ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DOKÜMANI ZONGULDAK 2009

2

3 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda mali yönetim ve kontrol sistemi bütünüyle değiştirilerek, mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, çok yıllı bütçeleme, iç kontrol ve iç denetimin, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin temel unsurları olarak düzenlenmesi sağlanmıştır. Böylece yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulmasını ve bunun bir unsuru olarak da idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde iç kontrol faaliyet ve süreçlerinin tasarlanıp uygulanmasını öngörmektedir. 1

4 İç kontrol sisteminden, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 56. maddesinde de belirtildiği üzere Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, idarelerin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi, varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek, kayıplara karşı korunması amaçlanmıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55. maddesinin ikinci fıkrasındaki Görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir. hükmü gereğince Maliye Bakanlığı tarafından Kamu İç Kontrol Standartları için COSO modeli benimsenmiş, INTOSAI (Uluslar arası Sayıştaylar Birliği) Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde standartlar belirlenmiş ve belirlenen bu standartlar Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile 26 Aralık 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Üniversitemizde, İç Kontrol Standartları Tebliğince hazırlanması gereken Eylem Planının düzenlemesine yönelik çalışmalara, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Standartları hakkında bilgilendirme sunumu ile başlanmıştır. Yapılan bu sunum ile üniversitemiz yöneticilerinin iç kontrol sisteminin ve iç kontrol standartlarının farkındalığının sağlanması amaçlanmış, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem planının hazırlanması hakkında bilgi verilmiştir. Üniversitemizde uyum eylem planı hazırlama çalışmalarında katılımcı yöntem benimsenmiş, bir Rektör Yardımcısı başkanlığında ve tüm birim yöneticilerinin de katılımının sağlandığı şekilde bir çalışma ekibi oluşturulmuştur. Bu ekip toplantılarında, İç Kontrol Standartları Tebliğinde sayılan standartlara uyum ile ilgili eylem planı hazırlık çalışmalarını başlatmıştır. Ancak, 04 Şubat 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda yöntem değiştirilerek Üniversitemizde, 24 Şubat 2009 tarihli Rektörlük Makamı oluru ile İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur. 2

5 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu, eylem planı hazırlama çalışmalarına 30 Nisan 2009 tarihindeki toplantısı ile başlamış ve sonrasında müteakip toplantılar neticesinde hazırladığı taslağı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunmuştur. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu sunulan taslak eylem planı üzerinde 08 Haziran 2009 tarihli toplantısında çalışmalar yaparak nihai halini vermiştir Yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulan Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanmasında emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder, çalışmanın öğrencilerimize, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, Ülkemize ve Yüce Türk Halkına faydalı olmasını dilerim. Prof.Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Rektör 3

6 İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 1 İçindekiler... 4 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlık raporu 5 Amaç 6 Kapsam 6 Dayanak.. 6 İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları 6 İç Kontrolün Tanımı 6 İç Kontrolün Amacı... 7 İç Kontrolün Unsurları ve Genel Koşulları.. 7 İç Kontrolün Yapısı ve İşleyişi.. 8 İç Kontrolün Temel İlkeleri.. 8 İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri.. 9 İç Kontrol Standartları Şeması. 10 İç Kontrol Standartlarına Yönelik Üniversitemiz Mevcut Yapısı ve Değerlendirme.. 12 Kontrol Ortamı Standartları 12 Risk Değerlendirme Standartları. 26 Kontrol Faaliyetleri Standartları 31 Bilgi ve İletişim Standartları. 40 İzleme Standartları. 50 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı. 53 Kontrol Ortamı Standartları 54 Risk Değerlendirme Standartları. 63 Kontrol Faaliyetleri Standartları. 67 Bilgi ve İletişim Standartları. 74 İzleme Standartları. 80 Rektörlük Makamı Olurları

7 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLIK RAPORU ZONGULDAK

8 AMAÇ: Bu dökümanın hazırlanmasındaki amaç, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda ve ilgili mevzuatta öngörülen iç kontrol sistemine yönelik, Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirmekte olduğu mevcut uygulamalarının yeterliğinin tespit edilmesi, yetersiz olan uygulamaları yeterli hale getirecek ve makul güvence sağlayacak eylemlerin belirlenmesidir. KAPSAM: Bu doküman ve eki Eylem Planı Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin tüm Akademik ve İdari birimlerini kapsar. DAYANAK: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine dayanılarak ve 04 Şubat 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda hazırlanmıştır. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI İÇ KONTROLÜN TANIMI : 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55. maddesinde; İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir şeklinde tanımlanmıştır. 6

9 İÇ KONTROLÜN AMACI: Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 56. maddesine göre iç kontrolün amacı; a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır. İÇ KONTROLÜN UNSURLARI VE GENEL KOŞULLARI İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 7 inci maddesinde İç Kontrolün unsurları ve genel koşulları beş ana başlıkta belirlenmiştir. a) Kontrol ortamı: İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır. Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir. b) Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir. c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. d) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir. e) Gözetim:İç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve değerlendirilir. 7

10 İÇ KONTROLÜN YAPISI VE İŞLEYİŞİ İç kontrolün yapısı ve işleyişi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 57. maddesinde Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşur. Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır. şeklinde tanımlanmıştır. İÇ KONTROLÜN TEMEL İLKELERİ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 6 ınci maddesinde İç kontrolün temel ilkeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. - İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. - İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır. - İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar. - İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar. - İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir. - İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır. 8

11 İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ Kamu İç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; Kontrol ortamı Risk değerlendirmesi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bileşenleri esas alınarak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte düzenlenmiştir. Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla genel nitelikte 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart bulunmaktadır. Bu standart ve şartlar aşağıda sayılan 5 ana unsur altında toplanmıştır. - Kontrol Ortamı kapsamında 4 standart; Etik Değerler ve Dürüstlük, Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler, Personelin Yeterliliği ve Performansı ile Yetki Devri Standartları altında yer almaktadır. - Risk Değerlendirmesi kapsamında 2 standart; Planlama ve Programlama ile Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Standartları altında toplanmıştır. - Kontrol Faaliyetleri çerçevesinde 6 standart; Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri, Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi, Görevler Ayrılığı, Hiyerarşik Kontroller, Faaliyetlerin Sürekliliği ve Bilgi Sistemleri Kontrolleri Standartları altında yer almaktadır. - Bilgi ve İletişim kapsamında, 4 standart; Bilgi ve İletişim, Raporlama, Kayıt ve Dosyalama Sistemi, Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Standartları altında toplanmıştır. - İzleme başlığı altında ise 2 standart; İç Kontrolün Değerlendirilmesi ve İç Denetim Standartları altında yer almıştır. 9

12 İç Kontrol Standartları Şeması Kontrol Ortamı Standartları Risk Değerlendirme Standartları Kontrol Faaliyetleri Standartları Bilgi ve İletişim Standartları İzleme Standartları Etik değerler ve Dürüstlük Planlama ve Programlama Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri Bilgi ve iletişim İç Kontrolün değerlendirilmesi Misyon, organizasyon yapısı ve görevler Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi Raporlama İzleme Personelin yeterliliği ve performansı Görevler Ayrılığı Kayıt ve dosyalama sistemi Yetki devri Hiyerarşik Kontroller Hata, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin bildirilmesi Faaliyetlerin sürekliliği Bilgi sistemleri kontrolleri İç Kontrol; Üniversitemizin hedeflerine ulaşmasına makul güvence sağlamak üzere yöneticiler ve tüm personel tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir. Hedeflerin başarılacağına dair kesin güvence vermez, sadece ne ölçüde başarılabileceği konusunda makul güvence sağlar. Mali raporlama ve uygunluk hedefleriyle ilgili olarak da tam değil, makul güvence sağlar. Mali raporlama sisteminin güvenirliğini sağlar, kararlarda kullanılan verilerin doğruluğunu artırır, yolsuzluğun ve usulsüzlüğün önlenmesine ve tespitine yardımcı olur ve denetime katkı sağlar. 10

13 İşlemlerin etkinliğini ve verimliliğini sağlar, standartlaştırılmış süreçler yardımıyla faaliyetlerin ekonomikliliğini, verimliliğini ve etkinliğini artırır. Kontrol faaliyetleri aracılığıyla varlıkların korunmasını sağlar. İç Kontrol, periyodik ve süreç kontrolleri sayesinde kanunlara ve diğer düzenlemelere uygunluğun sağlanmasına yardımcı olur. Kontrol Standartları; Üniversitemizin, iç kontrol sisteminin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını gösterir. Üniversitemizde, tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlar. Etkin bir iç kontrol sistemi, hedeflerin gerçekleşmeme ihtimalini azaltır. Yönetim ve personel tarafından gerçekleşmesi arzulanan hedefleri gerçekleştirmek suretiyle Üniversitemizin Misyonunu yerine getirmesi için tasarlanmıştır. Üniversitemizin Misyonu; Atatürkçü düşünce doğrultusunda, çağdaş ve etik eğerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji, kültür ve sanatta ulusal ve uluslar arası düzeyde katkı yapabilecek araştırmacı, sorgulayıcı, yaratıcı, üretken, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş, yurtsever bireyler yetiştirmektir. 11

14 İÇ KONTROL STANDARTLARINA YÖNELİK ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT YAPISI VE DEĞERLENDİRME 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1 : ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK sağlanmalıdır. Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. MEVCUT DURUM : İç Kontrol, İç Kontrol Standartları ve İç Kontrol Sisteminin işleyişi hakkında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından tarihinde Rektörlük üst yönetimine, Daire Başkanlarına, Hukuk Müşavirliğine, Dekanlara, Enstitü- Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu-Devlet Konservatuarı Müdürlerine, Fakülte-Enstitü- Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu-Devlet Konservatuarı Sekreterlerine ve Gerçekleştirme Görevi yürüten Şube Müdürlerine yönelik sunum yapılarak ve doküman dağıtılarak bilgilendirme ve sahiplenmenin sağlanması amaçlanmıştır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : İç kontrol sistemi ve işleyişinin yönetici ve personel tarafından sahiplenilmesi için eğitim faaliyetlerine periyodik aralıklarla devam edilmesi gerekmektedir. KOS : İç kontrol sistemi ve işleyişinin yönetici ve personel tarafından sahiplenilmesi için eğitim faaliyetlerine 1 (Bir) yıllık periyodik aralıklarla devam edilecektir. KOS 1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdırlar. MEVCUT DURUM : Üniversitemiz yöneticileri hâlihazırda mevcut mevzuat ve genel teamüller çerçevesinde kontrol faaliyetleri sürdürmekte ve personelini mevcut duruma göre yönlendirmektedir. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. 12

15 : Yöneticilerin sorumlulukları ve görevleri çerçevesinde iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olması gerekmektedir. Yöneticiler personeli ile yapacakları periyodik toplantılarda birimlerinde iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması konusunda değerlendirme yapmalıdır. KOS :Yöneticiler iç kontrol sisteminin uygulanmasında, sorumlulukları çerçevesinde, mesleki değerlere, dürüst yönetim anlayışına sahip bir şekilde, mevzuata aykırı faaliyetleri engelleyerek, kapsamlı yönetim anlayışına uygun bir çalışma ortamı ve saydamlığı sağlayacak ve bu konuda personele örnek olacaktır. En az 3 aylık periyodik toplantılarda iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanmasını değerlendireceklerdir. KOS 1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemizde etik kurallar belirlenmemiş ancak personel kanunlarındaki düzenlemelere göre hareket edilmektedir. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Öncelikli olarak etik kuralları belirlemek maksadıyla Etik Komisyonu oluşturulmalıdır. Etik kurallar yazılı hale getirilmeli ve buna istinaden hazırlanacak Etik Sözleşmesi tüm personele tebliğ edilerek imzalatılmalıdır. Yapılacak olan tüm temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve hizmet içi eğitim seminerlerinde bu etik kurallar ders olarak verilmelidir. KOS KOS KOS : En az 7 kişiden oluşan Etik Komisyonu oluşturulacaktır. :Etik kurallar yazılı hale getirilecek ve Etik Sözleşmesi hazırlanacaktır. : Etik Sözleşmesi tüm personele tebliğ edilecek ve imzalatacaktır. KOS :Yapılacak olan tüm temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve hizmet içi eğitim seminerlerinde bu etik kurallar ders olarak verilecektir. 13

16 KOS 1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemiz halihazırda bulunan düzenlemeler ölçüsünde faaliyet sonuçlarının faaliyet raporu, mali durum ve beklentiler raporu gibi raporlamalarla kamuoyuna sunmakta iş ve eylemlerinde dürüstlük, adalet ve eşitliği ilke edinerek görevini sürdürmektedir. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Öncelikli olarak etik kuralları belirlenirken dürüstlük, eşitlik, tarafsızlık, hesap verebilirlik ve saydamlık gibi ilkeler belirlenmeli ve yazılı hale getirilmelidir. Kurum içindeki Web düzenlemeleri etkin ve güncel hale getirilerek kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Stratejik plan çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili periyodik olarak raporlama yapılmalı ve değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Hazırlanan raporların ve birimlerimizin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak gerekli bilgilerin düzenli olarak web sayfasında ve çeşitli iletişim araçlarıyla kamuoyuna duyurulması sağlanmalıdır. KOS : Hazırlanacak etik kurallarda dürüstlük, eşitlik, tarafsızlık, hesap verebilirlik ve saydamlık gibi ilkeler yazılı hale getirilecektir. KOS getirilecektir. : Kurumun ve birimlerin Web düzenlemeleri etkin ve güncel hale KOS : Stratejik plan çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili yıllık periyotlarla raporlama yapılacak ve değerlendirmeye tabi tutularak kamuoyuna açıklanacaktır. KOS 1.5. İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemiz personeli mevcut yasal düzenlemelere göre hizmetlerini sürdürmekte, görevlerini yerine getirirken de gerek personele gerekse hizmet alanlara genel davranış kurallarına göre davranmaktadır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Çalışanların hizmetleri yerine getirmeleri sırasındaki davranışlarını düzenleyen ve bir standart getiren eğitim ve bilgilendirme faaliyeti 14

17 yürütülmelidir. Çalışanların ve hizmet verilenlerin memnuniyetlerini ölçecek anket çalışmaları yapılmalıdır. KOS : Yöneticilerin personele, personelin hizmet alanlara adil ve eşit davranmaları için yapılacak hizmet içi eğitimlerle bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir KOS : Özdeğerlendirme ve anket çalışmaları yapılarak personelin görüş ve düşünceleri alınacaktır KOS 1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır MEVCUT DURUM : Üniversitemizde kullanılan bilgi ve belgelerin doğruluğu ve güvenliği birim içindeki hiyerarşik kontrollerle yürütülmektedir. İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile Üniversitemiz İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde mali işlemler, ön mali kontrole tabi tutularak doğruluğu ve güvenilirliği sağlanmaktadır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Üniversitemizin tüm bilgi ve belgelerinin tam, doğru ve güvenilir olması için sürekli güncellenmesi gerekmektedir. İç ve dış denetim sonucu düzenlenen raporlar değerlendirilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Belge ve bilgilerin, doğru ve güvenilir olması için hizmet içi personel eğitiminin ve değişen mevzuata uygun intibak eğitimlerinin sürekli olması gerekmektedir KOS : İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olması için birimler faaliyet alanları ile ilgili bilgileri sürekli olarak güncelleyeceklerdir. KOS :Üniversitemiz birimleri, faaliyetlerine ilişkin hataların önlenmesinde Ön mali Kontrol, Muhasebe Yetkilisi Kontrolleri ile İç ve dış denetim sonucu düzenlenen raporlar değerlendirilerek gerekli önlemleri alacaklardır. 15

18 KOS 2 : MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. KOS 2.1 İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemizin misyonu yazılı olarak belirlenmiştir. Misyona, hazırlanan Stratejik Plan, Faaliyet Raporu gibi dokümanlarda yer verilerek tüm personelin ve kamuoyunun bilgilenmesi sağlanmıştır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Web düzenlemelerinde ve ilan panolarında da idare misyonun yazılı olarak duyurularak misyonun benimsenmesi sağlanmalıdır. KOS sağlanacaktır. : Üniversitemiz misyonunun web sayfasında ve ilan panolarında duyurulması KOS 2.2 Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemizin tüm birimlerinde yürütülecek görevlere ilişkin görev tanımlamaları yazılı olarak yapılmış ve tüm personele duyurulmuştur. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir. ÖNERİLER :

19 KOS 2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. MEVCUT DURUM : Üniversitemiz birimlerinde görevli personelin görevleri, yetki ve sorumlulukları hazırlanan iş akış şemalarıyla belirlenmiş ve tüm personele duyurulmuştur KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir. ÖNERİLER : KOS 2.4. İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. MEVCUT DURUM : Üniversitemizin genel ve birimlere ait teşkilat şemaları düzenlenmiş ve hazırlanan teşkilat şemalarına göre fonksiyonel görev dağılımları belirlenmiştir. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir. ÖNERİLER : KOS 2.5. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemiz ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekildedir. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir. ÖNERİLER :

20 KOS 2.6. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemizde hassas görevlerin hangi görevler olduğunu ve bu görevlere ilişkin prosedürlere ilişkin herhangi bir belirleme çalışması yapılmamıştır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Hassas görevler tanımlanmalı ve prosedürleri belirlenmelidir. Ayrıca bu prosedürlerin görevli personele tebliğ edilmesi gerekmektedir. KOS KOS : Birim yöneticileri tarafından hassas görevler belirlenecektir : Bu görevlere ilişkin prosedürler belirlenecektir KOS : Belirlenen hassas görevlere ilişkin prosedürlerin, görevi yapan personele yazılı olarak tebliğ edilmesi sağlanacaktır KOS 2.7. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemizde yöneticiler kendilerine verilen görevlerin kontrolünü, evrak takibi ve hiyerarşik kontroller ile sağlamaktadır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Yöneticiler verilen görevlerin sonuçlarını mevcut yöntemlerin yanı sıra alt yönetici ve personelle yapacakları rutin toplantılar ile izlemeli ve değerlendirmeli, değerlendirme sonuçlarını raporlamalıdır. KOS : Yöneticiler verilen görevlerin sonuçlarını izlemeye yönelik kendi belirleyecekleri aralıklarla toplantılar düzenleyeceklerdir. 18

21 KOS 3: PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. KOS 3.1 İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemizin Stratejik Planında hedeflenen amaçlara istenilen zamanda ulaşabilmek için gerekli nitelik ve sayıda personel ihtiyacının tespit edilmesi için kurum norm kadro çalışması yapılmıştır. Üniversitemizin mevcut personeli nitelik ve nicelik açısından kurumun ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdadır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Tüm birimlerin insan kaynağı ihtiyacı belirlenerek idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek eksikliklerin giderilmesine yönelik önlemler alınmalıdır. İnsan kaynaklarının niceliklerin yanı sıra niteliklerinin de iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. KOS : Birimlerin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli asgari insan kaynağı ihtiyacı belirlenerek imkanlar ölçüsünde gerekli personel temini yada görevlendirmesi sağlanacaktır. KOS : Personelin hizmet içi eğitimler ile kalitelerini arttırmaları sağlanacaktır. KOS : Üniversitemizin akademik ve idari personel ihtiyacı, amaçlarını gerçekleştirecek doğrultuda planlanacaktır. KOS 3.2. İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemizde yönetici ve personel görevlerini yerine getirmede kullandıkları bilgi ve deneyimleri bireysel çalışmalar ile kazanmakta, kurum içinde yeterli rutin bir hizmet içi eğitim yapılmamaktadır. Eğitim faaliyetleri yeni mevzuat düzenlemeleri ile uyumun sağlanmasına yönelik olup sürekli ve bir takvime bağlı olarak yapılmamaktadır. Sürekli eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için 2008 yılı içerisinde Eğitim Koordinatörlüğü kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. 19

22 KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Her bir görev için belirlenmiş nitelikler göz önünde bulundurularak personel istihdamı sağlanmalıdır. Tüm birimlerin eğitim ihtiyacı belirlenerek idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlayacak, bilgi ve deneyimlerini arttıracak şekilde personele hizmet içi eğitim verilmelidir. Üniversitemiz eğitimcileri bu eğitim ihtiyacını karşılayamıyorsa hizmet satın alınması şeklinde seminer, kurs ve toplantılara katılımın sağlanması gerekmektedir. KOS : Her bir görev için belirlenmiş nitelikler göz önünde bulundurularak personel istihdamı azami ölçüde buna göre sağlanacaktır. KOS : Birimlerin eğitim talepleri belirlenecek ve belirlenen konulara göre eğitim programı planlanacaktır. KOS : Eğitimlerin yetkin kişiler tarafından verilmesi sağlanacaktır. KOS : Personelin çalıştığı konu hakkında sürekli olarak eğitim alınması, kurslara, seminerlere, toplantılara katılımları ile sağlanacaktır KOS 3.3. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. MEVCUT DURUM : Üniversitemizde yürütülen her bir iş için gerekli eğitim şartlarını taşıyan yetkin personelin çalıştırılması genel şarttır. Ancak, mevcut personel sayısı yeterli olmadığından zaman zaman değişik eğitim şartlarını taşıyan ve değişik kadrolarda bulunan personel zorunlu olarak mesleki alanı olmayan görevlerde çalışmaktadır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Personel istihdamında ihtiyaçlar belirlenerek ihtiyaçlara uygun kadro ve eğitim şartını taşıyan personel temini için çalışmalar yapılmalıdır. KOS : Kabul görmüş mesleki kriterlerin yanında belirlenecek özel mesleki kriterleri doğrultusunda her görev için uygun personelin atanmasına veya görevlendirilmesine yönelik çalışmalar Personel Daire Başkanlığı ve ilgili birimler tarafından yürütülecektir. 20

23 KOS 3.4. Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemizde personelin işe alınmasında personel mevzuatı hükümlerine göre hareket edilmekte, Devlet Personel Başkanlığı tarafından koordine edilen merkezi sınavlarla ve mevzuat hükümleri çerçevesinde personel istihdam edilmektedir. Personelin ilerleme ve görevde yükselmesi mevcut Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Personelin bireysel performansı (Sicil notları, eğitim durumu, kıdem yılı, katıldığı eğitimler) puanlama yöntemi ile ölçülerek yüksek puan alanların görevde yükselme eğitimlerine katılması sağlanmaktadır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir : Personelin ilerleme ve görevde yükselme sınavlarının, boşalan kadroları vekâleten yürütülmeyecek şekilde planlanması ve sürekli hale getirilmesi gerekmektedir. KOS : Boşalan kadrolar vekâleten yürütülmeyecek şekilde, Personelin ilerleme ve görevde yükselmeleri sınavları ihtiyaca göre sürekli hale getirilecektir. KOS 3.5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. MEVCUT DURUM : Üniversitemizde her bir görev için hizmet içi eğitim faaliyeti periyodik olarak yapılmamaktadır. Eğitimler, değişen mevzuat düzenlemelerine göre ilgili birimlerce koordine edilerek yürütülmektedir. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Kurulmuş olan Eğitim Koordinatörlüğü görevin etkin bir şekilde yürütmeli, tüm birimlerde mevcut görevler için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenerek hizmet içi eğitimlerin planlanması ve altyapısının hazırlanması gerekir. 21

24 KOS : Eğitim Koordinatörlüğü eğitim çalışmalarında etkili ve sorumlu olacaktır. Birimlerin eğitim ihtiyaçları Eğitim Koordinatörlüğü tarafından ihtiyaç analiz çalışmaları yapılarak bir sonraki yıl için belirlenecektir. Planlanan eğitim programlarının takip eden yılda uygulanması sağlanarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. KOS 3.6. Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. MEVCUT DURUM : Üniversitemizde personel kanunlarına dayalı olarak her yıl aralık ayında personel sicilleri doldurularak personelin performansı değerlendirilir. Sicili düşük olan personele bu durum bildirilerek performansını ve davranışlarını düzeltmesi istenir. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. ÖNERİLER davranışları ve performansı konusunda görüşülebilinir.. : Yalnız Sicili düşük verilen personel ile değil tüm personel ile KOS : Tüm personelin performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından yılda en az 1 kez değerlendirilerek sonuçları hakkında personel ile görüşme yapılacaktır KOS 3.7. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. MEVCUT DURUM : Üniversitemizde personelin performansının değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir eğitim ve ya ödüllendirme mekanizması bulunmamaktadır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Performans değerlendirmesi sonucunda yetersiz bulunan personele yetersiz olduğu konularda eğitim verilmeli, üstün başarı gösterenler ödüllendirilmelidir. 22

25 KOS : Personel değerlendirmelerinde emsallerine göre iyi performans gösteren personele teşekkür yazısı, plaket vs verilmesi gibi yöntemlerle ödüllendirilmesi sağlanacak, diğer personelin de bireysel performanslarını yükseltmeye yönelik özendirilmesi ve motive edilmesi sağlanacaktır KOS : Birimlerce periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri gözden geçirilerek, yetersiz bulunan personele performansını arttırması için çözümler üretilecek, gerekiyorsa çeşitli eğitim programlarına katılmaları sağlanacaktır. KOS 3.8. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemizin resmi internet sayfasında idari ve akademik personelin atanma ve görevde yükselme ilkeleri yayımlanmak suretiyle duyurulmaktadır KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Personel istihdamı, yer değiştirme, üst göreve atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi İnsan kaynakları yönetimine ilişkin tüm mevzuatın yazılı hali ile personele duyurulması için mekanizmalar geliştirilmelidir. KOS : İnsan kaynakları yönetimine ilişkin, yazılı hale getirilen düzenlemeler hakkında (personel istihdamı, yer değiştirme, üst göreve atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi) önemli hususlar Personel Daire Başkanlığının web sayfasında yayımlanacak ve duyurulacaktır. KOS : Personel için yapılacak tüm eğitim programlarında insan kaynakları yönetimine ilişkin mevzuata ders konusu olarak yer verilecektir. 23

26 KOS 4 : YETKİ DEVRİ İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. KOS 4.1 İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemizde her bir iş için hazırlanmış olan İş Akış Şemalarında iş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmiş ve yayımlanarak personele duyurulması sağlanmıştır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir. ÖNERİLER : KOS 4.2 Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. MEVCUT DURUM : Üniversitemizde yetki devirleri yasal mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup yetki devrine ilişkin onay, yazı vs. ilgili birimlere yazışma yapılmak suretiyle bildirilmektedir. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Yetki devirlerinde yasal mevzuatın yanı sıra üst yönetici tarafından belirlenecek esasların gösterildiği yetki devri prosedürlerine de uyulmalıdır. KOS : Üst yöneticinin görüşleri alınmak suretiyle yetki devri prosedürü hazırlanacaktır. KOS 4.3 Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemizde yetki devirleri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. 24

27 KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. gösterildiği yetki devri prosedürlerine göre yapılmalıdır : Yetki devirleri üst yönetici tarafından belirlenecek esasların KOS : Yetki devirleri üst yönetici tarafından belirlenecek esasların gösterildiği yetki devri prosedürlerinde belirtilen hususlara göre yapılacaktır. KOS 4.4 Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemizde yetki devredilen personelin, görevin gerektirdiği bilgi deneyime ve yeteneğe sahip kişilerden seçilmesi benimsenmiştir. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Yetki devirlerinde yetkinin devredileceği kişilere ait kriterler her bir görev için ayrı ayrı belirlenmelidir. KOS için ayrı ayrı belirlenecektir. :Yetki devirlerinde yetkinin devredileceği kişilere ait kriterler her bir görev KOS 4.5 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemizde yetki devredilen ile yetkiyi devreden personel arasındaki bilgi akışı şifahi olarak sürdürülmekte ancak herhangi bir raporlamaya dayanmamaktadır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Yetki devirlerinde yetkinin kullanımı, yetkiyi devralan tarafından devredene raporlanmalıdır. KOS : Yetki devirlerinde devir alan ile devir eden arasında bilgi akışı sağlanacak, yetki devri onayında yetki devrinin süresine, sınırlarına ve hangi periyotlarla yetki devralanın raporlama yapacağı hususlarına yer verilecektir. 25

28 2- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI RDS 5 : PLANLAMA VE PROGRAMLAMA İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. RDS 5.1. İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. MEVCUT DURUM : yıllarını kapsayan Üniversitemiz Stratejik Planı, Misyon ve Vizyonuna ulaşmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemler kullanılarak hazırlanmıştır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir. ÖNERİLER : RDS 5.2. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. MEVCUT DURUM : 2009 yılı için Üniversitemiz Performans Programı hazırlanmış olmakla birlikte, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Yönetmeliği hükümleri gereğince her yıl performans programı hazırlanacaktır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir. ÖNERİLER :

29 RDS 5.3. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemiz bütçesi her yıl Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Yönetmeliği hükümleri, Maliye Bakanlığınca yayımlanacak Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi, Devlet Planlama Müsteşarlığınca yayımlanacak olan Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi hükümleri doğrultusunda hazırlanmaktadır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir. ÖNERİLER : RDS 5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemiz faaliyetlerini ilgili mevzuatın kendisine verdiği görev ve sorumluluklar doğrultusunda yürütmektedir. Ancak, belirlenen amaç ve hedeflere uygunluk konusunda bir değerlendirme yapılmamaktadır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Yöneticiler, faaliyetlerinin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik dönemler halinde kontroller yapmalıdır. RDS : Yöneticiler faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programlarıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu yılda bir kez değerlendirecektir. 27

30 RDS 5.5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemiz yöneticileri tarafından, stratejik plan ve performans programlarıyla belirlenen amaç ve hedefler haricinde görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlenmemiştir. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Yöneticiler tarafından gerekli hallerde kısa ve orta vadeli özel hedefler belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. RDS : Tüm birim yöneticileri gerekli hallerde görev alanlarıyla ilgili kısa ve orta vadeli kurum hedeflerine uygun şekilde hedefler belirleyecek, bu hedefler bilgilendirme toplantıları ve yazılı olarak personele duyurulacaktır. RDS 5.6. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemiz Stratejik Planında hedeflerimiz spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olarak belirlenmiştir. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir. ÖNERİLER : Üniversitemiz Stratejik Planı değişen koşullara göre Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından alınacak izine göre revize edilebilir. - RDS 6 : RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. 28

31 RDS 6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. MEVCUT DURUM : Üniversitemiz Stratejik Planının hazırlanması aşamasında GZFT (SWOT) analizi yapılmış ve Güçlü-Zayıf yönler ile Fırsatlar-Tehditler belirlenmiştir. Üniversitemiz İç Denetim Birimi tarafından düzenlenen iç denetim raporlarında da amaç ve hedeflere yönelik riskler tespit edilerek raporlanmıştır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Üniversitemizde risklerin sistemli bir şekilde belirlenmesi için risk belirleme ve danışma ekipleri oluşturulmalı ve eğitim verilmelidir. RDS : Kurumumuzun amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi için tüm birimlerce yetkili ve yetkin en az 3 kişiden oluşacak risk belirleme ekibi oluşturulacaktır. RDS : Kurulan risk belirleme ekiplerine danışmanlık yapacak Risk Danışma ve Değerlendirme Kurulu oluşturulacaktır. RDS : Risk belirleme yöntemleri hakkında Risk Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından eğitim verilecektir. RDS : Ortaya çıkartılmış olan mevcut riskler dışında amaç ve hedeflere yönelik diğer riskler belirlenecek ve kurum bazında konsolide edilerek yayımlanacaktır. RDS 6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. MEVCUT DURUM : Risklerin gerçekleşme olasılığı ve etkilerinin değerlendirilmesi konusunda üniversitemizde herhangi bir analiz çalışması yapılmamaktadır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Risklerin gerçekleşme olasılığı ve etkilerinin değerlendirilmesi konusunda analiz yapılmalıdır. 29

32 RDS :Üniversitemizin amaç ve hedeflerine yönelik risklerin gerçekleşme olasılıkları ve muhtemel etkileri Risk Danışma ve Değerlendirme Kurulu ile Risk Belirleme Ekipleri tarafından yılda bir kez değerlendirilecektir. RDS 6.3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. MEVCUT DURUM : Risklere karşı alınacak önlemler konusunda İç Denetim Biriminin raporlarında belirttiği önerilere ilişkin oluşturulan eylem planları haricinde herhangi bir eylem planı oluşturulmamıştır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Tüm risklerin önlenmesine yönelik eylem planları oluşturulmalıdır. RDS :Üniversitemizin amaç ve hedeflerine yönelik risklerin gerçekleşme olasılıkları ve muhtemel etkileri, önem sırasına göre raporlanacak ve risklerin bertaraf edilmesine yönelik öneri ve tedbirler bildirilecek ve buna göre ilgili birimlerce eylem planları oluşturulacaktır. 30

33 3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI KFS 7: KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. KFS 7.1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. MEVCUT DURUM kontrolü yapılmaktadır. KARŞILAŞTIRMA : Üniversitemiz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde süreç : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Her bir faaliyetin gerçekleştirilmesinde farklı riskler var olacağından bu riskler için standartta belirtilen kontrol strateji ve yöntemlerinden uygun olanlar ayrı ayrı ya da birlikte kullanılmalıdır. KFS 7.1-1: Her birim tarafından faaliyet alanları ve riskleri ile ilgili önleyici, yönlendirici, tespit edici ve düzeltici kontrol stratejisi ve yöntemi seçilerek bunların uygulanması sağlanacaktır. KFS 7.2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemizde iş akış şemaları süreç kontrolüne dayandırılarak hazırlanmıştır. Süreç Kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanarak uygulanmaktadır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir. ÖNERİLER : - 31

34 - KFS 7.3. Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemizde Taşınırlar taşınır mal yönetmeliği gereğince yılsonlarında sayımları ve kontrolleri yapılarak raporlanmakta ve anılan yönetmelik gereğince kişilerin kullanımına verilenler zimmetlenerek kişisel sorumluluk altına alınmıştır. Kasa, banka, teminat mektubu gibi değerlerin kontrolleri Muhasebe yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Taşınmazların kontrolleri de sorumlu birim olan Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülmektedir. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir. ÖNERİLER : - - KFS 7.4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemizde yapılan kontroller mevcut mevzuat dâhilinde yapılmakta olup herhangi bir maliyet analizi yapılmamaktadır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Fayda-maliyet analizleri yapılmalıdır KFS : Belirlenen kontrol yönteminin maliyetinin beklenen faydayı aşmaması için fayda/maliyet analizi yapılacaktır. KFS 8 PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri iç in gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. 32

35 KFS 8.1. İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. MEVCUT DURUM : Üniversitemiz tüm faaliyetler ile mali karar ve işlemler hakkında yazılı prosedürler belirlemek amacıyla iş süreçlerine ilişkin iş akış şemaları düzenlemiştir. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir. ÖNERİLER : Hazırlanmış olan iş akış şemaları değişen şartlarla uyumlaştırılmalı ve geliştirilmelidir. - KFS 8.2. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemiz tarafından hazırlanan iş akış şemaları faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir. ÖNERİLER : - - KFS 8.3. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemiz tarafından hazırlanan prosedür ve dokümanlar 2009 yılının ilk 6 ayında hazırlandığı için güncel, mevzuata uygun ve kapsamlı şekilde düzenlenmiştir. Bu dokümanların hazırlanması çalışmaları mevcut personel katılımıyla yürütülmüş ve personel anlaşılabilirliği sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca iş akış süreçlerinin hazırlanmasından önce, bu dokümanların nasıl hazırlanması gerektiği hakkında tarihinde eğitim verilmiştir KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterli değildir. : Hazırlanan prosedür ve dokümanlar kontrol edilerek personelin bilgisi olacak şekilde yayımlanmalıdır 33

36 - KFS : Hazırlanan prosedür ve dokümanlar birim içi yazışmalar ile ve web ortamında yayımlanarak personele duyurulacak ve ulaştırılacaktır. KFS 9: GÖREVLER AYRILIĞI Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır. KFS 9.1 Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. MEVCUT DURUM : Üniversitemizde hazırlanan iş akış şemalarında, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında görev alan kişilerin ad ve unvanları belirtilmiştir. Mevcut personel tarafından yürütülen işlerin her bir aşamasının farklı kişilerden oluşturulması sağlanmaya çalışılmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından tarihinde yayımlanan bir genel yazı ile satın alma süreçlerinde görevlendirilecek personelin görevler ayrılığı ilkesi doğrultusunda görevlendirilmesi gerektiği duyurulmuştur. Buna göre satın alma süreçlerinde oluşturulan komisyonlarda farklı personel bulundurulması genel ilke olarak kabul edilmekte, yeterli personel bulunmaması durumunda farklı birimlerden personel temini yoluna da gidilmektedir. KARŞILAŞTIRMA : Mevcut durum genel şartı sağlamaya yeterlidir. ÖNERİLER : - - KFS 9.2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. MEVCUT DURUM : Üniversitemizde birçok birimde personel yetersizliği bulunmakta görevler yerine getirilirken sıkıntılar yaşanmaktadır. Görevler ayrılığı ilkesi yerine getirilmek maksadıyla çeşitli görevlendirmeler tesis edilerek hizmetler yürütülmektedir. 34

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ 30.06.2010 RAPORU II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB KOS 1.3 KOS 1.2 KOS 1.1 KOS 1 Standart Kod No SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler No Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞININ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUMUNU SAĞLAMAK ÜZERE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN EYLEM PLANI Başkanlığımız iç kontrol sistemiyle

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Mevcut Durum Eylem Kod No Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç

1- KONTROL ORTAMI. Mevcut Durum Eylem Kod No Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç KOS 1 Mevcut Durum Eylem Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standar Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Mevcut Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Kod No Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Ocak 016 - Aralık 016) Genel Şartların Dağılımı 4 0 5 Güvence Sağlananlar Öngörülenler Sonraki Döneme Bırakılanlar Sürekli İzleme 70 KAMU

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır.

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır. 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem ya Eylemler Sorumlu ya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanm

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STANDARTLARI Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü Neden İç Kontrol Harcama Yetkilisi Harcama Talimatı - İhale onay

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ. İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ. İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI KOS 1..Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Kod KOS 1.5 Kamu İç Kontrol Standardı Ve Şartı İdarenin personeline

Detaylı

(EYLEM PLANI REHBERİ)

(EYLEM PLANI REHBERİ) NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU (EYLEM PLANI REHBERİ) TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş.

Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş. Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş. Gör. Tansel KAYGISIZ AŞÇIOĞUL Arş. Gör. Pınar GÜNEYİ

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 1 1.1 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve

Detaylı

T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014)

T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014) T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014) İÇİNDEKİLER A. İç Kontrol Sistemi Genel Esasları... 1 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı ve Amaçları... 1 2. İç Kontrol Sisteminde

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart İS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartları Etik Değerler ve Dürüstlük Mevcut Durum Eylem Öngörülen

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 95347179-612.01-87 24/01/2014 Konu : İç Kontrol ları Uyum Eylem Planı Revizesi Hk. REKTÖRLÜK MAKAMINA Bilindiği üzere;

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Standart Kod No. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

1- KONTROL ORTAMI. Standart Kod No. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 253 1- KONTROL ORTAMI KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 KOS 1.2 KOS 1.3 KOS 1.4 İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI RAPORU

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI RAPORU AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI RAPORU AKSARAY, 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda mali yönetim ve kontrol sistemi bütünüyle değiştirilmiş,

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI veya Tamamlanm a KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI II KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 KOS 11 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük:

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAYAN BİRİM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Haziran- 2009 I- KAMU YÖNETİMİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ A. Giriş 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI A. GENEL BİLGİLER Kayseri iline bağlı Talas Belediyesi Merkez İlçe belediyesi olup, 2010 yılı nüfus sayısı merkez nüfusu 93.769, köylerin nüfusu 6.081

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ Sorumlu Birim Eylem Kod No SORUMLU BİRİMLER VE TAMAMLANMA TARİHLERİ Tamamlanma Tarihi

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler KOS 1.3-E1. verilecektir. İlgili personele eğitim. KOS 1.2-E1 verilecektir.

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler KOS 1.3-E1. verilecektir. İlgili personele eğitim. KOS 1.2-E1 verilecektir. 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ekim 2014 i İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU... İ GİRİŞ... 1 1. İÇ KONTROLÜN TANIMI VE YASAL ÇERÇEVE... 2 2. İÇ KONTROLÜN

Detaylı

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve İlgili Mevzuatı Kapsamında İç Kontrol

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve İlgili Mevzuatı Kapsamında İç Kontrol Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve İlgili Mevzuatı Kapsamında İç Kontrol MURATPAŞA BELEDİYESİ 20 KASIM 2014 AŞAĞIDAKİLERİN HANGİLERİ İÇ KONTROL EYLEMİDİR? 01. Görev Ayrımı ve Dağılımına Dair Yıllık

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 (HAZİRAN-ARALIK) YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Üniversitemiz Kamu İç Kontrol

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...3 KISALTMALAR...3 GİRİŞ...4 DEVAM EDEN EYLEMLER...5 GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI Standart Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

T.C. BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELĐ 2013 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa I.GĐRĐŞ 2 II. KOÜ KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

Detaylı

Başaran YAŞLI Belediye Başkanı. Sayfa 1

Başaran YAŞLI Belediye Başkanı. Sayfa 1 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, her kamu idaresinde geleneksel kontrol mekanizmaları yerine iç kontrol alanında yaşanan çağdaş gelişme ve uygulamalardan ve uluslararası örgütlerce oluşturulan

Detaylı

TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak işlemler KONU: İÇ KONTROL SİSTEMİ Eylem 1.1.1: Tüm birimlerde birim yöneticileri ve yardımcıları tarafından Kamu İç

TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak işlemler KONU: İÇ KONTROL SİSTEMİ Eylem 1.1.1: Tüm birimlerde birim yöneticileri ve yardımcıları tarafından Kamu İç NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU. TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak

Detaylı

EK:1 1- KONTROL ORTAMI

EK:1 1- KONTROL ORTAMI EK:1 1- KONTROL ORTAMI KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 KOS 1.5 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI (REVİZE)

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI (REVİZE) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI (REVİZE) Aralık 2014 111381 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GİRİŞ Son yıllarda ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarında

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 07 YILI İÇ KONTROL EYLEM PLANI KOS Standardı ve Genel Şartı KOS. KOS. KOS.3 KOS.4 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL BİRİMİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Sayfa 2 İç Kontrol Küreselleşme ile birlikte tüm dünyada hız kazanan

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç kontrol standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanm

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Sorumlu veya 1.1 Đç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Mayıs 2010 ANKARA TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MAYIS 2010 - ANKARA İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sistemi bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI STANDART TANIM 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI STANDART NO VE GENEL TANIMI STANDART TANIMI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI İÇİN GENEL ŞART KONTROL ORTAMI STANDARTLARI İÇİN ÜNİVERSİTEMİZİN HEDEFLERİ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI KOD NO KONTROL STANDARTLARI EYLEMLER SÜREÇ SORUMLULARI SÜRE Bu standardın yerine getirilebilmesi için en az üç kişinin yer alacağı

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI)

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI) T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI) 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel

Detaylı

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 15 Mayıs-2009 0 Yenimahalle Belediye Başkanlığı Ankara Yenimahalle Yenimahlle Belediye Başkanlığı İç Kontrol Standartları Eylem Planı

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda

Detaylı

T.C. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İÇ KONTROL. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2017

T.C. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İÇ KONTROL. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2017 T.C. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İÇ KONTROL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2017 SUNUM PLANI İç Kontrol Nedir? İç Kontrol Ne Değildir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen 1 kuralların personel tarafından

Detaylı

*5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunundaki tanımı ile;

*5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunundaki tanımı ile; SUNUM PLANI İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde Sorumluluklar Kamu İç Kontrol Standartları Üniversitemizde İç Kontrol İzlenmesi Gereken Yol Risk Yönetimi İç Kontrol Nedir?

Detaylı

T. C. AKYAZI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

T. C. AKYAZI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1 - KONTROL ORTAMI KOS.01 - ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK KOS.01.1 - İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. KOS 1.1.1 / Müdürlüğü tüm birim müdürlerini

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük 7 1.2. Personelin Yeterliliği ve Performansı 7 1.3.

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Öngörülen Eylem veya Eylemler.

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Öngörülen Eylem veya Eylemler. 1- KONTROL ORTAMI KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol

Detaylı

İÇ KONTROLÜN TEMEL İLKELERİ

İÇ KONTROLÜN TEMEL İLKELERİ İÇ KONTROL BÜLTENİ Bu e-bülten; iç kontrolle ilgili farkındalık sağlamak, iç kontrolün ne olduğu, kimler tarafından nasıl uygulandığı ve bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla,

Detaylı

TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARLARINA UYUM EYLEM PLANI

TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARLARINA UYUM EYLEM PLANI TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARLARINA UYUM EYLEM PLANI TALAS BELEDİYESİ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Revize Eylem Planı Revizyon No: 2015/01 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI SONUÇLARI RAPORU HAZİRAN 2016 İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ İÇİNDEKİLER TANIMLAR... ii KISALTMALAR... iii GİRİŞ...

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI) 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel

Detaylı