Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Izmir, Turkey.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Izmir, Turkey."

Transkript

1 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(4): Mycobacterium tuberculosis İzolatlarının Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Saptanmasında Antibiyotikli Löwenstein-Jensen Besiyerinde Proporsiyon Yönteminin BACTEC 460 TB Sistemi ile Karşılaştırılması* Comparison of Proportion Method in Löwenstein-Jensen Medium with the BACTEC 460 TB System for Antimycobacterial Susceptibility Testing of Mycobacterium tuberculosis Isolates Süreyya GÜL YURTSEVER 1, Can BİÇMEN 2, Ayriz T. GÜNDÜZ 2, Nuri ÖZKÜTÜK 3, Serkan SALMAN 1, Mustafa DEMİRCİ 1 1 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir. 1 Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Izmir, Turkey. 2 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir. 2 Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery, Training and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Izmir, Turkey. 3 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa. 3 Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Manisa, Turkey. * Bu çalışma, XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (7-11 Kasım 2010, Girne, KKTC) nde sunulmuştur. Geliş Tarihi (Received): Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): ÖZET Bu çalışmada, Mycobacterium tuberculosis kompleks suşlarının birinci seçenek antitüberküloz ilaçlara karşı duyarlılığının saptanmasında, BACTEC 460 TB sistemi ve ticari olarak sağlanan hazır antibiyotikli Löwenstein-Jensen (LJ) besiyerinde uygulanan proporsiyon yönteminin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya, yılları arasında laboratuvarımızda klinik örneklerden izole edilen toplam 238 suş dahil edilmiştir. İzolatların streptomisin, izoniazid, rifampisin ve etambutol duyarlılıkları, ticari olarak sağlanan hazır LJ besiyerleri (Salubris AŞ, İstanbul) kullanılarak üretici firmanın önerileri doğrultusunda proporsiyon yöntemine göre araştırılmış ve sonuçlar BACTEC 460 TB (Becton Dickinson, ABD) sistemiyle alınan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Çalışmaya alınan 238 M.tuberculosis suşunun streptomi- İletişim (Correspondence): Dr. Süreyya Gül Yurtsever, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Karabağlar, İzmir, Türkiye. Tel (Phone): /2702, E-posta ( ):

2 Mycobacterium tuberculosis İzolatlarının Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Saptanmasında Antibiyotikli Löwenstein-Jensen Besiyerinde Proporsiyon Yönteminin BACTEC 460 TB Sistemi ile Karşılaştırılması sin, izoniazid, rifampisin ve etambutole karşı direnç oranları BACTEC 460 TB sistemiyle sırasıyla %19.7, %42, %40.8 ve %18; LJ de proporsiyon yöntemiyle ise sırasıyla %22.7, %38.7, %37 ve %15.5 olarak saptanmıştır. Her iki yöntem arasında direnç oranları yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p> 0.05). Hazır LJ besiyerinde ilaç duyarlılık testinin BACTEC 460 TB sistemiyle uyum oranları streptomisin, izoniazid, rifampisin ve etambutol için sırasıyla %85.3, %92.4, %95.4 ve %92.4 olarak bulunmuştur. BACTEC 460 TB sistemi standart yöntem olarak alındığında, LJ besiyerinde proporsiyon yönteminin ilaç direncini saptamadaki duyarlılık ve özgüllüğü sırasıyla streptomisin için %70.2 ve %89; izoniazid için %87 ve %96.4; rifampisin için %89.7 ve %99.3; etambutol için ise %72.1 ve %96.9 olarak belirlenmiştir. İşleme alınma ile raporlanıncaya kadar geçen zaman (raporlama zamanı) karşılaştırıldığında, minimum, maksimum ve ortalama raporlama zamanları BACTEC 460 TB sistemi için 5, 12 ve 8.08 ± 2.65 gün; hazır LJ besiyerinde proporsiyon yöntemi için 15, 42 ve ± 6.02 gün olarak saptanmış; raporlanma süreleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p= 0.001). Çalışmamızda, majör antitüberküloz ilaçlar için BACTEC 460 TB sistemi ve hazır LJ besiyerinde proporsiyon yöntem sonuçlarının uyumlu olduğu, ancak streptomisin için uyum oranının diğer ilaçlara göre daha düşük bulunduğu izlenmiştir. Hazır LJ besiyerinde duyarlılık testinin daha uzun zamanda sonuç vermesi, manuel çalışma ve görsel değerlendirme için deneyim gerektirmesine karşın, düşük maliyetli olması ve cihaz gerektirmemesi nedeniyle, koşulları otomatize sistemler yönünden elverişli olmayan laboratuvarlarda, standardize edilmiş ve kalitesi onaylanmış LJ besiyerlerinin duyarlılık testi için kullanılabileceği düşünülmüştür. Anahtar sözcükler: Mycobacterium tuberculosis; antitüberküloz ilaç; duyarlılık testi; BACTEC 460 TB; Löwenstein-Jensen besiyeri; proporsiyon yöntemi. ABSTRACT This study was conducted to compare BACTEC 460 TB system and the proportion method in commercially available and ready to use antibiotic added Löweinstein-Jensen (LJ) medium for susceptibility testing of first line drugs in Mycobacterium tuberculosis complex isolates. A total 238 M.tuberculosis strains isolated from clinical samples in our laboratory between period were included in the study. Susceptibility testing for streptomycin, isoniazid, rifampicin and ethambutol in commercially provided LJ medium (Salubris Inc., Istanbul) was performed by the proportion method as recommended by the manufacturer, and the results were compared with the results of BACTEC 460 TB (Becton Dickinson, USA) system. Resistance rates of M.tuberculosis strains against streptomycin, isoniasid, rifampicin and ethambutol obtained by BACTEC 460 TB system were 19.7%, 42%, 40.8% and 18%, respectively. Those rates were 22.7%, 38.7%, 37% and 15.5%, respectively, by antibiotic added LJ proportion method. There was no statistically significant difference between the two methods in terms of resistance rates (p> 0.05). The rates of consistency between proportion method in LJ medium and BACTEC 460 TB system for streptomycin, isoniasid, rifampicin and ethambutol susceptibility were found as 85.3%, 92.4%, 95.4% and 92.4%, respectively. When comparing the reporting time (interval between beginning of the process to reporting of the results) of the methods, minimal, maximal and average reporting spans for BACTEC 460 TB system were 5, 12 and 8.08 ± 2.65 days, and 15, 42 and ± 6.02 days for the proportion method in LJ medium, respectively, being statistically significant (p= 0.001). It was determined that the sensitivity test results of major antimycobacterial drugs in commercial LJ medium were compatible with the BACTEC 460 TB system. Nonetheless, the rate of incompatible results was higher for STR than the other drugs. Although there has been some disadvantages such as longer reporting time, need for experience in manual processing and visual evaluation, standardized LJ media approved for quality can be used for susceptibility testing of M.tuberculosis in the laboratories which do not have eligible conditions for the establishment of automated systems. Key words: Mycobacterium tuberculosis; anti-tuberculosis drugs; susceptibility testing; BACTEC 460 TB; Löwenstein-Jensen medium; proportion method. 624

3 Gül Yurtsever S, Biçmen C, Gündüz AT, Özkütük N, Salman S, Demirci M. GİRİŞ Tüberküloz, halen dünyada ve ülkemizde en yaygın ve ölümcül bulaşıcı hastalıklardan biridir. Tüberküloz tedavisinin uzun sürmesi ve tedaviye uyumsuzluk, antitüberküloz ilaçlara karşı direnç gelişiminde büyük önem taşımaktadır. Duyarlılık sonuçları olmaksızın ve düzensiz yapılan tüberküloz tedavileri, tedavi başarısızlığı riskini ve antitüberküloz ilaçlara karşı direnç gelişimini artırmaktadır. Mycobacterium tuberculosis (MTB) izolasyonu yapılan, üç aylık tedaviden sonra yayma ve kültür pozitifliği devam eden ya da tedavide klinik yanıtsızlık gelişen tüm hastalara direnç testi yapılması önerilmektedir 1,2. Hasta örneği laboratuvara kabul edildikten sonra ortalama gün içerisinde M.tuberculosis kompleks için duyarlılık testlerinin sonuçlanması gerektiği bildirilmektedir 3-5. İlaç duyarlılıklarının araştırılması için günümüze kadar çok sayıda duyarlılık test yöntemi tanımlanmıştır 5. Bu yöntemler arasında, agar proporsiyon ve BACTEC sistemleri, Klinik Laboratuvar Standartları Enstitüsü (Clinical Laboratory and Standards Institute; CLSI) tarafından altın standart olarak kabul edilmektedir 6. Geleneksel Löwenstein-Jensen (LJ) besiyerinde uygulanan yöntemde, besiyeri hazırlanması aşamasında ilaç etkinliğinin azalması, besiyerinin hazırlanması ve ilaçların eklenmesinde standardizasyon zorlukları gibi bazı dezavantajların olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, bu yöntemin daha az maliyetli olması, üremenin ve kontaminasyonun gözlenebilir olması ve cihaz gerektirmemesi nedeniyle, bazı laboratuvarlarda kullanılması tercih edilmektedir. Bu çalışmada, klinik örneklerden izole edilen M.tuberculosis kompleks (MTC) suşlarının birinci seçenek antitüberküloz ilaçlara karşı duyarlılığının saptanmasında, ticari olarak sağlanan hazır antibiyotikli LJ besiyerinde uygulanan proporsiyon yönteminin, BACTEC 460 TB sistemi ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM Suşlar Çalışmaya, İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına yılları arasında kabul edilen hasta örneklerinden izole edilen ve antitüberküloz ilaç duyarlılıkları belirlenmiş toplam 238 MTC suşu alındı. Kalite kontrol işlemleri için standart M.tuberculosis H37Rv (ATCC 27294) suşu kullanıldı. Mikobakteriyel Kültür ve Tanımlama Hastalardan alınan solunum yolu örnekleri (balgam, bronş aspirasyon, bronkoalveoler lavaj) N-asetil-L-sistein-sodyum hidroksit (NALC-NaOH) yöntemiyle Mycoprosafe (Salubris AŞ, İstanbul) ticari kiti kullanılarak homojenize, dekontamine ve konsantre edildi. Örnekler cam boncuklu tüpe alındı, sodyum sitrat-sodyum hidroksit çözeltisinden 1/1 oranında eklendi. Tüpün kapağı kapatılarak vortekslendi ve 15 dakika oda ısısında bekletildi. Örneğin üzerine 50 ml çizgisine gelecek şekilde fosfat tamponu dolduruldu. On beş dakika 3000 x g de santrifüj edildi. Üst sıvı dezenfektan içeren kaba dikkatlice boşaltıldı ve tekrar 5 ml fosfat tamponu ile süspanse edildi. Bu süspansiyondan üretici firma- 625

4 Mycobacterium tuberculosis İzolatlarının Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Saptanmasında Antibiyotikli Löwenstein-Jensen Besiyerinde Proporsiyon Yönteminin BACTEC 460 TB Sistemi ile Karşılaştırılması nın talimatları doğrultusunda BACTEC 960 veya 460 (Becton Dickinson, Sparks, MD, ABD) otomatize kültür sistemine ve katı LJ besiyerine ekim yapıldı. Ekimi yapılan örnekler BACTEC cihazları ile pozitif bulununcaya kadar veya sekiz hafta inkübe edildi. Pozitif bulunduğunda, M.tuberculosis ve tüberküloz dışı mikobakteri ayırımı konvansiyonel testler (üreme zamanı, pigmentasyon, koloni morfolojisi vb.) ve BACTEC 460 TB NAP (p-nitro-α-acetylamino-β-hydroxypropiophenone) testi ile yapıldı. BACTEC 460 TB Duyarlılık Testi Sıvı otomatize BACTEC sisteminde veya LJ besiyerinde üreyen kültürler BACTEC 460 TB 12B şişesine pasajlanarak yarı-otomatize BACTEC 460 TB cihazında uygun üreme miktarı [Growth index (GI): ] elde edildikten sonra dört adet antibiyotikli (son konsantrasyon streptomisin için 2 µg/ml, izoniazid için 0.1 µg/ml, rifampisin için 2 µg/ml, etambutol için 2.5 µg/ml) ve bir adet antibiyotiksiz kontrol besiyerine üretici firma önerileri doğrultusunda inoküle edildi ve sonuçlar 5-12 gün içinde değerlendirildi. Kontrol şişelerinin GI değeri 30 olduğunda, GI (günlük GI değerleri arasındaki fark) ilaçlı şişelerde kontrol şişelerine göre daha az ise ilaca duyarlı, daha fazla ise ilaca dirençli olarak değerlendirildi. Löwenstein-Jensen Besiyerinde Proporsiyon Yöntemi Ticari olarak sağlanan hazır antibiyotikli LJ besiyerleri (Salubris AŞ, İstanbul) kullanılarak, üretici firmanın önerileri doğrultusunda, suşların streptomisin, izoniazid, rifampisin ve etambutol duyarlılıkları incelendi ve otomatize BACTEC sistemleri ile elde edilen sonuçlar karşılaştırıldı. Kısaca, McFarland 1 bulanıklığı olan bakteri süspansiyonu 10-2 ve 10-4 dilüsyonlarda kontrol ve 10-2 dilüsyonda ilaçlı besiyerlerine (konsantrasyonlar; streptomisin için 4 µg/ml, izoniazid için 0.2 ve 1 µg/ml, rifampisin için 40 µg/ml ve etambutol için 2 µg/ml) inoküle edildi. Ekim yapılan besiyerleri %5-10 CO 2 li ortamda 37 C de her hafta iki kez kontrol edilerek dört hafta inkübe edildi. Üreme saptanan antibiyotikli tüpler, kontrol besiyerindeki üreme oranı ile karşılaştırılarak proporsiyon yöntemine göre direnç oranı (koloni sayısı > %1; dirençli) değerlendirildi. İstatistiksel Analiz Duyarlılık sonuçlarının istatistiksel olarak karşılaştırılmasında ki-kare testi, yöntemlerin karşılaştırmasında bağımsız örneklem t-test kullanıldı. BULGULAR Çalışmaya alınan 238 M.tuberculosis suşunun streptomisin, izoniazid, rifampisin ve etambutole karşı direnç oranları BACTEC 460 TB sistemiyle sırasıyla %19.7, %42, %40.8 ve %18; LJ de proporsiyon yöntemiyle ise sırasıyla %22.7, %38.7, %37 ve %15.5 olarak saptanmıştır (Tablo I). Her iki yöntem arasında direnç oranları yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p> 0.05). BACTEC 460 TB sistemi standart yöntem olarak alındığında, LJ besiyerinde proporsiyon yönteminin ilaç direncini saptamadaki duyarlılık ve özgüllüğü sırasıyla streptomisin için %70.2 ve %89; izoniazid için %87 ve %96.4; rifampisin için %89.7 ve %99.3; etam- 626

5 Gül Yurtsever S, Biçmen C, Gündüz AT, Özkütük N, Salman S, Demirci M. Tablo I. BACTEC 460 TB Sistemi ve Antibiyotikli LJ Besiyerinde Proporsiyon Yönteminin Karşılaştırmalı Sonuçları BACTEC 460TB [Suş sayısı (%)] Streptomisin İzoniazid Rifampisin Etambutol R S T R S T R S T R S T LJ [Suş sayısı (%)] R (13.8) (8.8) (22.7) (36.6) (2.1) (38.7) (36.6) (0.4) (37) (13) (2.5) (15.5) S (5.9) (71.4) (77.3) (5.4) (55.9) (61.3) (4.2) (58.8) (63) (5) (79.4) (84.5) T (19.7) (80.2) (100) (42) (58) (100) (40.8) (59.2) (100) (18) (81.9) (100) R: Dirençli, S: Duyarlı, T: Toplam. 627

6 Mycobacterium tuberculosis İzolatlarının Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Saptanmasında Antibiyotikli Löwenstein-Jensen Besiyerinde Proporsiyon Yönteminin BACTEC 460 TB Sistemi ile Karşılaştırılması butol için ise %72.1 ve %96.9 olarak belirlenmiştir. Yöntemler arasında, streptomisin, izoniazid, rifampisin ve etambutol duyarlılık sonuçlarının uyum oranları ise sırasıyla %85.3, %92.4, %95.4 ve %92.4 olarak hesaplanmıştır. İşleme alınma ile raporlanıncaya kadar geçen zaman (raporlama zamanı) karşılaştırıldığında, minimum, maksimum ve ortalama raporlama zamanları BACTEC 460 TB sistemi için 5, 12 ve 8.08 ± 2.65 gün; hazır LJ besiyerinde proporsiyon yöntemi için 15, 42 ve ± 6.02 gün olarak belirlenmiştir. Raporlanma süreleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p= 0.001). TARTIŞMA Tüberküloz günümüzde hala önemini korumakta, özellikle dirençli suşlarla oluşan enfeksiyonlar ciddi morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır 7. Tüberküloz tedavisine başlamadan önce, dirençli tüberkülozu olan hasta ile temas edenler, HIV ile enfekte olup kaviter lezyonları olanlar, düşük sosyoekonomik koşullarda yaşayanlar ve yüksek ilaç direnci (primer izoniazid direnci > %4) bulunan bölgelerdeki hastalar direnç varlığı yönünden incelenmelidir 8. Direncin mümkün olduğunca erken ve doğru olarak saptanması amaçlanmalı, klinik örnek laboratuvara geldiğinden itibaren 30 gün içinde veya kültür pozitifliğinden itibaren 14 gün içerisinde duyarlılık test sonuçları verilmelidir 5,9. Bu amaçla çok sayıda duyarlılık test yönteminin uygulanabilirliği araştırılmış ve günümüze kadar birçok yöntem tanımlanmıştır 5. Tüberküloz basillerinin antitüberküloz ilaçlara direnç oranlarının saptanmasında mutlak konsantrasyon ve proporsiyon yöntemleri gibi geleneksel yöntemler uzun süreden beri kullanılmaktadır 10. Bunlardan ilk ikisi standardizasyon zorluğu, emek yoğun işlem gerektirmeleri ve hata oranlarının yüksek olması nedeniyle sınırlı merkezlerde çalışılabilmiştir. Proporsiyon yöntemi ise katı ve sıvı besiyerleri için gerekli standardizasyon çalışmaları yapılmış ve güvenilirliği onaylanmış referans bir yöntemdir 10. BACTEC 460 TB sistemiyle yapılan antitüberküloz ilaç duyarlılık testi, proporsiyon yöntemine dayalı olup ABD de FDA (Food and Drug Administration) tarafından onaylanmıştır ve tanı laboratuvarlarında ilk seçenek antitüberküloz ilaçlar için kullanılmaktadır. Besiyeri ve prosedür, sonuçların doğruluğunu artırmak amacıyla standardize edilmiştir. LJ besiyerinde uygulanan duyarlılık testlerinde ise, besiyerinin laboratuvarlarda manuel olarak hazırlanması nedeniyle standardizasyon ve kalite kontrolünde eksiklikler olabileceği, LJ besiyerinin koagülasyonu sırasında ilaçların besiyerinin proteinlerine ve konulduğu ambalaj yapılarına bağlanması veya uzamış inkübasyon süresine bağlı olarak ilaçların etkinliğinde kayıplar meydana gelebileceği bildirilmiştir 11. Ayrıca, geleneksel yöntemlerde, saptanan direnç ile ilgili metodoloji ve tanımlamalarda standardizasyonun olmaması, sonuçların hatalı yorumlanması ve değerlendirilmesine yol açabilmektedir 12. Ajay ve arkadaşları klinik izolatın LJ proporsiyon yöntemindeki duyarlılık sonuçları ile BACTEC 460 TB sonuçlarını karşılaştırdıkları çalışmada, uyum oranlarını ilk seçenek ilaçlar için %97-98, ikinci seçenek ilaçlar için %90-99 olduğunu belirtmişlerdir. Aktaş ve arkadaşları 14 agar proporsiyon yöntemi (APY) ile BACTEC 460 TB, MGIT, LJ proporsiyon yöntemlerinin antibiyotik duyarlılıklarını karşılaştırdıkları çalışmada, uyum oranlarını sırasıyla streptomisin için %100, %100, %90; izoniazid için %100, %98, 628

7 Gül Yurtsever S, Biçmen C, Gündüz AT, Özkütük N, Salman S, Demirci M. %90; rifampisin için %100, %100, %90 ve etambutol için %100, %98 ve %94 olarak bildirmişlerdir. Bir diğer çalışmada, LJ de proporsiyon ile APY arasındaki uyum streptomisin için %92.9, izoniazid ve rifampisin için %100, etambutol için %95.7 olarak saptanmış; ancak streptomisin ve etambutol için duyarlılığın düşük olduğu (sırasıyla; %37.5 ve %25) belirtilerek ileri çalışmalara gerek olduğu ifade edilmiştir 15. Bizim çalışmamızda, majör antitüberküloz ilaçlar için BACTEC 460 TB ve hazır antibiyotikli LJ besiyerinde duyarlılık test sonuçlarının uyumlu olduğu (streptomisin, izoniazid, rifampisin ve etambutol duyarlılığının saptanmasında uyum oranları sırasıyla %85.3, %92.4, %95.4 ve %92.4), ancak streptomisinin diğer ilaçlara göre daha düşük uyum oranına sahip olduğu izlenmiştir. Canetti ve arkadaşlarının yılında tarif ettiği LJ besiyerinde proporsiyon yönteminde, streptomisin için kritik proporsiyon %1 değil %10 olarak belirlenmiştir. Buna göre; izolatın streptomisine dirençli olduğuna karar verilebilmesi için, ilaçlı besiyerinde üreyen koloni sayısının, ilaçsız besiyerindekinin %10 undan fazla olması gerekmektedir. Oysa ki bu çalışmada, ticari olarak hazır sağlanmış olan LJ besiyerinde proporsiyon yöntemi prosedüründe tüm antibiyotikler için kritik proporsiyon değeri %1 olarak kabul edilmiştir. Bu durum bazı izolatlarda hatalı dirençli sonuç alınmış olabileceğini düşündürmektedir. Yapılan çalışmalarda, kültürdeki üremeden sonra BACTEC 460 TB sıvı besiyerlerinde yapılan duyarlılık testlerinin 7-12 gün, LJ gibi katı besiyerlerinde yapılan testlerin ise gün kadar süre aldığı bildirilmiştir 10,17,18. Bizim çalışmamızda raporlama zamanları, BACTEC 460 TB sistemi için 5-12 (ortalama 8.08 ± 2.65) gün, hazır LJ besiyeri için (23.89 ± 6.02) gün olarak bulunmuştur. İşlemsel olarak karşılaştırıldığında, hem yarıotomatize BACTEC hem de LJ besiyerine ekim aşamasına kadar olan işlemler yönünden önemli bir fark bulunmamaktadır. BACTEC sistemi için ekim yapılan şişelerin cihaza yüklenmesi ve cihazdan GI değerlerinin alınmasıyla üreme saptanmaktadır. LJ besiyerinde ise üreme görsel olarak periyodik şekilde yapılan kontrollerle denetlenmektedir. Genel olarak, her iki prosedürde emek yoğunluğu yönünden belirgin bir fark gözlenmemektedir. Bilindiği gibi otomatize sistemlerin kurulum maliyeti ve sarf malzemesi masrafları oldukça yüksektir. Hindistan da yapılan bir çalışmada, BACTEC 460 TB ile elde edilen ortalama izolasyon-tanımlama maliyetinin, LJ besiyerine göre yaklaşık 12 kat; antibiyotik duyarlılık testi maliyetinin ise yaklaşık dört kat fazla olduğu bildirilmiştir 19. Bizim çalışmamızda, alım koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte, antibiyotikli LJ besiyerlerinin set olarak birim fiyatı yaklaşık 15 TL, BACTEC 460 TB sisteminde ise bir şişe fiyatının yaklaşık 15 TL, 5 şişe fiyatının 75 TL olduğu belirlenmiştir. Maliyet açısından değerlendirildiğinde, hazır LJ besiyerinin BACTEC 460 TB sistemine göre cihaz gerektirmemesi nedeniyle daha ekonomik olduğu görülmektedir. Manuel olarak hazırlanan LJ besiyerinin antitüberküloz duyarlılık testlerinde kullanılmasının daha uygun maliyetli olmasına rağmen, uzun vadedeki maliyetlerinin ortaya çıkması için daha dikkatli analizlerin yapılması gerektiği bildirilmektedir 19. Son yıllarda ülkemizde hazır ticari olarak sağlanan besiyerleri kullanıma girmiş olup, bu besiyerlerinin kalitesi, üretim koşulları ve üreten firmanın güvenilirliğine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, kalite belgelerine sahip, steril şartlarda ve otomatize cihazlarla üretilen, standardize edilmiş ürünlerin seçilmesi önem taşımak- 629

8 Mycobacterium tuberculosis İzolatlarının Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Saptanmasında Antibiyotikli Löwenstein-Jensen Besiyerinde Proporsiyon Yönteminin BACTEC 460 TB Sistemi ile Karşılaştırılması tadır. Manuel olarak laboratuvarlarda hazırlanan LJ besiyerlerine göre, uygun şartlarda üretilen ve kalite kontrolleri yapılmış olan kullanıma hazır ticari besiyerleri ile daha standart sonuçların alınacağı ifade edilmektedir 4,20. Sonuç olarak; hazır LJ besiyerinde duyarlılık testinin, daha uzun sürede sonuç vermesi, kısa raf ömrü, emek-yoğun olması ve görsel değerlendirme için deneyimli personel gerektirmesine karşın, düşük maliyetli olması ve cihaz gerektirmemesi gibi avantajları nedeniyle, koşulları otomatize sistemler yönünden elverişli olmayan laboratuvarlarda kullanılması uygun olabilir. Ancak, hasta ve örnek yoğunluğunun yüksek olduğu kurumlarda, işlemleme ve görsel değerlendirmeden kaynaklanan hataların oluşabileceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla halen, antitüberküloz ilaç duyarlılıklarının araştırılmasında, pratik, ucuz ve kısa sürede sonuç alınabilen standart yöntemlerin geliştirilmesine yönelik ileri çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. KAYNAKLAR 1. Centers for Disease Control and Prevention. Initial therapy for tuberculosis in the era of multidrug resistance -- Recommendations of the Advisory Council for the Elimination of Tuberculosis. MMWR Recomm Rep 1993; 42(RR-07): Bastian I, Rigouts L, Palomino JC, Potaels F. Kanamycin susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis using Mycobacterium Growth Indicator Tube and a colorimetric method. Antimicrob Agents Chemother 2001; 45(6): Tenover FC, Crawford JT, Huebner RE, Geiter LJ, Horsburgh CR Jr, Good RC. The resurgence of tuberculosis: is your laboratory ready? J Clin Microbiol 1993; 31(4): Durmaz R. Mycobacterium tuberculosis suşlarında direncin belirlenmesinde moleküler yöntemler/ son gelişmeler. ANKEM 2010; 24(Ek 2): Tansel O. Klasik antibiyotik duyarlılık test yöntemleri. 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu Haziran 2003, Samsun. Kurs Kitabı, s: Kocabaş A. Akciğer tüberkülozu, s: Topçu Willke A, Söyletir G, Doğanay M (ed), İnfeksiyon Hastalıkları. 1996, 1. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 7. Öztürk R. Tüberküloz epidemiyolojisi. IV. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Uygulamalı Kursu Aralık 2005, Malatya. Kurs Kitabı, s: Brunello F, Fontana R. Reliability of the MB/BacT system for testing susceptibility of Mycobacterium tuberculosis complex isolates to antituberculous drugs. J Clin Microbiol 2000; 38(2): National Committee for Clinical Laboratory Standards. Susceptibility testing of mycobacteria, nocardiae, and other aerobic actinomycetes. 2003, Approved Standard. Document M24-A. NCCLS/CLSI, Wayne, Pa. 10. Martin A, Portaels F. Drug resistance and drug resistance detection, pp: In: Palomino JC, Leao SC, Ritacco V (eds), Tuberculosis 2007: From Basic Science to Patient Care. 2007, 1 st ed Seber E. Tüberkülozun dünü. ANKEM 2010; 24(Ek 2): Casal M. Laboratory approaches to mycobacterial susceptibility to antibiotics. Rev Esp Quimioterap 1995; 8(3): Ajay K. Comparison of drug susceptibility pattern in non-responding (MDR-TB) patients by conventional L.J. method and BACTEC method. Thesis submitted to the University of Mumbai for Master of Science in Applied Biology. May Aktaş E, Özkütük N, Sürücüoğlu S, Gazi H, Çakmak R, Özbakkaloğlu B. Mycobacterium tuberculosis in birinci seçenek antitüberküloz ilaçlara karşı duyarlılığının belirlenmesinde dört farklı yöntemin karşılaştırılması. İnfeksiyon Derg 2008; 22(1):

9 Gül Yurtsever S, Biçmen C, Gündüz AT, Özkütük N, Salman S, Demirci M. 15. Macondo EA, Ba F, Gaye-Diallo A, et al. Rapid susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis by the Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT AST SIRE). Clin Microbiol Infect 2000; 6(7): Canetti G, Fox W, Khomenko A, et al. Advances in techniques of testing mycobacterial drug sensitivity, and the use of sensitivity tests in tuberculosis control programmes. Bull World Health Organ 1969; 41(1): Pai M, Kalanti S, Dheda K. New tools and emerging technologies for the diagnosis of tuberculosis: Part II. Active tuberculosis and drug resistance. Expert Rev Mol Diagn 2006; 6(4): Shinnick TM, Iademarco MF, Ridderhof JC. National plan for reliable tuberculosis laboratory services using a systems approach. Recommendations from CDC and the Association of Public Health Laboratories Task Force on Tuberculosis Laboratory Services. MMWR Recomm Rep 2005; 54(RR-6): Rodrigues CS, Shenai SV, Almeida DV, et al. Use of BACTEC 460TB TB system in the diagnosis of tuberculosis. Indian J Med Microbiol 2007; 25(1): Durmaz R. Mycobacterium tuberculosis te direnç sorunu. ANKEM 2005; 19(2):

KLASİK ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ

KLASİK ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun KLASİK ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ Y. Doç. Dr Özlem Tansel Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon

Detaylı

Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma

Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma Ahmet Yılmaz Çoban 1, Berika Taştekin 1, Meltem Uzun 2,

Detaylı

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS İN BİRİNCİ SEÇENEK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA KARŞI DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİNDE DÖRT FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS İN BİRİNCİ SEÇENEK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA KARŞI DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİNDE DÖRT FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2008; 22 (1): 43-48 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS İN BİRİNCİ SEÇENEK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA KARŞI DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİNDE DÖRT FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Anahtar sözcükler: Mycobacterium tuberculosis, antitüberküloz ilaçlar, büyük hata, çok büyük hata.

Anahtar sözcükler: Mycobacterium tuberculosis, antitüberküloz ilaçlar, büyük hata, çok büyük hata. Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 403-409 MİKOBAKTERİLERİN MAJÖR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ OTOMATİZE BACTEC MGIT 960 SİSTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI VE RADYOMETRİK BACTEC 460

Detaylı

Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması

Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması Melek İnci 1, Ayşe Nedret Koç 2, Mustafa Altay Atalay 2, Sibel Silici 3, Hafize Sav 2, Fatma Mutlu Sarıgüzel 4, Aslıhan Gültekin Çökük

Detaylı

MANİSA BÖLGESİNDE PİRAZİNAMİD-MONOREZİSTAN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS*

MANİSA BÖLGESİNDE PİRAZİNAMİD-MONOREZİSTAN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2008; 42: 585-590 MANİSA BÖLGESİNDE PİRAZİNAMİD-MONOREZİSTAN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS* PYRAZINAMIDE MONORESISTANT MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IN MANISA REGION,

Detaylı

İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİNDE ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA PİRAZİNAMİD DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI

İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİNDE ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA PİRAZİNAMİD DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2008; 42: 591-597 İZMİR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİNDE ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA PİRAZİNAMİD DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF PYRAZINAMIDE

Detaylı

Sivas İlinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Primer Anti-tüberküloz İlaçlara Direnç Oranları

Sivas İlinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Primer Anti-tüberküloz İlaçlara Direnç Oranları Türk Mikrobiyol Cem Derg 1(1):371, 2011 doi:10.5222/tmcd.2011.037 Araştırma Sivas İlinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Primer Antitüberküloz İlaçlara Direnç

Detaylı

suşlarının dört farklı yöntemle antimikobakteriyel ajanlara duyarlılık tespiti

suşlarının dört farklı yöntemle antimikobakteriyel ajanlara duyarlılık tespiti doi 10.5578/tt.7323 Geliş Tarihi/Received: 25.10.2013 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 09.03.2014 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Van yöresinde izole edilen Mycobacterium tuberculosis suşlarının dört farklı

Detaylı

ANTİ-TÜBERKÜLOZ İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİ ve TÜRKİYE VERİLERİ. Dr. Ali ALBAY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Mikrobiyoloji. AD.

ANTİ-TÜBERKÜLOZ İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİ ve TÜRKİYE VERİLERİ. Dr. Ali ALBAY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Mikrobiyoloji. AD. ANTİ-TÜBERKÜLOZ İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİ ve TÜRKİYE VERİLERİ Dr. Ali ALBAY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Mikrobiyoloji. AD. Öğretim Üyesi Tüberküloz tüm dünyada özellikle Asya ve Afrika da önemli

Detaylı

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Kliniği, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KAYSERİ 2

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Kliniği, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KAYSERİ 2 ANKEM Derg ;7():79-8 doi:./ankem..79 Araştırma SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKSİ İZOLATLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

Detaylı

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKEM Derg ;6():-4 doi:.5/ankem.. Araştırma MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yasemin ÖZ, Müge ASLAN, Filiz AKŞİT, Gül DURMAZ,

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

SALUBRIS Gateway to Health Worldwide Dünya Çapında Sağlığa Açılan Kapı

SALUBRIS Gateway to Health Worldwide Dünya Çapında Sağlığa Açılan Kapı SALUBRIS Gateway to Health Worldwide Dünya Çapında Sağlığa Açılan Kapı Dekontaminasyon ve Konsantrasyonun Üç Yolu Mycoprosafe Decocent - Decomics Prof. Dr. Tanıl Kocagöz Kuruluş 2003 Çalışan sayısı 35

Detaylı

Mikobakterilerin Üretilmesinde Kanlı Agar Besiyerinin Değerlendirilmesi*

Mikobakterilerin Üretilmesinde Kanlı Agar Besiyerinin Değerlendirilmesi* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(4): 617-622 Mikobakterilerin Üretilmesinde Kanlı Agar Besiyerinin Değerlendirilmesi* Evaluation of Blood Agar Medium for the Growth of Mycobacteria

Detaylı

Evaluation of Second-Line Antituberculosis Drug Susceptibilities of Multidrug-Resistant Mycobacterium tuberculosis Complex Isolates by E-Test Method

Evaluation of Second-Line Antituberculosis Drug Susceptibilities of Multidrug-Resistant Mycobacterium tuberculosis Complex Isolates by E-Test Method Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2015; 49(1): 47-55 Çok İlaca Dirençli Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolatlarında İkinci Basamak Antitüberküloz İlaç Duyarlılıklarının E-Test Yöntemi

Detaylı

Gönül ASLAN Nuran DELİALİOĞLU Çilem YILDIZ Şahin DİREKEL Gürol EMEKDAŞ

Gönül ASLAN Nuran DELİALİOĞLU Çilem YILDIZ Şahin DİREKEL Gürol EMEKDAŞ İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (2): 75-80 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA KARŞI DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİNDE BACTEC 460 VE AGAR PROPORSİYON

Detaylı

Konya İlinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Birinci Seçenek Anti-tüberküloz İlaçlara Direnç Oranları

Konya İlinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Birinci Seçenek Anti-tüberküloz İlaçlara Direnç Oranları doi:10.5222/tmcd.2016.165 Araştırma Konya İlinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Birinci Seçenek Anti-tüberküloz İlaçlara Direnç Oranları Fatma ESENKAYA TAŞBENT*,

Detaylı

Mikrobiyol Bul 2010; 44: Özgün Çalışma/Original Article

Mikrobiyol Bul 2010; 44: Özgün Çalışma/Original Article Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 11-19 ÜLKEMİZİN YEDİ FARKLI BÖLGESİNDEN 2003-2006 YILLARI ARASINDA İZOLE EDİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJÖR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM)

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) Ne zaman etkendir? Duyarlılık testleri ne zaman ve nasıl yapılmalıdır? Nasıl tedavi edilmelidir? TDM NE ZAMAN ETKENDİR? Şebeke suyundan, topraktan, doğal sulardan,

Detaylı

YOTİK K DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERY NTEMLERİ. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD

YOTİK K DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERY NTEMLERİ. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD ANTİBİYOT YOTİK K DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERY NTEMLERİ Dr Nuri ÖZKÜTÜK Celal Bayar Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD MANİSA Tüberküloz ile savaşta en etkili yol; Hastalarının

Detaylı

Tüberküloz laboratuvarında kalite kontrol

Tüberküloz laboratuvarında kalite kontrol Tüberküloz laboratuvarında kalite kontrol Prof. Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Sunum planı Kalite gereklilikleri Yöntem geçerli kılma İç Kalite Kontrol

Detaylı

SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci

SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde 1995-1997 Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci Sefa Levent ÖZŞAHİN*, Özgür KARACAN**, Remziye EL***, Zuhal GÜLLÜ**** * SSK Ankara Eğitim

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKSİ SUŞLARININ MAJÖR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DİRENÇ ORANLARI*

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKSİ SUŞLARININ MAJÖR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DİRENÇ ORANLARI* Çeşitli Türk Mikrobiyol Klinik Örneklerden Cem Derg İzole (2009) Edilen 39 Mycobacterium (3-4): 89-93 Tuberculosis Kompleksi Suşlarının Majör Antitüberküloz İlaçlara Direnç Oranları 1993 Türk Mikrobiyoloji

Detaylı

ÇOK İLACA DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MİNÖR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ SAPTANMASI

ÇOK İLACA DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MİNÖR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ SAPTANMASI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006, BÜLTENİ 40: 1-7 1 ÇOK İLACA DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MİNÖR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ SAPTANMASI THE RATES OF RESISTANCE TO SECOND-LINE

Detaylı

STREPTOMİSİNE DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARINDA rpsl VE rrs GEN BÖLGESİ MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI*

STREPTOMİSİNE DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARINDA rpsl VE rrs GEN BÖLGESİ MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2009; 43: 115-120 STREPTOMİSİNE DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARINDA rpsl VE rrs GEN BÖLGESİ MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI* INVESTIGATION

Detaylı

Tersiyer referans hastanesinde Mycobacterium tuberculosis izolasyon sıklığı ve dört major anti-tüberküloz ilaca karşı duyarlılık durumu

Tersiyer referans hastanesinde Mycobacterium tuberculosis izolasyon sıklığı ve dört major anti-tüberküloz ilaca karşı duyarlılık durumu 240 JCEI / M. Saygun ve ark. M.tuberculosis isolation frequency and resistance 2012; 3 (2): 240-244 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.02.0151 RESEARCH ARTICLE

Detaylı

MIDDLE-BROOK 7H10 BESİYERİ İLE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ

MIDDLE-BROOK 7H10 BESİYERİ İLE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun MIDDLE-BROOK 7H10 BESİYERİ İLE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ Doç. Dr. Hakan Öztürkeri Girne Askeri Hastanesi,

Detaylı

Jülide Sedef GÖÇMEN*, Altan AKSOY*, Teoman Zafer APAN*, Demet KARNAK**, Oya KAYACAN**

Jülide Sedef GÖÇMEN*, Altan AKSOY*, Teoman Zafer APAN*, Demet KARNAK**, Oya KAYACAN** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tüberküloz Laboratuvarında 2001-2006 yılları Arasında İzole Edilmiş Mycobacterium Tuberculosis Suşlarında İlaç Direnci Jülide Sedef GÖÇMEN*,

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ LÖWENSTEİN JENSEN BESİYERİ İLE ANTİTÜBERKÜLOZ DUYARLILIK TESTİ (MODİFİYE ORANTILAMA DİLÜSYON TESTİ)

TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ LÖWENSTEİN JENSEN BESİYERİ İLE ANTİTÜBERKÜLOZ DUYARLILIK TESTİ (MODİFİYE ORANTILAMA DİLÜSYON TESTİ) 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ LÖWENSTEİN JENSEN BESİYERİ İLE ANTİTÜBERKÜLOZ DUYARLILIK TESTİ (MODİFİYE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı Uzm. Dr. Feyzullah GÜMÜŞLÜ Verem Savaşı Dairesi Başkanı Kurs Programı Tüberküloz tanı ve tedavisi TB bakteriyolojik tanısında yeni yöntemler 23 Nisan

Detaylı

Genç Askerlerde Tüberküloz İnsidansı ve Primer İlaç Direnci Oranları: Ülkemizdeki 14 Asker Hastanesinin Verileri

Genç Askerlerde Tüberküloz İnsidansı ve Primer İlaç Direnci Oranları: Ülkemizdeki 14 Asker Hastanesinin Verileri Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(1): 26-32 Genç Askerlerde Tüberküloz İnsidansı ve Primer İlaç Direnci Oranları: Tuberculosis Incidence and Primary Drug Resistance Rates in Young

Detaylı

TÜBERKÜLOZ TANISINDA TÜBERKÜLOZ LABORATUVARININ ROLÜ : TANI VE İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİNDE RUTİN LABORATUVAR YÖNTEMLERİNİN DEĞERİ

TÜBERKÜLOZ TANISINDA TÜBERKÜLOZ LABORATUVARININ ROLÜ : TANI VE İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİNDE RUTİN LABORATUVAR YÖNTEMLERİNİN DEĞERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZ TANISINDA TÜBERKÜLOZ LABORATUVARININ ROLÜ : TANI VE İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİNDE RUTİN LABORATUVAR

Detaylı

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Gülçin BAYRAMOĞLU 1, Gülşen ULUÇAM 1, Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR 2, Ali Osman

Detaylı

Yeni İlaç Duyarlılık Testleri Çalışmaları Prof. Dr. Ahmet Yılmaz ÇOBAN

Yeni İlaç Duyarlılık Testleri Çalışmaları Prof. Dr. Ahmet Yılmaz ÇOBAN Yeni İlaç Duyarlılık Testleri Çalışmaları Prof. Dr. Ahmet Yılmaz ÇOBAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Samsun Sunum içeriği I Nitrat redüktaz testi (NRT) Direkt test; İndirekt

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI Tanı ve Sorunlar Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa 1 Sunum İçeriği Tanı kriterleri Tanı kriterlerine ilişkin

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri

Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri Sami ÖZTÜRK*, Ahmet İLVAN**, Hakan ÖZTÜRKERİ***, Ömer KOCABEYOĞLU****, Erkan BOZKANAT*, Zafer

Detaylı

MAJOR DRUG SUSCEPTIBILITY OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX: COMPARISON OF BACTEC AND AGAR PROPORTION METHODS

MAJOR DRUG SUSCEPTIBILITY OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX: COMPARISON OF BACTEC AND AGAR PROPORTION METHODS Tülay-Sarıbaş ve Hoşgör-Limoncu İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2006; 20 (1): 7-14 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS KÖKENLERİNİN BİRİNCİ SEÇENEK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Abdulmajed O, Koç AN, Gültekin A, Atalay MA, Kılıç H, KLİNİK ÖRNEKLERDEN MİKOBAKTERİ TÜRLERİNİN İZOLASYONUNDA KLASİK TANI YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ve PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ TEST ADI SONUÇ VERME ARB (Aside Dirençli Bakteri) Boyalı Direkt Bakı Erlich- Ziehl Neelsen boyamalı preparatta mikroskobik inceleme (acil ise her saat). Her gün 14:30,

Detaylı

Doğrudan klinik örnekte hızlı tanı. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR

Doğrudan klinik örnekte hızlı tanı. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR Doğrudan klinik örnekte hızlı tanı Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR TİCARİ KONVANSİYONEL PCR SİTEMLERİ TİCARİ REAL-TIME PCR SİTEMLERİ IN-HOUSE

Detaylı

Retrospektif Olarak Tüberküloz Laboratuvarının Altı Yıllık Sonuçları ve Antimikobakteriyel İlaçlara Direnç Oranları

Retrospektif Olarak Tüberküloz Laboratuvarının Altı Yıllık Sonuçları ve Antimikobakteriyel İlaçlara Direnç Oranları Turk Toraks Derg 2013; 14: 53-8 DOI: 10.5152/ttd.2013.11 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL INVESTIGATION Retrospektif Olarak Tüberküloz Laboratuvarının Altı Yıllık Sonuçları ve Antimikobakteriyel İlaçlara Direnç

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

442 Mycobacterium tuberculosis Su unda BACTEC Yöntemi ile Kombine laç Direncinin Ara tırılması

442 Mycobacterium tuberculosis Su unda BACTEC Yöntemi ile Kombine laç Direncinin Ara tırılması ARAŞTIRMA / Original Article TÜBERKÜLOZ / Tuberculosis Toraks Dergisi 7; 8(3): 174-178 442 Mycobacterium tuberculosis Su unda BACTEC Yöntemi ile Kombine laç Direncinin Ara tırılması Özlem Bayraktar Saral

Detaylı

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Minimum Bakterisidal Konsantrasyon (MBC) Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Antimikrobik Tedavinin Başarısı Esas olarak konak defans mekanizmasına bağlıdır Konak antibiyotikle etkisi azalmış mikroorganizmayı

Detaylı

İlaç direnci saptanmasında yeni yöntemler. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR

İlaç direnci saptanmasında yeni yöntemler. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR İlaç direnci saptanmasında yeni yöntemler Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR 2050 TB Eliminasyon Hedefi (WHO; Global Tuberculosis Report 2012)

Detaylı

21. YÜZYILDA TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU. 11-12 Haziran 2003. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi

21. YÜZYILDA TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU. 11-12 Haziran 2003. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi 21. YÜZYILDA TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU 11-12 Haziran 2003 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi VE II. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ KURSU 13-14 HAZİRAN 2003 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Mikobakteriyolojide yeni nesil dizileme ile analiz

Mikobakteriyolojide yeni nesil dizileme ile analiz Mikobakteriyolojide yeni nesil dizileme ile analiz Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir Mikobakteriyolojide kullanım alanları Moleküller epidemiyoloji

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Doç.Dr.Yeşim Gürol Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında kalite uygulamaları son yıllarda başta ISO 15189 kriterlerinin laboratuvarlarımıza girmesiyle

Detaylı

BACTEC MGIT 960 PZA Kit

BACTEC MGIT 960 PZA Kit BACTEC MGIT 960 PZA Kit Mycobacterium tuberculosis in Antimikobakteriyel Duyarlılık Testi için L005486JAA 2007/03 Türkçe KULLANIM AMACI BACTEC MGIT 960 PZA Kit ( BACTEC MGIT 960 PZA Kiti), kültürdeki Mycobacterium

Detaylı

Tüberkülozun Tanısında %2 Ogawa Besiyerinin Löwenstein-Jensen Besiyeri ile Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi*

Tüberkülozun Tanısında %2 Ogawa Besiyerinin Löwenstein-Jensen Besiyeri ile Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(1): 33-38 Tüberkülozun Tanısında %2 Ogawa Besiyerinin Löwenstein-Jensen Besiyeri ile Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi* Comparison and Evaluation

Detaylı

BACTEC MGIT 960 SIRE Kitleri

BACTEC MGIT 960 SIRE Kitleri BACTEC MGIT 960 SIRE Kitleri Mycobacterium tuberculosis in Antimikobakteriyel Duyarlılık Testi İçin Tasarlanmıştır. 8008200 2007/03 Türkçe KULLANIM AMACI BACTEC MGIT 960 SIRE Kiti kültürdeki Mycobacterium

Detaylı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antibiyotik kullanımına bağlı ishal etkeni olan Clostridium difficile, nozokomiyal diyarenin en sık

Detaylı

KAN VE BEYİN OMURİLİK SIVISI ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ

KAN VE BEYİN OMURİLİK SIVISI ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ Araştırma ANKEM Derg 05;9():85-89 doi: 0.5/ankem.05.085 KAN VE BEYİN OMURİLİK SIVISI ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ Cem ÇELİK, Uğur TUTAR, Seyit Ali

Detaylı

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı?

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Muharrem ÇİÇEK, Banu SANCAK, Burçin ŞENER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İZMİR ÖZET SUMMARY

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İZMİR ÖZET SUMMARY Araştırma ANKEM Derg 2011;25(3):145-149 doi:10.5222/ankem.2011.145 STAPHYLOCOCCUS AUREUS DA METİSİLİN DİRENCİNİN SAPTANMASINDA DİSK DİFÜZYON, OKSASİLİN AGAR TARAMA, MİKRODİLÜSYON VE PBP2a LATEKS AGLÜTİNASYON

Detaylı

Geliş Tarihi (Received): Kabul Ediliş Tarihi (Accepted):

Geliş Tarihi (Received): Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(2): 266-273 Tüberküloz Şüpheli Hastalardan Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolasyon Oranı ve Suşların BACTEC NAP ve İmmünokromatografik TB Ag

Detaylı

ÖRNEKLERİN İŞLEMLENMESİ ve KÜLTÜR YÖNTEMLERİ

ÖRNEKLERİN İŞLEMLENMESİ ve KÜLTÜR YÖNTEMLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun ÖRNEKLERİN İŞLEMLENMESİ ve KÜLTÜR YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Meltem Uzun İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji

Detaylı

TÜBERKÜLOZ TANI VE TAKİBİNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARININ YERİ,SORUMLULUĞU, BİRLİKTE NELER YAPILABİLİR. Uzm Dr.Banu BAYRAKTAR

TÜBERKÜLOZ TANI VE TAKİBİNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARININ YERİ,SORUMLULUĞU, BİRLİKTE NELER YAPILABİLİR. Uzm Dr.Banu BAYRAKTAR TÜBERKÜLOZ TANI VE TAKİBİNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARININ YERİ,SORUMLULUĞU, BİRLİKTE NELER YAPILABİLİR Uzm Dr.Banu BAYRAKTAR Dünyada en sık ölüme neden olan infeksiyonlardan biri Dünya nüfusunun 1/3

Detaylı

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit PP119JAA 2007/06 Türkçe KULLANIM AMACI BACTEC NAP TB Ayrıştırma Testi Kiti (Differentiation Test Kit), Mycobacterium tuberculosis kompleksini diğer mikobakterlerden

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz (YİD-TB)

Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz (YİD-TB) Şeref ÖZKARA Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Yaygın ilaç dirençli tüberküloz (YİD-TB), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Görev Grubu tarafından Ekim 2006

Detaylı

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SİSTEMLERİNİN VERİFİKASYONU

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SİSTEMLERİNİN VERİFİKASYONU ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SİSTEMLERİNİN VERİFİKASYONU Yrd.Doç.Dr. Murat TELLİ Adnan Menderes Üniversitesi tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Çalışma Planı Verifikasyon planı Kabul kriterleri Çalışmada

Detaylı

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Literatür Tanı Rehberleri Kongre İyileştirme Ğereksinimi Uzman Klinisyen İsteği

Detaylı

Çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisinde cerrahinin yeri. Dr. Kemal Tahaoğlu Antalya 2007

Çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisinde cerrahinin yeri. Dr. Kemal Tahaoğlu Antalya 2007 Çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisinde cerrahinin yeri Dr. Kemal Tahaoğlu Antalya 2007 Tüberküloz tedavisinin tarihçesi İkinci Yüzyıl İstirahat, Diyet Öksürüğün önlenmesi Onsekizinci Yüzyıl Kır havası

Detaylı

Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri

Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Dr. Ü. Gül Erdem SB. DışkapıYıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü KLİMUD-2013 [idrar kültürü] * [lökosit/alan] * [CRP] [hastanın

Detaylı

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar Nonfermentatif bakteriler Acinetobacter sp. Stenotrophomonas

Detaylı

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR VERİFİKASYON Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının ölçülerek dökümante

Detaylı

doi /tt Tuberk Toraks 2016;64(3): Geliş Tarihi/Received: Kabul Ediliş Tarihi/Accepted:

doi /tt Tuberk Toraks 2016;64(3): Geliş Tarihi/Received: Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: doi 10.5578/tt.28058 Tuberk Toraks 2016;64(3):211-216 Geliş Tarihi/Received: 26.02.2016 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 20.09.2016 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs

Detaylı

III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 25-27 Kasım 2004

III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 25-27 Kasım 2004 III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU 25-27 Kasım 2004 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu Düzenleyenler KLİMİK DERNEĞİ TÜBERKÜLOZ

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ Dr. Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enf. Hast. ve Klin. Mikr. AD 17 Mayıs 2016 Prostetik eklem ameliyatları yaşlı popülasyonun artışına

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Uzm. Dr. Özgür APPAK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D GİRİŞ:

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları doi:10.5222/tmcd.2014.056 Araştırma Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları Neval AĞUŞ, Mümtaz Cem ŞİRİN, Nisel YILMAZ, Pınar ŞAMLIOĞLU, Yeşer

Detaylı

Tekirdağ da Tüberkülozun Yıllar İçindeki Değişimi

Tekirdağ da Tüberkülozun Yıllar İçindeki Değişimi Research Article /Araştırma Makalesi Tekirdağ da Tüberkülozun Yıllar İçindeki Değişimi The Trend of Tuberculosis in Tekirdağ Hayati Güneş 1, Remzi Altın 2, Levent Cem Mutlu 2, Mustafa Doğan 3, Mustafa

Detaylı

PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA BD PHOENIX SİSTEMİ İLE SAPTANAN KARBAPENEM DİRENCİNİ RAPORLAYALIM MI?

PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA BD PHOENIX SİSTEMİ İLE SAPTANAN KARBAPENEM DİRENCİNİ RAPORLAYALIM MI? Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 197-202 PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA BD PHOENIX SİSTEMİ İLE SAPTANAN KARBAPENEM DİRENCİNİ RAPORLAYALIM MI?* SHALL

Detaylı

PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ: ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE AZALAN DUYARLILIK*

PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ: ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE AZALAN DUYARLILIK* ANKEM Derg 2010;24(4):188-192 PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ: ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE AZALAN DUYARLILIK* Elif AKTAŞ, H. Agah TERZİ, Canan KÜLAH, Füsun

Detaylı

Geliş Tarihi (Received): 04.03.2013 Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 25.06.2013

Geliş Tarihi (Received): 04.03.2013 Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 25.06.2013 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(3): 417-431 Yayma Negatif Tüberküloz Olgularının Tanısında MTD Gen-Probe Testi, BACTEC 960 Sistemi ve Löwenstein-Jensen Kültür Yöntemlerinin Performansının

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Mine Aydın Kurç,Özge Tombak,Dumrul Gülen,Hayati Güneş,Aynur Eren Topkaya Antibiyotik duyarlılık raporlarının

Detaylı

2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi

2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi 2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi Serap SÜZÜK 1, Ekrem YAŞAR 2, Sebahat AKSARAY 3 1 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi 2 Diyarbakır

Detaylı

Çoğul Dirençli Mycobacterium tuberculosis Kökenlerinde E-Testi ile FAST Plaque TB-RIF Duyarlılık Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Çoğul Dirençli Mycobacterium tuberculosis Kökenlerinde E-Testi ile FAST Plaque TB-RIF Duyarlılık Yöntemlerinin Karşılaştırılması Çoğul Dirençli Mycobacterium tuberculosis Kökenlerinde E-Testi ile FAST Plaque TB-RIF Duyarlılık Yöntemlerinin Karşılaştırılması F. Nur ERİŞ*, Can BİÇMEN** * İzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü, ** İzmir

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDA KALİTE GÜVENCESİ

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDA KALİTE GÜVENCESİ Derleme Yazı/Review Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 699-707 TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDA KALİTE GÜVENCESİ QUALITY ASSURANCE IN TUBERCULOSIS LABORATORIES Aydan ÖZKÜTÜK 1 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp

Detaylı

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KONYA 2

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KONYA 2 Araştırma ANKEM Derg 2017;31(1):1-6 doi: 10.5222/ankem.2017.001 2009-2013 YILLARI ARASINDA KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE KAN KÜLTÜRÜNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir. MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2007; 41: BÜLTENİ 285-290 285 KISA BİLDİRİ: ASPERGILLUS TÜRLERİNİN KASPOFUNGİNE KARŞI İN VİTRO DUYARLILIĞININ SAPTANMASINDA MİNİMUM İNHİBİTÖR VE MİNİMUM ETKİLİ KONSANTRASYON

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu raporu 1994-2010

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu raporu 1994-2010 Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu raporu 1994-2010 Çalışma Grubunun Adı: Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu Grup başkanı: Prof.Dr.Deniz

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2014.74946 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume Cilt 3 Issue Sayı 3 Year Yıl 2014 On Yıllık Dönemde S.aureus Suşlarının Antibiyotik Direnç Durumundaki

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir?

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir? TÜBERKÜLOZ Verem; TB; TBC; Hava yoluyla yayılan bulaşıcı akciğer hastalığıdır. Akciğer dışında kemik, lenf bezleri, böbrek, beyin zarları gibi diğer organları da tutabilir. Tüberküloz bakterisi Mycobacterium

Detaylı

HIV TANISINDA YENİLİKLER

HIV TANISINDA YENİLİKLER HIV/AIDS KURSU HIV TANISINDA YENİLİKLER Dr. Mert Ahmet KUŞKUCU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü Verileri (2016) YILLARA GÖRE HIV (+) SAPTANAN VAKA SAYISI

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

TÜBERKÜLOZ SÜRVEYANS ÇALIŞMALARINA PRATİK YAKLAŞIM ve ÖNEMİ

TÜBERKÜLOZ SÜRVEYANS ÇALIŞMALARINA PRATİK YAKLAŞIM ve ÖNEMİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZ SÜRVEYANS ÇALIŞMALARINA PRATİK YAKLAŞIM ve ÖNEMİ Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

Yeliz Çağan Appak¹, Hörü Gazi², Semin Ayhan³, Beyhan Cengiz Özyurt⁴, Semra Kurutepe², Erhun Kasırga ⁵

Yeliz Çağan Appak¹, Hörü Gazi², Semin Ayhan³, Beyhan Cengiz Özyurt⁴, Semra Kurutepe², Erhun Kasırga ⁵ Helicobacter pylori enfeksiyonlu çocuklarda klaritromisin direncinin ve 23s rrna gen nokta mutasyonlarının parafin bloklarda polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile belirlenmesi Yeliz Çağan Appak¹, Hörü

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

Tüberkülozun Tanısında Kullanılan "Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct Test" in Uygulanması ve Konvansiyonel Yöntemlerle Karşılaştırılması *

Tüberkülozun Tanısında Kullanılan Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct Test in Uygulanması ve Konvansiyonel Yöntemlerle Karşılaştırılması * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüberkülozun Tanısında Kullanılan "Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct Test" in Uygulanması ve Konvansiyonel Yöntemlerle Karşılaştırılması * Evaluation of

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ STANDART DUYARLILIK YÖNTEMLERİ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİNDE NEYİ, NASIL ve NE ZAMAN UYGULAMALIYIZ? Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Staphylococcus aureus İzolatlarında Agar Tarama ve Mikrodilusyon Yöntemleri ile Vankomisin Direncinin Araştırılması

Staphylococcus aureus İzolatlarında Agar Tarama ve Mikrodilusyon Yöntemleri ile Vankomisin Direncinin Araştırılması Türk Mikrobiyol Cem Derg 44():28-32, 204 doi:0.5222/tmcd.204.028 Araştırma Staphylococcus aureus İzolatlarında Agar Tarama ve Mikrodilusyon Yöntemleri ile Vankomisin Direncinin Araştırılması Özlem Bucak*,

Detaylı

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim CANDIDA TÜRLERİNDE DİRENÇ EPİDEMİYOLOJİSİ Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İYİ Kİ DOĞDUNUZ MİNE HOCA GİRİŞ İnvaziv fungal infeksiyonların ve antifungal

Detaylı

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması İsmail Davarcı¹, Seniha Şenbayrak², Mert Ahmet Kuşkucu³, Naz Oğuzoğlu Çobanoğlu², Nilgün Döşoğlu², Rıza Adaleti²,

Detaylı