, beraberinde AK Parti cilerimize, mahalle teþkilatlarýmýzdan ilçe teþkilatlarýini bilmem kaç çeþit ve Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Ýl Genel Meclisi mýza, kadýn kolu ve gençlik kolu teþkilatlarýmýza, milrenkten oluþan kiþiler eliyüyeleri Ramazan Kelepircioðlu, Aziz Sarüce, Ünal Celetvekillerimize, genel merkez teþkilatlarýmýza çok tele birçok kez darbe ve vizci ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sungurlu þekkür ediyorum. Aramýzdan ayrýlan dava adamlarýkaymakamlýðýna atanan Mitat Gözen'i makamýnda ziyaayaklanma giriþimlerinde mýza da Allah'tan rahmet diliyorum. Ýkinci yarýnýn ret etti. bulunmuþlardýr. Allah'ýn baþlamasý arifesinde þanlý tarihine nice baþarýlar ekleizni, Ferasetli lider, milleziyarette AK parti Çorum Milletvekili Salim Uslu mesi dilek ve temennilerimle AK Parti teþkilatlarýmýyeni Kaymakam Gözen'den bilgi aldý ve çalýþmalarýnda timizin desteðiyle boþa çýbaþarýlar diledi. zý ve gönüldaþlarýmýzý ve her seçimde baðrýna basan kartýlmýþ, millete tuzak kuranlar kazdýklarý kuyuya milletimizi tebrik ediyor 14. kuruluþ yýlýmýzý kutluyokaymakam Gözen'de ziyaretten duyduðu memnukendileri düþmüþtür. Kýrk niyeti dile getirerek Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdarum. Milletin partisini milletimize, milletimizi de Alre Amiri Salim Uslu ve Ýlçe yönetimine teþekkür etyýldýr dýþ ve iç destekle lah a emanet ediyoruz. ti.(ýha) Milletvekili Uslu, Mitat Gözen'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. özenle büyütülüp bu ülke- Uslu dan Kaymakam ziyareti

8 8 CUMARTESÝ 15 AÐUSTOS 2015 Kargý Kýzýlýrmak HES i Taner Yýldýz açacak RECEP MEBET Statkraft Enerji A.Þ. tarafýndan Çorum un Kargý ilçesinde yapýmý tamamlanan Kýzýlýrmak Hidroelektrik Santrali (HES) 26 Aðustos 2015 Çarþamba günü açýlýyor. Þirketin Türkiye de iþletmeye alýnan ikinci elektrik santrali olan Kargý Kýzýlýrmak HES, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz ýn katýlýmýyla üretime açýlacak. Saf enerjinin 120. yýlý sloganýyla duyurusu yapýlan açýlýþa Statkraft AS CEO su Christian Rynning Tønnesen ve Statkraft Enerji Genel Müdürü Olav Peter Hypher in de katýlacaðý öðrenildi. Hizmette 35 yýlý geride býrakan Dizsan Otomotiv, kuruluþ yýl dönümünü müþterileriyle kutladý. Dizsan 35 yaþýnda PROJE HAKKINDA Kargý Kýzýlýrmak Hidroelektrik Santrali Projesi (HES) Çorum un Osmancýk ilçesinde, Kýzýlýrmak nehri üzerinde bulunuyor. Kargý Kýzýlýrmak Enerji A.Þ. tarafýndan geliþtirilmekte olan proje için 2007 yýlýnda EPDK (Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu) inþa ve iþletim için 49 yýllýk üretim izni verdi. Kargý Barajý ve HES, projenin bir parçasý olmayan Osmancýk ilçesi ve Boyabat Barajý rezervuarý arasýnda Kýzýlýrmak nehrinin enerji potansiyelinden yararlanmak için mülga Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi Genel Müdürlüðü (EÝE) tarafýndan geliþtirildi. Statkraft Enerji nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; elektrik üretimi için su toplayýp Kargý Kýzýlýrmak HES, üretime hazýr. RECEP MEBET Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz yeterli basýncý saðlamak üzere Osmancýk ilçesine yaklaþýk 10 km mesafede nehir üzerine 11 metre yüksekliðinde bir baraj inþa edilecek. Bu baraj, deniz seviyesinden maksimum su seviyesi yüksekliði 405 metre olan ve 3 kilometrekare tarým alaný ve 1 kilometrekare orman ve kamu arazisini su altýnda býrakacak olan yapay bir göl meydana getirecek. Rezervuar, Kargý HES projesinin yaklaþýk 15 saat üretim yapabilmesi için gerekli depolamayý yapacak kapasiteye sahip olacak. Elektrik santralinin iþletilmesi sýrasýnda su seviyesinde 2.5 metrelik düþüþler söz konusu olabilecek. Baraj gövdesi yaklaþýk 500 metre uzunluðunda toprak dolgu olacak. Baraj gövdesinin güney ucunda beton bir dolu savak, kuzey kýsmýnda ise su alma yapýsý olacak. Su alma yapýsý sayesinde nehirden alýnan su 11.5 km uzunluðunda bir tünel vasýtasý ile Maksutlu Köyü'nün doðusundaki elektrik santraline aktarýlacak. Buradan da deniz seviyesinden 330 metre yükseklikteki Boyabat rezervuarýna akýtýlacak. Alana eriþim, baraj alaný için Ýstanbul Samsun yolundan, elektrik santrali alaný içinse 785 no'lu yoldan yapýlýyor. Ýnþaat süresince hizmet veren ofisler, atölyeler ve yaþam alanlarý proje sahasý içinde inþa edildi. Ýnþaat süreci boyunca projede 400 civarýnda iþçi çalýþtý. Santral binasýný merkezi þebekeye ve Kargý ilçesine baðlayacak olan 16 km uzunluðunda, 154kV luk bir iletim hattý inþa edildi. Tahmin edilen ortalama yýllýk üretim 470 GWh. Toplam üretim kapasitesi Türkiye'nin mevcut toplam hidroelektrik kapasitesinin yaklaþýk yüzde 1'ine eþit. Scania yetkili bayi ve servisi Dizsan Otomotiv, 35. kuruluþ yýl dönümünü önceki akþam düzenlenen programla kutladý. Anitta Otel de düzenlenen programa Dizsan Otomotiv Genel Müdürü Ömer Eren, Genel Müdür Yardýmcýsý Abdullah Çoban, Castrol Bölge Yöneticisi Umut Çakýr, BP Castrol Teknik Müdürü Tuba Yýldýrým ile Scania müþterileri katýldý. Castrol madeni yað grubu ürünlerinin de tanýtýldýðý programýn açýþ konuþmasýný Dizsan Otomotiv Genel Müdür Yardýmcýsý Abdullah Çoban yaptý. Hizmette 35 yýlý geride býrakan Dizsan Otomotiv in Scania nýn yeni modellerini müþterilerinin beðenisine sunduðunu anlatan Abdullah Çoban, servis hizmetleri alanýnda da dikkat çeken kampanyalar düzenlediklerini söyledi. SCANÝA DOSTLARINI UNUTMADIK Dizsan, sunduðu hizmetlerle Çorum ve ülke ekonomisine katma deðer ve fayda saðlamaya devam edecek diyen Çoban, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Castrol ün katkýlarýyla organize ettiðimiz programda Çorum un yaný sýra çevre il ve ilçelerdeki Scania dostlarýný bir araya getirmeyi, yýllara hasýl sürekli birlikteliðin pekiþmesini saðlamayý, sektörel paylaþýmlarda bulunarak ticari birlikteliðin dostluða dönüþtürülmesini amaçladýk yýlýndan bugüne, 30 yýlý aþkýn süredir bölgemizde Scania servis hizmetlerini yürüten Dizsan Otomotiv olarak, kýþýn zorlu koþullarýnda, yazýn sýcak ve uzak yol þartlarýnda Türkiye'nin her sathýnda birlikte olduðu ve hizmet ettiði dostlarý ile sektör analizi yaparak, kullandýklarý madeni yað ve yedek parçalarda Eski Dostlar kampanyasý ile her daim müþterilerinin yanýnda olma hissiyatýný yaþatmaya devam ediyoruz. Scania nýn R-400 R-440 ve G-400 serisi ve inþaat grubu araçlarý hakkýnda da bilgiler veren Çoban, 2016 yýlýnda Türkiye yollarýnda yerini alacak Euro6 motor, yakýt ekonomisinde ciddi tasarruf saðlayan, çevresel zararlý gaz salýnýmýndan uzak çevreci özellikleriyle önemli fayda ve kazanýmlar saðlayacak diye konuþtu. Orijinal yedek parçalarda yüzde 60'a varan indirimlerin saðlayan kampanyalarýnýn devam ettiðini belirten Çoban, Castrol Madeni Yaðlarý nýn Scania motorlarýnda saðladýðý yüksek performans ve yakýt ekonomisine dikkat çekti. Abdullah Çoban Tuba Yýldýrým YENÝ BAÞARILAR ÝÇÝN KOLLARI SIVADIK Dizsan Otomotiv Genel Müdürü Ömer Eren ise yaptýðý yazýlý açýklamada, Scania ile yeni baþarýlar için kollarý sývadýk mesajýný verdi. Eren, açýklamasýnda þu ifadelere yer aldý: Satýþ adetlerimiz ve elde ettiðimiz pazar payýnda Scania dostlarýnýn desteði büyük. Bu destekle yeni ve sürdürülebilir baþarýlara koþmaya devam edeceðiz. 16 ton üzeri Aðýr Ticari Araç Pazarý'nda 2015 yýlý Ocak-Temmuz döneminde adet araç satýþý gerçekleþerek toplam pazarda % 9.2 pazar payýna ulaþýlmýþ, Ýthal Aðýr Ticari Araç Pazarýnda ise % 31'lik pazar payý ile satýlan her üç araçtan bir tanesinin Scania marka olduðunu görmekteyiz. Baþarý yolunda göstermiþ olduðumuz azme deðerli destekleriyle katkýda bulunan tüm Scania dostlarýna müteþekkiriz. Satýþ Sonrasý Hizmetler kapsamýnda yapýlan çok ciddi fiyat indirimleri ve kampanyalarla Scania dostlarýnýn desteðine bir nebze olsun cevap verilebildiðimizi düþünüyoruz. Yeni markamýz olan DOD Aðýr Vasýta Ýkinci El imkânýný yine kurumsal olarak hizmete sunan firmamýz, 2016 yýlýnda yeni ürün gamý olan Euro-6 motorlu araçlarý Scania dostlarýnýn beðenisine sunacak. Uzunca zamandýr Avrupa yollarýnda zorlu testlere tabi tutulmuþ ve adýndan oldukça söz ettiren ba- CASTROL VECTON LA % 40 DAHA YÜKSEK PERFORMANS Çorum un Kargý ilçesinde yapýmý tamamlanan Kýzýlýrmak Hidroelektrik Santrali (HES) açýlýyor. Serdaroðlu Makina da Bosch ürünleri tanýtýldý RECEP MEBET Bosch elektrikli el aletleri, Serdaroðlu Makina nýn ev sahipliðinde Çorum da tanýtýldý. Bosch elektrikli el aletleri Çorum da tanýtýldý. Serdaroðlu Makina Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Þirketi nin ev sahipliðindeki program geçtiðimiz Çarþamba günü gerçekleþti. KSS Caddesi numara 88 deki iþyeri önünde gerçekleþen ve gün boyu süren tanýtýma sanayi esnafý ve ustalar büyük ilgi gösterdi. Firma Yetkilileri Mustafa ve Onur Serdaroðlu nun da hazýr bulunduðu Bosch Demo adlý etkinliklikte markanýn yeni nesil elektrikli el aletleri görücüye çýktý. Bosch ürünleriyle ilgili açýklama ve test uygulamalarýnýn da yer aldýðý etkinlik kokteyl ile sona erdi. Programda kürscania nýn yeni ve nostaljik modelleri de düzenlenen etkinlikte tanýtýldý. süye gelen BP Castrol Teknik Müdürü Tuba Yýldýrým, yaptýðý sunumda þarýlara imza atan Euro-6 motorlu araçlarýmýz daha Castrol Vecton SLD ile Sistem 5 Teknolojisi hakfazla yakýt ekonomisi saðlayacak, çevreye daha az kýnda Scania müþterilerine bilgiler verdi. zararlý gaz salýnýmý ile daha çevreci ve ekonomik bir Sistem 5 Teknolojisi ile geliþtirilen Castrol Vecmotor olarak karþýnýza çýkacak. Bunlarla birlikte yiton Motor Yaðlarý nýn yüzde 40 a kadar daha yüksek ne hizmetinize sunulan Scania Bakým Anlaþmasý performans saðladýðýný belirten Tuba Yýldýrým, ÝþiProtokolleri, Scania Kasko ve Scania Trafik Sigorta nizde baþarýlý olmak için aracýnýzdan en fazlasýný alhizmetleri de Scania Finans olarak Araç, Üst Yapý, manýz gerekir, ama araçlar uzun yolun zorlu koþullabakým Anlaþmasý ve Sigorta Finansmaný olarak rýnda yýpranýr ve performansý giderek azalýr. Benzerdestekleniyor. Birlikte koþacaðýmýz bu yolda daha siz Sistem5 Teknolojisi ile geliþtirilen yeni Castrol birçok baþarýlara imza atacaðýmýz güzel günler dilivecton motor yaðlarý sürekli deðiþen zorlu motor yoruz. koþullarýna uyum saðlayarak, motorda performans Yemek ikramýyla devam eden program, Dizsan azalmasýna neden olan 5 temel alanda motor perforotomotiv in 35. yýlý anýsýna hatýra fotoðrafý çektirilmansýný en üst düzeye çýkarmaya yardýmcý olur demesiyle sona erdi. di. Scania yetkili bayi ve servisi Dizsan Otomotiv, 35. kuruluþ yýl dönümünü düzenlenen programla kutladý.

9 Temel liseler kapatýlmalý Mehmet Öztürk Cenazeye giden eþi ve çocuklarý bir daha dönmedi Mecitözü'nde eþi ve çocuklarý için kayýp müracaatýnda bulunan H.K. (42), bir yakýnýnýn cenazesi için Ýskilip'e giden eþi ve çocuklarýndan bir daha haber alamadýðýný söyledi. Eþi N.K.'nýn (41), çocuklarý Y.K. (8) ve Þ.K. (5)'yi yanýna alarak bir akrabalarýnýn cenazesi için Ýskilip'e gittiðini Cumhuriyet Savcýlýðý'na bildiren baba H.K. tüm çabalarýna raðmen eþi ve çocuklarýna ulaþamadýðýný ve haber alamadýðýný belirtti. Baba H.K.'nýn müracaatý ile Cumhuriyet Savcýlýðý kayýplarýn bulunmasý için çalýþma baþlattý. (Haber Merkezi) Camdan atlayýp ailesinin gözlerinin önünde kaçtý Kargý Uzunyurt Köyü nde yaþanan olayda, 18 yaþýndaki genç bir kýz, evin penceresinden atlayarak ilerde bekleyen bir otomobile binerek evden kaçtý. Olay gözlerinin önünde cereyan eden aile, plakasýný alamadýklarý araçla ilgili Cumhuriyet Baþsavcýlýðý na müracaat ederek, kýzlarýnýn bulunmasýný istedi. (Haber Merkezi) Armut toplarken düþtü Sungurlu Eþme Köyü'nde armut aðacýndan düþen bir kiþi yoðum bakýmda tedavi altýna alýndý. Bahçesinde bulunan armut aðacýna çýkarak, armut toplamak isteyen 56 yaþýndaki V.Y., bastýðý dalýn kýrýlmasýyla 1,5 metreden yere düþtü. Çarpmanýn etkisi ile aðýr yaralanan talihsiz adam, kaldýrýldýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yoðun Bakým Ünitesi'nde tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Bir sinyal ihmali 6 kiþiyi yaraladý Yolun sol tarafýna geçen TIR'ýn sinyal vermemesi arkasýndan gelen iki aracýn birbirleriyle çarpýþmasýna neden oldu, feci kazada 6 kiþi yaralandý. Önceki gün Sungurlu-Çorum Yolu'nun 17'inci kilometresinde, A.S. (60) yönetimindeki TIR, sinyal vermeden yolun sol tarafýna geçti. O esnada arkadan gelen A.E. (41) yönetimindeki araç, TIR'a çarpmamak için ani bir fren yaptý. Bu sýrada arkadan gelen Þ.B. (36) yönetimindeki üçüncü araç, aniden fren yapan otomobile arkadan çarptý. Yaþanan kazada her iki araç sürücüsü olmak üzere, araçlarda bulunan yolculardan E.V. (40), A.E. (42), N.E. (15) ve E.E. (8) olmak üzere toplam 6 kiþi yaralandý. Yaralýlar sevk edildikleri Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Bayan þoför yaya anne ve kýzýna çarptý Cemilbey Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasýnda bayan sürücü, annesiyle birlikte karþýdan karþýya geçen 4 yaþýndaki kýz çocuðuna çarptý. Kazayý þans eseri hafif yaralanmayla atlatan Z.T. (4)'nin annesi Ý.T. (27) ve otomobil sürücüsü bayan S.A. (23) ayný anda büyük bir þok yaþadý. Yaralý çocuða müdahale eden çevre sakinleri her iki bayaný da sakinleþtirmeye çalýþtý. (Haber Merkezi) Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Eðitimde özelleþtirmeyi hýzlandýran temel liseler kapatýlmalýdýr. dedi. Konuya iliþkin açýklama yapan Öztürk, þunlarý söyledi: AKP iktidarý döneminde sayýlarý iki kat artan dershaneler, "paralel ile mücadele" adý altýnda kapatýlýp özel okula dönüþtürülmek istenirken, bu durumu fýrsata çevirmek isteyen MEB, "Temel Lise" adý altýnda yeni tür özel liseler oluþturmaya baþlamýþtýr. Dershanelerin kapatýlmasý ile ilgili kanunun Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilmesi de MEB'i durdurmamýþ ve temel liselerin faaliyetlerine devam edeceði açýklanmýþtýr. Çoðu dershaneden dönüþen, ara katlarda, iþ hanlarýnda açýlan ve bir okulda olmasý gereken en temel özelliklerin bile aranmadýðý temel liseler, bir taraftan ortaöðretim programýný uygularken, diðer taraftan öðrencileri üniversite sýnavýna hazýrlayacak þekilde yapýlandýrýlmýþtýr. MEB'in bu adýmý, lise eðitiminin içinin boþaltýlarak hýzla özelleþmesi ve tamamen üniversite sýnavýna endeksli hale getirilmesi anlamýna gelmektedir. Temel Lise adý altýnda öðrenim verecek ve öðrencileri üniversite sýnavýna da hazýrlayacak olan özel liselerin ücretleri þimdiden dershanelerin üç katýný bulmuþtur. Geçtiðimiz yýldan itibaren devlet liselerinde 11. ve 12. sýnýfta okuyan çok sayýda öðrenci sýnav kaygýsý ile kaydýný temel liselere aldýrmýþ, aileler on binlerce lira mali borcun altýna girmek zorunda býrakýlmýþtýr. Devlet liselerinden temel liselere kaçýsýn engellenmesi için devlet liselerinin de dershanecilik faaliyetleri yapmaya baþlamýþ olmasý düþündürücüdür. BAKANLIK OKULLARI ÝTÝBAR- SIZLAÞTIRIYOR Her ne kadar bu kurumlarýn adý "Temel Lise" olsa da, pratikte yine dershanecilik faaliyeti yapýlacak, hafta sonlarý ayrýca mezun öðrencilere yönelik dershane faaliyetleri yürütülecektir. Yapýlarý itibariyle temel liselerde lise müfredatýnýn büyük ölçüde göstermelik olarak uygulanacaðý, asýl amacýn öðrencileri sýnavlara hazýrlamak olduðu açýktýr. MEB, bu uygulamada ýsrar ederek, zaten sorunlu olan lise eðitiminin niteliðin daha da düþmesine neden olmakta, eðitim sistemini tamamen çökertmek için bütün gücüyle çalýþmaktadýr. MEB, eðitim öðretim yýlýnda aralarýnda temel liselerin de olduðu özel liselere gidecek her öðrenci baþýna "3 bin 220 TL" eðitim teþviki verileceðini açýklamýþtýr. Dershaneden dönüþen temel liseler ile özel okullar arasýndaki rekabet öðrencileri ve velileri þimdiden maðdur etmeye baþlamýþ, MEB'in yanlýþ politikalarý sonucunda özellikle 12. sýnýf öðrencileri YGS ve LYS'ye daha rahat hazýrlanabilmek için temel liselere yönelmiþtir. MEB'in anlamsýz inadýnýn bedelini yine öðrenci ve veliler ödemek zorunda býrakýlmaktadýr. Öðrencilerin temel liselere yoðun þekilde yöneliminin sürmesi durumunda önümüzdeki eðitim-öðretim yýlýnda çok sayýda branþ öðretmeninin norm kadro fazlasý haline düþmesi ve bu durumun yeni maðduriyetler yaratmasý kaçýnýlmaz görünmektedir. HALKIN PARASI HALKA HARCANMA- LI Eðitim Sen olarak yýllardýr kamu kaynaklarýnýn devlet okullarýna aktarýlmasý ve okullarýn ihtiyacý kadar ödenek almasý için yürüttüðümüz mücadelede öðrenci ve velilerimizin de bizimle ayný kaygýlarý taþýdýklarýný biliyoruz. Bu noktada velilerimize çaðrýmýz MEB'in "Temel Lise" tuzaðýna düþmemeleri, lise eðitiminin niteliðini daha da bozacak olan bu kurumlara çocuklarýný göndermemeleridir. Eðitimin kamusal niteliðini arttýrýlmadan, kamu kaynaklarýnýn özel okullar için deðil, devlet okullarý için kullanýlmasý saðlanmadan, saðlýklý bir eðitim sistemi oluþturmak mümkün deðildir. MEB, eðitimin zaten sorunlu olan kamusal niteliðini tamamen ortadan kaldýrmaya çalýþmakta, öðrenci ve velileri açýkça özel okullara yönlendirmektedir. Devlet okullarý acil ödenek beklerken, halktan toplanan vergilerle oluþan kamu kaynaklarýnýn özel okullara aktarýlmasý kabul edilemez. Yapýlmasý gereken, halkýn ödediði vergilerden oluþan kamu kaynaklarýnýn devlet okullarýna aktarýlmasý, eðitime yeterli bütçe, okullara ihtiyacý kadar ödenek ayrýlmasýdýr. Prof. Dr. Orhan Okay'ýn hazýrladýðý 'Ahmet Hamdi Tanpýnar' isimli kitabý okuyorum. Eserin üst baþlýðýnda "Bir Hülya Adamýnýn Romaný" ifadesi yer alýyor. (Dergah Yayýnlarý,2010, Ýstanbul) Yazar, þair, öðretmen ve akademisyen olan Tanpýnar'ýn hayatý anlatýlýrken çok sistemli bir yöntem kullanýlmýþ yýllarý arasýnda yaþayan Tanpýnar'ý ailesi, çevresi, yaþadýðý þehirler,yetiþme ortamý, fikirleri, üslubu, eserleri baðlamýnda tanýma imkaný buluyoruz. Kitabý, Hasan Paþa Kütüphanesi'nde gördüm ve hemen ödünç aldým. Kütüphaneler ne büyük medeniyet okullarýdýr! Bunu, oraya her gidiþimde bir kez daha anlýyorum. Kütüphane için özel binalarýn yapýlýþý, kütüphanecilik hizmetinin süreklilik arz etmesi, bilim, sanat, kültür alanlarýnda okuma ve araþtýrma ihtiyacý olanlarýn oraya gidip, gereksinimini rahatlýkla karþýlamasý bana çok etkileyici bir durum olarak görünüyor. Aldýðým kitabý günlerdir okuyorum. Ahmet Hamdi Tanpýnar'ýn eserlerini neredeyse otuz yýldýr okumaktaydým. Onun hayatýný böylesi bir kitaptan okurken eskiden beri oluþan kanaatlerimi de gözden geçiriyorum. Bir imparatorluk çocuðu olarak dünyaya gelen Ahmet Hamdi, babasýnýn memuriyeti sebebiyle Kerkük'te, Siirt'te, Antalya'da, Sinop'ta ve Ýstanbul'da okumuþtur. Ýmparatorluk coðrafyasýnda yetiþen Tanpýnar, yirminci yüzyýl Türkiyesi'nin oluþumunu görmüþ, idrak etmiþ ve bu baðlamda edebi eserler kaleme almýþ entelektüel yazar, þair ve akademisyenlerden biridir. Günümüzde onun eserlerinin özellikleri, fikirleri, yaklaþýmlarýyla bakýþ açýsýnýn özgünlüðü yoðun olarak tartýþýlmaktadýr. Ahmet Hamdi Tanpýnar modern dönem sanatçýsýdýr.yenilikçidir. Geliþime açýktýr. Ýnsana ait unsurlara dar çerçeveden bakmaz. Peþin hükümlü deðildir. Daima arayýþ içindedir. Onun entelektüel karasýzlýðý, yeni bakýþ açýlarýyla kolaylýkla bað kurmasýna imkan verir. Modern dönem insanýmýzýn iç dünyasýndaki çalkantýlarý, zihniyet sorunlarýný, sosyo-kültürel deðiþimin insanýmýzý etkileyiþ biçimlerini derinlemesine iþlemiþtir özellikle hikaye, roman,deneme ve makalelerinde. Tanpýnar, Türkçe'nin önemli yazar ve þairlerindendir. Üslup sahibidir. Dilimizin geliþimine büyük katkýlar saðlamýþtýr.edebi ve kültürel çalýþmalarýyla Cumhuriyet Dönemi edebiyatýmýzýn zenginleþmesine katkýde bulunmuþ önemli sanatçýlarýmýzdandýr. Onun,örneðin Beþ Þehir isimli deneme türündeki eseri; vatana, tarihe, kültüre, geleneðe bakýþýmýzda çok özel bir zenginlik kattýðýný belirtmeliyiz. * CUMARTESÝ 15 AÐUSTOS Þehitlerimize dua ettik YÜKSEL BASAR Türkiye Diyanet ve Vakýf Görevlileri Sendikasý (Diyanet- Sen)Çorum Þubesi'nce þehitlerimiz için mevlit okutuldu. Diyanet-Sen Çorum Þubesi'nce tüm þehitlerimiz için mevlit okundu. Mevlit programýna Diyanet Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile cemaat katýldý. Akþemseddin Camii'nde Cuma Namazý öncesinde okunan mevlidi þerifte Kur'an'ý Kerim okundu, þehitlere dua edildi. Türkiye Diyanet ve Vakýf Görevlileri Sendikasý (Diyanet-Sen) Çorum Þubesi'nce þehitlerimiz için mevlit okutuldu. A. Hamdi Tanpýnar'ýn Hayatýný Okurken "Bir Hülya Adamýnýn Romaný, Ahmet Hamdi Tanpýnar" adlý eser farklý okumalara açýk bir kitap bence. O elimizdeyken, zihnimiz baþka konulara da kapý aralýyor.yakýn tarihimize daha yakýndan bakýyoruz kitabý hazýrlayan Orhan Okay'ýn tematik yaklaþýmýyla. Tanpýnar'ýn çocukluk ve gençlik dönemi, yirminci yüzyýlýn ilk çeyreði, yaklaþýk olarak dedelerimizin hayatta olduðu dönemdir. Ýmparatorluk, Balkan savaþýyla Birinci Dünya savaþý sonucunda yýkýlma noktasýna gelmiþtir. Kurtuluþ Savaþý baþlamýþ ve neticesinde yeni devletimiz kurulmuþtur. Tanpýnar'ýn hayatý bir bakýma dedelerimizin hayatýyla benzerlikler taþýmakla beraber; her birinin çevre, kiþilik ve imkan farklýlýklarý yaþamlarýnýn akýþýný da daðiþtirmiþtir haliyle. Kitap masamdayken, ara sýra geri yaslanýp düþünüyorum. Tanpýnar'ýn yaþadýðý devrin özellikleri kendi aile geçmiþimizle de ilgilidir.ddelerimizin,ninelerimizin yaþadýðý o yýllar. Onlarýn hayatýna dair ne biliyoruz ki? Düþünüþün devamýnda,dedelerimizin hayat hikayesini yeterince bilmememin sýkýntýsýný hissediyorum o an. Bu eksiklik, benim okuma bilincimin köklenmesini, dahasý yakýn tarihi daha iyi kavrama imkanýmý kýsýtlýyor. Babamla annem kendi babalarýnýn hayatýna dair sadece askerlikle ilgili bir kaç durumu anlatýrlardý. Her ikisi de dokuz yýl askerlik yapmýþ. Amcalarý Çanakkale'de þehit olmuþ. Babamýn babasý, üç yerinden yaralanmýþ. Yunan'a esir düþmüþ. Sonra, kurtulunca dönmüþ. Annemin babasý ise, Ýstanbul'da, Sultan 2.Abdülhamit döneminde sarayda süvari çavuþu olarak askerliðini tamamlamýþ, Bir ara asker olarak Selanik bölgesinde,bazý Balkan kasabalarýnda da bulunmuþ. Bilebildiðimiz bütün hikaye bu kadar dedelerimize ait. Sosyal hafýzamýz zayýf. Tanpýnar'ýn hayatýný farklý yönleriyle anlatan eseri okurken, sosyal hafýza zayýflýðýmýzý düþündüm. Genelde aile geçmiþimizi bilemiyoruz. Yazýlý kaynaklarýmýz yok elimizde onlarla ilgili. Bilenlerin yaþarken anlattýklarýný yazýya geçirmede ihmalkar davranmýþýz kendi adýma. Sanýrým, sýklýkla yakýndýðýmýz toplumsal hafýzamýzýn zayýflýðýnýn sebeplerinden biri, aile tarihimizi kayýt altýna almada yeterince caba sarfetmememizdir. Neticede bu kitap bana þunlarý hatýrlattý bir kez daha: Son asýr içerisinde dünyanýn en aðýr tecrübelerini yaþadýk. Çanakkale'de dünyanýn en büyük zaferini kazandýk. Ýþgal edilen vatanýmýzý kurtararak modern devletimizi kurduk. Bunlarý baþaran dedelerimizin, ninelerimizin hayat hikayelerini iyice öðrenmeye ihtiyacýmýz var saðlýklý bir tarih bilinci oluþturabilmek için. DEÐÝNMELER Mevlidi þerifte Kur'an'ý Kerim okundu, þehitlere dua edildi. Þahin ERTÜRK Akþemseddin Camii'nde Cuma Namazý öncesinde dua okundu.

10 10 CUMARTESÝ 15 AÐUSTOS 2015 Kadýn mücadelemize güvenerek yürüyeceðiz Eðitim Sen Çorum Þube Kadýn Sekreteri Evrim Gülez, devam eden Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmeleriyle ilgili yazýlý basýn açýklamasý yaptý. Yýllardýr erkeklerden oluþan toplu sözleþme masalarýnda kadýn taleplerinin erkekler tarafýndan üstünkörü dile getirilmesine KESK olarak itiraz ettik. diyen Gülez, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; 3 Aðustos'ta gerçekleþen ilk oturumda Konfederasyonumuzun genel yaklaþýmýný ve taleplerini ifade eden Eþ Genel Baþkanýmýz Sayýn Lami Özgen, bu ilkelerimiz çerçevesinde kadýn taleplerinin kadýn sekreterliði tarafýndan dile getirileceðini belirtmiþtir. Ancak, ilk oturumda Çalýþma Bakaný zaman darlýðý ve gündem bahane edilerek, gerçekleþecek olan ikinci oturumda iþ kollarý raporlarýna geçilmeden önce kadýn taleplerimizin sunulabileceðini söylemiþtir. Sayýn Bakan, ikinci oturumda, tüm kamuoyu önünde söy- Baþkan dan hayýrlý olsun ziyareti Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir lediklerini unutmuþ olacak ki, masada kadýn temsiliyetine tahammülü olmayan Memur Sen in ''görüþmeleri terk ederiz'' tehdidine boyun eðerek çark etmiþtir. Masada bir kadýnýn bulunmasýný ve kadýn taleplerinin ayrýca dile getirilmesinin masa düzenine ve yönetmeliðe aykýrý olduðunu savunan Memur Sen Baþkaný ve Çalýþma Bakaný, masada farklý taraflarda oturmuþ olsalar da kadýn düþmanlýðýnda ayný safta olduklarýný bir kez daha ilan etmiþlerdir. Sýrtýný emekçiye deðil anti demokratik yasalara ve yönetmeliklere dayayan bu anlayýþ sadece KESK'li kadýnlara karþý deðil, tüm kadýnlara yönelik açýk bir düþmanlýk sergilemiþlerdir. KESK ÝCAZET ÝLE DEÐÝL MÜCA- DELE ÝLE VAR OL- DU 13 Aðustos günü Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatcý nýn açýklamalarý bu anlayýþýn ne olduðunu ortaya koymuþtur. Ký- Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Mustafa Masatlý'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. rýntýlarý kazaným olarak sunanlar milyonlarca kamu çalýþanýn ve emekliyi enflasyonu ezdiren satýþ sözleþmesine imza attýklarýný ne çabuk unuttular. KESK'in mücadelesini görmeyenler vesayet sendikacýlýðýnda çýðýr açarak KESK'in masadaki mücadelesini "provoke ediyorsunuz" diyerek içine düþtükleri acziyeti kurtarmaya çalýþýyorlar. Memnun Sen Ýl Temsilcisinin KESK'e "yasanýn merhametiyle masada oturuyorlar" yakýþtýrmasý yapmasý içine düþtükleri psikolojik hali en net þekilde yansýtmaktadýr. Biz icazetle deðil, mücadele ile meydandayýz. Memnun Sen'in 13 yýldýr AKP'nin kanatlarý altýnda hormon alarak nasýl büyüdüðünü herkes biliyor. Biz, hükümetlerin merhametiyle, icazetleriyle büyümedik. Biz vesayet sendikacýlýðý yapmadýk. Biz mücadele dolu tarihimiz ile bugünlere geldik. KESK li kadýnlar olarak; 7 Haziran seçimlerinde ortaya çý- Þahiner, Mustafa Kemal Paþa Kaymakamlýðýna atanarak göreve baþlayan Mustafa Ma- kan halk iradesini hiçe sayarak, geçici hükümet adýna görüþmelere katýlan ve milletvekili bile olmayan Çalýþma Bakanýna, yasa, kasa ve masa düzleminde satýþ sözleþmeleri imzalamayý kültür haline getirmiþ, görüþmelerde tek bir kadýnýn bulunmasýna dahi tahammül gösteremeyen Memur Sen Baþkanýna sormak istiyoruz; kadýnlarýn konuþmasýndan neden korkuyorsunuz? Çalýþma yaþamýnda kadýn emekçilerin var olan yýðýnca sorununa her gün bir yenisi eklenirken, Kadýn taleplerinin ve görüþlerinin bu masada kadýnlar tarafýndan dile getirilmesinden niçin rahatsýz oluyorsunuz? Sýmsýký sarýldýðýnýz erkek iktidarlarýnýzýn sarsýlmasýndan mý ürküyorsunuz! Satýþ düzeninizi bozduðumuz için mi bizi düzen bozmakla suçluyorsunuz? Bundan sonra da kadýn gücümüze, kadýn emeðimize ve örgütlü kadýn mücadelemize güvenerek yürüyeceðiz. satlý'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Bursa Mustafa Kemal Paþa'ya kaymakam olarak atanan Mustafa Masatlý'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Baþkan Þahiner Kaymakam Masatlý'ya yeni görevinde baþarýlar diledi. Kaymakam Masatlý'da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Baþkan Þahiner'e teþekkür etti.(ýha) Hitit Akademi Derneði nden Cevabý Zor Sorular * Malum siyasi parti barajý geçemez ise çözüm süreci biter propagandasý ile toplum mühendisliði yapan çevrelerin oyununa gelen muhafazakâr Kürtler ile Türkler in bugün yaþanan vahim geliþmeler ýþýðýnda düþünceleri nelerdir? * Barýþa katký sunmasý için bu partiye destek veren Kürt ve Türkler bu oluþumu zerre kadar kale almayan hatta onu yok sayarak kendi eylem pratiði içerisine çeken PKK gerçegini gördükleri bugünlerde ne düþünmektedirler? * Türkiye tarihinde onca siyasi parti teröre bulaþmalarý nedeniyle kapatýlmýþken belki en az onlar kadar þiddetle içli dýþlý olmasýna raðmen Çözüm Süreci uðruna malum siyasi oluþuma göz yuman devlet aklýný, bugün doksanlý yýllara dönmekle itham edenler, bunlara ovada siyaset yerine daðdaki þiddeti þehre taþýmalarýnýn hesabýný sormayý düþünmekte midirler? * Sabah halký silahlanmaya, öðle ayaklanmaya, akþam barýþ ve kardeþliðe davet eden samimiyetsiz ve iki yüzlü þahýslara gazeteleri, haber siteleri ve kanallarýnýn baþ köþelerinde aðýrlayarak bu milletin aklýyla ve sabrýyla dalga geçenler hangi güç odaklarýna hizmet etmektedirler? * Sýrtlarýný terör örgütlerine, silaha, þiddete dayadýklarýný ilan edenlere destek verenler, Türkiyelilik iddiasý ile ortaya çýkan, çýkartýlan boyalanýp cilalanarak servis edilen bu oluþuma, tarafýnýn neden Türkiye, demokrasi ve barýþ olmadýðýný sormayý düþünmekte midirler? * PKK nýn canice iþlediði cinayetleri kýnamak yerine kendi terörünü IÞÝD ile kýyaslamak suretiyle masum göstererek, meþruiyet peþinde koþan bu çevrelere prim verenler için kim ne yaparsa ve nasýl olursa teröristtir? * Çözüm Süreci ni baþlatan ve sürdüren irade yerine bu süreçte aracýlýktan baþka bir rolünün olmadýðýný her halükarda deklare eden malum partiyi barýþ güvercini olarak pazarlayan bazý medya, aydýn ve entel çevrelerin bu iþten çýkarlarý nelerdir? * Çözüm sürecinin temel amacý daðdakileri ovada siyaset sahnesine çekmekti. Oysaki daðdakiler orada kaldý. Onlarýn elinden silah, ovadakilerin dilinden þiddet hiç eksik olmadý. Oslo dan sonra büyük uðraþlar ile yeniden baþlatýlan bu barýþ sürecinin de yine terör ve uzantýlarý tarafýndan sabote edildiði açýkça ortada dururken malum siyasi çevreler ve PKK güzellemesi yapanlar hangi kirli hesaplarýn içerisindedir? * Zergele kampýna keþif heyeti gönderenler acaba daða kaçýrýlan sivillerin, canlý bombalarla, suikastlarla canice katledilen ülke insaný için neden keþif heyetleri kurmamýþlardýr? * Canilere terörist diyemeyen, þehitlere adeta boþtan yere öldüler demeye getiren bu güruhlar malum çevreler gibi güvenliklerini gerilla dedikleri teröristlere mi býrakmýþlardýr? * Yollarý kesen, mayýnlý tuzaklar kuran, barajlara saldýran, iþ makinelerini yakan, halktan PKK için haraç toplayan, belediye imkanlarýný daða servis yapan, milletvekillleri bizzat daða silah taþýyan, sýrtlarýýný onlara dayadýklarýný açýkça deklare eden, ilhamýný ve emirlerini daðdan alan bir yapý evrensel hukuk deðerleri ve demokrasi kurallarýnca ne kadar meþrudur? * Uluslararasý, insan, silah, eroin kaçakçýlýðý ile büyük bir rant aðý kurmuþ olan PKK nýn söz konusu sömürü düzeni yýkýlmadan barýþ ve demokrasi projele- Hitit Akademi Derneði adýna dernek baþkaný, Yrd. Doç. Dr. Zekeriya IÞIK Parklara uyarý levhasý Sungurlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü tarafýndan mesire alanlarý deðiþik bölgelerdeki parklarýn farklý bölgelerine vatandaþlarý uyarýcý levhalar asýlýyor. Vatandaþlarýn çevreyi kirletmemesi için asýlan tabelalarda Çevremizi temiz tutalým, Yerlere sigara izmariti ve çöp atmayalým, Kabuklu yemiþlerinizi yerlere atmayýnýz, çimlere basmayýnýz, Piknik alanýnda alkol kullanmak yasaktýr' ifadeleri bulunan levhalar ile vatandaþlarýn bu konularda bilinçlendirilmesi Park ve mesire alanlarýna vatandaþlar yönelik uyarýcý levhalar asýlýyor. Parklar daha güvenli olacak Sungurlu da oyun parklarýnýn artýk daha güvenli ve modern bir hale getirildiði belirtildi. Parklara oyun grubu yerleþtirildi. rine itibar ederek silah býrakacaðýný düþünmek ne kadar makuldür? * Daha üç beþ ay önce bu Çözüm Süreci nedir, içinde ne vardýr bilmiyoruz diyerek çözümü destekleyen çevreleri ihanetle suçlayan ve aðýr bir þekilde eleþtiren muhalifler, malum medya kuruluþlarý, örgütler ve uzantýlarý birden bire çözüm hakkýnda onu hararetle savunacak hatta baðýrlarýna basacak kadar bilgi ve bilince nasýl ulaþmýþlardýr? * Madem herkes bu kadar Çözüm Süreci nin ne olduðunu biliyordu ise Türk siyaset tarihinin en büyük dönüþlerinden biri olan bu kaypaklýðýn altýnda yatan sebepler ve hesaplar nelerdir? * Devleti doksanlý yýllarýn güvenlikçi politikalarýna dönemkle suçlayan, þehitlere, þehit ailelerine apaçýk büyük bir haksýzlýk ve saygýsýzlýk yapan malum çevreler, çatýþmanýn dahi olmadýðý zamanlarda yolda, çarþýda, evinde eþi ve çocuklarýnýn gözü önünde güvenlik güçlerimizi hunharca katleden teröristlere deðil, doksanlar Ortaçað karanlýðýndaki mazoþist örgütlere döndüðünü neden söyleyememektedirler? * Ýktidar kaybedecekse býrakalým Türkiye de kaybetsin diyen ve bu uðurda büyük bir mücadele verenler: Bu savaþýn kaybedenleri belli ise kazananlarý kimlerdir? * Her geçen gün hain saldýrýlarýn artýrýldýðý sözde barýþ çaðrýsý yapanlarýn samimiyetten yoksun davranýþ ve tutumlarýna itibar kazandýrýlmaya çalýþýldýðý bu kaypak zeminde silahlarýn tehtidi altýnda býrakýlan devlet, hangi þartlara mecbur býrakýlmaya çalýþýlmaktadýr? amaçlanýyor. Mesire alanýnýn ve parklarýn çevresinin kirlenmemesi için Sungurlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü tarafýndan bir takým ön- Parklarýn temiz tutulmasý için uyarýda bulunuldu. lemler alýndý. Yaz sýcaklarýnýn kendisini iyiden iyiye gösterdiði bu günlerde günün stres ve yorgunluðunu atmak için mesire alanlarý ve parklara akýn eden vatandaþlara yönelik Park ve Bahçeler Müdürlüðü tarafýndan uyarý levhalarý takýldý. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner büyük bir özveri ile çalýþtýkla- Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, çocuklarýn akýnýna uðrayan oyun parklarýnýn artýk daha güvenli ve modern bir hale getirildiðini söyledi. Baþkan Þahiner, "Parklarýmýzdaki çocuk oyun alanlarýnýn altýna yumuþak kauçuk karolar döþüyoruz. Önceden çakýl taþý yada kum taneleri ile doluydu. Çocuklarýmýz düþtüðü zaman elleri ayaklarý yaralanýyordu. Yeni uygulama ile artýk düþtükleri zaman elleri ayaklarý dirsekleri acýmayacak ve yaralanmayacaklar. Toki konutlarýnýn bulunduðu mevkideki 3 adet oyun parkýna ve Hacettepe Mahallesi Yesevi Caddesinde yeni yaptýðýmýz parkta toplam 1000 metrekare Avrupa stantlarýnda saðlýða zararý olmayan kauçuk döþendi. Çocuklarýmýzýn daha güzel ve nezih alanlarda oyun oynamasýný arzuluyoruz. Bu yeni uygulamamýz güzel ilçemiz ve tüm çocuklarýmýz için hayýrlý uðurlu olsun diye konuþtu.(ýha) ÖNERÝLER Bütün bu ve buna benzer sorular ve akýllara gelen çoðu kirli baðlantýlarla ancak izah edilebilecek cevaplar, bugün Türkiye tarihinin çok önemli bir barýþ ve kardeþlik projesi olan Çözüm Sürecini yok etme aþamasýna kadar gelmiþtir. Devleti ve güvenlik güçlerinin kamu düzenini saðlama çabalarýný itibarsýzlaþtýran davranýþ ve tutumlar, bu uðurda þehitler veren milletimizi germeye, sinir uçlarýný sivriltmeye, marjinal düþünce ve tutumlarýn toplumsal bir refleks ile yeþermesine zemin hazýrlamaktadýr. Bu kaygý verici geliþmeler ýþýðýnda sorumlu bir sivil toplum kuruluþu olarak bizim kanaatimiz ve güçlü tavsiyelerimiz þunlardýr: * Hükümetin önceliði kamu güvenliði ve kesin devlet otoritesinin saðlanmasý olmalýdýr. * Çözüm sürecinde bölge halkýný temsil gücü olan insanlar, sivil toplum kuruluþlarý sürecin merkezine yerleþtirilmeli, samimiyeti kadar iþlevinin de olmadýðý görülen malum siyasi oluþuma gereðinden fazla rol verilerek daha fazla zaman kaybedilmemelidir. * Türkiye nin gelecek vizyonu, bütün vatandaþlarýmýzýn huzur ve refahý için sürdürdüðü demokratikleþme ve kalkýnma hamleleri terörist saldýrýlara raðmen aralýksýz sürdürülmelidir. * Ýran, Irak, Kuzey Irak yerel yönetimi, ABD ile diðer uluslararasý dengelerin de ikna edildiði kapsamlý bir iþbirliði ile Irak ýn kuzeyini tamamen PKK dan temizleyecek çok yönlü bir güvenlik koridoru oluþturulmasý için harekete geçilmelidir. * Kamu güvenliði ve Çözüm Sürecini birbirinin alternatifi gibi göstermek suretiyle teröre güç, meþruiyet ve zaman kazandýrmaya yönelik giriþimler kesinlikle dikkate alýnmamalý, devlet her iki yönde de kararlý bir þekilde yoluna devam etmelidir.

11 CUMARTESÝ 15 AÐUSTOS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þevvâl 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:2 Aðustos 1431 Hýzýr: AÐUSTOS HATIRLATMA:YENÝ HÝLÂL Zil-ka'de Ayý'nýn hilâli, bugün Türkiye saati ile 10.08'de ilk defâ, Avusturalya kýtasýnýn doðusundan itibâren itibâren görülmeye baþlanacaktýr. ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Trabzon fethi (1461) - Trablusgarb fethi (1551) - Av mevsimi açýlýþý - Gaziantep Fuarý NÖBETÇÝ ECZANELER ALBAYRAK ECZANESÝ E.ÞEFKAT GÜLER (TEL: ) ULUKAVAK MH.TARAKÇI 8.SOK.32/B - ULUKAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI DAMLA GÜMÜÞAÐA ECZANESÝ AHMET ÇORUMLU (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR 5.SOK. NO:2/B - ÖZEL ELÝT PARK HAST. KARÞISI BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ SEDA KOÇAK (TEL: ) HÜRRÝYET CAD. NO:13 - SAAT KULESÝ YANI METEOROLOJÝ CUMARTESÝ BAÞAK ECZANESÝ ERDAL ATLAMAZ (TEL: ) ÝNÖNÜ CD. NO: 6/C - ÝÞ BANKASI YANI BOZDOÐAN ECZANESÝ ARÝF BOZDOGAN (TEL: ) CEMÝLBEY CAD. 74/E - CUMA PAZARI YANI PAZAR BOSTANCI ECZANESÝ S.AHMET BOSTANCI (TEL: ) GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:30/A - METROPOL ALTI VEFAT EDENLER 1-Erdek Köyü' nden, Satýlmýþ DIVRAK' ýn eþi, Oðuz DIVRAK' ýn annesi, Mustafa ÝN, Arslan EKÝ- CÝ, Duran SIR ve Hüseyin EKER' in kayýnvalidesi; Güller DIVRAK. 2-Mecitözü, Kuyucak Köyü' nden gelme, Halk Otobüsü Ýþletmecilerinden Yusuf ve Hacý Þamil TE- MUR' un babasý; Fevzi TEMUR. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Eþref Ertekin in Günlüklerinden Seçmeler Teþrin-i Sani 938 Cumartesi. Bugün kütüphanede vakfiyeler üzerine çalýþýrken Maarif Müdürü geldi. Yazdýklarýmý gösterdim. Çok memnun oldular. "Bunlarýn hemen aynen suretlerinin alýnmasýný" söyledi. Sonra þuradan buradan, tarihlerden, köylerden konuþurken (Zalnun) köyünden ve zaviyesinde bulunan türbe ve mezarlarýn taþlarý yazýlý olduðundan bahsedildi. Müdür Bey, "yarýn oraya gidilse nasýl olur" dedi. Pekâlâ, gidelim dedik. Müdür Bey, "Ýbrahim Bey de gitsin," dedi. Ben de, amcamý da götürelim, dedim. "Pekâlâ" dediler. "Noter Ýhsan Bey'i ve Þoför Kemal'i bulup levazýmatý hazýrlayýp kaçta gidileceðini bana haber veriniz" deyip Müdür Bey gitti. Mustafa Aðayý gönderdim. Noter'i çaðýrttýk. Meseleyi anlattýk. "Pekâlâ" dedi. Þoförü bulamadýk. Hanlarý arattýrýyorum. Öðleye kadar Noter Ankara'da gördüðü merasimi tafsilatýyla anlattý, gittiler. Ben de eve geldim. Arkadaþla baldýz Fevziye var imiþ. Ýliþkir kavurdular yedim. Kütüphaneye gittim. Berberi çaðýrttým týraþ oldum. Mustafa Aðayý þoföre birkaç defa gönderdim. Kemal geldi. Hazýr olduðunu söyledi. Saat sekizde hareket edilecek, kararlaþtýrýldý. Ýbrahim Bey geldi. Yemek meselesini müþavere ettik. Sabah yemeðine çay, peynir, zeytin. Öðleye de Ýbrahim Bey tavuk kýzartacak, Amcam helva yaptýracak, ben pilav, Noter de dolma yaptýrmak üzere karar verdik. Noter gelince kararý ona da tefhim ettim. Müdür Bey'e de haber gönderdik. Akþam eve geldim. Sabaha pilav hazýr etmelerini söyledim. 27 Teþrin-i Sani 938 Pazar Zannun (Zalnun-Danýn) Köyü - Kýrklar Tepesi Gezisi Bu sabah saat altýda kalktým. Arkadaþ pilav piþirmeye aþaðý indi. Ben de elbisemi giyindim. Saat yedide kütüphaneye gittim. Mustafa Aða geldi. Ekmek, þeker aldýrttým. Evden lambalarý getirmeye gönderdim. Otomobil geldi. Þoför Kemal'i içeri aldým. Çay içerken Foto Hasan Basri geldi. Ekmek yemeye eve gitti. Sonra Ýbrahim Bey geldi. Noter ile Sadi Bey gelmediler. Adam gönderiyoruz. Amcam geldi. Mustafa Aða evden radyum lambalarýný getirdi. Amcamgilin ve bizim evin lambalarý. Ahmet'in dükkânýn lambasýný da Faruk getirdi. Bizimkini eve gönderdim. Ýki lamba yeter dedik. Yemekleri sepetlerle otomobilin önüne baðladýlar. Lambalarý içeri aldýk. Noter ve Sadi de geldiler. Saat sekiz buçukta hareket ettik. Maarif dairesinin önüne vardýk. Müdür bindi, yola çýktýk. Saat buçuðu beþ geçiyordu Mecitözü þosesinden gidiyoruz. Hava serin esiyor. Ýnsan adeta üþüyor. Lakin gökyüzü berrak mavi, güneþ kýrmýzý. Sonbaharýn en iyi günlerinden bir gün yaþýyoruz. Elvan Çelebi'ye dönecek yerdeki Söðütlü Pýnarýný bir kilometre daha geçtik. Yolun sol tarafýnda bir ham yola saptýk. Güneye gittik, epeyce gittik. Yolun sol tarafýnda ufacýk bir yýðma tepe gösterdiler. Þoför zaten Zalnunlu. Zalnunlu bir de Muallim Rifat Bey var. Onlar, "bu tepede köylüler kazý yapýp bir þey çýkaramadýlar, ise de birçok çanak çömlek kýrýklarý çýkardýklarýný" söylediler. Müdür Bey "sonra gelirken bakarýz," dedi. Yürüdük. Diðer bir tepenin üstünde 'Zalnun Mýsri' denilen zatýn türbesi göründü. Yanýna vardýk. Ýndik Türbeye girdik. Sanduka kireçten yapýlmýþ. Taþ yok. "Sonradan, Veli Yaþar zade Esat Beyin tamir ettirdiðini ve öne bina yaptýrdýðýný" söylediler. Bu türbenin olduðu yer ve etrafý tamamen mezarlýk. Eski mezarlar olduðu gibi yenileri de var. Hatta güzel yapýlmýþ ve iç tarafýna güzel yazý ile beyit yazýlmýþ bir mezar taþý da gördük. Tarihi 1310 Hicri olduðu için daha kýrk beþ senelik bir mezar diye ehemmiyete alýp okumaya uðraþmadýk. Yalnýz baþ tarafta "Hamdi zade Dadesi Þevket " gibi bir isim okuduk. Türbenin güney batý cihetinde tepe etekleri tarlalar. Buralarýn bütün ürün yerleri olduðunu, güzel yontulmuþ taþlar çýktýðýný, hatta bazý Latince yazýlý taþ ve suretli paralar bulunduðunu asýl burasýnýn eski Zalnun kazasý olmasý ihtimali olduðunu söylediler. Müdür Bey de "çok muhtemel, dedi. Rifat Bey'e, "bize buralarýn bir krokisini çizebilir misin?" diye sual etti. "Pekâlâ" dediler. Zalnun köyü (Danýn) - Kýrklar Daðý Köye vardýk. Epeyce büyük bir köy. Evler çok. Seyrek yapýlmýþ, geniþ görünüyor. Orman içinde. Bir de çay geçiyormuþ. Birkaç deðirmen döndürüyormuþ. Suyun baþý asýl Kýrklar Daðý denilen yerden geldiðini ve bu Kýrklar denilen tepede bir pýnar olup etrafý geniþ bir yayla olduðundan her sene bil-umum etraf köyler bahusus (aleviler) orak yaklaþtýðýnda yani Haziran ayý sonunda doðru alet ve levazýmatlarýný götürüp burada kurbanlar kesip þenlik yaparlarmýþ. Atlýlar cirit oyunu oynayýp pehlivanlar güreþip herkes kendi bildiði gibi serbest eðlendiklerini hatta evvelce ahali o kadar çok gelip oradaki pýnarýn suyu yetiþmeyip dövüþ hatta kan-katil vuku bulduðunu da söylediler. Hükümet bugünlerde o daða bir bölük jandarma göndererek asayiþi temin ettiðini, pek çok kalabalýk olduðu ve orada daðýn en zirvesinde bir yer olup oraya giden bil-umum herkes eline geçirebildiði büyük- küçük bir odun parçasý, dal, çalý parçasý ne olursa olsun oraya atmak mecburiyetindeymiþ. Daha doðrusu bu iþi bir uður saydýklarýndan ve atýlan odun, çalý o kadar yýðýlýrmýþ ki, adeta büyük bir tepe halini iktisap etmiþ. Hiçbir kimse oradan bir çöp almadýðýndan öylece senelerce evvelin yýðýný orada çürüyüp kalanlar öyle dað gibi yýðýlý durduðunu söylediler. Ve görenlere "iþte þu görülen daðýn zirvesinde ki sivri tepe o aðaç yýðýnlarýndan hasýl olan tepedir" diye gösterdiler. Ve orada bir de her taraftan gelenlerin, hizmetçi ve harmancýlarýný tutup böylece o (iþçi) ihtiyaçlarýný da kolayca temin ettiklerini söylediler. Müdür Bey " bu adet ne vakitten kalma, niçin böyle yapýyorlar?" diye sual etti. Bize refakat eden Çerkez, "biz buralara geleli daha sene olmuþtur. Biz böyle gördük, böyle duyduk. Ötesini yakýn çevredeki köylüler daha iyi bilirler" dedi. "Buranýn en baþ müþterileri Þirin Hatunun Hüseyin Aða idi, öldü. Daha ondan da ihtiyarlar vardýr. Onlara sormalý, biz bu kadar biliyoruz" dediler. "Büyük Bey" diyorlar. Kýr saçlý ve sakallý bir zat bizi odasýna buyur etti. Eþref Ertekin ( ) Müdür Bey "harman yerinde oturalým" dedi ise de haber anlatamadýlar. Ýçeri girdik. Ufacýk bir köy odasý. Makadýnda (sedirinde) halý serili. Birkaç sandalye var. Oturduk. Birisi iki suretli para ile bir de kemer kaþý gibi bir tunç parçasý getirdi. Paraya "Bizans parasý" diye Müdür Bey ehemmiyet vermedi, sahibine iade etti. ben 20 kuruþ vereyim, bana verin dedim, kimse aldýrýþ etmediler. Sütlü kahve getirdiler, içtik. Çay yapýyoruz, dediler. "Yemek olmasýn" dedik ise de yine getirdiler. Peynir, bal koymuþlar ve katmer yapmýþlar. Müdür bey, çay içti, yemek yemedi. Biz biraz yedik, kalktýk. Caminin önünde büyük bir taþ varmýþ. Üzeri oyuk ve bir tarafýnda yuvarlak bir nakýþ var imiþ kýrýlmýþ. Ve Cami durduðumuz yere epeyce uzak olduðundan otomobile binelim, dediler. Biz Noter ve Muallim Rifat beylerle yürüdük. Camiye vardýk. Cami daha yeni yapýlmýþ. Lakin taþýn büyük bir binanýn direk taþý olduðu anlaþýlýyor. Yekpare bir metre mikâp var. Ve otomobil geldi. Bindik, yürüdük. Yoldaki höyüðe geldik. Ýndik. Tepenin üzerine çýktýk. Köylülerin kazdýklarý yerlere baktýk. Kiremit kýrýklarý pek çok. Ve çeþitli bir halde bulunuyor. Herkes topluyor. Foto Basri'de bir poz fotoðraf aldý. Bindik, yürüdük. Elvan Çelebi'ye vardýk. Muallimleri ve kâhyayý çaðýrdýk. Mektebi açtýlar. Eþyalarý yukarý çýkarttýk. Radyum lambasýnýn birinin fitili düþmüþ. Bir lambada iþe yaramaz, dediler. Köyde var mý, diye sual ettik. Yokmuþ. Türbenin kapýsýna vardýk. Lamba istemez, böyle güzel fotoðraf alýnýr, dediler. Ve aldýlar. Okumaya uðraþtýk. Lakin yine eskisinden fazla okumaya muvaffak olamadýk. Çýktýk. Sonra bir de Yeþil direðin fotoðrafýný aldýlar. Mektebe çýktýk. Yemeði açtýk. Masanýn üstüne yaydýk. Yemeðe baþladýk. Yolda çay içme meselesi konuþuldu. Üþürüz, dediler. Burada içelim, dendi. Semaveri yaktýk. Çay kaynadý. Müdür bey ve Amcamgil aþaðýda mektebin önünde oturdular. Oraya indik. Çay faslý bitti. Caminin önündeki mezarlýða girdim. Güzel, yazýlý, mermer mezar taþlarý buldum. Hepsi ufalmýþ, okunmuyor. Kelimeler hep yarým. Müdür Bey, kýzdý. "Bunlar bu hale gelene kadar muallimler hiç mi görmemi? Bunlarý bari saklatalým" dedi. Ve muallimleri çaðýrýp tembih etti. Bir de "Vali Bey geldi" dediler. Bir otomobil durdu. Müdür Bey karþý vardý. Vali, Alay Kumandaný Muavini Vehbi Týnaz ve çocuklarý var. Ýndiler, bize doðru geliyorlar. Þapkalarý çýkardýk, selamladýk. Vali Beyler ve Müdür Bey, camiye doðru gittiler. Epeyce orada kaldýlar, çýktýlar. Otomobilin yanýna gittik. Bir arada bir fotoðraf aldýralým, dediler. Vali Bey ve Vehbi Bey ortaya, büyük kýzý Vehbi Beyin sað yanýna durdu. Önlere de köyün çocuklarýný oturttular. Ben de Vehbi Bey ile kýzýnýn arkalarýnda baþým omuzlarýnýn üzerinden görünüyor. Müdür, Vali Bey'in solunda. Diðer arkadaþlar da kimi saða kimi sola geçmiþ. Orada büyük bir grup fotoðrafý alýndý. Otomobile bindik. Vali Bey önden hareket etti. Biz de arkasýndan. Vali Bey Söðütlü Pýnar'da inmiþler. Biz geçtik ileride yolun solundaki ufacýk olan höyüðün yanýnda durduk. Müdür Bey, Sadi Bey ve Ýhsan Bey'ler indiler. Tepenin üstüne çýktýlar. Bir de bu tepenin fotoðrafýný aldýrdýlar. Vali Bey'in otomobili geçti, gitti. Biz de yürüdük. Saat üç buçuðu geçerek þehre girdik. Kütüphanenin önünde indik. Tekrar Kemal'le otomobile bindim. Bizim eve geldik. Eþyalarý eve indirdik. Þoför Kemal'le komþuyuz. Evlerinde kimse yokmuþ, köyden kendisine hediye verdikleri bir kabaðý akþam almak üzere bize býraktý. Arkadaþ hastalanmýþ "yatýyor" dediler. Odaya çýktým. Rafet ve Sadettin Ýlice'ye pencereleri taktýrmaya gitmiþler. Biraz uyur gibi oldum. Binhan da geldi. "Bir polis seni çaðýrýyor" dedi. Aþaðý indim. Elime iki kâðýt verdi. "Birini imzala, diðerini al" dedi. Ýmzaladým verdim. Kâðýdý açýp okudum. " Çarþamba günü Vilayete gelmeniz " diye yazýlmýþ. Beni niçin çaðýrdýklarýný anlayamadým. Yukarý çýktým, yine yattým ise de uyuyamadým. Akþam oldu, geçti. Birader Ahmet, haber göndermiþ. Baðdakileri beklemeyelim, onlar orada yemeklerini yerler de gelirler, biz yemeðimizi yiyelim, demiþ. Aþaðý indim. Arkadaþý da çaðýrttýk. Yemeðimizi yedik. -Günlüklerden- (10-11 KASIM 1938 GÜNLÜKLERÝ) 10 Teþrinisani 1938 (10 Kasým 1938) Bu sabah saat sekizde kalktým. Arkadaþ ve baldýzlar eti ocaða koymuþlar. Kýyma ve sýzgýç kavuruyorlar. Evden çýktým. Hizmetçi kýzýmýz Cavide'ye gaz tenekesini verip beraber götürdüm. Bir kilo gaz alýp gönderdim. Mustafa Aða kütüphaneyi süpürüyor, bitirdi. Muhasebe kalemine gönderdim. Müteferrika havalesini sual ettim. Senet kâðýtlarý istedim. Sakallýnýn Ömer Efendi vermiþ ve 75 lira olduðunu söylemiþ. Bir týraþ olayým da Maarif Dairesine gideceðim, dedim. Berbere haber gönderdim. Tarihi notlarla uðraþtým. Berber gelmedi. Tekrar öðleye yakýn yine haber gönderdim. Þakirdi unutmuþ, ustaya söylememiþ olduðu anlaþýldý. Berber geldi, Týraþ oldum. Öðleye çýktým. Yolda Bahri Efendiye rastladým. Kütüphanede oturmasýný Maarif'e varýp geleceðimi söyledim. Eve gittim. Evde abdest tazeledim. Þaziye'ye ödünç aldýðým yirmi kuruþu verdim. Bir batmandan fazla sýzdýrýlmýþ yað aldýklarýný söylediler. Hala kýyma kavuruyorlar. Kütüphaneye dönmek için yola çýktým. Postaneye varmadan Tapu'daki Cemal Keskin'e rastladým. "Hafýz Efendi Atatürk gitti!" dedi. Deme ya! dedim. "Þimdi radyoda söylediler. Saat 9'da bugün vefat etmiþ" dedi. Þaþkýna döndüm. Ne, ne olacak Cumhuriyet ne olacak?" diye bir kaç defa tekrarlayarak kütüphaneye geldim. Bahri Efendi gitmiþ. Hacý Murad'a zekâta tuta elli kuruþ verdim. Birader Sadettin, Harf inkýlâbýnýn 10.yýl dönümü Posta pullarýndan bir seri 29 kuruþa almýþ, parasýný gönderdim. Ahmet'ten iki hasýr için aldýðým 50 kuruþu gönderdim. Milletin kulaðý seste. Pazaryeri dolu. Radyo bir þey söyleyecek diye bakýþýyorlar. Reisicumhur vekâletini, Meclis Vekili'ne vermiþler. Yarýn intihab yapýlacakmýþ. Müdür Bey geldi. Çay içti. Çok müteessir görünüyor. Görüþtük, konuþtuk, gitti. Akþam kütüphane kapatýldý. Eve geldim, sobayý yaktým. Abdest aldým. Köylüler de geldiler Yine bugün köylüler Bankadan parayý alamamýþ. Yemek yedik. Camiye gittik, geldik. Büyük kapý aralýk duruyor, açýk. Evde hiç kimse yok. Hüþüm geldi. Bir vakit eve giremedim. Birader Rafet'i bekledim. Gelmedi. Oda ýþýðýný yakýp oturdum. Saat sekizde birader Rafet eve geldi. Benim de uykum geldi, yattým. 11 Teþrinisani 1938 (11 Kasým 1938) Bu sabah kalkýp doðru Kütüphaneye gittim. Odun-kömür parasý için vilayete müzekkere yazdým. Mustafa Aða ile gönderdim. Ve odacý Ahmet Aða'ya da öteberi alsýn diye yirmi beþ kuruþ verdim. Mustafa Aða kâðýdý vermiþ, imzalatmak üzere alýkoymuþlar. Öðleye kadar halk pazaryerinde radyo dinleyeceðiz diye bekliyorlar. Mustafa Aða camiye gitti. Ben de salonda gezeliyordum. Bir radyo sesi peyda oldu. Pencereden baþýmý çýkarýp dinledim. Birden halk el çýrpmaða baþladýlar. Ben anlayamadým. Sonra ahali birbirine "Ýsmet Paþa Reisicumhur oldu" diyerek, güvenerek daðýlýrken yine radyo iþledi. Herkes dinlemeye baþladý. Ýsmet Paþa çýktý, yemin etti. Ve sonra nutuk söylediler. Çok alkýþlar içinde kaldý. Sonra ses kesildi. Ben de içeri girdim. Yazý ile uðraþtým. Mustafa Aða geldi. Dýþarý çýktým. Birader Ahmet'in dükkânda oturdum. GÜNLÜK Abdulkadir OZULU Ahmet'e "Ýmam Abdullah Hoca'ya ne vereceðiz?" diye Sarý Ali gelmiþ. Sarý Ali, iki buçuk lira veriyormuþ. Biz de beþ verelim, dedik. Kütüphaneye geldim. Odacý Ahmet'le bizim Ahmet'e Abdullah Hoca için iki lira gönderdim. Kendisi de üç lira koyup verecek. Akþama kadar yazýlarla uðraþtým. Mustafa Aða gitti. Müzekkereyi komisyona havale ettirmiþ getirdi. Akþam yakýn olduðu için daireye gönderemedim. Akþam kütüphaneyi kapatýp eve gittim. Yine oda'da köylüler var. Yemek yedik. Yatsýya geç kalmýþým. Camiye giremedim. Eve döndüm. Namazdan sonra Abdullah Hoca'yý çaðýrdýk. Birader Rafet, çay kaynattý, içtik. Saat dokuza kadar oturarak Abdullah Hoca gitti. Bizim arkadaþta yukarýdan geldi. Birader Saadettin'de geldi Arkadaþ gidip Emine'yi yatýrýp geldi. Biz de yattýk. (Son) 3,1514 3,1527 2,8278 2,8284 ALIÞ Gram 101,74 SATIÞ 101,83 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 Kavþut Kavunu görücüye çýktý 12 CUMARTESÝ 15 AÐUSTOS 2015 BURAK YALÇIN Sungurlu'nun Kavþut Köyü'nde yaklaþýk 10 bin dekar alana ekimi yapýlan Kavþut Kavunu için tarla günü düzenlendi. En Güzel kavun Yarýþmasý'nýn da gerçekleþtirildiði tarla gününde, yöre halkýna destek vereceklerini ifade eden Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, üreticiye hibe destekleri konusunda bilgi verdi. Tarla günü açýlýþýnda Kavþut Köyü Muhtarý Hamza Ýnaltun ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ birer konuþma yaptý. Tarla gününde en güzel kavun yarýþmasý düzenlendi. Tarla günü nde kavun üretimi üzerine sohbet edildi. KAVÞUT KASABASINDA 10 BÝN DEKAR ALANA KAVUN EKÝLÝYOR Kavþut kasabasýnda düzenlenen tarla günü etkinliðine Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Sungurlu Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karaderili, Köy muhtarý Hamza Ýnaltun ve köylüler katýldý. Tarla günü açýlýþýnda Kavþut Köyü Muhtarý Hamza Ýnaltun ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ birer konuþma yaptý. Tarla gününde konuþan Köy Muhtarý Ýnaltun, 70'li yýllarda kullanýlan sistemi kullandýklarýný, kavunu tam sulayamadýklarýný o yüzden de istedikleri verimi alamadýklarýný ve buðdaya nazaran daha çok kazandýklarýný belirtti. Gýda Tarým ve Hayvacýlýk Ýl Müdürü Ermiþ ise, "Bugün ki tarla gününde birinci öncelik kavunun özelliklede 10 dilim kavununun münavebede iyi bir bitki olduðunu, iyi bir çeþit ve iyi bir yöntem olduðunu sizlerle beraber gösterelim. 10 bin dekara kadar bir ekim yapýyorsunuz. Traktörün üzerinde kavunlarý görmektense bunlarý bir soðuk hava deposu þeklinde ya da satýþ reyonu þeklinde bir yerde görmek beni çok daha fazla mutlu eder. Bununla ilgili bir altyapýyý nasýl oluþturabiliriz, bununla ilgili nasýl çalýþma yapabiliriz düþüncesiyle hem burada yerinde ziyaret edelim hem de üreticiler olarak sizlerle Sungurlu'nun Kavþut Köyü'nde yaklaþýk 10 bin dekar alanda kavun ekimi yapýlýyor. bunlarý konuþalým istedik. Bugün ki birliktelik sonrasýnda bir kavun üreticileri birliði ya da kavun kooperatifi gibi bir þeyin gerekli olacaðýný düþüneceðiz. Yarýn yatýrým yapmaya kalktýðýnýzda böyle bir birliktelik ve böyle bir organizasyon þarttýr. Kýrsal kalkýnma yatýrýmlarýndan bu tür yatýrýmlara % 50 hibe desteði veriyoruz. Bunu bir kiþi yapamayabilir ama kiþinin bir araya geldiði bir kooperatif yada bir birlik rahatlýkla baþarabilir." dedi. Konuþmalarýn ardýndan tarla gününde en güzel kavun yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmada Hasan Sobacý birinci olurken, Mükerrem Yýlmaz ikinci, Durmuþ Bahacý ise üçüncü oldu. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan verilen bilgiye göre; "Sungurlu merkez ve merkeze baðlý yaklaþýk 90 köyde 40 bin dekar kavun ekimi yapýlmakta olup, ilçede 650 bin dekar alanda Buðday, arpa, yulaf, fið, mercimek ve nohut ile mýsýr ekimi yapýlmaktadýr. Kavun ise bu ekili alanlarýn % 16'sýný kapsamaktadýr. Toprak bakýmýndan bu bölge kavun için en uygun yapýya sahip bir bölgedir. 10 dilimli kavunun en önemli özellikleri arasýnda 1 kökten 5 ile 7 adet arasý ürün alýnabilmesi; kendine has kokusu, aromasý ve dayanaklýðýnýn uzun ömürlü olmasý. Kavþut Köyü'nde her yýl yaklaþýk 2 bin dekar, çevre köyler ile birlikte toplam 10 bin dekar alana kavun ekimi yapýlmaktadýr." denildi. Etkinlik sonunda heyet kavun tarlasýna geçerek incelemede bulundu. Öte yandan, tarla günü etkinliðinden önce Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Sungurlu'nun Tuðcu Köyü'nde açýlan, 25 kursiyerin bulunduðu ve yaklaþýk 2.5 ay sürecek olan Peynir Üretim Ýþçisi Kursu'nu ziyaret etti. Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Ermiþ, ikramýn ardýndan buradan ayrýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, üreticiye hibe destekleri konusunda bilgi verdi. Kavþut Kavunu için tarla günü düzenlendi. Kavþut kasabasýnda düzenlenen tarla günü etkinliðine yoðun katýlým oldu. Yurt ismi Haksöz Haber de Çorum'da Erzenler Ýnþaat tarafýndan yapýmý tamamlanan 1500 kiþilik yüksek öðrenim kýz öðrenci yurduna isim verildi. Erzenler Ýnþaat tarafýndan yapýmý tamamlanan 1500 kiþilik yüksek öðrenim kýz öðrenci yurduna isim verildi. Edinilen bilgilere göre, Ankara Yolu üzeri yeni hastane inþaatý karþýsýnda yapýmý tamamlanan kýz öðrenci yurduna Ýskilipli Atýf hoca isminin verilmesi teklif edildi. Söz konusu isim teklifi geçtiðimiz hafta KYK Genel Müdürlüðü onayýna gönderildi. KYK Genel Müdürlüðü yurda Ýskilipli atýf Hoca isminin verilmesini onayladý. Mustafa Demirer / Çorum Hakimiyet Çorum'da Erzenler Ýnþaat tarafýndan yapýmý tamamlanan 1500 kiþilik yüksek öðrenim kýz öðrenci yurduna Ýskilipli Atýf Hoca Yurdu ismi verilmesi Haksöz Haber e haber oldu

13 CUMARTESÝ 15 AÐUSTOS 2015 AFDK yenilendi Çorum Amatör Futbol Disiplin kurulu yenilendi. ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran dün yapýlan Teknik Toplantýda yaptýðý açýklamada, Futbol Federasyonu Genel Kurulunun ardýndan yönetmelik gereði tüm illerdeki amatör futbol disiplin kurullarýnýnda yenilendiðini söyledi. Kurtaran, geçtiðimiz yýllarda üç üyenin görev yaptýðý amatör futbol disip- 13 lin kurullarýnda sayýnýn dörde çýkarýldýðýný söyledi. Çorum Amatör Futbol Disiplin Kurulu Baþkaný Teoman Þahin görevine devam ederken diðer avukat üye Çaðdaþ Kaþýkcý oldu. Kurul da Sefer Kurtaran raportör olarak göreve devam ederken dördüncü isim olarakta ASKF Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Aylar görev aldý. ASKF den amatör kulüplere lisanslýk Hentbol Klasmanlarý Ürgüp te seminerde Çorum Hentbol Klasman gözlemcisi ve hakemleri Ürgüp te seminerdeler Çorum Hentbol Klasman hakem ve gözlemcileri sezon baþý semineri için Nevþehir Ürgüp teler. Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi tarafýndan Nevþehir Ürgüp de Perissia Otel de dün baþlayan ve yarýn sona erecek olan seminere ilim- Dardanel, Nilüfer de 2-1 le güldü iz B klasman gözlemcisi Turgay Görkem ile B klasman hakemleri Sami Öncel ve Taner Adýkdý çaðrýldýlar. Sezon baþý seminerinde MHK tarafýndan gözlemci ve hakemlere yeni oyun kurallarý ve yeni sezonda yapýlacak uygulamalar konusunda bilgiler verilecek. Çanakkale Dardanelspor deplasmanda oynadýðý hazýrlýk karþýlaþmasýnda Bursa Nilüferspor u maðlup etti. Kýrmýzý-Beyazlý takým yeni sezon öncesi hazýrlýk karþýlaþmalarýna devam ediyor. Çanakkale Dardanelspor Bursa da oynadýðý hazýrlýk karþýlaþmasýnda Spor Toto 3.lig 1.grup takýmlarýndan Bursa Nilüferspor u 2-1 maðlup etti. Deplasmanda oynamasýna raðmen rakibi karþýsýnda üstün oynayan kýrmýzý-beyazlý takým ilk yarýda 1-0 geriye düþmesine raðmen devreyi Suat ýn golü ile 1-1 kapadý. Ýlk devrede Okan Sarý, Özer Kutlu ile girdiði gol pozisyonlarýndan yararlanamayan Çanakkale Dardanelspor ikinci devrede de üstün oyunu- nu devam ettirdi. Bu devrede de girdiði bir çok gol pozisyonundan yararlanamayan kýrmýzýbeyazlýlar müsabakanýn 83. Dakikasýnda Ahmet Yazar ýn frikik golü ile 21 öne geçti ve karþýlaþma bu skorla sona erdi. Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yeni sezon öncesinde kulüplere lisanslýk daðýttý. Dün yapýlan sezonun ilk teknik toplantýsýnda katýlan kulüp temsilcileri ASKF tarafýndan yeni sezonda maç öncesi hakemlere lisanslar verilirken kullanýlmak üzere lisanslýk ve kalem daðýttý. ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, lisanslarýn hakemlere teslimi ve geri alýnmasý sýrasýnda kaybolma gibi sorunlar yaþandýðýný bu amaçla yönetim olarak lisanslýk yaptýrma kararý aldýklarýný söyledi. Kurtaran, bu doðrultuda yaptýrdýklarý lisanslýklarý amatör kulüplere daðýttýklarýný söyledi. Toplantýda kulüp temsilcileri ayný anda farklý sahalarda maçlarý olduðunu belirterek sayýnýn artýrýlmasýný talep ettiler. Kurtaran, katýlýmý fazla olan kulüplere ikinci lisanslýklarýn verileceðini söyledi. Çine den transfer Ýskilipgücüspor Baþkan ve yönetim kurulu üyeleri Aslan Saðlam ý ziyaret ettiler Ýskilipgücü nden Saðlam a geçmiþ olsun ziyareti Geçtiðimiz hafta Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma hastanesine yatarak sað bacaðýndan operasyon geçiren Ak Parti Ýskilip Gençlik Kollarý Baþkaný ve Ýskilipgücü Eðitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Saðlam'a geçmiþ olsun ziyaretleri devam ediyor. Ýskilipgücü Eðitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü geçtiðimiz hafta sað bacaðýndan operasyon geçiren Aslan Saðlam'ý evinde ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletti. Ziyarette Kulüp Baþkaný Nihat Armutçu, Baþkan Yardýmcýsý Bahadýr Telli, yönetim kurulu üyeleri Feti Uludað, Erhan Çördük ve Orhan Aðzýkara hazýr bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getiren Saðlam ise, Ýskilipgücü yöneticilerine nezaket ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Maddi sýkýntýlar sebebiyle lig öncesi kötü günler geçirirken bir yandan transfer çalýþmalarýna devam eden Çine Madranspor'da Yönetim, 5 yeni ismi renklerine baðladý. Çine Madranspor'da idman boykotunun sona ererek hazýrlýklara kalýndýðý yerden devam edilirken Yönetim transfer çalýþmalarýna hýz kazandýrdý. Transferde ataða kalkan Çine Madranspor Yönetimi, Körfez Ýskenderunspor'dan 28 yaþýndaki santrafor oyuncusu Gökhan Aydýngül, Konya Anadolu Selçukluspor'dan 28 yaþýndaki orta saha oyuncusu Mustafa Özkaya, FBM Makina Balçaova Yaþamspor'dan 19 yaþýndaki sol bek oyuncusu Ayberk Kös, Muðla Üniversitespor'dan 21 yaþýndaki Uður Can Baþaran, Manisa Büyükþehir Belediyespor'dan 28 yaþýndaki kanat oyuncusu Tuncay Süren'i kadrosuna dahil etti. Öte yandan Çine Madransporlu yetkililerin Turgutluspor'dan 32 yaþýndaki Onur Koçak ile de görüþtüðü öðrenildi. Yeni transferlerle takýmýn daha da güçlendiðini belirten Ýdari Menajer Erman Kýrmýzý, maddi sorunlarý çözmek için de çalýþmalarýn tüm hýzýyla sürdüðünü söyledi. Yarý finalistler belli oldu Bayburt, Düzyurt a 2-1 maðlup Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Bayburt Grup hazýrlýk maçýnda Düzyurtspor a 2-1 maðlup oldu. Hafta içinde Trabzon da oynanan hazýrlýk maçýndan 2-1 maðlubiyetle dönen takýmýmýz lig öncesinde son bir hazýrlýk maçýna daha çýkacak. Karþýlaþmada Bayburt Grup'un tek golünü 83. dakikada Hüseyin Emre kaydetti. Bayburt Grup, ligin son hazýrlýk maçýný Yomraspor'la yapacak. Sarý siyahlýlar bugün saat 16.30'da Genç Osman Statyumu'nda Yomraspor ile oynayacaðý hazýrlýk maçý ile lig hazýrlýklarýný tamamlayacak. Kardelenler - Menekþeler Çiðdemler - Pirinçler Ýl Spor Merkezleri futbol çalýþmalarýna katýlan minikler arasýnda düzenlenen futbol turnuvasýnda yarý finalistler belli oldu. Önceki akþam oynanan çeyrek final maçla- rýnda üç maç farklý skorlarla biterken bir maç çekiþmeli geçti. Kardelenler, Karadutlar karþýsýnda aldýðý 3-0 lýk galibiyetle ayrýlarak yarý finalist oldu. Laleler, Çiðdemler önünde Pirinçler ise Zambaklar karþýsýnda aldýklarý 6-0 lýk galibiyetlerle isimlerini yarý finale yazdýran takýmlar oldular. Çeyrek finalin en çekiþmeli maçýnda ise Menekþeler, Karanfiller önünde 3-2 galip gelerek ismini yarý finale yazdýrmayý baþardý. Turnuvanýn yarý final maçlarý dün akþam oynandý. KardelenlerMenekþeler, Çiðdemler Pirinçler takýmlarý finale yükselmek için mücadele ettiler. Bu maçlarý kazanan takýmlar pazartesi günü turnuvanýn þampiyonluðu için mücadele edecekler. Kardelenler: 3 - Karadutlar : 0 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEM : Ömür Soytemiz. KARDELENLER : Hüseyin Gençoðlu, Hüseyin Þahan, Emirhan, Efe Kayra, Murat Bilgehan, El Kadir, Arda Anýl, Emirhan, Mahmut, Burhan, Emircan, Onay, Ufuk, Tuðberk, Ömer Musab, Tuðberk, Ömer Musab, Güvenç, Enes, Mert, Erdoðan, Çaðan. KARADUTLAR : Servet, Osmangazi, Eren Alp, Halil, Muhammet, Volkan, Nazým Kaan, Enes, Kadir, Abdulsamed, Ahmet Kaan, Baran Samet, Ýsa. Menekþeler:2 Zambaklar :0 - Pirinçler: 6 Karanfiller:3SAHA: SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEM : Furkan Alagöz. ZAMBAKLAR : Mehmet Kaya, Ö. Faruk, Cey- hun, Kaan, Danyal, Alper, Fahri, Emirhan Semiz, Buðra, Bedirhan, Emre Oðuz, Emirhan Eker, Ali Ýhsan, Alihan, Mert. PÝRÝNÇLER: M. Emirhan, Hasan Efe, Daðhan, Mustafa, Abdulkadir, Oðuzhan, Efe Can, Muhammet, Yalçýn, Muammer, Tunahan, Poyraz Kaan, Ýsmaiy Furkan, Selim Kozan, Enes. 1 Nolu Sentetik. HAKEM : Ömür Soytemiz. MENEKÞELER: Berat Kaan, Koray, Gani, Ýbrahim, Yusuf, Kerem, Bedirhan, Ýsmailcan. Ali Rýza, Mehmetcan, Zekeriya, Arda, Mehmet, Arda Kalkan. KARANFÝLLER : Abdullah, Enes, Eren, Umut, Mahmut Taha, Mustafa Alper, Uður Aslan, Batuhan, Mehmet Melih, Selim Emre, Semih Abdullah, Rüzgar, Hamit Efe, Durukan, Cem, Baran, Yiðit, Berat, Arda. Çiðdemler : 6- Laleler : 0 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEM :Furkan Alagöz. ÇÝÐDEMLER : Berkay, Süleyman, Emirhan, Mustafa Mert, Yusuf Berkay, Ege, Enes, Ýsmail, Talha, Emrullah, Þemsettin, Onur, Gökdeniz, Onur, Eren, Emre, Vahap Emir. LALELER: Yusuf Ýlhan, Mehmet, Cengiz, Gökdeniz, Cemal, Ö. Faruk, Hakan, Berke, Utku, Alper, Mehmet, Baran, Metehan.

14 14 CUMARTESÝ 15 AÐUSTOS 2015 Dilipak tan Ýskilipli Atýf Hoca vurgusu Rabia Platformu sözcüsü Abdurrahman Dilipak Rabia'nýn yýl dönümü ile ilgili basýn açýklamasý yaptý. Dilipak'ýn açýklamasý þöyle; Bugün Cuma ve bugün R4bia'nýn 2. Yýlý. Bu gün yeni bir baþlangýç. Bu gece da Fatih'te Ali Emiri Kültür Merkezinde buluþuyoruz. Yarýn Caðaloðlunda bütün gün süren bir çalýþtayýmýz var.. Rabia Mýsýrda baþlayan ama artýk sadece Mýsýrla baþlayýp biten, bir katliama karþý çýkanlarýn yükselen sesinden ibaret bir kriz markasý deðil. Önce, bugün R4bia neyi ifade ediyor.. Bir Trajedi markasý mý, bir Direniþin adý mý, Mýsýrý mý, Rabiyetül Adeviye'yi mi, neyi anlatýyor Rabia.. -Rabia Ýslam ümmetinin uyanýþ ve diriliþini, umudu anlatýyor bana kalýrsa.. Ne tek baþýna Rabiatül Adeviye'yi, ne Mýsýrda yaþanan bir katliamý, ne bir direniþi. Belki hepsi de var iþin içinde, Bugün Rabia bir matem anlamý taþýmýyor mesela. Rabianýn temel sloganý Kardeþim sen Özgürsün oldu.. Bu bir Aðýt deðil.. Bir öfke deðil.. Rabia ümmetin uyanýþýný, diriliþini anlatýyor.. Evet doðum günümüz. 14 Aðustos 2013 bugün bir katliamý lanetlerken ayný zamanda doðum günümüzü kutluyoruz.. Bu gün Mýsýrda darbeciler tarafýndan Rabia meydanýnda bir katliam gerçekleþtirildi.. AA haberi geçtiðinde biz meydanlardaydýk.. Kemal Öztürk Genel Müdürdü. AA nýn meydandaki gösterilerin fotoðrafýný çeken muhabirine, Mýsýrlý gençler Rabia meydanýndan izci selamý gibi selam gönderiyorlardý.. Churchil'in Ýslam dünyasýna karþý Zafer kazandýklarýný ifade eden Victory/Zafer iþareti ile deðil, Baþ parmaklarýný.çe kapatarak, 4 iþareti ile, Rabianýn Arapçada karþýlýðý olan 4 iþareti ile Rabia meydanýn- Abdurrahman Dilipak Rabia'nýn yýl dönümü ile ilgili basýn açýklamasý yaptý dan Türkiyedeki ve dünyadaki kardeþlerine selam Mýsýrda bugün bir yargý-hukuk komedisi ya- diriliþ hamlesini hayata geçirmek istiyoruz. gönderiyorlardý.. þanýyor. Tetikçilerin yeri- Buý süreçte, herke- Zaten ben Filistin, ni yargýçlar aldý.. Mýsýrdaki bu yargilamalar bizsini bekliyoruz.. Bizler sin sorumluluk üslenme- Kudüs platformlarýnýn baþýndan beri sözcülüðünü yapýyordum. Mavi melerini, mesela Mursiyýz.. Yeni bir dünya kurudeki Ýstiklamam Mahke- tarihin yaþayan tanýklarý- Marmara'da da benzer bir nin yargýulanmasý Iskilipli Atýfýn yargilanmasýna iktidar yapýlarý yeniden luyor. Sýnýrlar, rejimler, rol üslenmiþtim.. Mýsýr'daki geliþmeleri de yakýndan takip ediyorduk, resi asan 27 Mayisin as- oluþan kavram ve kurum- benziyor, bir de Mende- þekillenecek. 19.YY sonu Kemal Öztürk beni aradý.. Mýsýrdaki çocuklar lularý aklýyor, suçsuzlari mümkün deðil.. Faþizmin keri mahkemelerine. Suçlarla 21.YY açýklamak Rabia meydanýndan Rabia iþareti ile Türkiye'ye dýrýyorlar.. Kuzular sanýk, çötü.bugün yaþanan kriz- en aðir cezalarla cezalan- ardýndan Komunizm de selam gönderiyorlar.. Biz kurtlar yargýç. Darbecilerin cellatlýðýna, tetikçili- Ayný þekilde Siyonizmin ler, Kapitalizmin krizi. de Eyyüb'deki Cuma çýkýþýnda Eyyüb de bu selama karþýlýk vermek üzebiseli tiyatro sanatçýlarý Adalet, barýþ, özgürlük ðine soyunmuþ yargýç el- krizi. Rabia, bu süreçte re, aleykümselam anlamýnda o iþaretleri yaptýk Kukla bir müftü, kukla cu, þeffaf, insan haklarýna oturuyor sanki orada. yolunda, katýlýmcý, çoðul- hep beraber.. bir Ezher þeyhi de düzmece saygýlý bir hukuk devleti Bu resimde AAtarafýndan Arapça ve Ýngilizce kararlarý din adýna tasdik ediyor. Suudi bes- aerayýþýnýn markasý olmuþtur.. bültenlerinde yer aldý.. lemeli Vehhabi hocalarda O akþiam iki grafiker kýz Rabia Platformu Gülen gibi otoriteye iteat kardeþimiz bu haberi olarak kiþileri, kurumlarý, ve karþý çýkanlarýn katli okuyunca bu el iþaretini gençleri, iþadamlarýmýzý, yönünde din adýna fetva sarý siyah kontürlerini çizip logolaþtýrýyorlar.. O larý, Mediamýzý, basýný- üniversitelerimizi haným- veriyorlar.. da AAnýn haber bültenlerinde Bu arada Vicdan mýzý herkesi bu yönde so- Rabia haberlerinin mahkemesi çalýþmalarýrumluluklarýný kuþanma- logosu olarak kullanýlýnca, bir anda bütün dünya- yeni dönemde fotografý likle bugün ve yarýnýn bu mýz devam ediyor.. Rabia ya davet ediyoruz.. Özelda milyonlarca kiþi bu logoyu Twitter, Facebook Türkiyedeki siyasi durum bir bütün olarak görecek. anlamda bir baþlangýç olmasýnýn, sosyal mediada hesaplarýna kopyaladý.. netleþtikten sonra daha bu anlamda gündem One minute ve rahat hareket edeceðiz.. oluþturulmasýný bekliyoruz.. Dünya beþden büyüktür den sonra bir de Ra- de diyeceðiz Rabia adýna, Dünya beþten büyüktür bia iþareti ile bu logonun Bugün Mýsýr'da doðan Türkiyede yaþayan, Ýslam coðrafyasýnda olup markalaþmasýna büyük bitenleri bir bütün olarak katký saðladý ve daha sonraki bütün eylemlerde umudun adý. bizim için giderek dünyaya yayýlan ele alan çözüm üreten, tüm dünyadaki müslüman grublarý sürece kata- herkes bu iþareti kullandý bir trakedinin yaþandýðý ve Rabia Platformu fiilen gün deðil, bu gün Rabianýn doðum günü. Bugün cak, kanaat önderleri, bilim ve sanat adamlarý, kurulmuþ oldu. Ben defacto bir þekilde Rabia umudun, cesaretin, direniþin, adalet, barýþ, hürri- sermaye sahipleri, STK Platformunun sözcüsü oldu. Sekreteryayý, koordiyet davasýnýn zirveye ta- lar, Media, Sosyal mediayý ayný yönde ileri doðru nasyon çalýþmalarýný da þýndýðý bir gün Bu gün harekete sevkedecek bir Cihangir Ýþbirlir üslendi.. þeb-i arus þehidler için.. birlik ve eylem, uyanýþ ve ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 18 AÐUSTOS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ambar tahmil tahliye hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Optik okuyucu, akü ve notebook alýmý iþi. 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA Yer: Hitit üniversitesi Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.879,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: AÐUSTOS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 3 kýsým acil labmikrobiyoloji (nefelometre)- antibiyoram duyarlýlýk testi laboratuar ihalesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçme suyu þebeke hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 5. Kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: YÝTÝK Ýstanbul Bahçelievler Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Satý GÜZELAYDIN ÇAYLI Mehmet kýzý 1982 Kargý Doðumlu (Ç.HAK:2261) YÝTÝK Çorum Meslek Yüksek Okulu ndan almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Serkan CEYLAN Tanju oðlu 1992 Çorum Dodurga Doðumlu (Ç.HAK:2260) Bosna-Hersek Cumhuriyeti - Barýþý Saðlayan Dayton antlaþmasý Avrupa devletlerinin ve Avrupa Birliði nin çözemediði Bosna sorunu Amerika Birleþik Devletleri'nin öncülüðünde NATO nun devreye girmesi ve bilhassa Sýrbistan ýn baþþehri Belgrad'ýn sürekli bombalanmasý sonucunda Bosna Hersek'te, yýllarý arasýnda meydana gelen, yüz binlerce sivilin hayatýný kaybettiði savaþý sona erdiren Dayton Barýþ Antlaþmasý Amerikalý diplomat Richard Halbrooke'un giriþimleriyle ABD nin Ohio eyaletindeki Dayton kentinde 21 Kasým 1995 tarihinde paraf edilmiþ ve 14 Aralýk 1995 te Paris'te imzalanmýþtýr. Fotoðrafda görüldüðü gibi o zamanki Bosna-Hersek Devlet Baþkaný Aliya Ýzzetbegoviç, Sýrbistan Devlet Baþkaný Slobodan Miloseviç ve Hýrvatistan Devlet Baþkaný Franjo Tudjman tarafýndan antlaþma resmen imzalanmýþtýr. Bu imza töreninde sorunun çözümüne katkýda bulunan devletlerin cumhurbaþkanlarý, devlet baþkanlarý ve baþbakanlarý katýlmýþtýr. Ýspanya Baþbakaný Felipe Gonzales, Amerika Baþkaný Bill Clinton, Fransa Cumhurbaþkaný Jaques Chirak, Almanya Baþbakaný Helmut Kohl, Ýngiltere Baþbakaný John Mayor ve Sovyetler Cumhurbaþkaný Mihail Gorbaçov fotoðrafda yer almýþlardýr. Oturanlar(soldan saða) Miloseviç, Tudjman, Ýzzetbegoviç Ayakta olanlar(soldan saða)gonzales,clinton, Chirak, Kohl, Mayor, Bosna Hersek'te 1992 yýlýnda baþlayan, yüz binlerce masum sivilin katledildiði savaþý durduran Dayton Antlaþmasý silahlarý susturdu, ancak ülkeyi karýþýk bir devlet yapýsýyla baþ baþa býraktý. 20 yýl öncesine kadar birbirleriyle savaþan 3 etnik yapý, bu anlaþmayla tek bir çatý altýnda, ülkenin kurucusu olarak görev aldý. Ancak ülkenin 3 kurucu etnik topluluktan oluþmasý ve kendine özgü siyasi yapýlanmasý, Bosna Hersek'i dünyanýn en karýþýk idaresinin hüküm sürdüðü devletlerden biri haline getirdi. Ülke, haritada görüldüðü gibi, topraklarýnýn yüzde 49'unu oluþturan Sýrp Cumhuriyeti ile yüzde 51'ine sahip Boþnak-Hýrvat Federasyonu ve bir küçük özerk bölgeye (Brçko) bölündü. Antlaþmayla Boþnak-Hýrvat Federasyonu ise kendi baþbakanlarý, parlamento baþkanlarý ve bakanlarý bulunan 10 kantona ayrýldý. Her birimin siyasi ve ekonomik yapýlanmasý birbirinden farklý hale getirildi. Dayton Antlaþmasýna göre Bosna- Hersek in devlet yapýsý incelendiðinde; - Cumhurbaþkanlýðý: Bosna Hersek'te bütün parlamentolarýn, baþbakanlarýn ve bakanlýklarýn en üst düzeydeki tepe yönetimini Cumhurbaþkanlýðý Konseyi oluþturuyor. Cumhurbaþkanlýðý Konseyi, Boþnak, Sýrp ve Hýrvat üyeden oluþuyor. Burada görevli olan üyeler 8'er ay dönüþümlü olarak Konsey Baþkaný olarak görev yapýyor ve bu görevlerine 4 yýllýðýna seçiliyor. Cumhurbaþkanlýðý Konseyi üyelerini doðrudan halk seçiyor. Boþnak ve Hýrvat temsilcisini federasyonda yaþayanlar, Sýrp temsilcisini de Sýrp Cumhuriyetinde yaþayanlar seçiyor. Sýrp Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde yaþayan Boþnaklar, Boþnak temsilciye, federasyonda içinde yaþayan Sýrplar da Sýrp temsilciye oy veremiyor. - Hükümet. Bosna Hersek'te hükümet ise kendi arasýnda 3'e ayrýlmýþ durumda.bosna Hersek Federasyonu,Bosna Hersek Devleti ve Sýrp Cumhuriyeti'nin kendine özgü hükümeti ve bakanlarý bulunuyor. Tüm ülkeyi kapsayan Bosna Hersek Hükümeti 9 bakandan oluþuyor ve bu bakanlýklar etnik topluluklar arasýnda eþit paylaþtýrýlmýþ durumda. - Meclis Bosna Hersek Parlamentosu, 'Bosna Hersek Milletler Meclisi' ve 'Temsilcilikler Meclisi' olmak üzere iki kanattan ibaret. Birinci meclis 5 Boþnak, 5 Sýrp ve 5 Hýrvat olmak üzere 15 delegeden oluþuyor. Bunlardan 5'i Sýrp Cumhuriyeti'nden, 10'u ise Federasyondan seçiliyor. Delegeleri Milletler Meclisi ve Sýrp Cumhuriyeti Parlamentosu seçiyor. Milletler Meclisi, daha önce Temsilcilikler Meclisi'nde kabul edilen bir kararý veto etme yetkisine sahip. Bu parlamentonun baþkanlýðýný da Sýrp, Hýrvat ve Boþnak olmak üzere 3 kiþi yürütüyor. Temsilcilikler Meclisi ise 42 delegeden oluþuyor. Bu parlamenterlerin 28'i Federasyondan, 14'ü ise Sýrp Cumhuriyeti'nden seçiliyor. Bir kararýn bu meclisten geçmesi için en az üçte iki çoðunluk gerektiriyor. Ayrýca iki etnik topluluktan delege sayýsýnýn yarýsýnýn oylamada bulunmasý gerekiyor. Temsilcilikler Meclisi'nin baþýnda bir Prof.Dr. Baþkan ve iki yardýmcýsý bulunuyor. Bu üç kiþi Ahmet Samsunlu de yine farklý etnik topluluklardan oluþuyor. - Kantonlar Bosna Hersek Federasyonu'nda 10 kanton bulunuyor ve bu kantonlarýn kendilerine ait hükümetleri, parlamentolarý ve bakanlarý var. Yerel olarak alýnmasý gereken bir karar, kantonun onayýný gerektiriyor, kantonun onaylamadýðý bir kararý hükümetin veya devlet erkinin onaylama yetkisi bulunmuyor. - Bosna Sýrp Cumhuriyeti Bosna Hersek'te 1990'lý yýllarda yapýlan sayýmda ülke nüfusunun yüzde 37'sini oluþturan Sýrplar, Dayton Antlaþmasý'yla ülke topraklarýnýn yüzde 49'unda, Sýrp Cumhuriyeti'nde egemenliklerini sürdürüyor. Nüfusun yüzde 48 ini Boþnaklar yüzde 14.3 ünü Hýrvatlar oluþturmaktadýr. Kendi Baþbakanlarý, bakanlarý, parlamentolarý, cumhuriyet bayraklarý olan Sýrplar, Osmanlý'nýn bir zamanlar eyalet sancaðý olan Banja Luka'yý baþkent olarak kullanýyor. Burada Osmanlý dönemine ait çok sayýda eseri yok ettiði belirtilen Sýrplarýn, ayrýca Boþnak ve Hýrvat nüfusu da baský ve þiddetle bu topraklardan göçe zorladýðý kaydediliyor. Daha önce Boþnak ve Hýrvat nüfusun daha fazla olduðu kentin þu andaki demografik yapýsýnýn tamamen deðiþtiði ifade ediliyor. Bosna Sýrp Cumhuriyeti'nin Sýrbistan sýnýrýndaki 12 kilometrekarelik alana sahip Brçko bölgesi ise halen Birleþmiþ Milletler yönetiminde özerk olarak idare ediliyor. - Yüksek Temsilci Bosna Hersek'teki bu siyasi yapýnýn en üst noktasýnda ise Avrupa Birliði tarafýndan atanan Yüksek Temsilci görev yapýyor. Geniþ yetkilerle donatýlmýþ Yüksek Temsilci, Cumhurbaþkaný baþta olmak üzere bütün idarecileri görevden alma yetkisini elinde bulunduruyor. Dayton Antlaþmasý nýn imzalanmasýndan günümüze kadar 20 yýl geçmiþ bulunmaktadýr. Karmaþýk idare yapýsýnýn yarattýðý bir çok sorun bulunmaktadýr.bu konuyu gelecek yazýmda deðerlendireceðim. Bodrum- Dörttepe 12 Aðustos 2015 Kaynaklar: - https://tr.wikipedia.org/

15 Þirketimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere 'bay ve bayan Makine Mühendisi ve Yönetici Asistaný' takým arkadaþý aramaktayýz. Genel nitelikler: * Ýngilizce bilgisine sahip olmak (konuþma, anlama ve yazma), * Ýyi seviyede MS Office ve Auto CAD - SOLIDWORKS bilgisine sahip olmak, * Koordinasyon konusunda sorumluluk alabilen, sahada çalýþarak proje uygulayabilen, * Gerektiðinde yoðun ve esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilen * Araþtýrmacý, özellikle mesleði ile ilgili geliþmeleri takip eden, * Ýnsani iliþkileri kuvvetli ekip çalýþmasýna yatkýn olan * Askerlik ile iliþiði olmayan(erkek adaylar için) * Seyahat engeli olmayan BASERMAK Machine Industry&Trade Inc. FLOUR AND FEED TECHNOLOGY Tel: Organize sanayi bölgesi 4. Cadde No:13 ÇORUM PERSONEL ALINACAKTIR " Ýstasyonumuzda takým ruhuyla çalýþacak, " En az Lise mezunu, bilgisayar kullanabilen " Güler yüzlü, dýþ görünümüne özen gösteren, " Askerlik hizmetini tamamlamýþ, " Dikkatli, dinamik, enerjisi yüksek ve disiplinli, " Gece ve gündüz vardiya sistemi ile BAY AKARYAKIT SATIÞ & MARKET GÖREVLÝSÝ alýnacaktýr (Ç.HAK:2213) (Ç.HAK:2248) Eleman Aranýyor ELSAN Asansör de çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2218) Tel: ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Bayan ön muhasebe elemaný * Makina Mühendisi * Kaynakcý elemanlarý alýnacaktýr. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi 6. Caddede bulunan fabrikamýza müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:2236) BAY-BAYAN Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan eleman alýnacaktýr. (Ç.HAK:2244) Kuruyemiþ maðazalarýmýzda görevlendirilmek üzere; * Askerlik sorunu olmayan * Diksiyonu düzgün * Ýkili iliþkilerde baþarýlý * Sorumluluk sahibi BAY&BAYAN REYON GÖREVLÝSÝ ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen 1 adet fotoðraf ile Yönetim Ofisimize yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Taþhan Caddesi No: 9 ÇORUM Tel: Satýlýk Raf, Banko ve Tezgah Temiz, az kullanýlmýþ market ve kuruyemiþ dükkanlarý için (Ç.HAK:2250) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM (0364) sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Maaþ+SSK+Yemek Tel: (Ç.HAK:2242) BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere ön muhasebe programý için ; - LOGO ve benzeri muhasebe programlarýnda deneyimli - Ekip çalýþmasýna uyumlu - Uzun vadeli çalýþabilecek - Diksyonu düzgün - 30 yaþýný aþmamýþ BAYAN personel alýnacaktýr. Müraacatlarýn 1 adet fotoðraf ile þahsen yapýlmasý gerekmektedir. AKGÖNÜL GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Akkent Mahallesi Gýda toptancýlar sitesi 15.sokak No:2 ÇORUM TEL : (Ç.HAK:2214) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - (Ç.HAK:1672) (Ç.HAK:2239) FAX : KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum Satýlýk Dubleks Daire Sahibinden satýlýk 252 m2 4+1 Mimar Sinan Mahallesi nde dubleks daire satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2221) (Ç.HAK:2251) (Ç.HAK:2230) ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ. ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZIN ÜRETÝM DEPARTMANLARINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; -Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve Elektrik Kaynaðý yapabilen ), -Vasýfsýz Üretim Elemanlarý, Alýnacaktýr. Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan adresimize yapýlmasý gerekmektedir. ADRES :Organize Sanayi Bölgesi Salih Aydýn Blv. No:14 TEL: AÞCI ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan Aþcý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karabekir Döküm (Ç.HAK:2202) Ankara Asfaltý 8. Km. ÇORUM Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli, diksiyonu düzgün BAYAN satýþ elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Efþan Aydýnlatma Avize Adres: Ulukavak Mah. Akþemseddin Cad. No: 126/A (Çiftlik Mezarlýðý ilerisinde) Tel: ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çakýr&Sami Tandýr Kebap Salonu nda çalýþtýrýlmak üzere * Bay-Bayan Garson * Fýrýncý Ustasý * Izgara Ustasý * Tabakcý * Bayan Temizlikci * Komi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:2235) YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY VE BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Erkek personel için askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay ve Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Ç.HAK:2132) (Emniyet Sarayý Yaný) Bilgi Ýçin Tel : (Pbx) Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:2190) gerekmektedir. Mür. Tel: Bay-Bayan Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan satýþ elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Cennet Bahçesi Alýþveriþ Merkezi Merkez: Nurettinbey Cad. Gülabibey Mah. (Ç.HAK:2240) No: 27 Cep: Þube: Ulu Cami Karþýsý Tel: Adaklýk Kurbanlýk Koyun 450 TL den baþlayan fiyatlarla Öðretmen Aranýyor Kurumumuzda çalýþtýrýlmak üzere Matematik Öðretmenleri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:2259) (Ç.HAK:2258) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ (Ç.HAK:2197) CUMARTESÝ 15 AÐUSTOS YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) rica olunur. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Oto ve emlak büromuzda çalýþtýrýlmak üzere bayan sekreter alýnacaktýr. Yýlmaz Oto Emlak Mür. Tel: KÝRALIK ÇAY OCAÐI Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfý na ait Çorum MERKEZ AKÞEMSEDDÝN camii müþtemilatýnda bulunan 50 m2 lik çay ocaðý 20/08/2015 Perþembe Günü saat 14 de Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesinde (ÝL MÜFTÜLÜÐÜ) açýk artýrma usulü ile kiraya verilecektir. Ýsteklilerin en geç 19/08/2015 Çarþamba günü saat 17 ye kadar ihale ile ilgili þartnameyi Çorum Müftülüðünde temin edilebileceklerdir. Ýlgilere duyurulur. Dr. Ahmet AKIN Ýl Müftüsü Vakýf Þb. Bþk. Ýrtibat Tel: SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) ÝLAN S.S. ÇORUM PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝNÝN tarihinde iþyeri satýþ ihalesi yapýlacaktýr. Bilgi için müracaat: Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat (Ç.HAK:2216) (Ç.HAK:2222) Kerestesi Ahmet Süngü Eleman Aranýyor Zevk Oto Dizayn da çalýþtýrýlmak üzere kaynakcý ve oto döþeme ustalarý aranýyor. (Ç.HAK:2252) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Adres: K.S.Sitesi 6. Cad. No: 9 Tel: müsait tarla sahibinden satýlýktýr Eleman Aranýyor yaþ arasý çay ve temizlik iþlerine bakacak bayan eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: (Ç.HAK:2228)

16 Dersim provasý Gölbaþý nda Çorum Belediyespor sezonun ilk maçýnda evinde karþýlaþacaðý Dersimspor maçýnýn son provasýný yarýn saat da Gölbaþspor ile deplasmanda oynayacaðý maçta yapacak. Yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Çorum Belediyespor ilk hafta evinde oynayacaðý Dersimspor maçýnýn son provasýný yarýn Gölbaþýspor önünde yapacak. 6 Temmuz dan buyana üç etap halinde yeni sezona hazýrlanan Çorum Belediyespor gelecek hafta sonu baþlayacak sezon öncesindeki son provayý yarýn Gölbaþýspor deplasmanýnda yapacak. 3. lig 1. grupta mücadele edecek olan Gölbaþýspor ile Çorum Belediyespor yarýn saat da Gölbaþý Ýlçe sahasýnda sezon öncesi son hazýrlýk maçýnda karþýlaþacaklar. Kýrmýzý Siyahlýlar bu sabah yapacaðý antrenmanla hazýrlýklarýný tamamlayacak. Yarýn öðlen yemeðinin ardýndan yola çýkacak olan Çorum Belediyespor maçýn ardýndan Çorum a dönecek. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan, Gölbaþý maçýna tüm futbolcularý götüreceðini lig öncesi son provada lig kadrosuna son þeklini vermeyi amaçladýklarýný söyledi. Sayhan maçýn ardýndan il dýþýna çýkýlmadan bir gün izin vereceklerini ve Salý gününden itibaren Dersimspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacaklarýný belirtti. Bahadýrhan Karabük de profesyonel imzayý attý Çorum Gençlerbirliði nden yetiþen üç yýldýr Karabükspor alt yapýsýnda forma giyen Bahadýrhan Güngördü kulübü ile beþ yýllýk profesyonel imza attý. Çorum Gençlerbirliði nde futbola baþlayan Bahadýrhan Güngördü Karabükspor da profesyonel imzayý attý yýlýnda Çorum Gençlerbirliði nde amatör olarak futbola baþlayan Bahadýrhan Güngördü mavi beyazlý takým alt yapýsýnda üç yýl forma giydi yýlýnda Karabükspor alt yapýsýna transfer olan Bahadýrhan Güngördü üç yýlda gösterdiði performansla büyük beðeni topladý. Bahadýrhan Güngördü, Karabükspor da yeni teknik heyetin raporu doðrultusunda Profesyonel imza attýrýldý ve Atakým kadrosuna alýndý. Bahadýrhan Güngördü beþ yýllýk profesyonel imza attý CUMARTESÝ 15 AÐUSTOS 2015 Çorum Belediyespor da Teknik Direktör Fahrettin Sayhan sezon baþý çalýþmalarýnýn ilk gününden itibaren disiplini ve sert uyarýlarýnýn yanýnda babacan tavýrlarýylada dikkat çekiyor. Önceki akþam yapýlan çalýþmanýn sonunda ise bunun son örneði yaþandý. Açma germe yapýp otobüsü binen Sabah akþam taktik Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýný dün sabah ve akþam yaptýðý çift antrenmanla sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlýlar sabah saat da Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý günün ilk antrenmanýna tüm futbolcular katýldýlar. Dizindeki aðrý nedeniyle Turgay takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Çalýþmada savunma ve hücum oyuncularýna özel bir çalýþma yaptýran Teknik Direktör Fahrettin Sayhan daha sonra taktik çift kale maç yaptýrarak eksikleri gidermeye yönelik bir program uyguladý. Kýrmýzý Siyahlýlar akþam ise saat da yine Nazmi Avluca sahasýnda taktik çalýþma yaptý. Pazar günü oynanacak Gölbaþýspor hazýrlýk maçýnda Dersimspor önündeki uygulamayý planladýðý taktik üzerinde duran Fahrettin Sayhan ýn tüm çalýþmalar sýrasýnda topun bulunduðu bölgeye pres yaptýrmak isteði öne çýktý. Sayhan taktik çalýþmanýn ardýndan ise kanat, hücum ve forvet arkasýnda forma vermeyi düþündüðü isimlere özel kanat varyoslanlarý çalýþtýrdý. Belediyespor bugün sabah yapacaðý antrenmanla hazýrlýklarýný tamamlayacak ve yarýn öðlen yemeðinin ardýndan Gölbaþýspor maçý için Ankara ya gidecek. Hoca Akýn ý devirdi! futbolculardan Akýn a seslenen ve yeniden sahaya çaðýran Fahrettin Hoca onun yanýna doðru gitti ve ani bir hamle ile omuzundan tutarak yere yatýrdý. Hocasýndan bu hareketi beklemeyen Akýn ile birlikte aný gören futbolcular kahkahayý bastýlar. Fahrettin hoca oyuncusunu elinden tutarak yerden kaldýrdý ve otobüse yeniden gönderdi. Amatör de ilk düdük 3 Ekim de Çorum amatör futbolunda mücadele 3 Ekim cumartesi U 17 liginde oynanacak maçlarla baþlayacak. Amatör futbolda sahalarýn durumunun netlik kazanmamasý nedeniyle bazý liglerin tek devreli oynanmasýna karar verildi. Çorum amatör futbol camiasý sezonun ilk teknik toplantýsýný dün yaptý. ASKF Toplantý Salonu ndaki teknik toplantýya ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, TÜFAD Baþkaný Remzi Karahan, Ýl Hakem Komitesi Baþkan vekili Kahraman Ölçer ile bazý kulüplerin temsilcileri katýldý. Teknik toplantýya katýlým düþük olurken ilçelerden tek katýlým Alaca Belediyespor dan oldu. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, sezonun ilk maçlarýnýn U 17 kategorisinde oynanacaðýný belirterek biten kategorilerin ardýndan diðerlerinin baþlayacaðýný söyledi. 1. Amatör Küme nin baþlama tarihinin BALfikstürü açýklandýktan sonra belirleneceðini belirten Ayan, takým sayýsý az olan kategorilerde müsabakalarýn çift devreli olmasýný arzu ettiklerini ancak sahalarýn durumunun belirsizliði nedeniyle þu anda bundan vazgeçtiklerini söyledi. Daha sonra her kategorinin baþlama tarihleri ve statüleri açýklandý ardýndan da fikstür hazýrlanmasý için kuralar çekildi. U Aralýk ta baþlýyor U 14 liginde mücadele 13 Aralýk ta oynanacak maçlarla baþlayacak. Dokuz takýmýn mücadele edeceði turnuvada tek grupta tek devreli lig sisteminde oynanacak maçlar sonunda ilk dört sýrayý alan takýmlar tek grupta play-off maçlarý oynayacak ve ilk iki sýrayý alan takýmlar ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazanacaklar. U 14 liginde mücadele edecek takýmlar Osmancýkspor, Sungurluspor, He Kültürspor, PTT Gençlikspor, Mimar Sinan Gençlikspor, Alaca Belediyespor, Gençlerbirliði, 1907 Gençlikspor ve Çimentospor. U 15 de sekiz takým mücadele edecek U 15 kategorisinde sekiz takým mücadele edecek. Tek grupta ve tek devreli lig sistemine göre oynanacak maçlar 4 Ekim de baþlayacak. Ýlk dört sýrayý alan takýmlar çift devreli lig statüsünde play-off oynayacak ve birinci olacak takým Çorum u gruplarda temsil etmeye hak kazanacak. U 15 liginde mücadele edecek takýmlar Gençlerbirliði, Çimentospor, Mimar Sinan Gençlikspor, He Kültürspor, Osmancýkgücüspor, Alaca Belediyespor, Osmancýkspor ve Ulukavakspor. U 17 yedi takýmlý U 17 liginde yedi takým mücadele edecek. Ýl Özel Ýdarespor, Çimentospor, Osmancýkspor, HE Kültürspor, Ýskilipgücüspor, Gençlerbirliði ve Mimar Sinan Gençlikspor takýmlarýnýn mücadele edeceði U 17 liginde müsabakalar 3 Ekim de baþlayacak. Tek grupta oynanacak maçlar sonunda ilk dört sýrayý alan takýmlar playoff oynayacak. Çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda birinci olan takým Çorum u gruplarda temsil edecek. U 19 iki grupta on takýmla oynayacak U 19 Liginde on takým iki grupta mücadele edecek. 13 Aralýk ta oynanacak maçlarla baþlayacak olan U 19 liginde çekilen kura sonucunda gruplar þu þekilde oluþtu: A Grubu: Osmancýkspor, Çimentospor, Alaca Belediyespor, Oðuzlar Belediyespor ve Ulukavakspor. B grubunda Ortaköyspor, Ýskilipgücüspor, Ýl Özel Ýdarespor, HE Kültürspor ve Eti Lisesi Gençlikspor. Çift devreli lig sisteminde oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý ala dört takým play-off a yükselecek. Play-off maçlarý sonunda birinci olan takým ilimizi gruplarda temsil edecek. 1. Küme on takýmlý iki grupta 1. Amatör Küme Büyükler liginde on takým beþerli iki grupta Kategorilerde mücadele edecek kulüplerin fikstür numaralarýný belirlemek için kura çekimi yapýldý mücadele edecek. Müsabakalar BAL fikstürünün belli olmasýndan sonra o takvime göre baþlayacak. Kasým ayýnýn ikinci haftasýnda baþlamasý beklenen ligde Ýl Özel Ýdarespor, Ýskilipgücüspor, Çorumspor, Osmancýk Belediyespor, Çimentospor, Ulukavakspor, Hitit Gençlikspor, Eti Lisesi Gençlikspor, Ortaköyspor ve Bayatspor takýmlarý mücadele edecek. Çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda þampiyon olan takým BALiçin baraj maçý oynayacak. Ligi son iki sýrada tamamlayan takýmlar ise 2. Amatör Küme ye düþecekler. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan kategorilerin baþlama ve statüleri hakkýnda bilgi verdi Amatör kümenin sezonun ilk teknik toplantýsýna katýlan kulüp temsilcileri toplu halde görülüyor

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı