YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ"

Transkript

1

2 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ YENİ KANUNUN AMACI (Md. 1) Sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi suretiyle, üç amacı gerçekleştirmeye yönelik bütüncül bir bakış açısı vardır.

3 Yeni Sermaye Piyasası Kanununun (SPK) Sistematiği 1. Kısım: Genel Hükümler (m.1-3) 2. Kısım: Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı, Kamunun Aydınlatılması ve İhraca İlişkin Esaslar (m.4-33) 3. Kısım: Sermaye Piyasası Kurumları ve Faaliyetleri (m.34-64) 4. Kısım: Sermaye Piyasalarında Borsalar Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Diğer Kurumlar (m.65-87) 5. Kısım: Sermaye Piyasalarında Denetim Tedbirleri (m ) 6. Kısım: İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller ve Sermaye Piyasası Suçları (m ) 7. Kısım: Sermaye Piyasası Kuruluna İlişkin Esaslar (m ) 8. Kısım: Son ve Geçici Hükümler (m ) 3

4 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı ve Halka Arzı -1 Sermaye piyasası araçlarının Kurul kaydına alınması sistemi kaldırılarak, izahnamenin Kurulca onaylanması sistemine geçilmiştir. (Md. 6) İzahname kavramı Kanunda tanımlanmış; içeriği ve kapsamı hakkında düzenlemeler yapılmıştır. (Md. 4-9) (Kurula kapsamlı bir düzenleme yetkisi verildi/izahnamenin bölümleri, geçerlilik süresi, prosedürün hızlandırılması,izahnamenin tescili zorunluluğu kaldırıldı, izahnamedeki değişiklikler ) İzahnameden doğan sorumluluk esasları yeniden belirlenmiştir. (Md.10) Mevcut düzenlemelerde ve Kurul uygulamasında yer alan bir çok husus Kanuna aktarıldı.

5 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı ve Halka Arzı- 2 Payların bedellerinin tam ve nakden ödenmesi ilkesi korunmuştur. Kurula, birleşme, bölünme, hisse değişimi ve benzeri şirket yapılandırmalarında yapılacak sermaye artırımları gibi pay bedellerinin nakden ödenmesinin zorunlu olmadığı durumları belirleme yetkisi verilmiştir. Payların nominal değerin altında ihraç edilmesinin yolu açıldı. (Md. 12)

6 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Sürekli Kamuyu Aydınlatma * Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim (Md.14-15) İhraççı, Kurul tarafından gerekli görülen finansal tablolar ve raporları, TMS kapsamında Kurulca belirlenen ilkelere uygun olarak hazırlayarak Kurula ibraz edecektir. Kurulca belirlenen finansal raporlar, bağımsız denetimden geçirilecektir. Finansal tablolar ve raporlar ile bağımsız denetim raporları mevcut uygulamada olduğu üzere, Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanacaktır. Kamunun aydınlatılmasında özel durumlarda mevcut yapı büyük ölçüde korunmuştur.

7 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Kamuyu Aydınlatma Belgelerinden Doğan Sorumluluk (Md.32) Kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan sorumluluk esasları belirlenmiştir. -Sorumlulukta imza esası -Müteselsil sorumluluk -Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşlarının sorumluluğu Sorumluluk esasları ayrı bir madde halinde düzenlenmiştir. (Kurtuluş karinesi, illiyet bağı, tazminat talebinin reddedileceği haller)

8 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Halka Açık Ortaklıklar-1 Halka Açık Ortaklık Statüsünün Kazanılması (Md.16) -Pay sahibi sayısı 500 ü aşan anonim ortaklıklar -2 yıl içerisinde Borsa da işlem görmek üzere başvuru zorunluluğu -Borsada işlem gören şirket haline gelme -Nitelikli bir genel kurul kararı ile halka açık anonim ortaklık statüden çıkma imkanı (Olumsuz oy kullanan pay sahipleri için ayrılma hakkına sahiptir (Md. 33)

9 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Kurumsal Yönetim İlkeleri (Md. 17) Kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve bu kapsamda tedbirlere başvurulması konusundaki mevcut 22/z hükmü büyük ölçüde korunmuştur. Kurul un halka açık ortaklıklarda kurumsal yönetim ilkelerini düzenleme yetkisi korunmuştur. Kanunda bir çok maddede kurumsal yönetim ilkelerine (önemli nitelikte işlemler, genel kurul toplantılarına kolay katılım sağlanması yönündeki muhtelif düzenlemeler vb.) yer verilmiştir.

10 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ İlişkili taraf işlemleri açısından alınacak yönetim kurulu kararlarında, bağımsız yönetim üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun aranacaktır. Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin esaslar; sermaye piyasası kurumlarına, borsalara, piyasa işleticilerine ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine kıyasen uygulanacaktır. Bankalar hakkında uygulanacak kurumsal yönetim ilkeleri hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun görüşü alınacaktır.

11 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Pay sahiplerinin korunması Önemli Nitelikte İşlemler (Md. 23) Halka açık ortaklıkların; -Birleşme, bölünme işlemlerine taraf olması, tür değiştirme veya sona erme kararı alması, -Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde bir ayni hak tesis etmesi veya kiralaması, -Faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölçüde değiştirmesi, -İmtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, -Borsa kotundan çıkması gibi hususlar bu Kanunun uygulanmasında önemli nitelikte işlem sayılır.

12 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Ayrılma Hakkı (Md. 24) Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına; - Haklı bir nedenle katılamayan - Olumsuz oy kullanan pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Pay Alım Teklifi Zorunluluğu (Md. 25) Bu husustaki usul ve esasları Kurul belirleyecektir.

13 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Pay Alım Teklifi (Md. 26) Mevcut uygulamada yer alan bir çok husus Kanuna aktarılmıştır. En önemli değişiklik- Yaptırımı- Oy Hakkının Donması ve İPC(pay alım teklifine konu payların toplam bedeline kadar) Temel kural- yönetim kontrolünün ele geçirilmesi İstisnaları: Yatırım ortaklığı niteliğinin değiştirilmesi ve yitirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerine izin verilmesi aşamasında İmtiyazı kaldırılan veya 5411 sayılı Kanun uyarınca faaliyet izni kaldırılan ya da temettü hariç ortaklık hakları ile birlikte yönetim ve denetimi TMSF ye devredilen halka açık ortaklığın pay sahiplerinin korunması amacıyla

14 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Ortaklıktan Çıkarma Hakkı ve Satma Hakkı (Md. 27) Çıkarma Hakkı - Pay alım teklifi sonucunda - Birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere başka bir şekilde halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Satma Hakkı Ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından da satma hakkı doğar.

15 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ İmtiyazlı Paylar (Md. 28) TTK da belirlenen imtiyaz sistemine aykırı hüküm yer almamaktadır. Üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar Kurul kararı ile kaldırılabilecektir. İstisna: Faaliyetin makul ve zorunlu kıldığı haller İmtiyazlı payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

16 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU İLE HALKA AÇIK ORTAKLIKLARA GETİRİLEN YENİLİKLER

17 Yeni Sermaye Piyasası Kanunun (SPKn) Sistematiği 2. Kısım: Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı, Kamunun Aydınlatılması ve İhraca İlişkin Esaslar (m.4-33) 1. Bölüm : Sermaye Piyasası Araçları İhracı (m.4-13) 2. Bölüm : Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Esaslar (m.14-15) 3. Bölüm : Halka Açık Ortaklıklar (m.16-33) 17

18 Halka Açık Ortaklıklara Getirilen Yenilikler 1. HAO Statüsünün Kazanılmasına İlişkin Esaslar 2. Kurumsal Yönetim İlkeleri 3. Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar 4. Kar Payı Dağıtımı ve Bağış Yapma Esasları 5. Kar Payı Avansı Esasları 6. Örtülü Kazanç Aktarım Yasağının Esasları 7. Ortaklıkların Kendi Paylarını Satın ve Rehin Alması Esası 8. HAO nun Önemli Nitelikteki İşlemleri İlişkin Esaslar 9. Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar 10.Pay Alım Teklifi Zorunluğuna İlişkin Esaslar 11.Ortaklıktan Çıkma Hakkı ve Satma Hakkına İlişkin Esaslar 12.Diğer Esaslar 18

19 1. HAO Statüsünün Kazanılmasına İlişkin Esaslar : SPKn md. 16 Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıklar Payların Halka Arzedilmiş Sayılan Ortaklıklar Pay sahibi sayısı 500 ü aşan ortaklıkları (espkn m. 11: sayı 250 ) 19

20 1. HAO Statüsünün Kazanılmasına İlişkin Esaslar : SPKn md. 16 Payların Halka Arzedilmiş Sayılan Ortaklıklar En geç 2 yıl içinde paylarının işlem görmesi için borsaya başvurma zorunluluğu Ancak bilanço ve sermaye büyüklüğü, faaliyetlerinin devamlılığı, ortak olmanın belirli özellikleri taşıyan kişilerle sınırlı tutulması, sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı gibi şartların varlığı ha linde resen veya talep üzerine bu Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerden kısmen veya tamamen muaf tutabileceği gibi tamamen bu Kanun kapsamından da çıkarılabilir. (md 33/5) Ayrıca paylarının borsada işlem görmesini istemeyenler, pay sahibi tam sayısının en az 2/3 olumlu oyu veya toplam oyların 3/4 ile alınacak bir genel kurul kararı ile bu Kanun kapsamından çıkabilir. Bu durumda Kanunun kapsamından çıkma kararına olumlu oy kullanmayan pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmakta. (md 33/4) 20

21 2. Kurumsal Yönetim İlkeleri: SPKn md. 17 Kurul a usul ve esasları belirleme ve düzenleme yetkisi: HAO lara ilişkin kurumsal yönetim ilkeleri Kurumsal yönetim uyum raporları içeriği ve yayımı Ortaklıkların kurumsal yönetime uyumlarının raporlandırılması Bağımsız YK üyelikleri 21

22 2. Kurumsal Yönetim İlkeleri: SPKn md. 17 Kurulun Payları borsada işlem gören HAO lar bakımından Yetkisi Kurumsal yönetim ilkelerine kısmen ya da tamamen uyulmasını zorunlu tutma ve usul ve esasları belirleme, Verilen süre içinde uyumun sağlanmaması halinde gerekli kararları alma işlemleri re sen yapma, Uyum zorunluluğuna aykırı işlemlerin tespitini /iptalini isteme, gerekli davaları açma 22

23 2. Kurumsal Yönetim İlkeleri: SPKn md. 17 İlişkili Taraf ile Gerçekleştirilecek İşlemlerde Karar Süreci (md. 17/f.3): İlk aşamada HAAO lar İlişkili Taraflar ile ve Kurul un belirlediği nitelikte işlem yapmadan evvel, Bağımsız YK üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunu içeren bir YK kararı almak zorundadır. Bağımsız YK üyelerinin çoğunluğunun onayı alınamazsa İşlem kamuoyuna duyurulacak ve toplantı nisabının aranmadığı GK da oylanacaktır. Bu esaslara aykırı YK ve GK kararları geçersiz sayılır. 23

24 2. Kurumsal Yönetim İlkeleri: SPKn md. 17 Kurumsal yönetim ilkeleri yükümlülükleri elektronik ortamda yerine getirilebilmesi Halka Açık Bankaların tabi olacağı kurumsal yönetim ilkeleri usul ve esasları BDDK görüşü alınmak suretiyle düzenlenecek Kurumsal Yönetim Tebliği Taslağı 24

25 3. Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar: SPKn md. 18 Kuruldan izin almak şartı İstisna: TTK uyarınca bu sisteme geçenler GK kararı ile, YK na esas sözleşmelerinde tespit edilen kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayelerini artırmaya yetkisi, en çok beş yıl süreli verilebilmesi Artırım yetkisi, GK kararı ile, 5 er yıllık dönemlerle uzatılabilme espkn süre sınırı bulunmamaktaydı 25

26 4. Kar Payı Dağıtımı ve Bağış Yapma Esasları: SPKn md. 19 Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşme gereği pay sahipleri için ayrılması gereken kar ayrılmadıkça: Başka yedek akçe ayrılamayacak Kar ertesi yıla aktarılamayacak Pay sahibi olmayanlara (intifa senedi sahiplerine, YK üyelerine ve ortaklık çalışanlarına) kar dağıtımı yapılamayacak. 26

27 4. Kar Payı Dağıtımı ve Bağış Yapma Esasları: SPKn md. 19 HAAO bağış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere ka rdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şartı GK: Yapılacak bağışın sınırı belirleme yetkisi Kurul: Bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Ortaklıkların ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir ka r matrahına eklenir. 27

28 5. Kar Payı Avansı Esasları: SPKn md. 20 Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı, bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaması kuralı Önceki dönemde ödenen ka r payı avansları mahsup edilmeden ilave ka r payı avansı verilmesine ve ka r payı dağıtılmasına karar verilemez. 28

29 5. Kar Payı Avansı Esasları: SPKn md. 20 Hatalı ara dönem finansal tablolarının nedeniyle dağıtılan ka r payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için Sorumlular: 1. Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar Hak Sahipleri: 1. Ortaklık, pay sahipleri, ortaklık alacaklılar 2. doğrudan doğruya olmak üzere ka r payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişiler 29

30 6. Örtülü Kazanç Aktarım Yasağının Esasları: SPKn md. 21 Yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile Aktif Kazanç Aktarımı Kriterleri: Emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak Farklı fiyat, ücret, bedel veya şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunmak suretiyle Ka rlarını veya malvarlıklarını azaltarak veya ka rlarının veya malvarlıklarının artmasını engelleyerek 30

31 6. Örtülü Kazanç Aktarım Yasağının Esasları: SPKn md. 21 Pasif Kazanç Aktarımı Kriterleri: Basiretli ve dürüst bir tacir olarak veya piyasa teamülleri uyarınca Ka rlarını ya da malvarlıklarını korumak veya artırmak için yapmaları beklenen faaliyetleri yapmamaları yoluyla İlişkili oldukları gerçek veya tüzel kişilerin ka rlarının ya da malvarlıklarının artmasını sağlamaları 31

32 6. Örtülü Kazanç Aktarım Yasağının Esasları: SPKn md. 21 Teşvik Etme ve Saklama Zorunluluğu: İlişkili taraf işlemlerinin emsallerine, piyasa teamüllerine, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine uygun şartlarda gerçekleştirilmiş olduğunu belgeleme Tevsik edici bilgi ve belgeleri en az 8 yıl süre ile saklama zorunluluğu Hukuki, cezai ve idari yaptırımları saklı kalmak kaydıyla, örtülü kazanç aktarımına konu tutarların faiziyle ortaklığa iadesi esası Kurumsal Yönetim Tebliği Taslağı md. 18 vd. 32

33 7. Ortaklıkların Kendi Paylarını Satın ve Rehin Alması Esasları: SPKn md. 22 HAAO, kendi paylarını satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilmesi Kurulun, halka açık ortaklıkların kendi paylarını satın ve rehin almasına ilişkin şartlara, işlem sınırlarına, geri alınan payların elden çıkarılması veya itfası ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisi 33

34 8. HAO nun Önemli Nitelikteki İşlemlerine İlişkin Esaslar: SPKn md. 23 Önemli Nitelikte İşlemler: Birleşme, bölünme, tür değiştirme veya sona erme Ortaklığın mal varlığının devri, ayni hak tesisi, kiralanması Faaliyet konusunun tümüyle veya önemli ölçüde değiştirilmesi İmtiyaz öngörülmesi Borsa kotundan çıkması 34

35 8. HAO nun Önemli Nitelikteki İşlemleri İlişkin Esaslar: SPKn md. 23 Kurulun Yetkisi: Bu nitelikteki işlemlerde bulunulabilmesi veya kararların alınabilmesi için uyulması zorunlu usul ve esasları belirleme Düzenlemelere uyulmaksızın yapılan işlemlerde, Kurul kararının tebliğinden itibaren 30 günlük süre içinde işlem öncesi durumun sağlanamaması halinde, İdari para cezası ile birlikte Kurula işlemin iptali için dava açma 35

36 8. HAO nun Önemli Nitelikteki İşlemleri İlişkin Esaslar: SPKn md. 23 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Kurumsal Yönetim Tebliği Taslağında Düzenleme (m. 9) Önemli nitelikteki işlemlerde genel kurul onayı şartı Esas Sözleşmede daha ağır nisap aranmadığı takdirde: Toplantı nisabı olmaksızın ise payların 2/3 sinin olumlu oyu Sermayeyi temsil eden payların yarısının bulunduğu GK larda basit çoğunluk Aksi yöndeki Esas Sözleşme hükümlerinin geçersizliği Kurumsal Yönetim Tebliği Taslağı m. 9 vd. 36

37 9. Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar: SPKn md. 24 Ayrılma Hakkı Sahipleri: Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin GK toplantısına katılan ve kararlara muhalif kalan pay sahipleri GK toplantısına katılmasına haksız bir biçimde engel olunan pay sahipleri GK toplantısına usulüne uygun davet edilmeyen pay sahipleri GK gündeminin usulüne uygun bir biçimde ilan edilmemesi halinde ise GK toplantısına katılma ve karara muhalif kalma şart aranmaksızın ilgili pay sahipleri 37

38 9. Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar: SPKn md. 24 HAAO nun satın alma yükümlülüğü Fiyat: Söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması Kurumsal Yönetim Tebliği Taslağı md. 10 vd. 38

39 10.Pay Alım Teklifi Zorunluğuna İlişkin Esaslar: md. 26 SPKn HAAO yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisabı halinde, diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapma zorunluluğu Yönetim kontrolünün elde edildiği karinesi: Ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması Yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda söz konusu sayıdaki üyelikler için aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olunması, Bazı ortakların kendi aralarında yapacakları özel anlaşmalarla yönetim kontrolünü ele geçirmeleri 39

40 11.Ortaklıktan Çıkma Hakkı ve Satma Hakkına İlişkin Esaslar : SPKn md. 27 Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de da hil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların HAO nun oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması halinde: paya sahip kişilere azınlığı ortaklıktan çıkarma hakkı azınlığa paylarını satma hakkı 40

41 12. Diğer Esaslar Ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının ilk halka arzında mevcut tüm imtiyazların şeffaf ve anlaşılır detayda kamuya duyurulması zorunluluğu (md. 28) GK katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanama ve MKK dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınması (md 30) 41

42 12. Diğer Esaslar Kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan sorumluluk (md. 32) Ortaklık, sermaye piyasası araçlarının satıldığı ya da halka arz olunduğunun varsayıldığından itibaren 10 iş günü (espk m.11: 30 gün) içinde durumu Kurula bildirmek zorunluluğu (md. 33) HAO esas sözleşmelerinin değiştirilmesi için Kurulun uygun görüşünün alınması zorunluluğu 42

43 10 SORUYLA YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU

44 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 1- Yeni Kanun ile yeni sermaye piyasası araçları geliyor mu? Yeni Kanun sermaye piyasası aracının tanımını genişletiyor. Buna göre menkul kıymetlerin yanı sıra türev ürünler ile içeriği kanunda düzenlenmemekle birlikte yatırım sözleşmeleri de sermaye piyasası aracı olarak kabul ediliyor. Hangi türev ürünlerin sermaye piyasası aracı kabul edileceğine ilişkin detaylar ayrıca belirtiliyor. Kaldıraçlı (foreks) işlemler türev ürün kapsamında değerlendiriliyor. Tezgahüstü türev ürünler de kural olarak- Kanun kapsamında. Bu uluslararası kriz sonrası tezgahüstü türev ürünlerin de finansal regülasyona tabi tutulması akımının bir yansıması. (Hangi türev sözleşmelerin kapsam dışında olacağını ise Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlemesi gerekiyor.)

45 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 2- İzahnamenin onaylanması nedir? Kayda alma sistemi terk mi edildi? İzahnameler hangi süre ile geçerli olacak? Yeni Kanun a göre sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması zorunlu. Hazırlanan bu izahnamenin SPK tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak doğal olarak bu onay SPK nın bir garantisi anlamına gelmiyor. Böylece, özellikle AB düzenlemeleri paralelinde 1992 yılında uygulanmaya başlanan sermaye piyasası araçlarının kayda alınması sistemi yerini izahnamenin onaylanması sistemine bırakılıyor. SPK nın onay süresi ilk halka arzlarda 20 iş günü, diğerlerinde ise 10 işgünü olarak belirlenmiş durumda. Onaylanan bu izahnameler 12 ay süreyle geçerli olacak ve bu süre içinde yapılacak ihraçlarda kullanılabilecek Halka arz edilmeksizin yapılacak ihraçlarda ise izahname yerine ihraç belgelerinin düzenlenmesi öngörülmüştür.

46 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 3- İzahnameden, finansal raporlardan ve diğer kamuyu aydınlatma belgelerinden sorumluluğa ilişkin düzenlemeler neler öngörüyor? Yeni Kanun çeşitli maddelerinde izahnameden, finansal raporlardan ve diğer kamuyu aydınlatma belgelerinden sorumluluğa ilişkin düzenlemeler getiriyor. Bu düzenlemelerle, sorumluluk esası genişletilerek ihraççılar ile birlikte halka arz edenlerin, ihraççının yönetim kurulu üyelerinin, ihraca aracılık eden yatırım kuruluşlarının ve varsa garantörün izahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumlu olacağı; izahnamede yer alan raporları hazırlayan kuruluşların ise Kanun çerçevesinde sorumluluğunun bulunduğu belirtiliyor.

47 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Ayrıca, finansal tablo ve raporların Kurulca belirlenen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan yönetim kurulunun sorumlu olduğu hüküm altına alınıyor. Yeni Kanun, Kamuyu Aydınlatma Belgelerini tek tek sayıyor ve bu belgelerdeki bilgilerden dolayı müteselsil sorumluluk getiriyor. Kamuyu Aydınlatma Belgeleri arasında izahname, pay alım tekliflerinde hazırlanan bilgi formu, özel durum açıklaması, birleşme ve bölünme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinleri, borsada işlem görme duyurusu, finansal raporlar ve SPK nın öngöreceği diğer belgeler yer alıyor.

48 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 4- Pay alım teklifi zorunluluğuna ilişkin önemli yenilikler neler? Yeni Kanun da öncekine paralel şekilde, uygulamada zorunlu çağrı olarak bilinen, pay alım teklifi zorunluluğunu düzenliyor. Bununla birlikte, Yeni Kanun mevcut tebliğdeki düzenlemelere paralel olarak daha açık, net ve detaylı hükümler içeriyor. Buna göre yönetim kontrolü sağlayan payların ya da oy haklarının edinilmesi çağrı yükümlülüğü doğuracak. Yeni Kanun un getirdiği en önemli yeniliklerden birisi ise pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğanların sahip olduğu oy haklarının kendiliğinden donması ve genel kurul nisaplarında dikkate alınmaması. Bir diğer önemli düzenleme de bu teklif yükümlülüğüne uymayanlar hakkında teklife konu payların toplam bedeline kadar para cezası verilebilecek olması.

49 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 5- Halka açık şirketlerde imtiyazlara ilişkin yenilikler nedir? Yeni Kanun, ortaklıkların ilk defa yapacakları halka arzlarda mevcut tüm imtiyazların şeffaf ve anlaşılabilir bir şekilde kamuya duyurulmasını zorunlu tutuyor. Yeni Kanun un getirdiği en önemli yeniliklerden birisi, üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların SPK kararı ile kalkacağı. İmtiyazlı paylar kamu kurum ve kuruluşlarına ait ise bu düzenleme uygulama alanı bulmuyor. Özellikle yönetim imtiyazı ile halka açılan şirketler açısından halka açık şirketlerin yönetimlerinin daha etkin ve rekabetçi bir anlayışla yönetilmesini teşvik edebilecek bu düzenleme finansal raporlama ve muhasebe uygulamaları açısından piyasa aktörlerinin dikkatli olmalarını gerektirecek.

50 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 6- Kurumsal yatırımcılara ilişkin olarak Yeni Kanun neler öngörmekte? Yeni Kanun kurumsal yatırımcıları AB düzenlemelerine uygun olarak kolektif yatırım kuruluşları olarak niteliyor. Yatırım ortaklıklarının ve fonlarının portföylerine alabilecekleri kıymetlerin daha esnek bir şekilde belirlenebilmesine imkan sağlıyor. Sermaye net aktif değerine eşit olan değişken sermayeli yatırım ortaklıkları ilk defa hukuk sistemimizde yerini alıyor. Yeni Kanun un getirdiği en önemli değişikliklerden birisi de yatırım fonu kurucularının sadece portföy yönetim şirketleri olabileceği. Ayrıca Yeni Kanun fon içtüzüklerinin noter onaylı olması şartını da kaldırıyor. Yeni Kanun ile kolektif yatırım kuruluşlarının ilişkili taraflarla olan işlemleri de örtülü kazanç aktarımı yasağı kapsamına alınıyor. Kanun un yayımı tarihinden önce kurulmuş olan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları, yeni ikincil mevzuatın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde, iç tüzüklerini veya esas sözleşmelerini, yapı ve organizasyonlarını ilgili düzenlemelere uygun hale getirmek üzere SPK ya başvurmak zorunda.

51 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 7- Yatırım hizmetleri nelerdir? Hangi kuruluşlar bu faaliyetleri yapabilecekler? Yeni Kanun ile AB nin MiFID düzenlemeleri doğrultusunda yatırım hizmetleri bir sermaye piyasası faaliyet olarak sayılıyor ve bunları yatırım kuruluşlarının gerçekleştirebileceği hüküm altına alınıyor. Yatırım hizmet ve faaliyetlerinin SPK nın iznine tabi olması için düzenli uğraş, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edilmesi şartı getiriliyor. Çok taraflı alım satım sistemlerinin işletilmesi, saklamacılık gibi faaliyetler de ayrıca düzenleniyor. Eski Kanun da sermaye piyasası faaliyeti olarak sayılan alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri birden çok faaliyete ayrılmak suretiyle Yeni Kanun da da yer alıyor. Yeni Kanun ayrıca yan hizmetler olarak belirlenen faaliyetlerin de yatırım kuruluşları tarafından sunulabilmesine imka n tanıyor. Yeni Kanun ile hangi yatırım hizmetlerin bankalarca verilebileceği belirleniyor ve SPK ya araç bazında bu yetkilerin kapsamına ilişkin düzenleme yapma yetkisi veriliyor. Bankaların ve aracı kurumların sunacakları yatırım hizmetlerinin çerçevesi ikincil düzenlemeler ile netlik kazanacak.

52 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 8- İlişkili taraf işlemleri ve örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeler neler? Yeni Kanun, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak detaylı düzenlemeler getirerek, örtülü kazanç aktarımı yasağı kapsamına halka açık şirketlerin yanı sıra kolektif yatırım kuruluşları ile iştirak ve bağlı ortaklıkları da dahil ediyor. Kanun, bu şirketlerin ilişki taraflarla emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel veya şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunmak suretiyle ka rlarını veya malvarlıklarını azaltmalarını veya bunların artmasını engellemelerini yasaklıyor.

53 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Ayrıca, şirketlerin basiretli ve dürüst bir tacir olarak veya piyasa teamülleri uyarınca ka rlarını ya da malvarlıklarını korumak veya artırmak için yapmaları beklenen faaliyetleri yapmayarak ilişkili tarafların ka rlarının ya da malvarlıklarının artmasını sağlamaları da yasaklanıyor. Kanun a göre ilişkili taraflarla olan işlemlere ilişkin belgeler en az sekiz yıl süreyle saklanmak zorunda. Aktarılan kazancın kanuni faizi ile birlikte ilgili şirkete iadesi gerekiyor. Örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı eylemler Kanun a göre Türk Ceza Kanunu anlamında güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli halini oluşturuyor. Halka açık şirketler, kolektif yatırım kuruluşları ve bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının ilişkili taraflarla yaptıkları işlemlerden kaynaklanabilecek riskler artmıştır.

54 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 9- İdari para cezalarına ilişkin yenilikler neler? Sermaye piyasası suçlarının kapsamı değişti mi? İdari para cezalarının miktarı, önemli bir oranda artırılarak, TL aralığı olarak belirlendi. Ayrıca zorunlu pay alım teklifine uyulmaması, piyasa bozucu eylemler gibi çeşitli hususlar içinde daha yüksek miktarlar getirildi. İdari para cezalarında sorumlu kişilerin kimler olduğuna, savunma hakkında ilişkin düzenlemeler yapılmış, idari para cezası kararlarına karşı idari yargıya gidileceği öngörülmüştür. Yeni Kanun, sermaye piyasası suçlarına ilişkin yeni bir sistematik geliştirmiş. İçeriden örenenlerin ticareti InTr suçu bilgi suistimali, manipülasyon suçu ise piyasa dolandırıcılığı olarak adlandırılıyor. Bu suçlar büyük ölçüde Eski Kanun a benzer şekilde AB Düzenlemeleri doğrultusunda düzenlenmiş ve ceza miktarlarını korumuş. Yeni Kanun daki önemli bir yenilik ise, örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı eylemlerin Türk Ceza Kanunu ndaki güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli halini oluşturacağına dair düzenleme.

55 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Yeni Kanun daki önemli bir yenilik ise, örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı eylemlerin Türk Ceza Kanunu ndaki güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli halini oluşturacağına dair düzenleme. Ayrıca, Yeni Kanun la birlikte sermaye piyasası suçlarına ilişkin olarak bir ihtisas mahkemesi belirlenmesi öngörülmekte. İdari para cezası miktarlarının artması önemli bir risk faktörüdür. Ayrıca zorunlu pay alım teklifleri, piyasa bozucu eylemlere ilişkin yeni düzenlemeler ağır yükümlülükler getirmektedir. İhtisas mahkemesi oluşumu ise sermaye piyasası mevzuatının daha etkin bir şekilde uygulanması sonucunu doğurabilir.

56 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 10- İkincil düzenlemeler ne zaman yürürlüğe girecek? Mevcut tebliğler ne kadar daha uygulanacak? Yeni Kanun un geçici maddelerinde bu konuda çeşitli geçiş dönemi hükümleri getiriliyor. Buna göre, Yeni Kanun un uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, Kanun un yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulacak. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut düzenlemelerin Yeni Kanun a aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek. Bununla birlikte, kolektif yatırım kuruluşları, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunulmasına ilişkin usul ve esasların yürürlüğe konması için 6 aylık bir süre getirilmiş. Kısa süre önce SPK, bazı Tebliğ Taslaklarını kamuoyunun görüşüne sundu.

57 6362 SAYILI YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU VE İKİNCİL MEVZUAT KAPSAMINDA YATIRIM HİZMETLERİ VE YATIRIM KURULUŞLARI

58 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve Yan Mevzuat Kapsamında Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ( SerPK ), Türk sermaye piyasalarını gelişmiş diğer piyasalar seviyesine çıkarmayı ve özellikle de Avrupa Birliği düzenlemelerine paralel yeni bir bakış açısı sunmayı hedeflemiştir. SerPK, Türk sermaye piyasalarının işleyişinde kilit bir öneme sahip olan sermaye piyasası kurumlarını aşağıdaki şekilde gruplandırmıştır; yatırım kuruluşları, kolektif yatırım kuruluşları, sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim değerleme ve derecelendirme kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları 58 58

10 Soruyla Yeni Sermaye Piyasası Kanunu

10 Soruyla Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 10 Soruyla Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 08.03.2013 www.gsghukuk.com Yaklaşık 30 yıldır yürürlükte kalmış olan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ( Eski Kanun ) 30 Aralık 2012 tarihinde yerini aynı adı

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler 1. Kapsam 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1005 Yatırım Kuruluşları 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI YASAĞI

ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI YASAĞI ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI YASAĞI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 İlgili Düzenlemeler

Detaylı

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi BİST (İMKB) T+2 TAKASBANK MKK İHRAÇCI Sermaye Piyasası Aracı Fon Aracı Kurum-Banka Müşteriş Müşteriş Müşteri YATIRIMCI ARACI KURUM-BANKA Türk Sermaye Piyasalarının

Detaylı

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1)

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:27 tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren Seri II No:15.1 sayılı Kar Payı Tebliği 23.01.2014 tarihinde

Detaylı

Yeni Sermaye. 27 Mart 2013. www.gsghukuk.com

Yeni Sermaye. 27 Mart 2013. www.gsghukuk.com Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 27 Mart 2013 www.gsghukuk.com 30 Aralık 2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ( Yeni SPKn ) Türk sermaye piyasaları için çok

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve Halka Açık Şirketler

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve Halka Açık Şirketler www.pwc.com.tr Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve Halka Açık Şirketler. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İlişkili Taraf İşlemleri ve Örtülü Kazanç Aktarımı 2 İlişkili Taraf İşlemleri SPKn. m.17/3 İşleme Başlamadan

Detaylı

-Kurul kaydına alınma sistemi kaldırılmıştır. Bunun yerine İzahname nin kurulca onaylanma yükümlülüğü getirilmiştir. (İlgili Tasarı md.

-Kurul kaydına alınma sistemi kaldırılmıştır. Bunun yerine İzahname nin kurulca onaylanma yükümlülüğü getirilmiştir. (İlgili Tasarı md. YÜRÜRLÜKTEKİ 2499 SAYILI KANUNDA YER ALMAYAN YENİ DÜZENLEMELER -Türev araçlar, İzahname, Halka arz eden, Kamuyu aydınlatma platformu, Yatırım sözleşmesi kavramları tanımlanmıştır. (İlgili tasarı md. 3)

Detaylı

15 Soruda Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği Taslağı

15 Soruda Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği Taslağı 15 Soruda Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği Taslağı 18.04.2013 www.gsghukuk.com 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nda ( Yeni SPKn ), yatırım hizmetlerini ve bu hizmetleri sunacak kuruluşlara ilişkin

Detaylı

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler UNVAN VE GÖREVLER YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.) Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

Sorularla Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği

Sorularla Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği Sorularla Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği 18.07.2013 www.gsghukuk.com 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nda ( Yeni SPKn ), yatırım hizmetlerini ve bu hizmetleri sunacak kuruluşlara ilişkin yeni

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BORSALAR Neden Borsa Arz ve Talebin Etkin Biçimde Karşılaşması Standart t Ürünlerin, Kurala Uygun Alım Satımı Güvenli İşlem Kuralları Anonim Piyasada Edimlerin Yerine Getirilmesini Temin Eden Bir Sistem

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 3 Şubat 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29968 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-14.1.a)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/19 28/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor?

Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor? Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor? 24/11/2014 Bakanlar Kurulu nca 13.10.2014 tarihinde kararlaştırılan Kanun Tasarısı ile Sermaye Piyasası Kanunu nda bir takım değişiklikler yapılması

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 02.05.2016 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR

Detaylı

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Özellikli Durumlar Yeni pay alma hakkının kullanımı

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Özellikli Durumlar Yeni pay alma hakkının kullanımı 3.1.10. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Özellikli Durumlar Yeni pay alma hakkının kullanımı Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarında birim pay başına yeni pay alma hakkı kullanım

Detaylı

1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? 6 Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası

1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? 6 Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası 1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? A) Tahvil B) Hazine bonosu C) B Tipi yatırım fonu katılma belgesi D) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi E) İntifa

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı MADDE 1-2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Yeni Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği

Yeni Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği Yeni Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği 04/07/2013 www.gsghukuk.com Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulunca ikincil düzenleme taslakları yayınlanarak kamuoyu

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler (Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Unvan ve Görevler YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME YASAL BİLGİLENDİRME Burada yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği nin 28. maddesi hükümleri gereği açıklanmaktadır.

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*)

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) EK/1 YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) 1) VKŞ ve fon kullanıcılarını tanıtıcı bilgiler. 2) VKŞ nin yürürlükte bulunan

Detaylı

ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, halka açık

Detaylı

4. Aşağıdakilerden hangisi müşteri şikayetleri ile ilgili kayıtların, her bir şikâyete ilişkin asgari unsurlardan

4. Aşağıdakilerden hangisi müşteri şikayetleri ile ilgili kayıtların, her bir şikâyete ilişkin asgari unsurlardan Yatırım Kuruluşları 1. Aracı kurumların bir müşteriye açacakları kredi tutarı, genel işlem sınırı hesaplamasında kullanılan ortalama özsermaye tutarının % kaçını aşamaz? a. %10 b. %25 c. %35 d. %50 e.

Detaylı

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler www.ttkrehberi.com Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler GSG Hukuk un katkılarıyla Business School Sermaye Piyasası Eğitimleri Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler Yeni Sermaye

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Unvan ve Görevler YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.)

Detaylı

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15. 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, B ve C olmak üzere

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

11 Soruda Yeni Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği

11 Soruda Yeni Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği 11 Soruda Yeni Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği 26.12.2013 www.gsghukuk.com 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesini takiben Sermaye Piyasası Kurulu nca ( SPK ) hazırlanan ikincil

Detaylı

TEBLİĞ ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2)

TEBLİĞ ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2) 12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yönetmeliği

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yönetmeliği Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yönetmeliği 30.04.2013 www.gsghukuk.com Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

KANUN SERMAYE PİYASASI KANUNU. Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

KANUN SERMAYE PİYASASI KANUNU. Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 KANUN SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Aşağıdakilerden hangisi 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun hazırlanmasındaki belirleyici faktörlerden değildir? A. Türk Ticaret Kanunu. B. Avrupa Birliği müktesebatı. C. Ülkemizdeki Sermaye Piyasası

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KANUNU

SERMAYE PİYASASI KANUNU 11845 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun Numarası : 6362 Kabul Tarihi : 6/12/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/12/2012 Sayı : 28513 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KANUNU

SERMAYE PİYASASI KANUNU SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun Numarası : 6362 Kabul Tarihi : 6/12/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/12/2012 Sayı : 28513 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/33 07/12/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Konu: Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Özet: Halka açık olmayan anonim şirketler, sermayesi

Detaylı