Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey"

Transkript

1 Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Ukrayna'nın çeşitli göstergelerinin Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılması ve olası üyeliğinin değerlendirilmesi Comparison of various Ukrainian indicators with European Union countries and evaluation of the possibility of membership Üretim işletmelerinde iç kontrol sistemi uygulamaları üzerine bir araştırma: Antakya örneği A research study on the applications of the internal control system in manufacturing companies: The case of Antakya Sosyal küreselleşme ve büyüme üzerine etkisi Social globalization and its effect on growth Kredi derecelendirme kuruluşları ve ülke kredi notlarının makroekonomik belirleyicileri: Panel veri analizi Credit rating agencies and macroeconomics determinants of sovereign credit ratings: Panel data analysis Türkiye'de ihracatın yapısı, sürdürülebilirliği ve çeşitlendirilmesi Sustaiṅabi liṫy, di versiḟiċatiȯn and structure of exportatiȯn iṅ Turkey Eğitim ve kalkınma ilişkisi: Türkiye örneği The relatiȯn of educatiȯn and development: The sample of Turkey Çevre - ekonomik büyüme ilişkisi:gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için karşılaştırmalı bir analiz The relationship between environment and economic growth:a comparative analysis for developed and developing countries Cari işlemler hesabının finansmanı: Türkiye üzerine ampirik bir uygulama Financing of current account: An empirical analysis on Turkey Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında Yeşilırmak tarım havzasında yetiştirilen tarım ürünlerinin arz duyarlılıkları Supply responses of agricultural crops cultivated in Yeşilirmak agricultural basin within Turkey agricultural basins production and support model Yükselen ekonomilerde tarım ve çevre kirliliği arasındaki etkileşim ve tarımsal sürdürülebilirlik durumu Interaction between agriculture and environmental pollution and status of agricultural sustainability in emerging economies Hatay ili kırsalındaki kadınların girişimcilik eğilimlerinin incelenmesi Examination of tendency of women entrepreneurship in the rural of Hatay city Tokat il merkezinde tükeicilerin ambalajlı su tüketimleri üzerine bir araştırma A study on consumers' packed water consumption in the central district of Tokat Amasya ili Suluova ilçesinde yem bitkisi üreten tarım işletmelerinin yapısal analizi üzerine bir araştırma A research on structural analysis of the agricultural enterprises producing forage crop in the district of Suluova in Amasya Tokat ili Kazova bölgesinde meyve yetiştiren işletmelerin çiftlik muhasebe veri ağı sistemine (FADN) göre sınıflandırılması ve değerlendirilmesi Classification and evaluation of growing fruit farms in Kazova region of Tokat province with respect to farm accounting data network system (FADN)

2 Tr 83 bölgesinde süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici davranışlarını etkileyen faktörler ve talebinin belirlenmesi Determining the factors and the demand affecting consumer attitudes in consuming milk and dairy products in Tr83 region Samsun ilinde kırsal göçün sebepleri ve tarıma etkileri The reasons for rural immigration in samsun province and its effects on agriculture Reforming reactive states: A comparative political economy of Greek and Turkish Crises Reaktif devletleri reforme etmek: Yunan ve Türk Krizlerinin karşılaştırmalı siyasi iktisadı yılları arasında Mısır ve Türkiye ticari ilişkileri Egypt and Turkey commercial relation between Tarımsal destek uygulamaları: IPARD desteklerinin Kütahya tarımına etkisi Agricultural subsidies: the effects of IPARD supports on the agriculture of Kutahya Korunma önlemleri anlaşması, dünya uygulamaları ve Türkiye ticaretine etkileri Agreement on safeguards, world applications and its effects on Turkey trade Yoksullukla mücadele konusunda vakıfların rolü: Türkiye örneği The role of foundations in combating poverty: The case of Turkey Reel efektif döviz kuru endeksini etkileyen faktörlerinavrupa borç krizi çerçevesinde analizi The analysis of the factors that affecting real effective exchange rate index within the framework of the European debt crisis Euroizasyonun cari işlemler açığı taşıma kapasitesine muhtemel etkileri Possiḃle effects of euroiżatiȯn on current accounts defiċiṫ beariṅg capaciṫy Sağlık hizmetlerine yönelik talep analizi: Türkiye örneği Demand analysis for health care services: The case of Turkey Para politikası araçlarının etkinliği çerçevesinde Türkiye'deki para politikası uygulamaları: The effectiveness of monetary policy instruments within the framework of Turkey's monetary policy applications: Finansal istikrar kavramı ve Türkiye için finansal istikrar endeksi önerisi The concept of financial stability and financial stability index for Turkey Küresel krizin dünya borsalarına ve Borsa İstanbul'a etkisi: Borsalarda kriz şiddet katsayısının hesaplanması The impact of the global crisis to the world stock exchanges and Istanbul Stock Exchange: Calculation of the coefficient of the crisis severity in stock exchanges Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye'nin ekonomik büyümesindeki rolü:2003 öncesi ve sonrası The role of foreign direct investment in economic growth of Turkey: before and after 2003 Türkiye'de genç işsizliği sorunu ve işsizlikle mücadeledeuygulanan ekonomi politikalarının analizi Youth unemployment issue in Turkey and the analysis of economic politics implemented in struggling with unemployment Kredi derecelendirme kuruluşları derecelendirme süreçleri ve Türkiye Credit rating agencies rating process and Turkey Türkiye' de katılım bankacılığı sektördeki yeri ve önemi Turkey participation in the banking sector and the importance of place

3 Gelişmekte olan ülkelerde finansal sermaye hareketleri üzerindeki kontrollerin analizi: Türkiye için çıkarılabilecek dersler An analysis of controls on international capital flows in developing countries: What lessons can Turkey draw? Türkiye'de iç borçların sosyal harcamalar üzerindeki etkisi The impact of domestic debt on social expenditure in Turkey Girişim ve endüstri karakteristiklerinin girişimlerin hayatta kalmaları üzerindeki etkileri Analysis of the effects of enterprise and industry characteristics on survival of enterprises İktisat teorisinde rant Rent in economic theory Genç istihdamı ve Türkiye'de teşviklerin genç istihdamına etkisi Youth employment and the impact of the incentives on youth employment in Turkey A comparative analysis of classical models and artificial intelligence based models in forecasting exchange rates Döviz kuru tahmininde klasik yöntemlerin ve yapay zeka temelli yöntemlerin karşılaştırmalı analizi Impacts of investment incentives on various macroeconomic variables in Turkey Türkiye'de uygulanan yatırım teşviklerinin çeşitli makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisi Türkiye'de bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesinde kurulan kalkınma ajansları ve kadın istihdamının rolü Turkey's regional development agencies established redress imbalances and the role of women's employment Türkiye'de istihdamsız büyümenin analizi The analysis of jobless growth in Turkey Kırgızistan'ın dış borç yapısının incelenmesi ve çözüm önerileri Analysis of external debt structure of Kyrgyzstan and solutiȯns Gelişmekte olan ülkelerde merkez bankası ve para politikası Banque centrale et politique monétaire dans les pays en développement central bank and monetary policy in developing countries Türkiye'de ekonomik büyümenin belirleyicileri ( ) The determinants of economic growth in Turkish economy ( ) Küresel kriz sırasında Türkiye'de uygulanan para politikaları Implementation of monetary poliċiės during the global crisis in Turkey 2008 krizi sonrası sosyal güvenlik harcamaları bağlamında Avrupa refah devleti After 2008 crisis, European welfare state in the context of social security spendings Türk elektronik sektörünün dönemi için uluslararası rekabet gücünün incelenmesi Investigation of international competitiveness of Turkish electronic industry for the period Türkiye' de yoksulluk sorunu: dönemine ilişkin ekonometrik bir analiz The poverty problem in Turkey: An econometric analysis for the period Türkiye'de kadınların işgücüne katılımı ve belirleyicileri Female labour force participation and determinants in Turkey Sermaye birikiminin stratejik belirleyeni: Beşeri sermaye (Türkiye'de sermaye birikim sürecini

4 beşeri sermaye üzerinden okumak) Strategic determinant of capital accumulation: human capital (Reading capital accumulation process in Turkey through human capital) Türkiye'de enerji ithalatı ile cari açık arasındaki ilişkinin analizi Tarımsal kooperatiflerin iktisadi analizi: Diyarbakır örneği An economic analysis of agricultural cooperatives: A case study of Diyarbakir Bilgi ekonomisindeki teknolojik gelişmelerin Türkiye'deki turizm sektörüne etkileri Technological development in the knowledge economy effects on the tourism sector in Turkey Enflasyon ve faiz oranı ilişkisi: Türkiye'de Fısher etkisinin geçerliliği Relation between inflation and interest rates: Validity of Fisher effect in Turkey Türkiye dış ticaretinde öne çıkan iller ve Gaziantep dış ticareti Turkish foreign trade featured cities and foreign trade Gaziȧntep Kalkınma ajanslarının bölgesel kalkınmaya etkisi, ipekyolu kalkınma ajansı örneği Impact of development agencies on the regional development, the case of The Silkroad Development Agency İkiz açıklar hipotezi: Türkiye uygulaması ( ) The twin deficits hypothesis: The case of Turkey ( ) Türkiye'de göç hareketleri ve bölgesel sosyo-ekonomik gelişmişlik ilişkisi ( ) The relationship migration movements in Turkey and regional socio-economic development ( ) İllerin gelişiminde altyapı yatırımlarının önemi ve İller Bankası'nın rolü The importance of infrastructure investments in the development of the provinces and the role of the İller Bank TCMB'nin yılları arası izlediği para politikaları Monetary policies of CBRT between Kayıt dışı ekonomi ve Türkiye örneği Shadow economy and sample of Turkey Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme: Türkiye örneği Foreign direct investments and economic growth: Example of Turkey Seçilmiş 10 önemli turizm ülkesinde, turizmin ülke ekonomisindeki yeri ve iktisadi büyümeye katkısı The place of turism in the economy of country and its effect on the growth of economy in ten selected important countries Doğal kaynakların ekonomik gelişme üzerine etkisi: Seçilmiş ülke deneyimleri The effect of natural resource on economic development: Experiences of selected countries Doğu Asya ülkelerinin döviz kuru politikaları ve ihracat üzerine etkileri The exchange rate policies of East Asia countries and the effects of the exchange rate policies on exports Bulanık regresyon ve ekonometrik bir uygulama Fuzzy regression and an econometric application Gelişmekte olan ülkelerde tüketim harcamaları

5 Consumption expenditures in developing countries Para politikasındaki gelişmeler ve Türkiye uygulaması The developments in monetary policy: The case of Turkey An empirical analysis on non-linear impacts of income on crime:an ARDL application Gelirin suç üzerindeki doğrusal olmayan etkilerinin ampirik bir çalışması: ARDL uygulaması Consumer confidence in dynamic stochastic general equilibrium model Dinamik stokastik genel denge modelinde tüketici güveni Gelişmekte olan ülkeler, sanayileşme ve ihracat: Türkiye ile seçilmiş ülke karşılaştırmaları Developing countries, industrialization and export: Comparison of Turkey with selected countries Azerbaycan ekonomisi, Azerbaycan-Türkiye ekonomik ve siyasi ilişkileri üzerine bir uygulama: Azerbaijan economy, a practice on economic and political relations between Turkey and Azerbaijan: Türkiye-Gürcistan ekonomik ve siyasi ilişkiler kapsamında Sarp Sınır Kapısının analizi The analysis of Sarp Border Crossing in relation to economical and political affairs of Turkey and Georgia Mobbingin örgütsel güven ve örgütsel sessizliğe etkisi: Bir uygulama Effect of mobbing on organizational trust and silence: An application Döviz kuru-dış ticaret ilişkisi: Türkiye örneği Exchange rate-of foreign trade relationship: The case of Turkey Türkiye'de iç göçün sosyo ekonomik nedenleri: Ardahan ili örneği Socio-economic causes of iṅternal miġratiȯn iṅ Turkey: Example Ardahan Metropollerde yeni konut eğilimleri, yüksek konut blokları: Ankara'dan örnekler New residential trends in metropolises, highrise residential blocks: Examples from Ankara Dünya petrol piyasasındaki değişimlerin incelenmesi ve gelecek projeksiyonu Evaluation of changes in oil markets and future projection Ekonomik alanlarda diferensiyel geometrinin uygulamaları Applications of differential geometry in economic fields Türkiye'de kırsal kalkınma uygulamaları ve sosyal sermaye bileşeni çerçevesinde manisa salihli ilçesi üzerine yapılan bir araştırma An analysis of Manisa salihli district under social capital factor and rural development activities of Turkey Uç değerler teorisi ve riske maruz değer Extreme value theory and value at risk 2008 ekonomik krizinin AB üyesi eski Doğu Bloğu ülkeleri arasından Litvanya ve Türkiye örnekleminde karşılaştırılmalı analizi The comparative analysis of 2008 economic crisis with the samples of Turkey and Lithuania, a former warsaw pact country now part of the EU Kaya gazı devrimi ve olası ekonomik etkileri Shale gas revolution and its possible economic impacts Türkiye'de faiz dışı fazlanın önemi ve ekonomik büyümeye etkisi The importance of primary surplus in Turkey and the effect on economic growth

6 Portföy optimizasyonunda değiştirilmiş parçacık sürü optimizasyonu yaklaşımı Modified particle swarm optimization approach in portfolio optimization Post Keynesyen iktisatta en son istihdam edici olarak devlet modeli ve İŞKUR tarafından TRA2 düzey 2 bölgesinde yürütülen toplum yararına çalışma programı The model of government as an employer of last resort iṅ post Keynesian economics and public work programs conducted by Employment Agency in the TRA2 level 2 region Tarihsel süreçte sanatoryum: Heybeliada Devlet Sanatoryumu Sanatorium iṅ historical process: Heybeliȧda State Sanatorium Realizm edebiyat akımından Erken Cumhuriyet Dönemi köydeki iktisadi ve sosyal hayata bakış From realism literature a view to economic and social life at village in Early Republic Period yılları arasında Türkiye'den Almanya'ya emek göçünün sosyo-ekonomik açıdan değerlendirilmesi The socio economic assestment of labor migration from Turkey to Germany beetween Essays in international economics Essays on mechanism design without transfers Essays in applied microeconomics Klinik araştırmaların hastane bütçesi, geri ödeme ve akademik çalışmalar üzerine etkisi Impact of clinical researches to the hospital budget, reimbursement and academic studies Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki: Türkiye için bir uygulama The relatiȯnshiṗ between foreign direct investment and macroeconomiċ variables: An analysis for Turkey Efficiency analysis of public higher education institutions in Turkey with parametric and nonparametric approaches Karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin temiz karbon mekanizmaları içerisindeki rolünün incelenmesi Roles of carbon capture and storage technologies in the clean development mechanism Comparision of GMM, maximum likelihood and Bayesian estimations in estimating structural parameters of DSGE models Rastsal genel denge modellerinin yapısal parametrelerinin tahmininde GMM, en çok olabilirlik ve Bayes tahmin metodlarının karşılaştırılması Borsa İstanbul'da işlem gören ticari bankalar ile halka açık olmayan ticari bankaların finansal performanslarının karşılaştırmalı analizi A comperative analysis of the financial performance between publicly traded commercial banks in Borsa Istanbul and non-public Turkish commercial banks Kadınların gözünden kadın istihdamı meselesi Women's employment matter through women's perspective Where you export matters: Explications on the export sophistication of Turkey and its export destinations

7 Ülkelerin nereye ihracat yaptığı önemlidir: Türkiye'nin ihracat sofistikasyonu ve ihracat partnerleri üzerine yorumlamalar AB projelerinin kurumsal kapasite gelişimi ve bölgesel kalkınmaya etkisi (TR82 düzey 2 bölgesi örneği) Effects of EU projects on improvement of institutional capacity and regional development (Case of TR82 nuts ii) Dış yardımlar: Türkiye örneği Foreign aid: Case of Turkey Sermaye piyasası araçlarının dünyada ve Türkiye'de gelişimi Development of capital market instruments in the world and Turkey Türkiye'de konut sektöründe talep ve arzı belirleyen faktörler The actors determining demand and supply in the housing sector in turkey yıllarında Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde gelişmekte olan 'Topraksız' tarım ürünlerinin bugünkü durumu ve gelecekle ilgili tahminler(domates ve çilek üretimi üzerine bir araştırma) Current and future stiuation of soilless agriculture products of cultivated in the Mediterranean Region of Turkey Türkiye'de dış borç ve ekonomik büyüme ilişkisi: dönemi üzerine bir araştırma The relatiȯnshiṗ between external debt and economiċ growth iṅ Turkey: A study on the periȯd Prof.Dr.Sadun Aren'in yaşamı, yapıtları, fikirleri,uygulamaları ve Türk toplumsal yaşamına katkıları Çin Halk Cumhuriyeti ekonomisinin sosyal piyasa ekonomisine geçişinin nedenleri ve sonuçları İktisat ve matematik Economics and mathematics Parasal aktarım mekanizması kanallarının işleyişi ve Türkiye örneği: VAR modeli çerçevesinde ampirik bir uygulama Channels of monetary transmission and Turkey case: The empirical analysis of VAR model Purchasing power parity hypothesis: New empirical evidence from nonlinear panel unit root tests Satın alma gücü paritesi hipotezi: Doğrusal olmayan panel birim kök testinden yeni ampirik kanıtlar Аzərbаycаnın хаrici ticаrət əlаqələrinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri Efficiency and productivity in Turkish banking sector Türk bankacılık sektörünün etkinlik ve verimlilik analizi Demokrat Parti Dönemi tarım politikaları ve siyasi, sosyal, ekonomik hayata tesirleri: Agricultural policies in the Period of Democrat Party, and their impacts on political, social, and economic life: Türkiye ile BRICSs ekonomilerinin makroekonomik performans karşılaştırması: Betimsel bir analiz ( ) Comparising macroeconomic performance of Turkey and BRICS economies: A descriptive analysis ( ) Küresel krizin nedenleri ve Avrupa Birliği ülkeleri üzerindeki ekonomik etkileri: İtalya, Yunanistan

8 ve İspanya örneği Reason of global crisis and economic effects on European Union countries: Sample of Italy, Greece and Spain Türkiye'de finansal gelişmenin enerji tüketimi üzerindeki rolü: Sektörel bir uygulama The role of financial development on energy consumption in Turkey: A sectoral evidence Bölgesel ticaret anlaşmalarının 2008 küresel ekonomik kriz sonrası Türkiye'nin dış ticaret açığına etkisi ve Gümrük Birliği anlaşması örneği Effects of regional trade agreements of Turkey's external trade deficit after the global economic crisis in 2008 and customs Union Agreements sample Moğolistan'daki KOBİ'ler SME's ib Mongolia Türkiye de Özelleştirme Uygulamalarında Uluslararası Doğrudan Yatırımların Yeri Ve Etkileri Türkiye de Özelleştirme Uygulamalarında Uluslararası Doğrudan Yatırımların Yeri Ve Etkileri Turizm sektöründe konaklama tesisi fiyatlandırmasının mekânsal ve niteliksel belirleyicileri: Antalya Körfezi örneği Spatial and qualitative determinants of accommodation facility pricing in tourism sector: Example Gulf of Antalya Reel döviz kuru - dış ticaret ilişkisi: Türkiye imalat sanayisi sektörleri üzerine bir inceleme ( ) Real exchange rate - foreign trade relationship: An examination on sectors of Turkey manufacturing industry ( ) Ortaklığa dayalı konut finansmanında atlamalı ödemelerle borcun geri ödenme süreci için model geliştirilmesi Generating model for the process of loan amortization in the shared equity home financing with skipped payments Doğrudan yabancı yatırımların yakınsama üzerindeki etkisi: Avrupa Birliği örneği The effect of foreign direct investments on convergence: An example of European Union İktisat okullarının emek piyasasına yaklaşımları ve iktisat politikası önerileri School of economics approach to labor market and policy of economy recommendations Yönlendirilmiş teknolojik değişim, teknolojik değişimin yöntemleri ve ücret kutuplaşması Directed technological change, the methods of technological change and the wage inequality Ülkeler arası gelir yakınsaması: İmalat sanayi odaklı bir analiz Cross country income convergence: An analysis of manufacturing sector Kosova KOBİ'lerinin devlet teşvikleri ve finansal sorunlarına yönelik bir araştırma Research on the government grants and financial problems of SMEs of Kosovo Otomotiv sektörünün makro analizi ve strateji yönetimi A macroeconomic analysis and strategic management of the automotive industry Üçüz açıklar hipotezi (Türkiye örneği) Triple deficit hypothesis (Case of Turkey) Petrol krizi sonrasında seçilmiş Dünya ülkelerinin Ortadoğu politikaları: Oyun teorisi uygulaması Middle-East policies of selected world countries in the post oil crisis period: Game theory application Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin istihdam edilebilme algısı

9 Employability perceptions school of physical education and sports students Türk ekonomi politikasında kamu ve özel sektör harcamalarının kalkınma açısından önemi (dışsal ve içsel etkileri: yılları arası) Importance of public and private sector expenditures in turkish economy policies in terms of development (external and internal effects: ) Orta Asya geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüme üzerine etkisi: Ampirik bir analiz Impact of foreign direct investments on economic growth in Central Asian transition economies: An emprical analysis Teknolojik gelişmeler ve uluslararası rekabet gücü ilişkisi bağlamında nanoteknolojinin önemi ve Türkiye deneyimi In the context of technological developments and international competitiveness relation the importance of nanotechnology and Turkey experience Enerji sektöründe kamu özel sektör ortaklıkları ve Türkiye değerlendirmesi Public private partnerships in the energy sector and the assessment of Turkey İkili vize serbestliği anlaşmalarının ülke ihracat performansına etkileri :Türkiye örneği Effect of bilateral visa waiver agreements on country's export performance: Case of Turkey Doğrudan yabancı yatırım-iktisadi büyüme ilişkisinde teknoloji kanalı: Türkiye örneği ( ) Technology channel in foreign direct investment-economic growth relationship: The case of Turkey ( ) Türk bankacılık sektöründe kârlılığın belirleyicileri üzerine bir inceleme ( ) A study on the determinants of profitabilty in turkish banking sector( ) Fiyat istikrarı ve enflasyon hedeflemesi stratejisinin makroekonomik etkileri: Türkiye örneği Price stability and macroeconomic effects of inflation targeting strategy : The case of Turkey Gelişmekte olan ülkelerde finansal istikrar ve kriz sonrası para politikası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası örneği Financial stability and post-crisis monetary policy in the developing countries: A view from the Central Bank Republic of Turkey Türk markalarının uluslararasılaşma sorunu ve TURQUALİTY'nin uluslararası marka yaratma gücünü sınamaya yönelik analiz çalışması The problems of turkish brands being internationalization and an analysis of TURQUALİTY's international trademark creating power Temettuat Defterleri çerçevesinde Koçana/Üsküp kazasının sosyal ve ekonomik yapısı Social and economic situation of Kocana/Uskup town within the frame of Temettuat Records Türkiye'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesine ihracatını etkileyen iç ve dış dinamikler: Çekim modeli uygulaması Internal and external dynamics that affect Turkey's export to Middle East and North Africa Region: Gravity model approach Isparta ilinde konut fiyatlarını etkileyen faktörlerin hedonik fiyat modeli ile analizi Factors affecting housing prices in Isparta analysis using hedonic price model Planlı dönemde kırsal kalkınma bağlamında bir girişim: Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ( ) An enterprise in the context of rural development in planned period: Turkey Dairy Industry Corporation ( )

10 Türkiye'de katılım bankacılığı ve müşteri tercih kriterleri üzerine bir uygulama: Isparta ili örneği Participation banking in turkey and a study ofcustomers selection criteria: The case of Isparta Finansal okuryazarlık ve para yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi akademik personel üzerine bir uygulama Financial literacy and money management: An application on the Suleyman Demiṙel University academic staff Asimetrik bilginin elektronik ticaret üzerindeki etkileri ve tüketici güveni üzerine bir uygulama Effects of asymmetric information on electronic commerce and an application on consumer trust 2008 küresel ekonomi krizi ve kriz döneminde alınan tedbirlerin küçük ve orta ölçekli işletmelere etkisi: Isparta ili uygulaması The 2008 global economic crisis and the impact of the measures taken during the crisis on the small and medium-sized enterprises: A case study in the province of Isparta Input substitutability, energy intensity and efficiency in US agriculture Amerikan tarımında girdi ikamesi, enerji yoğunluğu ve etkinliği Ekonomik gelişme ve doğal kaynakların laneti ilişkisi: Politik istikrar üzerine ampirik bir çalışma Relationship between economic development and natural resource curse: Empirical study on political stability Küresel finansal krizin sağlık harcamaları üzerine etkisi: Türkiye örneği Global financial crisis effects on health expenditures: The case of Turkey GAP'ın türkiye'de tarımsal yapı üzerindeki etkileri: yılları arası Southeastern Anatoliȧ project impacts on agriċultural structure in Turkey: between the years Dış ticarette ödeme ve teslim şekilleri: Bucak mermer sektörü örneği Forms of delivery and payment in foreign trade: Example of Bucak marble sector Türkiye'de ar-ge faaliyetlerine yönelik kamu desteğinin artımsal etkilerinin incelenmesi L'étude des effets d'addiṫiȯnnaliṫé de la subventiȯn publi que pour les acti viṫés de r&d en Turquiė Finansal okuryazarlık ve davranışsal önyargılar: bireysel hisse senedi yatırımcısı üzerine ampirik bir çalışma Financial literacy and behavioral bias: an empirical study on individual stock investor Kamu istihdamının özel sektör istihdamı üzerindeki etkileri: Teorik bir inceleme Impacts of public employment on private employment: A theoretical analysis Türk bankacılık sektörünün yapısı ve istihdam analizi The structure of Turkish banking sector and its labour analysis Türkiye'de bankacılık sektöründe pazar gücü araştırması A research on market power: The case of Turkish banking sector Gediz Deltası Kuş Cennetinde biyolojik çeşitliliğin ekonomik değerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma A researh on the economic value determination of Gediż Delta Bird Paradise's biological diversity Yeni ekonomik coğrafya yaklaşımının uluslararası ticareti açıklayıcılığı üzerine ampirik bir analiz An emprical analysis on new economic geography approach to the explanatory power of international trade 2001 yılı sonrası yabancı sermaye yatırımlarının Türk bankacılık sektörüne etkileri The effects of foreign direct investments on Turkish banking sector

11 Türkiye'de son 10 yılda uygulanan tarım politikaları ve yaşanan ekonomik gelişmeler çerçevesinde yağlık ayçiçeği üretici gelirlerindeki değişimler The appliėd agriċultural poliċiės iṅ turkey iṅ the last decade and iṅcome changes of sunflower seed producers wiṫhiṅ frame of the emergiṅg economiċal developments Arkeolojik iktisat Anadolu Archaeological economics-anatolia Dış ticaretin ekonomik büyümeye etkisi: Effect of foreign trade on economic growth: Finansal liberalizasyon altında yatırım: 1980 sonrası Türkiye örneği Investment under financial liberalization: The case of Turkey after 1980 Kurala dayalı maliye politikalarının ekonomik ve mali sonuçlarının seçilmiş ülke örnekleri ve Türkiye açısından değerlendirilmesi Rule-based fiscal policy economic and financial results of examples of selected countries and evaluation of Turkey Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımları etkileyen faktörler (Sektörel karşılaştırmalar) The effecting factors of inward foreign direct investments in Turkey (Sectoral comparisons) Küresel mortgage krizi ve Türkiye ekonomisine etkileri The effect of the mortgage criṡiṡ Turkey global economy İktisadın egemenliği altında ekoloji: Türkiye'de yenilenebilir enerji piyasası (HES) örneği Ecology under the domination of economics: The case of renewable energy market (HPP) in Turkey Satın alma gücü paritesi ile döviz kuru arasındaki ilişkinin eşitsiz mübadele etkisi:türkiye örneği The unequal exchange effect of the relationship purchasing power parity and exchange rate: The Turkish case Dış yardımlar ve finansal krizler ekseninde sanayileşme çabaları: Türkiye örneği Industrialization efforts in the line of foreign aid and financial crisis: Turkey sample Türkiye'de cari açığın belirleyicilerinin eş bütünleşme analizi yöntemiyle incelenmesi: dönemi Analysis of current account defiċiṫ's determiṅants iṅ Turkey by coiṅtegration analysiṡ method: Three essays on energy economics Enerji ekonomisi üzerine üç deneme Sovereign and external debt sustainability dynamics Hümüket ve dış borçların sürdürülebilirlik dinamikleri Finansal serbestleşme,finansal krizler ve Türkiye örneği Financial liberalization,financial crises and the case of Turkey Effects of globalisation on developing countries: A case study of the Baltıc states Gelişen ülkeler üzerinde küreselleşmenin etkileri: Baltık ülkeleri örnek çalışması Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye arasında olabilecek entegrasyon hareketleri ve Türkiye ile dış ticaretinin değerlendirilmesi Integration will be between Turkey and Turkish Republic of movement and evaluation of foreign trade with Turkey Dünyada ve Türkiye'de yeni korumacılık politikaları

12 New protectionism policies in the world and Turkey Türkiye'de kentleşme politikaları ve konut talebini etkileyen faktörler: SVEC analizi The urbanization policies and factors effecting the housing demand in Turkey: A SVEC analysis kısa vadeli sermaye hareketlerinin makro ekonomik değişkenler üzerine etkisi:türkiye örneği The effect of short term mobilization of capital on macro economic parameters; Turkey sample Küresel kadın yoksulluğunun önlenmesinde kamu mali politikalarının karşılaştırmalı analizi The comparative analysis of fiscal policies in alleviation of global women poverty Gelir düzeyi, doğurganlık ve beşeri sermaye ilişkisinin analizi Analysis of the relations among level of income, fertility and human capital Finansal istikrarsızlık ve kriz: faizsiz finans bir alternatif mi? Financial instability and crisis:is interest-free finance an alternative? Seçilmiş ülkelerde rekabet gücünün belirleyicileri ve büyüme ilişkileri Determinants of competitiveness and growth relations in selected countries Türkiye'de organik tarımın ekonomik analizi:doğu Karadeniz uygulaması The economiċ analysiṡ of organiċ agriċulture iṅ Turkey: Eastern Black Sea appliċatiȯn Makroekonomik faktörler ve kredi temerrüt takaslarının BİST-100 endeksi üzerindeki etkisi The effects of macroeconomic factors and credit default swaps on BİST-100 index Çin kapitalist gelişme modelinin tarihsel evreleri China historical phases of capitalist development model Bölgesel kalkınma ajansları: Çek Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti alt bölge karşılaştırması Regional development agencies: The comparaison of the sub-region of Czech Republic and Turkey Sosyal güvenlik ve eğitimin doğurganlık üzerinde etkileri Sosyal güvenli k ve eğiṫiṁiṅ doğurganlik üzeriṅde etki leri Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde hayvancılık sektörünün mevcut durumu ve çiftçilerin beklentileri Current status of livestock sector in Northeast Anatolia and the farmers' expectations Endüstriyel kümelenmenin yenilikçilik sürecine etkilerinin analizi The analysis of the effects of industrial cluster on innovativeness process Kurumsal iktisat perspektifinden vergi kültürü ve ekonomik gelişme:teori ve uygulama Tax culture and economic development from the perspective of institutional economics: Theory and practice Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile dış rekabet gücü ilişkisi: Türkiye örneği Correlation between foreign direct investment and global competitiveness: The case of Turkey Empirical analysis over trade advantage of Turkey in the light of international costs Uluslararası maliyetler ışığında Türkiye'nin ticaret avantajına yönelik ampirik analiz Sukuk finans modeli ve Türkiye'deki potansiyelinin araştırılması The investigion of sukuk financial models and its potantial inturkey Türkiye'de ithalatın gelişimi ve ithalatın yapay sinir ağları yöntemi ile tahmin edilebilirliğine yönelik bir analiz The evolution of import in Turkey and an analysis abaut predictability of import by artificial neural network method Küresel krizin Türkiye'de genç işsizliğe etkisi

13 The effect of global crisis on youth unemployment in Turkey Avrupa Birliği üyeliğinin Polonya ve Macaristan ekonomileri üzerindeki etkisi The effects of European Union on Poland and Hungarian economies Ekonomik kalkınmayı belirleyen faktörler: Ampirik bir analiz The determinants of economic development: An empirical analysis Eğitim ekonomi ilişkisine eleştirel bir yaklaşım A critical approach to the relationship between education and economics Türkiye'de doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve istihdam Foreign direct investments and employment in Turkey Mali sürdürülebilirliğin analizi: Türkiye örneği An analysis of fiscal sustainability: case of Turkey Yurtiçi tasarruflar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Teori ve Türkiye örneği The relationship between domestic savings and economic growth: Theory and the case of Turkey The relation between crude oil prices and financial market indicators: a copula approach Ham petrol fiyatları ile finansal piyasa indikatörleri arasındaki ilişki: bir 'copula' yaklaşımı İktisat okullarında yöntem farklılıkları: Keynesyen ekol ile monetarist ekol'ün 1929 krizi yönüyle karşılaştırılması Differences in methodology of schools of economic thought: Comparing Keynesian theory and monetarist theory in the crisis of 1929 Sosyal sermaye düzeyini belirleyen faktörler: Dumlupınar Üniversitesi örneği The factors which determining the level of social capital: Dumlupınar University instance Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir bankacılık uygulamaları Sustainable development and sustainable banking practices in the Europen Union and in Turkey Türkiye'de butik şarap sektörünün pazarlama karması açısından incelenmesi An analysis of Turkish boutique wine producers' marketing mix Yeni teknolojilerin Türk bankacılık sektörüne ekonomik etkileri The economic effects of new technologies on the Turkish banking sector Gelir tuzakları ve Türkiye'nin orta gelir tuzağına yakalanma riski Income traps, and Turkey's risk of falling into the middle income trap Türkiye'de enerji (doğalgaz) kullanımı ve kalkınma: Bir keşfedici mekânsal veri analizi Energy consumption (natural gas) and development in Turkey: An exploratory spatial data analysis Türkiye'de yaşanan finansal krizlerin Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin mali performansı üzerindeki etkilerinin veri zarflama analizi yoluyla belirlenmesi Determining the effects of financial crises in turkey, on the fiscal performance of companies traded in Borsa Istanbul by using data envelopment analysis Küreselleşmenin medya işletmelerine etkisi Impact of globalisation on media companies Measuring the effects of the zero lower bound on medium and longer-term interest rates for advanced economies excluding US ABD hariç gelişmiş ülkelerde orta ve uzun vadeli faiz oranları alt sınırının sıfır olmasının etkisinin ölçümü

14 Din ve kalkınma (Türkiye tecrübesi) Reliġiȯn and economiċ development (Turkey experiėnce) Uluslararası rekabet gücünün belirleyenleri: Türk imalat sanayi üzerine ampirik analiz Determinants of international competitiveness: an empirical analysis on Turkish manufacturing industry Kırılgan - başarısız devlet olgusu ve terörizm açmazı (sosyo-iktisadi ve politik dinamikleri dahilinde) The fragile - failed state phenomenon and terrorism impasse (within socio-economic and politic dynamics) Modeling the exchange rate and interest rate intervention of Central Bank of The Republic of Turkey Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz kuruna ve faize yaptığı müdahalenin modellenmesi Risk aversion in creative individuals Yaratıcı bireylerde riskten kaçınma Türkiye'de sağlık hizmetlerine yapılan harcamalar ve finansmanı Expenses for health services and their funding in Turkey İhracat performansı ile uluslararası rekabet gücünün yapısal belirleyicileri arasındaki ilişki: OECD ve BRIIC ülkeleri uygulaması The relationship between export performance and structural determinants of international competitiveness: An application to the OECD and BRIIC countries Kadınların gün faaliyetlerine katılımının belirleyicileri üzerine bir analiz (Afyonkarahisar örneği) The determinants of participation to the gün activities (The case of Afyonkarahisar) Cari işlemler açığı-bütçe açığı ilişkisi: dönemi Türkiye uygulaması The relationship between the current account deficit and budget deficit: period an appliċatiȯn iṅ Turkey Enerji talebi ve enerji talebini belirleyen faktörler: Türkiye uygulaması Energy demand and factors determining of energy demand: Pratice in Turkey Turkey's adaptation to European Union rural development policies: A study on Şereflikoçhisar Türkiye'nin Avrupa Birliği kırsal kalkınma politikalarına uyumu: Şereflikoçhisar üzerine bir inceleme Para politikasının finansal istikrara etkisi: Türkiye üzerine ampirik bir araştırma The effect of monetary policy on financial stability : Emprical investigation for Turkey Yakın zamanda Türkiye'nin Arap dünyasi politikalarının Türkiye ekonomisine etkileri Turkey's policy recently the Arab world the effects of the Turkish economy Türkiye'de finans sektöründeki bağımsız düzenleyici kuruluşlar ve etkinliğini artırmaya yönelik öneriler Independent regulatory organiżatiȯns iṅ the fiṅanciȧl sector iṅ Turkey and suggestiȯns for improviṅg the effecti veness Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimin cari açık üzerine etkisi: Türkiye örneği ( ) The effect of international oil prices on current deficit-the case of Turkey ( ) Türkiye' de sanayileşme sürecinde organize sanayi bölgeleri ve Niğde OSB uygulaması In Turkey in the process of industrialization and Nigde organized industrial zone OSB app An augmentation of the model of homo economicus: The case of charitable giving

15 iktıṡadı adam modelıṅıṅ gu cļendıṙı lmesı : Yardımseverlı k o rnegĭ Analysis of the rating discrepancies assigned by credit rating agencies Kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen notların uyuşmazlıklarının analizi Arz yanlı iktisat bakış açısıyla kayıt dışı ekonomi Black economy from supply side economics perspective Uluslararası ticarette tarife dışı engeller ve kullanım kısıtları: Türkiye örneği Non-tariff barriers and their implementation constraints in international trade: The case of Turkey Doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerinde vergi rekabetinin etkisi ve Türkiye örneği The effect of tax competition on the foreign direct investment and the case of Turkey Türkiye ekonomisinde yaşanan krizlerin erken uyarı sistemi ile sınanması Prediction of crises in turkish economy via the early warning system. Investigating the determinants of foreign direct investment in Sub-Saharan Africa Sahra Altı Afrika'da doğrudan yabancı yatırımları etkileyen faktörlerin araştırması Adli muhasebe ve adli muhasebecilik mesleğinin ne olduğu, denetim sektöründe farkındalığı ve geliştirilmesine yönelik önerilerüzerine bir değerlendirme Evaluation of suggestions for devoloping description of forensic accounting and forensic accounting profession, avarness of forensic in audit sector Mikro kredi kullanan kadınlar: Şırnak örneği Women participating in microcredit programs: Şırnak case Türkiye'de kayıt dışı ekonomi ve vergi denetimi Underground economy in Turkey and tax inspection Türkiye'de dış borç-büyüme ilişkisi: dönemi üzerine bir inceleme The relationship between foreign debt and growth in Turkey: Acase of period Türkiye'de parasal aktarım mekanizması kanallarının etkinliği Transmission mechanism channels of monetary policy effectiveness in turkey Tüketim rasyonalitesi ve Isparta uygulaması Consumption rationality and Isparta application Çevresel kuznets eğrisi: Panel veri analizi Environmental kuznets curve: Panel data analysis Trade openness and industrial performance in Nigeria:evidence from Autoregressive Distributed Lag (ARDL) models Dışa açıklık ve Nijerya sanayisinin performansı:autoregressıve Dıstrıbuted Lag (ARDL) modellerinden kanıtlar The impact of foreign direct investment on economic growth: A comparative analysis between Nigeria and Turkey Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme üzerine etkisi: Nijerya ve Türkiye örneklerinin mukayeseli çözümlemesi Stock market volatility and macroeconomic performance in the Nigerian economy Nijerya ekonomisinde menkul kıymetler borsası oynaklığı ve makro ekonomi performansı Sosyal güvenlik harcamalarının gelir dağılımı üzerine etkisi Effect of the social security expenditure on income distribution Serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde Türkiye-Kuzey Afrika ülkeleri ticari ilişkileri

16 Turkey-North African countries trade relations within the framework of free trade agreements Merkez Bankası faiz kuralı çerçevesince Taylor Kuralının incelenmesi Investigation of Taylor Rule in the framework of Central Bank interest theory The effects of common macroeconomics factors on U.S stock returns Makroekonomik faktörlerin Amerikan hisse senetlerine etkisi Türk bankacılık sektöründe yabancılaşma nedenleri, sektörel ve makro ekonomik sonuçları The reasons of alienation in turkish banking sector, the sectoral and macro economic results Levant Herald Gazetesine göre İstanbul'da siyasi, iktisadi ve sosyal hayat Political, economic and social life in İstanbul according to the Levant Herald Newspaper Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği süreci ve e-gümrük uygulamasının Türk dış ticaretine muhtemel etkileri Customs union between Turkey and the European Union and Potential Implications of e-customs practice over Turkish foreign trade Dünya ticaretinde artan küresel rekabetin Avrupa Birliği'nin dış ticaret politikasına etkisi The effect of increasingly global competition in the world trade on external trade policy of European Union Osmanlı iktisadi dergicilik ( ) Ottoman economic journalism ( ) İklim değişikliklerinin sürdürülebilir kalkınma üzerine etkisi The effects of climate change on sustainable development Türkiye'de işsizliği belirleyen etmenlerin panel veri ile analizi The panel data analysis of the factors determining the unemployment in Turkey Kapitalist öncesi ve sonrası dönemde sosyal yapı-ekonomik yapı ilişkisi The relation between social structure and economic structure in pre capitalist and post capitalist era Ekonomik özgürlükler üzerine karşılaştırmalı analiz Comparative analysis of economic freedom Modeling new monetary policy of the Central Bank of Republic of Turkey Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yeni para politikasının modellenmesi Optimal monetary policy under the presence of informality Kayıtdışı ekonominin varlığı altında optimal para politikası Türkiye ekonomisinde üçüz açık sorunu ve zaman serisi analizi The problem of triple deficit in Turkey economy and time series analysis Müşteri bilgisi edinimi ile müşteri odaklılığın müşteri ilişkileri yönetimi yetenekleri üzerine etkileri: Otomotiv sektöründe bir alan araştırması The effects of customer information acquisition and customer orientation on customer relationship management capability: A field study in automotive industry Ecological footprint as an indicator for regional sustainable development: Turkey Bursa Kadikoy Türkiye bursa kadıköy: Bölgesel sürdürülebilir kalkınma için bir göstergesi olarak ekolojik ayak izi Türkiye'nin dış ticaret potansiyelinin genişletilmiş linder hipotezi çerçevesinde değerlendirilmesi: bir panel data analizi Assessing Turkey's foreign trade potential in perspective of the extended linder's hypothesis: A

17 panel data analysis Yatırım aracı olarak altın ve Türkiye'de altın piyasaları Gelişmekte olan ülkelerde bankacılık krizleri ve Türk bankacılık sektörüne etkisi Banking crises in developing countries and impact on the Turkish banking sector Küreselleşme olgusu çerçevesinde ülkelerin marka değeri ve gelişmekte olan ülkeler örneği Hazar enerji kaynakları paylaşımının İran-Rusya ekonomilerine etkisi The impact of the distribution of caspian energy resources on the economy of Iran and Russia Kalkınma ajanslarının bölge ekonomilerine etkileri The effects of development agencies on regional economies Türkiye savunma harcamalarının karşılaştırmalı analizi ( ) The comparative analysis of Turkey's defense expenditures ( ) Reel ekonomik istikrarsızlıklar ile mücadelede enflasyon hedeflemesinin esnekliği: Kırılgan ekonomiler üzerine dinamik panel analizi The flexibility of inflation targeting in combating with real economic instabilities: Dynamic panel analysis on fragile economies Endeks vadeli işlem sözleşmeleri ile spot piyasa arasındaki etkileşimlerin irdelenmesine yönelik BİST 30 üzerinde bir çalışma A thesis examining the interaction between index futures contracts and spot market for BİST 30 Küresel iklim değişikliğinin ekonomik etkileri üzerine model denemesi ve ekonometrik bir analiz. An essay a model on the economic effects of global climate change and an econometric analysis. Kur savaşları olgusu ve dış ticaret üzerindeki etkileri: Seçilmiş ülkeler üzerine bir uygulama Currency war phenomenon and its effect on foreing trade: An implementation on selected countries Beklenen ve beklenmeyen döviz kurlarının reel ekonomi üzerindeki etkileri The effects of anticipated and unanticipated exchange rates on the real economy Dış ticaret kapsamında medikal turizm ve medikal turizm teşviklerinin etkinliğinin incelenmesi: Alanya örneği Researching medical tourism and the efficiency of medical tourism incentives in the foreign trade scope: The case of Alanya Yatırım fonlarından oluşan portföyün bulanık hedef programlama yaklaşımı ile optimizasyonu The optimization of a mutual fund portfolio with fuzzy goal programming approach Türkiye'de obezite üzerinde sosyoekonomik değişkenlerin etkileri ve eşitsizlik The effects of socioeconomiċ variȧbles on obesiṫy iṅ Turkey and inequality Türkiye ekonomisinde parasal aktarım mekanizması : Döviz kuru kanalı Monetary transmission mechanism in economy of Turkey: Exchangerate channel Hazine işlemleri ve fonksiyonları: Türkiye uygulaması Treasury transactions and functions: Turkish case Silahlı çatışma ve büyüme: Bir meta analizi Armed conflict and growth: A meta analysis Essays in collective decision-making

18 Müşterek karar alma üzerine çalışmalar Türk bankacılık sisteminde kalkınma ve yatırım bankacılığı: İlbank ve kaynak geliştirici faaliyetler Development and investment banking in turkish banking system: İlbank and resource development activities Nash equilibria in claim based estate division problems Talebe dayalı varlık paylaşım problemlerinde Nash dengeleri Epsilon Bayesian implementation Epsilon Bayezyen uygulama Impact of technology development areas on innovation in Turkey Türkiyede teknoloji geliştirme bölgelerinin inovasyon üzerindeki etkisi The effects of reference points on fairness judgments Referans noktalarının adalet kararları üzerindeki etkileri A thesis on exchange rates, fundamentals and trade Kurlar, makroekonomik temel göstergeler ve dış ticaret üzerine bir tez An analysis on compositional effect during the great trade collapse Büyük ticaret çöküşü sırasında kompozisyon etkisi üzerine bir analiz Life satisfaction and donation to charitable organizations Hayır kuruluşlarına bağış ve yaşam memnuniyeti The effects of the university reform in Turkey on narrowing gender gap in higher education Türkiye üniversite reformu'nun yüksek öğrenim'deki cinsiyet ayrımı üzerine etkileri Dynamic implications of prospect utility in an overlapping generations model Beklenti kuramı fayda fonksiyonunun ardışık kuşaklar modeli üzerine dinamik etkileri Politically connected firms and business performance in Turkey: Top industrial enterprises and privatization of the energy sector Türkiye'de siyasi bağlantılı firmalar ve firma performansı: En büyük sanayi firmaları ve enerji sektöründe özelleştirmeler Türkiye'de cari açık sorununun yapısal nedenleri ve ekonomik etkileri The structural causes of current account deficit problem and economical impacts in Turkey Ekonomik büyüme ile eğitim harcamaları ilişkisi: Türkiye üzerine bir uygulama The relationship between economic growth and educational expenditures: An application on Turkey İstanbul Gümrüğü ( ): Teşkilat ve ticaret Custom of İstanbul ( ): Organization and trade Üretimin uluslararasılaşmasının Türkiye imalat sanayisi üzerindeki etkileri: Yabancı sermayeli imalatçı-ihracatçılar üzerine bir uygulama The effects of internationalisation of production on Turkish manufacturing industry: An applied study on foreign-invested manufacturer-exporters Mihrişah Valide Sultan Vakfı (Kurumları, Hayır hizmetleri ve Akarları) Mihrişah Valide Sultan Waqf (Its Establishments, Charity service and Revenues) İhracat teşvikleri ve Türk Eximbank'ın Türkiye'nin ihracatına etkileri Sabit oranlı portföy sigortalama stratejisinde sabit çarpanın fiyat / kazanç oranı yardımı ile

19 belirlenmesi ve bir uygulama Determination of constant multiplier with help p/e ratio in cppi and an application Çin ekonomisinin gelişiminin incelenmesi ve Çin ekonomisinin Türk dış ticaretine başlıca etkileri Examining the growth of Chinese economy and chief effects of Chinese economy to the Turkish foreign trade Bilgi çağında yenilikçi ekonomik gelişmelerin analizi Analysis of innovative economic development in the knowledge age Makro ihtiyati para politikası amacı olarak finansal istikrar: Türkiye üzerine bir uygulama Financial stability as a macro prudential monetary policy goal: An application on Turkey Yerel halkın güçlendirilmesi için uygulanan yöntemler ve kalkınmaya etkileri: Türkiye incelemesi Local empowerment methods' effects on development: Turkey research Ticari açıklık büyüme etkileşimi:panel veri analizi ve ülkelerarası karşılaştırma Interaction between trade openness and growth: Panel data analysis and comparision between countries Bölgesel gelir dağılımını etkileyen faktörlerin analizi: Türkiye örneği The analysis of the factors effecting regional income distribution: Turkey evidence Kırsal kalkınma aracı olarak yoksul yanlısı turizm yaklaşımı: Edremit Körfezi örneği Pro-poor tourism as an approach towards rural development in Edremit Bay Taylor Kuralı çerçevesinde merkez bankaları politika tepkileri, Monetary policy reactions of the central banks within the Taylor Rule framework, Türk bankacılık sektörünün piyasa yapısının rekabet ve yarışılabilirlik açısından incelenmesi Analysis of market structure of the turkish banking sector in terms of competition and contestability Kamu harcamalarının iktisadi etkileri ve Türkiye örneği ( ) Economic effecets of public expenditures and Turkey case ( ) Türkiye hava ulaşımında tüketici tercihi analizi Analysis of consumer preferences in air transportation in Turkey Makroekonomik göstergeler ışığında ulusal ve uluslararası krizler: Karşılaştırmalı Türkiye örneği National and international crisis in the light of macroeconomic indicators: Comparative Turkey sample Türkiye'deki futbol kulüplerinin altyapılarının yapılanması, yönetim biçimleri, idare yapısı ve Avrupa'daki örneklerle kıyaslanması Construction of youth academies, management styles, administrative structures of football clubs in Turkey and comparing with European clubs İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye üzerine bir inceleme The Twin Deficits Hypothesis: A review of the Turkey Kapitalizmin tarihsel krizlerinin uluslararası para sistemleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi The analysis of the impacts of historical crisis of capitalism on international monetary systems Sera gazı emisyonlarının makroekonomik değişkenlerle ilişkisi: OECD ülkeleri için panel veri analizi The relationship between greenhouse gas emissions and macroeconomic variables: Panel data analysis for OECD countries

20 Türkiye'de dışa açıklığın makro ekonomik etkileri Macro economic effects of openness in Turkey An impact of exchange rate volatility on Nigeria's export:using ARDL approach Döviz kuru oynaklığının Nijerya ihracatı üzerindeki etkisinin ARDL yaklaşımı ile analizi 2008 ABD finansal krizinin asimetrik bilgi sorunu çerçevesinde analizi Analysis of 2008 USA financial crisis within the framework of asymmetric information İnternet kullanımının vergi gelirleri üzerindeki etkisi: Türkiye örneği The effect of internet use to tax revenue: Turkey The roles of Small and Medium Scale Enterprises innigerian economic growth: An empirical analysis Küçük ve Orta Ölçek İşletmelerin (KOBİ) Nijerya ekonomik büyümesindeki rolünün ampirik analizi Finansal istikrar: türkiye'de finansal istikrara yönelik olarak uygulanan faiz koridorunun etkinliği üzerine bir analiz ( ) Financial stability: an analysis on the effectiveness of the ineterest rate corridor applied directed towards financial stabiility in turkey ( ) Sosyoekonomik açıdan eğitimde fırsat eşitliği: Giresun örneği Equal opuurtunity in education from socioeconomic perspective: The case of Giresun Ekonomik, siyasal ve diplomatik yönleriyle Birleşmiş Milletlerin örgüt yapısı ve işlevleri The United Nations organization and functions of economic, political and diplomatic aspects Karadeniz Bölgesi'ndeki endemik tarım ürünleri: Fındık,çay ve kivi'nin üretimi, pazarlanması ve tüketimi Endemic agricultural products in Blacksea Area: Production, marketing and consumtion of nut, tea, kiwi Küreselleşme sürecinde çok uluslu şirketler ve yoksulluk olgusu The multinational companies and the phenonmenon of poverty in the globalization process Türkiye'de e-ticaretin gelişimi ve uygulamada karşılaşılan sorunlar The development of e-commerce in Turkey and problems encountered in the application Kısa vadeli finansman ve kırılganlık ilişkisi: Türkiye örneği Short-term financing and fragility relationship: Turkish case Küreselleşme ve iş çevrimleri: Türkiye örneği Globalization and the business cycle: The case of Turkey Dış ticaret kuramında çekim modeli: Türkiye-AB ticaretinin analizi The gravity model in international trade theory: An analysis of Turkey-EU trade Yolsuzluk ve ekonomik etkileri Economic effects of corruption Phillips eğrisi bulmacası Phillips curve puzzle dönemi Türkiye ekonomisi: Uygulanan ekonomi politikaları Turkish economy between : Economy policies that were applied Kredi riski yönetim aracı olarak kredi temerrüt swapı ve Türk bankacılık sisteminde bir uygulama Credit default swap as credit risk management instrument and an application in the Turkish banking system

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü Mahmut ZORTUK E-posta : mahmut.zortuk@dpu.edu.tr Telefon : 0274 265 2031-2020 Öğrenim Bilgisi Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler (2007) Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek -Tezli Dumlupınar

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

Yayınlar. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SSCI kapsamında taranan)

Yayınlar. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SSCI kapsamında taranan) Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SSCI kapsamında taranan) Sadullah Çelik ve Yasemin Özerkek, (2009), Panel Cointegration Analysis of Consumer Confidence and Personal Consumption

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

Oya Özengin Türkiye de hisse senedi piyasası ve döviz piyasası arasındaki oynaklığın yayılma etkisi, 2008

Oya Özengin Türkiye de hisse senedi piyasası ve döviz piyasası arasındaki oynaklığın yayılma etkisi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Saadet Kasman 2. Doğum Tarihi : 20.12. 1969 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Ekonomi Vanderbilt University, ABD 2002 Y.Lisans Ekonomi

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır.

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır. I. YIL HAFTALIK DERS (T + U) KREDISI İKT101 Z Davranış Bilimleri Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT103 Z Genel Muhasebe I General Accounting I 3+0-3 5 İKT105 Z Matematik I Mathematics I 3+0-3 3 İKT107 Z Hukuka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUHİTTİN KAPLAN Doğum Tarihi: 16 ARALIK 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İKTİSAT (İNG) MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1992 Y. Lisans

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2- Apak, S., Türkiye de Bankacılık Sistemi, Gelişimi ve Sorunları Mufad Dergisi, Sayı:9, Ocak (2001).

ÖZGEÇMİŞ. 2- Apak, S., Türkiye de Bankacılık Sistemi, Gelişimi ve Sorunları Mufad Dergisi, Sayı:9, Ocak (2001). ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI ÜNVANI BÖLÜMÜ : SUDİ APAK : PROF.DR. : İşletme ANABİLİM DALI : Muhasebe ve Finansman ADRES : Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 22030 EDİRNE TEL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN Doğum Yeri ve Tarihi : Arhavi/Artvin & 1971 Uyruğu Medeni Hali Adres E-mail EĞİTİM DURUMU : TC : Evli, 1 çocuk : Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF İktisat

Detaylı

3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ

3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ 3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ 1) Girişimci Olma Yolunda Kadın Girişimcileri Anlamak: Kadınlar Ne İster? 2) 3) Düzce İlinde Kadın Girişimcilik

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

EMİNE KILAVUZ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kayseri. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1985

EMİNE KILAVUZ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kayseri. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1985 EMİNE KILAVUZ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR KİŞİSEL BİLGİLER Adı: Soyadı: Yabancı Dil: İş Adresi: Emine KILAVUZ İngilizce Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kayseri Telefon: +90 352

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKT-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT-103 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kürşat YALÇİNER 2. Doğum Tarihi : 23 Temmuz 1966 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Gazi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Atatürk

Detaylı

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI Derya FINDIK Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı 29 Aralık 2011 TEKPOL ün Tanıtımı Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları (TEKPOL) 1 Ocak 1998

Detaylı

İktisat Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2011.

İktisat Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2011. 1/5 Ayşen Araç Özgeçmiş (güncelleme, Aralık 2016) Eğitim Doç. Dr. Ayşen Araç Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Beytepe 06800 Ankara/Türkiye Tel:+90(312)2978651/164;

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Çalışması

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Çalışması Dersin Adı-Kodu: İKTİSADA GİRİŞ I-15 Programın Adı: İKTİSAT Yarıyıl Güz Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Teori Uyg. Lab. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması

Detaylı

1. Adı Soyadı: Hüseyin KALYONCU 2. Doğum Tarihi: 04 Mart 1974 3. Unvan: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Hüseyin KALYONCU 2. Doğum Tarihi: 04 Mart 1974 3. Unvan: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Hüseyin KALYONCU 2. Doğum Tarihi: 04 Mart 1974 3. Unvan: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Çukurova Üniversitesi 1998 Y.Lisans İktisat Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : DOÇ DR. DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN Doğum Tarihi : 28.08.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi Doğu Akdeniz Üniversitesi 1991 Yüksek İşletme Yönetimi Doğu Akdeniz Üniversitesi 1993

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi Doğu Akdeniz Üniversitesi 1991 Yüksek İşletme Yönetimi Doğu Akdeniz Üniversitesi 1993 Özgeçmiş 1. Adı Soyadı: Hüseyin Özdeşer 2. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1968 3. Ünvanı: Doç.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi Doğu Akdeniz Üniversitesi 1991 Yüksek İşletme

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Melih ÖZÇALIK Unvanı: Doç.Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 26.11.1982 İzmir Yabancı Dil: İngilizce (YDS: 76,25) e-posta: melih.ozcalik@cbu.edu.tr Telefon: (0 236) 233 06

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKT101 İktisada Giriş I 3+0 5 İKT102 İktisada Giriş II 3+0 5 İŞL113 Genel İşletme 4+0 5 İŞL223 İşletme Yönetimi 3+0 5 MAT179 Matematik 3+0

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER: ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER: A1. IC, Suleyman, M. Burak KAHYAOGLU (2013) Herd Behavior in BIST: An Application on Individual Stock Investors Journal of Business Economics

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Evli - 1 çocuklu : YRD. DOÇ. DR. 5. İletişim Bilgileri : gulcinelifyucel@gmail.com gulcinelif.yucel@yeniyuzyil.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : Evli - 1 çocuklu : YRD. DOÇ. DR. 5. İletişim Bilgileri : gulcinelifyucel@gmail.com gulcinelif.yucel@yeniyuzyil.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : GÜLÇİN ELİF YÜCEL 2. Doğum Tarihi : 05.02.1984 3. Medeni Hali 4. Unvanı : Evli - 1 çocuklu : YRD. DOÇ. DR. 5. İletişim Bilgileri : gulcinelifyucel@gmail.com gulcinelif.yucel@yeniyuzyil.edu.tr

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI I. YIL HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI İKT0 Z Davranış Bilimleri Introduction to BehavioralSciences 3+0-3 3 İKT03 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting I 3+0-3 5 İKT05 Z Matematik I Mathematics I

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : BÖLÜM : Kodu 1301001352012-1501001352012 1301001292002-1501001192002 11320201E11677-21520201E11393 11320201E11239-1502002292011

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

DERS PROFİLİ. Türkiye Ekonomisi ECO420 Bahar 8 3+0+0 3 5. Prof. Dr. Nesrin Sungur Çakmak

DERS PROFİLİ. Türkiye Ekonomisi ECO420 Bahar 8 3+0+0 3 5. Prof. Dr. Nesrin Sungur Çakmak DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi ECO420 Bahar 8 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

1. Adı Soyadı: Hüseyin KALYONCU 2. Doğum Tarihi: 04 Mart 1974 3. Unvan: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Hüseyin KALYONCU 2. Doğum Tarihi: 04 Mart 1974 3. Unvan: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Hüseyin KALYONCU 2. Doğum Tarihi: 04 Mart 1974 3. Unvan: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ġktisat Çukurova Üniversitesi 1998 Y.Lisans Ġktisat Çukurova Üniversitesi

Detaylı

3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ

3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ 3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ Girişimci Olma Yolunda Kadın Girişimcileri Anlamak: Kadınlar Ne İster? Düzce İlinde Kadın Girişimcilik Profilinin

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: ERDİNÇ KARADENİZ 1/4/78 12:00 AM SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI

Detaylı

Đ ç i n d e k i l e r / C o n t e n t s

Đ ç i n d e k i l e r / C o n t e n t s Đ ç i n d e k i l e r / C o n t e n t s Anayasal Đktisat Teorisi ve Mali Kurallar: Türkiye de Uygulanabilirliği Constitutional Economics Theory and Fiscal Rules : The Applicabiılity In Turkey Doç.Dr. Abdulkadir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Ekonomi Bölümü Girne Amerikan Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Ekonomi Bölümü Girne Amerikan Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ergin Akalpler 2. Doğum Tarihi: 13 Ekim 1962 3. Unvanı: Yardımcı Doçent/ Asst. Professor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans Ekonomi Idari Bilimler Gazi Universitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr. 09:30-10:15 IRL3 Social Responsibility and Community Service A214 Anayasa ve İdare Hukuku Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Constitutional and Administrative Law İstatistik-II Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Yöneylem Araştırması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz 1967- İstanbul 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Telefon: +90 348 813 9334 /1514 5. Faks: +90 348 813 9336 6. E-Posta: sumrubakan@kilis.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans : ODTÜ Ekonomi 1989 / Reading - UK / European Studies / 1992

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans : ODTÜ Ekonomi 1989 / Reading - UK / European Studies / 1992 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Doğum Yeri : Erhan Aslanoğlu : Ankara Doğum Tarihi : 20.11.1964 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı : İngilizce : Makroekonomi AKADEMİK UNVANLAR ( Üniversitesi ve Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Natalya Ketenci 2. Doğum Yeri: Kazakistan 3. Ünvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Al-Farabi Kazak Milli 1996 Üniversitesi Lisans İktisat

Detaylı

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3 İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY CITY PLANNING MASTER PROGRAMME APPLICATION CRITERIA 1. Graduates who have a Bachelor degree in any field can apply fort he City Planning Master Program. 2. Students who do

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990 KİŞİSEL BİLGİLER İsim Doğum tarihi ve yeri Erişim Telefonu Sanal Posta Adresi ÖZGEÇMİŞ Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) 11 Şubat 1967 - Gelibolu / ÇANAKKALE 90 533 2914488 murad.kayacan@hotmail.com

Detaylı

EUREFE 17 International Conference, organized by Aydın Faculty of Economics, will be held on July 2017 at Adnan Menderes University in Aydın,

EUREFE 17 International Conference, organized by Aydın Faculty of Economics, will be held on July 2017 at Adnan Menderes University in Aydın, EUREFE 17 International Conference, organized by Aydın Faculty of Economics, will be held on 27-29 July 2017 at Adnan Menderes University in Aydın, Turkey. The main theme of EUREFE 17 International Conference

Detaylı

Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç. Sosyo Ekonomi

Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç. Sosyo Ekonomi Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç Sosyo Ekonomi Temmuz-Aralık 2006-2 Maastricht Antlaşması Yakınlaşma Kriterleri Çerçevesinde Bütçe Disiplini ve Türkiye ile İlgili Bir Karşılaştırma Deniz Aytaç

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Tarım Piyasalarının Analizi. Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI. Tarım Piyasalarının Analizi. Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Lisans Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Tarım Piyasalarının Analizi Seçmeli

Detaylı

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI 1 MÜFREDATINA GÖRE ULULARARAI TİCARET VE FİNANMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI ınıfı :1 Yarıyıl :1 Adı / Teo. Uyg. Introduction to Business Introduction

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : CEM BERK. 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Doçent Doktor. 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : CEM BERK. 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Doçent Doktor. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 1. Adı Soyadı : CEM BERK ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi : 28.03.1984 3. Unvanı : Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 2006 Yüksek

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi Y. Lisans Muhasebe Finansman Celal Bayar Üniversitesi 2007

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi Y. Lisans Muhasebe Finansman Celal Bayar Üniversitesi 2007 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Umut Burak GEYİKÇİ 2. Doğum Tarihi : 21 Haziran 1977. Unvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 200 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

Ders Profili - Ekonomi Bölümü

Ders Profili - Ekonomi Bölümü Ders Profili - Ekonomi Bölümü Dersin Kodu : ECO420 Zorunlu / Seçmeli : Zorunlu Katalog Tanımı: Türkiye ekonomisinin tarihsel gelişimi. Liberal iktisat politikaları dönemi. Etatist politika dönemi. Türk

Detaylı

ÇALIŞMANIN ARKA PLANI. U.N. Economic Commission on Europe (2014)

ÇALIŞMANIN ARKA PLANI. U.N. Economic Commission on Europe (2014) 1 ÇALIŞMANIN ARKA PLANI U.N. Economic Commission on Europe (2014) Avrupa da Kadınların Güçlendirilmesi için Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Ekonomik ve Sosyal Politikalar 7 öncelikli politika 1. Kadınların

Detaylı

DERS PROFİLİ. Parasal İktisat ECO312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Bilgen Susanlı

DERS PROFİLİ. Parasal İktisat ECO312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Bilgen Susanlı DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Parasal İktisat ECO312 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul ECO202 (Makroekonomi) Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu

Detaylı