Kent Planlamasında Deprem Risk Faktörünün Değerlendirilmesi: Gümüşhane Örneği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kent Planlamasında Deprem Risk Faktörünün Değerlendirilmesi: Gümüşhane Örneği"

Transkript

1 Kent Planlamasında Deprem Risk Faktörünün Değerlendirilmesi: Gümüşhane Örneği An Assessment of the Earthquake Risk Factor in City Planning: An Example from Gümüşhane Ş. Tüdeş 1, S. Ceryan 2, A. Aydın 3 ve Y. Bayrak 4 1 Gazi Üniversitesi, Müh-Mim Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl., Gümüşhane 3 Pamukkale Üniversitesi, Müh. Fak., Jeofizik Müh. Böl., Denizli 4 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik Müh. Böl., Trabzon ÖZ: Kent planlamasında, deprem duyarlı planlama yaklaşımlarının doğru yönlendirilebilmesi için jeolojik tehlike ve risk faktörlerinin başında gelen depremin ve etkilediği zeminin analizinin doğru yapılması ve bu analiz sonuçlarının, arazi kullanım planlamasına ve yerleşilebilirlik sentezine girdi sağlamak üzere şehir plancıya sunulması büyük önem taşımaktadır. Bu sunuşun 1/5000 ölçekli (hatta riski yüksek bölgelerde 1/ ölçekte) mikrobölgeleme haritaları şeklinde olması, arazi kullanım kararlarının alınmasında planlamaya oldukça büyük destek ve yön vermekte ve deprem zararlarının azaltılmasında ilk ve önemli adımı oluşturmaktadır. Bu adım olumsuz deprem etkilerinden farklı oranda etkilenecek yerlerin belirlenmesini hedeflemektedir. Bu haritaların içeriği kentin farklı jeolojik, jeoteknik ve jeofizik özelliklerine göre değişiklik gösteren problemleriyle çeşitlenir. Bir başka deyişle haritaların değişkenliği kentin jeolojik kimliğinde biçimlenir. Bu bağlamda, bu projenin ilk aşamasında kent alanını oluşturan kayaç ve kaya kütlelerinin, alüvyon ve yamaç molozlarının mühendislik özellikleri belirlenerek haritalaması yapılır. Projenin bir diğer aşamasını oluşturan bu çalışmada ise; Gümüşhane ve çevresinin tektoniği ve sismisitesi incelenmiştir. Kent ve çevresinin a/b kontur haritası hazırlanmıştır. Poisson modeli yardımıyla deprem riski ve geri dönüş periyotları belirlenmiştir. Kent yerleşim alanındaki jeolojik birimler (Granitik kayaçlar, Aglomeralar, Yamaç Molozları ve Alüvyonlar) üzerinde sismik kırılma yöntemiyle ölçülen Vp ve Vs dalga hızlarından faydalanılarak dinamik davranışları incelenmiş, yatay yer ivme değerleri ve deprem şiddetleri belirlenmiştir. Ayrıca yapı tasarımında önemi büyük olan zemin büyütme değerleri ve olası hasar oranları hesaplanmıştır. Kent alanındaki jeolojik birimlerin maksimum yatay yer ivme değerleri, deprem şiddetleri ve zemin büyütme katsayılarına göre 1/5000 ölçekte mikrobölgeleme haritası yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Gümüşhane jeolojisi, mikrobölgeleme haritası, sismik kırılma, depremsellik. ABSTRACT: The fact that the earthquake and the analysis of the ground which is affected being the leader of the risk factors and the geological danger and the results of these analysis carry the great importance to be represented to the city planners so that these could provide the input to the area usage planning and settlement synthesis in order to be gone towards the earthquake-sensitive planning approaches in the city planning. That this representation is in the form of microzoning maps at 1/5000 scale (in the high risk regions at 1/ scales) gives quite greater support to the planning in making decisions in use of the area and becomes the first and the most important step in reducing the earthquake damages. This step aims at identifying the sites which will be able to be affected in the different rate from the earthquake effects. The content of these maps is varied by the problems showing the change according to the different geologic, geotechnical and geophysical properties of the city. In another words, the variability of the maps shapes in the geology of the city. For this purpose, the mappings of the rock and rock masses occurring in the city area were made at the first stage of this project by determining the engineering properties of the alluvions and the hillside debris. 503

2 In the other stages of this project, tectonic and seismicity of Gümüşhane and its surrounding were investigated. a/b contour map of the city and its surrounding was prepared. With the help of the poison model, the earthquake risk and reversibility periods were identified. Benefiting from V p and V s wave velocities measured by the seismic refraction method on the geological units (granitic rocks, aglomeras, hillside debris and alluvions); their dynamic behaviors were investigated and horizontal ground acceleration values and the earthquake intensities were identified. And also the ground acceleration value which has a great importance in the construction design, and probable damage rates were calculated. Microzoning map at 1/5000 scale was prepared according to the maximum horizontal ground acceleration values of the geological units in the city area, the earthquake intensities and ground acceleration values. Keywords: Geology of Gümüshane, microzoning map, seismic refraction, seismicity. 1. GİRİŞ Kent planlama, şehirlerde köyden kente göçün de büyük oranda desteklediği nüfus artışı ve nüfus hareketliliğinden doğan konut edindirme sorununa yeterli sosyal ve fiziksel alt yapı sağlayarak toplumun sağlıklı bir çevrede yaşamasına zemin hazırlamadır. Bu hazırlığın tamamlanmasında şehrin yeraltı ve yerüstü özelliklerinin ne durumda olduğu sorusuna yanıt aranmalıdır. Bu yanıt şehrin jeolojik yapısının yönlendirici ve sınırlayıcı etkisini ortaya çıkarır. Kent ve çevre jeolojisi başlığı altında araştırılan bu etkiler, yer seçiminde bölge henüz yapılaşmaya açılmadan zemininin jeolojik yapısının, jeoteknik ve jeofizik özelliklerinin ve jeolojik çevre koşullarının belirlenmesi gereğini doğurur. Deprem, taşkın, heyelan ve erozyon gibi jeolojik nedenlerin sebep olduğu bu sınırlayıcı koşullar kent planlamacılarını uygun yer seçimi yapmaya zorlamaktadır (Tüdeş 2001). Bu kapsamda Gümüşhane kent planlamasına güvenilir bir altlık sunmak amacıyla, kentsel alanın jeolojik ve jeoteknik özelliklerinin belirlenmesinin yanında deprem risk değerlendirmesi yapılmıştır. İnceleme alanının temelini Paleozoyik yaşlı Gümüşhane Graniti (Tokel,1972) oluşturur. Bu birim, genelde orta derecede ayrışmış durumdadır. Pembe renkli ve iri kristallidir. Bu granitik kayaçlar üzerine yer yer izlenen ince bir taban konglomerasıyla Jura (Liyas) yaşlı Zimonköy formasyonu olarak anılan volkano-tortul seri aşınma uyumsuzluğuyla gelmektedir. Bu birimin üzerine uyumlu olarak Malm-Alt Kretase yaşlı Berdiga Formasyonu (Pelin, 1977) gelir. Berdiga Formasyonu tümüyle kalın-yer yer masif tabakalı, dolomit ve dolomitik kireçtaşı ara seviyeleri içeren, gri bej renkli ve bol küçük bentik foraminifer içeren kireçtaşlarından oluşur. Berdiga formasyonu, Kermutdere Formasyonu (Tokel, 1972) tarafından uyumsuz olarak üstlenir. Üst Kretase yaşlı Kermutdere Formasyonu başlıca sarı alacalı renkli kumtaşları, pelajik kireçtaşları, türbititler ve grimsi beyaz renkli andezitik tüflerden oluşmaktadır. Bu formasyonun üzerine açısal uyumsuzlukla Eosen yaşlı Alibaba Formasyonu (Tokel, 1972) gelmektedir. Birim, yersel olarak izlenen ince bir taban konglomerasıyla başlar ve volkano tortul istif özelliği taşır. Genellikle arazide andezit bazalt lav ve piroklastları şeklinde gözlenir. Birim içindeki volkanitler genellikle andezit kökenlidir. Alüvyonlar yalnız Harşit Çayı boyunca yapılaşmalarında bulunduğu alanlarda yer almaktadır. 2. GÜMÜŞHANE YERLEŞİM ALANI VE ÇEVRESİNİN DEPREMSELLİĞİ Kent yerleşim alanlarında, özellikle sismik aktivitesi yüksek olan bölgelerde sismik risk çalışması yapılması, insan hayatını doğrudan etkileyen, maddi ve manevi bedeli ağır bir parametre olduğundan son derece önemlidir. Bu nedenle sismik aktivitenin derecesi, depremlerin tekrar oluşması ve dönüş periyotlarının tespit edilmesi gerekmektedir. Deprem oluşumlarının ve dönüş periyotlarının belirlenmesinde istatistiksel yöntemler kullanılmaktadır (Bayrak, 1998). Geçmişte gözlenen ve kaydedilen deprem verileriyle, gelecekte oluşabilecek depremlerin oluşma olasılıkları da istatistik modellerle belirlenebilmektedir. Şekil 1 de Gümüşhane ve çevresini içine alan derece enlem ve derece boylamları arasında kalan bölgede yılları arasında oluşan depremlerin, büyüklüklerine göre episantır dağılımı tektonik haritanın üzerine çizilmiştir. Tektonik 504

3 harita Şaroğlu (1987) tarafından Türkiye nin diri fay haritasından alınmıştır. Gümüşhane yöresinde değişik türde aktif olamayan faylar bulunmaktadır. Bu fayların tarihsel ve aletsel dönemde herhangi bir aktivitesine rastlanmamıştır. İncelenen bölgenin sınırları içinde kalan alanda ise meydana gelen en büyük depremler 7.8 büyüklüğünde 1939 Erzincan depremi, 6.8 büyüklüğünde Karlıova ve 1992 Erzincan depremleridir. Bölgeyi etkileyecek en önemli tektonik yapı Kuzey Anadolu Fay hattı olup, Gümüşhane şehrine olan mesafesi 80 km civarındadır. Bu nedenle şehrin depremselliği ağırlıklı olarak KAF zonunun aktivitesi ve Gümüşhane ye olan etkisi yönünden incelenmiştir. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre kent III. Derece deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Şehre en yakın I. Derece deprem kuşağı güneyindeki Erzincan şehrini içine alan kuşaktır. KARA DENÝZ TÜRKiYE ÇALIÞMA ALANI AK DENÝZ 0 km 500 Şekil 1. Gümüşhane ve çevresinin tektoniği (Şaroğlu, 1987) ve sismisitesi Magnitüd Frekans Bağıntısı Bir bölgenin deprem aktivitesini incelemek için yaygın olarak Gutenberg-Richter ilişkisi olarak bilinen magnitüd-frekans bağıntıları kullanılmaktadır. Depremlerin oluş sayıları incelendiğinde, magnitüdün bir fonksiyonu olarak doğrusal bir ilişki elde edilmektedir. Gutenberg-Richter ilişkisi olarak bilinen bu ilişki, LogN=a bm (1) şeklindedir. Burada; N: magnitüdü M ve daha büyük olan deprem sayısı; a: İnceleme alanının genişliğine, gözlem dönemine ve deprem etkinliğinin düzeyine bağlı olarak değişen sismotektonik katsayı; b: Deprem oluşumunun fiziği ile doğrudan ilişkili sismotektonik katsayıyı göstermektedir. b katsayısı, deprem istatistik analizlerinde önemli yer tutmaktadır. Hesaplanan b değerleri, kullanılan verilere, yöntemlere depremlerin normal ve frekanslarına bağlı olarak değişmektedir. Gümüşhane ve çevresi için magnitüd frekans bağıntısının belirlenmesinde, KAF zonunda yılları arasında meydana gelen ve M>4,5 olan tüm depremler kullanılmıştır. Bu depremlere ait veriler United States Geological Survey-National Earthquake Information Center (USGS-NEIC) tarafından hazırlanmış olan Global Hypocenter Data Base diskinden (CD ROM), (M.Ö 2100-MS 1993), IRIS tarafından hazırlanan internette kullanıcıya açık olan dosyalardan ve Kandilli Rasathanesi kataloglarından alınmış ve seçilen bölge için 133 adet deprem verisi kullanılmıştır. Magnitüd-frekans ilişkisini belirleyen a ve b parametreleri en küçük kareler yöntemiyle a=4.86, b=0.68 olarak hesaplanmış ve Magnitüd-Frekans bağıntısı; LogN= M olarak elde edilmiştir (Şekil3). Şekil2 deki magnitüdfrekans ilişkisi incelendiğinde magnitüdü 4.5 ve magnitüdü 6 olan depremler en küçük kareler 505

4 yöntemiyle belirlenen LogN= M doğrusundan önemli sapmalar göstermektedir. Bu sapmanın nedeni belirli bir magnitüd sınırının altındaki verilerin eksik olması ve yine belirli bir magnitüd değerinin üzerinde magnitüd artarken deprem sayısının azalmasındandır. Dolayısıyla gözlem değerleri doğrusallık göstermemektedir. Bu nedenle doğru magnitüd aralığı için hesaplanmıştır. Grafikte maksimum magnitüd 8.0 olup, 1939 Erzincan depremine karşılık gelmektedir. a ve b katsayıları ile a/b oranı sismik etkinliğin belirlenmesinde birer kriter olarak kullanılırlar. Bir depremin önceki ve sonraki gerilme değerleri arasındaki değişimi gerilme azalımı olarak adlandırılır. Gerilme azalımın yüksek olduğu bölgeler depremin yıkıcılık potansiyeli bakımından en yüksek olduğu bölgelerdir. b katsayısı değerinin azalması, incelenen alanda büyük gerilme düşümüne işaret ederken, b katsayısı değerinin artması bölgedeki gerilme düşümünün az olduğuna işaret etmektedir. Fakat bazen bu durumun terside söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle a ve b katsayılarının tek başlarına sismisiteyi yeterince yansıtmadığı, a/b oranının ise a ve b katsayılarına göre sismisiteyi daha iyi yansıttığı belirlenmiştir (Yılmaztürk and Burton, 1999). Bölgede a/b = 7.14 olarak belirlenirken, KAF hattı için Bayrak (1998) tarafından magnitüd-frekans bağıntısı LogN= M, a/b oranı ise 9.2 olarak bulunmuştur. KAF ı üzerindeki a/b oranının bu bölgeye oranla daha yüksek çıkması sismisitenin KAF üzerinde çok daha yoğun olduğu gösterir. Bu yaklaşımlar doğrultusunda a/b değerlerinin sismik bölgelere göre değişiminin belirlenmesi amacıyla, 0.25x0.25 grid aralığı için hesaplanan a/b değerlerinin dağılımını veren kontur haritası hazırlanmıştır (Şekil 3). Log N LogN= M Magnitüd Şekil 2. Seçilen bölgenin magnitüdfrekans ilişkisi. Enlem (Derece) Gümüşhane Bayburt Erzincan Boylam (Derece) Şekil 3. Gümüşhane ve çevresinin a/b kontur haritası Şekil 3 de a/b kontur haritası incelendiğinde a/b değerinin KAF hattının geçtiği Erzincan bölgesinde maksimuma ulaştığı, Gümüşhane ve çevresine yaklaştıkça ise azaldığı gözlenmiştir. Yüksek gerilme düşümünün ve büyük magnitüd değerlerinin gözlendiği KAF sismik açıdan son derece önemlidir. Çünkü yüksek gerilme düşümüne sahip KAF hattı boyunca ani gerilme boşalımı söz konusudur. Bu durum KAF zonunda sismik bakımdan son derece aktif ve değişik odak derinliğine sahip depremlerin etkin olduğunu gösterir. a/b değerinin Gümüşhane iline doğru azalması bu bölgede sismik aktivitenin önemli ölçüde azaldığının bir göstergesidir. Bölgedeki deprem etkinliğini belirlemek amacıyla depremlerin zaman içindeki dağılımları incelenerek, bölgede yıllara ve deprem büyüklüklerine göre deprem sayılarının grafiği hazırlanmıştır (Şekil 4 ve Şekil 5). Şekil 4 ve Şekil 5 incelendiğinde bölgede gözlenen deprem sayısının 1960 dan sonra arttığı ve oluşan depremlerin genellikle 3 6 magnitüd aralığında yer aldığı gözlenmektedir. Magnitüdü 6 dan büyük olan deprem sadece 18 tanedir. Gümüşhane ve çevresini seçilen bölge için magnitüd-frekans ilişkisi ve a-b sismotektonik parametreleri kullanılarak bölgede oluşan 8 büyüklüğündeki deprem göz önüne alınarak, poisson modeli yardımıyla bölgede yılları arasında oluşan depremlerin geri dönüş periyotları ve sismik risk değerleri hesaplanmıştır. Depremlerin magnitüd değerleriyle geri dönüş periyotları arasındaki ilişki Şekil 6 da gösterilmiştir. Şekil 6 incelendiğinde magnitüdün artışıyla geri 506

5 dönüş periyotlarının da üstel olarak arttığı gözlenmektedir. Seçilen bölgede, herhangi bir büyüklükteki bir depremin kaç yılda bir oluşabileceği bu ilişki yardımıyla belirlenebilmektedir. Örneğin 6 magnitüdlü bir depremin geri dönüşüm periyodu 20 yıl civarındadır (Şekil 6) Deprem Sayısı Deprem Sayısı Zaman (Yıl) Şekil 4. Gümüşhane ve çevresinde 20. yüzyılda oluşan depremlerin zamana göre değişimi Magnitüd Şekil 5. Gümüşhane ve çevresinde deprem büyüklüklerinin sayısal dağılımı. Bölge için hesaplanan, onar yıllık periyodik zaman aralığında belirli bir magnitüd değerindeki depremlerin oluşma riski yüzde olarak Şekil 7 de verilmiştir. Şekil 7 incelendiğinde zaman ve deprem büyüklüklerinin artmasıyla depremlerin oluşma olasılığının düştüğü gözlenmektedir. Bölgede 3 magnitüdlü depremin 10 yıl ile 100 yıl arasında oluşma olasılığı %100 iken, 8 büyüklüğünde bir depremin 10 yıl içinde oluşma olasılığı % 5 dir. Geri Dönüşüm Periyodu (Yıl) Magnitüd Şekil 6. Gümüşhane ve çevresinde oluşan depremlerin geri dönüş periyotları. Zaman (Yıl) Magnitüd Şekil 7. Değişik zaman ve magnitüd aralıkları için Gümüşhane ve civarında depremlerin oluşma riski. Şekil 7 de bölgede oluşan depremlerin geri dönüş periyotları irdelendiğinde ise bölgede gözlenen en büyük deprem 8 büyüklüğünde olduğu ve böyle bir depremin istatistiksel olarak 210 yılda bir tekrarlanabileceği görülmektedir. Depremlerin magnitüd değerleri artarken geri dönüş periyotlarının yükseldiği, oluşma olasılıklarının ise düştüğü Şekil 6 ve Şekil 7 deki grafiklerden izlenmektedir. Değerlendirilen bu bölgede 8 büyüklüğündeki bir depremin 100 yıl içinde oluşma olasılığı % 38 iken 20 yıl içinde oluşma olasılığı % 9 dur. 3. JEOLOJİK BİRİMLERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 3.1. Yatay Yer İvme Değerlerinin Hesaplanması ve Değerlendirilmesi 507

6 Deprem açısından Türkiye geçen yüzyıl içerisinde dünyada en çok can ve mal kaybı yaşanan bir ülke olduğu bilinmektedir. Bu nedenle inşaat projelerinde deprem dalgalarının özellikle yatay bileşeninin oluşturacağı hasara karşı gerekli önlemler alınmalıdır (Dilek, 2000). Gümüşhane ilinin özellikle Harşit Çayı boyunca uzanan eski alüvyonlar üzerinde kurulan bazı mahallelerinde çok katlı yapılaşmanın olması, ayrıca aktif sismisiteye sahip KAF zonunun bu bölgeye 80 km civarında uzaklıkta bulunması, bu fay hattının hareketi sonucunda bölgeye yakın bir yerdeki şiddetli bir depremin şehirde meydana getireceği hasarın ortaya konması gereğini doğurmaktadır. Deprem olduğunda nerelerin hangi oranda etkileneceği ve hangi önlemlerin alınması gerektiği mevcut verilerin değerlendirmesi ile belirlenip buna uygun deprem senaryosu üretilmiş ve şehre yaklaşık 80 km uzaklıktaki KAF zonunda oluşabilecek yıkıcı bir depremin bölgeyi nasıl etkileyeceği belirlenmiştir. 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde, deprem odağına 100 km mesafede bulunan Avcılar da büyük hasar meydana geldiği bilinmektedir (Tezcan, 2002). Bu nedenle KAF nın Gümüşhane de oluşturabileceği hasarın bilinmesi bölge insanı için önem arz etmektedir. Deprem senaryolarının üretilmesinde ve dolayısıyla maksimum yatay yer ivmesi değerlerinin hesaplanmasında dünyada Ambraseys ve Finkel (1995), Ansal (1997), Hasgür (1996), Hu (1997) gibi bir çok araştırmacıların önerdiği değişik yaklaşımlar ve modeller mevcuttur (Arıoğlu, 2000). Risk analizinde yer hareketinin ivme, hız veya yer değiştirme değeri kullanılabilir. Bu çalışmada deprem dalgalarının neden olduğu ivme değeri kullanılmıştır. Deprem dalgalarının yapılar üzerindeki etkilerini denetleyen temel bir büyüklük olan ve deprem sırasında yapıya etkiyen sismik yatay kuvvetin büyüklüğünü doğrudan etkileyen ivme bölgenin deprem odağından uzaklığına, depremin büyüklüğüne, derinliğine ve sismik dalgaların geçtiği ortamın jeomekanik özelliklerine (Kaya ve toprak ortamın türü, ayrışma derecesi, çatlak yoğunluğu, taşıma gücü düşük zeminin katman kalınlığı vb.) bağlıdır. Bu sebeple zemin cinsi ve jeolojik faktörler yatay ivme büyüklüğünün belirlenmesinde büyük rol oynamaktadır. KAF hattı üzerinde bulunan Erzincan ve çevresinde olabilecek olan 8 büyüklüğündeki bir depremin Gümüşhane ye etkisinin ne olacağı üzerine bir senaryo üretilmiş ve bu senaryo için inceleme alanını oluşturan birimlerin V s dalga hızları yerinde ölçülerek maksimum yatay yer ivmesi Ambraseys ve White (1997) tarafından önerilmiş ve Log(a h ) = 1,05 + 0,245 M s 0,001 r 0,786 Log (r) 0,15 Log(V s ) (2) şeklinde tanımlanmıştır (Arıoğlu, 2000). Burada; a h : yatay ivme (cm/sn 2 ); M s : depremin yüzey dalgası büyüklüğü; r: bölgenin depremin odağından olan uzaklığı (km); V s : kayma dalga hızı (m/sn) olarak verilmiştir. Gümüşhane kenti için yapılan deprem risk analizinde, maksimum yer ivmesi büyüklüğü, beklenen en büyük deprem ile ortalama standart sapma değerleri birleştirilerek hesaplanmıştır. Sismik yatay kuvvetin değeri ivme değeriyle doğru orantılı olarak değişmektedir (Tezcan, 2002). Sağlam zeminde inşa edilen yapıların maruz kalacağı sismik yatay kuvvetin değeri düşerken, çok zayıf zemin koşullarındaki yapıların maruz kalacağı sismik yatay kuvvetin değeri büyük ölçüde artmaktadır. Bu durum, yapı hasarlarına yol açan önemli faktörler arasında zemin türü ve taşıma kapasitesinin geldiği sonucunu doğururken, aynı zamanda zayıf zeminlerde düşük ivme ve düşük sismik yatay kuvvet, sağlam zeminlerde yüksek ivme ve yüksek sismik yatay kuvvet değerlerinin beklendiğini göstermektedir. Bu model yardımıyla Gümüşhane yerleşim alanını oluşturan birimler için en büyük ivme değerleri hesaplandığında bu sonuç doğrulanmakta ve ayrışmamış sağlam kayadan, tamamen ayrışmış kayaya ve kalıntı toprağa doğru zeminlerin ivme değerlerinin arttığı görülmektedir (Çizelge 1). Ayrıca Mercalli şiddet ölçeği kullanılarak, ivme değerleri gözlemsel şiddet değerlerine çevrilmiştir. Bu çevrimde Pinter (1996) tarafından verilen değiştirilmiş Mercalli şiddet ölçeği kullanılmıştır. Çizelge 1 incelendiğinde, ayrışmamış, az ve orta derecede ayrışmış granitik kayaçlar ile az ayrışmış aglomerada 508

7 deprem şiddeti 4 olurken, tamamen ayrışmış granitte şiddet değeri 5 e, tamamen ayrışmış aglomera, kalıntı toprak ve yamaç molozlarında ise daha da artarak 6 ya ulaşmıştır. Bu durum, sağlam ve ayrışmamış zeminden, zayıf ve ayrışmış zemine doğru ivme artışını, dolayısıyla şiddet artışını ifade etmektedir (Cevher vd., 2003). Çizelge 1. Gümüşhane yerleşim alanını oluşturan birimlerin maksimum yatay ivme değerleri ve deprem şiddetleri. Zemin Granit Aglomera Gümüşhane yerleşim alanını oluşturan birimlerin sismik ölçümle arazide belirlenen enine ve boyuna dalga hızlarının sınıflaması 3.2. Kent Alanını Oluşturan Jeolojik Birimlerin Zemin Büyütme Değerleri Maksimum yatay yer ivmesi Deprem Şiddeti Ayrışma derecesi Vp (m/sn) Vs (m/sn) (ah) (cm/sn 2 ) I(MSK) Ayrışmamış >2500 >1500 > Az ayrışmış Orta derece ayrışmış Yüksek derece ayrışmış Tamamen ayrışmış Arena (kalıntı toprak) <300 <86.70 >5 Az ayrışmış Orta derece ayrışmış Yüksek derece ayrışmış Tamamen ayrışmış Kalıntı toprak Alüvyon Yamaç molozu Bir zemin kesitinde yer alan tabakaların dinamik özelliklerine bağlı olarak farklılık gösteren yerel zemin koşulları, depremlerde gözlenen hasar dağılımını da etkilemektedir. Bu yüzden depreme dayanıklı yapı, tasarımında zemin hakim periyotları ve zemin büyütmesi gibi dinamik davranış özelliklerinin bilinmesi gereği vardır (Tezcan, 2002). Bir zemin tabakası üzerindeki yapı, depremin büyüklüğünü yaklaşık olarak zemin büyütme katsayısı ile deprem büyüklüğünün çarpımı kadar hisseder ve depremin büyüklük değeri yüksek depremlerde bina daha çok zarar görür. Sismik kırılma yöntemiyle V s hızlarının derinlikle değişimi belirlenmiş ve daha sonra zemin hakim titreşim periyodu ve yerel zemin koşullarından kaynaklanan zemin büyütme katsayıları hesaplanmıştır. V s değerlerinden yararlanarak zemin büyütmesi A k, değerlerinin hesaplanması için, Midorikawa (1987) tarafından önerilen -0.6 A k = 68 V s A k =1.0 (V s <1100m/sn) (3) (V s >1100m/sn) bağıntı kullanılmıştır. Ayrıca, zemin büyütmesi değerlerinden yararlanarak Hasar Oranı (HO); deprem büyütme katsayısı (A k ) arasında HO = A k (4) İlişkisi kurulmuştur (İyisan vd., 1996; Arıoğlu vd., 2000). İnceleme alanını oluşturan birimlerin farklı ayrışma profillerinde enine elastik dalgaların kaya kütlelerini kat etme zamanlarından enine dalga hızları (V s ) hesaplanarak Gümüşhane yerleşim alanını oluşturan birimlerin zemin büyütme katsayıları 509

8 A k ve olası deprem hasarları belirlenmiştir (Çizelge 2). Elde edilen bu sonuçlar Şekil 8 de Gümüşhane ve çevresinin mühendislik jeolojisi ve mikro bölgelendirme haritasında verilmiştir. Çizelge 2. Gümüşhane yerleşim alanını oluşturan birimlerin zemin büyütme değerleri ve muhtemel oluşturacağı hasarlar. Gümüşhane yerleşim alanını oluşturan birimlerin sismik Zemin büyütme Hasar % ölçümle arazide belirlenen enine ve boyuna dalga faktörü hızlarının ayrışma profillerinde kütlesel ayrışma derecesine göre sınıflaması Ayrışma derecesi V s (m/sn) A k HO Ayrışmamış > <13 Az ayrışmış Orta derece ayrışmış Yüksek derece ayrışmış Tamamen ayrışmış Arena (kalıntı toprak) <300 >2.22 >32 Az ayrışmış Orta derece ayrışmış Yüksek derece ayrışmış Tamamen ayrışmış , Kalıntı toprak Alüvyon Yamaç molozu Zemin Granit Aglomera 4. SONUÇLAR Gümüşhane ve çevresi için magnitüd-frekans bağıntısının belirlenmesinde KAF zonunda yılları arasında meydana gelen ve M>4.5 olan tüm depremler kullanılarak; a) magnitüd-frekans bağıntısı; Log N= M olarak elde edilmiştir, b) Poisson modeli yardımıyla yılları arasında meydana gelen ve M>4.5 olan tüm depremlerin sismik risk değerleri ve geri dönüş periyotları hesaplanmıştır, c) Zaman ve deprem büyüklüklerinin artmasıyla depremlerin oluşma olasılığı azalmaktadır. Bölgede, 3 magnitüdlü bir depremin 10 yıl ile 100 yıl arasında oluşma olasılığı % 4.6 dır, d) Bölgede gözlenen en büyük depremin 8 büyüklüğünde olduğu ve böyle bir depremin istatistiksel olarak 210 yılda bir tekrarlanabileceği belirlenmiştir, e) Depremlerin magnitüd değerleri artarken geri dönüş periyotları yükselmekte, oluşma olasılıkları ise düşmektedir. Bölgede 8 büyüklüğündeki bir depremin 100 yıl içinde oluşma olasılığı %37 ve 20 yıl içinde oluşma olasılığı ise % 9 dur. Maksimum yatay yer ivme değerlerinin ayrışmamış sağlam kayadan, tamamen ayrışmış kayaya ve kalıntı toprağa gidildikçe arttığı gözlenmiştir. Maksimum yatay yer ivme, granitik kayaçlarda, ayrışmamış kaya kütlesinde < 68.2 cm/sn 2 ; az ayrışmış kaya kütlesinde, cm/sn 2 ; orta derecede ayrışmış kaya kütlesinde, cm/sn 2 ; yüksek derecede ayrışmış kaya kütlesinde, cm/sn 2 ve tamamen ayrışmış kaya kütlesinde ise >86.7 cm/sn 2 olarak hesaplanmıştır. Aglomeralardaki maksimum yatay yer ivme değerleri ise az ayrışmış kaya kütlesinde, cm/sn 2 ; tamamen ayrışmış kaya kütlesinde, cm/sn 2 ; kalıntı toprakta ise cm/sn 2 olarak belirlenmiştir. Zemin büyütme katsayısı, granitik kayaçlarda ayrışmamış ve az ayrışmış kütlede 1, orta derecede ayrışmış kütlede , yüksek derecede ayrışmış kütlede , tamamen ayrışmış kütlede , arenalarda >2.22; Aglomeralarda ise az ayrışmış kütlede 1, tamamen ayrışmış kütlede , kalıntı toprakta , yamaç molozlarında olarak hesaplanmıştır. Harşit Çayı alüvyonlarında ise olarak belirlenmiştir. Maksimum yatay yer ivme, deprem şiddeti ve zemin büyütme katsayısı değerlerine göre kentin mikrobölgeleme haritası yapılmıştır. 510

9 Şekil 8. Gümüşhane ve çevresinin mühendislik jeolojisi ve mikro bölgelendirme haritası. 511

10 5. KAYNAKLAR Ambraseys, N. and Finkel, C., The seismicity of Turkey and Adjacent Areas: A Historical Review, Eren Yayınevi, İstanbul, 240. Ambraseys, N.N. and White, D., The seismicity of the eastern Mediterranean region BC: A re-appraisal. Journal of Earthquake Engineering 1, Ansal, A., 1997, İstanbul için tasarım deprem özelliklerinin belirlenmesi. Prof. Dr. Rifat Yarar Sempozyumu, C.1, Türkiye Deprem Vakfı, Arıoğlu E., Arıoğlu N., Yılmaz A. O. ve Girgin C., Deprem ve Kurtarma İlkeleri, Evrim Yayınevi, İstanbul. Bayrak, Y., Global Depremlerin Genel Özellikleri: Farklı Sismik Zonlardaki Deprem Kaynak Parametrelerinin İrdelenmesi. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Cevher M., Avdan F., İpek Ö. & Keçeli D.A Ağustos 1999 depreminde İzmit Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki hasar dağılımı ve bölgesel zemin etütlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, Deprem Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, Dilek, R., İnşaat Mühendisliğinde Mühendislik Jeolojisi (Ders Notu), KTÜ, Müh. Mim.,Fak., Trabzon. Hasgür, Z.,1996. Deprem Risk Analizinde Kullanılan Azalım özellikleri, Türkiye Deprem Vakfı, TDV/TR Hu, A., 1997., Reforming China s Social Security System: Facts and Perspectives, International Social Security Review, No. 3, İyisan, R., 1996., Zeminlerde Kayma Dalgası Hızı ile Penetrasyon Deney Sonuçlarının Karşılaştırılması, Teknik Dergi, İnşaat Mühendisleri Odası 7(2): IRIS data baz: KOERI data baz: Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem; Araştırma Enstitüsü, Ulusal Deprem İzleme Merkezi. Midorikawa, S., Prediction of isoseismical map in the Kanto plain due to hypothetical earthquake, Journal of Structural Engineering, Vol.33B: (in Japanese with English abstract). Pelin, S., Alucra (Giresun) Güneydoğu Yöresinin Petrol Olanakları Bakımından İncelenmesi, Doçentlik Tezi, KTÜ. Yayın No:87, Trabzon. Pinter, J.D., Global Optimization in Action: Continuous and Lipschitz Optimization Algorithms, Implementations and Applications (Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers). Şaroğlu, F., Emre, Ö. ve Boray, A., 1987, Türkiye Diri Fayları ve Depremsellikleri, MTA, Ankara, Rapor no: 8174, 377 s. (yayınlanmamış). Tezcan, S.S., Kaya, E., Bal, I.E. and Özdemir, Z., Seismic amplification at Avcilar, Istanbul, Engineering Structures, 24, Tokel, S., Stratigraphical and Volcanic History of the Gümüshane Region N.E. Turkey, Ph.D. Thesis, University College London, (Unpublished). Tüdeş, Ş., Gümüşhane kenti ve yakın çevresinin yerleşime uygunluk açısından araştırılması, Doktora tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 209 s. USGS-NEIC data baz: Yılmaztürk, A. and Burton, P. W., An evaluation of seismic hazard parameters in southern Turkey, J. Seismology, 3(1),

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ ÖZET: Tuğba TÜRKER 1 ve Yusuf BAYRAK 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 2

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Gökmen MENGÜÇ Şehir Plancısı / Genel Sekreter Yardımcısı / Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Osman GÜNLER Mimar / İmar ve

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2).

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2). İzmir Metropol Alanı İçin de Yapılan Tübitak Destekli KAMAG 106G159 Nolu Proje Ve Diğer Çalışmalar Sonucunda Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İçin Statik ve Dinamik Yükler Dikkate Alınarak Saptanan Zemin

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI ÖZET: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI E. Yavuz 1, G. Altun 2, G. Horasan 3 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Sakarya Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

SİSMOTEKTONİK (JFM ***)

SİSMOTEKTONİK (JFM ***) SİSMOTEKTONİK (JFM ***) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 22.02.2016 Murat UTKUCU 1 Dersin Amacı ve öğrenim çıktıları Öğrenciye deprem-tektonik ilişkisinin ve deprem

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Depremle İlgili Temel Kavramlar 2 2. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

Kastamonu İlinin Depremselliği ve Deprem Tehlikesi. Bülent ÖZMEN. Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi

Kastamonu İlinin Depremselliği ve Deprem Tehlikesi. Bülent ÖZMEN. Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi Kastamonu İlinin Depremselliği ve Deprem Tehlikesi Bülent ÖZMEN Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi (ozmen@deprem.gov.tr) ÖZ Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde yeralan ve toplam 363.700

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ Yusuf BAYRAK 1, Erdem BAYRAK 2, Nursebil ATAY 3 ÖZET: 1 Doçent, Jeofizik Müh. Bölümü,

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan

Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan Türkiye neden bir deprem ülkesi? Türkiye nin deprem ülkesi olması jeolojik-tektonik konumuyla ilgilidir. Türkiye neden bir

Detaylı

Deprem İstatistiği (Depremsellik ve Parametreleri)

Deprem İstatistiği (Depremsellik ve Parametreleri) Deprem İstatistiği (Depremsellik ve Parametreleri) Doç.Dr. Eşref YALÇINKAYA (8. Ders) Depremsellik (Sismisite): Depremsellik veya sismisite kelimesi; depremlerin zaman ve uzaydaki dağılımlarını tanımlamak

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME 25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME Ömer Emre, Ahmet Doğan, Selim Özalp ve Cengiz Yıldırım Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Dinamikleri Araştırma ve

Detaylı

80. YILINDA 1935 MARMARA

80. YILINDA 1935 MARMARA 75. YILINDA 1939 ERZİNCAN DEPREMİ KONFERANSI BİLDİRGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU -BAKIRKÖY BELEDİYESİ 80. YILINDA 1935 MARMARA ADALARI DEPREMİ KONFERANSI BİLDİRGESİ Konferans

Detaylı

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ İ.Akkaya, M.Ö.Arısoy ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 06100 Ankara-TÜRKİYE Tel: 312 203 34 05

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ 24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU Hazırlayanlar Dr. Mustafa K. Koçkar Prof. Dr. Özgür Anıl Doç. Dr. S. Oğuzhan Akbaş EGE DENİZİ DEPREMİ (24.05.2014; M w :6.5) GİRİŞ 24 Mayıs 2014 tarihinde,

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ İNM 424112 Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ Türkiye Deprem Yönetmelikleri Türkiye de deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara; 32.962 kişinin ölümüne neden olan 26 Aralık 1939 Erzincan

Detaylı

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi İNM 424112 Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı TARİHTE BARAJ YIKILMALARI VE YIKILMALARDAN ÖĞRENİLENLER TARİHTE BARAJ

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE SON YILLARDA YAPILAN PATLATMALARLA OLUŞAN DEPREMLERİN AYIRT EDİLMESİ

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE SON YILLARDA YAPILAN PATLATMALARLA OLUŞAN DEPREMLERİN AYIRT EDİLMESİ DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE SON YILLARDA YAPILAN PATLATMALARLA OLUŞAN DEPREMLERİN AYIRT EDİLMESİ Yılmaz, Ş. 1, Bayrak, Y. 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği,

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

AKTİF FAYLARIN DEPREMSELLİK PARAMETRELERİNİN KESTİRİLMESİ

AKTİF FAYLARIN DEPREMSELLİK PARAMETRELERİNİN KESTİRİLMESİ AKTİF FAYLARIN DEPREMSELLİK PARAMETRELERİNİN KESTİRİLMESİ Prof.Dr.Müh. Ergin ARIOĞLU İ.T.Ü. Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr.Mim. Nihal ARIOĞLU İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.Müh.

Detaylı

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri 19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri E. Görgün 1 1 Doçent, Jeofizik Müh. Bölümü, Sismoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Avcılar ÖZET:

Detaylı

DEPREMLER - 1 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? Oluşum Şekillerine Göre Depremler

DEPREMLER - 1 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? Oluşum Şekillerine Göre Depremler İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 03.03.2015 DEPREMLER - 1 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187, Adapazarı, Sakara

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187, Adapazarı, Sakara 1999 MARMARA DEPREMİ SONRASI ADAPAZARI YERLEŞİM ALANI İÇİN HASAR TESPİT ANALİZLERİ ANALYSIS OF THE DAMAGE ASSESSMENTS OF ADAPAZARI CITY AFTER 1999 MARMARA EARTHQUAKE SÜNBÜL A.B. 1, DAĞDEVİREN U. 1, GÜNDÜZ

Detaylı

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU Serbest Titreşim Dinamik yüklemenin pek çok çeşidi, zeminlerde ve yapılarda titreşimli hareket oluşturabilir. Zeminlerin ve yapıların dinamik

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Ulusal Deprem İzleme Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Ulusal Deprem İzleme Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi 10 HAZİRAN 2012 ÖLÜDENİZ AÇIKLARI - FETHİYE (MUĞLA) DEPREMİ 10 Haziran 2012 Türkiye saati ile 15 44

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 25.04.2017 Buca / İZMİR 1. SİSMOTEKTONİK 21 Nisan 2017 günü, TSİ ile saat 17:12 de Manisa-Şehzadeler merkezli bir

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 10 ŞUBAT 2015 GÖZLÜCE-YAYLADAĞI (HATAY) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 10 Şubat 2015 tarihinde Gözlüce-Yayladağı nda (Hatay) yerel saat ile 06:01 de

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 5/29/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 5/29/2017 2 BÖLÜM 10 KAYAÇLARIN ve SÜREKSİZLİKLERİNİN

Detaylı

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3 BAYRAKLI BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE YÜKSEK KATLI YAPILAR İÇİN 1-2 BOYUTLU ZEMİN ANA KAYA MODELLERİNİN TANIMLANMASINA YÖNELİK JEOLOJİK, JEOFİZİK VE GEOTEKNİK ÇALIŞMALAR Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ

Detaylı

ANKARA YÖRESİ ZAYIF VE KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYIT AĞININ KURULMASI

ANKARA YÖRESİ ZAYIF VE KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYIT AĞININ KURULMASI Ankara nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı Bildiriler Kitabı nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı Depreme Hazır Mı? ANKARA YÖRESİ ZAYIF VE KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYIT AĞININ KURULMASI Arş.Gör.Ahmet

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Ramazan DEMİRTAŞ Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, Aktif Tektonik

Detaylı

1. Giriş. 2. Model Parametreleri

1. Giriş. 2. Model Parametreleri STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP FOR NORTHWEST ANATOLIAN EARTHQUAKES KUZEYBATI ANADOLU DEPREMLERİ İÇİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ 1 ÇEKEN, U., 2 BEYHAN, G. ve 3 GÜLKAN, P. 1 ceken@deprem.gov.tr,

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

İzmir İli, Bayraklı İlçesi Manavkuyu İlçesi 30J-3D Pafta, 8474 Ada, 1 Parsele ait Başarı23 Apartmanı Ait Mikrotremor Çalışma Raporu

İzmir İli, Bayraklı İlçesi Manavkuyu İlçesi 30J-3D Pafta, 8474 Ada, 1 Parsele ait Başarı23 Apartmanı Ait Mikrotremor Çalışma Raporu İzmirr İli, Bayraklı İlçesi Manavkuyu İlçesi 30J-3D Pafta, 8474 Ada, 1 Parsele ait Başarı23 Apartmanı Ait Mikrotremor Çalışmaa Raporu İZMİR İLİ, BAYRAKLI İLÇESİ, MANAV VKUYU MAHALLESİ, 30J-3D PAFTA, 8474

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ 12 Haziran 2017 tarihinde Karaburun Açıkları Ege Denizi

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06 ŞUBAT- 12 MART 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ

SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ Depreme dayanıklı yapı tasarımının hedefi, yapıları aşırı bir hasar olmaksızın belirli bir yer hareketi seviyesine dayanacak şekilde üretmektir. Bu belirlenen yer hareketi seviyesi

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ Sismik Tasarımda Gelişmeler Deprem mühendisliği yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yeni alanda

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-09 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat 2017

Detaylı

24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ

24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ . ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 24 Mayıs 2014 tarihinde Gökçeada Açıkları Ege Denizi nde yerel saat ile 12.25 de büyüklüğü Ml=6,5 olan

Detaylı

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir.

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Sismik tehlike değerlendirmeleri için veri tabanı oluşturur.

Detaylı

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ Deprem ve Yapı Bilimleri Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi 12 Haziran 2008 Yrd. Doç. Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Mikro Bölgeleme Sondaj, Jeofizik Ve Laboratuar Deneylerine Ait Log Ve Föyler 20.01-30 M. Arası Derinlikde Sondajlara Ait Loglar (Spt Ve Zemin İndeks Özelliklerinin Tayini

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

Ders. 5 Yer Tepki Analizleri

Ders. 5 Yer Tepki Analizleri İNM 424112 Ders. 5 Yer Tepki Analizleri Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER TEPKİ ANALİZLERİ Yer tepki analizleri yerel zemin koşullarının yer sarsıntıları

Detaylı

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan ülkelerin deprem yönetmelikleri çeşitli

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI BĠNA KAT YÜKSEKLĠĞĠNE ETKĠYEN DEPREM REZONANS BÖLGESĠ TESPĠT RAPOR FORMATI Haziran - 2016 Yönetim Kurulu nun 21/06/2016 tarih ve XVI/14

Detaylı

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ M.Ö.Arısoy, İ.Akkaya ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 23 OCAK 2015 UĞURLUPINAR-MUSTAFAKEMALPAŞA (BURSA) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 23 Ocak 2015 tarihinde Uğurlupınar-Mustafakemalpaşa da (Bursa) yerel

Detaylı

BALIKESİR BÖLGESİNİN DEPREM RİSKİ VE DEPREMSELLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

BALIKESİR BÖLGESİNİN DEPREM RİSKİ VE DEPREMSELLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ BALIKESİR BÖLGESİNİN DEPREM RİSKİ VE DEPREMSELLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ Aslı BELİCELİ1, Ahmet ÇONA1,Fazlı ÇOBAN1 ÖZ: Bu çalışma, Balıkesir in depremselliğini inceleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla;

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

ŞİLİ DE 8.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ŞİLİ DE 8.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ŞİLİ DE 8.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Depremle İlgili Bilgiler: Büyüklük 8.8 Zaman 27 Şubat 2010 Cumartesi, 03:34:14 (yerel zaman) Yer 35.8460S, 72.7190W Derinlik 35 km Bölge Maule açıkları, Şili Uzaklıklar

Detaylı

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ Ç. Özer 1, B. Kaypak 2, E. Gök 3, U. Çeken 4, O. Polat 5 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 Doçent Doktor,

Detaylı

SERAMAR Projesi nin. Mehmet Cemal Genes Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Hatay, Türkiye

SERAMAR Projesi nin. Mehmet Cemal Genes Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Hatay, Türkiye Antakya nın Deprem Risk Değerlendirmesi erlendirmesi ve Depreme Hazırl rlık içinin Mikro Bölgelendirme, Hasar Görebilirlik ve Deprem Senaryosu Çalışmaları (SERAMAR) SERAMAR Projesi nin Başlang langıcından

Detaylı

BASIN DUYURUSU. 10 Haziran 2012 FETHİYE KÖRFEZİ Depremi

BASIN DUYURUSU. 10 Haziran 2012 FETHİYE KÖRFEZİ Depremi BASIN DUYURUSU 10 Haziran 2012 FETHİYE KÖRFEZİ Depremi 10 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Saati ile 15.44 te Fethiye körfezinde Fethiye ilçesine 35 km. uzaklıkta 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Detaylı

YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ

YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı -4 Ekim ODTÜ ANKARA YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ Yasin Fahjan,

Detaylı

SOME PROPOSALS ON THE INVESTIGATION METHODOLOGY OF SEISMICITY OF A REGION FOR GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL REPORT THAT WILL BE BASE FOR LANDUSE PLANS

SOME PROPOSALS ON THE INVESTIGATION METHODOLOGY OF SEISMICITY OF A REGION FOR GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL REPORT THAT WILL BE BASE FOR LANDUSE PLANS SOME PROPOSALS ON THE INVESTIGATION METHODOLOGY OF SEISMICITY OF A REGION FOR GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL REPORT THAT WILL BE BASE FOR LANDUSE PLANS Bülent ÖZMEN Gazi University, Earthquake Research and

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu. E mail :

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu.  E mail : AKTİF TEKTONİK ARAŞTIRMA GRUBU ATAG 16. ÇALIŞTAYI Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Bildiri Özleri Kitabı 18-19 Ekim 2012, İSTANBUL www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr Aktif Tektonik Araştırma

Detaylı

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU DİCLE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Yrd. Doç. Dr. M. Şefik İmamoğlu Maden Müh.Böl.Genel

Detaylı

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 6(), 7-77, 0 6(), 7-77, 0 Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Adem DOĞANER, Sinan ÇALIK

Detaylı

27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ

27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 27 Kasım 2013 tarihinde Marmara Ereğlisi Açıklarında (Tekirdağ) Marmara Denizi nde yerel

Detaylı

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 Nisan 2015 günü Türkiye saati ile 21:07 de Akdeniz de oldukça geniş bir alanda hissedilen ve büyüklüğü M L : 6,1 (KRDAE) olan bir deprem meydana gelmiştir (Çizelge

Detaylı

2010 DARFIELD VE 2011 CHRISTCHURCH DEPREMLERİ VE SONUÇLARI

2010 DARFIELD VE 2011 CHRISTCHURCH DEPREMLERİ VE SONUÇLARI 2010 DARFIELD VE 2011 CHRISTCHURCH DEPREMLERİ VE SONUÇLARI ÖZET: D. Güner 1 1 Deprem Dairesi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara Email: duygu.guner@afad.gov.tr Yeni Zelanda da 4

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri Baraj Tipi Büyük Yapılarda Kayaçlardaki Ayrışmaya Bağlı Direnç Azalmasının İyileştirilmesi, 2003 (97K12048), Ayhan Koçbay, R.Pelin Bilgehan. Özet: Obruk baraj

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 2 s Mayıs 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 2 s Mayıs 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 2 s. 67-78 Mayıs 2006 GUTENBERG-RICHTER BAĞINTISINDAKİ b DEĞERİNİN TESPİTİ İÇİN ALTERNATİF BİR METOT VE GÜNEYBATI TÜRKİYE DE BİR UYGULAMASI

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-07 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ BASIN BÜLTENİ 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü )

Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü ) Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü ) Herhangi bir kuvvet etkisi altında kalarak, yenilme (defo rmasyon)

Detaylı

SAHA BİLGİLİ-II DERS NOTLARI Hafta ( ) -

SAHA BİLGİLİ-II DERS NOTLARI Hafta ( ) - SAHA BİLGİLİ-II DERS NOTLARI - 1. Hafta (23.02.2017) - GÜNEYCE (İYİDERE, RİZE) TÜNELİ Hazırlayanlar: Prof. Dr. Fikri BULUT, Doç. Dr. Hakan ERSOY, Doç. Dr. Aykut AKGÜN Genel Bilgiler Güneyce Tüneli, Doğu

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİ HARİTASI İLE İLGİLİ BAZI BİLGİLER. Bülent ÖZMEN* ve Murat NURLU**

DEPREM BÖLGELERİ HARİTASI İLE İLGİLİ BAZI BİLGİLER. Bülent ÖZMEN* ve Murat NURLU** DEPREM BÖLGELERİ HARİTASI İLE İLGİLİ BAZI BİLGİLER Bülent ÖZMEN* ve Murat NURLU** *Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi e-mail: bulentozmen@gazi.edu.tr ** Afet İşleri Genel Müdürlüğü,

Detaylı

NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ 3, Ahmet Turan Arslan 1, Tolga Gönenç 1, Mehmet Kuruoğlu 2 1 Profesör,Dr.,

Detaylı

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ 2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 DEPREM VE ZEMIN INCELEME MUDURLUGU 5 BİRİM 2010 YILI UYGULANACAK 1- Mikrobölgeleme Sondaj,Jeofizik

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

SÜREKLİ DOĞAL GERİLİM VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, DEPREM ve YAĞIŞLARLA İLİŞKİSİ

SÜREKLİ DOĞAL GERİLİM VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, DEPREM ve YAĞIŞLARLA İLİŞKİSİ SÜREKLİ DOĞAL GERİLİM VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, DEPREM ve YAĞIŞLARLA İLİŞKİSİ ÖZET: Petek SINDIRGI 1 ve İlknur KAFTAN 2 1 Yardımcı Doçent Dr. Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül

Detaylı

08 Mart 2010 Elazığ-Kovancılar Deprem Raporu

08 Mart 2010 Elazığ-Kovancılar Deprem Raporu İMO Diyarbakır Şube tarafından hazırlanan 08 Mart 2010 Elazığ-Kovancılar Deprem Raporu 1. Giriş 08 Mart 2010 Pazartesi günü saat 04:32 de (GMT: 02:32) Elazığ Kovancılar ilçesinde orta büyüklükte yıkıcı

Detaylı

2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI

2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2.1. Sismik Refraksiyon (Kırılma) Etüdleri İstanbul ili Silivri ilçesi --- sınırları içinde kalan AHMET MEHMET adına kayıtlı Pafta : F19C21A Ada : 123 Parsel

Detaylı

ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI. Kullanma Kılavuzu

ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI. Kullanma Kılavuzu ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI Kullanma Kılavuzu ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI Kullanma Kılavuzu Genel Bilgiler Bu program, jeofizik ve geoteknik parametreleri elde etmek için ölçümlerin nasıl değerlendirileceğini

Detaylı