SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor"

Transkript

1 Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre 1 EE 31 plakalý otomobilin lastiðinin patlamasý nedeniyle þoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karþý þeride geçti. Otomobil önce Murat Ýstanbullu'nun (5) kullandýðý kamyonla, ardýndan da Necmettin Damar (51) idaresindeki TIR'la çarpýþtý. DA Kadýnlarýn kýyafetine bakarak toplumda yanlýþ tartýþmalar yapýlýyor 0 MART 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Hak-Ýþ Kadýn Komitesi tarafýndan düzenlenen 4. Kadýn Emeði Buluþmasý Ankara'da yapýldý. Programa; Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve HAK-ÝÞ Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu, Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrýverdi... DA Gazetemiz denetlendi SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Banu Gündemir DE "Kadýn haklarý konusunda somut adým atýlmýyor" Sayfa 4DE Turgay'a ceza kapýda Çorum belediyespor'a sezon öncesi büyük umutlar ile transfer edilen ve ligde geride kalan 25 hafta da sadece bir gol atan Turgay, geçtiðimiz Cumartesi günü Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda oynanan ve Çorum belediyespor'un 0-3 maðlubiyeti ile biten karþýlaþma sonrasýnda, maç... "13 yýldýr havaalaný dediler havamýzý aldýk" Eczacý iþadamý Þükrü Günaydýn geçtiðimiz hafta sonu MHP Parti binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýna milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. 11 De 3 DE Ziraat Odalarý temsilcileri seçildi Ziraat Odalarý Çorum Ýl Kongresi geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirildi. Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Toplantý Salonu'nda düzenlenen genel kurulda tek liste yer aldý. Kongreye Ziraat Odasý Ýl Baþkaný Mehmet Sayan, ilçe baþkanlarý, üyeler ve delegeler katýldý. Kongrede ilk olarak divan belirlendi. Divan Baþkanlýðýna Davut Saygý, baþkan yardýmcýlýðýna Cevat Þahin ve katip üyeliðe ise Kerim Sargýn getirildi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan kongrede... DA Muhasebeciler Haftasý nedeniyle Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) tarafýndan Anitta Otel'de Gala Yemeði ve plaket töreni düzenlendi.programa Vali Ahmet Kara, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler ve Yeminli Mali Müþavirler Odalarý Birliði (TÜRMOB) Genel Sekreter Halil Ýbrahim Aþgýn, Erbakan'ý anlattý Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi "Tarih Konferanslarý"na devam ediyor. Konferanslarýn bu seferki konusu "Prof. Dr. Necmettin Erbakan" oldu. "Prof. Dr. Necmettin Erbakan"ý Milli Görüþ konusunda doktora çalýþmasý yapan Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Halil Ýbrahim Aþgýn anlattý. Okulun konferans salonunda gerçekleþtirilen programýnýn açýlýþ konuþmasýný Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr yaptý.tarih Konferanslarýndan üçüncüsünü düzenlediklerini dile getiren Hüseyin Kýr... Yücel Akdemir, Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Ýl Defterdarý Ali Sormaz, Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak, bazý daire müdürleri, muhasebeciler ve çok sayýda davetli katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým yaptý. 5 De Sami Çam'dan miting gibi aday adaylýðý açýklamasý Türk Büro Sen eski Ýl Baþkaný Sami Çam düzenlediði basýn toplantýsýyla MHP'den milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Ýlk olarak PTT önünde toplanan kalabalýða hitap eden Sami Çam, " Haziran seçimlerini ülkemiz ve Çorum'umuz için... 3 DE DE "Toplumun geliþmesinde sivil toplum kuruluþlarýnýn katkýsý büyüktür" 2 DE TÜMSÝAD proje yazma ekiplerini oluþturdu 2 DE

2 HABER 2 "Toplumun geliþmesinde sivil toplum kuruluþlarýnýn katkýsý büyüktür" YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel - kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO: ÇORUM TEL:(034) ) SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No : AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Eðitimciler Birliði Sendikasý (Eðitim Bir Sen) Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil'i ziyaret etti. Üniversiteden ziyaret hakkýnda yapýlan yazýlý açýklamaya göre Üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalarý yakýndan takip ettiklerini belirten Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Eþkil, Eðitim Bir Sen olarak insanlýðýn doðru deðerleri benimsemesi için üzerlerine düþen görevi yerine getirme gayreti içerisinde olduklarýný ifade Yýl: Sayý: MART PAZARTESÝ 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 0 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : ederek Üniversite ile iþbirliði içerisinde eðitim, araþtýrma, panel yapma noktasýnda her zaman hazýr olduklarýný vurguladý. Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn ziyaretinden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Eþkil, Üniversitedeki memnuniyet verici geliþmeleri yakýndan takip ettiklerini dile getirerek Rektör Alkan'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Üniversite hakkýnda bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan, toplumun geliþmesinde çok önemli bir role sahip olan sivil toplum kuruluþlarýný, Üniversitenin en önemli paydaþlarýndan biri olarak gördüklerini kaydederek, üniversitelerin eðitim faaliyetlerinin yaný sýra yürüttüðü Ar-Ge çalýþmalarý ile stk, özel sektör ve kamuyla çok daha yakýn iþ birliðine geçmesi gerektiðine dikkat çekti. Rektör Alkan Eðitim Bir Sen ile de her alanda her türlü iþ birliklerine açýk olduklarýný dile getirerek yaptýklarý baþarýlý çalýþmalardan dolayý teþekkür etti. TÜMSÝAD proje yazma ekiplerini oluþturdu TÜMSÝAD Çorum Þubesi bünyesinde baþlatýlan proje eðitimleri devam ediyor. Bu kapsamda AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloðu-IV hibe programý kapsamýnda açýlan baþlýk altýndaki proje konularý daha önce proje döngü yönetimi eðitimini alan ve bilgilendirme toplantýsýnýn ardýndan kayýt yaptýran 1 kiþinin katýlýmýyla yapýldý. TÜMSÝAD'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamada toplantýnýn Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi Eþ Baþkaný Mehmet Aydýnkal koordinasyonunda yapýldýðý ifade edildi. Hibe programý kapsamýnda açýlan çevre, enerji, tüketicinin ve saðlýðýn korunmasý, adalet, özgürlük ve güvenlik, iþ kurma hakký ve hizmet sunumu serbestisi, bölgesel politika ve yapýsal araçlarýn koordinasyonu, iþletme ve sanayi politikasý, tarým ve balýkçýlýk, eðitim konularý hakkýnda bilgilendirmelerin yapýldýðý toplantýda ilgi alanlarýna göre daðýtýmlarýn yapýlarak proje konusunda proje yazma ekiplerinin oluþturulduðu belirtildi. TKDK, Ýskilip'te IPARD-2'yi anlattý Türkiye Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar kurum uzmanlarý ile birlikte Ýskilip'te bir dizi ziyaretlerde bulundu. TKDK Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada ziyaretler hakkýnda bilgi verildi. Açýklamaya göre ilk olarak TKDK yetkilileri ile Ýlçe Kaymakamý Þuayib Gürsoy toplantý yaparak Ýlçede uygulanan projeler ve bundan sonra uygulanmasý planlanan projelerle ilgili görüþ alýþveriþinde bulundular. Heyet daha sonra Ýskilip Ziraat Odasý Baþkanlýðýna yeniden seçilen Kamil Akdoðan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.tkdk heyeti ardýndan Ýskilip Yerel Kalkýnma Derneði Yönetim Kurulu Üyeleriyle Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü toplantý salonunda bir araya geldi. Toplantýda Ýskilip Ýlçesi Yerel Kalkýnma Stratejisini uygulayacak olan Yerel Eylem Grubu üyelerine, TKDK tarafýndan, 2 Ocak 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafýndan onaylanan ve IPARD-2 olarak tanýmlanan programla ilgili yürütülen çalýþmalar, prosedür hazýrlýklarý ve Avrupa Komisyonunun yetki devri için vereceði akreditasyonlar hakkýnda bilgiler verildi.ziyaret ve toplantýlara TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ile birlikte Proje Baþvuru Yönetimi Birim Amiri Ahmet Kuyulu, Ödeme Talep Ýþlemleri Birim Amiri Aytekin Deniz ve Kýdemli Ödeme Talep Uzmaný Bayram Aslan'da katýldý. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 04:30 Güneþ : 05:5 Öðle : 11:5 Ýkindi : 15: Akþam : 1:4 Yatsý : 1:0 Bir þehirde yaþýyorum, Bütün insanlarý mahzun bir þehirde Babamýn üç aylýk þehit maaþý, Annem aylarý hesap eder parmaklariyle. Bir þehirde yaþýyorum, Minarelerinde durmadan ezan okunur. Annem beþ vakit namazýnda, Allaha þükreder durur. Bir þehirde yaþýyorum; Beni herkes tanýr, herkes tanýr. Ekmek paramý kendim kazanýyorum Kuþlar benimle beraber uyanýr. Fethi Giray AJANDA Bað budama ve Kalem Aþýsý zamaný - Suruç'ta Dünyanýn 5. -büyük su tüneli açýldý. (2014) Ýbâdetin en kýymetlisi, nefse uymamaktýr.ebû Zer-i Gýfârî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri Yaþadýðým Þehir HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,21 2,254 EUR 2,440 2,41 STERLiN 2,440 2,41 JPY YENi 2,11 2,151 SAAT: 1.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn...1 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta Alo Jandarma...15 Elektrik Arýza...1 Su Arýza...15 Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma... Özel Elitpark Hastanesi...221

3 HABER 3 SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Muhasebeciler Haftasý nedeniyle Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) tarafýndan Anitta Otel'de Gala Yemeði ve plaket töreni düzenlendi. Programa Vali Ahmet Kara, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler ve Yeminli Mali Müþavirler Odalarý Birliði (TÜRMOB) Genel Sekreter Yücel Akdemir, Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Ýl Defterdarý Ali Sormaz, Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak, bazý daire müdürleri, muhasebeciler ve çok sayýda davetli katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým yaptý. Daha sonra konuþan Ýl Defterdarý Ali Sormaz, Türkiye'de mali müþavirliðin 25 yýllýk bir geçmiþi olduðunu söyledi. Sormaz, "Ýlk zamanlar iþletmeler mali müþavirleri yönetirlerdi. Ama þimdi mali müþavirler iþletme sahiplerini yönlendirir hale geldi. Ýlimizde vergiyi ve muhasebeyi farkýndalýk yaratarak çeþitli etkinliklerle anlatmaya çalýþtýk. Umarým amaçladýðýmýz farkýndalýðý en iyi þekilde vatandaþlarýmýza anlata bilmiþizdir" dedi. TÜRMOB Genel Sekreter Yücel Akdemir ise "Saygýnlýðýmýz her gecen gün kat kat fazlasýyla artýyor. Bunda en büyük payý oda baþkanlarýmýz alýyor. Geçtiðimiz günlerde vergi haftasý kutlandý. Þimdi ise muhasebe haftasý kutlanýyor. Ben her iki haftamýzý kutluyor emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi. Vali Ahmet Kara da konuþmasýnda "Ýnsanýn içinden nereden nereye demek geldiðini söylemek geliyor. Devletimiz eskiden olduðu gibi þimdide insanla iç içedir" þeklinde kaydetti. Kara, "Yeni kurulan kurumlarýmýz bugün devletin ortak yöneticisi durumunda gelecekte bu yönetim yerine yönetiþim olacaktýr. Bizler her zaman sivil toplum örgütlerini önemsiyoruz. Çalýþmalarýmýzda sivil toplum kuruluþlarýnýn da fikrini alýr hale geldik. Ýlerde hep birlikte devletimizi ilerilere taþýyacaðýz" dedi. Konuþmalarýn ardýndan yeni ruhsat alan muhasebecilere, meslekte 25 yýlýný dolduranlara, staj sýnavýný kazanan adaylara ve 2013 yýlýnda en çok vergi veren ilk 5 üyeye belgeleri protokol tarafýndan verildi. Program yemeðin ardýndan sona erdi. Yýlmaz MERT "Toplumsal kalkýnmanýn yolu muhasebe kayýtlarýnýn doðru tutulmasýndan geçer" Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, TÜRBOM'ün geniþ bir aile olduðunu söyledi. Muhasebeciler Haftasý nedeniyle yapýlan programda konuþan Muzaffer Yýldýrým, "Muhasebe bir toplumun temeli bir toplumda muhasebe ne kadar saðlýklý olursa bir toplumun geleceði o kadar saðlam tayin eder. Toplumsal barýþýn aletin, toplumsal kalkýnmanýn yolu muhasebe kayýtlarýnýn doðru tutulmasýndan geçer. Bu anlamda muhasebecilik mesleði bir kariyer mesleðidir. Kayýt ve belge düzeninin olmadýðý yerlerde belirsizlik, rüþvet, karanlýk iþler, siyasal kirlenme, kurumsal yapýnýn çökmesi yolsuzluk olaylarý kaçýnýlmazdýr. Ticari hayatýn kalbinde ekonominin kalbini tutan muhasebecilerdir. Meslek yasamýzý hayata geçirirken, elle defter tutmaktan, Bilgisayara geçerken tek düzeni öðrenirken, enflasyon düzeltmesini baþarýyla uygularken, e beyan ve bildirimlerde örnek olurken, yenilikçi yanýmýzla hep beraberdik. Þimdi daha büyük hedefi baþaracak olmanýn tarihi eþiðindeyiz. Bu hedefimizin adý kurumsallaþma, geleceðimizi garanti altýna almanýn yolu, güçlerin nasýl birleþtirileceðini atýlacak adamlar meslek mensubunun kendi kurumsal þirketini kurmasý için izlenecek stratejiler, çünkü neler yapabileceðimizi meslek geliþimi ve deðiþimi yaratacak fýrsatlarý ancak birlikte konuþarak kararlaþtýrabiliriz. Deðerli meslektaþlarým meslek mensuplarý olarak bizlerin en üst seviyede mesleki bilgiye sahip, sosyal sorumluluk bilincinde etik deðerlere baðlý, ücret konusunda deðil daha kaliteli hizmet sunumunda rekabeti benimsemiþ güvenilir ve saygýn meslek mensubu kalitesini oluþturmak hedefine ulaþmak için mesleki iliþkilerimizde asgari etik ilkelere uymamýz gerekmekte olduðunu hatýrlatmak isterim. Saygýn meslek mensubu profilini geliþtirmek için gecemizi gündüzümüze katýp çalýþýyoruz. Yunus Emre'nin paylaþtýðýn senindir. Biriktirdiðin deðil felsefesi ile üreten çalýþan iðneden ipliðe tüm ekonominin can damarlarý elinde tutan tüm meslektaþlarýmýzýn ve stajyerlerimizin 1- Mart Muhasebe Haftasýný kutluyorum" þeklinde kaydetti. Yýlmaz MERT Muzaffer Yýldýrým Rektör Alkan, Rumi Bekiroðlu'nu kutladý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Konu hakkýnda üniversiteden yapýlan açýklamaya göre AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'da istiþareye açýk bir siyaseti ve üniversiteleri çok önemsediklerini söyleyerek Ýlin tüm paydaþlarýyla ortak istiþarenin önemli olduðunu söyledi.av. Rumi Bekiroðlu, Rektör Alkan'ýn Üniversite adýna yaptýðý çalýþmalarý ve bu çalýþmalarýn getirdiði olumlu geliþmeleri yakýndan takip ettiðini dile getirerek, yapýlan çalýþmalarýn övgüye ve takdire deðer olduðunu ifade etti ve Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a baþarýlar diledi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise Üniversitenin Ýlin tüm paydaþlarý ile farklý pek çok alanda iþbirlikleri yaptýðýný ifade ederek yapýlan yatýrýmlarda hükümetten çok büyük destekler alýndýðýný ve çalýþmalarýn hýz kesmeden devam edeceðini belirtti. Alkan, Av. Rumi Bekiroðlu'na yeni görevinde baþarýlarak dileyerek hayýrlara vesile olmasýný diledi. Ziyarette AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Aslan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan da hazýr bulundular. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapýlacaðý ifade edildi.yapýlan açýklamaya göre kesintilerin gerçekleþtirileceði gün saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda Alaca ilçesine baðlý Küre köyü tarihinde saatleri arasýnda: Çorum Merkeze baðlý Bahabey Caddesi No:3 civarý, Esnafevleri 5.,., 13. ve 14. Sokaklar tarihinde saatleri arasýnda: Çorum Merkeze baðlý Ovasaray, Kayý, Çalkýþla, Mühürler, Türkayþe, Teslim köylerine ve Çalkýsla Köyü Ýçme Suyu, Ömer Çelenlý T.Sulama, Kadir Göçmen Tarýmsal Sulama'ya tarihinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesine baðlý Hacýhamza köyü tarihinde saatleri arasýnda: Hacýhamza köyü ve Pelitcik Köyüne baðlý Çartlaklar Mahallesi." Memur Sen'den Tezel'e tepki! Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý bazý basýn yayýn organlarýnýn Memur Sen'i hedef alan haberleriyle ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada, "Paralel medya kronikleþen ve tedavisi imkânsýz hale gelen gerçek dýþý haberlerine devam ediyor. Yetmiyor çakma uzmanlara yaptýrdýðý tetikçilikle Memur Sen'i hedef alarak ahlak kaybýnýn büyüklüðünü ortaya koyuyor" dedi. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Saatcý, "Millet Gazetesi ve yazarý Ali Tezel, toplu sözleþmeyi deðersizleþtirme yöntemini kullanarak Memur Sen'e dil uzatmaya, Memur Sen'i karalamaya yelteniyor. Maksatlý haberleriyle durduðu yer ve niyeti açýkça belli olan Millet Gazetesinin, toplu sözleþme hakkýnda gündeme getirdiði konular, yaptýðý haberler tamamen asýlsýz, çakma uzman Tezel'in kaleme aldýðý yazýsý tümüyle yalandýr. Hatta Tezel sadece yalancý deðil, Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ Toplu Sözleþmenin hükümlerinden de bihaber cehaletle tetikçilik yapmaktadýr. Tezel iddiasýnda "2015 yýlýnda memur enflasyon farký alamayacak" ifadesini kullanarak kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarýndan dahi haberinin olmadýðýný gözler önüne seriyor" dedi. Gerçek olan Toplu Sözleþme Hükmü hakkýnda açýklamada bulunan Saatcý, "Memur Sen Konfederasyonu olarak, 2. Dönem Toplu Sözleþmelerinde; 2014 yýlý için kamu görevlileri arasýndaki maaþ dengesizliðinin giderilmesi, düþük maaþlý kamu görevlilerine daha yüksek oranlý maaþ artýþý, emekli maaþý ve ikramiyesinde daha yüksek tutarlý artýþ saðlanmasý hedeflerini benimsedik yýlý içinse (ilk altý ay için yüzde 3 ikinci altý ay için yüzde 3 olmak üzere) yüzdelik zam ve enflasyon farký çerçevesinde Ahmet Saatçi toplu sözleþmeyi mutabakatla sonuçlandýrdýk. Memur Sen'e yönelik karalama kampanyasýnda izan, insaf, ahlak ve gazetecilik ilkelerinden ne kadar uzaklaþtýðýný itiraf edenlerin söylediklerinin aksine 2014 yýlýnda alýnan taban aylýk zammýyla, maaþlar arasýndaki makas daraltýlýrken, emekli maaþý ve emekli ikramiyesine mahsus yüksek oranlý artýþ saðladý. 2015'de ise yüzdelik zam (3+3) ve enflasyon farký esas alýndý. Amaç baðcýyý dövmek deðil, üzüm yemekse Ali Tezel'in ve Millet Gazetesinin yok saydýðý Resmi Gazete'de yayýnlanan Toplu Sözleþme Hükmünü 14 Aðustos 2013 tarih ve 235 sayýlý Resmi Gazete'de görmeleri mümkündür" diyerek açýklamasýný tamamladý.

4 HABER "Kadýnýn El Emeði" sergisi açýldý Ticaret ve Sanayi Odasý Kadýn Giriþimciler Kurulu ile Mikrokredi Çorum Þubesi ortaklýðýnda organize edilen "Kadýnýn El Emeði" sergisi geçtiðimiz hafta sonu açýldý. Eski Tekel binasýnda ki kermesin açýlýþýna Vali Ahmet Kara ve eþi Mesude Kara, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný J. Kd. Alb. Ahmet Çelik ve eþi Leyla Çelik, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Çorum TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Yasemin Kepçeli, Mikrokredi Çorum Þube Müdürü Dilek Görkem Günlü ve çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþ kurdelesini protokol eþleri tarafýndan kesildiði kermeste mikrokrediden yararlanarak iþyeri açan kadýn giriþimcilerin ürünleri bulunuyor. 4 gün boyunca açýk kalacak kermesi gezen Vali Ahmet Kara ve beraberindekiler, tek tek tüm stantlarý inceleyerek, kadýnlardan ürünler hakkýnda bilgi aldýlar.uður ÇINAR Zübeyde Ürünoðlu Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Kadýnlar Komisyonu Baþkaný Zübeyde Ürünoðlu, "Kadýnsýz verilen bir kavganýn da kadýnsýz yutulan bir lokmanýn da eksik olduðu bilinmelidir" dedi. Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle yazýlý açýklama yapan Zübeyde Ürünoðlu, her Mart'ta, kadýnlarýn sorunlarý ve bu sorunlarýn çözümüne yönelik talep ve önerilerin kadýn-erkek toplumun her kesimi tarafýndan dillendirildiðini ancak sorunlarýn çözüme kavuþturulamadýðýný belirtti. Sorunlarýn müzmin çözümsüzlük sarmalýnda kýsýr döngüde kalmasý farklý kesimlerin konuyu ajitasyon diline çevirerek yaraya tuz mesabesindeki deðerlendirmelerin meselenin uç noktalara kaymasýna sebep olduðunun altýný çizen Zübeyde Ürünoðlu, "Kadýna dair sorunlarýn seküler bir mantýkla materyalist bakýþ açýsýyla imajlar 4 "Kadýnlarýn katýlmadýðý bir mücadelede yutulan lokma eksiktir" üzerinden deðerlendirilmesi konunun tüm boyutlarýyla ele alýnmasýna engel olmaktadýr. Kapitalizmin tüketimi özendirmek üzere kurguladýðý ve toplumun her kesimine örnek olarak sunduðu, bilinçaltý mesajlarýyla desteklediði modern rol-model kadýn tipi muteber kadýn tipini teke indirgeyerek toplumun büyük bir kýsmýný yok saymýþtýr. Çalýþan emekçi kadýnlarýn yaný sýra Anadolu'da kendi mümbit ocaðýnda mazbut hayatýný yaþayan kadýnlarýn da sorunlarýnýn soruna dahil edildiði, eþine yoldaþ, evlatlarýna sýcak kucak, sosyal potansiyeli nakýþ nakýþ iþleyen, geleceði ocaðýndan ihya eden toplumun her kesimindeki kadýnýn çözüm bekleyen sorunlarýna duyarlýlýk gösterecek bir toplum bilincine ihtiyaç bulunmaktadýr.saðlýklý bir toplumsal yapýlanma, güven veren insani iliþkiler, insan insanýn kurdu deðil; yurdu olduðu huzurlu bir toplum için kadýnlar hayatýn her alanýnda aktif rol almalý, kendi tabiatlarý, yaratýlýþtan getirdikleri hasletleri doðrultusunda yönetimin de, üretimin de, eðitimin de, örgütlenmenin de içinde yer almalýdýr. Kadýnsýz verilen bir kavganýn da kadýnsýz yutulan bir lokmanýn da eksik olduðu bilinmelidir. Kadýna sadece aile içinde rol biçmek, kabiliyetlerinden toplumu mahrum etmek, çalýþma hayatýnda sadece tek taraflý alan açmak onun þefkat ve kuþatýcýlýðýndan bireyleri mahrum etmektir. Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü, kadýnlarýn sorunlarýna odaklanma açýsýndan bir fýrsat olarak görürken, kadýnlarý ve sorunlarýný adeta bir güne hapseden anlayýþý da saðlýklý bulmadýðýmýzý ifade ediyor; baþta kadýn çalýþanlar olmak üzere bütün kadýnlarýn Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü, sorunlarýnýn çözümüne vesile olmasý temennisiyle kutluyoruz" ifadelerini kullandý. "Kadýn hak ve özgürlükleri konusunda kaygý duyuyoruz" CHP'li kadýnlar Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle düzenlenen basýn açýklamasýnda bir araya geldiler. CHP Ýl Baþkanlýðýnda yapýlan programda ilk olarak CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru konuþtu. Türkiye'de son yýllarda kadýn olmanýn baþlýbaþýna sorun halini aldýðýný kaydeden Melda Özüdoðru, "Neden mi? Ülke yönetiminde söz sahibi olanlar kadýný toplumdan nasýl soyutlarýz eve nasýl kapatýrýz onun hesabýný yapýyorlar. Bir bakan çýkýyor kadýnýn sadece annelik kariyeri olduðunu yine bir etkili aðýzdan kadýn topluluk içinde kahkaha ile gülmeleri doðru deðildir diyor. Yine en etkili aðýzdan kadýn ile erkeði ayný konuma getiremezsiniz buna benzer ve daha da kadýný küçülten aþaðýlayan toplumdan soyutlayan çabalar son yýldýr artarak devam ediyor" dedi. Devlet yönetiminde etkin olan kiþilerin sözlü beyanlarýnýn toplumlarýn kadýna bakýþ açýsýný belirlediðini ifade eden Melda Özüdoðru, "Bu gün Türkiyemiz'de kadýna yönelik vahþet korkutucu boyutlara ulaþtý nedeni ise kadýnýn bedeni giyimi kuþamý çalýþýp çalýþmayacaðý ne kadar eðitim alacaðý niþanlýsýyla yolda nasýl yürüyeceði kaç çocuk yapacaðý gibi kadýnýn kendi özgür iradesiyle vereceði kararlarýn baþkalarý tarafýndan belirlenmesi ve dayatýlmasýdýr. Bu dayatmalardan cesaret bulan ortaokulda müdür yardýmcýsý bir bayan öðretmen o kadar ileri gidiyor ki erkek öðrencileri mini etek giyen kýz öðrencileri rahatsýz etmeleri konusunda örgütlüyor bu Türk toplumunun ne hale geldiðinin en acý örneðidir" ifadelerini kullandý. CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Firdevs Yalçýn ise konuþmasýnda, " Martlar kadýnýn örgütlenme ve eþit yaþam hakký için dünyanýn her yerinde her þehrinde kadýnýn mücadele, özgürleþme ve dayanýþma günüdür. Bir ülkede hukukun üstünlüðü yoksa gerçek demokrasi yoksa insan haklarý da yoktur kadýnýn özgürce yaþam hakký da yoktur. Kadýn cinayetleri konusunda bazý zihniyetlerin duyarsýzlýðýný hepimiz biliyoruz. Kadýnlarý ikinci sýnýf gören bir zihniyet ülkemizde egemen olmaya baþlamýþtýr. Kadýn hak ve özgürlükleri konusunda hepimiz kaygý duymaktayýz" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL "Kadýn haklarý konusunda somut adým atýlmýyor" Türk Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Banu Gündemir "Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Kadýný en önemli deðeri olarak gören, Bin yýldýr kadýna verdiði deðer ile bugünlere gelen bir medeniyetin mirasçýsý bir toplumda bu tür olaylarýn meydana gelmesi hazin vericidir. Bu anlamda kadýnlar için yapýlmasý gereken bir þey varsa o da toplumun geldiði bu hale bir çözüm aramaktýr. Bin yýllýk deðerlerin nasýl yozlaþtýrýldýðýný sorgulamak ve bunun önüne geçmektir. Sorun ancak böyle çözülecektir" dedi. Toplumsal hayatta böylesine sýkýntý yaþayan kadýnlarýn ne yazýk ki çalýþma hayatýnda da binbir zorluklarla çalýþmaya mecbur býrakýldýklarýný kaydeden Banu Gündemir, "Kamuda görev yapan kadýn sayýsýnýn en fazla olduðu Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý kurum ve kuruluþlarda yoðun iþ yükü, þiddet, sonu gelmeyen nöbetler kadýnlarýmýz için çalýþma hayatýný zorlaþtýrmaktadýr. Üniversite hastanelerinde eþ durumu tayininin olmamasý aileleri parçalamakta, sosyal hizmetlerde görevli kadýnlarýmýz ise özlük ve sosyal haklarýndaki mahrumiyetleri katlanýlamaz bir boyuta ulaþmýþtýr. Lafa gelince annelik üzerinden sözlerin en süslülerini söyleyen hükümetin aile paketinde memur annelerin haklarý ile ilgili düzenlemeyi TBMM'de hala yasalaþtýrmayarak bekletmesi kabul edilemezdir" ifadelerini kullandý. Türk Saðlýk-Sen olarak yaptýklarý araþtýrmaya göre ebe ve hemþirelerin yüzde 0'inin çalýþtýklarý kurumlarda kreþ olmadýðýný belirttiklerini kaydeden Gündemir, "Bu eksikliðin giderilmesi yönünde çabalar beklerken bir genelge yayýnlanarak adeta geçiþtirilmesi kabul edilemezdir. Burada daha da katlanýlmaz olan malum-sen'in genelge ile kreþ sorunun çözdük diye yine müjdeler vermesidir. Onlarda iyi bilmelidir ki kreþle ilgili bir genelge 200'de de yayýnlanmýþtý. Genelge sorunu çözseydi þimdiye kadar hastanelerde yüzlerce kreþ Banu Gündemir yapýlmasý gerekirdi. Kýsacasý kadýn çalýþanlarýn haklarý açýsýndan da vaade, kuru lafa karnýmýz toktur. Ýcraat görmek ve sorunlarýn çözümü için somut adýmlar istiyoruz. Türk Saðlýk Sen olarak kadýnlarýmýzýn kamu hayatýnda yaþadýðý sorunlarýn çözülmesi için de 13 Martta bir günlük iþ býrakma eylemi yapýyoruz. Tepkimizi ve taleplerimizi dile getireceðimiz bu eyleme tüm kadýn çalýþanlarý da bekliyoruz. Türk Saðlýk Sen olarak kadýnlarýmýzý sendikal mücadelemize ortak olmaya çaðýrýyor ve güçlü ailemizde sorunlarýný çözmek için bir arada bulunmalarýný istiyoruz" diye belirtti. Halk-Lis Çorum'da teþkilatlandý Cumhuriyet Halk Partisi'nin lise kolu olan Halkçý Liseliler (Halk-Lis) Çorum'da teþkilatlandý. Halk- Lis'ten konu hakkýnda yapýlan açýklamada ilk toplantýnýn cumartesi günü yapýldýðý ve yönetim kurulunun oluþturulduðu ifade edildi. Toplantýda belirlenen yönetim kurulunda þu isimler yer aldý: "Yýldýrým Ateþ, Sinem Karataban, Fatih Þanal"

5 TEK "Barýþ'a herkesin katký vermesi gerek" HABER 5 Salim Uslu Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kanal ekranlarýnda yayýnlanan Mehmet Acet'in koordinatörlüðünü yaptýðý "Ýskele Sancak" tartýþma programýna konuk oldu. Çözüm Sürecinin deðerlendirildiði programa, HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, BDP Eski Milletvekili Yeþiller ve Sol Gelecek Partisinin Kurucusu Ufuk Uras, Dicle Üniversitesinden Doç. Dr. Vahap Coþkun, Yazar Enver Sezgin katýldý. Salim Uslu programda yaptýðý deðerlendirmede AK Parti'nin ileriye yönelik ortaya koyduðu görüþ ve niyetlerinin attýðý adýmlarýn toplum tarafýndan kabul gördüðünü söyledi. Salim Uslu yaptýðý açýklamada, "Ben Toplu sözleþmeciyim. Birçok müzakerelere katýldým.bu müzakerelerde taraflardan bir tanesinin koþullarla masaya oturmasý masayý önceden týkar. Türkiye'de Barýþ Sürecine ihtiyaç var. Akan kanýn durdurulmasý gerekir. Türkiye'de çok acýlar yaþandý ve bu acýlarýn sona ermesi gerekiyor. Toplumda bu süreci kabullenmiþtir. Nitekim seçim sonuçlarýna baktýðýnýz zaman 30 yýldýr devam eden bir kirli savaþý durdurmak konusunda AK Partinin ileriye yönelik ortaya koyduðu görüþ ve niyetleri attýðý adýmlar toplum tarafýndan kabul görmüþtür Genel seçimleri, 2014 yerel seçim ve Cumhurbaþkanlýðý seçim sonuçlarý toplumun sürece yönelik atýlan kararlý ve riskli adýmlarý kabul ettiðini göstermektedir. Güvensizlik yerine güveni inþa etmek gerekiyor. Çözümün taraflarýnýn güven verici adýmlarý atmasý gerekiyor. Bu konuda AK Parti 2002'den beri sürekli adýmlar atmýþtýr. Olaðanüstü Hali kaldýrdýk. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve Özel Yetkili Mahkemelerin kaldýrdýk. Milli Güvenlik Kurulu'nun sivilleþmesi, Askeri Yargýnýn Yetki Alanýnýn Daraltýlmasý, EMASYA Protokolünün Kaldýrýlmasý, "Kýrmýzý Kitap" tan irtica adý altýnda kendi milletini tehdit olarak algýlayan hükmün çýkarýlmasý, Darbeye dayanak teþkil eden TSK Ýç Hizmetler Kanunu'nun 35. Maddesinin kaldýrýlmasý, 12 Anayasasýnýn Geçici 15. Maddesinin kaldýrýlmasýyla 12 Eylül 10 Askeri Darbesini gerçekleþtiren Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin yargýlanmasý saðladýk" ifadelerini kullandý. Barýþ'a herkesin katký vermesi gerektiðinin altýný çizen Uslu, "HDP bu süreçte daha yapýcý bir dil kullanmasý gerekiyor" ifadelerini kullandý. "Türkiye, komþulardaki rejimler, yoksulluklar nedeniyle göç kavþaðýndadýr" diyen Uslu, "Bize akýl verenler insani yardýmý esirgiyor. Ýnsani yardýmý esirgeyen ülke ve kurumlarýn,savaþ taþeronluðu rolü vererek ülkemiz mecalsizleþtirme tuzaðýna düþmedik. Barýþ sürecine katký verecek her Aktör kirli savaþýn yol açtýðý kaný durdurmak,analarýn acýsýný dindirmek gibi tarihi bir görev yapacaktýr.barýþa karþý çýkan,sorumlu davranmayan sahici ve samimi olmayan herkes de savaþýn,ayrýþmanýn vebalini taþýyacaktýr" þeklinde belirtti. Barýþ niyetli Dolmabahçe deklarasyonuna þüphe ile yaklaþýp, taraflarý suçlayarak "darbe tonlamasý" yapan zavallý Aydýncýklarýn olduðunu vurgulayan Uslu, "HDP barýþ konusunda samimi ve sorumlu davranmalýdýr.- Ekim olaylarý ve Kandilin bile gerisine düþen siyasi pozisyon inandýrýcýlýktan uzaktýr. Barýþý Kurmak savaþmaktan daha zordur.sabýr gerektir. Kolaycý siyasi pozisyon ve kan bedeli peþinde olanlar Barýþýn tarafý olamazlar. Türk ve Kürtlerin geçmiþ ve gelecekleri ortaktýr. Birbirine kýyamazlar. Faili meçhuller, sýkýyönetimler, olaðanüstü haller baþarýsýz kalmýþtýr. Bunca hukuksuzluk ve acýdan sonra BARIÞ denenmesi gereken tek yoldur."türk- Kürt kardeþtir,istemeyen Kalleþtir"! artýk slogan olarak kalmamalýdýr" diyerek sözlerini tamamladý. AK Parti sandýðýna sahip çýkýyor Türkiye genelinde AK Parti Genel Merkezi tarafýndan yapýlan "Sandýða Sahip Çýkýyoruz" adlý etkinlik hafta sonu gerçekleþtirildi. Ýl merkezi ve ilçelerde yapýlan programlarda mahallelerde ve 202 köyde oluþturulan sandýk görevlileri toplantý yaptýlar. AK Parti Ýl Baþkaný Av Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Eyüp Arslan, Adem Oðuzhan Kaya, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Yasin Özübek Yönetim kurulu üyeleri Eyüp Þahan ve Ayhan Hallý'da bu toplantýlara katýldýlar. AK Parti Ýl Baþkanlýðýndan etkinlik hakkýnda yapýlan açýklamada toplantýlardan konuþan Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç'ýn, "Haziran 2015 seçimlerine yönelik yaptýðýmýz bu çalýþma tüm mahallelerimizde ve köylerimizde yapýlmaktadýr. Biz bu toplantýlarda üyemiz olan olmayan bütün seçmenlerle irtibata geçmek partimizin politikasýný, davamýzýn amacýný, halkýmýza hizmet etmenin önemine deðinerek Haziran'da yapýlacak seçimlerde anayasa deðiþikliði için 400 milletvekili hedefimize neden ulaþmamýz gerektiðini belirtiyoruz. Partimizin misyonu ve vizyonu halkýmýza hizmet bu vesileyle hakka hizmet düsturuna sahip olduðumuzu göstermekteyiz. Biz teþkilatlar olarak her zaman halkýmýzýn hizmeti için buralardayýz ve sizlerin yanýndayýz. Bu çalýþmalar birliðimizi, beraberliðimizi, sosyalleþmemizi artýrmak için yaptýðýmýz çalýþmalardan bir tanesidir. Yapýlacak seçimlerin ülkemize milletimize hayýrlý olmasýný temenni ediyorum" dediði ifade edildi. Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ise 2015 seçimlerine yönelik yapmýþ olduklarý bu çalýþmalarýn diðer partilerde yapýlmadýðýný ifade ederek, "Diðer partilerde böyle bir çalýþma yapýlmamaktadýr. Sandýktaki seçmenlerimize yaptýðýmýz bu çalýþmalar bizimle dava, gönül yoldaþý olan olmayan tüm seçmenlerimizi bir araya toplamak partimizdeki yapýlan icraatlarý ikinci Yeni Türkiye için gerekli olan anayasa deðiþikliðindeki milletvekili sayýmýzý elde etmemiz açýsýndan önemlidir. Bu yüzden bu çalýþmalarýmýzý önemsiyoruz. Yaptýðýmýz bu toplantýlarda hem yerel hem genel ülke meselelerimizi konuþup tek vücut olduðumuzu göstermekteyiz. Bizler bu seçimler için var gücümüzle çalýþýp sandýða sahip çýkarak oy patlamasý yapacaðýmýzý düþünüyoruz. Bizler vatan millet sevdalýsýyýz. Halkla hak için hizmet yapan dinini seven ayrýmcýlýða karþý olup kimseyi küstürmek gibi bir davamýz yoktur. Çalýþmalarýmýzý Allah rýzasý için yapmakta ve Allah yolunda koþmaktayýz. Yapýlan hizmetler sadakadýr. Bizler de sadakamýzý insanlarýmýza hizmet edecek yaptýðýmýzý düþünmekteyiz. Partimizin amacý halkýmýzýn daha müreffeh bir hayat sürmesi için her alanda en iyi imkanlarý saðlamak için çalýþmaktayýz. Baþkalarý gibi kendini düþünen deðil milleti için canýný diþine takan gerekirse saðlýðýný kaybeden ama milletine kendini adayan bir cumhurbaþkanýnýn ve baþbakanýn büyük ekibi içerisinde bir parçayýz. Buharaevler Osman Gazi parkýnda yapýlan sandýk yönetim kurulu toplantýsý bizim için ayrý bir öneme sahiptir. Buraya verilen Osman Gazi ismi bizim için geçmiþimizi hatýrlatýr. Geçmiþini bilmeyen bir nesil yok olmaya mahkumdur.bu yüzden biz geçmiþimizi bilmeliyiz ki çocuklarýmýz da bilsin ve kimlerin torunlarý olduðunu öðrensin. Bizler Alparslan'ýn, Osman Gazi'nin, Fatih Sultan Mehmet'in torunlarýyýz diyebilsinler ve neler yapabileceklerini görsünler.yapýlan bu çalýþmalarda teþkilatlarýmýzýn her zaman yanýndayýz. Durmaksýzýn çalýþmaya devam edeceðiz. Emeði geçen herkese teþekkür ederim" ifadelerini kullandý. Halil Ýbrahim Aþgýn, Erbakan'ý anlattý þartýnýn daha olduðunu, onun da cihat olduðun bize hatýrlattý. Sabrý, davasýnda sebatý O'ndan öðrendik. Her hal ve þartta ümidi yeþertmemiz gerektiðini O'ndan öðrendik. Ali-Ýmran Suresi 13. Ayette "Gevþemeyin Üzülmeyin inanýyorsanýz en üstün sizsiniz" ilahi fermana aynel yakýn iman etmiþliðin manasýný bize O öðretti. Bilim ve sanayide geliþmeden ülkemizin kalkýnamayacaðýný O'ndan öðrendik. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi "Tarih Bir ülkenin sadece maddi alanda Konferanslarý"na devam ediyor. kalkýnmasýnýn yeterli olmadýðýný, manevi Konferanslarýn bu seferki konusu kalkýnma ile maddi kalkýnmayý "Prof. Dr. Necmettin Erbakan" birlikte düþünmemiz gerektiðini O'ndan öðrendik" dedi. oldu. "Prof. Dr. Necmettin Erbakan"ý Milli Görüþ konusunda "Yüzyýl sonrasýný düþünüyorsan adam yetiþtir sözünün doktora çalýþmasý yapan Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Halil karþýlýðýný O'nda gördük. Ýbrahim Aþgýn anlattý. Büyük hedefleri parçalara Okulun konferans salonunda ayýrýp adým adým asýl hedefe gerçekleþtirilen programýnýn açýlýþ yürümemiz gerektiðini O'ndan H.Ýbrahim Aþgýn konuþmasýný Çorum Anadolu Ýmam öðrendik" ifadelerini kullanan Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr yaptý.tarih Aþgýn, "Ýslam âlemi ve mazlum Konferanslarýndan üçüncüsünü düzenlediklerini dile getiren Hüseyin Kýr, milletler için önder ve lider ülkenin Türkiye olduðunu bize O öðretti. Siyasi bilinci ve þuuru "Daha önce Mehmet Akif, Ulu Hakan O'ndan öðrendik.milletin dünya görüþü, tarihi, Abdulhamt Han, Ýskilipli Atýf Hoca konferanslarýný gerçekleþtirdik. Ýmam Hatipliler olarak dini ve deðerleriyle hareket ettiðimiz zaman izzete kavuþacaðýmýzý O'ndan öðrendik. "Sulhu öncülerimize vefa anlamýnda bu programlarý salah istiyorsan hazýr ol cenge" sözünün tezahürlerini O'ndan öðrendik" þeklinde kaydetti. gerçekleþtiriyoruz. Bundan sonrada bu tür programlarýmýz devam edecek. Bundan sonraki Haber Servisi konferanslarýmýz, Bediüzaman Said Nursi, Necip Fazýl, Sezai Karakoç ve Nuri Pakdil hakkýnda olacaktýr" dedi.ýslam'ýn þartýnýn 5 ile sýnýrlý olmadýðýný Erbakan'dan öðrendiklerini dile getiren Aþgýn, "Ýslam'ýn. bir "Çorum ile iç içe olmayý çok önemsiyoruz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý'yý ziyaret etti. Rektör Alkan ziyarette yaptýðý konuþmada Çorum ile iç içe olmayý çok önemsediklerini söyledi. Üniversiteden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, hem Üniversite hem de Çorum için Üniversitede yürütülen baþarýlý çalýþmalarý gördüklerini ve bu çalýþmalarý takdirle karþýladýklarýný belirtti. Memur Sen Çorum Þubesi olarak gerçekleþtirmeyi planladýklarý çalýþmalar ve projeler hakkýnda da bilgiler veren ve yapacaklarý çalýþmalarda Üniversitenin görüþlerini çok önemsediklerini ifade eden Saatcý, Üniversite için gereken desteði saðlama konusunda her zaman hazýr olduklarýný dile getirdi. Toplumun geliþmesinde çok önemli bir role sahip olan sivil toplum kuruluþlarýný, Üniversitenin en önemli paydaþlarýndan biri olarak gördüklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan ise üniversitelerin eðitim faaliyetlerinin yaný sýra yürüttüðü Ar-Ge çalýþmalarý ile stk, özel Baþbakan Ahmet Davutoðlu, New York temaslarýný tamamlayýp Ankara'ya dönmesinin hemen ardýndan Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý, Sermaye Piyasasý Kurulu Baþkaný Vahdettin Ertaþ ve Hazine Müsteþar Vekili Cavit Daðdaþ'ý Baþbakanlýk Resmi Konutu'na çaðýrarak ayrý ayrý brifing aldý.görüþmede, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan da hazýr bulundu. Baþbakanlýk kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre, Baþbakan Davutoðlu, New York temaslarý sýrasýnda yabancý yatýrýmcýlarla yaptýðý görüþmelerde edindiði sektör ve kamuyla çok daha yakýn iþ birliðine geçmesi gerektiðine dikkat çekerek bu baðlamda Memur Sen ile de her alanda her türlü iþ birliklerine açýk olduklarýný anlattý.çorum'a ve Çorumluya daha güzel ve faydalý hizmetler vermek derdinde olduklarýný ifade eden Alkan "Çorum ile iç içe olmayý çok önemsiyoruz. Biz sadece bilim yapan, öðrenci yetiþtiren kurum olmaktan ziyade tüm kamu ve özel sektörle, sivil toplum kuruluþlarýyla iç içe olan bir kurum olmayý istiyoruz" diye konuþarak göreve geldikleri günden bugüne kadar tüm paydaþlarla koordineli bir þekilde çalýþtýklarýný ve birlikte yapýlan çalýþmalarýn sonucunda da Üniversitenin somut sonuçlar aldýðýný ve almaya devam edeceðini ifade etti. Baþbakanlýk'ta kritik ekonomi toplantýsý izlenimler çerçevesinde yapýlan deðerlendirmelerde yurtdýþý ve iç piyasalarda son haftalarda yaþanan geliþmeler ele alýndý. Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý, kabulde, Pazartesi günü Ýsviçre'nin Basel þehrinde yapýlacak olan, önde gelen büyük ekonomilerin Merkez Bankasý baþkanlarýnýn katýlacaðý ve son geliþmelerin ele alýnacaðý Küresel Ekonomi Toplantýsý (Global Economic Forum) hakkýnda da bilgi verdi. Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan'ýn da katýldýðý brifinglerde ekonomi ile ilgili kurumlarýn önümüzdeki dönem atabileceði adýmlar da deðerlendirildi.

6 HABER "Ülkemize özgü ürünlerin dýþ piyasalarda tanýtýmý iyi yapýlmalý" Ziraat Odalarý temsilcileri seçildi Ziraat Odalarý Çorum Ýl Kongresi geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirildi. Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Toplantý Salonu'nda düzenlenen genel kurulda tek liste yer aldý. Kongreye Ziraat Odasý Ýl Baþkaný Mehmet Sayan, ilçe baþkanlarý, üyeler ve delegeler katýldý. Kongrede ilk olarak divan belirlendi. Divan Baþkanlýðýna Davut Saygý, baþkan yardýmcýlýðýna Cevat Þahin ve katip üyeliðe ise Kerim Sargýn getirildi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan kongrede ilk olarak Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan açýlýþ konuþmasý yaptý. Ardýndan Çorum'u Ziraat Odalarý Birliðinde Çorum'u temsil edecek temsilcilerin belirlenmesi için oy kullanýmýna geçildi. Yapýlan oylama sonucunda Çorum Ziraat Odasý Ýl delegesi asil üyeliðine Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Mecitözü Ziraat Odasý Baþkaný Satýlmýþ Köse, Bayat Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Yýldýrým, Sungurlu Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karaderili seçilirken, yedek temsilciliklerine ise, Ahmet Meteoðlu,Yýlmaz Göker, Mecit Çakmak, Davut Saygý seçildi. Yýlmaz MERT Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, tarým sektörünün ülke nüfusunun beslenmesi, istihdama katký saðlamasý, sanayi sektörünün ham madde ihtiyacýný karþýlamasý, ihracata dolaylý ve doðrudan katký yapmasý gibi ekonomiye büyük katkýlarýnýn olduðuna dikkat çekerek, "Türkiye tarýmýnýn ekonomimiz içerisindeki önemini muhafaza etmesine karþýlýk sektörün mevcut potansiyelinden yeterince yararlanýldýðý söylenemez" dedi. Cumartesi günü Ticaret ve Sanayi Odasý Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen Ziraat Odalarý Ýl Temsilciliði Kongresinde konuþan Sayan, genel kurulun herkese hayýrlý olmasýný temenni etti. Tarým sektörünün ülkenin ekonomik ve sosyal geliþmesinde önemli görevler üstlendiðini belirten Sayan, tarýmýn gayri safi milli hasýla içindeki payýnýn %15 seviyesine düþmesine karþýlýk halen tarým sektörü nüfusunun %35'i aktif, iþ gücünün %45'inin istihdam kaynaðý olarak büyük önemini korumaya devam ettiðini söyledi. Sayan, Türkiye'nin geniþ ve farklý özelliklere sahip coðrafi yapýsýnýn ayný anda deðiþik iklim özelliklerini yaþayabilmesi, geniþ ürün çeþitliliði ve halen kullanýlmayan geniþ potansiyeli ile tarýmda büyük bir þans olma niteliði taþýdýðýný kaydetti. "ÞEKER PANCARINDA SAYILI ÜLKELER ARASINDAYIZ" Sayan, konuþmasýný þu þekilde sürdürdü: "Ülkemiz sahip olduðu arazi varlýðý ve iklim çeþitliliði bakýmýndan büyük tarým potansiyelinden dolayý dünya tarýmýnda da önemli bir yere sahiptir. Özellikle buðday, tütün, fýndýk, þeker pancarý üretiminde dünyanýn sayýlý ülkeleri arasýndayýz. Türkiye toplam milyon hektar alana sahip olup bunun yaklaþýk %2'sýný ormanlar, %1'sýný çayýr ve meralar,%3'sýný da tarým alanlarý oluþturmaktadýr. Bu yapýnýn yanýnda ülkemizde uygulanan tarým politikalarý nedeniyle üreticiler serbest piyasalarda oluþacak fiyatlarý bilmedikleri için genel olarak alým garantisi olan, devlet tarafýndan desteklenen ürünlere yönelmiþ bulunmakta. Uygulanmýþ olan tarýmsal destek politikalarý üzerinde büyük eleþtiriler olmuþ, bu kapsamdaki ürünlerin alýmlarýnýn bütçemiz üzerindeki etkileri gün be gün artmýþtýr. Diðer taraftan bu ürünler için yapýlan depolama ve imha masraflarý ürün toplam maliyetini de artýrmýþtýr. Dünya fiyatlarý üzerinde uygulanan yüksek fiyat politikalarý sonucu tütün, çay, fýndýk, þeker pancarý gibi ürünlerde ürün fazlalýðý oluþurken ayçiçeði, soya, mýsýr, çeltik yem bitkileri gibi ürünlerde üretim açýðý ortaya çýkmýþtýr. Bu ürünlerin eksikliðinden dolayý yað ve yem üretiminde ithalat zorunluluðu doðmaktadýr. Bu politikalar sonucu devlet bütçesi önemli bir yük altýna girmiþ, tarým ürünleri ithalatýna önemli ölçüde döviz ödenmek zorunda kalýnmýþtýr. Avrupa Birliði'ne resmi aday olmuþ bir ülkede serbest piyasa ekonomisi kurallarýna uygun, Avrupa Birliði ortak tarým politikalarýna uyum saðlayacak yeni politikalar oluþturmak ve üretimi planlamak ülkemiz için kaçýnýlmaz bir zorunluluktur. TÜRK TARIMININ KURTULMASI ÝÇÝN NELER YAPILMALIDI? Üretim yapýlan tarýmsal arazilerin nüfus artýþý ve miras hukuku gereði hýzla küçülmesinin önlenmesi, gübre, ilaç ve damýzlýk hayvan gibi önemli girdilerde dýþa baðýmlý kalýnmasýnýn çözülmesi, tarýmsal üretimde doðal koþullara baðýmlý olunmasýnýn önünü kesecek sigorta sistemlerinin oluþturulmasý, hayvancýlýðýn dýþa baðýmlý hale gelmesinin önlenmesi, modern girdi ve teknolojinin kullanýlmasýnýn saðlanmasý, üretimde ortalama verimliliðin artýrýlmasý, kooperatif ve üretici birliklerinin örgütlenmesi, tarým alanlarýnýn amacýn dýþýnda kullanýlmamasý için gerekli adýmlarýn atýlmasý, toprak, su ve gen kaynaklarý gibi doðal kaynaklarýn yeterince korunmasý, tarýmsal bilgi, üretim, eðitim ve yayým sistemlerini geliþtirmek gerekmektedir. PAZARLAMA ÝLE ÝLGÝLÝ SORUNLARIN GÝDERÝLMESÝ Arz ve talep dengesinin korunmasý ve bu nedenle ürün kaybýnýn büyük boyutlara ulaþmasýnýn engellenmesi, modern pazarlama tekniklerinin uygulanmasý, ülkemize özgü ürünlerin dýþ piyasalara yeterli tanýtýmýnýn yapýlmasý, getirisi yüksek olan ürün ihracatýna gereken ve yeterli önemin verilmesi ve ürün bazýnda ihtisas birlikleri oluþmasý þarttýr." Yýlmaz MERT Baðcý, Baþbakan Davutoðlu'nun New York programýna katýldý AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile NATO Parlamenterler Assamblesi Üyesi Dr.Cahit Baðcý, yaptýðý yazýlý açýklamada, Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun New York Programýna katýldýðýný belirtti. Baðcý Baþbakan Davutoðlu'nu Büyükelçilik, Konsolosluk ve Türk Amerikan Toplumu temsilcileri ile birlikte otele geliþinde kapýda karþýladý. Baþbakan Davutoðlu, ABD'nin New York kentindeki programý kapsamýnda, Waldorf Astoria Otel'de, Türk-Amerikan Dernekleri yöneticileriyle bir araya geldi. Baðcý, karþýlamada Baþbakan Davutoðlu ile bir süre sohbet etti ve NATO-PA gündemindeki konular ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Baþbakan Davutoðlu ABD'de kurulu bulunan 0'ü aþkýn iþ adamý dernekleri ile STK temsilcileri ile bir araya gelerek onlara hitap etti. "Çevre Saðlýðý Teknikerlerinin maðduriyetleri giderildi" Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Çevre Saðlýðý Teknikerlerinin görevlerine geri dönmeleri ile ilgili yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Danýþtay 12. Dairesi, Saðlýk-Sen'in baþtan beri takip ettiði ve çözülmesi için yoðun çaba gösterdiði mahkeme kararýyla görevlerine son verilen çevre saðlýðý teknikerlerinin davasýnda, 'tüm atamalarýn iptali' konusunda yürütmeyi durdurma kararý verdi. Davada kýsmen kabul, kýsmen de ret kararý veren Danýþtay 12. Dairesi, dosyayý esastan görüþecek ve daha sonra nihai kararýný verecek. Bu aþamada, Ankara 15. Ýdare Mahkemesi'nin 'tüm atamalarýn iptali kararýna', yürütmeyi durdurma kararý verildiðinden, görevine son verilen çevre saðlýðý teknikerleri görevlerine geri dönecek. Saðlýk Sen olarak, geçen süre içinde ekonomik kayýp da yaþayan çevre saðlýðý teknikerlerinin kayýplarýnýn da telafisi için çalýþacaðýz" dedi. Lafcý, "Bir maðduriyet giderilmiþ, adalet yerini bulmuþtur. Kazanýlmýþ haklarýn geri alýnmasýnýn yanlýþlýðýna baþtan beri dikkat çekiyoruz. Ýlk günden beri çevre saðlýðý teknikeri arkadaþlarýmýzýn yanlarýnda olduk. Onlarýn sorunlarýný gerek bakanlýk, gerekse siyaset kurumunun her aþamasýna taþýyarak çözülmesini istedik. Gelinen noktada, Danýþtay'ýn yürütmeyi durdurma kararý vermesi, çevre saðlýðý teknikeri arkadaþlarýmýzý olduðu kadar bizleri de sevindirmiþtir. Saðlýk Sen olarak, laf üretmiyor, çalýþýyoruz. Elde ettiðimiz kazaným ve baþarýlar da bunun bir göstergesidir" þeklinde kaydetti. Geçtiðimiz cumartesi günü yapýlan Ziraat Odalarý Çorum Ýl Kongresi bir protestoya sahne oldu. Kongre sýrasýnda Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Ali Osman Þahiner, söz alarak Osmancýk'ýn Osmancýk'tan protesto önemsenmediðini ve bu nedenle seçimi protesto ettiðini belirterek, toplantý salonunu terk etti. Fatih Maden'in karanfilli bilboardý dikkat çekti AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Fatih Maden, Mart Dünya Kadýnlar Günü'nde yaptýðý farklý bir çalýþmayla dikkatleri üzerine çekmeyi baþardý. Maden, bilboard da yer alan mesaj ve karanfillerle Çorumlu kadýnlarýn Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutladý. Gazi Caddesi üzerinde yer alan kendisine ait bir bilboard da Mart Dünya Kadýnlarý Gününü kutlayan bir mesajýn yanýnda caddeden geçen kadýnlarýn almasý için karanfiller yerleþtiren Fatih Maden, yaptýðý bu uygulama ile vatandaþlarýn beðenisini kazandý. Kampanya sloganý ve orjinal reklam yöntemleriyle farklý bir çizgi ortaya koyan Fatih Maden, Mart kutlamasýnda da bir ilke imza atmýþ oldu. Caddeden geçen bayanlarýn büyük ilgi gösterdiði Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB), 2015 yýlý programý çerçevesinde, KOBÝ Proje Destek Programý kapsamýnda KOBÝ'lere, Kurumsallaþma ve Markalaþma konularýnda hazýrlayacaklarý projelere 150 bin TL'ye kadar hibe desteði saðlamakta. Toplam bütçesi 0 milyon lira olan KOBÝ Proje Destek Programý için son baþvuru tarihi, 20 Mart 2015 olarak açýklandý. Çorum'da iþletmelerin KOBÝ Proje Destek Programý'ndan daha fazla istifade etmesini saðlamak ve kurumsallaþma ve markalaþma süreçlerine katký saðlamak amacýyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, KOSGEB Çorum Hizmet Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan bir bilgilendirme toplantýsý düzenleneceði belirtildi. Konu hakkýnda TSO'dan yapýlan açýklamada, "Markalaþma Yolculuðunda KOBÝ'ler" baþlýklý toplantýda katýlýmcýlara, markalaþma süreci ve markalaþmanýn önemi ve bunun yaný sýra KOSGEB'in 0 milyon lira bütçeli KOBÝ Proje Destek Programý hakkýnda bilgiler verileceði ifade edildi.12 Mart 2015 Perþembe günü TSO meclis toplantý salonunda saat 14.00'te gerçekleþtirilecek olan toplantýya konuþmacý olarak 'Markalaþma Süreci ve KOBÝ'ler' baþlýklý sunumuyla Ankara Reklamcýlar Derneði (ARD) karanfillerden genç kýzlar ve bazý erkekler de alarak annelerine ve eþlerine hediye etmek istediklerini söyledi. Bazý erkekler ise karanfilleri eþlerine hemen orada hediye ederek billboard önünde hatýra fotoðrafý çektirdi. Uygulamanýn güzelliðinden bahseden vatandaþlar da Fatih Maden'e milletvekilliði yolunda baþarýlar dilediler. Haber Servisi Ýþletmelere KOBÝ Proje Destek Programý anlatýlacak Doç. Dr. Sabiha Kýlýç Doç. Dr. Deniz Aytaç Gökhan Yürürer Baþkaný Fatih Cebeci ve 'Marka Yönetiminde Nöropazarlamanýn Yeri' baþlýklý sunumlarýyla Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ile Araþtýrma Merkezi'nden Doç. Dr. Sabiha Kýlýç ve Yrd. Doç. Dr. Deniz Aytaç'ýn katýlacaðý dile getirildi.toplantýda ayrýca, KOSGEB KOBÝ Uzmaný Gökhan Yürürer KOBÝ Proje Destek Programý'nýn ne olduðu, baþvuru þartlarý, saðladýðý imkanlar ve faydalarý konularýnda bilgilendirme yapacak.

7 Sami Çam'dan miting gibi aday adaylýðý açýklamasý HABER Türk Büro Sen eski Ýl Baþkaný Sami Çam düzenlediði basýn toplantýsýyla MHP'den milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Ýlk olarak PTT önünde toplanan kalabalýða hitap eden Sami Çam, " Haziran seçimlerini ülkemiz ve Çorum'umuz için tarihi sorumluluk ve vebal doðuracak bir seçim olarak görüyoruz. Bu vesileyle ülkücü milliyetçi hareket anlayýþýný iliklerine kadar solumuþ, yaþamýþ bir kardeþiniz olarak Milliyetçi Hareket Partisinden Çorum milletvekilliði için aday adaylýk baþvurumuzun hayýrlara vesile olmasýný Cenabý Allahtan dilerim" diyerek sözlerine baþladý. Ülkemizde ekonomik sýkýntýlar olmasýna raðmen yeteri kadar para bulunmadýðýný fakat biz kapitalist sistemden kaynaklanan ve yanlýþ ekonomi politikalarý yüzünden insanlarýn ve zenginlerin nefsini doyuramadýðýndan dolayý sýkýntý yaþadýðýný kaydeden Çam, "Bu sebepten bizim kavgamýz vurguncu düzene karþýdýr. Bizim emperyal düþünceyle kökü dýþarýda olan ideolojilerle bu milletin milli ve manevi deðerleriyle kavgalý olan her kesimle, bu milleti bölmeye çalýþan herkesle kavgamýz dün vardý bugün olacak ve yarýnda olacaktýr. Ýlimizde en büyük sorunlarýmýzdan bir tanesi de bireyin güvenlik sorunudur. Bugün Çorumlu kardeþlerimiz sokakta giderken veya trafikte seyrederken kendi can güvenliðinden okuldaki çocuðunun güvenliðinden endiþe etmektedir. Gün geçmiyor ki güzel Ýlimizde bir cinayet, bir uyuþturucu, bir yaralama, kadýna þiddet olmasýn. Aileler okula giden çocuklarýnýn güvenliði için okul önlerinde çocuklar kadar velilerin sayýsýnýn fazlalýðý da gözlerden kaçmamaktadýr. Bunlar hep bir endiþenin hep bir güvenlik sorununun getirmiþ olduðu rahatsýzlýklardýr. Ülkücü Milliyetçi Hareketin iktidarýnda esas alacaðý ve üzerine eðileceði iki temel esas konudan bir tanesi de bireyin güvenliðidir. Bireyin iþ yerine huzurlu, okuluna huzurlu, caddeleri huzurlu, kendini güvende hisseden bir yapýnýn saðlanmasý olacaktýr" dedi. Çam, "Bizim aramýza bugün çeþitli yollardan fitne, ayrýþmaya yol açacak fikirler, ýrkçýlýk, mezhepçilik gibi düþüncelerle bizleri bölmeye, bizleri parçalamaya içimizdeki yerli iþ birlikçilerle bu hedefe ulaþmaya çalýþmak istemektedirler. Bunlardan bir tanesi Yeni Türkiye dedikleri Yeni Anayasa dedikleri ve yeni sistem dedikleri ve içerisinde bölünmeye, parçalanmaya çanak tutan bir yapýyla mücadele etmekteyiz. Yeni anayasa denilen sürecin mevcut anayasamýz 1 madde ve bu 1 maddenin 11 maddesi deðiþtirilmiþ, deðiþtirilmeyen 0 maddesi devletin üniter yapýsýyla, diliyle ve Türklüðün tanýmýyla alakalý maddelerdir. Ýþte yeni anayasadan kasýt devletin üniter yapýsýnýn bozulmak istenmesinden kaynaklanmaktadýr. Eðer Haziran seçimlerinde bizler yeni anayasa diye oy vereceksek Çorumlu kardeþlerim bundan sonra Ankara'ya milletvekili deðil Samsun'a ancak bölge temsilcisi göndeririz. Emeklimize zam yaptýkta anayasamý engel oldu Çorum a fabrikalar kurduk ta anayasamý engel oldu. Baþkanlýk sistemi ülkede federal yapýnýn, kýsa vadede federalizmin, orta vadede bölünmenin, uzun vadede de büyük Kürdistan'ýn hayalini gerçekleþtirmekten baþka bir þey deðildir. Büyük Orta Doðu projesinin son ayaðý ülkemizdir.güzel ülkemiz çatýþmanýn, gözyaþýn merkezi yapýlmak isteniyor.medeniyetler arasý çatýþmadan medeniyet içi çatýþmaya geçilmiþ durum da Türk Ýslam medeniyeti içerisinde farklý kimlik ve mezhepleri ayrýþtýrmak için kullanarak Müslümanlar bir birlerini öldürmekte hiçbir sakýnca görmemektedir. Bizler kutlu bir yola çýktýk bu yola dava dedik bu dava nizamý alem ilahi kelimetullah davasý hak davasý,vatan davasý,kardeþlik davasý eðer bu dava uðurunda noktalanacaksa ömrüm isterse kalemini kýrmasýn hakim ey gök ne durursun çök gayri hasretini çektiðim çorum biz böyleyiz iþte biz böyleyiz iþte Rabbim hakkýmýzda hayýrlýsýný versin, bizleri utandýrmasýn" diyerek sözlerini tamamladý. Çam daha sonra beraberindekiler MHP Ýl Baþkanlýðýna giderek aday adaylýðý açýklamasýný yaptý. Bahadýr YÜCEL "Ýnsanlarýmýz aç, evine ekmek götüremiyor" "13 yýldýr havaalaný dediler havamýzý aldýk" Eczacý iþadamý Þükrü Günaydýn geçtiðimiz hafta sonu MHP Parti binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýna milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Günaydýn basýn toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, "Gözümüz çözüm süreci adý altýnda üniversitelilerimizin asayiþini PKK örgütlerine býrakan AK Parti'nin üzerindedir. Fýrat kardeþimizin kaný asla yerde kalmayacaktýr bu böyle binmelidir" dedi. Haziran 2015 tarihinde yapýlacak olan 25.Dönem TBMM Milletvekili Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Çorum Milletvekili aday adayý olduðunu belirten Günaydýn, "Uludere'de kaçakçýlýk yolunda yanlýþlýkla öldürülen vatandaþlarýmýza terör örgütü sahip çýkar çýkmaz özürler dileyen, tazminat ödeyen AK Parti, katledilen ülkücü olduðunda sessizliðe gömülmektedir. Seçim arifesinde ateþkes ilan eden Ýmralý canisine seçimden sonra hangi diyetlerin ödeneðini hep birlikte göreceðiz.30 bin kiþinin katilini bir sonraki dönem milletvekili olarak görürseniz þaþýrmayýn. Ama kimse unutmasýn ki aziz milletimizin tarihiyle talihiyle ve kaderiyle oynayanlar er veya geç bu milletle yüzleþmek zorunda kalmýþlardýr. Bu tarih boyu böyle oluþtur bundan sonrada böyle olacaktýr. Biz bunlarý elimizden geldiðince milletimize anlatmak için dün olduðu gibi bugünde dimdik ayakta olduðumuzu ifade diyor dile getiriyoruz. Adý þuan gündemde olan bir iç güvenlik paketi var. AK Parti'de de bir paket sevdasý ne hikmetse hiç bitmiyor" dedi. Günaydýn sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Çorumumuz'a bakýn 13 yýldýr havaalaný dediler havamýzý aldýk boþ çýktý. Üniversite dediler onunda içi boþ çýktý. Demiryolu dediler hýzlý tren dediler aslý alakasý çýkmadý. Bölge hastanesi dediler bitmesi ve inþaatý yýlan hikâyesine döndü. Sanayimizi ve çok önemli ola teþvik bizlerden hep uzak tutuldu yetersiz kaldý. Yetti mi yetmedi Karayollarýnda Samsun'a, Ormanda Amasya'ya, Tapu ve Kadastro'da Yozgat'a, Vergi Mahkemelerinde Kýrýkkale'ye, Maden Tetkik Aramada Sivas'a, DSÝ'de Ankara'ya baðlandýk. Allah aþkýna elinize bir Türkiye haritasý alýn ve Çorum'a bakýn Ýç Anadolu'yu Karadeniz'e baðlayan ana arterin tam ortasýnda ve saydýðýmýz illerin tam göbeðinde duruyor. Yani harita bile bu saydýðýmýz yerlerin merkezi Çorum diye baðýrýyor. Çorumlu'nun verdiði rekor desteðe raðmen vekillerimiz TBMM ne iþ yapýyorlar? Emin olun aldýklarý maaþ bile vebal altýndadýr. Ve bunlar mahþerde mutlaka hesap vereceklerdir. Biz bunlarý elimizden geldiðince milletimize anlatýp bilgilendirmelerde bulunacaðýz! Ýþte biz bunun için aday oluyoruz. Sýralamaya girsek de girmesek de sýralamada ki yerimiz ne olursa olsun þu ana kadar ki seçimlerde olduðu gibi bu seçimde de var gücümüzle anlatmaya çalýþmaya mücadeleye devam edeceðiz. Seçimlerin tekrar vatanýmýza milletimize ve devletimize partimize partililerimize hayýrlý olmasýný diliyorum. Bu vesile basýn toplantýmýza katýlarak bizleri onurlandýrdýðýnýz için en kalbi duygularýmla selam sevgi saygý ve hürmetlerimi ifade ediyorum. Saðolun var olun, Allah'a emanet olun." Uður ÇINAR MHP Çorum Milletvekili aday adayý Vahit Kayrýcý, yoksulluðu ve yolsuzluðu bitirme vaatleriyle iktidar olan AK Parti'nin milleti üç kuruþa muhtaç hale getirdiðini, bugün Türkiye'de 1 milyon 500 bin insanýn açlýk sýnýrýnda bir hayat sürdüðünü söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 21. Dönem Çorum Milletvekili ve eski Genel Merkez Disiplin Kurulu Baþkaný Vahit Kayrýcý, 25. Dönem milletvekilliði genel seçimlerinde Çorum'dan milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. Vahit Kayrýcý, Anitta Otel'de düzenlediði toplantýyla birlikte aday adaylýðýný açýkladý. Toplantýya MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyesi Ali Beyaz ile çok sayýda partili katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan Vahit Kayrýcý, Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda hayatýný kaybeden gençlere Allah'tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileyerek konuþmasýna baþladý. Kayrýcý, Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle de tüm kadýnlarýn gününü kutladý. AK Parti'nin 2002 yýlýnda 'ülke iyi yönetilemiyor. Biz daha iyi yönetiriz' söylemleriyle iktidara geldiðini hatýrlatan Kayrýcý, "AK Parti iktidara geldiðinde yolsuzluk ve yoksulluk edebiyatý yaparak, 'bitireceðim' diyerek geldi. O dönem terör sýfýrdý. Ýç ve dýþ borç bu kadar fazla deðildi. Komþu ülkelerle bir problemimiz yoktu. Böyle bir dönemde iktidar olan AK Parti, 3 dönemdir ülkeyi tek baþýna yönetiyor. Yoksulluðu bitireceðim diye iþbaþýna gelenler yoksulluðu 5 kat artýrmýþtýr. Ýnsanlarýmýz aç, evine ekmek götüremiyor. Bugün ülkemizde 1 milyon 500 bin insan yardým alarak evini geçiriyor. Baþarý buysa bu baþarý onlarýn olsun. Çiftçi periþan dediler, þimdi çiftçinin nefes alacak hali kalmadý. Yasaklarý kaldýracaðýz dediler, daha fazla artýrdýlar" diye konuþtu. Ülkenin AK Parti'nin elinde kötü yönetildiðini anlatan Kayrýcý, cumhuriyet tarihinin tüm birikimlerinin de satýldýðýný iddia etti. Fakir fukaranýn haklarýný korumak için iktidara gelenlerin bugün sýrça saraylarda, köþklerde oturduðunu sözlerine ekleyen Kayrýcý, "AK Parti hükümeti milleti periþan etti. Birlik ve beraberlik duygularý kaybolmak üzere. Doðu ve Güneydoðu'da devlet kalmadý. Devletin býrakýn terörle mücadele etmeyi, kaçak elektrik parasýný toplamak için bile Doðuya gidemiyor. Terörü önce azdýrdýlar, þýmarttýlar, þimdi de terörle mücadele edebilmek için iç güvenlik yasasý çýkartýyorlar. Madem ki terörle mücadele edecektiniz o halde Devlet Güvenlik Yasasýný niye kaldýrdýnýz? Ýç güvenlik yasasý bir bahanedir, bunlarýn asýl amaçlarý bu yasa üzerinden bizlere saldýrmak. Yarýn bunlar Apo'yu serbest býrakacaklar, bizler de sokaða döküleceðiz, Ýç Güvenlik Yasasý adý altýnda bizlere saldýrmak için bu düzenlemeleri yapýyorlar" þeklinde konuþtu. Bir dönem daha millete hizmet etmek için MHP'den aday adayý olduðunu bildiren Kayrýcý, Çorum'a ve ülkeye en güzel hizmeti sunmak için çaba göstereceðinin altýný çizdi. Bahadýr YÜCEL Döndü Akkaþoðlu MHP'den aday adayý Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekilli aday adaylýðý açýklamalar devam ediyor.hafta sonu da Döndü Akkaþoðlu düzenlediði basýn toplantýsýyla milletvekili aday adaylýðýný açýkladý.seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Çorum Milletvekili aday adayý olduðunu belirten Döndü Akkaþoðlu, 2 yýllýk eðitimcilik hayatýnda toplumsal olgularla ilgilendiðini kaydetti.ýktidarýn akla hayale gelmedik iþlerle gemi azýya alarak pervasýzlaþtýðýný iddia eden Akkaþoðlu, Adaletin huzura katkýsýný temel müþterek edecek, yaþamanýn daha güvenli olduðu bir büyük Türkiye`yi el birliðiyle kuracak, olumsuzluklara hep birlikte dur diyecek, memleketimizde oluþan kötümser tabloyu sizin desteðiniz, Yüce Allah`ýn izni inayetiyle deðiþtireceðiz. Yüce milletimiz bunun zamanýn geldiðine iþaret etmektedir. Milletimiz asla ve asla sahipsiz deðildir ve önce kendi kaderini hür vicdanýyla hareket ederek kurtaracaktýr" dedi.akkaþoðlu, "Bütün yurttaþlarýmýzýn müþterekliðini saðlama, barýþý tesis, farklýlýklarýný muhafaza etmelerine destek olmayý, itiraz eden bireyleri ve de bu sesleri dinlemeyi kendimize usul ve adap edineceðiz. Ýþte bizler, MHP ile onun dürüst ve ilkeli lideri Sayýn Dr. Devlet Bahçeli Bey ve tüm ülkücülerle ve de bize destek veren vatandaþlarýmýzla iktidara yürüyoruz. Alicenap devlette bulunmak, bunun için bütün sathýn vicdanýný harekete geçirmek üzere kararlýyýz. Çocuklara kýyan bölücü katilleri bile saygýn ve saygýdeðer etmekten geri durmayanlara, hakça bölüþümü altüst edenlere, milletin arý ve namusunun adýyla birlikte ayakaltý edenlere karþýyýz ve onun için milletin ahvalini bilenleri dost, bilmeyenleri hasým eylemiþiz. Ülkemin kardeþliði ve barýþý adýna Yüce Allah`a dua ediyor, kardeþçe birliðine vereceðimiz katkýlar için Ondan yardým diliyorum. Bu duygularla aday adaylýðýmýn milletimize, ilimize ve hemþerilerime hayýrlý uðurlu olmasýný Yüce Mevla`dan temenni ediyor, hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Yýlmaz MERT

8 YAÞAM Performans sistemi ve dava korkusu Hekimleri sezaryene yönlendiriyor Yazýcý Adamýn biri bakmýþ yazýcý silik bir þekilde basýyor, hemen teknik servisi arayýp durumu anlatmýþ.. Görevli bunun üzerine : "Yazýcýnýzýn temizlenmesi gerekiyor olabilir efendim" demiþ.. "Aslýnda bunu kullanma kýlavuzunu okuyarak kendiniz de yapabilirsiniz, çünkü biz Kelime Avý bu iþlem için 50 milyon alýyoruz " Adam bu duyduðuna hem çok sevinmiþ hem de þaþýrmýþ.."patronunuz bu þekilde iþe sekte vurduðunuzu biliyor mu?" diye sormuþ.. Görevli : "Bu zaten patronun fikri" demiþ.."insanlar bize getirmeden önce kendileri tamir etmeye kalktýklarý zaman daha iyi para kazanýyoruz" Günün Sudoku Bulmacasý Türkiye son 11 yýlda sezaryen doðumda dünyayý üçe katladý. Sezaryen, 2002 yýlýnda yüzde 20 seviyesinden yüzde 50'lere çýkarak önemli bir halk saðlýðý sorunu haline geldi. Yüzde 1 olan dünya ortalamasýnýn çok üstünde olan bu oranýn, özel hastanelerde yüzde 'lere çýkmasý durumun vahametini gözler önüne seriyor. Uzmanlar týbbi zorunluluk olmaksýzýn endikasyon dýþý (gereksiz) yapýlan sezaryenlerin anne ve bebek saðlýðý açýsýndan önemli saðlýk sorunlarý oluþturduðunu belirterek Saðlýk Bakanlýðý'nýn gereksiz sezaryenlerin önlenmesine iliþkin acil eylem planý hazýrlamasý gerektiðini belirtiyor.gereksiz sezaryenlerin yapýlmasýnýn en önemli nedenleri arasýnda hekimlerin dava edilme korkusu, performans sistemindeki aksaklýklar, annelerin aðrýsýz doðum istemeleri, tokofobi' olarak adlandýrýlan annelerin doðum korkusu nedeniyle ortaya çýkan psikiyatrik bozukluklar, doðum yaptýracak ebe sayýsýnýn yetersiz olmasý, annelerde sezaryenin daha güvenli olduðuna iliþkin algý bulunuyor.türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneði (TJOD) Baþkaný Prof. Dr. S. Cansun Demir, Türkiye'de hasta isteðine baðlý olarak ve hekimlerin yönlendirmesiyle çok sayýda gereksiz sezaryen yapýldýðýný söylüyor. Demir, hekimlerin normal doðum sonrasý anne ve bebekte saðlýk problemi olmasý durumunda hasta tarafýndan dava edilme korkusu yaþadýklarýný aktarýyor. Son yýllarda sezaryen doðumlarýn Türkiye'de ciddi bir þekilde arttýðýna dikkat çeken Demir, Bu artýþýn en önemli nedenlerinden biri hekimlerin hasta tarafýndan dava edilme korkusudur. Çünkü sezaryenle doðum yapan bir anne çok nadir olarak hekime dava açmasýna karþýn normal doðumda anne ya da bebekte bir problem olursa hekimler Neden sezaryen doðum yapmadýn?' þeklinde dava korkusu yaþamaktadýr. diyor. Sezaryenle ilgili çarpýcý açýklamalar yapan Demir'e göre Saðlýkta Dönüþüm Programý ile birlikte Türkiye'de hastalar hekimlere daha kolay ulaþýyor ve özel hastaneler de artýk devlet hastanesi gibi çalýþýyor.hekimlerin iþgücünün arttýðýný söyleyen Demir, önemli bir eleþtiride bulunuyor: Ne yazýk ki bu sistem devlet ve özel hastanelerde çalýþan hekimler için performans sistemine dayanmaktadýr. Yani ne kadar çok hasta doðurtursanýz o kadar çok para kazanacaksýnýz olmuþtur. Normal doðum bazý durumlarda saatlerce sürüyor. Hekimler bunun karþýlýðýný maddi olarak almýyor ve harcanan emek göz ardý edilip sonuca bakýlýyor. Bazen saat hatta 4 saate kadar uzayabilen bir normal doðum takibi süresince hekim onlarca sezaryen yapabilmektedir. Gebeler sezaryenle ilgili yeterli bilgiye sahip deðil! Prof. Dr. Cansun Demir, Türkiye'de gebelerin sezaryen doðumlarýn anne ve bebekte oluþturacaðý olasý tehlikeler hakkýnda yeterli bilgilendirilmediðinin altýný çiziyor ve ekliyor: Günde 50-0 hasta bakan hekimin yeterli bilgilendirme yapacaðýný sanmýyorum. Medyatik doktorlarýn yaptýðý açýklamalarýn ise bilimsellikten uzak olduðunu belirtmek isterim. Sezaryen oranlarýnýn büyük artýþ göstermesinin Saðlýk Bakanlýðý'nýn yürüttüðü saðlýkta dönüþümün bir sonucu olduðuna dikkat çekerek Bunu sadece hekimlerin sýrtýna yüklemek ve Siz bu iþi bilmiyorsunuz, eðitime gönderelim. Sizin sezaryen oranýnýz yüksek, performansýnýzý düþürelim, döner sermaye payýnýzý azaltalým' gibi yasakçý tavýrlar saðlýk hizmeti veren hekimleri de mutsuz etmektedir. diye de ekliyor. Önerileriyse þöyle: Bakanlýðýn doðuma hazýrlýk kurslarý açmasý gerekir. Hasta bilgilendirilmeleri, özel hastaneleri de kapsayacak þekilde bakanlýk tarafýndan yapýlmalý. Ayrýca, ebelerin eðitilip normal doðum sürecini hekim kontrolünde yönetmeleri gerekir. Zaten bu durum devlet hastanelerinin çoðunda bu þekilde. Bu uygulamanýn özel hastanelere de yayýlmasý gerekir. Kýþýn kilo almamak için akþam Yemeðini uykudan 5 saat önce yiyin Yerli Dizi 22:30 1:55 Bonzai çetesi tarafýndan kaçýrýlan Ýpek i, çete lideri Sadullah tehdit ederek serbest býrakýr. Ýpek i bulmak adýna tüm emniyet ayaklanmýþ, eþ zamanlý olarak narkotik ekipleri þüpheli evlere baskýn düzenlemiþtir. Ýpek in sað salim dönüþü tüm ekibi ve aileyi rahatlatýrken, Çetin bonzaiden ölen gencin babasýna verdiði sözü tutmak ister. Çetin bir plan yapar ancak planý çok tehlikelidir. Ucunda ölüm vardýr. Çetin sonuna kadar gider. Büyük bir operasyon baþlar. Bu esnada Ýpek ve çocuklar evden çýkmaz ve kapýda güvenlik için devriyeler bekler. Yerli Dizi Aþkýn Kanunu Baþka Gün Öl James Bond un gizli görevi sabote edilir ve Bond düþman tarafýndan yakalanýr. MI onu kaderine terk eder ve 00 yetkisini kaldýrýr. Ýntikam almaya kararlý olan Bond, Ajan Jinx Johnson ile güçlerini birleþtirip, Gustav Graves adlý elmas madeni sahibinin peþine düþer. Saat : 22:30-00:30 (120 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon, Macera) Oyuncular : Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby Stephens, Rosamund Pike Yönetmen : Lee Tamahori Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Diyetisyen Duygu Deniz, kýþ aylarýnda kilo vermek isteyenlerin, akþam yemeði ve uyku saatlerini doðru ayarlamasý gerektiðini söyledi.kayseri Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, kýþ aylarýnda kilo vermenin yaza göre daha zor olduðunu ifade etti. Bu aylarda kilo almamak için akþam yemekleri ve uyku saatlerinin doðru ayarlanmasý gerektiðini belirten Diyetisyen Duygu Deniz, "Vücut, kýþýn kendini soðuktan korumak için yaðlanma mekanizmasýný harekete geçiriyor, o nedenle kilo vermeye karþý direniyor. Yaz aylarýna göre eve daha erken girdiðimiz için metabolizmamýz da daha çok yavaþlýyor. Bu nedenle kilo vermek isteyenler bu zamanlarda daha dikkatli olmalý." dedi.akþam yemeðinin yatmadan 5 saat önce yenilmesi gerektiðini belirten Diyetisyen Duygu Deniz, "Kýþ aylarýnda geceler uzadýðý için zayýflamak isteyen bir kiþi 1.00 saatlerinde yemek yerse ve sonra da hiçbir þey atýþtýrmadan yataða girerse baþarýlý olur. Ama diðer türlü 1.00 saatlerinde yemek yiyip, daha sonra da yatana kadar bir þeyler atýþtýrmak dengesiz beslenmeye ve kilo artýþýna neden oluyor. Bu saatlerde en büyük yapýlan hatalar, çay ve yanýnda bir þeyler atýþtýrmaktýr. Saat 1.00 sularýnda yemek yiyip, sonrasýnda atýþtýrmamak ve atýþtýrmalýklarý ikindi saatlerine çekmek daha mantýklýdýr. Ýkindi saatlerinde ara öðün alýnmama durumunda da akþam yemeðine daha çok yüklenileceði için en güzeli bu saatlerde akþam yemeði yenmesi olacaktýr." diye konuþtu.zayýflamada kaliteli uykunun da önemli olduðuna dikkat çeken Diyetisyen Duygu Deniz, ve saatleri arasýndaki deliksiz uykunun kilo vermeye yardýmcý olacaðýný dile getirdi. Gündüz saatlerindeki uykunun da kilo aldýracaðýný söyleyen Diyetisyen Duygu Deniz, "Araþtýrmalara göre kalitesiz uyuyan kiþilerde insülin dengesizliði ortaya çýktýðý için uyandýklarýnda tatlý krizine giriyor ve kilo vermekte zorlanýyorlar. Öðle saatlerine doðru uyanmak da kilo aldýrýyor. Bu nedenle kilo vermek isteyenler, ve saatleri arasýnda kaliteli uyku uyumalýdýr." ifadelerini kullandý. (CÝHAN) 20:00 Karadayý Yerli Dizi Ýntikamý ve masum bir insanýn caný arasýnda sýkýþýp kalan Mahir, kabadayýlarý karþýsýna almayý göze alarak Haydar ýn canýný kurtarmayý seçer. Bu beklenmedik tavrý karþýsýnda þaþkýna dönen kabadayýlar, Mahir in aklýndan ne geçtiðini merak etmektedir. Onlar için Mahir giderek büyüyen bir muamma haline gelmiþtir. Araþtýrma yapmaya baþlarlar. Bu sýrada Belgin, Mahir e durumun ciddiyetini anlatýr. Kabadayýlar onunla ortaklýðý bozmak üzeredir. Mahir, kabadayýlarý ikna edip masada kalmayý baþarabilecek midir? Feride nin Mahir le barýþýp barýþmadýðýný anlamaya çalýþan Mehmet Saim, Kerime yi sýkýþtýrýr. Max Planck Planck'ýn uzmanlýk alaný, termodinamik teori diye bilinen ýsý bilimiydi. Iþýk radyasyonu üzerinde çalýþýrken Planck bir sorunla karþýlaþýr. Klasik fiziðin, "Enerjinin Eþit-bölünme Teoremi"ne göre kor halindeki bir cisimden salýnan radyasyonun, hemen tümüyle, dalga uzunluðu olasý en kýsa dalgalardan ibaret olmasý gerekiyordu. Bu, küçük bir ýsýnýn bile son derece parlak bir ýþýk vermesi demekti. Öyle ki, vücut ýsýmýzýn bizi bir ampul gibi aydýnlatmasý beklenirdi. Radyasyon enerjisi sürekli bir akýþ olarak varsayýldýðýndan, spektrumun kýsa dalga (yüksek frekans) kesiminin alabildiðine geniþ olmasý, hatta sýnýrsýz uzamasý gerekirdi.baþka bir deyiþle dalga uzunluðunun giderek kýsalmasýyla enerjinin sonsuza doðru artmasý söz konusuydu. Fizikçiler bu beklentiyi mor ötesi facia diye niteliyorlardý [4]. Oysa, deney sonuçlarý spektrumda çok deðiþik bir enerji daðýlýmý ortaya koymaktaydý. Bir kez deney, hiçbir maddenin, ne denli akkor haline getirilirse getirilsin, sonsuz enerji salacaðýný kanýtlamýyordu. Sonra çýkan enerjinin büyük bir bölümünün orta dalga uzunluktaki kesimde olduðu görülüyordu.yerleþik kuram ile deney sonuçlarý arasýndaki tutarsýzlýk gözden kaçmayacak kadar açýktý. Sorun deneysel verilere dayalý hesaplamalarda bir hatadan kaynaklanmýyor idiyse, yerleþik kuramýn yetersizliði söz konusu olmalýydý. Planck'ýn yetkin örnek olarak aldýðý kara-cisim üzerinde yürüttüðü kuramsal çalýþmasý 100'de yayýmlanýr. KUZU PÝRZOLA Herkesin aklýnýn ereceði, Fikrinin anlayacaðý bir tarzda anlat. Hz.Mevlana Malzemeler Adet Pirzola 1/2 Çorba Kaþýðý Un 4 Çorba Kaþýðý Salça 12 Adet Arpacýk Soðaný 12 Adet Ayva Dilimi 1/2 Çay Kaþýðý Zencefil 1/2 Çay Kaþýðý Kekik Adet Tane Karabiber 1 Su Bardaðý Su Tuz, Kekik Kýzartmak Ýçin Sývý Yað Yemeðin Tarifi Etleri tuz ve karabiberle ovun. Pirzolalarý una bulayýn. Fazla unu silkeleyin. Kýzdýrýlmýþ sývý yaðda arkalý önlü yarý yarýya kýzartýn. Piþireceðiniz kaba koyun.hafifçe sulandýrýlmýþ salçayý üzerine dökün. Kalan yaðýn içine kabuklarýný soyduðunuz arpacýk soðanlarý koyup hafifçe soteleyin. Pirzolalarýn üzerine ilave edin. Ayva dilimlerini pirzolalarýn üzerine dizin.yarým çay kaþýðý zencefili ve yarým çay kaþýðý kekiði serpin. Tuzunu ayarlayýn. Tane karabiberleri serpin. 1 su bardaðý suyu ilave edin. Hýzlý ateþte 15 dakika piþirip servis yapýn Benim Annem Bir Melek 0.00 Selena.25 Yahþi Cazibe 13. Adanalý Alemin Kýralý 1:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata 1. Alemin Kýralý 1.45 Ana Haber 20:00 Karadayý 23:40 Kim Milyoner Olmak Ýster? 0:30 Haber Saati 0:00 Yasemince 0.30 Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün 1.00 Kumarbazýn Karýsý 1.50 Ana Haber 1.50 Elif 20:00 Yabancý Sinema 21:50 Haber Saati 22:50 Türk Filmi 0.30 Ayý Kardeþler 0.00 Pepee 0.30 Hayat Bilgisi.00 Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Lezzet Haritasý 15:15 Arthur ve Minimoylar 1.45 Sivri Akýllýlar 1.00 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 22:30 Baþka Gün Öl 04:45 Denize Hançer Düþtü 0.00 Geniþ Aile 0.30 Acemi Cadý.00 Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane 1.15 Arka Sokaklar Yerli Dizi 1:50 Koca Kafalar 1.00 Ana Haber 20:00 Ulan Ýstanbul 23:15 Takip 0.30 Böyle Bitmesin Yerli Dizi.25 Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi 15. Hayat Yokuþu 1.15 Zengin Kýz Fakir Oðlan 1.20 Yoldaki Haber 1.00 Ana Haber Bülteni 1:50 Hava Durumu 1:55 Þimdi Onlar Düþünsün 22:30 Aþkýn Kanunu 0: Maceracý :40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 1:45 Beþinci Boyut 1.00 Ana Haber Bülteni 1:05 Ýki Dünya Arasýnda Yerli Dizi 21:00 Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Yetim Gönüller

9 Belediye müdürlerine "Deðiþen Kamu Vizyonu" eðitimi Çorum Belediyesi, deðiþen kamu vizyonunda stratejik liderlik ve yönetim konulu bir seminer düzenledi. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamada 0-0 Mart tarihleri arasýnda Amasya Terziköy Fimar Termal Otel'de düzenlenen seminerin Psikolojik Stratejistler Sevda Güler ve Veli Soysal tarafýndan verildiði ifade edildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu, Zeki Gül, Alper Zahir ve Turhan Candan ile müdürlerin de eþleriyle birlikte tam kadro katýldýðý seminerin açýlýþ konuþmasýný Baþkan Külcü yaptý. Çorum Belediyesi'nin gelinen noktada 5 ya da yýl öncesinin belediyesi ile kýyaslanamayacak kadar yenilendiðini ve güçlendiðini belirten Baþkan Külcü, yaptýklarý çalýþmalarla emsal belediyelerin çok önünde yer aldýklarýný söyledi. Yakalanan baþarýnýn baþkan yardýmcýlarý, müdürler, memur ve iþçi personeli ile Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Mesajýnda toplumun temelinin aile, ailenin temelinin de kadýn olduðuna dikkat çeken Birkan Demirci, Türkiye'de kadýnlarýn her ne kadar yeterli seviyede olmasa da eðitim, ekonomi, siyaset ve toplumsal hayatýn her alanýnda aktif rol aldýðýna dikkat çekti. Basýn sektöründe de kadýnlarýn görev yaptýðýný ve görevlerinde de son derece baþarýlý olduklarýný anlatan Birkan Demirci, son hep birlikte elde edildiðinin altýný çizen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Biz bunlarý her kademedeki arkadaþýmýzla beraber baþardýk. En çok yük, en çok sorumluluk elbette müdürlerimizin oldu, bunu da biliyoruz. Önceki dönemlere göre belki daha çok çalýþtýk, belki daha çok yorulduk. Birçok zaman riskli kararlar aldýk, riskli imzalar attýk. Ama hepsinin de sonunda kazananý Çorum oldu, belediyemiz oldu. Belediyemiz bugün birçok noktada kendisiyle ya da büyükþehir belediyeleri yarýþacak bir hizmet kalitesine sahip" dedi. Personel yapýsýndaki deðiþim ve bütçe performansýnýn hizmet kalitesini yükselten en önemli iki temel faktör olarak ortaya koyan Külcü, " Artýk proje üreten ve yöneten bir belediyeyiz. Ortaya koyduðumuz performansla siz þu dönemde sadece yollar, binalar, parklar yapmýyorsunuz. Ayný zamanda bir döneme de mühür vuruyorsunuz. Þehrin her tarafý hamdolsun eserlerimizle donanýyor" þeklinde kaydetti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Turhan Candan Candan, seminer sonunda Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Erdem Bayazýt'ýn "Sana, Bana, Vatanýma, Ülkemin Ýnsanlarýna Dair" adlý þiirini okudu. Demirci'den Mart mesajý zamanlarda kadýna yönelik þiddet ve tacizlere de tepki göstererek, bu tür olaylarýn insanlýða yakýþmadýðýný vurguladý. Demirci, mesajýný þöyle sürdürdü: "Kadýnlar güven içinde yaþayamýyor ve hallerinden hiç memnun deðiller. Tarihte olduðu gibi günümüzde de millet olarak saygýn ve onurlu seviyelere gelmemizde cefakar Anadolu kadýnýnýn rolünün yadsýnamayacak kadar büyük olduðu unutulmamalýdýr. Toplumun temeli aile, ailenin temeli kadýndýr. Bu duygu ve düþüncelerle yaþamýmýzýn her anýnda varlýklarýyla onurlandýðýmýz, ihtiyacýmýz olduðunda bizden desteklerini esirgemeyen, eðiten, yetiþtiren, yüreklerindeki sevgi ve þefkati karþýlýksýz veren, ailenin ve toplumun temel taþý annelerimizin, þehit ve gazilerimizin eþ ve annelerinin, meslektaþlarýmýzýn Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutlar saðlýk, mutluluk ve huzur dolu günler dilerim.'' Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre 1 EE 31 plakalý otomobilin lastiðinin patlamasý nedeniyle þoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karþý þeride geçti. Otomobil önce Murat Ýstanbullu'nun (5) kullandýðý kamyonla, ardýndan da Necmettin Damar (51) idaresindeki TIR'la çarpýþtý. Kazada otomobilde bulunan Erol Kaya (22), Burak Emrali (22), Aykut Týknazoðlu (22), Yasin Selvioðlu (22) ve Mevlit Yýlmaz olay yerinde hayatýný kaybetti. Kaza nedeniyle Sungurlu-Ankara kara yolu uzun süre araç trafiðine kapatýldý. Kazada hayatýný kaybedenler ise dün ilçede topraða verildiler. sungurlugündem.com HABER Türkiye Yeþilay Derneði Çorum Þube Baþkaný Atilla Alpay Yeþilay Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nde öðrencilere zararlý alýþkanlýklardan korunmayla ilgili konferans verdi. Konferans hakkýnda okulundan yapýlan açýklamada konferans salonunda yapýlan Yeþilay Haftasý etkinliðine konuþmacý olarak katýlan Türkiye Yeþilay Derneði Çorum Þube Baþkaný Atilla Alpay'ýn öðrencilere sigara, alkol, uyuþturucunun yaný sýra Eren Er Dershanesi eðitim ve öðretim yýlýnda öðrencileri akademik Ýngilizce seviyelerini ölçmek ve onlara Ýngilizce'yi sevdirmek amacýyla bir olimpiyat düzenliyor ve.sýnýf öðrencilerine yönelik düzenlenecek olan olimpiyata belirtilen sýnýflardaki bütün öðrenciler katýlabilecek. Baþvuru ve yarýþma þartlarýný öðrenmek için öðrencilerin en kýsa zamanda dershaneye uðramalarý gerekiyor.dershaneden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "15 Mart 2015 Pazar günü yapýlacak olan sýnava baþvurular yoðun bir þekilde baðýmlýlýk yapan zararlý gýdalara kadar birçok konuda bilgiler verdiði belirtildi. Konferansýn ardýndan öðrencilerin sorularýný yanýtlayan Alpay, daha sonra hiç sigara ve alkol kullanmayanlara takdir, sigara ve alkolü býrakanlara teþekkür belgelerini takdim etti. Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Necmettin Ünal böylesine güzel bir etkinliði okullarýnda düzenleyen Türkiye Yeþilay Derneði Özejder SBL'de Yeþilay konferansý devam ediyor. Yurtdýþýnda eðitimin öncü firmalarýndan Oxford Vision sponsorluðunda Dershane Ýngilizce öðretmenleri tarafýndan yeni sýnav sistemine uygun bir þekilde hazýrladýðý sorular belirtilen sýnýflardaki öðrencilere seviyelerine göre yöneltilecek. Ayný günde yapýlacak olimpiyata ve.sýnýftaki öðrenciler zaman kaybetmeden baþvurabilirler. Kayýt yaptýran Tüm öðrencilerimize resimli dil kartlarý hediye, Olimpiyata katýlan Tüm öðrenciler ise Oxford Vision kalitesiyle katýlacaklarý yurtdýþý eðitim programlarýnda özel indirimler kazanacaklar" denildi.eren Er Dershanesi Müdürü Menderes Yýlmaz ise olimpiyat hakkýnda verdiði bilgide, "Globalleþen dünyada, eðitimden, saðlýða, sanayiden, tarýma hemen her alanda iþ bilgisi ve tecrübe kadar gerekli olan ve aranan Ýngilizce'nin Çorum Þube Baþkaný Atilla Alpay'a teþekkür etti. Eren Er'den Ýngilizce Olimpiyatý önemi tartýþýlamaz. Teknoloji ve biliþimin yaygýnlaþmasý ile doðru orantýlý olarak yaygýnlaþan Ýngilizce, her insan için ihtiyaç haline gelmektedir. Ana dilimiz Türkçe'nin doðru kullanýmýna ve özgünlüðüne verdiðimiz önemin yaný sýra özellikle eðitimde ve bilimde geliþmek ve ileri gidebilmek için gençlerin Ýngilizce bilgisine katký saðlamayý kendimize bir görev edindik. Bu baðlamda Eren Er Dershanesi olarak hem öðrencilerimizin mevcut Ýngilizcesi ile þimdiden kazanmaya baþlamalarý hem de Ýngilizce eðitimlerine önem vermelerini teþvik etmek amacýyla; yurtdýþýnda eðitimin öncü firmalarýndan Oxford Vision sponsorluðunda düzenlediðimiz Ýngilizce Olimpiyatý'na tüm öðrencilerimizi davet ediyoruz. Tüm öðrencilerimize resimli dil kartý ve Oxford Vision kalitesiyle katýlacaklarý yurtdýþý eðitim programlarýnda hediyeler ve özel indirimler verilecektir. Hayat boyu sürecek bu yarýþta Ýngilizcenizle ve Eren Er Dershanesiyle kazanýn" ifadelerini kullandý. Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulundan "Kadýna Þiddet" konferansý Çorum TSO ve TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle "Kadýna Þiddette Mevcut Yasalar ve Þiddetin Psikolojik Boyutlarý" konulu konferans düzenledi. Konferansýn açýlýþ konuþmasýný TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Yasemin Kepçeli yaptý. Kepçeli, "Bizler, geliþmiþ dünya ekonomilerini yakalayabilmek için kadýn istihdamýna, kadýn giriþimciliðinin potansiyeline inanmalý ve bunun için her gün yükselen bir çýta ile çalýþmalýyýz. Þuanda aramýza, iþ dünyamýzýn farklý meslek gruplarýndan hizmetler üreten hem cinslerimizle beraberiz. Hepimizin ortak amaçlarýnýn baþýnda baþarmak, baþarýlý olmak geliyor. Çünkü Türk kadýnýna baþarmak, baþarýlý olmak yakýþýyor. Ülkemizin nüfusunun yarýsýnýn kadýnlardan oluþtuðu, ilimizde ise kadýn nüfusunun erkeklerden fazla olduðu gerçeðinden hareketle, Türkiye'nin kalkýnmasýnda yaratacaðý katma deðer düþünüldüðünde, kadýnlarýmýzýn her birinin ekonomik hayata katkýda bulunmasýnýn ne kadar önemli olduðu ortadadýr" dedi. Ardýndan Avukat Neslihan Boyabatlý ve Psikolojik Danýþman Filiz Obuz "Kadýna Þiddette Mevcut Yasalar ve Þiddetin Psikolojik Boyutlarý" hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdiler. Bahadýr YÜCEL "Kadýnlar, bir medeniyetin saðlamlýðýnýn garantisidir" Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkan Vekili Dr. Ayhaným Tümtürk Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla yaptýðý yazýlý açýklamada, "Saðlýk Sen Çorum Þubesi olarak, Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutluyoruz. Kadýnlar; bir milletin ve medeniyetin saðlamlýðýnýn garantisi, geleceðe uzanan köprünün ayaklarýdýr. Bir toplumun geliþmiþliði, kadýnýn toplumdaki yeri ve statüsüyle doðru orantýlýdýr" dedi. "Kadýnlarýn, hak ettiði yerde olduðu toplumlar ayný zamanda geliþmesini saðlamýþ, medeniyet deðerlerinin gereðini yerine getirmiþ ülkelerdir" diyen Tümtürk, "Bir medeniyeti deðerlendireceðimiz zaman, kadýnýn yerine bakmak yeterli olacaktýr. Dinimiz bu konuda kadýna hak ettiði deðeri en iyi þekilde vermiþ, cenneti analarýn ayaklarý altýna koymuþ, kadýnlarý da Allah'ýn erkeklere bir emaneti olarak takdim etmiþtir. Böyle yüce bir dinin ve abdestsiz çocuðunu emzirmeyen analarýn temelini attýðý medeniyetin temsilcileri Kadýnlardan Anýta çelenk Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle dün bir dizi etkinlik düzenledi. Kutlamalar kapsamýnda ilk tören Atatürk Anýtýnda yapýldý. Kadýnlar anýta çelenk sunduktan sonra saygý duruþunda bulundular. Kutlama programý Devlet Tiyatro olarak bugün kadýnlarýn þiddet, taciz ve tecavüz olaylarýyla utancýndan kurtulmamýz gerekmektedir. Bu konuda toplumun her kademesine ayrý ayrý görevler düþmektedir. Yönetim kademesinde bulunanlar, kadýnýn hak ettiði deðeri görmesi ve haklarýnýn verilmesi için üzerine düþeni yapmalý, erkeklere düþen görev de bu hak arayýþýna destek olmaktýr. Aslýnda, kadýnýn kendi hakkýný arama durumuna düþürülmesi ise üzerinde ayrýca düþünmemiz gereken bir konudur. Geleceðin inþasýný yapacak nesilleri yetiþtiren kadýnlarýmýzýn, çalýþma hayatýnda karþýlaþtýðý zorluklarýn aþýlmasý çalýþtýk. Saðlýk Sen olarak, çalýþan kadýnlarýmýzýn sorunlarý üzerinde birçok araþtýrma yaptýk, çözüm önerileri sunduk, birçok kazanýmýn saðlanmasýnda da öncülük ettik. Bu vesileyle, Saðlýk Sen Çorum Þubesi olarak Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutluyor, kadýnlarýmýzýn sorunlarýnýn çözüldüðü, toplumda hak ettiði deðeri bulduðu bir gelecek diliyoruz" ifadelerini kullandý. Salonunda gerçekleþtirilen etkinlikte devam etti.

10 "Yaban domuzlarýnda çok sayýda zehirli keneye rastladýk" Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan, ilçede avlanan yaban domuzlarýnda çok sayýda zehirli keneye rastladýklarýný söyledi. Konu hakkýnda açýklama yapan Kamil CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ile Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere " Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladýlar. Gürsel Yýldýrým açýklamasýnda kadýnlarýn öznesi olduðu tüm güzelliklerin; hayata neþe,huzur ve mutluluk kattýðýný dile getirerek, " Mart Dünya Kadýnlar Günü, içinde kadýn olduðu için, sevgi, barýþ, kardeþlik olduðu için özeldir.;din, dil,ýrk,renk,kültür ayrýmý olmaksýzýn,dünya üzerindeki tüm kadýnlarý kapsar ve birleþtirir. Bu açýdan bütün kadýnlar için deðerli bir gündür. Mart, ayný zamanda, kadýnlarýn siyasi, ekonomik,sosyal ve kültürel alanda HABER Akdoðan, Ýskilip'te kýrsal kesimde yaþayan çiftçiler tarým arazilerine zarar veren yaban domuzlarýna karþý her türlü mücadeleyi vermeye devam ettiklerini belirterek, "Avlanan yaban domuzlarýnda çok sayýda zehirli kene tespit edildi" dedi. Akdoðan yetkililerden bir an önce bu duruma önlem alýnmasýný istedi. Akdoðan, Ýskilip'in dað köylerinde ve ova köylerinde çok sayýda domuzun olduðunu bu domuzlarýnda zehirli kene taþýdýðýný kaydetti. Akdoðan yetkililerin bir an önce bu duruma el atmalarýný, aksi takdirde ise önümüzdeki aylarda havalarýn ýsýnmasýyla yaban domuzlarýnýn taþýdýðý zehirli kenelerin ölümlere yol açabileceðini ifade etti. "Kadýnlarýn, merhametli ve sevgi eli dünyayý çok daha deðerli kýlacaktýr" yaþadýklarý ortak sorunlarýn gündeme gelmesi için bir fýrsattýr. Sonuç olarak, yaþamýn her alanýnda emek harcayan, çalýþan, eðiten, yetiþtiren, yüreklerindeki, sevgi ve þefkati karþýlýksýz veren vefakar kadýnlarýmýzýn, merhametli, nezaketli, estetik ve sevgi eli dünyayý çok daha deðerli kýlacaktýr" dedi. CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ise, "Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nün, kadýnlarýn, eþitlik, baðýmsýzlýk, özgürlük, politik ve ekonomik haksýzlýklarýn giderilmesi, cinsel ayrýmcýlýðýn sona erdirilmesi, kadýnlara uygulanan her türlü þiddetin önlenmesi, saygýn yaþam ve insan onuruna yaraþýr çalýþma koþullarýnýn saðlanmasý yolunda verdikleri mücadelenin simgesi olduðuna inanýyoruz. Bizler, güçlü bir toplumda yaþamak istiyorsak; kadýný ve erkeði ile tüm toplum kesimlerini güçlendirmek, haklý taleplerini biran önce gerçekleþtirmek zorunda olduðumuza inanýyoruz. Ýnanýyor ve biliyoruz ki, kadýnlarýmýzýn hayata daha fazla katýlmalarý kadýn zarafeti ile þekillenen bir sosyal hayata, daha aydýnlýk bir geleceðe ulaþmamýzýn yegane koþuludur" ifadelerini kullandý. Kadýnlarýn kýyafetine bakarak toplumda yanlýþ tartýþmalar yapýlýyor Hak-Ýþ Kadýn Komitesi tarafýndan düzenlenen 4. Kadýn Emeði Buluþmasý Ankara'da yapýldý. Programa; Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve HAK-ÝÞ Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu, Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrýverdi, HAK-ÝÞ Genel Baþkaný Mahmut Arslan,ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, HAK-ÝÞ Kadýn Komitesi Baþkaný Jülide Sarýeroðlu ve çok sayýda HAK-ÝÞ üyesi kadýn emekçiler katýldý. Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve HAK-ÝÞ Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu da kadýnlarýn kimliðine ya da kýyafetine bakarak toplumda yanlýþ tartýþmalarýn yapýldýðýný gördüklerini belirterek, kadýnlara seçme ve seçilme hakkýnýn 134 verildiðini ama baþörtülü kadýnlara seçilme hakkýnýn 2013'de tanýndýðýný söyledi. Uslu, " Mart'ta amaç bir farkýndalýk yaratmaktýr. Mart vesilesi ile toplumda kadýna karþý duyarlýlýðý, ilginin, zarafetin, kadýn sorunlarýna iliþkin önerilerin dile getirilmesi amaçlanmaktadýr. Yoksa þüphesiz kadýn þerefli insan senede bir gün hatýrlanmak suretiyle elbette deðeri ifade edilemez. Mart ilk defa Amerika Birleþik Devletlerinde 15 yýlýnda kadýn emekçilerin grevi ile baþlamýþtýr. Mart kadýn sorunlarýnýn gündeme getirilmesi amacýyla Kadýnlar Günü olarak kutlanmaktadýr. Gerçekte Kadýnlar Günü deðil Kadýn Emekçiler Günüdür. Hiçbir peygamberin kabri mescid içerisinde, camide bulunmamaktadýr. Ancak bir tek istisna var. Cenab'ý hakkýn beytine komþu olarak bütün insanlýk içerisinde sadece ve sadece bir kadýn Hz. Hacer seçilmiþtir. Kabe'nin yanýbaþýnda Hz. Hacer'in kabri bulunmaktadýr. Yani Cenab'ý hakkýn kendisine komþu yaptýðý insan bir kadýndýr. 15 deki Kadýna verilen önemden daha anlamlý bir örnektir. Hz. Ali "Kadýna güzel davranýn, çünkü onlar insanlýðýn anasýdýr" yine peygamberimiz Hz. Muhammed veda hutbesinde "Kadýnlar sizlere Allah'ýn emanetidir" demiþtir. Yani Kadýnlarýmýz kutsal bir emanet olarak görülmüþtür" dedi. Ýdeolojik çatýþmanýn tam orta yerine kadýnýn konulduðunu ifade eden Uslu, þöyle konuþtu: "Kadýn sýrf kýlýðýndan, kýyafetinden, inancýndan, tercihinden dolayý dýþlanýyordu. Ýþte esas mobbinge bu. Mesela Kabataþ Ýskelesinde bir hanýmefendi çocuðuyla giderken, oradaki göstericilerin tacizine uðruyor deðil mi, hepimiz Özgecan için seferber oluyoruz. Elbette seferber olmak durumundayýz. Elbette canileri yakalayýp cezasýný en aðýr biçimde vermek durumundayýz ama Kabataþ'ta sözüm ona yürüyüþ yapanlarýn, eylem yapanlarýn tacizine uðrayan Zehra Develioðlu kardeþimizin ve çocuðunun ne suçu var? Savcýlýða baþvurmuþ, Adli Týptan raporunu almýþ, neymiþ efendim MOBESE kameralarýnda görünmüyormuþ. Bundan sonra, 'tacize uðradým' diyen kadýn için MOBESE görüntüsü mü arayacaðýz? Bu ne biçim bir mantýk, bunu anlamak zor."dedi. HAK-ÝÞ Genel Baþkaný Mahmut Arslan "Özgecan Aslan Hatýra Ormaný" na adýna dikilen fidanýn sertifikasýný Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve HAK- ÝÞ Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu'ya verdi. Programýn ardýndan Mart Dünya Kadýnlar Gününde ödül alan Emekçi Kadýnlara ödülleri verilerek, hatýra fotoðrafý çekildi. Pýnar Koleji'nden Ýngilizce öðretmenlerine özel seminer Pýnar Koleji ve Ýnkaþ Express Publishing ile Çorum'da görev yapan Ýngilizce öðretmenlerine yönelik Anitta Otel'de "Dilin Kiþiselleþtirilmesi ve Bireysel Becerilerin Geliþtirilmesi" amacýna yönelik seminer düzenledi. Pýnar Koleji'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada seminerde yabancý dil becerilerinin günümüzde öðrencilere nasýl aktarýlacaðý konusunda metot ve teknikler konusunda bilgi verildiði ifade edildi. Semineri uluslararasý yazar ve öðretmen eðitmeni Lisa Victoria Broomhead verdi. Gazetemiz denetlendi Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürlüðü Kontrol Þefi Özer Elikoðlu ve Kontrol Memuru Kemal Uðuz ile Çorum Basýn Kontrol Kurulu Gazetesi Üyesi Sadýk Örgel, tarafýndan gazetemizin yýllýk olaðan denetimi yapýldý. "Tarla Kuþuydu Julýet" tiyatroseverlerle buluþacak Konya Devlet Tiyatrosu'nun "Tarla Kuþuydu Julýet" adlý oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak.ephraim Kýshon'ýn yazdýðý ve Ferdi Dalkýlýç'ýn yönettiði iki perdelik oyun 13 Mart Cuma günü saat 20.00'da 14 Mart Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek. Oyunu konusu ise þöyle: "Shakespeare öyle bir hikaye yazdý ki dünyanýn en trajik aþk hikayelerinden biri oldu. Birbirini delice seven Romeo ve Juliet, ailelerinin birbirine olan düþmanlýðý yüzünden kavuþamaz. Buna dayanamayan Juliet, zehir içerek intihar eder; bunu gören Romeo ise þiþedeki kalan zehiri içer ve iki aþýk birlikte ölürler... Peki eðer Romeo o zehri tam içeceði sýrada Juliet gözlerini açarsa... Romeo ile Juliet kavuþup evlenirlerse, bir de kýzlarý olursa Ha tabi bu sýrada Shakespeare'i de unutmamak lazým. Yarattýðý karakterleri yalnýz býrakýr mý? Tabi ki hayýr... Ya Juliet'in o çok sevgili dadýsý Romeo'ya aþýk olur, papaz da iyice bunarsa Bakalým bu trajik aþk, nasýl bir komediye dönüþür?" Haber Servisi Þükrü Tokatlýoðlu emekli oldu Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi eski baþhekimlerinden, Tüberküloz ve Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Þükrü Tokatlýoðlu, emekli oldu. Dr. Þükrü Tokatlýoðlu'nun emekliye ayrýlmasý nedeniyle Güleryüz Restaurant'ta bir veda gecesi düzenlendi.göðüs Hastalýklarý Hastanesi adýna Derya Ardýk ve Ayla Güneþ tarafýndan organize edilen gecede oldukça duygusal anlar yaþandý. Yemekli geceye, CHP Çorum Milletvekili aday adayý Muharrem Bozdoðan, çok sayýda sendika üyesi ve saðlýk görevlileri katýldý. Gecede bir konuþma yapan Þükrü Tokatlýoðlu, veda gecesine katýlan tüm arkadaþlarýna teþekkür etti. Haber Servisi Turgut Ýlgü'den Bahabey'de esnaf ziyareti CHP Çorum Milletvekili aday dayý Turgut Ýlgü Bahabey Caddesinde esnaf ziyareti yaparak esnafýn sorunlarýný dinledi ve kendisine destek istedi. Mart Kadýnlar gününü de unutmayan Ýlgü kadýnlara karanfil vererek kutladý. Ýlgü ziyaretleri ile ilgili yaptýðý açýklamada, esnaflarý ziyaret ederek sorunlarýný dinlediðini söyledi.ýlgü buralarda "Bugün esnafýmýzýn derdine dinlemeye onlarýn derdine nasýl çare oluruz diye araþtýrmaya çýktýk. Esnafýmýz dertli, iþ yok, müþteri yok, kirasýný ödemekte zorlanýyor. Vergisini bile zor ödüyor. Biz CHP iktidarýnda esnafýmýzýn tüm sorunlarýný çözmeye talibiz. Seçilirsem eðer esnafýmýzýn daima yanýnda olacaðým.biliyorsunuz Mart kadýnlarýmýzýn günü bu vesileyle tüm kadýnlarýmýzýn kadýnlar gününü kutluyorum. Biz kadýnlarýmýzý bir gün deðil her gün baþýmýzýn tacý olarak görüyoruz" ifadelerini kullandý.

11 2 AÐUS- 0 MART 2015 PAZARTESÝ SPOR Turgay'a ceza kapýda 11 Ulukavakspor 3 haftadýr kazanamýyor: 3-0 Bölgesele amatör lig (BAL) da mücadele eden Ulukavakspor, deplasmanda karþý karþýya geldiði Yeni Amasyaspor karþsýnda 3-0,lýk maðlubiyet alarak son 3 haftadýr puan kaybetme devam etti. Bölgesele amatör kümede 3. Lige yükselmek için mücadele eden Yeni Amasyaspor, Ulukavak karþýsýnda ilk yarýyý 35, inci dakikada Orhan'ýn attýðý gol ile 1-0 üstün kapattý. Ýkinci yarýda beraberlik için saldýran Ulukavakspor, savunmasýnda boþluklar býraktý. Savunmanýn boþluðnu iyi deðerlendiren ilk golün sahibi orhan takýmýnýn ve kendisinin 2,inci golünü Ulukavakspor fillerine gönderdi.2-0 Golden sonra oyundan kopan Ulukavakspor zaman zaman geliþtirdiði cýlýz ataklarda gol yollarýnda baþarýlý olmadý. Ev sahibi ekip ise, yakaladýðý pozisyonlarý iyi deðerlendirdi. Maçýn ikinci yarýsýnýn 52,inci dakikasýnda ani geliþen Yeni amasyaspor ataðýnda Burak, Yeni Amasyaspor'un 3,üncü golüne imza atan oyuncu oldu. Karþýlaþmada baþka gol olmayýnca yeni Amasyaspor- Ulukavakspor'u 3-0 maðlup ederek haftayý 3 puan ile kapatarak zirve yarýþýný sürdürdü. Ulukavakspor ise, son 3 haftadýr puan kaybetmeye devam etti. (Yasin Yücel) Saha: Amasya 12 Haziran Hakemler: Ömer Kocabey, Ferhat Alkan, Hakan Kýran Yeni Amasyaspor: Seyhun, Ahmet, Bünyamin, Orhan, Debola, Semih, Ýdris, Þahin, Cüneyt, Barýþ, Burak, Ulukavakspor: Ömer, Arif,Bülent, Emre (Engin), Fatih, (Recep) M.Ali, Yusuf Demir, Yusuf Cihan, Ümit (Sedat), Oðuzhan, Onur Goller: Dk 35 ve 4 Orhan, Dk 52 Burak (Yeni Amasyaspor) Minik öðrencilerden anlamlý pankart Çorum belediyespor'a sezon öncesi büyük umutlar ile transfer edilen ve ligde geride kalan 25 hafta da sadece bir gol atan Turgay, geçtiðimiz Cumartesi günü Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda oynanan ve Çorum belediyespor'un 0-3 maðlubiyeti ile biten karþýlaþma sonrasýnda, maç içinde açýk tribünde bulunan bir grup taraftar ile sözlü sataþmaya giren, ve maç sonunda bu olaylarý devam ettiren Turgay maçýn hakemi tarafýndan kýrmýz kart ile cezalandýrldý. Turgay taraftar ile sözlü diyolog sonrasýnda, hakemin gösterdiði kýrmýz kartla da daha da agresifleþerek, hakemlerin üzerine saldýrýdý. Araya giren yönetici Fatih Özcan ve takým arkadaþlarý Turgay'ý güçlükle yatýþtýrarak soyunma odasýna götürdüler. (Yasin Yücel) ÇESOB çeyrek finalde Nisan'da kutlanacak olan Polis Haftasý dolayýsýyla düzenlenen voleybol turnuvasý devam ediyor. Oldukça çekiþmeli geçen kurumlar arasý voleybol turnuvasýnda ÇESOB Voleybol Takýmý rakibi Mecitözü Belediyespor'u 2-0 yenerek adýný çeyrek finale yazdýrdý.geçtiðimiz Cuma günü Atatürk Spor Salonu'nda ÇESOB Voleybol Takýmý ile Mecitözü Belediyespor arasýnda oynanan karþýlaþmayý ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Baþkan Vekili Recep Gür, Yönetim Kurulu üyesi Necmettin Uzun ve Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz da takip etti. Oldukça çekiþmeli geçen maçta ÇESOB Voleybol Takýmý rakibi Mecitözü Belediyespor'u 2-0 yenerek, turnuvada çeyrek finale çýktý. ÇESOB Voleybol Takýmý þu isimlerden oluþuyor: Murat Altýkaya, Ömer Yaþar, Zeynal Cember, Yasin Çevik, Ýbrahim Kekoðlu, Barýþ Kaynak, Burak Soydan, Bahadýr Tekerek, Mehmet Cam, Tahsin Yüksel, Tuncay Türkoðlu ve Ömür Þentürk. (Spor servisi) Fatih Sultan Mehmet Ýlk okulu öðrencileri geçtiðimiz cumartesi günü Dr. Turhan kýlýçcýoðlu stadýnda oynanan Çorum belediyespor- istanbulspor maçý öncesi pankart açarak sporda þiddete hayýr dediler. Geçtiðimiz cumartesi günü oynan maç öncesinde Çorum belediyepsorlu ve istanbulsporlu futbolcular ile sahaya çýkan minik öðrenciler, giydikleri tiþörtler ve taktýklarý þapkalarý ile birlikte açtýklarý pankart ile sporda þiddete hayýr diyerek, spor severlere mesaj verdiler. (Yasin Yücel) Haluk Koç: Yangýna benzin döken Cumhurbaþkaný var Maç sonunda gerginlik yaþandý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýn da oynan ve 0-3 malubiyet ile biten Ýstanbulspor maçý sonrasýn da bir grup taraftar protokol kapýsý önünde toplanarak futbolcularý aldýklarý maðlubiyetten dolayý protesto ettiler. Stat önünde bir süre bekleyen Belediyespor kafile otobüsü hareket etmeden önce basýn sözcüsü Mustafa özbayram otobüsten inerek taraftarlara konuþma yaptý. Özbayram hiç bir taraftarýn küfür etmemesini isterken, Turgay içinde yönetim olarak gerekli cezanýn verileceðini taraftarlara ifade etti. Kafile otobüsünün hareketi ile birlikte taraftarlar, teknik heyette ve futbolculara protestolarýna devam ettiler. (Yasin Yücel) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baþkan Yardýmcýsý ve parti sözcüsü Haluk Koç, dolardaki yükseliþe dikkat çekerek, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'na seslendi. Koç, "Dünya konjonktürü, FED, ABD verileri dolarýn yükseliþini iþaret ediyor. Ama önce sen saray sakinini bir sustur. Konuþtukça yangýna benzin döken bir cumhurbaþkaný var. Bir gün de sus kardeþim ya. Þehit cenazesi kalkarken bile saygýsýzlýk gösterip eþzamanlý konuþma alýþkanlýðýný sürdüren bir cumhurbaþkaný var." dedi.chp Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun Ýzmir'in Çeþme ilçesi Sheraton Otel'de basýna kapalý olarak, '2015 seçimlerine doðru saðlýk politikalarýna bakýþ' konulu toplantýda saðlýk çalýþanlarý ve akademisyenlerle bir araya geldi. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve parti sözcüsü Haluk Koç, bu toplantý devam ederken gazetecilere gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. BAÞBAKAN DAVUTOÐLU'NA: SÝZDE MÝ BU TEZGAH- TASINIZ? CHP Ýstanbul Milletvekili Umut Oran ile ilgili, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn kýzýna suikast giriþiminde bulunacaðý yönündeki iddialarý hatýrlatan Haluk Koç, þunlarý söyledi: "Geçen haftalarda CHP'ye, kurumsal kimliðine; haramdan beslenen, sermayesi haram olan havuz medya olarak adlandýrdýðýmýz medya tarafýndan sistematik saldýrý düzenlenmiþtir. Baþýnda 'milli' eki bulunan en temel istihbarat kuruluþun görevlendirildiði belirtilmiþtir. Bu safsatalarýn iletiliþ þekli, saraya iletiliþi ve havuz medyasýnda haber yaptýrýlýþý anlatýlmýþtýr. Umut Oran'ýn kendisi hakkýnda ve partimiz de bulaþtýrýlarak, Erdoðan'ýn kýzýna yönelik inanýlmasý zor bir saldýrý ile karþý karþýyaydýk. Talimatla kelimesi kelimesine ayný yayýmlandý ve bunlarýn hepsinin gerçek dýþý olduðu ortaya çýktý. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nu uyarmýþtým. Baþbakan, MÝT doðrudan size baðlý görev yapan bir kuruluþ, sizin bu safsatalarla bir ilginiz yok ama burasý size baðlý. Size baðlý bir kuruluþun, iç ve dýþ güvenliðin son derece önemli olduðu günlerde nelerle uðraþtýðýnýn farkýnda mýsýnýz? Siz hiçbir þey söylemeyecek misiniz? Hiçbir eyleminiz olmayacak mý? Bu kuruluþla ilgili 'kardeþim ne oluyor burada' deme iradeniz yok mu? Biz sizi muhatap alalým ama önce siz muhatap alýnacak bir noktada olun. Davutoðlu'ndan açýklama bekliyoruz. Havaya suya daða bahçeye konuþan, her gittiði kentte evliyalar tarihi anlatan, yakýn tarihten her türlü dokunaklý cümlelerle konuþmalar yapan Baþbakan'dan çýt yok. Siz de mi ortaksýnýz bu sürece, siz de mi bu tezgahtasýnýz? Baþbakan'a bu üçüncü ya da dördüncü çaðrýmýz." Dolardaki yükseliþe dikkat çeken Haluk Koç, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'na seslenerek, sözlerine þöyle devam etti: "Dünya konjonktürü, FED, ABD verileri dolarýn yükseliþini iþaret ediyor. Ama önce sen saray sakinini bir sustur. Konuþtukça yangýna benzin döken bir cumhurbaþkaný var. Bir gün de sus kardeþim ya. Þehit cenazesi kalkarken bile saygýsýzlýk gösterip eþzamanlý konuþma alýþkanlýðýný sürdüren bir cumhurbaþkaný. Her gün anayasayý ihlal eden bir cumhurbaþkaný. Dün de Gaziantep'te bir siyasi parti lideri gibi. Nasýl yemin ettin sen, tek ayaðýn havada mý yemin ettin sen? Biz yalan yere yemin ettiðini, inanmadýðýn bir þeye yemin ettiðini biliyoruz." CHP Parti Sözcüsü Koç, Cumhurbaþkaný Erdoðan ve Baþbakan Davutoðlu'na yönelik eleþtirilerini þöyle sürdürdü: "Hedefinde muhalefet, muhalefet partileri; asýyor, kesiyor, gürlüyor. Ayný meydanda daha önce Esed'le ilgili söylediklerini unutmuþ, dün öyleydi bugün bugündür yarýn da baþka türlü olacak. Baðýrarak, her gün konuþarak suçunu örtemezsin. Dünyada senden baþka korkarak yaþayan bir insan yok. Yaptýklarýný ancak þu anda zulümle, baskýyla, faþist tedbirlerle toplumun haklarýný sindirerek örtebileceðini sanýyorsun. Boþ zamanlarýnda demokrasi bakýmýndan fakir ülkelerin baþkanlarýný sarayýnda gezdiriyor, onun dýþýnda da numaralý muhtar toplantýlarý yapýyor ve konuþma ihtiyacýný gideriyor. O konuþtukça Türkiye geriliyor. Türkiye'nin risk algýsý artýyor. Her alanda Türkiye artan dolar kuru karþýsýnda borçlanmaya devam ediyor. Zývanadan çýkmýþ bir iktidarla karþý karþýyayýz. Baþbakan baþbakanlýðý becerecek. Beceremezse sýkýntýsý, tüm Türkiye'ye olur." 'SAÐLIÐA ULAÞMAK ÝÇÝN TOPLUMUN CEBÝNDEN DAHA ÇOK PARA ÇIKIYOR' AK Parti hükümetinin saðlýk politikalarýný eleþtiren Haluk Koç, "AKP, toplumda saðlýk alanýnda yaþanan memnuniyetsizlikleri, bu memnuniyetsizliklerin yüksek sesle ifade edilmesini saðlayarak daha sonra yaptýðý düzenlemelerle bu alanda toplumun cebinden daha çok para harcayarak saðlýða ulaþmasý þeklinde özetleyebileceðimiz bir sisteme dönüþtürdü. Ne kadar kaliteli ve iyi saðlýk hizmeti almak istiyorsanýz o kadar cebinizden katký vereceðiniz bir sistem oluþtu. Bugün ciddi hastalýklarla ya da saðlýk sorunlarýyla boðuþanlar, bu sistemin de yavaþ yavaþ çökmekte olduðunu görüyorlar. AKP döneminde, devletin vatandaþýna sunmasý gereken saðlýk hizmeti, kamu hizmeti olmaktan çýkarýldý, parasý olanýn parasý olduðu kadar alýp ödeyebileceði bir sisteme dönüþtürüldü." dedi.

12 0 MART 2015 PAZARTESÝ Gaziosmanpaþa da kazandý...! Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Gaziosmanpaþaspor, yeni teknik direktörü Yüksel Ersan nezaretinde kendi sahasýnda Adliyespor ile karþýlaþtý. Gaziosmanpaþaspor rakibini 3-1 yenerek hafta sonra puanla tanýþýrken sergilediði futbol da taraftarlarýný sevindirdi.yeþil kýrmýzýlý ekip kendi sahasýndaki Adliyespor maçýna mutlak galibiyet parolasý ile çýktý. Maçta 1. Dakikada Ethem Yýlmaz Gaziosmanpaþaspor'u Penaltýdan 1-0 öne geçirdi. Maçýn 3. dakikasýnda ise Muhammed Bay, Gaziosmanpaþaspor'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Gaziosmanpaþaspor 5. dakikada Ceyhun Yazar ile 3-0 öne geçti. Adliyespor'da. dakikada Canberk skoru 3-1 yapan golü attý. Karþýlaþma sonrasý Soyunma odasýnda sevinç vardý. Soyunma odasýna inen yöneticiler Ýbrahim Yýldýz ve Ahmet Özþen Bu sezon ilk defa galibiyet primi daðýttý. Play- oof umutlarý da eriyor: 0-3 Çorum Belediyespor evinde Ýstanbulspor'a 0-3 maðlup olarak 4 haftadýr evindeki beraberlikler serisinine birde maðlubiyet ekleyerek, maçý izleyen taraftarlarýný çýldýrttý. Maç sonunda ise, istanbulsporlu futbolcularý belediyespor taraftarý alkýþlar ile soyunma odasýna gönderdiler Maç sonunda teknik ekibe istifa diye baðýran taraftarlar ile Turgay, arasýnda maç içinde yaþanan gerginlik maç sonunda devam etti. Turgay, seyirciler ile karþýlýklý diyalog içine girince kýrmýz kart gördü Adliyespor maçýnda cezalý duruma düþtü. Maç sonunda saha dýþýnda ise, taraftarlar teknik heyette ve futbolcularý pretosta etmeye devam etti. Kulüp basýn sözcüsü Mustafa Özbayram, taraftarlar ile görüþerek kesinlikle küfür edilmemesini taraftarlardan ricada bulunarak Turgay, içinde gereken ne ise o yapýlacaktýr diyerek taraftarlarý sakinleþtirmeye çalýþtý. Kafile otobüsüne her hangi bir taþkýnlýk olmadan tesislere hareket etti. Maçýn ikinci yarýsýný kulüp baþkaný Zeki Gül, yarý açýk ceza evinden gelen mahkumlar ile birlikte izledi. Maç sonunda Zeki Gül'ün alýnan maðlubiyet sonrasýnda büyük þok yaþayarak stadý terk etti. Kulüp baþkaný Zeki Gül, maçýn temsilcine de büyük tepki gösterdi. Futbol federasyonu temsilcisi Aybars Çelik, gerek devre arasýn da gerek ise, maç sonunda basýn mensuplarýna da anlamsýz bir þekilde tutum sergiledi. Maç sonunda Zeki Gül, temsilciyi þikayet edeceðini açýkladý. Teknik direktör Yavuz Ýncedal Ýstanbulspor maçý hazýrlýk çalýþmalarýnda futbolcular ile yaptýðý toplantýlarda maçý kazanacak 14 yürekli futbolcu istiyorum. Ve bu maçý kazanmak istiyoruz, söylemleride maç sonunda skor borda hezimet olarak yansýrken demekki bu takýmda 14 yürekli futbolcusu yok muþ? Her hafta deðiþik bir kadro alýþkanlýðý içinde Ýstanbulspor maçýný kazanacak 14 yürekli futbolcu ise, rakip karþýsýnda hiç bir varlýk gösteremedi. 0 dakika boyunce belediyespor rakibi karþýsýnda 2 gol pozisyonu buldu. Rakip Ýstanbulspor ise, attýðý 3 gol dýþýnda belediyespor kalesinde 4 net gol posizyonu buldu. Futbol olarak, Ýstanbulspor, belediyespor dan kat ve kat üstündü. Cumartesi günü haber yorum yazýmýzda Ýstanbulspor'a dikkat diye yazmýþtýk. Ýstanbulspor geride kalan 4 haftada 12 puan toplayarak Çorum belediye karþýsýna kazanan bir takým olarak çýktý. Çorum belediyespor ise, son 4 hafta da beraberlikler takýmý olarak rakibini aðýrladý. Ýstanbulspor da 3 banko oyuncu çeþitli sakatlýklarý nedeni ile Belediyespor karþýsýnda forma giymedi. Futbol olarak skor olarak istanbulspor, Çorum belediyespor'u nakavt etti. Belediyespor sað ve sol kanatlardan ceza alaný içine yaptýðý ortalarý Ýstanbul kaleci elma gibi topladý. Topu bir türlü yere indirmeyi beceremeyen belediyespor da maðlubiyet kaçýnýlmaz oldu. Belediyespor'un Ýstanbulspor karþýsýnda aldýðý 0-3 skorluk maðlubiyet ise, play oof umutlarýný daha da azaltmaya yetti. Aslýnda belediyespor- istanbulspor maçý her iki takým içinde puanlýk bir maçtý. Ve kazanan taraf konuk ekip istanbulspor olurken kendini play- oof içinde Belediyespor'u da play oof dýþýna attý. Belediyespor, Çarþamba günü Adliyespor ile Ankara da karþý karþýya gelecek. Maçtan dakikalar Dk 1(Gol) Sol kanattan istanbulspor, Belediyespor savunmasýný az adamla yakaldý. Ufuk sað kanattan ceza alaný içine yaptýðý kavisli ortaya Bilal, sað çaprazda ceza alaný içinde sert vurdu. Top kaleci fatih'in ellerine de çarparak fileler ile buluþtu. 0-1 Dk 22: Goldan sonra þok yaþayan belediyespor rakibi karþýsýnda bocamalaya baþladý. Bu dakikada belediyespor kalesi büyük tehlike atlattý. Sol taraftan Hurþit, Çalýmlar ile ceza alanýna girdi uzak lae direðindeki Zafer'e pasýný çýkarttý. Zafer topa vurmakta geçikince Ýstanbulspor mutlak bir ikinci golden oldu. Dk 2: Yine istanbulspor tehlikeli geldi. Bilalkaleci fatih'in de önde olduðunu görerek aþýrtma bir vuruþ ile topu kaleye gönderdi. Fatih son anda parmak uçlarý ile topa dokunarak kornere topu çeldi. Dk 45: Berat, Furkan verkaçýnda topla buluþan Beraat son anda kaleye þutunu çýkarttý top yan aðlarda kaldý. Ýlk yarýda 1. dakikada istanbulspor bulduðu tek gol ile devreyi, Çorum belediyesapor karþýsýnda 1-0 önde kapattý. Ýkinci yarý Ýkinci yarýda her iki takýmda 0. Dakikaya kadar orta alan þeklinde bir futbol ortaya çýkarttý. Belediyespor ikinci yarýda 0. Dakikadan sonra rakibine büyük baský kurdu. Dk 0: Belediyespor beraberlik golüne yaklaþtý. Turgay ceza alaný içinde bekleyen Recep'e pasýný aktardý. Recep zamanla hatasý yaparak topa geçikince belediyespor mutlak bir golden oldu. Dk 4: Murathan soldan bindirme yaptý. Ceza alaný içinde berat'a pasýný aktardý. Berat'ýn yavaþ þutu kalecinin kucaðýnda kaldý Dk 1: (Gol) Ýstanbulspor'un 2. Golü geldi. Sol kanattan Güney çalýmlar ile belediyespor savunma oyuncularýný bir bir geçerek, kaleci fatih ile karþý karþýya kaldý. Yerden plase bir vuruþla topu 2. Kez filelere gönderen isim oldu. 0-2 Dk 5: Belediyespor'un cýlýz atakalrýndan biri olan pozisyonda çaðlar, yaklaþýk 25 metreden sert vurdu topa kaleci son anda parmak uçlarý ile dolkunarak topu kornere çeldi. Dk 5: (Gol) Ýstanbulspor'un 3. Golü belediyespor filelerinde. Belediyespor oyundan tamamen koptu. Bu dakikada oyuna ikinci yarýda dahil olan Ýlyas, Deniz'in ara pasýný iyi deðerlendirerek, yerden düzgün bir vuruþ ile topu 3. Kez Çorum belediyespor filelerine gönderdi. 0-3 Dk : Çaðlar uzakdan topa çok sert vurdu. Top kalecinin kucaðýndan sekdi. Topu önünde bulan fatih, dönen topu tamamladý top yine Ýstanbulspor kalecisinin ayaklarýna çarparak oyun alanýna geri döndü. Maçta kalan dakikalarda baþka gol olmayýnca belediyespor, sahasýndaýstanbulspor'a altýn tepside 3 puaný 3 gol ile teslim ederek, play - oof umutlarýný da her hafta aldýðý baþarýsýz sonuçlar ile bir bir eritiyor. (Yasin Yücel) Saha: Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Hakemler: Aykor Karaca *** Ahmet Yakarca *** Ersin Erbay *** Çorum Belediyespor: Fatih * Osman * Burak *(Dk 3 Çaðlar *) Turgay * Ýmam * (Dk 5 Muhammed *) Berat * Recep * Nedim * Furkan * Akýn * Sefa * (Dk 4 Murathan *) Ýstanbulspor: Akýn ** Oðuzhan *** Bilal *** (Dk 4 Veysi *) Günay *** Efe *** Zafer *** (Dk Ýlyas ***) Deniz ***Hurþit *** (Dk 1 Tevfik **) Gökhan *** Emrah *** Ufuk *** Goller: Dk 1 Bilal, Dk 1 Güney, Dk 5 Ýlyas (Ýstanbulspor) Sarýkartlar: Turgay, Nedim (Çorum belediyespor) Bilal, Deniz, gökhan, Ufuk (Ýstanbulspor) Kýrmýzý kart: Turgay (Çorum Belediyespor) TOPLU SONUÇLAR Çorum Belediye-Ýstanbulspor: 0-3 Gaziosmanpaþa-Adliyespor: 3-1 Batman Petrolspor-Niðde Belediye: 0-0 Þekerspor-Tuzlaspor: 2-3 Zonguldakspor-Darýca G.B.: 1-1 Bursa Nilüferspoor-Manavgatspor: 3-0 Kýzýlcabölükspor-Kýrýkhanspor: 1-0 Akaçaabat Sebat-Tire 122: 0-3 (Hük.) Bozöyükspor-Çatalcaspor: 0-3 (Hük.) PUAN DURUMU Tuzlaspor Darýca G.B. Ýstanbulspor Zonguldakspor Tire 122 spor Çorum Belediye Bursa Nilüfer Kýzýlcabölükspor Niðde Bldspor Batman Petrol Kýrýkhanspor Ankara Adliye Manavgatspor Çatalcaspor Gaziosmanpaþa Tutap Þekespor O G B M A Y P Akçaabat Sebat Projespor ve Bozöyükspor ligden çekildi. HAFTANIN MAÇLARI 11 MART 2015 ÇARÞAMBA Ankara Adliyespor-Çorum Belediye Tire 122spor-Zonguldakspor Darýca G.B.-Þekerspor Ýstanbulspor-Bursa Nilüfer Manavgatspor-Kýzýlcabölük Tuzlaspor-Bozöyükspor Kýrýkhanspor-Akçaabat Sebat Çatalcaspor-Batman Petrolspor Niðde Bld.-Gaziosmanpaþa

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar"

1 milyar dolar mevduatýmýz var Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri 15-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek.

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Ören yerlerine hafta sonlarý ücretsiz gezi düzenlenecek

Ören yerlerine hafta sonlarý ücretsiz gezi düzenlenecek Nurettin Kulalý:Vekillik, ''Amaç deðil araçtýr'' AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Nurettin Kulalý Milletvekili seçilmesi durumunda Çorumun devletten hak ettiði payý almasý adýna gayret sarf edeceðini

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

"Tarihteki diktatörlerin akýbetleri ortadadýr" Cahit Baðcý Çorum -Osmancýk yolu için ihale müjdesi yakýn

Tarihteki diktatörlerin akýbetleri ortadadýr Cahit Baðcý Çorum -Osmancýk yolu için ihale müjdesi yakýn "Ekonominin sorunlarýna birlikte çözüm üreteceðiz" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, 81 il, 160 ilçeden toplam 365 Oda ve Borsa Baþkaný ile birlikte Cumhurbaþkaný

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý.

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý. Çorum basýný yerel standartlarýn üzerinde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý KYK eski Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Recep Kaymakcan Þevket Erzen'i ziyaret etti.

Detaylı

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı