"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu""

Transkript

1 Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Anadolu Gençlik Derneði Ýl Baþkaný Harun Kaplan ile çok sayýda vatandaþ izledi.kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan programýn açýlýþ konuþmasýný... 4 TE 40 KURUÞ Engelli Eðitim Merkezi açýlýþa hazýrlanýyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Engelli Eðitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.engelli bireylerin çaðdaþ düzeyde eðitilmesi, istihdama katýlmasý ve bu yolla da refah düzeylerinin yükselmesi amacýyla Çorum Belediyesi tarafýndan hazýrlanan ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) desteðiyle hazýrlanan Engelli Eðitim Merkezi'nin önümüzdeki günlerde açýlýþýnýn yapýlarak engelli vatandaþlarýn hizmetine sunulacaðýný vurguladý. 5 TE "Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu" "2013'te ülkemizin kalkýnmasý ve demokrasisi için önemli projeler hayata geçirildi" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, yeni yýlla ilgili yayýnladýðý mesajýnda, "Türkiye, 2013'te özgürlüklerin yaný sýra ekonomik ve sosyal kazanýmlarla dolu bir yýlý geride býraktý. Özgürlükler ve ekonomik kazanýmlar adýna atýlan birçok projenin hayata geçmesinde Memur Sen'in büyük bir payý bulunuyor. 2 DE Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk BBP eski lideri merhum Muhsin Yazýcýoðlu'nun hayatýný bu millete adayan bir dava adamý olduðunu ifade etti. Prof. Dr. Uyanýk, "Muhsin baþkan Hakk'a yürüdü. Rahmeti rahmana kavuþtu. Vuslat, bu açýdan üzülecek bir durum yok. Hepimiz O'na aidiz ve günü geldiðinde O'na döneceðiz. O sürekli özlemini duyduðu sonsuzluða ulaþtý" dedi. Yeni yýlýn ilk bebeði Yeni yýlýn ilk bebeði Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde dünyaya geldi. Yeni yýlýn ilk dakikalarýnda Esengül Güler, normal doðumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Yeni yýlýn ilk bebeðinin adý "Ahmet Erdem" oldu. 7 DE 3 TE Mevlüt Uyanýk Osmancýk Belediyesi'nde SDS sevinci Osmancýk Belediyesi ve yetkili sendika Bem Bir Sen arasýnda yürütülen Sosyal Denge Sözleþmesi (SDS) görüþmeleri, atýlan imzalarla mutlu sona ulaþtý. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile Çorum Bem Bir Sen Þube Baþkaný Burhan Þahin arasýnda imzalanan Sosyal Denge Sözleþmesi imza törenine Bem Bir Sen Þube Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Toydemir, Osmancýk Ýlçe Temsilcisi Lütfi Ertürk ve Osmancýk Belediyesi personeli katýldý. 5 TE YEDAÞ'tan elektrik kesintisi 2 DE "Mekke'nin Fethi ve Muhsin Yazýcýoðlu Gecesi"nde duygulu anlar "Mekke'nin Fethi ve Muhsin Yazýcýoðlu Gecesi" konulu etkinlik önceki akþam yapýldý. Alperen Ocaklarý Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Vakfý Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen programa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Alperen Ocaklarý Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Vakfý Genel Sekreteri Battal Acar, Alperen Ocaklarý Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Vakfý Ýl Baþkaný FatihYücel, Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk, BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan Büyük Birlik Partisi'nin kurucularýndan Nihat Argut, BBP Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel, kamu kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. 3 TE ÇESDER'in "Çorum'un Ateþ Toplarý" projesi kabul edildi Çorum Eðitim Sevenler Derneðinin (ÇESDER) "Çorum'un Ateþ Toplarý" adlý projesi kabul edildi. Proje koordinatörü Recep Yazýcý yaptýðý açýklamada projenin içeriði hakkýnda bilgi verdi. Kadýn akademisyenlerle kahvaltýda buluþtular Çorum Valisi Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Hitit Üniversitesi'nde görev yapan kadýn akademisyenlerle bir araya geldi. Dünya mutfaklarý Pastalia'da Pastalia Cafe&Restaurant hizmete girdi. Dünya lezzetlerine Çorum'da ev sahipliði yapan restaurantýn iþletmecisi Adnan Eceviþ ve restaurant Þefi Aþçý Erdal Kutlu basýn toplantýsý düzenleyecek açýklamalarda bulundular. 4 TE 3 TE 5 TE

2 Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, yeni yýlla ilgili yayýnladýðý mesajýnda, "Türkiye, 2013'te özgürlüklerin yaný sýra ekonomik ve sosyal kazanýmlarla dolu bir yýlý geride býraktý. Özgürlükler ve ekonomik kazanýmlar adýna atýlan birçok projenin hayata geçmesinde Memur Sen'in büyük bir payý bulunuyor. Konfederasyonumuz 2013 yýlýnda ülkemizin hayrýna olan projelere ya öncülük etti ya da destekçisi oldu. Geride býraktýðýmýz 2013 yýlýnýn baþlangýcýnda Baþörtüsüne 'Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza' kampanyasý baþlatan Memur Sen, bu kampanyaya 12 milyon 300 bin imzanýn toplayarak özgürlüðün kapýsýný araladý. Toplu Sözleþme Masasýnda eþsiz baþarýlara imza atan Memur Sen, Sivil Toplum Kuruluþu olarakda Mýsýr, Suriye ve dünyanýn deðiþik yerlerinde yaþanan darbelere zulümlere sessiz kalmayarak tepki mitingleri düzenledi" dedi. "Acýsýyla tatlýsýyla bir yýlý daha geride kaldý yýlýnda ülkemizin kalkýnmasý ve demokrasisi için birçok önemli proje hayata geçirildi" diyerek açýklamasýna devam eden Saatçi, "Askeri darbeler sonrasý hayata geçirilen kiþisel hak ve özgürlükleri engelleyen vesayetçi uygulamalar olmak üzere yasaklar bir bir ortadan kaldýrýldý. Özgürlükler ve demokrasi yolculuðunda 2 "2013'te ülkemizin kalkýnmasý ve demokrasisi için önemli projeler hayata geçirildi" ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. atýlan adýmlarýn hayata geçirilmesinde Memur Sen önemli bir rol oynadý. Türkiye, 2013 yýlýnýn ilk aylarýnda Memur Sen tarafýndan baþlatýlan "Özgürlük için 10 Milyon Ýmza Kampanyasý' ile tanýþtý. Kamuda çalýþan kadýn memurlarýn baþörtüsüyle görev yapmasýný engelleyen düzenlemenin ortadan kaldýrýlmasý için hayata geçirilen kampanyada 12 milyon 300 bin imza toplandý. Toplanan imzalar hükümete teslim edildi. Hükümetin ekim ayýnda açýkladýðý 'Demokratikleþme Paketi' ile yýllardýr süren anlayýþýn ve çað dýþý yasaðý ve uygulamayý baþörtüsü yasaðý ortadan kalktý. Memur Sen'in en önemli paydaþlarýndan biri olan projelerden biri ise Çözüm Süreci oldu. Devlet tarafýndan yürütülen Çözüm Süreci'nde Memur Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu da 'Akil Ýnsanlar Heyeti'nde yer aldý. Türkiye'nin tüm illerinin gezildiði süreçte Türkiye'de 30 yýldýr akýtýlan kardeþ kanýnýn durdurulmasý için önemli adýmlar atýldý. Memur Sen, 11 hizmet kolunda ve genel yetkili Konfederasyon olarak 2 milyon 300 bin civarýndaki Kamu Görevlisi'ni yakýndan ilgilendiren Toplu Sözleþme'de hükümetle masaya oturdu. Kamu görevlilerinin sosyal ve ekonomik haklarýnýn iyileþtirmesi için hükümetle zam pazarlýðý yapan Memur Sen, 2002 yýlýndan bu yana ilk kez taban aylýða doðrudan alýnan brüt 175 TL, net 123 TL TL zam aldý. Taban aylýk zammýyla birlikte 1 Ocak 2014 yýlýnda emekliye ayrýlacak memurlar 5 bin 250 TL daha fazla emekli maaþý alacak. Ayrýca 4-C'li çalýþanlara 493 TL civarýnda zam ve iyileþtirme, Öðretmenlere eðitim-öðretim ödeneði, taban aylýk zammý, eðitim-öðretim tazminatý ve öðretim yýlýna hazýrlýk ödeneðine zam ve artýþ elde etti. Memur-Sen'in kamu görevlileri için elde ettiði sosyal ve ekonomik kazanýmlar Toplu Sözleþmeyle sýnýrlý kalmadý. Kamu görevlileri için kazaným elde etmeyi yýl boyu sürdüren Memur-Sen, Kamu Personel Danýþma Kurulu baþta olmak üzere bir çok platformda kazanýmlar elde etme mücadelesini sürdürüyor" þeklinde kaydetti. "Türkiye'de ve dünyanýn deðiþik bölgelerinde güzel geliþmelerin yaný sýra demokrasi dýþý müdahaleler, büyük felaketlerin, savaþlarýn, acý ve gözyaþlarýnýn yaþandýðý da bir yýl oldu" diyen Saatçi açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Mýsýr, Irak, Filistin ve Suriye gibi bazý ülkelerde yaþanan darbe ve savaþlarýn yaný sýra dünyanýn deðiþik yerlerindeki doðal afetler yaþandý. Memur Sen, kurulduðu günden bu yana demokrasiden ve insan haklarýndan taviz verilmeden, mazlum ve maðdurun yanýnda olmuþ, olmaya da devam edecek. Baþta demokrasi dýþý müdahalelerin yaþandýðý coðrafyalardaki halklara destek olan Memur Sen, yüz binlerin katýlýmýyla gerçekleþtirdiði miting ve protestolarla Mýsýr, Filistin ve Suriye'deki zulme karþý çýktý. Arakan, Bangledeþ, Myanmar, Somali ve Sudan baþta olmak üzere dünyanýn dört bir yanýn da ihtiyaç sahibi mazlum ve maðdurlara yardým elini uzattý. Kamu görevlilerinin ekmeðini ve emeðini büyütme mücadelesi veren Memur Sen bu mücadelesini 2014 yýlýnda da artýrarak sürdürecek. Bu vesileyle yeni yýlýn milletimiz, ülkemiz ve insanlýk için hayýr ve güzelliklerle dolu geçmesini temenni ediyoruz." Yýlmaz MERT Ýmsâk : 05:10 Güneþ : 06:55 Ýþrak 07:50 Öðle : 11:54 Ýkindi : 14:17 Akþam : 16:35 Yatsý : 18:07 Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Dr. Rýfat beyi sevdik Birlikte buraya geldik Neþe dolu insanlarýn Hepsini burada gördük Sanat dostlarý buradan Tren gidiyor karadan Gerçek dürüst insanlarý Seviyor yüce yaradan Sanat dostlarý toplandý Yaðmurda sular bulandý Doðru insaný sevmeyen Hep uzaklardan dolandý Sular þýrýl þýrýl akar Kötüler kalpleri yýkar Doðru insani seversen Ýnsanlar gýptayla bakar Günümüz güzel geçiyor Ýnsanlar iyileri seçiyor Aþýk olan bu insanlar Rüya da bade içiyor 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 1. Hafta Allahü teâlâ dünya malýný dostlarýna da düþmanlarýna da vermiþtir. Güzel ahlâký ise, sevdiklerine vermiþtir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri MANÝ SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yeni yýla fidan dikerek girdiler Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü "Yeni Yýlda Aðaç Kesme Fidan Dik" kampanyasý kapsamýnda fidan daðýttý. Orman Ýþletme Müdür Vekili Halil Oflu ve personeli hizmet binasý önünde vatandaþlara 1000 adet kara servi, 500 adet mavi servi, 500 adet diþbudak yapraklý akçaaðaç daðýttý. Ayrýca Osmancýk'ta da Orman Ýþletme Þefliðinde 1000 adet kýzýlçam fidaný daðýtýldý. Uður ÇINAR YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yýl: 9 Sayý: 2669 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ., bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle il merkezinin bazý bölgelerinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintinin tarihi, saatleri ve etkilenecek yerler þöyle: tarihlerinde saatleri arasýnda: Caddesi ve Mutlu Sokaklarýn bir kýsmý. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN 3,509 3,608 JPY YENi 0,216 0,273 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SAÐLIK ECZANESÝ TEL: YAVRUTURNA MH. UÐUR MUMCU CD. NO:147/B TÜRKER ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MAH. BUHARAEVLER CAD. NO:35/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Turhan Candan Fatih Yücel "Mekke'nin Fethi ve Muhsin Yazýcýoðlu Gecesi"nde duygulu anlar Battal Acar "Mekke'nin Fethi ve Muhsin Yazýcýoðlu Gecesi" konulu etkinlik önceki akþam yapýldý. Alperen Ocaklarý Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Vakfý Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen programa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Alperen Ocaklarý Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Vakfý Genel Sekreteri Battal Acar, Alperen Ocaklarý Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Vakfý Ýl Baþkaný FatihYücel, Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk, BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan Büyük Birlik Partisi'nin kurucularýndan Nihat Argut, BBP Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel, kamu kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen etkinlik Yrd. Doç. Dr. Ömer Balkan'ýn Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Arýndan BBP eski Lideri merhum Muhsin Yazýcýcðlu ve helikopter kazasýnda hayatlarýný yitirenler ve Mekke'nin Fethi sýrasýnda þehit olanlar için saygý duruþunda bulunarak akabinde Ýstiklal Marþý okundu. Muhsin Yazýcýoðlu ile ilgili sinevizyon gösterisinin ardýndan Alperen Ocaklarý Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Vakfý Ýl Baþkaný Fatih Yücel, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Alperen Ocaklarý Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Vakfý Genel Sekreteri Battal Acar ve Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk birer konuþma yaptýlar.çorum Alperen Ocaklarý Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Vakfý Ýl Baþkaný Fatih Yücel, açýlýþ konuþmasýnda, 31 Aralýk Mekke'nin Fethinin unutturulmaya çalýþýldýðýný ve yýlbaþý kutlamalarýnýn Türk milletine özendirildiðini ifade etti. Noel Baba'nýn sadece bir papaz olduðunu dile getiren Yücel, Ýslam aleminin yýlbaþýný Hýristiyanlar gibi içkili ve eðlenceli kutlamamalarý gerektiðinin altýný çizdi. Alperen Ocaklarý Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Vakfý Genel Sekreteri Battal Acar ise "Birbirinizi sevmedikçe iman etmiþ olmazsýnýz. Hýristiyanlar gibi Noel kutlayarak yeni yýla girmek vatan için canlarýný feda edenlere layýk bir davranýþ deðil. Kim bir kavme özenirse o da onlardandýr" þeklinde ifadeler kullandý.prof. Dr. Mevlüt Uyanýk'ýn BBP Lideri rahmetli Muhsin Yazýcýoðlu ve Mekke'nin Fethi ile ilgili konuþmasýnýn ardýndan Sufi Derneði Semazen grubu ve Devran gösterisiyle program sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL Kadýn akademisyenlerle kahvaltýda buluþtular Çorum Valisi Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Hitit Üniversitesi'nde görev yapan kadýn akademisyenlerle bir araya geldi. Ýnci Restaurant'ta düzenlenen ve Belediye Meclis Üyesi Seyhan Günhan, Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü H. Nuran Hakyemez, Aile Eðitim Merkezi Müdürü Z. Betül Özseçer'in de katýldýðý kahvaltýda Hatice Külcü, Çorum Belediyesi'nin kadýnlarla ilgili yaptýðý çalýþmalardan bahsetti. Kadýn Kültür Merkezi ve Aile Eðitim Merkezi bünyesinde devam ettirilen çalýþmalarýn Çorum'da ikamet eden tüm kadýnlara yönelik olduðunu belirten Hatice Külcü, kadýn akademisyenlerin önerilerine de açýk olduklarýný kaydetti. Ýlerleyen günlerde kadýn akademisyenlerle Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ve Aile Eðitim Merkezi iþbirliði ile ortak projeler yapmak istediklerinin altýný çizen Hatice Külcü, kendilerini kýrmayarak davetlerine katýlan tüm akademisyenlere teþekkür etti. Kubilay Kaan YÜCEL "Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu" Mevlüt Uyanýk Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk BBP eski lideri merhum Muhsin Yazýcýoðlu'nun hayatýný bu millete adayan bir dava adamý olduðunu ifade etti. Prof. Dr. Uyanýk, "Muhsin baþkan Hakk'a yürüdü. Rahmeti rahmana kavuþtu. Vuslat, bu açýdan üzülecek bir durum yok. Hepimiz O'na aidiz ve günü geldiðinde O'na döneceðiz. O sürekli özlemini duyduðu sonsuzluða ulaþtý" dedi. Çorum Alperen Ocaklarý tarafýndan organize edilen "Mekke'nin Fethi ve Muhsin Yazýcýoðlu"nu anma gecesinde konuþan Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk, Yazýcýoðlu'nun 25 Mart'ta anýlmasýný ve onun kaybýyla Türkiye'de nelerin kaybedildiðinin hatýrlanmasýný önererek, onun vefatýyla kimlerin kazançlý çýktýðýnýn tefekkür edilmesini istedi."sürekli zor zamanlarýn adamý oldu. Nasýlsa bu baskýlara direnecek bir er kiþi ve arkadaþlarý var denildi" diyen Uyanýk sözlerine þöyle devam etti: "Bütün milletin yüreðini sýzlatan "iyi ama biz niye böyle bir delikanlý insan, milli, yerli direnç noktasýný gördüðümüz halde bilemedik" dedirten bir sýzý bu. Bütün bedeni yorgun ve halsiz býrakan bir sýzý. O kadar ki hiç ummadýðýnýz ve kanaat önderi diye sunulan bir kiþi mevcut kaos ve karmaþaya meþruiyet saðlamak için bin bir mazeret uyduruyor, fýkýhtan kurallar getiriyor ve en sonunda hiç alakasýz þekilde rahmetlinin ismini zikrediyor. Madem bu kadar seviyorsunuz, onun muhsini tavrýný önemsiyorsunuz niçin onun gibi yanlýþa evet dememeyi seçmiyorsunuz diye sormazlar mý insana." Cibril hadisinde iman ve Ýslam'ýn þartlarýný gereðiyle yapmanýn kiþiyi ihsan mertebesine sevk ettiðinin belirtildiðini ifade eden ve "Bu bedenen halk içinde, gönül ve kalp ile Hak ile beraber olmaktýr" diyen Uyanýk, konuþmasýný þu ifadelerle tamamladý: "Ýmanýn manevi olarak Allah'ýn varlýðýna ve birliðine inanmaya ilave bir tutumun tezahürüdur. Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar devam eden süreci ifade eden evrensel Ýslam'a aktif bir katýlýmýn gerçekleþmiþtir. Ýslam evrendeki tüm yaratýlmýþlarýn O'na teslim olduðunun bilincinde olmayý, son pratik yol ve yöntem olan Hz. Muhammed'in getirdiklerine uygun davranmayý gerektirir. Özgür irade ile seçilen Ýslam olup emredileni yapmayý gerektirir. Bunun sonucunda varoluþ sebebimiz ve en yüce gayemiz olan biricik hakikate ulaþmaktýr." Kubilay Kaan YÜCEL

4 4 ÇESDER'in "Çorum'un Ateþ Toplarý" projesi kabul edildi Teslim Köyü Sulama Havuzu tamam Ýl Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü'nün 2013 yýlý Ýl Özel Ýdaresi Yatýrým Programýnda olan ve inþaatý 2013 yýlýnda baþlayan Teslim Köyü Sulama Havuzu yapýmý tamamlanarak hizmete girdi. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, inþaatý biten Teslim Köyü Sulama Havuzu'nun maliyetinin 38 bin 091,43 TL olduðunu açýkladý. Yapým iþinde sulama havuzuna iç havuz þeklinde bir yeni sulama havuzu yapýlmasý uygun görüldüðünü belirten Genel Sekreter Ömer Arslan, "Yapýlan tespit ve ölçümler sonucunda 20,40 x 10,80 x 2,50 m ebatlarýnda 512 metreküp kapasiteli bir sulama havuzu projelendirilerek tarihinde tamamlanýrken, Teslim köyü çiftçilerinin bu tesisten faydalanmasý saðlanmýþtýr" dedi. Bahadýr YÜCEL Yýlbaþý gecesi esnaf denetimi Osmancýk Malmüdürlüðü ekipleri, yýlbaþý gecesi Ýlçede denetim yaptýlar.ýlçe merkezinde ve D-100 Karayolu kenarýnda bulunan iþyerleri ile eðlence mekanlarýna Osmancýk Malmüdürü Hüseyin Zengin beraberinde personeli ile denetim yaptý. Denetimlerde iþletmelerin kurullara uyup uymadýkalarý kontrol edildi. Bahadýr YÜCEL Çorum Eðitim Sevenler Derneðinin (ÇESDER) "Çorum'un Ateþ Toplarý" adlý projesi kabul edildi. Proje koordinatörü Recep Yazýcý yaptýðý açýklamada projenin içeriði hakkýnda bilgi verdi. Çorum Eðitim Sevenler Derneði olarak, 2013 Aðustos ayýnda Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðýna sunduklarý projenin kabul edildiðini dile getiren Yazýcý, "Projemizde iþbirliði yaptýðýmýz kurumlar Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü, Çorum Valiliði Proje ve Koordinasyon Müdürlüðü ve Çorum Belediyesidir" dedi. Yazýcý, projenin amacý ile ilgili ise þu bilgileri verdi: "Ailelerin ve öðretmenlerin üstün yetenekli öðrencilerin tanýlanmasý ve eðitimleri konusunda bilinçlendirilmesi, imkansýzlýklar nedeniyle eðitim desteði alamayan üstün yetenekli öðrencilerin, sýnýf içi ve sýnýf dýþý etkinliklerle eðitim ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý. Bu tür öðrencilerin yeni keþifler ve icatlar yapacak, hastalýklara yeni tedavi yöntemleri bulacak, potansiyellerini sanat alanlarýna da yansýtacak bireyler olarak ülkelerine ve insanlýða katkýda bulunmalarýný desteklemektir." Projenin hedef kitlesini, sýnýflarda üstün ders baþarýsý gösteren veya sýnýf rehber öðretmenleri tarafýndan önerilen, öncelikle maddi imkanlarý kýsýtlý ve eðitiminde destek almayan 50 çocuk, 50 öðretmen ve velilerin oluþturduðunu ifade eden Yazýcý, "Projemizin hazýrlanma gerekçesi, çocuklarýn, yetenek ve becerilerini doruða çýkarabilmelerini saðlamak için, onlara eþit fýrsatlar saðlanmak, toplumun yenilikçi ve tatmin edici bir geleceðe ulaþtýrýlmasýnda üstün yetenekli öðrencileri akademik,sosyal ve kültürel faaliyetlerle desteklemek, ülkemizdeki beyin göçünün önlemeye katký saðlamak.bu konuda stk olarak rol almaktýr. 8 ay sürecek olan projemizin faaliyetleri arasýnda velilerin ve öðretmenlerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için eðitim programlarý ve seminerler,öðrencilere eðitim destek programýnýn uygulanmasý,öðrencilerle proje çalýþmasýnýn yapýlmasý, TBMM, TÜBÝ- TAK ve Tabiat Tarihi Müzesi, Amasya Sabuncuoðlu Týp ve Cerrahi Tarihi Müzesi ve Planetaryum'un gezilmesi, ünlü yazar, devlet adamý ve ressamlarla söyleþi günü, kitap ve dergi okuma faaliyetleri gerçekleþtirilecektir" dedi. ÇESDER Baþkaný Erdem Hýzarbaþ ise "Projemizin öðrencilerimize, öðretmenlere, velilere ve Çorum'a hayýrlý olmasýný diliyoruz. Ayrýca projenin hazýrlanmasýnda bizden yardýmlarýný esirgemeyen projede iþbirliði yaptýðýmýz, Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü, Çorum Valiliði Proje ve Koordinasyon Müdürlüðü ve Çorum Belediyesine teþekkür ediyoruz" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL Harun Kaplan Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Anadolu Gençlik Derneði Ýl Baþkaný Harun Kaplan ile çok sayýda vatandaþ izledi.kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan programýn açýlýþ konuþmasýný Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan, Anadolu Gençlik Derneði'nin öteden beri bilgili, inançlý ve çalýþkan bir nesil yetiþtirmenin gayretinde olan müstesna bir kuruluþ olduðunu ifade etti.kaplan, derneðin yaptýðý çalýþmalarýn evrene, çevreye, insanlara ve kendine karþý sorumluluklarýnýn farkýnda, tarihine, çaðýna ve yarýnlara duyarlý, kardeþliðin, merhametin, sevginin ve iyiliðin yaygýnlaþtýrýlmasýnda ve adaletin tesisinde emek sahibi bir gençlik profili oluþturmanýn çabasýnda olduðunu dile getirerek, "Anadolu Gençlik Derneði mensuplarý olarak bizler iyinin, doðrunun, faydalýnýn ve adaletin yeryüzüne egemen olmasý mücadelesinde ayný inancý paylaþan her renkten ve ýrktan herkesi kardeþ bilirken, hangi renkten ve ýrktan olursa olsun tüm mazlumlarýn yanýnda olmayý da kendimize görev addediyoruz. Aynýþekilde yeryüzündeki her insan için yaþama hakkýný, inanç ve düþünce hürriyetini, aile oluþturma ve neslini koruma hakkýný, mülkiyet edinebilme hakkýný ve akýl saðlýðýnýn güvenceye alýnmasý hakkýný temel ve vazgeçilemez haklar olarak kabul ediyoruz. Biz özgürlük, adalet ve refahý bir sadece bir ýrkýn ya da bir bölgenin hakký olarak görüp kendinden olmayanýötekileþtiren ve tahakküm altýna almaya çalýþan her türlü düþünceye karþýyýz.hangi düþünceden olursa olsun her insanýn insan olmakla yeryüzünde en deðerli varlýk vasfýna sahip olduðuna inanýyoruz ve her insana sevgiyle, þefkatle, merhametle yaklaþmak gerektiðine inanýyoruz. Zulüm ve baskýya dayanan siyasi anlayýþlarý, vicdanlarý karartacak boyutlara ulaþan eðlence tutkusunu, sömürüye dayanan zenginliði, ahlaki deðerlerden yoksun bilimi, paylaþmayý zarar kabul eden iktisadi tavýrlarý, insanlarýönemsemeyen teknolojiyi, haksýzlara karþý sesçýkarmayan bir din anlayýþýný toplumun çürümesinde ve yok oluþunda en etkili faktörler olarak görüyoruz. Komþumuz açken tok yatmayý kendimiz için utanç vesilesi sayýyoruz ve insanlarýn yararýna en azýndan yoldaki bir taþý kaldýrmaya sevk etmeyen her türlü boþ inançtan uzak olmayý yeðliyoruz. Anadolu Gençlik Derneðimizin ilk günden beri geleneksel olarak kutladýðý Mekke'nin Fethi Programý bu yýl da 81 þubemizde 600 kadar noktada icra edilmektedir. Bu program ayný zamanda Batýlýlaþma sürecinin getirmiþ olduðu kokuþmuþ deðerlere bir cevaptýr. Yýlbaþý Eðlencesi adý altýnda yapýlan tüm çirkinliklere bir cevaptýr. Deðerli misafirlerimizin bu gece burada bizimle bulunuyor oluþu bir kimliðin en güzel þekilde ortaya konulmasýdýr. Hepinize katýlýmýnýzdan ve duyarlýlýðýnýzdan ötürü teþekkür ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneði olarak Kýzýlcahamam'da Ýmam-Hatip Liseleri Baþkanlarý Toplantýsý yaparak etkili bir giriþle baþlattýðýmýz lise çalýþmalarýmýz devam ediyor.geçtiðimiz yýl Kýzýlcahamam'da muhteþem bir Lise Baþkanlarý toplantýsý düzenledik lise baþkanýmýzý 2 gün boyunca en güzel þekilde aðýrladýk ve onlara inancýmýzýn temel esaslarýný çok net bir biçimde aktardýk. Bu yýl Ortaöðretim Komisyonumuzu Liseler Komisyonu ve Ortaokullar Komisyonu olarak iki ayrý komisyon þeklinde organize ettik. Geçtiðimiz ay Lise öðrencilerimizle Ankara'da Enderun Eðitimlerimize baþladýk. Ortaokullarda ülke genelinde oluþturduðumuz 1000 kadar okuma grubu ile öðrencilerimizi hem kitapla buluþturuyoruz hem de onlara temel deðerlerimizi anlatýyoruz.hem lise öðrencileri ile hem de ortaokul öðrencileri ile haftalýk sohbet programlarýmýz devam ediyor. Kitap kritikleri ve sinema günleri ve farklý sosyal etkinlikler bu çalýþmalarýn içerisinde yer alýyor. Ayrýca genç kardeþlerimizin okul derslerine yardýmcý oluyoruz.her yýl düzenlediðimiz yaz ve kýþ etkinlerimizle yeni nesilleri Kur'an-ý Kerim ile buluþturuyoruz. Efendimiz (sas)'in hayatýný daha yakýndan tanýma fýrsatý veriyoruz. Yüzme, binicilik, tarihi mekânlarý ziyaret, sportif müsabakalar, çadýr kamplarý gibi etkinlerle bu ortaokullu, liseli gençler arasýnda kardeþlik, merhamet, paylaþmak gibi temel deðerlerimizin kuvvetlenmesine katkýda bulunuyoruz. Anadolu Gençlik Derneðimizin yükseköðretim ve ortaöðretim öðrencilerine yönelik saðladýðý yurt ve burs imkânlarý artarak devam ediyor. Geçtiðimiz yýl Karaman'da yaptýðýmýz Þube Üniversite Komisyonlarý toplantýsýnýn ardýndan üniversite gençliðimize yönelik eðitim çalýþmalarýna aralýksýz devam ettik. Ülkemizin tüm üniversitelerinde her kesimden gence ulaþmak ve onlara inancýmýzýn temel deðerlerini anlatmak için bütün gücümüzle çalýþýyoruz. Bereketin ve helal lokmanýn kapýsý olan Ahilik ile ilgili birçok þubede konferanslarýmýz oldu. Aynýþekilde Helal Kazanç Seminerlerimizi birçok il merkezinde gerçekleþtirdik. Þehitler Gecemiz, Sarýkamýþ Þehitlerini Anma Programlarýmýz, Çanakkale Þehitlerini Anma Programlarýmýz, Diyarbakýr'ýn Fethi Programýmýz, Ýstanbul'un Fethi Programýmýz, Kudüs Günü etkinliðimiz ülkemizin her köþesinden saðlanan katýlýmlarla en güzel þekilde önümüzdeki süreçte de gerçekleþecektir.yine hanýmlara yönelik haftalýk sohbetlerimiz tüm ülke genelinde bine yakýn noktada devam etmektedir. Geçtiðimiz dönemde Karaman'da Hanýmlar Komisyonumuz da yoðun bir katýlýmla Hamle programý gerçekleþtirmiþtir. Bu programýn da bereketi haným üyelerimizin yaptýðýçalýþmalara þimdiden yansýmýþtýr. Temel deðerlerimizin en güzel þekilde anlatýldýðý ve ifade edildiði bölge ve þube eðitimlerimiz devam etmektedir. Anadolu Gençlik Dergimiz ve GençÝstikbal Dergimiz de yeni dönemde en güzel þekilde okuyucusuyla buluþmaya devam edecektir. Bu yýl bünyemize katýlan MGV yayýnlarý parmakla gösterilecek eserleri kitapseverlerle buluþturacaktýr. Biz tüm içtenliðimizle inanýyoruz ki Anadolu Gençlik Derneði, dünyaya yeniden yön verecek gençlik kadrolarýnýn harmanlandýðý yerdir. Dicle kenarýndaki kuzulara kol kanat germek için, çorbasýný komþusuyla paylaþmak için, kardeþlik anlayýþýyla coðrafyamýzý hak ve adalet ekseninde bir ve bütün tutmak için çalýþmalarýmýz devam edecektir. Kendi zamanýnýn tanýklýðýný yaparak kadim olan iyinin gelenekten geleceðe taþýnmasýndaki köprü görevimiz sürecektir. Ýçselleþtirdiðimiz deðerlerin yeryüzündeki tüm insanlarýn hem birbirleriyle hem de evrenin var oluþ gayesiyle barýþýk yasmasýnýn yegâne teminatý olduðuna bizim inancýmýz tamdýr. Bu inançla yetimlere, yoksullara, yolda kalmýþlara yardým etmeyi görev biliyoruz. Yardýmlaþmayý ve paylaþmayý karakter edinmiþ, verdikleri sözde duran, her türlü sýkýntýlý durumda bile direnip sabreden, kendinin ve yakýnlarýnýn aleyhine olsa bile adaleti gözeten bir neslin inþasý için çalýþýyoruz" ifadelerini kullandý. Program Eðitimci Yazar Ali Haydar Haksal'ýn konferansý, Grup Çaðprý konseri ve þiir dinletisiyle sona erdi. Yasin YÜCEL

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Osmancýk Belediyesi'nde SDS sevinci Engelli Eðitim Merkezi açýlýþa hazýrlanýyor Osmancýk Belediyesi ve yetkili sendika Bem Bir Sen arasýnda yürütülen Sosyal Denge Sözleþmesi (SDS) görüþmeleri, atýlan imzalarla mutlu sona ulaþtý. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile Çorum Bem Bir Sen Þube Baþkaný Burhan Þahin arasýnda imzalanan Sosyal Denge Sözleþmesi imza törenine Bem Bir Sen Þube Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Toydemir, Osmancýk Ýlçe Temsilcisi Lütfi Ertürk ve Osmancýk Belediyesi personeli katýldý. Ýmza töreninde bir konuþma yapan Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, belediye olarak ikince kez sosyal denge sözleþmesi yaptýklarýný, imkânlarý dahilinde personellerine maddi destek saðladýklarýný, bunun personelin performasýný etkilediðini söyledi ve "Sosyal Denge Sözleþmesinin tüm çalýþanlar için hayýrlý olmasýný dilerim" dedi. Osmancýk Belediyesi ile imzaladýklarý Sosyal Denge Sözleþmesi hakkýnda bir deðerlendirmede bulunan Bem Bir Sen Þube Baþkaný Burhan Þahin ise belediye personelinin ekonomik durumunu iyileþtirmek istediklerini vurguladý ve "Belediye personelimizin bilgi ve becerisini geliþtirmek, emeðinin karþýlýðýný almasýný ve adaletli ücret daðýlýmýný saðlamak, çalýþanlarýn sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek, geleceðe güvenle bakmasýný temin etmek böylelikle ekonomik ve sosyal barýþý saðlamak ve çalýþma performansýný artýrarak demokratik ve katýlýmcý çalýþma düzenini oluþturmak amacýyla Sosyal Denge Sözleþmesini imzaladýk. Tüm çalýþanlarýmýza hayýrlý ve uðurlu olsun. Sözleþme yapýlmasýnda her zaman Belediye personelinin yanýnda olan destek veren Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Baþkanýmýza teþekkür ederiz" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ Dünya mutfaklarý Pastalia'da Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Engelli Eðitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.engelli bireylerin çaðdaþ düzeyde eðitilmesi, istihdama katýlmasý ve bu yolla da refah düzeylerinin yükselmesi amacýyla Çorum Belediyesi tarafýndan hazýrlanan ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) desteðiyle hazýrlanan Engelli Eðitim Merkezi'nin önümüzdeki günlerde açýlýþýnýn yapýlarak engelli vatandaþlarýn hizmetine sunulacaðýný vurguladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nin hizmeti girmesiyle birlikte engelli bireylere çeþitli alanlarda eðitimler verileceðini, onlarý kendilerine yeten, saðlýklý iletiþim kurabilen, ülke ekonomisinde yerini almýþ ve topluma bütünleþmiþ bireyler haline getirmek için çalýþmalar yürüteceklerini belirterek "Son beþ yýlda yaptýðýmýz çalýþmalarýmýz ortada. Adeta yeni bir Çorum inþa ettik. Parklar, bulvarlar, caddeler, altyapý hizmetleri, temizlik çalýþmalarý ve diðer tüm Belediyecilik hizmetleri bizimle birlikte zirveye ulaþtý. Þehrimizin tüm kesimini ilgilendiren konularda hizmetler ürettik. Bugün gelinen noktada Allah'a hamd olsun çok güzel iþler baþardýk. Yeni dönemde de Çorum için çok önemli projelerimiz olacak" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye Engelli Eðitim Merkezi'ni inceleme gezisinde Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir ve Turhan Candan eþlik etti. Haber Servisi Bayat'ta Mekke'nin Fethi coþkusu Bayat Ýlçesi Anadolu Gençlik Dergisi Temsilciliði ve Diyanet Sen iþbirliði ile düzenlenen Mekkenin Fethi programý Atýf Hoca Kur'an Kursu Konferans Salonunda gerçekleþtirildi. Ýlginin yüksek olduðu programkur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Anadolu Gençlik Dergisi Temsilcisi Mehmet Tilci açýlýþ konuþmasýnda AGD'nin gençler üzerinde ki düþüncelerini aktardý ve arkasýndan Atýf Hoca Kur'an Kursu Öðrencileri tarafýndan ilahiler seslendirildi. Programa konuþmacý olarak katýlan Edebiyatçý Yazar Kültür Turizm Þube Müdürü Osman Yüzgenç, proðrama katýlýmýn yüksek seviyede olmasýndan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Yüzgenç, yaptýðý konuþmada Mekke'nin Fethine dikkat çekerek yýlbaþý kutlamalarýný eleþtirdi. Yasin YÜCEL Pastalia Cafe&Restaurant hizmete girdi. Dünya lezzetlerine Çorum'da ev sahipliði yapan restaurantýn iþletmecisi Adnan Eceviþ ve restaurant Þefi Aþçý Erdal Kutlu basýn toplantýsý düzenleyecek açýklamalarda bulundular. Adnan Eceviþ Çorum'da ilklerin öncüsü olduklarýný dile getirerek yemek ve cafe alanýnda farklý bir konsept ile yola çýktýklarýný, her türlü teknolojik imkanlarla Çorum halkýna dünya lezzetlerini tanýtacaklarýný ifade etti. Eceviþ, "Pastalia Cafe&Restaurant'ý yaklaþýk 60 günde uzun uðraþlar sonucunda tamamladýk. Kaliteli malzemeler ve tasarýmla farklýlýk yapmayý hedefledik. Restaurant'ýn 1.katýnda pasta, çörek ve börek ve tatlý çeþitleri, 2 katýnda dünya mutfaðýnýn seçkin yemekleri ve 3.katýnda ise cafe bölümleri olacak. Çorum'da ilk defa dünyaca ünlü olan Japon yemeði Suþi'de mönüde yer almakta. Ayrýca dünyanýn önde gelen kahve çeþitleri yer almakta" dedi. Eceviþ Çorum'da ilk defa müþterilerin cep telefonlarýný þarj edebilmeleri için her masada her telefona uygun þarj aletlerinin yer alacaðýný söyledi. Eceviþ Tekno Bar sisteminin de bulunduðu Pastalia Cafe'de müþterileri memnun edecek her türlü konforu düþündüklerini ifade ederek, "Tekno Bar sistemi ile her masaya daðýtýlan tabletler sayesinde müþteriler sipariþlerini tabletten verebilecek ve ayný zamanda hesap görüntüsünü anýnda bulabilecek. Son derece modern ve hijyenik ortamý ile dikkat çeken Pastalia Cafe&Restaurant'ta ayrýca isteyen vatandaþlarýn namaz kýlabilmesi için mescit, çocuklar için zekalarýný geliþtirebilecek çocuk oyun grubu, yine çocuklu aileler için çocuk bakým odasý, yetiþkinler için tabu monopoly jenga gibi oyunlar ve kitaplýðýmýzda her kesime hitap eden kitaplar yer almaktadýr" þeklinde kaydetti. Restaurant Þefi Aþçý Erdal Kutlu ise cumartesi ve pazar günler saat 09.00?dan 14.00?e kadar vatandaþlara aileleri ile birlikte açýk büfe kahvaltý imkaný saðlayacaðýný dile getirerek 48 kiþilik bir ekiple Çorum halkýna dünya lezzetlerini tattýrabilmek için farklý bir konseptle çalýþtýklarýný söyledi. Kutlu, uzun yýllardýr Çorum dýþýnda ünlü otellerde çalýþtýðýný ifade ederek, ekibinde birbirinden deðerli alanýnda uzmanlaþmýþ, dünyaca ünlü aþcýlarla 300'e yakýn zengin mönü ile Çorum halkýna kebap ve iskender dýþýnda dünya mutfaklarýný da tanýtmayý amaçladýklarýný dile getirdi. Kutlu, baþta Meksika Çin, Japon, Ýtalyan, Ýspanyol olmak üzere mutfaklarýn en leziz yemeklerini Çorum halkýnýn hizmetine sunacaklarýnýn altýný çizdi. Kutlu, hijene ve temizliðe çok önem verdiklerini kaydetti. Yavruturna Mahallesi Maliye 1.Sokak Vergi Dairesi arkasýnda hizmet giren restaurantýn resmi açýlýþý 3 Ocak Cuma günü saat 14.30'da gerçekleþecek. Kubilay Kaan YÜCEL

6 6 "Belediye vergilerinde kaþ yaparken göz çýkarýldý" Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, Belediye Gelirleri Kanununda, vergi ve harçlarý belirleme yetkisinin belediye meclislerinden alýnarak Bakanlar Kurulu'na devredilmesi ile en çok esnaf ve sanatkarý yakýndan ilgilendiren vergi ve harçlara zam yapýldýðýný belirterek, "Bakanlar Kurulu Kararýyla bazý belediyelerde vergi ve harçlar yüzde 500 arttýrýldý. Belediye vergilerinde kaþ yaparken göz çýkarýldý" dedi. Belediye Gelirleri Kanununda, vergi ve harçlarý belirleme yetkisinin belediye meclislerinden alýnarak Bakanlar Kuruluna devredilmesiyle ilgili açýklama yapan TESK Genel Baþkaný Palandöken, Belediye Gelirleri Kanununda, vergi ve harçlar için alt ve üst sýnýrlarýn belirlendiðini bildirdi. Yeni uygulamanýn esnafla belediyeleri karþý karþýya getirdiðini vurgulayan Palandöken þu ifadeleri kullandý: "Bakanlar Kurulunun, adil bir vergilendirme çalýþmasý yapmasýna karþýn, vergilerin 5 kat artmasý, esnafla belediyeleri karþý karþýya getirdi. Bu durumdan belediyeler de rahatsýz. Çünkü belediyeler esnafýn durumunu yakýndan görüyorlar ve bu vergileri ödeyemeyeceklerini biliyorlar. Bu nedenle Bakanlar Kurulu tarifede esnaf ve sanatkarlar için en düþük tarifeden vergi ve harçlar tahsil etmelidir. Birçok belediye, esnafýn durumunu görerek Kanundaki asgari tutarlar üzerinden vergi ve harçlarý belirleyerek alýyordu. Bu yetki belediyelerin elinden alýndý. Bakanlar Kurulu ise büyük þehirlerde en üst tutardan vergi alýnmasýný öngörünce esnafýn ödediði vergi ve harç oranlarý yüzde 500 artmýþ oldu. KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ iphone'larda casus yazýlým mý var? ABD'li elektronik devi Apple, küresel casus programýyla uluslararasý skandala neden olan Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) ile iþbirliði yaptýðý iddialarýný reddetti. Alman Der Spiegel dergisi, NSA'in geliþtirdiði bir yazýlýmla iphone'lardan bilgi sýzdýrýlabildiðini öne sürmüþtü. Eski ajan Edward Snowden'ýn ortaya çýkardýðý casusluk skandalýyla boðuþan NSA, þimdi de Der Spiegel'in açýklamaya baþladýðý belgelerle zor duruma düþtü. Geçtiðimiz hafta NSA'nýn internetten satýlan dizüstülere casus yazýlým yüklediðini öne süren Der Spiegel, þimdi de iphone'lardan veri sýzdýrmak için gizli bir yazýlým kullanýldýðýný öne sürdü. Derginin iddiasýna göre, DROPOUTJEEP adý verilen yazýlým, iphone'lara yüklendikten sonra dosyalara, metin mesajlarýna, telefon rehberine ve diðer verilere eriþebiliyor. Apple, Der Spiegel'de beliren haberin ardýndan dün yaptýðý açýklamada, truva atý gibi görev gören yazýlýmýn kullanýldýðýný ve bu konuda NSA ile iþbirliði yapýldýðýný reddetti. Þirket sözcüsü Kristin Huguet, "Apple, iphone dahil olmak üzere hiçbir ürünümüzde NSA ile casus yazýlým kullanmadý... Ayrýca, NSA'nýn ürünlerimizi hedef aldýðý öne sürülen programýndan habersizdik" denildi.der Spiegel'in elinde olduðu belirtilen NSA belgelerine göre, DROPOUTJEEP 2008'den bu yana 'yakýn eriþim yöntemleriyle' iphone'lara yüklendi. Bu açýklama, telefonlara fiziksel müdahale yapýldýðýný öne sürerken, belgelerde yer alan bir diðer bilgi, 'gelecekte uzaktan yükleme imkaný olacaðýný' belirtti. SÝLÝKON VADÝSÝ ZOR DURUMDA Apple'ýn yaný sýra ABD merkezli Google, Yahoo, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devleri, NSA skandalý patlak verdiði günden bu yana istihbarat kurumuyla iþbirliði yaptýklarý þüphesiyle baský altýnda kaldý. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya devlerinin de dahil olduðu þirketler, NSA ile yasadýþý biçimde bilgi paylaþtýklarý iddialarýný bugüne kadar reddederken, NSA baskýsýný azaltmak için yasal ve lobi çalýþmalarýna aðýrlýk vermiþ durumda. Apple sözcüsü Huguet, "Müþterilerimizi, arkalarýnda kim olursa olsun kötü amaçlý hacker'lardan korumak için kaynaklarýmýzý kullanmaya devam edeceðiz" dedi. Der Spiegel, hafta içinde yayýmladýðý diðer belgelerde NSA'nýn online satýlan dizüstü bilgisayarlara fiziksel müdahale ile kötü amaçlý yazýlým ve donaným yüklediðini öne sürmüþtü. ntvmsnbc Kafa yaralanmalarý önemsenmeli Kayak kazasý geçiren ünlü Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in týklayýn saðlýk durumu ciddiyetini korurken, uzmanlar, görece küçük bir kafa yaralanmasýnýn dahi önemli sonuçlarý olabileceði uyarýsý yapýyor. BBC Türkçe'nin yansýttýðý habere göre, kafaya alýnan her darbe ölümcül deðil ama bu tehlikeli olmadýklarý anlamýna gelmiyor. Beyin, kolayca yaralanabilir peltemsi bir organ. Kafatasý ile korunuyor olmasýna raðmen, hýzlý ileri, geri veya döndürme hareketleri beynin bu kemikten kutunun içinde zedelenmesine yol açabilir. Bu türden küçük yaralanmalar bile diffüz beyin hasarýna yol açabilir. Ýlk baþta hasar dýþarýdan bakýlarak anlaþýlamayabilir. Ciddi çarpýþma geçirenler ilk incelemede bilinçli ve yara almamýþ gözükebilir. Ýlk belirtilerin ortaya çýkmasý 48 saati bulabilir. Kafasýna darbe alan bir kiþi, bu darbe ne kadar hafif gözükürse gözüksün, hemen týbbi yardým istemeli. Darbenin þiddeti beynin sarsýlmasýna ve sinirlerle dokularýn zedelenmesine sebep olabilir. Kafatasýnýn keskin çýkýntýlarý beyindeki damarlarý keserek kanamaya yol açabilir. Vücuttaki diðer yaralanmalarda olduðu gibi þiþme ve morarma görülebilir. Dýþarý çýkýþ yolu olmadýðý için, oluþan basýnç beyni sýkýþtýrabilir. Bu týbbi bir acil durumdur. Headway adlý yardým kuruluþundan Luke Griggs da kafa yaralanmalarý konusunda "kati kurallar olmadýðýný" belirtirken, "Zararsýz gözüken bir yaralanma ölümcül olabilir" dedi. Liam Neeson'ýn eþi kayak yaparken meydana gelen kafa yaralanmalarý nedeniyle öldü. Ýlk baþta hiçbir yaralanma izi yoktu ama bir saat sonra fenalaþarak hastaneye kaldýrýldý. Griggs bunu þöyle açýklýyor: "Morarma ve þiþmede hemen gerçekleþmez, hasarýn oluþmasý zaman alabilir. Hiçbir belirti olmasa bile týbbi yardým istemek bu yüzden önemlidir." Doktorlar, kafa yaralanmasý olan kiþilerin, durumlarýnýn kötüleþme belirtileri olup olmadýðýnýn anlaþýlmasý için en az iki gün gözlem altýnda tutulmasý gerektiðini söylüyor. Herhangi bir sersemlik, bilinç kaybý, denge sorunu, kusma veya þiddetli baþ aðrýsý ihmal edilmemesi gereken bir uyarý olabilir. Kayak yaralanmalarý konusunda uzman olan Dr. Mike Langran, kayak merkezlerinin çoðunluðunda bu tür yaralanmalara doðru müdahalede bulunacak týbbi personel bulunduðunu söylerken, "Neyse ki kayakçýlar ve kar kaykaycýlarý bu tür kazalarý sýkça geçirmiyor ama tabi ki buna raðmen medya bunlara dikkat çekiyor. Ancak kar sporlarý söz konusu olunca, diðer tüm eðlence etkinliklerinde olduðu gibi, bütün risk unsurlarýný ortadan kaldýrmak mümkün deðil" dedi. Langran, kayakçýlarýn kask takarak bu tür yaralanmalarý önleyebileceðini veya hafifletebileceðini belirtti.

7 Yeni yýlýn ilk bebeði Yeni yýlýn ilk bebeði Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde dünyaya geldi. Yeni yýlýn ilk dakikalarýnda Esengül Güler, normal doðumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Yeni yýlýn ilk bebeðinin adý "Ahmet Erdem" oldu. Esengül Güler, gece saat 00.30'da normal doðumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ýkinci torununu kucaðýna almanýn sevincini yaþayan anneanne Ayten Kandemir ise 2 kilo 800 gram doðan ve 'Ahmet Erdem' adýný verdikleri torununun çok saðlýklý olduðunu dile getirdi. Ayten Kaydemir, damadýnýn Mehmet Güler'in imam olarak görev yaptýðýný, annenin ise ev kadýný olduðunu belirterek, "çok mutluyum" dedi. Haber Servisi Ülkü Ocaklarý "2023 Gençlik ve Eðitim Akademisi" programýný baþlatýyor 7 Ülkü Ocaklarý Çorum Þubesi "2023 Gençlik ve Eðitim Akademisi" adý atlýnda eðitim programýný hayata geçiriyor. Ülkü Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Mesut Çelik konu hakkýnda verdiði bilgide bu programýn, Ülkü Ocaklarý mensuplarýnýn içinde bulunduðumuz dönemi ve sosyo-politik hadiseleri daha yakýndan kavramasý, stratejik düþünme yöntemlerini öðrenmesi ve milliyetçi bir perspektifle çýkarýmlarda bulunabilmesi amacýyla düzenlendýðýný ifade ederek, "Belirlenen dersler, haftalýk olarak alanýnda uzman isimler tarafýndan sunulacaktýr. 8 Hafta boyunca sürmesi planlanan programda, her dersin bitiminden sonra dersi sunan hocalar tarafýndan yazýlý sýnav düzenlenecektir. Bu notlar derslerin tamamlanmasýnýn ardýndan Ülkü Ocaklarý Genel Merkezi tarafýndan hesaplanarak, dereceye girenler belirlenecektir. Dereceye giren öðrencilere Ülkü Ocaklarý Genel Merkezi tarafýndan ödülleri takdim edilecektir. Programa lisans eðitimini sürdürmekte olan öðrenciler katýlabilir. Katýlýmcý kontenjaný 25 kiþiyle sýnýrlýdýr. Katýlýmcýlar Çorum Ülkü Ocaklarý Ýl yöneticileri tarafýndan mülakat usulüyle belirlenecektir. Programa katýlmak isteyen öðrenciler 10 Ocak 2014 tarihine kadar Çorum Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkanlýðý'na baþvuruda bulunmalýdýr" dedi.akademi de verilecek dersler ise þunlar:programda iþlenecek olan dersler þunlardýr: Türk Siyasi Tarihi, Tarihsel Süreçte Türk Milliyetçiliði, Modern Fikir Akýmlarý, Küreselleþme ve Milli Kültür, Türkiye ve Uluslararasý Ýliþkiler, Ýletiþim Yöntemleri, Liderlik ve Yönetim Teknikleri, Türkiye'nin Toplumsal Yapýsý. Haber Servisi TPE 2014 ücret tarifesini belirledi Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafýndan uygulanacak ücret tarifesine iliþkin Teblið Resmi Gazete'nin 31 Aralýk tarihli 3. mükerrer sayýsýnda yayýmlandý. TPE ücretlerinde harçlar ve Katma Deðer Vergisi'nin dahil olmadýðýna dikkat çekilen Teblið'de elektronik ortamda yapýlan patent ve faydalý model baþvurularýnda 10 TL, yýllýk ücret iþlemlerinde 10 TL, marka baþvurularýnda 20 TL, marka tescil belgesi düzenleme noksan tamamlama iþlemlerinde 10 TL ve endüstriyel tasarým baþvurularýnda 30 TL toplam baþvuru ücretinden indirileceði belirtildi. Tebliðe göre, Endüstriyel Tasarýmlarýn Korunmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname, Coðrafi Ýþaretlerin Korunmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname, Markalarýn Korunmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamede ve Endüstriyel Tasarýmlarýn Korunmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Þeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiþ olan süreler içinde, bir iþlemle ilgili ücretin ödenmemesi durumunda talep yapýlmamýþ sayýlacak. Patent ve faydalý model baþvurularý için, yurtdýþýndaki araþtýrma ve inceleme kuruluþlarýnýn hizmetlerinden yararlanýlmasý durumunda söz konusu kuruluþlara ödenecek ücret ve ödeme þekli, TPE ve uluslararasý kuruluþlar arasýndaki çalýþma protokolleri hükümleri çerçevesinde yürütülecek. Ödeme, Katma Deðer Vergisi de eklenerek, ilgili döviz cinsinden yapýlacak. Patent baþvuru ücreti 4 TL zamlanarak 14,41 TL olarak belirlendiði Teblið'de, 1 rüçhanlý paten baþvuru ücreti 22,88 TL, 2 rüçhanlý patent baþvurusu 24,58 TL, 3 rüçhanlý paten baþvurusu 32,54 TL öngörüldü. Faydalý model baþvuru ücretleri, 1,19 ile 351,44 TL arasýnda deðiþecek. Entegre Devre Topoðrafyalarý ücretleri 16,95 TL ile 932,20TL arasýnda ücretlendirilecek. Teblið ile 1 Ocak 2013 tarihli Türk Patent Enstitüsü'nce Uygulanacak Ücret Tarifesine Ýliþkin Teblið Yürürlükten kaldýrýldý. Bu Teblið 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüðe girdi. Meslek lisesi açana teþvik Mesleki eðitime olan ilgiyi artýrmak için organize sanayi bölgelerinde meslek lisesi açan iþ adamlarýna verilen teþvik sistemi meyvelerini verdi. Okul-sanayi iþbirliðini saðlamak amacýyla açýlan teknik okullarda okuyan bin 130 öðrenci için devlet okul sahiplerine 4 milyon 618 bin TL ödeme yaptý. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn(MEB), teknik eðitimde kalitenin yükseltilmesi ve organize sanayi bölgelerinin üretim altyapýsýnýn eðitim ortamý ile bütünleþmesi hedefleriyle baþlattýðý teþvik sistemi tuttu. Yatýrýmcýlar organize sanayi bölgelerinde özel teknik ve meslek lisesi açarak öðrenci baþýna ücret aldý. Sahte ilacýn þifresi bu numarada gizli Emniyetin ele geçirdiði sahte kanser ilaçlarýný inceleyen uzmanlar, büyük çoðunluðunun ayný seri numarasýný taþýdýðýný belirledi. Hastalara seslenen yetkililer "Evinizdeki ilaç kutularýný kontrol edin" dedi. Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü'nün geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirdiði operasyonda binlerce kutu sahte kanser ilacý ele geçirildi. Yakalanan ilaçlar incelenmek üzere çeþitli laboratuvarlara ve üretici firmalara gönderildi. Ýncelenen ilaçlarýn büyük çoðunluðunun ise ayný seri numarasýný taþýmasý dikkat çekti. Meme Kanseri tedavisinde kullanýlan Herceptin'in 'H4280B01, H4285B01, H4285B03', mide ve göðüs kanseri tedavisinde kullanýlan Xeloda isimli ilacýn 'x2946b02 ve X2828B02', lösemi tedavisinde kullanýlan Mabthera'nýn 'B6264B01, B6264B02, B6262B01' göðüs kanserinde kullanýlan Altuzan isimli ilacýn ise 'H0123B01, H0123B21, H0123B11' gibi seri numaralar taþýdýðý görüldü. Üretici firma raporunda bu ürünlerin orijinal olmadýðýný bildirdi. Raporda "Herceptin kutularýndaki incelemede, ambalaj malzemelerinin orijinal olmadýðý, kutu üzerindeki seri numarasý ile flakon üzerinde yazan seri numarasýnýn uyumlu olmadýðý tespit edilmiþtir. Flakon içeriði kimyasal analiz için Ýsviçre'ye gönderilmiþtir" denildi. Firmanýn Türkiye'de hiçbir matbaa ile anlaþmasýnýn olmadýðý ilaç kutularýnýn da yurtdýþýndan geldiði bildirildi. Öte yandan soruþturmanýn ardýndan Ýstanbul Emniyeti ihbar telefonu geldi. Korkudan tedaviye ara verdi Bu ihbarlardan birinde kanser tedavisi gören bir vatandaþ, ilaçlarýn sahte olmasýndan þüphelenerek tedavisini býraktýðýný þu sözlerle anlattý: "Doktorum bazý ilaçlarýn hastanede olmadýðýný belirterek eczaneden almamý söylerdi. Hastane yakýnýndaki 10 hastaneden birinde bu ilaçlar bulunurdu. Ben de o eczaneden ilaç aldým. Þisdi korkudan dolayý tedaviye ara veriyorum." Nemli hava kalp için daha tehlikeli Doç. Dr. Hakan Poyrazoðlu, kalp saðlýðý açýsýndan nemli havanýn soðuktan daha tehlikeli olduðunu söyledi. Kuzey Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya göre Türkiye'nin çok soðuk bir yer olmadýðýna dikkat çeken Doç. Dr. Hakan Poyrazoðlu, soðuk havanýn kalbe bir zararýný görmediðini anlattý. Tedbir alýnýrsa normal koþullarda soðuk havanýn insan saðlýðý açýsýndan risk yaratmadýðýný belirten Doç. Dr. Hakan Poyrazoðlu "Ama elbette gece yatacak ve barýnacak yeri olmayanlarý soðuk olumsuz etkiler. Aþýrý soðukta gece yarýsý dýþarýda kalýrsanýz bunun yaratacaðý sorunlar olur" diye konuþtu. Kalp saðlýðý açýsýndan nemin soðuktan daha tehlikeli olduðuna vurgu yapan Doç Dr. Poyrazoðlu, þunlarý kaydetti: "Vatandaþlarýmýzda 'soðuk hava kalbe zararlýdýr' diye bir anlayýþ var ama bu çok doðru deðil. Özellikle nemli iklimde yaþayanlar daha çok sorun yaþar. Mesela çocukluktan itibaren yaþanan romatizmal hastalýk ileride kalp saðlýðýna olumsuz etki yapar. Örnek olarak söylemek gerekirse, yayla gibi nemsiz bir ortamda kurulan bir hamak deniz kenarýnda nemli bir ortamda kurulan hamaktan daha çok saðlam kalýr çünkü nem çürütür. NEMÝN ÝNSANA DA OLUMSUZ ETKÝ- SÝ VAR Nemin insana da olumsuz etkisi vardýr. Nemli ortamlarda romatizma, sýzý gibi rahatsýzlýklarýn olmasýnýn nedeni budur. Genel olarak kalp saðlýðýnýn korunmasý için genetik açýdan sorun yaþamamak önemli. Yani aileden bir kalp rahatsýzlýðý mirasýnýn kalmamasý önemli. Genetik sorun olmadýðý zaman çevresel faktörler, beslenme biçimi ve spor alýþkanlýðý çok önem taþýr. Mesela spor yapmazsanýz ne kadar çok yemenize, diyetinize dikkat etseniz de çok anlamý olmayabilir. Ýnsanýn yemesine içmesine dikkat etmesi, spor yapmasý yaþam süresini uzatýr."

8 YAÞAM 8 Damak tadý ve haz uðruna Saðlýk tehlikeye atýlýyor Maymun Kadýn bebeðiyle otobüse binerken otobüs þöförü kendini tutamayýp þöyle demiþ: - Aman tanrým ne kadar çirkin bir bebek... Kadýn sinirle biletini kutuya basmýþ, en arka tarafa geçmiþ, bir adamýn yanýndaki boþ yere oturmuþ. Adam dönmüþ kadýna; - Özür dilerim. Acaba az önce þöförle aranýzda ne geçti? Kelime Avý Kadýn: - Büyük bir terbiyesizlik etti. Hakaret... Adam: - Bir kamu görevlisi insanlara hakaret edemez. Suç teþkil eder. Kadýn: - Doðru. Gideyim de þunu bir azarlayayým. - Merak etmeyin, ben maymununuza gözkulak olurum... Günün Sudoku Bulmacasý Artan obezite ve saðlýk problemlerine karþý uzmanlar, bitki çayý, 6 öðün yeme gibi birçok reçete açýklýyor. Týp tarihçisi ve eczacý Prof. Dr. Ayten Altýntaþ ise Önceki nesil, ne detoks yapýyor ne de 6 öðün yiyordu. Ama oruçla arýnan bu insanlar, evden sokaða, mutfaktan giyime kadar her alanda saðlýklý yaþýyordu. diyor. Uzun yýllar Osmanlý Týp Tarihi üzerine araþtýrmalar yapan Prof. Dr. Ayten Altýntaþ, çalýþmalarýný Saðlýðýn Can Damarý-Osmanlý Týbbýnda Saðlýklý Yaþam isimli kitabýnda özetleyerek okura sundu. Yediveren Yayýnlarý ndan çýkan kitabýnda Osmanlý da saðlýðýn ev mimarisinden giyim kuþama, mutfaktan sokaða kadar her alanda öncelikli olduðunu hatýrlatan Prof. Altýntaþ, Osmanlý da tüm yiyecekler gýda ve ilaç olarak ikiye ayrýlýr, ona göre tüketilirdi. Þimdi ise gýdalarýn yüzde 80 i tarým ilacý oldu. ifadelerini kullanýyor. Osmanlý hekimlerine göre saðlýk için az yemenin önemli olduðunu aktaran Altýntaþ, Yemek üstüne yemek yemeyi cinayet olarak nitelendiriyorlar. Günümüzde ise özellikle zayýflamak için öðünlerin sýklaþtýrýlmasý öneriliyor. Oysa Osmanlý hekimlerine göre günümüzdekinin aksine çok öðün yemek çok zararlý. Sýk yemek yendiðinde zayýflanýyor ancak vücut ihtiyarlýyor. Ara öðünler metabolizmayý yoruyor ve yaþlanmayý da hýzlandýrýyor. uyarýsýnda bulunuyor. Osmanlý týbbýnda detoksun da çok önemli olduðunu aktaran yazar, Ancak günümüzdekinden daha zengin bir arýnma kültürü vardý. En güzel arýnma ve detoks oruç olarak kabul edilirdi. Bunun dýþýnda kan aldýrma, müshil içme, düzenli ve az yeme, kusma, sülük tutturma ve özellikle bahar ayýnda yapýlan hacamat arýnma ve detoks için çok önemliydi. diye konuþuyor. DAMAK TADI VE HAZ, SAÐLIÐIN ÖNÜNE GEÇÝYOR Eski Osmanlý mutfaðýnýn Osmanlý hekimlerinin bilgisi üzerine kurulduðunu vurgulayan yazar, Günümüzde Türk gurmeler, Osmanlý hekimlerinin bilgilerine kesinlikle göz atmalý. Çünkü damak tadý ve haz, saðlýðýn önüne geçti. þeklinde konuþuyor. Günümüzde yaygýn kullanýlan ziraat kimyasallarý böbrek ve karaciðerlere zarar veriyor. Þimdilerde organik pazarlar tercih ediliyor. Ancak bir gýda ürününün sadece organik olmasý yeterli deðil. Onu doðru þekilde ve doðru besinlerle tüketmek önemli. diyen Prof. Ayten Altýntaþ, Osmanlý da giyimin bile modaya göre deðil, saðlýða göre ayarlandýðýný ve yazýn mutlaka keten, kýþýn ise yün tercih edildiðini anlatýyor.osmanlý hekimlerinin mana alemine de dikkat çektiðini belirten Altýntaþ, Hekimler hastalarýna sadece bedene deðil, ruha lezzet veren gýdalar da tavsiye ederdi. Bunlar müzik, koku ve þerbetlerden oluþuyordu. diyor.osmanlý týbbýnda sporun da çok önemli bir yeri olduðunu aktaran Prof. Altýntaþ þu ilginç bilgileri veriyor: Osmanlý da iç organlara dahi spor yaptýrýlýrdý. Bunun için at arabasýna binilmesini tavsiye ederlerdi. Böylece yol boyunca sallanan karaciðer, mide gibi organlar da spor yapmýþ oluyordu. Günümüzde bunu saðlamak için minibüsle yolculuk tercih edilebilir. Spor yaparken terlemek doðru deðil. Saðlýklý spor, terlemeye baþlayana kadar yapýlandýr. Osmanlý hekimlerinde spor sadece kemik ve kasýn sporu deðildi. Güzele bakmak gözün, güzel ses iþitmek kulaðýn, güzel koku burunun, güzel tatmak dilin ve yumuþak þeylere dokunmak da tenin sporu kabul edilirdi. Günümüzde týbbýn, kronik hastalara yol göstermediði için hastalarýn kimyasal ilaçlarýn zararlarýndan dolayý alternatif týbba yüklendiðini kaydeden Altýntaþ, Oysa bu konuda da bilinçsizce hücum etmek çok yanlýþ. Çaylar, þerbetler ve baharatlar ilaçtýr, su gibi bilinçsizce kullanýlmamalý. Bugün týp fakültelerinde alternatif týp dersi yok maalesef. diyor. OSMANLI DA TÜM HEKÝMLER AÝLE HEKÝMÝYDÝ Osmanlý hekimlerinin hastalarýný çok iyi tanýdýðýný söyleyen yazar, Günümüzde aile hekimi uygulamasý bunun yerini doldurmalýydý ancak olmadý. Eskiden hekim mutlaka hastanýn evine gider, hastasýný yaþadýðý yerde görürdü. Osmanlý hekimleri tayin olduklarý yerde 1 yýl hekimlik yapmazdý. Yaþadýðý þartlarý, hava þartlarýný, yenilen ve içilenleri inceler o beldenin halkýnýn saðlýk þartlarýný gözlemlerdi. Hastane dediðimiz þifahanelere ise sadece seyyahlar ve kimsesizler giderdi. bilgisini veriyor. Osmanlý týbbýnda duygulara da çok önem verildiðini söyleyen Prof. Ayten Altýntaþ, En önemli mesele Bu da geçer Ya Hu! diyebilmekti. Böylece stres, depresyon gibi hastalýklarýn önüne geçiliyordu. diyor. 20:00 Ýntikam Yaðmur, Nurdan cinayetini þimdilik örtbas eder. Ablasýný kaybeden Ali, Yaðmur dan bir tercih yapmasýný ister. Yaðmur ya bu intikam oyununa devam edecektir ya da her þeyi arkasýnda býrakýp Ali yi seçecektir. Emre ise Yaðmur la arasýný düzeltmek istediðinde hiç ummadýðý bir tepkiyle karþýlaþýr. Derin ve Rüzgar baþlarýna geleceklerden habersiz Haldun un ayarladýðý otele gider. Bunun bir tuzak olduðunu fark ettiklerinde artýk çok geç kalmýþlardýr. Saat : 20:00-22:00 (120 dakika) Tür : Dizi (Dram) Oyuncular : Beren Saat, Mert Fýrat, Engin Hepileri, Yiðit Özþener, Alican Yücesoy Yönetmen : Çaðrý Vila Lostuvalý 22:45 Ateþ Krallýðý On iki yaþýndaki Quinn, farkýnda olmadan yüzyýllardýr uyumakta olan bir ejderhayý uyandýrýr. Aðzýndan alevler saçan bu ejderhanýn uyanýþý, Quinn'in annesinin ve yüzlerce insanýn ölümüne neden olur. Üstelik bu dinozor, neslinin tek temsilcisi deðildir. Her yer dinozorlarla dolmuþtur. Ýnsanoðlu, bildiði tüm silahlarý kullansa da bu dinozorlarý alt edememektedir. Quinn'in talihsizce neden olduðu olayýn yirmi yýl sonrasý, Dünya, aðzýndan ateþler saçan ejderhalar tarafýndan ele geçirilmiþ, tüm uygarlýk yerle bir olmuþ, devletler çökmüþ ve tam bir anarþi düzeni hakim olmuþtur. Çocukta ateþ, enfeksiyon habercisi 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Çocuklarda oluþan ateþli hastalýklar, çoðu zaman bir enfeksiyon belirtisi olabiliyor. Vücuda giren mikrop vücut ýsýsýnýn artmasýna sebep oluyor.tüm önlemlere raðmen çocuklarýn yýlda 5-6 kez ateþli hastalýk geçirebileceklerini, kreþe, anaokuluna baþladýklarý yýl bu sayýnýn daha da artabileceðini belirten Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Arzu Gebeþçe, her ateþli durumda antibiyotiðe baþvurulmamasý gerektiðini ifade ediyor. Uzman Gebeþçe, Farenjit, sinüzit, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarý, bronþiolit, pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarý, ishalli hastalýklar, idrar yolu enfeksiyonlarý, döküntülü hastalýklar, menenjit, kemik iltihabý gibi aðýr hastalýklar, çocuklarda görülen en sýk ateþlenme sebeplerindendir. wdýðýný vurgulayan Gebeþçe, antibiyotiklerin rastgele kullanýlmamasýný öneriyor. Vücutta görülen ateþin yararlý bir reaksiyon olmasýna raðmen arttýðý ve hýzlý yükseldiðinde çocuða zararlý olabildiðini söyleyen uzman, Ateþ ile beraber havale geçirme, tekrarlayan kusma ve ishal olmasý, prematürelerde ateþ, üç günden uzun süren ateþ, ciltte kýrmýzý, mavi döküntülerin olmasý gibi durumlar ateþin ciddiyetini gösterir. Bu durumda ateþ evde düþürülmeye çalýþýlmamalý ve bir doktor yardýmý alýnmalý. ifadelerini kullanýyor. Arzu Gebeþçe þu önerilerde bulunuyor: Bebeklik aþýlarý düzenli olarak yaptýrýlmalý. Anne sütü ile beslemeye 2 yaþa kadar devam etmek de oldukça önemli. Ayrýca çocuða bol sývý vermek, meyve-sebze yedirmek, kalabalýk ve kapalý ortamlarda uzun süre tutmamak, el ve besin temizliðine dikkat etmek de çocuklarý ateþli hastalýklardan korumak için dikkat edilmesi gereken hususlardan. Sinema Kurtlar Vadisi Filistin Gazze ye insani yardým malzemeleri götürmeye çalýþan gemilere yapýlan kanlý baskýn üzerine Polat Alemdar ve arkadaþlarý Filistin e gitmiþtir. Yapýlacaklar bellidir: Bu baskýnýn askeri planlayýcýsý ve yürütücüsü olan Ýsrailli komutan ele geçirilmelidir. Filistinlilerle kurulan ilk temaslar sayesinde hedefine adým adým yaklaþmaya çalýþan Polat Alemdar ý bazý sürprizler beklemektedir. Hedeflerindeki kiþi olan Moþe Ben Eliezer in kural tanýmaz gaddarlýðý ve teknolojik imkânlarý iþleri zorlaþtýrmaktadýr. Polat, Moþe ye ulaþmaya çalýþýrken, Filistin de masum insanlarýn nasýl öldürüldüklerini görür. Gökhan Türkmen 1983'te Ýstanbul'da doðdu yýlýnda gitarla tanýþtý yýlýndan itibaren çeþitli mekân ve organizasyonlarda gitar ve sesiyle boy göstermeye baþladý yýlýnda Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Yönetim Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetin ardýndan 1 yýl kadar þan dersi alan sanatçý, bir dönem radyolarda ve çeþitli mekânlarda canlý performanslar sergiledi. Sözleri ve müziði Serkan Söylemez'e ait olan "Büyük Ýnsan" þarkýsýnýn Youtube'da 5 milyon kiþi tarafýndan dinlenmesiyle yýldýzý parladý.[1] "Büyük Ýnsan" þarkýsýndan bir yýl sonra "Dön" þarkýsýný da internetten yayýnladý ve yine söz müziði Serkan Söylemez'e ait olan "Efkarlýyým" adlý þarkýyla Nokia tarafýndan düzenlenen bir yarýþmaya katýldý. Ýnternet üzerinde bulunan 3 þarkýsýyla da beðeni toplayan sanatçý, Keremcem ve Aykut Gürel'in desteðini de aldý yýlýnda Büyük Ýnsan adlý albümü Ýrem Records etiketiyle çýkardý ve albümde yer alan "Yan Sen", "Büyük Ýnsan" ve "Dön" adlý þarkýlarýna klip çekti.2010 mart ayý ortasýnda çýkan Biraz Ayrýlýk adlý albümüyle büyük bir baþarý saðlayan Türkmen, radyolarda ve müzik kanallarýnda en çok çalýnan, yýlýn en çok ödül alan sanatçýlarýndan oldu. Bu albümünde yer alan "Rüya", "Biraz Ayrýlýk", "Ayýp Ettin" ve oldukça ses getiren "Bir Öykü" adlý þarkýsýna klip çekti yýlýnda Aydýn Ketenað yönetmenliðinde çekilen "Ayýp Ettin" klibinde sanatçýya Nora Tokhosepyan eþlik ederken, yine ayný yönetmenin çektiði "Bir Öykü" klibinde Engin Hepileri ve Deniz Sipahi eþlik etti.gökhan Türkmen son olarak 1 Haziran 2012'de yayýnladýðý Ara adlý EP'sinde bulunan "Bitmesin" adlý þarkýya klip çekti. Ali Demirel tarafýndan Bolu Abant'ta çekilen klipte Best Model Türkiye birincisi Tuðba Melis Türk de rol aldý. BAHÇIVAN USULÜ HÝNDÝ Malzemeler 1 Hindi But 1 Su Bardaðý Beyaz Þarap 2 Havuç 3 Çorba Kaþýðý Sirke 4 Çorba Kaþýðý Sývýyað 1 Çorba Kaþýðý Un 1 Salçalýk Kýrmýzý Biber 8-12 Arpacýk Soðan 1 Çorba Kaþýðý Hardal 1 Çorba Kaþýðý Kuþ Üzümü 1 Su Bardaðý Su 1 Defne Yapraðý 1 Çorba Kaþýðý Domates Salçasý 3-4 Dal Maydanoz Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Hindi butunu 4 parçaya bölüp derin bir tencereye yerleþtirin. Bir kasede þarap, sirke, 1 çorba kaþýðý sývýyað, tuz ve karabiberi karýþtýrýp etlerin üzerine dökün. Yaþam, çok zalim bir öðretmendir. Önce sýnav yapar, sonra dersi verir. (Andre Gide) Etleri ara sýra çevirerek 2-3 saat marine edin. Salçalýk biber, arpacýk soðan ve havuçlarý temizleyin. Biber ve havuçlarý uzun þeritler halinde doðrayýn.eti marinattan alýp kurulayýn ve una bulayýn. Kalan sývýyaðda etleri kýzartýn ve bir güvece alýn. Ayný yaðda havuç ve soðanlarý soteleyip etlerin yanýna yerleþtirin. Kýrmýzý biberleri de ayný yaðda kýzartýp ekleyin. Hardal, kuþüzümü, su ve defne yapraðýný ilave edin. Eti marine ettiðiniz karýþýmda salçayý eritip güvecin üzerine gezdirin karýþtýrýn. Güveci alüminyum folyo ile kaplayýn. 160 dereceye ayarlý sýcak fýrýnda saat piþirin. Sýcak olarak servis yapýn. 07:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri 15:00 Alemin Kýralý 16:00 Zahide ile Yetiþ 17:15 Kapanmadan 19:00 Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Filistin Sinema 22:30 Taþýyýcý Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ Nil in Dünyasý Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:30 Hayat Dediðin 19:40 Ýnatçý 21:15 Haber Saati 22:20 Ömer Döngeloðlu Ýle Önden Gidenler Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Ateþli Çingene 17:30 Kelime Oyunu 19:00 Ana Haber 20:00 Pis Yedili 22:45 Ateþ Krallýðý Sinema 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Ýntikam 22:00 Ýnadýna Yaþamak 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Zengin Kýz Fakir Oðlan 22:55 Süper Dadý Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 20:50 Ötesiz Ýnsanlar

9 Yeni yýlýn ilk zamlarý Bakanlar Kurulu Kararýna göre, bazý mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarý ile maktu ve asgari maktu vergi tutarlarýnda deðiþikliðe gidildi. Deðiþikliðe iliþkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, aralarýnda motorlu araçlar, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin de bulunduðu bazý mallarda uygulanan ÖTV oranlarý ile maktu ve asgari maktu vergi tutarlarý ve iþlenmemiþ tütün ithalatýndan alýnan tütün fonu tutarýnda deðiþikliðe gidilmesine karar verildi. Yeni binek otomobil alýmýnda ödenen ÖTV'de artýþa gidilirken motor silindir hacmi bin 600 cm3'ü geçmeyenler için uygulanan yüzde 40 vergi oraný yüzde 45'e, motor silindir hacmi bin 600 cm3'ü geçen fakat 2 bin cm3'ün altýnda olanlar için uygulanan yüzde 80 vergi oraný yüzde 90'a, motor silindir hacmi 2 bin cm3'ü geçenler için uygulanan yüzde 130 vergi oraný ise yüzde 145'e yükseltildi. Alkollü içkilerde de asgari maktu vergi tutarý birada yüzde 15, diðer alkollü içkilerde yüzde 10 oranýnda artýrýldý. Bakanlar Kurulu, tütün mamullerinde uygulanan ÖTV'de de artýþa gitti. Buna göre, paket baþýna asgari maktu vergi 3,22 liradan 3,75 liraya, TL'ye, paket baþýna maktu vergi de 9,22 kuruþtan 13 kuruþa çýkarýldý. Cep telefonlarýndan adet baþýna uygulanan 100 liralýk vergi de 120 liraya yükseltildi. Öte yandan iþlenmemiþ tütün ithalatýndan alýnan tütün fonu tutarýný, AB komisyonuna verilen Eylem Planý doðrultusunda bin 500 dolar/tondan bin 200 dolar/tona indirilmesine karar verdi. Gülerce: Artýk takatim kesildi Fethullah Gülen'e yakýnlýðý ile bilinen Zaman gazetesi köþe yazarý Hüseyin Gülerce, dünkü yazýsýnda günlerdir, "yangýn büyük" diye feryat ettiðini vurgulayarak, "Bu yangýný söndürmek lazým, üzerine benzinle deðil su ile gidilmeli" dediðinin altýný çizdi. Gülerce, "Rüzgârýmýzý kesme Allah'ým" baþlýklý yazýsýnda artýk takatinin kesildiðini belirterek, "Çünkü Hizmet hareketine, muhterem Hocaefendi'ye çok aðýr ithamlar, hakaretler yapýlýyor. Benim ateþi söndürme adýna bir maþrapa ile su taþýmamý, ortamý yumuþatma çabalarýmý bile fitneye malzeme yapmaya kalktýlar. Benim bu dünyada, dünya hayatýnda kazandýðým bir þeref varsa; Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin beni dost saymasýdýr. Bu bana yeter" ifadelerini kullandý. Gülerce, feryatlarýnýn bir netice vermediðini aktardýðý yazýsýný þöyle sürdürdü: "Rüyalardaki gibi kâbus yaþýyorum. Sesimi, ters rüzgârlar alýp götürüyor. Hüsnüzanlar yerini suizanlara býrakmaya baþladý. Ýmtihanýn büyüðü bu olsa gerek. Vefanýn, sadakatin, kardeþliðin imtihaný bellerimizi büküyor. 45 yýllýk dine hizmet hayatýmda, ben böyle bir yük yüklenmedim. Hiç sarsýlmadým. Üniversitede iki defa 25 metreden sýkýlan kurþunlardan biri baþýmýn 10 santimetre yanýndan, diðeri 30 santimetre üzerinden geçti. O günden beri ölümden hiç korkmadým. Ama milletimizin içine düþtüðü bu dertten korkuyorum. Yýlýn ilk yazýsýnda, imtihanlardan duaya sýðýnacaðým. -"YALANCILAR MUTLAKA ORTAYA ÇIKACAK"- ""Yoksa siz, daha önce geçmiþ ümmetlerin baþlarýna gelen durumlara mâruz kalmadan cennete gireceðinizi mi sandýnýz? Onlar öyle ezici mihnetlere, öyle zorluklara dûçar oldular, öyle þiddetle sarsýldýlar ki, Peygamber ile yanýndaki müminler bile "Allah'ýn vaat ettiði yardým ne zaman yetiþecek?' diyecek duruma geldiler. Ýyi bilin ki Allah'ýn yardýmý yakýndýr.' (Bakara Sûresi ayet 214, Suat Yýldýrým) "(Ey insanlar!) Sizin bir kýsmýnýzý diðer bir kýsmýnýza imtihan (vesilesi) kýldýk; (bakalým) sabredecek misiniz? Rabb'in her þeyi hakkýyla görmektedir.' (Furkân 20, Diyanet Vakfý) "Ýnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece "Ýman ettik' demeleriyle býrakýlývereceklerini mi sandýlar? Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmiþizdir. Elbette Allah, doðrularý ortaya çýkaracak, yalancýlarý da mutlaka ortaya koyacaktýr. Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sandýlar? Ne kadar kötü (ne yanlýþ) hüküm veriyorlar!" (Ankebut 2-3-4, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý) "Hepiniz toptan, Allah'ýn ipine (dinine) sýmsýký sarýlýn, bölünüp ayrýlmayýn. Allah'ýn sizin üzerinizdeki nimetini hatýrlayýn: Hani siz birbirinize düþman idiniz de Allah kalplerinizi birbirine ýsýndýrmýþ ve onun lütfu ile kardeþ oluvermiþtiniz. Siz bir ateþ çukurunun tam kenarýnda iken oraya düþmekten de sizi O kurtarmýþtý. Allah size âyetlerini böylece açýklýyor, ta ki doðru yola eresiniz.' (Âl-i Ýmrân 103, Suat Yýldýrým) "Ey iman edenler! Zannýn birçoðundan sakýnýn. Çünkü zannýn bir kýsmý günahtýr. Birbirinizin kusurlarýný ve mahremiyetlerini araþtýrmayýn. Birbirinizin gýybetini yapmayýn. Herhangi biriniz ölü kardeþinin etini yemekten hoþlanýr mý? Ýþte bundan tiksindiniz! Allah'a karþý gelmekten sakýnýn. Þüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.' (Hucurat, 12, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý) "Onlardan sonra gelenler derler ki: "Rabb'imiz, bizi ve bizden önce inanan kardeþlerimizi baðýþla, kalplerimizde inananlara karþý bir kin býrakma!' Rabb'imiz! Sen çok þefkatli, çok merhametlisin!' (Haþr 10, Elmalýlý) "Allah'a ve Resulü'ne itaat edin, sakýn birbirinizle ihtilaf etmeyin; sonra korkuya kapýlýp zaafa düþersiniz, rüzgârýnýz (kuvvetiniz) gider. Bir de tam manasýyla sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.' (Enfal 46, Suat Yýldýrým)" Gülerce yazýsýnýn sonunda ise "Rüzgârýmýzý kesme Allah'ým. Bu millet dualý millet, þer görüneni hayýrlara çevir Allah'ým" ifadelerini kullandý. 'EMÝRLE DEÐÝL, ALLAH'IN ÝZNÝYLE GELDÝK' Hakan Þükür, sessizliðini bozdu 9 2 Milyar dolarlýk yalan Yolsuzluk ve rüþvet operasyonunu farklý mecralara çekmek isteyen bazý çevreler binlerce kiþiye istihdam saðlayan kuruluþlar hakkýnda karalama kampanyasý baþlattý. Yolsuzluk ve rüþvet operasyonu öncesi dolar toplayarak 2 milyar dolar kâr elde ettiði þeklindeki iddialara Bank Asya cephesinden karalama kampanyasý yakýþtýrmasý yapýlýrken, bazý ekonomiciler de konuyu köþesine taþýdý. Habertürk Ekonomi yazarý Yavuz Semerci 2 milyar dolar kazanmak için 35 milyar dolar döviz satýn alýnmasý gerektiðini belirterek aktif büyüklüðü 23 milyar lira olan Bank Asya nýn böyle bir iþlem yapmasýnýn imkânsýz olduðuna dikkat çekti. Semerci yazýsýnda Bu atýp tutanlara Allah akýl fikir versin. Ne kadar da kolay üfürüyorlar. ifadelerini kullandý. Radikal Gazetesi nden Uður Gürses de basit bir matematiði bile yapamayanlar için 2 milyar dolarlýk kazanç ifadesinin hemen satýn alýnabilecek bir dedikodu olduðunu belirtti. Habertürk Gazetesi ndeki köþesinde, Atýp tutanlara Allah akýl fikir versin. diyen Yavuz Semerci, Bir katýlým bankasý, Bank Asya (cemaate yakýn olduðu varsayýlan) yolsuzluk soruþturmalarý öncesinde döviz pozisyonu almýþ. Kriz patlayýp TL deðer kaybedince tam 2 milyar dolar evet yanlýþ okumadýnýz 2 milyar dolar para kazanmýþ. Bu atýp tutanlara Allah akýl fikir versin. 2 milyar dolar kazanmanýz için, milyar dolarlýk döviz satýn almanýz lazým. Ne kadar kolay üfürüyorlar. Bu bankanýn toplam aktif büyüklüðü 23 milyar lira. Bu paranýn 16 milyar lirasýný da kredi olarak firmalara kullandýrmýþlar. Topladýklarý fon da 17 milyar TL milyar dolar ya da 70 milyar TL yi nereden bulup da döviz toplamýþlar! ifadelerini kullandý. Foreks piyasalarýnda kaldýraç kullanmýþlardýr iddialarýnda bulunanlarý aklý evveller olarak nitelendiren Semerci yazýsýný þöyle sürdürdü: Emin olun yarýn 1 dolar 3 lira olacaðý kesin bilgi olsa dahi hiçbir banka milyar dolarlýk kazanacaðýný bilse bile 1 e 100 gibi bir kaldýraç kullanmaz. Kullanamaz. Kullanmaya kalkar ise dakikasýnda anlaþýlýr. Ve bileti kesilir! Konuyu köþesine taþýyan diðer bir yazar ise Radikal Gazetesi nden Uður Gürses oldu. Gürses, iddialarý durumun matematiðini yapamayanlarýn satýn alacaðý bir dedikodu olarak nitelendirdi. Dolarýn, operasyonlarýn baþladýðý 17 Aralýk tarihinden 27 Aralýk Cuma günü kapanýþýna kadar yüzde 6 arttýðýna vurgu yapan Gürses þu sözlerle devam etti: Ýddianýn maddi sonucu olan 2 milyar dolarlýk kazancýn saðlanabilmesi için bir kurumun satýn almýþ olmasý gereken döviz miktarý tam olarak 34 milyar dolar. Oysaki adý geçen bankanýn toplam bilanço büyüklüðü 15 milyar dolar. Bunun da kredi benzeri kullandýrýldýðý hesaba katýlýrsa ne bu kazancý saðlayacak bilançosu ne de kaynaðý var demektir. Ama bu matematiði bile yapmayan, yapamayanlar için 2 milyar dolarlýk kazanç hemen satýn alýnabilecek bir dedikodu. Konuya tepki gösteren bir diðer isim ise Star Gazetesi yazarý Cemil Ertem oldu. Ertem konuyla ilgili bir tweet inde Þuna katýlmýyorum; bir banka operasyon öncesi dolar aldý, 2 milyar dolar kazandý; bunun için çok büyük pozisyon almasý lazým ki, böyle 1 kaldýraç yok. tepkisini verdi. Böyle bir þeyin tek bir bankaya ait olamayacaðýný kaydetti ve ancak belli merkezlerin ve piyasa belirleyici oyuncularýn, operasyondan haberi olmasý durumunda söz konusu olabileceðini kaydetti. Borsa daki deðer kaybýnda anlaþamadýlar Yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan Türkiye ekonomisine iliþkin hükümetten çeliþkili açýklamalar gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili en yüksek rakam, Manisa mitinginde ekonominin 120 milyar dolar zarar gördüðünü açýklayan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan dan geldi. Ekonomi birimlerinden konuyla ilgili açýklama beklenirken bir baþka rakamý da yeni Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala telaffuz etti. Geçtiðimiz gün TRT de bir programa katýlan Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, zararýn 104 milyar dolar olduðunu söyledi. Son olarak, ekonomi alanýndaki birçok çatý kuruluþunun baþýnda bulunan Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, daha önce ifade edilen iki rakamýn çok gerisinde kaldý. CNBC-e de canlý yayýna katýlan Babacan, Borsa da 17 Aralýk-27 Aralýk arasýnda halka açýk þirketlerin toplam 49 milyar 334 milyon dolar deðer kaybettiðini açýkladý. Ama zararýn 16 milyar 343 milyon dolarýnýn sadece pazartesi günü telafi edildiðini kaydetti. Ekonomiye iliþkin bazý parametrelerde kýsa sürede yaþanan iyileþmeden bahsetti. Babacan ýn verdiði bilgilere göre, 15 günlük operasyon sürecinde hisse senedi piyasasýnda yabancý yatýrýmcýlarýn net anlamda çýkýþý 238 milyon dolar oldu. Pazartesi günü bunun 85 milyon dolarý tekrar giriþ yaptý. Döviz hareketlerine bakýldýðýnda ise 764 milyon dolarlýk döviz çýkarken yine pazartesi günü bunun 110 milyon dolarý geri geldi. "2014 kardeþliðin yýlý olmalý" TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu, yeni yýl nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, 2023 hedeflerine doðru kocaman bir adým atmayý dilediðini belirterek, "Bu yýla baþlarken dileklerimizin ve hayallerimizin ne kadarý gerçek oldu, ne kadarý kayboldu? Bunun hesabýný elbette hepimiz içimizde yapýyoruz. Ama her yeni yýl, her yeni dönem, baþlangýçlar ve umutlar içerir için hepimizin hedefleri, beklentileri var. Ülkemiz için kardeþlik, dostluk duygularýyla bir ve birlik olmamýzý, Yüreklerimiz ayný anda ayný güzellikler için çarptýðýnda inanýyorum ki bizim önümüzde kimse duramaz Mayamýz sevgiyle, kardeþlikle yoðrulmuþ. Bu duygular bize huzuru da zenginliði de getirecektir. Türk iþ dünyasý adýna, herkesin yeni yýlýný en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. AK Partiden istifa ettikten sonra sessizliðini bozan Ýstanbul Baðýmsýz Milletvekili Hakan Þükür, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Hakan Þükür, Mehmet Ali Þahin'in kendisine atfettiði "Emirle geldi, emirle gitti" sözü için "Allah'ýn izniyle geldik" cevabýný verdi.dershane konusunun futboldan sonra en iyi bildiði konu olduðunu belirten Hakan Þükür, "20 yýldýr içinde olduðum bir konuda görüþlerimin deðer bulmamasý beni bu karara itti." dedi. ÝSTÝFA MEKTUBUNU BEN YAZDIM Ýstifa mektubunu kendisinin yazmadýðý yönündeki ithamlara sert çýkan Þükür, þunlarý söyledi: "Ýstifa mektubunu ben yazdým ama 4,5 sayfa olarak yazdým. Önümde olan 1,5 sayfa deðildi. Evdeydim, hastaydým. Eþime okudum, çok duygusal bir metin haline dönüþtü. Amacýný çok farklý yerlere götürebileceði için bu metnin içine koymadým. Bugün bu programa çýkma amacým da bu." HOCAEFENDÝ ÝLE ÝSTÝÞARE ETTÝM AK Parti'den ayrýlma kararýný bir kaç kez Fethullah Gülen Hocaefendi ile istiþare etiðini açýklayan Hakan Þükür, Hocaefendi'nin kendisine "Yukarýda Allah var. 'Hakan bey biz çok deðer verdiðimiz, ayný hasletleri paylaþtýðýmýz insanlarýn yanýnda olalým." dediðini aktardý. BUGÜN HAYIRSEVER DENÝLEN KÝÞÝLERE BÝR BAKIN "Bugün hayýrsever denilen kiþilere bir bakýn." diyen Hakan Þükür, "Bunlarý görünce çok isabetli bir karar verdiði görüyorum." ifadelerini kullandý. Hazine Müsteþarlýðý, 30 Eylül 2013 itibarýyla KÝT'lerin görev zararlarýný açýkladý. Buna göre 2013 yýlýnýn Ocak-Eylül döneminde tahakkuk eden görev zararý 836 milyon 828 bin TL, toplam görev zararý 3 milyar 752 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Toplam ödeme ve mahsubun 1 milyar 50 milyon TL olduðu ilk 9 ayda, bir sonraki döneme devir eden toplam görev zararý 2 milyar 702 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. -TKÝ'NÝN TAHAKKUK EDEN GÖREV ZARARI 236 MÝLYON TL, TOPLAM GÖREV ZARARI 1.8 MÝLYAR TL- KÝT'lerin toplam görev zararý 3.7 milyar TL 2013 yýlý 30 Eylül itibarýyla en çok görev zararý, Türkiye Kömür Ýþletmeleri'nde (TKÝ) gerçekleþti. 30 Eylül itibarýyla tahakkuk eden görev zararý milyon TL olan TKÝ'nin toplam görev zararý 1.8 milyar TL oldu. TKÝ'yi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) izledi. TMO'nun dönem tahakkuku 291 milyon TL, toplam görev zararý 1 milyar 272 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý'nýn (TCDD) dönem içinde tahakkuk eden görev zarar 297 milyon TL, toplam görev zararý ise 638 milyon TL düzeyinde gerçekleþti.

10 10 Bahçeli'den "2013 yýlýnýz geçmiþ olsun" mesajý MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, 2013 yýlýnýn "Rüþvet ve Yolsuzluk" sarmalýnýn deþifre edildiði, namuslu ve vatanperver hukuk insanlarýnýn devreye girdiði bir yýl olarak anýlacaðýný bildirdi. Bahçeli, daha düne kadar Türkiye'yi vesayetçi güçlerin tasallutundan kurtardýklarýný, çeteleri, mafyalarý, karanlýk odaklarý yendiklerini sýklýkla açýklayanlarýn þimdi devlet içinde devletten bahsetmesinin "kara mizah örneði" olduðunu belirterek, "Esasen Türkiye paralel devletin yanýnda, paralel hükümet, paralel baþbakan, paralel siyasetle yüz yüzedir" iddiasýnda bulundu. -"HER ANI SIKINTILI, HER GÜNÜ SORUNLU..."- MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Yeni Yýl nedeniyle yayýnladýðý kutlama mesajýnda "Her aný sýkýntýlý, her günü sorunlu 2013 yýlýný yoðun tartýþma, yaygýn iftira, yýldýrýcý kamplaþma, yozlaþtýrýcý bað ve baðlantýlarla geride býrakmýþ bulunuyoruz. Ne üzücüdür ki, içte ve dýþta tepkileri bileyen, sinirleri geren, öfkeleri tetikleyen ve büyük yanký uyandýran karmakarýþýk hadiseler 2013 yýlýný çekilmez yapmýþtýr. Aynen önceki senelerde olduðu gibi, Türk milleti 2013 yýlýnda kaybeden, bunalan ve dara düþen taraf olmuþtur. Kötü niyetliler 2013 yýlýnda gülmüþ, bölücüler 2013 yýlýnda umutlanmýþ, terör lobileri 2013 yýlýnda güç ve itibar kazanmýþtýr" dedi. Baþbakan Erdoðan'ýn kýrýcý üslubu, kutuplaþtýrýcý siyaseti, nefreti özendiren dili, barýþ ve kardeþliði budayan tavrýnýn þuurunu kaybederek dolduruþa gelenleri kefene büründürdüðünü kaydeden Bahçeli, "Bu itibarla yaþamayý özendirmesi ve bunu da teminat altýna almasý gerekenler çok ciddi vebal altýna girmiþtir" dedi. Yandaþlarýna kefen giydirip savaþ boyalarý sürerek pervasýzca husumet elçiliði yapanlarýn her þey bir yana insanlýðýndan bile þüphe duymak gerektiðini savunan Bahçeli, "Türkiye'nin þeklen yüzde elliye bölünmüþ, milletin huzur ve esenliðinin kabus filmlerini aratmayacak ölçüde bozulmuþ, yara bere içinde kalmýþtýr. Devlet kilitlenmiþ, ekonomi týkanmýþ, siyaset tükenmiþ, sosyal yapý daðýlmýþ, spor buruþmuþ, sanat tahrip edilmiþ, özgürlükler týrpanlanmýþ, demokrasi duraklamýþ, bireysel haklar solmuþtur. Buna karþý terörist emeller kamçýlanmýþ, çözüm ve barýþ makyajlý iþbirlikçiler, millet, milliyet ve memleket muhalifleri ihanet yarýþýnda öne geçmiþlerdir" ifadesini kullandý. Bahçeli mesajýnda þöyle dedi: "Türk milletinin tüm deðerleri ayaklar altýna alýnmýþ, bebek katilinden canisine, peþmergesinden küresel cinayet faillerine kadar tüm karanlýk simalar çýtayý yükseltmiþtir. Geride býraktýðýmýz 2013 yýlý ayrýþma, çözülme, bölünme, ihanet ve teslimiyetle dolu olduðu kadar, yolsuzluðun, rüþvetin, milletin malýna göz dikmenin ve tüyü bitmemiþ yetimin hakkýna girmenin de hüküm sürdüðü bir yýl olmaya þimdiden namzettir. 17 Aralýk'tan itibaren gündemi saran "Rüþvet ve Yolsuzluk Soruþturmasý' Türkiye'nin nasýl büyük ve tehlikeli soygun düzeniyle karþý karþýya olduðunu alenileþtirmiþtir. Rüþvet ve Yolsuzluk iddialarý dört bakaný koltuðundan etmiþ, AKP'li beþ deðerli milletvekilinin istifasýna yol açmýþ ve yasa dýþý iliþkilerin kapaðýný aralamýþtýr. Görülmektedir ki, kara para döngüsü hükümeti esir almýþtýr. Kaçakçýlýk, rüþvet, ihale mafyalarý, örgütlü suçlar hükümeti tutsak etmiþtir. Hukukun tecelli etmesi açýsýndan, Türkiye'nin aklanýp temizlenmesi bakýmýndan gündemdeki hukuki sürecin devamý mutlaka saðlanmalý, 2013 yýlý böylelikle þaibelerden arýndýrýlmalýdýr." -"DIÞ KOMPLOYA BAÐLAMAK MÝLLETÝN FERASETÝYLE ALAY ETMEK..."- Baþbakan Erdoðan'ýn mahkemelere, savcýlara ve hakimlere kara çalmasýnýn kendisini ve etrafýndakileri kurtarmaya yetmeyeceðini, bilakis þüpheleri artýrýp, suçlamalarýn doðru olduðu kanaatini güçlendireceðini kaydeden Bahçeli, "Gündemi saptýrmak, algýlarý yönetmek ve yönlendirmek amacýyla, "Rüþvet ve Yolsuzluk Soruþturmasý'ný komplolarla izah etmek, dýþ baðlantýlarla itham etmek, paralel devlete atfetmek piþkinlik þöyle dursun, milletimizin ferasetiyle alay etmektir" dedi. Daha düne kadar Türkiye'yi vesayetçi güçlerin tasallutundan kurtardýklarýný, çeteleri, mafyalarý, karanlýk odaklarý yendiklerini sýklýkla açýklayanlarýn þimdi devlet içinde devletten bahsetmesi kara mizah örneðidir. Esasen Türkiye paralel devletin yanýnda, paralel hükümet, paralel baþbakan, paralel siyasetle yüz yüzedir. Ýþte 2013 yýlýnýn son günleri bu yalýn gerçeði tümüyle ifþa etmiþtir yýlý "Rüþvet ve Yolsuzluk' sarmalýnýn deþifre edildiði, namuslu ve vatanperver hukuk insanlarýnýn devreye girdiði bir yýl olarak anýlacaktýr. -"TOPLUCA MAHKEME ÖNÜNE ÇIKARILMALILAR..."- "Rüþvet ve Yolsuzluk" çarkýna kim ya da kimler dahilse 2014'de topluca mahkeme önüne çýkarýlmasýný, devletin çalýþtýrýlmasýný, hukukun üstünlüðüne riayet edilmesini isteyen Bahçeli, "Ümit ederim ki, 2014 yýlý dürüstlüðün onaylanacaðý, yolsuzluðun, haramzadelerin ve günahkârlarýn mahkum olacaðý bir yýl olarak tarihe geçecektir" dedi. Bahçeli mesajýný, "Bu vesileyle 2014 yýlýnýn milletimiz, devletimiz, Türk-Ýslam alemi ve insanlýk için hayýrlara vesile olmasýný Cenabý Allah'tan niyaz ediyor, tüm vatandaþlarýmýn yeni yýlýný tebrik ediyorum. Önümüzdeki 365 günlük zaman diliminin, milli bütünlüðümüzün korunarak daha da saðlama alýndýðý, teslimiyetin def edildiði, demokrasimizin daha da güçlendirildiði, bölgemizde kan ve göz yaþýnýn deðil huzur, barýþ ve kardeþliðin hakim olduðu bir döneme tekabül etmesini içtenlikle temenni ediyorum" diye bitirdi. En iyi sýkýlaþtýrýcý 6 egzersiz hareketi Doðru egzersiz hareketleriyle fit bir görünüme kavuþmanýz mümkün. Personal Trainer Burhan Tozkoparan, en iyi sýkýlaþtýrýcý 6 egzersiz hareketini bizlerle paylaþtý. PLANK: Þýnav çeker pozisyonda yere uzanýn. Dirseklerinizi 90 derecelik açýyla bükerek yere yerleþtirin. Bu pozisyonda yere sadece dirsekleriniz, kolunuzun ön kýsmý ve ayak parmak uçlarýnýz deðmeli. Vücudunuz düz bir çizgi halinde kalça ve karýn kaslarý mümkün olduðunca kasýlarak bu izometrik çalýþma türünü yapabilirsiniz. Bu egzersizi 30 ar saniyeden 3 set uygulayabilirsiniz. Set aralarýnda 30 saniye dinlenebilirsiniz. AIR SQUAT: Squat temel bir harekettir. Ayný anda birden çok kasýn çalýþmasý ve kalça kaslarýný etkin biçimde çalýþtýrmasý onun vazgeçilmez olmasýnýn nedenlerinden sadece bir tanesidir. Ayaklarýnýz omuz geniþliðinde açýk, parmak uçlarýnýz karþýyý gösterecek þekilde konuþlanmalý. Hareketin yapýlýþ aþamasýnda çömelirken kalça dýþarýya çýkarýlmalý, gövde dik bir pozisyonda olmalý ve dizleriniz parmak uçlarýnýzý geçmemeli. Çömelirken nefes alýnmalý, kalkarken kontrollü bir þekilde verilmelidir. Bu faydalý egzersizi 3 set 12 tekrar yapabilirsiniz. Set aralarýnda saniye arasý dinlenebilirsiniz. LUNGE: Normal duruþ pozisyonunda bir bacak, bir adým öne doðru atýlýr. Öne doðru atýlan bacakta dizin parmak ucunu geçmemesi önemlidir. Diðer ayaðýn parmak uçlarý yerdedir. Hareket uygulanýr ve baþlangýç pozisyonuna dönülür. Ayný hareket diðer bacakla tekrarlanýr. Bacak öne atýldýðýnda nefes almak, geriye giderken nefes vermek kaidesiyle hareket uygulanýr. Bu hareket, kalça kaslarýnýn sýkýlaþmasýnda etkin bir rol üstlenmektedir. 3 set 12 tekrar uygulanabilir. Set arasýnda saniye Bloðun en yoksul iki ülkesi, 2007 yýlýnda AB'ye üye olduklarýnda diðer bazý üye ülkeler Bulgar ve Romenlere geçici olarak serbest dolaþým hakký kýsýtlamasý koymuþlardý. Romanya ve Bulgaristan vatandaþlarýnýn çalýþma haklarý ve gittikleri ülkelerin sosyal yardýmlarýndan yararlanmalarý 7 yýl boyunca sýnýrlanmýþtý. Avrupa Birliði'nin batýsýndaki bazý varlýklý ülkeler serbest dolaþým hakkýnýn tanýnmasýyla bu iki ülkeden yoðun göç baþlamasýndan kaygý duyuyor. Bükreþ ve Sofya yetkilileri ülkelerinden tüm AB ülkelerine göçmen akýný yaþanmayacaðýný ve iþ bulmak için göç etmek isteyenlerin zaten ülkeden ayrýlmýþ olduklarýný kaydediyor. 'Romen iþgali olmayacak' Romenler ve Bulgarlar AB'ye üye olduktan sonra bloktaki arasý dinlenebilirsiniz. JUMP: Ayaklarýnýz omuz geniþliðinde açýk, zýplayýp dizlerinizi karnýnýza çekerek, olduðunuz yere kontrollü bir þekilde inerek hareketi tamamlamýþ oluyorsunuz. Bu egzersizde hem bacak kaslarýnýz etkin bir biçimde çalýþýrken hem de kardiyovasküler sistem çalýþmasý yapýlýr. Bu da bir yandan sýkýlaþma, diðer yandan da vücudunuzdaki fazla yaðlardan kurtulmanýzda size yardýmcý olacaktýr.3 set 30 saniye boyunca hareket uygulanabilir. Set arasýnda 45 saniye dinlenebilirsiniz. PUSH UP: Eller omuz geniþliðinde açýk yere konmalýdýr. Bacaklar ayak parmak uçlarý yerde olacak þekilde geriye doðru uzatýlýr. Bütün vücut aðýrlýðý kollardadýr. Nefes alýnarak gövde yere indirilir ve nefes verilerek tekrar yukarýya itilir. Bacaklar gergin ve ayaklar bitiþik olmalýdýr. Birden fazla kas grubu birlikte çalýþtýðý için hem iyi bir ýsýnma egzersizi hem de vücudun kuvvetlenmesi adýna yapýlabilecek nadir egzersizlerden biridir. 3 set 12 tekrar uygulayabilirsiniz. Set aralarýnda 45 saniye dinlenmeniz sizin için yeterli olacaktýr. REVERSE LUNGE: Bu egzersizde normal duruþ pozisyonunda vücut dik bir konumda olmalýdýr. Geriye geniþ bir adým atýlýr ve diz bükülerek yere doðru çökülür. Diz yere deðmemeli fakat deðmeye yaklaþmalýdýr. Vücudun dik konumu korunmalý, önde olan bacaðýn konumu 90 derece olmalýdýr. Diz kapaðýnýn parmak ucunu geçmemesi, hareketin doðru bir biçimde uygulanmasý adýna önemlidir. Baþlangýç pozisyonuna döndükten sonra diðer bacak çalýþtýrýlmalýdýr. Vazgeçilmeziniz olacak bu egzersizde ön, arka uyluk kaslarý ve kalça kaslarý etkin bir biçimde çalýþýr.3 set 12 tekrar uygulayabilirsiniz. Set aralarýnda saniye dinlenebilirsiniz. Romanya ve Bulgaristan'a AB kýsýtlamalarý kaldýrýldý ülkelere vizesiz seyahat edebiliyorlardý. Ancak 26 ülkeden 9'u bu iki ülkenin vatandaþlarýnýn çalýþabilecekleri sektörlere geçici kýsýtlamalar koymuþtu. Fransa, Hollanda ve Belçika, Romenlerden ve Bulgarlardan çalýþma vizesi istiyordu. Ýngiltere'deyse iþverenler çalýþtýrmak istedikleri Bulgar ve Romenler için "katýlým sürecindeki ülke iþçisi" belgesi almak ve çalýþma izni baþvurusunda bulunmak zorundaydý. Romanya dýþiþleri bakanlýðý sözcülerinden Brandusa Predescu, konuyla ilgili olarak Ýngiliz basýnýnda çýkan kimi haberlerin ýrkçýlýk sýnýrýna dayandýðýný ve Romenlerle Bulgarlara karþý açýkça kampanya yürütüldüðünü söyleyerek, "Bir Romen iþgali olmayacak" dedi.letonya, lat'a veda ettibu arada Letonya bugünden itibaren euroyu, para birimi olarak benimseyerek Euro bölgesindeki 18. üye ülke oldu. Kamuoyu vicdanýndaki þüpheler giderilmeli Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, yeni yýl mesajýnda demokrasi, güçler ayrýlýðý ve yargýnýn baðýmsýzlýðý ile ilgili önemli açýklamalar yaptý. Toplumda zaman zaman görüþ ayrýlýklarýnýn yaþanmasýnýn doðal olduðunu dile getiren Gül, Belirli konularda kamuoyu vicdanýnda oluþan soru iþaretlerinin tamamen giderilmesi önem taþýmaktadýr. ifadesini kullandý. Sorunlarý hukukun üstünlüðü, adalet, þeffaflýk ve hesap verebilirlik gibi ilkelerin hâkim olduðu bir toplumsal ve siyasal ortamda, karþýlýklý anlayýþla çözmek gerektiðinin altýný çizdi. Demokrasinin güçler ayrýlýðýna dayanan kurallar ve kurumlar rejimi olduðunu hatýrlatan Cumhurbaþkaný, Kurumlarýn görev ve yetkileri de Anayasa ve kanunlarda belirtilmiþtir. Hiç kimse ve hiçbir organ, kaynaðýný Anayasa dan almayan bir yetki kullanamaz. dedi. Demokrasi ve ekonomi alanýnda geliþme saðlandýðýný belirten Gül, herkesin ayný gemide olduðunu söyleyerek istikrar vurgusu yaptý. Cumhurbaþkaný Gül, yeni yýl mesajýnda, son dönemde yaþanan geliþmelere yönelik önemli uyarýlarda bulundu. Ayný gemide olduðumuzu hatýrlatan Cumhurbaþkaný, Bu geminin her bakýmdan daha güzel ve aydýnlýk bir geleceðe doðru yoluna devam etmesi ortak sorumluluðumuzdur. ifadelerini kullandý. Toplumun dinamik yapýsý dikkate alýndýðýnda zaman zaman sorunlarýn ve bunlara yönelik görüþ ayrýlýklarýnýn yaþanmasýnýn doðal olduðunu aktardý. Demokrasi ve yargý baðýmsýzlýðýna vurgu yaptý: Tabiatýyla, belirli konularda kamuoyu vicdanýnda oluþan soru iþaretlerinin tamamen giderilmesi önem taþýmaktadýr. Bununla birlikte, bu sorunlarý hukukun üstünlüðü, adalet, þeffaflýk ve hesap verebilirlik gibi ilke ve deðerlerin hakim olduðu bir toplumsal ve siyasal ortamda, birbirimizi yaralamadan, kýrýp dökmeden, karþýlýklý anlayýþ içerisinde çözmemiz gerekiyor. Esasen ülkemizde refah ve istikrarýn sürekliliði, bu ilkelerin gözetilmesinden geçmektedir. Bunun için reformlarýn sürdürülmesinin önemine dikkat çekmek istiyorum. Demokrasi, güçler ayrýlýðýna dayanan kurallar ve kurumlar rejimidir. Kurumlarýn görev ve yetkileri de Anayasa ve kanunlarda belirtilmiþtir. Hiç kimse ve hiçbir organ, kaynaðýný Anayasa dan almayan bir yetki kullanamaz. Yeni yýlla birlikte, eski siyasi ve bürokratik alýþkanlýklarý geride býrakmalýyýz. Ýktidarý deðiþtirmenin demokrasilerdeki adresi tartýþmasýz seçimlerdir. Milletimiz siyasi konulardaki hakemlik iþlevini bugüne kadar layýkýyla yerine getirmiþ, bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir. Diðer yandan, hukuki sorunlarýn çözüm yeri de kuþkusuz baðýmsýz yargýdýr. Baðýmsýz ve tarafsýz yargý olgusunu ve algýsýný zedeleyecek tavýrlardan kaçýnmak hepimizin görevidir. Resmi burslu öðrencilerin burslarýna zam Resmi burslu öðrencilere ödenecek yurt içi aylýk burs miktarý; yüzde 20 artýþla lisans öðrencileri için 360 TL, lisansüstü öðrencileri için 720 TL olarak belirlendi. Milli Eðitim Bakanlýðýndan yapýlan açýklamaya göre, Resmi Gazete'de 26 Aralýk'ta yayýmlanan 1416 Sayýlý Kanun ve Buna Baðlý Yönetmelik Uyarýnca Yurt Dýþýnda Lisans ve Lisansüstü Öðrenim Yapan Öðrencilere Yapýlacak Ödemeler Hakkýnda Teblið, bugün itibarýyla yürürlüðe girdi. -AYLIK BURS MÝKTARI, YÜZDE 20 AR- TIÞLA LÝSANS ÖÐRENCÝLERÝ ÝÇÝN 360 TL OLDU- Yurt Dýþýnda Lisans ve Lisansüstü Öðrenim Yapan Öðrencilere Yapýlacak Ödemeler Hakkýnda Tebliðe göre, üniversitelerin öðretim elemaný ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yetiþmiþ personel ihtiyacýný karþýlamak amacýyla Milli Eðitim Bakanlýðý'nca, yurt dýþýna resmi burslu statüde öðrenime gönderilen öðrencilere ödenecek aylýk burs, ödenek ve diðer zorunlu giderlere iliþkin usul ve esaslar belirlendi. Resmi burslu öðrencilere ödenecek yurt içi aylýk burs miktarý, yüzde 20 artýþla lisans öðrencileri için 360 TL, lisansüstü öðrencileri için 720 TL oldu. Öðrencilerin aylýk burslarýnýn günlük hesaplanmasýnda; 31 çeken aylar için aylýk burs miktarý 31'e bölünerek, 30 çeken aylar için 30'a bölünerek ve þubat aylarý içinse yine 30'a bölünerek hesaplandý. Yurt dýþýnda burslu statüde lisans öðrenimi yapmaya hak kazanmýþ öðrencilerden, yurt dýþýna gönderilinceye kadar kazanmýþ olduklarý üniversitelere (hazýrlýk sýnýflarý dahil) devam edenlere, bir öðretim yýlýný aþmamak kaydýyla, lisans seviyesinde yurt içi bursu ödenecek. -ÖÐRENCÝLERÝN ÝLK ÝKÝ AYLIK BURSU PEÞÝN OLARAK ÖDENECEK- Bakanlýk ve Kurumlar hesabýna resmi burslu statüde yurt dýþýna öðrenime gönderilen öðrencilerin yurt dýþýna ilk gidiþ, bir öðrenim seviyesini (dil, yüksek lisans/doktora) bitirip diðer bir öðrenim seviyesine geçiþte geliþ-gidiþ ve öðrenim sonrasý Türkiye'ye dönüþ ekonomi sýnýfý uçak bileti ücretleri öðrencilerin baðlý bulunduklarý Bakanlýk/Kurumca karþýlanacak. Öðrenimlerini veya stajlarýný bitirip yasal süre olan iki ay içerisinde yurda dönerek zorunlu hizmet karþýlýðý bir göreve atanmalarýný isteyen resmi burslu öðrencilere, Bakanlýða hitaben verdikleri dilekçelerinin tarihi ile göreve atamalarýnýn onay tarihine kadar olan süre içerisinde üç ayý (90 gün) geçmemek üzere, lisansüstü öðrencilerine ödenen yurt içi bursu ödenecek. Yurt dýþýna yeni gönderilen resmi burslu öðrencilerin ilk iki aylýk bursu peþin olarak ödenecek.

11 SPOR 11 Alaca Belediyespor iki yeni oyuncuyu kadrosuna kattý Çorum 1. Amatör Küme A Grubunu yenilgisiz lider tamamlayan ve Play-Off'a yükselen Alaca Belediyespor zorlu maçlar öncesi kadrosunu iki yeni isim ile güçlendirdi. Bu sezon þampiyonluk hedefiyle sezona baþlayan ve grubunu ilk sýrada tamamlayan Belediyespor BAL Liginde mücadele eden Ýskilip Belediyespor'dan Hüseyin ve Ankara Süper Amatör Küme takýmlarýndan Yurtkurspor'dan Ruhi'yi renklerine baðladý. Alaca Belediyespor Kulüp Baþkaný Süleyman Eryýlmaz, bu yýl hedeflerini þampiyonluk olarak belirlediklerini ve bu doðrultuda teknik heyetinde görüþlerini alarak takýma faydalý olacaðýný düþündükleri isimlerle görüþerek gerekli transferleri gerçekleþtirdiklerini söyledi. Yeni transferlerden Hüseyin Eðer ise öncelikle eski takýmý Ýskilip Belediyespor'a ve Antrenör Nihat Armutçu'ya teþekkür ederek kalan maçlarýnda baþarýlar diledi. Eðer, Alaca'nýn beklentilerinin farkýnda olduðunun altýný çizerek, buraya en iyi þekilde hizmet etmek için geldiðini söyledi. Futbola Çorum Belediyespor'da baþlayan 1985 doðumlu Hüseyin Eðer daha sonra bir dönem Çorumspor'da forma giydikten sonra Eskiþehir de 3 ayrý takýmda ter döktü. Ardýndan tekrar memleketine dönen Hüseyin 1 yýl Çorumspor ve 1 yýlda Erzincanspor'da olmak üzere 2 yýl profesyonel ligde mücadele etti. Çorum Belediyespor ile BAL Ligine dönen Hüseyin son iki sezon da ise Ýskilip Belediyespor takýmda yer aldý Merzifon doðumlu olan, Alaca Belediyespor'un bir diðer transferi Ruhi Cihan Ývgen futbola memleketinde Merzifon Yeni Çeltekspor'da baþladý daha sonra Ankara Süper Amatör Küme Takýmlarýndan Yurtkurspor'a transfer olan Ruhi bu takýmda yedi sezon top koþturdu. SPOR SERVÝSÝ Osmancýk Badminton 1. Lig'inde Alaca Belediyesi tarafýndan organize edilen Geleneksel Voleybol Turnuvasý sonuçlandý ÞAMPÝYON KAFKASGÜCÜ Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor Badminton takýmý 1. Lige yükseldi. Ýnci Life Badminton Klasman Liginde namaglup þampiyon olan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor Badminton takýmý 1. lige yükselmeyi baþardý Aralýk tarihleri arasýnda Ankara'da yapýlan Ýnci Life Badminton Ligi Klasman Grubu'nda 8 takýmla tek devreli lig usulünde mücadele eden Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor bu mücadeleden namaglup olarak büyük bir baþarý ile adýný 1. Lig'e yazdýrdý. Müsabakalarda Barýþ Boyar, Burak Köse, Murathan Eken, Akýn Deniz, Murat Güngör, Yaren Dölcü, Ceren Özdemir ve Edanur Köybaþý'dan oluþan kadrosuyla mücadele eden temsilcimiz Ankaragücüspor, Ankara Gençlikspor, Konya Gençlikspor, Sakarya Üniversitesi, Ýstanbul Gaziosmanpaþa, Malatya Gençlikspor, Samsun Bafra Gençlikspor kulüpleri ile yaptýklarý tüm maçlarý kazandý. Osmancýk takýmýnýn baþarýlý antrenörü Barýþ Boyar Osmancýk adýna büyük bir baþarýya imza attýklarýný belirterek Osmancýk'ýn adýný Badminton 1. Lig'inde duyurmaktan büyük mutluluk duyduðunu söyledi. Boyar, bu baþarýlarý için gerekli alt yapýyý hazýrlayan ve her zaman kendilerine destek veren kulüp baþkaný Ýsmail Burak Derindere ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'ya teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ Alaca Belediyesi tarafýndan düzenlenen Geleneksel Voleybol Turnuvasý'nda geçen yýlýn þampiyonu Kafkasgücü, yine finalde Altýntaþ'ý 3-2 yenerek kupayý birkez daha kaldýrdý. Alaca Belediyesi tarafýndan sportif faaliyetler çerçevesinde geleneksel olarak düzenlenen Voleybol turnuvasý sonuçlandý. Son þampiyon Kafkasgücü, yine finalde geçen yýlki rakibi Altýntaþ'ý 3-2 yenerek kupayý kazanan taraf oldu. Bu yýl geleneksel voleybol turnuvasýna 17 takým katýldý. Takýmlar 4 grupta grup birincisi ve ikincisi olabilmek için mücadele ettiler. Turnuva oldukça çekiþmeli geçerken, izleyicilerde müsabakalara ilgi gösterdi. Final maçý öncesinde iki takým oyuncularý birbirlerine çiçek hediye etti. Turnuvada geçen yýl olduðu gibi yine Altýntaþ ve Kafkasgücü final oynadý. Oldukça çekiþmeli ve centilmence geçen final müsabakasýnda ilk seti Altýntaþ aldý. Ýlk setin ardýndan kendine gelen Kafkasgücü, müsabaka da iki seti üst üste kazanarak 2-1 öne geçti. Ancak Altýntaþ maçý býrakmayarak setleri 2-2'ye getirdi. Heyecan dozu yüksek müsabakanýn son setine aðýrlýðýný koyan Kafkasgücü maçý kazanarak kupayý birkez daha kaldýrmýþ oldu. Maçý Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Belediyespor Kulübü Baþkaný Süleyman Eryýlmaz ve voleybol severler izledi. Maçýn ardýndan kupalar sahiplerini buldu. Buna göre turnuvada Kafkasgücü birinci olurken, ikinci Altýntaþ, üçüncüler ise Feza Kýrtasiye ve Emniyetspor oldu. Takýmlara kupalarýný Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Belediyespor Kulübü Baþkaný Süleyman Eryýlmaz verdi. Ödül terinin ardýndan takýmlar protokol üyeleriyle birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi. Dostça geçen maçýn ardýndan iki takým oyuncularý sahada akardeon eþliðinde Çerkes oyunu oynadý. Baþkan Vedat Uslu, U14 takýmýnýn yeni yýlýný kutladý Osmancýkgücüspor Baþkaný Vedat Uslu kulübün U 14 takýmýna yýl baþý kutlamasý düzenledi. U 14 liginde grupta kayýpsýz lider durumda bulunan Osmancýkgücüspor U 14 takýmýna baþkan Vedat Uslu yýl baþý akþamý Hayal Cafe'de eðlence düzenledi. Müzik eðlence þeklinde geçen gecede daha sonra pasta kesildi ve geceye katýlan sporcu aileleri ile birlikte doyasýya eðlendiler. Osmancýkgücüspor Baþkaný Vedat Uslu, grupta kayýpsýz lider durumda bulunan U 14 takýmýnýn final grubunda da baþarýlý olarak kulübü baþarýlý þekilde temsil edeceklerine inancýný dile getirdi. Kulüp olarak her zaman çocuklarýnýn yanýnda olduklarýný belirten Vedat Uslu 'Sizlere güvenimiz tam. Final Grubunda da baþarýlý olacaðýnýza inanýyoruz. Amacýmýz sizlere daha iyi imkanlarda futbol oynatmak. imkanlarýmýz ölçüsünde böyle küçük þeyler yapmaya devam edeceðiz. Gelecekte de Osmancýk'ý en iyi þekilde temsil edeceðimizden kimsenin þüphesi olmasýn' dedi. SPOR SERVÝSÝ

12 Darýca 2014'ün ilk bombalarýný patlattý 3.Lig 2.Grup'ta Darýca Gençlerbirliði devre arasýnda adeta transfer taarruzuna geçerek gücüne güç kattý. Darýca 2014'e üç transferle girdi. Darýca Gençlerbirliði Yusuf Atay ve Müslüm Akdoðan'dan sonra 3 yýldýzý daha kadrosuna katarak gücüne güç kattý. Sarý yeþilli takým, Körfez FK'nýn golcüsü Ahmet, Arsinspor'un orta saha futbolcusu Tuncay ve Ümraniyespor'un sol beki Ali Fýrat'ý kadrosuna katarak devre arasýnda 5 yeni ismi renklerine baðladý. SPOR SERVÝSÝ Özbayram, bu iþi öðrende gel! Belediyespor bugün Antalya'da Çorum Belediyespor As Baþkaný Mustafa Özbayram transferde yaptýðý acemiliklerin faturasýný basýna kesmeye çalýþtý. Belediyespor Mali As Baþkaný ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram önceki gün yerel bir gazeteye yaptýðý açýklamada transfer edecekleri futbolcularýn isimlerinin basýnda yer almasý nedeniyle transferlerini gerçekleþtirmediklerini söylerken, Kayhan Arduç isimli futbolcuyu, kavga ettiði rakip takým teknik direktörüne kendi hatalarý nedeniyle kaptýrdýklarýný unuttu.hatýrlanacaðý üzere, geçtiðimiz gün gazetemizde Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað ile Mustafa Özbayram, prensip anlaþmasýna vardýklarý Anadolu Üsküdarsporlu Kayhan Arduç isimli futbolcu hakkýnda bilgi almak için, þampiyonluk yarýþýndaki en önemli rakiplerinden birisi olan Elibol Sandýklýspor Teknik Direktörü Selim Özer'i telefonla arýyorlar. Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, Çorum'- da oynanan Çorum Belediyespor-Elibol Sandýklýspor maçýnýn ardýndan Sandýklýspor Teknik Direktörü Selim Özer'e saldýrdýðýný unuturken, bu saldýrýyý unutmadýðý belli olan Sandýklýspor teknik patronu Selim Özer, adeta yöneticilik dersi vererek Kayhan Arduç'u Belediyespor'un elinden alarak kendi takýmýna transfer ediyor.almak istedikleri futbolcuyu rakip takým teknik direktörüne sorarak bir anda spor camiasýnýn tepkisini çeken Sedat Özbað ile kritik hata yapan yönetici Mustafa Özbayram yaptýklarý hata ile Belediyespor'un Kayhan Arduç transferine kendileri engel olurken, Mehmet Alaeddinoðlu transferini basýnýn yazdýðýný söyleyerek bu transferi basýnýn yüzünden gerçekleþtiremedikleri yönünde bir açýklama yaptý. BÝR DERSTE MANAVGAT BELEDÝYE BAÞKANINDAN Yerel bir gazetede yer bulan haberde, Belediyespor'un transfer etmek istediði Manavgat Evrensekisporlu Mehmet Alaeddinoðlu isimli futbolcunun adýný Çorum basýnýndan okuduðu iddia edilen Manavgat Belediye Baþkaný, Manavgat Evrensekispor baþkanýný arayarak "Rakibe neden futbolcu gönderiyorsunuz. Satmayýn kulüpte kalsýn" sözleri ile adeta Çorum Belediyespor yöneticisi Mustafa Özbayram'a ve teknik direktörü Sedat Özbað'a transferde nasýl davranýlmasý yönünde ders verdi. TEK GAZETESÝ ZARAR VERMEMEK ÝÇÝN YAZMADI Belediyespor yönetimi tarafýndan yaptýðýmýz haberlerle Belediyespor'a kasýtlý zarar verdiðimizi düþünen Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve yönetimine sezon baþýnda verdiðimiz desteði hatýrlatarak son Manavgat Evrensekisporlu Mehmet Alaeddinoðlu ile yapýlan gizli görüþmeleri Belediyespor yönetimini maddi zarar uðratmamak adýna yazmayarak destek verdik. Gazete olarak bu sözümüzü de ispatlamaya hazýrýz. ADNAN YALÇIN Çorum Belediyespor ikinci yarý kamp hazýrlýklarýna bugün Antalya'da baþlýyor. Ýlk yarýyý 30 puanla lig ikincisi olarak tamamlayan kýrmýzý siyahlýlar 10 gün sürecek olan kamp hazýrlýklarýna bugün yapacaðý tek antrenmanla baþlayacak. Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçý ile sezonun ilk yarýsýný tamamladýktan sonra 1 haftalýk iznin ardýndan 23 Aralýk'ta Çorum'da ilk etap hazýrlýklarýný tamamlayan kýrmýzý siyahlýlar yýlbaþý izninin ardýndan bugün Antalya'da ikinci etap çalýþmalarýna start verecek. Antalya Belek'te bulunan Limak Atlantik Delüx Otel'de toplanan Belediyespor kafilesi bugün ilk antrenmanýný akþam saatlerinden otelin idman sahasýnda yaptý. MAÇ PROGRAMI Ýkinci yarýnýn ilk etap çalýþmalarýný Çorum'da tamamlayan Çorum Belediyespor kamp programý dahilinde hazýrlýk maçlarýna baþlýyor. Belediyespor'unilk kesinleþen karþýlaþmalarý 4. Ocak'ta 2. Lig ekibi Körfez FK ile olurken yapýlan görüþmeler sonunda ikinci hazýrlýk maçý ise 6 Ocak'ta Fatih Karagümrük ve 10 Ocak'ta Ümraniyespor ile oldu. Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, bu 3 takým ile hazýrlýk maçlarýnýn kesinleþtiði belirtirken 8 Ocak ve 12 Ocak'ta birer hazýrlýk maçý daha yapmayý planladýklarýný ve takýmlarla görüþmeleri yürüttüklerini söyledi. ADNAN YALÇIN Transferde görüþmeler sürüyor ama Nurullah Düzyurtspor'da Orhangazi'de Componentaspor ve Orhangazispor alt yapýsýnda yetiþen daha sonra baþka takýmlara transfer olan Nurullah, devre arasý transfer döneminde Düzyurtspor ile anlaþmaya vardý. Orhangazi'de Componentaspor ve Orhangazispor alt yapýsýnda yetiþen daha sonra baþka takýmlara transfer olan Nurullah, devre arasý transfer döneminde Düzyurtspor ile anlaþmaya vardý. Sezonun ilk yarýsýný Sancaktepe Belediyespor'da geçiren ve sezon hazýrlýklarý kapsamýnda Orhangazispor ile antrenmana çýkan Nurullah Düzyurtspor ile anlaþmaya vardý. Nurullah'ýn Düzyurtspor'un yýlbaþýndan sonraki kampýna katýlmasý bekleniyor. SPOR SERVÝSÝ Ara transfer döneminde henüz hiçbir futbolcuya imza attýramayan Çorum Belediyesporlu yöneticileri sýkýntý bastýðý iddia edildi. Bugün baþlayan kamp dönemine ara transferlerini yetiþtirmek isteyen Çorum Belediyespor yönetimi görüþme halinde olduðu isimleri ardý ardýna rakip takýmlara kaptýrýrken, ismi geçtiðimiz gün yerel basýnda yazýlan Manavgat Evrensekisporlu Mehmet Alaeddinoðlu ile görüþmelerin sürdüðü de iddia edildi. BELEDÝYESPOR KÝMLERÝ ELÝNDEN KAÇIRDI Geçtiðimiz haftalarda PTT 1. Lig'e yükselmeden bahseden Çorum Belediyespor yönetimi görüþme halinde olduðu isimleri rakiplerine kaptýrmaya devam ediyor. Ara transfer döneminde ilk olarak ismi gündeme gelen futbolculardan Yusuf Akay, Darýca Gençlerbirliði'ne transferi kesinleþirken, Deniz Sert Erzurum Büyükþehir Belediyespor, Kayhan Arduç ise Elibol Sandýklýspor ile anlaþtý. ADNAN YALÇIN Çorumspor bugün toplanýyor Ýkinci yarý hazýrlýklarýna Çorum'da baþlayacak olan Çorumspor bugün toplanýp ilk çalýþmasýný yeni teknik direktör Hasan Atalay idaresinde yapacak. Hazýrlýklara start verecek olan kýrmýzý siyahlýlar bir yandan da ara transfer görüþmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Hasan Atalay'ýn raporu doðrultusunda transfer çalýþmalarýný yürüten Çorumspor yönetimi, transferde ilk olarak Sultangazisporlu Fesih Oluç ile anlaþmýþ, bu futbolcunun ardýndan Bayrampaþaspor profesyonel forma giyen kaleci Akýn Öðüt Cora, Vefasporlu forvet Osman Atalay Demirtaþ ve Akçaabat Sebatspor'dan Yusuf Demir ile kesin anlaþmaya varýldýðý ve bu futbolcularýnda bugün Çorum'a gelmesi bekleniliyor. GÖRÜÞMELER SÜRÜYOR Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak ikinci yarýya daha güçlü bir kadroyla girmek adýna çalýþmalarýný aralýksýz sürdürdüklerini ve son olarak kendilerine önerilen Emirdaðsporlu Anýl Durdemir ile görüþmelere baþladýklarýný söyledi. Baþkan Ispanak, görüþmelerin devam ettiði Akçaabat Sebatspor'dan Bedrettin Habiboðlu ile de anlaþma saðlayacaklarýný umduðunu söyledi. ADNAN YALÇIN

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE Çorumlu esnaftan örnek uygulama Ýhtiyacý olana hediye pide Sadýk Ercan ýn sahibi olduðu Ercan Pide Salonu, Ramazan Ayý nda örnek bir uygulamaya imza atýyor. Hayýrseverlerin katkýlarýyla gerçekleþtirdiði

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Baca deðil kanser borusu

Baca deðil kanser borusu Ülkemizdeki baz istasyonlarý tam defilelik! Ne estetik bir dizayn bu... Ya bir yapay palmiyenin tepesine gizlenmiþ, ya da baca diye evin damýna! Sanki maskeli balo! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül

Detaylı