Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor"

Transkript

1 6 VEK L tart flmas Yerel seçimlerde belediye baflkan seçilen 6 milletvekilinin TBMM üyeli- i sona erdi. Yaz okundu TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Bal - kesir Milletvekili Ahmet Edip U ur, AK Parti stanbul Milletvekili Enver Y lmaz, AK Parti Gaziantep Milletvekili Fatma fiahin, CHP K rklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimo lu, CHP Edirne Milletvekili Recep Gürkan, AK Parti Antalya Milletvekili Menderes Mehmet Tevfik Türel'in, Mahalli dareler Seçiminde belediye baflkan seçilerek mazbatalar n ald klar na ve belediye baflkanl görevlerine bafllad klar na dair TBMM Baflkanl 'na sunduklar yaz lar okutuldu. MERAL AKfiENER TBMM Baflkanvekili Meral Akflener, söz konusu milletvekillerinin, belediye baflkanl görevlerini tercih etmeleri nedeniyle milletvekilliklerinin, belediye baflkanl görevlerine bafllad klar tarih itibariyle sona erdi ini söyledi. KAMER GENÇ CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, milletvekilinin TBMM üyeli inin düflmesi için oylamaya sunulmas gerekti ini, aksi halde bu uygulaman n anayasaya ayk r olaca n savundu. OKTAY VURAL MHP Grup Baflkanvekili Oktay Vural ise söz konusu milletvekillerinin TBMM Baflkanl 'na sundu- u yaz lar n, ayn zamanda milletvekilinin kendi iradesiyle TBMM üyeli inden istifa etti i anlam n tafl d n söyledi. Sandalye da l m Belediye baflkan seçilen 6 milletvekilinin TBMM üyeliklerinin sona ermesiyle birlikte Meclis'teki bofl üyelik say s 8'e yükseldi. Buna göre sandalye da l m flöyle: Adalet Ve Kalk nma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Milliyetçi Hareket Partisi...52 Bar fl Ve Demokrasi Partisi...22 Ba ms z Milletvekili...15 Halklar n Demokratik Partisi...8 Toplam Fehmi Koru Akl m z hep bafl m zda olsun 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M. fievki Kavurmac Ayd nl k 3. Sayfada Murat Duman Duman l Belde 5. Sayfada ISSN Nisan 2014 Cuma Fiyat 25 Kr Baflkanlar takipteyiz USLU: fiart! TBMM dare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Meclis'teki güvenlik zaafiyetini önlemek amac yla mutlaka randevulu sisteme geçilmesi gerekti ini söyledi. HABER 12. SAYFADA Sald rgan cezaevinde K l çdaro lu na sald ran Orhan Ö, baflka bir cezaya iliflkin denetimli serbestlik yükümlülü- ünü yerine getirmedi i gerekçesiyle kalan cezas n çekmek üzere Sincan Cezaevine gönderildi. www. HABER 12. SAYFADA gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor Yerel seçimi yapt k yeni baflkan seçtik Yeninin kimi eski kimisinden vazgeçtik Sözümüz baflkanlara; demen bofl vaat saçt k Tebrik fasl tamam da bilin ki takipteyiz Partisi hiç fark etmez kim ne dedi yaz l Vatandafllar uyan k haf zada kaz l Kimi p roje yüklü kimisiyse s z l Tebrik fasl tamam da bilin ki takipteyiz Yaz s Dursun 3. SAYFADA ERKILIÇ YUMRUK Gümrük Birli i'nin sa lad yap sal de- iflim ve getirdi i yeni rekabet zihniyetinin, Türkiye'nin dönüflümünde önemli bir rol oynad n belirten Hisarc kl o lu. "AB geçmiflte Türkiye'yi Serbest Ticaret Anlaflmalar - na taraf etmek istedi, Türkiye kabul etmedi. Arkadafl biz o gün yanl fl yapt k, biz yanl fltan dönmek istiyoruz, bu Serbest Ticaret Anlaflmalar 'na bizi de taraf edin" dedi. HABER 7. SAYFADA Tüm belediye baflkanlar için yaz lan bir dörtlük ile takip uyar s Meclis eymifl! AK Parti Gaziantep Milletvekili fiamil Tayyar, bir televizyon program nda, "Abdullah Gül'ün yeniden Baflbakan olmas n arzuluyor musunuz?" sorusuna yan tlarken, Cumhurbaflkan Abdullah Gül, partiye dönerse kimsenin itiraz olmaz, etse de anlam olmaz. Ama Abdullah Gül'ün partiye dönmesini do ru bulmuyorum dedi. yi dan takip edebilirsiniz Konuyla ilgili tart flmalar, özellikle Meclis'te dört siyasi partinin grup toplant s n n yap ld sal günleri üzerinde yo unlaflt. TBMM'deki kay tlara göre, sal günleri Meclis'e 10 binin üzerinde ziyaretçi geliyor. Ziyaretçilerin Meclis'e girifllerinin ayn saatlere denk gelmesi, yo unlu u art r yor. Söz konusu yo unluk içerisinde güvenlik önlemlerinin daha sa l kl flekilde yürütülebilmesi için al nan yeni önlemler kapsam nda randevulu sistem bulunuyor. Bundan böyle ziyaretçiler, Meclis'e randevu alarak gelebilecek. Meclis'e gelen vatandafl n, kimi ziyaret etti i sistemde kay tl olacak. Ayr ca Meclis'te ziyaretçiler, kendilerine verilecek çipli kartlar kullanarak yerleflkedeki binalara girebilecek. Böylece, ziyaretçilerin hangi saatler aras nda hangi binaya girifl yapt da kay t alt na al nacak. Hisarc kl o lu ndan bir övgü, bir beklenti TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Gümrük Birli i, Türkiye'nin ekonomik dönüflümünün asl nda mihenk tafl d r" diye konufltu. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Avrupa Birli i (AB) -Türkiye Gümrük Birli i De erlendirme Raporu lansman toplant s n n aç l fl nda yapt konuflmada yapt konuflmada, önemli mesajlar verdi. fiamil Tayyar dan Gül e T RAZSIZ T RAZ! HABER 12. SAYFADA Gazetemiz ta CHP Genel Baflkan Kelam K l çdaro lu na yap lan yumruklu sald r n n ard ndan gündeme gelen TBMM'de güvenlik önlemleri kapsam nda, bundan böyle randevu sistemiyle ziyaretçi kabul edilecek. Gazetemiz da Türk okullar kapat lamaz D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, Kanal 24 televizyonunda gündeme iliflkin sorular cevaplarken çok önekli aç klamalarda bulundu. Baflbakan Erdo an n cumhurbaflkan adayl konusundaki soruyu yan tlarken, "Kimse hiçbir flekilde tereddüt ifade etme hakk na da haddine de sahip de ildir. Say n Baflbakan m z, Cumhurbaflkan olmak isterlerse hem hakk d r hem de buna gücü yeter" diyen Davuto lu, "E er, talep ederse, böyle bir kanaat, irade beyan ederse hakk d r. Meflrudur ve bizim için, benim kanaatimi soruyorsan z, arkas nda sonuna kadar durmam z gereken bir hakt r" diye konufltu. "(Yurtd fl ndaki Türk okullar ) Hay r kapatmak diye bir talimat yok. Nerden ç km fl? diye soran Davuto lu, "fiu ana kadar o okullar bu hale gelmiflse, ne diyorum her birinde Say n Baflbakan m z n ve D fliflleri Bakan olarak eskiden beri Cumhurbaflkan m z n, Say n Babacan' n, benim eme im var dedi. AÇ-KAPA! HABER 12. SAYFADA Darbecilere tepki darbesi M s r hükümeti, Müslüman Kardefller yanl s 529 kifliye verilen idam cezas n n uygulanmayabilece ini belirtti. M s r D fliflleri Bakan Nebil Fehmi, karar n nihai olmad n söyledi. Karar n temyiz hakk oldu unu hat rlatan Fehmi, Müslüman Kardefller yanl lar na verilen idam cezalar n n uygulanmayabilece ini belirtti. D fliflleri Bakan ayr ca cumhurbaflkan n n af yetkisini kullanabilece ini de kaydetti. 10 Nisan 2014 Resmi Gazete Ekonomi Bakanl na, Kalk nma Bakan Cevdet YIL- MAZ n Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Belediye ve Ba l Kurulufllar ile Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlar na Dair Yönetmelikte De ifliklik

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 11 Nisan 2014 Cuma Meltem Ekiz Gazze-İsrail sınırındaki Filistinlilerin hikayesi belgesel oldu... GAZZE - Gazze'de Mizan İnsan Hakları Merkezi, Gazze İsrail sınırındaki tampon bölgede yaşayan Filistinlilerin zorlu yaşam hikayesini anlatan "Adaleti Beklerken" adlı kısa bir belgesel film hazırladı. Filmin yönetmenliğini yapan Muhammed Nayif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'nin İsrail sınırındaki tampon bölgede yaşayan Filistinlilerin çektiği sıkıntıları ve İsrail yönetimi tarafından maruz kaldıkları askeri ve psikolojik baskıyı, bu filmle tüm dünyaya duyurmak istedik" dedi. Çekimleri iki günde tamamlanan filmin bazı Avrupa ülkelerinde ve çeşitli sosyal paylaşım sitelerinde gösterileceğini belirten Nayif, "Çekimler sırasında İsrail sınırına yaklaşarak hayatımızı tehlikeye attık diyebilirim. O bölgeye ulaştığımızda İsrail tarafında birden askeri bir hareketlilik belirdi" ifadesini kullandı. Nayif, "Film, İsrail savaş uçakları tarafından sınıra 300 metre uzaklıktaki evine düzenlenen saldırılarda eşini kaybeden ve kamplarda yaşamak zorunda kalan Nasır Ebu İsayyid adındaki bir Filistinlinin hikayesini ele alıyor" diye konuştu. Gazze'nin kuzeyinde sınır şeridine 300 metre mesafedeki alanı "tampo bölge" olarak kabul eden İsrail, Filistinlilerin bu alanda tarım faaliyetleri yapmasını engelliyor. İsrail ve Filistin arasında 8 gün süren ve 160 Filistinlinin hayatına mal olan savaşın ardından 2012 yılında imzalanan ateşkes anlaşmasında söz konusu bölgenin Filistinli çiftçilerin kullanımına açılması kararlaştırılmıştı. Ancak anlaşmayı ihlal eden İsrail, söz konusu bölgeye giren Filistinlileri zaman zaman hedef almaya devam ediyor. (AA) 21:30 ZOR BABA 20:15 BIÇAĞIN İKİ YÜZÜ Orijinal Adı : Meet The Parents Yönetmen : Jay Roach Oyuncular : Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo Yapım : 2000 Romantik / Komedi rkek hemşire olarak çalışmakta olan Greg Focker, uzun süredir birlikte yaşadığı Pam e evlenme teklif etmeyi planlamaktadır. Pam ona evet demeden önce babasından kendisini resmen istemek zorunda olduğunu söyler. Böylece sevgilisinin anne ve babasıyla tanışacağı ve orada geçireceği günlerin hiç de kolay olmayacağı bir yolculuğa çıkmak zorunda kalan Greg, başına geleceklere katlanacak gücü Pam e olan sevgisinden alacağını düşünmektedir. Pam'in babası eski bir CIA ajanıdır ve evinin bodrumunda bir yalan makinesi bulunmaktadır. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Blade Yönetmen:Stephe n Norrington Oyuncular:Wesle y Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson Yapım Yılı:1998 Tür:Aksiyon/ Macera Dünya vampir saldırısı altındadır. Vampirler genç yaşlı, çocuk, hamile dinlemeksizin herkese saldırıp karınlarını doyurmaktadırlar. Günlerden bir gün karnında bebeği olan hamile bir kadına saldırırlar. Kadın orada hayatını kaybeder ama bir mucize eseri karnındaki çocuk ölmez. Artık yarı insan olan bu çocuk, diğer yarı genlerinde ise vampir genleri taşımaktadır. "Hayat Sana Güzel" Başrollerini Şevket Çoruh, Hande Katipoğlu, Tuba Ünsal, Timur Acar ve Dilberay'ın paylaştığı filmin konusu özetle şöyle: "İstanbul'un büyük inşaat şirketlerinden birisinin sahibi olan Azmi, Güneydoğu Anadolulu toprak ağası çok zengin bir ailenin oğludur. Güzel eşi ve oğluyla yolunda giden, mutlu bir evliliğe sahiptir. Azmi'nin baş edemediği kabusu, ölüm korkusudur. Tahlillerinin sonucunu öğrenmek için gittiği hastanede, iki aylık ömrü kaldığını öğrenen Azmi, büyük bir şok geçirir. Kendisine cennet kapılarını açmak için hazırlıklar yapmaya başlar." "Joe" "George Washington" ile New York Film Critics Circle'da "En İyi İlk Film" ve Toronto Film Festivali'nde "Keşif Ödülü", "Yolların Prensi" ile 2013 Berlin Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü" kazanan yönetmen David Gordon Green'in son filmi "Joe", sinemaseverlerle buluşacak. Uluslararası festivallerden tam not alan filmde, Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage'e, Tye Sheridan, Adriene Mishler, Heather Kafka ve Ronnie Gene Blevins eşlik etti. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Rio-2" Dünya çapında izlenme rekorları kıran "Ice Age", "Ice Age: Dinozorların Şafağı" ve "Ice Age: Kıtalar Ayrılıyor" filmlerinin yönetmeni Carlos Saldanha'nın son filmi "Rio-2" vizyona girecek. Saldanha, doğduğu şehir Rio'yu bir bir kuşun hayat hikayesiyle beyaz perdeye taşıdığı filmin senaryosunu, Don Rhymer ile yazdı. Filmin müziği Brezilyalı besteci John Powell ve Brezilyalı efsane müzisyen ve filmin müzik yapımcısı Sergio Mendes'in rehberliğindeki ekiple oluşturuldu. "Hızlı ve Korkusuz" Yönetmen Mukunda Michael Dewil'in son filmi "Hızlı ve Korkusuz"un yapımcılığını, Ryan Haidarian ve Peter Safran üstlendi. Filmde, geçen yıl hayatını kaybeden Paul Walker ile Naima McLean, Gys de Villiers, Leyla Haidarian rol aldı. "Michael, son 5 yıl içinde hiç görmediği karısını görebilmek için tahliye koşullarını hiçe sayan bir eski suçludur. Havaalanından kiralığı araç, son dakika yaşanan bir elektrik kesintisi ile karışmıştır. Araçtan kendisine ait olmayan bir telefon sesi duyar. Peaches Geldof hayatını kaybetti! LONDRA - İrlanda asıllı şarkıcı Bob Geldof'un kızı Peaches Geldof'un 25 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. İngiliz polisi, bir kadının sağlığından duyulan endişe nedeniyle kent yakınlarında bulunan Wrotham'da bir adrese gidildiğini bildirdi. 25 yaşındaki kadının olay yerinde öldüğü açıklanırken, polis "Bu aşamada, ölümün ani olduğunu ve nedeninin bilinmediğini" kaydetti. Bob Geldof ise kızının ölümüyle ilgili, "Acımız tarif edilemez. Çok güzel bir çocuktu. Bir daha onu göremeyecek olmaya nasıl dayanacağız" açıklamasında bulundu doğumlu olan Peaches Geldof, bir dönem moda yazarlığı ve modellik yapmıştı. Geldof'un uyuşturucu bağımlısı olduğuna dair daha önce İngiliz basınında haberler çıkmıştı. Son dönemde televizyon sunuculuğu yapan Peaches Geldof, müzisyen Thomas Cohen ile evliydi ve iki oğlu vardı. Peaches Geldof 11 yaşında, annesini aşırı dozda uyuşturucu kullanmaktan kaybetmişti. 62 yaşındaki Bob Geldof şarkıcılığının yanı sıra birçok ülke yararına düzenlediği konserlerle siyasi aktivist olarak da tanınıyor. (AA)

3 YEREL SEÇİM Gözde Kişin 11 Nisan 2014 Cuma 3 Eski-yeni seçilen belediye başkanları bilsin ki; TAKİPTEYİZ Dursun ERKILIÇ Yerel seçim bitti, tartışmaları sürüyor. Biz artık, bu tartışmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olacağız. Seçim süreci herkes için yoğun ve yorucu geçti. Liderler kadar adaylar da koşturdu. Ev ev, salon salon, meyden meydan dolaşan adaylar, oy verme işleminin bitmesiyle birlikte büyük bir heyecanla sonuçlara beklemeye başladı. Kimi açık ara kazanmanın keyfini sürdü, kimi küçük oy farklarıyla kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı, kimi de bu işte bir iş var diyerek itirazlarda bulundu. Bunlardan biri de CHP nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş idi. Yazının başında, mücadele sürecini devam ettiren Yavaş ı bir dörtlük ile anıp, başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını alan Melih Gökçek olmak üzere Başkentin diğer belediye başkanlarına seslenelim. Veysel Tiryaki YSK: Başkan Gökçek Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin tüm itirazlarını oybirliğiyle reddetti. CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından İl Seçim Kuruluna oyların yeniden sayılması, iptal edilen oyların yeniden değerlendirilmesi ve birleştirme tutanaklarına ilişkin itirazda bulunmuş, itirazlar, İl Seçim Kurulunca reddedilmişti. Bunun üzerine CHP, itirazları YSK'ya taşıdı. CHP ayrıca, seçimin "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptal edilmesini istedi. YSK, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazlarını yerinde bulmayarakoybirliğiyle reddetti. Yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Melih Gökçek, hafta sonu mazbatasını almıştı. Mansur Yavaş için derim ki; Gökçek ne derse desin Mansur Yavaş direndi Ona kalsa iş bitti o makama girendi Yasa, masa ne varsa bütün yollar denendi Kazandığı takdirdir, seçim gitse de elden Melih Gökçek, (kendi deyimiyle) sadece bir CHP uzmanı değil, aynı zamanda bir seçim üstadı dır. Gençlerin, anadan doğma belediye başkanı olarak tanıdığı Gökçek, her seçimde birileriyle kavga etse de seçilmeyi bilmiş bir büyük tecrübedir. Yine öyle oldu ve Ankara da ipi göğüslediğine inanarak mazbatasını aldı. İzninizle, kısa bir girizgahın ardından Gökçek ve Ankara nın diğer belediye başkanlarına seslenmek istiyorum Yerel seçimi yaptık yeni başkanı seçtik Yeninin kimi eski kimisinden vazgeçtik Sözümüz başkanlara; demen boş vaat saçtık AK Parti Ankara da çok başarılı oldu Yirmibeş ilçe vardı yirmisini o aldı Büyükşehir de belli yine Gökçek e kaldı Gökçek mazbatasını aldı mesajlar verdi Oy oranıyla hizmet üstünde ayrı durdu Çamlıdere ve Çubuk turnayı gözden vurdu Partisi hiç fark etmez kim ne dedi yazılı Vatandaşlar uyanık hafızada dizili Kimi pıroje yüklü kimisiyse sızılı Gültekin Ayantaş la Akyurt devam yoluna İlçe sanayikentibandı taktı koluna Çok hizmetler yapıldı gittik gördük biline Altındağ ı biliriz adına yakışıyor Veysel Triyaki sade tembelle takışıyor Herkes alınan oy a gıptayla bakışıyor Lokman Ertürk Kazan ı icraatla kazandı Şahidiyiz ilçesi hizmet ile bezendi Başkanların içinde başı dimdik gezendi Keçiören Başbakan ağırlayan ilçedir Mustafa Ak kazandı icraatı külçedir Türk tarihi burada Estergon dur, kıl çadır Kızılcahamam daki nimetler bal, börektir Adayların hepsinde başkan olmak erektir Muhittin Güney aldı tebrik etmek gerektir Mesut Akgül, Mamak a yüz naklini yaptırdı Başkanlığı böylece kendisine kaptırdı Başkanlık yolundayken muhalifi saptırdı Pursaklar, Ak Partiyle yeni ilçe olmuştu Selçuk Çetin kendini başkanlıkta bulmuştu Yine kazandı, demek, Allah nasip kılmıştı Fethi Yaşar Başkan ki CeHePe li birisi Gördük Yenimahalle iş ve hizmet dirisi Bu döneme inşallah yapılanın darısı Elmadağ a sevdalı Gazi Şahin seçildi İlçede geçen dönem çokça sorun geçildi Yeni dönem için de pek çok vaat biçildi Çubuk turşu kokulu bir çok hizmet bekliyor Tuncay Acehan buna dönük mesaj ekliyor Pilan, pıroje hazır beş yıl için saklıyor Bülent Taşan Ayaş ı CeHePe liden aldı Anlatacaktır elbet nasıl bir ilçe buldu Ayaşlıya söz verdi, vaat, pıroje saldı Fethi Yaşar İbrahim Gürbüz, Bala ilçesinin başkanı Başarısız olacak demek elbet boş kanı Başarılı olacak demek elbet hoş kanı Beypazarı farklı yer seçimi de farklıydı Ak Parti için konu biraz yandan çarklıydı Tuncer Kaplan la oylar Ak Partiye arklıydı Çankaya CeHePe nin kalesidir yakılmaz Alper Taşdelen rahat kazandı ki yıkılmaz Rahat olmak ayrı şey hizmet gelsin bıkılmaz Hazım Caner Can ile Çamlıdere alındı Başarı başkan ile Ak Partinin bilindi İlçeye hizmet için halka hadim kılındı Etimesgut ta Enver Demirel galip geldi Zaten başkandı orda kendini başkan buldu Bitecek, yapılacak; hizmeti, sözü oldu Abdülkadir Demirci, Evren sel iş peşinde Evren ifarklı bir yer yapma çaba, düşünde Seçim yeni bitti ve henüz işin başında Özdemir Turgut gerçek bir başarı kazandı Haymana ilçesinde bu destanı yazandı Başka örnekleri var belki ona özendi Şimşek çaktı Güdül de Hava Yıldırım lıydı Hayalindeki ilçe mamur, kaldırımlıydı Mesajları bu yönde güzel bildirimliydi Filiz Ulusoy başkan Kalecik i getirdi Ak Partiyi uçurdu, CeHePe yi bitirdi Elbette siyaseten orda malı götürdü Nallıhan en uzakta bir ilçe Ankara ya İsmail Öntaş ile uzak dursun karaya El atılsın dertlere neşter değsin yaraya Mürsel Yıldızkaya nın başarısı büyüktür Polatlı, Ak Partiden MeHePe ye kayıktır Umarız pilanları dağ gibidir, hüyüktür Mustafa Tuna yine Sincan ın başındadır Yaptıkları ilçenin toprağı, taşındadır Kazandı beş yıl daha icraat peşindedir Şereflikoçhisar ın başkanı Ferda Polat Zorda olan kim varsa ona uzat ha halat Vaadini unutma; dertliye derman bol at Mesut Akgül AYDINLI k Mustafa Şevki Kavurmacı Allah Bizden Ne İstiyor? *"Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. "Bediüzzaman Said Nursi * Soframızı süsleyen yiyeceklere sunuculuk ve aracılık yapanlara bir ücret ödüyoruz. Bir markete veya manava alışveriş yapmaya gittiğimizde o ürünün ücretini soruyoruz ve o ürünün karşılığını vermeden marketten çıkmamıza izin verilmeyeceğini biliyoruz. Bize bir iyilik yapana karşı, bu iyiliği bize neden ve ne için merek ediyor ve sebebini soruyor ve bu iyilik karşısında seviniyoruz. İyiliği yapanın hiçbir karşılık beklemeden yaptığını öğrenince de ister istemez o kişiye karşı olan hayranlığımız artıyor ve her yerde takdirle, övgüyle o kişiden bahsediyoruz. hatırını her yerde yüksek tutuyoruz. Peki, bizi yoktan yaratan, yaratırken insan olarak bu dünyaya gönderen, insan olarak gönderdikten sonra da sonsuz nimetlerle donatan, insan olmanın hazzını bize tattıran, bitmek tükenmek bilmeyen ve kullarını lütuf sağanaklarıyla sırılsıklam hale Allah (cc)'ımız bunları bir karşılık istemek için mi yapmıştır? Samed olan, hiçbir şeye olmayan, değişik zorluklar içinde sıkıntı çekenlerin bütün dertlerini gideren, gamlı ve kederli olanlara nefes aldırıp onları ferahlandıran, mahzunların hüznünü mutluluk ve sevince çeviren Güzeller Güzeli Rabbimiz (cc) verdiği bunca nimete karşı bizden ne ister? Rabbimizi tanıyan herkes O'nun bizim hiçbir şeyimize olmadığını bilir. Yine Rabbimizi tanıyan herkes bizden bazı istekleri olduğunu da idrak eder. Merhametine, şefkatine, keremine, ihsan ve lütuflarına nihayet olmayan Rahmet Sultanı Rabbimiz (cc) bizden; her şeyden önce verdiği nimetlere karşı kendisine şükretmemizi, emirlerine uymamızı, yasaklarından kaçınmamızı ve asla nankörlük edip verilen nimetleri inkâr etmememizi ister. Bu istek asla bir ihtiyaçtan dolayı değildir. Aslında istenen şeylere baktığımızda hepsinin yine bizim menfaatimizedir. * "O halde Beni (ibadet ve itaatle) anın ki, Ben de sizi (sevap ve mağfiretle) anayım; Bana şükredin (itaatsizlikle) Bana nankörlük etmeyin." (Bakara Suresi, 152)* Her şeyin hakikî sahibi, âlemlerde dilediği gibi tasarrufta bulunan, mülkü dilediğine veren, dilediğinden de çekip alan, istediğini aziz istediğini de zelil kılan ve bütün iyilik ve güzellikler sadece Kendisinden olan Yüce Rabbimiz'e ne kadar şükretsek, ne kadar teşekkür etsek yine de azdır. Zira Allah'ımızın bize karşılıksız nimetleri, vücudumuzun azalarını hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar büyüktür. Bugün "İki gözünü ver sana trilyonlar vereyim." diyen birine hangimiz gözümüzü verebiliriz ki? Bize hiçbir ikram etme mecburiyeti yok iken bunca nimeti ikram eden Allah'ımızı (cc) bilmemek, tanımamak, O'nun emir ve yasaklarına uymamak, O'nu düşünmemek en büyük nankörlüklerden biridir. *"... Kim (Allah'ın şükrederse; ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de isyan ve itaatsizlikte nankörlük ederse, şüphesiz ki Allah ganidir, çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç değildir, hem de övülmeye layık olandır." (Lokman Suresi, 12)* Peki, Allah'ımız (cc) verdiği bunca nimete karşı bizden ne istiyor? Asıl mal sahibi olan Allah'ın bizden istediği ücret ise, üç şeydir Biri Zikir, biri fikir, biri şükürdür. Her şeye "Bismillah" diyerek başlamak *"zikirdir".* Birer sanat harikası olan bu yiyeceklerin, verdiği nimetlerin, sağlığın sıhhatin, yağmurun, güneşin kısacası verdiği her bir şeyin Yüce Allah'ın bir mucizesi olduğunu Rahmetinin bize bir hediyesi olduğunu düşünmek ve anlamak "*fikirdir.*" Bu kâinatı yaratan ve sonsuz nimetleri bize sunan Yüce Allah'a teşekkür etmek yani"elhamdülillah" demek ise *"şükürdür."* İnsan, yeryüzünde yaratılan varlıkların en mükemmelidir. Cansız bir varlık, bir bitki veya bir hayvan olarak ta yaratılabilirdik. Fakat insan olarak yaratılmışız. En güzel duygular, en güzel organlar bize verilmiş. El, ayak, göz, kulak gibi... Elimiz maymunun eli, gözümüz bir kuşun gözü, kulağımız bir eşeğin kulağı gibi yaratılsaydı ne yapabilirdik? Veya elimizi maymunun eliyle, gözümüzü kuşun gözüyle, kulağımızı eşeğin kulağıyla değiştirin deselerdi hiç değiştirir miydik.? Bunun karşılığında bize dünya kadar paralar verilseydi yine değiştirmek istemezdik. Çünkü yeryüzünde insandan daha mükemmel bir varlık yoktur. İşte bize verilen bunca nimetlere karşı teşekkür etmek bizim için bir görevdir. Yüce Allah, yeryüzünü bir sofra önümüze sermiş. Toprağı bizim için yaratmış. Suları bizim için akıtıyor. Karı ve yağmuru bizim için yağdırıyor. Güneşi ve Ayı, bizim için yaratmış. Kısaca her şeyi emrimize sunmuş, her şeyi bize hizmet ettiriyor. Yüce Allah bizim için yarattığı bu kadar şeyler karşısında bizden para istemiyor. Eğer istemiş olsaydı, onun karşılığını vermeye hiç birimizin gücü yetmezdi. Çünkü sadece teneffüs ettiğimiz havayı satın alacak olsaydık, hayatımız boyunca çalışsaydık yine ödeyemezdik. Yüce Allah'ın, verdiği bunca nimetlere karşı bizden istediği, tek şey ibadetle teşekkür etmektir. Bize verilen bu nimetlere şükretmezsek nankörlük olmaz mı? Zikretmeyen, şükretmeyen, fikretmeyen insana insan demek ne kadar doğrudur? Gerçek insan Allah'ımızın (cc) verdiği nimetler karşısında O'na lâyıkıyla kul olur ve en güzel yaratılış sırrına sahip olur. Bu yol ancak Kuran-ı Kerim ve Sünnete uymakla mümkündür. Zaten Rabbimiz de *"Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zariyat Suresi, 56)*demiyor mu? Başka şey için değil; sadece kulluk için... Diğer bütün şeyler, işler bu kulluğu yerine getirmek için birer vasıta olmaktan öteye geçemez. Ne mutlu O'na kulluk yaparak şereflenenlere! Çünkü en büyük izzet ve şeref, kendisinden istekte bulunulanların en cömerdi ve ey talepleri yerine getirenlerin en hayırlısı Yüce Rabbim Allah (cc)'a kul olmaktadır. Bu dünyada ve ahirette izzet ve şeref isteyen, izzetli ve şerefli bir hayatı olmasını arzulayanlar için en büyük ideal budur... Hayırlı Cumalar

4 411 Nisan 2014 Cuma ANKARA Gözde Kişin Gıda işletmelerine SIKI DENETİM Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üç aylık denetim faaliyetlerinin blançosunu açıkladı. 1 Ocak-31 Mart 2014 dönemini kapsayan üç aylık dönemde, Ankara genelinde il ve ilçe müdürlüklerine bağlı denetim elemanlarınca toplam denetim gerçekleştirilirken mezuata aykırı hareket eden 121 işletmeye toplam TL idari para cezası uygulanırken tonlarca ürün de imha edildi. ANKARA - Gerçekleştirilen denetimlerde 713 numune alınırken, bu numunelerden 62 tanesi olumsuz sonuçlandı. Rutin denetimlerin yanı sıra vatandaşlardan 174 ALO GIDA HATTI na gelen başvuruları da değerlendiren ekipler, bu hat vasıtasıyla yapılan 909 şikayet sonucunda yaptıkları denetimlerde 37 firmaya TL idari para cezası uyguladı. Ankara da üretim yeri, satış yeri ve toplu tüketim yerinin faaliyet gösterdiğini belirten Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhsin Temel, ilk üç aylık dönemde bu işletmelerin üçte birinden fazlasının denetlendiğini söyledi. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak Ankaralıların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamanın en başta gelen görevlerinden biri olduğunu belirten İl Müdürü Temel, il ve ilçe müdürlükleri olarak bu bilinç içerisinde hareket ettiklerini vurgulayarak, Beş milyon nüfusun yaşadığı Ankara da gerek rutin denetimlerimiz, gerekse vatandaşlarımızdan ALO 174 GIDA HATTI na ve bize iletilen şikayetler doğrultusunda denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız kesinlikle işletme sahiplerini ve satıcıları cezalandırmak değil, insan sağlığını korumak amaçlı çıkarılan mevzuatların uygulanmasını temin etmek ve Ankaralıların güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamaktır dedi. Ankara daki üretim ve satış yerlerinin gün geçtikçe kurallara ve mevzuata uyumlu hareket ettiklerini memnuniytle gözlemlediklerini ifade eden İl Müdürü Temel, son yıllardaki verilere göre denetim sayılarında artış olmasına rağmen mevzuata aykırı hareket eden işyeri sayısında ve uygulanan ceza miktarlarında azalma meydana geldiğini kaydetti. Mamaklı sporcular yüzmede de iddialı Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi nde düzenlenen elemelerin ardından Mamak Belediyesi Yüzme Takımı kuruldu. ISSN Yıl: Nisan 2014 Cuma Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. ( Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslekilkelerine uymaya söz vermiştir. HABER MERKEZİ Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü alt yapısına girmeye hak kazanan 29 sporcunun ailelerine bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Mamak Kapalı Spor Salonu toplantı salonunda gerçekleşen seminerde aileler, profesyonel sporun çocuklar üzerindeki etkileri, kazanımları ve sporculara aile desteğinin sağlanmasındaki önem konularında bilgilendirildi. Hem amatör hem de profesyonel düzeyde sportif faaliyetler yürüten Mamak Belediyesi Spor Kulübü nün bünyesine yüzme branşını da eklediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, belediye olarak spora yönelik ciddi yatırımlar gerçekleştirdik dedi. Akgül, yüzücülerin ileride Mamak ın gurur kaynağı olacağını söyledi. Mamak Belediyesi ve Avrupa Fitness Academi işbirliği ile geçtiğimiz haftalarda Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi nde gerçekleşen seçmeler sonunda yetenek testine alınan sporcular, yüzme branşına genetik ve fizyolojik yatkınlıklarının yanı sıra performanslarına göre değerlendirilerek yüzme takımı alt yapısına girmeye hak kazanmıştı. Palandöken, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı kanunlaştırılmalı ANKARA - CHA Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'yla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, tasarının acilen kanunlaştırılması gerektiğini söyledi. Ülke genelinde gerçekleştiren yerel seçimlerin ardından çözüm bekleyen sorunlara odaklanılması gerektiğini belirten Palandöken, seçim öncesi Meclis gündeminde bekleyen sorunların, çözüme kavuşturacak yasaların bir an önce ele alınmasını beklediklerini dile getirdi. Yaptığı yazılı açıklamada, taksitli satışların sınırlandırılması ardından enflasyonun da çift hanelere tırmanmasının piyasaları endişelendirdiğini vurgulayan Palandöken, Yerel seçimlerin telaşı içinde ekonomi gözden kaçtı. Kredi kartıyla yapılan bazı alışverişlerde taksit sınırlamasına gitmenin ardından, bu tür harcamalarda 2 ayda 7 milyar 970 milyon lira azalarak, işlerimizi yavaşlattı. Enflasyonun da yükseliş trendine girmesiyle kredi faizlerinin daha da yükselmesi endişelerimizi artırıyor. dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanarak bekletilen Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'nın acilen kanunlaştırılması gerektiğini dile getiren Palandöken, Söz konusu yasadan esnaf ve sanatkârımızın büyük beklentisi var sonu itibariyle 12 ay ve üzerinde prim borcu bulunan yaklaşık 1,5 milyon BAĞ-KUR lu bulunuyor. Bu kişilerin asıl prim borcu tutarı yaklaşık 16 milyar TL olup, 6 milyar liralık gecikme cezası ile toplam 22 milyar lirayı buluyor. Prim borçlarının acilen yeniden yapılandırılmasının önemi rakamlardan da anlaşılmaktadır. Yeni yapılacak düzenleme ile kendi nam ve hesabına çalışanlardan 24 ay ve daha fazla prim borcu olanlar yasanın çıkmasının ardından 3 ay içerisinde prim borçlarını yapılandırabilecekler. 3 ay içerisinde yapılandırılmaya başvurulmaması halinde bu sürelerin sigorta süresi olarak değerlendirilmemesi öngörülmektedir. Borcunu 3 aylık sürede yapılandırmayan ya da yapılandırma imkânı olmayan esnaf ve sanatkârımız da üzülmesin. Çünkü söz konusu düzenleme ile daha sonra emeklilik için prim gün sayısına ihtiyaç duyanlar, tamamını değil silinen süreden dilediği kadarını canlandırıp ödeyebilecek. ifadelerini kullandı. (CHA)

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 11 Nisan 2014 Cuma VAN- ÖZKAN B LG N - Van' n kad n muhtar "Demir Leydi" lakapl Leyla Tanr tan r, il genelinde aday olan 10 kad n muhtar aday aras nda seçimi kazanan tek kad n oldu yerel seçimlerinde kad n muhtar olarak seçilen Cumhuriyet Mahallesi muhtar Tanr - tan r, yeniden aday oldu u 2014 seçimlerini de kazanarak koltu- unu korudu. l genelinde 10 kad n muhtar aday n n yar flt 30 Mart Yerel Seçimlerinde, kendi mahallesinden aday olan kad n rakibine karfl ezici bir üstünlük kurarak 13 kat oy alan Tanr tan r, kentte yine seçimi kazanan tek kad n muhtar oldu. Görevi süresince yapt baflar l çal flmalar ve hizmetlerle mahalle sakinlerinin gönlünü kazanan, bu nedenle de vatandafllar taraf ndan "Demir Leydi" olarak an lan Tanr tan r, tebriklerin ard ndan yar m b rakt GAZ ANTEP - SELEN TONKUfi - Gaziantep Büyükflehir Belediyesi Enerji Yöneticisi Ayflegül Tekereko lu, ekolojik kent ve ev projelerini AA muhabirine de erlendirdi. Türkiye'de ilk pasif ev olma özelli- ine sahip "ekolojik ev"den sonra, flimdi de bu evi model alarak "ekolojik kent" kurulaca n anlatan Tekereko lu, projenin, müstakil konutlar, siteler, okuldan hastaneye kamu binalar yla dünyan n say l projelerinden oldu unu belirtti. Tekereko lu, "ekolojik kentin", Kilis-Gaziantep yolu üzerinde 3 bin 200 hektarl k alanda kurulaca ifade ederek, rayl sistemli ulafl m, yeflil çat lar, fotovoltaikleri, kendi at n kendi yönetme, kendi ya mur suyunu toplama, gri suyunu ar tma, mahalle baz nda merkezi s tma ve so utma sistemleri, yenilenebilir enerji kaynaklar müzesiyle örnek kent olarak tasarland n anlatt. "Gaziantep Büyükflehir Belediyesi, arsan n 1/1000'lik plan n bu flekilde ç kard. haleleri alacak firmalar kurallara uymak zorunda" diyen Tekereko lu, ilk ihaleyi 350 konutluk site yapmak için bir firman n ald n söyledi. Tekereko lu, "f st k cenneti" Gaziantep'in yerel enerji kaynaklar içinde f st k kabu unun, J/kg özgül s de eriyle önemli potansiyeli oldu una dikkati çekti. Frans z Burgeap firmas n n ekolojik kent içindeki Mia isimli 55 hektarl k ifl alan n n merkezden s tma, so utma ve s cak su fizibilitesini yapt n söyleyen Tekereko lu, flirketin en fizibil yöntemin f st k kabu undan biokütle yöntemiyle enerji elde etmek oldu una kanaat getirdi ini aktard. Tekereko lu, flirketin raporunu may s ay nda büyükflehir belediyesine sunaca n ifade ederek, "Uygulamas bize ba l. Kabuklar toplat p bu döngüyü tamamlayabilirsek, tesis kurup orada kullanaca z" dedi. Tekereko lu, "ekolojik kent"te uygulanacak sistemlerin hepsinin kullan ld "ekolojik ev" hakk nda da bilgi verdi. 2 bin 800 metrekarelik aç k, 320 metrekarelik kapal alana sahip, yerel malzemelerden yap lan evin flehri boydan boya kat eden 100. Y l Atatürk Van n Demir Leydisi yine muhtar seçildi çal flmalara kald yerden devam ediyor. "Demir Leydi" Tanr tan r, AA muhabirine yapt aç klamada, görevi devrald günden beri mahallede en iyi flekilde hizmet vermeye çal flt n belirterek, bu nedenle de milletin sevgisini kazand na inand n ve 2014 seçimlerinde de mahalle halk n n srar yla yeniden aday oldu unu ifade etti. Tanr tan r, adayl n aç klad ktan sonra kap kap dolaflt - n ve tüm mahallelinin sorunlar - n, taleplerini dinledi ini bildirerek, flöyle konufltu: "Çok olumlu ve güzel tepkiler ald m. Zaten görevim süresince mahalledeki vatandafllarla bir aile gibi olduk. Bunun sonucunu da sand kta gördük. Muhtarl k için kullan lan 3 bin 312 oyun 3 bin 80'ini ald m. Tek rakibim olan kad n aday ise 232 oy ald. (AA) Gaziantep'te kurulacak Türkiye'nin "ilk ekolojik yaflam kenti"nin s nmas nda, f st k kabu undan yararlan lacak. Türkiye'nin ilk Ekolojik yaflam kenti Antep f st yla s nacak Kültür Park içerisinde yer ald n belirten Tekereko lu, alan n seçiminde, toplu ulafl ma ve sa l k hizmetlerine yak nl n n göz önünde bulunduruldu- unu vurgulad. "Ekolojik ev, enerji tüketimini ve karbon sal n m n minimuma indirmifl yap d r" diyen Tekereko lu, evin, Türkiye'de Alman PassivHaus Enstitüsü taraf ndan sertifikaland r lacak ilk "pasif ev" olmaya aday oldu unu ve ABD Yeflil Bina Konseyi'nin en yüksek düzeyli LEED Platin Sertifikas 'na da sahip oldu unu söyledi. Tekereko lu, evin, hem toplumu enerji verimlili i konusunda bilgilendirmeye hem de ekolojik kente model teflkil ederek arsa sahiplerine fikir vermeye hizmet etti ini ifade etti. Evde birbirine entegre elektrik üretme, s nma, so utma, havaland rma ve at k su geri kazan m sistemleriyle yap da enerji tüketimini minimuma indirdiklerini belirten Tekereko lu, "Üstelik flu an s f r enerji tüketiminden art - ya geçtik. Yani fotovoltaiklerden üretti imiz enerjiyi yap içindeki sistemlerde kullan yor, fazlas n sat yoruz'' diye konufltu. (AA) Ergene Nehri ne akan tüm dereler slah edilecek KIRKLAREL - DS 'nin yapaca çal flmayla, Ergene Nehri'ne akan tüm derelerin slah edilece i bildirildi. Devlet Su flleri (DS ) 112. fiube Müdürü Muhsin Kurt, AA muhabirine yapt aç klamada, dere slah çal flmalar na önem verdiklerini, öncelikle çal flmalara fieytan Deresi'nden bafllayacaklar n söyledi. fieytan Deresi'nin 50 kilometrelik bölümünün slah edilece ini belirten Kurt, Pehlivanköy, Babaeski ve Lüleburgaz ilçesindeki birçok derede slah çal flmas yap laca n ifade etti. Ergene Nehri'ne akan tüm derelerde hassasiyetle slah çal flmas yap laca n belirten Kurt, flöyle konufltu: "70 milyonluk bütçeyle 2015 y l na kadar yaklafl k 15 dere slah edilerek, sel ve taflk nlar önlenecek. Vatandafl m z n can ve mal kayb n önlemek amac yla gece gündüz demeden proje üretiyoruz. Bir y l boyunca yo un bir çal flma temposu içerisine girdik. Personelimizle çal flmalar m z hassasiyetle sürdürüyoruz." Kurt, yaklafl k iki y l önce Lüleburgaz ilçesinde bir afet yafland n an msatarak, bu tür olaylar n yeniden yaflanmamas için slah çal flmalar n n önemli oldu unu kaydetti. (AA) DUMANLI BELDE Murat DUMAN EDEB YATIMIZIN SÖNMEYEN GÜNEfi Haf zam beni yan ltm yorsa 2006 y l yd. LESAM da düzenlenen bir fliir etkinli ine iki yavrusuyla birlikte oldukça güzel ve zarif bir han - mefendi geldi. Kendi elleriyle evinde haz rlam fl oldu u pastay flairlere ikram ediyordu. Merak m yenemedim, yan mdaki dostlara sordum. fiair-yazar Emine Sevinç Öksüzo lu. dediler. smini daha önce duydu um ancak, o gün tan flma flerefine nail oldu- um kalem flaheseriyle çeflitli toplant ve fliir dinletilerinde zaman zaman bir araya geldik, ayn organizasyonlarda eserlerimizi sunduk. S kl kla bir araya gelifllerimizde onu daha iyi tan ma f rsat buldum. Son derece mazbut, kiflilikli, ne söyledi ini bilen, edebiyat dünyas n n derinliklerine korkusuzca dalan, bu ifle gönül vermifl flahsiyetleri baflar lar na ortak ederek onlar da onore eden, paylafl mc, yaln zl n kimseye fayda getirmeyece- ini, her iflte oldu u gibi edebiyatta da tak m olman n daha güzel eserleri meydana getirece ini bilen, hayata dolu dolu bakan bir edebiyatç han m efendi Güçlü kiflili iyle yaflama s k s k ya tutunan ve hep gülen gözlerle bakmay bilen bir yazar. Pozitif düflünen ve pozitif düflünceyi yaflatan, hümanist bir insan. E itime önem veren ve kitaplar n n gelirlerini bu yönde harcayan bir kiflilik. nsanlar din, dil rk, cinsiyet gözetmeksizin seven ve gerekti inde de elinden geldi ince insanlara yard mc olmay kendine görev bilen ayd n bir Türk kad n Emine Sevinç Öksüzo lu. Eserlerinde; ezilmiflli in, terkedilmiflli in insanlar n n kaderi olmamas gerekti ini savunuyor de erli yazar Öksüzo lu. Dünyan n neresinde olursa olsun insanlar n a lamamas ad na kalemiyle gayret gösteriyor. Hele Filistinli bir çocuk için yazd bir fliir beni çok etkiledi. Bu fliirin bir bölümünü gözlerimden akan yafla mani olamayarak afla ya al yorum: Ey çocuk flgal edilmifl hayat n kahraman yapt lar seni Çocuk yüre inle direnifli, mücadeleyi ö rendin çaresiz fiimdi bakma bana öyle bafl n dik ak bir al nla Ellerin kan kokuyor gözlerin kan bak yor çocuk Bana hiç sorma zaten Filistin gözlerimde a l yor Tarihî geçmifli eski olan toplumlar büyük flairler, yazarlar yetifltirmifllerdir. Türk toplumu da bu olgunun içindedir. Kültürümüzü, ahlaki de- erlerimizi, dilimizi geçmiflten günümüze onlar tafl m fl, bu de erlerimizin kaybolmamas na onlar vesile olmufllard r. Yaflad m z co rafyada flair ve yazarlar ne kadar çok olursa kalk nm fll m z o kadar h zl, de- erlerimiz de kaybolmadan gelecek kuflaklara aktar l r inanc n gütmekteyim. O yüzden Öksüzo lu gibi diline, kültürüne sahip yazarlara çok ihtiyac m z var. Bir kiflide yazma yetene i varsa bu onun iyi fleyler yazmas na kafi gelmez. Belli sanat eserlerini (resim, müzik, tiyatro, sinema vb.), takip etmeli, bu sanat dallar yla u raflmal, iç ve d fl dünyas n geniflletmelidir. Aksi takdirde yazd klar belli bir çerçevenin d fl na ç kmaz ve güdük kal r. Bunu birçok flairin eserlerinde görmek mümkündür. Bir flair-yazar; d fl dünyadan ald klar yla iç dünyas ndaki duygular birlikte beslemeli, malzemesini bu flekilde yo urmal d r. Çünkü, en büyük edebî eserler içgüdülerden do ar ve ömrü uzun olur. Öksüzo lu, tüm bunlar gerçeklefltirmifl ve hedefine ulaflm fl bir edebiyatç d r. Yaz da sözcükler çok önemlidir. Çünkü, yaz n n as l malzemesi budur. Sözcükler beton kal p gibidir. Bu kal p ne kadar sa lam olursa meydana getirilen eser de o denli sa lam ve uzun ömürlü olur. flte, Öksüzo lu nun da sözcük ve cümleleri böyledir. Sade ve anlafl l r. Oldukça mütevaz ve vurgulu kelimelerle konuflmay seviyor, verdi- i mesajlar belleklerde hemen yerini al yor. Onun bu özelli ini ve a rbafll l n temeline, yetiflme tarz n araflt rd mda anlad m. Sayg de er Öksüzo lu, mükemmel bir aile terbiyesi alm fl, kendini sürekli yenilemifl. Tiyatro e itimi alan ve edebiyat n her türünde ad n kaz m fl, onlarca kitap ç kart p, yüzlerce makale ve hikâyeye imza atm fl, kaleminden sevgi, sayg damlayan donan ml bir han mefendi. Ben Öksüzo lu nun bu kadar baflar l olmas n yazmas ndan çok okumas na, toplum kad n olmansa ba l yorum. Onun eserlerini okudukça, toplant larda bir araya geldikçe bunu daha iyi gözlemliyorum. Ald e itimler, kat ld, düzenledi i toplant lar zaten onun ne kadar sosyalitesi yüksek bir insan oldu unu gösteriyor. Bu kadar özveriyle edebiyata ve kültürümüze yapt hizmeti Kültür ve Turizm Bakanl n n görmesinde de ehemmiyet görmekteyim. Çünkü bu genç kalemler, gelecekte edebiyat m za hizmet aflk yla koflacak edep insanlar na heyecan ve gayret getirecektir. Edebiyat m za eme ini esirgemeyen, evinden yuvas ndan ayr larak Türk dilinin temsil gücünü hiçbir maddi ve manevi karfl l k beklemeden savunup bunu yaz lar na yans tan sayg de er Öksüzo lu gibi kalemlerin ço almas gerekti i düflüncesindeyim. Onu, sa l nda, naçiz kalemimden güller sunarak anlatmaya çal flt m. Edebiyat m za hizmet eden sayg de er flair-yazar Emine Sevinç Öksüzo lu na yapm fl oldu u güzel hizmetlerden dolay minnettarl m sunuyorum ve diliyorum ki, kalemi elinden hiç düflmesin!afla daki fliirimlede perçinlemek istiyorum... EM NE SEV NÇ ÖKSÜZO LU - Edebiyat m za hizmet an s na - Edep bahçesinde çiçek açarken, Emin ad mlarla gezer dünyada. Gönül saray ndan güller saçarken, lmiyle dolafl r gezer dünyada. ki yavrusu var endam zinde, Asalet yerinde yol alm fl dinde, Sevgisi sayg s Çin de Makin de, Dertleflir kalemle yazar dünyada. Hayal yaylas nda yayla yaylamaz, Edepten ayr l p kem söz söylemez, Namert sofras nda gönül eylemez, O ceylan bak flla çizer dünyada. Vurguyla söz eder gönül haz ndan, Rüzgâr yaya kal r koflma h z ndan, Yazd duygular kalbin özünden, Yalandan yanl fltan bezer dünyada. Bir yan nda günefl bir yan nda ay, Kalbi s rça köflkü gözü nurdan ay Meziyeti bitmez yorulmazsan say, Bak fllar mehlika sezer dünyada. Dumano lu der ki, Emine Ana, Delilsiz sözlerle ç kmaz meydana, A z n da ki, kelâm flifad r cana, Sayg s z meczubu ezer dünyada.

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 11 Nisan 2014 Cuma Milli termal kamera üreten 6. ülke olduk Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi DEN ZL - Denizli Sanayi Odas 'n n (DSO) üyelerini kapsayan anketi, ildeki sanayicilerin 92.8'inin 2014 y l nda üretim, sat fl, siparifl ve istihdama iliflkin iyimser beklenti içerisinde olduklar n ortaya koydu. DSO Yönetim Kurulu Baflkan Müjdat Keçeci, oda taraf ndan bu y l 9.'sunu düzenlenen "Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi" verilerini Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenledi i bas n toplant s ile aç klad. DSO'ya üye 210 sanayici ile gerçeklefltirilen ve Denizli sanayisini üretim, kapasite kullan - m, sat fl, siparifl, karl l k, yat - r m, ihracat ve istihdam gibi çeflitli aç lardan mercek alt na alana ankette, sanayicilerin 2013 y l nda yaflad klar na ve 2014 y l ndan beklentilerine yer verildi. Keçeci, baflkan yard mc lar Gültekin Okay Salgar ve smail Y lmaz'la birlikte yapt de erlendirmede, anketin Denizli ekonomisinde 2013 y l n n 2012 gibi olumlu bir y l olarak geride kald n gösterdi ini ifade etti. Sanayicilerin 2014'ü daha zor bir y l olarak bekledi ini kaydeden Keçeci, "Anket, bugüne dek yap lan anketler içinde üretim, iç sat fl, d fl sat fl, yeni siparifl ve istihdam beklentileri bak m ndan en olumlu tabloyu ortaya seriyordu y l anketi ise beklentilerdeki iyimserlik bak - m ndan bir miktar azalmaya iflaret etse de tekstil ve konfeksiyon sektörü geçen y la k yasla daha iyimser beklentiler içinde" dedi. Keçeci, Denizlili sanayicilerin 2014 sonu ekonomik ve finansal göstergelere iliflkin tahminlerini "Büyüme yüzde 4,30, ANKARA - Milli Savunma Bakan smet Y lmaz, Türkiye'nin, milli termal kameras n tamam yla üretebilen 6'nc ülke konumuna geldi ini belirtti. Bakan Y lmaz, termal kameralar için milli k - z l ötesi dedektör üretim tesisinin aç l fl nda yapt konuflmada, savunma sanayisinde gelinen noktan n önemine de indi. Ulusal güvenli in sa lanmas noktas nda güçlü bir silahl kuvvetlere ihtiyaç oldu unu belirten Y lmaz, bunun için de savunma sanayisinin ileri teknoloji ürünlerle desteklenmesi gerekti ini söyledi. Y lmaz, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yeterlili ini yükseltmeyi hedeflediklerini, bu noktada Ar-Ge'ye daha fazla kaynak ay rmak gerekti ini vurgulad. Savunma sanayi Ar-Ge'sine 1,2 milyar dolarl k kaynak ayr ld n bildiren Y lmaz, bu miktar n artarak devam edece ini kaydetti. Y lmaz, Türkiye'nin genç ve yetenekli bir genç nüfusa sahip oldu unu, savunma sanayisindeki birçok firman n uluslararas düzeyde rekabet edilebilir hale geldi ini ifade etti. Bakan Y lmaz, 2023 hedefleri için katma de- eri yüksek ürünler üretilmesi gerekti ini kaydederek "Türkiye, milli termal kameras n tamam yla üretebilen 6'nc ülke konumuna geldi" diye konufltu. Y lmaz, söz konusu projenin Türk bilim adamlar ve mühendislerinin alandaki yeterlili ini göstermesi aç s ndan büyük önem tafl d n belirtti. Bakan Y lmaz, projede önemli katk s bulunan ODTÜ Ö retim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Beflikçi'nin heykelinin üretim tesisinin önüne dikilmesi gerekti ini sözlerine ekledi. ASELSAN Genel Müdür Yard mc s Özcan Kahramangil de aç l fl yap lan tesisin savunma ÜFE yüzde 7,75, TÜFE yüzde 8,15, dolar 2,35 lira, Avro 3,19 lira, parite 1,357, TCMB gecelik faiz oran yüzde 9,51" olarak aç klad. Anketteki verilere göre, 2012 sonunda ortalama çal flan say s 139 iken, 2013 sonunda bu rakam yüzde 14,38 artarak 159'a ç kt. 2013'te toplam SSK'l istihdam bir önceki y la göre yüzde 7,60'l k art fl ile 166 bin 348'den 178 bin 971'e ç kt. 2013'te sanayicilerin yüzde 95'i "istihdam m artt ya da ayn kald " dedi. Ankette sanayiciler, istihdam beklentileri bak m ndan 2014'ün k smen olumlu ancak 2013'ten daha yavafl bir y l olaca görüflünü belirtiyor. Bu yavafllama sanayicilerin önemli bir bölümünün 2012 ve 2013'te istihdam ihtiyac n karfl lam fl olmas n n ve nitelikli çal flan temininde yaflanan zorluklar n sonucu olarak görülüyor. Sanayiciler, 2014'te istihdam n artaca ya da ayn kalaca beklentisini iletirken, azalacak diyenlerin oran ise yüzde 5,38. Ankette, her 3 sanayiciden 2'si, 2013 y l nda üretim, iç ve d fl sat fl ile yeni siparifllerinin artt n belirtiyor. Sanayicilerin bu konuda 2014 y l ndaki beklentileri ise daha olumlu. Sanayiciler, bugüne kadar yap lan genel görünüm anketleri sonucunda elde edilen en yüksek oran olan yüzde 91,37 ile 2013'te yüzde 50'nin üzerinde bir kapasite kullan m oran na eriflti ini bildiriyor beklentisinde ise bu oran n yüzde 92,8'e ç kt gözleniyor. Bu yüksek oran üretim, sat fl, siparifl ve istihdama iliflkin 2014'ün iyimser beklentilerini do rulad - yönünde yorumlan yor. (AA) Milli k z l ötesi dedektör üretim tesisi aç ld. Milli Savunma Bakan Y lmaz, "Türkiye, milli termal kameras n tamam yla üretebilen 6'nc ülke konumuna geldi" dedi. ASELSAN Genel Müdür Yard mc s Kahramangil, fiimdiki hedefimiz kendi dedektörünü üreten ülkeler aras nda lider olmak" diye konufltu. sanayisinin millilefltirme çal flmalar n n bir ürünü oldu unu anlatt. Türkiye'nin kendi dedektörünü üreten ülkeler aras nda yer ald n dile getiren Kahramangil, "fiimdiki hedefimiz kendi dedektörünü üreten ülkeler aras nda lider olmak" dedi. Kahramangil, söz konusu çal flmalar n Türkiye'nin 2023 y l hedeflerine ulaflmada önemli bir katk sa layaca n söyledi. ODTÜ Ö retim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Beflikçi ise projenin savunma sanayisinin geliflimine katk sa layaca n bildirdi. K z l ötesi termal kamera teknolojisinin çok zor bir teknoloji oldu una dikkati çeken Beflikçi, ürünün, bir üstünlük göstergesi oldu unu vurgulad. Beflikçi, dünyada 5-6 geliflmifl ülkenin sahip oldu unu ürünün, benzerlerinden daha iyi bir teknolojik özellikler tafl d n ifade etti. (AA) Sanayi üretimiyle büyümeye devam ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, Türkiye'nin, sanayi üretiminin öncülü ünde büyümeye devam etti ini belirterek, "Sanayicimiz, son dönemde yaflanan gerilimli atmosfere ra men, ekonomiye ve Türkiye'ye olan güvenini bir kere daha göstermifltir" de erlendirmesinde bulundu. Bakan Ifl k, yaz l aç klamas nda, 2014 y l flubat ay - na iliflkin sanayi üretim endeksini de erlendirdi. Bu y l n flubat ay nda takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretiminin beklentileri aflarak bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 4,9 artt n ifade eden Ifl k, ar nd r lmam fl endeksin de ayn oranda artt n vurgulad. Ifl k, mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 0,1 düflüfl gösterdi ini ifade etti. fiubat ay nda sanayi üretiminin geçen y l n sonlar ndan itibaren görülen güçlü büyümesini devam ettirerek beklentilerin üzerinde performans sergiledi ini belirten Ifl k, "Ülkemiz, sanayi üretiminin öncülü ünde büyümeye devam ediyor" ifadesini kulland. Bakan Ifl k, flunlar kaydetti: "Geçen hafta aç klanan 2013 büyüme rakamlar da göstermifltir ki, ülkemiz yine dünyada en h zl büyüyen ülkeler aras nda yer alm fl ve tüm dünyan n g pta ile bakt ülkelerden biri olmufltur y l nda, hem OECD ortalamas ndan hem de AB ülkeleri ortalamas ndan çok daha iyi bir performans sergiledik büyümesinde dikkat çekici olan önemli bir nokta y l n son iki çeyre inden itibaren yat r mlarda görülen ciddi art flt r. Yat r mlar n büyümeye özellikle son iki çeyrekte ciddi katk da bulunmas, yat r mc - m z n ve sanayicimizin de yaflanan tüm gerilimlere ra men ülkesine, ekonomisine güvendi ini ve gelece- e dönük beklentilerinin olumlu oldu unu göstermifltir. Yine ayn büyümede dikkat çeken önemli bir husus da imalat sanayinin büyümesidir. Y l n son iki çeyre inde imalat sanayi ülke büyümesinden daha h zl büyüyerek ülke büyümesinin lokomotifi oldu unu bir kez daha göstermifltir y l nda da ülke büyümesinin lokomotifi imalat sanayi olacakt r y l nda büyümede ihracat n daha önemli bir yeri olaca n dikkate al rsak, sanayicimizin rolü bir kez daha ortaya ç k yor. Çünkü ihracat m z n yüzde 95'e yak n bir k sm n sanayi sektörümüz gerçeklefltiriyor." Ifl k, sanayicinin, son dönemde yaflanan gerilimli atmosfere ra men ekonomiye ve Türkiye'ye olan güvenini bir kere daha gösterdi ini ifade etti. Bakanl k olarak her f rsatta sanayicinin önünü açt klar n, sanayici daha fazla üretirken üretilen ürünlerin niteliklerinin de art rmas n teflvik ettiklerini belirten Ifl k, "Sanayimizi tüm dünyada daha rekabetçi hale getirmek amac yla Ar-ge'ye, inovasyona, tasar ma, giriflimcili e her geçen gün deste imizi art r yoruz. nan yoruz ki, sanayicimiz ülkenin sahip oldu u istikrar ve kendi çal flma azimleriyle baflar l ifller yapmaya devam edecektir. Türkiye'nin özellikle siyasi gündemine yönelik yap lan ciddi alg operasyonlar na ra men, moralini bozmadan yat r ma ve üretime devam eden sanayicilerimize teflekkür ediyorum" ifadesini kulland. (AA) "Sanayiciler ve Giriflimciler için Marka ve Tasar m Uygulamalar " konferans STANBUL - ktisadi Kalk nma Vakf ( KV) Baflkan Ömer Cihad Vardan, firmalar n, pazar paylar n, karl l klar n ve rekabet edebilirliklerini art rmak ayn zamanda ürettikleri veya gelifltirdikleri ürünleri koruma alt na almak için s nai mülkiyet haklar ile markalaflmaya öncelik vermeleri gerekti ini söyledi. TOBB Plaza'da düzenlenen "Sanayiciler ve Giriflimciler için Marka ve Tasar m Uygulamalar " konferans n n aç l nda konuflan Vardan, bilgi, yenilikçilik ve teknoloji gibi önemli güç kaynaklar n n oluflturdu u geliflmifl ekonomilerde fikri ve s nai mülkiyet haklar n n her geçen gün daha önemli bir rol oynad n belirtti. Vardan, art k ürünlerini marka haline getiremeyen, tasar m üretemeyen, inovasyon ve Ar-Ge'ye yat r m yapmayan firmalar n küresel rekabette geri kalmaya mahkum olduklar n vurgulayarak, dünya genelinde oldu u gibi Türkiye'de de bu konular n büyük önem tafl d n kaydetti. Türkiye'nin, 2023 hedeflerine ulaflmas için orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna s çramas gerekti ini dile getiren Vardan, bu ba lamda da ihracatta yüksek katma de erli ürünlerin oran n art rmak zorunda oldu unu ifade etti. Vardan, KV olarak yaklafl k bir y l kadar önce a rlad klar Dünya Ticaret Örgütü Genel Sekreteri Pascal Lamy'nin de Türkiye için bu konunun önemini bir kez daha vurgulad n hat rlatarak, flöyle konufltu: "Günümüzde bu olay, sadece bilim ve teknoloji üretmekle kalm yor. Arzu edilen geliflme ürettiklerini koruma alt na alabilen, bir baflka ifadeyle fikri ve s nai mülkiyet haklar n n titizlikle korundu u bir ülke olmakla mümkün olabiliyor. fl yönetimi duayenlerinden John Stuart bu konuyla ilgili diyor ki; 'E er bu flirket dilimlere ayr labilseydi araziyi, tesisleri, makine-teçhizat size verir, ben s nai haklar, markalar n al rd m ve sizden daha karl ç kard m.' Bu düflünceden hareket edersek, flu sonuca var yoruz; Firmalar, pazar paylar n, karl l klar n ve rekabet edebilirliklerini art rmak ayn zamanda ürettikleri veya gelifltirdikleri ürünleri koruma alt na almak için s nai mülkiyet haklar ve markalaflmaya öncelik vermelidir." "BÜYÜK ÖLÇEKTEK F RMALAR AR-GE VE MARKALAfiMAYA C DD YATIRIM YAPIYOR" Vardan, bunun bilincinde olan özellikle büyük ölçekteki firmalar n bu amaçla hem Ar-Ge çal flmalar na hem markalaflmaya hem de marka yönetimine ciddi miktarda yat r m yapt na dikkati çekerek, "Ancak KOB 'lerin geneli ba lam nda konunun anlafl labilmifl oldu u kanaatinde de ilim. S nai mülkiyet haklar kapsam nda öne ç kan patent, ticari markalar, endüstriyel tasar mlar ve co rafi iflaretler gibi konularda bilgi sahibi olmayan KOB 'ler ve bireysel giriflimcilerin yeterli büyüme sa layamayaca kan s nday m. Hatta zaman içinde yok olacaklar n dahi düflünmekteyim" diye konufltu. Baflta KOB 'ler olmak üzere, tüm sanayi ve ifl çevrelerini yak ndan ilgilendiren bu konuda, gerekli tüm bilgilerin ve geliflmelerin ilgili kesimlere aktar lmas n n çok önemli oldu una iflaret eden Vardan, "2013 y l nda haz rlanan lerleme Raporu'nda da Avrupa Birli i, Türkiye'ye fikri mülkiyet haklar n n korunmas n n faydalar hakk nda toplumu ve ifl dünyas n bilgilendirme amaçl çeflitli kampanyalar n düzenlenmesi ve paydafllar ile kamu kurumlar aras nda daha etkin bir ifl birli inin sa lanmas n tavsiye ediyor" dedi. Vardan, bu eksiklerin giderilmesi konusunda baflta yetkili kurumlar, üniversiteler, ifl dünyas, sivil toplum kurulufllar ve bu alanda hizmet veren firma ve derneklere önemli görevler düfltü üne vurgu yaparak, her kademede toplumun bilinçlendirilmesi gerekti ini dile getirdi. A r rekabet flartlar yla karfl lafl lan çok uluslu küresel pazar ortam nda, firmalar n güvenle yar nlara tafl nmas gerekti ini ve kaybedecek fazla vakit olmad n vurgulayan Vardan, flunlar kaydetti: "Konuyla ilgili hükümetimizin ilgili yasal düzenlemeleri tamamlamas gerekiyor. Yeni patent kanunumuzun buna cevap verece ini ve boflluklar dolduraca n ümit ediyoruz. Hukuki düzenlemeleri h zla uygulamaya geçirecek altyap n n oluflturulmas gerekiyor. Özellikle yabanc yat mc lar aç s ndan güvenin tesis edilmesi ba lam nda bu konu oldukça önem tafl yor. AB ile gümrük birli i içinde olan Türkiye'nin, yeni nesil STA'lar d fl nda tutulmamas ve bir flekilde sisteme dahil edilmesi gerekiyor ki, di er ülkelerin firmalar ve ürünleri karfl s nda ülkemizin firmalar n n gardlar düflmesin. Tüm bu düzenlemelerle oluflturulacak sisteme tüm firmalar m z n h zla adapte olmalar gerekiyor ki, inovasyona inanarak ürün gelifltiren bu firmalar m z n di er firmalar karfl s nda her türlü mülkiyet haklar korunabilsin." (AA)

7 EKONOMI 11 Nisan 2014 Cuma 7 Hisarc kl o lu nun GB övgüsü ve STA beklentisi ANKARA - BRAH M YILMAZ - Türkiye'de yerel seçimlerin ard ndan piyasalarda yakalanan olumlu havan n ard ndan gözler, faiz karar n n görüflülece i Merkez Bankas Para Politikas Kurulunun (PPK) 24 Nisan'daki toplant s na çevrildi. Toplant dan ç kacak karar, piyasalar taraf ndan merakla bekleniyor. AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, Amerikan Merkez Bankas n n (Fed) politikalar ve iç piyasada yaflanan hareketlili in ard ndan Merkez Bankas, ocak ay sonunda ola anüstü toplanm fl ve politika faizi yüzde 4,5'tan yüzde 10'a, gecelik borç verme faizi de yüzde 7,75'ten yüzde 12'ye yükseltilmiflti. Türkiye'de döviz kuru ve iç piyasalarda yaflanan hareketlili in, 30 Mart yerel seçimleri sonras yerini olumlu havaya b rakmas yla, Merkez Bankas n n faizlerde indirime gitmesi talebi gündeme geldi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n, Merkez Bankas n n faiz oranlar n düflürmesi gerekti i yönündeki aç klamalar n n ard ndan, sanayi ve ifl dünyas n n temsilcileri de bu yöndeki taleplerini dile getirdi. Merkez Bankas Baflkan Erdem Baflç ise dün yapt aç klamada, "Büyük bir montanl bir faiz indirimi beklenmemeli. Ölçülü ad mlarla gitmekte fayda var" fleklinde konufltu. Piyasalarda Para Politikas Kurulunun (PPK) STANBUL - Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, AB'nin geçmiflte müzakereler sürecinde, Serbest Ticaret Anlaflmalar 'nda Türkiye'nin de taraf olmas n önerdi ini belirterek, "O günkü yanl fl düflünce, yanl fl politika ve ya gelece i görememe sonucunda reddeden taraf biz olduk. fiimdi biz, AB Komisyonu'na ve AB üyesi ülkelere 'Arkadafl biz o gün yanl fl yapt k, biz yanl fltan dönmek istiyoruz, bu Serbest Ticaret Anlaflmalar 'na bizi de taraf edin' diyoruz " dedi. Hisarc kl o lu, Avrupa Birli i (AB) -Türkiye Gümrük Birli i De erlendirme Raporu lansman toplant s n n aç l fl nda yapt konuflmada, Türkiye'nin AB ile Gümrük Birli i'ne bundan tam 18 y l önce, 1996 y l nda ad m att n hat rlatarak, Gümrük Birli i'nin kapsam n n, Ortakl k Konseyi karar yla belirlendi ini dile getirdi. Hisarc kl o lu, Gümrük Birli i'nin, Türkiye-AB Ortakl k iliflkisinin önemli bir aflamas oldu unu vurgulayarak, "Ankara Anlaflmas nda tam üyeli e kadar öngörülen, 'geçifl dönemi'nin sonudur ve 'nihai aflama'd r. Ama maalesef çeflitli sebeplerle 'nihai aflama' bir türlü nihayete ermemifltir. Ve üyelik sürecinin bir aflamas olarak tasarlanan Gümrük Birli i, 20 y la merdiven dayam flt r" ifadelerini kulland. AB'nin ürün baz nda oldukça yüksek standartlara sahip oldu unu dile getiren Hisarc kl - o lu, pazara giriflin bu standartlar sebebiyle kolay olmad n aktard. Rifat Hisarc kl o lu, sürecin bafl nda, AB'nin bu özelliklerinden dolay, Türk üreticisinin ciddi bir endifle yaflad n belirterek, flunlar kaydetti: "Ama zaman içinde gördük ki, Gümrük 24 Nisan'da yapaca toplant da faiz indirimi olup olmayaca konuflulurken, Türkiye, faizlerde indirim beklentisi ile geliflmekte olan birçok ülkeden ayr fl yor.son 10 y ll k dönemde Brezilya Merkez Bankas, 20 ay n en yüksek düzeyine yükselen enflasyon ile mücadele etmek için 11 Temmuz 2013'te gerçeklefltirdi i faiz kurulu toplant s nda, para politikas n n daralt lmas kapsam nda politika faizini 50 baz puan art rarak yüzde 8,50'ye yükseltmiflti. Banka daha sonra realdeki sert düflüfl ve de- er kayb n gidermek ve enflasyonun hedef aral n n üzerine ç kmas n önlemek amac yla politika faizini periyodik zaman dilimlerinde art rmay sürdürdü. Enflasyon konusundaki bask lar k ramayan Banka, yak n dönemde faiz oranlar n yar m puan daha yükselterek yüzde 11 seviyesine ç kard. Bu art fl Brezilya Merkez Bankas n n geçen y l nisan ay ndan bu yana yapt 8'inci art fl olarak kay tlara geçti. Geliflmekte olan bir di er ülke Endonezya'da ise Merkez Bankas zay flayan para birimini desteklemek ve hükümetin akaryak t fiyatlar na zam yapmas n n ard ndan artan enflasyon bask lar n hafifletmek için 11 Temmuz 2013'te politika faizini 50 baz puan art rarak yüzde 6,50'ye ç karm flt. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Avrupa Birli i (AB) -Türkiye Gümrük Birli i De erlendirme Raporu lansman toplant s - n n aç l fl nda yapt konuflmada yapt konuflmada, "AB geçmiflte Türkiye'yi Serbest Ticaret Anlaflmalar na taraf etmek istedi, Türkiye kabul etmedi. Arkadafl biz o gün yanl fl yapt k, biz yanl fltan dönmek istiyoruz, bu Serbest Ticaret Anlaflmalar 'na bizi de taraf edin" dedi. Birli i'nin sa lad yap sal de iflim ve getirdi i yeni rekabet zihniyeti, Türkiye'nin dönüflümünde önemli bir rol oynad. Öncelikle son söyleyece imi ilk söyleyeyim. Gümrük Birli- i, Türkiye'nin ekonomik dönüflümünün asl nda mihenk tafl d r. Türkiye'nin iktisadi geliflimi için 1980 sonras nda rahmetli Özal' n imza att serbest piyasa reformlar ndan sonraki önemli ad mlardan bir tanesidir. AB ile Gümrük Birli i iliflkimiz, sanayi üretimi yap s n n çeflitlenmesinde, üretimde kalite ve süreklili in sa lanmas nda, rekabet kurallar n n tesisinde, rekabet edebilme gücünün artmas nda, son derece önemli rol oynad. Böylece, Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisiyle entegrasyonu sa land. Gümrük Birli i ile Türkiye'nin sanayi ürünlerinde ciddi bir ihracat art fl gerçekleflti." (AA) Ülkelerin faiz s nav sürüyor Banka, daha sonra 50 baz puanl k art fl yapt ancak yüzde 7'leri gören faiz oranlar da enflasyon bask s karfl s nda yeterli olmad. Merkez Bankas daha sonra iki kez daha faizleri art rmak zorunda kald. Para birimi rupiahdaki düflüflle mücadele etmeye çal flan Endonezya Merkez Bankas faizleri önce yüzde 7,25'e, daha sonra ise yüzde 7,50'ye ç kard. Ekonomisi son dönemde zorlu bir virajdan geçen Hindistan'da da Merkez Bankas, 30 Temmuz 2013'te politika faizinde de iflikli e gitmedi ini aç klayarak, yüzde 7,25'te b rakm flt. Asya'n n en büyük üçüncü ekonomisi olan Hindistan'da, rupideki h zl düflüflün enflasyonu art rma tehdidi oluflturmas üzerine, Merkez Bankas 17 Haziran 2013'te de faiz oran n de- ifltirmeme karar alarak, enflasyon ile mücadele etmek ad na gösterge faiz oran n önce yüzde 7,5'e daha sonra da yüzde 7,75'e yükseltti. Karar sonras nda Hindistan rupisi, dolar karfl s nda bir miktar yükselme gösterse de Banka, yak n dönemde yapt son toplant da politika faizi oran n yüzde 8'e yükseltti. Güney Afrika merkez bankas, Türkiye ve Brezilya gibi para birimini güçlendirmek ad na politikas n s k laflt ran ülkeleri takip ederek, gösterge faiz oran n beklenmedik flekilde yükseltti. (AA) Gündemimiz STA STANBUL - ZEY- NEP DUYAR - Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) Uluslararas Koordinatörü ve Bosphorus Ensititüsü Baflkan Dr. Bahad r Kalea as, ABD-AB aras nda öngörülen Transatlantik Ticaret ve Yat r m Ortakl (TTIP) anlaflmas n n Türkiye ve dünya ekonomisini etkileyecek as l etken olaca- n belirterek, "Türkiye bu süreçte ortak üye olarak yer almal d r" dedi. ABD ile AB aras nda yap lmas öngörülen ticaret ve yat r m ortakl anlaflmas na iliflkin AA muhabirinin sorular n yan tlayan Kalea as, Türkiye ekonomisinin ileri teknoloji, bilgi ve yenilikçili e dayanan küresel e ilimlerle uyum içerisinde büyüyebilmesi için AB sürecinin odak noktas olmaya devam etti ini söyledi. AB ile Gümrük Birli i'nin, 1996'dan bu yana Türkiye'nin ekonomik ilerlemesinin ana etkeni oldu unu ve ülkenin uluslararas rekabet gücünü olumlu etkiledi ini vurgulayan Kalea as, "Daha çok kalemde ihracat yapan, yat r m çeken, kaliteli ürün ve hizmet sunan, uluslararas aç l mlar daha etkili, d fl kriz dalgalar na karfl direnci yüksek, daha güvenilir bir ekonomi olduk. Yaflanan sorunlar büyük oranda AB üyelik sürecinin beklenen h zda ilerlememesinden kaynaklan yor. Bunda her iki taraf n da hatas var. AB'nin üçüncü ülkelerle yapt Serbest Ticaret Anlaflmalar n n (STA) etkilerinden ve vize sorunundan rahats z z. Çözüm geriye dönüfl de il, h zla AB üyeli i yolunda ilerlemektir" diye konufltu. AB'nin vize uygulamas n n gümrük birli inin iflleyifli ve özel sektör mensuplar aç s ndan çok somut bir engel ve haks z rekabet oluflturdu unu aktaran Kalea as, ifllemlerin çok uzun, verilen vizelerinse çok k sa süreli oldu unu belirtti. Kalea as, k sa vadede oluflan ifl f rsatlar n de erlendirmenin, etkinliklere kat lman n veya son anda birinin seyahatini sa laman n çok zor oldu unun alt n çizdi. Vize uygulamas n n mutlak bir engel oldu unu dile getiren Kalea as, "Di er aday ülkeler lehine olan yeni yaklafl ma Türkiye'nin de dahil edilmesi gerekir. En az üç y ll k Schengen vizesi makul bir baflvuru dosyas sonucunda hemen verilmelidir" dedi. Bahad r Kalea as, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreci uzad kça, AB karar sistemi d fl nda olmas ndan kaynaklanan sorunlar n önemli boyutlara ulaflt n belirterek, Gümrük Birli ini STA'ya dönüfltürmenin, Türk ekonomisinin marka de eri aç s ndan son derece olumsuz sonuçlar do uraca öngörüsünde bulundu. Bu çerçevede en önemli geliflmelerin AB'nin Hindistan ile tamamlamak ve Japonya ile bafllamak üzere oldu- u STA'lar oldu una dikkati çeken Kalea as, "ABD-AB aras nda öngörülen TTIP anlaflmas, Türkiye ve dünya ekonomisini etkileyecek as l etken olacakt r. Türkiye bu süreçte ortak üye olarak yer almal d r. Bu konum, Türkiye'nin uluslararas ekonomik de erini, çekim gücünü ve 'softpower' kapasitesini çok olumlu etkiler" de erlendirmesinde bulundu. Kalea as, TTIP ve Trans Pasifik Ticaret ve Yat r m Ortakl 'n n (TPP) iliflkilerde 21. yüzy l n önemli geliflmelerinden biri olaca n ve bunun "yeni bat ya" iflaret etti ini belirtti. TTIP'nin Türkiye aç s ndan birçok noktada önemli oldu unu vurgulayan Kalea as, flöyle devam etti: " kili ticarette, AB, ABD ve bu ülkelerin üçüncü ülke ortaklar, Türkiye aç s ndan olumsuzluklar içeriyor. Türkiye, AB ile ümrük birli i uyar nca AB'nin d fl ticaret politikas na uyumlu olmak zorunda. Bu aç dan Meksika ve Kanada'n n ABD ile NAFTA ortakl na simetrik bir durum söz konusu de il. Dünya ticaretinde ise Dünya Ticaret Örgütü nezdinde çok tarafl süreçte k smi ilerlemeler olacak. TTIP ve TPP ile dünya ticaret ve yat r m standartlar daha h zl geliflebilir. Bunun Türkiye'nin uluslararas ekonomideki konumuna yans malar önemli. Küresel rekabet gücü aç s ndan ise Türkiye'nin ekonomik çekim gücü ve marka de- eri olumlu etkilenir." Türkiye'nin TTIP'den d fllanmas n n olumsuz etkiler oluflturaca n belirten Kalea as, gümrük birli i ve AB uyum sürecinin geri dönülmesi zor bir aflamada oldu unu, TTIP ile ekonomik alan oluflturulurken, bu alan n Avrupa taraf na dahil bir Türkiye'nin d fllanmas n n teknik olarak mant ks z oldu unu ifade etti. (AA) STA tehlikesi! STANBUL - Dünya Bankas K demli Ekonomisti Kamer Karakurum Özdemir, "AB'nin STA imzalad üçüncü ülkeler zaman zaman Türkiye ile STA imzalamay kabul etmemektedir. ABD ve Kanada gibi büyük ülkeler ile AB aras ndaki STA'n n artmas Türkiye için potansiyel kay plar n artmas riskini do urmaktad r" dedi. Özdemir, Avrupa Birli i (AB)-Türkiye Gümrük Birli i De erlendirme Raporunu sundu. Türkiye ile AB aras ndaki Gümrük Birli i'nin öncü ve benzersiz bir giriflim oldu unu belirten Özdemir, Gümrük Birli i'nin Türkiye'nin kalite alt yap s n iyilefltirip, teknik düzenlemelerde reform yap lmas n kolaylaflt rarak, AB müktesebat yla uyumlaflma sürecine yard mc oldu unu kaydetti. Özdemir, Türkiye ile AB aras ndaki ticaretin de- erinin 1996'dan itibaren yaklafl k 4 kat artt n ifade ederek, flunlar söyledi: "AB'den Türkiye'ye gelen do rudan yabanc sermaye ak fl ndaki art fl ve bununla birlikte Türk ve Avrupal flirketlerin üretim a lar yoluyla entegrasyonundaki iyileflme önemli düzeyde gerçekleflti. Türkiye'ye giren do rudan yabanc yat r m n da 4'te 3'ü AB kaynakl d r. De iflen küresel ekonomi daha fazla entegrasyonu gerekli göstermektedir. Gümrük Birli i'nin uygulamaya girmesi hem Türkiye'nin ekonomik büyüme modelinde hem de küresel ekonomide önemli de iflimlerin yafland, özellikle geliflmekte olan piyasalar n yükselifle geçti i bir döneme rastlam flt r." Özdemir, hem AB hem de Türkiye'nin üçüncü ülkeler ile STA yapma giriflimlerinin olmas n n ticaret iliflkilerinde de iflikliklere yol açt n anlatarak, "Raporun en önemli bulgular ndan biri Gümrük Birli i'nin bir STA'ya göre daha fazla fayda sa lad d r. Gümrük Birli i kapsam nda Türkiye'nin AB'ye ihracat bir STA ile k yasland nda yüzde 7'ye kadar daha yüksektir. AB'nin Türkiye'ye ihracat da yüzde 4 artm flt r. Gümrük Birli i'nden en fazla etkilenen sektörler motorlu tafl tlar, televizyon ve giysi gibi görülmektedir" diye konufltu. Rapor çerçevesinde yap lan analize göre anlaflman n temel tar m kapsayacak flekilde geniflletilmesinin her iki taraf için de kazanç sa layaca na iflaret eden Özdemir, "Ortak d fl tarifelerin kabul edilmesi, Türkiye'nin temel tar m ürünlerine iliflkin ithalat korumas n önemli ölçüde azaltacak, bu da tüketicilere fayda sa layacakt r. Türkiye'nin AB'nin yiyecek güvenli iyle ilgili kurallar karfl layabilmesi için süt ürünleri, et, canl hayvan ve bal k iflletmelerinin modernizasyonu için yaklafl k 2 milyar avroya ihtiyaç duyulacakt r" fleklinde konufltu. Özdemir, ticaret iliflkilerine hizmetlerin eklenmesinin olumlu olaca- n belirterek, "Hizmetler Türkiye'nin GSYH'nin yüzde 60' n teflkil etmesine ra men Gümrük Birli- i'nde yer almamaktad r. Türkiye hemen hemen tüm AB üye ülkeleriyle kapasitesinin alt nda ticaret yapmaktad r. Bu ba lamda örnek tahminler s n r ötesi hizmet ticaretinin aç lmas n n Türkiye'nin 1,1 milyar dolar statik kazanç sa layaca n göstermektedir" diye konufltu. Mevcut veya geniflletilmifl bir Gümrük Birli- i'nin faydalar n n en üst düzeye ç karmak için karar verme ve kat l m süreçlerindeki asimetrilerin düzeltilmesinin önemine iflaret eden Özdemir, flunlar kaydetti: "Karar verme sürecindeki asimetriler Gümrük Birli i anlaflmas n n bafllang çta Türkiye'nin tam üyeli ine giden yolda geçici bir düzenleme olarak düflünülmesinden kaynaklanm flt r. Anlaflmadaki resmi hükümler Türkiye'nin karar verme sürecine de il kararlar n flekillendirilmesi sürecine kat l m na imkan tan maktad r. Asimetrilerin etkisini azaltmak için 'Türkiye'nin dostlar ' çal flma gruplar - n n oluflturulmas ve Türkiye'nin komitoloji komitelerine iliflkin temsiliyetinin art r lmas gibi ad mlar at labilir. AB'nin STA imzalad üçüncü ülkeler zaman zaman Türkiye ile STA imzalamay kabul etmemektedir. Meksika, Güney Afrika ve Cezayir gibi. ABD ve Kanada gibi büyük ülkeler ile AB aras ndaki STA'n n artmas Türkiye için potansiyel kay plar n artmas riskini do urmaktad r." (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 11 Nisan 2014 Cuma Aylin DEM RHAN Mendil kapmaca SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) subway surf e karfl Türkmenistan' n elyazmalar na Türkiye'den destek ANKARA (AA) - Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl (T KA) ile Türkmenistan limler Akademisi Milli Elyazmalar Enstitüsü aras nda Milli Elyazmalar Enstitüsünde toplanan eserlerinin yeniden kütüphanelere kazand r lmas amac yla iflbirli i bafllad bildirildi. T KA'dan yap lan yaz l aç klamaya göre, gerçeklefltirilecek iflbirli i kapsam nda ilk olarak, Türkmen halk n n alim flairi Mahtumkulu Firaki'nin do umunun 290. y l münasebetiyle 2014'te yap lacak kutlama ve etkinliklere hediye olarak büyük flairin fliirlerinin derlendi i nadir kitaplardan olan "Mollanepes"'in elyazma nüshas n n t pk bas m yap lacak. Söz konusu iflbirli i kapsam nda, ilgili eserin Türkmen uzmanlar ile birlikte bas ma haz rlanmas, Milli Elyazmalar Enstitüsü uzmanlar n n e itimi, kitaplar n muhafazas, dijitallefltirilmesi ve kataloglanmas konular nda iflbirli i imkanlar n görüflmek ve programlamak amac yla Kültür Bakanl Yazma Eserler Kurumu Baflkanl Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir fiahin'in T KA taraf ndan Türkmenistan'da görevlendirildi i belirtildi. Bu kapsamda T KA Aflkabat Koordinatörü Ali Muslu, Türkmenistan limler Akademisi Milli Elyazmalar Enstitüsü Baflkan Annagurban Aflirov ve fiahin aras nda bir görüflme gerçeklefltirildi. Görüflmede, enstitü hakk nda bilgi veren Aflirov, Firaki'nin fliirlerinin 15 dile tercüme edildi ini, Türk ve Türkmen dillerinde ayr ayr cilt halinde hediyelik kitap olarak bast r ld n dile getirdi. "Mendil kapmaca", "sos", "adam asmaca", "c z r b z r", "ipli top", "dokuz kiremit", "üç tafl", "ortada s çan", "lastik atlama" ve kum sekse i" gibi herkesin çocuklu unda oynad ama günümüz koflullar nda "subway surf", "su ve atefl", "league of legends", "loft saga", "Angry Birds", "Futbol Manager", Fifa", "candy crush", "flappy bird" ve "real racing" gibi internet oyunlar n n ön plana ç kmas yla unutulmaya yüz tutan geleneksel çocuk oyunlar kitapta topland. STANBUL (AA) - Çocukluk hat ralar ndan yola ç kan yazar Erol Erdo an, büyüklerini dinleyerek, akademik araflt rmalar ve hemflehri derneklerindeki kaynaklar inceleyerek, 15 y lda yaklafl k 700 geleneksel çocuk oyununu derledi. stanbul Büyükflehir Belediyesi Kültür Afi, Erdo an'a çal flmas n kitaplaflt rmay teklif etti. Erdo an' n çal flmas içinden 100 oyun "Top Oyunlar ", "Tafl Oyunlar ", "Kumsal Oyunlar ", " p-mendil Oyunlar ", "Kelime Oyunlar " olarak yay mland. Erdo an, AA muhabirinin sorular n, çocuklar n geleneksel oyunlar oynad Büyük Reflit Pafla lkokulu'nun bahçesinde cevaplad. Çocukluk hat ralar ndaki ve çocuklar yla oynad oyunlar anlatan Erdo an, kitab yazma nedenini, "Bir baba olarak çocuklar mla oyun oynayarak güzel vakit geçiriyordum. Çevreden de 'çocuk oyunlar unutuluyor' fleklinde yak nmalar geliyordu. Bu nedenle geleneksel çocuk oyunlar n derlemeye karar verdim" ifadeleriyle aç klad. Sorumluluk duygusuyla bafllayan bu çabas n n, toplumsal sorumlulu a dönüfltü ünü dile getiren Erdo an, geleneksel çocuk oyunlar n n unutulmamas, topluma ve çocuklara kazand r lmas amac yla çal flmas n geniflletti ini, yaklafl k NEW YORK (AA) Amerikan edebiyat n n sayg n ödüllerinden PEN/Faulkner, bu y l Karen Fowler' n "We Are All Completely Beside Ourselves" adl roman na verlidi. PEN/Faulkner Vakf yöneticileri Susan Richards 700 oyunu arflivine ald n, nas l oynand na iliflkin metinler yazd n söyledi. stanbul Büyükflehir Belediyesi Kültür Afi'den bu çal flmas n kitaplaflt rma teklifi gelince çok sevindi ini ifade eden Erdo an, arflivindeki 700 çocuk oyundan 100'ünü kitaplaflt rd n belirtti. Erdo an, di er oyunlar da peyderpey kitaplaflt raca n kaydetti. Geleneksel çocuk oyunlar yla günümüzün modern oyunlar aras ndaki farklara dikkati çeken Erol Erdo an, flu de erlendirmelerde bulundu: "Çocuklu umuzun oyunlar daha toplumsal, bugünkü oyunlar ise daha bireysel. Çocuklu umuzun oyunlar daha dayan flmac, esnek kurallara tabii, bugünkü daha yar flmac ve keskin kurallara tabii, fliddete dönük ve savafl mc. Ayr ca geleneksel çocuk oyunlar nda çevremizdeki her nesne oyun arac na dönüflebiliyor ve ailecek oynanabiliyor. Yoldaki bir tafl, a ac n bir dal, yaprak, iplik, halat, bir mendil... Modern oyunlarda ise oyunlar n arac n n özel olarak imal edilmesi gerekiyor. Geleneksel çocuk oyunlar çocu a dayan flmay, paylaflmay, yard mlaflmay, arkadafll, dostlu u, çevreyle temas kurmay ö retti i için pedolojik, e itim ve kültürel anlamda de erlidir. Binlerce y ll k miras olarak Shreve ve Robert Stone, Karen Fowler' n eserinin, Daniel Alarcon, Percival Everett, Valerie Trueblood ve Joan Silber'in eserleri aras ndan öne ç karak 15 bin dolarl k ödüle de er görüldü ünü aç klad. Amerikal yazar Fowler' n ödül alan roman nda, günümüze ulaflan geleneksel çocuk oyunlar kültüre, folklora, dine, çevre ve do aya ait birçok unsuru bar nd rmaktad r." Yazar Erol Erdo an, günümüzdeki internet oyunlar n n çocuklar için tehlike oluflturmad n ifade ederek, flu bilgileri verdi: "Çocuklara internetten vazgeçme ça r s yapmak baflar l bir giriflim de ildir. Çocuklara 'b rak interneti soka a ç k' demek yerine, çocu un internette vakit geçirmesini sa l kl flekilde sa lamak laz m. Ancak çocu un soka a ç karak oyun oynamas n da baflarmam z laz m. Anne, baba ve ö retmen, çocu a birlikte oyun oynama istedi ini dile getirerek yaklaflmal. Bunu da eski ve geleneksel oyunlarla modern oyunlar karfl karfl ya koymadan baflarmak gerekiyor. Yoksa çocu a, ' nternetten s k lmad n m?' diye sordu umuzda 'hay r" diyecektir. nternet ve televizyonda çocu un sevdikleriyle bizim onlarda görmek istediklerimizi, birbirinin düflman gibi karfl karfl ya koymadan bu ifli baflarmal y z. Ebeveynler ve ö retmenler çocuklar, 'Oyun oynam yorsun' diyerek suçlamak yerine, bu iflleri birlikte yapmal. O zaman bu oyunlar, geleneksel ve eski olmaktan ç k p, güncel ve yaflayan oyunlar haline gelip, topluma kazand r lm fl olacak." PEN/Faulkner Ödülü sahibini buldu Cahit S tk n n mektuplar - n n mutlaka her edebiyatsever taraf ndan okunmas laz m özellikle de Ziya Osman Saba ya yazd mektuplar n. O mektuplar cennetten kovulan bir insan n yeniden cennetine duydu u özlemi anlat r. Tabi flairleri ac lar ço alt r, ac lar büyütür. fiair ac lar yo urarak onun içinde yeni bir dünya kurar. Bu yeni rüyada insanl n rüyas n görmeye çal fl r Cahit S tk n böyle bir dünyas var. Cahit S tk n n oluflumunu sa layan bu temel flartlar do rultusunda düflündü ümüz zaman onun bu trajik yaflam öyküsünü de tabi biraz anlamam z ve bilmemiz gerekiyor. Ben Cahit S tk Taranc üzerine araflt rma yapt m zaman 1996 da Cavidan Han m la görüfltüm. Cavidan Han m o zaman zmir de oturuyordu ve rahats zd. Çok zarif bir han mefendiydi kendisini rahmetle an yorum. Ben bu araflt rmada flunu ö rendim: Bir insan baflka bir insanda k rk y l süreyle nas l yaflayabilir? Bir insan bir insanda k rk y l sonra, elli y l sonra yaflayabilir mi? Bunu ben Cahit S tk Taranc n n efli Cavidan Han m da gördüm. Tabi baflka biriyle evliydi. Çok beyefendi bir insanla evliydi. Onunla da tan flt m ve biz onunla konuflmaya bafllarken beyefendi izin al p ayr ld. Biz bafl bafla kald k. O on dakikal k konuflma dört befl saatlik bir büyük serüveni paylafl ma dönüfltü. Cahit S tk y paylaflt k, konufltuk. Cavidan Han m bu süre içerisinde o titrek elleriyle gidip sand - ndan bana mektuplar getirdi. O mektuplar o titrek elleriyle açt. Kutsal bir hazine açar gibi ve Cahit S tk yla ilk tan flmalar n anlatt onlar kaydettim ve kitab mda bu mektuplar yay nlad k. Evet, gerçekten okudum o mektuplar ve çok etkileyici mektuplar. Cahit S tk ile tan flmalar Ankara da oluyor. O zamanlar Çal flma Bakanl nda çal fl yorlar. Cahit S tk da oraya tercüman olarak giriyor. Büyük flair ve genç k zlar; hepsi onu bir damat aday gibi görüyor. O da kendisini bir müstakbel bir damat aday gibi görüyormufl. Cavidan Han m ilk tan flmalar n 1970'lerde yaflayan Amerikal orta s n f bir ailenin, s ra d fl hikayesi anlat l yor. Amerikal yazarlar n eserlerinin de erlendirmeye al nd PEN/Faulkner Ödülü'nü daha önce alan yazarlar aras nda, Philip Roth, E.L. Doctorow ve John Updike da bulunuyor. flöyle anlatt bana: Ben onunla tan flt ktan sonra, onun tak l p kald bana gözleri ve hiç ayr lmad benden gözleri. Sonra ertesi gün, bana bir kitap imzalad Otuz Befl Yafl fliir kitab o zaman yay nlanm fl. Bende çok fazla bakmad m neler yazd na. Ald m kitab, o akflam da kardeflimle tiyatroya gidece iz. Masan n üzerine b rakt m iflte giyinip kuflan p tiyatroya gidece iz diye. Biraz sonra kardeflim h fl mla geldi. Kim bu adam nas l sana böyle yazar falan diye. Ne yazm fl dedim ve merak edip bakt m. Bir iki dize yazm fl. fiimdi hat rlam yorum dizeleri ama etkileyiciydiler. Tabi Cahit S tk n n bu bir iki dizesi asl nda Cavidan Han m n o büyülü güzelli ini ve onun üzerindeki etkisini de anlatan bir fliir. fiairlerin ilham kaynaklar n aç klamas bak m ndan da bu anekdotun önemli oldu unu düflünüyorum. Cahit S tk, ölümü fiziksel Erciyes Dergisinin iki yeni say s Kayseri ilimiz merkezinde, bir ç nar görüntüsüyle y llard r yay nlanan, ayl k fikir ve sanat dergisi Erciyes in 427 ve 428. say lar ayr ayr Günyüzü gördü ve bize ulaflt, ulaflt r ld. Tebriklerimizi, teflekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Sahibi ve Yaz flleri Müdürü: Nevzat Türkten, Genel Yay n Müdürü: Alim Gerçel olan Erciyes Dergisinin 9 isim ve imzadan oluflan ve de iflik Üniversitelerimizde görev yapan Hakem Hayeti dikkat çekiyor. Erciyes Dergisi, her say s nda dolu dopdolu olarak yay mlan yor. Masamda bulunan 427 ve 428. say lar da öyle. Derginin her say s nda, vefat eden veya yaflayan edebiyatç ve bilim insanlar n n foto raflar ve do um y llar, vefat etmiflse vefat y llar yaz l yor. 427 nci say s n n kapa nda: Türkolog Ahmet Cafero lu (D.1899-Ö.1975) kayd vard say s n n kapa nda ise, H. R dvan Çongur: (D Ö.2013) kay tlar dikkat çekiyordu. Her iki say da, yani Erciyes dergisinin 417 ve 428. say lar nda imzalar bulunanlardan baz lar n n s ralan fl flöyle karfl m za ç k yordu: Feyzullah Budak, brahim Sa r, Bedrettin Kelefltimur, Tuncer Gülensoy, Hüseyin Özbay, Ömer Aydo an, Yüksel Gemalmaz, Yaflar Kalafat, M. Halistin Kukul, Tamilla Abbashanl, O uz Çetino lu, Nail Tan, Halil At lgan, Abdülkadir Güler, Muhsin Bozkurt, sa Kayacan, Hayrettin vgin, A. Ça r Elgün, Tuncer Gülensoy vd. Erciyes Dergisinin 427. say s n n ilk sayfas nda yeralan Hac brahim Sa r imzal dört ayr dörtlükten meydana gelen Arabafl adl fliirin iki dörtlü ü flöyle: Rengine bak p sak n aldanmay n, Arab eliyle yap lm fl sanmay n, Sahip ç k n, taklidine kanmay n, Arab de il, Türk mal arabafl. Erciyes Dergisinin: Yaz flma adresi: P.K. 218-Kayseri. Tlf: EDEB SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ Prof. Dr. Ramazan Korkmaz la Cahit S tk Taranc Üzerine-2 olarak varl m za yönelen bir tehdit olarak görür; ama as l ölümü hissedifl düzeyinden düflme, fark ediflten kopma, alg körleflmesine u rama olarak görür. Asl nda al flmak, rutin ifller, rutin olufllar, s radanl klar bizim o kadar kuflat yor ki Zamanla o büyülü dünyay unutuyoruz. O harikulade bir dünya olan yaflad m z gezegeni unutuveriyoruz. Evet, dünyal k kofluflturmalar bunda etkili oluyor herhalde. Tabi, tabi. Hayat n rutinleri bunlar. Dünyay, yaflamay, hayat bize unutturuyor. flte flairler insanlar n dünyay unutmalar - na, dünyay fark etme boyutundan düflmelerine tahammül edemiyorlar. tiraz ediyorlar ve insanlar n yeniden dünyay kavramalar n, dünyay anlamalar n ve dünyay yaflamalar n istiyorlar; çünkü dünyada olmak harikulade bir fley biliyor musunuz? Dünyaya bir kez geliyoruz ve endiflelerimiz harman nda o bir defal k o harikulade dünyay yaflamaktan alg lamaktan men ediliyoruz. flte flairler bu yabanc - laflmaya karfl insan n dünyaya yaflama karfl bu yabanc laflmas na, bu ontolojik ötekileflmesine karfl n tepki duyan ve bizi yeniden dünyaya yaflamaya ça ran büyük de erlerdir, büyük uyar - c lard r. Baudelaire flairler için; flifre çözücüler der. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Bildi imi unuttum akl m senle flafl rd, Aflk n öyle büyük ki engelleri afl rd. Ben ya murum birtanem ben sadece damlay m, Senin gülüflün bile okyanuslar tafl rd.

9 BULMACA 11 Nisan 2014 Cuma 9 Bat l oryantalizm, Türk milletinin tarihsel de erlerini e erek, bükerek, keserek, yontarak i difl edip dünya kamuoyuna oldukça çarp t lm fl bir Türk toplumsal tarihi sunuyor. Mesela Oryantalist ba lamdaki resimlere bakt m zda bunlar, genellikle iki kavram etraf nda ço alt lm fl ürünler olarak karfl m za ç k yor. Hem d flar dan Bat l hem de içerden Bat c oryantalistler, flehvet ve fliddet merkezli resimler yap yorlar. Bir bak ma Türk tarihini flehvetten ve fliddetten ibaret görüp göstermeye çal fl yorlar. Harem ve hamam hayat na iliflkin olarak flehveti tahrik edecek, gevflek, tembel, sadece e lenmeyi seven, erkekleri tahrik ve tatmin etmekten baflka yaflama amac olmayan ya da böyle bir hayat kurgusuna mahkûm edilmifl zavall, flanss z, esir, cariye kad nlar toplulu u resmi çiziyorlar. Bu resimlerden hareketle dünya kamuoyuna Türk kad n bunlardan ibarettir gibi bir izlenim veriliyor. Türk kad n n n anal k, çal flkanl k, asalet, dirayet, kifayet, masumiyet, fedakârl k gibi medenî ve insanî boyutlar hemen hemen hiç görülmemektedir. Oryantalist sanat ve edebiyatta Türk kad n erkekler için salt e lence ve eziyet nesnesi olarak sunulmaktad r. tilip kak lan, köle, cariye olarak kullan lan, kamusal hayatta kendisine eflit ve insanî bir yer verilmeyen, eve hapsedilen, çarflaflara bürünmüfl, hayattan tecrid edilmifl, kaderine mahkûm edilmifl, hiçbir özgürlü ü olmayan, erke inin iradesine mahkûm zavall, çaresiz, Bat taraf ndan kurtar lmay bekleyen mazlumlar olarak tasvir edilir. Mesela yerli oryantalistlerden Ara Güler in Arap harfleriyle yaz l dev bir Allah yaz s n n alt nda yere çömelmifl, kapkara çarflaflar içinde, yüzü gözü belli olmayan, karalt hâlinde bir silüet olarak görülen iki kad n figürünün yer ald bir resmi vard r. Bu resim iyice incelendi inde flunlar görülür: Allah yaz s bir bütün olarak slam dinini temsil eder. Bu yaz n n alt nda ezilmifl vaziyette duran iki kad n ise Müslüman Türk toplumunu TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin ORYANTAL ZMLE MANKURTLAfiTIRIL- MAYA KARfiI M LLÎ D REN fi-3 temsil eder. Bu görüntüyle verilmek istenen mesaj, slam n Müslümanlar ezdi i, sindirdi i, bast rd, iradelerini yok etti i, flahsiyetlerini berhava etti i, kimliksizlefltirdi idir. Zira resimde kad nlar n arkadan kara bir silüeti görülüyor. Yani kad nlar n yüzünün gözünün görünmemesi, flahsiyetlerinin silikleflmesi, belirsiz hâle gelmesi, hayatlar n n, kifliliklerinin, bedenlerinin, ruhlar n n karart lmas demektir. Bu tamamen oryantalistçe bir bak flt r. Bu görüntüyle oldukça olumsuz özelliklere sahip bir slam imaj çiziliyor. Bugün Türk milletinin siyasetten ekonomiye, tar mdan kültüre kadar bütün sorunlar n n temelinde d flardan bat l, içerden yerli bat c lar n birlikte uygulad klar Türk milletini mankurtlaflt r c oryantalist projelerin fark nda olmamak yatar. Türk milleti oryantalist projelerle kendine yabanc laflt r lmakta, millî ve dinî de erlerinden uzaklaflt r lmakta, kendi yerli, millî, slamî kimli inden kopar lmakta, kendine ait bütün de erleri de ersizlefltirilmekte, uyutulmakta, kand r lmakta, aldat lmaktad r. Uyumlu, ahenkli dayan flmac bir millet olmak yerine atomize edilmifl, bireycilefltirilmifl ve bencillefltirilmifl, ba ms z fertlerden meydana gelen kuru kalabal klara dönüfltürülmektedir. Bunun sonucu olarak da Bat emperyalizmi milletimizi kolayca teslim alabilmekte, yer alt ve yer üstü zenginliklerimizi kendi ellerimizle gâvura teslim etmekte, dinimizden ve milliyetimizden vazgeçmekte bir beis görmemekteyiz. Millî uyan fl, silkinifl ve do rulufl, oryantalist projelerin fark na varmakla bafllayacakt r. (Bitti) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: "Herkesin dua kitab kendine diyor annem. Bizim dua kitab m z onlar nkinden hiç de önemsiz ya da afla de il bambim. Yaln zca aptallar s rf kendi kitab n n de erli oldu unu san r. Oysa mühim olan, herkesin bir kitab n n olmas. Onu do ru okuyabilmek önemli olan. Hiç bir dua kitab di erinden daha mühim ya da daha üstün de ildir"... Biz Kimden Kaç yorduk Anne Perihan Ma den nsana güvensizli in sürekli kayg s n tafl r hayat; nefis ve h rs günahlara sevk eder toplumlar ve suçlular n yüre inden kopar p atmak mümkün olmaz piflmanl... Sessizlik içinde, toplum bilincinde; tüm sözler, eylemler, yaflananlar; günü geldi inde dile gelmek inanc yla saklan rlar... Toplum hayat n yönlendirir bilinçalt ve Sözcüklere dökülmeden ö retilir, dokunmadan kucaklar, geçmiflte olanlar yeni do anlar... Tarih kendi derinli i içinde Türklerden de Ermenilerden de büyük bir fleyi paylafl r ve her iki halk da göze almadan gerçeklerle hayalk r kl yla karfl laflmay yüzleflmek mümkün de ildir geçmiflte yaflananlarla; keder, umursamazl k, kötülük, karmafla, zorluk ve h rstan örülü mayhofl tatlara sahip olaylarla... Türklerin ve Ermenilerin uydurma politik suç sorunuyla avunmay b rak p kendilerini sorgulamas gerekir; yaflam n içinde, ermeni ve türk taraf olan olaylarda... Samatya'da yafll savunmas z ermeni kad nlara yönelik sald r lar geçmiflte olan ve s r tutulanlarla ilgili konuflmaktad r sessizlik içinde duymay bilenlere... Öncelikle; biri ölümle sonuçlanm fl 80 yafl n geçkin yaln z yaflayan Ermeni kad nlara yönelik sald r lar; bu eylemleri yapan kiflinin Ermeni as ll bir Türk Vatandafl oldu u tespit edilene kadar televizyonda Türkiye'de en etkili ve YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Biz Kimden Kaç yorduk Anne? kitlelere en fazla ulaflan medya araclar nda gösterilmemifl toplumda infial yaratacak bu olaylar Türkiye halk ndan mümkün oldu unca gizlenmifltir... Gene soruflturma fleffaf yap lmam fl, hakikatlerin yal n bir biçimde ifade edilmesinden kaç n lm fl, puslu bir ortam içerisinde takibat yap lm flt r... Failin Türk de il Ermeni as ll Türk vatandafl oldu unun anlafl lmas üzerine tutum tamamen de iflmifl, Türkiye toplumuna olaylar duyurulmufltur... Gene, Ermeni as ll bir Türk vatandafl n n san k olarak tutuklanmas ndan ve kan örneklerinin zanl y do rulamas ndan sonra ma dur ermeni kad nlar bafllar na gelenleri televizyonda anlatm fllar ve zanl Ermeni as ll Türk vatandafllar üzerinde bask ve utanç yaratacak flekilde sergilenmifltir... San n Türk vatandafl olma ihtimali varken soruflturman n fleffaf yürütülmeyip televizyonlarda haber yap lmamas sonras nda san n Ermeni as ll Türk vatandafl ç kmas üzerine olay n kitlelere ulaflt r lmas rkç bir davran flt r... Üstelik, sergilenen çift tarafl tutum; Ermeni as ll Türkiye vatandafllar na karfl Türkler taraf ndan ifllenen suçlarda Türklerin korunaca ceza almayaca ve olay n örtbas edilece ine dair Türkiye toplumu içindeki geçmiflten gelen bilinçalt inanc do rulamaktad r... Nitekim Ermeni as ll Türk vatandafl san k da; sald r lar n bir Türk taraf ndan yap ld n n düflünülmesi halinde suçun takip edilmeyece ini varsayarak maktulün üzerine haç çizmek gibi rkç bir Türk'ün fail oldu u, nefret suçu ifllendi ine dair suç mahallinde deliller b rakm flt r... Geçmiflin s rlar deflilip, sessizlikte sakl bilinçalt yla yüzleflilmeli, gönlün kap lar savrularak aç l p yüreklerde saklanan suçlu piflmanl ortal a dökülüp, kutsal kitaplar do ru okuyan vicdan rahatl na bir an önce kavuflulmal d r... ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Afrika da bir ülke. Erkek ördek. 2. Artvin yöresinde oynanan bir halk oyunu. Genifllik. 3. Saz n en kal n teli. Büyük bal klar tutmakta kullan lan ucu i neli kurflun parças. 4. Bulmaya çal flmak. Kad nlar n giydi i kolsuz üstlük. 5. Kira. Ba budamaya ya da a aç kesmeye yarayan bir tür e ri b çak. 6. Üstten sa a do ru e ik olan bas m harfi. Bir ya fl türü. 7. Bir fley yapmay önceden isteyip düflünme. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. 8. Çoban türküsü. 9. Japon lirik dram. Bir yar fl n belirli uzakl kapsayan bölümlerinden her biri, aflama, merhale. Eski M s r da bir tanr. 10. Ön çal flma. Fasulye ile yap lan bir tür yemek. 11. Günefl do madan önceki alaca karanl k. Bir nota. 12. Benzenden türeyen bir amin. Yayla evi. 13. Boya inceltici madde. Renyumun simgesi. 14. Bafl çoban. Kükürt ve kauçuktan yap lan esnek madde. 15. Lantan n simgesi. Hatay ilinde bir ova. 16. Yeflil Abanozun eflanlaml s. Mukavele, sözleflme. 17. Ülkemizde de gösterilen ünlü bir müzikal. Çocuk sahibi olmufl kad n. 18. Mu la ilinin bir ilçesi. Asya da bir baflkent. 19. K rm z renkli bir bal k. Haftan n günlerinden biri. 20. Hayat arkadafl. Matem. Yukar dan afla ya: 1. Türk müzi inde bir makam. Bayram. Gizli bir tehlikesi oldu u san lan, tekin olmayan. Arzu, istek. 2. Bir gezegen. Pulluk, büyük saban. fiapka. 3. Genifl kar nl büyük flifle. Birim. Ucuna do ru geniflleyen etek. 4. Avrupa Birli inin k saltmas. Bir mal elde edilinceye kadar yap lan masraflar n tümü. Lityumun simgesi. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. 5. Kuramlar. Sinema filmlerinin e itim, kültür amac yla topland, korundu u yer. 6. Satrançta özel bir hareket. Bir tür etli yemek. Kitap getirmemifl peygamber. Güzel sanat. 7. Aral ks z. K sa hortumlu bir hayvan. Yapraklar salata olarak yenen bir bitki. Bir peygamber. 8. Akarsu yata, mecra. Tavlada bir say. Elçilik hademesi. 9. Soru sözü. Baz baz. Özgün. 10. Sermaye, kapital. Görkem, heybet. fiahit. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 11 Nisan 2014 Cuma - SAGLIK Burcu KER M Acil de ilse, 5 lira katk pay ödeyecek Sa l k Bakanl, acil servislere baflvuranlar n yüzde 70 inin acil olmad n n tespit edilmesi üzerine k rm z -sar -yeflil alan uygulamas na geçti. ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YE BAfiKANLI I MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi nin gün ve 525 say l karar ile onaylanan, Kazan lçesi, Ayd n Mahallesi 661, 663, 665, 440, 441 say l parsellerde 1/5000 ölçeli Naz m mar Plan De iflikli- ine ait plan Baflkanl m z n ilan panosunda 1ay (30 gün) süre ile ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. (Bas n-4807) ( Resmi lanlar TRAFO SATIN ALINACAKTIR DAR VE MAL filer DA RE BAfiKANLI I YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI ORTA DO U TEKN K ÜN VERS TES Üniversitemiz binalar nda kullanmak için OG Trafo al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : ORTA DO U TEKN K ÜN VERS TES ÜN VERS TELER MAH. DUMLUPINAR BUL- VARI NO:1 - MÜHEND SL K MERKEZ BINASI KAT:1 NO: ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Üniversitemiz Binalar nda kullanmak için OG Trafo Al m (1 Kalem) b) Teslim yeri : ODTÜ Deposu c) Teslim tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 20 (yirmi) takvim günü içinde malzemeler teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : ODTÜ dari ve Mali fller Daire Baflkanl, Merkez Mühendislik Binas, Kat:1 No:112 ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, ANKARA -Bakanl k, bel a r s, nezle grip hali ve kulak ak nt s gibi acil müdahale gerektirmeyen rahats zl klar yeflil alana alarak acil serviste tedavi olan kiflilerden 5 lira ücret alacak. Kamu hastaneleri kurumuna günlük ayakta baflvuran hasta say - s n n 766 bin, acil servise gelen say - s n n ise 232 bin oldu unu belirten Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baflkan Prof. Dr. Ali hsan Dokucu, "Acil servislerde yap lan acil olmayan hastalar n katk pay vermesi gibi bir uygulama söz konusu. Gündüz herhangi bir özel hastaneye baflvuran kifli 12 lira katk pay veriyor. Bu kifli yine özel hastanenin acil servisine baflvurursa 12 lira ödeyecek. Bizim hastanemize baflvururlarsa 5 lira bir ilave katk pay verecek." diye konufltu. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baflkan Prof. Dr. Ali hsan Dokucu, 'Acil Sa l k Hizmetlerinde Yeflil Alan Uygulamas ' konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amac yla bas n toplant s düzenledi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu nun Balgat taki merkez binas nda düzenlenen toplant da konuflan Dokucu, acil sa l k hizmetlerinin acil servislerde yerine getirilen bir hizmet oldu unu ve gelen hasta gruplar n n gelifl sebebi ve muayene bulgular na göre kendi s n flamas içinde sar -k rm z ve yeflil olarak 3 renkte de erlendirildi ini söyledi. Hastalar n acil sa l k hizmetlerinde kabul edilifl bulgular ve laboratuvar sonuçlar n n s n fland r ld bir yap n n söz konusu oldu unu anlatan Dokucu, Buradaki yap lanmadan hareketle 2012 tarihindeki genelge ile acil sa l k hizmetlerinin bir k - s m hastalar ndan ücret al nmas söz konusuydu. Bakanl n son genelgesi bunlarla alakal bir noktay bir miktar daha de ifltirerek yeflil hasta olarak belirtilen hasta grubunun tamam ndan ücret al nmas katk pay al nmas ile alakal bir emri söz konusu. Bu konuda sadece Sa l k Bakanl n n de il Sosyal Güvenlik Kurumu nun uygulamalar ile irtibatl. Diye konufltu. Acil sa l k hizmetlerinden ücret al nmamas n n genel geçer bir kural oldu unu ve hali haz rda da devam eden bir süreç oldu unu hat rlatan Dokucu, "Hastanelerimize baflvuran tüm hastalar n acil servise baflvuran tüm hastalar n kabulü de erlendirmesi laboratuvar ve klinik olarak de erlendirilmesi ve hastal n sonuçland - r lmas yine bakanl m z hastanelerinde, özel hastanelerde ve üniversite hastanelerinde hali haz rda devam eden bir süreçtir bunda bir de ifliklik yok. Bir tak m hastalar n kabulü bir k s m hastalar n reddi söz konusu de- il. Ancak gelen hastalar de erlendirildikten sonra yeflil hasta olarak kabul edilen hasta grubundan katk pay al nmas fluan ki genelge ile karara ba lanan bir unsurdur. fieklinde konufltu y l nda kamu hastaneleri kurumuna toplamda günlük ayaktan baflvuran hasta Resmi lanlar say s n n 766 bin, acil servise gelen say s n n ise 232 bin oldu unu hat rlatan Dokucu, Gelen her 4 hastadan birden fazlas acil servislerde de erlendiriliyor. Bunlar nda önemli bir k sm mesai sonras saat 17 den sonra saatleri aras na y lm fl durumda. Bir zaman yönetimi sorunu ile karfl karfl yay z. Biz acil servislerimiz yap s ve hasta profiline bak ld nda özellikle sar ve k rm z alanlar bu yo un yeflil hasta bask s ndan dolay ma dur oldu u ve bir k s m hastalar n sa l k hizmetini yerinde almakla almamak gibi bir risk alt nda oldu u ile ilgili de erlendirilme yap ld ve bu mihvalde al nan yeni bir ölçüdür bu." aç klamas nda bulundu. Ba c lar E itim Araflt rma Hastanesi nin günlük hasta say s n n acil servislerde ortalama 2 bin 200 iken poliklinik hizmeti alanlar n say s n n ise 4 bin 700 oldu unu vurgulayan Dokucu, Dolay s yla yüzde lerde bir hasta grubunun acilden girmesi söz konusu. Biz bunlar n alt sekmelerine bakt m zda ne kadar gerçek anlamda acil ne kadar sar veya k rm z alanda diye ifade edecek olursak bu anlam da hastalar n yüzde 70- ila 80 inin yeflil hasta oldu u ve bunlar n gündüz mesai saatlerinde de poliklini e baflvurabilece ini gözlemledik. Bu anlamda e er bu hastam z gündüz mesai saatleri içinde gelse idi yine ayn ücretlendirme ile karfl karfl ya kalacakt. Bir uygulama farkl - n içinde de iliz. Acil servislerde yap lan acil olmayan hastalar n katk pay vermesi gibi bir uygulama söz konusudur. (CHA) MUHTEL F GIDA SATIN ALINACAKTIR SERMAYE P YASASI KURULU DAR VE MAL filer DA RES BAfiKANLI I Muhtelif G da al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Eskiflehir Yolu 8. km No: ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 01/07/ /06/2015 tarihleri aras nda Sermaye Piyasas Kurulu Ankara hizmet binas yemekhanesinde kullan lmak üzere 119 kalem muhtelif g da malzemesinin al m iflidir. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Sermaye Piyasas Kurulunun Eskiflehir Yolu 8. km No: 156 Çankaya ANKARA adresinde bulunan mutfa na partiler halinde teslim edilecektir. c) Teslim tarihleri : 01/07/ /06/2015 tarihleri aras nda Sermaye Piyasas Kurulunun Eskiflehir Yolu 8. km No: 156 Çankaya ANKARA adresinde bulunan mutfa na darenin talebi do rultusunda partiler halinde teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Sermaye Piyasas Kurulu Eskiflehir Yolu 8 Km No:156 Çankaya ANKARA b) Tarihi ve saati : 05/05/ :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, Resmi lanlar fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu veya özel sektörde muhtelif g da al m ifli benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras )karfl l Sermaye Piyasas Kurulu dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl Bütçe ve Muhasebe Müdürlü ü Eskiflehir Yolu 8. km No: 156 Çankaya ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sermaye Piyasas Kurulu Eskiflehir Yolu 8 Km No:156 Çankaya ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n--4770( fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Standarda iliflkin belgeler: Teklif sahipleri teklif ettikleri transformatör için TSE belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: - Teklif sahipleri teklif ettikleri transformatör için, (teknik flartnamede ayr nt l aç kland flekilde) marka ve modeline iliflkin ayr nt l broflür, montaj ve çal flt r lmas için gerekli teçhizat listesi, katalog ve çizimlerini teklifi ile birlikte sunacakt r. - Trafoya ait iflaret plakas örne inin foto raf veya belgesini de teklif ekinde bulunduracakt r. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY (Türk Liras ) karfl l ODTÜ dari ve Mali fller Daire Baflkanl, Merkez Mühendislik Binas, Kat:1 No:112 ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ODTÜ dari ve Mali fller Daire Baflkanl, Merkez Mühendislik Binas, Kat:1 No:112 ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-4787(

11 DIS DÜNYA Yücel TANOL Almanya, Orta Afrika Cumhuriyeti ne asker gönderecek BERL N - Almanya Bakanlar Kurulu, iç savafl n sürdü ü Orta Afrika Cumhuriyeti nde sivilleri korumak amac yla konuflland r lacak Avrupa Birli i (AB) görev gücüne destek verme verme karar ald. Bakanlar Kurulu nun bugünkü toplant s nda Almanya n n en fazla 80 asker, bir ambulans uçak ve iki nakliye uça yla AB nin EUFOR RCA misyonunu desteklenmesi kararlaflt r ld. Almanya Silahl Kuvvetleri (Bundeswehr) personeli, hava destek görevlerinin yan s ra EUFOR RCA misyonunun stratejik karargah n n bulundu u Larrisa da ve operasyonel karargah n bulundu u Bangui de planlama görevlerine destek verecek. Federal Meclis in onay na sunulacak tezkerede Alman askerlerin görev süresinin 28 fiubat 2015 te sona ermesi öngörülüyor. TUNUS - Analiz Haber - Eskiden sömürge güçlerinin gözdesi Afrika, baz büyük Asya ve Arap ülkelerinin yeni ''oyun sahas '' haline geldi. Büyük Asya ülkeleri 20 y ld r ekonomik olarak Afrika'da konufllan rken, eski sömürge güçleri bu k tadaki diplomatik ve stratejik ''kald raç ideolojisini'' koruyor. Yeni Afrika haritas, Çin'in özellikle Sudan'daki büyük varl n gözler önüne seriyor. Jeopolitika uzman ve Cenevre Uluslararas ve Kalk nma Araflt rmalar Enstitüsü'nden Philippe Hugon' n araflt rmas na göre, son y llarda Pekin, Sudan, Cezayir, Nijerya ve Zimbabve'ye do rudan yabanc yat r mlar n art rd. Do u Afrika'daki diasporas arac l yla Hindistan da Kenya, Uganda, Güney Afrika, Maurice adalar ve Madagaskar'da varl k gösteriyor. Uzmana göre, Hindistan ayn zamanda 2004'te bafllatt ''Team 9'' isimli giriflimle Burkina Faso, Çad, Fildifli K y s, Gana, Gine-Bissau, Ekvador Ginesi, Mali ve Senegal'de de konuflland. Hindistan' n petrol ithalat n n yüzde 70'i, en önemli hidrokarbür üreticilerinin de aralar nda bulundu u bu ülkelerden sa lan yor. Paris'teki Jeopolitika Akademisi araflt rmac lar ndan ve ö retim üyelerinden, ''Japonya ve Afrika'' kitab n n yazar Marc Acardi de Saint- Paul'e göre, Japonya da Güney Afrika, M s r, Liberya, Nijerya, Zimbabve, Kenya, Moritanya, Gabon, Angola, Gana ve Tanzanya'da güçlü varl a sahip. AKT F D PLOMAS K tadaki yeni aktörler, Afrika'ya ad m ad m stratejisini uygulamaya geçirirken ran, Sahel kufla nda aktif diplomasi yürütüyor. Tunus Savunma Enstitüsünden jeopolitika uzman Mehdi Taje, Tahran' n özellikle Moritanya, Senegal, Mali ve Sudan' de erlendirdi ini belirtti. Taje, bu ülkelerdeki fiii topluluklara dayanarak, ran' n e itim sistemini iyilefltirmeye yönelik kald raç niteli i tafl yan bir ideoloji yürüttü ü de erlendirmesinde bulundu. Taje, daha önce Do u Afrika ve K z ldeniz k y s nda var olan ran' n ABD ile ''müzakere kald rac '' olarak art k Bat Afrika'y ve k tan n Atlantik taraf n da düflünmeyi istedi ini vurgulad. "Kara k tada entegrasyon arac olan aktif diplomasinin, srail'in de hedefi oldu unu" belirten Taje, srail'in özellikle silah sat fl na bel ba lad Orta Afrika ve Nijerya'da konuflland n söyledi. Taje, srail'in Burkina Faso'da tar m iflbirli ini gelifltirmek için modern teknolojilerden yararland n, Ekvador Ginesi'nde ise özel güvenlik flirketleriyle faaliyet yürüttü ünü vurgulayarak, bu ülkenin Bat Afrika ve Sahel bölgesine yönelidi ini söyledi. SO UK SAVAfi IN AKTÖRLER N N YEN DEN ORTAYA ÇIKMASI Philippe Hugon'a göre, Amerikal lar Somali, Solaliland, Güney Sudan, Sahel ülkeleri ve Gine körfezinde varl k gösteriyor. Taje'ye göre ise ABD'nin terör, uyuflturucu kaçakç l ve korsanl k eylemlerinin kökleflmesiyle mücadele için Sao Tome ve Principe Adas 'nda düzenli olarak 6. filo bulunduruyor ve kal c bir deniz üssü infla etme iste i söz konusu. Philippe Hugon, ABD'nin 2020'ye kadar Afrika petrolünün yüzde 25'ini ithal ederek (bugün bu oran yüzde 15) petrolü kontrol etmek ve Çin'in varl yla mücadele için Gine Körfezi'nde diplomatik ve askeri yöntemlerden yararlan yor. Farkl araflt rma merkezleri taraf ndan yap lan uluslararas veriler, ABD'nin M s r ve Zimbabve'ye silah satan ülkelerin bafl nda geldi ini de gösteriyor. So uk Savafl' n ikinci büyük aktörü ise Rusya. Hugon'a göre, Rusya, son y llarda Namibya uranyumu, Angola elmas ve petrolü ve Nijerya gaz ndan pay ald. Taje'ye göre de Nijerya'n n Nigaz flirketi ile temmuz 2009'da 2,5 milyar dolarl k ticari ortakl k anlaflmas imzalayan Rus Gazprom flirketi dünyan n en büyük 7. gaz rezervine eriflim sa lad ve AB ülkelerini bast rd. ESK GÜÇLER N GER ÇEK LMES VE ARAP ÜLKELER Hugon'a göre, iki büyük sömürge gücü Fransa ve ngiltere, yerlerini yeni aktörlere b rakt. Fransa, yak n tarihteki sömürgecili e son verdi inden daha etkin flekilde ''Afrika yar fl na'' kat lmaktan çekiniyor. Ancak bu ülke Gabon, Dakar (Senegal), Cibuti ve Reunion adas nda önceden konuflland r lm fl 4 askeri üsse sahip. Fransa ayr ca Çad'daki Baflbakan Angela Merkel liderli indeki muhafazakar-sol koalisyon hükümeti, 631 sandalyeli Federal Meclis te, 504 milletvekiliyle ezici ço unlu a sahip bulunuyor. Alman askerlerin Orta Afrika Cumhuriyeti nde görevlendirilmesini öngören tezkerenin Federal Meclis te kabul edilmesine kesin gözüyle bak l yor. Afrika n n farkl ülkelerindeki bar fl ve güvenlik misyonlar kapsam nda yaklafl k 770 Alman askeri görev yap yor. Senegal de 79, Mali de 135, Sudan da 10, Güney Sudan da 15, Bat Sahra da 2, Demokratik Kongo Cumhuriyeti nde 3 Alman askeri bulunuyor. Deniz haydutlu u ile mücadele kapsam nda Somali aç klar nda görev yapan Alman donanma unsurlar nda da yaklafl k 528 Alman askeri bulunuyor. (AA) Afrika, baz büyük Asya ve Arap ülkelerinin yeni ''oyun sahas '' oldu Epervier ve Fildifli K y s 'ndaki Licorne gibi bar fl operasyonlar na kat l yor, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde operasyon düzenliyor. Afrika konusunda ciddi bir politikaya sahip olmayan ngiltere ise Tony Blair'in baflbakan oldu u 1997'den itibaren aç n kapatmaya bafllad. Hugon'a göre, Afrika'n n yeni politikas iki eksen çevresinde dönüyor. Biri, sivil toplum ve kiliseler, di eri ekonomik yard mlar. Bunlardan en fazla yarar sa layanlar, Nijerya ve Güney Afrika. Sahel bölgesinde k sa süre önce yeniden varl n gösteren büyük Arap ülkelerinden özellikle Birleflik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Libya, Somali, Senegal, Nijer, Moritanya, Eritre ve Çad'da konufllan yor. Taje, bu ülkelerin ''ekonomik kald raç'', farkl e ilimdeki slam kardeflleriyle daha fazla iliflki ve medreselere umut ba l yor. TÜRK YE Uluslararas baz gözlemcilere göre, Türkiye, k tada insani yard m ve kalk nmay seçiyor. Özellikle Gabon, Nijer, Senegal, Kamerun, Sudan ve Somali'de varl k gösteren Türkiye, sa l k, e itim ve k rsal kalk nma projeleri bafllatt. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an hükümetinin bafllatt bu politika, Türkiye'ye Afrika k tas nda yer edindirdi. Birkaç y l önce Türk analistler, diplomatlar ve gazeteciler taraf ndan elefltirilse de daha sonra Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün de ifade etti i gibi her uluslararas platformda Afrika'n n sesi olmaya gayret eden Türkiye'nin bu baflar s kabul gördü. (AA) 11 Nisan 2014 Cuma 11 Almanya da Hizbullah a destek vermekle suçlanan dernek yasakland BERL N - Almanya hükümeti, Hizbullah a mali kaynak aktarmak ve srail devletinin varl na karfl hareket etmekle suçlad Lübnan Öksüz Çocuklar Projesi (WKP) adl yard m derne i hakk nda kapatma karar ald. çiflleri Bakan Thomas de Maiziere yapt yaz l aç klamada, Almanya topraklar nda bulunan, do rudan ya da dolayl olarak srail devletinin varl na karfl hareket eden hiçbir örgüt, dernek kurma özgürlü üne bel ba layamaz. Bu nedenle Lübnan Öksüz Çocuklar Projesi derne ini derhal yasaklama karar ald m dedi. çiflleri Bakanl ndan yap lan yaz l aç klamada, WKP adl derne in, Hizbulah a ba l fiehitler Vakf na milyonlarca avroluk kaynak aktard, srail devletini hedef alan faaliyetleri destekledi i öne sürüldü BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Bakanl k, Hizbullah ile fiehitler Vakf n n insani yard m görüntüsü alt nda srail devletine karfl sald r lar için yeni savaflç lar temin etmeye çal flt n, srail e karfl terörist yöntemler kulland n iddia etti. Aç klamada, dernekler kanununu ihlal eden WKP nin bugün itibar yla kapat ld ve Almanya genelinde faaliyetlerinin yasakland bildirildi. Merkezi Essen kentinde bulunan ve 1997 y l ndan bu yana faaliyet gösteren WKP, Lübnan da savafl nedeniyle öksüz kalan yaklafl k 1800 çocu a yard m sa l yordu. Almanya Dernekler Kanunu na göre, kurulufl hedefleri ya da faaliyetleri suç oluflturan, anayasaya ayk r faaliyetlerde bulunan ya da halklar aras nda uluslararas anlay fla ayk r hareket eden dernekler, çiflleri Bakan n n karar yla yasaklanabiliyor. (AA) Suudi Arabistan da ataist say s art yor STANBUL - Suudi Arabistan da kendilerini ateist olarak nitelendirenlerin say s nda art fl görüldü ü bildirildi. Uluslararas Gallup Enstitüsü nün raporuna göre, slami ilkelerin s k flekilde uyguland Suudi Arabistan da, ateistlerin oran beklenmedik flekilde artarak yüzde 5 ila 9 aras nda de iflen rakamlara ulaflt. Raporda, Suudi Arabistan için aç klanan oran n di er Arap ülkeleri ile karfl laflt r ld nda oldukça yüksek oldu u, Lübnan ve Tunus gibi laikli in benimsendi i ülkelerde bile bu oran n yüzde 5 civar nda seyretti i ifade edildi. Riyad taki Ortado u Araflt rmalar Merkezi Baflkan Enver el-aflki, Suudi Arabistan da ateizmin art fl nda baz nedenlerin rol oynad n söyledi. Aflki, bu nedenlerin bafl nda Suudi toplumundaki bask c dini kurallar ve çocuklar n ailede ald kat e itim oldu unu ileri sürdü. Aflki, Günümüzün bas n organlar ve sosyal medya, bu olgunun yay lmas nda kilit rol oynad. Bu fikirler aç a ç karak baflka bir boyut kazand. Söz konusu fikirlerin Suudi Arabistan toplumunun tüm katmanlar nda yay lmas n medya organlar sa lad dedi. Suudi Arabistan da ateizmi terör kapsam na alan karar n özgürlükler aç s ndan bask unsuru olmad n savunan Aflki, Ateizm e er Suudi Arabistan toplumunu de ifltirmeyi hedefleyip fitne unsuru olursa ve dine karfl kullan l rsa yasal sorumluluk gerektirebilir. Bu aflamada devletin ateizmi yasad fl sayma hakk var diye konufltu. (AA) S U D A N S U N A A T A B A R I E N B A M Z O K A A A R A M A K K A P C A R T A R A T A L K K A R D N Y E T S A K A Y A B A I N O E T A P R A E T Ü T P Y A Z T A N S R E A A N L N K O M M T N E R R E E K E E B O N T L A A M K J P E A A K T E V T A A N A U L A E R V A N M A Z A K S A L I U E Y A S K

12 12 HABER 11 Nisan 2014 Cuma brahim ARKLAN Meclis'te güvenlik önlemleri art r l yor TBMM dare Amiri Uslu: Fehmi KORU Akl m z hep bafl m zda olsun Randevulu sistem flart fller: YSK kararlar ba lay c d r, kesindir TBMM (AA) - Baflbakan Yard mc s Emrullah fller, YSK Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl seçimine iliflkin karar yla ilgili, "Ankara'da seçim kesinleflmifl oldu. Bu saatten sonra yap lacak bir yoktur. YSK kararlar ba lay c d r, kesindir" dedi. fller, TBMM'de gazetecilerin sorusu üzerine, YSK'n n CHP'nin Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl seçimine iliflkin itiraz n reddetmesini de erlendirdi. Kendilerinin Ankara'daki seçimlerle ilgili zaten bir sorun görmediklerini, seçimin ard ndan Melih Gökçek'in de mazbatas n ald n hat rlatan fller, "CHP itirazda bulundu. tirazda bulunmak haklar d r. YSK'da son mercii olarak karar n vermifl oldu. Böylece Ankara'da seçim kesinleflmifl oldu. Bu saatten sonra yap lacak birfley yoktur. YSK kararlar ba lay c d r, kesindir" diye konufltu. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baflvuruda bulunaca yönündeki aç klamalar n hat rlat lmas üzerine de fller, "YSK'n n kararlar yasalar gere i kesindir. Bu saatten sonra yap lacak birfley yoktur. Bireysel baflvuru yap lsa bile Anayasa Mahkemesi'nin reddetmesi gerekir" dedi. Tayyar: Gül partiye dönmemeli ANKARA - AK Parti Gaziantep Milletvekili fiamil Tayyar, Cumhurbaflkan Abdullah Gül, partiye dönerse kimsenin itiraz olmaz, etse de anlam olmaz. Ama Abdullah Gül'ün partiye dönmesini do ru bulmuyorum" dedi. Beyaz TV'de Erkan Tan' n moderatörlü ündeki Son Söz program nda AK Partili vekil fiamil Tayyar, "Abdullah Gül'ün yeniden Baflbakan olmas n arzuluyor musunuz?" sorusuna yan t verdi. 'ORTADA VER LM fi B R KARAR YOK' Tayyar, "Aç klamalarda bakt mda; mesela Hüseyin Çelik'in bir aç klamas var; Baflbakan olarak görmek istedi ini söylüyor. Say n Bülent Ar nç' n, Mehmet Ali fiahin'in, bir çok bakan n Say n Gül'ü Baflbakan olarak görmek istediklerine dair aç klamalar var. Kamuoyu bunlar duyunca flunu düflünmüfl olabilir; acaba Say n Baflbakan ile Say n Cumhurbaflkan bir araya geldiler, Baflbakan' n adayl konusunda karar verdiler, acaba say n Gül de dönecek mi? Bu tamamen bizim parti büyüklerimizin kiflisel kanaatleri. Yani ortada verilmifl bir karar yok" aç klamalar nda bulundu. "GÜL PART YE DÖNMEMEL " "Abdullah Gül dönmek isterse partide tek bir kiflinin itiraz n n olmayaca n düflünüyorum" diyen fiamil Tayyar, "Gelir ve olur, bir problem de yaflanmaz. Biri itiraz etsede anlam olmaz. Ancak Say n Gül'ün Cumhurbaflkanl makam ndan sonra siyasetin içinde olmas n çok do ru bulmuyorum. Bana göre Say n Gül dönmemeli. gelince partiye zarar verir anlam nda söylemiyorum, tam tersine çok ciddi katk s da olur fakat siyaset kurumuna zarar veririz" fleklinde konufltu. TBMM (AA) - TBMM dare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Meclis'teki güvenlik zaafiyetini önlemek amac yla mutlaka randevulu sisteme geçilmesi gerekti ini söyledi. Uslu, CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'na dün yap lan yumruklu sald r ya iliflkin, gazetecilerin Meclis'te güvenlik zaafiyeti olup olmad yönündeki sorular n yan tlad. Güvenlik zaafiyeti iddias n n do ru oldu unu ancak bunun güvenlik bürokrasisinden de il, sistemden kaynaklanan bir zaaf oldu unu belirten Uslu, halkla iliflkiler ile emniyet aras nda bir yetki karmaflas bulundu unu kaydederek, bu konuyu masaya yat racaklar n söyledi. Sal günleri saat 15.00'e, di er günler de saat 14.00'e kadar dileyen vatandafllar n parlamentoya saat 10.00'dan itibaren girebildi ini ve Genel Kurul bafllayana kadar da istedi i milletvekili veya ilgili personelle görüflebildi ini an msatan Uslu, Meclis'e ziyaretçi giriflinin yasaklanmas n n söz konusu olmad n vurgulad. Uslu, "Milletin Meclisini millete yasaklamak, kapatmak olmaz. Ama dileyen de herhangi bir AVM'ye gider gibi, istedi i gibi buraya girip ç kamamal. Burada belli kontrolden geçmeli" dedi. Youtube'a eriflim engeli sürüyor ANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu, dava konusu içeriklerin bir k sm hala ilgili internet sitesinde yay nlanmaya devam etti inden,youtube.com internet sitesine uygulanan eriflimin engellenmesi tedbirine devam edildi ini bildirdi. Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu'ndan yap lan yaz l aç klamada, Gölbafl Sulh Ceza Mahkemesi'nin "devlet s rlar n n ifflas n n önlenmesi amaçl 27 Mart'ta ald karar na" istinaden ve ayr ca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret niteli indeki içerikler nedeniyle ilgili kanun hükümleri uyar nca Telekomünikasyon letiflim Baflkanl taraf ndan youtube.com adl internet sitesine eriflimin engellenmesi tedbirinin uygulanmaya baflland hat rlat ld. Gölbafl Sulh Ceza Mahkemesi'nin 4 Nisan 2014/381 say l karar yla, ilgili internet sitesindeki (youtube.com) tüm yay na eriflimin engellenmesine dair karar n kald r ld belirtilen aç klamada, flunlar kaydedildi: "Gölbafl Cumhuriyet Baflsavc l 'n n itiraz üzerine, Gölbafl Asliye Ceza ANKARA (AA) - CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'na sald r ya iliflkin soruflturma kapsam nda adli kontrol flart yla serbest b rak lan Orhan Ö, flartla sal verildi i baflka cezaya iliflkin denetimli serbestlik yükümlülü ünü yerine getirmedi i gerekçesiyle kalan cezas n çekmek üzere Sincan Cezaevi'ne gönderildi. K l çdaro lu'na sald r ya iliflkin soruflturma kapsam nda Nöbetçi Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesindeki sorgusu sonucunda hakk nda adli kontrol flart uygulanmas na karar verilen Orhan Ö, daha sonra polis arac yla adliyeden götürüldü. Adli kontrol kapsam nda "konutunu terk etmeme" flart uygulanmas kararlaflt r lan Orhan Ö'nün polis taraf ndan Elmada 'daki evine Meclis'te aç k alanda 45 adet kamera bulundu unu belirten Uslu, daha özel noktalara da kamera koyulmas gerekti ini, milletvekillerininin özgürlük alanlar n k s tlamadan koridorlar n kontrol alt na al nmas gerekti ini söyledi. Baz önlemlerin yar n toplant da konuflulaca n belirten Uslu, önlemlere iliflkin flunlar söyledi: "Grup toplant lar n n saatlerine ve günlerine yönelik baz yeni düzenlemeler yap labilir. Grup toplant lar n n gün ve saatlar yla oynamak gerekiyor. Ayn gün 4 grubun toplant s n n yap lmas n n yaratt sak ncalar görülmüfltür. Geçmifl y llarda farkl zamanlarda, farkl günlerde yap lan grup toplant lar yine ayn flekilde farkl günlerde yap labilir. Gruba davet edilenlerin mutlaka Meclis'e bildirilmesi ve gerekli aramalardan geçirilmesi sa lanabilir. Onun d fl nda randevulu sisteme mutlaka geçilmesi gerekir. Randevusuz herhangi bir kimsenin al nmamas gerekiyor. Kimin kime geldi inin bilinmesi gerekiyor. Sadece dünkü olay de il, baflka olaylar da var. Sal günleri neredeyse 10, 12 bin kiflisinin girdi i, 15, 16 bin Mahkemesi'nin 4 Nisan ve 2014/81 De iflik fl No'lu karar yla, ilgili internet sitesi taraf ndan gere inin yerine getirilmemesi durumunda, youtube.com internet sitesinin tüm yay n na eriflimin engellenmesine ve suça konu içerikler kald r l ncaya kadar eriflime engelin devam na hükmedilmifltir. Gölbafl Asliye Ceza Mahkemesi'nin 9 Nisan ve 2014/91 De iflik fl No'lu karar ile 2014/381 De iflik fl No'lu karar nda belirtilen 15 linke eriflimin engellenmesine dair karar n aynen devam na ve youtube.com internet sitesinin bu flekilde eriflime aç lmas na karar verilmifltir. Youtube taraf ndan 2014/381 De iflik fl No'lu kararda yer alan 15 linkteki içeriklerin bir k sm n n kald r lm fl oldu u, bir k s m linklerde ise içeri in tamamen ç kar lmayarak sadece Türkiye'den eriflimin engellendi i ancak, yurtd fl ndan eriflimin mümkün oldu u tespit edilmifltir. Sald rgan cezaevinde götürülece i söylendi. Ancak Ankara Cumhuriyet Baflsavc l yetkilileri, polisle temas kurarak Orhan Ö. hakk nda, daha önce verilen denetimli serbestlik karar n n kald r ld n ve yakalama karar ç kar ld n bildirdiler. Bunun üzerine polis Orhan Ö'yü Ankara Emniyet Müdürlü üne getirdi. Bu s rada Ankara Cumhuriyet Baflsavc l lamat kiflinin çal flt yer... O aç dan gerek sivil gerekse üniformal güvenlik bürokrasisiyle efl güdümle çal fl p, baz sorunlar gözönünde bulundurularak ortak çözüm üretilmesi gerekiyor." Randevulu sistemin flart oldu unu yineleyen Uslu, güvenlik zaafiyetine yol açan baz durumlara da de inerek, flunlar söyledi: "En çok bizar oldu umuz konu içeride ya da d flar da eylem yapan baz kifliler ya da gruplara baz milletvekillerinin d flar ya ç karak, 'bizim misafirimiz' diye içeriye al yor olmalar n n yaratt sak ncalar var. Bu sak ncalar da gözönünde bulundurdu umuz zaman böyle bir yola tevessül edilmemesi laz m. Hiçbir milletvekilinin dokunulmazl k hakk n böylesine kötü amaçlara yönelik kullan lmas na f rsat vermemesi gerekiyor. D flar dan al nan eylemcilerin içeride milletvekilleri taraf ndan takibi mümkün de il. Baz milletvekillerinin arabalar nda giren flah slara kart almad klar n, güvenlik kontrolünden geçirilmediklerini üzülerek görüyorum. Bunlar tabi sistemden, biraz da milletvekillerinin konumundan kaynaklanan bir k s m güvenlik zaaflar oluflturuyor." 27 Mart'tan bugüne kadar ilgili internet sitesinde ayn içeri i tafl yan toplam 151 link tespit edilmifl, bu içeriklerin ç kar lmas için Youtube'a bildirimde bulunulmufltur. Youtube taraf ndan bu içeriklerin bir k sm n n kald r lm fl oldu u, bir k s m linklerde ise içeri e sadece Türkiye'den eriflimin engellendi i fakat, yurtd fl ndan eriflilebildi i tespit edilmifltir. Ayr ca, ayn içeri i tafl yan bir k s m linklerin halen yay nlanmaya devam etti i görülmektedir." Di er taraftan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret niteli indeki içerikler nedeniyle Youtube'a uyar mesajlar gönderildi i, söz konusu içerikler ç kar lmad için 27 Mart'tan itibaren 5651 say l kanunun 8'inci maddesinin 1 numaral f kras n n (b) bendi ile 4 numaral f kras hükümleri uyar nca eriflimin engellenmesi tedbiri uyguland belirtilen aç klamada, "Söz konusu içeriklerin bir k sm hala ilgili internet sitesinde yay nlanmaya devam etti inden, youtube.com internet sitesine uygulanan eriflimin engellenmesi tedbirine devam edilmektedir. Kamuoyuna sayg yla duyurulur" ifadesi kullan ld. nfaz Bürosu'nca cezaevi evrak haz rlanan Orhan Ö, polis taraf ndan Ankara Emniyet Müdürlü ünden Sincan Cezaevi'ne götürüldü. Orhan Ö'nün, Elmada 'da, "kamu mal na zarar vermek", "hakaret" ve "görevli memura direnmek" suçlar ndan bir grup san k hakk nda aç lan dava sonucunda hapis cezas na çarpt r ld, 21 Kas m 2013'te denetimli serbestlikten faydalanarak, karakola imza verme flart yla cezaevinden sal verildi i belirtildi. Ancak, imza flart n yerine getirmemesi üzerine Orhan Ö'nün denetimli serbestli inin 27 Mart 2014'te kald r ld kaydedildi. Orhan Ö'nün, 16 Kas m 2014'e kadar cezaevinde kalaca ö renildi. Asl nda benzer olaylarla defalarca karfl laflt m z için biliriz de, kolayca etkisi alt na düfltü ümüz için her seferinde hat rlat lmas gerekir: Siyasi terör eylemlerinin amac, eylemin hedefi olan kifliyle, kurumla, örgütle s n rl olmak zorunda de- ildir; ço u eylemin hedef olarak seçilenden öte bir veya birkaç amac vard r... Diyelim bir parti binas na bomba at ld ; eylemci/ler binas n bombalayarak o partiye veya binas na zarar vermeyi mi hedeflemifllerdir, yoksa eylemin kendisinden de öte bir anlam var m d r Sorunun ilk bölümüne Evet, ikinci bölümüne Hay r cevab vermiflseniz, bu yaz n n devam n okumasan z da olur. Çünkü bu yaz terör eylemi denilen olaylar n ard nda çok daha farkl mesajlar oldu una inananlar için yaz l yor... Paris te PKK yla irtibatl oldu u bilinen bir ofiste öldürülen üç kad n olay n düflünün... Acaba o eylemin hedefi öldürülen üç kad n veya içlerinden bir-ikisi miydi; yoksa çok daha farkl bir sonuç do urmak için mi sahneye konuldu o eylem Aradan bunca zaman geçmesine, bu süre içerisinde olay soruflturanlar n elinde her türlü bilgi ve en önemlisi olay n fâili bulunmas na ra men eylemin içyüzünün ayd nlat lmam fl olmas bile, yeterince bir fikir veriyor... Hat rlatmam gerekir mi, bilmem, ama yine de hat rlatay m: Her eylemin mesaj n n herkes taraf ndan bilinmesi gerekmez; t pk her eylemin her zaman amac na ulaflmas n n da beklenmeyece i gibi... Eylemi planlayan/lar aç s ndan önemli olan, mesaj n, muhatab taraf ndan al nmas - d r; eylemlerin baz s planlanan sonuca hizmet etmeyebilir... Esas konumuza iliflkin soruyu flimdi sorabilirim: CHP lideri Kemal K l çdaro lu na Meclis grubu toplant s na girerken sald r düzenlenmesi eyleminin amac ne olabilir? Burada kastedilenin yumruk atan kiflinin amac olmad n herhalde anlam fls n zd r. E er eylem sald rgan n kendi bafl na verdi i bir karar n sonucunda gerçekleflmiflse, üzerinde bir dakika bile düflünmeye de mez. Ancak hedefin siyasi bir kifli oldu una bak l r, sald rgan n da gözalt nda siyasi mesajlar verip durdu u veya verdi i mesaj d flar ya böyle yans t ld de erlendirilirse, eylemin bir plan sonucu gerçekleflti ini düflünebiliriz. Annesi, sald rgan n birileri taraf ndan yönlendirildi ini söylemifl... Psikolojik bak mdan tahrike gelebilecek, siyasi hassasiyeti yüksek kiflilere musallat olan yönlendirici aramaya bafllamakta yarar var... Yine de art k bu noktada Ne olabilir bu siyasi eylemin hedefi sorusunu sorabiliriz... Türkiye gerilimli bir seçim ortam ndan yeni ç kt ; daha az gerilimli olmayaca belli bir baflka seçime do ru yol al yoruz. Bir yönüyle huzur içerisinde geçebilir cumhurbaflkanl seçim süreci: Sonuçta yüzlerce-binlerce aday aras ndan tercihte bulunmayaca z; bir tek kifli için oy kullanaca z... Ancak Çankaya sistemin kilidi olarak düflünüldü ü ve hemen her cumhurbaflkanl seçimi yüksek gerilim ortam yaratt için tetikte olmak gerekebiliyor... Cumhurbaflkanl seçimine kadar gerilimin daha da artaca n düflünmemiz ve CHP liderinin burnuna at - lan yumru u bu çerçevede de erlendirmemiz ak ll ca olur. K ssadan hisse arayanlara bir son söz: Gerilimin artmas na haz r olal m da, buna âlet olmaktan uzak dural m. 10 Nisan 2014 Star

13 13 TURIZM Sevgi ACAR 11 Nisan 2014 Cuma Tarihi Sille fiapeli, müzeye dönüfltürüldü KONYA - Selçuklu ilçesinde farkl kültürlerin bir arada yaflad antik dönem yerleflim birimi Sille Mahallesi'ndeki Sille fiapeli, müzeye dönüfltürüldü. Selçuklu Belediyesi'nden yap lan aç klamaya göre, 2012'de restorasyonu tamamlanan Sille fiapeli, "Zaman Müzesi" olarak turizme kazand r ld. "Tarihe Vefa Projesi" kapsam nda, Sille'nin binlerce y ll k tarihi miras yeniden canland r lmaya çal fl yor. Zaman Müzesi'nde, Osmanl ve Cumhuriyet dönemine ait nadide eserler bulunuyor. Müzenin ilgi çeken eserleri aras nda, özel tasar m saatler, Osmanl paflalar taraf ndan düzenlenen, genel kullan ma tanzim edilen ruznameler, cep ve masa takvimleri ile resmi dairelerde kullan lan el yazma ve bask takvim yer al yor. Ayr ca alt n, gümüfl köstekli cep saatleri, Türk Hava Kurumuna ait illere göre co rafi ve ekonomik verilerin bulundu u cetvelli takvim, Roma dönemine ait arkeolojik günefl saati örne i, halen Konya Hac Hasan Cami fierif-i k ble duvar ndaki Osmanl dönemi günefl saati reprodüksiyonu da müzede bulunuyor. Çevre düzenlemesinin ard ndan müzenin resmi aç l fl yap lacak. (AA) Erciyes Kayak Merkezi'ne Müzelerdeki el yazmas eserler dijital ortama aktar lacak BURSA - Ülkemizde, Topkap Saray Müzesi, Ayasofya Müzesi, Türk ve slam Eserleri Müzesi, Türbeler Müzesi ve Arkeoloji Müzeleri müdürlüklerinde bulunan el yazmas eserler, dijital kopyalar ç kart larak araflt rmac lar n hizmetine sunulacak. Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürü Abdullah Kocap nar ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baflkan Prof. Dr. Muhittin Macit aras nda imzalanan protokol ile el yazmas eserler say sal ortama aktar lmas için çal flma bafllat ld. Protokol kapsam nda müzelerdeki el yazmas, varak ve rulo halindeki yazma eserlerin taramas yap larak dijital kopyalar al nacak. Yazma eserlerin dijital kopyalar n n ç kar larak say sal ortama aktar lmas yla birlikte, bu eserler üzerinde bilimsel araflt rma yapmak isteyen akademisyenlere çok büyük bir kolayl k ve h zl eriflim sa lanm fl olacak. Eser üzerindeki bilimsel çal flmalar s ras nda eserin y pranma ve tahrip olma riski ortadan kalkacak ve araflt rmac lar yazma eserlerle ilgili olarak detayl ve süre s n r olmaks z n çal flma yapma imkan na kavuflacak. (CHA) ziyaretçi say s 1 milyonu aflt KAYSER - MUSA ÖZYÜREK - Kayseri Büyükflehir Belediyesi Erciyes Afi Yönetim Kurulu Baflkan Murat Cahit C ng, Erciyes Kayak Merkezi'nde sezonu kapatt klar n belirterek "4 ayl k süre içinde Erciyes Da Kayak Merkezi'ni 1 milyondan fazla kifli ziyaret etti. Kurak bir dönem geçirmemize ra men, geçen y la göre ziyaretçi say m zda art fl oldu" dedi. C ng, AA muhabirine yapt aç klamada, Erciyes'te bu y l çok iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi. Ülke genelinde kurakl n hakim olmas na ra men Erciyes'e gelen kayakç ve ziyaretçi say s nda geçen y la oranla art fl olmas n n sevindirici bir durum oldu unu belirten C ng, kurakl n Erciyes'e pozitif olarak yans d n vurgulad. Sadece Türkiye de il Avrupa'daki birçok kayak merkezinde de kar s k nt s n n yafland na dikkati çeken C ng, flunlar kaydetti: "Özellikle Türkiye'de yaflanan kurakl k nedeniyle kayak severler kayak yapabilmek için Erciyes'i tercih etmek zorunda kald. Uluda, Kartalkaya, Davraz gibi Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinde kar s k nt s yaflan nca kayak severler Erciyes'e ak n etti. Çünkü Erciyes'te Aral k ay n n bafl nda sezonu açt k ve 4 ay kesintisiz kayak yap labildi. 147 yapay kar makinesiyle 1 milyon 700 bin metrekarelik alanda 243 bin metreküp kar ürettik. Geçen sezon 143 bin 290 kayakç gelmiflti bu sezon yüzde 6 artarak 151 bin 230 Erciyes Afi Yönetim Kurulu Baflkan C ng : "4 ayl k süre içinde Erciyes Da Kayak Merkezi'ni 1 milyondan fazla kifli ziyaret etti. Kurak bir dönem geçirmemize ra men, geçen y la göre ziyaretçi say m zda art fl oldu. Erciyes'te Aral k ay n n bafl nda sezonu açt k ve 4 ay kesintisiz kayak yap labildi. 147 yapay kar makinesiyle 1 milyon 700 bin metrekarelik alanda 243 bin metreküp kar ürettik" kifliye ulaflt. K zakç say s nda da yüzde 14'lük bir art fl oldu. Geçen sezon 186 bin k zakç gelmiflti bu sezon ise bu say 212 bin oldu." Bunlar n yan s ra Erciyes'e günübirlik gezmek ve piknik yapmak için çok say da kiflinin geldi ini ifade den C ng, "Toplam'da 4 ayl k süre içinde Erciyes Da Kayak Merkezi'ni 1 milyondan fazla kifli ziyaret etti. Kurak bir dönem geçirmemize ra men, geçen y la göre ziyaretçi ve kayakç say lar m zda art fl oldu. Bu Erciyes K fl Sporlar ve Turizm Merkezi Projesi'nin ne kadar isabetli bir proje oldu unu bize göstermifl oldu" diye konufltu. Özellikle stanbul'dan bu sezon Erciyes'e çok fazla kayakç ve ziyaretçi geldi ini belirten C ng, uçakla bir saatte Kayseri'ye gelen yerli turistlerin 20 dakikada havaliman ndan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaflabildi ini, bu kolayl n kayakseverlerin Erciyes'i tercih etmesinde önemli bir etken oldu unu vurgulad. ALPER E ALTERNAT F ERC YES Geçen y l tur operatörleriyle yapt klar görüflmeler sonucu bu sezon Erciyes'e haftal k gezi programlar düzenlendi ini ifade eden C ng, "Kayseri, Erciyes ve Kapadokya üçgeni için tur paketi oluflturuldu. Hollanda ve Belçika'dan baflta olmak üzere her hafta yaklafl k 100 yabanc turist geldi. Sezon sonunda yaklafl k bin turist Erciyes'i ziyaret etti. Erciyes'e yabanc ilgisinin artmas bizim için çok önemli. Çünkü Erciyes art k yerelden globale tafl nd. Alpler, sviçre, Avusturya, Fransa hatt na alternatif olarak Erciyes'i sunmaya çal fl yoruz" fleklinde konufltu. KAYAK TAKIMLARI YARIfiLARINI ERC YES E YAPTI Kayak merkezlerindeki kar s k nt s nedeniyle Kayak Federasyonu'nun takvimindeki birçok yar fl ertelemek zorunda kald n ve baz tak mlar n il birincili i yar fllar n Erciyes'te yapt n dile getiren C ng, "Tak mlar antrenmanlar n bile Erciyes'te yapt. Karlama ünitelerimizle pistleri sürekli aç k tutmay baflard k. Bu da hem kayakseverleri hem de profesyonel tak mlar Erciyes'e çekti. Kayseri'nin ve Erciyes'in tan t m aç s ndan çok etkili oldu" diye konufltu. (AA) "Akdeniz Ülkeleri Mutfak Günleri" Hatay da yap ld STANBUL - Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Akdeniz Ülkeleri Mutfak Günleri ne iliflkin olarak, Kat lan herkes birbirinin mutfa ndan etkilenerek, daha da zenginleflmifl olarak ayr lacak. Hem Hatay n ve ülkemizin tan t m na ciddi katk yapacak bir organizasyon olacak hem de Akdeniz ülkeleri aras nda var olan dostluk, dayan flma, iflbirli i duygular daha da güçlenmifl olacak dedi. Hatay Valili i öncülü ünde, TÜB TAK n deste i ve Hatay l Yenilik Platformu projesi kapsam nda, 3-6 Eylül tarihleri aras nda Hatay da düzenlenecek Akdeniz Ülkeleri Mutfak Günleri nin tan t m toplant s, Raika Restoran da yap ld. Toplant n n aç l fl nda konuflan Vali Lekesiz, Hatay n kültürel anlamda bir kavflak konumunda oldu unu söyleyerek, Hatay da yaflayanlar n, dil, rk, renk, cinsiyet, siyasi düflünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayr m gözetmeksizin, huzur, bar fl ve hoflgörü içerisinde yaflad n ifade etti. Hatay n zengin bir mutfak kültürüne sahip oldu unu da aktaran Lekesiz, Hatay da 600 ün üzerinde yemek var. Kahvalt da abart s z, 168 çeflit ürün var. Bunlar n en az 90 tanesi sadece Hatay a özgü olan, baflka yerde bulamayaca n z ürün ve yiyecekler diye konufltu. Hatay Valili i öncülü ünde, TÜB TAK' n deste i ve Hatay l Yenilik Platformu projesi kapsam nda, 3-6 Eylül tarihleri aras nda Hatay'da düzenlenecek "Akdeniz Ülkeleri Mutfak Günleri"nin tan t m toplant s, Raika Restoran'da yap ld. Toplant da Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz (solda) ile etkinli in proje koordinasyonunu üstlenen Anadolu Halk Mutfa Derne i Baflkan Adnan fiahin (sa da) birer konuflma yapt. Hatay Valisi Lekesiz, Emek ve Yemek temas alt nda, mutfak uygulamalar ile atölye çal flmalar n n da yap laca etkinli e 24 Akdeniz ülkesinin davet edildi ini vurgulayarak, kat l mc ülkelerin mutfaklar na da etkinlikte yer verilece ini ifade etti. Etkinli e, ulusal ve uluslararas düzeyde ünlü flef aflç lar n, Akdeniz ülkeleri temsilcilerinin, akademisyenlerin ve uzmanlar n kat lmas n beklediklerini sözlerine ekleyen Lekesiz, Kat lan herkes birbirinin mutfa ndan etkilenerek, daha da zenginleflmifl olarak ayr lacak. Hem Hatay n ve ülkemizin tan t m na ciddi katk yapacak bir organizasyon olacak hem de Akdeniz ülkeleri aras nda var olan dostluk, dayan flma, iflbirli i duygular daha da güçlenmifl olacak dedi. Etkinli in proje koordinasyonunu üstlenen Anadolu Halk Mutfa Derne i Baflkan Adnan fiahin ise, bu etkinli in, Türkiye de bugüne kadar gerçeklefltirilmifl en kapsaml ve özgün mutfak organizasyonlar ndan biri olaca na dikkati çekerek, Hatay n 600 çeflit yeme iyle Dünya Gastronomi fiehri olmak için UNESCO ya yapt adayl k baflvurusu kabul edilmifltir. Dünyada bu unvan alm fl sadece 3 flehir bulunmaktad r. Mutfak konusunda dünyada kabul gören Fransa, talya, spanya gibi Avrupa ülkelerinin yan s ra, derinlikli mutfaklara sahip Fas, Tunus, M s r gibi Orta Do u ülkelerine ça r yap yoruz fleklinde konufltu. Etkinli e kat l mc ülkelerin yan s ra, ulusal ve uluslararas gastronomi otoriteleri, mutfak yazarlar, profesyonel aflç lar, beslenme uzmanlar, ulusal üreticiler, turizmciler, g da ve tar m sektörü temsilcileri ile akademisyenleri de davet edilecek. (AA)

14 14 SPOR Şenol GÜNÜÇ 11 Nisan 2014 Cuma Bilic: İkinci Dünya Savaşı'nda değiliz Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, sezon sonunda yapacakları transfer çalışmalarında takımın tamamını değiştirmeyeceklerini belirterek, "Hali hazırdaki takım gerçekten takdir edilmeyi hak ediyor. Bu iyi iş çıkaran takımda bazı değişimler ve dönüşümler yaratarak sezondan sezona kendini geliştirecek bir ekip oluşturmak istiyoruz" dedi. İSTANBU- BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen sohbet toplantısında konuşan Bilic, siyah-beyazlı ekibin kadrosunda bulunan 10 yabancı oyuncunun 7'sinin sözleşmesinin biteceği hatırlatılarak yöneltilen "Kaç yabancı oyuncu düşünüyorsunuz, yönetimin dünya yıldızı alma fikrine yaklaşımı nedir?" sorusuna verdiği yanıtta, takımın tamamını değiştirecek hamleler yapmayacaklarını ifade etti Ẏabancı kuralının ne olacağı konusunun da çok önemli olduğunu dile getiren Bilic şunları söyledi: "Biz mutlaka transfer döneminde aktif olmaya çalışacağız. Yabancıların sözleşmesi bitecek. Bu demek değil ki tamamı kulüpten ayrılacak. Bazı oyuncular kulüple gerekli anlaşmayı sağlarsa kalabilirler. Transferde hem Türk hem yabancı oyunculara yöneleceğiz. İsteriz ki tamamı dünya klasmanında olsun. Ancak bu mali konulara ve bizim ihtiyaçlarımıza bağlı. Transfer dönemi için iyi bir hazırlık yapıyoruz. Takımı tamamıyla değiştirmeyi planlamıyoruz. İyi giden takımı geliştirmeyi planlıyoruz. Bahsettiğiniz tipte oyuncular gelirse bundan memnun oluruz. Kesinlikle takımın tamamını değiştirecek hamleler yapmayacağız. Hali hazırdaki takım gerçekten takdir edilmeyi hak ediyor. Bu iyi iş çıkaran takımda bazı değişimler ve dönüşümler yaratarak, sezondan sezona kendini geliştirecek takım oluşturmak istiyoruz" Bilic, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde tribünde taraftarın arasında oturması, kendisine gösterilen ilgi ve Galatasaraylı taraftarlarla 'kartal pençesi' hareketi yaparak fotoğraf çektirmesiyle ilgili soru üzerine, "Nihayetinde bir savaşta değiliz, burada bir oyun oynuyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda değiliz, karşımızdakiler de Almanlar değil, rakip halinde olduğumuz takımlar ve kulüpler" diye konuştu. Herhangi bir tribünde oturabileceğini, bunun kendisi için sorun teşkil etmediğini anlatan Bilic sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer takımların taraftarlarıyla bir araya gelmek, onlarla konuşmak ya da fotoğraf çektirmek istediklerinde onlarla bir araya gelmek benim için gerçekten memnuniyet verici. Beni sevmelerinden, bana ilgi göstermelerinden memnun olurum. Oralara gitmemek, onların bu isteklerini geri çevirmek beni daha sıkı bir Beşiktaşlı haline getirmez. Nihayetinde bir savaşta değiliz, burada bir oyun oynuyoruz, İkinci Dünya Savaşı'nda değiliz, karşımızdakiler de Almanlar değil, rakip halinde olduğumuz takımlar ve kulüpler. Belki bunu söylemek bile ayıp ama Beşiktaş'a sadakati tartışılmayan bir hoca olarak, rakiplerin evlerine gittiğinizde onların taraftarlarını görmezlikten gelmek, sizi Beşiktaş'a daha sadık bir hale getirmez. Kartal pençesini yapmak bile bizim adımıza bir artıdır, avantajdır." Eleştirilerin odak noktası haline gelen savunma oyuncusu Dany'ye sahip çıkan Bilic, "Şimdiye kadar gösterdiği performanslar benim için oldukça tatmin edici" dedi. "Dany hak ettiği gibi bir muameleye tabi tutulamıyor" diyen Bilic, savunma oyuncusuyla ilgili şunları kaydetti: "Transferde bir stopere ihtiyacımız vardı, seçeneklerimiz de sınırlıydı. Dany en makul görünen seçenekti. Dany hakikaten iyi bir profesyonel. Elinden Bilic: Dany bunları hak etmiyor gelenin en iyisini yapıyor. Onun pozisyonundaki oyuncular için zorlayıcı bir taraf var. Kaleci ya da stoper olduğunuzda bir hatanız çok pahalıya mal olabilir. Bir taraftan da şimdiye kadar gösterdiği performanslar benim için oldukça tatmin edici. Dany, ne Slaven Bilic'in ne Önder Özen'in ne de başkasının oyuncusu, Dany Beşiktaş'ın oyuncusu. Asla ve asla kibirli davranan bir oyuncu değil. Tavrıyla ilgili hiçbir olumsuzluk yok. Elinden geldiğince uzlaşmacı davranıyor." Kayserispor maçında rakip takımın penaltı ve kırmızı kart itirazlarıyla ilgili Bilic, "Bana kalırsa hiçbiri için yüzde yüz penaltı denilemez ama İsmail'in de içinde bulunduğu son pozisyon için penaltı verilebilir. Pozisyon bizim aleyhimize gelişseydi Beşiktaş teknik direktörü olarak itirazda bulunabilirdim. Kırmızı kart itirazında da bence haklılar, kırmızı kart verilebilir. Kayserispor için üzgünüm. Çok şanssız bir sezon geçiriyorlar birçok sakatlık yaşadılar. Hakem kararlarından ötürü zor durumlarda kaldılar. Bu sezon herhalde ilk kez bizim lehimize olan tartışmalı hakem kararlarından bahsediyoruz. Çünkü sezon boyunca ne yazık ki çoğunlukla biz şikayet etmek durumunda kaldık. Çünkü adil bir muameleye tabi tutulmadığımızı hissettik ve ben sizlerin huzurunuzda çok kez şikayetçi oldum" değerlendirmesini yaptı. Sık sakatlık yaşanmaması adına neler yapacakları sorulan Hırvat teknik adam, tesislerdeki zemini değiştirmeyi planladıklarını dile getirdi. Sağlık ekibiyle sürekli konuştuğunu anlatan Bilic, sözlerini şöyle tamamladı: "Sakatlıkların bir çoğu darbeye bağlı olarak gerçekleşen ya da oyuncuların geçmişte yaşadıkları sakatlıkların nüksetmesi sonucu oluşuyor. Bazı görüşlere göre iyi bir sağlık ekibimiz var. Kamuoyunda böyle bir görüş olduğunu biliyorum. Antrenman yoğunluğunu dengeli bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da zemin meselesi var. Zeminin ideal olmadığını ben de kabul ediyorum. Yeni bir antrenör ekibi ve sağlık ekibi olmasına rağmen bazı sorunlar tekrarlıyor. Öğrendiğime göre zemin 12 yıldır kullanılıyor. Ömrünü doldurmuş. Zaten zemini de değiştirmeyi planlıyoruz. Sakatlıkların tek bir sebebi olamaz. Bundan ben de memnun değilim. Yakın dönemdeki planlamada sakatlıklara sebep olan faktörleri ortadan kaldırmak gerekiyor." (AA) Beşiktaş İntegral Forex çıkışta İSTANBUL- Beko Basketbol Ligi'nde 25. haftada geride kalırken, ikinci yarının başarılı takımı Beşiktaş İntegral Forex, Anadolu Efes'i yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti. Ligin ilk yarısında zirvenin gerisinde kalan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda ise müthiş bir performansa imza attı. Beko Basketbol Ligi'nin ikinci yarısında sadece deplasmanda Fenerbahçe Ülker'e mağlup olan "Kara Kartallar", diğer 9 karşılaşmadan ise galip ayrıldı. Beşiktaş İntegral Forex, bu süreçte üst sıralarda yer alan Galatasaray Liv Hospital, Pınar Karşıyaka, Uşak Sportif ve Anadolu Efes'i yenme başarısı gösterdi. Beşiktaş İntegral Forex, bir yandan seri galibiyetlere imza atarken, diğer yandan üst sıralardaki rakiplerinin mağlubiyetiyle avantajlı bir konum yakaladı. Siyah-beyazlı ekip, elde ettiği sonuçlarla averajla dördüncü sıraya kadar yükseldi. Siyah-beyazlı ekipte, Anadolu Efes karşısında 5 oyuncu çift haneli skorlara ulaştı. Doron Perkins 13, Lofton 12, Broekhoff ve Bajramovic 11'er ve Ruzic de 10 sayı üretti. Broekhoff, ayrıca 11 ribauntla pota altında takımına katkı verirken, Perkins de 7 ribaunt aldı. Anadolu Efes'te ise 13 sayı atan Planinic ve 10 sayı bulan Savanovic dışındaki oyuncular, skora katkıda bulunmakta zorlandı. Lacivert-beyazlı takım, böylece 4 maç sonra yenilgiyle tanıştı. Haftanın bir diğer ilginç karşılaşması Galatasaray Liv Hospital ile Pınar Karşıyaka arasında oynandı. Zirve mücadelesi veren iki takımın maçında ayrıca A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda beraber çalışacak Ergin Ataman ile Ufuk Sarıca rekabeti yaşandı. Son ana kadar büyük çekişmenin yaşandığı mücadelede sevinen Ataman'ın milli takımda yardımcılığını yapacak Ufuk Sarıca oldu. Ligin ikinci yarısında istediği sonuçları alamayan Galatasaray Liv Hospital'da Pınar Karşıyaka karşısında düşüş sürdü. Geçen hafta Fenerbahçe Ülker karşısında ağır bir yenilgi alan sarı-kırmızılı takım, sahasında İzmir temsilcisine de boyun eğdi. Ligin son şampiyonu; üst üste 3. yenilgisini alırken, ikinci yarıdaki 10 maçta, 7 kez mağlup oldu. Ligin lideri Banvit, galibiyet serisini 25. haftada da sürdürdü. Normal sezonu lider olarak bitirmeyi garantilemek için sadece 1 galibiyete ihtiyacı kalan Bandırma temsilcisi, son olarak Uşak Sportif'e üstünlük sağladı. Rakibi karşısında 17 top kaybı yapan lig lideri, ribauntlarda üstünlük sağladı. Banvit'te Samuel Mejia 18, Charles Davis ve Keith Simmons ise 14'er sayı üretti. Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe Ülker, Royal Halı Gaziantep'i deplasmanda mağlup etmesini bildi. Sarı-lacivertliler, zorlandıkları maçta pota altındaki oyuncularıyla sonuca gitti. Luka Zoric'in 19 sayı ürettiği maçta bir diğer uzun oyuncu Oğuz Savaş da 17 sayılık katkı verdi. Haftanın en ilginç sonuçlarından birine TOFAŞ imza attı. Olin Edirne'yi konuk eden Bursa ekibi, rakibini 59 sayı farkla yenerek tarihinin en yüksek sayısına ulaştı. TOFAŞ'ta 8 oyuncu çift haneli skora ulaşmayı başarırken, takımının en skorer ismi 20 sayıyla Marcus Demmon oldu. (AA)

15 SPOR Şenol GÜNÜÇ 11 Nisan 2014 Cuma15 Burhan Eşer, gollerine devam etmek istiyor SİVAS - Spor Toto Süper Lig'de bu sezon geride kalan haftalarda 12 kez gol sevinci yaşayarak gol krallığı yarışında iddialı duruma gelen Sivasspor'un orta saha oyuncusu Burhan Eşer, kariyerinin en başarılı günlerini geçiriyor. Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında Mersin İdmanyurdu ekibinden transfer ettiği ofansif orta saha oyuncusu Eşer, ilk sezonunda başarılı bir grafik çiziyor. Ligde geride kalan 28 haftada 27 maçta forma şansı bulan ve 2 bin 244 dakika sahada kalan Eşer, teknik direktör Roberto Carlos'un vazgeçemediği isimler arasında yer alıyor. Sivasspor'da 13 gollü Aatif Chahechouhe'den sonra en golcü isim olan Eşer, attığı gollerle kısa sürede taraftarın sevgisini kazanmayı başardı. Süper Lig'de Diyarbakır, Gençlerbirliği, Eskişehir ve Mersin İdmanyurdu formalarıyla 8 sezonda 185 maça çıkan ve bu maçlarda 20 kez fileleri havalandıran Eşer, Sivasspor formasıyla bu sezon oynadığı 27 lig maçında 12 gole imza atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemine imza attı. Burhan Eşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 12 gole ulaştığını ve bunu hiç penaltı kullanmadan başardığını söyledi. Her gol attığında çok büyük sevinç yaşadığını belirten Eşer, kırmızı-beyazlı ekibin Brezilyalı teknik direktörü Roberto Carlos'un hücum futbolunu tercih ettiğini, bunun da gol yollarında etkili olmalarını sağladığını vurguladı. Carlos'un sürekli ceza sahasında çoğalmalarını istediğini dile getiren Eşer, "Golü düşünen bir futbol yapımız var. Açık futbol oynuyoruz onun sıkıntılarını da defansta zaman zaman yaşıyoruz. Ancak seyir sevki yüksek maçlar çıkarıyoruz. Biz de oyuncular olarak maçlardan büyük keyif alıyoruz" dedi. Eşer, Carlos'un oyun sisteminin performansına ciddi katkı sağladığını aktararak, şunları kaydetti: "Yine sağ bekte Cicinho gibi çok önemli kariyere sahip bir isimle oynuyorum. Performansımın artmasına çok önemli katkı sağlıyor. Ondan çok şey öğrendim. Kariyerimin olgunluk döneminde sayılırım. Takım içerisinde sorumluluklar alıyorum. Bütün bunlar üst üste eklendiğinde kariyerimin en iyi dönemini geçirdiğimi söyleyebilirim. Önceki sezonlarda da çok iyi oynadığım dönemler oldu ama gol atınca gündeme geliyorsunuz. Önemli olan benim gol atmam değil, takımımın kazanması. Gol krallığı gibi bir iddiam yok ama gollerime devam etmek istiyorum." Sivasspor'un sezon sonunda Avrupa kupaları hedefine ulaşması için daha çok çalışmaları gerektiğini dile getiren Burhan Eşer, lig sonuna doğru bütün takımların şampiyonluk, ligden düşmeme ve Avrupa kupalarına katılma hedefleri için daha fazla direnç göstermeye başladıklarını, bu nedenle işlerinin daha zor olduğunu söyledi. Avrupa kupaları için yönetim, taraftar, teknik kadro ve futbolcular olarak daha fazla kenetlenmeleri gerektiğini vurgulayan Eşer, kırmızı-beyazlı taraftarın her zaman takımının yanında olmasını istedi. Orta saha oyuncusu Eşer, her futbolcu gibi kendisinin de hayalinin A Milli takım formasını giymek olduğunu belirterek, "Açıkcası bir türlü kısmet olmadı. Her futbolcu gibi ben de milli takımda oynamayı isterim" diye konuştu. (AA) Falcao'nun umudu sürüyor ANKARA - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco'nun teknik direktörü Claudio Ranieri, ocak ayında dizinden sakatlanan öğrencisi Radamel Falcao'nun hızla iyileştiğini ve Brezilya'da düzenlenecek 2014 FIFA Dünya Kupası'na yetişebileceğini bildirdi. İtalyan teknik adam, Kolombiyalı forvetin tedavi süreci hakkında Canal+ televizyonuna yaptığı açıklamada, "Falcao inanılmaz biri. Eskisinden daha diri. Koşulara başladı ve durumu iyiye gidiyor. Bu şekilde devam ederse bizim için sezonu kapatmış olsa da Dünya Kupası'nda Kolombiya için oynayabilir" ifadelerini kullandı. Monaco'nun, ligin 32. haftasında Nantes 3-1'i yendiği maçın ardından konuşan 28 yaşındaki Falcao, Brezilya'nın 12 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde evsahipliği yapacağı 2014 FIFA Dünya Kupası'na yetişip yetişemeyeceği konusunda şunları kaydetmişti: "Dünya Kupası'nda oynayabileceğimi umuyorum ama kesin bir şey söylemek için çok erken. Fizyoterapi çok iyi gidiyor. Dizim de tedaviye çok iyi yanıt verdi. Şu an için beklenen zaman çizelgesinin biraz önündeyim. Yine de gün gün ilerlememiz gerekiyor. Futbola dönmek için gereken istek ve motivasyona sahibim." Monaco ile Chasselay arasında 22 Ocak'ta oynanan Fransa Kupası (Coupe de France) karşılaşmasında Türk asıllı oyuncu Soner Ertek'in sakatladığı oyuncunun, sol ön çapraz bağları yırtılmıştı. Oynadığı son dört sezonda da 30'un üzerinde golü bulunan Falcao, en büyük hayalinin Dünya Kupası'na katılmak olduğunu her fırsatta dile getiriyor. (AA) Yılmaz Vural galibiyete hasret kaldı MERSİN - PTT 1. Lig'in 29. haftasında Mersin İdmanyurdu'nun başına geçtiğinde kalan 10 maçı da kazanmayı hedeflediklerini söyleyen deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, takımıyla çıktığı ilk 2 maçı kazandıktan sonra adete galibiyete hasret kaldı. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'den düşen Mersin temsilcisi, bu sezona lige tekrar dönme hedefiyle başladı. Geçen yıl takımın başına geçen Hakan Kutlu yönetiminde yeni sezona başlayan kırmızı-lacivertli ekip, inişli ve çıkışlı performans gösterdi. Şubat ayı başında yapılan olağanüstü kongrede kulüp başkanlığına yeniden seçilen Ali Kahramanlı da yönetim kurulunu yeniledi. Bu arada, ligde 26. haftada TKİ Tavşanlı Linyitspor'a 4-0 mağlup olunması takımda huzursuzluk yaratırken, 28. haftada da Tekden Denizlispor karşısında alınan 2-0'lık yenilgi sonucu Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı. 29. haftada ise Mersin İdmanyurdu'nun başına teknik direktör Yılmaz Vural getirilirken, deneyimli isim imza töreninde yaptığı açıklamada, kalan 10 maçı da kazanmayı hedeflediklerini, bu nedenle beraberliğe primi kaldırdıklarını bildirdi. Bu açıklamanın ardından çıkılan ilk maçta Mersin ekibi "Çukurova derbisi"nde Adana Demirspor'u Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda 2-0 yendi. Daha sonra ise Boluspor ile deplasmanda karşılaşan Mersin İdmanyurdu bu maçtan da 2-1 galip ayrıldı. Mersin İdmanyurdu, Vural yönetiminde çıktığı üçüncü maçta, Akdeniz Oyunları'nın açılış ve kapanış törenlerine ev sahipliği yapan Mersin Stadyumu'nda oynanan ilk futbol maçı olarak da tarihe geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında ise 0-0 berabere kaldı. Daha sonra deplasmanda 1461 Trabzon ile karşılaşan Mersin İdmanyurdu 2-2 berabere kaldı. Onun ardından 33. haftada Balıkesirspor ile sahasında karşılaşan Mersin temsilcisi 1-0 mağlup ayrılırken, Vural da takımıyla ilk kez yenilgiyle tanıştı. Mersin ekibi 34. haftada ise Samsunspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalırken, Vural da 4 haftadır galibiyete hasret kaldı. İlk 2 sıradan Süper Lig'e yükselme hedefiyle yola çıkan Mersin ekibi, alınan sonuçların ardından zirveden oldukça uzaklaştı. Şu an liderle arasında 13 puan fark bulunan Mersin İdmanyurdu, 56 puanla 6. sırada yer alıyor. Tüm hedeflerini artık play-off'a göre yapan kırmızılacivertliler, bu maçlarla Süper Lig'e dönmeyi istiyor. (AA)

16 11 Nisan 2014 Cuma Yasemin AYDO DU Minik yüzler "oyuncak kumbaras " ile gülüyor Van kahvalt s Guinness'e aday VAN - CEMAL AfiAN - Van Ticaret ve Sanayi Odas (TSO), "dünyan n en kalabal k kahvalt sofras " rekorunu k rmak için Guinness Türkiye Temsilcili ine müracaat etti. Bölgede yetiflen birçok kokulu bitkinin kar fl m yla yap lan "otlu peynir", un, tereya ve yumurtan n kar fl m yla oluflan "murtu a" ve tereya nda kavrulan ö ütülmüfl bu dayla yap lan "kavut" gibi yaklafl k 20 çeflit ürünle kentin marka de eri olan Van kahvalt s, flimdi de Guinness Rekorlar Kitab 'na girmeye haz rlan yor. Yöreye özgü ürünlerle hem göze hem de mideye hitap eden Van kahvalt s n dünyaya tan tmak amac yla yap lacak rekor denemesinde 30 bin kifli ayn anda kahvalt yapacak. Tarihi kentle özdeflleflen binlerce y ll k kahvalt kültürünü dünyaya tan tmak amac yla ilk etapta marka tescili için Türk Patent Enstitüsüne baflvuru yapan Van TSO, flimdi de Guinness Rekorlar Kitab için Guinnes Türkiye Temsilcili ine müracaatta bulundu. Van TSO Baflkan Necdet Takva, AA muhabirine, Guinness Türkiye Temsilcili iyle yapt klar görüflmede "dünyan n en kalabal k kahvalt sofras " kategorisinde yar flma konusunda ortak karara vard klar n ve bu çerçevede haz rl k yürüttüklerini söyledi. "Dünyan n en uzun kahvalt sofras " yönünde bir projelerinin oldu unu ancak bu kategoride daha önce bir denemenin yap lmamas ndan dolay, "en kalabal k kahvalt sofras kurma" fleklinde karar ald klar n dile getiren Takva, flöyle konufltu: "Organizasyonun 1 Haziran 2014 Pazar günü yap lmas n planl yoruz. Dünyada bir ö ünüyle ünlü baflka bir kent olmad için Van kahvalt s n ulusal ve uluslararas düzeyde tan tma yönünde bir çabam z var. Ayn dönemde kentte bir de inci kefali göçü yaflan yor. Kentimize gelen insanlara bu iki güzelli i göstermek istiyoruz. Yerel seçimleri atlatt k. Enerjimizin ço unu rekorlar kitab na girmek için kullanaca z. Kahvalt ya 30 bin kiflinin kat lmas n hedefliyoruz. Say konusunda endiflemiz yok. Onlarca çeflit ürünün sunuldu u Van kahvalt s n n bilinirlili ini art rmak istiyoruz." KENTTE YAfiAYANLAR PROJEY SAH PLENMEL Bunun sadece Van TSO'nun yürütece i bir çal flma olmad n, kentte yaflayanlar n da bu projeyi sahiplenmesi gerekti ini ifade eden Takva, tüm insanlar n kendi kültürüne sahip ç kmas yla baflar l olabileceklerini bildirdi. Bu nedenle Valilik, Van Belediyesi, YYÜ, Do u Anadolu Kalk nma Ajans, TOBB, Baflbakanl k Tan t m Fonu'ndan de destek alabileceklerini kaydetti. Etkinli i, Van Kalesi yan ndaki Kültür Park 'nda düzenleyeceklerini aktaran Takva, flunlar ifade etti: "Görsel aç dan skele Sahili çok önemli mekan ama büyüklü ü 30 bin kifliye hizmet vermeyi mümkün k lm yordu. Bu nedenle Kültür Park 'nda bu etkinli i gerçeklefltirece iz. 30 bin kifliye kahvalt kutular da taca z. 20 çeflit orijinal Van kahvalt s ürünlerinin bulundu u kahvalt kutular da taca z. Daha önce ABD'de yaklafl k 20 bine yak n kat l mla gerçekleflen bir kahvalt rekoru hayata geçirilmifl. Amac m z 30 bin ile bunu k r lamayacak düzeyde yeniden dizayn etmek. Van' n deste iyle bunu baflaraca m za inan yoruz. D flar dan birçok firman n ve farkl kesimlerden insanlar n katk sunma talepleri var. Bizimle irtibata geçiyorlar. Bu etkinlikten aln m z n ak yla ç kaca m za inan yoruz." Van kahvalt s n n markalaflt r lmas ve belli standartlara çekilmesi yönünde çabalar n n oldu unu da an msatan Takva, marka konusunda Türk Patent Enstitüsü'ne müracaatta bulunduklar n ve baflvurular n n kabul edildi ini bildirdi. HER YIL KAHVALTI FEST VAL DÜZENLENECEK Van kahvalt s ndaki en önemli de erlerden birinin otlu peynir oldu unu, bunun yan nda kente has ürünlerinde servis edildi ini söyleyen Takva, otlu peynirde kullan lan otlar n dünyan n baflka bir yerinde yetiflmedi ini dile getirdi. Takva, konuflmas n flöyle tamamlad : "1700 metre rak mda yaflayan insanlar z. Ortalama da yüksekli imiz 3 bin metre ve buran n bitki floras baflka yerde yok. Burada endemik türlerle üretilen peynir bizim kahvalt m z n en temel de erlerinden biri. Ayn zamanda kavut, murtu a, Van bal, cac k gibi ürünlerimiz var. Dünyada baz kentler belli ürünlerle ünlenebilirler. Kebap, baklava gibi tek bir çeflidiyle ünlü kentler var ama bir ö ün yemekle ünlenen baflka bir kent yok. Buna sahip ç kmam z gerekiyor. (AA) SAMSUN - LYAS GÜN - Samsun'un Ayvac k ilçesinde 23 anaokulunda e itim alan 290 ö renciye, sosyal medya üzerinden bafllat lan "Oyuncak Kumbaras " projesi kapsam nda Türkiye'nin dört bir yan ndan adeta oyuncak ya yor. Ayvac k Kaymakaml ile Ayvac k Anaokulunca 2013 y l nda ilçedeki 23 okulda, 290 minik ö renci için sosyal medya üzerinden bafllat lan projeye ülke genelinde büyük destek verildi. Kampanya için gönderilen oyuncaklar kaymakaml kta toplanarak çocuklara da t l yor. Ayvac k Kaymakam Can Kaz m Kuruca, AA muhabirine, geçen y l bafllat lan projede önemli aflama katettiklerini söyledi. lçenin köy okullar nda okuyan çocuklar n birço unun oyuncak sahibi olamad n anlatan Kuruca, "Biz de minik ö rencileri oyuncak sahibi yaparak onlar mutlu etmek için kampanya bafllatt k. Sosyal medya üzerinden yürütülen kampanya sayesinde Türkiye'nin do usundan bat s na, güneyinden kuzeyine kadar her taraftan oyuncak geliyor" dedi. Foto raf n Dili "Kampanyam z Türkiye'nin genelini kapsayan ç haline gelmifltir" diyen Kuruca, "Her ay bir anaokulumuza, gelen oyuncaklar da t lmakta. Bugüne kadar 12 anaokulunda 80 minik ö rencimize oyuncaklar teslim edildi" ifadelerini kulland. - "Çocuklar n tebessümü yetiyor" Kaymakam Kuruca, oyuncaklar alan çocuklar n yüzlerindeki tebessümün kendilerini mutlu etti ini dile getirerek, flunlar kaydetti: "Burada hedefimiz çocuklar n yüzüne bir gülücük kondurabilmektir. Kurumsal firmalardan, her taraftan oyuncak geliyor. Vatandafllar m zdan sadece yeni oyuncaklar de il y llard r kullanmad klar, kimseye vermeye k yamad klar oyuncaklar n da istiyoruz. Oyuncak toplamaya devam ediyoruz." Ayvac k ilçesine aileleriyle oyuncaklar n getiren minik çocuklar ise oyuncaklar n hiç oyunca olmayan arkadafllar yla paylaflman n mutlulu unu yaflad klar n ifade etti. (AA)

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ANKARA YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. ŞUBAT 2014

ANKARA YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. ŞUBAT 2014 ANKARA YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU ŞUBAT 2014 SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırma 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde, Ankara Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini,

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

HER ZAMAN YANINDAYIZ

HER ZAMAN YANINDAYIZ HER ZAMAN YANINDAYIZ Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Üyelerimizin isteklerini dikkate alıp, sanayi ve ekonomik alanda Balıkesir in sürekli gelişimini sağlayacağız dedi Balıkesir Sanayi Odası

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR Ek listede belirtilen makine ve ekipman alımlarına ilişkin faaliyetleri Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı