Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 aziantep Medical Journal Gwww.gantep.edu.tr/~tipdergi Saðlýk Bilgi Sistemlerinin Hastane Performanslarýna Etkisinin Veri Zarflama Analizi ile Ýncelenmesi: Türkiye deki Göðüs Hastalýklarý Hastanelerinde Bir Uygulama The Evaluation of the Effects of Health Information Systems to the Performance of Hospitals by Data Enveloping Analysis: An Application in the Thoracic Medicine Hospitals Yusuf Bayraktutan 1, Ýbrahim Arslan 2, Vedat Bal 3 Araþtýrma Makalesi/Research Article 1 Kocaeli Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Bölümü 2 Gaziantep Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Bölümü 3 Gazikent Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Bölümü Özet Veri Zarflama Analizi (VZA), doðrusal programlamanýn özel bir uygulama þekli olup, ayný amaç ve hedeflere sahip iþletmelerin göreceli olarak verimliliðini ölçmede kullanýlmaktadýr. Ýþletmelerin büyük bir çoðunluðu, etkinlik ve verimlilik düzeylerini artýrmak, iþlem maliyetlerini düþürmek, personel sayýlarýný azaltmak, örgüt içi iletiþimi geliþtirmek, ürettiði ürünün veya sunduðu hizmetin kalitesini yükseltmek, müþteri memnuniyetini saðlamak ve sonuçta uluslararasý pazarlarda rekabet edebilir bir konuma gelebilmek için Biliþim Sistemleri'ni (BS) kullanmaya yönelmektedir. Saðlýk sektörü de biliþim sistemleri ve yazýlýmlarýný yoðun olarak kullanmaktadýr. Veri Zarflama Analizi (VZA) yoluyla, her bir kurum (hastane, banka, yargý birimi, eðitim kurumu, vs), bir parçasý olduðu sistem içindeki benzer birimlerle karþýlaþtýrýlabilmekte ve göreceli etkinlikler belirlenebilmektedir. Bu araþtýrmada, Türkiye deki Göðüs Hastalýklarý Hastanelerinden 21 tanesinin verileri deðerlendirilerek teknik ve ölçek etkinlikleri hesaplanmakta; biliþim sistemlerinin niteliði ile kurumsal performans arasýndaki iliþki tespit edilmeye çalýþýlmaktadýr. Anahtar Kelimeler: Hastane Performansý, Biliþim Sistemleri, Veri Zarflama Analizi. Abstract Data Envelopment Analysis (DEA), a special form of linear programming, has been used to measure comparative productivity of businesses which have the same goals and objectives. Majority of the businesses tend to make use of information systems in order to increase their efficiency and productivity, decrease transaction costs, save labor, improve intra-organizational communication, increase the quality of goods produced or services provided, obtain customer satisfaction, and consequently improve competitive power in international markets. Information systems and related software are increasingly used by health sector. Each institution (hospital, bank, court, school, etc.) can be compared with similar units of a system of which it is a piece, and comparative efficiencies can be determined. In this study, using the data of 21 different hospitals of chess illnesses, technical and scale efficiencies are calculated, and determining the relationship between information systems and institutional performance is aimed. Key Words: Hospital performances, Information systems, Data Envelopment Analysis. Giriþ Bilgisayar, donaným, yazýlým ve tamamlayýcý unsurlarýyla biliþim sistemleri, tarýmdan hizmet sektörüne ekonominin her alanýnda, etkinliðin, verimlilik ve performansýn önemli bileþenlerinden biridir. Hastaneler, saðlýk hizmeti sunan iþletmeler olarak algýlanabilir. Hasta, teþhis ve tedavi ilintili bilgiler yanýnda, hizmet görenler ve hizmet sunanlarla ilgili çeþitli bilgilerin kaydý, depolanmasý, izlenmesi, vb. saðlýk tesislerinin deðerlendirilmesine imkân verecek her tür veri biliþim sistemleri ile saðlanmaktadýr. Veri Zarflama Analizi (VZA), doðrusal programlamanýn özel bir uygulama þekli olup, ayný amaç ve hedeflere sahip iþletmelerin göreceli olarak verimliliðini ölçmede kullanýlmaktadýr. Bu çalýþmanýn temel amacý, veri zarflama analizi ile Türkiye deki Göðüs Hastalýklarý Hastaneleri nin performansýný deðerlendirmektir. Kavramsal çerçeve ve saðlýk bilgi sistemi bileþenlerini ortaya koyduktan sonra, ilgili literatür ve performans ölçüm yöntemlerini özetlenerek; analiz ve bulgularla çalýþmayý vurgulanacaktýr. Kavramsal Çerçeve Hastane ve Göðüs Hastalýklarý Hastaneleri Hastane, binasý, donatýmý, doktoru, yardýmcý saðlýk personeli, hizmetlileri ile hastalara saðlýk hizmeti veren birimdir. Dünya Saðlýk Teþkilatý (WHO), hastaneleri, müþahede, teþhis, tedavi ve iyileþtirme olmak üzere gruplandýrýlabilecek saðlýk hizmetleri veren, hastalarýn uzun veya kýsa süreli tedavi gördükleri yataklý kuruluþlar þeklinde tanýmlamaktadýr. Özel dal hastaneleri ise, belirli bir yaþ ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalýða tutulanlarýn yahut bir organ veya organ grubu hastalarýnýn müþahede, muayene, teþhis ve tedavi edildikleri yataklý kurumlardýr. Göðüs hastalýklarý hastaneleri, göðüs hastalýklarý alanýnda yoðunlaþmýþ bir özel dal hastanesidir (Saðlýk Bakanlýðý). Bilgi ve Bilgi Sistemleri Ýnsanýn fiziki gücüne ve makineleþmeye dayanan sanayi toplumu, günümüzde büyük bir deðiþim ve geliþmenin sonucu olarak bilgi toplumuna dönüþmüþtür. Sanayi toplumlarýndan bilgi toplumlarýna geçiþte kritik unsur, bilgi elde etme, iþleme, saklama ve bilgi paylaþýmýnda yaþanan geliþmelerdir. Ýbrahim Arslan, Gaziantep Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýktisat Bölümü Adres: Gaziantep Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýktisat Bölümü Þehitkamil/GAZÝANTEP Tel: E-posta: Geliþ Tarihi: Kabul Tarihi: Received: Accepted:

2 Bir diðer ifadeyle, teknoloji ve biliþim sistemlerinde yaþanan geliþmelere paralel olarak bilginin önemi oldukça artmýþtýr. Bu nedenle, öncelikle bilgi ve ilgili kavramlarýn tanýmlarýna bakmakta yarar olacaktýr. Bilgi ve veri kelimesi sýk sýk birbiri yerine kullanýlsa da, tanýmlarý ve olgusal karþýlýlýklarý farklýlýk arz etmektedir. Güncel Türkçe Sözlük te (Türk Dil Kurumu, 2008) veri, olgu, kavram veya komutlarýn, iletiþim, yorum ve iþlem için elveriþli biçimli gösterimi ; bilgi ise, kurallardan yararlanarak kiþinin veriye yönelttiði anlam þeklinde tanýmlanmaktadýr. Veri, herhangi bir hususla ilgili gerekli veya gereksiz gerçeklikler, sesler ya da þekillerdir. Oysa bilgi, içgüdüler, fikirler, kurallar, eylem ve kararlarý etkileyen yönlendiricilerdir (1). Veri kaydedilmiþ gerçekler ve þekiller iken bilgi, verilerden elde edilen enformasyondur. Ayný zamanda bilgi bir baðlamdaki veridir (2). Bilgi ve veri arasýndaki farký ortaya koymak iki açýdan önemlidir. Birincisi, yöneticilerin bilgi sistemlerini, bilgi gereksinimleri ve veri temelli gereksinimlerine göre tasarlayabilmesidir. Ýkincisi, karar verme düzeyindeki kiþilere veri yerine, bilgi saðlama gerekliliðidir (3). Bilgiyi kýsaca, verilerin analiz edilmesi, araþtýrma ve gözlemlerin yapýlmasý sonucu anlamlý hale getirilmesi olarak tanýmlayabiliriz. Veriler iþlenip bilgi haline gelmediði sürece ham bir olgudur ve ekonomik olarak bir anlam ifade etmezler. Bilginin bir rekabet aracý olarak güç saðlayabilmesi, bazý özelliklere sahip olmasý ile doðru orantýlýdýr. Çünkü üretilen ve sunulan bilgi, onu kullananlar için gerekli ve yararlý olduðu sürece bir deðer ifade edecektir. Dolayýsýyla bilginin, güvenilir, zamanlý, tam, ihtiyaca uygun olma gibi bazý temel özelliklere sahip olmasý gerekmektedir (4). Bilginin amacý, gelecekte ortaya çýkabilecek bir olay ya da durumla ilgili olarak belirsizliði azaltmak iken, biliþim sistemlerinin hedefi, en genel anlamda karar alma sürecinde gereksinim duyulan bilgileri saðlamaktýr (3). Bilgi sistemi, belirli hedefleri karþýlamak üzere, verileri karar verici için anlamlý bilgilere çeviren insan gücü, programlar ve yönetsel süreçlerden oluþan bir dizidir. Bilgi sistemi, yöneticinin karar vermesi için gerekli bilgiyi deðiþik kaynaklardan toplayan, iþleyen, saklayan ve veriyi raporlayan formel bir sistemdir (5). Bilgi çaðý organizasyonlarýnýn yöneticileri, biliþim sistemlerinin kurumsal etkinlik ve hizmet kalitesi baðlamlarýnda oynadýðý stratejik rolü bilmektedirler. 1950'lerde kayýt ve faturalandýrma iþlemleri ile gündeme gelen bilgi sistemleri, 1970'lerde yönetim düzeyinde, 1980'lerde ve küresel rekabetin hýzla yaygýnlaþtýðý günümüzde ise stratejik düzeyde kullanýlmaktadýr (6). Saðlýk Bilgi Sistemleri Saðlýk bilgi sistemleri, koruyucu ve tedavi edici saðlýk hizmetlerinin hýzlý ve düzenli yönetimine iliþkin her türlü bilginin üretilmesi ve etkin biçimde kullanýlmasý için kurulan yazýlým, donaným vb. kapsayan sistemlerdir. Saðlýk hizmetleri alanýnda kullanýlan baþlýca bilgi sistemleri þunlardýr: Laboratuar Bilgi Sistemi (LIS): Hastane laboratuarlarýnýn tüm bilgi yönetim ihtiyaçlarý düþünülerek hazýrlanmýþ, bilgi iþlem sürecinin daha kolay ve daha etkin kontrol edildiði, daha hýzlý ve daha verimli iþ akýþýnýn saðlandýðý bir bilgi yönetim sistemidir. Týbbi Görüntü Arþiv ve Ýletiþim Sistemi (PACS): Yüksek kayýt kapasitesi isteyen medikal görüntülerin saklanarak, istenildiðinde çok hýzlý bir þekilde eriþimin saðlanabildiði bir bilgi yönetim sistemidir. Radyoterapi Bilgi Sistemi (RTIS) : Ýyonlaþtýrýcý ýþýn kullanarak kanser tedavisi yapýlmasýna olanak veren bu sistemde diðer bilgi sistemleri ile veri alýþveriþi süratle gerçekleþmekte ve karar vermede destekleyici bir iþlev üstlenmektedir. Nükleer Týp Bilgi Sistemi (NMIS): Nükleer týp, verilen ýþýnetkin (radyoaktif) maddelerin yaydýklarý ýþýnlarýn özel yöntemler veya aygýtlarla dýþarýdan sayýmý (parýltý sayýmý) ya da görüntü olarak izlenmesi ya da tanýmlanmasý ile taný konulmasýný saðlayan týp dalýdýr. Nükleer týp bilgi sistemi ise, bu tedavide elde edilen bulgularýn arþivlenmesine ve gerektiðinde farklý noktalardaki kullanýcýlarýn kullanmasýna imkan veren bir elektronik sistem olarak tanýmlanabilir. Performans, Etkinlik, Verimlilik ve Veri Zarflama Analizi (VZA) Performans, çok genel anlamda, iþletme amaçlarýnýn gerçekleþtirilmesi için gösterilen tüm çabalarýn deðerlendirilmesi olarak tanýmlanabilir (7). Performansýn daha kapsamlý tanýmýný ise, bir iþi yapan bir bireyin, bir grubun ya da bir teþebbüsün o iþle hedeflenen sonuca yönelik olarak nereye varabildiðinin; neyi saðlayabildiðinin nicel ve nitel olarak anlatýmý þeklinde yapmak mümkündür (8). En genel ifadeyle performans, bir iþletmenin belirli bir zaman diliminde elde ettiði baþarý derecesi olarak tanýmlanabilir (9). Etkinlik (efficiency), yararlý çýktý saðlamak için kaynaklarýn ne þekilde kullanýldýðýnýn bir ifadesidir. Yani, girdi unsurlarýnýn standartlara kýyaslanmasý ile bulunan bir deðerdir. Etkililik (effectiveness), amaçlarý gerçekleþtirme derecesidir ve gerçekleþen çýktýlarýn planlanan çýktýlara oranlanmasýyla ifade edilir. Teknik etkinlik, fiyat etkinliði ve ölçek etkinliði olmak üzere, üç türlü etkinlik kavramýnýn öne çýktýðý görülmektedir. Bir iþletmenin elinde bulundurduðu girdi bileþimini en uygun biçimde kullanarak mümkün olan en çok çýktýyý üretmedeki baþarýsý "Teknik Etkinlik"; girdi ve çýktý fiyatlarýný göz önüne alarak en uygun girdi karmasýný seçmedeki baþarýsý "Fiyat Etkinliði"; uygun ölçekte üretim yapmadaki baþarýsý ise, "Ölçek Etkinliði" olarak tanýmlanmaktadýr. Bu bileþenlerin hepsi birden bir iþletmenin "Genel Ekonomik Etkinliðini" belirlemektedir (10). Verimliliðin çok farklý tanýmlarý olmakla birlikte, bir verimlilik modeli tasarlanmasýnda en genel yaklaþým, iþletme, sektör ve ülkenin uzun, orta ve kýsa dönemli geliþme amaçlarýna uygun, doðru girdi ve çýktý bileþenlerini belirlemektir. Genel bir taným yapýldýðýnda, verimlilik, bir üretim ya da hizmet sisteminin ürettiði çýktý ile bu çýktýyý elde etmek için kullanýlan girdi arasýndaki iliþkidir. Ýþletme etkinliklerini belirlemek için sýk kullanýlan bir yöntem olan Veri Zarflama Analizi, birden çok ve farklý ölçeklerle ölçülmüþ ya da farklý ölçü birimlerine sahip girdi ve çýktýlarýn karþýlaþtýrma yapmayý zorlaþtýrdýðý durumlarda, karar birimlerinin göreli performansýný ölçmeyi amaçlayan doðrusal programlama tabanlý bir teknik olarak tanýmlanabilir. Saðlýk Ýþletmelerinde Veri Zarflama Analizi Çalýþmalarý Saðlýk hizmetleri alanýnda veri zarflama analizinin tercih edildiði yerli ve yabancý birçok çalýþma bulunmaktadýr. Bunlardan bazýlarý þunlardýr: Grosskopf ve Valdmanis'in (11), "Measuring Hospital Performance: A Nonparametric Approach" baþlýklý çalýþmasýnda, hastanelerde etkinlik düzeyi ile mülkiyet biçimi arasýndaki iliþki incelenmiþtir. 14

3 Chilingerian (12), ayný hastanede görev yapan 36 hekimin altý aylýk çalýþmalarýný deðerlendirilerek etkinlik düzeylerini belirlemiþtir. Özcan ve McCue (13) tarafýndan ABD'de faaliyet gösteren Akut Bakým Hastaneleri'nin finansal performanslarý VZA tekniði ile deðerlendirmiþtir. Burgess ve Wilson (14), Amerikan hastanelerinin teknik etkinliðinin politik deðiþkenler ve diðer benzer faktörler tarafýndan nasýl etkilendiðini araþtýrmýþlardýr. Chang (15), Tayvan'da devlet hastanelerinin yýllarý arasýndaki etkinlik düzeylerini ölçmek ve bu etkinliðe etki eden faktörleri belirlemek için bir çalýþma gerçekleþtirmiþtir. Harris ve Özgen (16), hastane birleþmelerinin hastane etkinliði üzerine etkisini VZA yöntemiyle incelemiþlerdir. Grosskoph Valdmins (17) ise, ABD'deki eðitim hastanelerinin artan rekabet koþullarý altýnda performanslarýný saptamaya çalýþmýþlardýr. Özata (18) tarafýndan biliþim sistemlerinin hastane performansýna etkisini araþtýran bir doktora tez çalýþmasý gerçekleþtirilmiþtir. Göðüs Hastalýklarý Hastaneleri için VZA VZA ile etkinlik deðerlendirmesinde üç aþama vardýr (19). Bunlardan birincisi, karar verme birimlerinin (KVB) seçilmesidir. Bu seçimi yaparken KVB nin homojen ve benzer girdileri kullanarak benzer çýktý üreten yerler olmasýna dikkat edilmelidir. Ýkincisi, girdi ve çýktý deðiþkenlerinin seçimidir. Analizde kullanýlan KVB sayýsý ve deðiþken sayýsý arasýndaki iliþki için yaygýn bir görüþ vardýr: Araþtýrmada kullanýlan deðiþkenler ile ilgili veriler; Saðlýk Bakanlýðý nýn resmi verilerinden faydalanýlarak þu þekilde temin edilmiþtir. Girdi ve çýktý deðiþkenlerinden olan fiili yatak, uzman hekim, asistan hekim, ameliyat ve ayakta tedavi sayýsý Saðlýk Bakanlýðý Yataklý Tedavi Kurumlarý 2007 Ýstatistik Yýllýðý ndan derlenmiþtir. Hastanelerinin bilgi iþlem hizmet alým giderleri (BÝHAG), toplam gider ve gelir bilgileri Saðlýk Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Döner Sermayeli Ýþletmeler Bütçe ve Muhasebe Daire Baþkanlýðý Muhasebe Sistemleri Þubesi nin hazýrlamýþ olduðu Kurum Mali Durum Analiz Çalýþmasý ndan; hastanelerin sahip olduklarý bilgi sistemleri bilgisi ise Saðlýk Bakanlýðý Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý ndan alýnmýþtýr. Araþtýrmaya dahil edilen hastanelerin açýk isimleri ve kodlarý aþaðýdaki Ek-1 de görülmektedir. Bundan sonra, hastanelerin uzun isimlere sahip olmasýndan kaynaklanan zorluk nedeniyle, hastanelerin kodlarý kullanýlacaktýr. Veri Zarflama Analizinde Kullanýlan Girdi ve Çýktý Deðerleri: Veri zarflama analizinde kullanýlan girdi ve çýktý bilgileri aþaðýdaki Tablo-2 de görülmektedir. Tablo-2: Analizde kullanýlan girdi ve çýktý deðerleri V, KVB sayýsýný gösterirken, n girdi ve c cýktý olmak üzere; dir (20). Bu araþtýrma için seçilen KVB ve aþaðýdaki deðiþken tablosundaki deðerler bu görüþe uygundur. Tablo-1: Analizde kullanýlan deðiþkenler Literatür tarandýðýnda saðlýk sektörü ile ilgili Watcharasriroj & Tang (21), Yeþilyurt & Yeþilyurt (22), Temür & Bakýrcý (23) ve Bal (24) tarafýndan yapýlan çalýþmalarda VZA için girdi ve çýktý deðiþkenlerinin genelde yukarýdaki deðiþkenlerden oluþtuðu görülmüþtür. VZA etkinlik deðerlendirmesinin üçüncü aþamasý etkinlik skorlarýnýn tespit edilmesidir. Araþtýrmada VZA yöntemi ile etkinlik skorlarýnýn hesap edilmesi için Banixia Frontier Analayst VZA paket programýndan faydalanýlmýþtýr. Üç çeþit etkinlik skoru hesap edilmiþtir. Bunlar, teknik etkinlik (VRS), ölçek etkinliði ve toplam etkinlik (CRS) skorlarýdýr. Bir iþletmenin elinde bulundurduðu girdi bileþimini en uygun biçimde kullanarak mümkün olan en çok çýktýyý üretmedeki baþarýsý "teknik etkinlik", en uygun ölçekte üretim gerçekleþtirme baþarýsý ise "ölçek etkinliði" olarak tanýmlanmaktadýr. Araþtýrma Verilerinin Elde Edilmesi: Araþtýrmaya, Saðlýk Bakanlýðý na baðlý 21 Göðüs Hastalýklarý Hastanesi dahil edilmiþtir. Veri Zarflama Analizinden Elde Edilen Etkinlik Skorlarý: Örneklem verilerini kullanarak gerçekleþtirdiðimiz veri zarflama analizinden elde edilen etkinlik skorlarý Tablo- 3 te sunulmuþtur. Toplam etkinlik ve ölçek etkinliði açýsýndan 6 hastane tam etkin çalýþýrken, teknik etkinlik açýsýndan 9 hastanenin etkin olarak çalýþtýðý tespit edilmiþtir. Etkinlik ortalamalarý, genel olarak %80 ve üzerindedir. 15

4 Tablo-3: Etkinlik Skorlarý Etkin Olmayan Hastanelerin Azaltmasý Gereken Girdi Miktarlarý ve Referans Alabilecekleri Hastaneler: Etkin olarak çalýþmayan hastanelerin etkin olabilmesi için azaltmasý gereken girdi miktarlarý ve referans alabilecekleri hastane kodlarý aþaðýdaki Tablo-5 te görülmektedir. Etkinlik Skorlarý Ýle Bilgi Sistemleri Arasýndaki Ýliþki: Hipotezler oluþturularak SPSS-16 programý yoluyla, baðýmsýz gruplar arasý t testi yapýlmýþtýr. Test sonuçlarýnýn sunulduðu Tablo-6 da, LIS, Laboratuar Bilgi Sistemi; PACS, Týbbi Görüntü Arþiv ve Ýletiþim Sistemi; RTIS, Radyoterapi Bilgi Sistemi ve NMIS, Nükleer Týp Bilgi Sistemi ifadelerinin kýsaltmasý olarak kullanýlmýþtýr. Tablo-6: Ýstatistiksel Analiz Sonuçlarý Tablo-3 ü tamamlayýcý özet bilgiler Tablo-4 te görülmektedir. Tablo-4: Tamamlayýcý Bilgiler Bilgi sistemlerine sahip olan hastanelerin etkinlik ortalamasýnýn genelde diðerlerinden yüksek olduðu tespit edilmiþtir. Buradan hareketle, bilgi sistemlerinin hastanelerin performansý üzerinde olumlu etkisinden söz edilebilir. Ancak istatistiksel olarak hipotezler doðrulanmadýðý için doðrudan bir etkinin olduðu ileri sürülemez. Tablo-5: Hastanelerin Azaltmasý Gereken Girdi Miktarlarý 16

5 Etkinlik Skorlarý ile Bilgi Ýþlem Hizmet Alým Giderleri Arasýndaki Ýliþki: Tablo-7 den görüldüðü üzere, etkin olarak çalýþan hastanelerin bilgi iþlem hizmet alým giderleri (BÝHAG) ortalamasý, etkin olarak çalýþmayan hastanelerden yüksektir. Buradan hareketle, bilgi sistemlerine daha çok kaynak ayýran hastanelerin performanslarýnýn daha yüksek olduðu söylenebilir. Ancak bu saptama istatistiksel olarak teyit edilmemiþtir. Tablo-7: Bilgi-Ýþlem hizmet alýmý ve etkinlik Bilgi Ýþlem Hizmet Alým Giderleri ile Muayene ve Gelir Ýliþkisi: Yapýlan korelasyon analizinin Tablo-8 de sunulan sonuçlarý, bilgi iþlem hizmet alým giderleri ile muayene sayýsý ve gelir arasýnda pozitif yönlü iliþki olduðunu ortaya koymaktadýr. Tablo-8: Bilgi iþlem gideri ile muayene sayý ve geliri iliþkisi Sonuç Bu çalýþmada bilgi sistemlerinin Türkiye deki göðüs hastalýklarý hastanelerinin performansýna etkileri belirlenmeye çalýþýlmýþtýr. Bilgi sistemleri ile hastanelerin etkinlik skorlarý arasýnda doðrudan bir iliþki tespit edilememiþtir. Saðlýk bilgi sistemlerinin performansa olumlu etkisi ile ilgili hipotezlerin istatistiksel olarak anlamlý olmamasýna karþýn, hastanelerin bilgi sistemleri geliþtikçe, genel olarak etkinlik ortalamalarýnýn yükseldiði görülmüþtür. Buradan hareketle bilgi sistemlerinin performans üzerinde dolaylý bir etkisi olduðundan söz edilebilir. Bilgi sistemleri yatýrýmlarý ile iþletme performansý arasýndaki iliþkiyi araþtýran literatürdeki çalýþmalar incelendiðinde benzer sonuçlara ulaþýlmýþ olduðu görülmektedir. Strassmann (25) bilgi sistemleri yatýrýmlarý ile performans ölçütleri arasýnda korelasyon olmadýðý ifade etmiþtir. Bilgi sistemlerinin yararlarý her zaman açýk veya kesin olmamakta, yararlarýn algýlanmasý yýllar sürmektedir. Veri zarflama analizinin etkinlik skorlarý, göðüs hastalýklarý hastanelerinde, etkinlik seviyesinin düþük olduðunu ve kaynaklarýn etkin kullanýlmadýðýný göstermektedir. Bu aþamada, analize konu hastanelerin baðlý olduðu bakanlýk ve saðlýk politikasýný etkileyen kurumlar ile hastane idarecilerinin, kaynaklarýn etkin kullanýlmama nedenlerini araþtýrarak, daha rasyonel bir kaynak kullanýmý için gerekli tedbirleri almalarý gerekmektedir. Ek-1: Analiz Örneklemi Girdi Deðiþkenlerinin Ýncelenmesi Hastanelerin büyük kýsmý etkin çalýþmamaktadýr. Tablo- 9 da, israf edilen kýt kaynaklar, yatak sayýsý, personel ve toplam gider baðlamýnda görülmektedir. Buna göre, yatak sayýsý olmasý gerekenden % 27 daha fazla iken uzman hekim ve hemþirede mevcut durum sýrasýyla % 16 ve % 21 oranýnda ve toplam giderde % 10 düzeyinde olmasý gereken düzeyi aþmaktadýr. Bu sonuçlar, ilgili hizmet birimlerinde, kaynaklarýn yeterince etkin kullanýlmadýðý anlamýna gelmektedir. Tablo-9: Girdi Deðiþkenlerinin Durumu Kaynaklar 1. Alter S. Information Systems: A Management Perspective, USA: Addison-Wesley Pub. C s Kroenke D, and Hatch, R,Management Information Systems, USA: Mitchell McGrow- Hill.1994 s Bengshir TK. Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Deðiþim (Çev.). Ankara: TODAÝE Y s:

6 4.Karakaya M. Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Bilgi Teknolojisi. Ankara.,1994. ss: Behan K. Holmes, D. Understanding Information Technology. New York: Prentice Hall, Demircan ML. ve Moltay, C. A. Bilgiyi Yönetmek. Ýstanbul: Beta Y Akal Zühal, Ýþletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, MPM Yayýn No: 473, Ankara, Baþ, Melih ve Artar, Ayhan, Ýþletmelerde Verimlilik Denetimi, MPM Yayýn No: 435, Ankara Tetik, K, Semra, Ýþletme Performansýný Belirlemede Veri Zarflama Analizi, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Derg. 2003;10(2): Yolalan, R. Veri Zarflama Yöntemi, MPM Verimlilik Dergisi, 1990;3: Grosskopf, S., and Valdmins, V. Measuring Hospital Performence a Nonparametric Approach, Journal of Health Economics, 1987, pp: Watcharasriroj, B. ve J.C.S Tang, The Effects Of Size and Information Technology on Hospital Efficiency, The Journal of High Technology Management Research, 2004;15(1): Yeþilyurt, M.E. ve F. Yeþilyurt, Kadýn, Doðum ve Çoçuk Hastanelerinde Girdi Týkanýklýðý ve Aylak Girdilere Baðlý Kayýplarýn Analizi, Ýþletme Fakültesi Dergisi, 2006;7(2): Temür, Y. ve F. Bakýrcý, Türkiye de Saðlýk Kurumlarýnýn Performans Analizi: Bir VZA Uygulamasý, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008;(3): Bal V. Bilgi Sistemlerinin Saðlýk Ýþletmeleri Performansýna Etkilerinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçümü: Türkiye deki Devlet Hastanelerinde Bir Araþtýrma, Doktora Tezi, SDÜ Sos. Bil. Ens., 2010, s Strassman, P.A., Information Productivity: Assessing Information Management Costs of U.S Industrial Corporations, The Information Economics Press, New Canaan, 1999.s Chilingerian, J. A. Evaluating Physician Efficiency in Hospitals: A Multivariate Analysis of Best Practices, European Journal of Operational Research,. 1995;80(3): Özcan, Y.A., and Mc Cue, M. J. Development of a Financial Performance Index for Hospitals: DEA Approach, Journal of the Operational Research Society, 1996;47(1): Burgerss, J. F., Wilson, P. W. Variation in Inefficiency Among US Hospitals, INFOR J. 1998;36(3): Chang, H. H. Determinants of Hospital Efficiency: the Case of Central Government-owned Hospital in Taiwan, Omega International Journal of Management Sci. 1998;26(2): Harris, J., Özgen, H., and Ozean, Y. A. Do Mergers Enhance The Performance of Hospital Efficiency?, Journal of the Operational Research Society, 2000;51(7): Grosskopf, S., Margarits, D., and Valdmins, V. Competitive Effects on Teaching Hospitals, European Journal of Operational Research, 2004;154(2): Özata, M Saðlýk Biliþim Sistemlerinin Hastane Etkinliðinin Arttýrýlmasýnda Yeri ve Önemi (Veri Zarflama Analizine Dayalý Bir Uygulama) (Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya Golany, B., and Roll, Y. An Application Procedure for DEA, Omega International Journal of Management Science, 1989;17(3): Cooper, W.W., L.M. Seiford ve K. Tone, Data Envelopment Analysis, Springer Science+Business Media, LLC, New York,

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 6 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 6 2013 EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Vedat

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Otel Ýþletmeleri Yönetiminde Biliþim Teknolojileri Ve 4 5 Yýldýzlý Otel Ýþletmelerinde Bir Uygulama

Otel Ýþletmeleri Yönetiminde Biliþim Teknolojileri Ve 4 5 Yýldýzlý Otel Ýþletmelerinde Bir Uygulama Otel Ýþletmeleri Yönetiminde Biliþim Teknolojileri Ve 4 5 Yýldýzlý Otel Ýþletmelerinde Bir Uygulama * Serkan BERTAN Özet: Bu çalýþmanýn amacý; otel iþletmelerinde kullanýlan biliþim teknolojilerinin uygulama

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi nde ICD-10 Kodlarýnýn Elektronik Ortama Aktarýlmasýnda Veri Hatalarýnýn ve Kayýplarýnýn Deðerlendirilmesi

Bir Üniversite Hastanesi nde ICD-10 Kodlarýnýn Elektronik Ortama Aktarýlmasýnda Veri Hatalarýnýn ve Kayýplarýnýn Deðerlendirilmesi Bir Üniversite Hastanesi nde ICD-10 Kodlarýnýn Elektronik Ortama Aktarýlmasýnda Veri Hatalarýnýn ve Kayýplarýnýn Deðerlendirilmesi Beyza KAYMAKOÐLU a, Umut ARIÖZ b, Özkan YILDIZ c a Baþkent Üniversitesi,

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

SAMSUN'DAKİ HASTANELERİN ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ KULLANILMASI. Talat ŞENEL 1, Serpil GÜMÜŞTEKİN 1 ÖZET

SAMSUN'DAKİ HASTANELERİN ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ KULLANILMASI. Talat ŞENEL 1, Serpil GÜMÜŞTEKİN 1 ÖZET IAAOJ, Scientific Science, 2015, 3(2), 53-60 SAMSUN'DAKİ HASTANELERİN ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ KULLANILMASI Talat ŞENEL 1, Serpil GÜMÜŞTEKİN 1 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Altuğ ÖZDEN Eda ÖNCÜ Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 09100 Aydın / Türkiye sorumlu yazar: aozden@adu.edu.tr Alınış (Received):

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Afet Sonrasý Kurtarma Faaliyetlerinde Biliþim Hizmetlerinin Önemi

Afet Sonrasý Kurtarma Faaliyetlerinde Biliþim Hizmetlerinin Önemi Afet Sonrasý Kurtarma Faaliyetlerinde Biliþim Hizmetlerinin Önemi Ýrfan MACÝT a, Z.Nazan ALPARSLAN a, S.Noyan OÐULATA a a Çukurova Üniversitesi, Adana Importance of Information Technologies in Rescue Activities

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II . ISBN: 975-19-3837-6 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Kasým 2005 Poliklinik Hizmetlerinde

Detaylı

Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi

Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi ARAÞTIRMA Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi Relationship Between Job Satisfaction and Stress The Employee of Health Personnel in Public Hospitals Derya Nur 1 1

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007), 164-185 Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci* ve Cengiz Aydýn** Öz Bilgi artan bir

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Hekimlerin Saðlýk Hizmetlerinde Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerinin Kullanýmýna Dair Görüþleri

Hekimlerin Saðlýk Hizmetlerinde Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerinin Kullanýmýna Dair Görüþleri Hekimlerin Saðlýk Hizmetlerinde Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerinin Kullanýmýna Dair Görüþleri Esra SÜMEN POLATLI a, Neþe ZAYÝM a, Kemal Hakan GÜLKESEN a, Osman SAKA a a Akdeniz Üniversitesi, Týp Fakültesi,

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Afyonkarahisar Hastanelerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

Afyonkarahisar Hastanelerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 12 (2012) 021301 (1-8) AKU J. Sci. 12 (2012) 021301 (1-8) Afyonkarahisar Hastanelerinin Etkinliklerinin

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Örgüt geliþtirme, örgütü iyileþtirme stratejilerinin hepsini kapsayacak kadar geniþ bir

Örgüt geliþtirme, örgütü iyileþtirme stratejilerinin hepsini kapsayacak kadar geniþ bir NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1

2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1 IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 52 2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1 Münire DERÝNDAÐ 1 - Murat KORKMAZ 2 - Vedat ÇÝMEN 2 - Mehmet BAZ 3 1 Beykent Üniversitesi

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar Sunum Planı:

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Doç. Dr. Beril AKINCI VURAL, Arþ. Gör. Gül COÞKUN Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Halkla

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer Hastalarý D u r u m - Ö n g ö r ü - Ö n e r i P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer hastalarý örneðinde bakýma muhtaçlýk sorunu ele alýnacak, gelecek üzerine öngörüler ortaya konulacak

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Raþit ÖZEN * ÖZET Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi The Analysis of the General Psychological Conditions of Nurses Dr. Serpil Yýlmaz*, Rabia Hacýhasanoðlu**, Zeynep Çiçek** Öz Hemþirelik, insanlarla iliþkiye

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı