OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN ALANDA GÖREVLİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ * ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN ALANDA GÖREVLİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN ALANDA GÖREVLİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ * Sinan YILDIZ ** Ahmet AKBABA *** ÖZET Bu araştırmada, okul öncesi eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri ve çözüm önerileri ele alınmıştır. Çalışmanın evreni, Van ili belediye sınırları içerisindeki 76 resmi ilköğretim okulu ile bağımsız 20 anaokulunda görev yapan 339 öğretmen ve 192 yöneticiden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen 20 ilköğretim okulu ve bağımsız 15 anaokulunda görev yapan 45 yönetici ve 122 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmen ve okul yöneticilerine, 31 maddeden oluşan bir anket uygulanmıştır. Anketten elde edilen verilerin analizleri, SPSS lisanslı paket programı kullanılarak yapılmış ve sonrasında da tanımlayıcı istatistiklerde değişkenlere ait gerekli karşılaştırmalar uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Eğitim, bir ülkenin kalkınmasının temelidir. Bir ülkenin en önemli zenginlik kaynağı eğitilmiş insan kaynaklarıdır. Kalkınmasını gerçekleştiren ülkeler eğitim sorunlarını büyük ölçüde çözmüşlerdir. İnsana yapılan yatırım, en kârlı yatırımdır. Eğitime ayrılan kaynakları israf etmeden çağdaş bilimi yakalamaya çalışmak, söz konusu kaynakları ihtiyaç duyulan alanlarda bilim üretme yolunda kullanmak için eğitim yöneticileri ve denetleyicileri yanı sıra uygulayıcılarının da yeterli düzeyde yetiştirilmeleri gerekmektedir. Yapılan araştırmanın sonucunda; öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin okul öncesi eğitimi gerekli gördüğü ve bu eğitimin zorunlu olmasının faydaları yönünde görüşler, ortaya çıkmıştır. Araştırmada öğretmen ve yöneticiler, fiziksel altyapı ve eğitim kalitesine yönelik sorunların çözülmesine ilişkin kaygılarını ifade etmiştir. Ayrıca öğretmen ve yöneticiler okul öncesine yönelik altyapı ve personel sıkıntısı olduğunu ve bu sorunların giderilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Anahtar Kelimeler: okul öncesi eğitim, zorunlu eğitim, okul öncesi öğretmenleri, yöneticiler * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Yük. Lisans öğrencisi, Yüzüncü Yıl Ün. Eğ. Fak. VAN, El-mek: *** Yrd. Doç. Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, VAN, El-mek:

2 1744 Sinan YILDIZ Ahmet AKBABA THE OPINIONS OF TEACHERS AND ADMINISTRATORS CONCERNING THE INCLUSION OF PRESCHOOL EDUCATION IN COMPULSORY EDUCATION ABSTRACT This study dealt with the opinions and the solution recommendations of teachers and administrators concerning the inclusion of preschool education in compulsory education. The universe of the study consisted of 339 teachers and 192 school administrators working at 76 public primary schools and 20 independent kindergartens located within the municipal boundaries of Van province. The sample of the study included 122 teachers and 45 school administrators working at 20 primary schools and 15 independent kindergartens. A survey consisting of 31 questions was administered to the teachers and the school administrators. The data obtained from the survey were analyzed by SPSS Then, the required comparison related to the variables was made by using appropriate statistical methods. One might claim that education is the essence of the development of a country. In addition, it is held that the most important sources of the wealth of a state are educated human resources, Let us add that the countries that have realized their development to a great extent have resolved the problem of education. Moreover human investment. In order to catch up with modern science and technology and produce new science without wasting the resources allocated to education, it is necessary to educate, educational administrators, inspectors, and teachers in the best manner possible. At the end of the study, it was concluded that the teachers and the school administrators considered the preschool education important, and thought that compulsory education had benefits. In the present study, the teachers and the school administrators stated their anxieties about the solution of problems related to physical infrastructure and the quality of education. Furthermore, the teachers and the school administrators told that there were problems including infrastructure and lack of staff that needed to be overcome. Key Words: preschool education, compulsory education, preschool teachers, school administrators GİRİŞ Eğitim, insanın doğumuyla baģlar ve ölümüne dek sürer. Her geçen gün eğitimin önemi daha da artmaktadır. Eğitimin hedefinde insan vardır. Eğitimin planlı ilk basamağı ise okul öncesi eğitimdir. Okul öncesi eğitim çocuğun geleceğinin belirlenmesindeki planlı ilk basamak olması nedeniyle oldukça önemli bir dönemdir. Okul öncesi eğitim, çevresinde olup bitenleri merak eden, öğrenmeye ve düģünmeye güdülenmiģ çocuğun var olan özelliklerini yönetme, çocuğu motive etme ve geliģtirme gibi kritik

3 Okul Öncesi Eğitiminin Zorunlu Eğitim Kapsamına Alınmasına İlişkin Alanda 1745 bir sorumluluk üstlenmiģtir (Senemoğlu, 2001,1). Okul öncesi dönemdeki çocuk bir yandan kendi özgün, bireysel varlığını fark eder öbür yandan da içinde yaģadığı toplumun beklentilerini öğrenir. Ġçinde yaģadığı toplumun örf ve adetleri çerçevesinde kendine has sosyalleģme ve iletiģim yollarını geliģtirir (Ulcay, 1983, 1). Dünya ülkelerinde zorunlu okula baģlama yaģı ülkelerin özelliğine göre 4 ile 7 yaģ arasında değiģmekte ve çoğunda (Almanya, Avusturya, Belçika gibi) zorunludur. Ülkemizde de bu konuda çok sayıda araģtırma yapılmıģ olup bu araģtırmalara kısaca baktığımızda Aydın (2006, 196) araģtırmasında; Türkiye de zorunlu eğitimin süresinin 12 yıla çıkarılması, okul öncesi eğitimde okullaģma oranlarının artırılması, ana sınıflarından baģlanarak okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi için gerekli çalıģmalar yapılması önerisinde bulunmuģtur. Kaytaz ın (2005, 8) Türkiye de okul öncesi eğitim fayda- maliyet analizine göre erken çocukluk eğitimine yani okul öncesi eğitimine yapılan her bir birimlik yatırımın, ülke ekonomisine 6.37 TL kadar bir getiri sağladığı saptanmıģtır. AraĢtırmadaki bulgu okul öncesi eğitimin yaygınlaģması ve zorunlu olmasının gerekliliğini yansıtması açısından önemlidir. Göğebakan ın (2011, 67) araģtırmasında; çocuklarını okul öncesi eğitim kurumuna gönderen annelerin, okul öncesi eğitiminin en az bir yıl zorunlu olmasına iliģkin verdikleri yanıtlar Ģu Ģekildedir: Ġlkokul mezunu annelerin % 83.9 u, ortaokul mezunu annelerin % 82.6 sı, lise mezunu annelerin % 88.5 i ve üniversite mezunu annelerin % 94.6 sı oranında Katılıyorum dedikleri görülmektedir. 17. ve 18. Milli Eğitim ġurasında zorunlu eğitim, öğrencilerin yaģ grupları ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak; 1 yıl okul öncesi eğitim, 4 yıl temel eğitim, 4 yıl yönlendirme ve ortaöğretime hazırlık eğitimi ve 4 yıl ortaöğretim olmak üzere öğrencilere farklı ortamlarda eğitim almaya fırsat verecek Ģekilde 13 yıl olarak düzenlenmelidir Ģeklinde karar alınmıģtır. Bu çalıģmada, Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı anaokullarında, resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapan (müdür ve müdür yardımcıları) yöneticilerin ve bu okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenlerin, okul öncesi eğitimin, zorunlu eğitim kapsamına alınmasına iliģkin görüģlerini ortaya koyma araģtırmanın problemini oluģturmaktadır. Amaç Bu araģtırmanın amacı, Anaokulu ve bünyesinde anasınıfı olan ilköğretim okulu yöneticilerinin ve okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin, okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına iliģkin görüģlerinin belirlenmesidir. AraĢtırmada bu genel amaca ulaģabilmek için aģağıdaki sorulara yanıt aranmıģtır. 1. Anaokulu ve bünyesinde anasınıfı olan ilköğretim okulu yöneticilerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin, okul öncesi eğitimin önemine ve zorunlu eğitim kapsamına alınmasına iliģkin görüģleri nelerdir? 2. Anaokulu ve bünyesinde anasınıfı olan ilköğretim okulu yöneticilerinin ve okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin, okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına dair sorunları ve çözüm önerileri nelerdir? Önem Türk Milli Eğitim Sistemi nde okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasıyla ilgili yöneticilerin ve öğretmenlerin görüģlerini ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini objektif bir Ģekilde ortaya koymak oldukça önemlidir. Bu çalıģma ile okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına iliģkin öğretmen ve yönetici görüģlerinden yola çıkarak; var olan durumun belirlenmesi, okul öncesi eğitiminin

4 1746 Sinan YILDIZ Ahmet AKBABA zorunlu eğitim kapsamına alınması ile ilgili sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin ortaya konulması ve baģta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgililere önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır. Araştırma Modeli AraĢtırma, genel tarama modelindedir. Tarama modelleri, geçmiģte veya günümüzde var olan bir durumu olduğu Ģekliyle araģtırmayı amaçlayan yaklaģımlardır. Genel tarama modellerinde hedef, çok sayıda elemana sahip olan evren hakkında bir yargıya varmak için evrenin tümü ya da anlamlı bir örneklem üzerinde yapılan düzenlemelerdir (Karasar, 1995, 12). Bu araģtırma, okul öncesi yönetici ve öğretmenlerinin okul öncesi eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına iliģkin görüģlerinin neler olduğunun tespit edilmesi için genel tarama modeli ile yapılmıģtır. Evren ve Örneklem ÇalıĢmanın evrenini, Coğrafi konumlarına göre kümelenerek 5 eğitim bölgesine ayrılan Van merkezde, eğitim-öğretim yılında belediye sınırları içerisindeki 76 resmi ilköğretim okulu ve bağımsız 20 anaokulunda görev yapan 339 öğretmen ve 192 yönetici oluģturmaktadır. ÇalıĢmanın örneklemini ise, 20 ilköğretim okulu ve bağımsız 15 anaokulunda görev yapan toplam 45 yönetici ve 122 öğretmen oluģturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemi tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenmiģtir. Bu yöntem, araģtırmanın problemi üzerinde etkili olabilecek önemli faktörlerin bulunduğu ve sınırları belirlenmiģ bir evrende alt tabakalar veya alt birim gruplarının var olduğu durumlarda kullanılır (Büyüköztürk, 2008). Bu örnekleme yönteminde evren bir veya birden çok ölçüte göre iki ya da daha çok alt tabakaya ayrılır. Sonra da her tabakadan basit yansız örneklem alınır ve alt örneklemler birleģtirilerek toplam örneklem elde edilir. Alt örneklemin tespitinde, basit tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılmıģtır. Basit tesadüfî örnekleme, evrendeki birimlerin listelendiği durumlarda kullanılır (Balcı, 2009). Her bir bölgeden 4 er ilköğretim okulu ve 3 anaokulu basit tesadüfî yöntemle seçilmiģ ve her bölgeden evren büyüklüğü içindeki oranlarıyla örneklemde temsil edilmelerini sağlayacak sayıda 122 okul öncesi öğretmenine ve ortalama 45 müdür ve müdür yardımcısına uygulanmıģtır. Veri Toplama Aracı AraĢtırmada, veri toplama aracı olarak Okul Öncesi Eğitimin Zorunlu Eğitim Kapsamına Alınmasına ĠliĢkin Öğretmen ve Yönetici GörüĢleri anketi kullanılmıģtır. Anketin oluģturulması için ilgili literatür taraması yapılmıģ, öğretmen ve yöneticilerle görüģmeler yapılmıģ sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda oluģturulan madde havuzunun içinden, anket için gerekli maddeler seçilerek likert tipli beģli derecelendirme Ģeklinde bir taslağı oluģturulmuģtur. Alan uzmanları tarafından anketteki eksiklikler, hatalar tespit edildikten ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra anket ErciĢ ilçesinde, bünyesinde okul öncesi kurum bulunan 5 okuldaki 12 yönetici ve 30 öğretmene ön test olarak uygulanıp güvenirlik katsayısı r=0. 87 bulunmuģ güvenirliği test edildikten sonra asıl evrene uygulamaya geçilmiģtir. Verilerin Toplanması ve Analizi Anketler, öğretmenler ve yöneticilere tek tek tarafımızdan ulaģılarak uygulanmıģ ve toplanmıģ, 167 anket analizler için değerlendirmeye alınmıģtır. Anketten elde edilen veriler, SPSS paket programının ücretsiz deneme sürümü kullanılarak analizleri yapılmıģ ve sonrasında da tanımlayıcı istatistiklerde değiģkenlere ait gerekli karģılaģtırmalar uygun istatistiksel yöntemler

5 Okul Öncesi Eğitiminin Zorunlu Eğitim Kapsamına Alınmasına İlişkin Alanda 1747 kullanılarak yapılmıģtır. Öğretmenler ve yöneticilerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik test yönteminden yararlanılmıģtır. BULGULAR VE YORUMLAR Katılımcıların Görev Türlerine Göre Okul Öncesi Eğitimin Önemi İle İlgili İfadelere İlişkin Görüşlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bulgular ve Yorumlar İfade 1: Okul öncesi eğitim velilerin bilinçlenmesine katkı sağlar. Öğretmen ve yöneticilerin Okul öncesi eğitim velilerin bilinçlenmesine katkı sağlar ifadesine iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımları tablo 1 te verilmiģtir. Tablo 1. Öğretmen ve Yöneticilerin Ġfade 1 e ĠliĢkin GörüĢlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları F % f % f % Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Tablo 1 incelendiğinde ifade 1 için öğretmenlerden 1 kiģi (%0,8) hiç katılmıyorum, 2 kiģi (%1,6) kararsızım, 44 kiģi (%36,1) katılıyorum, 75 kiģi (%61,5) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Katılmıyorum seçeneğini hiçbir öğretmen iģaretlememiģtir. Yöneticilerden ise, 2 kiģi (%4,4) katılmıyorum, 1 kiģi (%2,2) kararsızım, 20 kiģi (%44,4) katılıyorum, 22 kiģi (%48,9) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Hiçbir yönetici hiç katılmıyorum seçeneğini iģaretlememiģtir. Toplamda katılımcılardan 1 kiģi (%0.6) hiç katılmıyorum, 2 kiģi (%1.2) katılmıyorum, 3 kiģi (%1.8) kararsızım, 64 kiģi (%38.3) katılıyorum, 97 kiģi (%58.1) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Tablo 1 te görüldüğü gibi öğretmen ve yöneticilerin çoğunun Okul öncesi eğitim velilerin bilinçlenmesine katkı sağlar ifadesine olumlu baktıkları görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin geneli katılıyorum ve tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretledikleri görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin görüģleri yakınlık arz etmektedir. Buradan hareketle öğretmen ve yöneticilerin okul öncesi eğitimin zorunlulaģmasının veya yaygınlaģmasının velilerin bilinçlenmesine katkı sağladığını düģündükleri söylenebilir. İfade 2: Okul öncesi eğitim çocukların ruhsal gelişimini olumlu etkiler. Öğretmen ve yöneticilerin Okul öncesi eğitim çocukların ruhsal geliģimini olumlu etkiler ifadesine iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımları tablo 2 te verilmiģtir.

6 1748 Sinan YILDIZ Ahmet AKBABA Tablo 2. Öğretmen ve Yöneticilerin Ġfade 2 ye ĠliĢkin GörüĢlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları f % f % F % Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Tablo 2 incelendiğinde ifade 2 için öğretmenlerden 1 kiģi (%0.8) hiç katılmıyorum, 1 kiģi (%0.8) kararsızım, 29 kiģi (%23.8) katılıyorum, 91 kiģi (%74.6) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Katılmıyorum seçeneğini hiçbir öğretmen iģaretlememiģtir. Yöneticilerden ise 1 kiģi (%2.2) katılmıyorum, 1 kiģi (%2.2) kararsızım, 17 kiģi (%38.8) katılıyorum, 26 kiģi (%57.8) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Hiç katılmıyorum seçeneğini hiçbir yönetici iģaretlememiģtir. Toplamda katılımcılardan 1 kiģi (%0.6) hiç katılmıyorum, 1 kiģi (%0.6) katılmıyorum, 2 kiģi(%1.2) kararsızım, 46 kiģi (%27.5) katılıyorum, 117 kiģi (%70.1) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Tablo 2 te görüldüğü gibi Öğretmen ve yöneticilerin, okul öncesi eğitim almanın çocukların dengeli ve sağlıklı bir ruh geliģimi için etkili olduğunu düģündükleri söylenebilir. Öğretmen ve yöneticiler okul öncesi eğitimin çocukların ruhsal geliģim üzerindeki etkisine inanmaktadırlar. İfade 3: Okul öncesi eğitim çocukların gelişim düzeylerinin bilinçli olarak izlenmesinde önemli rol oynar. Öğretmen ve yöneticilerin Okul öncesi eğitim çocukların geliģim düzeylerinin bilinçli olarak izlenmesinde önemli rol oynar ifadesine iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımları tablo 3 te verilmiģtir. Tablo 3. Öğretmen ve Yöneticilerin Ġfade 3 e ĠliĢkin GörüĢlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları f % f % F % Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Tablo 3 incelendiğinde ifade 3 için öğretmenlerden 1 kiģi (%0.8) hiç katılmıyorum, 32 kiģi (%26.2) katılıyorum, 89 kiģi (%73.0) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Katılmıyorum ve kararsızım seçeneklerini hiçbir öğretmen iģaretlememiģtir. Yöneticilerden ise 1 kiģi (%2.2) katılmıyorum, 22 kiģi (%48.9) katılıyorum, 22 kiģi (%48.9) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Hiç katılmıyorum ve kararsızım seçeneklerini hiçbir yönetici iģaretlememiģtir. Toplamda katılımcılardan 1 kiģi (%0.6) hiç katılmıyorum, 1 kiģi

7 Okul Öncesi Eğitiminin Zorunlu Eğitim Kapsamına Alınmasına İlişkin Alanda 1749 (%0.6) katılmıyorum, 54 kiģi (%32.3) katılıyorum, 111 kiģi (%66.5) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Tablo 3 te görüldüğü gibi Öğretmen ve yöneticilerin görüģleri benzerlik taģımaktadır. Katılımcıların, okul öncesi eğitim almanın çocukların dil, sosyal-duygusal, psiko-motor, öz bakım ve biliģsel geliģimlerini düzenli olarak izleme açısından çok önemli olduğunu düģündükleri söylenebilir. Esaspehlivan (2006: 74) araģtırması sonucunda, okul öncesi eğitim kurumuna gitme değiģkenine göre; 68 aylık ve 78 aylık çocukların geliģim formunun biliģsel, dil, sosyo-duygusal, psiko-motor, öz bakım alt ölçekleri ve geliģim formundan aldıkları puanlar toplamında okul öncesi eğitimi almıģ olanlar lehine anlamlı bir farklılık bulunmuģtur. Bu sonuç, okul öncesi eğitim kurumuna giden çocukların geliģim düzeylerinin bilinçli olarak izlenmesinde önemli rol oynar bulgusunu desteklemektedir. İfade 4: Okul öncesi eğitim çocukların beden gelişimini olumlu etkiler. Öğretmen ve yöneticilerin Okul öncesi eğitim çocukların beden geliģimini olumlu etkiler ifadesine iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımları tablo 4 da verilmiģtir. Tablo 4. Öğretmen ve Yöneticilerin Ġfade 4 e ĠliĢkin GörüĢlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları f % F % F % Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Tablo 4 incelendiğinde ifade 4 için öğretmenlerden 1 kiģi (%0.8) hiç katılmıyorum, 1 kiģi (%0.8) kararsızım, 35 kiģi (%28.7) katılıyorum, 85 kiģi (%69.7) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Katılmıyorum seçeneğini hiçbir öğretmen iģaretlememiģtir. Yöneticilerden ise 1 kiģi (%2.2) katılmıyorum, 4 kiģi (%8.9) kararsızım, 26 kiģi (%57.8) katılıyorum, 14 kiģi (%31.1) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Hiç katılmıyorum seçeneğini hiçbir yönetici iģaretlememiģtir. Toplamda katılımcılardan 1 kiģi (%0.6) hiç katılmıyorum, 1 kiģi (%0.6) katılmıyorum, 5 kiģi (%3.0) kararsızım, 61 kiģi (%36.5) katılıyorum, 99 kiģi (%59.3) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Tablo 4 da görüldüğü gibi Öğretmen ve yöneticilerin görüģleri yakınlık arz etmektedir. Öğretmen ve yöneticiler okul öncesi eğitim kurumuna gitmenin çocukların sağlıklı beden geliģimleri açısından gerekli olduğunu düģündükleri açıklanabilir. Demirci, (2007, 64) yaptığı araģtırma sonucuna dayalı olarak Ģu öneride bulunmuģtur. Türkiye genelinde okul öncesi eğitiminin yaygınlaģtırılması, oyunla eğitimin, psiko-motor öğrenmenin ağırlık kazandığı programların uygulanması, ruhen ve bedenen sağlıklı bireylerin yetiģmesi açısından önemlidir. Bu sonuç okul öncesi eğitim çocukların beden geliģimini olumlu etkiler bulgusunu desteklemektedir.

8 1750 Sinan YILDIZ Ahmet AKBABA İfade 5: Okul öncesi eğitim farklılıklara saygının artmasına katkı sağlar. Öğretmen ve yöneticilerin Okul öncesi eğitim farklılıklara saygının artmasına katkı sağlar ifadesine iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımları tablo 5 de verilmiģtir. Tablo 5. Öğretmen ve Yöneticilerin Ġfade 5 e ĠliĢkin GörüĢlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları f % F % F % Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Tablo 5 incelendiğinde ifade 5 için öğretmenlerden 1 kiģi (%0.8) hiç katılmıyorum, 1 kiģi (%0.8) katılmıyorum, 5 kiģi (%4.1) kararsızım, 37 kiģi (%30.3) katılıyorum, 78 kiģi (%63.9) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Yöneticilerden ise 2 kiģi (%4.4) hiç katılmıyorum, 4 kiģi (%8.9) kararsızım, 25 kiģi (%55.6) katılıyorum, 14 kiģi (%31.1) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Katılmıyorum seçeneğini hiçbir yönetici iģaretlememiģtir. Toplamda katılımcılardan 3 kiģi (%1.8) hiç katılmıyorum, 1 kiģi (%0.6) katılmıyorum, 9 kiģi (%5.4) kararsızım, 62 kiģi (%37.1) katılıyorum, 92 kiģi (%55.1) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Tablo 5 de görüldüğü gibi öğretmen ve yöneticiler Öğretmen ve yöneticilerin çoğunluğu bu soruya tamamen katılıyorum ve katılıyorum düzeyinde cevap verdikleri görülmektedir. Katılımcıların, okul öncesi eğitim kurumlarına giden çocukların, farklı dinden ırktan ve kültürlerden gelen çocukları tanıdığını ve onların farklılıklarını hem eğitimle hem de onları benimseyerek aģtığını düģündükleri söylenebilir. Bu bulguyla, farklı sosyo-ekonomik kültürlerden çocukların okul öncesi eğitim kurumlarında ortak bir Ģekilde yetiģtikleri düģünülebilir. İfade 6: Okul öncesi eğitim kendi haklarına sahip çıkan bireyler yetiştirir. Öğretmen ve yöneticilerin Okul öncesi eğitim kendi haklarına sahip çıkan bireyler yetiģtirir ifadesine iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımları tablo 6 de verilmiģtir. Tablo 6. Öğretmen ve Yöneticilerin Ġfade 6 ya ĠliĢkin GörüĢlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları f % F % F % Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Tablo 6 incelendiğinde ifade 6 için öğretmenlerden 1 kiģi (%0.8) hiç katılmıyorum, 1 kiģi (%0.8) kararsızım, 44 kiģi (%36.1) katılıyorum, 76 kiģi (%62.3) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Katılmıyorum seçeneğini hiçbir öğretmen iģaretlememiģtir. Yöneticilerden ise 1 kiģi (%2.2) katılmıyorum, 5 kiģi (%11.1) kararsızım, 23 kiģi (%51.1)

9 Okul Öncesi Eğitiminin Zorunlu Eğitim Kapsamına Alınmasına İlişkin Alanda 1751 katılıyorum, 16 kiģi (%35.6) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Hiç katılmıyorum seçeneğini hiçbir yönetici iģaretlememiģtir. Toplamda katılımcılardan 1 kiģi (%0.6) hiç katılmıyorum, 1 kiģi (%0.6) katılmıyorum, 6 kiģi (%3.6) kararsızım, 67 kiģi (%40.1) katılıyorum, 92 kiģi (%55.1) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Tablo 6 de görüldüğü gibi katılımcıların çoğunluğu tamamen katılıyorum ve katılıyorum düzeyinde cevaplar verdikleri görülmektedir. Bu da Okul öncesi eğitim kendi haklarına sahip çıkan bireyler yetiģtirir ifadesine destek verdiklerini göstermektedir. AraĢtırma sonucuna bakıldığında okul öncesi eğitim kurumuna giden çocukların kendi haklarını korudukları ve baģkalarının haklarına saygı duydukları söylenebilir. Katılımcıların bu düģünceye hiç olumsuz bakmadıkları görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin Okul öncesi eğitim ruhsal bozuklukların erken tespit edilerek önüne geçilmesi açısından önemli bir iģleve sahiptir ifadesine iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımları tablo 7 de verilmiģtir. Tablo 7. Öğretmen ve Yöneticilerin Ġfade 7 ye ĠliĢkin GörüĢlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları f % f % F % Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum İfade 7: Okul öncesi eğitim ruhsal bozuklukların erken tespit edilerek önüne geçilmesi açısından önemli bir işleve sahiptir. Tablo 7 incelendiğinde ifade 7 için öğretmenlerden 1 kiģi (%0.8) hiç katılmıyorum, 3 kiģi (%2.5) kararsızım, 44 kiģi (%36.1) katılıyorum, 74 kiģi (%60.7) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Katılmıyorum seçeneğini hiçbir öğretmen iģaretlememiģtir Yöneticilerden ise 1 kiģi (%2.2) hiç katılmıyorum, 2 kiģi (%4.4) katılmıyorum, 3 kiģi (%6.7) kararsızım, 25 kiģi (%55.6) katılıyorum, 14 kiģi (%31.1) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Toplamda katılımcılardan 2 kiģi (%1.2) hiç katılmıyorum, 2 kiģi (%1.2) katılmıyorum, 6 kiģi (%3.6) kararsızım, 69 kiģi (%41.3) katılıyorum, 88 kiģi (%52.7) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Tablo 7 de görüldüğü gibi Öğretmen ve yöneticilerden elde edilen bulguya bakılarak erken dönemde okul öncesi eğitim almanın bazı ruhsal bozuklukların tespiti ve çözümü için çok önemli olduğu söylenebilir. Öğretmen ve yöneticilerin çoğunun okul öncesi eğitimin çocukların ruhsal durumu için çok önemli olduğunu düģündükleri söylenebilir. İfade 8: Okul öncesi eğitim Türkçeyi daha iyi kullanan bireylerin sayısının artmasına katkı sağlar. Öğretmen ve yöneticilerin Okul öncesi eğitim Türkçeyi daha iyi kullanan bireylerin sayısının artmasına katkı sağlar ifadesine iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımları tablo 8 de verilmiģtir.

10 1752 Sinan YILDIZ Ahmet AKBABA Tablo 8. Öğretmen ve Yöneticilerin Ġfade 8 e ĠliĢkin GörüĢlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları f % f % F % Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Tablo 8 incelendiğinde ifade 8 için öğretmenlerden 1 kiģi (%0.8) hiç katılmıyorum, 4 kiģi (%3.3) kararsızım, 36 kiģi (%29.5) katılıyorum, 81 kiģi (%66.4) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Katılmıyorum seçeneğini hiçbir öğretmen iģaretlememiģtir. Yöneticilerden ise 1 kiģi (%2.2) hiç katılmıyorum, 1 kiģi (%2.2) katılmıyorum, 3 kiģi (%6.7) kararsızım, 17 kiģi (%37.8) katılıyorum, 23 kiģi (%51.1) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Toplamda katılımcılardan 2 kiģi (%1.2) hiç katılmıyorum, 1 kiģi (%0.6) katılmıyorum, 7 kiģi (%4.2) kararsızım, 53 kiģi (%31.7) katılıyorum, 104 kiģi (%62.3) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Tablo 8 de görüldüğü gibi AraĢtırma sonucuna bakılarak sosyo- ekonomik geliģmiģlik düzeyi farklı bölgelerden gelen çocuklar ve farklı dil ve lehçe kullanan bireyler için okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğu söylenebilir. Çünkü farklı dil ve lehçe kullanan bireyler okul öncesi eğitim kurumlarında Ġstanbul Türkçesini kullanmakta ve Türkçeyi daha iyi öğrenebilmektedir. Önkol (2007, 100) tarafından yapılan araģtırmanın bulgusunda 5-6 yaģ çocuklarının Türkçe dil kullanım becerileri ile okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süreleri arasındaki iliģki ortaya konmaktadır. Bu sonuca göre, okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi arttıkça, Türkçe dil kullanım becerileri olumlu yönde geliģmektedir. Bu araģtırma bulgusu, Okul öncesi eğitim, Türkçeyi daha iyi kullanan bireylerin sayısının artmasına katkı sağlar ifadesiyle örtüģmektedir. Ayrıca Yıldırım ın (2011: 93) araģtırması sonucunda çocukların Türkçeyi dilbilgisi ve söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanabilmelerinde öğretmenlerin doğru model olması, etkinliklerden daha çok etkili olmaktadır. Ayrıca resimli kitap okuma etkinliği de çocukların uygun bir Türkçe kullanmalarını desteklemektedir. Bu sonuç, çocuğun okul öncesi eğitim almasına bağlı olarak, Okul öncesi eğitim Türkçeyi daha iyi kullanan bireylerin sayısının artmasına katkı sağlar bulgusunu desteklemektedir. İfade 9: Okul öncesi eğitim çevreye duyarlı bireylerin artmasına katkı sağlar. Öğretmen ve yöneticilerin Okul öncesi eğitim çevreye duyarlı bireylerin artmasına katkı sağlar ifadesine iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımları tablo 9 da verilmiģtir.

11 Okul Öncesi Eğitiminin Zorunlu Eğitim Kapsamına Alınmasına İlişkin Alanda 1753 Tablo 9. Öğretmen ve Yöneticilerin Ġfade 9 a ĠliĢkin GörüĢlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları f % f % F % Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Tablo 9 incelendiğinde ifade 9 için öğretmenlerden 1 kiģi (%0.8) hiç katılmıyorum, 2 kiģi (%1.6) kararsızım, 54 kiģi (%44.3) katılıyorum, 65 kiģi (%66.4) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Katılmıyorum seçeneğini hiçbir öğretmen iģaretlememiģtir. Yöneticilerden ise 1 kiģi (%2.2) hiç katılmıyorum, 8 kiģi (%17.8) kararsızım, 27 kiģi (%60.0) katılıyorum, 9 kiģi (%20.0) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Toplamda katılımcılardan 2 kiģi (%1.2) hiç katılmıyorum, 10 kiģi (%6.0) kararsızım, 81 kiģi (%48.5) katılıyorum, 74 kiģi (%44.3) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Tablo 9 da görüldüğü gibi katılımcıların çoğunluğunun Okul öncesi eğitim çevreye duyarlı bireylerin artmasına katkı sağlar ifadesine olumlu baktıkları görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin çoğunun tamamen katılıyorum ve katılıyorum düzeyinde cevaplar verdikleri görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin bu ifadedeki düģünceye sahip oldukları söylenebilir. Yönetici ve öğretmenlerin bu ifade ilgili görüģleri tutarlı görünmektedir. Gelecekte doğaya saygılı, çevreye duyarlı bireyler için okul öncesi eğitim almanın ne kadar önemli olduğu söylenebilir. Bu araģtırmadaki bulgu, Akçay ın (2006, 120) araģtırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Akçay ın araģtırmasında okul öncesi dönemde baģlayan çevre eğitimi gelecekteki yetiģkinlerin doğaya ve doğal kaynaklara karģı daha nitelikli davranıģlar geliģtirmesini sağlayacaktır. Bireylerin çevre eğitimi ile ilgili davranıģları kazanması, doğaya ve doğada yasayan diğer canlılara saygı geliģtirmesi ile bilinçli bir toplum oluģacaktır. Buhan ın (2006, 96) araģtırması sonucunda ise öğretmenlerin eğitim programlarında çevre eğitimine yeteri kadar yer vermedikleri görülmektedir yılında yeniden yapılandırılan okul öncesi eğitim programı çevresinde günlük planlarda çevre eğitimi verilip verilemeyeceği ile ilgili soruya öğretmenlerin sadece % 29 u mevcut amaç ve kazanımlarla çevre eğitimi verilebileceğini söylemiģlerdir ve 2006 yılında yeniden yapılandırılan okul öncesi eğitim programına eklenen çevre bilinci ile ilgili amaç ve kazanımlar bulunmaktadır. Bu amaç ve kazanımlarla çevreye duyarlı çocuklar yetiģtirilebilir. İfade 10: Okul öncesi eğitim şartları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı sağlar. Öğretmen ve yöneticilerin Okul öncesi eğitim Ģartları elveriģsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiģtirme ortamı sağlar ifadesine iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımları tablo 10 da verilmiģtir.

12 1754 Sinan YILDIZ Ahmet AKBABA Tablo 10. Öğretmen ve Yöneticilerin Ġfade 10 a ĠliĢkin GörüĢlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları F % f % F % Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Tablo 10 incelendiğinde ifade 10 için öğretmenlerden 1 kiģi (%0.8) hiç katılmıyorum, 1 kiģi (%0.8) katılmıyorum, 3 kiģi (%2.5) kararsızım, 38 kiģi (%31.1) katılıyorum, 79 kiģi (%64.8) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Yöneticilerden ise 2 kiģi (%4.4) hiç katılmıyorum, 1 kiģi (%2.2) katılmıyorum, 4 kiģi (%8.9) kararsızım, 17 kiģi (%37.8) katılıyorum, 21 kiģi (%46.7) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Toplamda katılımcılardan 3 kiģi (%1.8) hiç katılmıyorum, 2 kiģi (%1.2) katılmıyorum, 7 kiģi (%4.2) kararsızım, 55 kiģi (%32.9) katılıyorum, 100 kiģi (%59.9) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Tablo 10 da görüldüğü gibi AraĢtırma sonucuna göre sosyo-ekonomik geliģmiģlik düzeyi farklı bölgelerden gelen çocuklar için okul öncesi eğitimin ortak bir yetiģtirme ortamı sağladığı ve sosyo- ekonomik farklılıkları bir nebze kapattığı söylenebilir. İfade11:Okul öncesi eğitim alan çocuklar başkalarının haklarına saygı duymayı öğrenir. Öğretmen ve yöneticilerin Okul öncesi eğitim alan çocuklar baģkalarının haklarına saygı duymayı öğrenir ifadesine iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımları tablo 11 de verilmiģtir. Tablo 11. Öğretmen ve Yöneticilerin Ġfade 11 e ĠliĢkin GörüĢlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları f % f % F % Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Tablo 11 incelendiğinde ifade 11 için öğretmenlerden 1 kiģi (%0.8) hiç katılmıyorum, 1 kiģi (%0.8) kararsızım, 51 kiģi (%41.8) katılıyorum, 69 kiģi (%56.6) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Yöneticilerden ise 1 kiģi (%2.2) hiç katılmıyorum, 3 kiģi (%6.7) katılmıyorum, 3 kiģi (%6.7) kararsızım, 26 kiģi (%57.8) katılıyorum, 12 kiģi (%26.7) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Toplamda katılımcılardan 2 kiģi (%1.2) hiç katılmıyorum, 3 kiģi (%1.8) katılmıyorum, 4 kiģi (%2.4) kararsızım, 77 kiģi (%46.1) katılıyorum, 81 kiģi (%48.5) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir.

13 Okul Öncesi Eğitiminin Zorunlu Eğitim Kapsamına Alınmasına İlişkin Alanda 1755 Tablo 11 de görüldüğü gibi Öğretmen ve yöneticilerin bu ifadeye çoğunlukla sahip olduğu söylenebilir. Yönetici ve öğretmenlerin bu ifadeyle ilgili görüģlerinin yakın olduğu görülmektedir. AraĢtırma sonucuna göre okul öncesi eğitimin kendi haklarına sahip bireyler yetiģtirdiği gibi baģkalarının haklarına sahip bireylerin de yetiģmesine fırsat tanıdığı söylenebilir. Kılıç ın (2008, 95) araģtırması sonucunda, ilköğretim birinci sınıf öğretmenleri ankette verdikleri cevaplardan okul öncesi eğitim alan öğrencilerin; eģyalarını arkadaģlarıyla paylaģma, arkadaģlarıyla iģbirliği yapma, okul kuralları ve sınıf içi kurallara uyma, nezaket ve görgü kurallarına uyma becerilerinde okul öncesi eğitimi almayan öğrencilerden daha baģarılı oldukları ortaya çıkmıģtır. Yapılan t testi sonucunda okul öncesi eğitim alan öğrencilerin sosyal becerilerde istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklaģma bulunmuģtur. AraĢtırma sonucu okul öncesi eğitim alan çocuklar baģkalarının haklarına saygı duymayı öğrenir ifadesini desteklemektedir.tatar ın (2009, 98) araģtırmasındaki sonuçlara göre; kontrol ve deney grubundaki çocuklar, hoģgörü kavramına yönelik etkinliklere ilgi ile katılmıģtır. Her iki gruptaki çocuklar özelikle yardımlaģma, paylaģma gibi etkinliklerde sorumluluk almaya karsı istekli oldukları gözlemlenmiģtir. Bu bulgu, okul öncesi eğitim alan çocuklar, baģkalarının haklarına saygı duymayı öğrenir ifadesiyle örtüģmektedir. İfade 12: Okul öncesi eğitim icatçı düşünen bireylerin artmasına katkı sağlar. Öğretmen ve yöneticilerin Okul öncesi eğitim icatçı düģünen bireylerin artmasına katkı sağlar ifadesine iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımları tablo 12 de verilmiģtir. Tablo 12. Öğretmen ve Yöneticilerin Ġfade 12 ye ĠliĢkin GörüĢlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları f % f % F % Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Tablo 12 incelendiğinde ifade 12 için öğretmenlerden 2 kiģi (%1.6) hiç katılmıyorum, 2 kiģi (%1.6) katılmıyorum, 11 kiģi (%9.0) kararsızım, 48 kiģi (%39.3) katılıyorum, 59 kiģi (%48.4) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Yöneticilerden ise 1 kiģi (%2.2) hiç katılmıyorum, 2 kiģi (%4.4) katılmıyorum, 9 kiģi (%20.0) kararsızım, 24 kiģi (%53.3) katılıyorum, 9 kiģi (%20.0) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Toplamda katılımcılardan 3 kiģi (%1.8) hiç katılmıyorum, 4 kiģi (%2.4) katılmıyorum, 20 kiģi (%12.0) kararsızım, 72 kiģi (%43.1) katılıyorum, 68 kiģi (%40.7) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Tablo 12 de görüldüğü gibi öğretmen ve yöneticilerin çoğu Okul öncesi eğitim icatçı düģünen bireylerin artmasına katkı sağlar ifadesine olumlu cevap verdikleri görülmektedir. Erken çocukluk döneminde verilecek okul öncesi eğitimin çocukların yaratıcı düģünme becerileri üzerinde etkisi olduğu söylenebilir. Çocuğun alıcılarının açık olmasının öğrenme kapasitesinin artmasına katkı sunduğu düģünülebilir. Bertan, Haznedaroğlu, Koln, Yurdakök, Doğan Güçiz in (2009, 7) araģtırması sonucunda; araģtırmacılar erken çocukluk döneminden itibaren uygun uyaranlar ile geliģimleri desteklenen çocuğun zekâsının ve öğrenme kapasitesinin artacağı konusunda toplumun bilgilendirilmesi önerisinde bulunmuģtur. Ayrıca Mutlu nun (2010, 133) araģtırma sonucunda, erken çocukluk

14 1756 Sinan YILDIZ Ahmet AKBABA dönemindeki çocukların düģünme becerileri, beklenen seviyenin üzerinde bulunmuģtur. Çocuklara erken çocukluk yani okul öncesi eğitim döneminde gerekli fırsatlar oluģturulduğunda, çocukların düģünme ve akıl yürütme becerileri açısından zengin bir potansiyele sahip oldukları görülmüģtür. Yazar ın (2007, 98) araģtırması sonucunda ise çocuğun hayatında kritik bir öneme sahip olan okul öncesi eğitim kurumları yaratıcılığın geliģimine olumlu katkı sağladığı görülmektedir. Bu bulgu Okul öncesi eğitim icatçı düģünen bireylerin artmasına katkı sağlar bulgusuyla paralellik göstermektedir. Katılımcıların Görev Türlerine Göre Okul Öncesi Eğitimin Zorunlu Olması İle İlgili İfadelere İlişkin Görüşlerinin Değerlendirmesine Yönelik Bulgular ve Yorumlar Bu kısımda öğretmen ve yöneticilerin okul öncesi eğitimin zorunlu olması ile ilgili 11 den 15 e kadar devam eden ifadelere iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımlarını veren tablolar ve tablolarla ile ilgili bulgular ve yorumlar yer almaktadır. İfade 13: Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesiyle okul öncesi eğitiminden yararlanan çocuk sayısının artmasına paralel olarak toplumdaki mutlu birey sayısı artar. Öğretmen ve yöneticilerin Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesiyle okul öncesi eğitiminden yararlanan çocuk sayısının artmasına paralel olarak toplumdaki mutlu birey sayısı artar ifadesine iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımları tablo 13 te verilmiģtir. Tablo 13. Öğretmen ve Yöneticilerin Ġfade 13 e ĠliĢkin GörüĢlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları f % f % F % Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Tablo 13 incelendiğinde ifade 13 için öğretmenlerden 2 kiģi (%1.6) hiç katılmıyorum, 2 kiģi (%1.6) katılmıyorum, 20 kiģi (%16.4) kararsızım, 38 kiģi (%31.1) katılıyorum, 60 kiģi (%49.2) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Yöneticilerden ise 3 kiģi (%6.7) hiç katılmıyorum, 2 kiģi (%4.4) katılmıyorum, 14 kiģi (%31.1) kararsızım, 17 kiģi (%37.8) katılıyorum, 9 kiģi (%20.0) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Toplamda katılımcılardan 5 kiģi (%3.0) hiç katılmıyorum, 4 kiģi (%2.4) katılmıyorum, 34 kiģi (%20.4) kararsızım, 55 kiģi (%32.9) katılıyorum, 69 kiģi (%41.3) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Tablo 13 te görüldüğü gibi Öğretmen ve yöneticilerin çoğu bu ifadeye olumsuz bakmamaktadır. Yönetici ve öğretmenlerin bu ifadeyle ilgili görüģleri benzerlik arz etmektedir. Fakat öğretmenler ve yöneticiler arasında bu ifadeye kararsızım düzeyinde cevap verenlerin sayısının arttığı görülmektedir. Okul öncesi eğitim alma oranı arttıkça bu eğitimden yararlanan kiģilerin artmasına paralel olarak sağlıklı ve dengeli bireylerin toplumda artacağı söylenebilir. Sağlıklı ve dengeli bir kiģiliğe bağlı olarak toplumda mutlu bireylerin artacağı düģünülebilir.

15 Okul Öncesi Eğitiminin Zorunlu Eğitim Kapsamına Alınmasına İlişkin Alanda 1757 İfade 14: Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesiyle içe dönük çocuklar yerine dışa dönük çocuklar yetişir. Öğretmen ve yöneticilerin Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesiyle içe dönük çocuklar yerine dıģa dönük çocuklar yetiģir ifadesine iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımları tablo 14 de verilmiģtir. Tablo 14. Öğretmen ve Yöneticilerin Ġfade 14 e ĠliĢkin GörüĢlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları F % f % F % Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Tablo 14 incelendiğinde ifade 14 için öğretmenlerden 1 kiģi (%0.6) hiç katılmıyorum, 4 kiģi (%3.3) kararsızım, 47 kiģi (%38.5) katılıyorum, 70 kiģi (%57.4) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Yöneticilerden ise 1 kiģi (%1.2) hiç katılmıyorum, 2 kiģi (%4.4) katılmıyorum, 3 kiģi (%6.7) kararsızım, 24 kiģi (%53.3) katılıyorum, 15 kiģi (%33.3) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Toplamda katılımcılardan 2 kiģi (%1,2) hiç katılmıyorum, 2 kiģi (%1,2) katılmıyorum, 7 kiģi (%4,2) kararsızım, 71 kiģi (%42,5) katılıyorum, 85 kiģi (%50,9) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Tablo 14 de görüldüğü gibi Yönetici ve öğretmenlerin bu ifadeyle ilgili görüģleri tutarlı görünmektedir. Öğretmenlerin yöneticilere göre bu ifadeye daha olumlu baktıkları görülmektedir. Çimen in (2009, 76) araģtırması sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarına giderek okul öncesi eğitimi programı ile eğitim alan (36 72 aylık çocuklar için) çocukların sosyal becerileri kazandıkları görülmektedir. Bu bulgu Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesiyle içe dönük çocuklar yerine dıģa dönük çocuklar yetiģir ifadesini desteklemektedir. Her iki araģtırmanın sonucuna bakıldığında tutarlılıklar görülmektedir. Yani çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna gitmesiyle daha çok sosyalleģtiği ve buna bağlı olarak içe dönük yerine dıģa dönük çocuklar yetiģtiği söylenebilir. Çocuklar eğitim kurumunda birden çok uyarıcı ve kiģiyle karģılaģtığında onların daha fazla sosyalleģtiği söylenebilir. İfade 15: Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesiyle çocuk dışarıdaki olumsuz çevreyle buluşmaz. Öğretmen ve yöneticilerin Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesiyle çocuk dıģarıdaki olumsuz çevreyle buluģmaz ifadesine iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımları tablo 15 de verilmiģtir.

16 1758 Sinan YILDIZ Ahmet AKBABA Tablo 15. Öğretmen ve Yöneticilerin Ġfade 15 e ĠliĢkin GörüĢlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları f % F % F % Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Tablo 15 incelendiğinde ifade 15 için öğretmenlerden 4 kiģi (%3.3) hiç katılmıyorum, 9 kiģi (%7.4) katılmıyorum, 18 kiģi (%14.8) kararsızım, 43 kiģi (%35.2) katılıyorum, 48 kiģi (%39.3) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Yöneticilerden ise 1 kiģi (%1.2) hiç katılmıyorum, 7 kiģi (%15.6) katılmıyorum, 7 kiģi (%15.6) kararsızım, 20 kiģi (%44.4) katılıyorum, 10 kiģi (%22.2) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Toplamda katılımcılardan 5 kiģi (%3.0) hiç katılmıyorum, 16 kiģi (%9.6) katılmıyorum, 25 kiģi (%15.0) kararsızım, 63 kiģi (%37.7) katılıyorum, 58 kiģi (%34.7) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Tablo 15 de görüldüğü gibi Bu araģtırma sonucunda çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına gitmesiyle dıģarıdaki olumsuz çevreyle buluģmayacağı düģünülebilir. Çocukların eğitim kurumuna gitmesiyle daha kurallı ve eğitimli bir ortamda bulunacakları için dıģarıda oluģabilecek olumsuz bir ortamdan uzak kalacağı söylenebilir. İfade 16: Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesiyle anne ve anne adayları çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda daha bilinçli hale gelirler. Öğretmen ve yöneticilerin Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesiyle anne ve anne adayları çocuk geliģimi ve eğitimi konusunda daha bilinçli hale gelirler ifadesine iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımları tablo 16 de verilmiģtir. Tablo 16. Öğretmen ve Yöneticilerin Ġfade 16 ya ĠliĢkin GörüĢlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları f % f % f % Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Tablo 16 incelendiğinde ifade 16 için öğretmenlerden 2 kiģi (%1.6) hiç katılmıyorum, 1 kiģi (%0.8) katılmıyorum, 6 kiģi (%4.9) kararsızım, 46 kiģi (%37.7) katılıyorum, 67 kiģi (%54.9) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Yöneticilerden ise 3 kiģi (%6.7) katılmıyorum, 1 kiģi (%2.2) kararsızım, 31 kiģi (%68.9) katılıyorum, 10 kiģi (%22.2) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Toplamda katılımcılardan 2 kiģi (%1.2) hiç katılmıyorum, 4 kiģi (%2.4) katılmıyorum, 7 kiģi (%4.2) kararsızım, 77 kiģi (%46.1)

17 Okul Öncesi Eğitiminin Zorunlu Eğitim Kapsamına Alınmasına İlişkin Alanda 1759 katılıyorum, 77 kiģi (%46.1) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Tablo 16 da görüldüğü gibi Öğretmen ve yöneticilerin çoğunun tamamen katılıyorum ve katılıyorum düzeyinde cevaplar verdikleri görülmektedir. Yönetici ve öğretmenlerin bu ifadeyle ilgili görüģleri tutarlı görünmektedir. Kaytaz ın (2005, 25) araģtırması, Türkiye de okul öncesi eğitim faydamaliyet analizine göre; erken çocukluk yani okul öncesi eğitimine yatırım yapmanın aile, birey ve topluma faydaları olduğunu ortaya koymuģtur. Bu bulgu araģtırmadaki Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesiyle anne ve anne adayları çocuk geliģimi ve eğitimi konusunda daha bilinçli hale gelirler bulgusunu desteklemektedir. Her iki araģtırmanın sonucu örtüģmektedir. Okul öncesinde okul aile iģbirliği çerçevesinde velilerle bireysel görüģmeler ve velilere seminerler düzenlendiğinden çocuğunu okul öncesi eğitim kurumuna gönderen annelerin, çocukların geliģimi ve eğitimi konusunda bilinçlendikleri söylenebilir. İfade 17: Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesiyle aileler çocuklarının erken yaşlardaki bakımı ve eğitimi konusunda okul öncesi eğitim öğretmenleri ile işbirliği yaparlar. Öğretmen ve yöneticilerin Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesiyle aileler çocuklarının erken yaģlardaki bakımı ve eğitimi konusunda okul öncesi eğitim öğretmenleri ile iģbirliği yaparlar ifadesine iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımları tablo 17 de verilmiģtir. Tablo 17. Öğretmen ve Yöneticilerin Ġfade 17 ye ĠliĢkin GörüĢlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları f % f % f % Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Tablo 17 incelendiğinde ifade 17 için öğretmenlerden 1 kiģi (%0.8) hiç katılmıyorum, 1 kiģi (%0.8) katılmıyorum, 6 kiģi (%4.9) kararsızım, 56 kiģi (%45.9) katılıyorum, 58 kiģi (%47.5) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Yöneticilerden ise 1 kiģi (%2.2) katılmıyorum, 4 kiģi (%8.9) kararsızım, 28 kiģi (%62.2) katılıyorum, 12 kiģi (%26.7) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Toplamda katılımcılardan 1 kiģi (%0.6) hiç katılmıyorum, 2 kiģi (%1.2) katılmıyorum, 10 kiģi (%6.0) kararsızım, 84 kiģi (%50.3) katılıyorum, 70 kiģi (%41.9) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Tablo 17 de görüldüğü gibi öğretmen ve yöneticilerin çoğunun tamamen katılıyorum ve katılıyorum düzeyinde cevaplar verdikleri görülmektedir. Bu da katılımcıların Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesiyle aileler çocuklarının erken yaģlardaki bakımı ve eğitimi konusunda okul öncesi eğitim öğretmenleri ile iģbirliği yaparlar ifadesine olumlu baktıklarını göstermektedir. Yönetici ve öğretmenlerin bu ifadeyle ilgili görüģleri yakınlık arz etmektedir. Aksu, Erguvan, Bekman (2002, 7) araģtırması sonucunda; çocuğun doğumundan 6 yaģına kadar olan sürede Ġstanbul, Diyarbakır, Van, illerindeki araģtırmaya katılan annelerin en fazla desteğe ihtiyaç duydukları konu çocuk bakımı olarak ortaya çıkmıģtır. AraĢtırmaya katılan anneler, okul öncesi eğitim kurumlarından ve öğretmenlerinden çocuk bakımı konusunda desteğe ihtiyaç duydukları hissedilmektedir.

18 1760 Sinan YILDIZ Ahmet AKBABA Kuzu nun (2006, 106) yaptığı araģtırmanın bulgusunda; yapılan aile katılım çalıģmalarında, çocuğunu okul öncesi eğitim kurumlarına gönderen deney grubu annelerinin, grup öğretmeniyle, veli toplantısında, bireysel veli görüģmelerinde veya çocuklarını okula bırakırken veya okuldan alırken çocuklarıyla ilgili konuģmak istedikleri, sormak istedikleri konular görüģülmüģtür. Ailelerin grup öğretmeniyle çocuklarının sorunları hakkında görüģmek istediklerine iliģkin görüģleri görülmektedir. Ailelerin, çocuklarının eğitimi ve sorunları konusunda okul öncesi öğretmenleriyle iģbirliği yaptıkları görülmüģtür. Her üç araģtırmanın sonucu paralellik göstermektedir. Okul öncesi eğitimin zorunlulaģması ya da yaygınlaģmasıyla çocuklarını okul öncesi eğitim kurumuna gönderen veliler bu konuda uzman olan okul öncesi öğretmenlerinden çocuk bakımı ve eğitimi konularından yardım aldıkları söylenebilir. Aksu, Erguvanlı, Bekman (2002: 7) araģtırması sonucunda annelerin en fazla desteğe ihtiyaç duydukları konunun çocuk bakımı olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Katılımcıların Görev Türlerine Göre Okul Öncesi Eğitimin Zorunlu Eğitim Kapsamına Alınmasına Dair Sorunlarla İlgili İfadelere İlişkin Görüşlerin Değerlendirmesine Yönelik Bulgular ve Yorumlar Bu kısımda öğretmen ve yöneticilerin okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına iliģkin sorunlara yönelik 18 den 21 e kadar devam eden ifadelere iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımlarını veren tablolar ve tablolarla ile ilgili bulgular ve yorumlar yer almaktadır. İfade 18: Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesiyle okullarda fiziki kapasite sorunu ortaya çıkar. Öğretmen ve yöneticilerin Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesiyle okullarda fiziki kapasite sorunu ortaya çıkar ifadesine iliģkin görüģlerinin frekans ve yüzde dağılımları tablo 18 de verilmiģtir. Tablo 18. Öğretmen ve Yöneticilerin Ġfade 18 e ĠliĢkin GörüĢlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları f % f % f % Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen katılıyorum Tablo 18 incelendiğinde ifade 18 için öğretmenlerden 12 kiģi (%9.8) hiç katılmıyorum, 26 kiģi (%21.3) katılmıyorum, 13 kiģi (%10.7) kararsızım, 43 kiģi (%35.2) katılıyorum, 28 kiģi (%23.0) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Yöneticilerden ise 2 kiģi (%4.4) hiç katılmıyorum, 4 kiģi (%8.9) katılmıyorum, 3 kiģi (%6.7) kararsızım, 25 kiģi (%55.6) katılıyorum, 11 kiģi (%24.4) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Toplamda katılımcılardan 14 kiģi (%8.4) hiç katılmıyorum, 30 kiģi (%18.0) katılmıyorum, 16 kiģi (%9.6) kararsızım, 68 kiģi (%40.7) katılıyorum, 39 kiģi (%23.4) tamamen katılıyorum seçeneğini iģaretlemiģtir. Tablo 18 de görüldüğü gibi yöneticilerin çoğunun Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesiyle okullarda fiziki kapasite sorunu ortaya çıkar ifadesine katılmaları bu konuda

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

ÖĞRENCĠLERĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KULLANILAN DĠLE YÖNELĠK GÖRÜġLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

ÖĞRENCĠLERĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KULLANILAN DĠLE YÖNELĠK GÖRÜġLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI ÖĞRENCĠLERĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KULLANILAN DĠLE YÖNELĠK GÖRÜġLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Burçin GÖKKURT 1, Yasin SOYLU 1, Özge GÖKKURT 2 1 Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Matematik

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirme Semineri

Ölçme ve Değerlendirme Semineri Ölçme ve Değerlendirme Semineri 1 Açık Uçlu Soru Yazma ve Değerlendirmede Teknikleri Öğrencilerin yazılı sorulara verdikleri ilginç yanıtlar (Türkmen, http://www.istikbal gazetesi.com.) (Kaynak: Pegem

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 909-918, TURKEY TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ ÖZET

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK Problem durumu Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

center towns. In order to determine the language development of children, Turkish Language Activities Observation Form developed by Ömeroğlu and

center towns. In order to determine the language development of children, Turkish Language Activities Observation Form developed by Ömeroğlu and ALTI YAŞ ÇOCUKLARININ TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİNDE DİL KAZANIMLARI İLE ANNE BABA İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN CİNSİYET, DOĞUM SIRASI, OKULA DEVAM SÜRESİ GİBİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Arş. Gör. Uzm.Derya

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ VE BU YETERLİLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ VE BU YETERLİLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ) Publication of Association Esprit, Société et Rencontre Strasbourg/FRANCE The Journal of Academic Social Science Studies Volume 5 Issue 8, p. 1-20, December 2012 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1 PERCEPTIONS OF PERSONAL DEVELOPMENT OF TEACHER CANDIDATES AND PERSONAL DEVELOPMENT EFFORTS Arş. Gör. Adil ÇORUK ÖZET

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUġTURMA. Doç. Dr.Yücel Gelişli, Sınıf Yönetimi 1

OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUġTURMA. Doç. Dr.Yücel Gelişli, Sınıf Yönetimi 1 OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUġTURMA Doç. Dr.Yücel Gelişli, Sınıf Yönetimi 1 Eğitim; genel anlamda istendik davranıģ değiģtirme, oluģturma ya da bilgi ve becerilerin öğrenenlere kazandırılması sürecidir. Öğrenme

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Yıl: 3, Sayı: 7, Haziran 2016, s

Yıl: 3, Sayı: 7, Haziran 2016, s Yıl: 3, Sayı: 7, Haziran 2016, s. 200-214 Ali Korkut ULUDAĞ 1 Sinem Miraç AKTAŞ 2 EBEVEYNLERİN EĞİTİM SEVİYESİ İLE ÇOCUKLARIN MÜZİK DERSİNE KARŞI İLGİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Web- Technological Pedagogical Content Knowledge

Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Web- Technological Pedagogical Content Knowledge 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Technological Pedagogical

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN ANALĠZĠ

ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN ANALĠZĠ ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN ANALĠZĠ THE ANALYSIS OF VIEW OF POINTS OF STUDENTS AT THE SECONDARY SCHOOLS REGARDING TO USAGE OF THE IT TECHNOLOGIES

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Prof.Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU * Arş. Gör. Murat ÇAKAR ** Arş. Gör. Bülent DĠLMAÇ ***

Prof.Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU * Arş. Gör. Murat ÇAKAR ** Arş. Gör. Bülent DĠLMAÇ *** M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1999, Sayı: 11, Sayfa: 233 246 TÜRKİYE'DE ÖZEL OKULLAR HAKKINDAKİ TUTUMLA ilgili BÎR ARAŞTIRMA ÖZET Prof.Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU * Arş. Gör. Murat

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Gülay TEMĠZ * Aysel ÇAĞDAġ

Gülay TEMĠZ * Aysel ÇAĞDAġ Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Cilt:17 Sayı:1 / 87-105 Makale Gönderim Tarihi: 29/11/2014 - Kabul Tarihi: 03/02/2015 Anne-Çocuk ĠletiĢim Becerileri Eğitiminin Çocukların

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI İLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE

Detaylı

TÜRKİYE VE AVUSTURYA MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

TÜRKİYE VE AVUSTURYA MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 233-245, ANKARA-TURKEY TÜRKİYE VE AVUSTURYA MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Elvan

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ THE INTERNET USE PROFILES OF THE CHILDREN AND THEIR FAMILY LIMITATIONS ON INTERNET FROM CHILDREN'S

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

TÜRKÇENĠN ANA DĠLĠ OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK ÖNERĠLER: ANKARA ÖRNEĞĠ *

TÜRKÇENĠN ANA DĠLĠ OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK ÖNERĠLER: ANKARA ÖRNEĞĠ * Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:36 Syf: 01-16 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi TÜRKÇENĠN ANA DĠLĠ OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 1695-1708, ANKARA-TURKEY İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER

Detaylı

MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU 1

MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU 1 Celal Bayar Üniversitesi CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2013 Cilt :11 Sayı :1 MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU 1 Yrd. Doç. Dr. Vedat BAL Celal

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği

Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği Orkun MERSİNOĞULLARI 1, Cihat Okan ARIKAN 2, Melih KARASU 3, Mustafa

Detaylı

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ 69 OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ AN INVESTIGATON OF PRACTICE TEACHERS AND TEACHER CANTIDATES

Detaylı

EV ZİYARETLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

EV ZİYARETLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ EV ZİYARETLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mehmet SARAÇ

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

Türev ve İntegralin Yaşam İçindeki Uygulamaları

Türev ve İntegralin Yaşam İçindeki Uygulamaları TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU (TUBİTAK) LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI Türev ve İntegralin Yaşam İçindeki Uygulamaları Hazırlayan: Uğur KILIÇ - Z. Efşan BAŞER Danışman:

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI

COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI ArĢ.Görv. Mete ALIM Yrd.Doç. Dr. Serkan DOĞANAY* Özet : Bu araştırmada, Atatürk Üniversitesi

Detaylı

DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION SECONDARY STAGE STUDENTS MAP SKILL LEVELS

DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION SECONDARY STAGE STUDENTS MAP SKILL LEVELS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1905-192, TURKEY İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN HARİTA BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ * Ömer Faruk

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDEKİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK HİZMETLERİNDEKİ YETERLİLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDEKİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK HİZMETLERİNDEKİ YETERLİLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 617-635, ANKARA-TURKEY İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDEKİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

2005 İLKÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ

2005 İLKÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ Publication of Association Esprit, Société et Rencontre Strasbourg/FRANCE The Journal of Academic Social Science Studies Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012 2005 İLKÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER PROGRAMINDAKĠ COĞRAFYA KONULARININ GENEL AMAÇLARININ

ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER PROGRAMINDAKĠ COĞRAFYA KONULARININ GENEL AMAÇLARININ Teachers And Students Views Over The Primary Scholl s 6 th And 7 th Grades Level Of Achieving Of The General Targets Of Geography Subjects In Social Knowledge Courses ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-BARTIN Murat KUL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-BARTIN

Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-BARTIN Murat KUL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-BARTIN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMA DÜZEYLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMLARI DÖNEM PROJESĠ.

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMLARI DÖNEM PROJESĠ. 1 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ, TEFTĠġĠ, PLANLAMASI VE EKONOMĠSĠ BĠLĠM DALI ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Esra BĠLEN ACARER 1, Kerime Derya BEYDAĞ 2

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Esra BĠLEN ACARER 1, Kerime Derya BEYDAĞ 2 YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Esra BĠLEN ACARER 1, Kerime Derya BEYDAĞ 2 ÖZET AraĢtırma, çalıģma alanlarında hemģirelik hizmetleri yöneticilerinin yaģadıkları

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ozkanbulent@gmail.com 2010 www.newwsa.com Mersin -Turkey

ISSN : 1308-7274 ozkanbulent@gmail.com 2010 www.newwsa.com Mersin -Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0430 EDUCATION SCIENCES Received: November 2010 Accepted: July 2011 Bülent Özkan Series : 1C Mersin

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM OKULU SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN SINIFTA ĠLETĠġĠMĠ SAĞLAMA BECERĠLERĠ

ĠLKÖĞRETĠM OKULU SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN SINIFTA ĠLETĠġĠMĠ SAĞLAMA BECERĠLERĠ Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2009-2 Sayı / Issue: 19 ĠLKÖĞRETĠM OKULU SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN SINIFTA ĠLETĠġĠMĠ SAĞLAMA BECERĠLERĠ

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s. 302-331 Deniz BERBEROĞLU 1 Zekavet KABASAKAL 2 GELĠġĠMSEL YETERSĠZLĠĞĠ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERĠNĠN YAġAM DOYUM VE BAġA ÇIKMA STRATEJĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Özet Bu araģtırmanın

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi Yd: 2005 Sayı: 11 OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ Özel Mehmet KÖK -.. M. Nur TUGLUK.u Erdal BAY Bu c,:altşmanm

Detaylı