YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ"

Transkript

1

2 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ YENİ KANUNUN AMACI (Md. 1) Sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi suretiyle, üç amacı gerçekleştirmeye yönelik bütüncül bir bakış açısı vardır.

3 Yeni Sermaye Piyasası Kanununun (SPK) Sistematiği 1. Kısım: Genel Hükümler (m.1-3) 2. Kısım: Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı, Kamunun Aydınlatılması ve İhraca İlişkin Esaslar (m.4-33) 3. Kısım: Sermaye Piyasası Kurumları ve Faaliyetleri (m.34-64) 4. Kısım: Sermaye Piyasalarında Borsalar Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Diğer Kurumlar (m.65-87) 5. Kısım: Sermaye Piyasalarında Denetim Tedbirleri (m ) 6. Kısım: İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller ve Sermaye Piyasası Suçları (m ) 7. Kısım: Sermaye Piyasası Kuruluna İlişkin Esaslar (m ) 8. Kısım: Son ve Geçici Hükümler (m ) 3

4 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı ve Halka Arzı -1 Sermaye piyasası araçlarının Kurul kaydına alınması sistemi kaldırılarak, izahnamenin Kurulca onaylanması sistemine geçilmiştir. (Md. 6) İzahname kavramı Kanunda tanımlanmış; içeriği ve kapsamı hakkında düzenlemeler yapılmıştır. (Md. 4-9) (Kurula kapsamlı bir düzenleme yetkisi verildi/izahnamenin bölümleri, geçerlilik süresi, prosedürün hızlandırılması,izahnamenin tescili zorunluluğu kaldırıldı, izahnamedeki değişiklikler ) İzahnameden doğan sorumluluk esasları yeniden belirlenmiştir. (Md.10) Mevcut düzenlemelerde ve Kurul uygulamasında yer alan bir çok husus Kanuna aktarıldı.

5 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı ve Halka Arzı- 2 Payların bedellerinin tam ve nakden ödenmesi ilkesi korunmuştur. Kurula, birleşme, bölünme, hisse değişimi ve benzeri şirket yapılandırmalarında yapılacak sermaye artırımları gibi pay bedellerinin nakden ödenmesinin zorunlu olmadığı durumları belirleme yetkisi verilmiştir. Payların nominal değerin altında ihraç edilmesinin yolu açıldı. (Md. 12)

6 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Sürekli Kamuyu Aydınlatma * Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim (Md.14-15) İhraççı, Kurul tarafından gerekli görülen finansal tablolar ve raporları, TMS kapsamında Kurulca belirlenen ilkelere uygun olarak hazırlayarak Kurula ibraz edecektir. Kurulca belirlenen finansal raporlar, bağımsız denetimden geçirilecektir. Finansal tablolar ve raporlar ile bağımsız denetim raporları mevcut uygulamada olduğu üzere, Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanacaktır. Kamunun aydınlatılmasında özel durumlarda mevcut yapı büyük ölçüde korunmuştur.

7 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Kamuyu Aydınlatma Belgelerinden Doğan Sorumluluk (Md.32) Kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan sorumluluk esasları belirlenmiştir. -Sorumlulukta imza esası -Müteselsil sorumluluk -Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşlarının sorumluluğu Sorumluluk esasları ayrı bir madde halinde düzenlenmiştir. (Kurtuluş karinesi, illiyet bağı, tazminat talebinin reddedileceği haller)

8 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Halka Açık Ortaklıklar-1 Halka Açık Ortaklık Statüsünün Kazanılması (Md.16) -Pay sahibi sayısı 500 ü aşan anonim ortaklıklar -2 yıl içerisinde Borsa da işlem görmek üzere başvuru zorunluluğu -Borsada işlem gören şirket haline gelme -Nitelikli bir genel kurul kararı ile halka açık anonim ortaklık statüden çıkma imkanı (Olumsuz oy kullanan pay sahipleri için ayrılma hakkına sahiptir (Md. 33)

9 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Kurumsal Yönetim İlkeleri (Md. 17) Kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve bu kapsamda tedbirlere başvurulması konusundaki mevcut 22/z hükmü büyük ölçüde korunmuştur. Kurul un halka açık ortaklıklarda kurumsal yönetim ilkelerini düzenleme yetkisi korunmuştur. Kanunda bir çok maddede kurumsal yönetim ilkelerine (önemli nitelikte işlemler, genel kurul toplantılarına kolay katılım sağlanması yönündeki muhtelif düzenlemeler vb.) yer verilmiştir.

10 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ İlişkili taraf işlemleri açısından alınacak yönetim kurulu kararlarında, bağımsız yönetim üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun aranacaktır. Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin esaslar; sermaye piyasası kurumlarına, borsalara, piyasa işleticilerine ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine kıyasen uygulanacaktır. Bankalar hakkında uygulanacak kurumsal yönetim ilkeleri hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun görüşü alınacaktır.

11 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Pay sahiplerinin korunması Önemli Nitelikte İşlemler (Md. 23) Halka açık ortaklıkların; -Birleşme, bölünme işlemlerine taraf olması, tür değiştirme veya sona erme kararı alması, -Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde bir ayni hak tesis etmesi veya kiralaması, -Faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölçüde değiştirmesi, -İmtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, -Borsa kotundan çıkması gibi hususlar bu Kanunun uygulanmasında önemli nitelikte işlem sayılır.

12 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Ayrılma Hakkı (Md. 24) Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına; - Haklı bir nedenle katılamayan - Olumsuz oy kullanan pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Pay Alım Teklifi Zorunluluğu (Md. 25) Bu husustaki usul ve esasları Kurul belirleyecektir.

13 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Pay Alım Teklifi (Md. 26) Mevcut uygulamada yer alan bir çok husus Kanuna aktarılmıştır. En önemli değişiklik- Yaptırımı- Oy Hakkının Donması ve İPC(pay alım teklifine konu payların toplam bedeline kadar) Temel kural- yönetim kontrolünün ele geçirilmesi İstisnaları: Yatırım ortaklığı niteliğinin değiştirilmesi ve yitirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerine izin verilmesi aşamasında İmtiyazı kaldırılan veya 5411 sayılı Kanun uyarınca faaliyet izni kaldırılan ya da temettü hariç ortaklık hakları ile birlikte yönetim ve denetimi TMSF ye devredilen halka açık ortaklığın pay sahiplerinin korunması amacıyla

14 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Ortaklıktan Çıkarma Hakkı ve Satma Hakkı (Md. 27) Çıkarma Hakkı - Pay alım teklifi sonucunda - Birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere başka bir şekilde halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Satma Hakkı Ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından da satma hakkı doğar.

15 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ İmtiyazlı Paylar (Md. 28) TTK da belirlenen imtiyaz sistemine aykırı hüküm yer almamaktadır. Üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar Kurul kararı ile kaldırılabilecektir. İstisna: Faaliyetin makul ve zorunlu kıldığı haller İmtiyazlı payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

16 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU İLE HALKA AÇIK ORTAKLIKLARA GETİRİLEN YENİLİKLER

17 Yeni Sermaye Piyasası Kanunun (SPKn) Sistematiği 2. Kısım: Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı, Kamunun Aydınlatılması ve İhraca İlişkin Esaslar (m.4-33) 1. Bölüm : Sermaye Piyasası Araçları İhracı (m.4-13) 2. Bölüm : Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Esaslar (m.14-15) 3. Bölüm : Halka Açık Ortaklıklar (m.16-33) 17

18 Halka Açık Ortaklıklara Getirilen Yenilikler 1. HAO Statüsünün Kazanılmasına İlişkin Esaslar 2. Kurumsal Yönetim İlkeleri 3. Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar 4. Kar Payı Dağıtımı ve Bağış Yapma Esasları 5. Kar Payı Avansı Esasları 6. Örtülü Kazanç Aktarım Yasağının Esasları 7. Ortaklıkların Kendi Paylarını Satın ve Rehin Alması Esası 8. HAO nun Önemli Nitelikteki İşlemleri İlişkin Esaslar 9. Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar 10.Pay Alım Teklifi Zorunluğuna İlişkin Esaslar 11.Ortaklıktan Çıkma Hakkı ve Satma Hakkına İlişkin Esaslar 12.Diğer Esaslar 18

19 1. HAO Statüsünün Kazanılmasına İlişkin Esaslar : SPKn md. 16 Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıklar Payların Halka Arzedilmiş Sayılan Ortaklıklar Pay sahibi sayısı 500 ü aşan ortaklıkları (espkn m. 11: sayı 250 ) 19

20 1. HAO Statüsünün Kazanılmasına İlişkin Esaslar : SPKn md. 16 Payların Halka Arzedilmiş Sayılan Ortaklıklar En geç 2 yıl içinde paylarının işlem görmesi için borsaya başvurma zorunluluğu Ancak bilanço ve sermaye büyüklüğü, faaliyetlerinin devamlılığı, ortak olmanın belirli özellikleri taşıyan kişilerle sınırlı tutulması, sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı gibi şartların varlığı ha linde resen veya talep üzerine bu Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerden kısmen veya tamamen muaf tutabileceği gibi tamamen bu Kanun kapsamından da çıkarılabilir. (md 33/5) Ayrıca paylarının borsada işlem görmesini istemeyenler, pay sahibi tam sayısının en az 2/3 olumlu oyu veya toplam oyların 3/4 ile alınacak bir genel kurul kararı ile bu Kanun kapsamından çıkabilir. Bu durumda Kanunun kapsamından çıkma kararına olumlu oy kullanmayan pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmakta. (md 33/4) 20

21 2. Kurumsal Yönetim İlkeleri: SPKn md. 17 Kurul a usul ve esasları belirleme ve düzenleme yetkisi: HAO lara ilişkin kurumsal yönetim ilkeleri Kurumsal yönetim uyum raporları içeriği ve yayımı Ortaklıkların kurumsal yönetime uyumlarının raporlandırılması Bağımsız YK üyelikleri 21

22 2. Kurumsal Yönetim İlkeleri: SPKn md. 17 Kurulun Payları borsada işlem gören HAO lar bakımından Yetkisi Kurumsal yönetim ilkelerine kısmen ya da tamamen uyulmasını zorunlu tutma ve usul ve esasları belirleme, Verilen süre içinde uyumun sağlanmaması halinde gerekli kararları alma işlemleri re sen yapma, Uyum zorunluluğuna aykırı işlemlerin tespitini /iptalini isteme, gerekli davaları açma 22

23 2. Kurumsal Yönetim İlkeleri: SPKn md. 17 İlişkili Taraf ile Gerçekleştirilecek İşlemlerde Karar Süreci (md. 17/f.3): İlk aşamada HAAO lar İlişkili Taraflar ile ve Kurul un belirlediği nitelikte işlem yapmadan evvel, Bağımsız YK üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunu içeren bir YK kararı almak zorundadır. Bağımsız YK üyelerinin çoğunluğunun onayı alınamazsa İşlem kamuoyuna duyurulacak ve toplantı nisabının aranmadığı GK da oylanacaktır. Bu esaslara aykırı YK ve GK kararları geçersiz sayılır. 23

24 2. Kurumsal Yönetim İlkeleri: SPKn md. 17 Kurumsal yönetim ilkeleri yükümlülükleri elektronik ortamda yerine getirilebilmesi Halka Açık Bankaların tabi olacağı kurumsal yönetim ilkeleri usul ve esasları BDDK görüşü alınmak suretiyle düzenlenecek Kurumsal Yönetim Tebliği Taslağı 24

25 3. Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar: SPKn md. 18 Kuruldan izin almak şartı İstisna: TTK uyarınca bu sisteme geçenler GK kararı ile, YK na esas sözleşmelerinde tespit edilen kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayelerini artırmaya yetkisi, en çok beş yıl süreli verilebilmesi Artırım yetkisi, GK kararı ile, 5 er yıllık dönemlerle uzatılabilme espkn süre sınırı bulunmamaktaydı 25

26 4. Kar Payı Dağıtımı ve Bağış Yapma Esasları: SPKn md. 19 Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşme gereği pay sahipleri için ayrılması gereken kar ayrılmadıkça: Başka yedek akçe ayrılamayacak Kar ertesi yıla aktarılamayacak Pay sahibi olmayanlara (intifa senedi sahiplerine, YK üyelerine ve ortaklık çalışanlarına) kar dağıtımı yapılamayacak. 26

27 4. Kar Payı Dağıtımı ve Bağış Yapma Esasları: SPKn md. 19 HAAO bağış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere ka rdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şartı GK: Yapılacak bağışın sınırı belirleme yetkisi Kurul: Bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Ortaklıkların ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir ka r matrahına eklenir. 27

28 5. Kar Payı Avansı Esasları: SPKn md. 20 Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı, bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaması kuralı Önceki dönemde ödenen ka r payı avansları mahsup edilmeden ilave ka r payı avansı verilmesine ve ka r payı dağıtılmasına karar verilemez. 28

29 5. Kar Payı Avansı Esasları: SPKn md. 20 Hatalı ara dönem finansal tablolarının nedeniyle dağıtılan ka r payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için Sorumlular: 1. Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar Hak Sahipleri: 1. Ortaklık, pay sahipleri, ortaklık alacaklılar 2. doğrudan doğruya olmak üzere ka r payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişiler 29

30 6. Örtülü Kazanç Aktarım Yasağının Esasları: SPKn md. 21 Yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile Aktif Kazanç Aktarımı Kriterleri: Emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak Farklı fiyat, ücret, bedel veya şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunmak suretiyle Ka rlarını veya malvarlıklarını azaltarak veya ka rlarının veya malvarlıklarının artmasını engelleyerek 30

31 6. Örtülü Kazanç Aktarım Yasağının Esasları: SPKn md. 21 Pasif Kazanç Aktarımı Kriterleri: Basiretli ve dürüst bir tacir olarak veya piyasa teamülleri uyarınca Ka rlarını ya da malvarlıklarını korumak veya artırmak için yapmaları beklenen faaliyetleri yapmamaları yoluyla İlişkili oldukları gerçek veya tüzel kişilerin ka rlarının ya da malvarlıklarının artmasını sağlamaları 31

32 6. Örtülü Kazanç Aktarım Yasağının Esasları: SPKn md. 21 Teşvik Etme ve Saklama Zorunluluğu: İlişkili taraf işlemlerinin emsallerine, piyasa teamüllerine, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine uygun şartlarda gerçekleştirilmiş olduğunu belgeleme Tevsik edici bilgi ve belgeleri en az 8 yıl süre ile saklama zorunluluğu Hukuki, cezai ve idari yaptırımları saklı kalmak kaydıyla, örtülü kazanç aktarımına konu tutarların faiziyle ortaklığa iadesi esası Kurumsal Yönetim Tebliği Taslağı md. 18 vd. 32

33 7. Ortaklıkların Kendi Paylarını Satın ve Rehin Alması Esasları: SPKn md. 22 HAAO, kendi paylarını satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilmesi Kurulun, halka açık ortaklıkların kendi paylarını satın ve rehin almasına ilişkin şartlara, işlem sınırlarına, geri alınan payların elden çıkarılması veya itfası ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisi 33

34 8. HAO nun Önemli Nitelikteki İşlemlerine İlişkin Esaslar: SPKn md. 23 Önemli Nitelikte İşlemler: Birleşme, bölünme, tür değiştirme veya sona erme Ortaklığın mal varlığının devri, ayni hak tesisi, kiralanması Faaliyet konusunun tümüyle veya önemli ölçüde değiştirilmesi İmtiyaz öngörülmesi Borsa kotundan çıkması 34

35 8. HAO nun Önemli Nitelikteki İşlemleri İlişkin Esaslar: SPKn md. 23 Kurulun Yetkisi: Bu nitelikteki işlemlerde bulunulabilmesi veya kararların alınabilmesi için uyulması zorunlu usul ve esasları belirleme Düzenlemelere uyulmaksızın yapılan işlemlerde, Kurul kararının tebliğinden itibaren 30 günlük süre içinde işlem öncesi durumun sağlanamaması halinde, İdari para cezası ile birlikte Kurula işlemin iptali için dava açma 35

36 8. HAO nun Önemli Nitelikteki İşlemleri İlişkin Esaslar: SPKn md. 23 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Kurumsal Yönetim Tebliği Taslağında Düzenleme (m. 9) Önemli nitelikteki işlemlerde genel kurul onayı şartı Esas Sözleşmede daha ağır nisap aranmadığı takdirde: Toplantı nisabı olmaksızın ise payların 2/3 sinin olumlu oyu Sermayeyi temsil eden payların yarısının bulunduğu GK larda basit çoğunluk Aksi yöndeki Esas Sözleşme hükümlerinin geçersizliği Kurumsal Yönetim Tebliği Taslağı m. 9 vd. 36

37 9. Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar: SPKn md. 24 Ayrılma Hakkı Sahipleri: Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin GK toplantısına katılan ve kararlara muhalif kalan pay sahipleri GK toplantısına katılmasına haksız bir biçimde engel olunan pay sahipleri GK toplantısına usulüne uygun davet edilmeyen pay sahipleri GK gündeminin usulüne uygun bir biçimde ilan edilmemesi halinde ise GK toplantısına katılma ve karara muhalif kalma şart aranmaksızın ilgili pay sahipleri 37

38 9. Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar: SPKn md. 24 HAAO nun satın alma yükümlülüğü Fiyat: Söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması Kurumsal Yönetim Tebliği Taslağı md. 10 vd. 38

39 10.Pay Alım Teklifi Zorunluğuna İlişkin Esaslar: md. 26 SPKn HAAO yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisabı halinde, diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapma zorunluluğu Yönetim kontrolünün elde edildiği karinesi: Ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması Yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda söz konusu sayıdaki üyelikler için aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olunması, Bazı ortakların kendi aralarında yapacakları özel anlaşmalarla yönetim kontrolünü ele geçirmeleri 39

40 11.Ortaklıktan Çıkma Hakkı ve Satma Hakkına İlişkin Esaslar : SPKn md. 27 Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de da hil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların HAO nun oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması halinde: paya sahip kişilere azınlığı ortaklıktan çıkarma hakkı azınlığa paylarını satma hakkı 40

41 12. Diğer Esaslar Ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının ilk halka arzında mevcut tüm imtiyazların şeffaf ve anlaşılır detayda kamuya duyurulması zorunluluğu (md. 28) GK katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanama ve MKK dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınması (md 30) 41

42 12. Diğer Esaslar Kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan sorumluluk (md. 32) Ortaklık, sermaye piyasası araçlarının satıldığı ya da halka arz olunduğunun varsayıldığından itibaren 10 iş günü (espk m.11: 30 gün) içinde durumu Kurula bildirmek zorunluluğu (md. 33) HAO esas sözleşmelerinin değiştirilmesi için Kurulun uygun görüşünün alınması zorunluluğu 42

43 10 SORUYLA YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU

44 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 1- Yeni Kanun ile yeni sermaye piyasası araçları geliyor mu? Yeni Kanun sermaye piyasası aracının tanımını genişletiyor. Buna göre menkul kıymetlerin yanı sıra türev ürünler ile içeriği kanunda düzenlenmemekle birlikte yatırım sözleşmeleri de sermaye piyasası aracı olarak kabul ediliyor. Hangi türev ürünlerin sermaye piyasası aracı kabul edileceğine ilişkin detaylar ayrıca belirtiliyor. Kaldıraçlı (foreks) işlemler türev ürün kapsamında değerlendiriliyor. Tezgahüstü türev ürünler de kural olarak- Kanun kapsamında. Bu uluslararası kriz sonrası tezgahüstü türev ürünlerin de finansal regülasyona tabi tutulması akımının bir yansıması. (Hangi türev sözleşmelerin kapsam dışında olacağını ise Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlemesi gerekiyor.)

45 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 2- İzahnamenin onaylanması nedir? Kayda alma sistemi terk mi edildi? İzahnameler hangi süre ile geçerli olacak? Yeni Kanun a göre sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması zorunlu. Hazırlanan bu izahnamenin SPK tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak doğal olarak bu onay SPK nın bir garantisi anlamına gelmiyor. Böylece, özellikle AB düzenlemeleri paralelinde 1992 yılında uygulanmaya başlanan sermaye piyasası araçlarının kayda alınması sistemi yerini izahnamenin onaylanması sistemine bırakılıyor. SPK nın onay süresi ilk halka arzlarda 20 iş günü, diğerlerinde ise 10 işgünü olarak belirlenmiş durumda. Onaylanan bu izahnameler 12 ay süreyle geçerli olacak ve bu süre içinde yapılacak ihraçlarda kullanılabilecek Halka arz edilmeksizin yapılacak ihraçlarda ise izahname yerine ihraç belgelerinin düzenlenmesi öngörülmüştür.

46 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 3- İzahnameden, finansal raporlardan ve diğer kamuyu aydınlatma belgelerinden sorumluluğa ilişkin düzenlemeler neler öngörüyor? Yeni Kanun çeşitli maddelerinde izahnameden, finansal raporlardan ve diğer kamuyu aydınlatma belgelerinden sorumluluğa ilişkin düzenlemeler getiriyor. Bu düzenlemelerle, sorumluluk esası genişletilerek ihraççılar ile birlikte halka arz edenlerin, ihraççının yönetim kurulu üyelerinin, ihraca aracılık eden yatırım kuruluşlarının ve varsa garantörün izahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumlu olacağı; izahnamede yer alan raporları hazırlayan kuruluşların ise Kanun çerçevesinde sorumluluğunun bulunduğu belirtiliyor.

47 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Ayrıca, finansal tablo ve raporların Kurulca belirlenen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan yönetim kurulunun sorumlu olduğu hüküm altına alınıyor. Yeni Kanun, Kamuyu Aydınlatma Belgelerini tek tek sayıyor ve bu belgelerdeki bilgilerden dolayı müteselsil sorumluluk getiriyor. Kamuyu Aydınlatma Belgeleri arasında izahname, pay alım tekliflerinde hazırlanan bilgi formu, özel durum açıklaması, birleşme ve bölünme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinleri, borsada işlem görme duyurusu, finansal raporlar ve SPK nın öngöreceği diğer belgeler yer alıyor.

48 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 4- Pay alım teklifi zorunluluğuna ilişkin önemli yenilikler neler? Yeni Kanun da öncekine paralel şekilde, uygulamada zorunlu çağrı olarak bilinen, pay alım teklifi zorunluluğunu düzenliyor. Bununla birlikte, Yeni Kanun mevcut tebliğdeki düzenlemelere paralel olarak daha açık, net ve detaylı hükümler içeriyor. Buna göre yönetim kontrolü sağlayan payların ya da oy haklarının edinilmesi çağrı yükümlülüğü doğuracak. Yeni Kanun un getirdiği en önemli yeniliklerden birisi ise pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğanların sahip olduğu oy haklarının kendiliğinden donması ve genel kurul nisaplarında dikkate alınmaması. Bir diğer önemli düzenleme de bu teklif yükümlülüğüne uymayanlar hakkında teklife konu payların toplam bedeline kadar para cezası verilebilecek olması.

49 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 5- Halka açık şirketlerde imtiyazlara ilişkin yenilikler nedir? Yeni Kanun, ortaklıkların ilk defa yapacakları halka arzlarda mevcut tüm imtiyazların şeffaf ve anlaşılabilir bir şekilde kamuya duyurulmasını zorunlu tutuyor. Yeni Kanun un getirdiği en önemli yeniliklerden birisi, üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların SPK kararı ile kalkacağı. İmtiyazlı paylar kamu kurum ve kuruluşlarına ait ise bu düzenleme uygulama alanı bulmuyor. Özellikle yönetim imtiyazı ile halka açılan şirketler açısından halka açık şirketlerin yönetimlerinin daha etkin ve rekabetçi bir anlayışla yönetilmesini teşvik edebilecek bu düzenleme finansal raporlama ve muhasebe uygulamaları açısından piyasa aktörlerinin dikkatli olmalarını gerektirecek.

50 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 6- Kurumsal yatırımcılara ilişkin olarak Yeni Kanun neler öngörmekte? Yeni Kanun kurumsal yatırımcıları AB düzenlemelerine uygun olarak kolektif yatırım kuruluşları olarak niteliyor. Yatırım ortaklıklarının ve fonlarının portföylerine alabilecekleri kıymetlerin daha esnek bir şekilde belirlenebilmesine imkan sağlıyor. Sermaye net aktif değerine eşit olan değişken sermayeli yatırım ortaklıkları ilk defa hukuk sistemimizde yerini alıyor. Yeni Kanun un getirdiği en önemli değişikliklerden birisi de yatırım fonu kurucularının sadece portföy yönetim şirketleri olabileceği. Ayrıca Yeni Kanun fon içtüzüklerinin noter onaylı olması şartını da kaldırıyor. Yeni Kanun ile kolektif yatırım kuruluşlarının ilişkili taraflarla olan işlemleri de örtülü kazanç aktarımı yasağı kapsamına alınıyor. Kanun un yayımı tarihinden önce kurulmuş olan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları, yeni ikincil mevzuatın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde, iç tüzüklerini veya esas sözleşmelerini, yapı ve organizasyonlarını ilgili düzenlemelere uygun hale getirmek üzere SPK ya başvurmak zorunda.

51 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 7- Yatırım hizmetleri nelerdir? Hangi kuruluşlar bu faaliyetleri yapabilecekler? Yeni Kanun ile AB nin MiFID düzenlemeleri doğrultusunda yatırım hizmetleri bir sermaye piyasası faaliyet olarak sayılıyor ve bunları yatırım kuruluşlarının gerçekleştirebileceği hüküm altına alınıyor. Yatırım hizmet ve faaliyetlerinin SPK nın iznine tabi olması için düzenli uğraş, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edilmesi şartı getiriliyor. Çok taraflı alım satım sistemlerinin işletilmesi, saklamacılık gibi faaliyetler de ayrıca düzenleniyor. Eski Kanun da sermaye piyasası faaliyeti olarak sayılan alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri birden çok faaliyete ayrılmak suretiyle Yeni Kanun da da yer alıyor. Yeni Kanun ayrıca yan hizmetler olarak belirlenen faaliyetlerin de yatırım kuruluşları tarafından sunulabilmesine imka n tanıyor. Yeni Kanun ile hangi yatırım hizmetlerin bankalarca verilebileceği belirleniyor ve SPK ya araç bazında bu yetkilerin kapsamına ilişkin düzenleme yapma yetkisi veriliyor. Bankaların ve aracı kurumların sunacakları yatırım hizmetlerinin çerçevesi ikincil düzenlemeler ile netlik kazanacak.

52 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 8- İlişkili taraf işlemleri ve örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeler neler? Yeni Kanun, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak detaylı düzenlemeler getirerek, örtülü kazanç aktarımı yasağı kapsamına halka açık şirketlerin yanı sıra kolektif yatırım kuruluşları ile iştirak ve bağlı ortaklıkları da dahil ediyor. Kanun, bu şirketlerin ilişki taraflarla emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel veya şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunmak suretiyle ka rlarını veya malvarlıklarını azaltmalarını veya bunların artmasını engellemelerini yasaklıyor.

53 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Ayrıca, şirketlerin basiretli ve dürüst bir tacir olarak veya piyasa teamülleri uyarınca ka rlarını ya da malvarlıklarını korumak veya artırmak için yapmaları beklenen faaliyetleri yapmayarak ilişkili tarafların ka rlarının ya da malvarlıklarının artmasını sağlamaları da yasaklanıyor. Kanun a göre ilişkili taraflarla olan işlemlere ilişkin belgeler en az sekiz yıl süreyle saklanmak zorunda. Aktarılan kazancın kanuni faizi ile birlikte ilgili şirkete iadesi gerekiyor. Örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı eylemler Kanun a göre Türk Ceza Kanunu anlamında güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli halini oluşturuyor. Halka açık şirketler, kolektif yatırım kuruluşları ve bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının ilişkili taraflarla yaptıkları işlemlerden kaynaklanabilecek riskler artmıştır.

54 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 9- İdari para cezalarına ilişkin yenilikler neler? Sermaye piyasası suçlarının kapsamı değişti mi? İdari para cezalarının miktarı, önemli bir oranda artırılarak, TL aralığı olarak belirlendi. Ayrıca zorunlu pay alım teklifine uyulmaması, piyasa bozucu eylemler gibi çeşitli hususlar içinde daha yüksek miktarlar getirildi. İdari para cezalarında sorumlu kişilerin kimler olduğuna, savunma hakkında ilişkin düzenlemeler yapılmış, idari para cezası kararlarına karşı idari yargıya gidileceği öngörülmüştür. Yeni Kanun, sermaye piyasası suçlarına ilişkin yeni bir sistematik geliştirmiş. İçeriden örenenlerin ticareti InTr suçu bilgi suistimali, manipülasyon suçu ise piyasa dolandırıcılığı olarak adlandırılıyor. Bu suçlar büyük ölçüde Eski Kanun a benzer şekilde AB Düzenlemeleri doğrultusunda düzenlenmiş ve ceza miktarlarını korumuş. Yeni Kanun daki önemli bir yenilik ise, örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı eylemlerin Türk Ceza Kanunu ndaki güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli halini oluşturacağına dair düzenleme.

55 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ Yeni Kanun daki önemli bir yenilik ise, örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı eylemlerin Türk Ceza Kanunu ndaki güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli halini oluşturacağına dair düzenleme. Ayrıca, Yeni Kanun la birlikte sermaye piyasası suçlarına ilişkin olarak bir ihtisas mahkemesi belirlenmesi öngörülmekte. İdari para cezası miktarlarının artması önemli bir risk faktörüdür. Ayrıca zorunlu pay alım teklifleri, piyasa bozucu eylemlere ilişkin yeni düzenlemeler ağır yükümlülükler getirmektedir. İhtisas mahkemesi oluşumu ise sermaye piyasası mevzuatının daha etkin bir şekilde uygulanması sonucunu doğurabilir.

56 YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ 10- İkincil düzenlemeler ne zaman yürürlüğe girecek? Mevcut tebliğler ne kadar daha uygulanacak? Yeni Kanun un geçici maddelerinde bu konuda çeşitli geçiş dönemi hükümleri getiriliyor. Buna göre, Yeni Kanun un uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, Kanun un yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulacak. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut düzenlemelerin Yeni Kanun a aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek. Bununla birlikte, kolektif yatırım kuruluşları, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunulmasına ilişkin usul ve esasların yürürlüğe konması için 6 aylık bir süre getirilmiş. Kısa süre önce SPK, bazı Tebliğ Taslaklarını kamuoyunun görüşüne sundu.

57 6362 SAYILI YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU VE İKİNCİL MEVZUAT KAPSAMINDA YATIRIM HİZMETLERİ VE YATIRIM KURULUŞLARI

58 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve Yan Mevzuat Kapsamında Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ( SerPK ), Türk sermaye piyasalarını gelişmiş diğer piyasalar seviyesine çıkarmayı ve özellikle de Avrupa Birliği düzenlemelerine paralel yeni bir bakış açısı sunmayı hedeflemiştir. SerPK, Türk sermaye piyasalarının işleyişinde kilit bir öneme sahip olan sermaye piyasası kurumlarını aşağıdaki şekilde gruplandırmıştır; yatırım kuruluşları, kolektif yatırım kuruluşları, sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim değerleme ve derecelendirme kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları 58 58

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 16.04.2013 YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1)

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER I- YASAL ÇERÇEVE Bu rehber, Sermaye Piyasası Kanunu nun 1 ve 16/A maddeleri ve 22 nci maddesinin (e) bendi ile Seri:VIII, No:@ sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

Değerli Okurlar, BAŞKAN DAN

Değerli Okurlar, BAŞKAN DAN BAŞKAN DAN Değerli Okurlar, Kurumsal yatırımcıların gerek ekonominin gerekse sermaye piyasalarının gelişiminde, kamu maliyesinin desteklenmesinde ve piyasada likiditenin sağlanmasında ne kadar önemli olduğunu

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir.

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir. 20 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, İMKB kotasyon şartlarını sağlayamayan şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin

Detaylı

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 22 Mayıs 2013, İstanbul Ref: EKO/2013-23 TÜSİAD YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Madde 3-ğ Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı