Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu"

Transkript

1 Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen, Çankaya lçe Seçim Kurulu ndan mazbatas n ald. Tafldelen akabinde, Baflkanl k makam nda gerçekleflen devir teslim töreninde, Bülent Tan k tan Çankaya Belediyesi nin 7. Yönetim dönemi için görevi teslim ald. Baflkan Alper Tafldelen, devir teslim töreninin ard ndan Çankaya Belediyesi çal flanlar na seslenerek, Duygumuz, yüre imiz, akl m z bir. nsan sevgisiyle çok çal flaca m z 5 y l geçirece iz. Eme in en yüce de er oldu unu bilen emekçiden ve çal flandan yana olan bir gelenekten geliyorum. Onun için hepinizi tek tek kucakl yor hepinize tek tek yüre imi aç yorum. El ele, omuz omuza, gönül gönüle, ak lla tutkuyla, aflkla çal flaca z. Devir teslim törenine, CHP Genel Baflkan Yard mc lar Sencer Ayata ve Yakup Akkaya ile CHP Milletvekilleri Emine Ülker Tarhan, Gülsün Bilgehan, Aylin Nazl aka, Levent Gök, Sinan Aygün, zzet Çetin ve seçilen Belediye Meclis Üyeleri, CHP Ankara l Baflkan Zeki Alç n, Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin, örgüt yöneticileri ile çok say da partili ve Tafldelen in efli Kezban Tafldelen de kat ld. KENAN ERGEN 8 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada GÜNCEL ALTINDA Tiryaki, çal flmalar na kald yerden bafllad Seçimlere y k m yaparak giren Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, yak n zamanda y k lan ve k sa zamanda y k lacak olan bölgelerde incelemelerde bulundu. Tiryaki, seçimden sonra da h z kesmedi ve kaçak yap lar n en k sa zamanda y k lmas konusunda ilgili birimlere gerekli talimatlar verdi. HABER 2. SAYFADA Gökçek ten Yavafl n iddialar na cevap Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, düzenledi i bas n toplant s nda CHP Büyükflehir Belediye Baflkan aday Mansur Yavafl n seçim sonuçlar na iliflkin ortaya att iddialara cevap verdi. Mansur Yavafl n toplant lar yaparak, tansiyonu yüksek tutmak ve milleti soka- a dökmek istediklerini söyledi. HABER 4. SAYFADA Siyasette galip voleybolda ma lup 13 TE 13 TE Mart ay nda siyasetin gündemi yerel seçimlerdi-2 Baflkent te kaza: 4 yaral Ankara'da bir otomobilin kamyonete çarpmas sonucu 4 kifli yaraland. Kaza, Çankaya Tunal Hilmi Caddesi üzerinde meydana geldi. çinde 2 kiflinin bulundu u 06 BN 2928 plakal otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonras cadde üzerindeki bir dükkana mobilya getiren Cengiz Güngörmüfl idaresindeki 06 AF 6722 plakal kamyonete arkadan çarpt. Kaza s ras nda kamyonetten dükkana eflya indiren Çelebi Kaya ve fiuayip fiimflek otomobil ile kamyonet aras nda s k flarak yaraland. Yaral lar hastaneye kald r ld. ANKARA CHA Prof. Dr. Altuntafl: Her y l 2 bin civar yeni eriflkin lösemi vakas ortaya ç k yor KORKUTUYOR Türk Aferez Derne i Baflkan ve Y ld r m Beyaz t Üniversitesi Hematoloji Bilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Altuntafl, Akut lösemi görülme s kl n n y ll k 100 binde 2 ila 5 civar oldu unun tahmin edildi ini söyledi. Yavafl, YSK ya baflvurdu CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan aday Mansur Yavafl, Ankara yerel seçim sonuçlar - n n Tam kanunsuzluk gerekçesiyle iptal edilmesi için YSK ya baflvurdu. 12 bin 335 tutana n 6 bin 240 tanesinin geçersiz oldu unu söyleyen Yavafl, ayr ca 11 maddede seçimin iptali için gerekçelerini YSK ya sunduklar n söyledi. (CHA) GÜNDEM Keçiören de mazbata coflkusu soka a taflt Keçiören deki seçimlerden baflar yla ç kan AK Partili mevcut Belediye Baflkan Mustafa Ak, mazbatas n davul zurnal kalabal k bir grup eflli inde ald. Kalaba Lisesi nde düzenlenen mazbata teslim törenine Belediye Baflkan Mustafa Ak ve belediye meclis üyeleri kat ld. Baflkan Ak, belediye meclis üyeleri ve bas n mensuplar n n haricinde kimsenin içeriye al nmad töreninde, kalabal k bir vatandafl grubu davul zurna eflli- inde d flar da bekledi. Mazbatalar n alan Baflkan Ak ve belediye meclis üyeleri bu kalabal k taraf ndan coflkuyla karfl land. Ak ve beraberindekiler belediye binas na kadar toplu bir flekilde yürüdü. Baflkan Ak, Yeni dönemde de güzel çal flmalara, güzel projelere, güzel hizmetlere imza ataca z. Çok zorlu bir seçim sürecinden geçtik. Bu sonuçla Türkiye rahatlad. En yak n rakibimize 14 puan fark KENAN ERGEN att k. Türkiye ye ve Keçiören e hay rl olsun. H A B E R LOSEMI KEÇ ÖREN GÜNCEL Prof. Dr. Fevzi Altuntafl Fazl K l nç B A B I A L Bugün 13 te GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Türk Aferez Derne i Baflkan ve Y ld r m Beyaz t Üniversitesi Hematoloji Bilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Altuntafl, Kanser Haftas nedeniyle yaz l bir aç klama yapt. GEÇ KALMAKTAN KORKUN Kanser Haftas boyunca vatandafllara bilgilendirme ve fark ndal k oluflturma yönünde etkinlikler yap ld n kaydeden Altuntafl, Ülkemizde son y llarda sa l a yap lan yat r mlar ve mevzuattaki düzenlemeler vatandafl n sa l k hizmetine ulaflmas n kolaylaflt rd gibi baflta kanser olmak üzere pek çok hastal n erken tan s na f rsat vermifltir. Kanserde hekimler olarak s k s k vurgulad m z kanserden de il geç kalmaktan korkun söylemi hala geçerlili ini korumaktad r. Bizler hematoloji ( kan hastal klar uzman ) olarak toplumu özellikle bu konuda bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. LÖSEM S Z HAYAT MÜMKÜN Akut lösemi görülme s kl n n y ll k 100 binde 2 ila 5 civar oldu unun tahmin edildi ini anlatan Alturtafl, Türkiye de her y l bin bin yeni eriflkin lösemi vakas ortaya ç kmaktad r. Akut Lösemi görülme oran yaflla birlikte artmakta, 60 yafl civar nda pik yapmaktad r. 60 yafl ve üzerinde lösemi görülme s kl y lda yüz binde 12 civar ndad r. (CHA) Baflkent teki nikahlarda yo unlu u yafland T w i t t e r Baflkentli çok say da çift, evlilik tarihi olarak saat tercih edince belediyelerin nikah salonlar nda yo unluk yafland. Ankara n n hemen her ilçesinden nikah haberleri ard ard na geldi. N KAH HABERLER 3 TE twitter.com/olaygazetesi06 Süleyman Göksu F A C E B O O K Bugün 4 te OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/

2 ANKARA 7 N SAN 2014 PAZARTES BUGÜN /2 Bakan Müezzino lu'ndan demokrasi vurgusu Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu, kat ld konferansta yerle seçimleri de erlendirdi. Sa l kl demokrasi vurgusu yapt. ANKARA - CHA S a l k Bakan Mehmet Müezzino lu, Kanser Haftas dolay s yla düzenlenen Ulusal Kanser Haftas Sempozyumu na kat ld. Seçim atmosferinde insan n, bireyin ve sa l kl gelece in konufluldu u ortamlar olmas n bekledi ini belirten Müezzino lu, "Ne yaz k ki bir yerel yöneticiden ne kadar bisiklet yolu yapacaks n ne kadar yeflil alan yapacaks n suyu ne kadar temiz tutacaks n z çocu a verdi in de er nedir gence verdi in de er nedir aile birey ve çevreye verdi in de er ve proje nedir hiç biri konuflamad k. konuflamad k. Virüslü bir seçim atmosferinden çok flükür ki sa l kl bir seçim sonucu yapabilmeyi baflard k. Demokrasimizin sa l kl gelece i aç s ndan inan yorum ki bunu baflarm fl olmakta Türkiye aç s ndan önemli. Demokrasi ne kadar güçlü ve sa l kl olursa demokrasinin sa l na müdahaleler ne kadar az olursa toplumun bu anlamda sa l kl gelece i çok daha anlaml ve de erli olacakt r." diye konufltu. Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu, birçok hastal n temeline bak ld nda tütün, tütün ürünleri, alkol ve alkollü içecekler, kötü beslenme obezite ve hareketsiz yaflam n geldi ini söyledi. Bu 4 ana unsur konusunda çok önemli ve güçlü ad mlar at lmas gerekti ini belirten Müezzino lu, "Tabi biraz belki konuyu hafif yollu farkl yöne çekmek istiyorum. 30 Mart seçimlerinden yeni ç kt k. iki güç fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. Ankara gün oldu. Önümüzdeki süreçte bu çok sektörlü sa l k paydafll ndan yerel yönetimler bizim en önemli paydafllar m zdan bir tanesi. Bir flehrin sa l kl bir flehrin havas yla suyuyla çevresiyle dokusuyla yeflil alanlar yla bireye verdi i de erle çocu a verdi i de erle gence kad na ve aileye verdi i de erle onun sa l kl yaflam koflullar na katt katma de erle önleyici sa l k hizmetleri veya kanser önleyicili inde önemli alanlar mutlaka çok daha güçlü hale getirmemiz laz m." de erlendirmesinde bulundu. Seçim atmosferinde arzu etti i noktan n seçim çal flmalar n n 3 ayl k süre zarf nda daha çok insan, bireyi ve sa l kl gelece i konuflulan ortamlar olmas n bekledi ini anlatan Müezzino lu, "Ne yaz k ki bir yerel yöneticiden ne kadar bisiklet yolu yapacaks n ne kadar yeflil alan yapacaks n suyu ne kadar temiz tutacaks n z çocu a verdi in de er nedir gence verdi in de er nedir aile birey ve çevreye verdi in de er ve proje nedir hiç biri konuflamad k. Virüslü bir seçim atmosferinden çok flükürki sa l kl bir Kamalak tan akl- selim uyar s ANKARA CHA 3 0 Mart seçimlerinin gergin ve kutuplaflmalar n üzerine kurulu bir siyaset anlay fl ile yürütüldü ünü belirten, Saadet Partisi (SAADET) Genel Baflkan Mustafa Kamalak, Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! S cakl k Tamer KARAHAN GSM : (0553) H CR 7 Cemaziye l Ahir 1435 RUM 25 Mart 1430 seçim sonucu yapabilmeyi baflard k. Demokrasimizin sa l kl gelece i aç s ndan inan yorum ki bunu baflarm fl olmakta Türkiye aç s ndan önemli. Demokrasi ne kadar güçlü ve sa l kl olursa demokrasinin sa l na müdahaleler ne kadar az olursa toplumun bu anlamda sa l kl gelece i çok daha anlaml ve de erli olacakt r." ifadelerini kulland. Bu y l 13. Ulusal Kanser Haftas Sa l k Bakanl ve Sa l kta Umut Vakf ile iflbirli i içerisinde 2-4 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara Rixos Otel inde düzenleniyor. Her y l kanser alan nda gerçekleflen pek çok yeniliklerin de erlendirildi i kongre bu y l 6 üniversite ve 3 Onkoloji Enstitüsü ile iflbirli i içerisinde 5 salonda gerçeklefltiriliyor. Üniversiteler ile birlikte yurt d fl ndan ABD Kanser Enstitüsü (NCI), ABD Klinik Onkologlar Derne i (ASCO), Ortado u Kanser Konsorsiyumu (MECC), Uluslararas Onkoloji Hemflireleri Derne i (ONS), Uluslararas Kanser Önleme Derne i (UICC), Uluslararas Kanser Önleme Enstitüsü (IPRI) ve Dünya Sa l k Örgütü Uluslararas Kanser Araflt rma Ajans (IARC) ta kongre düzenlenmesinde ve bilimsel program n haz rlanmas nda katk da bulundu. Ulusal Kanser Haftas bu y l 40 dan fazla ülkeden gelen 100 ün üzerinde yabanc kat l mc ile birlikte yaklafl k 1000 kiflilik bir kat l m n gerçeklefltiriliyor. IARC taraf nca Dünya Genelinde en üst düzey isimler ile Çocukluk Lösemileri konusunda 2 günlük bir kurs düzenleyecek. "Temennimiz bundan sonra Türkiye normalleflsin gerilimin yerine akl- selim almas d r. Kamalak, parti genel merkezinde bir bas n toplant s düzenleyerek seçim sonuçlar n de erlendirdi. Kamalak, konuflmas n n bafl nda Bingöl de öldürülen Saadet Partisi belediye baflkan aday için rahmet diledi. 30 Mart seçimlerinde sürecin gergin ve kutuplaflmalar n üzerine kurulu bir siyaset anlay fl ile yürütüldü ünü belirten Kamalak, "Onlarca insan m z n hayat n kaybetmesine ve yaralanmas na yol açm flt r. Temennimiz odur ki bundan sonra Türkiye normalleflsin gerilimin yerine akl selim als n. Kamalak, Bu seçim mali imkanlar bak m ndan medya yönünden haks z bir seçim olmufltur. ktidar ve anamuhalefet partileri hazineden yard mlar, sahip olduklar belediyelerinin imkanlar n yo un bir flekilde kullan rken Saadet Partisi tamamen üyelerinin imkan yla yer alm flt r. Bütün flartlar n aleyhimize oldu u böyle bir ortamda canla baflla çal flan bütün mensuplar m z yüretken tebrik ediyor ve kendilerine teflekkürlerimi arz ediyorum." diye ekledi. Partisinin bu seçimlerde 8 ilçe 17 belde baflkanl n kazanarak varl n hissettirdi ini kaydeden Kamalak, "3 YARIN ilçe 5 beldede itirazlar m z nedeniyle yeniden say m yap lacakt r. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :04 48 Günefl :06 17 Ö le :12 58 kindi :16 33 Akflam :19 27 Yats :20 48 Çetin in baflar s n pasta keserek kutlad lar P ursaklar Belediyesi Nezaket Han mevi üyeleri üçüncü kez belediye baflkan seçilen Çetin in baflar s n pasta keserek kutlad. Pursaklar Belediyesi Nezaket Han mevi üyeleri düzenledikleri bir programla Baflkan Çetin in üçüncü dönem baflkanl n kutlad. Nezaket Han mevi nde düzenlenen programa Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Yazar Abdullah Y ld z, baflkan yard mc lar, meclis üyeleri, nezaket okulu ö rencileri ve çok say da han m kat ld. Pursaklar da üçüncü kez baflkan seçilen Selçuk Çetin e sürpriz yapan han mlar haz rlad klar yafl pasta ile bu baflar y kutlad lar. Pastay kesen Baflkan Çetin, bu baflar n n bir ekip ifli oldu unu ve Ankara da metropol ilçeler aras nda en yüksek oyu almaktan dolay mutlu oldu unu belirtti. Yapt konuflmada han mlara teflekkür eden Çetin, Biz göreve ilk talip oldu umuzda hizmetkâr olmaya geldi imizi söyledik. Hemflerilerime teflekkür ediyorum. Bizleri mahcup etmediler. Bizler de hemflerilerimizin emanetine asla ihanet etmedik. Çünkü bizler efendi olmaya de il hizmetkâr olmaya geldik. Allah hepinizde raz olsun Program n sonunda Nezaket Okulu ö rencileri de Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin i tebrik ederek çiçek takdim ettiler. Özel Yurtlar Derne i: Ö rencilerimiz soka a çekilemez ANKARA CHA B ir k s m siyasetçiler taraf ndan Ankara daki baz yurtlarla ilgili ortaya at lan iddialar üzerine Özel Yurtlar Derne i (YURT-DER) taraf ndan bir aç klama geldi. Aç klamada, "Hukuki yollarla haklar m z arayaca m z gibi, bu iddia ve iftiralar n sahipleri de, bu güne kadar ne kendi aralar nda ne de bir baflkas yla kavga dahi etmeyen ö rencilerimizi hiç bir gücün soka a çekemeyece ini iyi bilmelidirler." ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili yap lan yaz l aç klamada, "Özel Yurtlar Derne i üyesi olan ve hizmet camias na yak nl ile an lan yurtlarda kalan ö rencilerin seçim sonuçlar n kar flt rmak için sokaklara ç kar lacaklar, bu yönde ö rencilere talimatlar verildi i iddias, esasen bu iddiay ortaya atanlar n dahi inanmad klar çirkin iftiralard r." denildi. Bir k s m siyasetçiler taraf ndan; yerel seçim süreci ve sonras yla ilgili yap lan ve medya ile genifl kamuoyu kitlelerine ulaflt r lan yorum ve de erlendirmelerde, Özel Yurtlar Derne i ne ba l olup, camiayla iliflkilendirilen Ankara da ki baz yurtlarla ilgili vahim iddia ve iftiralar ortaya at ld hat rlat lan YURT-DER aç klamas nda flu ifadeler yer ald : "Son dönemlerde bir k s m siyasetçiler taraf ndan kullan lan siyasi dil ve üslup, ne yaz k ki kutuplaflt r c, kamplaflt r c, tahrik edici ve suçlay c d r. Her iddia sahibinin iddias n ispatla yükümlü olmas, hukukun genel kural d r. Ancak hak, hukuk, adalet ve ispat kavramlar na kay ts z bir flekilde çamur at izi kals n mant yla hareket eden siyasi söylemler, ülkemize, milletimize ve bu güne kadar her türlü takdirle an lm fl güzide kurumlar m za zarar vermektedir. Özel Yurtlar Derne i üyesi olan ve hizmet camias na yak nl ile an lan yurtlarda kalan ö rencilerin seçim sonuçlar n kar flt rmak için sokaklara ç kar lacaklar, bu yönde ö rencilere talimatlar verildi i iddias, esasen bu iddiay ortaya atanlar n dahi inanmad klar çirkin iftiralard r. Zira Hizmet Camias 'na yak nl yla an lan yurtlar n yönetim ve ö rencileri, bu güne kadar hep sulhun, sükunun ve huzurun temsilcileri oldu u gibi, hiçbir toplumsal huzursuzlu un içinde yer almam fllar, bundan sonra da yer almayacaklard r. Yurtlar m zda kalan ö rencilerden her hangi birisinin sokak olaylar n n içinde yer almas halinde, o ö rencinin derhal yurtla ilifli inin kesilece inden de kimsenin kuflkusu olmamal d r."

3 Özel bir günde evet dediler E lmada l çok say da genç çift, evlenmek için saat: de nikah gününü tarihini tercih etti. Evlilik tarihlerinin özel olmas n ve unutulmamas n isteyen Elmada l gençler sevgi ve Baflkent teki nikahlarda yo unlu u Dört dörtlük nikahlar U UR OK N ikah tarihlerinin özel olmas n isteyen çiftler, bu y lda tarihini seçen çiftler nikah dairelerinde yo unluk oluflturdu. K z lcahamam Belediyesi Evlendirme Memurlu u nda nikahlar k y lan Fethiye Çakmak & Ali Baflk r, Hicran Erbafl & Cevdet Coflkun ve Name Erbafl & Gökhan Ifl k çiftler tarihin özel olarak seçti. Çiftin nikahlar n K z lcahamam Evlendirme Memuru Yakup fieniz Coflkun k yd. Aileleri ve arkadafllar n n yaln z b rakmad çiftler, Bu tarihi özellikle ald k. Ak lda kals n, unutulmas n diye. Tarihin u uruna inanm yoruz ama inflallah u ur getirir Genç Çiftlere K z lcahamam Belediyesi taraf ndan Kur an- Kerim, slam lmihali, Türk Bayra ve 2 adet çam fidan hediye edildi. Çubuk un yeni baflkan LK N KAHINI KIYDI Y erel seçimler sonras belediye baflkanl koltu una oturan Çubuk Belediye Baflkan Tuncay Acehan, ilk nikah n k yd. Çubuk Belediye Baflkan Tuncay Acehan görevine bafllad ktan sonra belediye baflkan olarak ilk nikah n k yd. Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi nde bulunan Nikah Salonu nda U ur Sar tafl ile Ebru Sar tafl çiftinin nikah n k yarak, çifti kutlayan Baflkan Acehan, daha sonra Nursen Bayraktar ile brahim Bayraktar çiftinin de nikah n k yd. Kendisinin k yd ilk nikah oldu unu belirten Baflkan Acehan, Bu bizim ilk nikah m z. Evlilik müessesinde her iki taraf n da fedakarl k ve özveri göstermesi gerekir. mutluluk dolu bak fllar aras nda dünya evine girdi. Bu özel günün flansl çiftleri mutlulu a evet dediler. Evlenen çiftler, dünya evine girmenin heyecan n yüreklerinde yaflad lar. Evlili in temelinin sevgi ve sayg oldu unu, aile kurumunun sa lam Çiftler birbirlerini sevip saymal d r. Genç çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum Çiftlere Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n önerilerini hat rlatan Baflkan Acehan, temellere dayanmas gerekti ini aktaran çiftlerin nikahlar n k yan Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin; hoflgörü, uzlafl ve sayg ile evlili in payidar kalaca n aktard. Çiftlerin birbirlerine olan sevgilerini ömür boyu art rarak yaflamalar n diledi. Yaflar, ilk nikâh k yd Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, yeni dönem ilk nikâh n k yd. Ceylan ve Kosova çiftini evlilik kurumunda birlefltiren Yaflar, genç çiftlere evlilikte sayg n n önemini vurgulayarak, birbirlerine anlay flla yaklaflmalar gerekti i tavsiyesinde bulundu. Nikâh cüzdan n Yuvay difli kufl yapar sözleriyle geline veren Yaflar a kad n misafirler de alk fllarla destek verdi. Düzenlenen törenle lçe Seçim Kurulu ndan mazbatas n alan Yaflar, yeni dönemde belediye baflkan olarak da ilk nikah n k yd. Emel Kosova ve Veli lhan Ceylan n nikah n k yarak evlilik kurumuna bir çifti daha kazand ran Yaflar, Birbirinizi bugünkü gibi heyecanla sevip, ac y tatl y paylaflmay bilirseniz, birbirinize evlili iniz boyunca dürüst olursan z, evlili in temel tafl sars lmaz. Sayg y evinizden hiç eksik etmeyin tavsiyelerinde bulundu. Say n Baflbakan m z n önersini hat rlatmak istiyorum. En az 3 çocuk yapman z öneriyoruz. Bu hem ilçemiz hem de ülkemizin gelece i aç s ndan çok önemlidir. Birbirinizi bugünkü gibi heyecanla sevip, ac y tatl y paylaflmay bilirseniz, birbirinize her zaman destek olursan z, birbirinize evlili iniz boyunca dürüst olursan z, toplumuzun temel tafl olan evlilikler de hiçbir zaman sars lmaz. Sayg y sevgiyi evinizden hiç eksik etmeyin tavsiyelerinde bulundu. Bu gün ilçede nikah bereketi oldu unu da belirten Baflkan Acehan, 10 ayr nikah oldu unu ve davet edilen nikahlara program elverdi i sürece mümkün mertebe kendisinin k ymaya çal flt n ifade etti. Nikah cüzdan n her zaman bayanlara öncelik verilmesi gerekti ine iflaret ederek geline veren Baflkan Acehan a kad n misafirler de alk fllarla destek verdi. Nikah töreni ard ndan davetlilere çikolata ikram edilirken Baflkan Acehan, günün an s na aile ile birlikte hat ra foto raf çektirdi. ANKARA /3 Baflkentli çok say da çift, evlilik tarihi olarak saat tercih edince belediyelerin nikah salonlar nda yo unluk yafland. Ankara n n hemen her ilçesinden nikah haberleri ard ard na geldi. Mamak ta 44 nikâh M amak Belediyesi Evlendirme Müdürlü ü nde te 44 çift nikâh masas na oturdu. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül de 15 çifte sürpriz yaparak nikâhlar n k yd. Hayat n birlefltirmek isteyen çiftlerin mutluluklar na ortak olduklar - n kaydeden Akgül, hemflerilerimin iyi günlerinde, kötü günlerinde yan nda olmak bizim görevimiz Sabah saat da bafllayan nikâh hareketlili i a kadar devam etti. Evlenmek için aylard r bugünü bekleyen çiftler, tarihini evlenme cüzdan na yazd rd. Çiftlerin evlenme cüzdanlar n gelinlere veren Akgül, hayat boyu mutluluk diledi. Ocak Ay ndan itibaren 768 nikâh n k y ld Mamak ta, haftada ortalama 45 nikâh k y l rken, bu özel günde 44 nikâh k y ld. Akgül ün nikâh n k yd çiftlerden Ülkü fiahin-yasin Arslan çifti unutulmas n diye nikâh bugüne denk getirdiklerini ve aylar öncesinden bugünü nikâh için belirlediklerini söylediler. Pursaklar da nikahlar k y ld P ursaklar Belediyesi Evlendirme Memurlu u na baflvuran 24 çiftin nikahlar tarinde k y ld. Günler öncesinden randevu al p, nikâh ifllemlerini tamamlayan çiftler, Pursaklar Belediyesi Evlendirme Memurlu unda günü evet diyerek hayatlar ndaki en önemli imzalardan birini att lar. Nikâh töreninde genç çiftler bir hayli heyecanl oldu u görüldü. Aile cüzdan na 4 Nisan 2014 tarihini yazd ran çiftlerin mutlulu una yak nlar da flahitlik etti. Pursaklar Belediyesi, her y l oldu u gibi bu sene de nikâh k yd ran çiftlerin bu mutlu anlar n kamera ile kay t alt na alarak kendilerine CD ortam nda hediye ediyor. Hediye bununla da s n rl kalm yor. Çiftlere ayn zamanda kendi foto raflar n n yer ald bir adet du- E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM M DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

4 ANKARA Genifl Aç Süleyman GÖKSU ANKARA TAR H YAZDI Merhaba. Ankaral lar, 30 Mart Mahalli Seçimlerinde Melih Gökçek i 5.defa seçerek tarih yazd lar. Gökçek ise; mazbatas n ald, Ya Allah Bismillah diyerek görevine bafllad. Ak Parti 25 Belediyeden 20 sini kazanarak büyük zafer kazand. Ayr ca Büyükflehir Belediye Meclisinde 149 kifliden 99 unun Ak Partili olmas Ankara tarihinde yeni bir rekor. Seçimlerin hemen akabinde Ankara dayd m. fiehirde yap lan hizmetler, aç kça kendini gösteriyordu. Her mecliste, seçimlerin yorumu vard. CHP nin Melih Gökçek e karfl blok oluflturma çabalar netice vermedi. tirazlar sonunda Melih Gökçek in oylar daha artt. Rakibi Yavafl la oy fark civar ndayd. Say n Gökçek, Baflkanl boyunca dev projelere imza att. Say s z çal flma ve projelerle Ankara y dünya baflkenti unvan na kavuflturdu. Ankara için, önemli projeler s rada bekliyor. Say n Gökçek iyi bir ekip çal flmas yla, baflar dan baflar ya kofluyor. Referandum, anket ve sosyal medya arac l ile vatandafllar n görüfllerini alarak Ankara y yönetmesi önemli bir özelli i. Yeni Büyükflehir Kanunu ile Belediye nin hizmet alan çok geniflledi. K sacas Büyükflehir in sorumlulu- u fazlalaflt. En ücra köflelere bile, hizmetin h zl bir flekilde gidece ine inan yorum. Say n Melih Gökçek, tecrübeli bir siyasetçi. Ankara için, gecesini gündüzüne katarak çal flmaya devam edecek. Daha do rusu, Ankara Melih Gökçek ile daha da büyüyecek. Her fley, insanlar n rahat flekilde yaflamalar için olacak. Baflkentimiz, yap lan hizmetlerle dünyan n en yaflan labilir kenti olmay sürdürecek. Melih Beyi tebrik ediyorum, yeni dönemde de kendisine baflar lar diliyorum. 4 Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, düzenledi i bas n toplant s nda CHP Büyükflehir Belediye Baflkan aday Mansur Yavafl n seçim sonuçlar na iliflkin ortaya att iddialara cevap verdi. Gökçek ten Yavafl n iddialar na cevap A nkara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, baflkanl k makam nda bir toplant düzenleyerek, iddialar cevaplad. Ankara da özellikle son günlerde Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri ile CHP nin aday Mansur Yavafl n toplant lar yaparak, tansiyonu yüksek tutmak ve milleti soka a dökmek istediklerini söyledi. Baflkan Gökçek, nsanlar soka a dökmek için de iflik yollar deniyorlar. Mansur Yavafl, bas n toplant s yaparak bütün gönüldafllar m davetlidir diyor. Ondan sonra da hiçbirinizin burnunun kanamas n istemem fleklinde sözler sarf ediyor. Madem öyle bu insanlar neden topluyorsun, niye k flk rt yorsun? Her fleyden önce bunu sormak laz m Aç klamalar n son günlerde geliflen olaylar tek tek anlatarak sürdürece ini ifade eden Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: Çankaya lçe Seçim Kurulunun oldu u Necla K z lba Lisesi nden bir tak m evraklar d flar ya ç karmaya çal flt lar. Bundan bizim de haberimiz oldu. Ve hemen polisin gitmesini sa lad k. Tabiri caizse suçüstü yapt k. Niçin? Burada bulduklar malzemeleri çöplü e dökmek Çöplükte oylar bulundu pusulalar bulundu, seçime flaibe düfltü gibi yaygaralar koparmaya baflland. Oraya polis gitti, tutanak tuttu. Bizim durumu iffla etmemiz üzerine oyunlar suya düfltü. fiöyle bir tabir kullan yorlar. Bunlar ola an evrak. Kayda de er evrak de- il. Bu evraklar siz bize verin diyorlar polise, biz bunlar tetkik edece iz. Bu seçim evraklar her yerde var. at lm fl da olabilir diye al p gidiyorlar. Çünkü çöplü e götüremediler. Ama buna karfl n twitterda ortal k y k l yor. Ne oldu hile oldu yakalad k diye Sosyal medya ile gazetelerin olaylar çarp tarak yay nlad klar n ifade eden Baflkan Gökçek, gazetelerdeki bafll klar tek tek okuduktan sonra flöyle devam etti: Sözcü gazetesi, Oylar Çöpte Mazbata Gökçek te diye bafll k at yor. Önceden haz rlanm fl bafll klar. Ne demifltim ben Çankaya Belediyesi ne ait çöp arabas çöplü e gidecek, çöplü e gittikten sonra da CHP liler yaygara koparacaklar, oylar çöpte diyecekler flte ispat. Bu gazetenin tiraj 300 bin 400 bin Bu kadar insan tahrik ederek soka a dökmesi söz konusu, bu alg y vermesi önemli. Bu bas n ahlaks zl - d r. Yine CHP yanl Yurt Gazetesi, o da diyor ki Ankara Oylar Çöpten Ç kt. Bu durum daha önceden söylediklerimin hepsini do ru ç - kard. nsanlar tahrik ediyorlar ve etmeye de devam ediyorlar. Bas n toplant s nda twitter dan ald ç kt lar gazetecilere da tan Baflkan Gökçek, konuflmas n flöyle sürdürdü: Oylar çöpten ç kt diye, insanlar tahrik edecekler demifltim. Bizzat benim twitterdan tespit etti im tutanaklard r. Bu tutanaklardan 20 fler tane da t l yor. Bunlar n bulunmas n n bir anlam yok. Bunlar n asl sand k kurulunda, imzal lar ilçe seçim kurulunda ADD Yaflar a tebrik ziyareti Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, tebrik ziyaretinde bulunan vatandafllar makam nda a rl yor. Yenimahalle halk Yenimahalle ye devasa hizmetler kazand rarak ilçenin çehresini de ifltiren Fethi Yaflar yeniden baflkan seçti. Yenimahalle nin hemen hemen her bölgesinde sand ktan zaferle ç kan Yaflar kutlamak isteyenler belediyeye ak n etti. 4 üncü dönem Beypazar Atatürkçü Düflünce Derne i (ADD) Baflkan Saadettin Ülker de Yaflar a tebrik ziyaretinde bulunanlar aras ndayd. Yaflar seçimlerdeki baflar s ndan dolay kutlayan Ülker, ADD ad na Yaflar a bir de teflekkür plaketi takdim etti. Ziyaretten duydu u memnuniyeti ifade eden Yaflar, Yenimahalle halk n n do ru, dürüst hizmeti seçti ini söyledi. 5 y l boyunca ilçeye önemli yat r mlar yapt klar n belirten Yaflar, yeni dönemde de Yenimahalle halk n mutlu edecek, ilçeyi kalk nd racak projelere imza atacaklar n belirtti. Yaflar, yeni dönemde tüm sivil toplum kurulufllar na destek olmaya devam edece ini de sözlerine ekledi. ve YSK ya direkt gitti. Her tarafta olan evraklar ama insanlar bunu bilmiyor. CHP liler de insanlar n bu duygular n sömürüyor. Bizim arkas arkas na att m z twitler sayesinde tabi iyice s k flt lar. Bugünkü bas n toplant s nda Mansur Yavafl a da sordular Bu evraklar n ak beti ne oldu diye? Aynen tabiri flu; herkese verilen evraklar biz de var önemli de il. Niye? Aksini söylese gülünç duruma düflecekler. Bunlar n gayesi oylar çöplü e at p yaygara kopartmakt. Muvaffak olamad lar. Demokrasinin böyle bir fley olmad n kaydeden Baflkan Gökçek, Demokrasi demek gerçekleri söylemek demek, hazmetmesini bilmek demek fleklinde konufltu. GÖKÇEK: FT RA ATIYORLAR Twitter da iddia edilen bir baflka önemli konu ise Yüksek Seçim Kurulu Baflkan Sadi Güven in eflinin ayn zamanda Melih Gökçek in dan flman ve maafl n n da 10 bin lira oldu unu biliyor musunuz? oldu unu kaydeden Baflkan Gökçek, Özgür Güven diye birinin bende dan flman oldu u do ru. Ama Sadi Güven in efli olamaz çünkü erkek yan mda oturan arkadafl. 10 bin lira maafl al yor diyorlar, benim dan flman m 3 bin 500 lira maafl al yor. Sadece soy isim benzerli i ile böyle fleyler yap yorlar. Belediyemizle hiçbir ilgisi yok. YSK y da töhmet alt nda b rakmaya çal fl yorlar. Bunun tek ad rezalet. CHP rezaletlerle yürümeye çal fl - yor. Bu iftiralar atarken, hiç mi yüzünüz k zarm yor. Böyle bir rezalet olamaz. Bu çaresizli in simgesidir fleklinde konufltu. CHP Aday Mansur Yavafl n bas n toplant s n YSK Binas n n yak n ndaki Kent Otel de yapt n hat rlatan Baflkan Gökçek, bunun son derece anlaml oldu unu söyledi. Baflkan Gökçek, insanlara bask yapt rmaya çal flt klar n ifade ederek, nsanlar n ba rmas ndan ça rmas ndan, YSK çekinerek karar verir san yorlar. YSK daki hakimler y llardan beri Yarg tay ve Dan fltay üyeli i yapm fl olan yüksek yarg hakimleridir. Bu tip ifllerden etkilenmeleri kesinlikle mümkün de il. Ama bundan bile medet umuyorlar. Onlar n oraya toplad klar n n yüz kat n toplar z. Bunun en güzel örne ini mitinglerde gördük. Ama biz bu tip bask lardan medet ummuyoruz. Biz demokrasiye ve hukuka inan yoruz CHP nin hiçbir zaman demokrasiye inanmad n vurgulayarak sürdürdü ü konuflmas nda Baflkan Gökçek, Biz 94, 99, 2004, 2009 ve 2014 te CHP yi y kt k. Yenilen pehlivan gürefle doymazm fl. Tamam gelecek seçimde gürefliriz. Ben olmam ama bir baflka arkadafl - m zla güreflirsiniz diye konufltu. SEÇ MLERE T RAZ Seçimlere itirazlar n üç aflamada yap laca n n alt n çizen Baflkan Gökçek, sözlerini flöyle sürdürdü: lk olarak, sand k kuruluna itiraz yap l r. Burada sand k kurulu baflkan olur bu da memurdur. kincisi de bir memurdur. Ayr ca befl tane siyasi parti temsilcisi vard r. Seçimlerde en çok oy alan 5 siyasi partinin temsilcisi burada yer al r. Yedi kiflilik kurul vard r. Burada AK Parti tek bafl na alt kifliye karfl nas l hile yapacak. Bu di er alt kiflinin kafas n n çal flmad gerisinin cahil oldu u anlam na gelir. Cevap al nd ktan sonra, ikinci olarak, lçe Seçim Kurulu, sand k sonuç tutanaklar ikinci olarak da birlefltirme tutanaklar na itiraz edilir. Burada Hakim ve partilerin temsilcileri vard r. Burada de erlendirmeler yap ld ktan sonra üçüncü merhaleye geçirilir. Bu da l Seçim Kurulu dur. Burada üç tane hakim ve oy hakk olmayan parti temsilcileri vard r. Burada de erlendirmeler yap ld ktan sonra itirazlar burada biter. Sonras nda karar n d fl nda itiraz edilemez. Ve il seçim kurulu kazanan adaya mazbatas n verir. Bizde mazbatam z dün ald k ve olay bitti. Seçimlere yap lacak itirazlar n en üst merhalesinin Yüksek Seçim Kurulu oldu unu anlatan Baflkan Gökçek, Buradaki itirazlar aday n mahkumiyeti, gibi ola- an üstü bir halin ortaya ç kmas durumunda olur. Tam kanunsuzluk denir buna. Ama Mansur Yavafl n itirazlar na bak yorsunuz, tamam birlefltirme tutanaklar ile ilgili. Sanki önceki merhalelerde gerekli ihtimam gösterilmemifl, geçerli oy geçersiz oy gibi. fleklinde konufltu. CHP aday Mansur Yavafl n YSK dan sonuç alamad klar taktirde Anayasa Mahkemesi ne baflvuracaklar yönünde aç klamalar oldu una dikkat çeken Baflkan Gökçek, Buraya baflvuruda bulunmalar seçimlerin iptali anlam na gelmez. Sadece kamuoyu bunu bilsin, bat bunu bilsin diye yap yoruz. Hatta olmazsa nsan Haklar Mahkemesi ne gidece iz diyorlar. Burada tek amaç var Cumhurbaflkanl seçimlerinde tereddüt meydana getirmek Yavafl n bu itirazlardan herhangi bir sonuç alamayaca n bilmesine karfl n insanlar oyalad klar n kaydeden Baflkan Gökçek, amaçlar n n Cumhurbaflkanl seçimine gölge düflürmeye yönelik oldu unu söyledi. Baflkan Gökçek konuflmas na YSK n n kararlar na itiraz edilemeyece ini belirterek, Anayasan n 79 uncu maddesine göre YSK n n aleyhine baflka bir merciye baflvurulamaz, bu aç k hüküm diyerek konuflmas n tamamlad.

5 'Nisan sonunda veya May s'ta ç kan çilek, flu anda nisan ay n n bafl nda ç kt ' SAMSUN (CHA) S amsun un Bafra ilçesinde örnek çilek üreticisi Bayram Ali Kad o lu, küresel s nmadan dolay s k nt içerisinde olduklar n belirterek, "Küresel s nma yüzünden nisan sonunda veya en geç May s' n 5 inde ç kan çilek, flu anda nisan ay - Ege Bölgesi nde 32 kooperatifte 28 bin orta a sahip olan TAR fi Zeytin ve Zeytinya Birli i, Türkiye de kooperatifçili in geliflerek, AB düzeyine ulaflabilmesi için Strateji Belgesi i yay nlad. Strateji Belgesi, TAR fi özelinde kooperatifleflmenin üreticilere ve Türkiye ekonomisine katk s n n art r lmas için çok say da önlem ile ad m içerirken, Türkiye deki di- er kooperatifler için de etkili bir yol haritas sunuyor. BURSA (AA) E konomi Bakan Nihat Zeybekci, nflallah bu sene göreceksiniz, Türkiye nin büyümesi öngörülenlerin, beklentilerin yine üzerinde olacak Zeybekci, Uluda Tekstil hracatç lar Birli i (UT B) taraf ndan bir otelde bu y l 4 üncüsü düzenlenen Türkiye Ev Tekstili Tasar m Yar flmas Ödül Töreninde yapt konuflmada, geçmiflle k yasland - nda çok farkl noktalara ulaflan Türkiye nin art k marka bir ülke haline geldi ini söyledi. Tasarlanan fleylerin bir de erinin olmas, ürünlerin kalitesinin yükselmesi ve bunun dünyada gelen kabul görmesi için ülkenin marka olmas gerekti ini vurgulayan Zeybekci, 2 bin dolarl k milli geliriyle bir ülkenin yapt fleylerin marka olma flans ve imkan yla 10 bin dolar milli geliri olan bir ülkenin yapt klar n n marka olmas, genel kabul görmesi, insanlar n giyerken, kullan rken, al rken Türk mal bu diye be enerek, biraz da hava atarak ortal kta dolaflmas aras nda çok fark vard r diye konufltu. Zeybekci, Türkiye nin son y ll k dönemde art k dünyada be enilen bir ülke haline geldi ini ifade ederek, flöyle devam etti: Özellikle bizim kültür co rafyas dedi imiz Orta Asya dan Kafkaslar a Kafkaslar dan Balkanlara, Orta Do u dan Körfez e Kuzey Afrika ya ve Avrupa Birli- i nde (AB) art k aranan, be enilen bir ülkeyiz. Türk mal, tasar m, Made in Turkey denildi inde, art k etiketi saklanan bir ülke olmaktan da ç kt k. Biz bu dönemde Türkiye olarak 34 milyar dolardan 152 milyar dolarl k bir ihracata geldik. 3 bin 400 dolarl k milli gelirden 10 bin 800 dolarl k milli gelire geldik. 220 milyar dolarl k gayri safi yurt içi has ladan 830 milyar dolarl k gayri safi yurt içi has laya geldik ve Ar-Ge ye ay rd m z pay son y lda 0,48 lerden flu anda 0,98 lere geldi. Yani milli gelirimizin bu kadar artmas n n yan nda, milli gelir içindeki artan pay yla n n bafl nda ç km flt r." Çilek üretti i tarlada aç klama yapan Kad o lu, küresel s nman n, di- er ürünlerde oldu u gibi çilekte de s k nt yaflanmas na neden oldu unu ifade ederek, "Gece ve gündüzün s fark ile verim de iflikli i yafland - ndan üretim az olmaktad r. Daha önce dönüm üretim yapmam za ra men son 2-3 y ld r iklimlerin de- iflmesiyle 5 dönüme kadar ekim yapmaya bafllad k. Sezonun ya fll geçmesinden dolay fazla yat r m yapamad k. Riske girmek istemedik. Ne diyelim her fley Allah'tan. beraber toplamda reel bazda Ar- Ge ye ay rd m z pay 5-6 kat artt. Yeterli mi? Kesinlikle yeterli de il. Çünkü Gazi Mustafa Kemal in gösterdi i hedefteki o muas r medeniyet ve üzerindeki ülkelerin oldu u o ligde, Ar-Ge ye ayr lan pay milli gelirin yüzde 2,5-3 leri seviyesinde. Yak nda Türkiye ile ayn yollardan geçen Güney Kore nin, bugün toplam ihracat n n içindeki yüksek teknoloji, tasar m ve marka ürünlerinin, toplam ihracat n n içindeki pay n n yüzde oldu unu, Türkiye de ise bu oran n yüzde 5 in alt nda bulundu unu belirten Zeybekci, Türkiye nin en az ndan k sa sürede yüzde 10 lar n üzerine ç kmas gerekti ini söyledi. Bakan Zeybekci, Türkiye nin bugüne kadar kazand baflar lar fason üretici bir ülke olarak elde etti ini, ancak bundan sonraki hedeflerine ayn edilgen üretimle ulaflmas n n mümkün olmad na iflaret ederek, Türkiye nin art k ham madde ve enerji zenginliklerinin orta yerinde duran bu kültür co rafyas nda, ham madde ve enerji gelece ini garanti alt na almas gerekti- ini bildirdi. fiu anda, Türkiye nin, dünyan n tüm tüketim al flkanl klar n belirleyenlerin baflkalar oldu unu anlatan Zeybekci, Hangi müzi i, rengi sevece imiz, hangi film y ld zlar n be enece imiz, çocuklar m z n hayal kahramanlar n n kimler olaca- n belirleyenler bizim d fl m zdaki geliflmifl ülkeler ve yahut da dünyada kültür, moda, tasar m anlam nda egemen olan ülkeler bizim tüketim al flkanl klar m z belirliyor. Hemen hemen ayn ülkeler de tüketim a lar n kontrol ediyor. Gerek internet, gerekse ma azalar anlam nda tüketim a lar ve al flkanl klar n ayn ülkeler kontrol ediyor. Türkiye olarak bizim önümüzdeki süreçte, art k baflka bir seviyeye geçmemizin zaman geldi ve geçiyor diye konufltu. Nihat Zeybekci, Dubai de, Orta Asya da, Kuzey Afrika da ve Balkanlar da Türk dizilerinin tan t mlar n gördüklerini hat rlatarak, konuflmas n flöyle sürdürdü: Bize bu flöyle bir hedef veriyor; evet biz bu co rafyada tüketim al flkanl klar n belirleyebilecek bir kapasiteye sahibiz. Ecdad m z n bize kültür co rafyas olarak b rakt bu co rafyada biz bu alanlara, yani insanlar etkileme, onlar n tüketim al flkanl klar n n içinde, di- erlerinin bizde oldu u gibi, karar verme aflamas nda bilgileri veya bilinç altlar n zenginlefltirmekle ilgili serpifltirmeleri yapabilme imkan veriyor. Ayn co rafya, dünyan n en zengin ham madde ve enerji kaynaklar n n oldu u bu co rafya, dünyadaki zenginleflen ülkelerin belki 4-5 misli daha h zl bir flekilde zenginlefliyor ve tüketim toplumu haline geliyor. Ayn zamanda bu co rafyalar bize inan lmaz bir flekilde ham madde ve enerji gelece imizi sürdürülebilir bir flekilde ZM R (CHA) T AR fi Zeytin ve Zeytinya- Birli i Baflkan Cahit Çetin, Türkiye de kooperatifçili in AB düzeyine ulaflabilmesi için haz rlad klar kooperatifçilik stratejisinin, kooperatifçilik bilincinin tabana yay lmas ve kooperatifçili in Türkiye ekonomisine daha etkin katk yapabilmesi için etkili bir belge oldu unu söyledi. Strateji Belgesi ni Gümrük ve Ticaret Bakanl na da sunduklar n dile getiren Çetin, Bakanl k tan, bu çal flmalar nedeniyle bir Teflekkür Belgesi ald klar n belirtti. Çetin, TAR fi Zeytin ve Zeytinya Birli i nin, 2000 y l özerkleflme süreci öncesinde Türkiye de tar m sat fl kooperatifçili- inin karfl karfl ya kald riskleri önceden gördü ünü ve bu riskler karfl s nda stratejiler gelifltirdi ini hat rlatt. Çetin, kooperatifçili in evrensel bir yap oldu unu kaydederken, bu noktada kural ve uygulamalar n n da evrensel oldu unu vurgulad. Çetin, 2000 y l ndan bu yana yürüttükleri tüm çal flmalarda dünya kooperatifçili i örneklerini esas alan uygulamalar içinde olduklar n, özellikle zeytin ve zeytinya kooperatifçili inde öne ç - kan spanya da mevcut uygulama ve örnekleri inceleyen çal flmalar yap ld n ve bunlar n da ilgili bakanl klar ve hükümet yetkilileriyle paylafl ld n kaydetti. Çetin, 2000 y l ndan bu yana gerçeklefltirdikleri uygulamalar ve bu süreçte yap lanlar özetle flöyle anlatt : Özerkleflmeyle birlikte tüm ba l kooperatiflerimizin tesisleflmesini sa lad k. Profesyonel yönetilen bir pazarlama sat fl a kurduk. Birlik organizasyon yap s nda ise piyasa flartlar na uyumlu de- iflikler yapt k. Ayr ca, kooperatif ortaklar m za, bulunduklar köylerde ve birlik merkezindeki tesislerde düzenlenen etkinliklerle yeniden yap lanman n en önemli aya olan ama hiç bir flekilde uygulanmayan e itim faaliyetlerini gerçeklefltirdik. Bu yolla Türkiye de zeytin ve zeytinya sektörünü yönlendiren üretici birli i konumumuzu güçlendirdik. Bu strateji belgesiyle geliflmifl ülkelerin tar m sat fl kooperatifçili- i idealine ulaflmay hedefliyoruz diyen Çetin, belgenin di er kooperatifler için de yol gösterici olaca- n umdu unu vurgulad. Çetin, Birlik bünyesindeki kooperatifçilik anlay fl gelifltirilerek, "Ortak, Kooperatif, Birlik" a yap s güçlendirilece ini, bunun için ortaklar n ve kooperatiflerin kooperatifçilik bilincini ve ürün al m sürecinin verimini art rmaya yönelik çal flmalar gerçeklefltirilece ini kaydetti. garanti alt na alma imkan veriyor. Onun için Türkiye olarak biz, kültür co rafyas dedi imiz bu co rafyaya s rt m z dayay p, ayaklar - m z o platforma bast ktan sonra tabii ki bat toplumlar n ihmal etmeden, oralarda da rekabet edebilir hale gelen bir güç ile yeni bir politika belirlememiz gerekiyor ve Türkiye flu anda bu aflamada art k. Türkiye nin art k Ar-Ge Proje Pazar denilen bu alanlarda baflka boyutlara geçmesi için çok daha h zl hareket etmesi gerekti ini vurgulayan Zeybekci, flunlar kaydetti: Ekonomi Bakanl olarak da bugüne kadarki teflviklerimizi tamamen ray, alan de ifltirerek, bu alanlara do ru kayd rmakla ilgili de çok yo un çal flmalar m z var. Bizim, 2013 rakamlar yla Destekleme Fiyat stikrar Fonu ndan Türkiye de ihracat n geliflmesi, Türk ihracatç s n n dünyada bilinmesi tan nmas yla ilgili yapm fl oldu umuz destekler, 930 milyon, eski parayla 930 trilyon, yaklafl k olarak 1 katrilyonluk destek vermifliz. Bunun yeterli olmad n biliyoruz. Ama bu desteklerimizin bir k sm - n n olmamas gereken alanlara verildi ini de biliyoruz. Önümüzdeki süreçte hedefimiz; 152 milyar dolarl k ihracat olan Türkiye nin... Yapmam z gereken ilk, en önemli acil ad m ihracat m z olan 152 milyar dolar n yüzde 1 ini ihracat desteklerine sa lamak, yani 1,5 milyar dolar, ihracat m za ve bu tarz çal flmalara sa lamak. Zeybekci, Türkiye de maalesef baz alanlarda kaçmaktan kovalamaya f rsat n olmad n ifade ederek, Ben flunu söylüyorum bazen arkadafllar m za, dostlar m za; Türkiye nin bir haftal k gündemini bir Danimarka ve yahut da ülke ismi de vermek istemiyorum ama böyle bütün dertleri, s k nt lar bitmifl olan baz ülkelere, Türkiye nin bir haftal k gündemini, o ülkeye bir y ll k gündem olarak verseniz, o ülke yerle bir olur. Onun için inflallah Türkiye, flu k s r çekiflmelerden bir an önce kurtulur fleklinde konufltu. /5 EKONOM TAR fi Zeytin ve Zeytinya Birli i AB düzeyinde kooperatifçilik için yeniden yap lan yor Bakan Zeybekci:Türkiye nin büyümesi öngörülerin, beklentilerin yine üzerinde olacak Palandöken: Bekletilen Sosyal Güvenlik Yasa Tasar s acilen kanunlaflt r lmal ANKARA (CHA) T ürkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Baflkan Bendevi Palandöken, bekletilen Sosyal Güvenlik Yasa Tasar s 'n n acilen kanunlaflt r lmas gerekti ini söyledi. Palandöken, 2013 sonu itibariyle 12 ay ve üzerinde prim borcu bulunan yaklafl k 1,5 milyon BA -KUR lu bulunuyor. Ülke genelinde gerçeklefltiren yerel seçimlerin ard ndan çözüm bekleyen sorunlara odaklan lmas gerekti- ini belirten Palandöken, seçim öncesi Meclis gündeminde bekleyen sorunlar n, çözüme kavuflturacak yasalar n bir an önce ele al nmas n beklediklerini dile getirdi. Yapt yaz l aç klamada, taksitli sat fllar n s n rland r lmas ard ndan enflasyonun da çift hanelere t rmanmas n n piyasalar endiflelendirdi ini vurgulayan Palandöken, Yerel seçimlerin telafl içinde ekonomi gözden kaçt. Kredi kart yla yap lan baz al flverifllerde taksit s n rlamas na gitmenin ard ndan, bu tür harcamalarda 2 ayda 7 milyar 970 milyon lira azalarak, ifllerimizi yavafllatt. Enflasyonun da yükselifl trendine girmesiyle kredi faizlerinin daha da yükselmesi endiflelerimizi art r yor. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl taraf ndan haz rlanarak bekletilen Sosyal Güvenlik Yasa Tasar - s 'n n acilen kanunlaflt r lmas gerekti ini dile getiren Palandöken, Söz konusu yasadan esnaf ve sanatkâr - m z n büyük beklentisi var sonu itibariyle 12 ay ve üzerinde prim borcu bulunan yaklafl k 1,5 milyon BA -KUR lu bulunuyor. Bu kiflilerin as l prim borcu tutar yaklafl k 16 milyar TL olup, 6 milyar liral k gecikme cezas ile toplam 22 milyar liray buluyor. Prim borçlar n n acilen yeniden yap land r lmas n n önemi rakamlardan da anlafl lmaktad r. Yeni yap lacak düzenleme ile kendi nam ve hesab na çal flanlardan 24 ay ve daha fazla prim borcu olanlar yasan n ç kmas n n ard ndan 3 ay içerisinde prim borçlar n yap land rabilecekler. 3 ay içerisinde yap land r lmaya baflvurulmamas halinde bu sürelerin sigorta süresi olarak de erlendirilmemesi öngörülmektedir. Borcunu 3 ayl k sürede yap land rmayan ya da yap land rma imkân olmayan esnaf ve sanatkâr m z da üzülmesin. Çünkü söz konusu düzenleme ile daha sonra emeklilik için prim gün say s na ihtiyaç duyanlar, tamam n de- il silinen süreden diledi i kadar n canland r p ödeyebilecek. ifadelerini kulland.

6 /6 DIfi HABERLER BERL N (AA)- L ayama, Orta Afrika Cumhuriyeti Piskoposlar Konferans Baflkan Dieudonne Nzapalainga ve Protestan Kiliseleri Birli i Baflkan Nicolas Guerekoyame Gbangou, Berlin deki Federal Bas n Merkezi nde düzenledikleri toplant da ülkelerinde yaflananlar anlatt. Müslüman dini lider Layama bar fl için yola ç kt klar n belirterek, uluslararas toplumu harekete geçirmek için Almanya ya geldiklerini söyledi. Ülkelerinde insanlar n birbirleriyle uzlaflmas - na katk sa lamak istediklerini belirten Layama, Orta Afrika Cumhuriyeti nde siyasetin toplumda derin bir ayr flmaya neden oldu unu, yapacaklar Mübarek ten, Sisi ye destek... LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi Filistin- srail bar fl görüflmeleri t kand KUDÜS - TANER AYDIN (AA)- srail ve Filistin aras nda geçen y l bafllat - lan bar fl görüflmeleri t kand. Filistin yönetimi, srail in uzlaflmaz tavr nedeniyle Birleflmifl Milletler de (BM) 15 uluslarararas kuruma kat l m için ilgili anlaflmalar imzalad. Amerika Birleflik Devletleri (ABD) D fliflleri Bakan John Kerry ise Ramallah a yapaca ziyareti iptal etti ini aç klad. Filistin yönetiminin önceki gün konuyu Orta Afrika Cumhuriyeti nden baz görüflmeler yapmak üzere Almanya ya gelen din adamlar aras nda yer alan slam Konseyi Baflkan Omar Kobine Layama, ülkesinde k tl k ve soyk r m tehlikesi oldu unu söyledi. Orta Afrika da k tl k ve soyk r m tehlikesi projelerle halk n yeniden uzlaflmas n sa lamak istediklerini kaydetti. Layama, halk n sesinin duyulmas gerekti ini belirterek, bunu sadece Alman hükümetinin de il, Alman halk n n da duymas gerekti ini kaydetti.ülkede k tl k ve soyk r m tehlikesi var diyen Layama, çiftçilerin, yaflanan olaylardan korktu undan dolay ekin yapmad klar na dikkati çekti. Nzapalainga da Orta Afrika Cumhuriyeti nde bar fl n sa lanmas için BM gücüne ihtiyaç duyuldu unu ifade etti. Ülkelerinde güvenli in yeniden tesis edilmesini istediklerini belirten Nzapalainga, bunun için Avrupal hükümetler ile ABD hükümetine, BM güvenlik güçlerinin Ortaya Afrika Cumhuriyeti ne gönderilmesi gerekti ini anlatt klar n kaydetti. Nzapalainga, Orta Afrika Cumhuriyet indeki fliddet olaylar n n dini ihtilaftan kaynaklanm yor. nançl insanlar siyasi amaçlar için kullan l yor Baflkent Bangui nin d fl nda devlet düzeninin önemli ölçüde y k ld n ifade eden Nzapalainga, bar fl n tesis edilmesi için fliddet uygulayanlar n hesaba çekilmesini istedi. Halka gerçeklerin anlat lmas ve adaletin sa lanmas gerekti ini ifade eden Nzapalainga, yap - lanlar n cezas z kalmas durumunda insanlarda nefretin kal c olaca na dikkati çekti. uluslararas boyuta tafl ma karar almas n n ard ndan Paris teki temaslar n keserek srail e gelen ABD D fliflleri Bakan John Kerry, krizi aflmak için srail Baflbakan Binyamin Netanyahu ile ard ard na iki görüflmede bulunarak, 29 Nisan a kadar Filistinli tutuklular serbest b rakmas için ikna etmeye çal flt. Birkaç y ld r sekteye u rayan bar fl görüflmelerini geçen y l yeniden bafllatan Kerry, Filistin yönetiminin uluslararas kurulufllara kat lma karar n n ard ndan, NATO toplant s için bulundu u Brüksel de yapt aç klamada, Ramallah ziyaretini iptal etti ini duyurdu.john Kerry, Netanyahu ile görüflmesi sonras Abbas la bir araya gelmeden NATO konferans na kat lmak üzere Brüksel e hareket etmifl, ayr l fl s ras nda bölgeye tekrar geri dönerek, Abbas la Ramallah ta biraraya gelece- ini aç klam flt. Bar fl sürecinin ç kmaza girdi i flu aflama- Toronto Belediyesi Ermeni soyk r m an t dikilmesini reddetti TORONTO (AA)- E rmeni diasporas n n, Kanada n n Toronto kentinde 1915 olaylar için bafllatt an t dikme giriflimi, belediye meclisinde kabul görmedi. Toronto Belediye Meclisi, konunun önemi nedeniyle tasar n n, taraflar n dinlenece i yürütme komitesinde görüflülmesini kararlaflt rd. Komite oylamas nda 22 encümen üyesi evet derken, 18 ret oyu ç kt. Toronto daki Türk toplumunun hareketli saatler yaflamas na neden olan sözde Ermeni soyk r m karar tasar s, Toronto Belediye Meclis Üyesi Shelley Carroll taraf ndan verildi. lgili tasar y görüflen belediye meclisi üyeleri konuyu, Türk dostu olarak da bilinen Giorgio Mammoliti nin deste iyle komisyona havale etti. Belediye meclisi toplant s sonras Türk toplumu üyeleri ile görüflen Mammoliti, Tasar için flimdi vaktiniz var. yi bir haz rl kla komite üyelerini ikna edebilirsiniz -Çok çal flmam z laz m- Kanada Türk Toplulu u Derne i Baflkan Nalan Gökgöz, AA muhabirine yapt aç klamada, Tasar n n bugün ele al naca n dün gece sular nda ö rendik. Hiçbirimiz sabaha kadar uyumad k ve ulaflabildi imiz her yerle yaz flt k. Bugün de sabahla birlikte tüm encümen üyelerine tek tek hem yaz l hem sözlü bilgilendirme yapt k. Tasar n n komiteye havale edilmesi bize zaman kazand rd. Yoksa bir oldu bitti ile oylan p kabul edilebilirdi flimiz flimdi bafll yor ifadesini kullanan Gökgöz, tüm toplum üyeleri olarak çok çal flmalar gerekti ini bildirdi. Öte yandan tasar için içeride yo un gayret sarf eden Türk toplumu üyelerinin yan s ra bir baflka grup da bina önünde Türk ve Kanada bayraklar aç p, duyurular da tt. Ellerindeki dövizlerle binaya girip ç kanlara 1915 olaylar n anlatan Türklere, birçok Kanadal da destek verdi. (AA) TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: M s r n devrik lideri Hüsnü Mübarek, cumhurbaflkanl seçimlerine iliflkin, Halk n önünde seçmek için Savunma Bakan Abdulfettah es-sisi den baflkas yok KAH RE (AA) - M s r n devrik lideri Hüsnü Mübarek, cumhurbaflkanl seçimlerine iliflkin, Halk n önünde seçmek için Savunma Bakan Abdulfettah es- Sisi den baflkas yok El-M sri el-yovm gazetesinin telefon arac l yla Mübarek le yapt ve el-hayat televizyonunda yay nlanan röportaj n ses kayd nda, Mübarek, Önünüzde ondan (Sisi den) baflkas yok de erlendirmesinde bulundu. Devrik lider Mübarek, Savunma Bakan Sisi nin, cumhurbaflkanl için en uygun kifli oldu unu söyledi. Mevcut siyasi durumu da de erlendiren Mübarek, Ben Müslüman Kardefller Teflkilat ( hvan) konusunda çok endifleliyim. Amerika, hvan n tekrar siyasete dönmesi için bask yap yor ve hvan siyasete dönene kadar (size) uçak yok diyor. Bana böyle yapt lar ama ben onlara boyun e medim ifadesini kulland. Suudi Arabistan ve Birleflik Arap Emirlikleri nin (BAE) 3 Temmuz askeri darbesinden sonra M s r a yapt klar yard m konusuna da de inen Mübarek, Evet onlar bizi destekliyorlar ancak biz çal flmal y z. Çünkü onlar bizi sürekli desteklemeyecekler diye konufltu. Hamdin Sabbahi nin cumhurbaflkan adayl konusunda da aç klama yapan Mübarek, Hamdin den fayda gelmez. Cumhurbaflkan olmaya hiç uygun de il. O ayn Cemal Abdül Nas r gibi. Abdül Nas r ülkeyi demir yumrukla yönetmiyor muydu? Bunun gibisi yönetime gelir gelmez insanlar tekmeler de erlendirmesinde bulundu. Kendisiyle röportaj yapan gazetecinin, M s rl lardan baz lar n n kendisinin cumhurbaflkan olmas için vekaletname haz rlatt klar n hat rlatmas üzerine Mübarek, Hay r ben yoruldum. 62 seneden beri çal fl yorum bunun 30 senesi cumhurbaflkanl nda geçti diye konufltu. Kendi döneminin çiflleri Bakan Habib el-adili den de övgüyle söz eden Mübarek, onun ülkeyi demir yumrukla yönetti ini, flimdi ise herkesin istedi i gibi keyfine göre hareket etti ini dile getirdi.

7 Efli ayr lmak isteyen damat dehflet saçt DR S OKUR ÇORUM (CHA) - kurflun ya d rd. Silah seslerini duyan Ç orum'da efli ayr lmak isteyen Eren komflular, durumu hemen 112 Acil sa l k Bozkurt (27) kay n validesini ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen öldürdü, kay n pederini yaralad. sa l k ekipleri, kay n valide Mercan Merkeze ba l Ac p nar köyünde meydana gelen olayda; Eren Bozkurt, ken- Muharrem fiahan ise sa l k ekipleri fiahan' n öldü ünü tespit ederken, disinden boflanmak isteyen eflinin ailesi ile taraf ndan ambulansla Hitit Üniversitesi tart flt. Tart flman n büyümesi üzerine Çorum E itim ve Araflt rma Hastanesi'ne Bozkurt, üzerinde bulundurdu u silahla kald r ld.mercan fiahan' n cenazesi, kay n validesi Mercan fiahan (52) ile cumhuriyet savc s n n olay yerindeki kay n pederi Muharrem fiahan'a (54) incelemesinin ard ndan otopsi için Hitit Üniversitesi Çorum E itim ve Araflt rma Hastanesi Morgu'na kald r ld. Muharrem fiahan' n ise hayati tehlikesinin devam etti i bildirildi. ddiaya göre, 1 çocuk babas Eren Bozkurt'un eflinin ayr lmak istedi i, bu nedenle olaydan kay n validesi ve kay n pederini sorumlu tuttu u ve ayr lmak istemedi i ö renildi. Bozkurt'un, kay n validesi ve kay n pederi ile bundan dolay uzu süredir tart flt iddia edildi. /7 GÜNCEL YAfiAM Akyürek, geçmifl için helallik gelecek için dua istedi KOÇ 21 Mart 20 Nisan Son derece tempolu olacak ve günlük ifllerin organize edilmesi gereken flartlar aflmaya çal flacaks n z. Ofis ortam n zda düzen gerektiren konular oldukça oyalay c olabilir. Eksiklerinizi tamamlamak ve yeni beceriler edinmek için daha fazla çaba göstermeniz gerekli. Sizi aflabilecek konular n üstesinden yard mlaflarak gelmeye çal fl rken, sa l n z korumal s n z. Ayn anda birkaç iflle ilgilenmeniz zorunlu hale gelebilir. Eve ait konularda baz fleylerin bitti i de iflik K ZLER 21 Mayıs koflullara uyum göstermeye 21 Haziran çal flacaks n z. Evde daha fazla sorumluluk getiren u rafllarla beraber, ev içindeki hareketlilik ve yak nlarla iliflkiler sizi gerebilir. Sab rl olman z gerekiyor. Bugün kendi kaynaklar n za özel bir önem vermelisiniz. ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR Kiflisel alanda yeni planlar n z göze çarp yor fakat, tam olarak kararl l k gösteremeyebilirsiniz. Baz güvensizlikler sizi tedbirli olmaya itiyor. Ancak parasal alanda daha aktif ve h rsl olabilirsiniz. Çal flma kapasitenizi zorlaman z geren koflullar sizin lehinize çal flabilir. Çabalar n z n sonuçlar size kazanç olarak rahatl kla dönebilecek. Birtak m planlar n z bekletmek ve istedi iniz gibi sürdürmekte zorlanacaks n z. Baz çözülmeler ve karars zl klar sizi bocalamaya itebilir. Hakim olamayaca n z olaylar karfl s nda sakin kalmal ve sab r göstermelisiniz. Kendi kendinize kalmak ve geçmifli sorgulamak belki do ru olabilir fakat. gereksiz kuruntulardan özellikle kaç nmal ve ifllerinizle ilgilenmelisiniz. Yeni hedefler koyabilece iniz ve h zl hareket edece iniz gününüzdesiniz. Artan ifl yükünüze ra men, pek çok konuyu halledebilecek ve baflar l olman n sonuçlar n görebileceksiniz. Yap c planlar ve ifle ait yeni organizasyonlar sizi öne ç karabilir. Üstlerinizden destek ve onay görmeniz kariyer konusunda önemli ilerlemeler elde edebileceksiniz. Genel olarak ortakl klar n ve iliflkilerin öne ç kaca flartlar alt na giriyorsunuz. Sizin kontrolünüz d fl nda geliflen olaylara haz r olmal ve sab rl davranmal s n z. fiimdiye kadar zorluk kayna olan iliflkilerin art k maddi yan ile ilgilenmeniz ve size kazanç getirebilecek geliflmeler yaflaman z çok olas. Ortaklafla yeni konularda sorumluluklar n z göz ard etmemelisiniz. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Pek çok konuda kendinizi rahat ve keyifli hissediyorsunuz. Özellikle yarat c konularda daha aktif olacak ve güvenle hareket edeceksiniz. Ayr ca aflk hayat n z ve iliflkiler aç s ndan dinamik olabilir ve gününüzün büyük bölümünü bu alana ay rabilirsiniz. Uzun zamand r düflündü ünüz de iflik hobilere yer açman z size canl l k ve tempo getirecektir. Gün boyunca rahat hareket edebilir ve pek çok konuda kendinizi daha iyi ortaya koyabilirsiniz. E itim konular önceli iniz YENGEÇ olmaya devam ederken, 22 Haziran yaz flmalar aç s ndan yüklü bir 22 Temmuz gündeminiz olacak. Yak nlar n z ya da komflularla iliflkileriniz ise size keyif verebilir. Düflüncelerinizi ak c biçimde kullanarak çok dikkat çekebilirsiniz. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Son derece aktif ve ön planda olabileceksiniz. Bugün sizin için öncelik tafl yan konularda verimli ve baflar l olmaya yak ns n z. Her konuda planl hareket etmeniz ve yeni bafllang çlar n z sizi ileriye tafl yabilir. Yeni ad mlar atmaktan çekinmeyecek ve kontrolü elinizde tutabileceksiniz. liflkilerinizde biraz çaba ile olumlu geliflmeler elde etmenin keyfi yakalanabilir. Birtak m planlar n z bekletmek ve istedi iniz gibi sürdürmekte zorlanacaks n z. Baz çözülmeler ve karars zl klar sizi bocalamaya itebilir. Hakim olamayaca n z olaylar karfl s nda sakin kalmal ve sab r göstermelisiniz. Kendi kendinize kalmak ve geçmifli sorgulamak belki do ru olabilir fakat. gereksiz kuruntulardan özellikle kaç nmal ve ifllerinizle ilgilenmelisiniz. Pek çok konuda daha dikkatli olman z laz m. Sizin d fl n zda geliflebilecek olaylara haz r olmal s n z. Zira ortaklafla alanda de iflebilecek flartlar sizi yeni kararlara itebilir. Duygusal tepkileriniz iliflkilerinize olumsuz yans rken. Yanl fl karar alma riskiniz çok fazla. Ortak bir zeminde buluflaca n z yeni projeler öne ç karken, ikili iliflkilerinizde yap c olmal s n z. Birebir iliflkiler ad na sizi k s tlayan ve zorlayan konular üzerinde düflünmeniz gerek. Eflinizle olan iliiflkinizde elefltirilere aç k davranmal ve l ml olmal s n z. Bu sayede olumlu bir sonuç alabileceksiniz. Ortaklafla konularda yeni anlaflmalar ve ortakl klar gündeme gelebilir. Alaca n z teklifler üzerinde dururken, ve sizin kazançl ç kman z çok olas. fi R N KABAKCI KONYA - Bas n-yay n kurulufllar n n yöneticileri ve çal flanlar ile bir araya gelen Konya Büyükflehir Belediye Baflkan Tahir Akyürek, belediyecilikte yeni bir dönemin bafllad n dile getirerek, geçmifl için helallik, gelecek için dua istedi. B üyükflehir Belediye Baflkan Tahir Akyürek, Konya da görev yapan ulusal ve yerel bas nyay n kurulufllar n n yöneticileri ve çal flanlar ile bir araya geldi. Büyükflehir Belediyesi Japon Park nda düzenlenen toplant da bas n mensuplar yla sohbet eden Baflkan Akyürek, medeniyetlerin flehirlerden do du unu belirterek, 21. yüzy lda kendi de- erleriyle bar fl k bir modernleflmeyi hep birlikte gerçeklefltirmek gerekti ini söyledi. "HEP M Z N YEN B R DÖNEM BAfiLATMASI GEREK YOR" Akyürek, Konya n n geleneksel ile moderni birlefltirebilen, farkl l klar azaltabilen, gelir da l m n dengeleyebilecek, fakiri, zengini ayn mahallede oturabilecek bir modeli 21. yüzy l flehircili ine sunabilece ini kaydetti. Baflkan Akyürek, dünyada Konya özelli inde çok flehir olmad n ifade ederek, Yeni Büyükflehir, Yeni Konya döneminde dünyaya çok özel bir model sunabiliriz. nsanlar mutlu, yaflanabilir flehircilik uygulamalar n n tamam uygulanan, asfalts z, meydans z köy kalmam fl, çeflmesiz mahalle kalmam fl bir flehir oluflturabiliriz. Kanun gere i Yeni Büyükflehir ve Yeni Konya dönemi bafllam flsa hepimizin, Konya daki tüm kurulufllar n da yeni dönem bafllatmas gerekiyor. Art k 40 bin 800 kilometrekarelik alanda belediye olarak çok daha fazla koflturaca z. Tüm kurulufllar m z n, ifl adamlar derneklerinin, sivil toplum kurulufllar n n, bas n kurulufllar - n n yapmalar gerekenlerle ilgili de erlendirmelerine flehrimizin ihtiyac var. Art k en küçük köyümüz de Konya n n mahallesi haline geldi. diye konufltu. BÜLENT BOLATÇI AMASYA (CHA)- B üyük umutla kalp nakli için gitti i hastanede hayat n kaybeden Hülya Usta, memleketi Amasya da topra a verildi. Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Kalp Merkezi-Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal 'nda geçen y l eylül ay nda gerçeklefltirilen ameliyatla kalp hastas Hülya Usta'ya total yapay kalp tak lm flt. Türkiye'de kalbi olmad halde yapay kalp ile yaflayan ilk kad n olma unvan na sahip olan Hülya Usta, kalp nakli için yaklafl k 1,5 y l bekledi. Beyin ölümü gerçekleflen bir hastan n kalbinin kendisine tak laca haberini al nca büyük sevinç yaflayan Hülya Usta, haz rl klar n tamamlayarak Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Vakf Hastanesi'ne gitti. Yap lan kalp nakli sonras nda Hülya Usta, uyuflmazl k nedeniyle hayat n kaybetti. Bankamatikte buldu u özürlü maafl n sahibine teslim etti MUZAFFER SALCIO LU KONYA (CHA)- K onya da Mehmet Serdar lgün (39) isimli vatandafl, bankamatikte unutulan bin 180 liray al p PTT arac l yla sahibine teslim etti. lgün, paran n özürlü bir çocu un 3 ayl k maafl oldu unu ö renince duyguland n ve ihtiyaç sahibine ulaflt rd için çok mutlu oldu unu söyledi. Konya Kayal park taki Çarfl Postanesi nin bankamati inden para çekmeye giden Mehmet Serdar lgün, bankamatikte bir miktar paran n unutuldu unu fark etti. Sahibine ulaflt rmak üzere makbuzuyla birlikte paray bankamatikten ald n anlatan lgün, önce ne yapmas gerekti i konusunda polise dan flt. Polisin, kendisini ilgili postaneye yönlendirdi ini anlatan lgün, paray postane müdürlü üne teslim etti. Makbuzdaki hesap numaras ndan yola ç karak paran n sahibine ulaflan Çarfl Postanesi Müdürü Mustafa Karahan, paray bulan lgün ile birlikte paran n sahibi Hasan Koçak a teslim etti. Karahan, zaman zaman bu tarz olaylar n yafland n, kimi zaman vatandafllar n ma dur olduklar n dile getirerek lgün e güzel davran fl ndan dolay teflekkür etti. Özürlü maafl n bankamatikte unutan Hasan Koçak, paray kendisine ulaflt ran lgün ve PTT yetkililerine teflekkür etti. Paray bankamatikte unuttu unu fark etmedi ini söyleyen Koçak, yaflad talihsizli i flöyle anlatt : Bankamati e paray çekmek için geldim ve kart bankamati e sürdüm. O lumun 3 ayl k özürlü maafl olan bin 180 liray çekmek için ifllem yapt m. Fakat daha sonra hesab mda 156 liran n oldu- unu gördüm. O paray da çekmeye çal flt m ama banka o paray vermedi. Ben de kart iadeye basarak kart m al p ayr ld m. Ben ATM den uzaklaflt ktan sonra ATM ifllem yapm fl ve param ç karm fl. Sa olsun Mehmet kardeflimize, denk gelmifl. Allah ondan raz olsun. Bir süre sonra bankamatikten para çekildi i ile ilgili kendisine mesaj geldi ini dile getiren Koçak, müflteri hizmetlerini arad n ve kendisini en yak n PTT flubesine yönlendirdiklerini anlatt. Daha sonra Çarfl Postanesi nin güvenli inden kendisine paras n n PTT ye teslim edildi i ile ilgili telefon geldi ini aktaran Koçak, PTT ye paras n teslim almaya gitti. Burada paras n bulup kendisine ulaflt ran Mehmet Serdar lgün ile bir araya gelen Koçak, Bu para çocu umun 3 ayl k özürlü maafl yd. Çocu um rehabilitasyon merkezinde tedavi görüyor. Mehmet Bey den Allah raz olsun. Arkadafl m z gibi dürüst insanlar n daha da ço almas n, kimsenin hakk n n kimseye geçmemesini diliyorum. PTT teflkilat na da çok teflekkür ediyorum. Büyük umutla gitti i hastaneden cenazesi geldi 36 yafl nda ve üç çocuk annesi Hülya Usta n n cenazesi memleketi Amasya merkeze ba l Ayd nl k köyüne getirilerek burada k l nan cenaze namaz n n ard ndan topra a verildi. Cenaze töreninde Hülya Usta n n efli brahim Usta ve yak n akrabalar gözyafllar na bo uldu. Cenaze törenine l Sa l k Müdürü Ömer Deniz, yak n akrabalar ve çok say da vatandafl kat ld.

8 SA LIK /8 ' nsanlar, meme kanseriyle ilgilenmeye ve gen testi yapt rmaya bafllad ' BURSA (CHA) O pr. Dr. Can Baflaran, insana yard m ilk olarak insan n kendisinin yapabilece ini belirterek, Kanserde de ifltiremedi imiz tek fley geneti imizdir. Bunu da Angelina Jolie ile ö rendik. Annesi yumurtal k kanseri, teyzesi meme kanseriydi. Kendisi de yap lan tetkiklerle en zor karar n verdi. Gazetelerde her iki memesi ald rd ibareleri yer ald. nsanlar, Angelina Jolie sayesinde meme kanseriyle ilgilenmeye ve gen testi yapt rmaya bafllad. Bursa Kent Konseyi (BKK) Sa l k Çal flma Grubu taraf ndan düzenlenen Kanserle Yaflamak konulu panelde uzman doktorlar, kanserle mücadelenin ipuçlar n verdi. Doktorlar, özellikle kad nlar n meme kanserinde ilk yard m kendi kendilerine yapabileceklerini vurgularken, bol sebze ve meyve tüketiminin kanser riskini azaltt n belirtti. Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu nda düzenlenen Kanserle Yaflamak konulu panelin moderatörlü ünü BKK Yürütme Kurulu üyesi ve Sa l k Çal flma Grubu Temsilcisi Genel Cerrahi ve Meme Hastal klar Uzman Op. Dr. Ceyhun rgil üstlendi. Prostat ve mesane kanseri, erken evrede tedavi edilebiliyor Prostat Kanseri Derne i Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Faruk Yencilek, prostat kanserinde hastal prostat n d - fl na ç kmadan yakalaman n önemine iflaret ederek, erken aflamadaki prostat kanserinin, ameliyat d fl nda HIFU gibi farkl yaklafl mlarla da tedavi edilebildi ini belirtti. STANBUL (AA) F aruk Yencilek, yapt yaz l aç klamada, endüstrileflme, kimya sanayisinin büyümesi ve sigara kullan m n n artmas yla art fl gösteren prostat ve mesane kanserinin, 1980 li y llarda ve 90 lar n bafl nda geç evrelerde saptanabiliyorken, her iki kanser türünün de geliflen teknolojiyle erken evrede yakalan p baflar ile tedavi edilebildi ini kaydetti. Prostat kanserinin, 1 dakikal k rektal muayene ve kanda yap lan PSA ölçümüyle teflhis edilebildi ine de inen Yencilek, flu bilgileri verdi: Mesane kanseri hastalar n n doktora baflvurmada ilk flikayeti, yüzde 85 oran nda idrarda a r s z kanama olarak öne ç k yor. Bunu takip eden flikayetler ise enfeksiyonla kar flt r lmakla beraber, idrarda yanma ve s k idrara ç kma iste i olarak kendini gösteriyor. Prostat kanserinde, günümüzde kanser taramas daha s k yap ld ndan, hiçbir belirti yokken hastal yakalamak mümkün olabiliyor. Hastal kta, kesin bir belirti olmamakla birlikte zorlu idrar yapmak, kesik kesik idrar yapma ve s k tuvalete ç kma gibi s k nt lar görülebiliyor. Prostat kanseri vakalar nda en s k nt l durum ise, herhangi bir belirti olmas durumunda erken evrenin geçirilmifl olmas. Yencilek, özellikle vurgulanan tarama testlerinde amac n, hastal - n prostat n d fl na ç kmadan yakalanmas n sa lamak oldu unu belirtti. Doktordan çekinen hastalara da STANBUL (CHA) D ünya Diyabet Merkezi Medikal Direktörü Prof. Dr. M. Akif Büyükbefle, diyabette do ru beslenmenin çok önemli oldu unu söyledi. Büyükbefle, Bugün yazd m z ilaçlar sayesinde diyabet olma riski yüksek kiflileri yüzde oran nda engelledi imiz görülüyor. Do ru beslenme ve do ru egzersiz ile bu oran yüzde 65 lere kadar ç k yor. Dünyagöz Hastaneler Grubu taraf ndan düzenlenen 1. Uluslararas Kat l ml Diyabet Sempozyumu Swiss Otel de gerçekleflti. Sempozyuma; Dünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Kaz m Devrano lu, Dünya Diyabet Merkezi Medikal Direktörü Prof. Dr. M. Akif Büyükbefle, Avrupa Diyabet Hemflireli i Vakf Baflkan Anne Marie Felton, yerli ve yabanc çok say da uzman kat ld. Uzmanlar diyabetin teflhis, tedavi ve takibi konular nda bilgi verdi. Prof. Dr. M. Akif Büyükbefle, diyabette do ru beslenmenin çok önemli oldu unu söyledi. Büyükbefle, Do ru beslenme her zaman tedavinin ana prensibini oluflturuyor. Bunun pefline de do ru egzersiz geliyor. Dans etmek, ata binmek, yürüyüfl yapmak, yüzmek do ru egzersiz kategorisine giriyor. A rl k sporlar - n kalp hastalar ve diyabet hastalar için yararl bulmuyoruz. Asl nda diyabet bir yememe hastal de ildir. Bilinçli beslenme yani neyi ne kadar tüketece ini bilmemiz gerekiyor. Baz insanlar beslenmede büyük k s tlamalar yap yorlar ve sürdürülebilir diyet program ortaya ç km yor. Sürdürülebilir bir diyet program n n ortaya ç kmas için kiflinin al flkanl klar na uygun bir beslenme reçetesi ortaya koymas gerekir. Bugün yazd m z ilaçlarla diyabet olma riski yüksek kiflileri yüzde oran nda engelledi imiz görülüyor. Do ru beslenme ve do ru egzersiz ile bu oran yüzde 65 lere kadar ç k yor. ifadelerini kulland. Diyabetin birçok organ üzerinde kal c etkilere de neden oldu unun alt n çizen Büyükbefle, flöyle devam etti: Diyabet çok ciddi iç organ zarar na neden oluyor. Bunlardan bir tanesi kalp. Bugün koriner yo un bak m ünitesinde yatan hastalar n 3 te biri diyabet ve bu hastalar n büyük bir k sm diyabet hastal na yakaland n kalp krizi geçirdikten sonra ö reniyor. Diyalize giren hastalar n Yencilek, flu hat rlatmalarda bulundu: Doktordan çekinerek sa l kl olma yolunda yap lan tüm giriflimler sa l ks zd r. Hangi test olursa olsun bütün bunlar n bireysel olarak yorumlanmas ve de erlendirilmesi Do ru beslenme ve do ru egzersiz diyabeti engelliyor Avrupa Diyabet Hemflireli i Vakf Baflkan Anne Marie Felton için hekime ihtiyaç vard r. Prostat kanserinde önemli olan hastal daha prostat n d fl na ç kmadan yakalamakt r. Çünkü erken aflamadaki prostat kanseri ameliyat d fl nda HI- FU gibi farkl yaklafl mlarla da tedavi edilebiliyor. yüzde 40 ile yüzde 60 oran nda diyabetlerinin oldu unu biliyoruz. Diyabet olduktan sonra yap lan diyalizde çok ciddi fleker oynamalar meydana geliyor. Yani diyabet hastalar n n mutlaka böbreklerini korumas gerekiyor. Diyabet hastal nda ayak bak m da son derece önemli, hastalar n her y l mutlaka ayak muayenesini yapt rmas gerekiyor. Bu t rnak bak - m ndan, ayak t rnaklar n n, cildin de- erlendirilmesine kadar varan bir süreç. Çünkü travmatik olmayan ayak kesilmelerinin en önemli nedenini diyabet oluflturuyor. Travmatik olmayan görme probleminin en önemli nedenini de diyabet oluflturuyor. Prof. Dr. Kaz m Devrano lu ise, diyabet ve göz aras nda ki iliflkinin ayr lmaz bir parça oldu unu belirtti. Devrano lu, Diyabet hastalar zaman nda muayene olmazlarsa diyabetin retinay vurabilece i, kanamalar yapabilece i bir durum oluflur bu tedavi edilmezse körlükle sonuçlan r. Diyabet zaman nda tedavi edilmezse, fleker zaman nda kontrol edilmezse hastalar görme yeteneklerini kaybedebilir. Diyabeti olan hastalar n diyabetlerinin a rl na göre 3 ayda, 6 ayda veya y lda bir göz muayenesi olmalar gerekiyor. Diyabet ve göz birbirinin ayr lmaz iki parças hastalar m z hem diyabetlerini kontrol alt na alacaklar hem de göz muayenelerini olacaklar ki oluflacak komplikasyonlar ilerlemeden, kanama artmadan tedavisinin yap lmas Yencilek, mesane kanseri için en önemli riskin sigara oldu una dikkati çekerek, a r içici olarak adland r lan ve günde 1 paketten fazla sigara içenlerde riskin 5 kat daha yüksek oldu unu, sigara b rak ld - nda mesane kanseri geliflme riskinin ilk 4 y lda yüzde 30, sonraki 25 y lda yüzde 60 oran nda azald n, ancak hiçbir zaman sigara içmeyenler seviyesine inmedi ini kaydetti. Kimyasal sanayi çal flanlar, kemoterapi kullananlar, radyoterapi görmüfl olanlar, uzun süreli tafl olanlar ve uzun süreli sondal kalanlar da risk grubu içinde bulundu unu bildiren Yencil, prostat kanserinden korunmak için flu önerileri s ralad : Prostat kanserinden korunmak için fazla hayvansal ya ve k rm z et tüketilmesinden kaç nmal ve meyve, sebze tüketimi art r lmal d r. Fazla kalorili fast food beslenmeyi terk etmeliyiz. Obezite ile mücadele edilip ideal kiloya spor yaparak düflülmelidir. Mesane kanserinden korunmak içinse sigara kullan lmamal ve pasif içici olmamal y z. Kimya sanayi çal flan ysak veya kimyasallarla ilgili iflimiz varsa mutlak olarak kimyasallardan direkt temastan kaç nmal y z ve mesleki koruyucu tedbirlere uymal y z. gerekir. Buna dikkat edilmedi i taktir de hastalar görme yeteneklerini tamamen kaybedebilir. Komplikasyonlara geç müdahale edilirse geri dönüflü mümkün olmayan hatalara neden olabilir. diye konufltu. Uzm. Dr. Özlem Sezgin Meriçliler, T P 2 diyabeti önlemenin art k mümkün oldu unu hat rlatt. Meriçliler, flunlar kaydetti: fieker hastal - bafllamadan çok önce metabolik bozukluklar bafll yor. Dolay s yla bireyin yapmas gereken açl k ve tokluk flekerini kontrol ettirmek. Ayr ca diyabete aday bireyleri de biliyoruz. Ailede diyabet hastas olanlar, kilo fazlas olanlar, iri bebek do urmufl olanlar, gebelik süreci geçirmifl hastalar. Bunlarda diyabet riski yüksek oldu u için bu kiflilerde fleker ve kan kontrolünü biraz daha s k yapmak gerekir. Diyabet henüz ortaya ç kmadan saptad m z insülin direncini kontrol ederek diyabeti önleyebiliyoruz. Diyabetten korunmas n yollar hakk nda bilgi veren Meriçliler, Sa l kl beslenmek ve egzersizi hayat m z n bir parças haline getirmek diyabetten korunman n en etkili yollar n oluflturuyor. fleklinde konufltu. Hayat Y ld r m Mah. Cumhuriyet Mey. No:13 Akyurt Akyurt Bora Anafartalar Cad. No: 5/31 Ulus Alt nda Tolganur Güneflevler Mah Sok. No:11/A-B Alt nda Alt nda Çal flkan Cumhuriyet Meydan Yeni Belediye flhan No:7-8 Ayafl Ayafl Merkez Milli Egemenlik Cad. No:39/29 Beypazar Beypazar Köflk Hofldere Cad. No:183/A Çankaya Çankaya Demircio lu S. Mehmet Pafla Cad. No:47/D Sokullu Çankaya Balgat Ziyabey Cad. No:47/B Balgat Çankaya Alt nkan Bahçelievler Mah. 3.Cad. No:36/F Bahçelievler Çankaya Yeni Oyak Birlik Mah Sok. No:4/A Çankaya Çankaya Tepe zmir 1. Cad. Menekfle 1 Sok. A Blok No:10/27 K z lay Çankaya K ymet Atatürk Mah. Bosna Hersek Cad. No: 81/B Çubuk Çubuk Bar fl Kemalpafla Mah. So uk P nar Sok. No:6 Elmada Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan/elmada Elmada Asya Piyade Mah Cad. No:86/16 Etimesgut Etimesgut Ufuk Ifl k Topçu Mah Sok. No:4/A-B Etimesgut Etimesgut Sultan Eryaman Altay Mah. 25.Sok. Betontafl fl Merkezi No:40 Etimesgut Etimesgut Yeni Karahan Bahçelievler Mah Sok. No:6/A-B Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Cankara Cumhuriyet Cad. No:6/1 Haymana Haymana Dönmez Cuma Mah. stasyon Cad. No:1/B Kalecik Kalecik Gülenyüz Atatürk Mah. 29 May s Cad. No:78/C Kazan Kazan Damla Uyan fl Mah. Anavatan Cad. No:15 Keçiören Keçiören Ça layan Sa l k Atapark Mah. Günsazak Cad. No:169/C Keçiören Cihan GATA Acil Karfl s No:7/D Etlik Keçiören rem Ayval Mah. Ayval Cad. No:134/B Etlik Keçiören K z lcahamam Merkez Akçay Mah. Cengiz Topel Cad. No:2/A K z lcahamam K z lcahamam Karahan Demirlibahçe Mah. Mamak Cad. No:31/D Mamak Mamak Uzun Türközü Mah Sok. No:8/A Mamak Mamak Müftüo lu stasyon Mah. Lalapafla Cad. Bahar Sok. No:2/B Lalahan - Mamak Mamak U ur Yaz Mah. Ankara Cad. No:2 Nall han Nall han Hayat Cumhuriyet Mah. Turan Cad. No:18/B Polatl Polatl Yakamoz Yunus Emre Mah. Yunus Emere Sok. No:8/15 Pursaklar Pursaklar Emirhan stasyon Mah. Elam Sok. No:8/A-B Sincan Sincan P nar stiklal Mah. Hürriyet Cad.No:36/B Temelli Sincan Akçay Mareflal Çakmak Mah. Ankara Cad. No:154/A Sincan Sincan Törekent Deva Törekent Mah. 281.Cad. No:4/A Sincan Sincan

9 nflaat kazalar sensörlü baret ile önlenecek TEKNOLOJ /9 Goodyear'dan mevsime uygun lastik uyar s Anadolu Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi nflaat Mühendisli i Bölümündeki ö retim üyelerince tasar m tamamlan p test aflamas na geçilen "Sensörlü baret" ile inflaat sektöründe meydana gelen ve ço u zaman ölümle sonuçlanan kazalar n önüne geçilmesi planlan - yor ESK fieh R (AA) BULMACA TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI P roje koordinatörlerinden Yrd. Doç. Dr. Serkan K vrak, AA muhabirine yapt aç klamada, projeyi Doç. Dr. Gökhan Arslan ile yürüttüklerini ve bununla ilgili Türkiye'deki büyük inflaat firmalar yla ortak çal flt klar n kaydetti. K vrak, bugüne kadar ifl güvenli i e itimlerini iyilefltirmek için 3 çal fltay düzenlediklerini ve 1 AB projesi tamamlad klar n anlatt. fl güvenli inde otomasyona yönelik çal flmalar da yapt klar n belirten K vrak, flöyle konufltu: "fiantiyeler, birçok insan n bir arada çal flt çok tehlikeli bölgeler. nflaat flantiyelerinde 'kör noktalar' diye tabir etti imiz baz yerler var. Örne in, merdiven boflluklar. Kör noktadan kaynaklanan ve birço u ölümle sonuçlanan kazalar meydana geliyor. 'Bunun önüne nas l geçebiliriz' diye çal flma bafllatt k ve bir sistem gelifltirmeye çal flt k." nflaat sektörünün teknolojiye adapte olmak zorunda oldu una de inen K vrak, flunlar bildirdi: "Bu sistemde iflçilerin kulland baretin üstüne bir yaz l m ve bir sensör yerlefltirmek vas tas yla o kör noktalardan oluflabilecek tehlikeleri engellemeye çal flt k. Bu sistem flöyle çal fl yor, iflçinin kulland barette ve tehlikeli bölgede sinyal alan sensörler olacak. flçi tehlikeli bölgeye yaklaflt nda baretin üzerinden bir sinyal alacak, yaklaflt kça da sinyal aratacak. Dolay s yla iflçi bir flekilde o bölgeye yaklaflt n n fark na var yor ve o bölgeden bir flekilde uzaklaflmas sa lan yor." Bu sistemin ekipmanlar üzerinde de kullan labilece ini ifade eden K vrak, flöyle devam etti: "Ekipman n üzerine bir sensör koydu- unuzda ekipman ile iflçi aras ndaki güvenli mesafeyi korumak amac yla her ikisine de sinyal yollan yor. Dolay s yla hem iflçi kendini güvence alt na al yor hem de ekipman kullanan operatör bir iflçiye ya da tehlikeli bölgeye yaklaflt - n n fark na var yor." K vrak, baretin tasar m iflleminin tamamland n anlatarak, "Baret, flu anda tasarlanm fl vaziyette ancak test aflamas devam ediyor. Bize destek olan inflaat sektöründeki büyük firmalarda bunu test ediyoruz. Projeyi 2015 y l n n sonunda hayata geçirmifl olaca z" diye konufltu. STANBUL (AA) G oodyear, sürücülere, k fl lastiklerinin mevsime uygun lastiklerle de iflimine iliflkin uyar larda bulundu. Goodyear aç klamas na göre; hamur yap s ve s rt desenleri gibi birçok özelli iyle farkl flekilde gelifltirilip üretilen k fl ve yaz lastikleri, üretimlerine uygun flartlar n d fl nda kullan ld - taktirde performanslar n tam anlam yla sergileyemiyor. Yaz lastiklerine do ru zamanda geçmek, araçta ideal performans sa lamas n n yan nda, yak t tüketimini düflürüyor ve lastiklerin s rt desenlerinden kaynaklanan gürültüyü de azalt yor. Aç klamada görüfllerine yer verilen Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ersin Özkan, k fl mevsiminin sona ermesiyle sürücülerin k fl lastiklerini mevsim flartlar na uygun yaz lasti- iyle de ifltirmesinin önemine iflaret ederek, flunlar ifade etti: "K fl lastikleri +7 derecenin alt nda hamur yap s gere i daha iyi yol tutuflu daha az fren mesafesi sa larken, yaz lastikleri yaz flartlar nda k fl lastiklerine göre her yönden çok daha iyi performans gösteriyor. Bunun d fl nda yuvarlanma direncine ba l yak t tüketimi ve gürültü emisyonu konular nda k fl lastiklerinin yaz mevsiminde kullan lmas verimlilik aç s ndan uygun de il. Biz Goodyear olarak sürücülere nisan bafl ndan itibaren, s cakl n +7 derecenin üzerine ç kt tüm bölgelerde, lastik de iflimlerini yapmalar n öneriyoruz." Mevsimine göre lastik kullan m n n avantajlar aras nda, hamur yap lar ndaki farkl l ktan dolay daha k sa fren mesafesi ve slak/kuru zeminde yola tutunma performans gösteriliyor. Bu avantajlar aras nda, yaz lastiklerinin s rt difl yap lar ndan dolay daha az gürültü ç kmas ve daha çok konfor sa lamas ile yaz lastiklerinin yuvarlanma dirençlerinin az olmas sebebiyle k fl lastiklerine göre daha az yak t tüketimi sa lamas da yer al yor. Ayr ca, mevsimsel lastik de iflimiyle lastiklerin daha uzun süre kullan labilmesi ve lastik ömrünün uzamas da iflaret edilen olumlu göstergeler aras nda bulunuyor. Soldan sa a 1. Düzensiz, kar fl k, darmada n k... fiaibesi olan Rodyum elementinin simgesi... Özellikle t pta kullan lan araç gereçleri ilaç kullanmadan yaln z s yard m ile mikropta ar nd rma ifli... Kaftan Bafl örtüsü... Osmanl Devleti'nde deniz subay ve eri Aç kl k, aç k ve kesin yarg (eski)... Boksta bükük kolla afla dan yukar ya do ru çeneye at lan yumruk... Saç dökülmüfl olan (kimse) Bir partiden olan (kimse)... Antlaflma Engel, uymazl k (eski)... lgilendiren, iliflkin, iliflik, ilgili... Çok anlay fll ve sezgili (kimse) Çukur yer (halk a z )... Dalgalanma Renyum elementinin simgesi... Kötü bir durumdan kurtulma... Amonyaktaki hidrojen yerine, tek de erli hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluflan ürünlerin genel ad... Bir fleyin birdenbire hat rland n veya kavrand n anlatan bir söz Van iline ba l ilçelerden biri... çinden ç k lmas güç, sak ncal durum... Yüksek ses, nara Gönül eri (eski)... Erkeklerin ad veya soyadlar n n önüne getirilen sayg sözü... Geminin çekti i suyu göstermek için bafl ve k ç bodoslamalar üzerine konulan iflaretler Birinin borcunu ödememesi veya verdi i sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumlulu u üzerine alma durumu, kefillik... Dar, kasvetli (yer) Azotlu besinlerin vücutta yanmas yla oluflan, erimifl bir durumda idrarla d flar at lan azotlu madde... Resmî yaz flmalarda kullan lan, büyük boy yaz kâ d, esericedit kâ d (eski) Latas olan... Özel Be- endi i bir durumda olma, be endi i fleye benzeme çabas... Melemek ifli Bir veya birkaç noktada do rultu de ifltiren çizgi... Paylama, azarlama (eski)... Yukar dan afla ya 1. Ark... Y ld r c l k Ahflaptan yap lm fl nesne... Sezgi... Radyum elementinin simgesi Sinirli... Anketçi çine alaca fleye oranla ölçüleri yetersiz olan... Tar mda bir y lda derlenen ürünlerin bütünü... Köpek difllerinden sonra içeriye do ru, alt ve üst çenenin iki yan nda befler tane bulunan ve yiyecekleri ö ütmeye yarayan difllerin ortak ad, az difli, ö ütücü difl skambil kâ- d nda sinek... Neptünyum elementinin simgesi... Gök, gökyüzü, sema (eski) Hangi fley... Kirlenmifl su... Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düflen miktar, tazyik Yararl ktan, kullan fltan kald rma, silme, bozma... "Birini düflünemez duruma getirmek, çok yormak, fazla gaz vererek otomobili çal flamaz duruma getirmek" anlamlar ndaki "... etmek" ve "çok yorulup ifl göremez, düflünemez duruma gelmek" anlam ndaki "... olmak" birleflik fiillerinde geçen bir söz... Titan elementinin simgesi Çabucak (eski)... Eyer vurulmam fl, s rt na eyer konulmam fl (hayvan) Efl koflma... Ulaflt rma (eski)... Ayn cinsten bütün varl klar n veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek Bir fleyi belirgin k lmak, tespit etmek... Bütün, hep (eski) Kuflatma (eski)... Silisyum elementinin simgesi... Mercek Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen say n n ad... Bir i ne oyas motifi Elektrokardiyografi... Varl k, zenginlik (halk a z ) Zambakgillerden, yapraklar uzun ve sivri, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte bir süs bitkisi... Resmî bir göreve atama veya bir üst aflama için yaz lan yaz (eski)... Atamak ifli, tayin Anlaflma, uyuflma, uzlaflma (eski)... Azma ifli... Dudak ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA

10 YAfiAM Gümüflhac köy de ö rencilerden örnek davran fl AMASYA - MURAT DEM RC - (AA) M ehmetpafla Ortaokulu 7/B s n f n n gönüllü ö rencileri, haz rlad klar "Geçmiflle Gelecek El Ele" projesi kapsam nda yafll ve bak ma muhtaç kiflilere yard mc oluyor. Ev ifllerini yapt klar yafll lara kitap bile okuyan ö renciler, adeta geçmifllerine de sahip ç k yor. Art kabat Mahallesi'nde Osman (80) ve Saniye (74) Çetin çiftinin evine giden gönüllü ö rencilerden oluflan ekip, kendi çabalar yla gün boyu yap lmas gerek iflleri tamamlad. Saniye Çetin, AA muhabirine yapt aç klamada, 74 yafl nda oldu unu ve art k ev ifllerini çok fazla yapamad n belirterek, 3 çocu u bulundu unu ancak sadece birinin ilçede yaflad n anlatt. Gelininin arada s rada kendisine yard ma geldi ini dile getiren Çetin, "Bugün de çocuklar bana çok yard mc oldu. flimi /10 gördüler, bulafl m y kad lar, evimi süpürdüler. nflallah onlar da büyüklere hizmet ettikleri gibi küçüklerinden ayn hizmeti görürler" "VAKT NDE ORAK DA B ÇT K, HARMAN DA SÜRDÜK" "Biz büyüklerimize çok hizmet ettik, küçüklerimiz de flimdi bize hizmet ediyor" diyen Çetin, "Vaktinde orak da biçtik, harman da sürdük. fiimdi elimiz tutmuyor, gözümüz görmüyor, çocuklardan umut ediyoruz. Sa olsunlar çocuklar m da geldi, hizmet ettiler, onlardan çok memnunum, Allah hepsinden raz olsun" ifadelerini kulland. Ö rencilerden Nafiye rem Uyar, Yafll lar Haftas dolay s yla bafllatt klar "Geçmiflten Gelece e El Ele" projesi kapsam nda yafll lar n evlerine gittiklerini kaydetti. Uyar, Saniye teyzelerinin evine gelerek Baflkan Bahçeci, Vali Çakacak ziyaret etti BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Yapay kalple yaflayan Hülya Usta'ya kalp bulundu AMASYA (AA) - T otal yapay kalple yaflayan Hülya Usta'ya beyin ölümü gerçekleflen bir hastan n kalbi nakledilecek. Ankara Üniversitesi (AÜ) Kalp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal 'nda gerçeklefltirilen ameliyatla Türkiye'de ilk kez total yapay kalp tak lan ve yaklafl k 2 y ld r nakil bekleyen Usta'ya kalp bulundu.gerçek bir Amasya'n n Gümüflhac köy ilçesinde ortaokul ö rencileri gönüllü olarak ilçede bulunan yafll lar n evlerine giderek temizlik ve yemek yap p onlara kitap okuyor. camlar n sildiklerini, evini süpürdüklerini, yemek yaparak ona katk da bulunduklar n dile getirerek, "Onu mutlu edebildiysek ne mutlu bize" ifadesini kulland. Bar fl Bayram ise projeyle her hafta okullar n n belirledi i saatlerde yafll teyze ve amcalar n n evlerine gideceklerini, onlara yard m etmeye çal flacaklar n, onlar n yükünü hafifletmek istediklerini vurgulad. Cemre Alpaslan da "Bu projede gönüllü arkadafllar m zla ifl birli i yapt k, ben bulafl k y kad m, rem arkadafl m z camlar sildi. Yafll lar Haftas senede bir kez oluyor, biz gönüllü arkadafllar m zla bunu bir seneye yaymay düflünüyoruz. Bu projede yer almaktan çok mutluyum" diye konufltu. Mehmetpafla Ortaokulu Müdürü Yakup Doluel, hayata geçirdikleri projeyle her hafta bir yafll n n evine giderek onlar n gönüllerini almak, onlara bir nebze olsa da yard m etmek amac n tafl d klar n kaydetti. kalbe sahip olaca günü bekleyen ve s rt nda tafl d çanta fleklindeki ünite ile hayata tutunan evli ve 3 çocuk annesi 38 yafl ndaki Hülya Usta, kalp nakli olmak için Amasya Sa l k l Müdürlü üne ait UMKE arac ile Ankara'ya gitmek üzere yola ç kt. Sa l k l Müdürü Ömer Deniz, AA muhabirine yapt aç klamada, kendisi ile irtibat kuran Usta'ya Ankara'ya ivedi bir flekilde ulaflabilmesi için araç tahsis ettiklerini söyledi.deniz, "Akflam saatlerinde Usta, bize ulaflarak Ankara'dan kalp nakli için kendisine haber geldi ini iletti. Bizde ilgili yerlerle görüflerek bir UMKE arac n Hülya Usta'ya tahsis ettik. Beyin ölümü gerçekleflen bir hastadan al nacak kalbin Ankara Üniversitesi Cebeci Kalp Vakf Hastanesinde Usta'ya nakledilece ini biliyoruz" So uk hava ceviz a açlar n da etkiledi SAMSUN (AA)- S erdar, AA muhabirine yapt aç klamada, hafta sonu yurdun kuzeydo u kesimlerinde havan n hissedilir derecede azald n ve don olaylar n n yafland n, bunun da özellikle sürgün veren meyve a açlar n etkiledi ini belirtti. Hava s cakl ndaki ani düflüflün özelikle Samsun ve Ordu'nun yüksek kesimlerinde ceviz a açlar n olumsuz etkiledi ini ifade eden Serdar, "Bölgede hava s cakl mevsim normallerinde gidiyordu. Do a canlanmaya bafllam fl a açlar sürgünlerini vermiflti ancak hafta sonu yaflanan ani hava de iflikli i ve don olay özellikle meyve bahçelerini etkiledi. So uk hava ve don yüksek rak mlarda ceviz bahçelerindeki a açlar n yanmas na neden oldu" Samsun'daki ceviz bahçelerinde zarar n büyük oldu unu, bu y l verimin düflük olaca n tahmin ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Serdar, flunlar kaydetti: "Meyvecilikte teknik olarak her meyvenin kendine ait optimum iklim flartlar nda yetifltirilmesi gerekir. Aksi taktirde verim düflüklü ü gibi bir çok olumsuz durumla karfl lafl lmas kaç n lmaz olmaktad r. Samsun, Ordu, Giresun ve Sinop'ta ceviz yetifltiricili i son y llarda büyük geliflme gösterdi. Yeni tür ve bölgeye uyumlu cevizler dikildi ancak yaflanan olumsuz iklim flartlar bölgedeki bütün cevizleri etkiledi. Geçen y l Samsun'daki bahçelerde 5 bin ton ceviz üretildi ancak bu y l verim yar yar ya düflecek. Samsun ve Ordu'da ceviz a açlar yüzde 80 oran nda etkilendi." MEHMET TURHAN KIRfiEH R (CHA)- K rflehir Belediye Baflkan Yaflar Bahçeci, 30 Mart 2014 yerel seçimleri sonucu 2. kez K rflehir Belediye Baflkanl 'na seçilerek, mazbatas n almas n n ard ndan K rflehir Valisi Özdemir Çakacak ziyaret etti. Ziyarette, Belediye Baflkan Yaflar Bahçeci yi kutlayan Vali Çakacak, K rflehirlilerin seçim sürecini büyük bir olgunluk içerisinde geçirdi ini ifade ederek, seçimlerin demokrasinin vazgeçilmez unsurlar ndan oldu unu vurgulad. Çakacak, "Mahalli idareler seçimi sonucu K rflehir halk Yaflar Bahçeci yi yeniden belediye baflkan olarak seçti. Bizler de bundan sonraki süreçte milletvekillerimiz, belediye baflkan m z ve ilimizin tüm dinamikleriyle K rflehir i daha yaflanabilir bir kent haline getirme çabas içerisinde olaca z. Belediye Baflkan Yaflar Bahçeci de Bugüne kadar say n valimiz ile uyum içerisinde çal flt k. Yeni dönemde de valimizin bilgi ve tecrübelerinden istifade ederek, K rflehir e birlikte hizmet edece iz. ifadelerini kulland. Ziyaret, karfl l kl fikir al flveriflinin ard ndan sona erdi. Genelkurmay: Suriye F-16 lar m za füzelerle tacizde bulundu SELÇUK KAPUC ANKARA (CHA)- G enelkurmay Baflkanl n n yapt duyuruya göre, Suriye s n r nda hudut hatt boyunca devriye görevi yapan dört adet F-16 ya Hatay üzerinde iken Suriye de konufllu SA-5 füze sistemi taraf ndan, 10 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunuldu. Verilen bilgilere göre, ayr ca Türkiye-Suriye hududunda, Kara Kuvvetleri Komutanl (Suruç/fianl urfa) Kap Hudut Karakolu'nun 400 metre do usunda, Hudut Devriye Timi taraf ndan 11 adet büyük bidon içerisinde; 270 adet av tüfe i, 22 adet uzun dipçik, 260 adet k sa dipçik, 50 adet kabze, 14 bin adet Siyah Renkli Conta ve 8 bin adet Yeflil Renkli Conta ele geçirildi. Suriye/Kesep bölgesinde muhalifler ve rejim güçleri aras nda devam eden çat flmalar esnas nda, Kara Kuvvetleri Komutanl (Hatay/Yaylada ) Teknecik Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki alana bir adet roket mermisinin düfltü ve infilak etti.

11 Danimarka'da seyahat sektörünü ilgilendiren ilginç kampanya DAN MARKA- D animarka'da düflük seviyelerdeki do urganl k oran n n çiftlerin daha çok seyahat etmesi ile çözülece i ileri sürüldü. Tatillerde daha çok gebe kal nd n keflfeden bir firma, çiftleri seyahat etmeye teflvik etmek için bir kampanya bafllatt. Danimarka'da do um oran n n, son 27 y l n en düflük seviyesini görmesi üzerine Spies Holiday ilginç bir uygulama bafllatt. "Danimarka için yap n" mottosu ile öne ç kan kampanyada seyahat esnas nda hamile kalanlara, 3 y ll k bebek malzemesi ve çocuklu bir tatil kazanma imkan sunuluyor. Yap lan araflt rmalara göre, Danimarkal kad nlar n yüzde 10'u seyahatlerde gebe kal rken, çiftlerin tatillerde, günlük hayatlar na k yasla yüzde 46 daha çok seks yapt klar ortaya ç kt. Bunun üzerine Spies Holiday, Danimarka'daki do urganl k sorununa çözüm için bir yar flma düzenleyerek, çiftlere "seyahat edin" ça r s yapt. Firman n yay mlad reklamda, seyahat etmenin ve yeni fleyler görmenin çiftler aras ndaki iliflkiyi etkiledi i belirtildi. nsanlar n tatildeyken mutluluk hormonu salg lad ve bunun da beyinde seks yapma arzusu oluflturdu u söyleniyor. TUR ZM /11 Edirne, hediyelik eflyadaki Çin tekelinini ters laleyle k racak Selimiye Camisi ile özdeflleflen ters lale motifi, çini sanat yla ifllenerek hediyelik eflya haline getirilecek. ED RNE (AA) - SAL H BARAN - dan etkilendik. Renk seçiminde de Osmanl n n Edirne deki ilk camisi Yeflilce Camisi nin S elimiye Camisi ile özdeflleflen ters lale renginden seçtik. Ortaya fl k bir eser ç kt motifi, çini sanat yla ifllenerek hediyelik eflya haline getirilecek. Ters lale motifli objeler yak n zamanda Düzenlenecek kurs sayesinde hem ters lale hediyelik olarak 3-5 lira aras nda de iflen fiyatlarla sat fla sunulacak. motifi gelecek nesillere aktar lacak hem de yayg nlaflan Çin üretimi hediyelik eflyalar n kullan m n n önüne geçilecek. - Ters Lale efsanesi Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet K br s fethinin an s na 2. Selim in, eski Hac o lu, AA muhabirine yapt aç klamada, payitaht Edirne de kente hakim bölgede heybetli cami yap lmas emrini vermesinin Edirne nin tarihte çini üreten kentlerin bafl nda geldi ini ancak zamanla çini ustalar n n yeni ard ndan 80 yafl ndaki Mimar Sinan, daha sonra baflkent stanbul a göçüyle çini sanat n n stanbul ve di er kentlere kayd n söyledi. uygun alan aramaya bafllad. ustal k eserim diyece i camiyi yapmak için Kursla çini sanat n gelecek kuflaklara Evliya Çelebi nin Seyahatnamesi nde Kavak aktar lmas n n yan nda Edirne nin hediyelik Meydan olarak and Edirne ye hakim alan, eflyadaki simge olan bir objesinin daha Mimar Sinan n 4 minareli ve kubbesi oluflturulaca n belirten Hac o lu, flöyle Ayasofya y dahi geçecek diyerek tasarlad konufltu: cami için çok uygundu. Selimiye Camisi ile adeta özdeflleflmifl olan Lale bahçesi olan yerin sahibi yafll kad n, ters lale objesini çini sanat yla üreterek arsas n önce vermek istemedi. Daha sonra Edirne ye gelen misafirlerimize Çin mal yetkililerin de araya girmesiyle zor da olsa, olmayan orijinal bir hediyelik taktim etmifl araziyi vermeyi kabul etti. olaca z. Türk sanat n n en nadide motiflerinden biri, bundan sonra Edirne ye gelenleri mas flart kabul edilerek, Selimiye Camisi nin Yafll kad n n camide lale figürünün bulun- bu kadim kenti anmak için evlerine asacaklar yap laca alan al nd. Söylencelere göre, bu çok güzel bir obje olacak. nedenle Mimar Sinan da söz verildi i gibi Kurs ö retmeni Nadir Adl da, hediyelik laleyi ustal k eserinde iflledi ancak bir farkla. eflya motifi seçiminde Selimiye Camisi nin Yafll kad n n inatlaflmas n n simgesi olan lale, müezzin mahfilinde yer alan ve efsanelere de ters olarak müezzin mahfilinin sütununda yer konu olan ters laleden esinlendiklerini ald. belirterek, Ters lale söylencelerde inatç bir Ters lale figürü, 439 y ld r adeta yafll yafll kad n diye anlat l r ve günümüze kadar kad n n inad n simgelercesine sütunda duruyor. dilden dile gelmifltir. Biz obje seçiminde bun- Yeni nesil kültür turlar na gösterilen talep artt Y eni nesil kültür turlar talepleri artarken, Roma, Paris, Amsterdam gibi klasik destinasyonlar gören insanlar n farkl deneyimler arad n söyleyen Antonina Turizm'in kurucusu Atilla Tuna, "Dünyada pek çok kültür ve ülke var. Bunlar n hepsi keflfedilmeyi bekliyor" Eski klasik kültür turlar yerini farkl rotalara b rakacak. Sibirya steplerini ve flamanlar n yaflam n deneyimlemek, trenle ran, Uganda'da gorilleri görmek, Viyana Filarmoni orkestras n dinlemek, yazarlarla edebiyat turlar, aslan sütüyle akflam sefas, zeytinya n n izinde Türkiye'yi gezmek gibi alternatif turlar öne ç kmaya bafllad. Yeni nesil kültür turlar na gösterilen talep artt. Antonina Turizm'in kurucusu 28 y ll k rehber Atilla Tuna bu alanda da giriflimcili e soyunan isimlerden biri. Tuna, rehberlikten yerleflik yaflama geçmek isterken kendi iflini kurmaya karar vermifl. 130 farkl güzergaha kültür turu yapabildiklerini belirten Tuna, "Hitit mutfa, Zeytinya n n zinde Türkiye turlar m z var. Deniz fenerleri, edebiyat, ehl-i keyf, arkeoloji ve kahve turlar. Yazar Ahmet Ümit'le kitab n n geçti i mekanlara yolculuk. Yazar Mario Levi'yle pandispanya yap m. Türkiye- ran Treni var. Transsibirya Ekspresi, Uganda'da goril turu, Viyana Filarmoni orkestras turu, Papua Yeni Gine gibi ilginç alternatifler sunuyoruz" diye konufltu. Tuna, Türkiye'de y lda yurtd fl kültür turlar na 100 bin, yurtiçinde ise 300 bin kiflinin kat ld tahmininde bulunarak, tur fiyatlar n n da 700 Euro'dan bafllayarak 14 bin Euro'ya kadar ç kt n aktard. Klasik destinasyonlar olan Roma, Paris, Amsterdam' n her zaman iyi satt n dile getiren Tuna, flunlar dile getirdi: "Buralar gören insanlar farkl destinasyon aray fl na giriyor. Farkl deneyimler yaflamak istiyorlar. Dünyada pek çok kültür ve ülke var. Bunlar n hepsi keflfedilmeyi bekliyor. Önceden özellikle Avrupa seyahatlerinde kültürel geziden önce al flverifl yap l rd. fiimdi Louvre müzesindeki bir sergiye daha çok ilgi gösteriliyor. Art k ülkemizde kültür sanat ve tasar ma çok de er veren bir kitle var. Klasik destinasyonlardan çok art k farkl deneyim yaflamak isteyenler ço unlu u oluflturuyor." Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu baflvurular 18 Nisan'a uzat ld ED RNE (AA) - SAL H BARAN - A nadolu Efes, Kültür ve Turizm Bakanl ve Birleflmifl Milletler Kalk nma Program iflbirli iyle, sürdürülebilir turizmle yerel kalk nmaya destek vermek üzere hayata geçirilen Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu'nun 22 fiubat'ta bafllayan yeni dönem baflvurular, yo un talep nedeniyle 1 hafta uzat ld. Anadolu Efes, T.C. Kültür ve Turizm Bakanl ve Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) iflbirli iyle yürütülen Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu'nun ikinci dönemi için son baflvuru tarihi 11 Nisan'dan 18 Nisan'a kadar uzat ld. 18 Nisan tarihinde sona erecek baflvurular içinden seçilecek projelere, fonun yan s ra e itim, dan flmanl k ve iletiflim deste i sa lanacak. Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu kapsam nda; yerel ürün gelifltirilmesinden sürdürülebilir yaflam alanlar oluflturulmas na, gelir getirici araçlar ve yeni iflgücü yarat lmas ndan yerel alanda kapasite gelifltirilmesine kadar genifl bir perspektifteki projeler de erlendirmeye al nacak. Seçilecek projelere fon deste inin yan s ra dan flmanl k, iletiflim ve e itim deste i de verilecek. 2013'te 63 ilden 252 proje baflvurdu 2013 y l nda Türkiye genelinde 63 ilden 252 proje baflvurusu aras ndan Bursa'dan "%100 Misia", Mardin'den "Mardin'de Kad nlar Liderli inde Sürdürülebilir Turizm Giriflimlerinin Yarat lmas " ve zmir Seferihisar'dan "Seferihisar' n Geleneksel Mutfa " projeleri fon deste i alm flt. Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu hakk nda detayl bilgiler Baflvuru süreci 22 fiubat'ta bafllayan Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu'yla, özel ve kamu kurumlar n n iflbirli i içinde yerel kalk nma odakl turizme yönelik uygulamalar n desteklenmesi ve sürdürülebilir turizm projelerinin artmas hedefleniyor. Destek fonu, baflvuru ve de erlendirme süreciyle ilgili detayl bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 ANKARA (AA) Kütüphaneler Haftas kutland K ültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, 2014'te projeleriyle kütüphaneleri hem nicelik hem de nitelik olarak zenginlefltireceklerini bildirdi. Çelik, 50. Kütüphaneler Haftas dolay s yla bir mesaj yay mlad. Bakan Çelik, mesaj nda, ayd nl k günlerin okuyan ve araflt ran nesillerin omuzlar nda yükselece inin bilinciyle; her yafltan dima lar n kendilerinden bafllayarak dünyay tan malar için okuma al flkanl - n yayg nlaflt rmay hem bir T KA, Türk dünyas n n devlet politikas hem de kiflisel bir sorumluluk olarak de erlendirdiklerini ifade etti. Medeniyetlerin do du u ve dünyaya yay ld merkezlerden biri olan Anadolu'nun, dünya edebiyat n n temelini oluflturan önemli eserlerin üretildi i bir merkez oldu unu belirten Çelik, flunlar kaydetti: "Uygurlardan bu yana kütüphanecilik bilincini kazanm fl bir millet olarak, bilimden sanata, politikadan düflünce dünyas na birçok bulguyu paylaflarak ço altan yaz m dünyas n n buluflma noktas olan kütüphanelerin öneminin fark nday z. düflünürlerini unutturmuyor GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl (T KA), Azerbaycan ortaokul ö rencileri için ünlü fikir adam Ali Bey Hüseyinzade konulu kompozisyon yar flmas düzenliyor. BAKÜ (AA) T KA Bakü Koordinatörlü- ü, Azerbaycan E itim Bakanl ve Avrasya Uluslararas Araflt rmalar Enstitüsü ctimai Birli i iflbirli inde "Her Mevsim Bir Ifl k" bafll kl Azerbaycan ve Türkiye'nin Ortak Kültürlerinin De erli fiahsiyetlerini Anlama ve Anlatma Projesi kapsam nda düzenlenen yar flma, bas n toplant s ile kamuoyuna duyuruldu. Toplant da konuflan T KA Bakü Koordinatörü Mustafa Haflim Polat, kültürel yozlaflmaya karfl, ortak de erleri yaflat p temsil eden flahsiyetleri daha iyi anlamak ve anlatmak konusunda gençlerin teflvik edilebilmesi amac yla böyle bir proje gerçeklefltirmeye karar verdiklerini sinem Mand ra Filozofu Felsefe Bölümü Mezunu, 'Mand ra Filozofu' Mustafa Ali, Çökertme köyüne yak n, ss z bir koyda, tafl bir kulübede modern hayata s rt n çevirmifl ve günlerini kitap okuyarak geçirmektedir. Bir gün çok zengin bir ifl adam olan Cavit Bey, görkemli yat ile koya gelir ve Mand ra Filozofu'nun içinde yaflad araziyi sat n almak ister. Ancak Zengin Cavit Bey'in bilmedi i bir fley vard r: Köylü diye küçümsedi i Mustafa Ali, paraya ve mal mülk al m sat m na karfl, Mand ra Filozofu'dur. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Aflk Oyunu Film, 28 yafl nda stanbul da yaflayan Mengenli profesyonel bir aflç olan Cevat n, bir gece rüyas nda vefat etmifl babas n görmesi ve onun direktiflerinin peflinden gidiflini perdeye tafl yor. Cevat, rüyas na giren babas ndan Galatasaray n flampiyon olma tüyolar n al r ve ifle koyulur. Fakat Cevat ve arkadafllar n n hiç hesaba katmad bir fley olacak ve genç adam n hayat ve iliflkisinin aras nda patlak verecek bir maceraya yelken açacakt r. belirtti. Ortaokul 7, 8 ve 9. s n f ö rencilerine yönelik proje kapsam nda Azerbaycan ve Türkiye'nin önemli flahsiyetleri hakk nda her 3 ayda bir, ödüllü kompozisyon yar flmalar düzenlenmesinin öngörüldü ünü ifade eden Polat, ilk aflamada Azerbaycan ve Türk dünyas n n önemli isimlerinden Ali Bey Hüseyinzade hakk nda kompozisyon yar flmas na start verdiklerini kaydetti. Hedeflerinin Türk kültüründe önemli yeri flahsiyetlerin gençler taraf ndan hat rlan lmas oldu unu söyleyen Polat, "Gençlerimizin, onun geçmiflte yaflad klar ve milletimizin tarihine katt önemli tecrübeleri tekrar hat rlamas n ve bu tecrübeleri anlayarak ilerlemelerini istiyoruz" Avrasya Uluslararas Araflt rmalar Enstitüsü ctimai Birli i Baflkan Milletvekili Genire Paflayeva da toplant da yapt konuflmada Ali Bey Hüseyinzade'nin Azerbaycan ve Türkiye aç s ndan önemine de inerek, onun hayat ve faaliyeti konusunda bilgiler verdi. Hüseyinzade'nin sadece iki ülke aç s ndan de il, tüm Türk Dünyas için önemli bir flahsiyet oldu unu vurgulayan Paflayeva, "Yar flman n as l amac fludur ki; gençlerimiz Ali Bey Hüseyinzade gibi büyük düflünürlerin fikirlerini ö rensin. Onlar n vatan sevgisi, insanl k, devlet anlay fl n ö rensinler. Gençler kendileri için bu büyük flahsiyetleri örnek seçsin" nkara Kan Kokusu Eski gümrük takip Parkers, münzevi bir aile, onlar n gizli varl tipik bir ailenin ötesinde sorumluluklar üstlenmeye k zlar Iris ve Rose zorlayarak, kendi alan nda bir sa anak sa anak hamle olarak tehdit bulabilirsiniz.hd kalite film iyi seyirler diler. Bask n 2 Tahmin etti inden çok daha zorlu olan bask n operasyonuyla çeteyi çökerten Rama, yeralt dünyas n n çok daha büyük isimlerinin dikkatini çeker. Ailesi tehlike alt ndad r, kar s - n ve yeni do mufl bebe ini koruman n tek bir yolu vard r. Yeralt dünyas na casus olarak girecek ve yozlaflm fl sistemin çürük halkalar n oluflturan en tepedeki politikac ve polisleri aç a ç karmak için aralar na s - zacakt r. Ancak Rama bu gizli görev için baflka bir kimlik alt nda hapishaneye düflerek çete liderinin o lunun ekibine girebilmelidir.

13 Mart ay nda siyasetin gündemi yerel seçimlerdi-2 ANKARA/13 Fazl KILINÇ Televizyon Programc s Gazeteci-Araflt rmac -Yazar Medya Takip Merkezi (MTM) nin araflt rmas na göre, gergin bir seçim dönemi geçiren Türkiye de mart ay nda öne ç kan siyasi konu bafll klar belirlendi. Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Selahaddin ALTUNBAfi GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet FAT H KARACA Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: DA ITIM: Akda t m (Abdulgani AKDA ) Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz HABWER MERKEZ M edya Takip Merkezi'nin, Mart ay siyasi gündemine iliflkin haz rlad raporda medyan n en çok yer verdi i siyasi parti Adalet ve Kalk nma Partisi (AKP) oldu. AK Parti, 453 bin 706 adet haberle medyada yer ald Mart tarihleri aras nda gerçeklefltirilen ve yaz l, görsel, elektronik bas n haberlerinden yararlan larak elde edilen araflt rmada, ay n en çok konuflulan siyasi partileri de ele al nd. Rapora göre, Adalet ve Kalk nma Partisi (AKP) medyan n en çok yer verdi i siyasi parti oldu. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a ait oldu u iddia edilen ses kay tlar, yerel seçim çal flmalar ve seçim sonuçlar n n ard ndan gerçeklefltirdi i balkon konuflmas, Baflbakan n Twitter ve Youtube yi kapatmas ile ilgili ç kan haberlerle, AK Parti Mart ay na damgas n vurdu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 285 bin 908 adet haberle medyada en çok haber olan ikinci parti oldu. Ses kay tlar n meclise ve miting meydanlar na tafl yan CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, seçim kampanyas boyunca bu konulara a rl k verdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de Mart ay nda medyada en çok yer alan üçüncü siyasi parti oldu. MHP 177 bin 319 adet haberle gündeme geldi. Mart ay nda A lt nda da yerel seçimlerden %64 oy alarak büyük bir baflar ya imza atan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, seçim otobüsüyle mahalleleri gezerek, teflekkür etti. Sabah saatlerinde önce Alt nda a ba l köyleri ziyaret eden Baflkan Tiryaki, ard ndan Alt nda n tüm mahallelerine u rad. Her mahallede vatandafllar n yo un ilgisi ile karfl laflan Veysel Tiryaki, en son Karacaören Mahallesi ni ziyaret etti. MHP'nin gündeminde de yolsuzluk ve internete düflen ses kay tlar vard. ERDO AN IN HABER SAYISI Mart ay genelinde medyan n en çok de indi i siyasi isim Baflbakan Recep Tayyip Erdo an oldu. Baflbakan Erdo an, 279 bin 785 adet haberle listenin ilk s ras nda yer ald. Erdo an, yolsuzluk operasyonu hakk nda yapt aç klamalar, internete düflen ve kendisine ait oldu u iddia edilen ses kay tlar yla ilgili sert ifadeleri, cemaate iliflkin aç klamalar, Twitter ve Youtube a eriflimin engellenmesine yönelik yorumlar yla Mart ay na damgas n vurdu. Mart ay n n en çok konuflulan bir di er siyasi isim ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu oldu. K l çdaro lu 80 bin 917 adet haberle medyada yer ald. K l çdaro lu nu 40 bin 819 adet haber ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baflkan Devlet Bahçeli izledi. Alt nda n 38 mahallesine, 400 bin Alt nda l vatandafl ma en içten duygular mla teflekkür ediyor, selamlar m gönderiyorum. diyen Baflkan Tiryaki, bugüne kadar sözle de il, eserlerle, lafla de il, icraatlarla konufltuklar n belirterek, Alt nda l lar da lafa de il, icraata bakt klar n 30 Mart günü gösterdi. diye konufltu. Arkas nda uzun bir konvoyla Alt nda da teflekkür turu atan Baflkan Tiryaki, çocuklar da ihmal etmedi. Çocuklara top ve bebek hediye eden Baflkan Tiryaki, AYIN D ER GEL fimeler : - Baflbakan Erdo an, eski stanbul Emniyet Müdür Yard mc s Ali Fuat Y lmazer ve gazeteciler Emre Uslu ile Önder Aytaç hakk nda Ankara Cumhuriyet Baflsavc l na suç duyurusunda bulunarak, kaçma ihtimalleri nedeniyle yurtd fl na ç k fl yasa konulmas talebinde bulundu. Gözalt na al nan ve casusluk iddialar çerçevesinde sorgulanan Aytaç, Mart ay n n sonunda serbest b rak ld. - TBMM Genel Kurulu nda, 4 eski bakan hakk ndaki fezlekenin Meclis e geç sevk edildi i gerekçesiyle CHP nin genel görüflme önergesi görüflüldü. lk oylama sonucu 111 kabul, 240 ret olarak aç kland. Muhalefetin itiraz üzerine yap lan incelemede oylama sonucu 158 kabul, 259 ret olarak de iflti. - Fethullah Gülen'in 1990 y l nda ald hususi damgal (yeflil) pasaportun usulsüz yöntemlerle al nd tespit edilerek Erzurum Valili i taraf ndan iptal edildi. -Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in, Ülke TV de yay nlanan fieffaf Sand k program nda siyasilere suikast iddias nda bulunmas bas nda genifl yer kaplad. -Hükümetle Cemaat aras ndaki gerilim sonras nda BDDK da 2 baflkan yard mc - s görevden al nd 1 baflkan yard mc s da istifa etti. -Baflbakan Erdo an' n, Deniz Baykal' n yasad fl yollarla gizlice çekilmifl görüntülerinin medyaya servis edilmesi talimat n verdi i iddias, Mart ay n n sonuna damgas - n vurdu. - Eski Bakan Egemen Ba fl ile gazeteci Metehan Demir aras nda geçti i iddia edilen ses kayd Mart ay nda konufluldu. SON Tiryaki, teflekkür turunda lçe seçim kurulundan mazbatas n alan Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, görevine bafllad. Hakim Yusuf Öztürk ten mazbatas n alan Akgül, meclis üyeleri ve belediye çal flanlar yla birlikte Mamak a hizmete devam ediyoruz Mazbatay ald ktan sonra Cebeci K z Teknik ve Meslek Lisesi Voleybol Tak m n n okulun bahçesinde voleybol oynad n gören Akgül, ö rencilerle birlikte voleybol maç yapt. Ak Parti Mamak lçe Baflkan ve meclis üyeleriyle bir tak m yeni dönemde Alt nda n el at lmam fl tüm mahallelerine gireceklerini, gecekondular tamamen temizlenene, imar yollar n n tamam aç lana kadar hiç durmayacaklar n ifade etti. Siyasette galip voleybolda ma lup oluflturan Akgül, seçimlerde gösterdi i baflar y voleybol maç nda gösteremedi ve ö rencilere ma lup oldu. SAVRULMAYA D KKAT! Bugün her alanda savrulan hayatlara flahit olmaktay z. Fert baz ndan, toplumsal düzeye var ncaya kadar her kademede meydana gelen savrulmalar tayfun, tusinami, deprem fliddetinde manevi a r tahribatlarla kendini göstermektedir. Her fleyin Fat r yani yarat c s olan Yüce Allah, Kur an n Fat r Suresi 3.Ayetinde flöyle buyurmaktad r: Lailahe illa huve fe enna tu fekün Fat r Suresi 3.Ayeti mealen flu anlama gelmektedir: Allahtan baflka hiçbir ilah yoktur,(o halde) neden savruluyorsunuz? Avrupa da ölüm kliniklerine (Zürih Dignisat ölüm Klini ine) müracaat ederek kataloglarda ölümlerden ölümler seçen sözde modern insan n içine girdi i ç kmaz, her fleyi maddede arayanlar n üzülecek ac hallerine aç k bir örnektir. Bu yaz m zda maddi savrulmadan çok manevi savrulmaya dikkat çekmek istiyoruz. Allah indinde tek geçerli sahih din olan slam Dini nin özünden uzaklaflarak meydana gelen savrulmalara dikkat çekmek istiyoruz. Fat r Suresi 3.Ayeti Lailahe illa huve derken flu gerçe i dile getirmektedir; O (Allah tan)baflka ilah yoktur.yani Lailahe illa huveyi dilin nakarat ile söylemek yeterli de ildir. Akleden kalbin telaffuzu ile söylemeliyiz. Sabah namazlar m z Cuma namazlar m z gibi cemaat ruhuyla k l nmad kça bu savrulmadan kurtulup ümmet ruhunu yakalamam z imkâns zd r. Filistin e, Gazze ye, M s r a, Suriye ye k sacas Ümmet-i Muhammed SAV in dertlerine s rt çeviren, ilgisiz kalan ama kendi meflrebinin, gurubunun her tarafa maddi hâkimiyetinden baflka derdi ve endiflesi olmayan oluflumlar büyük bir savrulma ile karfl karfl yad r. Ümmet-i Muhammed SAV in fakir fukaran n ortak fonu olan zekât, infak, himmet müessesesi lahi Yasalar n Kur an ölçülerine göre kullan lam - yorsa tam tersine flah slar n ultra-deluxe yaflam ve seyahatlerine kanalize ediliyorsa Palandöken Da büyüklü ündebüyük bir savrulma var demektir. Arafat ta Cebel-i Rahme nin eteklerinde 120 binden ziyade sahabesine irad etti i veda hutbesiyle ümmetine sadece iki büyük emanet ve kaynak b rakan Hz. Muhammed SAV in tavsiyesiyle Kuran a ve Allah Rasulu nun Sünnetine s ms k sar lmal y z. Kuran tefsir edip aç klad gerekçesiyle Kur an dan çok fani flah slar n eserleri okunup, kaynak gösterilip ve ra bet edilen bir müracaat kitab na dönüflüyorsa büyük bir savrulma var demektir. Kur an n Saf Suresi;Yapmad n söylemek Allah yan nda büyük bir öfke sebebidir.buyurarak her türlü simülasyona, aldatmacaya, takiyyeye, hileye yasak koymaktad r. Befleri bulafl k siyasetle ifltigal etmeyi fieytan- Racim in flerriyle sözde özdefl gören grand tuvaletli, sinekkayd t rafll, parlak yüzlü simalar n ahtapot gibi siyasetin içinde olmalar hatta toplumu ve siyaseti zoraki de olsa bir tak m entrika ve tehditlerle dizayn etme e çal flmalar Amerika k tas büyüklü ünde büyük bir savrulmaya iflarettir. Yaz m z noktalarken Allah Rasul u SAV in Allah n Aslan Hz. Ali ye söyledi i flu anlaml sözüyle bitiriyoruz; Ey Ali! Ben Kur an n tenzili(inifli) için harbettim. Sen de Kur an n te vili(yanl fl yorumu)için harbedeceksin. K yamete kadar meydana gelecek tüm savrulmalara ve yozlaflmaya karfl bir sancak olarak Sedd-i Zülkarneyn gibi duran Allah n Aslan Hz. Ali yi rahmetle yâd eder Hakk n Bürhan olarak kulland - Zülfikar k l c n n kuvvet ve bereketinden Ümmet-i Muhammed SAV in nasiplenebilmesi dile iyle hidayete tabi olanlara selam olsun.

14 8 NİSAN 2014 SALI İSTANBUL (AA) Türkiye'de son yıllarda finansal okuryazarlığın gelişmesiyle atağa kalkan kaldıraçlı işlem piyasası Forex, özellikle üniversite mezunları için ideal bir gelişim alanı olarak öneriliyor. AnadoluAjansı'nın (AA) basın sponsorluğu ve Forex brokerlarının buluşma adresi Forex Magnates platformunun önderliğinde düzenlenen Türkiye Forex (FX) Konferansı'nda, piyasa uzmanlarıaamuhabirinin sorularını yanıtladı. Destek Menkul Değerler StratejistiAhmet Mergen, Türkiye'deki genç nüfusun Forex piyasalarına ilgi gösterdiğini belirterek, kaldıraçlı işlem piyasalarının doğası gereği heyecan uyandıran bir piyasa olduğunu söyledi. Forex piyasasında geçen sene 5 trilyon liralık işlem hacmine ulaşıldığını belirten Mergen, heyecan ve risk seven Türklerin Forex piyasalarına zamanla daha fazla ilgi göstereceğini vurgulayarak, "Bu işlere tabii bir an önce başlamak lazım. Sağda solda oturup 'birisi bana gelsin, bunu teklif etsin' değil. Ben gençlerin Forex'le ilgili şirketlere gelip hesap açmasını en azından NEW YORK (AA) ABD'nin farklı eyaletlerinden New York'a gelen liseli mucitler, Bölgesel Robot Şampiyonası'nda yarıştı. ABD'nin New York kentinde düzenlenen yarışma Manhattan'daki Javits Fuar Merkezi'nde başladı. Ülke genelindeki çeşitli eyaletlerdeki lise öğrencilerinden oluşan 200 demo hesaplarla başlamasını, bu piyasaya bir aşinalık kazanmasını isterim, boş oturmaya gerek yok" yorumunu yaptı. Forex piyasasında işlem yapanların artık sadece Türkiye piyasasıyla değil emtia ve diğer ülke para birimleri gibi alanları da ana hatlarıyla araştırmaları gerektiğini anlatan Mergen, yatırımcıların dünyadaki genel konjonktürü bilmeleri gerektiğini kaydetti. Forex piyasasında işlem yapmayı düşünen gençlere tavsiyelerde bulunan Mergen, işin teknik analiz kısmı ve dünya ekonomi trendlerinin iyi takip edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Dünyada ne olup bittiğini öğrenmeden bu piyasalarda pek başarılı olunmaz, onun için bilhassa iktisat bilimleriyle uğraşan gençlerin genel olarak dünyada neler olup bittiğini bilmesi lazım. Senaryolar üretebilmesi lazım. Almanya'daAngela Merkel'in ne dediği veya Amerika Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke gitti, Janet Yellen geldi şimdi, onun dolar ve faiz üzerindeki düşüncesi nedir? Karşı taraftaalmanya'nın buna karşı hamlesi ne olur? Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Liseli mucitler tasarladıkları robotları yarıştırdı Draghi ne yapacak? Japonya mesela politika değiştirdi, mesela artık 'enflasyonla uğraşamam' dedi, enflasyonu bir kenara bıraktı. Para basıyor, niye? Resesyondan kurtulmaya çalışıyor " Işık FX Genel MüdürüAbdülkadir Çakır ise, son 2 yılda artan regülasyon çalışmalarının Forex piyasasına olumlu yansıdığını, insanların bu piyasalar hakkındaki bilgilerinin arttığını söyledi. Forex piyasasında aracılık yapan kurumların eğitim faaliyetlerine büyük bir özen göstermesiyle Forex'in bilinirliğinin arttığını dile getiren Çakır, "Bu piyasa şu anda geniş katılımcılara doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Kendine has birtakım avantajlarıyla bu piyasa katılımcılara büyük imkanlar sağlıyor. Her yerden erişim kolaylığı, anında işlem yapabilme, çok derin piyasalarda işlem yapabilme, fiyat sağlayıcıların yardımıylaamerika'daki veya Japonya'daki bir 'trader'ın gördüğü bir fiyat düzeyi üzerinden Türkiye'deki herhangi bir yatırımcının aynı fiyattan işlem yapabilme olacağı Bu tür avantajlar insanların dikkatini çekiyor" ifadelerini kullandı. robot tasarım takımı, fuar merkezindeki özel alanda, tasarladıkları robotları yarıştırdı. Mühendis öğretmenlerden oluşan ekip liderleri eşliğinde yarışmaya katılan takımlar, belirlenen 3 dakikalık süre içerisinde rakip kalelere gol atmaya çalıştı. IBM, Intel gibi dünyanın önde gelen bilgisayar ve yazılım şirketlerinin sponsorluğunda gerçekleşen yarışmada, eleme maçlarının ardından 6 Nisan Pazar günü final yarışları yapılacak. Yaklaşık bin lise öğrencisinin katıldığı yarışmada takımların oluşturduğu pit-stop alanları da ilgi çekti. Robotların bakım ve onarımını pit alanlarında gerçekleştiren öğrenciler, yarışma öncesi son kontrollerini de bu alanda yaptı. "Forex üniversite mezunları için ideal bir alan" BAŞKENT TİCARET REHBERİ Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 İskitler/Ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: Şube: İvedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vakıf Çarşısı No. 22/A-1 Ulus/ANKARA Tel: Şube: Şehit Teğmen Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Tel: Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 İvedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 İSTANBUL (AA) Spor Toto Süper Lig'deki derbi karşılaşmasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray'da, güne teknik direktör Roberto Mancini ile Selçuk İnan arasındaki damga vurdu. Maç içinde bazı pozisyonlarda Mancini'nin tepkisini çeken Selçuk İnan, karşılaşmanın son bölümünde İtalyan teknik adamla karşı karşıya geldi. İlk olarak ikinci yarıda Selçuk'un yaptığı kötü orta sonrası Mancini'nin tepkisiyle Derbi maçta Mancini-Selçuk İnan gerginliği1 başlayan gerginlik, giderek büyüdü. Bu pozisyonda Mancini'nin saha kenarından bağırarak ve el hareketleri yaparak gösterdiği tepkiye, tecrübeli oyuncu el hareketleriyle karşılık verdi. Maçın 85. dakikasında sakatlığı olduğu gerekçesiyle oyundan çıkmak isteyen Selçuk, Mancini'nin oyunda kalması isteğine oldukça sinirlendi. Teknik direktörüyle diyaloğa giren Selçuk, oyuncu değişikliği yapılmamasına rağmen, kaptanlık pazubandını çıkarıp, sahayı terk etmek istedi. Saha kenar çizgisi üzerinde Drogba ve diğer takım arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Selçuk, Mancini ile sinirli şekilde diyaloğunu sürdürdü. 85. dakikada sahadaki yerini Veysel Sarı'ya bırakan sarı-kırmızılı oyuncu, formasını sinirli şekilde çıkarıp kenar yönetimine verdi ve direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu. Tugay Kerimoğlu, tünele yönelen oyuncunun omzuna formasını tekrar koyarak, ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Derbide kartlar yine havada uçuştu İSTANBUL (AA) Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları arasında yapılan Spor Toto Süper Lig'deki derbi, önceki yıllarda olduğu gibi sarı ve kırmızı kartların çokluğu ile dikkati çekti. İki takımın Türk Telekom Arena'da yaptığı derbide hakem Bülent Yıldırım, 12 kez sarı, 2 kez de kırmızı kartına başvurdu. Fenerbahçeli futbolcular 8, Galatasaraylılar ise 4 kez sarı kartla cezalandırılırken, sarı-lacivertli futbolcu Emre Belözoğlu maçın henüz 40. dakikasında, Galatasaraylı Melo ise 88. dakikada ikinci sarı kartlarını görerek, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan ve sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan derbi, iki takım arasında son 5 sezonun en çok kart gösterilen maçı oldu. İki takım arasında en son sezonunda, sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılan ve 0-0 berabere sonuçlanan derbide 4 kırmızı, 4 de sarı kart gösterilmişti. Bu derbi, 2 kırmızı, 12 sarı kartla o dönemden bu yana en gergin geçen maçlardan biri oldu. Ayrıca, sezonunda iki takım arasındaki Türkiye Kupası karşılaşmasında da 4 kırmızı, 11 sarı Fenerbahçe derbide hız kesti İSTANBUL (AA) Spor Toto Süper Lig'in derbi mücadelesinde Galatasaray'a 1-0 yenilen lider Fenerbahçe, 7 lig haftasından sonra mağlubiyet yaşadı. Bir maç eksiğiyle sarı-kırmızılı ekibin 10 puan önünde yer alarak derbiye çıkan sarı-lacivertli takım, Emre Belözoğlu'nun gördüğü kırmızı kartla 40. dakikada 10 kişi kaldığı derbiden mağlup ayrıldı. Fenerbahçe aldığı bu yenilgiyle 60 puanda kalırken, en yakın rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkı 7'ye düştü. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun Fenerbahçe 1-0 öndeyken tribün olayları nedeniyle tatil edilen Trabzonspor maçıyla ilgili olası hükmen galibiyet kararı, puan farkını 10'a yükseltecek. Süper Lig'de son yenilgisini 20. haftada Sivasspor deplasmanında alan Fenerbahçe, 7 lig haftasından sonra mağlubiyet gördü. Sivasspor yenilgisinden sonra ligdeki mücadelesinde 5 galibiyet, 1 beraberlik alan, bir karşılaşması da tribün olayları nedeniyle tatil edilen sarılacivertliler, şampiyonluk yarışında haftalar sonra yenilgi yaşadı. Süper Lig'de bundan önceki son 3 maçında golcülerinin kart çıkmıştı. Söz konusu sezondaki maç, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 30'u lig, 6'sı Türkiye Kupası, 2'si TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 39 randevusunda hakemler toplam 33 kırmızı, 227 de sarı kart kullandı. başarılı performansıyla etkili olan Fenerbahçe, derbide golle buluşamadı. Fenerbahçe'nin bundan önceki 3 lig maçında goller atan Emenike (3), Sow ve Kuyt (ikişer) Galatasaray karşısında gol bölgesinde etkisiz kaldılar. Son dakikalarda oyuna giren Webo da görev aldığı kısa sürede aranan golü bulamadı. Fenerbahçe derbide Emre Rekabetteki son 39 maçta Galatasaray'dan 18, Fenerbahçe'den ise 15 futbolcu kırmızı kartla cezalandırıldı. Söz konusu dönemde Galatasaray'dan EmreAşık (3), Hasan Şaş (2), Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Ujfalusi, Baros, Keita, Arda Turan, Lincoln, Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Batista, Bülent Korkmaz ve Felipe Melo, Fenerbahçe'den ise Lugano (3), Volkan Demirel (2), Alves, Meireles, Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid, Ortega, Luciano ve Emre Belözoğlu kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı. Belözoğlu'un kırmızı kart görmesinin ardından 40. dakikadan itibaren sahada 10 kişiyle mücadele etti. İlk yarıda iki sarı kart birden gören sarı-lacivertli takımın kaptanı, 40. dakikadaki ikinci kartın ardından kırmızı kartla oyun alanının dışında kaldı. Emre kırmızı kartın ardından bir süre sahada kaldı. Yanına gelen takım arkadaşları, sakinleştirmeye çalıştıkları Emre'yi soyunma odasına götürmeye çalıştı. Saha içine doğru yöneldiği görülen sarı-lacivertli futbolcuyu engelleyen takım arkadaşları daha sonra Emre'yi sahadan gönderdi. Geçen sezon ligde Meireles'in kırmızı kartla oyun dışında kaldığı Türk Telekom Arena'da bu sezon Emre kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. SPOR 8 NİSAN 2014 SALI GÜNLÜK SİYASİ GAZETE /15 Dev derbiye gerginlikler damga vurdu İSTANBUL (AA) Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın lider Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği gergin derbide iki takım futbolcuları saha içinde sık sık tartıştı. Türk Telekom Arena'da oldukça gergin bir havada başlayan karşılaşmanın özellikle ilk yarısında iki takım oyuncuları çeşitli pozisyonlarda karşı karşıya geldi ve tartışmalar yaşandı. İlk yarıda, Felipe Melo ile Emre Bölezoğlu, Emmanuel Eboue ile yine Emre Belözoğlu ve Wesley Sneijder ile Gökhan Gönül arasındaki tartışmalar, zaman zaman maçın duraklamasına neden oldu. İkinci yarıda ise Volkan Demirel ile Wesley Sneijder arasında yine gerginlik oluştu. Hakem Bülent Yıldırım, oyuncular arasındaki gergin anlarda önce uyarılarda bulunarak, daha sonra da kartlarını kullanarak ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Galatasaraylı taraftarlar, derbi maçta yaptıkları disiplin ihlalleriyle, seyircisiz oynama cezasını gözden çıkaran bir tavır sergilediler. Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatında, "taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat" konusuyla ilgili yaptığı değişikliğin ardından Galatasaray ceza sınırına dayanırken, derbi maçta taraftarlar, kulüplerinin ceza almasına neden olacak davranışlarda bulundu. Maçın içinde zaman zaman küfürlü tezahüratlar yapılırken, atılan ilk golün ardından ise tüm statta meşaleler yakıldı. Ayrıca, yine zaman zaman saha içine yabancı maddeler de atıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde evinde oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasını kadın ve çocuk taraftarlar önünde yapma riskiyle karşı karşıya kaldı. Saha içinde gerginliklerin ve sert müdahalelerin sık yaşandığı maçta hakem Bülent Yıldırım da kartlarını bol kullanırken, toplam 2 kırmızı ve 12 de sarı kart gösterdi. Bülent Yıldırım, Fenerbahçeli oyuncu Emre Bölözoğlu'nu ilk yarıda, Galatasaraylı oyuncu Felipe Melo'yu ise ikinci yarıda çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı. Yıldırım, Fenerbahçe'den Gökhan Gönül, Emenike, Mehmet Topal, Alves, Bekir İrtegün, Volkan Demirel, Caner Erkin ve Webo'ya da sarı kart gösterdi. Hakem Yıldırım, Galatasaray'dan ise Eboue, Sneijder, Hakan Balta ve Telles'e sarı kart çıkardı. Derbi maçta hakem Bülent Yıldırım'ın gösterdiği kartlar sonrası Fenerbahçe'de 5, Galatasaray'da ise 3 oyuncu cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertli ekipte, Emre Belözoğlu kırmızı kart cezalısı olurken, Emenike, Gökhan Gönül, Mehmet Topal ve Bekir İrtegün de sarı kart cezalısı durumuna düştü. Bu futbolcular, 29. haftadaki Medical Park Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise Felipe Melo kırmızı kart, Wesley Sneijder ile Hakan Balta da sarı kart cezalısı oldu. Melo, Sneijder ve Hakan Balta, 29. haftada Sivas deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

16 8 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN Yerel Seçimlerde büyük bir oy oran yla yeniden Alt nda Belediye Baflkanl na seçilen Veysel Tiryaki, Alt nda Belediyesi önünde binlerce kifliye seslendi. Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Baflkan Veysel Tiryaki Alt nda l lara seslendi AL HSAN YILMAZ A lt nda l vatandafllar, belediye binas önünde toplanarak Baflkan Tiryaki ye duyduklar güveni ve sevgilerini gözler önüne serdi. Alk fllar ve tezahüratlarla karfl lanan Baflkan Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki, Alt nda l lar n sevgisi ve coflkusu karfl - s nda duyguland. Yüzde 64 oyla seçildi ini, bunun büyük bir zafer oldu unu hat rlatan Baflkan Tiryaki kendisini kutlamak için gelen vatandafllara Öncelikle Rabbime bize böyle büyük bir zafer, anlaml bir sonuç nasip etti i için flükrediyorum. Sonra, ilk günden beri beni hiç yaln z b rakmayan, siz de- erli Alt nda l hemflerilerime teflekkür etmek istiyorum. Alt nda n 38 mahallesine, 400 bin Alt nda l vatandafl ma en içten duygular mla teflekkür ediyor, selamlar m gönderiyorum. Ak Parti lçe teflkilat ma, kad n kollar m za, gençlik kollar m za, hepsine tek tek, ayr ayr teflekkür ediyorum. Seçim kampanyas süresince bizimle birlikte gönüllü çal flan tüm kardefllerime, seçim günü sand klarda görev yapan tüm arkadafllar ma teflekkür ediyorum. Yeni seçilen tüm meclis üyelerimize, tüm muhtarlara baflar lar diliyorum. diyerek seslendi. Bugüne kadar sizlere, tutamayaca m z hiçbir söz vermedik. Do rusu neyse onu anlatt k, onu uygulad k. Hiçbir zaman vitrinlere oynamad k. Gösterifl peflinde, reklam peflinde olmad k. Biz, sözle de il, eserlerimizle konufltuk. Biz lafla de il, icraatlar m zla konufltuk. Siz de söze, lafa de il, icraata bakt n z 30 Mart günü gösterdiniz. Alt nda da bize büyük bir gurur yaflatt n z. diyerek konuflmas n sürdüren Baflkan Tiryaki, seçim sonucunun kendisi için sürpriz olmad n belirtti. Siyaset, vatandaflla gönül ba kurmak ister. Siyaset, kalplere dokunmak ister. diyerek sözlerini sürdüren Veysel Tiryaki, Bunlar yapabildi imiz sürece, bu makamlarda olmak, bu makamlarda oturmak isteriz. Gözünüzden, gönüllerinizden düfltü ümüz gün, bu makamlar bize a r gelir. Çünkü bizim sevdam z koltuk sevdas de il, gönül sevdas d r. Çünkü bizim sevdam z, oy sevdas de il, hizmet sevdas d r. sözleriyle dinleyenler taraf ndan alk flland. Yeni dönemde Alt nda n el at lmam fl tüm mahallelerine gireceklerini söyleyen Baflkan Tiryaki, gecekondular tamamen temizlenene, imar yollar n n tamam aç lana kadar hiç durmayacaklar n ifade etti. Konuflmas s k s k alk fllar ve tezahüratlarla kesilen Baflkan Tiryaki, her yafltan kad n, erkek ve çocu un kendisine gösterdi i ilgi ve sevgi karfl s nda duygu dolu anlar yaflad. Konuflmas na Bizimle birlikte yollara düflen herkese teflekkür ediyorum. Bize güvendi i için, Say n Baflbakan m za teflekkür ediyorum. Ak Partimize teflekkür ediyorum. Bize oy veren, vermeyen tüm Alt nda l kardefllerime, burada bulunan siz güzel insanlara teflekkür ediyorum. sözleriyle son veren Baflkan Tiryaki, daha sonra makam na geçerek tebrik ziyaretlerini kabul etti. M. KEMAL P LAVO LU NDAN LAH IfiIK MAKALELER HAZRET OSMAN A D L UZATANLARA CEVAP Resulullah n yolunu takip edenler, ehlisünnet velcemaat mezhebi olarak vas flan rlar. Bu yolu terk edenlere ehli bidat derler. Bidat ehli, daima çeflitli yollarla Resulullah n yolundan ayr lm fllar, Resulullah n Ashab na dil uzata gelmifllerdir. mamet ve Hilafet dolay s yla Hazreti Ebubekir e bir türlü, Hazreti Ömer e bir türlü Hazreti Osman a da bir türlü söz söylemifllerdir. Tarihleri kendi fikirleri uydurmak yoluyla insanlar da kötülü e kayd rm fllard r. Resulullah tan sonra imam kimdir, yolunda imameti Hazreti Ebubekir, imameti gasb edilmifl halk n reyi ile Halife tayin edilmiflti. Halife kelimesi, ölümle veya sa oldu u halde onun yerine geçen kimsedir. Hazreti Ebubekir de halk n reyi ile, Resulullah n irtihali ile yerine geçmifl, buna Halife-i Resul denilmifltir. nsanlar n en hay rl s olarak vas flanm fl olan Hazreti Ebubekir di. Abdullah bni Abbas diyor ki: zacae Suresi nazil olunca, Babam Abbas Ali ye dedi ki: Bu surei flerife, Resulullah n vefat edece ini haber veriyor. Acaba kimi halife yapar, yani kimi yerine geçirir. -Ey Amca!... Allahu Teala bunu Ebubekir e vermifltir. Saadet, selamete, ermek isteyen Ebubekir in sözünü tutsun, ona itaat eden do ru yolu bulur Hazreti Ebubekir de halife olunca, Resulullah n yolunu tuttu. Asla o yoldan ayr lmad. Halife olunca ben bir fley icat edecek de ilim, ancak Peygamber e itaat edece im yi hareket edersem, bana yard m ediniz. Fena hareket edersem, beni do rultunuz. ktidarda bulunanlara do ruyu söylemek gayret ve fedakârl kt r. Gizlemek de ihanet ve riyakârl kt r diyordu. Hazreti Peygamber efendimizin yolundan asla ayr lmad. Allah n Kitab, Resulullah n sünneti üzere gitti. Ashapta ona bu yolda biat etti. Hazreti Ömer de bu yolda gitmiflti. Buhari, Müslim e göre Resulullah bir gün. Bu gün rüyamda, kendimi bir kuyu üzerinde gördüm. Kuyunun bir kovas vard. Kuyudan Rabbimin diledi i kadar su çektim. Sonra Ebu Kuhafenin o lu (Ebubekir gelerek kovay elimden ald. O da bir buçuk kova çekti. Fakat, zay f oldu undan Cenab hak onu kurtard. Bu s rada kova büyüdü. Hattab n o lu (Ömer) geldi, onu alarak kovayla kuvvetle çekti. Onun çekti i su havuzu doldurmufltu. Su içmek isteyenler onun etraf ndan toplanm fllard buyurur. Resulullah n gördü ü bu temsili rüya, Peygamberden sonra bu ifli Hazreti Ebubekir, Hazreti Ebubekir den sonra Hazreti Ömer in halife olaca na iflaretti. Kuyu, su Feyzi lahi kayna d r ki onu ilk evvel insanlara da tan Hazreti Ebubekir, sonra da Hazreti Ömer di. Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer gibi. Hazreti Osman da hilafeti gasb etmemifl rey yoluyla halife olmufltu. O da Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi, kitab ilahiye ve sünneti Resulullah n yolunda gitmifl, asla bidat yoluna el uzatmam flt. Resulullah n bir hadisinde: Bidat yollar na gidenler hakk nda bidat sahipleri Cehennemin köpekleridir. Buyurmufllard r. Kitap, Sünneti Resulullah yolundan ayr lanlar hakk nda varit olan bu mübarek söz, Resulullah n yolunu b rakanlar için söylenmifl onlar n Cehennem köpekleri oldu unu buyurmufltur. flte onlar Resulullah n yolunda gidenlere salyal a zlarla sald r rlar. Hazreti Ebubekir e bir türlü salyalar yla sald rd klar, gibi Hazreti Ömer e de Hazreti Osman a da bir türlü sald r yorlar, bunlara kitaplar nda hakikati bilmeyen insanlara, onlar kötü göstermeye çal fl yorlar. Hay r, onlar insanlar n en iyisi Resulullah n da en sevgilileridirler. Onlar gece gündüz Kur an- Kerim okurlar, Allaha inan rlar namazlar n k larlar. slam n flartlar n yerine getirirler. Allah için yaflarlar, Allah için söz söylerler. Bu yolda insanlar irflat ederler. Hâlbuki Resulullah n bidat ehli Cehennem köpekleridir. Buyurdu u mübarek söz hep yoldan ayr lm fl kimselere ait sözlerdir. Onlar Allah n emrettiklerini yapmazlar, Nehyettiklerini yapanlar. Alevi kisvesi alt nda Hazreti Ali nin ismine bürünerek kitabullahtan sünneti Resulullah tan ayr lm fllard r. Hazreti Ali namaz k lar, orucu tutar, abdestsiz yere basmaz, Kur an- Kerim ini okur, asla Resulullah n yolundan ayr lmazken, Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer, Hazreti Osman a sald ranlar onun yolundan da gitmeyerek, Resulullah n buyurdu u veçhile ehli Cehennem köpekleridir. Onlar n asla slamiyet e ilgileri kalmam flt r. Görülüyor ki, bu mübarek zatlara hücumla slamiyet e hücum ederler. Camilerden uzak olurlar. Oruç tutmazlar, hac etmezler, Abdest ve gusül bile etmezler. flte bunlar, Resulullah n buyurdu u bidat ehlidirler. Namaz k lanlar, Kur an- Kerim okuyanlara, oruç tutanlara sald r rlar. Bu sald - r fl yoluyla da Hazreti Ebubekir e bir türlü sald rm fllar. Hazreti Ömer e de, Hazreti Osman a da bir türlü sald r fllar ve Hazreti Ali yolunda da gitmemifller. Bunlar Resulullah n buyurdu u gibi bidat sahipleri Cehennem köpekleridir. Mehmet Kemal Pilavo lu. D: 1906 Ö: 1977 DEVAMI SALI GÜNÜ GAZETEN Z OLAY DA fller den K z lcahamam a HAYIRLI OLSUN Z YARET SEL M YÜKSEL K z lcahamam Belediye Baflkan seçilen Muhittin Güney'i ziyaret eden Baflbakan Yard mc s Emrullah fller, Hay rl olsun dileklerinde bulundu. K z lcahamam Belediyesi önünde vatandafllara hitap eden fller, "K z lcahamam 2009 da bir yol kazas yaflam flt AK Parti ac s ndan te bunu telafi etmifl oldu. Bütün hemflerilerimize huzurlar n zda çok teflekkür ediyorum. De erli belediye baflkan m z kutluyorum. Baflar lar diliyorum. Bütün K z lcahamaml lar gibi ben de ondan bu 5 y lda çok büyük hizmetler bekliyorum K z lcahamam için. Bunu bir nöbet de iflimi olarak düflünmek laz m. Bundan önce belediye baflkan olarak hizmet eden de erli hemflerimiz Coflkun Bey'e de huzurlar n zda çok teflekkür ediyorum. Kendi ile milletvekili seçildikten sonra gayet baflar - l flekilde çal flmalar yürüttük. Kendisi ile her zaman güzel iliflki içerisinde olduk. O da elinden geldi ince K z lcahamam a hizmet etti. Daha önceki belediye baflkanlar m z da hepsi K z lcahamam m za hizmet ettiler. Hepsine çok teflekkür ediyorum." fleklinde konufltu. Daha sonra Belediye Baflkan Muhittin Güney in makam na ç kan Baflbakan Yard mc s Emrullah fller, Baflkan Muhittin Güney e Hay rl olsun dileklerini ileterek hediye takdim etti. fller, lçe içerisinde ziyaretlerde bulundu. Baflbakan Yard mc s Emrullah fller, K z lcahamam Belediye Baflkan Muhittin Güney, Belediye Meclis Üyeleri ve Partililer ile birlikte lçe içerisinde bulunan esnaflar, pazaryerinde bulunan esnaf ve halkla buluflarak Güney e desteklerinden dolay teflekkür etti. Ziyaretlerde halk n ilgisinden memnun olan Baflbakan Yard mc s Emrullah fller, çocuklar ile foto raf çektirdi. Afla Merkez Cami de ikindi namaz n k lan Baflbakan Yard mc s Emrullah fller ilçeden ayr ld.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 11 Ağustos 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 11 Ağustos 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Obama: Bir takvim veremem ABD Başkanı Barack Obama, Irak ta hava saldırılarının ne kadar süreceğiyle ilgili olarak Bir takvim veremem çünkü ABD personeli risk altında olursa benim başkomutan

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı