Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor"

Transkript

1 6 VEK L tart flmas Yerel seçimlerde belediye baflkan seçilen 6 milletvekilinin TBMM üyeli- i sona erdi. Yaz okundu TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Bal - kesir Milletvekili Ahmet Edip U ur, AK Parti stanbul Milletvekili Enver Y lmaz, AK Parti Gaziantep Milletvekili Fatma fiahin, CHP K rklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimo lu, CHP Edirne Milletvekili Recep Gürkan, AK Parti Antalya Milletvekili Menderes Mehmet Tevfik Türel'in, Mahalli dareler Seçiminde belediye baflkan seçilerek mazbatalar n ald klar na ve belediye baflkanl görevlerine bafllad klar na dair TBMM Baflkanl 'na sunduklar yaz lar okutuldu. MERAL AKfiENER TBMM Baflkanvekili Meral Akflener, söz konusu milletvekillerinin, belediye baflkanl görevlerini tercih etmeleri nedeniyle milletvekilliklerinin, belediye baflkanl görevlerine bafllad klar tarih itibariyle sona erdi ini söyledi. KAMER GENÇ CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, milletvekilinin TBMM üyeli inin düflmesi için oylamaya sunulmas gerekti ini, aksi halde bu uygulaman n anayasaya ayk r olaca n savundu. OKTAY VURAL MHP Grup Baflkanvekili Oktay Vural ise söz konusu milletvekillerinin TBMM Baflkanl 'na sundu- u yaz lar n, ayn zamanda milletvekilinin kendi iradesiyle TBMM üyeli inden istifa etti i anlam n tafl d n söyledi. Sandalye da l m Belediye baflkan seçilen 6 milletvekilinin TBMM üyeliklerinin sona ermesiyle birlikte Meclis'teki bofl üyelik say s 8'e yükseldi. Buna göre sandalye da l m flöyle: Adalet Ve Kalk nma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Milliyetçi Hareket Partisi...52 Bar fl Ve Demokrasi Partisi...22 Ba ms z Milletvekili...15 Halklar n Demokratik Partisi...8 Toplam Fehmi Koru Akl m z hep bafl m zda olsun 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M. fievki Kavurmac Ayd nl k 3. Sayfada Murat Duman Duman l Belde 5. Sayfada ISSN Nisan 2014 Cuma Fiyat 25 Kr Baflkanlar takipteyiz USLU: fiart! TBMM dare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Meclis'teki güvenlik zaafiyetini önlemek amac yla mutlaka randevulu sisteme geçilmesi gerekti ini söyledi. HABER 12. SAYFADA Sald rgan cezaevinde K l çdaro lu na sald ran Orhan Ö, baflka bir cezaya iliflkin denetimli serbestlik yükümlülü- ünü yerine getirmedi i gerekçesiyle kalan cezas n çekmek üzere Sincan Cezaevine gönderildi. www. HABER 12. SAYFADA gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor Yerel seçimi yapt k yeni baflkan seçtik Yeninin kimi eski kimisinden vazgeçtik Sözümüz baflkanlara; demen bofl vaat saçt k Tebrik fasl tamam da bilin ki takipteyiz Partisi hiç fark etmez kim ne dedi yaz l Vatandafllar uyan k haf zada kaz l Kimi p roje yüklü kimisiyse s z l Tebrik fasl tamam da bilin ki takipteyiz Yaz s Dursun 3. SAYFADA ERKILIÇ YUMRUK Gümrük Birli i'nin sa lad yap sal de- iflim ve getirdi i yeni rekabet zihniyetinin, Türkiye'nin dönüflümünde önemli bir rol oynad n belirten Hisarc kl o lu. "AB geçmiflte Türkiye'yi Serbest Ticaret Anlaflmalar - na taraf etmek istedi, Türkiye kabul etmedi. Arkadafl biz o gün yanl fl yapt k, biz yanl fltan dönmek istiyoruz, bu Serbest Ticaret Anlaflmalar 'na bizi de taraf edin" dedi. HABER 7. SAYFADA Tüm belediye baflkanlar için yaz lan bir dörtlük ile takip uyar s Meclis eymifl! AK Parti Gaziantep Milletvekili fiamil Tayyar, bir televizyon program nda, "Abdullah Gül'ün yeniden Baflbakan olmas n arzuluyor musunuz?" sorusuna yan tlarken, Cumhurbaflkan Abdullah Gül, partiye dönerse kimsenin itiraz olmaz, etse de anlam olmaz. Ama Abdullah Gül'ün partiye dönmesini do ru bulmuyorum dedi. yi dan takip edebilirsiniz Konuyla ilgili tart flmalar, özellikle Meclis'te dört siyasi partinin grup toplant s n n yap ld sal günleri üzerinde yo unlaflt. TBMM'deki kay tlara göre, sal günleri Meclis'e 10 binin üzerinde ziyaretçi geliyor. Ziyaretçilerin Meclis'e girifllerinin ayn saatlere denk gelmesi, yo unlu u art r yor. Söz konusu yo unluk içerisinde güvenlik önlemlerinin daha sa l kl flekilde yürütülebilmesi için al nan yeni önlemler kapsam nda randevulu sistem bulunuyor. Bundan böyle ziyaretçiler, Meclis'e randevu alarak gelebilecek. Meclis'e gelen vatandafl n, kimi ziyaret etti i sistemde kay tl olacak. Ayr ca Meclis'te ziyaretçiler, kendilerine verilecek çipli kartlar kullanarak yerleflkedeki binalara girebilecek. Böylece, ziyaretçilerin hangi saatler aras nda hangi binaya girifl yapt da kay t alt na al nacak. Hisarc kl o lu ndan bir övgü, bir beklenti TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Gümrük Birli i, Türkiye'nin ekonomik dönüflümünün asl nda mihenk tafl d r" diye konufltu. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Avrupa Birli i (AB) -Türkiye Gümrük Birli i De erlendirme Raporu lansman toplant s n n aç l fl nda yapt konuflmada yapt konuflmada, önemli mesajlar verdi. fiamil Tayyar dan Gül e T RAZSIZ T RAZ! HABER 12. SAYFADA Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi CHP Genel Baflkan Kelam K l çdaro lu na yap lan yumruklu sald r n n ard ndan gündeme gelen TBMM'de güvenlik önlemleri kapsam nda, bundan böyle randevu sistemiyle ziyaretçi kabul edilecek. Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Türk okullar kapat lamaz D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, Kanal 24 televizyonunda gündeme iliflkin sorular cevaplarken çok önekli aç klamalarda bulundu. Baflbakan Erdo an n cumhurbaflkan adayl konusundaki soruyu yan tlarken, "Kimse hiçbir flekilde tereddüt ifade etme hakk na da haddine de sahip de ildir. Say n Baflbakan m z, Cumhurbaflkan olmak isterlerse hem hakk d r hem de buna gücü yeter" diyen Davuto lu, "E er, talep ederse, böyle bir kanaat, irade beyan ederse hakk d r. Meflrudur ve bizim için, benim kanaatimi soruyorsan z, arkas nda sonuna kadar durmam z gereken bir hakt r" diye konufltu. "(Yurtd fl ndaki Türk okullar ) Hay r kapatmak diye bir talimat yok. Nerden ç km fl? diye soran Davuto lu, "fiu ana kadar o okullar bu hale gelmiflse, ne diyorum her birinde Say n Baflbakan m z n ve D fliflleri Bakan olarak eskiden beri Cumhurbaflkan m z n, Say n Babacan' n, benim eme im var dedi. AÇ-KAPA! HABER 12. SAYFADA Darbecilere tepki darbesi M s r hükümeti, Müslüman Kardefller yanl s 529 kifliye verilen idam cezas n n uygulanmayabilece ini belirtti. M s r D fliflleri Bakan Nebil Fehmi, karar n nihai olmad n söyledi. Karar n temyiz hakk oldu unu hat rlatan Fehmi, Müslüman Kardefller yanl lar na verilen idam cezalar n n uygulanmayabilece ini belirtti. D fliflleri Bakan ayr ca cumhurbaflkan n n af yetkisini kullanabilece ini de kaydetti. 10 Nisan 2014 Resmi Gazete Ekonomi Bakanl na, Kalk nma Bakan Cevdet YIL- MAZ n Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Belediye ve Ba l Kurulufllar ile Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlar na Dair Yönetmelikte De ifliklik

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 11 Nisan 2014 Cuma Meltem Ekiz Gazze-İsrail sınırındaki Filistinlilerin hikayesi belgesel oldu... GAZZE - Gazze'de Mizan İnsan Hakları Merkezi, Gazze İsrail sınırındaki tampon bölgede yaşayan Filistinlilerin zorlu yaşam hikayesini anlatan "Adaleti Beklerken" adlı kısa bir belgesel film hazırladı. Filmin yönetmenliğini yapan Muhammed Nayif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'nin İsrail sınırındaki tampon bölgede yaşayan Filistinlilerin çektiği sıkıntıları ve İsrail yönetimi tarafından maruz kaldıkları askeri ve psikolojik baskıyı, bu filmle tüm dünyaya duyurmak istedik" dedi. Çekimleri iki günde tamamlanan filmin bazı Avrupa ülkelerinde ve çeşitli sosyal paylaşım sitelerinde gösterileceğini belirten Nayif, "Çekimler sırasında İsrail sınırına yaklaşarak hayatımızı tehlikeye attık diyebilirim. O bölgeye ulaştığımızda İsrail tarafında birden askeri bir hareketlilik belirdi" ifadesini kullandı. Nayif, "Film, İsrail savaş uçakları tarafından sınıra 300 metre uzaklıktaki evine düzenlenen saldırılarda eşini kaybeden ve kamplarda yaşamak zorunda kalan Nasır Ebu İsayyid adındaki bir Filistinlinin hikayesini ele alıyor" diye konuştu. Gazze'nin kuzeyinde sınır şeridine 300 metre mesafedeki alanı "tampo bölge" olarak kabul eden İsrail, Filistinlilerin bu alanda tarım faaliyetleri yapmasını engelliyor. İsrail ve Filistin arasında 8 gün süren ve 160 Filistinlinin hayatına mal olan savaşın ardından 2012 yılında imzalanan ateşkes anlaşmasında söz konusu bölgenin Filistinli çiftçilerin kullanımına açılması kararlaştırılmıştı. Ancak anlaşmayı ihlal eden İsrail, söz konusu bölgeye giren Filistinlileri zaman zaman hedef almaya devam ediyor. (AA) 21:30 ZOR BABA 20:15 BIÇAĞIN İKİ YÜZÜ Orijinal Adı : Meet The Parents Yönetmen : Jay Roach Oyuncular : Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo Yapım : 2000 Romantik / Komedi rkek hemşire olarak çalışmakta olan Greg Focker, uzun süredir birlikte yaşadığı Pam e evlenme teklif etmeyi planlamaktadır. Pam ona evet demeden önce babasından kendisini resmen istemek zorunda olduğunu söyler. Böylece sevgilisinin anne ve babasıyla tanışacağı ve orada geçireceği günlerin hiç de kolay olmayacağı bir yolculuğa çıkmak zorunda kalan Greg, başına geleceklere katlanacak gücü Pam e olan sevgisinden alacağını düşünmektedir. Pam'in babası eski bir CIA ajanıdır ve evinin bodrumunda bir yalan makinesi bulunmaktadır. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Blade Yönetmen:Stephe n Norrington Oyuncular:Wesle y Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson Yapım Yılı:1998 Tür:Aksiyon/ Macera Dünya vampir saldırısı altındadır. Vampirler genç yaşlı, çocuk, hamile dinlemeksizin herkese saldırıp karınlarını doyurmaktadırlar. Günlerden bir gün karnında bebeği olan hamile bir kadına saldırırlar. Kadın orada hayatını kaybeder ama bir mucize eseri karnındaki çocuk ölmez. Artık yarı insan olan bu çocuk, diğer yarı genlerinde ise vampir genleri taşımaktadır. "Hayat Sana Güzel" Başrollerini Şevket Çoruh, Hande Katipoğlu, Tuba Ünsal, Timur Acar ve Dilberay'ın paylaştığı filmin konusu özetle şöyle: "İstanbul'un büyük inşaat şirketlerinden birisinin sahibi olan Azmi, Güneydoğu Anadolulu toprak ağası çok zengin bir ailenin oğludur. Güzel eşi ve oğluyla yolunda giden, mutlu bir evliliğe sahiptir. Azmi'nin baş edemediği kabusu, ölüm korkusudur. Tahlillerinin sonucunu öğrenmek için gittiği hastanede, iki aylık ömrü kaldığını öğrenen Azmi, büyük bir şok geçirir. Kendisine cennet kapılarını açmak için hazırlıklar yapmaya başlar." "Joe" "George Washington" ile New York Film Critics Circle'da "En İyi İlk Film" ve Toronto Film Festivali'nde "Keşif Ödülü", "Yolların Prensi" ile 2013 Berlin Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü" kazanan yönetmen David Gordon Green'in son filmi "Joe", sinemaseverlerle buluşacak. Uluslararası festivallerden tam not alan filmde, Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage'e, Tye Sheridan, Adriene Mishler, Heather Kafka ve Ronnie Gene Blevins eşlik etti. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Rio-2" Dünya çapında izlenme rekorları kıran "Ice Age", "Ice Age: Dinozorların Şafağı" ve "Ice Age: Kıtalar Ayrılıyor" filmlerinin yönetmeni Carlos Saldanha'nın son filmi "Rio-2" vizyona girecek. Saldanha, doğduğu şehir Rio'yu bir bir kuşun hayat hikayesiyle beyaz perdeye taşıdığı filmin senaryosunu, Don Rhymer ile yazdı. Filmin müziği Brezilyalı besteci John Powell ve Brezilyalı efsane müzisyen ve filmin müzik yapımcısı Sergio Mendes'in rehberliğindeki ekiple oluşturuldu. "Hızlı ve Korkusuz" Yönetmen Mukunda Michael Dewil'in son filmi "Hızlı ve Korkusuz"un yapımcılığını, Ryan Haidarian ve Peter Safran üstlendi. Filmde, geçen yıl hayatını kaybeden Paul Walker ile Naima McLean, Gys de Villiers, Leyla Haidarian rol aldı. "Michael, son 5 yıl içinde hiç görmediği karısını görebilmek için tahliye koşullarını hiçe sayan bir eski suçludur. Havaalanından kiralığı araç, son dakika yaşanan bir elektrik kesintisi ile karışmıştır. Araçtan kendisine ait olmayan bir telefon sesi duyar. Peaches Geldof hayatını kaybetti! LONDRA - İrlanda asıllı şarkıcı Bob Geldof'un kızı Peaches Geldof'un 25 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. İngiliz polisi, bir kadının sağlığından duyulan endişe nedeniyle kent yakınlarında bulunan Wrotham'da bir adrese gidildiğini bildirdi. 25 yaşındaki kadının olay yerinde öldüğü açıklanırken, polis "Bu aşamada, ölümün ani olduğunu ve nedeninin bilinmediğini" kaydetti. Bob Geldof ise kızının ölümüyle ilgili, "Acımız tarif edilemez. Çok güzel bir çocuktu. Bir daha onu göremeyecek olmaya nasıl dayanacağız" açıklamasında bulundu doğumlu olan Peaches Geldof, bir dönem moda yazarlığı ve modellik yapmıştı. Geldof'un uyuşturucu bağımlısı olduğuna dair daha önce İngiliz basınında haberler çıkmıştı. Son dönemde televizyon sunuculuğu yapan Peaches Geldof, müzisyen Thomas Cohen ile evliydi ve iki oğlu vardı. Peaches Geldof 11 yaşında, annesini aşırı dozda uyuşturucu kullanmaktan kaybetmişti. 62 yaşındaki Bob Geldof şarkıcılığının yanı sıra birçok ülke yararına düzenlediği konserlerle siyasi aktivist olarak da tanınıyor. (AA)

3 YEREL SEÇİM Gözde Kişin 11 Nisan 2014 Cuma 3 Eski-yeni seçilen belediye başkanları bilsin ki; TAKİPTEYİZ Dursun ERKILIÇ Yerel seçim bitti, tartışmaları sürüyor. Biz artık, bu tartışmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olacağız. Seçim süreci herkes için yoğun ve yorucu geçti. Liderler kadar adaylar da koşturdu. Ev ev, salon salon, meyden meydan dolaşan adaylar, oy verme işleminin bitmesiyle birlikte büyük bir heyecanla sonuçlara beklemeye başladı. Kimi açık ara kazanmanın keyfini sürdü, kimi küçük oy farklarıyla kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı, kimi de bu işte bir iş var diyerek itirazlarda bulundu. Bunlardan biri de CHP nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş idi. Yazının başında, mücadele sürecini devam ettiren Yavaş ı bir dörtlük ile anıp, başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını alan Melih Gökçek olmak üzere Başkentin diğer belediye başkanlarına seslenelim. Veysel Tiryaki YSK: Başkan Gökçek Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin tüm itirazlarını oybirliğiyle reddetti. CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından İl Seçim Kuruluna oyların yeniden sayılması, iptal edilen oyların yeniden değerlendirilmesi ve birleştirme tutanaklarına ilişkin itirazda bulunmuş, itirazlar, İl Seçim Kurulunca reddedilmişti. Bunun üzerine CHP, itirazları YSK'ya taşıdı. CHP ayrıca, seçimin "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptal edilmesini istedi. YSK, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazlarını yerinde bulmayarakoybirliğiyle reddetti. Yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Melih Gökçek, hafta sonu mazbatasını almıştı. Mansur Yavaş için derim ki; Gökçek ne derse desin Mansur Yavaş direndi Ona kalsa iş bitti o makama girendi Yasa, masa ne varsa bütün yollar denendi Kazandığı takdirdir, seçim gitse de elden Melih Gökçek, (kendi deyimiyle) sadece bir CHP uzmanı değil, aynı zamanda bir seçim üstadı dır. Gençlerin, anadan doğma belediye başkanı olarak tanıdığı Gökçek, her seçimde birileriyle kavga etse de seçilmeyi bilmiş bir büyük tecrübedir. Yine öyle oldu ve Ankara da ipi göğüslediğine inanarak mazbatasını aldı. İzninizle, kısa bir girizgahın ardından Gökçek ve Ankara nın diğer belediye başkanlarına seslenmek istiyorum Yerel seçimi yaptık yeni başkanı seçtik Yeninin kimi eski kimisinden vazgeçtik Sözümüz başkanlara; demen boş vaat saçtık AK Parti Ankara da çok başarılı oldu Yirmibeş ilçe vardı yirmisini o aldı Büyükşehir de belli yine Gökçek e kaldı Gökçek mazbatasını aldı mesajlar verdi Oy oranıyla hizmet üstünde ayrı durdu Çamlıdere ve Çubuk turnayı gözden vurdu Partisi hiç fark etmez kim ne dedi yazılı Vatandaşlar uyanık hafızada dizili Kimi pıroje yüklü kimisiyse sızılı Gültekin Ayantaş la Akyurt devam yoluna İlçe sanayikentibandı taktı koluna Çok hizmetler yapıldı gittik gördük biline Altındağ ı biliriz adına yakışıyor Veysel Triyaki sade tembelle takışıyor Herkes alınan oy a gıptayla bakışıyor Lokman Ertürk Kazan ı icraatla kazandı Şahidiyiz ilçesi hizmet ile bezendi Başkanların içinde başı dimdik gezendi Keçiören Başbakan ağırlayan ilçedir Mustafa Ak kazandı icraatı külçedir Türk tarihi burada Estergon dur, kıl çadır Kızılcahamam daki nimetler bal, börektir Adayların hepsinde başkan olmak erektir Muhittin Güney aldı tebrik etmek gerektir Mesut Akgül, Mamak a yüz naklini yaptırdı Başkanlığı böylece kendisine kaptırdı Başkanlık yolundayken muhalifi saptırdı Pursaklar, Ak Partiyle yeni ilçe olmuştu Selçuk Çetin kendini başkanlıkta bulmuştu Yine kazandı, demek, Allah nasip kılmıştı Fethi Yaşar Başkan ki CeHePe li birisi Gördük Yenimahalle iş ve hizmet dirisi Bu döneme inşallah yapılanın darısı Elmadağ a sevdalı Gazi Şahin seçildi İlçede geçen dönem çokça sorun geçildi Yeni dönem için de pek çok vaat biçildi Çubuk turşu kokulu bir çok hizmet bekliyor Tuncay Acehan buna dönük mesaj ekliyor Pilan, pıroje hazır beş yıl için saklıyor Bülent Taşan Ayaş ı CeHePe liden aldı Anlatacaktır elbet nasıl bir ilçe buldu Ayaşlıya söz verdi, vaat, pıroje saldı Fethi Yaşar İbrahim Gürbüz, Bala ilçesinin başkanı Başarısız olacak demek elbet boş kanı Başarılı olacak demek elbet hoş kanı Beypazarı farklı yer seçimi de farklıydı Ak Parti için konu biraz yandan çarklıydı Tuncer Kaplan la oylar Ak Partiye arklıydı Çankaya CeHePe nin kalesidir yakılmaz Alper Taşdelen rahat kazandı ki yıkılmaz Rahat olmak ayrı şey hizmet gelsin bıkılmaz Hazım Caner Can ile Çamlıdere alındı Başarı başkan ile Ak Partinin bilindi İlçeye hizmet için halka hadim kılındı Etimesgut ta Enver Demirel galip geldi Zaten başkandı orda kendini başkan buldu Bitecek, yapılacak; hizmeti, sözü oldu Abdülkadir Demirci, Evren sel iş peşinde Evren ifarklı bir yer yapma çaba, düşünde Seçim yeni bitti ve henüz işin başında Özdemir Turgut gerçek bir başarı kazandı Haymana ilçesinde bu destanı yazandı Başka örnekleri var belki ona özendi Şimşek çaktı Güdül de Hava Yıldırım lıydı Hayalindeki ilçe mamur, kaldırımlıydı Mesajları bu yönde güzel bildirimliydi Filiz Ulusoy başkan Kalecik i getirdi Ak Partiyi uçurdu, CeHePe yi bitirdi Elbette siyaseten orda malı götürdü Nallıhan en uzakta bir ilçe Ankara ya İsmail Öntaş ile uzak dursun karaya El atılsın dertlere neşter değsin yaraya Mürsel Yıldızkaya nın başarısı büyüktür Polatlı, Ak Partiden MeHePe ye kayıktır Umarız pilanları dağ gibidir, hüyüktür Mustafa Tuna yine Sincan ın başındadır Yaptıkları ilçenin toprağı, taşındadır Kazandı beş yıl daha icraat peşindedir Şereflikoçhisar ın başkanı Ferda Polat Zorda olan kim varsa ona uzat ha halat Vaadini unutma; dertliye derman bol at Mesut Akgül AYDINLI k Mustafa Şevki Kavurmacı Allah Bizden Ne İstiyor? *"Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. "Bediüzzaman Said Nursi * Soframızı süsleyen yiyeceklere sunuculuk ve aracılık yapanlara bir ücret ödüyoruz. Bir markete veya manava alışveriş yapmaya gittiğimizde o ürünün ücretini soruyoruz ve o ürünün karşılığını vermeden marketten çıkmamıza izin verilmeyeceğini biliyoruz. Bize bir iyilik yapana karşı, bu iyiliği bize neden ve ne için merek ediyor ve sebebini soruyor ve bu iyilik karşısında seviniyoruz. İyiliği yapanın hiçbir karşılık beklemeden yaptığını öğrenince de ister istemez o kişiye karşı olan hayranlığımız artıyor ve her yerde takdirle, övgüyle o kişiden bahsediyoruz. hatırını her yerde yüksek tutuyoruz. Peki, bizi yoktan yaratan, yaratırken insan olarak bu dünyaya gönderen, insan olarak gönderdikten sonra da sonsuz nimetlerle donatan, insan olmanın hazzını bize tattıran, bitmek tükenmek bilmeyen ve kullarını lütuf sağanaklarıyla sırılsıklam hale Allah (cc)'ımız bunları bir karşılık istemek için mi yapmıştır? Samed olan, hiçbir şeye olmayan, değişik zorluklar içinde sıkıntı çekenlerin bütün dertlerini gideren, gamlı ve kederli olanlara nefes aldırıp onları ferahlandıran, mahzunların hüznünü mutluluk ve sevince çeviren Güzeller Güzeli Rabbimiz (cc) verdiği bunca nimete karşı bizden ne ister? Rabbimizi tanıyan herkes O'nun bizim hiçbir şeyimize olmadığını bilir. Yine Rabbimizi tanıyan herkes bizden bazı istekleri olduğunu da idrak eder. Merhametine, şefkatine, keremine, ihsan ve lütuflarına nihayet olmayan Rahmet Sultanı Rabbimiz (cc) bizden; her şeyden önce verdiği nimetlere karşı kendisine şükretmemizi, emirlerine uymamızı, yasaklarından kaçınmamızı ve asla nankörlük edip verilen nimetleri inkâr etmememizi ister. Bu istek asla bir ihtiyaçtan dolayı değildir. Aslında istenen şeylere baktığımızda hepsinin yine bizim menfaatimizedir. * "O halde Beni (ibadet ve itaatle) anın ki, Ben de sizi (sevap ve mağfiretle) anayım; Bana şükredin (itaatsizlikle) Bana nankörlük etmeyin." (Bakara Suresi, 152)* Her şeyin hakikî sahibi, âlemlerde dilediği gibi tasarrufta bulunan, mülkü dilediğine veren, dilediğinden de çekip alan, istediğini aziz istediğini de zelil kılan ve bütün iyilik ve güzellikler sadece Kendisinden olan Yüce Rabbimiz'e ne kadar şükretsek, ne kadar teşekkür etsek yine de azdır. Zira Allah'ımızın bize karşılıksız nimetleri, vücudumuzun azalarını hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar büyüktür. Bugün "İki gözünü ver sana trilyonlar vereyim." diyen birine hangimiz gözümüzü verebiliriz ki? Bize hiçbir ikram etme mecburiyeti yok iken bunca nimeti ikram eden Allah'ımızı (cc) bilmemek, tanımamak, O'nun emir ve yasaklarına uymamak, O'nu düşünmemek en büyük nankörlüklerden biridir. *"... Kim (Allah'ın şükrederse; ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de isyan ve itaatsizlikte nankörlük ederse, şüphesiz ki Allah ganidir, çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç değildir, hem de övülmeye layık olandır." (Lokman Suresi, 12)* Peki, Allah'ımız (cc) verdiği bunca nimete karşı bizden ne istiyor? Asıl mal sahibi olan Allah'ın bizden istediği ücret ise, üç şeydir Biri Zikir, biri fikir, biri şükürdür. Her şeye "Bismillah" diyerek başlamak *"zikirdir".* Birer sanat harikası olan bu yiyeceklerin, verdiği nimetlerin, sağlığın sıhhatin, yağmurun, güneşin kısacası verdiği her bir şeyin Yüce Allah'ın bir mucizesi olduğunu Rahmetinin bize bir hediyesi olduğunu düşünmek ve anlamak "*fikirdir.*" Bu kâinatı yaratan ve sonsuz nimetleri bize sunan Yüce Allah'a teşekkür etmek yani"elhamdülillah" demek ise *"şükürdür."* İnsan, yeryüzünde yaratılan varlıkların en mükemmelidir. Cansız bir varlık, bir bitki veya bir hayvan olarak ta yaratılabilirdik. Fakat insan olarak yaratılmışız. En güzel duygular, en güzel organlar bize verilmiş. El, ayak, göz, kulak gibi... Elimiz maymunun eli, gözümüz bir kuşun gözü, kulağımız bir eşeğin kulağı gibi yaratılsaydı ne yapabilirdik? Veya elimizi maymunun eliyle, gözümüzü kuşun gözüyle, kulağımızı eşeğin kulağıyla değiştirin deselerdi hiç değiştirir miydik.? Bunun karşılığında bize dünya kadar paralar verilseydi yine değiştirmek istemezdik. Çünkü yeryüzünde insandan daha mükemmel bir varlık yoktur. İşte bize verilen bunca nimetlere karşı teşekkür etmek bizim için bir görevdir. Yüce Allah, yeryüzünü bir sofra önümüze sermiş. Toprağı bizim için yaratmış. Suları bizim için akıtıyor. Karı ve yağmuru bizim için yağdırıyor. Güneşi ve Ayı, bizim için yaratmış. Kısaca her şeyi emrimize sunmuş, her şeyi bize hizmet ettiriyor. Yüce Allah bizim için yarattığı bu kadar şeyler karşısında bizden para istemiyor. Eğer istemiş olsaydı, onun karşılığını vermeye hiç birimizin gücü yetmezdi. Çünkü sadece teneffüs ettiğimiz havayı satın alacak olsaydık, hayatımız boyunca çalışsaydık yine ödeyemezdik. Yüce Allah'ın, verdiği bunca nimetlere karşı bizden istediği, tek şey ibadetle teşekkür etmektir. Bize verilen bu nimetlere şükretmezsek nankörlük olmaz mı? Zikretmeyen, şükretmeyen, fikretmeyen insana insan demek ne kadar doğrudur? Gerçek insan Allah'ımızın (cc) verdiği nimetler karşısında O'na lâyıkıyla kul olur ve en güzel yaratılış sırrına sahip olur. Bu yol ancak Kuran-ı Kerim ve Sünnete uymakla mümkündür. Zaten Rabbimiz de *"Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zariyat Suresi, 56)*demiyor mu? Başka şey için değil; sadece kulluk için... Diğer bütün şeyler, işler bu kulluğu yerine getirmek için birer vasıta olmaktan öteye geçemez. Ne mutlu O'na kulluk yaparak şereflenenlere! Çünkü en büyük izzet ve şeref, kendisinden istekte bulunulanların en cömerdi ve ey talepleri yerine getirenlerin en hayırlısı Yüce Rabbim Allah (cc)'a kul olmaktadır. Bu dünyada ve ahirette izzet ve şeref isteyen, izzetli ve şerefli bir hayatı olmasını arzulayanlar için en büyük ideal budur... Hayırlı Cumalar

4 411 Nisan 2014 Cuma ANKARA Gözde Kişin Gıda işletmelerine SIKI DENETİM Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üç aylık denetim faaliyetlerinin blançosunu açıkladı. 1 Ocak-31 Mart 2014 dönemini kapsayan üç aylık dönemde, Ankara genelinde il ve ilçe müdürlüklerine bağlı denetim elemanlarınca toplam denetim gerçekleştirilirken mezuata aykırı hareket eden 121 işletmeye toplam TL idari para cezası uygulanırken tonlarca ürün de imha edildi. ANKARA - Gerçekleştirilen denetimlerde 713 numune alınırken, bu numunelerden 62 tanesi olumsuz sonuçlandı. Rutin denetimlerin yanı sıra vatandaşlardan 174 ALO GIDA HATTI na gelen başvuruları da değerlendiren ekipler, bu hat vasıtasıyla yapılan 909 şikayet sonucunda yaptıkları denetimlerde 37 firmaya TL idari para cezası uyguladı. Ankara da üretim yeri, satış yeri ve toplu tüketim yerinin faaliyet gösterdiğini belirten Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhsin Temel, ilk üç aylık dönemde bu işletmelerin üçte birinden fazlasının denetlendiğini söyledi. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak Ankaralıların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamanın en başta gelen görevlerinden biri olduğunu belirten İl Müdürü Temel, il ve ilçe müdürlükleri olarak bu bilinç içerisinde hareket ettiklerini vurgulayarak, Beş milyon nüfusun yaşadığı Ankara da gerek rutin denetimlerimiz, gerekse vatandaşlarımızdan ALO 174 GIDA HATTI na ve bize iletilen şikayetler doğrultusunda denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız kesinlikle işletme sahiplerini ve satıcıları cezalandırmak değil, insan sağlığını korumak amaçlı çıkarılan mevzuatların uygulanmasını temin etmek ve Ankaralıların güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamaktır dedi. Ankara daki üretim ve satış yerlerinin gün geçtikçe kurallara ve mevzuata uyumlu hareket ettiklerini memnuniytle gözlemlediklerini ifade eden İl Müdürü Temel, son yıllardaki verilere göre denetim sayılarında artış olmasına rağmen mevzuata aykırı hareket eden işyeri sayısında ve uygulanan ceza miktarlarında azalma meydana geldiğini kaydetti. Mamaklı sporcular yüzmede de iddialı Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi nde düzenlenen elemelerin ardından Mamak Belediyesi Yüzme Takımı kuruldu. ISSN Yıl: Nisan 2014 Cuma Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslekilkelerine uymaya söz vermiştir. HABER MERKEZİ Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü alt yapısına girmeye hak kazanan 29 sporcunun ailelerine bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Mamak Kapalı Spor Salonu toplantı salonunda gerçekleşen seminerde aileler, profesyonel sporun çocuklar üzerindeki etkileri, kazanımları ve sporculara aile desteğinin sağlanmasındaki önem konularında bilgilendirildi. Hem amatör hem de profesyonel düzeyde sportif faaliyetler yürüten Mamak Belediyesi Spor Kulübü nün bünyesine yüzme branşını da eklediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, belediye olarak spora yönelik ciddi yatırımlar gerçekleştirdik dedi. Akgül, yüzücülerin ileride Mamak ın gurur kaynağı olacağını söyledi. Mamak Belediyesi ve Avrupa Fitness Academi işbirliği ile geçtiğimiz haftalarda Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi nde gerçekleşen seçmeler sonunda yetenek testine alınan sporcular, yüzme branşına genetik ve fizyolojik yatkınlıklarının yanı sıra performanslarına göre değerlendirilerek yüzme takımı alt yapısına girmeye hak kazanmıştı. Palandöken, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı kanunlaştırılmalı ANKARA - CHA Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'yla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, tasarının acilen kanunlaştırılması gerektiğini söyledi. Ülke genelinde gerçekleştiren yerel seçimlerin ardından çözüm bekleyen sorunlara odaklanılması gerektiğini belirten Palandöken, seçim öncesi Meclis gündeminde bekleyen sorunların, çözüme kavuşturacak yasaların bir an önce ele alınmasını beklediklerini dile getirdi. Yaptığı yazılı açıklamada, taksitli satışların sınırlandırılması ardından enflasyonun da çift hanelere tırmanmasının piyasaları endişelendirdiğini vurgulayan Palandöken, Yerel seçimlerin telaşı içinde ekonomi gözden kaçtı. Kredi kartıyla yapılan bazı alışverişlerde taksit sınırlamasına gitmenin ardından, bu tür harcamalarda 2 ayda 7 milyar 970 milyon lira azalarak, işlerimizi yavaşlattı. Enflasyonun da yükseliş trendine girmesiyle kredi faizlerinin daha da yükselmesi endişelerimizi artırıyor. dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanarak bekletilen Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'nın acilen kanunlaştırılması gerektiğini dile getiren Palandöken, Söz konusu yasadan esnaf ve sanatkârımızın büyük beklentisi var sonu itibariyle 12 ay ve üzerinde prim borcu bulunan yaklaşık 1,5 milyon BAĞ-KUR lu bulunuyor. Bu kişilerin asıl prim borcu tutarı yaklaşık 16 milyar TL olup, 6 milyar liralık gecikme cezası ile toplam 22 milyar lirayı buluyor. Prim borçlarının acilen yeniden yapılandırılmasının önemi rakamlardan da anlaşılmaktadır. Yeni yapılacak düzenleme ile kendi nam ve hesabına çalışanlardan 24 ay ve daha fazla prim borcu olanlar yasanın çıkmasının ardından 3 ay içerisinde prim borçlarını yapılandırabilecekler. 3 ay içerisinde yapılandırılmaya başvurulmaması halinde bu sürelerin sigorta süresi olarak değerlendirilmemesi öngörülmektedir. Borcunu 3 aylık sürede yapılandırmayan ya da yapılandırma imkânı olmayan esnaf ve sanatkârımız da üzülmesin. Çünkü söz konusu düzenleme ile daha sonra emeklilik için prim gün sayısına ihtiyaç duyanlar, tamamını değil silinen süreden dilediği kadarını canlandırıp ödeyebilecek. ifadelerini kullandı. (CHA)

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi;

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi; ISSN 1308-7622 ACI MUZ! 4 Nisan 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr stanbul Ticaret Odas, 2014 Mart ay nda fiyat en çok artan ve azalan ürünleri aç klad. Buna göre, 2014 Mart ay nda TO'nun stanbul

Detaylı

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI EN ACI 19 MAYIS I KUTLADIK Türkiye, tarihinin en büyük maden felaketiyle sars l rken; ba ms zl a, Cumhuriyete giden yolu ayd nlatan meflalinin atefllendi i, Kurtulufl Savafl sürecinin bafllad 19 May s

Detaylı

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard ISSN 1308-7622 D NLENEMEYECEK! Cumhurbaflkan Erdo an' n kullan laca n aç klad yerleflkede dinlemelere karfl özel önlemler al nd HABER 12. SAYFADA 6 Eylül 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

TOFED kimsenin mal de il

TOFED kimsenin mal de il -sayfa 1 11/13/08 4:38 PM Page 1 CMYK Mercedes te bayi sanc s Tarife yüzünden zam yapam yoruz Sat fl sonras hizmetler le ilgili aksakl klar n dile getirildi i toplant y izleyen Ali Osman Ulusoy da bu konuda

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı