SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI ANOMALİLERİNDE GÖRÜNTÜLEME BULGULARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI ANOMALİLERİNDE GÖRÜNTÜLEME BULGULARI"

Transkript

1 Pedram M, Bayındır P, Kalın S, Alper H. Bulguları 2014;2(2): SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI ANOMALİLERİNDE GÖRÜNTÜLEME BULGULARI Mehran Pedram, Petek Bayındır, Sevinç Kalın, Hüdaver Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı, Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı, İzmir Yazışma Adresi Uzm.Dr. Mehran Pedram Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji AD Dalı, Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı, Bornova, İzmir, Türkiye E-posta: Tel : (+90) Faks: (+90) Anahtar Kelimeler Siyanotik kalp hastalıkları; fallot tetralojisi; pulmoner atrezi; triküspid atrezisi; büyük arter transpozisyonu ; trunkus arteriyozus; total pulmoner venöz dönüş anomalisi Özet Siyanotik konjenital kalp hastalıkları, pulmoner kan akımında azalmaya neden olan (fallot tetralojisi, pulmoner atrezi, triküspid atrezisi, pulmoner stenoz ve ventrikül septum defekti ile birlikte olan büyük arter transpozisyonu) veya pulmoner kan akımında artışa neden olan (büyük arter transpozisyonu, trunkus arteriyozus, tek ventrikül, total pulmoner venöz dönüş anomalisi) toplam iki gruba bölünmektedir. Kardiyak bilgisayarlı tomografi (BT), BT anjiografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları, röntgenogramları ve ekokardiyografik bulguları yorumlamada büyük yardımcıdır. Kardiyak MRG pediatrik olgularda kompleks konjenital kalp hastalıklarının tanı ve takibinde, postoperatif komplikasyonların değerlendirilmesi ve kapak patolojilerinin ölçümünde ekokardiyografiye üstün bir modalitedir. Sol ventrikül ejeksiyon faksiyonu ölçümünde MRG ve ekokardiyografi arasında mevcut farklılıklar nedeniyle ekokardiyografi kardiyak MRG nın alternatifi olarak kullanılmamalıdır. Fallot tetralojisi olgularında erken disfonksiyonu saptamak üzere alışılanın aksine biventriküler değerlendirme yapılmalıdır. ABSTRACT Cyanotic congenital heart disease caused by greater vessel transposition, trunkus arteriosus, single ventricule, total pulmonary venous return anomaly, lead to increased pulmonary arterial flow, or by tetralogy of fallot, pulmonary atresia, trikuspid atresia, pulmoner stenosis and ventricul sptal defect asssociated with greater arter transposition, lead to decreased pulmonary arterial flow. Cardiac and angiography CT and MRI are of immense help in interpreting the radiographic and echocardiographic findings Cardiac MRI has many advantages over echocardiography in diagnosis, follow up and evaluation of postoperative complications and valvular pathologies of patients with congenital heart disease. Echocardiography cannot be used as an alternative of MRI in quantification of left ventricular EF, because of the very wide variances between two techniques. Biventricular evaluation is essential in patients with repaired tetralogy of fallot for detection of early ventricular dysfunction. Giriş Doğumsal kalp bozuklukları siyanotik ve asiyanotik olmak üzere iki geniş kategoride sınıflandırılmakradır (1). Siyanotik konjenital kalp hastalıklarda sistemik venöz kanın, akciğerlerde oksijenlenmeden direkt olarak sistemik arteriyel dolaşıma karışması sonucu oluşan sağ sol şant mevcuttur. Sağ-sol şantın neden olduğu sistemik arteriyel desatürasyonun klinik sonucu siyanozdur. Key words: Cyanotic heart disease; Tetralogy of Fallot; Pulmonary atresia, Trikuspid atresia; Greater arter transposition; trunkus arteriosus;single ventricule; total pulmonary venous return anomaly Bu hastalıklarda pulmoner kan akımı azalmış (fallot tetralojisi,pulmoner atrezi, triküspid atrezisi, pulmoner stenoz ve ventrikül septum defekti ile birlikte olan büyük arter transpozisyonu) veya artmış (büyük arter transpozisyonu,trunkus arteriyozus, tek ventrikül, total pulmoner venöz dönüş anomalisi) olabilir (2,3). Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları Pulmoner Kan Akımı Artmış - Büyük arter transpozisyonu 206

2 - Trunkus arteriyozus tipiv - Tek ventrikül - Total pulmoner venöz dönüş anomalisi - Triküspit atrezisi Pulmoner Kan Akımı Azalmış - Fallot tetralojisi - Pulmoner atrezi - Trunkus arteriyozus tip I - Pulmoner stenoz ve ventrikül septum defekti ile birlikte olan büyük arter transpozisyonu - Trunkus arteriyozusta pulmoner kan akımı I. tipte art mış, II. ve III. tipte normal, IV. tipte ise azalmıştır. 1.Pulmoner atrezi Pulmoner atrezi tek başına olduğunda yaşamla bağdaşmaz; en azından PDA eşlik eder. Ek anomaliler araştırılmalıdır. Pulmoner kapak atrezik, rudimenter ya da hipoplazik olabilir. Santral pulmoner arter ve sağ ventrikül çıkış traktı arasında devamlılık yok ya da çok ince, sağ ventrikül duvarı kalın, sağ ventrikül boşluğu ve triküspit kapak hipoplazik olup ventriküler septumda açıklık yoktur. Tek başına pulmoner atrezi olgularının büyük bir bölümü yenidoğan döneminde kaybedilir. Pulmoner dolaşım duktus arteriosus ile sağlanır. Prognoz, duktus ile sağlanan pulmoner dolaşımın miktarı ile ilişkilidir. 2. VSD ile birlikte Pulmoner Atrezi Pulmoner atrezinin en sık şeklidir. Fallot Tetralojisinin ağır bir varyantıdır. Sağ ve sol ventrikül kanının tamamı aorta gönderilir ( Resim 1 ve 2). Resim 1: Aksiyal kardiyak BT görüntülemede trikuspid atrezi ve pulmoner kapak atrezisi VSD siz pulmoner atrezinin bu anomalinin nadir görülen varyantıdır. Farklı derecelerde sağ ventrikül hipoplazisi eşlik etmektedir. Sağ ventrikül şekli ve boyutu operasyonun türünü belirler. Bu nedenle sağ ventrikül boşluğunun değerlendirilmesi operasyon öncesi hayati önem taşır. Spin-echo sekansları, balanced SSFP sekanslari ve kontrastlı MRA sağ ventrikül değerlendirmesinde kullanabiliriz. Sağ ventrikül kompliyansı, sağ ventrikül fizyolojisi PC-MRI sekanslarla değerlendirilir.trikuspid kapak inflow curve profili ve pulmonary kapak forward flow (geri akım) profili PC-MRI sekanslarla değerlendirilir. Pulmoner arterde geç diyastol sırasında atriyal kontraksiyon ile izlenen geri akım, zayıf sağ ventrikül kompliyansı ile tanımlanır (4,5,6). Resim 2: Sagittal kardiyak BT görüntülemede trikuspid atrezi ve pulmoner kapak atrezisi Pulmoner dolaşım duktus arteriosusa ya da gelişen kollaterallere (major aortopulmoner kollateral arter- 207

3 ler-mapca) bağlıdır. MRG, postoperatif prognozun ve komplikasyonların değerlendirilmesinde kullanılır. RVOT ve santral pulmoner arterin devamlılığının bozulması ve bu yapıların farklı derecede hipoplazisidir. VSD olmasına bağlı iki çeşit pulmoner atrezi vardır. PAVSD (bazılari onu şiddetli derecede TOF sayarlar) en fazla görülen varyantıdır. Bu hastalar kendilerini siyanoz (pulmonar akım azalmasına bağlı) veya kalp yetmezliği ile (pulmonar sirkulasyon artışına bağlı) göstermektedirler. Sol ventrikülde kalan kan, iki ventrikül arasındaki delik ile küçük olan sağ ventriküle geçer ve buradan akciğer atardamarı ile tekrar akciğere pompalanır (7). ( Resim 3) Atretik kapakta kan akımı geçişi saptanmaz. Suprakristal VSD, pulmoner stenoz, hipoplastik sağ ventrikül eşlik edebilir. Sağ atrioventriküler olukta yağ birikimi izlenebilir. BT angiografi küçük damarları iyi bir şekilde göstermeye karşı kontrastlı MRA cerrahi öncesi santral pulmoner arter ve MAPKA ların düzlemini göstermekte daha etkin yöntemdir. Ayrıca 3D kontrastlı MRA cerrahi öncesi planlamada büyük rol oynuyor. MRG ayrıca post-operatif komplikasyonların değerlendirmesinde önemli rolü vardir. Uzun vadeli komplikasyonlar başında homograft yetmezliği, RV disfonksiyonuna neden olan mikst darlık ve regurjitasyon gelir. PC-MRG regurjitasyonun değerlendirmesinde ve konduit obstruksiyon düzeyinde maksimum velosite ölçümünde kullanılır. Kanın velositesi dar konduit düzeyinde yüksek olduğundan siyah kan spin-echo sekanslar konduit obstruksiyon ölçümünde kullanmaktadır. 2D balanced SSFP tekniği ile kardiyak sirkulasyon sırasında konduit yapısında olası değişiklikleri değerlendirir (4). 3.Triküspit atrezisi Triküspit atrezisi nadir görülen bir patolojidir. Triküspit atrezisi sağ atriyum ile sağ ventrikülü birbirinden ayıran triküspit kapağın yokluğu veya kaynaşması ile karakterize siyanotik, doğumsal bir kalp hastalığıdır. Sağ atriyumdan sağ ventriküle kan akımı olmamaktadır. Sonuç olarak sağ ventrikül küçük kalır ve tam olarak gelişemez. Sıklıkla foramen ovale patensi, ventriküler septal defekt, sağ ventrikülün gelişim geriliği, sol ventrikülün hipertrofisi birlikte bulunur. Vakaların hayatta kalması atriyumlar ve ventriküller arasında bir delik bulunmasına bağlıdır. Böylece sağ atriyuma geri dönen oksijenden fakir venöz kan iki atriyum arasındaki delikten sol atriyuma geçer. Burada kan akciğerden gelen temizlenmiş oksijenden zengin kan ile karışır. Bu oksijenden fakir kan karışımının çoğu sol ventriküle geçer ve aort ile vücuda taşınır. Resim 3: 4CH SSFP MR görüntüde trikuspid atrezisi 4.Fallot tetralojisi (TOF) Fallot tetralojisi 1 yaşından sonra en sık görülen siyanotik konjenital kalp hastalığıdır. Konjenital kalp defektlerinin %10 kadarını oluşturur. En sık siyanotik kalp hastalığıdır. Bir milyon canlı doğumda 420 sıklığında rastlanır. İnfundibuler septumun anterior ve kraniale doğru yer değiştirmesiyle pulmoner stenoz, ata binen aort, VSD ve sağ ventrikül hipertrofisi ortaya çıkar. ASD eşlik ettiğinde pentaloji adını alır. Mediastinal ve pulmoner damar mevcudiyeti ve boyutu cerrahi yaklaşımı değiştireceğinden raporlamada önem arz eder (4). Pulmoner stenoza bağlı olarak; sağ ventrikül hipertrofisi, akciğer perfüzyonunda azalma, sağdan sola şant ve santral siyanoz gelişmektedir. Eğer pulmoner stenoz hafif olursa şant soldan sağa olabilir. Bu durumda siyanoz izlenmez ve bu hastalara pembe Fallot adı verilir (11,12). 5.Trunkus Arteriozus Trunkus arteriozus nadir bir konjenital kalp hastalığıdır. Kalpten çıkan tek trunkus mevcut olup aorta ve pulmoner arterlere kan gönderir. Embriyonel hayatta 208

4 gerçekleşmesi gereken spiral trunkus bölünmesi gerçekleşmemiştir. Trunkus arteriyozusta tek bir arteriyel gövde kalpten çıkar ve sistemik, pulmoner, koroner dolaşımları sağlar. Geniş perimembranöz bir VSD direkt trunkusun aşağısında mevcuttur. Trunkal kapak biküspid, triküspid veya quadriküspid olabilir ve sıklıkla yetersizdir. 6. Tek ventrikül Tek ventrikül, mitral ve triküspid kapakların ya da ortak atriyoventriküler kapağın tek bir ventriküle açıldığı anomalidir (13). Çeşitli defektlerle birlikte bulunabilir. Olguların %80 inde anatomik özellikleri sol ventriküle uyan bir ventrikül vardır (5). Hastalar ventrikül tipi, atriyoventriküler kapakların durumu, büyük damar patolojileri yönünden incelenir. Sol ventrikül tipi % vakada izlenirken, % vakada sağ ventrikül tipi izlenir. % vakada hem sağ hem sol ventrikül özelliği gösteren ventrikül tipi saptanır. Çoğunda büyük arter ilişkileri transpozisyona uyar (5). Bu anomali Collet ve Edwards ın sınıflamasına göre dört tipte tanımlanır. Pulmoner kan akımı I. tipte artmış, II. ve III. tipte normal, IV. tipte ise azalmıştır ( Resim 5, 6). Koroner arter anomalileri yaygındır ve yüksek operatif mortaliteye neden olur. Hastaların %30 da sağ aortik ark, % 10 da ise kesintili aortik ark görülür. % 33 hastada hipokalsemiyle birlikte Di George Sendromu kanıtları mevcuttur. Trunkus her iki ventrikülden kan alır ve geniş VSD eşlik eder. Dolayısıyla sistemik ve pulmoner kan akımı tamamen karışır. Arteryel desatürasyon, pulmoner hipertansiyon, trunkal kapak yetmezliği, ventriküler hacim yüklenmesi ortaya çıkar ( 8, 9). Trunkus arteriozus sınıflandırılması: (Collett & Edwards ve Van Praagh sınıflandırması) Collett & Edwards tip I ve Van Praagh tip A1 trunkus arteriozus aynıdır. Resim 4: Trunkus arteriosus sınıflandırılması (Collett & Edwards ve Van Praagh sınıflandırması) Collett & Edwards tip II (pulmoner arterler ayrı bir dal şeklinde trunkusun posteriorundan köken almaktadır) Collett & Edwards tip III (pulmoner arterler ayrı bir dal şeklinde trunkusun posteriorundan köken almaktadır) Van Praagh sınıflandırması A2 ile aynı grupta sınıflandırılır. Van Praagh tip A3 de pulmoner arterlerin birisi atrezik olup akciğerin kanlanması kolleterallarla sağlanır. Van Praagh tip A4 trunkus arteriozusa interrupte arkus aorta eşlik eder (Resim 4). Resim 5: Koronal kardiyak BT görüntülemede tip 4 trunkus arteriosus + VSD Tek ventriküllü hastalarda ventrikül sistolik fonksiyonu, hem pulmoner hem de sistemik dolaşımı sağlar. Başlangıçta normal olan ventrikül fonksiyonu, basınç, volüm yükü ve eşlik eden patolojilerin etkisiyle bozulur ( 5,14) (Resim 7, 8). 209

5 kalbe gelen oksijenlenmiş kan sağ atriyumda toplanır ve hastaların büyük çoğunluğunda ek anomaliler mevcuttur (tam atriyoventriküler kanal, transpozisyon, tek ventrikül) (19,20-21). Resim 6: Volum rendering rekonstraksiyonda tip 4 trunkus arteriosus BT görünümü Resim 8: 3 boyutlu volume rendered BT görüntülemede çift arkus aorta tek ventrikülden çıkmaktadır Anatomik olarak total pulmoner venöz dönüş anomalileri suprakardiyak, kardiyak, infrakardiyak ve mikst olmak üzere dört tiptir. Resim 7: Reformat yapılan kardiyak BT görüntülemede çift arkus aorta tek ventrikulden çıkmaktadır 7.Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Venöz dönüş anomalisi; pulmoner venlerin tamamı (total) ya da birkaçının (parsiyel), sol atriyum yerine direkt ya da büyük venler aracılığıyla (vena kava superior, azigos veni, sol innominat ven, koroner sinüs, duktus venosus) indirekt olarak sağ atriyuma açılmasıdır (19). Total pulmoner venöz dönüş anomalileri tüm konjeniteal kalp hastalıklarının %1-5 ini oluşturur, bu anomalide En sık suprakardiyak tip (Resim 9-10,11-12) görülür, pulmoner venler, vertikal bir ven aracılığıyla sol brakiosefalik vene açılır, nadiren direkt olarak superior sağ vena kavaya açıldığı da görülebilir. Kardiyak tipte venler koroner sinüs ya da direkt olarak sağ atriyuma açılır. İnfrakardiyak tipte (Resim 11) diyafram altında yerleşmiş sistemik (İVC, hepatik venler) ya da portal vene açılım gerçekleşir, eşlik eden tıkanıklılıklar mevcut olduğundan mortalite çok daha yüksektir. Mikst tipte pulmoner venler en az iki farklı lokalizasyonda açılır, en nadir görünen tiptir (19). 8. Ebstein Anomalisi Triküspit kapağın, posterior ve septal yaprakçıklarının sağ ventrikül duvarına yapışma yerlerinin anormal olduğu nadir bir malformasyondur. Anormal yerleşimli triküspit kapak sağ ventrikülü, proksimalinde atriyalize segment ve distalinde fonksiyonel ventrikül olmak üze- 210

6 re iki bölüme ayırır. Sağ atriyum ve atriyalize ventriküler segment ileri derecede dilate olup; eşlik eden ciddi triküspit yetmezliği mevcuttur (5, 8, 19) (Resim 13, 14). Resım 9: Koronal kardiyak BT görüntülemede suprakardiyak TAPVR (Pulmoner ven persistant sol svc ya dökülmektedir.) Resim 10: Direkt akciğer grafisinde kardan adam paterni Suprakardiyak TAPVD anomalisi Tartışma Siyanotik konjenital kalp hastalıklarda sistemik venöz kanın, akciğerlerde oksijenlenmeden direkt olarak sistemik arteriyel dolaşıma karışması sonucu oluşan sağsol şant mevcuttur. Sağ-sol şantın neden olduğu sistemik arteriyel desatürasyonun klinik sonucu siyanozdur. Bu hastalıklarda pulmoner kan akımı azalmış (fallot tetralojisi, pulmoner atrezi, triküspid atrezisi, pulmoner stenoz ve ventrikül septum defekti ile birlikte olan büyük arter transpozisyonu) veya artmış (büyük arter transpozisyonu, trunkus arteriyozus, tek ventrikül, total pulmoner venöz dönüş anomalisi) olabilir (2,3). Konjenital kalp hastalığı (KKH) sıklığı tüm canlı doğumlarda yaklaşık % 0,5 0,8 olarak bilinmektedir (23,24,25). Konjenital kalp hastalıklarının kendi içinde fallot tetralojisi % 5 7 oranıyla bir yaşından sonraki en sık gözlenen siyanotik konjenital kalp hastalığı olarak bilinmektedir. Büyük arter transpozisyonu yenidoğan dönemindeki en sık siyanozlu lezyondur. Resim11: Kardiyak MRG de infrakardiyak TAPVD anomalisi (pulmoner ven hepatik vene açılıyor). 211

7 Resım 12: Oblik koronal kardiyak MR görüntülemede suprakardiak TAPVD anomalisi (pulmoner ven SVC ya dokulmektedir) Resim 14: Kardiyak MR görüntülemede Ebstein anomalisi izlenmektedir. Kardiyak MRG, pediatrik kardiyolojideki kullanımı ve önemi gittikçe artan, hızlı gelişen bir görüntüleme yöntemi olup noninvaziv ekokardiyografi ile kateterizasyon gibi invaziv bir yaklaşımı birbirine bağlayan köprü vazifesi görmektedir (17, 18). Ventrikül hacimlerini geometrik morfolojiden bağımsız olarak ölçebilmesi ve miyokardiyal kütle ölçümüne imkan sağlaması hacim ölçümünde altın standart modalite haline gelmesini sağlamıştır. Ancak söz konusu avantajlarına rağmen, çoğu pediatrik kardiyoloji kliniğinde özellikle süregelen alışkanlıklar nedeniyle ekokardiyografi kardiyologlar tarafından en çok tercih edilen, güvenilen, tanı ve takip yöntemi olarak kalmaya devam etmektedir. Resim 13: 4 CH kardiyak MR görüntülemede Ebstein anomalisi 212

8 KAYNAKLAR 1. Saenz RB, Beebe DK, Trıplett LC. Caring for infants with congenital heart disease and their families. American Family Physician 1999; 59: Tanman B, Cantez T, Dindar A. Doğumsal kalp hastalıkları. Neyzi O, Ertuğrul T. (Editörler) Pediatri. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2002: pp Bernstein D. Congenital heart disease. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB (Eds.). Nelson textbook of pediatrics. 17th ed. United States of America: Saunders; 2004: Bogaert J, Dymarkowski S, Taylor AM, Muthurangu V. Clinical Cardiac MRI. Springer, Neyzi O, Ertuğrul T. Pediatri.Nobel Kitabevi, Boechat MI, Ratib O, Williams PL, Gomes AS, Child JS, Allada V. Cardiac MR Imaging and MR Angiography for Assessment of Complex Tetralogy of Fallot and Pulmonary Atresia. RadioGraphics 2005; 25: Açıkel Ü, Erdal C. Triküspid atrezisi, cerrahi tedavi seçenekleri ve fontan dolaşımı. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2006; 2: Gutiérrez FR, Ho ML, Siegel MJ. Practical applications of magnetic resonance in congenital heart disease. Magn Reson Imaging Clin N Am 2008; 16: Lombardi M, Bartolozzi C. MRI of the Heart and Vessels. Springer 2004 Italia: Bardo DM, Frankel DG, Applegate KE, Murphy DJ, Saneto RP. Hypoplastic Left Heart Syndrome. Radiographics 2001; 21: Heper C, Heper Y, Moğol E. Kardiyoloji baskı. İstanbul: Alfa yayınları, 2000: Demirağ MK, Keçeligil HT. Fallot tetralojisi ve cerrahi tedavisi. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2006; 2: Hoffman JI, Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. J Am Coll Cardiol. 2002; 39: Belgi A, Kardelen F, Kabukçu M, Sancaktar O. Opere edilmeden erişkin yaşa ulaşan tek ventrikül olgusu. Ana Kar Der 2002; 2: Stehling MK, Holzknecht N, Laub G, Böhm D, Von Smekal A, Reiser M. Single-Shot T1- and T2-Weighted Magnetic Resonance İmaging of the Heart With Black Blood: Preliminary Experience. MAGMA 1996; 4: Botnar RM, Stuber M, Danias PG, Kissinger KV, Manning WJ. İmproved Coronary Artery Definition With T2 Weighted, Free Breathing, Three Dimesional Coronary MRA. Circulation 99: Cochran ST, Bomyea K, Sayre JW. Trends in adverse events after IV administration of contrast media. AJR Am J Roentgenol 2001; 176: Gerald R. Marx G, Geva T. MRI and echocardiography in children: How do they compare?. Semin Roentgenol 1998; 33: Dillman JR, Yarram SG, Hernandez RJ. Imaging of Pulmonary Venous Developmental Anomalies. AJR 2009; 192: White CS, Baffa JM, Haney PJ, Pace ME, Campbell AB. MR imaging of congenital anomalies of the thoracic veins. RadioGraphics 1997; 17: Karamlou T, Gurofsky R, Al Sukhni E, Coles JG, Williams WG, Caldarone CA, et al. Factors associated with mortality and reoperation in 377 children with total anomalous pulmonary venous connection. Circulation 2007; 115: Attenhofer Jost CH, Connolly HM, Edwards WD, Hayes D, Warnes CA, Danielson GK. Ebstein s anomaly - review of a multifaceted congenital cardiac condition. Swiss Med Wkly 2005; 135: Flanagan MF, Yeager SB, Weindling SN. Cardiac disease. In: Avery BG, Fletcher MA, MacDonald MG (eds). 213

9 Neonatology Pathophysiology & Management of the Newborn (5th ed). Philadelphia: Lippincott, Williams&Wilkins, 1999: Goel M, Shome DK, Singh ZN, Bhattachariee J, Khalil A. Haemostatic changes in children with cyanotic and acyanotic congenital heart disease. İndian Heart J 2000;52: Bernstein D. Congenital heart disease. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB (Eds.). Nelson textbook of pediatrics. 17th ed. United States of America: Saunders; 2004:

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları FALLOT TETRALOJİSİ

Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları FALLOT TETRALOJİSİ Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları 1 FALLOT TETRALOJİSİ Etiene-louis Arthur Fallot tarafından 1888 tarihinde tarif edilen bu konjenital kalp hastalığı dört ana patolojiden oluşmaktadır. 1- VSD 2- Pulmoner

Detaylı

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Müge Bilge 1, Remzi Sarıkaya 2, Züleyha Kaya 3, Cafer Panç 2, Ahmet Kaya Bilge 2, Gülfer Okumuş 3 1 İstanbul

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

FALLOT TERALOJİSİ. Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL

FALLOT TERALOJİSİ. Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL FALLOT TERALOJİSİ Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en yaygın olanıdır. Konjenital kalp hastalıklarının %7.3 ünü oluşturur. Etyolojide kesin bir neden bilinmemekle

Detaylı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doğumsal kalp hastalığı ve PAH Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 39 y kadın hasta Nefes darlığı, morarma ile başvurdu. 22 y iken (17 sene önce 1998) gebeliğin 3.

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Konjenital kalp hastalıkları; Kardiyovasküler sistemde doğumda veya daha sonra tanımlanabilen, doğustan

Detaylı

Kalp ve Damar Gelişim Anomalileri. Prof Dr. Murat AKKUŞ

Kalp ve Damar Gelişim Anomalileri. Prof Dr. Murat AKKUŞ Kalp ve Damar Gelişim Anomalileri Prof Dr. Murat AKKUŞ Kalp ve büyük damar anomalileri Her 1.000 doğumdan 6 8 i CHD (Congenital Heart Disease) Tek gen / kromozomal defektler (%8) Teratojenler (rubella

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kamil Şahin, Murat Elevli, Canan Yolcu, H. Nilgün Selçuk Duru Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

FALLOT TETRALOJİSİ (TOF)

FALLOT TETRALOJİSİ (TOF) FALLOT TETRALOJİSİ (TOF) Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en yaygın olanıdır. Konjenital kalp hastalıklarının %7.3 ünü oluşturur. Etyolojide kesin bir neden bilinmemekle birlikte gebeliğin

Detaylı

SOLDAN SAĞA ŞANTLI ASİYANOTIK DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA RADYOLOJİK BULGULAR

SOLDAN SAĞA ŞANTLI ASİYANOTIK DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA RADYOLOJİK BULGULAR Çolak ER, Bayındır P, Kalın S, Pedram M, Bayraktaroğlu S. Soldan Sağa Şantlı Asiyanotik Doğumsal Kalp Hastalıklarında Radyolojik Bulgular 2014;2(2):196- SOLDAN SAĞA ŞANTLI ASİYANOTIK DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA

Detaylı

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA EKOKARDİYOGRAFİNİN YERİ

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA EKOKARDİYOGRAFİNİN YERİ Çimen D, Doğumsal Kalp Hastaliklarinda Ekokardiyografinin Yeri 2014;2(2):159-166 DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA EKOKARDİYOGRAFİNİN YERİ Derya Çimen, Osman Güvenç, Bülent Oran Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Detaylı

Gaziantep Çocuk Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi nde İzlenen Doğumsal Kalp Hastalıkları Vakalarının İncelenmesi

Gaziantep Çocuk Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi nde İzlenen Doğumsal Kalp Hastalıkları Vakalarının İncelenmesi Çocuk Dergisi 3():65-69, 03 doi:0.5/j.child.03.065 Araştırma Ünitesi nde İzlenen Doğumsal Kalp Hastalıkları Vakalarının İncelenmesi Evrim Kıray Baş *, Yusuf Ünal Sarıkabadayı *, Mehmet Karacan *, Ayşe

Detaylı

Duygu TÜRKBEY, Tuğba YILDIRIM, Ekin Kaya ġġmġek, Yasin ÜYEL. DanıĢman: Murat ÖZKAN ÖZET

Duygu TÜRKBEY, Tuğba YILDIRIM, Ekin Kaya ġġmġek, Yasin ÜYEL. DanıĢman: Murat ÖZKAN ÖZET PULMONER HĠPERTANSĠYONU OLAN DOĞUMSAL KALP HASTALARINDA DOWN SENDROMUNUN POSTOPERATĠF ENTÜBASYON SÜRESĠ, YOĞUN BAKIM KALIġ SÜRESĠ VE HASTANEDE KALIġ SÜRESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI Duygu TÜRKBEY,

Detaylı

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARINA TANISAL YAKLAŞIM

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARINA TANISAL YAKLAŞIM DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARINA TANISAL YAKLAŞIM Prof. Dr. Erdal YILMAZ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Doğuştan kalp hastalıkları (DKH) sıklığı bin canlı doğumda 5-10 MVP, PDA

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Olgu sunumu Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ventriküler septal defekt İlk tanımlanma 1879 yılında En sık gözlenen doğumsal kalp anomalisi Embriyolojik

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

SİYANOZ. Doğal ışıkta en iyi görülür Siyanozun en iyi görüldüğü yerler; Tırnak dipleri Dudaklar Dil Müköz membranlar Konjuktiva

SİYANOZ. Doğal ışıkta en iyi görülür Siyanozun en iyi görüldüğü yerler; Tırnak dipleri Dudaklar Dil Müköz membranlar Konjuktiva SİYANOZ Siyanoz deri ve Müköz membranların mavi-mor renk değişikliği göstermesidir Siyanoz bir hastalık değildir!! Siyanoz bir fizik bulgudur Siyanoza yol açan birçok neden vardır SİYANOZ Doğal ışıkta

Detaylı

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr MEKİ BİLİCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK KARDİYOLOJİ

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr MEKİ BİLİCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK KARDİYOLOJİ DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINA YAKLAŞIM Doç. Dr MEKİ BİLİCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK KARDİYOLOJİ SİYANOTİK DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI Bu hastalıklarda siyanozun nedeni sağ- sol şanttır.

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI Tarih Saat Yer KonuĢmacı Konu BaĢlığı 07.09.2011 08:00-14.09.2011 08:00-21.09.2011 08:00-28.09.2011 08:00-05.10.2011 08:00-12.10.2011

Detaylı

SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI

SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ABD Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Prof. Dr. İ. Levent SALTIK SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Konjenitaldir,

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

TRUNCUS ARTERIOSUS TANIM TARİHÇE

TRUNCUS ARTERIOSUS TANIM TARİHÇE 1 TRUNCUS ARTERIOSUS TANIM Trunkus arteriosus (TA) tüm konjenital kalp defektleri arasında %3 ün altında görülür. Her iki ventrikülün tabanından köken alan tek bir arteriyel çıkış, beraberinde semilunar

Detaylı

PEDİATRİK KARDİYOVASKÜLER MRG

PEDİATRİK KARDİYOVASKÜLER MRG Yüce İ, Kantarcı M. Pediatrik Kardiyovasküler MRG 2014;2(2):179-185 PEDİATRİK KARDİYOVASKÜLER MRG İhsan Yüce 1, Mecit Kantarcı 2 1 Sağlık Bakanlığı, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü,

Detaylı

Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri

Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri Beril Özdemir 1, İlkay Erdoğan 2, Nazmi Mutlu Karakaş 1, Murat Özkan 3, Mustafa Agah Tekindal 4, Kahraman Yakut

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK 1) Holter monitörizasyon - Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir. - Kardiyak aritmik olayların ve semptomların görüntülenmesiyle esas

Detaylı

KORONER SİNÜS DİLATASYONU: RETROGRAD KARDİYOPLEJİ İLE ÖPERE EDİLECEK OLAN HASTALARDA FARKEDİLMESİ ÖNEMLİ OLAN BİR EKOKARDİYOGRAFİK BULGU

KORONER SİNÜS DİLATASYONU: RETROGRAD KARDİYOPLEJİ İLE ÖPERE EDİLECEK OLAN HASTALARDA FARKEDİLMESİ ÖNEMLİ OLAN BİR EKOKARDİYOGRAFİK BULGU ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 54. Sayı 3. 2001 393-356 KORONER SİNÜS DİLATASYONU: RETROGRAD KARDİYOPLEJİ İLE ÖPERE EDİLECEK OLAN HASTALARDA FARKEDİLMESİ ÖNEMLİ OLAN BİR Mete Alpaslan,

Detaylı

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Bülent Mutlu Marmara Üniversitesi, Kardiyoloji AbD İstanbul İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu, 2011 Koroner Değerlendirme Anatomik

Detaylı

PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ersin Erek, Yusuf K. Yalçınbaş, Yasemin Mamur, Kazım Öztarhan*, Ayşe Çolakoğlu, Ayşe Sarıoğlu,

Detaylı

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği NEONATOLOJİDE YENİLİKLER Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Preterm bebeklerde NEK in önlenmesinde probiyotikler Meta-analiz Probiyotiklerin etkileri GIS in

Detaylı

DR.BÜLENT TANDOĞAN ZEYNEP KAMİL EAH PERİNATOLOJİ KLİNİĞİ

DR.BÜLENT TANDOĞAN ZEYNEP KAMİL EAH PERİNATOLOJİ KLİNİĞİ DR.BÜLENT TANDOĞAN ZEYNEP KAMİL EAH PERİNATOLOJİ KLİNİĞİ Major Kalp anomalileri 2-3/1000 canlı doğumda görülür. Perinatal ölümlerin %40, Hayatın ilk ayındaki ölümlerin %20 sinden sorumludur. Literatüre

Detaylı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI Dr. Sadık Açıkel Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. KardiyolojiBilim Dalı Olgu Sunumu 13 Ekim 2016 Perşembe

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. KardiyolojiBilim Dalı Olgu Sunumu 13 Ekim 2016 Perşembe Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı KardiyolojiBilim Dalı Olgu Sunumu 13 Ekim 2016 Perşembe Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Okan Tuğral ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Detaylı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Karotis Arter Hastalığı İskemik İnmelerin yaklaşık %20-25 inde karotis arter darlığı Populasyonda yaklaşık %2-8 oranında

Detaylı

DÖNEM IV DERS PROGRAMI

DÖNEM IV DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV

Detaylı

Doğumsal Kalp Hastalıklarının Tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme

Doğumsal Kalp Hastalıklarının Tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme Doğumsal Kalp Hastalıklarının Tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme Nurettin ÜNAL*, Metin MANİSALI**, Timur MEŞE*, Suphi HÜDAOĞLU*, Şemsettin YUNUS*, Gül Sağın SAYLAM*, Adnan AKÇORAL* Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI 1 - VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT (VSD)

ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI 1 - VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT (VSD) ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI 1 - VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT (VSD) En sık görülen konjenital kalp hastalığıdır. Perimembranöz tip en sık görülen tip olup (%80) membranöz septumda ve/veya etrafında

Detaylı

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) 1.) 2.)Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar 3.) 4.) Slayt No: 24 4 Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar Doğum Sonu Dönemde

Detaylı

ASD, AVSD, VSD. Doç. Dr. Halil Aslan Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği

ASD, AVSD, VSD. Doç. Dr. Halil Aslan Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği ASD, AVSD, VSD Doç. Dr. Halil Aslan Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği Embriyoloji Atrial Septum Defekti: Anatomi Sağ ve sol atriumlar arası komünikasyonlar İnsidans: 1/1500 canlı doğum Tüm

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP

Detaylı

Dolaşım Sistemi Dicle Aras

Dolaşım Sistemi Dicle Aras Dolaşım Sistemi Dicle Aras Kalbin temel anatomisi, dolaşım sistemleri, kalbin uyarlaması, kardiyak döngü, debi, kalp atım hacmi ve hızı 3.9.2015 1 Kalbin Temel Anatomisi Kalp sağ ve sol olmak üzere ikiye

Detaylı

Temel Fetal Kalp Taraması

Temel Fetal Kalp Taraması 13 Nisan 2012 Edirne Temel Fetal Kalp Taraması Doç. Dr. İsmail Özdemir www.drismailozdemir.com Fetal kalp muayenesi Temel fetal kalp taraması Situs + Kalp-toraks yerleşimi + Dört kadran Genişletilmiş kalp

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

SİYANOTİK VE ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA HEMOSTATİK DEĞİŞİKLİKLER

SİYANOTİK VE ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA HEMOSTATİK DEĞİŞİKLİKLER T.C Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Prof. Dr. Murat ELEVLİ SİYANOTİK VE ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA HEMOSTATİK

Detaylı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015; 58: 7-16

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015; 58: 7-16 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015; 58: 7-16 Orijinal Makale Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde son beş yılda izlenen konjenital kalp hastalarının

Detaylı

TRUNKUS ARTERİYOZUS: TANI VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

TRUNKUS ARTERİYOZUS: TANI VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Sivri M, Trunkus Arteriyozus: Tanı ve Görüntüleme Yöntemleri 2014;2(2):233-238 TRUNKUS ARTERİYOZUS: TANI VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Mesut Sivri 1, Derya Cimen 2, Alaaddin Nayman 1, Hasan Erdoğan 1, Mustafa

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek.

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek. Dönem IV Kalp Damar Cerrahisi Stajı Konu: Periferik Arter Hastalıkları Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri Periferik Arter Hastalıklarının neler olduğunu öğrenecekler. Periferik arter hastalıklığı

Detaylı

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Klinik Öykü: 4.5 yaşında erkek çocuk, kusma ve karın ağrısı atakları ile

Detaylı

Kardivasküler Sistem

Kardivasküler Sistem Kardivasküler Sistem Kalp Fonksiyonları Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir Metabolizma sonucu oluşan artık maddeler ve CO 2 nin dokulardan uzaklaştırılmasında

Detaylı

Kalbin Kendi Damarları ve Kan kaynakları; Koroner Damarlar

Kalbin Kendi Damarları ve Kan kaynakları; Koroner Damarlar Kalbin Kendi Damarları ve Kan kaynakları; Koroner Damarlar Kalp kası beyinden sonra en fazla kana gereksinim duyan organdır. Kalp kendini besleyen kanı aortadan ayrılan arterlerden alır. Bu arterlere koroner

Detaylı

Klinik Araştırma. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Klinik Araştırma. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İzmir doi:10.5222/buchd.2015.120 Klinik Araştırma Fallot tetralojili olgularda tam düzeltme ameliyatı öncesi pulmoner arter gelişim indekslerini etkileyen faktörler: 100 olguda retrospektif gözlemsel bir değerlendirme

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

Dr Gökhan ORCAN, Dr Figen PALABIYIK, Dr Zeynep YAZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa

Dr Gökhan ORCAN, Dr Figen PALABIYIK, Dr Zeynep YAZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Dr Gökhan ORCN, Dr Figen PLIYIK, Dr Zeynep YZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi ilim Dalı, ursa İkiz eşi olarak 37. gebelik haftasında doğan kız bebek, doğumdan itibaren özellikle

Detaylı

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2016; 56 (3) Klinik Çalışma ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ Esra Akyüz ÖZKAN 1, Haşim HÜSREVŞAHİ

Detaylı

Asendan AORT ANEVRİZMASI

Asendan AORT ANEVRİZMASI Asendan AORT ANEVRİZMASI Aort anevrizması, aortanın normal çapından geniş bir çapa ulaşarak genişlemesidir. Aorta nın bütün bölümlerinde anevrizma gelişebilir. Genişlemiş olan bölümün patlayarak hayatı

Detaylı

Transözefagial Ekokardiyografi. M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

Transözefagial Ekokardiyografi. M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Transözefagial Ekokardiyografi M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Endikasyonlar -I Nondiagnostik TTE Doğal kapakların değerlendirilmesi Protez kapakların değerlendirilmesi İnfektif

Detaylı

Konjenital Kalp Hastalarýna Eþlik Eden Üriner Sistem Anomalilerinin Tanýsýnda Sineürografi ve Renal Ultrasonografinin Yeri

Konjenital Kalp Hastalarýna Eþlik Eden Üriner Sistem Anomalilerinin Tanýsýnda Sineürografi ve Renal Ultrasonografinin Yeri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Konjenital Kalp Hastalarýna Eþlik Eden Üriner Sistem Anomalilerinin Tanýsýnda Sineürografi ve Renal Ultrasonografinin Yeri Role of Cineangiography and Renal Ultrasonography

Detaylı

ÇOCUKLARDA KALP HASTALIKLARININ TANISINDA TELEKARDİYOGRAMIN YERİ

ÇOCUKLARDA KALP HASTALIKLARININ TANISINDA TELEKARDİYOGRAMIN YERİ Güvenç O, Çimen D, Erdoğan H, Koplay M, Oran B. Yeri 2014;2(2):148-158 ÇOCUKLARDA KALP HASTALIKLARININ TANISINDA TELEKARDİYOGRAMIN YERİ Osman Güvenç 1, Derya Çimen 1, Hasan Erdoğan 2, Mustafa Koplay 2,

Detaylı

Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu

Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu İSKEMİK FONKSİYONEL MİTRAL YETERSİZLİĞİ Mitral kapağa girişim için sınırı nasıl çizelim? Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu İskemik Mitral Yetersizliği (İMY) Kordal gerilme

Detaylı

SAĞ VENTRĠKÜL Yapısı ve Fonksiyonları

SAĞ VENTRĠKÜL Yapısı ve Fonksiyonları SAĞ VENTRĠKÜL Yapısı ve Fonksiyonları Prof. Dr. Suna GÖREN Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimsyon AD Sağ Ventrikül Önemi Lokalizasyonu Anatomisi Kas Yapısı Fonksiyonları Fizyolojisi

Detaylı

Scimitar sendromu: Farklı klinik tablolar ve sonuçlar

Scimitar sendromu: Farklı klinik tablolar ve sonuçlar Turk Gogus Kalp Dama 2014;22(2):305-311 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8724 Özgün Makale / Original Article Scimitar sendromu: Farklı klinik tablolar ve sonuçlar Scimitar syndrome: different clinical

Detaylı

Kardiyak Anatominin Sistematik Segmental Analizi

Kardiyak Anatominin Sistematik Segmental Analizi Kardiyak Anatominin Sistematik Segmental Analizi Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp-Damar Cerrhisi Anabilim Dalı Haseki İstanbul Segmental analiz metodu konjenital kalp anomalilerinin

Detaylı

TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ. Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL

TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ. Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL Kazanılmış triküspit kapak hastalığı organik veya fonksiyoneldir. Organik hastalık hemen hemen tamamen romatizmal hastalık veya endokarditin sonucudur.

Detaylı

DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ

DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ Müşerref KASAP, Özge ALTUN KÖROĞLU, Fırat ERGİN, Demet Terek, Mehmet YALAZ, Reşit Ertürk LEVENT, Yüksel ATAY, Nilgün KÜLTÜRSAY Ege Üniversitesi

Detaylı

I- YAZILI ONAM (RIZA):

I- YAZILI ONAM (RIZA): HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ ATRİYAL SEPTAL DEFEKT / PATENT FORAMEN OVALE VE PATENT DUKTUS ARTERİOSUS UN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı

Detaylı

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI DOÇ.DR.CEMŞİT KARAKURT İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ BİLİM DALI Üfürüm: Kalp ve damarsal yapılardaki yapısal veya hemodinamik

Detaylı

KALP SESLERĠ VE ÜFÜRÜMLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Prof. Dr. Aygün DĠNDAR

KALP SESLERĠ VE ÜFÜRÜMLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Prof. Dr. Aygün DĠNDAR KALP SESLERĠ VE ÜFÜRÜMLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Prof. Dr. Aygün DĠNDAR Oskültasyon Ġyi bir steteskop kullanılmalı Sessiz ortamda yapılmalı Çocuk olabildiğince sakin olmalı Tüm odaklar (mitral, triküspid,

Detaylı

Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi 3

Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi 3 Orjinal Makale / Original Articles Geliş Tarihi / Received: 07..009 Kabul Tarihi / Accepted: 0.0.00 Türkiye Çocuk Hast. Derg. / Turkish J. Pediatr. Dis. 00; 4(): -9 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ 9

Detaylı

Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler

Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler Kardiyovasküler (kalp-damar veya dolaşım) sistemi, kanı bütün vücuda dolaştıran organlar

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ. Prof Dr. Murat AKKUŞ

KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ. Prof Dr. Murat AKKUŞ KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ Prof Dr. Murat AKKUŞ KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ Gelişiminin ilk aşamalarında besin ihtiyacını diffüzyonla karşılayabilen embriyo, kısa zamanda hızla büyümesi nedeniyle

Detaylı

Mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi The evaluation of mitral regurgitation

Mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi The evaluation of mitral regurgitation 518 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2011;39(6):518-522 doi: 10.5543/tkda.2011.01762 Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do (Ekokardiyografi / Echocardiography) Mitral yetersizliğinin

Detaylı

Büyük Damarların Düzelmiş Transpozisyonu Ek Anomaliler ve Cerrahi Tedavi Sonuçları

Büyük Damarların Düzelmiş Transpozisyonu Ek Anomaliler ve Cerrahi Tedavi Sonuçları Büyük Damarların Düzelmiş Transpozisyonu Ek Anomaliler ve Cerrahi Tedavi Sonuçları Dr. Süheyla Özkutlu, Dr. Funda Öztunç, Dr. Nazan Özbarlas, Dr. Muhsin Saraçlar, Dr. Şencan Özme, Dr. Arman Bilgiç, Dr.

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Anjiyografi Laboratuvarı nda yapılan tanısal ve girişimsel işlemler

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Anjiyografi Laboratuvarı nda yapılan tanısal ve girişimsel işlemler Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Anjiyografi Laboratuvarı nda yapılan tanısal ve girişimsel işlemler The diagnostic and

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2 Sorular Soru 1 Hangisi renal arter stenozunun Doppler bulguları arasında değildir? a) İntrarenal rezistif indeks artışı b) intrarenal sistolik akselerasyon kaybı c) ana renal

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

Kritik hasta KRİTİK HASTA TAKİP PARAMETRELERİ. Kritik hasta takip parametreleri. Kritik hasta takip parametreleri. Kritik hasta takip parametreleri

Kritik hasta KRİTİK HASTA TAKİP PARAMETRELERİ. Kritik hasta takip parametreleri. Kritik hasta takip parametreleri. Kritik hasta takip parametreleri Kritik hasta KRİTİK HASTA TAKİP PARAMETRELERİ Acilin sık karşılaşılan hasta grubudur. Hastane yatak problemleri, acil hekimini bir süre bu hastaları takip zorunda bırakır. DOÇ.DR. ABDÜLKADİR GÜNDÜZ KTÜ

Detaylı

D E F O R M İ T E L E R İ

D E F O R M İ T E L E R İ GÖĞÜS ÖN DUVARI D E F O R M İ T E L E R İ DRATALAYŞAHİN Kas iskelet sistemi anomalileri ile veya izole halde kosta, kıkırdak ve sternumu değişik şekillerde etkilemiş olabilen konjenital toraks deformiteleri

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu. 22 Nisan 2016 Cuma İnt. Dr.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu. 22 Nisan 2016 Cuma İnt. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 22 Nisan 2016 Cuma İnt. Dr. Yusuf Uysal Servis Kıd. Ar. Gör. Dr. Kenan Doğan KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS

GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS Gamze SARKILAR, *Cüneyt NARİN, Elmas KARTAL, *Erdal EGE Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD *Selçuk Üniversitesi

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM Dr.Suat Altınmakas TARİHÇE Radial arterden ilk koroner anjiografi Campeau tarafından 1989 da gerçekleştirldi. İlk geniş çaplı çalışma 1992 yılında yayımlandı. Rutin klinik uygulamaya

Detaylı

T. C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T. C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T. C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ARTERİYEL SWITCH AMELİYATI YAPILAN BÜYÜK ARTER TRANSPOZİSYONU VAKALARINDA POSTOPERATİF KAN LAKTAT DÜZEYLERİNİN PROGNOZTİK

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Kalp Yetmezliği) DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Kalp Yetmezliği) DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Kalp Yetmezliği)

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Kalp Yetmezliği) DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Kalp Yetmezliği) DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Kalp Yetmezliği) Kalp yetmezliği, kalbe gelen kanı, kalbin tekrar dokulara ihtiyacı olduğu miktarda iletememesi durumudur. Kalp yetmezliği, akut kalp yetmezliği (sol kalp yetmezliği) ve kronik kalp yetmezliği (sağ kalp

Detaylı

MEDİASTENİN VASKÜLER PATOLOJİLERİ

MEDİASTENİN VASKÜLER PATOLOJİLERİ Muhip KANKO 1, Ercüment ÇİFTÇİ 2 1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye 2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Detaylı

Dr. İlyas ATAR Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nisan, 2015

Dr. İlyas ATAR Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nisan, 2015 Dr. İlyas ATAR Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nisan, 2015 İlk işlem başarı oranı Sol aksesuar yollar % 97 Sağ aksesuar yollar % 88 Septal aksesuar yollar % 89 Nüks oranları

Detaylı