T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU"

Transkript

1 T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU RAPOR NO: TARĠH: DOSYA NO: ĠLGĠ BüyükĢehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı ibareli tarih ve /996 sayılı yazı okundu. TALEP Akçaabat ilçesi, belediye sınırları dahilindeki meskun alanlarda kot uygulamaları için düzenlenen plan notlarına iliģkin, Akçaabat Belediye Meclisinin tarih ve 35 sayılı kararının, 5216 yasanın 7(b) maddesi gereğince iģlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaģıldı. AÇIKLAMA Akçaabat Belediyesi sınırlarına dahil olan beldelerin, kendi bölge özelliklerine göre hazırlanmıģ ve onaylanarak yürürlüğe konulmuģ, halen uygulamaya devam edilen, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planları ve plan notları arasında gerek yöresel özellikleri itibari ile gerekse plan müelliflerinden kaynaklanan farklılıklar ve tutarsızlıkların olduğu belirtilmiģ, bu nedenle kurumumuz tarafından Ģehir bütününde hazırlanmakta olan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planları ile plan kademelenmesi gereği ilçe bütününde Akçaabat Belediyesi nce 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı yapılıncaya kadar, Akçaabat merkez ve kapatılan beldelerin planları ve plan notlarında, arazi kotlandırma uygulamalarındaki farklılıklar sonucunda Ģehir siluetinde çarpık yapılaģma ve görüntü kirliliğinin oluģmasını engellemek için uygulamalarda bütünlüğün sağlanmasına yönelik olarak uygulamalarda çalıģma yapılması gerekliliği ortaya çıkmıģ, bu doğrultuda meyilli arazilerde yoldan ve köģe baģı kotlandırmalar ile ilgili plan notlarına yönelik düzenlemelere iliģkin Akçaabat Belediye Meclisinin tarih ve 35 sayılı kararı ile yeniden düzenlenmiģtir. Akçaabat ilçesi belediye sınırları dahilindeki geliģme alanları ile ortalama kotlandırma öngörülen sahalar ve özellik taģıyan uygulama imar planları dıģında kalan (IĢıklar Yayla, Ortamahalle Koruma Amaçlı Ġmar Planı, Yıldızlı III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Ġmar Planı, Yıldızlı- Sera Gölü Rekreasyon Amaçlı Ġmar Planı) yerlerdeki uygulama imar planlarında imar yolundan kotlandırılmasına iliģkin farklı plan notlarının kaldırılarak aģağıda yazılan plan notları doğrultusunda kotlandırma yapılması uygun görülmüģ olup, 1. Yoldan Kotlandırma: Arazinin meyilli olması durumunda; 1.1. Parselin tabii zemini yol kotunun altında ve eğiminden dolayı yol kotundan aģağıda 2 den (ikiden) fazla bodrum kat (6m) açığa çıkması durumunda, parsel köģe kotlarının aritmetik ortalaması seviyesinden binaya kot verilir Parselin tabii zemini yol kotunun üstünde ve eğiminden dolayı yol kotunun yukarısında 2 (iki) ve 2 den fazla kat (6m) gömülmesi durumunda ±0.00 kotu, yol seviyesinden 3.00 m (+subasman) dan fazla verilemez. Açığa çıkan 1. Bodrum kat seviyesinde bahçe istinat duvarları yapılmak koģuluyla bodrum kat taban seviyesinde harfiyat yapılabilir. 2. KöĢe BaĢı Parsellerde Kotlandırma: Eğimli topoğrafyaya sahip yolların kesiģmesi sonucu meydana gelen, ön cephesi uygulama imar planında iģaretlenmeyen köģe baģı parsellerde; parselin bulunduğu adanın uzun cephesinin olduğu yol tarafından, yoldan kotlandırma Ģartlarına göre kot verilir. 3. Özellik arz eden durumlar ile parsel büyüklükleri ve mevcut cephe hatlarına göre kot yeri ve bahçe mesafelerinin tespitinde uygulama yapmaya belediye yetkilidir. Ģeklinde düzenlenmiģtir. Yapılan değerlendirmede; Akçaabat ilçesi, belediye sınırları dahilindeki meskun alanlarda kot

2 uygulamaları için düzenlenen plan notlarına iliģkin, Akçaabat Belediye Meclisinin tarih ve 35 sayılı kararı içeriğinde yer alan 1 numaralı maddenin uygun olduğu, 2 ve 3 nolu maddenin ise; 2. KöĢe BaĢı Parsellerde Kotlandırma: Eğimli topoğrafyaya sahip yolların kesiģmesi sonucu meydana gelen, ön cephesi uygulama imar planında iģaretlenmeyen köģe baģı parsellerde; ada bazında etüd yapılarak mevcut binalarla uyumlu olacak Ģekilde kot vermeye belediye encümeni yetkilidir. 3. Adanın bir yola cepheli kesiminde yapılaģma %50 den fazla tamamlanmıģ ise parsel büyüklükleri ve mevcut cephe hatlarına göre kot yeri ve bahçe mesafelerinin tespitinde uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. Ģeklinde düzenlenmesinin daha uygun olacağı mütalaa edilmiģtir. KARAR Akçaabat ilçesi, belediye sınırları dahilindeki meskun alanlarda kot uygulamaları için düzenlenen plan notlarına iliģkin, Akçaabat Belediye Meclisinin tarih ve 35 sayılı kararı, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesi gereğince komisyonumuzca mütalaa edildiği ve değiģtirildiği Ģekli ile oy birliğiyle uygun görülmüģtür. Meclise arz olunur Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇĠÇEK Hüsnü AKKAN BaĢkan BaĢkan Yardımcısı Katip Osman Nuri EKĠM Hamit ĠNAN

3 T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU RAPOR NO: TARĠH: DOSYA NO: ĠLGĠ BüyükĢehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı ibareli tarih ve /2258 sayılı yazı okundu. TALEP Akçaabat Belediyesi ne ait yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı plan notlarının toplulaģtırma ile ilgili hükümlerinin düzenlenmesine iliģkin Akçaabat Belediye Meclisinin tarih ve 83 sayılı kararının, 5216 yasanın 7(b) maddesi gereğince iģlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaģıldı. AÇIKLAMA Akçaabat Belediye Meclisinin tarih ve 83 sayılı kararında:.çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Müdürlüğü nün tarihli görüģü ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği nde düzenlenen Kentsel Tasarım Projesi tanım ve kapsamı içinde kalan uygulamaların imar plan kararlarını etkilemeyeceğinden bahisle ToplulaĢtırma Uygulamasına yönelik düzenlenecek kentsel tasarım projesinin Belediye Meclisi tarafından karara bağlanması gerekmediğinden bahisle, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu nun 7(b) maddesi gereğince 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan kararlarını etkileyen imar düzenlemelerinin ekinde sunulan kentsel tasarım projesi ile imar plan değiģikliği mahiyetinde hazırlanarak Belediye Meclisi tarafından onaylandıktan sonra BüyükĢehir Belediye Meclisine gönderilmesi gereği kapsamında, Akçaabat Belediye Meclisinin tarih ve 68 sayılı, Trabzon BüyükĢehir Belediye Meclisinin tarih ve 305 sayılı kararları ile onaylanan ToplulaĢtırma Uygulamalarına yönelik onaylanan plan notlarından; maddesi 3 bendindeki Gerektiğinde kentsel tasarım ile ilgili ek kurallar koymaya belediye meclisi yetkilidir. ifadesi iptal edilerek, Kentsel Tasarım Projesi; mimar, peyzaj mimarı, harita mühendisi, jeoloji mühendisi ve gerekli görülen uzmanlar tarafından hazırlanan avan proje doğrultusunda Ģehir plancısı tarafından düzenlenir. Ġfadesinin; Kentsel Tasarım Projesi; mimar, peyzaj mimarı, harita mühendisi, jeoloji mühendisi ve gerekli görülen uzmanlar tarafından hazırlanan avan proje doğrultusunda, Uygulama Ġmar Plan DeğiĢikliği ile birlikte Ģehir plancısı tarafından düzenlenir. Ģeklinde, Düzenlenen Kentsel Tasarım Projesi, Belediyenin onayı ile kesinleģir. Ancak kat adedi değiģikliği 9 kat ve üzeri olarak düzenlenen kentsel tasarım projeleri Belediye Meclisinin onayı ile kesinleģir. Ġfadesinin; Kentsel tasarı projesi; Belediye Meclisince onaylanan Uygulama Ġmar Plan DeğiĢikliğine uygun olarak belediyesince değerlendirilerek onaylanır. Ģeklinde, 1-3 Kentsel Tasarım Projesi ile teģvikten yararlanabilmek için, uygulama alanının yapı adası bazında veya net imar parsel büyüklüğünün 3000 m2 (dahil) den büyük olması Ģarttır Mevcut imar planındaki daire sayısını artırmadan konfora yönelik olarak uygulanacak teģvikli yeni emsal; TeĢvikli YENĠ EMSAL= Mevcut Emsal x [1+ (Dönüm ( Dönüm Olarak Parsel Alanı) / 20) ] formülüne göre hesaplanır Bu alanlarda daire sayısı, emsal alanının 100 e bölünmesi ile elde edilen sayıdır Bu formüle göre verilecek emsal artıģı hiçbir Ģekilde %20 yi geçemez.

4 Bu formül ile oluģacak teģvikli yeni emsal 2,40 ı geçemez ToplulaĢtırma uygulama alanında; taban alanı katsayısı TAKS: 0.25 i geçemez. Ġfadesinin; 1-3 ToplulaĢtırma uygulamasında, Kentsel Tasarım Projesi ile teģvikten yararlanabilmek için, uygulama alanının yapı adası bazında veya net imar parsel büyüklüğünün 3000 m2 (dahil) den büyük olması Ģarttır Mevcut imar planındaki daire sayısını (nüfus yoğunluğunu) artırmadan toplulaģtırmaya yönelik olarak uygulanacak teģvikli yeni emsal için, imar planındaki mevcut emsal (kaks); Kentsel Tasarım Alanı 5000 m2 ye kadar olan yerlerde 0.10 Kentsel Tasarım Alanı 5000 m2 den büyük yerlerde 0.15 arttırılacaktır Bu alanlarda daire sayısı, mevcut emsal(kaks) alanının 100 e bölünmesi ile elde edilen sayıdır. ToplulaĢtırma uygulaması daire sayısı hesabında, emsale dahil olmayan katlardaki daireler değerlendirilmeyecektir TeĢvikli yeni emsal 1.65 i geçemez ToplulaĢtırma uygulama alanında; taban alanı katsayısı TAKS:0.25 i geçemez. Ģeklinde, 1.8. madde 4. Bendindeki Uygulama yapılacak yapı adasında, uygulamaya katılmayan parsellerin bulunması halinde uygulama yapılacak parsel yan bahçe mesafesi, komģu parsel sınırından 5m. + öneri kat yüksekliğine göre hesaplanan yan bahçe mesafesinden az olmayacak Ģekilde çekilecektir. ifadesinin, 1.8. madde 4. Bendi Uygulama yapılacak yapı adasında, uygulamaya katılmayan parsellerin bulunması halinde uygulama yapılacak parsel yan bahçe mesafesi, komģu parsel sınırından 5m.+ bloklar arası mesafede bir blok için hesaplanan bahçe mesafesinden az olmayacak Ģekilde çekilecektir. Ģeklinde, 1.9 Bu alanlarda, bodrum ve zemin katta olmak koģuluyla adada yapılan binaların ihtiyacına cevap verecek ortak alan niteliğindeki kreģ, toplantı odası, yönetim birimleri, sosyal ve kültürel birimlerle, spor tesisleri gibi kullanımlar (Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği nde belirtilen standartları sağlamak koģulu ile) emsale dahil edilmeden yapılabilir. Ayrıca uygulama alanına hizmet verecek; sosyal ve kültürel tesis ve günlük ihtiyaca cevap verecek mamüllerin satıldığı ticari ünite gibi kullanımlar bağımsız bölüm olarak emsale dahil yapılabilir. ifadesinin, 1.9 Bu alanlarda, bodrum ve zemin katta olmak koģuluyla adada yapılan binaların ihtiyacına cevap verecek ortak alan niteliğindeki kreģ, toplantı odası, yönetim birimler, sosyal ve kültürel birimlerle, spor tesisleri gibi kullanımlar (Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği nde belirtilen standartları sağlamak koģulu ile) emsale dahil değildir. Ayrıca uygulama alanına hizmet verecek; sosyal ve kültürel tesis ve günlük ihtiyaca cevap verecek mamüllerin satıldığı ticari ünite gibi kullanımlar bağımsız bölüm olarak emsale dahildir. Ģeklinde yeniden düzenlenmesine.oy birliği ile karar verildi. denilmektedir. Yapılan değerlendirmede; , , 1.2.3, 1.3.2, numaralı maddelerin uygun olduğu, 1.3. numaralı plan notunun; BitiĢik Nizam konut adaları dıģındaki konut adalarında; toplulaģtırma uygulamasında kentsel tasarım projesinden faydalanmak için toplulaģtırma alanının ada bazında ve ada büyüklüğünün 3000 m² den fazla olması Ģartıyla uygulanır. Ģeklinde,

5 numaralı plan notunun; Mevcut imar planındaki daire sayısını (nüfus yoğunluğunu) artırmadan toplulaģtırmaya yönelik olarak uygulanacak teģvikli yeni emsal için, imar planındaki mevcut emsal (kaks); Kentsel Tasarım Alanı 5000 m2 ye kadar olan yerlerde; E= Mevcut Emsal+0.10 Kentsel Tasarım Alanı 5000 m2 den büyük yerlerde; E= Mevcut Emsal+0.15 arttırılacaktır. Ģeklinde, numaralı plan notunun; TeĢvikli yeni emsal 1.65 i geçemez. Ģeklinde, 1.9. numaralı plan notunun; 1.9 Bu alanlarda, bodrum ve zemin katta olmak koģuluyla adada yapılan binaların ihtiyacına cevap verecek ortak alan niteliğindeki kreģ, toplantı odası, yönetim birimler, sosyal ve kültürel birimlerle, spor tesisleri gibi kullanımlar, toplam emsalin %5 ine kadar (Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği nde belirtilen standartları sağlamak koģulu ile) emsale dahil değildir. Ayrıca uygulama alanına hizmet verecek; sosyal ve kültürel tesis ve günlük ihtiyaca cevap verecek mamullerin satıldığı ticari ünite gibi kullanımlar bağımsız bölüm olarak emsale dahildir. Ģeklinde değiģtirilmesinin, 1.8 numaralı maddenin ise tamamen kaldırılmasının uygun olacağı mütalaa edilmiģtir. KARAR Akçaabat Belediyesi ne ait yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Mekansal Alanlardaki Kat Adet Uygulamalarında düzenlenme yapılmasına iliģkin Akçaabat Belediye Meclisinin tarih ve 85 sayılı kararı, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesi gereğince komisyonumuzca mütalaa edildiği ve değiģtirildiği Ģekli ile oy birliğiyle uygun görülmüģtür. Meclise arz olunur Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇĠÇEK Hüsnü AKKAN BaĢkan BaĢkan Yardımcısı Katip Osman Nuri EKĠM Hamit ĠNAN

6 T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU RAPOR NO: TARĠH: DOSYA NO: ĠLGĠ BüyükĢehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı ibareli tarih ve /E.28 sayılı yazı okundu. TALEP Ortahisar ilçesi, Pelitli Mahallesi, G43B01B3B pafta, 69 ve 70 nolu parselleri kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan değiģikliği teklifine iliģkin, Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 92 sayılı kararı, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesine göre iģlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaģıldı. AÇIKLAMA Plan değiģikliğine konu alanlar özel mülkiyette olup, meri planda Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 yapılaģma koģullarında GeliĢme Konut Alanı olarak planlanmıģtır. Yapılan plan değiģikliği ile söz konusu 69 ve 70 nolu parsellerin imar planı değiģikliği sınırı içerisinde olan kısımlarının yer aldığı imar adası imar hattında herhangi bir değiģikliğe gidilmeksizin, emsali aynı kalmak koģulu ile ilgili parseller alanına hazırlanmıģ olan kentsel tasarım projesine esas olmak üzere E:0.90 ve Yençok:19.00 m olarak planlanması talep edilmektedir Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 92 sayılı kararında Pelitli Mahallesi, G43B01B3B pafta, 69 ve 70 nolu parsellerle ilgili Ortahisar Belediyesi plan notlarının 5.1 maddesi doğrultusunda ve Pelitli Belediyesi plan notlarının 5. maddesi dikkate alınarak hazırlanan kentsel tasarım projesiyle ilgili arazide yapılan incelemede çevredeki yapılaģmalar, havaalanı mania kriterlerine göre değerlendirme yapılmıģ ve parsel üzerinde 1 adet, 4 bodrum (iskan edilen 2 bodrum) +zemin+ 5 normal kat; 3 adet, 3 bodrum (iskan edilen 2 bodrum)+ zemin+ 5 normal kat olmak üzere 4 adet bina yapılmasının daha uygun olacağı tespit edilmiģ olup, Trabzon BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı nın tarih ve 792, tarih ve 1271, tarih ve 1696 sayılı yazılarına istinaden de parsellerin bulunduğu yapı adası yapı nizamının plan değiģikliği ile Y.ençok:19.00, E=0.90 olacak Ģekilde düzenlenmesi ve plan notu olarak yürürlükte olan Pelitli Belediyesi plan notlarının 5. maddesi doğrultusunda hazırlanacak kentsel tasarım projesine göre uygulama yapılacaktır ifadesi iģlenmesi Ģekliyle oy birliği ile kabulüne karar verilmiģtir. ifadesine yer verilmiģtir. Yapılan değerlendirmede; imar planında yer alan kat yüksekliklerinden daha fazla kat yüksekliği öngören uygulamalar incelendiğinde, Ortahisar plan hükümlerinde yer alan A maddesinde çevredeki yapılaģma ve siluet dikkate alınmasına yönelik hüküm olmasına karģılık, birbirinden bağımsız, uyumsuz herhangi bir siluet kaygısı taģımayan yapılaģma dokusunun oluģtuğu gözlemlenmektedir. Bu Ģekilde üretilen yapı dokusu, kendi içinde modern ve yaģanabilir mekan oluģumuna katkı yapsa da, yapılar arasında plan öngörülerinden daha fazla boģluklar bırakılsa da, yapılar art arda geldiğinden, topografik siluetin bozulmasına sebep olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, münferit kentsel mekan oluģumuna yol açacak uygulamaların, kentsel mekan oluģumuna yönelik plan kararlarının kurgulandığı ve Trabzon BüyükĢehir Belediyesi, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığınca yürütülen tüm kent geneline iliģkin 1/ ile 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı çalıģmaları kapsamında ilçe belediyeleriyle belirlenecek kat rejimi, bina tipolojileri ve kentsel siluet çalıģmaları çerçevesinde değerlendirilmesinin daha doğru bir yaklaģım olacağı mütalaa edilmektedir.

7 KARAR Ortahisar ilçesi, Pelitli Mahallesi, G43B01B3B pafta, 69 ve 70 nolu parselleri kapsayan alanda yapılan ve Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 92 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan değiģikliği teklifi yerine meri imar planını uygulanmak üzere teklifin Ġlçe Belediyesine iadesi, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüģtür. Meclise arz olunur Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇĠÇEK Hüsnü AKKAN BaĢkan BaĢkan Yardımcısı Katip Osman Nuri EKĠM Hamit ĠNAN T.C RAPOR NO: TARĠH:

8 TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU DOSYA NO: ĠLGĠ BüyükĢehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı ibareli tarih ve /E.35 sayılı yazı okundu. TALEP Ortahisar ilçesi, Pelitli Mahallesi, G43B01B3D pafta, 9 nolu parseli kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan değiģikliği teklifine iliģkin, Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 88 sayılı kararı, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesine göre iģlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaģıldı. AÇIKLAMA Plan değiģikliğine konu alanlar özel mülkiyette olup, meri planda Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 yapılaģma koģullarında GeliĢme Konut Alanı olarak planlanmıģtır. Yapılan plan değiģikliği ile söz konusu 9 nolu parselin imar planı değiģikliği sınırı içerisinde olan kısımlarının yer aldığı imar adası imar hattında herhangi bir değiģikliğe gidilmeksizin, emsali aynı kalmak koģulu ile ilgili parseller alanına hazırlanmıģ olan kentsel tasarım projesine esas olmak üzere E:0.90 ve Yençok: m olarak planlanması talep edilmektedir Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 88 sayılı kararında Pelitli Mahallesi, G43B01B3D pafta, 9 nolu parselle ilgili Ortahisar Belediyesi plan notlarının 5.1 maddesi doğrultusunda ve Pelitli Belediyesi plan notlarının 5. maddesi dikkate alınarak hazırlanan kentsel tasarım projesiyle ilgili arazide yapılan incelemede çevredeki yapılaģmalar, havaalanı mania kriterlerine göre değerlendirme yapılmıģ ve parsel üzerinde 3 adet, 3 bodrum (iskan edilen 2 bodrum) +zemin+ 5 normal kattan oluģan bina yapılmasının daha uygun olacağı tespit edilmiģ olup, Trabzon BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı nın tarih ve 792, tarih ve 1271, tarih ve 1696 sayılı yazılarına istinaden de parsellerin bulunduğu yapı adası yapı nizamının plan değiģikliği ile Yençok:19.00, E=0.90 olacak Ģekilde düzenlenmesi ve plan notu olarak yürürlükte olan Pelitli Belediyesi plan notlarının 5. maddesi doğrultusunda hazırlanacak kentsel tasarım projesine göre uygulama yapılacaktır ifadesi iģlenmesi Ģekliyle oy çokluğu ile kabulüne karar verilmiģtir. ifadesine yer verilmiģtir. Yapılan değerlendirmede; imar planında yer alan kat yüksekliklerinden daha fazla kat yüksekliği öngören uygulamalar incelendiğinde, Ortahisar plan hükümlerinde yer alan A maddesinde çevredeki yapılaģma ve siluet dikkate alınmasına yönelik hüküm olmasına karģılık, birbirinden bağımsız, uyumsuz herhangi bir siluet kaygısı taģımayan yapılaģma dokusunun oluģtuğu gözlemlenmektedir. Bu Ģekilde üretilen yapı dokusu, kendi içinde modern ve yaģanabilir mekan oluģumuna katkı yapsa da, yapılar arasında plan öngörülerinden daha fazla boģluklar bırakılsa da, yapılar art arda geldiğinden, topografik siluetin bozulmasına sebep olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, münferit kentsel mekan oluģumuna yol açacak uygulamaların, kentsel mekan oluģumuna yönelik plan kararlarının kurgulandığı ve Trabzon BüyükĢehir Belediyesi, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığınca yürütülen tüm kent geneline iliģkin 1/ ile 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı çalıģmaları kapsamında ilçe belediyeleriyle belirlenecek kat rejimi, bina tipolojileri ve kentsel siluet çalıģmaları çerçevesinde değerlendirilmesinin daha doğru bir yaklaģım olacağı mütalaa edilmektedir.

9 KARAR Ortahisar ilçesi, Pelitli Mahallesi, G43B01B3D pafta, 9 nolu parseli kapsayan alanda yapılan ve Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 88 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan değiģikliği teklifi yerine meri imar planını uygulanmak üzere teklifin Ġlçe Belediyesine iadesi, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüģtür. Meclise arz olunur Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇĠÇEK Hüsnü AKKAN BaĢkan BaĢkan Yardımcısı Katip Osman Nuri EKĠM Hamit ĠNAN T.C RAPOR NO:

10 TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU TARĠH: DOSYA NO: ĠLGĠ BüyükĢehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı ibareli tarih ve /E.22 sayılı yazı okundu. TALEP Ortahisar ilçesi, Pelitli Mahallesi, G43B01B3D pafta, 9 ve 84 nolu parselleri kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan değiģikliği teklifine iliģkin, Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 89 sayılı kararı, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesine göre iģlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaģıldı. AÇIKLAMA Plan değiģikliğine konu alanlar özel mülkiyette olup, meri planda Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 yapılaģma koģullarında GeliĢme Konut Alanı olarak planlanmıģtır. Yapılan plan değiģikliği ile söz konusu 9 ve 84 nolu parsellerin imar planı değiģikliği sınırı içerisinde olan kısımlarının yer aldığı imar adası imar hattında herhangi bir değiģikliğe gidilmeksizin, emsali aynı kalmak koģulu ile ilgili parseller alanına hazırlanmıģ olan kentsel tasarım projesine esas olmak üzere E:0.90 ve Yençok: m olarak planlanması talep edilmektedir. Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 89 sayılı kararında Pelitli Mahallesi, G43B01B3D pafta, 9 ve 84 nolu parsellerle ilgili Ortahisar Belediyesi plan notlarının 5.1 maddesi doğrultusunda ve Pelitli Belediyesi plan notlarının 5. maddesi dikkate alınarak hazırlanan kentsel tasarım projesiyle ilgili arazide yapılan incelemede çevredeki yapılaģmalar, havaalanı mania kriterlerine göre değerlendirme yapılmıģ ve parsel üzerinde 4 adet, 3 bodrum (iskan edilen 2 bodrum) +zemin+ 5 normal kat, 2 adet 4 bodrum (iskan edilen 3 bodrum)+ zemin+ 5 normal kattan oluģan 6 adet bina yapılmasının daha uygun olacağı tespit edilmiģ olup, Trabzon BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı nın tarih ve 792, tarih ve 1271, tarih ve 1696 sayılı yazılarına istinaden de parsellerin bulunduğu yapı adası yapı nizamının plan değiģikliği ile Yençok:19.00, E=0.90 olacak Ģekilde düzenlenmesi ve plan notu olarak yürürlükte olan Pelitli Belediyesi plan notlarının 5. maddesi doğrultusunda hazırlanacak kentsel tasarım projesine göre uygulama yapılacaktır ifadesi iģlenmesi Ģekliyle oy birliği ile kabulüne karar verilmiģtir. ifadesine yer verilmiģtir. Yapılan değerlendirmede; imar planında yer alan kat yüksekliklerinden daha fazla kat yüksekliği öngören uygulamalar incelendiğinde, Ortahisar plan hükümlerinde yer alan A maddesinde çevredeki yapılaģma ve siluet dikkate alınmasına yönelik hüküm olmasına karģılık, birbirinden bağımsız, uyumsuz herhangi bir siluet kaygısı taģımayan yapılaģma dokusunun oluģtuğu gözlemlenmektedir. Bu Ģekilde üretilen yapı dokusu, kendi içinde modern ve yaģanabilir mekan oluģumuna katkı yapsa da, yapılar arasında plan öngörülerinden daha fazla boģluklar bırakılsa da, yapılar art arda geldiğinden, topografik siluetin bozulmasına sebep olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, münferit kentsel mekan oluģumuna yol açacak uygulamaların, kentsel mekan oluģumuna yönelik plan kararlarının kurgulandığı ve Trabzon BüyükĢehir Belediyesi, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığınca yürütülen tüm kent geneline iliģkin 1/ ile 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı çalıģmaları kapsamında ilçe belediyeleriyle belirlenecek kat rejimi, bina tipolojileri ve kentsel siluet çalıģmaları çerçevesinde değerlendirilmesinin daha doğru bir yaklaģım olacağı mütalaa edilmektedir.

11 KARAR Ortahisar ilçesi, Pelitli Mahallesi, G43B01B3D pafta, 9 ve 84 nolu parselleri kapsayan alanda yapılan ve Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 89 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan değiģikliği teklifi yerine meri imar planını uygulanmak üzere teklifin Ġlçe Belediyesine iadesi, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüģtür. Meclise arz olunur Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇĠÇEK Hüsnü AKKAN BaĢkan BaĢkan Yardımcısı Katip Osman Nuri EKĠM Hamit ĠNAN T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU RAPOR NO: TARĠH: DOSYA NO:

12 ĠLGĠ BüyükĢehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı ibareli tarih ve /E.20 sayılı yazı okundu. TALEP Ortahisar ilçesi, Pelitli Mahallesi, G43B01B3B pafta, 69 ve 86 nolu parselleri kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan değiģikliği teklifine iliģkin, Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 94 sayılı kararı, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesine göre iģlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaģıldı. AÇIKLAMA Plan değiģikliğine konu alanlar özel mülkiyette olup, meri planda Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 yapılaģma koģullarında GeliĢme Konut Alanı olarak planlanmıģtır. Yapılan plan değiģikliği ile söz konusu 69 ve 86 nolu parsellerin imar planı değiģikliği sınırı içerisinde olan kısımlarının yer aldığı imar adası imar hattında herhangi bir değiģikliğe gidilmeksizin, emsali aynı kalmak koģulu ile ilgili parseller alanına hazırlanmıģ olan kentsel tasarım projesine esas olmak üzere E:0.90 ve Yençok: m olarak planlanması talep edilmektedir. Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 94 sayılı kararında Pelitli Mahallesi, G43B01B3B pafta, 69 ve 86 nolu parsellerle ilgili Ortahisar Belediyesi plan notlarının 5.1 maddesi doğrultusunda ve Pelitli Belediyesi plan notlarının 5. maddesi dikkate alınarak hazırlanan kentsel tasarım projesiyle ilgili arazide yapılan incelemede çevredeki yapılaģmalar, havaalanı mania kriterlerine göre yapılan değerlendirmede parsel üzerinde 2 adet, 4 bodrum (iskan edilen 3 bodrum)+ zemin+ 5 normal kat, olmak üzere bina yapılmasının daha uygun olacağı tespit edilmiģ olup, Trabzon BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı nın tarih ve 792, tarih ve 1271, tarih ve 1696 sayılı yazılarına istinaden de parsellerin bulunduğu yapı adası yapı nizamının plan değiģikliği ile Y.ençok:19.00, E=0.90 olacak Ģekilde düzenlenmesi ve plan notu olarak yürürlükte olan Pelitli Belediyesi plan notlarının 5. maddesi doğrultusunda hazırlanacak kentsel tasarım projesine göre uygulama yapılacaktır ifadesi iģlenmesi Ģekliyle oy çokluğu ile kabulüne karar verilmiģtir. ifadesine yer verilmiģtir. Yapılan değerlendirmede; imar planında yer alan kat yüksekliklerinden daha fazla kat yüksekliği öngören uygulamalar incelendiğinde, Ortahisar plan hükümlerinde yer alan A maddesinde çevredeki yapılaģma ve siluet dikkate alınmasına yönelik hüküm olmasına karģılık, birbirinden bağımsız, uyumsuz herhangi bir siluet kaygısı taģımayan yapılaģma dokusunun oluģtuğu gözlemlenmektedir. Bu Ģekilde üretilen yapı dokusu, kendi içinde modern ve yaģanabilir mekan oluģumuna katkı yapsa da, yapılar arasında plan öngörülerinden daha fazla boģluklar bırakılsa da, yapılar art arda geldiğinden, topografik siluetin bozulmasına sebep olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, münferit kentsel mekan oluģumuna yol açacak uygulamaların, kentsel mekan oluģumuna yönelik plan kararlarının kurgulandığı ve Trabzon BüyükĢehir Belediyesi, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığınca yürütülen tüm kent geneline iliģkin 1/ ile 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı çalıģmaları kapsamında ilçe belediyeleriyle belirlenecek kat rejimi, bina tipolojileri ve kentsel siluet çalıģmaları çerçevesinde değerlendirilmesinin daha doğru bir yaklaģım olacağı mütalaa edilmektedir. KARAR Ortahisar ilçesi, Pelitli Mahallesi, G43B01B3B pafta, 69 ve 86 nolu parselleri kapsayan alanda yapılan ve

13 Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 94 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan değiģikliği teklifi yerine meri imar planını uygulanmak üzere teklifin Ġlçe Belediyesine iadesi, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüģtür. Meclise arz olunur Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇĠÇEK Hüsnü AKKAN BaĢkan BaĢkan Yardımcısı Katip Osman Nuri EKĠM Hamit ĠNAN T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU RAPOR NO: TARĠH: DOSYA NO:

14 ĠLGĠ BüyükĢehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı ibareli tarih ve /E.21 sayılı yazı okundu. TALEP Ortahisar ilçesi, Pelitli Mahallesi, G43B01B3B pafta, 33 ve 69 nolu parselleri kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan değiģikliği teklifine iliģkin, Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 93 sayılı kararı, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesine göre iģlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaģıldı. AÇIKLAMA Plan değiģikliğine konu alanlar özel mülkiyette olup, meri planda Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 yapılaģma koģullarında GeliĢme Konut Alanı olarak planlanmıģtır. Yapılan plan değiģikliği ile söz konusu 33 ve 69 nolu parsellerin imar planı değiģikliği sınırı içerisinde olan kısımlarının yer aldığı imar adası imar hattında herhangi bir değiģikliğe gidilmeksizin, emsali aynı kalmak koģulu ile ilgili parseller alanına hazırlanmıģ olan kentsel tasarım projesine esas olmak üzere E:0.90 ve Yençok: m olarak planlanması talep edilmektedir. Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 93 sayılı kararında Pelitli Mahallesi, G43B01B3B pafta, 33 ve 69 nolu parsellerle ilgili Ortahisar Belediyesi plan notlarının 5.1 maddesi doğrultusunda ve Pelitli Belediyesi plan notlarının 5. maddesi dikkate alınarak hazırlanan kentsel tasarım projesiyle ilgili arazide yapılan incelemede çevredeki yapılaģmalar, havaalanı mania kriterlerine göre değerlendirme yapılmıģ ve parsel üzerinde 1 adet, 3 bodrum (iskan edilen 2 bodrum) +zemin+ 4 normal kat, 1 adet, 3 bodrum (iskan edilen 2 bodrum)+ zemin+ 5 kat, 1 adet, 4 bodrum(iskan edilen 3 bodrum) zemin+ 5 normal kat bina yapılmasının daha uygun olacağı tespit edilmiģ olup, Trabzon BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı nın tarih ve 792, tarih ve 1271, tarih ve 1696 sayılı yazılarına istinaden de parsellerin bulunduğu yapı adası yapı nizamının plan değiģikliği ile Y.ençok:19.00, E=0.90 olacak Ģekilde düzenlenmesi ve plan notu olarak yürürlükte olan Pelitli Belediyesi plan notlarının 5. maddesi doğrultusunda hazırlanacak kentsel tasarım projesine göre uygulama yapılacaktır ifadesi iģlenmesi Ģekliyle oy çokluğu ile kabulüne karar verilmiģtir. ifadesine yer verilmiģtir. Yapılan değerlendirmede; imar planında yer alan kat yüksekliklerinden daha fazla kat yüksekliği öngören uygulamalar incelendiğinde, Ortahisar plan hükümlerinde yer alan A maddesinde çevredeki yapılaģma ve siluet dikkate alınmasına yönelik hüküm olmasına karģılık, birbirinden bağımsız, uyumsuz herhangi bir siluet kaygısı taģımayan yapılaģma dokusunun oluģtuğu gözlemlenmektedir. Bu Ģekilde üretilen yapı dokusu, kendi içinde modern ve yaģanabilir mekan oluģumuna katkı yapsa da, yapılar arasında plan öngörülerinden daha fazla boģluklar bırakılsa da, yapılar art arda geldiğinden, topografik siluetin bozulmasına sebep olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, münferit kentsel mekan oluģumuna yol açacak uygulamaların, kentsel mekan oluģumuna yönelik plan kararlarının kurgulandığı ve Trabzon BüyükĢehir Belediyesi, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığınca yürütülen tüm kent geneline iliģkin 1/ ile 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı çalıģmaları kapsamında ilçe belediyeleriyle belirlenecek kat rejimi, bina tipolojileri ve kentsel siluet çalıģmaları çerçevesinde değerlendirilmesinin daha doğru bir yaklaģım olacağı mütalaa edilmektedir. KARAR Ortahisar ilçesi, Pelitli Mahallesi, G43B01B3B pafta, 33 ve 69 nolu parselleri kapsayan alanda yapılan ve Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 93 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli

15 Uygulama Ġmar Plan değiģikliği teklifi yerine meri imar planını uygulanmak üzere teklifin Ġlçe Belediyesine iadesi, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüģtür. Meclise arz olunur Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇĠÇEK Hüsnü AKKAN BaĢkan BaĢkan Yardımcısı Katip Osman Nuri EKĠM Hamit ĠNAN T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU RAPOR NO: TARĠH: DOSYA NO:

16 ĠLGĠ BüyükĢehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı ibareli tarih ve /E.26 sayılı yazı okundu. TALEP Ortahisar ilçesi, Pelitli Mahallesi, G43B01B3D pafta, 71 ve 72 nolu parselleri kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan değiģikliği teklifine iliģkin, Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 90 sayılı kararı, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesine göre iģlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaģıldı. AÇIKLAMA Plan değiģikliğine konu alanlar özel mülkiyette olup, meri planda Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 yapılaģma koģullarında GeliĢme Konut Alanı olarak planlanmıģtır. Yapılan plan değiģikliği ile söz konusu 71 ve 72 nolu parsellerin yer aldığı imar adası imar hattında parsellerin ortasından geçen ada kenarı kaldırılarak, emsali aynı kalmak koģulu ile ilgili parseller alanına hazırlanmıģ olan kentsel tasarım projesine esas olmak üzere E:0.90 ve Yençok: m olarak planlanması talep edilmektedir. Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 90 sayılı kararında Pelitli Mahallesi, 71 ve 72 nolu parsellerle ilgili Ortahisar Belediyesi plan notlarının 5.1 maddesi doğrultusunda ve Pelitli Belediyesi plan notlarının 5. maddesi dikkate alınarak hazırlanan kentsel tasarım projesiyle ilgili arazide yapılan incelemede çevredeki yapılaģmalar, havaalanı mania kriterlerine göre değerlendirme yapılmıģ ve parsel üzerinde 2 adet, 3 bodrum (iskan edilen 2 bodrum) +zemin+ 5 normal kat, 1 adet, 4 bodrum (iskan edilen 3 bodrum)+ zemin+ 5 normal kat olmak üzere 3 adet bina yapılmasının daha uygun olacağı tespit edilmiģ olup, Trabzon BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı nın tarih ve 792, tarih ve 1271, tarih ve 1696 sayılı yazılarına istinaden de parsellerin bulunduğu yapı adası yapı nizamının plan değiģikliği ile Y.ençok:19.00, E=0.90 olacak Ģekilde düzenlenmesi ve plan notu olarak yürürlükte olan Pelitli Belediyesi plan notlarının 5. maddesi doğrultusunda hazırlanacak kentsel tasarım projesine göre uygulama yapılacaktır ifadesi iģlenmesi Ģekliyle oy birliği ile kabulüne karar verilmiģtir. ifadesine yer verilmiģtir. Yapılan değerlendirmede; imar planında yer alan kat yüksekliklerinden daha fazla kat yüksekliği öngören uygulamalar incelendiğinde, Ortahisar plan hükümlerinde yer alan A maddesinde çevredeki yapılaģma ve siluet dikkate alınmasına yönelik hüküm olmasına karģılık, birbirinden bağımsız, uyumsuz herhangi bir siluet kaygısı taģımayan yapılaģma dokusunun oluģtuğu gözlemlenmektedir. Bu Ģekilde üretilen yapı dokusu, kendi içinde modern ve yaģanabilir mekan oluģumuna katkı yapsa da, yapılar arasında plan öngörülerinden daha fazla boģluklar bırakılsa da yapılar art arda geldiğinden, topografik siluetin bozulmasına sebep olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, münferit kentsel mekan oluģumuna yol açacak uygulamaların, kentsel mekan oluģumuna yönelik plan kararlarının kurgulandığı ve Trabzon BüyükĢehir Belediyesi, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığınca yürütülen tüm kent geneline iliģkin 1/ ile 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı çalıģmaları kapsamında ilçe belediyeleriyle belirlenecek kat rejimi, bina tipolojileri ve kentsel siluet çalıģmaları çerçevesinde değerlendirilmesinin daha doğru bir yaklaģım olacağı mütalaa edilmektedir. KARAR Ortahisar ilçesi, Pelitli Mahallesi, G43B01B3D pafta, 71 ve 72 nolu parselleri kapsayan alanda yapılan ve Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 90 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli

17 Uygulama Ġmar Plan değiģikliği teklifi yerine meri imar planını uygulanmak üzere teklifin Ġlçe Belediyesine iadesi, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüģtür. Meclise arz olunur Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇĠÇEK Hüsnü AKKAN BaĢkan BaĢkan Yardımcısı Katip Osman Nuri EKĠM Hamit ĠNAN T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU RAPOR NO: TARĠH: DOSYA NO:

18 ĠLGĠ BüyükĢehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı ibareli tarih ve /E.103 sayılı yazı okundu. TALEP Ortahisar ilçesi, Pelitli Mahallesi, G43B01B4C pafta, 85 nolu parseli kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan değiģikliği teklifine iliģkin, Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 95 sayılı kararı, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesine göre iģlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaģıldı. AÇIKLAMA Plan değiģikliğine konu alan özel mülkiyette olup, meri planda Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 yapılaģma koģullarında GeliĢme Konut Alanı olarak planlanmıģtır. Yapılan plan değiģikliği ile söz konusu 85 nolu parselin imar planı değiģikliği sınırı içerisinde olan kısımlarının yer aldığı imar adası imar hattında herhangi bir değiģikliğe gidilmeksizin, emsali aynı kalmak koģulu ile ilgili parseller alanına hazırlanmıģ olan kentsel tasarım projesine esas olmak üzere E:0.90 ve Yençok:16.00 m olarak planlanması talep edilmektedir. Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 95 sayılı meclis kararında; Pelitli Mahallesi G43B01B4C Pafta 85 nolu parselle ilgili Ortahisar Belediyesi plan notlarının 5.1 maddesi doğrultusunda ve Pelitli Belediyesi plan notlarının 5. Maddesi dikkate alınarak hazırlanan kentsel tasarım projesiyle ilgili arazide yapılan incelemede çevredeki yapılaģmalar, havaalanı mania kriterlerine göre yapılan değerlendirmede parsel üzerinde 1 adet, 3 bodrum(iskan edilen 2 bodrum) + 5 normal kat, 1 adet 4 normal kat (iskan edilen 3 bodrum) + 4 normal kat olmak üzere (1 adet 3 bodrum( iskan edilen 2 bodrum) + zemin + 4 normal kat, 1 adet 4 bodrum( iskan edilen 3 bodrum) + zemin + 3 normal kat) 2 adet bina yapılması uygun olacağı tespit edilmiģ olup, Trabzon BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı nın tarih ve 792, tarih ve 1271, tarih ve 1696 sayılı yazılarına istinaden de parsellerin bulunduğu yapı adası yapı nizamının plan değiģikliği ile Y. Ençok: 19.00, E=0.90 olacak Ģekilde düzenlenmesi ve plan notu olarak yürürlükte olan Pelitli Belediyesi plan notlarının 5. Maddesi doğrultusunda hazırlanacak kentsel tasarım projesine göre uygulama yapılacaktır ifadesi iģlenmesi Ģekliyle oy birliği ile kabulüne karar verildi ifadesine yer verilmiģtir. Yapılan değerlendirmede; imar planında yer alan kat yüksekliklerinden daha fazla kat yüksekliği öngören uygulamalar incelendiğinde, Ortahisar plan hükümlerinde yer alan A maddesinde çevredeki yapılaģma ve siluet dikkate alınmasına yönelik hüküm olmasına karģılık, birbirinden bağımsız, uyumsuz herhangi bir siluet kaygısı taģımayan yapılaģma dokusunun oluģtuğu gözlemlenmektedir. Bu Ģekilde üretilen yapı dokusu, kendi içinde modern ve yaģanabilir mekan oluģumuna katkı yapsa da, yapılar arasında plan öngörülerinden daha fazla boģluklar bırakılsa da, yapılar art arda geldiğinden, topografik siluetin bozulmasına sebep olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, münferit kentsel mekan oluģumuna yol açacak uygulamaların, kentsel mekan oluģumuna yönelik plan kararlarının kurgulandığı ve Trabzon BüyükĢehir Belediyesi, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığınca yürütülen tüm kent geneline iliģkin 1/ ile 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı çalıģmaları kapsamında ilçe belediyeleriyle belirlenecek kat rejimi, bina tipolojileri ve kentsel siluet çalıģmaları çerçevesinde değerlendirilmesinin daha doğru bir yaklaģım olacağı mütalaa edilmektedir. KARAR Ortahisar ilçesi, Pelitli Mahallesi, G43B01B4C pafta, 85 nolu parseli kapsayan alanda yapılan ve

19 Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan değiģikliği teklifi yerine meri imar planını uygulanmak üzere teklifin Ġlçe Belediyesine iadesi, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüģtür. Meclise arz olunur Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇĠÇEK Hüsnü AKKAN BaĢkan BaĢkan Yardımcısı Katip Osman Nuri EKĠM Hamit ĠNAN T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU RAPOR NO: TARĠH: DOSYA NO:

20 ĠLGĠ BüyükĢehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı ibareli tarih ve /E.27 sayılı yazı okundu. TALEP Ortahisar ilçesi, Pelitli Mahallesi, G43B01B3B pafta, 74 nolu parseli kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan değiģikliği teklifine iliģkin, Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 91 sayılı kararı, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesine göre iģlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaģıldı. AÇIKLAMA Plan değiģikliğine konu alan özel mülkiyette olup, meri planda Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 yapılaģma koģullarında GeliĢme Konut Alanı, bir kısmı 12m lik yol, diğer bir kısmı ise Park Alanı olarak planlanmıģtır. Yapılan plan değiģikliği ile söz konusu 74 nolu parselin yer aldığı imar adası imar hattında 74 nolu parselin ortasından geçen ada kenarı kaldırılarak, emsali aynı kalmak koģulu ile ilgili parseller alanına hazırlanmıģ olan kentsel tasarım projesine esas olmak üzere E:0.90 ve Yençok: m olarak planlanması talep edilmektedir Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 91 sayılı kararında Pelitli Mahallesi, G43B01B3B pafta, 74 nolu parselle ilgili Ortahisar Belediyesi plan notlarının 5.1 maddesi doğrultusunda ve Pelitli Belediyesi plan notlarının 5. maddesi dikkate alınarak hazırlanan kentsel tasarım projesiyle ilgili arazide yapılan incelemede çevredeki yapılaģmalar, havaalanı mania kriterlerine göre değerlendirme yapılmıģ ve parsel üzerinde 2 adet, 3 bodrum (iskan edilen 2 bodrum) +zemin+ 5 normal kat, 1 adet, 3 bodrum (iskan edilen 2 bodrum)+ zemin+ 4 normal kat olmak üzere 3 adet bina yapılmasının daha uygun olacağı tespit edilmiģ olup, Trabzon BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı nın tarih ve 792, tarih ve 1271, tarih ve 1696 sayılı yazılarına istinaden de parsellerin bulunduğu yapı adası yapı nizamının plan değiģikliği ile Y.ençok:19.00, E=0.90 olacak Ģekilde düzenlenmesi ve plan notu olarak yürürlükte olan Pelitli Belediyesi plan notlarının 5. maddesi doğrultusunda hazırlanacak kentsel tasarım projesine göre uygulama yapılacaktır ifadesi iģlenmesi Ģekliyle oy birliği ile kabulüne karar verilmiģtir. ifadesine yer verilmiģtir. Yapılan değerlendirmede; imar planında yer alan kat yüksekliklerinden daha fazla kat yüksekliği öngören uygulamalar incelendiğinde, Ortahisar plan hükümlerinde yer alan A maddesinde çevredeki yapılaģma ve siluet dikkate alınmasına yönelik hüküm olmasına karģılık, birbirinden bağımsız, uyumsuz herhangi bir siluet kaygısı taģımayan yapılaģma dokusunun oluģtuğu gözlemlenmektedir. Bu Ģekilde üretilen yapı dokusu, kendi içinde modern ve yaģanabilir mekan oluģumuna katkı yapsa da, yapılar arasında plan öngörülerinden daha fazla boģluklar bırakılsa da, yapılar art arda geldiğinden, topografik siluetin bozulmasına sebep olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, münferit kentsel mekan oluģumuna yol açacak uygulamaların, kentsel mekan oluģumuna yönelik plan kararlarının kurgulandığı ve Trabzon BüyükĢehir Belediyesi, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığınca yürütülen tüm kent geneline iliģkin 1/ ile 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı çalıģmaları kapsamında ilçe belediyeleriyle belirlenecek kat rejimi, bina tipolojileri ve kentsel siluet çalıģmaları çerçevesinde değerlendirilmesinin daha doğru bir yaklaģım olacağı mütalaa edilmektedir. KARAR Ortahisar ilçesi, Pelitli Mahallesi, G43B01B3B pafta, 74 nolu parseli kapsayan alanda yapılan ve

21 Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 91 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan değiģikliği teklifi yerine meri imar planını uygulanmak üzere teklifin Ġlçe Belediyesine iadesi, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüģtür. Meclise arz olunur Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇĠÇEK Hüsnü AKKAN BaĢkan BaĢkan Yardımcısı Katip Osman Nuri EKĠM Hamit ĠNAN T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU RAPOR NO: TARĠH: DOSYA NO:

22 ĠLGĠ BüyükĢehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı ibareli tarih ve /E.25 sayılı yazı okundu. TALEP Ortahisar ilçesi, Pelitli Mahallesi, G43B01B2C pafta, 811, 839 ve 840 nolu parselleri kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Plan değiģikliği teklifine iliģkin, Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 96 sayılı kararı, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesine göre iģlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaģıldı. AÇIKLAMA Plan değiģikliğine konu alanlar özel mülkiyette olup, meri planda 811 nolu parselin imar planı değiģikliği sınırı içerisinde olan kısmı Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.95, 839 ve 840 nolu parsellerin imar planı değiģikliği sınırı içerisinde olan kısımlarında güneydeki yapı adası Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.95 ve kuzeydeki yapı adası Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 yapılaģma koģullarında olup GeliĢme Konut Alanı olarak planlanmıģtır. Yapılan plan değiģikliği ile söz konusu 811, 839 ve 840 nolu parsellerin imar planı değiģikliği sınırı içerisinde olan kısımlarının yer aldığı imar adası imar hattında herhangi bir değiģikliğe gidilmeksizin, emsalleri aynı kalmak koģulu ile ilgili parseller alanına hazırlanmıģ olan kentsel tasarım projesine esas olmak üzere Yençok: m olarak planlanması talep edilmektedir. Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 96 sayılı kararında Pelitli Mahallesi, G43B01B2C pafta, 811, 839 ve 840 nolu parsellerle ilgili Ortahisar Belediyesi plan notlarının 5.1 maddesi doğrultusunda ve Pelitli Belediyesi plan notlarının 5. maddesi dikkate alınarak hazırlanan kentsel tasarım projesiyle ilgili arazide yapılan incelemede çevredeki yapılaģmalar, havaalanı mania kriterlerine göre yapılan değerlendirme parsel üzerinde 8 adet, 3 bodrum (iskan edilen 3 bodrum) +zemin+ 5 normal kattan oluģan bina yapılmasının daha uygun olacağı tespit edilmiģ olup, Trabzon BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı nın tarih ve 792, tarih ve 1271, tarih ve 1696 sayılı yazılarına istinaden de parsellerin bulunduğu yapı adası yapı nizamının plan değiģikliği ile Y.ençok:19.00, kuzeydeki yapı adasında E=0.90 güneydeki yapı adasında Y.ençok:19.00, E=0.95 olacak Ģekilde düzenlenmesi ve plan notu olarak yürürlükte olan Pelitli Belediyesi plan notlarının 5. maddesi doğrultusunda hazırlanacak kentsel tasarım projesine göre uygulama yapılacaktır ifadesi iģlenmesi Ģekliyle oy birliği ile kabulüne karar verilmiģtir. ifadesine yer verilmiģtir. Yapılan değerlendirmede; imar planında yer alan kat yüksekliklerinden daha fazla kat yüksekliği öngören uygulamalar incelendiğinde, Ortahisar plan hükümlerinde yer alan A maddesinde çevredeki yapılaģma ve siluet dikkate alınmasına yönelik hüküm olmasına karģılık, birbirinden bağımsız, uyumsuz herhangi bir siluet kaygısı taģımayan yapılaģma dokusunun oluģtuğu gözlemlenmektedir. Bu Ģekilde üretilen yapı dokusu, kendi içinde modern ve yaģanabilir mekan oluģumuna katkı yapsa da, yapılar arasında plan öngörülerinden daha fazla boģluklar bırakılsa da, yapılar art arda geldiğinden, topografik siluetin bozulmasına sebep olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, münferit kentsel mekan oluģumuna yol açacak uygulamaların, kentsel mekan oluģumuna yönelik plan kararlarının kurgulandığı ve Trabzon BüyükĢehir Belediyesi, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığınca yürütülen tüm kent geneline iliģkin 1/ ile 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı çalıģmaları kapsamında ilçe belediyeleriyle belirlenecek kat rejimi, bina tipolojileri ve kentsel siluet çalıģmaları çerçevesinde değerlendirilmesinin daha doğru bir yaklaģım olacağı mütalaa edilmektedir. KARAR Ortahisar ilçesi, Pelitli Mahallesi, G43B01B2C pafta, 811, 839 ve 840 nolu parselleri kapsayan alanda yapılan ve Ortahisar Belediye Meclisinin tarih ve 96 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar

23 Plan değiģikliği teklifi yerine meri imar planını uygulanmak üzere teklifin Ġlçe Belediyesine iadesi, 5216 sayılı yasanın 7(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüģtür. Meclise arz olunur Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇĠÇEK Hüsnü AKKAN BaĢkan BaĢkan Yardımcısı Katip Osman Nuri EKĠM Hamit ĠNAN T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU RAPOR NO: TARĠH: DOSYA NO:

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU MECLİS BAŞKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU MECLİS BAŞKANLIĞINA TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU MECLİS BAŞKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 08.12.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi: 14.10.2016 Birleşim No: 5 Karar No : 587 Oturum : 1 Konusu : Üst Geçide Ġsim Verilmesi BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 14.10.2016 tarihli

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 692 Oturum : 1 Konusu : Ġhale Belediye Meclisi nin 08.12.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 28.11.2016 tarihli

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU RAPOR NO: TARİH: DOSYA NO: İLGİ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen,

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi,

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 130 Oturum : 1 Konusu : Devir BaĢkanlık Makamından havaleli ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.03.2017 tarih ve 23817205-301.01-E.687 sayılı yazı Belediye Meclisinin 14.03.2017

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 02.06.2015 tarih ve 91352717-310-01/1978 sayılı yazı okundu. Maçka

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih, 2016/2559 sayılı teklifi.

Detaylı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı 2013 / 100 meclis toplantısında alınan 100 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 100 : Ġlgi : a) Ġlçe Müftülüğünün 25.04.2013 tarih ve 32692150-215-390 sayılı yazısı. b) Meclisimizin 02.05.2013 tarih ve

Detaylı

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2017 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 08.06.2017 tarih ve 91352717-301.01-E.1463 sayılı yazı okundu.

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 10.09.2015 tarih ve 91352717-310-01/2691 sayılı yazı okundu. Trabzon

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :312 KARAR 312 : Belediye Meclisimizin 04/04/2015 tarih 144 sayılı, 01/06/2015 tarih 213 sayılı, 04/01/2016 tarih 10 sayılı kararlarının iptaline, 1077 ada üzerinde bulunan parsellerle ilgili

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU MECLİS BAŞKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU MECLİS BAŞKANLIĞINA PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU RAPOR NO : 9 KONU : Gelir Tarifesi DeğiĢiklik MECLİS BAŞKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 10.01.2017 tarihli birleģiminde gündeme alınan Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı ibareli

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 370 Oturum : 1 Konusu : Otopark Yönetmeliği Büyükşehir Belediye Meclisi nin 18.04.2015 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli

Detaylı

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18 AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN PARSELLER İLE İMAR PLANI UYUMSUZLUĞUNU GİDERME AMAÇLI 1/2000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİPLAN

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 11 ÖZÜ : 01.12.2016 TARĠH VE 120 SAYILI KARARLA ĠMAR KOMĠSYONUNA SEVK EDĠLEN TAVLA MAHALLESĠ 1980 VE 1981 PARSEL SAYILI TAġINMAZLAR ĠLE ĠLGĠLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANI TADĠLAT

Detaylı

MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1 ÇATAKLI PLANLAMA 2014 Sayfa ĠÇĠNDEKĠLER..2 HARĠTALAR DĠZĠNĠ 2 FOTOĞRAFLAR

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 87 Özü: Serdivan Ġlçesi Esentepe Mahallesi 1/1000 Karar Trh : 01.07.2015 Ölçekli Revizyon Uygulama Ġmar Planı na askı süreci içinde yapılan itirazlar.

Detaylı

MURADİYE(YUNUSEMRE-MANİSA) REVİZYON NAZIM İMAR PLANI ASKI İTİRAZLARI KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU

MURADİYE(YUNUSEMRE-MANİSA) REVİZYON NAZIM İMAR PLANI ASKI İTİRAZLARI KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU MURADİYE(YUNUSEMRE-MANİSA) REVİZYON NAZIM İMAR PLANI ASKI İTİRAZLARI KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU 2017 1. KONUMU Muradiye(Yunusemre-Manisa) Revizyon Nazım Ġmar Planına askı

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat 02/ 03/ 2011 2011 / 44 meclis toplantısında alınan 44 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 44 : Ġlgi : a) ĠĢkar Gıda ĠnĢ. San. ve Tic.Ltd.ġti. Vekili Süleyman YORULMAZ ın 24.01.2011 tarih ve 1561-199 sayılı

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 117 KARAR 117 : Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 14.05.2012 tarih ve 05.462 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Özbek Akkum Mevkii Nazım Ġmar Planı doğrultusunda Belediyemiz Plan ve

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 01/ 06/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.10.00.301..01/46147 sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 01/ 06/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.10.00.301..01/46147 sayılı yazısı. 2012 / 101 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 101 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 101 : Ġlgi : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 01/ 06/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.10.00.301..01/46147

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Eylül Ayı

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :371 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. f) İlimiz Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, tapunun 125 Ada, 1 Parselinde

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 03/ 07/ 2013. Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 03/ 07/ 2013. Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi KARAR 108 : Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi 2013 / 108 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 108 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.12.2014 Karar No : Konu :2014 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 01.12.2011 KARAR NO 65 AMASYA BELEDİYE MECLİS BAŞKANI VE ÜYELER Cafer ÖZDEMİR Kenan ERASLAN Cengiz ERDEM Mehmet ÜNEK Osman

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan Karar No : 41850698.301.05-118 : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 90 Karar Trh : 03.10.2016 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. (Arabacıalanı Mahallesi, 1283 ada, 6 no lu parsel) (PĠN: 6010,34) 2016 YILININ

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 b Konu: Kepez, 27446 ada 1 parsel UİP. 0 2 /1 0

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 1-12.10.1987 ONANLI MEVZİİ PLAN 155 PAFTA 1083 ADA 4-116-117 PARSELLER BLOK EBATLARI BELĠRLENMĠġ OLUP

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, toplam 2.094,00 m² yüzölçümlü

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ HİZMET İCİ YAZIŞMA Kime : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ne Tarih : 19.10.2015 Kimden : İmar ve Şehircilik

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik M üdürlüğü

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik M üdürlüğü T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik M üdürlüğü ASKI İLAN TUTANAĞI Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 410 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ASKI İLAN TUTANAĞI

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ASKI İLAN TUTANAĞI T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ASKI İLAN TUTANAĞI Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 349 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi

Detaylı

U Y G U L A M A İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

U Y G U L A M A İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ U Y G U L A M A İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri ili, Melikgazi

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

BAŞKAN: ALP KARGI KATİP : EMEK ÖZGÜR AKDENİZ : MESUT ÖZKARACALAR

BAŞKAN: ALP KARGI KATİP : EMEK ÖZGÜR AKDENİZ : MESUT ÖZKARACALAR MERZİFON BELEDİYE MECLİSİNİN 02/HAZİRAN/2015 SALI GÜNÜ SAAT 18.00 DE YAPMIŞ OLDUĞU HAZİRAN/2015 AYI OLAĞAN BİRLEŞİMİNDEN ÇIKARTILAN KARAR ÖZETİ ===================================================================

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 41 : 02.06.2017 Tarih Ve 2017 / 30 Sayılı Kararla Ġmar Komisyonuna Sevk Edilen Sümerler Mahallesi 131 Ada 163 Ve 164 Nolu Parsellerle Ġlgili Ġmar Planı Tadilatı Yapılması

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 210 Oturum : 1 Konusu : Doğalgaz Arzı Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 17.05.2017 tarihli ve 91352717-301.01-E.1315 sayılı yazı Belediye Meclisi nin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 235 Oturum : 1 Konusu : Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Belediye Meclisi nin 16.06.2017 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Ulaşım

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No: 29 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : Ġlçemiz, KemalpaĢa Mahallesi, 1223 ada,7 nolu parsel (PĠN: 4260,27) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ üyeler Haluk

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/ 04/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB / sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/ 04/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB / sayılı yazısı. 2012 / 89 Özü 1.ci oturumu / Salı günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 89 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 89 : Ġlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/ 04/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.12.01.00.302.99/665-38604

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI Tarih : 25/01/2016 Karar No : 2016/01 Konu : Kütahya İli, Simav İlçesi, Çavdır Mah. (949 ada 5 no lu parsel) İmar Planı Değişikliği Özelleştirme Yüksek Kurulunca; Özelleştirme

Detaylı

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI YUNUSEMRE (MANİSA) KEÇİLİKÖY MAHALLESİ, 2687 ADA 6 PARSEL E AİT TİCARET ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U H AZI RLAYAN DENGE PLAN ġehġr PLANLAMA OFĠSĠ Hakan ORHAN ġehir Plancısı

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz Belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 337 ND İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun incelenmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, ND

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU RAPOR NO: TARİH: DOSYA NO: İLGİ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen,

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ HAZİRAN 2016 BİRLEŞİM 13 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO 3 KARAR NO 82 ÖZÜ

T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ HAZİRAN 2016 BİRLEŞİM 13 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO 3 KARAR NO 82 ÖZÜ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ HAZİRAN 2016 BİRLEŞİM 13 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 07.06.2016 GÜNDEM MADDE NO 3 KARAR NO 82 ÖZÜ 01.04.2016 TARİH VE 51 SAYILI MECLİS KARARINA (KENTSEL DÖNÜŞÜM İMAR PLANLARINA)

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 01.06.2016 Karar No : 41850698.301.05-101 : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait, Tapunun Sille Mahallesi 42323 ada 6 parsel nolu gayrimenkulün,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü t EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-/ b S b 'ıs Konu: Muratpaşa Güzeloba 13107 ada 3,4,5

Detaylı

T.C. RĠZE BELEDĠYE BAġKANLIĞI Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları

T.C. RĠZE BELEDĠYE BAġKANLIĞI Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları T.C. RĠZE BELEDĠYE BAġKANLIĞI Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı ları Tarih : 16.10.2015 No : 2015-10-16 Toplantı Yeri : Rize Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Toplantı

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İLGİ:a)10.12.2010 tarih ve 49 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b)24.12.2010 tarih 993-12960 sayılı

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : 25.12.2015-252 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : 25.12.2015-6048 ĠZMĠR

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 24.06.2016 Kararın Nosu : 68 Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin İmar Komisyonu' nun 22.06.2016 tarih ve

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 95 Özü: Adapazarı-Tepeören (Kuzey) Yenileme Karar Trh : Enerji Ġletim Hattının Plan Tadilat teklifi. (PĠN: 4260,6) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Haluk Uğur DAĞISTANLI, Hüseyin

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Konu: Güzeloba 8490 ada 9 parsel ve çevresi hk. öcv0&2014 BAŞKANLIK

Detaylı

ISPARTA BELEDİYESİ 2017 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ

ISPARTA BELEDİYESİ 2017 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ ISPARTA BELEDİYESİ 2017 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ KARARIN KARAR ÖZETİ TARİH VE SAYISI 06.10.2017-194 Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından, Isparta İli Merkez Sınırları İçerisinde

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :249 KONUSU: 2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi r) İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkiinde yer

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

T.C. A N TA LY A BÜ YÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve ŞelıircÜik Dairesi Başkanlığı BA ŞKANLIK M A K A M IN A

T.C. A N TA LY A BÜ YÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve ŞelıircÜik Dairesi Başkanlığı BA ŞKANLIK M A K A M IN A Antalya Büy-Okşelıir BeieOiyfi» Planlama Şııbe f/ooıirlyöy Sayı 90852262-301 03-E?357 Tarih 22.08 2017 Dosya Numarası' 20'7 -im ö5o T.C. A N TA LY A BÜ YÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve ŞelıircÜik Dairesi

Detaylı

Üsküdar İmar Planı Revziyonuna ait Arazi Eğim Analizi ve Topoğrafya Yapı İlişkisi

Üsküdar İmar Planı Revziyonuna ait Arazi Eğim Analizi ve Topoğrafya Yapı İlişkisi Üsküdar İmar Planı Revziyonuna ait Arazi Eğim Analizi ve Topoğrafya Yapı İlişkisi A-Giriş Üsküdar İmar Planı Revziyonuna ait Arazi Eğim Analizi ve Topoğrafya Yapı İlişkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı 5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih, 2017/20063

Detaylı