Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey"

Transkript

1 Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Ukrayna'nın çeşitli göstergelerinin Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılması ve olası üyeliğinin değerlendirilmesi Comparison of various Ukrainian indicators with European Union countries and evaluation of the possibility of membership Üretim işletmelerinde iç kontrol sistemi uygulamaları üzerine bir araştırma: Antakya örneği A research study on the applications of the internal control system in manufacturing companies: The case of Antakya Sosyal küreselleşme ve büyüme üzerine etkisi Social globalization and its effect on growth Kredi derecelendirme kuruluşları ve ülke kredi notlarının makroekonomik belirleyicileri: Panel veri analizi Credit rating agencies and macroeconomics determinants of sovereign credit ratings: Panel data analysis Türkiye'de ihracatın yapısı, sürdürülebilirliği ve çeşitlendirilmesi Sustaiṅabi liṫy, di versiḟiċatiȯn and structure of exportatiȯn iṅ Turkey Eğitim ve kalkınma ilişkisi: Türkiye örneği The relatiȯn of educatiȯn and development: The sample of Turkey Çevre - ekonomik büyüme ilişkisi:gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için karşılaştırmalı bir analiz The relationship between environment and economic growth:a comparative analysis for developed and developing countries Cari işlemler hesabının finansmanı: Türkiye üzerine ampirik bir uygulama Financing of current account: An empirical analysis on Turkey Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında Yeşilırmak tarım havzasında yetiştirilen tarım ürünlerinin arz duyarlılıkları Supply responses of agricultural crops cultivated in Yeşilirmak agricultural basin within Turkey agricultural basins production and support model Yükselen ekonomilerde tarım ve çevre kirliliği arasındaki etkileşim ve tarımsal sürdürülebilirlik durumu Interaction between agriculture and environmental pollution and status of agricultural sustainability in emerging economies Hatay ili kırsalındaki kadınların girişimcilik eğilimlerinin incelenmesi Examination of tendency of women entrepreneurship in the rural of Hatay city Tokat il merkezinde tükeicilerin ambalajlı su tüketimleri üzerine bir araştırma A study on consumers' packed water consumption in the central district of Tokat Amasya ili Suluova ilçesinde yem bitkisi üreten tarım işletmelerinin yapısal analizi üzerine bir araştırma A research on structural analysis of the agricultural enterprises producing forage crop in the district of Suluova in Amasya Tokat ili Kazova bölgesinde meyve yetiştiren işletmelerin çiftlik muhasebe veri ağı sistemine (FADN) göre sınıflandırılması ve değerlendirilmesi Classification and evaluation of growing fruit farms in Kazova region of Tokat province with respect to farm accounting data network system (FADN)

2 Tr 83 bölgesinde süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici davranışlarını etkileyen faktörler ve talebinin belirlenmesi Determining the factors and the demand affecting consumer attitudes in consuming milk and dairy products in Tr83 region Samsun ilinde kırsal göçün sebepleri ve tarıma etkileri The reasons for rural immigration in samsun province and its effects on agriculture Reforming reactive states: A comparative political economy of Greek and Turkish Crises Reaktif devletleri reforme etmek: Yunan ve Türk Krizlerinin karşılaştırmalı siyasi iktisadı yılları arasında Mısır ve Türkiye ticari ilişkileri Egypt and Turkey commercial relation between Tarımsal destek uygulamaları: IPARD desteklerinin Kütahya tarımına etkisi Agricultural subsidies: the effects of IPARD supports on the agriculture of Kutahya Korunma önlemleri anlaşması, dünya uygulamaları ve Türkiye ticaretine etkileri Agreement on safeguards, world applications and its effects on Turkey trade Yoksullukla mücadele konusunda vakıfların rolü: Türkiye örneği The role of foundations in combating poverty: The case of Turkey Reel efektif döviz kuru endeksini etkileyen faktörlerinavrupa borç krizi çerçevesinde analizi The analysis of the factors that affecting real effective exchange rate index within the framework of the European debt crisis Euroizasyonun cari işlemler açığı taşıma kapasitesine muhtemel etkileri Possiḃle effects of euroiżatiȯn on current accounts defiċiṫ beariṅg capaciṫy Sağlık hizmetlerine yönelik talep analizi: Türkiye örneği Demand analysis for health care services: The case of Turkey Para politikası araçlarının etkinliği çerçevesinde Türkiye'deki para politikası uygulamaları: The effectiveness of monetary policy instruments within the framework of Turkey's monetary policy applications: Finansal istikrar kavramı ve Türkiye için finansal istikrar endeksi önerisi The concept of financial stability and financial stability index for Turkey Küresel krizin dünya borsalarına ve Borsa İstanbul'a etkisi: Borsalarda kriz şiddet katsayısının hesaplanması The impact of the global crisis to the world stock exchanges and Istanbul Stock Exchange: Calculation of the coefficient of the crisis severity in stock exchanges Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye'nin ekonomik büyümesindeki rolü:2003 öncesi ve sonrası The role of foreign direct investment in economic growth of Turkey: before and after 2003 Türkiye'de genç işsizliği sorunu ve işsizlikle mücadeledeuygulanan ekonomi politikalarının analizi Youth unemployment issue in Turkey and the analysis of economic politics implemented in struggling with unemployment Kredi derecelendirme kuruluşları derecelendirme süreçleri ve Türkiye Credit rating agencies rating process and Turkey Türkiye' de katılım bankacılığı sektördeki yeri ve önemi Turkey participation in the banking sector and the importance of place

3 Gelişmekte olan ülkelerde finansal sermaye hareketleri üzerindeki kontrollerin analizi: Türkiye için çıkarılabilecek dersler An analysis of controls on international capital flows in developing countries: What lessons can Turkey draw? Türkiye'de iç borçların sosyal harcamalar üzerindeki etkisi The impact of domestic debt on social expenditure in Turkey Girişim ve endüstri karakteristiklerinin girişimlerin hayatta kalmaları üzerindeki etkileri Analysis of the effects of enterprise and industry characteristics on survival of enterprises İktisat teorisinde rant Rent in economic theory Genç istihdamı ve Türkiye'de teşviklerin genç istihdamına etkisi Youth employment and the impact of the incentives on youth employment in Turkey A comparative analysis of classical models and artificial intelligence based models in forecasting exchange rates Döviz kuru tahmininde klasik yöntemlerin ve yapay zeka temelli yöntemlerin karşılaştırmalı analizi Impacts of investment incentives on various macroeconomic variables in Turkey Türkiye'de uygulanan yatırım teşviklerinin çeşitli makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisi Türkiye'de bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesinde kurulan kalkınma ajansları ve kadın istihdamının rolü Turkey's regional development agencies established redress imbalances and the role of women's employment Türkiye'de istihdamsız büyümenin analizi The analysis of jobless growth in Turkey Kırgızistan'ın dış borç yapısının incelenmesi ve çözüm önerileri Analysis of external debt structure of Kyrgyzstan and solutiȯns Gelişmekte olan ülkelerde merkez bankası ve para politikası Banque centrale et politique monétaire dans les pays en développement central bank and monetary policy in developing countries Türkiye'de ekonomik büyümenin belirleyicileri ( ) The determinants of economic growth in Turkish economy ( ) Küresel kriz sırasında Türkiye'de uygulanan para politikaları Implementation of monetary poliċiės during the global crisis in Turkey 2008 krizi sonrası sosyal güvenlik harcamaları bağlamında Avrupa refah devleti After 2008 crisis, European welfare state in the context of social security spendings Türk elektronik sektörünün dönemi için uluslararası rekabet gücünün incelenmesi Investigation of international competitiveness of Turkish electronic industry for the period Türkiye' de yoksulluk sorunu: dönemine ilişkin ekonometrik bir analiz The poverty problem in Turkey: An econometric analysis for the period Türkiye'de kadınların işgücüne katılımı ve belirleyicileri Female labour force participation and determinants in Turkey Sermaye birikiminin stratejik belirleyeni: Beşeri sermaye (Türkiye'de sermaye birikim sürecini

4 beşeri sermaye üzerinden okumak) Strategic determinant of capital accumulation: human capital (Reading capital accumulation process in Turkey through human capital) Türkiye'de enerji ithalatı ile cari açık arasındaki ilişkinin analizi Tarımsal kooperatiflerin iktisadi analizi: Diyarbakır örneği An economic analysis of agricultural cooperatives: A case study of Diyarbakir Bilgi ekonomisindeki teknolojik gelişmelerin Türkiye'deki turizm sektörüne etkileri Technological development in the knowledge economy effects on the tourism sector in Turkey Enflasyon ve faiz oranı ilişkisi: Türkiye'de Fısher etkisinin geçerliliği Relation between inflation and interest rates: Validity of Fisher effect in Turkey Türkiye dış ticaretinde öne çıkan iller ve Gaziantep dış ticareti Turkish foreign trade featured cities and foreign trade Gaziȧntep Kalkınma ajanslarının bölgesel kalkınmaya etkisi, ipekyolu kalkınma ajansı örneği Impact of development agencies on the regional development, the case of The Silkroad Development Agency İkiz açıklar hipotezi: Türkiye uygulaması ( ) The twin deficits hypothesis: The case of Turkey ( ) Türkiye'de göç hareketleri ve bölgesel sosyo-ekonomik gelişmişlik ilişkisi ( ) The relationship migration movements in Turkey and regional socio-economic development ( ) İllerin gelişiminde altyapı yatırımlarının önemi ve İller Bankası'nın rolü The importance of infrastructure investments in the development of the provinces and the role of the İller Bank TCMB'nin yılları arası izlediği para politikaları Monetary policies of CBRT between Kayıt dışı ekonomi ve Türkiye örneği Shadow economy and sample of Turkey Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme: Türkiye örneği Foreign direct investments and economic growth: Example of Turkey Seçilmiş 10 önemli turizm ülkesinde, turizmin ülke ekonomisindeki yeri ve iktisadi büyümeye katkısı The place of turism in the economy of country and its effect on the growth of economy in ten selected important countries Doğal kaynakların ekonomik gelişme üzerine etkisi: Seçilmiş ülke deneyimleri The effect of natural resource on economic development: Experiences of selected countries Doğu Asya ülkelerinin döviz kuru politikaları ve ihracat üzerine etkileri The exchange rate policies of East Asia countries and the effects of the exchange rate policies on exports Bulanık regresyon ve ekonometrik bir uygulama Fuzzy regression and an econometric application Gelişmekte olan ülkelerde tüketim harcamaları

5 Consumption expenditures in developing countries Para politikasındaki gelişmeler ve Türkiye uygulaması The developments in monetary policy: The case of Turkey An empirical analysis on non-linear impacts of income on crime:an ARDL application Gelirin suç üzerindeki doğrusal olmayan etkilerinin ampirik bir çalışması: ARDL uygulaması Consumer confidence in dynamic stochastic general equilibrium model Dinamik stokastik genel denge modelinde tüketici güveni Gelişmekte olan ülkeler, sanayileşme ve ihracat: Türkiye ile seçilmiş ülke karşılaştırmaları Developing countries, industrialization and export: Comparison of Turkey with selected countries Azerbaycan ekonomisi, Azerbaycan-Türkiye ekonomik ve siyasi ilişkileri üzerine bir uygulama: Azerbaijan economy, a practice on economic and political relations between Turkey and Azerbaijan: Türkiye-Gürcistan ekonomik ve siyasi ilişkiler kapsamında Sarp Sınır Kapısının analizi The analysis of Sarp Border Crossing in relation to economical and political affairs of Turkey and Georgia Mobbingin örgütsel güven ve örgütsel sessizliğe etkisi: Bir uygulama Effect of mobbing on organizational trust and silence: An application Döviz kuru-dış ticaret ilişkisi: Türkiye örneği Exchange rate-of foreign trade relationship: The case of Turkey Türkiye'de iç göçün sosyo ekonomik nedenleri: Ardahan ili örneği Socio-economic causes of iṅternal miġratiȯn iṅ Turkey: Example Ardahan Metropollerde yeni konut eğilimleri, yüksek konut blokları: Ankara'dan örnekler New residential trends in metropolises, highrise residential blocks: Examples from Ankara Dünya petrol piyasasındaki değişimlerin incelenmesi ve gelecek projeksiyonu Evaluation of changes in oil markets and future projection Ekonomik alanlarda diferensiyel geometrinin uygulamaları Applications of differential geometry in economic fields Türkiye'de kırsal kalkınma uygulamaları ve sosyal sermaye bileşeni çerçevesinde manisa salihli ilçesi üzerine yapılan bir araştırma An analysis of Manisa salihli district under social capital factor and rural development activities of Turkey Uç değerler teorisi ve riske maruz değer Extreme value theory and value at risk 2008 ekonomik krizinin AB üyesi eski Doğu Bloğu ülkeleri arasından Litvanya ve Türkiye örnekleminde karşılaştırılmalı analizi The comparative analysis of 2008 economic crisis with the samples of Turkey and Lithuania, a former warsaw pact country now part of the EU Kaya gazı devrimi ve olası ekonomik etkileri Shale gas revolution and its possible economic impacts Türkiye'de faiz dışı fazlanın önemi ve ekonomik büyümeye etkisi The importance of primary surplus in Turkey and the effect on economic growth

6 Portföy optimizasyonunda değiştirilmiş parçacık sürü optimizasyonu yaklaşımı Modified particle swarm optimization approach in portfolio optimization Post Keynesyen iktisatta en son istihdam edici olarak devlet modeli ve İŞKUR tarafından TRA2 düzey 2 bölgesinde yürütülen toplum yararına çalışma programı The model of government as an employer of last resort iṅ post Keynesian economics and public work programs conducted by Employment Agency in the TRA2 level 2 region Tarihsel süreçte sanatoryum: Heybeliada Devlet Sanatoryumu Sanatorium iṅ historical process: Heybeliȧda State Sanatorium Realizm edebiyat akımından Erken Cumhuriyet Dönemi köydeki iktisadi ve sosyal hayata bakış From realism literature a view to economic and social life at village in Early Republic Period yılları arasında Türkiye'den Almanya'ya emek göçünün sosyo-ekonomik açıdan değerlendirilmesi The socio economic assestment of labor migration from Turkey to Germany beetween Essays in international economics Essays on mechanism design without transfers Essays in applied microeconomics Klinik araştırmaların hastane bütçesi, geri ödeme ve akademik çalışmalar üzerine etkisi Impact of clinical researches to the hospital budget, reimbursement and academic studies Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki: Türkiye için bir uygulama The relatiȯnshiṗ between foreign direct investment and macroeconomiċ variables: An analysis for Turkey Efficiency analysis of public higher education institutions in Turkey with parametric and nonparametric approaches Karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin temiz karbon mekanizmaları içerisindeki rolünün incelenmesi Roles of carbon capture and storage technologies in the clean development mechanism Comparision of GMM, maximum likelihood and Bayesian estimations in estimating structural parameters of DSGE models Rastsal genel denge modellerinin yapısal parametrelerinin tahmininde GMM, en çok olabilirlik ve Bayes tahmin metodlarının karşılaştırılması Borsa İstanbul'da işlem gören ticari bankalar ile halka açık olmayan ticari bankaların finansal performanslarının karşılaştırmalı analizi A comperative analysis of the financial performance between publicly traded commercial banks in Borsa Istanbul and non-public Turkish commercial banks Kadınların gözünden kadın istihdamı meselesi Women's employment matter through women's perspective Where you export matters: Explications on the export sophistication of Turkey and its export destinations

7 Ülkelerin nereye ihracat yaptığı önemlidir: Türkiye'nin ihracat sofistikasyonu ve ihracat partnerleri üzerine yorumlamalar AB projelerinin kurumsal kapasite gelişimi ve bölgesel kalkınmaya etkisi (TR82 düzey 2 bölgesi örneği) Effects of EU projects on improvement of institutional capacity and regional development (Case of TR82 nuts ii) Dış yardımlar: Türkiye örneği Foreign aid: Case of Turkey Sermaye piyasası araçlarının dünyada ve Türkiye'de gelişimi Development of capital market instruments in the world and Turkey Türkiye'de konut sektöründe talep ve arzı belirleyen faktörler The actors determining demand and supply in the housing sector in turkey yıllarında Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde gelişmekte olan 'Topraksız' tarım ürünlerinin bugünkü durumu ve gelecekle ilgili tahminler(domates ve çilek üretimi üzerine bir araştırma) Current and future stiuation of soilless agriculture products of cultivated in the Mediterranean Region of Turkey Türkiye'de dış borç ve ekonomik büyüme ilişkisi: dönemi üzerine bir araştırma The relatiȯnshiṗ between external debt and economiċ growth iṅ Turkey: A study on the periȯd Prof.Dr.Sadun Aren'in yaşamı, yapıtları, fikirleri,uygulamaları ve Türk toplumsal yaşamına katkıları Çin Halk Cumhuriyeti ekonomisinin sosyal piyasa ekonomisine geçişinin nedenleri ve sonuçları İktisat ve matematik Economics and mathematics Parasal aktarım mekanizması kanallarının işleyişi ve Türkiye örneği: VAR modeli çerçevesinde ampirik bir uygulama Channels of monetary transmission and Turkey case: The empirical analysis of VAR model Purchasing power parity hypothesis: New empirical evidence from nonlinear panel unit root tests Satın alma gücü paritesi hipotezi: Doğrusal olmayan panel birim kök testinden yeni ampirik kanıtlar Аzərbаycаnın хаrici ticаrət əlаqələrinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri Efficiency and productivity in Turkish banking sector Türk bankacılık sektörünün etkinlik ve verimlilik analizi Demokrat Parti Dönemi tarım politikaları ve siyasi, sosyal, ekonomik hayata tesirleri: Agricultural policies in the Period of Democrat Party, and their impacts on political, social, and economic life: Türkiye ile BRICSs ekonomilerinin makroekonomik performans karşılaştırması: Betimsel bir analiz ( ) Comparising macroeconomic performance of Turkey and BRICS economies: A descriptive analysis ( ) Küresel krizin nedenleri ve Avrupa Birliği ülkeleri üzerindeki ekonomik etkileri: İtalya, Yunanistan

8 ve İspanya örneği Reason of global crisis and economic effects on European Union countries: Sample of Italy, Greece and Spain Türkiye'de finansal gelişmenin enerji tüketimi üzerindeki rolü: Sektörel bir uygulama The role of financial development on energy consumption in Turkey: A sectoral evidence Bölgesel ticaret anlaşmalarının 2008 küresel ekonomik kriz sonrası Türkiye'nin dış ticaret açığına etkisi ve Gümrük Birliği anlaşması örneği Effects of regional trade agreements of Turkey's external trade deficit after the global economic crisis in 2008 and customs Union Agreements sample Moğolistan'daki KOBİ'ler SME's ib Mongolia Türkiye de Özelleştirme Uygulamalarında Uluslararası Doğrudan Yatırımların Yeri Ve Etkileri Türkiye de Özelleştirme Uygulamalarında Uluslararası Doğrudan Yatırımların Yeri Ve Etkileri Turizm sektöründe konaklama tesisi fiyatlandırmasının mekânsal ve niteliksel belirleyicileri: Antalya Körfezi örneği Spatial and qualitative determinants of accommodation facility pricing in tourism sector: Example Gulf of Antalya Reel döviz kuru - dış ticaret ilişkisi: Türkiye imalat sanayisi sektörleri üzerine bir inceleme ( ) Real exchange rate - foreign trade relationship: An examination on sectors of Turkey manufacturing industry ( ) Ortaklığa dayalı konut finansmanında atlamalı ödemelerle borcun geri ödenme süreci için model geliştirilmesi Generating model for the process of loan amortization in the shared equity home financing with skipped payments Doğrudan yabancı yatırımların yakınsama üzerindeki etkisi: Avrupa Birliği örneği The effect of foreign direct investments on convergence: An example of European Union İktisat okullarının emek piyasasına yaklaşımları ve iktisat politikası önerileri School of economics approach to labor market and policy of economy recommendations Yönlendirilmiş teknolojik değişim, teknolojik değişimin yöntemleri ve ücret kutuplaşması Directed technological change, the methods of technological change and the wage inequality Ülkeler arası gelir yakınsaması: İmalat sanayi odaklı bir analiz Cross country income convergence: An analysis of manufacturing sector Kosova KOBİ'lerinin devlet teşvikleri ve finansal sorunlarına yönelik bir araştırma Research on the government grants and financial problems of SMEs of Kosovo Otomotiv sektörünün makro analizi ve strateji yönetimi A macroeconomic analysis and strategic management of the automotive industry Üçüz açıklar hipotezi (Türkiye örneği) Triple deficit hypothesis (Case of Turkey) Petrol krizi sonrasında seçilmiş Dünya ülkelerinin Ortadoğu politikaları: Oyun teorisi uygulaması Middle-East policies of selected world countries in the post oil crisis period: Game theory application Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin istihdam edilebilme algısı

9 Employability perceptions school of physical education and sports students Türk ekonomi politikasında kamu ve özel sektör harcamalarının kalkınma açısından önemi (dışsal ve içsel etkileri: yılları arası) Importance of public and private sector expenditures in turkish economy policies in terms of development (external and internal effects: ) Orta Asya geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüme üzerine etkisi: Ampirik bir analiz Impact of foreign direct investments on economic growth in Central Asian transition economies: An emprical analysis Teknolojik gelişmeler ve uluslararası rekabet gücü ilişkisi bağlamında nanoteknolojinin önemi ve Türkiye deneyimi In the context of technological developments and international competitiveness relation the importance of nanotechnology and Turkey experience Enerji sektöründe kamu özel sektör ortaklıkları ve Türkiye değerlendirmesi Public private partnerships in the energy sector and the assessment of Turkey İkili vize serbestliği anlaşmalarının ülke ihracat performansına etkileri :Türkiye örneği Effect of bilateral visa waiver agreements on country's export performance: Case of Turkey Doğrudan yabancı yatırım-iktisadi büyüme ilişkisinde teknoloji kanalı: Türkiye örneği ( ) Technology channel in foreign direct investment-economic growth relationship: The case of Turkey ( ) Türk bankacılık sektöründe kârlılığın belirleyicileri üzerine bir inceleme ( ) A study on the determinants of profitabilty in turkish banking sector( ) Fiyat istikrarı ve enflasyon hedeflemesi stratejisinin makroekonomik etkileri: Türkiye örneği Price stability and macroeconomic effects of inflation targeting strategy : The case of Turkey Gelişmekte olan ülkelerde finansal istikrar ve kriz sonrası para politikası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası örneği Financial stability and post-crisis monetary policy in the developing countries: A view from the Central Bank Republic of Turkey Türk markalarının uluslararasılaşma sorunu ve TURQUALİTY'nin uluslararası marka yaratma gücünü sınamaya yönelik analiz çalışması The problems of turkish brands being internationalization and an analysis of TURQUALİTY's international trademark creating power Temettuat Defterleri çerçevesinde Koçana/Üsküp kazasının sosyal ve ekonomik yapısı Social and economic situation of Kocana/Uskup town within the frame of Temettuat Records Türkiye'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesine ihracatını etkileyen iç ve dış dinamikler: Çekim modeli uygulaması Internal and external dynamics that affect Turkey's export to Middle East and North Africa Region: Gravity model approach Isparta ilinde konut fiyatlarını etkileyen faktörlerin hedonik fiyat modeli ile analizi Factors affecting housing prices in Isparta analysis using hedonic price model Planlı dönemde kırsal kalkınma bağlamında bir girişim: Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ( ) An enterprise in the context of rural development in planned period: Turkey Dairy Industry Corporation ( )

10 Türkiye'de katılım bankacılığı ve müşteri tercih kriterleri üzerine bir uygulama: Isparta ili örneği Participation banking in turkey and a study ofcustomers selection criteria: The case of Isparta Finansal okuryazarlık ve para yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi akademik personel üzerine bir uygulama Financial literacy and money management: An application on the Suleyman Demiṙel University academic staff Asimetrik bilginin elektronik ticaret üzerindeki etkileri ve tüketici güveni üzerine bir uygulama Effects of asymmetric information on electronic commerce and an application on consumer trust 2008 küresel ekonomi krizi ve kriz döneminde alınan tedbirlerin küçük ve orta ölçekli işletmelere etkisi: Isparta ili uygulaması The 2008 global economic crisis and the impact of the measures taken during the crisis on the small and medium-sized enterprises: A case study in the province of Isparta Input substitutability, energy intensity and efficiency in US agriculture Amerikan tarımında girdi ikamesi, enerji yoğunluğu ve etkinliği Ekonomik gelişme ve doğal kaynakların laneti ilişkisi: Politik istikrar üzerine ampirik bir çalışma Relationship between economic development and natural resource curse: Empirical study on political stability Küresel finansal krizin sağlık harcamaları üzerine etkisi: Türkiye örneği Global financial crisis effects on health expenditures: The case of Turkey GAP'ın türkiye'de tarımsal yapı üzerindeki etkileri: yılları arası Southeastern Anatoliȧ project impacts on agriċultural structure in Turkey: between the years Dış ticarette ödeme ve teslim şekilleri: Bucak mermer sektörü örneği Forms of delivery and payment in foreign trade: Example of Bucak marble sector Türkiye'de ar-ge faaliyetlerine yönelik kamu desteğinin artımsal etkilerinin incelenmesi L'étude des effets d'addiṫiȯnnaliṫé de la subventiȯn publi que pour les acti viṫés de r&d en Turquiė Finansal okuryazarlık ve davranışsal önyargılar: bireysel hisse senedi yatırımcısı üzerine ampirik bir çalışma Financial literacy and behavioral bias: an empirical study on individual stock investor Kamu istihdamının özel sektör istihdamı üzerindeki etkileri: Teorik bir inceleme Impacts of public employment on private employment: A theoretical analysis Türk bankacılık sektörünün yapısı ve istihdam analizi The structure of Turkish banking sector and its labour analysis Türkiye'de bankacılık sektöründe pazar gücü araştırması A research on market power: The case of Turkish banking sector Gediz Deltası Kuş Cennetinde biyolojik çeşitliliğin ekonomik değerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma A researh on the economic value determination of Gediż Delta Bird Paradise's biological diversity Yeni ekonomik coğrafya yaklaşımının uluslararası ticareti açıklayıcılığı üzerine ampirik bir analiz An emprical analysis on new economic geography approach to the explanatory power of international trade 2001 yılı sonrası yabancı sermaye yatırımlarının Türk bankacılık sektörüne etkileri The effects of foreign direct investments on Turkish banking sector

11 Türkiye'de son 10 yılda uygulanan tarım politikaları ve yaşanan ekonomik gelişmeler çerçevesinde yağlık ayçiçeği üretici gelirlerindeki değişimler The appliėd agriċultural poliċiės iṅ turkey iṅ the last decade and iṅcome changes of sunflower seed producers wiṫhiṅ frame of the emergiṅg economiċal developments Arkeolojik iktisat Anadolu Archaeological economics-anatolia Dış ticaretin ekonomik büyümeye etkisi: Effect of foreign trade on economic growth: Finansal liberalizasyon altında yatırım: 1980 sonrası Türkiye örneği Investment under financial liberalization: The case of Turkey after 1980 Kurala dayalı maliye politikalarının ekonomik ve mali sonuçlarının seçilmiş ülke örnekleri ve Türkiye açısından değerlendirilmesi Rule-based fiscal policy economic and financial results of examples of selected countries and evaluation of Turkey Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımları etkileyen faktörler (Sektörel karşılaştırmalar) The effecting factors of inward foreign direct investments in Turkey (Sectoral comparisons) Küresel mortgage krizi ve Türkiye ekonomisine etkileri The effect of the mortgage criṡiṡ Turkey global economy İktisadın egemenliği altında ekoloji: Türkiye'de yenilenebilir enerji piyasası (HES) örneği Ecology under the domination of economics: The case of renewable energy market (HPP) in Turkey Satın alma gücü paritesi ile döviz kuru arasındaki ilişkinin eşitsiz mübadele etkisi:türkiye örneği The unequal exchange effect of the relationship purchasing power parity and exchange rate: The Turkish case Dış yardımlar ve finansal krizler ekseninde sanayileşme çabaları: Türkiye örneği Industrialization efforts in the line of foreign aid and financial crisis: Turkey sample Türkiye'de cari açığın belirleyicilerinin eş bütünleşme analizi yöntemiyle incelenmesi: dönemi Analysis of current account defiċiṫ's determiṅants iṅ Turkey by coiṅtegration analysiṡ method: Three essays on energy economics Enerji ekonomisi üzerine üç deneme Sovereign and external debt sustainability dynamics Hümüket ve dış borçların sürdürülebilirlik dinamikleri Finansal serbestleşme,finansal krizler ve Türkiye örneği Financial liberalization,financial crises and the case of Turkey Effects of globalisation on developing countries: A case study of the Baltıc states Gelişen ülkeler üzerinde küreselleşmenin etkileri: Baltık ülkeleri örnek çalışması Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye arasında olabilecek entegrasyon hareketleri ve Türkiye ile dış ticaretinin değerlendirilmesi Integration will be between Turkey and Turkish Republic of movement and evaluation of foreign trade with Turkey Dünyada ve Türkiye'de yeni korumacılık politikaları

12 New protectionism policies in the world and Turkey Türkiye'de kentleşme politikaları ve konut talebini etkileyen faktörler: SVEC analizi The urbanization policies and factors effecting the housing demand in Turkey: A SVEC analysis kısa vadeli sermaye hareketlerinin makro ekonomik değişkenler üzerine etkisi:türkiye örneği The effect of short term mobilization of capital on macro economic parameters; Turkey sample Küresel kadın yoksulluğunun önlenmesinde kamu mali politikalarının karşılaştırmalı analizi The comparative analysis of fiscal policies in alleviation of global women poverty Gelir düzeyi, doğurganlık ve beşeri sermaye ilişkisinin analizi Analysis of the relations among level of income, fertility and human capital Finansal istikrarsızlık ve kriz: faizsiz finans bir alternatif mi? Financial instability and crisis:is interest-free finance an alternative? Seçilmiş ülkelerde rekabet gücünün belirleyicileri ve büyüme ilişkileri Determinants of competitiveness and growth relations in selected countries Türkiye'de organik tarımın ekonomik analizi:doğu Karadeniz uygulaması The economiċ analysiṡ of organiċ agriċulture iṅ Turkey: Eastern Black Sea appliċatiȯn Makroekonomik faktörler ve kredi temerrüt takaslarının BİST-100 endeksi üzerindeki etkisi The effects of macroeconomic factors and credit default swaps on BİST-100 index Çin kapitalist gelişme modelinin tarihsel evreleri China historical phases of capitalist development model Bölgesel kalkınma ajansları: Çek Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti alt bölge karşılaştırması Regional development agencies: The comparaison of the sub-region of Czech Republic and Turkey Sosyal güvenlik ve eğitimin doğurganlık üzerinde etkileri Sosyal güvenli k ve eğiṫiṁiṅ doğurganlik üzeriṅde etki leri Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde hayvancılık sektörünün mevcut durumu ve çiftçilerin beklentileri Current status of livestock sector in Northeast Anatolia and the farmers' expectations Endüstriyel kümelenmenin yenilikçilik sürecine etkilerinin analizi The analysis of the effects of industrial cluster on innovativeness process Kurumsal iktisat perspektifinden vergi kültürü ve ekonomik gelişme:teori ve uygulama Tax culture and economic development from the perspective of institutional economics: Theory and practice Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile dış rekabet gücü ilişkisi: Türkiye örneği Correlation between foreign direct investment and global competitiveness: The case of Turkey Empirical analysis over trade advantage of Turkey in the light of international costs Uluslararası maliyetler ışığında Türkiye'nin ticaret avantajına yönelik ampirik analiz Sukuk finans modeli ve Türkiye'deki potansiyelinin araştırılması The investigion of sukuk financial models and its potantial inturkey Türkiye'de ithalatın gelişimi ve ithalatın yapay sinir ağları yöntemi ile tahmin edilebilirliğine yönelik bir analiz The evolution of import in Turkey and an analysis abaut predictability of import by artificial neural network method Küresel krizin Türkiye'de genç işsizliğe etkisi

13 The effect of global crisis on youth unemployment in Turkey Avrupa Birliği üyeliğinin Polonya ve Macaristan ekonomileri üzerindeki etkisi The effects of European Union on Poland and Hungarian economies Ekonomik kalkınmayı belirleyen faktörler: Ampirik bir analiz The determinants of economic development: An empirical analysis Eğitim ekonomi ilişkisine eleştirel bir yaklaşım A critical approach to the relationship between education and economics Türkiye'de doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve istihdam Foreign direct investments and employment in Turkey Mali sürdürülebilirliğin analizi: Türkiye örneği An analysis of fiscal sustainability: case of Turkey Yurtiçi tasarruflar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Teori ve Türkiye örneği The relationship between domestic savings and economic growth: Theory and the case of Turkey The relation between crude oil prices and financial market indicators: a copula approach Ham petrol fiyatları ile finansal piyasa indikatörleri arasındaki ilişki: bir 'copula' yaklaşımı İktisat okullarında yöntem farklılıkları: Keynesyen ekol ile monetarist ekol'ün 1929 krizi yönüyle karşılaştırılması Differences in methodology of schools of economic thought: Comparing Keynesian theory and monetarist theory in the crisis of 1929 Sosyal sermaye düzeyini belirleyen faktörler: Dumlupınar Üniversitesi örneği The factors which determining the level of social capital: Dumlupınar University instance Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir bankacılık uygulamaları Sustainable development and sustainable banking practices in the Europen Union and in Turkey Türkiye'de butik şarap sektörünün pazarlama karması açısından incelenmesi An analysis of Turkish boutique wine producers' marketing mix Yeni teknolojilerin Türk bankacılık sektörüne ekonomik etkileri The economic effects of new technologies on the Turkish banking sector Gelir tuzakları ve Türkiye'nin orta gelir tuzağına yakalanma riski Income traps, and Turkey's risk of falling into the middle income trap Türkiye'de enerji (doğalgaz) kullanımı ve kalkınma: Bir keşfedici mekânsal veri analizi Energy consumption (natural gas) and development in Turkey: An exploratory spatial data analysis Türkiye'de yaşanan finansal krizlerin Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin mali performansı üzerindeki etkilerinin veri zarflama analizi yoluyla belirlenmesi Determining the effects of financial crises in turkey, on the fiscal performance of companies traded in Borsa Istanbul by using data envelopment analysis Küreselleşmenin medya işletmelerine etkisi Impact of globalisation on media companies Measuring the effects of the zero lower bound on medium and longer-term interest rates for advanced economies excluding US ABD hariç gelişmiş ülkelerde orta ve uzun vadeli faiz oranları alt sınırının sıfır olmasının etkisinin ölçümü

14 Din ve kalkınma (Türkiye tecrübesi) Reliġiȯn and economiċ development (Turkey experiėnce) Uluslararası rekabet gücünün belirleyenleri: Türk imalat sanayi üzerine ampirik analiz Determinants of international competitiveness: an empirical analysis on Turkish manufacturing industry Kırılgan - başarısız devlet olgusu ve terörizm açmazı (sosyo-iktisadi ve politik dinamikleri dahilinde) The fragile - failed state phenomenon and terrorism impasse (within socio-economic and politic dynamics) Modeling the exchange rate and interest rate intervention of Central Bank of The Republic of Turkey Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz kuruna ve faize yaptığı müdahalenin modellenmesi Risk aversion in creative individuals Yaratıcı bireylerde riskten kaçınma Türkiye'de sağlık hizmetlerine yapılan harcamalar ve finansmanı Expenses for health services and their funding in Turkey İhracat performansı ile uluslararası rekabet gücünün yapısal belirleyicileri arasındaki ilişki: OECD ve BRIIC ülkeleri uygulaması The relationship between export performance and structural determinants of international competitiveness: An application to the OECD and BRIIC countries Kadınların gün faaliyetlerine katılımının belirleyicileri üzerine bir analiz (Afyonkarahisar örneği) The determinants of participation to the gün activities (The case of Afyonkarahisar) Cari işlemler açığı-bütçe açığı ilişkisi: dönemi Türkiye uygulaması The relationship between the current account deficit and budget deficit: period an appliċatiȯn iṅ Turkey Enerji talebi ve enerji talebini belirleyen faktörler: Türkiye uygulaması Energy demand and factors determining of energy demand: Pratice in Turkey Turkey's adaptation to European Union rural development policies: A study on Şereflikoçhisar Türkiye'nin Avrupa Birliği kırsal kalkınma politikalarına uyumu: Şereflikoçhisar üzerine bir inceleme Para politikasının finansal istikrara etkisi: Türkiye üzerine ampirik bir araştırma The effect of monetary policy on financial stability : Emprical investigation for Turkey Yakın zamanda Türkiye'nin Arap dünyasi politikalarının Türkiye ekonomisine etkileri Turkey's policy recently the Arab world the effects of the Turkish economy Türkiye'de finans sektöründeki bağımsız düzenleyici kuruluşlar ve etkinliğini artırmaya yönelik öneriler Independent regulatory organiżatiȯns iṅ the fiṅanciȧl sector iṅ Turkey and suggestiȯns for improviṅg the effecti veness Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimin cari açık üzerine etkisi: Türkiye örneği ( ) The effect of international oil prices on current deficit-the case of Turkey ( ) Türkiye' de sanayileşme sürecinde organize sanayi bölgeleri ve Niğde OSB uygulaması In Turkey in the process of industrialization and Nigde organized industrial zone OSB app An augmentation of the model of homo economicus: The case of charitable giving

15 iktıṡadı adam modelıṅıṅ gu cļendıṙı lmesı : Yardımseverlı k o rnegĭ Analysis of the rating discrepancies assigned by credit rating agencies Kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen notların uyuşmazlıklarının analizi Arz yanlı iktisat bakış açısıyla kayıt dışı ekonomi Black economy from supply side economics perspective Uluslararası ticarette tarife dışı engeller ve kullanım kısıtları: Türkiye örneği Non-tariff barriers and their implementation constraints in international trade: The case of Turkey Doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerinde vergi rekabetinin etkisi ve Türkiye örneği The effect of tax competition on the foreign direct investment and the case of Turkey Türkiye ekonomisinde yaşanan krizlerin erken uyarı sistemi ile sınanması Prediction of crises in turkish economy via the early warning system. Investigating the determinants of foreign direct investment in Sub-Saharan Africa Sahra Altı Afrika'da doğrudan yabancı yatırımları etkileyen faktörlerin araştırması Adli muhasebe ve adli muhasebecilik mesleğinin ne olduğu, denetim sektöründe farkındalığı ve geliştirilmesine yönelik önerilerüzerine bir değerlendirme Evaluation of suggestions for devoloping description of forensic accounting and forensic accounting profession, avarness of forensic in audit sector Mikro kredi kullanan kadınlar: Şırnak örneği Women participating in microcredit programs: Şırnak case Türkiye'de kayıt dışı ekonomi ve vergi denetimi Underground economy in Turkey and tax inspection Türkiye'de dış borç-büyüme ilişkisi: dönemi üzerine bir inceleme The relationship between foreign debt and growth in Turkey: Acase of period Türkiye'de parasal aktarım mekanizması kanallarının etkinliği Transmission mechanism channels of monetary policy effectiveness in turkey Tüketim rasyonalitesi ve Isparta uygulaması Consumption rationality and Isparta application Çevresel kuznets eğrisi: Panel veri analizi Environmental kuznets curve: Panel data analysis Trade openness and industrial performance in Nigeria:evidence from Autoregressive Distributed Lag (ARDL) models Dışa açıklık ve Nijerya sanayisinin performansı:autoregressıve Dıstrıbuted Lag (ARDL) modellerinden kanıtlar The impact of foreign direct investment on economic growth: A comparative analysis between Nigeria and Turkey Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme üzerine etkisi: Nijerya ve Türkiye örneklerinin mukayeseli çözümlemesi Stock market volatility and macroeconomic performance in the Nigerian economy Nijerya ekonomisinde menkul kıymetler borsası oynaklığı ve makro ekonomi performansı Sosyal güvenlik harcamalarının gelir dağılımı üzerine etkisi Effect of the social security expenditure on income distribution Serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde Türkiye-Kuzey Afrika ülkeleri ticari ilişkileri

16 Turkey-North African countries trade relations within the framework of free trade agreements Merkez Bankası faiz kuralı çerçevesince Taylor Kuralının incelenmesi Investigation of Taylor Rule in the framework of Central Bank interest theory The effects of common macroeconomics factors on U.S stock returns Makroekonomik faktörlerin Amerikan hisse senetlerine etkisi Türk bankacılık sektöründe yabancılaşma nedenleri, sektörel ve makro ekonomik sonuçları The reasons of alienation in turkish banking sector, the sectoral and macro economic results Levant Herald Gazetesine göre İstanbul'da siyasi, iktisadi ve sosyal hayat Political, economic and social life in İstanbul according to the Levant Herald Newspaper Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği süreci ve e-gümrük uygulamasının Türk dış ticaretine muhtemel etkileri Customs union between Turkey and the European Union and Potential Implications of e-customs practice over Turkish foreign trade Dünya ticaretinde artan küresel rekabetin Avrupa Birliği'nin dış ticaret politikasına etkisi The effect of increasingly global competition in the world trade on external trade policy of European Union Osmanlı iktisadi dergicilik ( ) Ottoman economic journalism ( ) İklim değişikliklerinin sürdürülebilir kalkınma üzerine etkisi The effects of climate change on sustainable development Türkiye'de işsizliği belirleyen etmenlerin panel veri ile analizi The panel data analysis of the factors determining the unemployment in Turkey Kapitalist öncesi ve sonrası dönemde sosyal yapı-ekonomik yapı ilişkisi The relation between social structure and economic structure in pre capitalist and post capitalist era Ekonomik özgürlükler üzerine karşılaştırmalı analiz Comparative analysis of economic freedom Modeling new monetary policy of the Central Bank of Republic of Turkey Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yeni para politikasının modellenmesi Optimal monetary policy under the presence of informality Kayıtdışı ekonominin varlığı altında optimal para politikası Türkiye ekonomisinde üçüz açık sorunu ve zaman serisi analizi The problem of triple deficit in Turkey economy and time series analysis Müşteri bilgisi edinimi ile müşteri odaklılığın müşteri ilişkileri yönetimi yetenekleri üzerine etkileri: Otomotiv sektöründe bir alan araştırması The effects of customer information acquisition and customer orientation on customer relationship management capability: A field study in automotive industry Ecological footprint as an indicator for regional sustainable development: Turkey Bursa Kadikoy Türkiye bursa kadıköy: Bölgesel sürdürülebilir kalkınma için bir göstergesi olarak ekolojik ayak izi Türkiye'nin dış ticaret potansiyelinin genişletilmiş linder hipotezi çerçevesinde değerlendirilmesi: bir panel data analizi Assessing Turkey's foreign trade potential in perspective of the extended linder's hypothesis: A

17 panel data analysis Yatırım aracı olarak altın ve Türkiye'de altın piyasaları Gelişmekte olan ülkelerde bankacılık krizleri ve Türk bankacılık sektörüne etkisi Banking crises in developing countries and impact on the Turkish banking sector Küreselleşme olgusu çerçevesinde ülkelerin marka değeri ve gelişmekte olan ülkeler örneği Hazar enerji kaynakları paylaşımının İran-Rusya ekonomilerine etkisi The impact of the distribution of caspian energy resources on the economy of Iran and Russia Kalkınma ajanslarının bölge ekonomilerine etkileri The effects of development agencies on regional economies Türkiye savunma harcamalarının karşılaştırmalı analizi ( ) The comparative analysis of Turkey's defense expenditures ( ) Reel ekonomik istikrarsızlıklar ile mücadelede enflasyon hedeflemesinin esnekliği: Kırılgan ekonomiler üzerine dinamik panel analizi The flexibility of inflation targeting in combating with real economic instabilities: Dynamic panel analysis on fragile economies Endeks vadeli işlem sözleşmeleri ile spot piyasa arasındaki etkileşimlerin irdelenmesine yönelik BİST 30 üzerinde bir çalışma A thesis examining the interaction between index futures contracts and spot market for BİST 30 Küresel iklim değişikliğinin ekonomik etkileri üzerine model denemesi ve ekonometrik bir analiz. An essay a model on the economic effects of global climate change and an econometric analysis. Kur savaşları olgusu ve dış ticaret üzerindeki etkileri: Seçilmiş ülkeler üzerine bir uygulama Currency war phenomenon and its effect on foreing trade: An implementation on selected countries Beklenen ve beklenmeyen döviz kurlarının reel ekonomi üzerindeki etkileri The effects of anticipated and unanticipated exchange rates on the real economy Dış ticaret kapsamında medikal turizm ve medikal turizm teşviklerinin etkinliğinin incelenmesi: Alanya örneği Researching medical tourism and the efficiency of medical tourism incentives in the foreign trade scope: The case of Alanya Yatırım fonlarından oluşan portföyün bulanık hedef programlama yaklaşımı ile optimizasyonu The optimization of a mutual fund portfolio with fuzzy goal programming approach Türkiye'de obezite üzerinde sosyoekonomik değişkenlerin etkileri ve eşitsizlik The effects of socioeconomiċ variȧbles on obesiṫy iṅ Turkey and inequality Türkiye ekonomisinde parasal aktarım mekanizması : Döviz kuru kanalı Monetary transmission mechanism in economy of Turkey: Exchangerate channel Hazine işlemleri ve fonksiyonları: Türkiye uygulaması Treasury transactions and functions: Turkish case Silahlı çatışma ve büyüme: Bir meta analizi Armed conflict and growth: A meta analysis Essays in collective decision-making

18 Müşterek karar alma üzerine çalışmalar Türk bankacılık sisteminde kalkınma ve yatırım bankacılığı: İlbank ve kaynak geliştirici faaliyetler Development and investment banking in turkish banking system: İlbank and resource development activities Nash equilibria in claim based estate division problems Talebe dayalı varlık paylaşım problemlerinde Nash dengeleri Epsilon Bayesian implementation Epsilon Bayezyen uygulama Impact of technology development areas on innovation in Turkey Türkiyede teknoloji geliştirme bölgelerinin inovasyon üzerindeki etkisi The effects of reference points on fairness judgments Referans noktalarının adalet kararları üzerindeki etkileri A thesis on exchange rates, fundamentals and trade Kurlar, makroekonomik temel göstergeler ve dış ticaret üzerine bir tez An analysis on compositional effect during the great trade collapse Büyük ticaret çöküşü sırasında kompozisyon etkisi üzerine bir analiz Life satisfaction and donation to charitable organizations Hayır kuruluşlarına bağış ve yaşam memnuniyeti The effects of the university reform in Turkey on narrowing gender gap in higher education Türkiye üniversite reformu'nun yüksek öğrenim'deki cinsiyet ayrımı üzerine etkileri Dynamic implications of prospect utility in an overlapping generations model Beklenti kuramı fayda fonksiyonunun ardışık kuşaklar modeli üzerine dinamik etkileri Politically connected firms and business performance in Turkey: Top industrial enterprises and privatization of the energy sector Türkiye'de siyasi bağlantılı firmalar ve firma performansı: En büyük sanayi firmaları ve enerji sektöründe özelleştirmeler Türkiye'de cari açık sorununun yapısal nedenleri ve ekonomik etkileri The structural causes of current account deficit problem and economical impacts in Turkey Ekonomik büyüme ile eğitim harcamaları ilişkisi: Türkiye üzerine bir uygulama The relationship between economic growth and educational expenditures: An application on Turkey İstanbul Gümrüğü ( ): Teşkilat ve ticaret Custom of İstanbul ( ): Organization and trade Üretimin uluslararasılaşmasının Türkiye imalat sanayisi üzerindeki etkileri: Yabancı sermayeli imalatçı-ihracatçılar üzerine bir uygulama The effects of internationalisation of production on Turkish manufacturing industry: An applied study on foreign-invested manufacturer-exporters Mihrişah Valide Sultan Vakfı (Kurumları, Hayır hizmetleri ve Akarları) Mihrişah Valide Sultan Waqf (Its Establishments, Charity service and Revenues) İhracat teşvikleri ve Türk Eximbank'ın Türkiye'nin ihracatına etkileri Sabit oranlı portföy sigortalama stratejisinde sabit çarpanın fiyat / kazanç oranı yardımı ile

19 belirlenmesi ve bir uygulama Determination of constant multiplier with help p/e ratio in cppi and an application Çin ekonomisinin gelişiminin incelenmesi ve Çin ekonomisinin Türk dış ticaretine başlıca etkileri Examining the growth of Chinese economy and chief effects of Chinese economy to the Turkish foreign trade Bilgi çağında yenilikçi ekonomik gelişmelerin analizi Analysis of innovative economic development in the knowledge age Makro ihtiyati para politikası amacı olarak finansal istikrar: Türkiye üzerine bir uygulama Financial stability as a macro prudential monetary policy goal: An application on Turkey Yerel halkın güçlendirilmesi için uygulanan yöntemler ve kalkınmaya etkileri: Türkiye incelemesi Local empowerment methods' effects on development: Turkey research Ticari açıklık büyüme etkileşimi:panel veri analizi ve ülkelerarası karşılaştırma Interaction between trade openness and growth: Panel data analysis and comparision between countries Bölgesel gelir dağılımını etkileyen faktörlerin analizi: Türkiye örneği The analysis of the factors effecting regional income distribution: Turkey evidence Kırsal kalkınma aracı olarak yoksul yanlısı turizm yaklaşımı: Edremit Körfezi örneği Pro-poor tourism as an approach towards rural development in Edremit Bay Taylor Kuralı çerçevesinde merkez bankaları politika tepkileri, Monetary policy reactions of the central banks within the Taylor Rule framework, Türk bankacılık sektörünün piyasa yapısının rekabet ve yarışılabilirlik açısından incelenmesi Analysis of market structure of the turkish banking sector in terms of competition and contestability Kamu harcamalarının iktisadi etkileri ve Türkiye örneği ( ) Economic effecets of public expenditures and Turkey case ( ) Türkiye hava ulaşımında tüketici tercihi analizi Analysis of consumer preferences in air transportation in Turkey Makroekonomik göstergeler ışığında ulusal ve uluslararası krizler: Karşılaştırmalı Türkiye örneği National and international crisis in the light of macroeconomic indicators: Comparative Turkey sample Türkiye'deki futbol kulüplerinin altyapılarının yapılanması, yönetim biçimleri, idare yapısı ve Avrupa'daki örneklerle kıyaslanması Construction of youth academies, management styles, administrative structures of football clubs in Turkey and comparing with European clubs İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye üzerine bir inceleme The Twin Deficits Hypothesis: A review of the Turkey Kapitalizmin tarihsel krizlerinin uluslararası para sistemleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi The analysis of the impacts of historical crisis of capitalism on international monetary systems Sera gazı emisyonlarının makroekonomik değişkenlerle ilişkisi: OECD ülkeleri için panel veri analizi The relationship between greenhouse gas emissions and macroeconomic variables: Panel data analysis for OECD countries

20 Türkiye'de dışa açıklığın makro ekonomik etkileri Macro economic effects of openness in Turkey An impact of exchange rate volatility on Nigeria's export:using ARDL approach Döviz kuru oynaklığının Nijerya ihracatı üzerindeki etkisinin ARDL yaklaşımı ile analizi 2008 ABD finansal krizinin asimetrik bilgi sorunu çerçevesinde analizi Analysis of 2008 USA financial crisis within the framework of asymmetric information İnternet kullanımının vergi gelirleri üzerindeki etkisi: Türkiye örneği The effect of internet use to tax revenue: Turkey The roles of Small and Medium Scale Enterprises innigerian economic growth: An empirical analysis Küçük ve Orta Ölçek İşletmelerin (KOBİ) Nijerya ekonomik büyümesindeki rolünün ampirik analizi Finansal istikrar: türkiye'de finansal istikrara yönelik olarak uygulanan faiz koridorunun etkinliği üzerine bir analiz ( ) Financial stability: an analysis on the effectiveness of the ineterest rate corridor applied directed towards financial stabiility in turkey ( ) Sosyoekonomik açıdan eğitimde fırsat eşitliği: Giresun örneği Equal opuurtunity in education from socioeconomic perspective: The case of Giresun Ekonomik, siyasal ve diplomatik yönleriyle Birleşmiş Milletlerin örgüt yapısı ve işlevleri The United Nations organization and functions of economic, political and diplomatic aspects Karadeniz Bölgesi'ndeki endemik tarım ürünleri: Fındık,çay ve kivi'nin üretimi, pazarlanması ve tüketimi Endemic agricultural products in Blacksea Area: Production, marketing and consumtion of nut, tea, kiwi Küreselleşme sürecinde çok uluslu şirketler ve yoksulluk olgusu The multinational companies and the phenonmenon of poverty in the globalization process Türkiye'de e-ticaretin gelişimi ve uygulamada karşılaşılan sorunlar The development of e-commerce in Turkey and problems encountered in the application Kısa vadeli finansman ve kırılganlık ilişkisi: Türkiye örneği Short-term financing and fragility relationship: Turkish case Küreselleşme ve iş çevrimleri: Türkiye örneği Globalization and the business cycle: The case of Turkey Dış ticaret kuramında çekim modeli: Türkiye-AB ticaretinin analizi The gravity model in international trade theory: An analysis of Turkey-EU trade Yolsuzluk ve ekonomik etkileri Economic effects of corruption Phillips eğrisi bulmacası Phillips curve puzzle dönemi Türkiye ekonomisi: Uygulanan ekonomi politikaları Turkish economy between : Economy policies that were applied Kredi riski yönetim aracı olarak kredi temerrüt swapı ve Türk bankacılık sisteminde bir uygulama Credit default swap as credit risk management instrument and an application in the Turkish banking system

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

G-20 TERİMLERİ LİSTESİ

G-20 TERİMLERİ LİSTESİ access to bank information banka bilgisine erişim access to credit krediye erişim access to energy enerjiye erişim access to farmland işlenecek toprağa erişim access to financial services finansal hizmetlere

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sahibi T.C. Dışişleri

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management UHEYAD International Refereed Journal of Researches on Economy Management Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış ISSN: 2148-8207 İÇİNDEKİLER SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Ufuk University Institute of Social Sciences

UFUK ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Ufuk University Institute of Social Sciences ISSN: 2146-7676 UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UFUK UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Ufuk University Institute of Social

Detaylı

Tarım bankacılığına farklı bir bakış

Tarım bankacılığına farklı bir bakış 8 Tarım bankacılığına farklı bir bakış A A different view on agricultural banking A Hazırlayan / Editorial: Mehmet Yıldız Kıdemli Tarımsal Kredilendirme Uzmanı (Senior Agricultural Lending Expert), Erdal

Detaylı

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 İsmet GÖÇER Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültes,i Ekonomi ve Finans Bölümü

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU?

CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU? CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU? İsmet GÖÇER * ÖZET Bu çalışmada, cari işlemler açığı ile ekonomi üzerinde oluşan finansal baskı arasındaki ilişki, Türkiye için 1998:M01-2013:M02

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

DİNAMİK SİSTEM MODELLEME ile MAKROEKONOMİK ANALİZ Türkiye için bir Oyun Denemesi 1

DİNAMİK SİSTEM MODELLEME ile MAKROEKONOMİK ANALİZ Türkiye için bir Oyun Denemesi 1 DİNAMİK SİSTEM MODELLEME ile MAKROEKONOMİK ANALİZ Türkiye için bir Oyun Denemesi 1 M. Atilla Öner Yeditepe Üniversitesi, İşletme Bölümü Kamu Politika ve Stratejileri Araştırma Grubu 26 Ağustos Yerleşimi

Detaylı

SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyoekonomi Society Sosyoekonomi Derneği

SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyoekonomi Society Sosyoekonomi Derneği SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyoekonomi Society Sosyoekonomi Derneği 2015, Vol. 23(24) ISSN 1305 5577 www.sosyoekonomijournal.org Publisher / : On behalf of

Detaylı

Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirmesi

Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirmesi (İki Cilt) Cilt II Kasım, 2007 Finans ve Özel Sektör Geliştirme Bölümü Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Dünya Bankası Dokümanı 1 KUR DEĞERLERİ (6 Ekim 2006 tarihinde geçerli

Detaylı

22-24 Ekim 2008 / 22-24 October 2008 / 22-24 Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек

22-24 Ekim 2008 / 22-24 October 2008 / 22-24 Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек ÖZET KİTAPÇIĞI ABSTRACT BOOKLET БРОШЮРА РЕЗЮМЕ KONGRE GENEL SEKRETERİ VE KONGRE KİTAP EDİTÖRÜ CONGRESS SECRETARY AND CONGRESS BOOK EDITOR Yrd. Doç. Dr. Bekir Günay Assoc. Prof. Dr. Bekir Günay Бекир ГЮНАЙ

Detaylı

ÜLKE KREDİ NOTLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNUN ÜLKE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ÜLKE KREDİ NOTLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNUN ÜLKE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Yayın No: 2923 ÜLKE KREDİ NOTLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNUN ÜLKE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Uzmanlık Tezi Fatih Bahadır HASPOLAT EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME AŞAMALARI (1978-2005) GROWTH STAGES OF CHINA ECONOMICS (1978-2005)

ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME AŞAMALARI (1978-2005) GROWTH STAGES OF CHINA ECONOMICS (1978-2005) 661 ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME AŞAMALARI (1978-2005) GROWTH STAGES OF CHINA ECONOMICS (1978-2005) Arş. Gör. Mehmet Ozan SARAY *, Yrd.Doç.Dr.Levent GÖKDEMİR ** ÖZET Kuruluşunun ardından uzunca bir süre katı

Detaylı

Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ. Hicabi ERSOY**

Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ. Hicabi ERSOY** Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ Hicabi ERSOY** 96 MALĐYE FĐNANS YAZILARI ÖZ Yabancı kaynak girişleri ekonomiler üzerinde ilk aşamalarda

Detaylı

Sosyal Devletten Üçüncü Sektöre Doğru Kalkınma Sürecinin Değişen Aktörleri: Proje Örneklerinden Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Sosyal Devletten Üçüncü Sektöre Doğru Kalkınma Sürecinin Değişen Aktörleri: Proje Örneklerinden Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2008 / 2: 1-20 Sosyal Devletten Üçüncü Sektöre Doğru Kalkınma Sürecinin Değişen Aktörleri: Proje Örneklerinden Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

İlave Mali Alan Oluşturmada Hükümet Politikaları

İlave Mali Alan Oluşturmada Hükümet Politikaları İlave Mali Alan Oluşturmada Hükümet Politikaları Coşkun KARACA Özet Hükümetlerin toplumsal ve ekonomik yaşamdaki rolü sürekli bir gelişim göstermektedir. Artan kamu harcamaları ve kamu yönetiminin genişleyen

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ LERE YÖNELİK AR-GE DESTEKLERİ

TÜRKİYE DE KOBİ LERE YÖNELİK AR-GE DESTEKLERİ Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Y.2011, C.3, S.2, s.56-71 Akdeniz University International Journal of Alanya Faculty of Busıness Y.2011, Vol.3, No.2, pp.56-71 TÜRKİYE

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI Ayşenur SEZGİN Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Working Paper Türkiye'de Özel Tasarrufları Belirleyen Unsurlar. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2012/109

Working Paper Türkiye'de Özel Tasarrufları Belirleyen Unsurlar. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2012/109 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Özcan,

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı