SOLDAN SAĞA ŞANTLI ASİYANOTIK DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA RADYOLOJİK BULGULAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOLDAN SAĞA ŞANTLI ASİYANOTIK DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA RADYOLOJİK BULGULAR"

Transkript

1 Çolak ER, Bayındır P, Kalın S, Pedram M, Bayraktaroğlu S. Soldan Sağa Şantlı Asiyanotik Doğumsal Kalp Hastalıklarında Radyolojik Bulgular 2014;2(2):196- SOLDAN SAĞA ŞANTLI ASİYANOTIK DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA RADYOLOJİK BULGULAR Edis Ramo Çolak, Petek Bayındır, Sevinç Kalın, Mehran Pedram, Selen Bayraktaroğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı ve Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı, İzmir Yazışma Adresi Dr.Edis Ramo Çolak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji AB Dalı, Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı, Bornova, İzmir, Türkiye E-posta: Tel : (+90) Faks: (+90) Anahtar Kelimeler Asiyanotik kalp hastalıkları; Atriyal Septal Defekt; Kardiomegali; Soldan sağ şant; Ventriküler Septal Defekt Özet Soldan sağa şanta neden olan ventriküler septal defekt, atriyal septal defekt, atriyoventriküler septal defekt, patent duktus arteriyozus ve aortikopulmoner pencere, artmış pulmoner volüm yüküne yol açan asiyanotik doğumsal kalp hastalıklarıdır. Soldan sağa şantlı grupta ortak patofizyolojik özellik sistemik ve pulmoner dolaşımlar arasında bir geçişin olması ve akciğerlerden kalbe dönen oksijenlenmiş kanın bu yolla akciğere geri pompalanmasıdır. Şantın yönü ve miktarı, defektin büyüklüğüne, lokalizasyonuna, pulmoner-sistemik basınçların ve rezistansların oranına bağlıdır. Soldan sağa şantlı kalp hastalıklarının klinik değerlendirmesinde siyanoz yokluğu oldukça önemli olmakla beraber, radyolojik bulgular da tanısal önem taşır. Akciğer grafisinde artmış akciğer kanlanması izlenmekle birlikte, soldan sağ şantlı hastalıklarda ilk seçilecek tanısal yöntem ekokardiografidir. Kardiyak bilgisayarlı tomografi (BT), BT anjiografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları, röntgenogramları ve ekokardiyografik bulguları yorumlamada büyük yardımcıdır. Klinik ve radyolojik olarak tanı konulduktan sonra multidisipliner yaklaşımı ile en uygun tedavi planlanır. ABSTRACT Left to right shunting acyanotic congenital heart disease caused by ventricular septal defect, atrial septal defect, atrioventricular septal defect, patent ductus arteriosus and aortopulmonary window, lead to increased volume overload in the pulmonary circulation. Common pathophysiologic feature include transition between systemic and pulmonary circulation, in this way oxygenated blood that return from the lungs to the heart is pumped back to the lungs. The direction and amount of shunt defect, depends on location, pulmonary-systemic pressures and resistances. In the clinical evaluation of left-to-right shunt heart disease the absence of cyanosis is important but radiological findings has diagnostic value as well. Followed by increased lung congestion on chest radiography, echocardiography is the first method of choice in the diagnosis of left-right shunt disease. Cardiac and angiography CT and MRI are of immense help in interpreting the radiographic and echocardiographic findings. After clinical and radiological diagnosis, the most appropriate treatment plan requires a multidisciplinary approach. Key words: Acyanotic heart disease, atrial reptal defect, cardiomegaly, left to right shunt, ventricular reptal defect Giriş Soldan sağa şanta neden olan ventriküler septal defekt (VSD), atriyal septal defekt (ASD), atriyoventriküler septal defekt (AVSD), patent duktus arteriyozus (PDA) ve aortikopulmoner pencere, artmış pulmoner volüm yüküne yol açan asiyanotik doğumsal kalp hastalıklarıdır (1,2). Soldan sağa şantlı grupta ortak patofizyolojik özel- lik sistemik ve pulmoner dolaşımlar arasında bir geçişin olması ve akciğerlerden kalbe dönen oksijenlenmiş kanın bu yolla akciğere geri pompalanmasıdır. Şantın miktarı kantitatif olarak pulmoner kan akımının (QP) ve sistemik kan akımının (QS) oranı ile değerlendirilir. Normalde soldan sağa şant olmaması gerektiğinden pulmoner kan akımı sistemik kan akımına eşit olmalıdır. Ancak soldan sağa 196

2 şant lezyonlarında pulmoner kan akımı sistemik kan akımından büyük olur. Şantın yönü ve miktarı defektin büyüklüğüne, lokalizasyonuna, pulmoner-sistemik basınçların ve rezistansların oranına bağlıdır (3). Soldan sağa şantlı kalp hastalıklarının klinik değerlendirmesinde siyanoz yokluğu oldukça önemli olmakla beraber, radyolojik bulgular tanısal önem taşır. Konjenital kalp hastalıklarına yaklaşımda göğüs röntgenogramları kalbin boyutu, şekli ve akciğer kanlanması açısından önemlidir. Posterior anterior akciğer (PA) grafisinde artmış akciğer kanlanması izlenmekle birlikte soldan sağa şantlı kalp hastalıklarında ilk seçilecek tanı yöntemi ekokardiografidir (4,5,6). Kardiyak bilgisayarlı tomografi (BT), BT anjiografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları, röntgenogramları ve ekokardiyografik bulguları yorumlamada büyük yardımcıdır (4,5,6). Sınıflandırma Soldan sağa şanta neden olan doğumsal kalp hastalıkları şunlardır: ventriküler septal defekt (VSD), atriyal septal defekt (ASD), atriyoventriküler septal defekt (AVSD), patent duktus arteriyozus (PDA) ve aortikopulmoner (AP) pencere (1,2). Soldan sağa şantlı grupta ortak patofizyolojik özellik sistemik ve pulmoner dolaşımlar arasında bir geçişin olmasıdır (3). Ventriküler Septal Defekt (VSD) Konjenital kalp hastalıklarının %25 ini oluşturan VSD en sık görülen konjenital kalp hastalığıdır. Prevalansı 1000 canlı doğumda 2,5 olarak bildirilmiştir (7). İnterventriküler septum morfolojik olarak 4 bölüme ayrılarak incelenebilir. Bunlar müsküler yapıdaki inlet (ventrikül giriş yolu), trabeküler, outlet (ventrikül çıkış yolu) bölümleri ve fibröz yapıdaki membranöz septumdur. Buna göre VSD ler iki grupta incelenir (2,3). 1. Perimembranöz VSD ler en sık görülen tip olup (%80) membranöz septumda ve/veya etrafında bulunur. 2. Muskuler tip VSD ler ise AV kapaklara komşu olan inlet septumda (inlet VSD=AV kanal tipi), pulmoner kapağın altındaki outlet septumda (outlet, suprakristal VSD) veya trabeküler septumda (trabeküler muskuler VSD) olabilir. Trabeküler septumda olan VSD ler birden çok olabilir (İsviçre peyniri tipi VSD). Hastaların klinik durumu birincil olarak defektin çapına, pulmoner vasküler rezistans derecesine ve her iki parametrenin yaş ile değişimine bağlıdır (8). Küçük VSD: VSD çapı 0.5 cm den küçüktür. Soldan sağa şant azdır bu yüzden kalpte hipertrofi ve dilatasyon yoktur. Pulmoner hipertansiyon görülmez. Klinik olarak asemptomatik olup fizik muayenede tek bulgu üfürümdür. Küçük VSD si olan çocuklarda akciğer grafisinde pulmoner damarlanma ve kalp boyutları normal izlenir (8). Orta VSD: VSD çapı cm arasındadır. Soldan sağa şant fazla olduğu için sol ventrikül yüklenmesi, sol ventrikül hipertrofisi gelişir. Hastada çarpıntı, terleme, çabuk yorulma gibi klinik bulgular mevcuttur. Telekardiyografide kardiyomegali, akciğer damarlanmasında artış ve pulmoner konusta belirginleşme görülebilir (8). Büyük VSD: VSD çapı 1 cm den büyüktür. Soldan sağa şant çok fazladır. Pulmoner arter, sol atriyum ve sol ventrikül genişlemiş, pulmoner basınç artmıştır. Pulmoner hipertansiyon gelişerek Eisenmenger sendromu ile sonuçlanabilir (8). Telekardiyografide kardiyomegali ve akciğer damarlanmasında artış mevcuttur. Pulmoner arter belirgin olup sol ventrikül ve atrium dilatasyonu izlenir (Resim 1). Dilate pulmoner arterler ana bronşlara bası oluşturarak pulmoner hiperinflasyona neden olur. Eisenmenger sendromu gelişimi ile beraber santral pulmoner arterlerde belirginleşme ve periferik damarlarda silinme görülür (4,5). Ekokardiyografi, kardiyak BT ve MRG anjiografi bulguları röntgenogramları yorumlamada büyük yardımcıdır. Ekokardiyografi VSD tanısında ilk seçilecek yöntem olup VSD nin yeri, genişliği, iki ventrikül arasındaki basınç farkı, kalp boşluklarının boyutları, sağ ventrikül basıncı, Qp/Qs (pulmoner debi/sistemik debi) oranı, VSD ile birlikte diğer patolojilerin tespiti ve VSD nin ayırıcı tanısının kesinleştirilmesi için mutlaka gereklidir (6,9). Kardiyak BT, BT Anjiografi ve Kalp kateterizasyonu (Resim 2) yalnızca kompleks anomalilerde anatomik 197

3 ve hemodinamik değerlendirilmesi, pulmoner vasküler obstrüktif hastalık şüphesinin kesinleştirilmesi ve transkateter girişimsel tedavi için gerekmektedir (3,8). Atriyal Septal Defekt (ASD) ASD sağ ve sol atriumlar arasındaki septumun tam olarak kapanmaması ile ortaya çıkar ve konjenital kalp hastalığı olan çocukların % sinde izlenir. Prevalansı 1000 canlı doğumda 0,5 tir ve kızlarda 3 kat daha sıktır. Çoğunlukla sporadik görülmekle birlikte otozomal dominant (OD) kalıtım gösteren ailesel ASD tipleri de vardır (Holt-Oram sendromu) (14). ASD li infantlar çoğu asemptomatiktir ancak büyük çocuklarda ve büyük şantlarda eforda dispne ve çabuk yorulma gözlenebilir. Onarılmamış ASD li olgular yaşlarda semptomatik olurlar, pulmoner hipertansiyon, sağ kalp yetmezliği ve Eisenmenger sendromu sonucu kaybedilirler. Yerleşim yerine göre beş grupta sınıflandırılır (15). Resim 2 (A,B): VSD. Aksiyal kardiyak BT (A) ve koronal kardiyak BT görüntülemede (B) interventriküler septumda geniş defekt (siyah ok) izleniyor. Resim 1: Büyük VSD. Direkt akciğer grafisinde sol ağırlıklı kardiyomegali ve pulmoner damarlanma artışı izleniyor. Kardiyak MRG (Resim 3): VSD nin yerini, tipini, şekli ve boyutları tespit etmek için spin eko sekansları ile anatomik plan görüntü serileri kullanılır. Gradient-eko serileri, VSD içinden geçen türbülan kan akımının neden olduğu jeti görmek için kullanılır. MR, aynı inceleme serisinde aorta ve pulmoner trunkus içindeki akım volümlerinin ölçülmesinde de çok uygundur ve bu ölçümlerden şant oranı çıkarılabilir. Böylece soldan sağa şantın hemodinamik önemi objektif verilerle incelenebilir (10,11,12). Resim 3: VSD. Kısa aks SSFP sekans kardiyak MR görüntüde interventriküler septum anteriorunda geniş perimembranöz defekt (siyah ok) izleniyor 1. Sekundum ASD (fossa ovalis defektleri): Fossa ovaliste bulunan ve en sık (%70) rastlanan tipidir (Resim 5). Genellikle asemptomatiktir ve rutin muayene sırasında 198

4 saptanır. Nadiren büyük ASD de kalp yetmezliği olabilir (15). 2. Primum ASD: Tüm ASD lerin % 20 sini oluşturur. Hemen AV kapakların yakınında ve foramen ovalenin altında yer alır. Endokardiyal yastık gelişimindeki bozukluklardan kaynaklanır (15). 3. Sinüs venozus defektleri: Vena kavalar ile sağ pulmoner venleri ayıran atriyum duvarının gelişim bozukluğu sonucu oluşur; sıklıkla superior vena kava, nadiren inferior vena kava ağzında yer alır. Hemen daima sağ pulmoner venlerin dönüş anomalisi (PPVDA) ile birlikte görülür (Resim 6). Tüm ASD lerin yaklaşık %10 undan sorumludur. En az görülen ASD formu olup bu defektde kan sol atriumdan koroner sinüs çatısına doğru geçiş gösterir (15). 4. Koroner sinüs defekti: Koroner sinüsün sağ atriyuma açıldığı orifisin olması gereken yere yerleşen nadir bir ASD tipidir (15). 5. Patent foramen ovale: Sağ atriyumu sol atriyumdan ayıran septumun (interatriyal septum) ortasında fossa ovalis adını alan hafif bir çukurluk ve bunun hemen altında, kimi zaman doğumdan sonrada açık kalabilen foramen ovale bulunur. İzole foramen ovale açıklığı ASD olarak kabul edilmez (15). Radyolojik tanıda ekokardiyografi, kardiyak BT, BT anjiografi ve MRG bulguları röntgenogramları yorumlamada büyük yardımcıdır. Göğüs radyografisinde kalp boyutları normal olabileceği gibi defekt boyutu ve yaş ile beraber sağ atrium ve sağ ventrikülde dilatasyon, akciğer damarlanmasında artma, pulmoner arterde genişleme görülür (Resim 4). Tedavi edilmeyen geniş şantı olan olgularda zamanla pulmoner hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliği gelişir (4,5). Ekokardiyografi en hızlı yöntem olması ve kolayca uygulanabilirliği yanında tanı için gerekli tüm bilgileri de ortaya koyabilmesinden dolayı ilk kullanılacak araçtır. ASD nin yeri, genişliği, kalp boşluklarının boyutları, Qp/ Qs (pulmoner debi/sistemik debi) oranı, ASD ile birlikte diğer patolojilerin tespiti ve ASD nin ayırıcı tanısının kesinleştirilmesi için mutlaka gereklidir (6). Resim 4: ASD. Direkt akciğer grafisinde pulmoner konus belirgin ve pulmoner damarlanma artışı izleniyor. Kardiyak BT, BT Anjiografi ve Kalp kateterizasyonu (Resim 5,6) yalnızca kompleks anomalilerin anatomik ve hemodinamik değerlendirilmesi, sağ kalp kateterizasyonu ve oksimetri yöntemiyle şantın şiddeti ve lokalizasyonu saptanır. Nadiren pulmoner vasküler obstrüktif hastalıktan şüpheleniliyor ise veya eşlik eden diğer kalp anomalileri için yapılır (8,13). Kardiyak MRG (Resim 7): ASD nin yeri, tipi, şekli ve boyutlarını tespit etmek için spin eko sekansları ile anatomik plan görüntü serileri kullanılır. Gradient-eko serileri ASD içinden geçen türbülan kan akımının neden olduğu jeti görmek için kulanılır. Jet akıma bağlı düşük sinyalin görülmesi karakteristiktir. Defektin çapı, sine MR görüntülerinden transseptal akımın maksimum genişliği ölçülerek saptanabilir. Şantın bir tarafından diğer tarafına olan akımın şiddetini tespit ederek, patolojinin fonksiyonel öneminin derecesinin irdelenmesinde katkı sağlayabilir (10,11,12). Atriyoventriküler Septal Defekt (AVSD) Atriyoventriküler septal defekt (AVSD) veya endokardiyal yastık defekti (EYD) atriyoventriküler septumda defekt ve atrioventriküler kapak anomalisi ile karak- 199

5 terizedir. Prevalansı 1000 canlı doğumda 0,20-0,25 olup konjenital kalp hastalıklarının %4-5 ini oluşturur (16). Down sendromu olan çocukların yaklaşık 1/3 ünde AVSD anomalisinin olduğu bilinmektedir. AVSD olguların arasında Down sendromlu olguların oranı çeşitli yayınlarda değişmekle birlikte %25 ile %50 arasındadır (17). Resim 7 (A,B): ASD. Aksiyel SSFP sekans (A) ve kısa aks SSFP sekans (B) kardiyak MR görüntüde interatriyal septumda sekundum tip defekt (siyah ok) izleniyor. AVSD lerde dört ana komponenti bulunur; primum ASD, inlet VSD, tek AV kapak (mitral ve triküspit kapağın yerine tek bir kapak) ve AV kapaklarda kleft (yarık). Bunların hepsi bir arada bulunursa komplet AV kanal defekti (Resim 9), bir veya bir kaçı bulunursa parsiyel AV kanal defekti olarak adlandırılır. Parsiyel formunda primum ASD mevcut olup ayrı triküspid ve mitral kapaklar mevcuttur (18). Resim 5: Sekundum ASD. Aksiyal kardiyak BT görüntülemede fossa ovaliste bulunan geniş defekt (siyah ok) izleniyor. 1. Komplet AVSD lerde atriyal ve ventriküler düzeyde soldan sağa şant sonucu pulmoner kan akımı artar, pulmoner hipertansiyon gelişir. İlk 1 yıl içinde pulmoner vasküler obstrüktif hastalık gelişme riski yüksektir. Pulmoner vasküler obstrüktif hastalık gelişince şant sağdan sola döner, Eisenmenger sendromu gelişir. Semptomlar erken süt çocukluğu döneminde başlar. Kalp yetersizliği, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, büyüme geriliği olur (16,18). 2. Parsiyel AVSD lerde AV kanal defektinde klinik bulgular büyük ASD gibidir. Bununla birlikte kalp yetersizliği görülebilir ve pulmoner hipertansiyon gelişmesi nispeten daha hızlıdır (16,18). Resim 6: Sinüs venozus ASD ve PPVDA. Aksiyal kardiyak BT görüntülemede sağ süperior pulmoner ven VCS ya açılıyor (beyaz ok). VCS komşuluğunda geniş ASD (siyah ok) izleniyor. Göğüs radyografisinde komplet AVSD formunda kardiyomegali belirgin olup biventriküler genişleme yanı sıra sağ ağırlıklı atriyal genişleme izlenir. Pulmoner damarlanma belirgin olup ana pulmoner arterde genişleme görülür (Resim 8). Parsiyel AVSD tipte ise pulmoner damarlanmada artış, pulmoner arterde ılımlı dilatasyon ve ılımlı kardiyo megali gözlenir (4,5). 200

6 daha sık rastlanmaktadır. Kız erkek oranı 2:1 dir. Tüm kalp hastalıkları içinde % 10 oranında rastlanır ve maternal rubella enfeksiyonu ile ilişkilidir (19). Duktusun açık kalması durumunda şantın yönü ve miktarındaki önemli faktörler; duktusun çapı ve uzunluğu, aort ile pulmoner arter arasındaki basınç farkı, sistemik ve pulmoner vasküler rezistanslardır (20). Resim 8: AVSD. Direkt akciğer grafisinde kardiyomegali ve pulmoner damarlanma artışı izleniyor. Ekokardiyografi AVSD tanısında ilk seçilecek yöntem olup AV kapak yapısının aydınlatılmasında, anatomik sınıflamanın yapılmasında ayrıntılı bilgi verir. Sağ ventrikül, pulmoner arter basınçları ve AV kapak yetersizliği değerlendirilir (6). Kardiyak BT, BT Anjiografi ve Kalp kateterizasyonu (Resim 9) kompleks anomalilerin anatomik ve hemodinamik değerlendirilmesi ve eşlik eden lezyonların tanımlanması amacıyla yapılır. Sol ventrikül anjiyogramında aortanın mitral ve triküspit kapaklar arasındaki klasik konumunu kaybetmiş ve yukarı yerleşmiş olması nedeniyle sol ventrikül çıkış yolu uzun ve ince görünür, buna kuğu boynu deformitesi denir (3). Kardiyak MRG: AVSD nin yeri, tipi, şekli ve boyutlarını tespit etmek için spin eko sekansları ile anatomik plan görüntü serileri kullanılır. Gradient-eko serileri, AVSD içinden geçen türbülan kan akımının neden olduğu jeti görmek için kullanılır (10,11,12). Patent Duktus Arteriyosus (PDA) İntrauterin hayatta sol pulmoner arter/pulmoner konus ve inen aorta arasındaki duktus arteriyozusun doğumdan sonra da açık kalmasıdır (Resim 11). Prematüre bebeklerde duktus yapısındaki immatürite sebebiyle Resim 9: Komplet AVSD. Aksiyal kardiyak BT görüntülemede geniş ASD (siyah ok), geniş VSD (beyaz ok) ve tek bir AV kapak (mavi oklar) izleniyor. Hastanın klinik bulguları soldan sağa şantın miktarına yani duktusun çapına ve pulmoner basınca bağlıdır. 1. Küçük PDA olan hastalar asemptomatiktir. Akciğer grafisi çoğunlukla normaldir (4,5). 2. Büyük PDA olan hastalarda akciğer enfeksiyonları ve konjestif kalp yetmezliği vardır. Büyük PDA lar kapatılmazsa pulmoner vasküler obstrüktif hastalık oluşturur ve şant iki yönlü hal alır, zamanla sadece sağdan sola başlar ve siyanoz sadece vücudun alt yarısında görülür (diferansiyel siyanoz) (19). Akciğer grafisinde santral ve periferik pulmoner arterlerde genişleme izlenir (Resim 10). Volüm yüküne bağlı olarak sol atrium ve sol ventrikül yanı sıra çıkan aortada genişleme izlenir. Uzun süreli Eisenmenger sendromu ortaya çıktığında kalp boyutları azalarak periferik pulmoner damarlarda azalma ortaya çıkar (4,5). 201

7 ları trunkus arteriosustan ayırır. Konjenital kalp hastalıklarının % sini oluşturur. Olguların yaklaşık yarısında ek kalp anomalisi yoktur. Diğer yarısında en sık saptanan anomaliler aort koarktasyonu ya da kesintili arkus aorta, Fallot tetralojisi ve sağ pulmoner arterin aortadan çıkış anomalisidir. Klinik olarak erken dönem kalp yetmezliği görülür (3). Akciğer grafisinde soldan sağa doğru olan şanta bağlı olarak pulmoner damarlanmada artış ve kardiyomegali görülür. Aort topuzu PDA kadar belirgin değildir (4,5). Resim 10: Büyük PDA. Direkt akciğer grafisinde pulmoner konus belirgin ve pulmoner damarlanma artışı izleniyor. Ekokardiyografide sol atriyum, sol ventrikül ve pulmoner arter geniştir. Duktus suprasternal çukurdan eko ile görülerek çapı ölçülebilir. Doppler ile ana pulmoner arterde devamlı türbülan akım alınır. Kalın pulmoner kapak yaprakçıkları sistolde kısıtlanmış hareketleri ile gözlenir. Pulmoner kapak anulusunun boyutu hesaplanabilir (6). Kardiyak BT, BT Anjiografi ve Kalp kateterizasyonu (Resim 11) sağ ventrikül ve sağ atriyum basıncında artış ile sağ ventrikül çıkış yolundaki basınç farkının derecesi, atriyal düzeyde sağ-sol şant olup olmadığı, anjiyokardiyografi ile de pulmoner orifisin daralmış olduğu, kapağın kubbe görünümü ve eşlik eden VSD veya ASD saptanır (3). Kardiyak MRG: Patent duktus arteriozuslu olgularda indirekt bulgu olarak sol pulmoner arter genişliği, aortadan sol pulmoner arter lümenine duktus yolu ile oluşan jet ve türbülansa ait sinyal kayıpları saptanır (10,11,12). Aortopulmoner Pencere Aortopulmoner (AP) pencere, ana pulmoner arter/pulmoner trunkus ve çıkan aort/arkus aorta arasında oluşmuş yuvarlak, oval veya spiral şeklinde olan açıklığa verilen addır. İki ayrı semilunar kapağın bulunması bun- Ekokardiyografide sol atriyum, sol ventrikül ve sağ pulmoner arter geniştir. Büyük bir AP pencere ve sol sağ şant göstermekle beraber ASD, VSD yada PDA bulunmaz (6). Resim 11 (A,B): PDA. Sagital kardiyak BT (A) ve 3 boyutlu rekonstrüksiyonlu BT görüntülemede (B) pulmoner konus ve inen aorta arasındaki PDA (siyah ok) izleniyor. Kardiyak BT, BT Anjiografi ve Kalp kateterizasyonu (Resim 12) kompleks anomalilerde anatomik ve hemodinamik değerlendirilmesi ve eşlik eden lezyonların tanımlanması amacıyla yapılır. Ek olarak koroner arterlerin anatomisi hakkında bilgi verir (3). Kardiyak MRG (Resim 13) AP pencerenin tam yerini ve boyutunu gösterir (10,11,12,21). Tartışma Konjenital kardiyak malformasyonlar doğumsal anomalilerin en sık rastlanan tipidir ve canlı doğumların yaklaşık %0,8 inde görülür. En yaygın rastlananlar asiyanotik konjenital kalp lezyonları olup bunların en sık görülenleri soldan sağa şantlı anomalilerdir (22). Konjenital 202

8 kalp hastalıklarının %25 ini oluşturan ventriküler septal defekt çocuklarda en sık görülen konjenital kalp hastalığı olup prevalansı 1000 canlı doğumda 2,5 olarak bildirilmiştir (7). En sık görülen perimembranöz tipte VSD dir (%80). Prematüre bebeklerde en sık izlenen konjenital kalp hastalığı patent duktus arteriyozusdur. Tüm kalp hastalıkları içinde % 10 oranında rastlanır (19). Erişkinlerde ise en sık atriyal septal defekti izlenmiş olup tüm kalp hastalıkları içinde %6-8 oranında görülür (14). En sık (%70) rastlanan tipi sekundum ASD dir. AP pencere nadir görülür. Tüm konjenital kalp hastalıklarının % sini oluşturur (3). Cinsiyet ile bazı hastalık tipleri arasında ilişki olduğu bildirilmiştir. ASD ve VSD ler kızlarda daha fazla olduğu görülmüştür. Down sendromu olan çocukların yaklaşık 1/3 ünde AVSD anomalisinin olduğu bilinmektedir. Down sendromlu olguların oranı çeşitli yayınlarda değişmekle birlikte %25 ile %50 arasında mevcut olup bunların yaklaşık %40 ında özellikle komplet tip AVSD izlenir (17). Normalde soldan sağa şant olmaması gerekmektedir ve pulmoner kan akımı sistemik kan akımına eşit olmalıdır. Ancak soldan sağa şant lezyonlarında pulmoner kan akımı sistemik kan akımından büyük olur. Şantın yönü ve miktarı defektin büyüklüğüne, lokalizasyonuna, pulmoner-sistemik basınçların ve rezistansların oranına bağlıdır (3). Resim 13: AP pencere. Aksiyel SSFP sekans (A) ve aksiyel TSE T1 darkblood sekans (B) kardiyak MR görüntüde çıkan aorta ile pulmoner trunkus arasında geniş bir AP pencere (beyaz ok) izleniyor. Soldan sağa şantlı kalp hastalıklarının klinik değerlendirmesinde siyanoz yokluğu oldukça önemli bulgudur. Küçük soldan sağa şant defektlerinde şant azdır bu yüzden kalpte hipertrofi ve dilatasyon yoktur. Pulmoner hipertansiyon görülmez. Klinik olarak asemptomatik olup fizik muayenede tek bulgu üfürümdür. Büyük şant defektlerinde şant çok fazla olup hastada çarpıntı, terleme, çabuk yorulma gibi klinik bulgular mevcuttur. Onarılmamış olgularda kalp büyümesi, pulmoner hipertansiyon, sağ kalp yetmezliği ve Eisenmenger sendromu gelişir (3,7,20). Komplet AVSD lerde semptomlar erken süt çocukluğu döneminde başlar. Kalp yetersizliği, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, büyüme geriliği olur (16,18). Resim 12: AP pencere. Aksiyal kardiyak BT görüntülemede arkus aorta ile pulmoner trunkus arasında AP pencere (siyah ok) izleniyor. Soldan sağa şantlı grupta ortak patofizyolojik özellik sistemik ve pulmoner dolaşımlar arasında bir geçişin olması ve akciğerlerden kalbe dönen oksijenlenmiş kanın bu yolla akciğere geri pompalanmasıdır. Şantın miktarı kantitatif olarak pulmoner kan akımının (QP) ve sistemik kan akımının (QS) oranı ile değerlendirilir. Sonuç Soldan sağa şantlı kalp hastalıklarının klinik değerlendirmesinde siyanoz yokluğu oldukça önemli olmakla beraber, radyolojik bulgular da tanısal önem taşır. Konjenital kalp hastalıklarına yaklaşımda göğüs röntgenogramları kalbin boyutu, şekli ve akciğer kanlanması açısından önemlidir. Akciğer grafisinde kalp boyutları normal olabileceği gibi defekt boyutu ve yaş ile beraber kalpte dilatasyon, akciğer damarlanmasında artma, pulmoner arter ve dallarında genişleme görülür (4,5). Tedavi 203

9 edilmeyen geniş şantı olan olgularda zamanla pulmoner hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliği gelişir. Ekokardiyografi en hızlı yöntem olması ve kolayca uygulanabilirliği yanında tanı için gerekli tüm bilgileri de ortaya koyabilmesinden dolayı sol sağ şantlı hastalıkların tanısında ilk seçilecek yöntem olmalıdır. Şantın yeri, genişliği, iki ventrikül arasındaki basınç farkı, kalp boşluklarının boyutları, Qp/Qs oranı ve ayırıcı tanılarının kesinleştirilmesi için mutlaka gereklidir (6,9). Kardiyak BT, BT anjiografi ve MRG bulguları, röntgenogramları ve ekokardiyografik bulguları yorumlamada büyük yardımcıdır (4,5,6). Kalp kateterizasyonu kompleks anomalilerde, anatomik ve hemodinamik değerlendirilmesi ve eşlik eden lezyonların tanımlanması amacıyla yapılır (3,8,13). Kardiyak MRG de şantın yeri, tipi, şekli ve boyutlarını tespit etmek için spin eko sekansları ile anatomik plan görüntü serileri kullanılır. Gradient-eko serileri, şant içinden geçen türbülan kan akımının neden olduğu jeti görmek için kullanılır. MRG, aynı inceleme serisinde aorta ve pulmoner trunkus içindeki akım volümlerinin ölçülmesinde de çok uygundur ve bu ölçümlerden şant oranı çıkarılabilir. Böylece soldan sağa şantın hemodinamik önemi objektif verilerle incelenebilir (10,11,12,21). Klinik ve radyolojik olarak tanı konulduktan sonra multidisipliner yaklaşımı ile en uygun tedavi planlanır. KAYNAKLAR 1. Gary D, Webb J F, Smallhorn Jith Therrien Andrew N. Redington Congenital Heart Disease. Braunwald s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 7.baskı, Saunders Company,Philadephia, 2005, Edwards W D. Classification and terminology of cardiovascular anomalies. Moss & Adams Heart Disease in İnfants, Children, and Adolescent including the Fetus and Young Adult (Ed.Allen HD, Gutgesell HP, Clark EB, Driscoll DJ), 6.baskı, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2001, Park MK. Pathophysiology of left-to-right shunt lesions. Pediatric cardiology for practitioners (Ed. Park MK, Troxler RG), 4. baskı, Mosby, USA 2002, Tuncel E. Dolaşım sistemi. Klinik Radyloji. 2.Baskı. Nobel Güneş tıp kitapevi; 2008, Kellenberger C. Lesions with left to right shunt.in: Yoo SJ, Macdonald C, Babyn P, eds. Chest Radiographic Interpretation in Pediatric Cardiac Patients. New York, NY: Thieme; 2010, Snider AR, Serwer GA, Ritter SB. (eds) Echocardiography in Pediatric Heart Disease. 2nd edition, St. Louis, Mosby, Bernstein D. Congenital heart disease. Nelson Texbook of Pediatrics (Ed. Berhman RE, Kliegman RM,Jenson HB) 16.baskı, W.B. Saunders Company, Philadelphia 2000, McDaniel LN, Gutgesell HP. Ventricular septal defects. Moss & Adams Heart Disease in İnfants, Children, and Adolescent including the Fetus and Young Adult (Ed. Allen HD, Gutgesell HP, Clark EB, Driscoll DJ) 6. baskı, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2001, Saylam GS. Ventriküler septal defektlerde ekokardiyografik değerlendirme. Türk Kardiyol Dern Arş 2006,

10 10. Higgins CB, Caputo GR. Role of MR imaging in acquired and congenital cardiovascular disease. AJR, 1993; 161: Sağın Saylam G, Kilner P. Magnetic Resonance Imaging in Congenital Heart Disease. Türk Kardiyol Dern Arş, 1995; 23: White RD. Magnetic Resonance Imaging of Congenital Heart Disease. in: Pohost GM, ed. Cardiovascular Applications of Magnetic Rresonance. Am Heart Assoc Monograph Series, New York: Futuro Publishing; 1993: Kin YJ, Hur J, Choe KO et al. Interatrial shunt detected in coronary computed tomography angiography: differential features of a patent foramen ovale and an atrial septal defec. J Comput Assist Tomogr 2008;32(5): Bernstein D. Congenital heart disease. Nelson Texbook of Pediatrics (Ed. Berhman RE, Kliegman RM,Jenson HB) 16.baskı, W.B. Saunders Company, Philadelphia 2000, Ömeroğlı RE. Yenidoğanda duktus arteriosus açıklığı. Neonatoloji (Ed.Dağoğlu T), Nobel Tıp Kitapevleri. 2000, Sarıoğlu A, Batmaz G. Konjenital kalp hastalıkları. Kardiyoloji (Ed. Öztürk E, Hatemi H) İstanbul, Yüce Yayım, 1998, Yoo SJ, Choi HY, Park IS, Hong CY, Song MG, Kim SH. Distal aortopulmonary window with aortic origin of the right pulmonary artery and interruption of the aortic arch (Berry syndrome): diagnosis by MR imaging. Am J Roentgenol. 1991, Bernstein D. Epidemiology and genetic basis of congenital heart disease. Nelson Texbook of Pediatrics (Ed. Berhman RE, Kliegman RM,Jenson HB), 16.baskı, W.B. saunders Company, Philadephia 2000, Porter JC, Feldt RH, Edwards WD, Seward JB, Schaff HV. Atrial septal defects. Moss & Adams Heart Disease in İnfants, Children, and Adolescent including the Fetus and Young Adult (Ed. Allen HD, Gutgesell HP, Clark EB, Driscoll DJ) 6. baskı, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2001, Feldt RH, Edwards WD, Porter JC, Seward JB, Puga FJ, Dearan JA. Atrioventricular septal defects. Moss & Adams Heart Disease in İnfants, Children, and Adolescent including the Fetus and Young Adult ( Ed. Allen HD, Gutgesell HP, Clark EB, Driscoll DJ) 6. baskı, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2001, Spicer RL. Cardiovascular disease in Down syndrome. The pediatric clinics of North America-Symposium on Pediatric Cardiology, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1984, Açıkel Ü, Yürekli İ. Atriyoventriküler septal defektler. Kalp damar cerrahisi Cilt I (Ed. Duran E), Çapa tıp kitapevi, İstanbul, 2004,

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Müge Bilge 1, Remzi Sarıkaya 2, Züleyha Kaya 3, Cafer Panç 2, Ahmet Kaya Bilge 2, Gülfer Okumuş 3 1 İstanbul

Detaylı

Kalp ve Damar Gelişim Anomalileri. Prof Dr. Murat AKKUŞ

Kalp ve Damar Gelişim Anomalileri. Prof Dr. Murat AKKUŞ Kalp ve Damar Gelişim Anomalileri Prof Dr. Murat AKKUŞ Kalp ve büyük damar anomalileri Her 1.000 doğumdan 6 8 i CHD (Congenital Heart Disease) Tek gen / kromozomal defektler (%8) Teratojenler (rubella

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları FALLOT TETRALOJİSİ

Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları FALLOT TETRALOJİSİ Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları 1 FALLOT TETRALOJİSİ Etiene-louis Arthur Fallot tarafından 1888 tarihinde tarif edilen bu konjenital kalp hastalığı dört ana patolojiden oluşmaktadır. 1- VSD 2- Pulmoner

Detaylı

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Olgu sunumu Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ventriküler septal defekt İlk tanımlanma 1879 yılında En sık gözlenen doğumsal kalp anomalisi Embriyolojik

Detaylı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doğumsal kalp hastalığı ve PAH Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 39 y kadın hasta Nefes darlığı, morarma ile başvurdu. 22 y iken (17 sene önce 1998) gebeliğin 3.

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Konjenital kalp hastalıkları; Kardiyovasküler sistemde doğumda veya daha sonra tanımlanabilen, doğustan

Detaylı

ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI 1 - VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT (VSD)

ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI 1 - VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT (VSD) ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI 1 - VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT (VSD) En sık görülen konjenital kalp hastalığıdır. Perimembranöz tip en sık görülen tip olup (%80) membranöz septumda ve/veya etrafında

Detaylı

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP

Detaylı

Duygu TÜRKBEY, Tuğba YILDIRIM, Ekin Kaya ġġmġek, Yasin ÜYEL. DanıĢman: Murat ÖZKAN ÖZET

Duygu TÜRKBEY, Tuğba YILDIRIM, Ekin Kaya ġġmġek, Yasin ÜYEL. DanıĢman: Murat ÖZKAN ÖZET PULMONER HĠPERTANSĠYONU OLAN DOĞUMSAL KALP HASTALARINDA DOWN SENDROMUNUN POSTOPERATĠF ENTÜBASYON SÜRESĠ, YOĞUN BAKIM KALIġ SÜRESĠ VE HASTANEDE KALIġ SÜRESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI Duygu TÜRKBEY,

Detaylı

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA EKOKARDİYOGRAFİNİN YERİ

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA EKOKARDİYOGRAFİNİN YERİ Çimen D, Doğumsal Kalp Hastaliklarinda Ekokardiyografinin Yeri 2014;2(2):159-166 DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA EKOKARDİYOGRAFİNİN YERİ Derya Çimen, Osman Güvenç, Bülent Oran Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Detaylı

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI DOÇ.DR.CEMŞİT KARAKURT İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ BİLİM DALI Üfürüm: Kalp ve damarsal yapılardaki yapısal veya hemodinamik

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

ASD, AVSD, VSD. Doç. Dr. Halil Aslan Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği

ASD, AVSD, VSD. Doç. Dr. Halil Aslan Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği ASD, AVSD, VSD Doç. Dr. Halil Aslan Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği Embriyoloji Atrial Septum Defekti: Anatomi Sağ ve sol atriumlar arası komünikasyonlar İnsidans: 1/1500 canlı doğum Tüm

Detaylı

Asendan AORT ANEVRİZMASI

Asendan AORT ANEVRİZMASI Asendan AORT ANEVRİZMASI Aort anevrizması, aortanın normal çapından geniş bir çapa ulaşarak genişlemesidir. Aorta nın bütün bölümlerinde anevrizma gelişebilir. Genişlemiş olan bölümün patlayarak hayatı

Detaylı

FALLOT TETRALOJİSİ (TOF)

FALLOT TETRALOJİSİ (TOF) FALLOT TETRALOJİSİ (TOF) Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en yaygın olanıdır. Konjenital kalp hastalıklarının %7.3 ünü oluşturur. Etyolojide kesin bir neden bilinmemekle birlikte gebeliğin

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kamil Şahin, Murat Elevli, Canan Yolcu, H. Nilgün Selçuk Duru Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

SİYANOTİK VE ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA HEMOSTATİK DEĞİŞİKLİKLER

SİYANOTİK VE ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA HEMOSTATİK DEĞİŞİKLİKLER T.C Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Prof. Dr. Murat ELEVLİ SİYANOTİK VE ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA HEMOSTATİK

Detaylı

Gaziantep Çocuk Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi nde İzlenen Doğumsal Kalp Hastalıkları Vakalarının İncelenmesi

Gaziantep Çocuk Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi nde İzlenen Doğumsal Kalp Hastalıkları Vakalarının İncelenmesi Çocuk Dergisi 3():65-69, 03 doi:0.5/j.child.03.065 Araştırma Ünitesi nde İzlenen Doğumsal Kalp Hastalıkları Vakalarının İncelenmesi Evrim Kıray Baş *, Yusuf Ünal Sarıkabadayı *, Mehmet Karacan *, Ayşe

Detaylı

FALLOT TERALOJİSİ. Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL

FALLOT TERALOJİSİ. Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL FALLOT TERALOJİSİ Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en yaygın olanıdır. Konjenital kalp hastalıklarının %7.3 ünü oluşturur. Etyolojide kesin bir neden bilinmemekle

Detaylı

PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ersin Erek, Yusuf K. Yalçınbaş, Yasemin Mamur, Kazım Öztarhan*, Ayşe Çolakoğlu, Ayşe Sarıoğlu,

Detaylı

Doğumsal Kalp Hastalıklarının Tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme

Doğumsal Kalp Hastalıklarının Tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme Doğumsal Kalp Hastalıklarının Tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme Nurettin ÜNAL*, Metin MANİSALI**, Timur MEŞE*, Suphi HÜDAOĞLU*, Şemsettin YUNUS*, Gül Sağın SAYLAM*, Adnan AKÇORAL* Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri

Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri Beril Özdemir 1, İlkay Erdoğan 2, Nazmi Mutlu Karakaş 1, Murat Özkan 3, Mustafa Agah Tekindal 4, Kahraman Yakut

Detaylı

KALP-DAMAR HASTALIKLARI PATOLOJİSİ KALP 1. Prof. Dr. İbrahim FIRAT

KALP-DAMAR HASTALIKLARI PATOLOJİSİ KALP 1. Prof. Dr. İbrahim FIRAT KALP-DAMAR HASTALIKLARI PATOLOJİSİ KALP 1 Prof. Dr. İbrahim FIRAT KALP YETMEZLİĞİ ve KALPDE BÜYÜME KALP DİLATASYONU -Tonojen (kompenzatorik) Kalbin kanla fazla dolması nedeniyle kas tellerinin uzaması

Detaylı

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARINA TANISAL YAKLAŞIM

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARINA TANISAL YAKLAŞIM DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARINA TANISAL YAKLAŞIM Prof. Dr. Erdal YILMAZ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Doğuştan kalp hastalıkları (DKH) sıklığı bin canlı doğumda 5-10 MVP, PDA

Detaylı

TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ. Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL

TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ. Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL Kazanılmış triküspit kapak hastalığı organik veya fonksiyoneldir. Organik hastalık hemen hemen tamamen romatizmal hastalık veya endokarditin sonucudur.

Detaylı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI Dr. Sadık Açıkel Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Göğüs hastalıklarının tanısında ve ayırıcı tanısında sıklıkla arka-ön (posterior

Göğüs hastalıklarının tanısında ve ayırıcı tanısında sıklıkla arka-ön (posterior Mediyasten Hastalıkları ve Cerrahisi Editör: Prof. Dr. kın Eraslan LCI ÖLÜM 6 ÖLÜM 06 Klasik Radyografi 39 Klasik Radyografi Kemal Ödev Göğüs hastalıklarının tanısında ve ayırıcı tanısında sıklıkla arka-ön

Detaylı

PEDİATRİK KARDİYOVASKÜLER MRG

PEDİATRİK KARDİYOVASKÜLER MRG Yüce İ, Kantarcı M. Pediatrik Kardiyovasküler MRG 2014;2(2):179-185 PEDİATRİK KARDİYOVASKÜLER MRG İhsan Yüce 1, Mecit Kantarcı 2 1 Sağlık Bakanlığı, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü,

Detaylı

Kardiyak Anatominin Sistematik Segmental Analizi

Kardiyak Anatominin Sistematik Segmental Analizi Kardiyak Anatominin Sistematik Segmental Analizi Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp-Damar Cerrhisi Anabilim Dalı Haseki İstanbul Segmental analiz metodu konjenital kalp anomalilerinin

Detaylı

Patent Duktus Arteriyozus

Patent Duktus Arteriyozus Patent Duktus Arteriyozus Dr. Mustafa SAÇAR Duktus arteriyozus v Ana pulmoner arter inen aort v Media tabakasında spirel yerleşimli düz kas hücreleri yoğun v İntima tabakası aorta göre kalın v Doğumla

Detaylı

Transözefagial Ekokardiyografi. M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

Transözefagial Ekokardiyografi. M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Transözefagial Ekokardiyografi M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Endikasyonlar -I Nondiagnostik TTE Doğal kapakların değerlendirilmesi Protez kapakların değerlendirilmesi İnfektif

Detaylı

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Bülent Mutlu Marmara Üniversitesi, Kardiyoloji AbD İstanbul İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu, 2011 Koroner Değerlendirme Anatomik

Detaylı

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) 1.) 2.)Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar 3.) 4.) Slayt No: 24 4 Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar Doğum Sonu Dönemde

Detaylı

SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI ANOMALİLERİNDE GÖRÜNTÜLEME BULGULARI

SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI ANOMALİLERİNDE GÖRÜNTÜLEME BULGULARI Pedram M, Bayındır P, Kalın S, Alper H. Bulguları 2014;2(2):206-214 SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI ANOMALİLERİNDE GÖRÜNTÜLEME BULGULARI Mehran Pedram, Petek Bayındır, Sevinç Kalın, Hüdaver Alper

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI Tarih Saat Yer KonuĢmacı Konu BaĢlığı 07.09.2011 08:00-14.09.2011 08:00-21.09.2011 08:00-28.09.2011 08:00-05.10.2011 08:00-12.10.2011

Detaylı

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Anjiyografi Laboratuvarı nda yapılan tanısal ve girişimsel işlemler

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Anjiyografi Laboratuvarı nda yapılan tanısal ve girişimsel işlemler Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Anjiyografi Laboratuvarı nda yapılan tanısal ve girişimsel işlemler The diagnostic and

Detaylı

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. RADYOLOJİ STAJINDA ANLATILAN DERS KONULARI 1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. -Hangi organ incelemesinde

Detaylı

ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION

ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION Kalp Kateterizasyonu ile Hemodinamik Ölçümleri Saptanmış Atriyal Septal Defekt ve Ventriküler Septal Defektli Olguların Genetik Algoritmalar ve Çok Katmanlı Yapay

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK 1) Holter monitörizasyon - Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir. - Kardiyak aritmik olayların ve semptomların görüntülenmesiyle esas

Detaylı

Mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi The evaluation of mitral regurgitation

Mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi The evaluation of mitral regurgitation 518 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2011;39(6):518-522 doi: 10.5543/tkda.2011.01762 Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do (Ekokardiyografi / Echocardiography) Mitral yetersizliğinin

Detaylı

Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do

Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do Türk Kardiyol Dern rş - rch Turk Soc Cardiol 2015;43(1):109-116 doi: 10.5543/tkda.2015.91657 109 Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do (Ekokardiyografi / Echocardiography) Pulmoner hipertansiyon ekokardiyografik

Detaylı

MİTRAL DARLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ

MİTRAL DARLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ MİTRAL DARLIĞI Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ Mitral darlığı Kaç yaprakçık var? Anterior Posterior Anüler çevresi 10 cm Kapak alanı 5-6 cm2 NORMAL MİTRAL KAPAK ANATOMİ Mitral anülüs fibröz ve müsküler dokunun

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ. Prof Dr. Murat AKKUŞ

KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ. Prof Dr. Murat AKKUŞ KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ Prof Dr. Murat AKKUŞ KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ Gelişiminin ilk aşamalarında besin ihtiyacını diffüzyonla karşılayabilen embriyo, kısa zamanda hızla büyümesi nedeniyle

Detaylı

Dolaşım Sistemi Dicle Aras

Dolaşım Sistemi Dicle Aras Dolaşım Sistemi Dicle Aras Kalbin temel anatomisi, dolaşım sistemleri, kalbin uyarlaması, kardiyak döngü, debi, kalp atım hacmi ve hızı 3.9.2015 1 Kalbin Temel Anatomisi Kalp sağ ve sol olmak üzere ikiye

Detaylı

TRUNCUS ARTERIOSUS TANIM TARİHÇE

TRUNCUS ARTERIOSUS TANIM TARİHÇE 1 TRUNCUS ARTERIOSUS TANIM Trunkus arteriosus (TA) tüm konjenital kalp defektleri arasında %3 ün altında görülür. Her iki ventrikülün tabanından köken alan tek bir arteriyel çıkış, beraberinde semilunar

Detaylı

Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi 3

Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi 3 Orjinal Makale / Original Articles Geliş Tarihi / Received: 07..009 Kabul Tarihi / Accepted: 0.0.00 Türkiye Çocuk Hast. Derg. / Turkish J. Pediatr. Dis. 00; 4(): -9 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ 9

Detaylı

DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ

DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ Müşerref KASAP, Özge ALTUN KÖROĞLU, Fırat ERGİN, Demet Terek, Mehmet YALAZ, Reşit Ertürk LEVENT, Yüksel ATAY, Nilgün KÜLTÜRSAY Ege Üniversitesi

Detaylı

DR.BÜLENT TANDOĞAN ZEYNEP KAMİL EAH PERİNATOLOJİ KLİNİĞİ

DR.BÜLENT TANDOĞAN ZEYNEP KAMİL EAH PERİNATOLOJİ KLİNİĞİ DR.BÜLENT TANDOĞAN ZEYNEP KAMİL EAH PERİNATOLOJİ KLİNİĞİ Major Kalp anomalileri 2-3/1000 canlı doğumda görülür. Perinatal ölümlerin %40, Hayatın ilk ayındaki ölümlerin %20 sinden sorumludur. Literatüre

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu

Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu İSKEMİK FONKSİYONEL MİTRAL YETERSİZLİĞİ Mitral kapağa girişim için sınırı nasıl çizelim? Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu İskemik Mitral Yetersizliği (İMY) Kordal gerilme

Detaylı

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr MEKİ BİLİCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK KARDİYOLOJİ

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr MEKİ BİLİCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK KARDİYOLOJİ DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINA YAKLAŞIM Doç. Dr MEKİ BİLİCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK KARDİYOLOJİ SİYANOTİK DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI Bu hastalıklarda siyanozun nedeni sağ- sol şanttır.

Detaylı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı TEMEL EKG Prof.Dr.Hakan KültK ltürsay Ege Üniversitesi, Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı EKG Elektro Kardiyo Gram: Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan

Detaylı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015; 58: 7-16

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015; 58: 7-16 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015; 58: 7-16 Orijinal Makale Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde son beş yılda izlenen konjenital kalp hastalarının

Detaylı

Büyük Damarların Düzelmiş Transpozisyonu Ek Anomaliler ve Cerrahi Tedavi Sonuçları

Büyük Damarların Düzelmiş Transpozisyonu Ek Anomaliler ve Cerrahi Tedavi Sonuçları Büyük Damarların Düzelmiş Transpozisyonu Ek Anomaliler ve Cerrahi Tedavi Sonuçları Dr. Süheyla Özkutlu, Dr. Funda Öztunç, Dr. Nazan Özbarlas, Dr. Muhsin Saraçlar, Dr. Şencan Özme, Dr. Arman Bilgiç, Dr.

Detaylı

KORONER SİNÜS DİLATASYONU: RETROGRAD KARDİYOPLEJİ İLE ÖPERE EDİLECEK OLAN HASTALARDA FARKEDİLMESİ ÖNEMLİ OLAN BİR EKOKARDİYOGRAFİK BULGU

KORONER SİNÜS DİLATASYONU: RETROGRAD KARDİYOPLEJİ İLE ÖPERE EDİLECEK OLAN HASTALARDA FARKEDİLMESİ ÖNEMLİ OLAN BİR EKOKARDİYOGRAFİK BULGU ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 54. Sayı 3. 2001 393-356 KORONER SİNÜS DİLATASYONU: RETROGRAD KARDİYOPLEJİ İLE ÖPERE EDİLECEK OLAN HASTALARDA FARKEDİLMESİ ÖNEMLİ OLAN BİR Mete Alpaslan,

Detaylı

T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ SOLDAN SAĞA ġantli DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINA BAĞLI KALP YETERSĠZLĠĞĠ TEDAVĠSĠNDE DĠGOKSĠN ETKĠNLĠĞĠNĠN SERUM NT-PRO BNP DÜZEYĠ ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZMANLIK TEZĠ

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ÇOCUKTA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ÇOCUKTA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ÇOCUKTA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Kalp Yetmezliği) DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Kalp Yetmezliği) DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Kalp Yetmezliği)

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Kalp Yetmezliği) DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Kalp Yetmezliği) DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Kalp Yetmezliği) Kalp yetmezliği, kalbe gelen kanı, kalbin tekrar dokulara ihtiyacı olduğu miktarda iletememesi durumudur. Kalp yetmezliği, akut kalp yetmezliği (sol kalp yetmezliği) ve kronik kalp yetmezliği (sağ kalp

Detaylı

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Klinik Öykü: 4.5 yaşında erkek çocuk, kusma ve karın ağrısı atakları ile

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

Kardiyak Cerrahi Uygulanan Ellis-van Creveld Sendromlu Bir Olgu

Kardiyak Cerrahi Uygulanan Ellis-van Creveld Sendromlu Bir Olgu Kardiyak Cerrahi Uygulanan Ellis-van Creveld Sendromlu Bir Olgu Dr.Hacer Ülger Giriş Ellis-van Creveld sendromu: Mezo-ekdotermal sendrom/displazi Multipl organ tutulumu Otozomal resesif Nadir (1/60000?)

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

ÇOCUKLARDA KALP HASTALIKLARININ TANISINDA TELEKARDİYOGRAMIN YERİ

ÇOCUKLARDA KALP HASTALIKLARININ TANISINDA TELEKARDİYOGRAMIN YERİ Güvenç O, Çimen D, Erdoğan H, Koplay M, Oran B. Yeri 2014;2(2):148-158 ÇOCUKLARDA KALP HASTALIKLARININ TANISINDA TELEKARDİYOGRAMIN YERİ Osman Güvenç 1, Derya Çimen 1, Hasan Erdoğan 2, Mustafa Koplay 2,

Detaylı

SEKUNDUM TİP ATRİYAL SEPTAL DEFEKTLERİN PERKÜTAN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İLE İLGİLİ TECRÜBELERİMİZ VE UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ

SEKUNDUM TİP ATRİYAL SEPTAL DEFEKTLERİN PERKÜTAN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İLE İLGİLİ TECRÜBELERİMİZ VE UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ 104 SEKUNDUM TİP ATRİYAL SEPTAL DEFEKTLERİN PERKÜTAN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İLE İLGİLİ TECRÜBELERİMİZ VE UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ Dr. Ahmet Keser 1, Dr. Şeref Ulucan 1, Dr. Kerem Özbek 1, Dr.

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

AORT KOARKTASYONU İNSİDANS KLASİFİKASYON

AORT KOARKTASYONU İNSİDANS KLASİFİKASYON AORT KOARKTASYONU İNSİDANS Distal aort arkusunda daralma ile seyreden aort koaktasyonları, 1000 canlı doğumda 0.2-0.6 oranında görülür. Tüm konjenital kalp hastalıklarının %6-8 inde aort koarktasyonu saptanmıştır.

Detaylı

Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım. Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım. Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Sıklık: 1 / 2500 4000 NIHF Tanı Kriterleri: Ascit Plevral efüzyon

Detaylı

Ço uklarda Dolaşı Siste i HASTALIKLARI ve HEMŞİRELİK BAKIMI

Ço uklarda Dolaşı Siste i HASTALIKLARI ve HEMŞİRELİK BAKIMI Ço uklarda Dolaşı Siste i HASTALIKLARI ve HEMŞİRELİK BAKIMI Fetal dolaşı Fetal dolaşı da ak iğerler fo ksiyo dışıdır. Oksije kar o dioksit alı ı plesanta ara ılığıyla yapılır. Pulmuner ka da arları üzül

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Karotis Arter Hastalığı İskemik İnmelerin yaklaşık %20-25 inde karotis arter darlığı Populasyonda yaklaşık %2-8 oranında

Detaylı

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DOĞUMSAL KALP HASTALIKLI ÇOCUKLARDA DÜZELTİCİ KALP AMELİYATININ SERUM IGF-1, IGFBP-3 DÜZEYLERİNE VE BÜYÜMEYE ETKİSİ UZMANLIK

Detaylı

Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler

Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler Kardiyovasküler (kalp-damar veya dolaşım) sistemi, kanı bütün vücuda dolaştıran organlar

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

KALP SESLERĠ VE ÜFÜRÜMLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Prof. Dr. Aygün DĠNDAR

KALP SESLERĠ VE ÜFÜRÜMLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Prof. Dr. Aygün DĠNDAR KALP SESLERĠ VE ÜFÜRÜMLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Prof. Dr. Aygün DĠNDAR Oskültasyon Ġyi bir steteskop kullanılmalı Sessiz ortamda yapılmalı Çocuk olabildiğince sakin olmalı Tüm odaklar (mitral, triküspid,

Detaylı

TRUNKUS ARTERİYOZUS: TANI VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

TRUNKUS ARTERİYOZUS: TANI VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Sivri M, Trunkus Arteriyozus: Tanı ve Görüntüleme Yöntemleri 2014;2(2):233-238 TRUNKUS ARTERİYOZUS: TANI VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Mesut Sivri 1, Derya Cimen 2, Alaaddin Nayman 1, Hasan Erdoğan 1, Mustafa

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

KARDİYAK TÜMÖRLER. Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL

KARDİYAK TÜMÖRLER. Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL KARDİYAK TÜMÖRLER Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL Benin tümörler primer neoplazmların % 75 i iken, malign tümörler % 25 idir. Benin tümörlerin % 50 si miksomadır. Malign tümörlerin ise % 75 i sarkomalardır (en

Detaylı

SOLDAN SAĞA ġantli DOĞUġTAN KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN SERUM TENASCĠN C DÜZEYLERĠ VE KLĠNĠKLE KORELASYONU

SOLDAN SAĞA ġantli DOĞUġTAN KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN SERUM TENASCĠN C DÜZEYLERĠ VE KLĠNĠKLE KORELASYONU T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ SOLDAN SAĞA ġantli DOĞUġTAN KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN SERUM TENASCĠN C DÜZEYLERĠ VE KLĠNĠKLE KORELASYONU Dr. Serpil TEKEMEN ARISOY TIPTA UZMANLIK TEZĠ ÇOCUK

Detaylı

BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Elektromanyetik Spektrum E= hf 1nm 400-700nm 1m Kozmik ışınlar Gama ışınları X ışınları Ultraviole

Detaylı

Mitral Kapak Anterior Leafletten Kaynaklanan Miksoma: Olgu Sunumu

Mitral Kapak Anterior Leafletten Kaynaklanan Miksoma: Olgu Sunumu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Journal of Cukurova University Faculty of Medicine Olgu Sunumu / Case Report Mitral Kapak Anterior Leafletten Kaynaklanan Miksoma: Olgu Sunumu Myxoma Which Originated

Detaylı

ARTER BASINCININ DÜZENLENMESİ

ARTER BASINCININ DÜZENLENMESİ OHM YASASI P = Q x R DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Debisi = x Dr. Nevzat KAHVECİ Hızı Atım Hacmi = x x ARTER BASINCININ DÜZENLENMESİ OHM YASASI P = Q x R Santral Venöz Santral venöz basınç, sağ atrium

Detaylı

Bölüm 16. Tan m. Etyoloji

Bölüm 16. Tan m. Etyoloji 517 Bölüm 16 ER fik NDE KONJEN TAL KALP HASTALIKLARI Doç. Dr. Erhan BABALIK Tan m Konjenital kardiyovasküler hastal klar do- umda mevcut olan ancak yaflam n çok daha ileri y llar nda da saptanabilen kardiyovasküler

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Komplet atriyoventriküler septal defekt: Anatomi, patoloji ve cerrahi zamanlama

Komplet atriyoventriküler septal defekt: Anatomi, patoloji ve cerrahi zamanlama Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Komplet atriyoventriküler septal defekt: Anatomi, patoloji ve cerrahi zamanlama Complete atrioventricular

Detaylı

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2016; 56 (3) Klinik Çalışma ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ Esra Akyüz ÖZKAN 1, Haşim HÜSREVŞAHİ

Detaylı

E(mbolic) S(troke) U(ndetermined) S(ource) Kaynağı Belirlenmemiş Embolik İnme PROF. DR. NEVZAT UZUNER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

E(mbolic) S(troke) U(ndetermined) S(ource) Kaynağı Belirlenmemiş Embolik İnme PROF. DR. NEVZAT UZUNER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ E(mbolic) S(troke) U(ndetermined) S(ource) Kaynağı Belirlenmemiş Embolik İnme PROF. DR. NEVZAT UZUNER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Her 6 hastadan biri ilk inmeden sonraki 5 yıl içinde tekrar inme geçirir

Detaylı

Konjenital Kalp Hastalarýna Eþlik Eden Üriner Sistem Anomalilerinin Tanýsýnda Sineürografi ve Renal Ultrasonografinin Yeri

Konjenital Kalp Hastalarýna Eþlik Eden Üriner Sistem Anomalilerinin Tanýsýnda Sineürografi ve Renal Ultrasonografinin Yeri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Konjenital Kalp Hastalarýna Eþlik Eden Üriner Sistem Anomalilerinin Tanýsýnda Sineürografi ve Renal Ultrasonografinin Yeri Role of Cineangiography and Renal Ultrasonography

Detaylı

DÖNEM IV DERS PROGRAMI

DÖNEM IV DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV

Detaylı

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği NEONATOLOJİDE YENİLİKLER Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Preterm bebeklerde NEK in önlenmesinde probiyotikler Meta-analiz Probiyotiklerin etkileri GIS in

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Kardiyovasküler sistem içinde kanın vücuda dağıldığı kapalı bir ağ sistemidir. Bu sistem kanı vücuda pompalayan kalp ve kanın vücuda

Detaylı