itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi"

Transkript

1 itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin Ard ndan / Zekai Celep - Kadir Güler Önce Afete Yaklafl m ve Bak fl Aç s De iflmeli / Naci Görür Deprem Yönetmeli i, Yap Sto u ve Kentsel Dönüflüm / M. Hasan Boduroğlu Mizah Mühendisçe Yapmak: fiaka Dergisi / Tuncay Zorlu

2

3

4 6 Kentsel Dönüflüm Prof. Dr. Nilgün Ergun, Prof. Dr. Handan Türko lu MART-HAZ RAN/ 2012 SAYI: Van (2011) Depremlerinin Ard ndan Prof. Dr. Zekâi Celep, Prof. Dr. Kadir Güler Önce Afete Yaklafl m ve Bak fl Aç s De iflmeli Prof. Dr. Naci Görür Deprem Yönetmelikleri, Yap Sto u ve Kentsel Dönüflüm Prof. Dr. Hasan Boduro lu Geleneksel Yap lar ve Mühendislik Müdahaleleri Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. O uz Müftüo lu, Prof.Dr. K.Kutgün Eyüpgiller, Doç.Dr. Yegan Kahya, Doç.Dr. Deniz Mazlum, Y.Doç.Dr. Gülsün Tanyeli, Y.Doç.Dr. Y ld z Salman, Y.Doç.Dr. Zeynep Eres, Ö r.gör.dr. Nilüfer Yöney, Dr. Umut Almaç Deprem Zirvesi 2012: stanbul Depreme Haz rlan yor! Mu? Erdo an Bayraktar, Prof. Dr. Hasan Boduro lu, Prof. Dr. Mikdat Kad o lu, Semih Turhan, Vedat Gürgen, Faruk Göksu, Aziz Yeniay Daha yi Bir Gelecek çin Mühendislik ENKA n n 55 Y ld r De iflmeyen Hedefi 54 Mizah Mühendisçe Yapmak: fiaka Dergisi Doç. Dr. Tuncay Zorlu 90 Genç Baflar TÜ den Haberler Briç Vak f tan Haberler Atamalar TÜ VAKFI DERG S TÜ VAKFI DERG S mtiyaz Sahibi: TÜ Vakf ad na Prof. Dr. Muhammed fiahin Yaz flleri Müdürü: Hatice Yaz c fiahinli Yay n Kurulu: Prof. Dr. Y ld z Sey (Yay n Kurulu Baflkan ) Y. Müh. Naci Endem Dr. Y. Müh. (Mimar) Do an Hasol Prof. Dr. Mete Tapan Prof. Dr. O uz Müftüo lu Prof. Dr. Tahsin Yomral o lu Prof. Dr. Suat Küçükçiftçi Hatice Yaz c fiahinli Editör: Hatice Yaz c fiahinli Katk da Bulunanlar: Pakize Kaya, Asl Erinç Grafik Uygulama: Murat Ece Yönetim Yeri: TÜ Vakf Merkezi TÜ Maçka Yerleflkesi Teflvikiye - ST. Tel: (0 212) Fax: (0 212) Bask : Cenkler Matbaac l k brahim Karao lano lu Cd. No: 7 / A Seyrantepe - STANBUL Tel: (0212) Yay n Türü: Yayg n, Süreli e-posta: Bu dergide yay mlanan imzal yaz lar sahiplerinin görüflünü yans tmaktad r. Dergiyi ve Yay n Kurulu nu ba lay c nitelik tafl maz. TÜ Vak f Dergisi'nde yay nlanan yaz ve foto raflardan kaynak belirtmek kofluluyla al nt yap labilir.

5

6 bu say da TÜDeprem ve Kentsel Dönüflüm De erli Okurlar, TÜ lüler için Türkiye deki geliflmeleri bilimsel bilgiler üzerinden izlemek ve de erlendirmek, e itim/ö retim/araflt rma d fl ndaki görevleri için örnek gösterilebilir. Son günlerde kentlerimizin gelece i ve kent kültürümüz aç s ndan önemli bir dönüm noktas na gelmifl bulunuyoruz. Resmi Gazete de 31 May s 2012 Tarihinde yay mlanan 6306 say l Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönüfltürülmesi Hakk ndaki Kanun un uygulamaya geçmesiyle mevcut kentlerimizin gerek yap sal gerekse kültürel bak mdan yaflayaca dönüflümün her yönüyle de erlendirilmesi gerekti ine inanarak 59. say - m z Kentsel Dönüflüm konusuna ay rd k. Kuflkusuz, amaç Üniversitemizin bilgisini ilgililere sunmak ve düzeyli bir tart flmaya açmakt r. Konuyu de iflik bilim dallar ndan befl makale ile sizlere sunuyoruz. Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlamas Bölümü ö retim üyeleri Prof. Dr. Nilgün Ergun ve Prof. Dr. Handan Türko lu Kentsel Dönüflüm bafll kl yaz - lar nda konuyu genifl bir bak fl aç s yla ele alarak yeniden yap land rman n sosyal, kültürel ve ekolojik etkilerinin göz ard edilmemesi zorunlulu unu önemle vurguluyorlar. Yönetmelikler ve yap mda dikkat gerektiren hususlar üzerindeki görüfllerini son Van depreminde yapt klar incelemeler üzerinden aç klayan Van (2011) Depremlerinin Ard ndan adl yaz lar yla anlatan, nflaat Fakültesi ö retim üyeleri Prof. Dr. Zekai Celep ve Prof. Dr. Kadir Güler, binalar n y k m nda inflaat sürecinde rol alan herkesin pay oldu unu yaz n n bafl nda özellikle belirtiyor. Maden Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür Önce Afete Yaklafl m ve Bak fl Aç s De iflmeli adl makalesinde bugüne kadarki bak fl aç s n n yetersizli- ini, depreme dayan ks z binalar y k p yerine yeni binalar n yap lmas yla bir sonuca var lamayaca görüflünü savunarak yeni yaklafl mlara iliflkin öneriler yapmaktad r. Yürürlü e giren kanunun itici gücünün kentlerimizin büyük bir kesimini risk alt nda tutan deprem olmas nedeniyle, konuya deprem mühendisli i aç s ndan yaklaflan Türkiye Deprem Vakf Baflkan Prof. Dr. Hasan Boduro lu nun Deprem Yönetmelikleri, Yap Sto u ve Kentsel Dönüflüm konulu yaz s, bu bilim alan n n baflka ülkelerde ve Türkiye deki geliflimini anlatmakta ve özellikle üzerinde durulmas gereken hususlar n alt n çizmektedir. Mimarl k Fakültesi Restorasyon biriminde görevli on ö retim eleman, koruma projelerinde geleneksel yap malzemeleri ve yap m tekniklerinin yap mühendisli i alan nda gerekli ilgiyi ve itinay görmeyerek ihmal edildi ini ve bunun geleneksel yap lar n korunmas nda sorun yaratt n anlatarak ilgililere uyar da bulunuyorlar. Bu say m z n ana konusu olan Kentsel Dönüflüm, 1-7 Mart Ulusal Deprem Haftas içinde Türkiye Deprem Vakf n n düzenledi i Deprem Zirvesi s ras nda ele al nd. Bu toplant da konuflulanlar genifl bir özet olarak sizlere aktar ld. Deprem araflt rmalar konusunda Türkiye-Japonya iflbirli inin 60. y l için TÜ Deprem Mühendisli i ve Afet Yönetimi Enstitüsünce düzenlenen çal fltay ve TÜ mezunlar nca kurulan ENKA n n 55. y l - na ait tan t m yaz lar da özet olarak dergimizde yer ald. Birço umuz, herhalde y llar aras nda Mühendis Mektebi ö rencilerinin fiaka adl bir mizah dergisi yay mlad klar n bilmiyoruz. Fen- Edebiyat Fakültesi nsan ve Toplum Bilimleri Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. Tuncay Zorlu, Mizah Mühendisçe Yapmak: fiaka Dergisi bafll alt nda bu dergiyi bize tan t yor. Her say m zda oldu u gibi bu say m zda da TÜ den ve TÜ Vakf ndan haberler, ö renci baflar lar n n yan s ra mezunlar m zla ilgili atamalar ve aram zdan ayr - lan mezunlar m z yer al yor. 60. say m zda buluflmak üzere, sayg lar - m zla. Prof. Dr. Y ld z Sey Yay n Kurulu Baflkan 4

7

8 Deprem ve Kentsel Dönüflüm itü vakf dergisi Küreselleflmenin Fiziksel Mekândaki Yans malar Kentsel Dönüflüm Kentsel dönüflüm, faaliyet alan ve do as gere i, mevcut kentlerin yap s ve birçok insan n fiziksel, sosyal ve ekonomik gelece i üzerinde büyük etki yapmaktad r. Bir kentte yaflayanlar ve faaliyetlerini etkiledi i kadar flehrin bütün geleneklerini de etkiler. Genellikle mekân organize eden ve yeni geliflme perspektifleri sunan fiziksel müdahaleler içerse de mevcut sosyal ve ekonomik dokuyu da etkilemekte ve kentsel çevrenin fiziksel biçimini iyilefltirirken, ayn zamanda insanlarla kentsel mekan aras ndaki psikolojik ve duygusal iliflkileri de de ifltirmektedir. Prof.Dr. Nilgün Ergun Prof.Dr. Handan Türko lu TÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlamas Bölümü Küresel yeniden yap lanma sürecindeki ekonomik de iflimler, ulusal ölçeklerde ele al nan politikalar n da yönünü belirlemifltir. Günümüzde kentler, küreselleflmenin rekabet gerektiren süreçlerinde dünya kentleri içindeki konumlar n kazanabilmek için varl klar n ekonomik, sosyal ve politik güçlerle birlikte sürdürmek zorunda ve küresel dönüflüme ayak uydurmak durumunda kalm fllard r. Bu nedenle kentsel alanlar, sa l kl bir çevre oluflturmak ve toplumsal ç karlar amac yla yeniden planlanmakta ve yeniden infla edilmektedir. Kentsel dönüflüm, genel olarak, kentlerin eskiyen, y pranan ve çöküntü alanlar haline gelen bölgelerinin y k p yeniden yapma, canland rma, sa l klaflt rma yoluyla yeniden kimlik kazanmas ve küresel de iflimlere ayak uydurmas için bir araç olarak tan mlanmaktad r. Kentsel dönüflüm, kent parçalar n n kullan m biçimine toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik amaçlarla d flar dan bir müdahale sonucunda gerçekleflmektedir. Kentsel dönüflüme konu olan alanlar olarak yasad fl yap laflma nedeniyle oluflan sa l ks z gecekondu bölgeleri, kaçak binalar n bulundu u alanlar, do al afet riski yüksek alanlar, tarihi yap sto unun yo un oldu u kent merkezinde bak ms zl k nedeni ile eskiyen alanlar, ifllevini yitiren kent merkezleri, terk edilmifl ya da boflalt lm fl fabrika, liman gibi ekonomik ömrünü doldurmufl olan kent bölümleridir. Kentsel dönüflüm ile, yap laflm fl mekâna daha iyi bir kullan m getirmek amaçlan r. Yeni, yaflanabilir kent merkezleri yarat - l r, tarihi binalar fiziksel ve ekonomik yaflanabilirlik için restore edilir, kullan labilir konutlar, fiyat ve ekonomik s n f olarak de er kazan rken bazen de tarihi binalar kaybolur, konutlar ve mahalleler yok edilir, insanlar yerlerinden edilir. Kentsel dönüflüm, faaliyet alan ve do as gere i, mevcut kentlerin yap s ve birçok insan n fiziksel, sosyal ve ekonomik gelece i üzerinde büyük etki yapmaktad r. Bir kentte yaflayanlar ve faaliyetlerini etkiledi i kadar flehrin bütün geleneklerini de etkiler. Genellikle mekân organize eden ve yeni geliflme perspektifleri sunan fiziksel müdahaleler içerse de mevcut sosyal ve ekonomik dokuyu da etkilemekte ve kentsel çevrenin fiziksel biçimini iyilefltirirken, ayn zamanda insanlarla kentsel mekân aras ndaki psikolojik ve duygusal iliflkileri de de ifltirmektedir. 6

9 Nilgün Ergun - Handan Türko lu itü vakf dergisi Kentsel dönüflüm, genellikle alan n üzerindeki nüfusun, flehrin baflka bir k sm na yeniden yerlefltirilmesini içermektedir. Yeniden yerlefltirme; genellikle kent merkezinden uzakta, izole çevrelerde infla edilmifl, e itim ve sa l k gibi donat lara eriflimin s n rl oldu u, büyük ölçekli konut projelerine olmakta ve ifl olanaklar n azaltarak burada yaflayanlar n fakirli- ini de artt rmaktad r. Nüfus için yer de- ifltirme sadece maddi maliyet de il, ayn zamanda sosyal ve duygusal maliyet de getirmekte, alan n yeniden yap lanmas ndan sonra insanlar ayn alanda yeniden konutland r lsalar bile mahallenin dönüflümünün sosyal yap üzerinde kaç - n lmaz bir psikolojik etkisi olmaktad r. Özellikle çocuklar ve yafll lar gibi nüfusun en hassas kesiminde ciddi psikolojik travmaya yol açabilecek uzun süreli bir al flma dönemine ihtiyaç duyulmaktad r. Yönetimler insanlar n yer de ifltirmesinin ekonomik maliyetlerini karfl layabilmekte, psikolojik maliyetler ise genellikle göz ard edilmektedir. Bu nedenle yeniden yerlefltirme, kentsel dönüflüm sürecinin en önemli bileflenidir ve özel bir önemi vard r. Kentsel dönüflüm süreci içindeki di er bir kritik konu, özgün kent kültürünün korunmas d r. Kent kültürü, yap laflm fl çevre ve sosyal yap aras ndaki iliflkinin geliflimi ile yak ndan iliflkilidir. Bir özgün kültürün fiziksel ve sosyal izlerinin kayb, bir kültürün yok olmas na yol açar. Kentsel dönüflümle kentin do al, sosyal ve yap laflm fl çevresine getirilen de ifliklikler, kent kültürünün üzerinde ciddi bir etki yapabilir. Yerel kültürün korunmas için çevrenin ve toplumun daha fazla korunmas n n öneminin yan nda, kültür de çevrenin ve toplumun geliflmesi için gereklidir. Bu nedenle dönüflüm sürecinde yerel kültürü tahrip etmemek, kentsel çevrenin bilinçli bir dönüflümüyle gelifltirmeyi sa lamak önemli olmaktad r. Fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak çevre verilerinin belirlenmesi ve bu verilere fiekil: stanbul da 5366 say l kanun kapsam nda belirlenen yenileme alanlar. Yönetimler insanlar n yer de ifltirmesinin ekonomik maliyetlerini karfl layabilmekte, psikolojik maliyetler ise genellikle göz ard edilmektedir. Bu nedenle yeniden yerlefltirme, kentsel dönüflüm sürecinin en önemli bileflenidir ve özel bir önemi vard r. göre kentsel dönüflümde kararlar al nmas gereklili i, kentsel dönüflümün alana özgünlü ünü vurgulamaktad r. Görüldü ü gibi kentsel dönüflüm, sadece fiziksel ve finansal bir olgu de il, ayn zamanda sosyolojik, kültürel, ekonomik, yasal ve politik bir konu da olan çok boyutlu ve karmafl k bir süreçtir. Müdahale edilen kent parças n n, kenti ve kent çevresini büyük ölçeklerde etkilemesinden dolay büyük önem tafl maktad r. Kentsel dönüflümün ba l oldu u kriterlerin çok fazla olmas, stratejilerin zamana ve mekâna göre farkl laflmas n, pek çok bilim dal ndan beslenmesini gerektirmektedir. Politikac lar n ve tasar mc lar n birleflmesini, sosyologlar, ekonomistler, mühendisler, mimarlar, planc lar ve peyzaj mimarlar gibi uzmanlar n birlikte çal flmas n gerekli k lmaktad r. Avrupa da özellikle AB politikalar çerçevesinde 1990 l y llarda kamu sektörü, özel sektör ve halk kat l m ortakl n n söz konusu oldu u yönetiflim formülüyle beraber kat l mc l k kavram ortaya ç km flt r. Aktörlerin planlamaya ve proje sürecine kat l m, yeni ortakl klar, projelerin yönlendirilmesi, kaynak sa lanmas, örgütlenme, organizasyon, halk n e itimi ve bilinçlendirilmesi önem kazanm flt r. Günümüzde, bu aktörlerden halk kat l m n n, sürecin bir parças olarak önemli oldu u vurgulanmaktad r. Yerel halk n sorunlar n n-ihtiyaçlar n n bilinmesi ve buna göre çözüm önerileri 7

10 Nilgün Ergun - Handan Türko lu tore ederek soylulaflt rmas ve kent merkezlerindeki veya çeperindeki çöküntü alanlar n n yerel yönetimler eliyle özel yasal kolaylaflt rmalar yard m yla yenilemesi gibi uygulamalar görülmektedir li y llarda ise inflaat flirketlerinin uluslararas pazara aç lmas ve inflaat sanayinin geliflmesi ile kentsel dönüflüm yasalarda yer almaya bafllam flt r y l nda ç kar lan 4966 say l yasa ile, 2985 say l Toplu Konut Kanununda önemli de iflikler yap lm fl, bu yasayla Toplu Konut daresi ne (TOK ) konut sektörü ile ilgili flirketler kurmak veya kuitü vakf dergisi getirilmesi özel sektör riskinin azalt lmas nda da etkili olabilmektedir. Kamu ve özel sektörün yan nda gönüllü kurulufllar, sivil toplum örgütleri, farkl toplumsal kesimler yer alm fl, tarihi ve kültürel miras ile ekonomik geliflme aras ndaki ba n önemi anlafl lm fl, kentsel dönüflümde kentsel koruma kavram da ön plana ç kmaya bafllam flt r. Türkiye deki Uygulamalar Kentsel dönüflüm, Türkiye'de 1980'lerin sonunda küreselleflmenin etkilerinin giderek güçlenmesi, biçim de ifltirmesi ve bunun fiziksel mekândaki yans malar ile yerel yönetimlerin gündeminde yer almaya bafllam flt r lar n sonlar ndan itibaren dönüflüm projeleri önem kazanm fl, terk edilen sanayi alanlar ve ifllevini yitirmifl liman alanlar gibi büyük alanlar n dönüflümü gündeme gelmifltir. Bu alanlar n dönüflüm projelerinin elde edilmesi Kent kültürü, yap laflm fl çevre ve sosyal yap aras ndaki iliflkinin geliflimi ile yak ndan iliflkilidir. Bir özgün kültürün fiziksel ve sosyal izlerinin kayb, bir kültürün yok olmas na yol açar. Kentsel dönüflümle kentin do al, sosyal ve yap laflm fl çevresine getirilen de ifliklikler, kent kültürünün üzerinde ciddi bir etki yapabilir. amac ile yar flmalar aç lm fl, ancak bu projeler ve yar flmalar, ço unlukla kentsel tasar m projesi ad alt nda, salt fiziksel mekân n düzenlenmesi ve yeni bir ifllevin verilmesi amac n tafl yan yaklafl mlar içermifltir. Son y llara kadar eski merkezlerin yeniden canland r lmas, rehabilite edilerek flehre yeniden kazand r lmas yerine, yeni yerleflimler daha çok desteklenirken, daha önceki dönemlerde yasallaflan kentsel alanlar n ve eski kent merkezlerinin yenilenme ihtiyac daha ön plana ç km flt r. Bu dönemde kent çeperlerinde ana arterler boyunca geliflmifl gecekondu mahallelerinin veya kaçak yap laflmalar n belediyeler taraf ndan y k larak yenilenmesi, orta ve alt orta gelir grubunun kent içi apartmanlar n n mal sahipleri taraf ndan iyilefltirilmesi, üst gelir kesimin kent merkezindeki tarihi veya eskimeye yüz tutmufl konutlar sat n alarak ve res- BB nin planlad Stratejik Kentsel Dönüflüm alanlar ndan Kartal için ünlü mimar Zaha Hadid e yapt r lan proje. 8

11 Nilgün Ergun - Handan Türko lu itü vakf dergisi Tarihi Miras n Korunmas na Yönelik Kentsel Dönüflüm: Haydarpafla Yenileme Alan rulmufl flirketlere ifltirak etmek, yurtiçi ve yurtd fl ndaki konut d fl nda do rudan veya ifltirakleri arac l yla proje gelifltirmek, alt yap ve sosyal uygulamalar yapmak veya yapt rmak, idareye kaynak sa lanmas n teminen kar amaçl projelerle uygulamalar yapmak veya yapt rmak gibi görevler ve yetkiler verilmifltir. Yine bu yasayla TOK ye ferdi ve toplu krediler vermek, köy mimarisinin geliflmesine, gecekondu alanlar n n dönüflümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projeleri kredilendirmek gibi görev ve yetkiler de verilmifltir. Bu görev ve yetkilerle Toplu Konut daresi (TOK ), gerek kentin çeflitli alanlar ndaki konut projeleri ve gerekse kentsel dönüflüm yenileme projelerindeki planlay c, uygulay c rolü ile konut üretimi politikalar içinde önemli bir yere ulaflm flt r. Kentsel dönüflüm; de erlenen gecekondu alanlar nda yaflayanlar n, kentin d fl nda bulunan, rant daha düflük, kentle iliflkisi daha az olan yerlere do rudan ya da dolayl olarak gitmelerini sa layarak, çok önemli bir araç olarak kullan lmaktad r tarihli 5216 say l Büyükflehir Belediyeleri Kanunu nun 69. maddesinde, Belediye; düzenli kentleflmeyi sa lamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alan ihtiyac n karfl lamak amac yla belediye ve mücavir alan s n rlar içinde, özel kanunlar na göre korunmas gerekli yerler ile tar m arazileri hariç, imarl ve alt yap l arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi sat n almak, kamulaflt rma yapmak, bu arsalar trampa etmek, bu konuda ilgili di er kamu kurum ve kurulufllar ve bankalarla ifl birli i yapmak ve gerekti inde onlarla ortak projeler gerçeklefltirmek yetkisine sahiptir denilmekte, 73. maddesinde ise Belediye, Büyükflehir belediyeleri kentin geliflimine uygun olarak eskiyen kent k - s mlar n yeniden infla ve restore etmek; konut alanlar, sanayi ve ticaret alanlar, teknoloji parklar ve sosyal donat lar oluflturmak, deprem riskine kars tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amac yla kentsel dönüflüm ve geliflim projeleri uygulamakla görevlendirilmektedir say l Büyükflehir Belediyesi Kanunu, 5393 say l Belediye Kanunu ve 5301 say l l Özel daresi Kanunu, yerel yönetimlerin yerel aktörlerin kat l m yla mekânsal ve Kentsel dönüflümün ba l oldu u kriterlerin çok fazla olmas, stratejilerin zamana ve mekâna göre farkl laflmas n, pek çok bilim dal ndan beslenmesini gerektirmektedir. Politikac lar n ve tasar mc lar n birleflmesini, sosyologlar, ekonomistler, mühendisler, mimarlar, planc lar ve peyzaj mimarlar gibi uzmanlar n birlikte çal flmas n gerekli k lmaktad r. kurumsal stratejik planlar üretmesini flart koflmaktad r y l nda ç kar lan 5273 say l kanun ile toplu konut kanununda yine önemli de ifliklikler yap lm fl, TOK, Gecekondu dönüflüm projesi uygulayaca alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerden konut uygulama alan olarak belirledi i alanlarda veya valiliklerce toplu konut iskân sahas olarak belirlenen alanlarda; her tür ve ölçekteki imar planlar n yapmaya, yapt rmaya ve tadil etmeye yetkili k l nm flt r y l nda ç kar lan 5366 say l Y pranan Tarihi Ve Kültürel Tafl nmaz Varl klar n Yenilenerek Korunmas ve Yaflat larak Kullan lmas Hakk nda Kanun ile y pranan ve özelli ini kaybetmeye yüz tutmufl; kültür ve tabiat varl klar n koruma kurullar nca sit alan olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlar n n, bölgenin geliflimine uygun olarak yeniden infla ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donat alanlar oluflturulmas, tabiî afet risklerine karfl tedbirler al nmas, tarihi ve kültürel tafl nmaz varl klar n yenilenerek korunmas ve yaflat larak kullan lmas amaçlanmaktad r. Bu yasayla sadece sit alanlar nda, il özel idarelerinde il genel meclisi, belediyeler- 9

12 Nilgün Ergun - Handan Türko lu Afet Riski ve Kentsel Dönüflüm Türkiye de büyük kentlerdeki kaçak yap laflman n büyük boyutlara ulaflmas ve ülkenin büyük bir k sm n n deprem riski alt nda bulunmas kentsel dönüflüm projelerini h zland rm flt r y l nda meydana gelen Büyük Marmara depremi, kentlerin yenilenmesi gereklili ini bir kez daha ortaya koyarken kentsel dönüflüm de daha çok konuflulmaya, tart fl lmaya bafllanm flt r. 19 milyon yap n n bulundu u ülkemizde, bu yap lar n %67 sinin ruhsats z, %60 n n 20 yafl ndan yukar, %40 n n güçlendirme gerektirdi i düflünülürse yap sal önlemlerin önemi anlafl labilir y l nda ç kan Yap Denetim Yasas, yap denetimi alan nda önemli bir aflama olarak kabul edilebilir. Risk azaltma hedeflerine yaklaflan bir giriflim olarak Yap Denetimi Yasas ve bu yasa çerçevesinde oluflturulan düzenlemeleri bu iflleyiflin, denetçilerin do rudan iflveren taraf ndan ücretlendirilmeleri nedeniyle, yeterince güçlü bir önlem oluflturamad yak nmalar yayg nd r. Öncelikle oluflturulan yeminli teknik bürolar n iflleyifli ile ilgili sorunlar n varl, yasan n önce sadece 19 ili kapsamas ve nihayet TOK nin yap sal denetimden muaf olmas, yasaitü vakf dergisi Deprem Master Plan ndan sonra pilot bölge seçilen Zeytinburnu dönüflüm projesinin kat l mc bir süreç olarak tasarlanmas ve halk n bafl ndan beri sürecin içinde yer almas projeyi di erlerinden daha avantajl bir duruma tafl m flt r. TOK, son derece genifl yetkilerle donan p ülkenin her köflesinde her alanda söz sahibi olurken, TOK uygulamalar ; kent plan ndan ba ms z plan yapma yetkisi, yap denetiminden muaf olmas, yüksek bloklar fleklinde her yere ayn tip yerleflme tasar m ile yaklafl lmas, baz durumlarda ekolojik yönden hassas veya riskli alanlara yap laflma kararlar ile elefltirilere u ram flt r. de belediye meclisi taraf ndan belirlenecek ve bakanlar kurulu taraf ndan kabul edilecek yenileme alanlar n n yenilenmesini amaçlamaktad r say l kanun ile kendinden önce ve sonra haz rlanan kanun tasar lar asl nda tek bir ortak amaca hizmet etmektedir. Bu amaç, özel olarak belirlenecek kentsel alanlar n fiziksel, sosyal ve ekonomik anlamda yenilenmesidir. Bugün özellikle tarihi nitelikli alanlarda gerçeklefltirilen kentsel yenileme uygulamalar 5366 say l kanunun yasal bünyesinde flekillendirilmektedir y l nda yap lan de iflikliklerle 5609 say l kanunda Bay nd rl k Bakanl n n yetkisinde olan, Belediye s n rlar içindeki alanlarda gecekondu slah bölgeleri, gecekondu tasfiye bölgeleri, gecekondu önleme bölgelerinin s n r onay n n yap lmas yetkisi TOK ye verilmifl, mar ve Islah Planlar n n, TOK denetiminde belediyelerce haz rlanmas sa lanm flt r. TOKI kentsel dönüflüm sürecinde belediyelerin önemli bir paydafl olarak ortaya ç km flt r ve gerek kendi yasas ve gerekse kentsel yenileme ile ilgili di er yasalardan gelen yetki ve güç ile kentsel yenileme konusunda kentsel rant n yarat lmas ve bölüfltürülmesi ile ilgili çok önemli bir aktör konumuna getirilmifltir ten 2003 e kadar hazine arazileri üzerinde 43,000 konut birimi üreten TOK, 2003 den 2010 a kadar 430,000 konut birimi üretmifl olup, gelecek y llar içinde 500,000 konut birimi daha üretmeyi hedeflemektedir. TOK nin uygulamalar n n %14 ü kentsel dönüflüm, %3 ü afet konutlar, %1 i k rsal konut kapsam alt nda gerçeklefltirilmifltir. TOK, son derece genifl yetkilerle donan p ülkenin her köflesinde her alanda söz sahibi olurken, TOK uygulamalar ; kent plan ndan ba ms z plan yapma yetkisi, yap denetiminden muaf olmas, yüksek bloklar fleklinde her yere ayn tip yerleflme tasar m ile yaklafl lmas, baz durumlarda ekolojik yönden hassas veya riskli alanlara yap laflma kararlar sebebiyle elefltirilere u ram flt r. Ayr ca tüm dönüflüm projeleri de iflik seviyelerde toplumsal reaksiyona hedef olmufltur. Baflakflehir de ev sahipleri, evlerin küçüklü ünden ve yerleflmenin izole konumundan yak nm fllar, belediye, sosyal programlar düzenlemek zorunda kalm flt r. Sulukule örne indeki gibi bölgede yaflayan romanlar bölgeden uzaklaflt r p oturduklar bir bölgenin yok edilmesi, bir k sm n n da kültürlerinin çok d - fl nda yüksek bloklar n bulundu u flehir d fl bir alana tafl nmak zorunda kalmalar toplumsal tepkilere yol açm flt r. 10

13 Nilgün Ergun - Handan Türko lu itü vakf dergisi Yaln zca afet risklerinin azalt lmas fleklinde bir yaklafl m yeterli olamaz. Öte yandan, afet risklerinin azalt lmas ve kentsel dayan kl l n art r lmas da sadece yap lar n yenilenmesi ve yap sal çevreye odaklanan bir konu de ildir. Elbette yap sal güvenlik önemlidir. Ancak afetlere karfl direncimiz art r lmaya çal fl l rken do aya, tarihe ve topluma karfl yeni bir afet riski oluflturmamaya gayret göstermemiz gerekir. n n sadece yap n n strüktürüne odaklanmas, yasaya iliflkin yak nmalar aras nda yer almaktad r y l nda mar Yasas kapsam nda da afet yönetimi ve risk azaltma konusu gündeme gelmifltir ve her ölçekteki imar plan nda jeolojik ve mikro bölgeleme verilerinin kullan lmas n flart koflmaktad r. Dönüflüm alanlar ndan bir di eri, Fikirtepe. mar planlar n n haz rlanmas nda tehlikelerin göz önüne al nmas, risk azaltma hedeflerine her yönüyle yan t verecek biçimde olmal d r. Oysa yürürlükteki imar yasas, bu düzenlemelere karfl n yaln zca yerbilimsel aç dan tehlikeli görülen bölgelerin çizimlerde hangi teknikle gösterilece ine iliflkin birkaç yönetmelik tan m ile s n rl kalm flt r. Örne in risk azaltma ile ilgili önemli bir konu olan deprem s ras nda ve sonras nda önemli tehlike içeren tehlikeli maddelerin yer seçimi konusunda henüz tehlikeli madde depolama ile ilgili net bir standart getirilememifltir. Afet risklerinin azalt lmas konusunda önemli bir araç olarak görülen kentsel dönüflüm çabalar, uzun bir süredir ülke gündemindedir y l ndan beri üzerinde çal fl lan yasa tasar s n n amac, eskiyen ve özelli ini kaybetmifl kent bölgelerinin kentin geliflimine uygun olarak yeniden infla ve restore edilmesi, konut alanlar, ticaret alanlar, turizm ve kültür alanlar sosyal donat alanlar oluflturulmas ; deprem risklerine karfl tedbirler al nmas veya kentin tarihi ve kültürel dokusunun korunarak yenilenmesidir. Bu tasar, kanun yap c lar n as l amac n n tüm kentsel alanlarda özel yenileme bölgesi belirlemek oldu unu göstermektedir. Tasar da ba ms z olarak ele al nm fl görünen kentsel dönüflüm konusunda deprem tehlikesi bir gerekçe olarak gösterilmifl olmakla birlikte, riskli alanlar n belirlenmesi, toplu yenileme ve yerel topluluklar n örgütlenerek ortakl klar kurabilmesi, bu sürece uygun finansal yöntemler ve planlama araçlar, özendirici sosyal projeler gibi tamamlay c mekanizmalar gelifltirilebilmifl de ildir. Bu dönemde baflta büyükflehir belediyeleri olmak üzere birçok belediye, de iflik ölçeklerde kentsel dönüflüm projelerini uygulamaya koymufltur. stanbul Büyükflehir Belediyesi, planlad - kentsel dönüflüm uygulamalar n üç grupta toplam flt r: - Stratejik Kentsel Dönüflüm: Kartal (330 Ha), Maltepe-Dragos (31,5 Ha), Cendere-Silikon Vadisi (230 Ha),Ayamama Bas n Aks (230 Ha), Küçükçekmece Kumsal (180 Ha), - Tarihi Miras n Korunmas na Yönelik Kentsel Dönüflüm Haydarpafla Yenileme Alan (129 Ha), Beyo lu- Perflembe Pazar (8,5 Ha), Süleymaniye (93,9 Ha), Beyo lu -Tarlabafl (2 ha). - Deprem Odakl Kentsel Dönüflüm: Fikirtepe (131 Ha), Okmeydan (175,5 Ha), Bayrampafla (11,3 Ha), Zeytinburnu Sümer Mahallesi: (1700 KB-17,1 Ha Konut, 4,6 Ha Ticaret). TOK projelerinin %40 n stanbul daki dönüflüm projeleri oluflturmaktad r. Bu projeler, Belediyelerle yap lan anlaflmalar sonucunda yerinde dönüflüm veya bofl bir alanda sosyal donat ve yeflil alan ilavesi ile gerçeklefltirilmifltir. Bunlar aras nda kitelli-baflakflehir, Bafl büyük-maltepe, Oruç Reis-Esenler, Kayabafl -Küçükçekmece, Ayazma/Tepeüstü-Küçükçekmece, Bezirgan Bahçe-Küçükçekmece uydu kentler fleklinde, Baflakflehir ise (5100 KB) ise afet risklerinin azalt lmas amac yla infla edilen konut alanlar d r y l nda, 2005 tarihli Belediye Yasas n n 73. maddesi geniflletilerek beledi- 11

14 Nilgün Ergun - Handan Türko lu Sonuç Türkiye de kentsel yenileme süreci, çeflitli siyasi ve ekonomik de iflimlerden etkilenerek günümüze gelmifltir. Dünyadaki uygulamalar n gerisinde seyreden bu süreç, dünyadaki örneklerden kendiitü vakf dergisi Kentsel dönüflüm uygulamas n n bafllad Tarlabafl dan beri önemli ad mlar n at ld ülkemizde, uygulamada özellikle mahalle ölçe inde sorunlar yaflanmaktad r. Afet risklerinin azalt lmas nda arazi kullan m kararlar n n verilmesi hayati önem tafl maktad r. Arazi kullan m kararlar n n pazar n yönlendirdi i bir kararlar zinciri olarak de il, sürdürülebilirlik ve risk azaltma çerçevesinde oluflturulmas gerekmektedir. yelerin kentsel dönüflüm konusunda yetkileri art r lm flt r. Yerel yönetimler aç s ndan bak ld nda, olas afet zararlar n n azalt lmas na yönelik faaliyetlerinin bafl nda, imar planlar n haz rlamak, yap denetimi yapmak, can ve mal güvenli ini koruyacak di er önlemleri almak ve uygulamak gelmektedir. Olas afet zararlar n azaltmaya yönelik flehirsel çevre ile ilgili stratejilerin risk analizi sonucunda ortaya ç kan bulgulara göre gelifltirilmesi önemlidir. Risk azaltma faaliyetleri, ayn zamanda toplumun deste ini ve kat l m n gerektirir. Yerel yönetim yasalar, planlama kapsam nda afet zararlar - n n azalt lmas ile ilgili ilkeler yan nda, planlama sürecinde kat l mla da ilgili ilkeler öngörmektedir. Yeni yerel yönetim kanunlar, her ne kadar karar verme süreçlerine tam kat l m ile ilgili belirsiz ifadeler içeriyor olsa da yerel yönetim süreçlerine kat l m bir flekilde somut yapt r mlarla öngörmektedir. Deprem Master Plan ndan sonra Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Fatih ilçeleri incelenmifl ve sismik olarak en hassas ve yap sto u en hassas bölgelerden biri ve arazi de eri aç s ndan de- erli bir bölge olarak Zeytinburnu kentsel dönüflüm için öncelikli alan olarak belirlenmifltir. Zeytinburnu, Fatih, Küçükçekmece, Bayrampafla, Ba c lar, Güngören, Bahçelievler bölgelerinde yaklafl k bina araflt r larak 1/3 ünün riskli oldu u saptanm flt r. Zeytinburnu Sümer ve Merkez Efendi mahallelerinin Deprem Master Plan ndan sonra pilot bölge seçilmesi, Büyükflehir ve Zeytinburnu Belediyesi nin kat - l mc bir süreç olarak tasarlanmas ve halk n bafl ndan beri sürecin içinde yer almas, projeyi di erlerinden daha avantajl bir duruma tafl m flt r. Kentlerimizdeki riskler, yaln zca kaçak ve dayan ks z yap laflmadan kaynaklanmamaktad r. Yetersiz aç k alanlar, gelifligüzel altyap flebekeleri, düzensiz yap laflma biçimi ve yüksek yo unluklar, tehlikeli komfluluklar, acil durumlarda baflvurulacak tesislerin dayan ks zl ve yanl fl konumland r lmalar, denetimsiz sanayi kurulufllar, vb. do rudan fiziki düzenlemeleri ilgilendiren yönlerdir. Bunlara yönetsel yetersizlikler de eklenebilir. Çevre kirlili i, ekosisteme duyars zl klar n getirdi i sel felaketleri, ormanlar n, sulak alanlar n ve k y lar n do al yap lar n n kaybedilmesi, gelifligüzel verilmifl planlama kararlar ile ekosistemlerini h zla kaybetmektedir. Son günlerde Türkiye nin gündemine giren Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönüfltürülmesi Hakk nda Kanun tasla tart fl lmaktad r. Her fleyden önce kentlerin dönüflümü konusunun a rl kl olarak afet riskli alanlar n dönüflümü fleklinde düzenlenmesi dar kapsaml bir yaklafl md r. Kentlerin yenilenmesi çok yönlü bir yaklafl m gerektirir. Kentler yenilenirken içinde bulunduklar dönemin fiziksel ve sosyo-ekonomik koflullar ve kentte yaflayanlar n sorunlar ele al nmal d r. Yaln zca afet risklerinin azalt lmas fleklinde bir yaklafl m yeterli olamaz. Öte yandan, afet risklerinin azalt lmas ve kentsel dayan kl l n art r lmas da sadece yap lar n yenilenmesi ve yap sal çevreye odaklanan bir konu de ildir. Elbette yap sal güvenlik önemlidir. Ancak afetlere karfl direncimiz art r lmaya çal - fl l rken do aya, tarihe ve topluma karfl yeni bir afet riski oluflturmamaya gayret göstermemiz gerekir. Yasa tasla n n bu anlamda do ay, tarihi ve toplumu koruyan tüm yasalar (madde 9), bu sürecin olmazsa olmaz kat l mc l, plan bütünlü ünü devre d fl b rakmaya çal flarak daha bafllang çta pek çok sorun bar nd rd görülmektedir. 12

15 C M Y CM MY CY CMY K

16 Nilgün Ergun - Handan Türko lu itü vakf dergisi ne ders almay baflaramadan, günlük ekonomik politikalar n etkisinde kalm flt r. Kentsel dönüflüm mekânsal ve sosyal bir gerekliliktir. Ancak kent planlamas nda bütüncül bak fl önemlidir. Dönüflüm projelerine odaklanmak, planlamay ihmal etti i ve parçac bir yaklafl m sergiledi i için riskli yönleri bulundurmaktad r. Kentsel dönüflüm projelerinde; fiziksel mekân n dönüfltürülmesinin yan nda problemin sosyal ve kültürel boyutlar - n n da dikkate al nmas, alan n özelliklerine göre farkl problemlere farkl çözümler üretilmesi gerekmektedir dan beri önemli ad mlar n at ld ülkemizde, uygulamada özellikle mahalle ölçe inde sorunlar yaflanmaktad r. Afet risklerinin azalt lmas nda arazi kullan m kararlar n n verilmesi hayati önem tafl maktad r. Arazi kullan m kararlar n n pazar n yönlendirdi i bir kararlar zinciri olarak de il, sürdürülebilirlik ve risk azaltma çerçevesinde oluflturulmas gerekmektedir. Öte yandan, bu süreçte kamu kurumlar n n ve belediyelerin risk azaltmay kapsayan bir planlama anlay fl n benimsemeleri önem kazanmaktad r. Günümüzde stanbul baflta olmak üzere, Türkiye nin birçok kentinde farkl alanlarda birçok proje, farkl yaklafl mlarla ortaya at lmaya devam etmektedir. Kentsel dönüflüm yap lacak alanda sosyokültürel ve sosyoekonomik yap s na göre alternatif modellerin üretilmesi gerekirken ço u zaman, kentin en çok rant getirecek alanlar seçilmektedir. Belediyelerin kamu yarar düflüncesi ve gerçekten ihtiyaç olmas ndan daha çok, kaynak yaratmak ve ekonomik kayg lar nedeniyle kentsel dönüflüm projelerini uygulamak istedikleri görülmektedir. Çok büyük yat r mlar n gerçekleflti i ve gerçekleflece i bu alandaki uygulamalar, rant kavgas riski ile karfl karfl yad r. Oysa bir kentsel dönüflüm program n n baflar s, bu programlar n kentsel alan n genel plan yla tamamen uyum sa lamas - na ba l d r. Kentsel dönüflümün bütünsel bir planlama anlay fl ile demokratik ve kat l mc, eflitlikçi, finansman sa lanm fl, istihdam yarat c, tarihi ve do al çevreyi koruyan, çevre kirlili ini minimize eden, sa l kl, sürdürülebilir, do al ve di er afetlere karfl güvenli, dezavantajl gruplar gözeten, e itim-sa l k hizmetleri ile yeterli aç k alanlar n sa land, nüfus ve yap laflma kontrolü olan, kimli ini koruyan, içinde yaflayanlar n sosyal iliflkilerini güçlendiren bir çevrenin yarat lmas nda bir araç olarak kullan lmas gerekmektedir. Kentsel dönüflüm çerçevesinde sosyal planlama önem kazanmaktad r. TOK planl konut stoku aç s ndan çaba sarf e- derken politika ve strateji aç s ndan sosyal planlama anlay fl, sadece yoksullara ev sa lamak olarak görülmemelidir. Sosyal planlaman n en önemli boyutu olan kat l ml planlama süreci, bu durumda bir araç olarak ortaya ç kmaktad r. Kent konseyleri ve di er sosyal örgütlenmeler kat l ml planlama ve yönetim için araç olarak kullan labilir. Özellikle mahalle ölçe inde oluflturulacak örgütlenmeler önem kazanmal d r. Sonuç olarak kentsel dönüflümün; bütünsel bir planlama anlay fl ile demokratik ve kat l mc, eflitlikçi, finansman sa lanm fl, istihdam yarat c, tarihi ve do al çevreyi koruyan, çevre kirlili ini minimize eden, sa l kl, sürdürülebilir, do al ve di er afetlere karfl güvenli, dezavantajl gruplar gözeten, e itim-sa l k hizmetleri ile yeterli aç k alanlar n sa land, nüfus ve yap laflma kontrolü olan, kimli ini koruyan, içinde yaflayanlar n sosyal iliflkilerini güçlendiren bir çevrenin yarat lmas nda bir araç olarak kullan lmas gerekmektedir. Bu anlamda gündemde olan yasa tasar s n n net ve yeterli bir altyap sa layamad anlafl lmaktad r. KAYNAKLAR Ataöv, A., ve Osmay, S., 2007, Türkiye de Kentsel Dönüflüme Yöntemsel Bir Yaklafl m, ODTÜ Mimarl k Fakültesi Dergisi, Ankara. Balamir, M. (2006) Afet Politikalar nda Yükselen Paradigma: Sak n m; Depremler Ülkesi Türkiye de Tutumlar ve stanbul Tart flmalar. "Cumhuriyet Bilim Teknik", 20, (2006), s.18-19, Couch, C., Fraser, C., ve Percy, S., 2003, Urban Regeneration In Europe, Blackwell Publishing, Iowa. Ergun, N.; (2008), Kentsel Dönüflüm, 'Kentsel Dönüflüm' Paneli, Mimarlar Odas Samsun fiubesi, 22 Kas m 2008, Samsun. Özden, P.P., (2002), Yasal Ve Yönetsel Çerçevesiyle fiehir Yenileme Planlamas Ve Uygulamas : Türkiye Örne i, TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,Doktora Tezi, stanbul. Özden, P.P., ve Kubat, A.S., 2003, Türkiye de fiehir Yenilemenin Uygulanabilirli i Üzerinde Düflünceler, TÜ Dergisi, stanbul. Roberts, P., ve Sykes, H., 2000, Urban Regeneration A Hand Book, SAGE Publications, Londra. Teaford, J.C., 2000, Urban Renewal and Its Aftermath, Fannie Mae Foundation, Housing Policy Debate,Volume 11,Issue 2. TOK Raporu, 2008, Mimarlar Odas Antalya fiubesi, Antalya. Yönder, A. ve Türko lu H. (2011) Post 1999 developments in Disaster Management in Turkey: The regulatory frameworks and implementation of land use planning for disaster risk reduction in Istanbul. Case study prepared for ISDR Global Assessment Report

17 Deprem ve Kentsel Dönüflüm itü vakf dergisi Eksiklik ve kusurdan binay yapanlar n tümü sorumludur VAN (2011) Depremlerinin Ard ndan Van depremlerinde (2011) deprem ivmesinin en büyük de erinin Van da 0.20g ~ 0.25g ve Ercifl te 0.10g ~ 020g aras nda bulundu u kabul edilirse, bu de erin üçüncü deprem bölgeleri için öngörülen A o =0.3 ten daha küçük oldu u anlafl l r. Ayr ca, yönetmelikte öngörülen de erin ortalama bir de er olarak kabul edildi i göz önüne al n rsa, aradaki fark n daha da büyük oldu u anlafl l r. Bu karfl laflt rma, genel kabul edilen çerçevesinde Deprem Yönetmeli i kurallar n n uygulanmas durumunda gözlenen boyutta hasar n ortaya ç kmamas gerekti ine iflaret eder... Prof. Dr.Zekai Celep Prof. Dr. Kadir Güler stanbul Teknik Üniversitesi, nflaat Fakültesi Ö retim Üyeleri 1. Girifl Geçen y l Van ilinde Tabanl merkezli (23 Ekim 2011 M L =6.9, M w =7.1) ve Erdemit merkezli (9 Kas m 2011 M L =5.6) iki deprem yaflad k. Depremden hemen sonra stanbul Teknik Üniversitesi, Deprem Mühendisli i ve Afet Yönetimi Enstitüsü, nflaat Fakültesi ve Maden Fakültesi taraf ndan oluflturulan ve deprem mühendisli i, inflaat mühendisli i ve yer bilimleri konusunda uzmanlardan oluflan genifl kat l ml bir ekip sahada, okullarda ve daha sonra konutlarda incelemeler yapm fl, sonuçlar n de iflik ortamlarda yöneticiler ve medya ile paylaflm flt r. Afla da bu bilgiler özetlendikten sonra, yurdumuzdaki mevcut binalar n deprem güvenli inin belirlenmesi, bu konuda yap lan faaliyetler ve güncel olarak tart fl lan deprem odakl kentsel dönüflüm konular nda yazarlar görüfllerini aç klam fllard r. 2. Van Depremleri Tabanl merkezli (23 Ekim 2011 M L =6.9 M w =7.1) deprem için ancak Muradiye istasyonunda bir kay t elde edilmifltir. Bu kay tta ölçülen en büyük yer ivmesi, yatayda 0.18g (KG), 0.17 (DB) ve düfleyde 0.08g dir. Erdemit merkezli (9 Kas m 2011 M L =5.6) deprem için ise, Van istasyonunda ivme de erleri yatayda 0.15g (KG), 0.25g (DB) ve düfleyde 0.15g de erleri ölçülmüfltür. Bu ivmelerin Van ve Ercifl te oluflturduklar hasar n de erlendirilmesinde, kay t al nan istasyonlar ile baz yerleflim merkezleri aras ndaki uzakl k önemlidir. Bu amaçla Tabanl -Muradiye 31 km, Tabanl -Van 15 km, Tabanl -Ercifl 27 km ve Edremit-Van 9 km, Edremit-Ercifl 47 km oldu u göz önüne al nmal d r. Tabanl merkezli depremden Van li nde 60, köylerinde 66, Ercifl lçesi nde ise 476 can kayb ve Edremit merkezli depremde Van ilinde 40 can kayb n n oldu u bildirilmifltir. Her iki depremde en büyük hasar Van ve Ercifl yerleflim merkezlerinde ve köylerinde meydana gelmifltir. Van ve Ercifl te a rl kl olarak betonarme bina hasarlar ve köylerinde y ma bina hasarlar yayg n biçimde gözlenmifltir. Yukar da verilen ivme de erleri ve mesafeler göz önüne al narak, Van da Tabanl Depremi nden 0.20g ve Edremit Depremi nden 0.25g, Ercifl te ise Tabanl Depremi nden 0.20g ve Edremit Depremi nden 0.10g lik bir etki meydana geldi i kabul edilebilir. Bu de erler, her iki merkezde meydana gelen hasar n de erlendirilmesinde önemlidir. 3. Deprem Yönetmeli i Yurdumuzda depreme dayan kl bina tasar m nda öngörülen kurallar, Deprem Yönetmeli i taraf ndan düzenlenmektedir. Uyulmas zorunlu olan bu yönetmelik, en son olarak 1968, 1975, 1998 ve 2007 de de ifltirilerek yenilenmifltir. Özellikle 1998 Deprem Yönetmeli i, kapsaml de ifliklikleri ve baz yeni kavramlar içermektedir. Genel olarak bu de ifliklikler, deprem mühendisli inde meydana gelen geliflmelerin uygulamaya yans t lmas yan nda, betonarme ve çelik yap lar n tasar m nda ortaya ç kan yeniliklerin kullan lmas olarak kabul edilebilir. Bunun yan nda, meydana gelen deprem hasarlar n n de erlendirilmesinde elde edilen bilgilerin yans mas fleklinde kabul edilebilir. De ifliklikler, genel olarak tasar ma esas al nan eflde er deprem kuvvetinin artt r lmas yan nda, baflta süneklik ve elastik ötesi davran - fl n vurgulanmas na dayanan kapasite tasar m gibi ek kavramlar, yap sal düzensizlikler ve konstrüktif kurallar n n eklenmesi olarak görülebilir. Deprem Yönetmeli i nin 1998 ve 2007 kurallar aras nda yeni yap lacak binalar n tasar m n ilgilendiren kurallar aras nda önemli bir fark bulunmamaktad r. Yeni yay mlanan yönetmelik esas olarak mevcut binalar n deprem güvenliklerinin belirlenmesi ve bunlar n güçlendirilmesi konusunda kurallar içermektedir. Deprem bölgeleri haritas na göre mevcut durumda Van l merkezi, ikinci deprem bölgesinde (A o =0.3) ve Ercifl lçesi ise birinci deprem bölgesinde (A o =0.4) bulunmaktad r. Bu durumda yüksek süneklikte infla edilmesi beklenen konut binalar nda karfl lanmas gereken eflde er deprem kuvvetinin deprem bölgesine ba l olarak bina a rl n n s ras yla 0.3x2.5/8=0.094 ve 0.4x2.5/8=0.125 kat oldu u kabul edilebilir. Burada 15

18 Zekai Celep, Kadir Güler itü vakf dergisi spektrum katsay s n n en büyük de- eri 2.5 ve deprem yükü azaltma katsay s için yüksek sünek betonarme çerçeve binalar için öngörülen 8 de- eri kullan lm flt r Deprem Yönetmeli i nde bu de erler, 0.08 ve 0.10 olarak verilmifltir. Bu tür, do rudan k yaslama, çok do ru olmasa da, karfl lanmas gereken eflde er deprem kuvvetinde %17-25 aras nda bir art fla iflaret etmektedir. Van depreminden hemen sonra TÜ, Deprem Mühendisli i ve Afet Yönetimi Enstitüsü, nflaat Fakültesi ve Maden Fakültesi taraf ndan oluflturulan ve deprem mühendisli i, inflaat mühendisli i ve yer bilimleri konusunda uzmanlardan oluflan genifl kat l ml bir ekip, sahada, okullarda ve daha sonra konutlarda incelemeler yapm fl, sonuçlar n de iflik ortamlarda yöneticiler ve medya ile paylaflm flt r. 4. Hasar Sebepleri Van depremlerinde (2011) deprem ivmesinin en büyük de erinin Van da 0.20g ~ 0.25g, Ercifl te ise 0.10g ~ 020g aras nda bulundu u kabul edilirse, bu de erin üçüncü deprem bölgeleri için öngörülen A o =0.3 ten daha küçük oldu u anlafl l r. Ayr ca, yönetmelikte öngörülen de erin ortalama bir de er olarak kabul edildi i gözönüne al n rsa, aradaki fark n daha da büyük oldu u anlafl l r. Bu karfl laflt rma, genel kabul edilen çerçevesinde Deprem Yönetmeli i kurallar n n uygulanmas durumunda gözlenen boyutta hasar n ortaya ç kmamas gerekti ine iflaret eder. Deprem Yönetmeli i kurallar na uyulmamas olarak bildirilebilecek genel hasar sebepleri, betonarme binalar için afla daki gibi s n fland r labilir: a. Beton kalitesinin düflük olmas : TÜ Deprem Mühendisli i ve Afet Yönetimi Enstitüsü nün çal flmalar, binalarda beton kalitesinin çok genifl bir aral kta de iflti ini göstermifltir. Çok say daki binada beton dayan mlar n n 10MPa ~ 15MPa aral nda ve önemli k sm n n da 8MPa ~ 20MPa aras nda bulundu u ortaya ç km flt r. Ancak, bunlar n yan nda 5MPa de erine inen ve ender de olsa 30MPa de erine yaklaflan beton dayan mlar na da rastlan lm flt r. b. Donat düzenindeki eksiklikler: 1975 Deprem Yönetmeli i nden itibaren kirifl ve kolonlar n uç bölgelerinde öngörülen etriye s klaflt r lmas n n yap lmamas veya Deprem Yönetmeli i (2007) nin ifadesiyle sarg etriyesinin kullan lmamas, kirifl ve kolon orta bölgelerinde etriye aral klar n n seyrek olmas, etriye uçlar nda kenetlenme boyunun yetersiz olmas, kesiti genifl kolonlarda sadece kesitin çevresinde etriye bulunmas ve orta bölümde bu etriyenin kollar n birbirine ba layan enine donat bulunmamas, bu tür eksiklikler olarak say labilir. Kolonlar n boyuna donat s n n kat geçifllerindeki kenetlenme boyunun yetersiz olmas da bir di er önemli hasar sebebi kabul edilebilir. Kolon kirifl birleflim bölgesinde enine donat n n eksikli i de, baflka bir önemli kusur olarak say lmal d r. c. Yumuflak/zay f kat bulunmas : Özellikle zemin katlar n ticari hacim olarak kullan lmas, bu katlarda kat yüksekli inin büyük olmas, bölme duvarlar n n önemli derecede azalt lmas, bu tür eksiklikler olarak say labilir. d. Kal p, donat ve beton iflçili indeki özenin düflük olmas : Özellikle donat üzerindeki beton örtüsü kal nl n n yetersiz olmas, temelkolon, döfleme-kolon, kirifl-kolon birleflim bölgelerinde donat düzenin özensiz oluflturulmas n n bu tür eksikliklerin bafl nda geldi i belirtilebilir. Resim 1: Yeterli güvenlik sergileyen y ma bina Yukar da belirtilen hasar sebepleri, ana hatlar benzer kalmak üzere, daha da çeflitlendirilebilir. Ayr ca, bu hasar sebeplerinin yeni olmad ve daha önce haz rlanan deprem raporlar nda bu sebeplere iflaret edildi i kolayca anlafl labilir. Baflka bir ifade ile yaz lan sebepler, bilinenin tekrar olarak görülebilir. Bu hasar sebepleri, binalarda baflta duvar çatlaklar ve hasarlar, kolon-kirifl birleflim bölgelerinde beton dökülmeleri fleklinde meydana gelmifltir. Yatay yük kapasitesi çok düflük olan binalarda toptan göçmeye götüren hasarlar gözlenmifltir. Yukardaki kusurlar n olumsuz etkileri bina yüksekli i artt kça, daha belirgin hale gelmektedir. Bu sebeple, genellikle gözlemler hasar n binan n kat adedi ile artt n göstermifltir. Ancak, ço unlukla bina yüksekli i artt kça inflaat n daha seçkin ve tecrübeli inflaat müteahhitleri taraf ndan yap ld, dolay s yla yönetmeliklere uyma ve mühendislik hizmeti alma ihtimali artt için, yüksek katl binalarda hasar n azald - söylenebilir. Bu durum, hasar n en çok 4-6 katl binalarda gözlenme- 16

19 Zekai Celep, Kadir Güler 5. Depreme Dayan kl Bina Tan m ve Belirlenmesi Yurdumuzda gözlenen deprem hasarlar n n sebepleri benzer olup her depremde tekrar gözlenmekte ve uzun y llard r uygulamada yap lan eksikliklerin sonucudur. Özellikle büyük flehirlerimizde deprem güvenli i yetersiz çok say da bina bulunmaktad r. Bu durum, yüksek nüfus art fl yan nda, h zl flehirleflmenin sonucu olarak da meydana gelmifltir. Binalaitü vakf dergisi Resim 2: Kal n y ma duvarlarda orta bölümün moloz tafllarla doldurulmas n n ve düflük dayan ml harc n sebep oldu u duvar hasar Mevcut binalar n depreme dayan kl duruma getirilmesi, günümüzün önemli bir toplumsal problemi olarak ortaya ç km flt r. Çözümün k sa zamanda gerçeklefltirilemeyece i ve kolay bir tedbirin ve çözümün olmad aç kt r. Eksiklik ve kusurlardan sadece bir meslek veya yönetici grubu sorumlu tutulamayaca gibi, zincirin halkalar gibi sorumlulu un paylafl lmas sözkonusudur. sinin sebebini aç klamaktad r. Özellikle Van ve Ercifl in köylerinde y ma binalar, yayg n biçimde bulunmaktad r. Bu binalarda da hasar sebepleri benzer flekilde s n fland r - labilir: a. Y ma duvarlar n yetersiz olmas : Y ma duvar birimlerin yetersiz kalitede bulunmas ve bunlar n derzlerinde yetersiz dayan ma sahip harç kullan larak ba lanmas en önemli hasar sebebi olarak say labilir. Y ma duvarlarda genellikle boflluklu tu la veya beton briketler kullan lm flt r. Her ikisinin de mukavemeti düflük olup özelikle boflluklu tu la çok gevrektir. Bunun yan nda, bu birimler aras nda derzlerde yetersiz harç veya çamur harç kullan lmas hasar artt ran bir durum olmufltur. b. Y ma duvarlarda düfley ve yatay hat llar n kullan lmamas : Y ma binalarda betonarme döflemelerin yatay hat l ile duvarlara mesnetlendirilmesi ve en az ndan bina köflelerinde düfley hat llar n bulunmas, duvar n beraber çal flmas n sa larken, düzlem d fl kolayca da lmas n önler. c. Y ma duvarlar n düzeninde eksiklik bulunmas : Özellikle k rsal kesimde depo veya hayvan a l olarak kullan lan y ma binalar, tek katl ve planda bir do rultuda uzundur. ki k sa kenarda büyük kap boflluklar bulunurken, uzun kenarlarda küçük pencere boflluklar yeral r. Boyuna duvarlar enine do rultuda ba layan bir iç duvar n bulunmamas ve çat n n rijit diyafram kabulünden çok uzak davranmas, hasar n önemli bir sebebi olarak görülebilir. Hem betonarme ve hem de y ma binalarda oluflan toptan göçme veya benzeri önemli hasarlar n tek bir eksiklik veya kusurun ortaya ç kmas ndan çok, birkaç n n beraber bulunmas sonucu olaca unutulmamal d r. Resim 3: Kirifl-kolon birleflim bölgesinde betonun yetersiz yerleflimi sonucu ortaya ç kan hasar Resim 4: Dayan m yetersiz betonun, donat düzeninin kolon döflemeye birleflen kesitinde oluflturdu u hasar. 17

20 Zekai Celep, Kadir Güler itü vakf dergisi Resim 5: Dayan m yetersiz betonun, donat düzeninin kolon döflemeye birleflen kesitinde oluflturdu u hasar (kal n s va). Resim 6: Gedikbulak ilkö etim okulunda a r hasar r n deprem güvenliklerinin belirlenmesinde önemli bir husus, deprem güvenli i tan m d r. Deprem Yönetmeli i nde deprem güvenli i, konut binalar nda tasar m depremi etkisinde can güvenli inin sa lanmas fleklinde tan mlanm flt r. Yurdumuzdaki deprem yönetmeli inin geliflmesinde, güvenlik tan m n n sürekli daha belirgin hale getirildi i ve güvenlik seviyesinin yükseltildi i görülür. Deprem Yönetmeli i ne göre yeterli deprem güvenli i ne sahip olmayan binan n, daima tasar m depreminin etkisinde toptan göçebilece ini söylemek yerinde de ildir. Deprem Yönetmeli i nde can güvenli- i kavram na ek olarak, toptan göçmeyi önleme güvenli i tan m da bulunmaktad r. Bu aç klamadan, e er mevcut eski bir bina Deprem Yönetmeli i ne göre can güvenli- i ni sa lam yorsa, ancak toptan göçmeyi önleme güvenli i ni sa l - yorsa, y k lmas na karar verilebilece- i gibi, s n rl zaman için kullan m na da karar verilebilir. Mevcut binalar n depreme dayan kl duruma getirilmesi, günümüzün önemli bir toplumsal problemi olarak ortaya ç km flt r. Çözümün k sa zamanda gerçeklefltirilemeyece i ve kolay bir tedbirin ve çözümün olmad aç kt r. Eksiklik ve kusurlardan sadece bir meslek veya yönetici grubu sorumlu tutulamayaca gibi, zincirin halkalar gibi sorumlulu un paylafl lmas söz konusudur. Depreme dayan kl bina inflaat nda, projenin gelifltirilmesinden flantiyede yap lan uygulamaya kadar bütün katk - s bulunanlar n nas l eme i ve baflar s söz konusu ise, benzer oranda kusur ve eksiklikte de hepsinin belirli ölçüde sorumlu oldu u unutulmamal d r. Bu sebepten, kolayc l a kaç p eksiklik ve kusuru baflkas nda aramaktansa, önce kendimizin katk - s n ve kusurunu sorgulamam z yerinde olacakt r. Belki de bu konuda ilk baflta yap lacak ifl, bu konuda az veya çok gayret ve çal flma gösterenlerin takdir edilmesidir. Mevcut binalar n çeflitli tan mlar kabul edilerek depreme karfl güvenlikleri konusu, hem deprem etkisindeki belirsizlik ve hem de binan n deprem davran fl ndaki karmafl kl k sebebiyle, ancak çok say da kabullerle ve yaklafl mla belirlenebilir. Bu maksatla sarf edilecek zamana, incelenecek bina say s na ve beklenen yaklafl ma ba l olarak de iflik incelikte inceleme yöntemleri gelifltirilmifltir. Bunlar afla daki gibi verilebilir: a. Birinci kademe inceleme: Binan n d fl özelliklerini inceleyerek yap - lan bir puanlama sistemdir. Bu özellikle burulma düzensizli i, düfley ve yatay kesitte düzensizlik, kütle düzensizli i, a r cephe elemanlar n n bulunmas, kat adedinin artmas, komflu binalarla olan olumsuz durum, kirifle göre zay f kolon durumu, k sa kolon oluflumu, zay f kat, yumuflak kat oluflumlar, yetersiz beton kalitesi gibi hususlar, esas al nan parametrelerdir. Bu parametrelerin a rl klar, daha ayr nt l inceleme yan nda, hasar görmüfl binalarda yap lan incelemelerle belirlenir. b. kinci kademe inceleme: Birinci kademe inceleme parametrelerine ek olarak, depremde en çok etkilenebilecek kat olarak görülen zemin (veya bodrum) kattaki kolonlar n geometrisi ve donat s n göz önüne al narak yap lan yaklafl k hesab n sonuçlar gözönüne al n r. Bu yöntem, di er iki yöntemin birlefltirilmesi veya ayr nt l olan üçüncü inceleme yönteminin basitlefltirilmesi veya ayr nt l yöntemin sadece kritik kata uygulanmas olarak kabul edilebilir. stanbul ili, Zeytinburnu ve Fatih lçeleri nde mevcut binalar konusunda al nacak kararlar n oluflturulmas nda ve kentsel dönüflüm kavram çerçevesinde müdahale edilecek bölgelerin belirlenmesinde altl k oluflturmak amac yla, bu bölgedeki binalar n deprem güvenlikleri, birinci kademe inceleme yöntemi ile incelenmifltir. 18

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i

Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i Dr. Ayflin Sev-Prof. Aydan Özgen MSÜ. Mimarl k Fakültesi, Yap Anabilim Dal 1. Girifl

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER ... Yunus Emre fiayan nflaat Yüksek Mühendisi. 1. 2007 Deprem Yönetmeli inin Kapsam

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER ... Yunus Emre fiayan nflaat Yüksek Mühendisi. 1. 2007 Deprem Yönetmeli inin Kapsam 2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER... Girifl Bilindi i gibi 6 Mart 2007 tarihi itibari ile, 2 Eylül 1997 tarihli ve 23098 mükerrer say l Resmi Gazete de yay mlanan Afet Bölgelerinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI 2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI Deprem yüklerinin belirlenmesi için esas alınacak olan Spektral İvme Katsayısı, A(T), Denk.(2.1) ile verilmiştir. %5 sönüm oranı için

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı