T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 59 NUMBER: 2010/11 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER GENEL STAT ST KLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE ROMAN D LLER FRANSIZCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...58 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer...88

8 630 TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H...124

9 000 GENEL KONULAR 020 (2) O uz, Esin Sultan. Türk Devriminin Günüç, Selim - Murat Kayri. Türkiye'de nternet Ba ml l k Profili ve nternet Ba ml l k Ölçe inin Gelifltirilmesi: Geçerlik-Güvenirlik Çal flmas. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (39) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 V c l, O uzhan. fl Dünyas ile Stratejik Bütünleflme: Bilgi Teknolojileri Yönetiflimi. Bilim ve Teknik 44(516) , ss SA , (1) Yavuz, U ur - U ur Bakan. Türkiye'de Web Tabanl Haber Sitelerinin Tasar m-ergonomi Düzeylerinin Karfl laflt rmal Analizi. Sanat Dergisi (18) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , B BL YOGRAFYA Borrel, Eugène. Yirminci Yüzy lda Türk Musikisi s na Katk. Folklor/Edebiyat 10(38) 2004, ss SA , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Aktafl, M. Sema - Ruhan Ar. Kütüphanecilik. Standard 49(582) , 57. s SB Politikalar ve Türkiye'de Kütüphane Kurumunun Geliflimine Etkileri. Cumhuriyet Tarihi Araflt rmalar Dergisi 6(12) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Demir, Musa. "Olufl Mecmuas " Üzerine Bir ncelem. Türk Kültürü 3(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA Erflan, Mesut. Eskiflehir Halkevi ve Halk Evi Dergisi. Cumhuriyet Tarihi Araflt rmalar Dergisi 6(12) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Yamaçl, Ruflen - Leyla Y. Tokman. Eskihisar'da Osman Hamdi Kona : Mu la, Yata an, Turgut. Evrensel Kültür (227) , ss SB , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Yavuz, U ur - U ur Bakan. Türkiye'de Web Tabanl Haber Sitelerinin Tasar m-ergonomi Düzeylerinin Karfl laflt rmal Analizi. Sanat

10 Dergisi (18) 2010, ss. Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, Türkçe ve ng. özet ss SB SA , , 300, FELSEFE VE PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Chanter, Tina. Heidegger ve Feminizm. ngilizceden çeviren: Rüya Kal ntafl, Cogito (64/Özel say : Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, ss SA SB , , (5) Gözkân, H. Bülent. Kant'tan Heidegger'e Varl n Anlam Meselesi. Cogito (64/Özel say : Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, ss SA (6) Gündo an, Ali Osman. 30 Y l Sonra. Türk Yurdu 30(279) , ss. 110 (2) yi, Sevgi. Heidegger'de "Logos"un Çaça, Eda. Dasein' n Yaln zl n n Yeri. Cogito (64/Özel say : Yazg ya Vecibesi. Cogito (64/Özel Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, say : Heidegger: Varl n Çoban ) ss. 2010, ss SA SA , (3) Ç rakman, Elif. mgelemin Ifl nda: Heidegger'de Özgürlük ve Zaman. Cogito (64/Özel say : Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, ss SA (4) Duman, Musa. Heidegger's Encounter with Metaphysics. Mukaddime (2) 2010, ss. Türkçe, ng. ve Kürtçe özet SA , 190 Ejder, Özge. Heidegger Düflüncesinde S k nt Kavram Üzerinden Modernite Elefltirisi. Cogito (64/Özel say : (7) Keskin, Eda. Varl k ve Zaman'daki Yabanc laflma Kavram n n Marksist Bir Analizi. Cogito (64/Özel say : Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, ss SA Levinas, Emmanuel. Martin Heidegger ve Ontoloji. Frans zcadan çeviren: Elis Simson, Cogito (64/Özel say : Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, ss SA , 110 Marcuse, Herbert. Heidegger ve Siyaset [Söylefli] Konuflan: Frederick Olafson; ngilizceden çeviren: Bahad r Turan, Cogito (64/Özel say :

11 Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, ss SA , 300, (8) Ökten, Kaan H. Girifl'e Girifl: Varl k ve Zaman' n "Girifl" K sm Hakk nda Notlar. Cogito (64/Özel say : Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, ss SA Cengiz, Yunus. Kâdî Abdülcebbâr' n Bilgi Sisteminde Alg -Ak l liflkisi. Mukaddime (2) 2010, ss. Türkçe, ng. ve Kürtçe özet SA , 120 Kula, Onur Bilge. Yaz nsal Özgürlük. Hürriyet Gösteri (302) , 6-9. ss SB , (9) Su, Süreyya. Varl k ve Sanat. Cogito (64/Özel say : Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, ss. 130 NORMAL ÜSTÜ 1996 SA , 700 (PARANORMAL) OLAYLAR 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Arpac, Murat. Yurtsuz Zoon Politikon Olarak nsan. Cogito (64/Özel say : Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, ss SA , (2) Bayraktar, Fulya. "Öteki"ne Felsefî Bir Bak fl. Türk Yurdu 30(279) , ss SB Bayat, Fuzuli. Irk Bitig'de Sosyal ve Mitolojik Konular. Folklor/Edebiyat 10(38) 2004, ss SA , BEL RL FELSEF OKULLAR Arsel, lhan. fieriat Dünyas nda Egemen K l namayan Ak lc Düflünce. Bilim ve Ütopya 16(197) , ss SC , 140 Becermen, Metin. Nietzsche'de "Güç stemi" ve Hakikat liflkisi Üzerine Bir nceleme. Uluda Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 19(19) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (1) Gülenç, Kurtul. Bilim, Düflünme ve Varl k: Heidegger'de Fenomenolojik Hermeneutik. Cogito (64/Özel say : Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, ss. 3

12 150 PS KOLOJ 150 (6) Göka, Erol. Yak n n Kaybeden Çocuklara Yaklafl m. Diyanet (239) 150 (1) Ak n, Ahmet. Self-Compassion and Interpersonal Cognitive Distortions. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (39) 2010, 1-9. ss. ng. ve Türkçe özet , ss SC (7) 1986 SA 48 Günüç, Selim - Murat Kayri. 150 Türkiye'de nternet Ba ml l k Profili ve nternet Ba ml l k Ölçe inin Gelifltirilmesi: Geçerlik-Güvenirlik Çal flmas. Hacettepe Üniversitesi 150 (2) E itim Fakültesi Dergisi (39) 2010, Ayd n, M. fievki. "Biliyor Ama ss. Türkçe ve ng. özet. Yapm yor mu?" Diyanet (239) , ss SC (3) Çetin, Özer. Jung Psikolojisinde Rüya. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 19(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Demir, Remzi. lk Psikoloji Kitab m z: Gâyetü'l-Beyân fî Hakîkati'l- nsân. Bilim ve Ütopya 16(197) , ss SC (5) Do an, Tayfun. Sosyal Görünüfl Kayg s Ölçe i'nin (SGKÖ) Türkçe Uyarlamas : Geçerlik ve Güvenirlik Çal flmas. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (39) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (8) Gürsoy, Necmettin. ntihar Üzerine [Söylefli] Konuflan: U ur lyas Canbolat, Diyanet (239) , ss SC (9) Internationalizing the Historya of Psychology [Kitap Tan tma] Tan tan: fieyma Turan, slâm Araflt rmalar Dergisi (24) 2010, ss. ng. özet SB (10) Kul, Mehmet - Recep Tayfun - Cevdet Zengin. çerik Analizi Ifl nda: Kad nlar n Suç Korkusu veya Güvensizlik Alg s. Kriminoloji Dergisi 2(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 360 Önem, Evrim. The Relationship Among State-Trait Anxiety, Foreign Language Anxiety and Test Anxiety in an EFL Setting. Dil Dergisi (148) 4 -

13 6.2010, ss. ng. ve Türkçe özet. 180 (3) 1991 SA 88 Alper, Ömer Mahir. Varl k ve nsan: 370, 150 Kemalpaflazâde Ba lam nda Bir Tasavvurun Yeniden nflas [Kitap 150 (11) Tan tma] Tan tan: Mehmet Zahit Özer, M. Murat - Özkan Çelik - Halil Tiryaki, slâm Araflt rmalar Akbafl. The Predictive Value of IQ on Dergisi (24) 2010, ss. Delinquency: A Test of Competing 1998 SB 278 Explanations. Kriminoloji Dergisi 180 2(2) , ss SA (4) 150, 300 Arsel, lhan. fieriat Dünyas nda 170 ET K (AHLAK FELSEFES ) Balc, Ceyhun. Genetik Testler: lkeler Belirlendi mi? Bilim ve Ütopya 16(197) , 79. s SC , (1) Özgen, Mehmet Kas m. Bursal Mehmet Tahir'in Ahlak Kitaplar m z Adl Eseri. Bilimname (18) 2010, ss SA Egemen K l namayan Ak lc Düflünce. Bilim ve Ütopya 16(197) , ss SC , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (7) 180 (1) Ac duman, Ahmet - Berna Arda. Er- Râzî Hamidiye 1013 Üzerine Bir nceleme. Bilim ve Ütopya 16(197) , ss SC , 180 (2) Ako lu, Muharrem. Mu'tezilî Düflüncede Tarihî K r lma Evreleri. Bilimname (19) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Cengiz, Yunus. Kâdî Abdülcebbâr' n Bilgi Sisteminde Alg -Ak l liflkisi. Mukaddime (2) 2010, ss. Türkçe, ng. ve Kürtçe özet SA , (6) Çelikkol, Suat. Farabi'nin Toplum Görüflü. Bilimname (19) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Karaman, Hüseyin. Ebû Bekir Er- Râzî'nin Bir Mülhit Olarak Portresi. Bilim ve Ütopya 16(197) , ss SC (8) Reconstructing the Concept of Mind between al-ghazâlî and Ibn Rushd in the Light of Contemporary Philosophies. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 19(2) 2010, ss. ng. özet.. Metin Arapça 1988 SA

14 180 (9) Stroumsa, Sarah. Abu Bakr Al-Razi "Sayg n" Bir Özgür Düflünür. Çeviri: Cenk Özda, Bilim ve Ütopya 16(197) , ss SC Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, ss SA , 700 Duman, Musa. Heidegger's Encounter with Metaphysics. Mukaddime (2) 2010, ss. Türkçe, ng. ve Kürtçe özet SA , MODERN BATI FELSEFES 190 (4) 190 (1) Ada, Turhan. II. Meflrutiyet Döneminde R za Tevfik ve Felsefî Yaklafl mlar. Cumhuriyet Tarihi Araflt rmalar Dergisi 6(12) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Ejder, Özge. Heidegger Düflüncesinde S k nt Kavram Üzerinden Modernite Elefltirisi. Cogito (64/Özel say : Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, ss SA , 300, SA (5) 190 yi, Sevgi. Heidegger'de "Logos"un Arpac, Murat. Yurtsuz Zoon Politikon Olarak nsan. Cogito (64/Özel say : Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, ss SA , (2) Becermen, Metin. Nietzsche'de "Güç stemi" ve Hakikat liflkisi Üzerine Bir nceleme. Uluda Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 19(19) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 120 Chanter, Tina. Heidegger ve Feminizm. ngilizceden çeviren: Rüya Kal ntafl, Cogito (64/Özel say : Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, ss SA , (3) Direk, Zeynep. Heidegger'in Sanat Anlay fl. Cogito (64/Özel say : 6 Yeri. Cogito (64/Özel say : Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, ss SA , (6) Levinas, Emmanuel. Martin Heidegger ve Ontoloji. Frans zcadan çeviren: Elis Simson, Cogito (64/Özel say : Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, ss SA , (7) Öner, Ani Ceylan. "Bütün Büyük fieyler F rt nada Durur" Cogito (64/Özel say : Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, ss SA , (8) fievki, Abdullah. Emmanuel Levinas Ayn l n Reddi ya da 'Öteki'nin Felsefesi. Hürriyet Gösteri (302)

15 , ss. 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA (9) Topakkaya, Arslan. Diltheys Kritik 290 HIR ST YANLIK an Kants Zeitlehre. slâm Araflt rmalar Dergisi (24) 2010, DIfiINDAK D NLER ss. ng. ve Türkçe özet. 290 (1) 1998 SB 278 Aç ky ld z, Birgül. Yezidiler: Bir 190 Toplumun, Kültürün ve Dinin Tarihi [Kitap Tan tma] Tan tan: Ramazan Aras, Mukaddime (2) 2010, ss. Türkçe, ng. ve Kürtçe özet. 190 (10) Zimmerman, Michael E. Heidegger'in Nietzsche Yorumunun Geliflimi. ngilizceden çevirenler: Kurtul Güvenç, Aflk n nanç Duru, Cogito (64/Özel say : Heidegger: Varl n Çoban ) 2010, ss SA SA D N 290 (2) 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Turan, Süleyman. Alexander Duff ve H ristiyan Tarihinin lk Misyon Kürsüsü. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (29) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA Erdal, Tu çe. Sineman n Esin Kayna Olarak Mitoloji. Türk Kültürü 3(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 290 Jeffery, Arthur. Bîrûnî'nin Karfl laflt rmal Dinler Tarihine Katk s. Çeviren: Muhammet Tarakç, Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 19(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 280 HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 280 (1) Tarakç, Muhammet. Kalvinizm'de Kader Anlay fl. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 19(2) Aigle, Denise. Tarih Oluflturan Mit. Çeviren: Ramazan Ad belli, Bilimname (19) 2010, ss SA , (1) Akgül, Muhittin. Kur'an' n lk Muhaf zlar "Vahiy Kâtipleri" Diyanet lmi Dergi 46(4) , 7

16 ss. Türkçe ve ng. özet. Fakültesi Dergisi (29) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA SA (2) Albayrak, Ahmet. Kur'an Ö retimine 297 (8) Hedefler Taksonomisinin Uygulan fl. Bayam, Abdulkadir. Hak Dini Kur'an Diyanet lmi Dergi 46(4) 10 - Dili'ndeki Arapça fiiirlerin Temel , ss. Türkçe ve ng. Kaynaklarla Mukayesesi. Bilimname özet. (19) 2010, ss SA SA , (3) Altuntafl, Halil. Vuslat Alg s ve Hac badeti. Diyanet (239) , ss SC (4) Apak, Adem. Günümüzde Hz. Peygamber'in (sav) Do ru Anlafl lmas Üzerine Düflünceler. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 19(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (9) Bayam, Abdulkadir. Hak Dini Kur'an Dili'ndeki Arapça fiiirlerin Temel Kaynaklarla Mukayesesi. Bilimname (18) , ss SA , (10) Baz, brahim. Tavaf Kalbe Yap l r. Diyanet (239) , ss SC SA (11) 297 (5) Benli, Abdullah. Kur'an Tan m ndaki Azimli, Mehmet. Bedir Savafl Çerçevesinde Baz Mülahazalar. Bilimname (18) 2010, ss. Unsurlar n Tahlili. Bilimname (18) 2010, ss. Türkçe özet. Türkçe özet SA SA (12) 297 (6) Bulut, Mehmet. Din Hizmetlilerinin Bâkiler, A. Tûba. Kâinat Atomunun Çekirde i. Diyanet (239) , ss 1969 SC SC , 350 Mahallinde Yetifltirilip Mahallinde stihdam Tecrübesi. Diyanet (239) , ss. 297 (7) 297 (13) Balc, srafil. Hz. Peygamber'in Büyüker, Kâmil. Hacdan Önce, Savafllar nda lahi Yard m. Ondokuz Hacdan Sonra: Tevhidin May s Üniversitesi lahiyat 8

17 Hayat m zdaki Akisleri. Diyanet (239) , ss SC (14) Cebeci, Suat. Kur'an Ö retim Gelene i Olarak Haf zl k E itimi. Diyanet lmi Dergi 46(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (29) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA (18) Görener, brahim. Ademin Cennetten Yeryüzüne nifli. Bilimname (18) 2010, ss SA The Criteria of Ta'zir. slâm Araflt rmalar Dergisi (24) 2010, ss. Metin Arapça. ng. ve Türkçe özet. 297 (19) 1998 SB 278 Gündüzöz, Soner. Uzak Ufuklara 340, (15) Demir, Ahmet shak. Cem Dergisi'nin Bak fl Aç s yla Kerbelâ. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (29) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA Demiray, Mustafa. Hak Zâil Olmaz: Roma, Türk ve slâm Hukuklar nda Eksik Borç [Kitap Tan tma] Tan tan: Sevinç Bildik, slâm Araflt rmalar Dergisi (24) 2010, ss. ng. özet. Oldu u Kadar ç Dünyam za Yapt m z Manevi Bir Yolculuk: Hac. Diyanet (239) , 4-7. ss SC (20) Güven, fiahin. Muhammed Ferid Vecdi ve El-Mushafu'l-Müfesser simli Tefsiri. Bilimname (19) 2010, ss SA (21) 1998 SB 278 Hz. Peygamber (s.a.s.)'in slam'a 340, 297 Davet Elçilerinden Abdullah b. Huzâfe (r.a.) Diyanet (239) , 297 (16) ss. Duman, M. Zeki. slam'da Namaz ve Teheccüd (Ve Namaz çin Seçilmifl Özel Ayetler) [Kitap Tan tma] Tan tan: Ömer Özbek, (19) 2010, ss SA Bilimname 297 (17) Düzenli, Muhittin. Metin Tenkidi Aç s ndan lel Eserleri bn Ebî Hâtim'in lel Adl Eseri Özelinde SC (22) sakov, Bat bek. K rg z Konar Göçerlerinde Din ve Di er nançlar (Etnografik De erlendirme) Türk Kültürü 3(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA

18 297 (23) ss. ng. ve Türkçe özet. Kahraman, Abdullah. Kurban badeti ve Dinimizdeki Yeri. Diyanet 1991 SA 67 (239) , ss. 297, 950, SC (24) Kahraman, Hüseyin. Hadislere Göre Namazda Kahkaha ile Gülmenin Abdeste Etkisi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 19(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (25) Karaman, Fikret. Hac Yolculu unda Hat ralar ve Arkadafll k. Diyanet (239) , ss SC (29) Kiraz, Celil. Suyûtî'nin Hâfliyesi, fiâmî, Hocazâde ve Zebîdî'nin Risâleleri Ba lam nda Beyzâvî ve Tefsiri ve 'tizâl Tart flmalar. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 19(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (30) Korkmaz, Mehmet. lahiyat Fakültesi Ö rencilerinin Fakülteyi Tercih Nedenleri: Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Örne i. Bilimname (18) 2010, ss. Türkçe özet SA (26) Karsl, brahim Hilmi. mtihan: Kurt, Abdurrahman. Sosyo- Yeryüzündeki Olgunlaflma Ekonomik Dengenin Oluflumunda Serüvenimiz. Diyanet (239) slam' n Rolü. Uluda Üniversitesi , ss. lahiyat Fakültesi Dergisi 19(2) 1969 SC , ss. Türkçe ve ng. özet SA (27) 300, 297 Kâtibî, Gaydâ Hazne. Evveliyyâtü'lfütûh: Hurûbü'r-ridde fi'l- slâm [Kitap Tan tma] Tan tan: Hilal Livao lu, 297 (31) slâm Araflt rmalar Dergisi (24) Menekfle, Ömer. Varl ktan Hiçli e 2010, ss. Akmak. Diyanet (239) , 1998 SB ss SC (28) El-Khamis, Ulrike. fiiili in fiampiyonu Olarak Hüsrev Perviz? Edinburgh Kraliyet Müzesindeki Erken Dönem Safevi Minyatür Tasvirine Yak ndan Bir Bak fl. Çeviren: Hayrunnisa Çakmakç, Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (29) 2010, (32) Monnot, Guy. Kur'an'da Din Düflüncesi ve Dönüflü. Çeviren: Ramazan Ad belli, Bilimname (18) 2010, ss SA

19 Ocak, Ahmet Yaflar. Türkiye Tarihçili inde Türkler ve slâmiyet: (Osman Turan' n Çal flmalar Üzerine K sa Bir Bak fl) Türk Kültürü 3(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Dergisi (24) 2010, ss. özet SB (38) 1974 SA 166 Özer, Salim. çkinin (Alkollü 956.1, 297 çeceklerin) Yasaklanmas nda Fukahan n Esas Ald Ölçüler. Bilimname (18) 2010, ss. Türkçe özet. 297 (33) 2004 SA 19 Okumufl, Ejder. Kur'an'da Toplumsal 297 Çöküfl. Diyanet lmi Dergi 46(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (39) 1963 SA 4 Özervarl, M. Sait. bn Teymiyye'nin (34) Ö müfl, Harun. Yedi Harf Meselesi. slâm Araflt rmalar Dergisi (24) 2010, ss. ng. özet SB (40) 297 (35) Özarslan, Selim. Dihlevî'ye Göre slam' n Sembolleri/fieair-i slam. Bilimname (18) 2010, ss. Türkçe özet SA (36) Özdemir, Mehmet Nadir. nsan Haklar Ba lam nda Hz. Peygamber'in Köleli e Yaklafl m. Bilimname (19) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (37) Özer, Hasan. Molla Hüsrev'in er- Risâle fi'l-velâ's, Molla Gürânî'nin Reddiyesi ve Molla Hüsrev'in Cevab : Tahkikli Neflir. slâm Araflt rmalar 11 ng. Düflünce Metodolojisi ve Kelâmc lara Elefltirisi [Kitap Tan tma] Tan tan: Recep Erkmen, slâm Araflt rmalar Dergisi (24) 2010, ss SB The Problem of Ta'hir al-bayân in slamic Law. slâm Araflt rmalar Dergisi (24) 2010, ss. Metin Arapça. ng. ve Türkçe özet SB (41) Sarm fl, brahim. Hz. sa ve Mesih nanc [Kitap Tan tma] Tan tan: Merve Seyis, Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (29) 2010, ss SA (42) Serdar, Murat. Ehl-i Sünnet nanc nda Kerâmetin mkân ve Vukû'u Problemi. Bilimname (19) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA

20 297 (43) Shah-Kazemi, Reza. Justice and Remembrance: Introducing the Spirituality of mam Ali [Kitap Tan tma] Tan tan: Feyza Ifl k, slâm Araflt rmalar Dergisi (24) 2010, ss SB (44) Sülün, Murat. Sanat Eserini Ayetle Bezemenin Felsefesi -Mabed Örne inde- Diyanet lmi Dergi 46(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 740 fieker, Fatih M. Kutadgu Bilig Tasavvufî Aç dan Nas l Okunabilir? slâm Araflt rmalar Dergisi (24) 2010, ss. ng. özet SB SA 4 810, (45) Tekin, Mustafa. Kur'an' n "Hayat"laflmas nda Özel Gün ve Gecelerin mkân. Diyanet lmi Dergi 46(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (46) Toksar, Ali. Din ve Vicdan Özgürlü ü Ba lam nda Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Yap lmas Gereken Muamele. Bilimname (19) 2010, ss SA (47) 1965 SA 47 Turgay, Nurettin. 330, 300 Tabiunun/Tabiilerin Tefsir lmindeki Yeri. Bilimname (18) 2010, ss SA (48) Türcan, Saliha. Ferrâ'n n K raatlere Yaklafl m Tarz. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (29) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA (49) Ünal,. Hakk. Hacc Anlamak. Diyanet (239) , ss SC (50) Y lmaz, Hasan. Kur'an' n Ana Konular na Dair Baz Tasnifler. Diyanet lmi Dergi 46(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 TOPLUM B L MLER 300 (1) Akbafl, Halil - M. Murat Özer. The Evolution of Social Disorganization Theory: From Systemic Model to Collective Efficacy Theory. Kriminoloji Dergisi 2(2) , ss SA Akduran, Özgün. Yerel Yönetimde Toplumsal Cinsiyete Duyarl Bütçeleme: Kad nlar için mi? Eflitlik için mi? ktisat Dergisi (514) , ss. Türkçe ve ng. özet.

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

Lisans ve MBA Programlar çin

Lisans ve MBA Programlar çin I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Lisans ve MBA Programlar çin flletmelerde YÖNET M ve ORGAN ZASYON Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 4.

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

1839-1939. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü. Prof. Dr. Feroz Ahmad

1839-1939. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü. Prof. Dr. Feroz Ahmad T Ü R K S A N AY C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E T A R H 1839-1939 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Prof. Dr. Feroz Ahmad Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2004-3: Aral k ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Dünyadaki çal flanlar n yar s günde 2 dolarl k yoksulluk s n r alt nda yafl yor ILO ya göre verimlilik art fl n ve insana yak fl

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı