TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Türk Ocakları, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 4/3055 sayılı kararı ile Amme menfaatine hadim (Kamu Yararına Çalışır) cemiyet olarak kabul edilmiştir. KURULUŞ Madde 1: Genel Merkezi Ankara da olmak üzere Türk Ocakları Derneği adıyla bir dernek kurulmuştur. Türk Ocakları Derneğinin amblemi 1912 de kabul edilen ve tarihî nitelik kazanmış olan, cepheden görülen Bozkurt başıdır. Merkez Yönetim Kurulu, imkân ve şartların elverdiği ölçüde, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Derneğin siyasetle ilgisi yoktur. DERNEĞİN ÜLKÜSÜ Madde 2: Dernek, millî kültürün (hars), ahlâk ve fikir hayatının geliştirilmesi, millî birliğin kuvvetlendirilmesi, toplum yapısının sağlamlaştırılması ve Türklüğün yüceltilmesi amacıyla kurulmuştur. Kısaca Türk Milliyetçiliği olarak da adlandırılan bu amaç, Derneğin Millî Ülkü (mefkûre) südür. ÇALIŞMA ALANLARI Madde 3: Dernek, amacını gerçekleştirmek için, şu çalışmaları yapar : a. Amacına uygun olarak sohbetler, seminerler, konferanslar ve çeşitli toplantılar düzenler, Millî ülkünün kuvvetlenmesine ve yayılmasına gayret eder, üyelerini millî fikir ve ülküler konusunda yetiştirir. b. Millî ve mânevi değerler ile ilgili olarak toplumun bilinçlendirilmesine ve bu yolla birlik ve bütünlüğün pekiştirilmesine çalışır. c. Tarihimizde, Milletimizin kaderine tesir etmiş olaylarla ilgili olarak toplantılar ve törenler düzenler. Milletimize hizmet etmiş Türk büyüklerini anar ve yeni nesillere tanıtmaya çalışır. ç. İlim, fikir, kültür ve ülkü sahibi yetkili kimselerin idaresinde, temel konularda çalışma gurupları oluşturur. Varılan sonuçların hayata geçirilmesi için gayret eder. d. Sporun her dalında amatör yarışmalar düzenler. e. Türk edebiyatı, Türk dili, Türk musikisi, Türk tarihi, temsil sanatları ve millî oyunlarla ilgili çalışmalar yapar. Gençlerin bu alanlarda yetişmesi için kurslar açar. f. Dergi, kitap, gazete vb. yayınlar yaparak; tiyatro, sanat toplulukları kurarak, internette web siteleri açıp elektronik mektup ve sohbet gibi değişik imkânlardan yararlanarak, konulu ve belgesel filmler ve diğer sanat eserleri hazırlatarak, özetle gelişen teknolojinin elverdiği yasal bütün yolları kullanarak millî ülküyü yayar. g. Her kademede eğitim kurumları, okullar, yurtlar misafirhaneler ve işletmeler açabilir; h. Millî ülküyü yaymak için ihtiyaç duyulan her konuda çeşitli yarışmalar düzenler. Başarılı öğrencilere burs verip armağanlar dağıtabilir, ı. Türk dilinin korunması, gelişmesi ve yayılması için çalışmalar yapar; Türkler ve yabancılar için, başta Türkçe olmak üzere, Türk Lehçeleri ve yabancı dil kursları açar. Eğitim dilinin Türkçe olmasını benimser ve savunur.

2 i. Türk kültürünü, Türk dilini ve Türk sanatını yıkıcı cereyanlara karşı korumak maksadıyla çalışmalar yapar, ilgilileri uyarıcı projeler hazırlar ve kamu oyunu uyanık tutmaya çaba gösterir. j. Türk Dünyası nın bütünleşmesini hedef alan her türlü çalışmayı yapar. k. Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü alanlarda ödül ve armağanlar koyar ve bunları dağıtır. DERNEKLİ OLMAK Madde 4: Derneğe üye olmak için aşağıda sayılan niteliklere sahip olmak gerekir: a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını bitirmiş olmak; kanunun gerektirdiği diğer şartları taşımak. b. Çevresinde iyi şöhret yapmış, haysiyet kırıcı bir suç işlememiş olmak, c. Türk Milliyetçiliği ülküsüne bağlı olmak, ç. Derneklinin, derneği mukaddes sayan bir iman ve ahlâk anlayışı ile çalışan kimse olduğuna inanmak; bu hüviyeti ile dernek dâvâsı ve bilincine ve diğer Türk Ocaklılara sevgi ve saygı ile bağlı olmak, d. Derneğin şerefine, Türk Ocaklılar arasında birliğin korunmasına özen göstermek, bu bağlılığın, millî terbiye ve geleneklerin ülkümüzün gereği olduğuna, dernekten herhangi bir menfaat beklemeksizin çalışmanın asıl olduğuna inanmak, Derneğin Merkezi ve Şubeleri, bu niteliklerin korunması ve yükseltilmesi ile görevlidir. ÜYELİĞE BAŞVURMA Madde 5: İstekli, üye olabilmek için derneğin ülkü ve programına inandığına ve 4. maddedeki niteliklerin bulunduğunu belirterek yazılı şekilde müracaat eder; adayın nitelikleri en az altı aydan beri dernek üyesi olan iki kişi tarafından doğrulanır. Şube Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde istekli dernekli hüviyetini kazanır. Başvuru sahibine bir ay içinde cevap verilmediği ve isteği reddedildiği takdirde. Genel Kurula itiraz hakları vardır. Genel Kurulun verdiği kararlar kesindir. Türk Ocakları Genel Merkezi üye kaydetmez. Kuruluş halindeki şubelerde üyelik işlemleri, Kurucu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. ÜYELİK AİDATI Madde 6: Her üye üyeliğin başlangıcında giriş aidatı ve her sene, yıllık aidat öder. Bu miktarlar Şube Genel Kurul toplantılarında belirlenir. ESKİ ÜYELERİN YENİDEN KAYITLARI Madde 7: Kabul edilebilir bir sebepten ayrılanlar dışında, istifa eden veya aidatını yapılan uyarılara rağmen iki yıl üst üste ödemediği gerekçesiyle üyelikten çıkarılanlar dışında bir nedenle ihraç edilen üye derneğe tekrar üye kaydedilmez. Ancak bu durumda olanların Genel Kurul a başvurma hakları saklıdır

3 ŞEREF ÜYELİĞİ Madde 8: Millî ülküye veya Türk Ocakları Derneğine maddî-mânevî büyük hizmetler yapmış olanların resimleri, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Şeref Salonu na asılır; kendilerine veya vârislerine de bir Şeref Beratı verilebilir. Türk Ocakları Derneğine ve Türklüğe hizmet eden vatandaşlarla, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayanlara da Merkez Yönetim Kurulu kararıyla şeref üyeliği verilebilir. Şeref üyeliği, dernek üyeliği hak ve görevlerine yol açmaz. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ Madde 9: Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki şartlarda gerçekleşir: 1. Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan niteliklerin kaybedilmesi ile kendiliğinden; 2. Her üye yazılı olarak bildirmek suretiyle dernekten çıkabilir. Dilekçe Yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkma işlemi tamamlanmış olur. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan borçlarını sona erdirmez. 3. Çıkarılma ile: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıdadır: 1. Dernek ülküsüne ve programına aykırı hareketlerde bulunulması ve dördüncü maddedeki niteliklerin kaybedilmesi; 2. Derneğin kişisel çıkar ve siyasete âlet edilmesi, 3. Dernek dışında, Türk Ocakları Derneği ve organları aleyhine propaganda yapılması, hakarette bulunulup karalamaya başvurulması, 4. Türk Ocakları Derneğinin birliği ve Dernek üyelerinin aleyhinde yorum ve yayında bulunulması, 5. Derneğin itibarına ve menfaatlerine aykırı davranışlara girişilmesi, 6. Üye aidatını, yapılan uyarıya rağmen iki yıl üst üste ödememesi, 7. İkametini bulunduğu şehirden başka bir şehre götürmesi. 8. Verilen görevleri yapmaması, dernek faaliyetlerine ilgisiz kalması. Üyelikten çıkarılması gerektiği yolunda bilgi bulunan üyenin savunması alınarak hakkında, Şube Yönetim Kurulunca soruşturma yapılır. Yapılan soruşturma sonunda, Şube Yönetim Kurulu ilgiliye daimî olarak üyelikten çıkarma cezası verdiği takdirde durumu şube kütüğüne kaydeder.ilgilinin şube Genel Kurulunda itiraz hakkı vardır. DERNEĞİN ORGANLARI Madde 10: Türk Ocakları Derneği, Merkezî ve Yerel olmak üzere iki türlü teşkilâta sahiptir. Merkez Organları: Genel Kurul, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulundan oluşur. Şube Organları: Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur. Bu organların dışında, Genel Merkez ve Şubelerde duyulacak ihtiyaca göre devamlı veya geçici olarak başka kurullar ve komiteler de kurulabilir. Bunların görev, yetki ve sorumlulukları yönerge ile belirlenir.

4 MERKEZ GENEL KURULU Madde 11: A.Toplanma şekli zamanı ve yeri: Merkez Genel Kurulu, derneğin en yetkili karar organıdır. Derneğe kayıtlı ve dernek tüzüğüne göre genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üye veya delegelerden oluşur. İki yılda bir Nisan ayında Yönetim Kurulunun çağrısıyla dernek merkezinin bulunduğu ilde olağan olarak toplanır. Bunun dışında, Merkez Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut genel kurul delegelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine dernek merkezinin bulunduğu ilde Yönetim Kurulunca olağanüstü toplanır ve toplantıya çağıranların belirlediği gündemi görüşür. B.Çağrı usulü: Merkez Yönetim Kurulu,dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilân edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk Toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle aynı çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren engeç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üye ve delegeler ikinci toplantıya, ilk toplantı çağrılma esaslarına uyularak yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. C.Toplantı Usulü Toplantı Yeter Sayısı ve Karar Verme Usûlleri. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Listeler kimlik kontrolü yapılarak adları karşısına imza ettirilir. Kimlik göstermeyen, listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayanlar toplantı salonuna alınmaz. Bu şahıslar ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı Başkan veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa açılışı müteakip, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve huzurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Her üyenin bir oy hakkı olup, şahsen kullanmak zorundadır. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Ancak, toplantıya katılan üyelerin en az onda birinin yazılı talebi ile gündeme madde ilave edilebilir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan üyeleri tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

5 Genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri muhtevi Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare âmirliğine bildirilir. Divan üyeleri tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin salt çoğunluğu ile, derneğin feshine veya tüzük değişikliğine karar verilebilmesi için ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurulda alınacak kararlar toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği veya derneğin feshi kararlarında hazır bulunanların üçte ikisinin oy çoğunluğu aranır. MERKEZ GENEL KURUL DELEGELERİ Madde 12: Merkez Genel Kurulu; Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Hars Heyeti, Merkez Danışma Kurulu, Merkez Sanat Edebiyat Kurulu Üyelerinin tamamından, Hanımlar Kurulu üyelerinden ve şubelerden gönderilen delegelerden oluşur; her şube, üye sayısı elliye kadar iki, yüze kadar üç, bundan sonraki her ikiyüzelli üye için bir delege göndererek Genel Kurula katılır. Ancak, bu suretle gönderilen delege sayısı bir şube için yediyi geçemez. Yeni kurulmuş ve henüz kongresini yapmamış olan şubeler, Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile Şube Kurucu Yönetim Kurulunca seçilmiş bir delege tarafından temsil edilebilir. MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ Madde 13: Merkez Genel Kurulunun görevleri: a. Merkez Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek ve karara bağlamak, b. Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarını seçmek, c. Dernek Tüzüğünü değiştirmek, ç. Tahmini bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek, d. Genel Kurul kararlarını uygulamak; dernek için gerekli gayrimenkullerin satın alınması, dernek gayrimenkullerinin kiraya verilmesi, kiralanması, hibe edilmesi, hibe edilen gayrimenkullerin kabulü, özel ve tüzel kişilerle üst kullanım hakkı (İntifa) tesisi ve bunlarla ilgili tescil işlemlerinin yapılması hususunda Merkez Yönetim Kurulu na yetki vermek. e. Yurt içinde ve yurt dışında şube açmak ve gerekli görülen hallerde kapamak; yurt içinde ve dışında şube açılana kadar temsilci atamak ve gerekli görüldüğünde görevden almak; başka dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bunlara üye olmak için Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek, f. Gerekli gördüğü takdirde kanunun belirttiği usûl çerçevesinde Derneğin feshine karar vermek, g. Şube yönetiminin,tüzüğün 3. Maddesindeki çalışma alanlarına uygun faaliyet göstermediğini tespiti halinde şube yönetiminin görevden alınması ve yedek üyelerle yönetim kurulunun oluşturulması ve yeni şube yönetim kurulunun bir ay içerisinde Genel kurullarını yapmalarını sağlamak üzere Merkez yönetim kuruluna yetki vermek. ğ. Mevzuat veya tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

6 MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE GÖREVLERİ: Madde 14: Merkez Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ayrı ayrı listelerle Genel Kurulun oyuna sunulur. Seçimde en çok oy alan asil ve yedek üye listelerindeki on birer kişi asil üye ve yedek üye olarak tespit edilmiş olur. Kurul, üye tam sayısının ekseriyeti ile toplanır ve işbu tüzükte aksinin belirtilmediği hallerde kararlarını toplantıya katılanların ekseriyetinin oyu ile alır. Kurulun görevleri şunlardır: a.seçilmesini takip eden ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından, üye tam sayısının ekseriyetinin oyu ile, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir genel muhasip ve iki genel sekreter yardımcısı seçerek iş bölümü yapar, bu heyete başkanlık divanı denir. b. Dernek,Tüzüğü çerçevesinde ihtiyaç duyulacak olan konularda temel ilkeleri belirler, Türk Ocakları Derneğinin politikasını tespit ve tayin eder. Gerekli görmesi hâlinde bunları, şubelere ve tüzükte belirlenmiş bulunan kurullara iletir. Şubeler ve kurullar iletilen bu esaslara uymak ve gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. c. Türk Ocakları Derneğini temsil eder ve borçlandırabilir. Kurul, bu yetkilerinin tamamını veya sınırlarını belirleyeceği bir kısmını Genel Başkana ya da kendi içinden atayacağı üyelere de kullandırabilir. ç. İki yıl için görev yapmak üzere, Hars Heyeti, Danışma Kurulu, Hanımlar Kurulu, Sanat - Edebiyat Kurulu üyelerini seçer. Bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirler. Seçtiği bu üyeleri gerekli hallerde görevden alabilir ve yerlerine yeni atama yapabilir. d. Yeni Şube kuruluşlarında mevzuatın aradığı şartlara uygun en az üç kişiye yetki vererek Şube Kurucu Yönetim Kurulunu oluşturur ve ilgili mevzuata uyarak yurt içinde veya dışında Genel Kurul kararıyla açılmasına karar verilen şubelerle ve temsilciliklerle ilgili işlemleri yürütür. Şube kuruluşuyla ve temsilcilik teşkili ile ilgili verilen yetki alınabilir veya değiştirilebilir. e. Genel Merkezin gelir ve gider hesaplarına ait işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar. f. Merkez ve şubelerin çalışmalarını düzenleyecek yönetmelikler hazırlayıp, duyurur. g. Çalıştırılacak maaşlı-ücretli elemanları tayin eder veya işten çıkarır; çalıştırılacak yahut görevlendirilecek kimselere verilecek ödenekleri, ücret, yolluk ve yevmiyeleri belirler. ğ. Şubelerin çalışmalarını denetler. Bu görevi Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından, şube sorumlusu olarak görevlendirilen müfettişler marifetiyle yürütür. Bu denetimlerde özellikle dernek üyeleriyle ilgili hususları tüzük esaslarına göre inceler. h. Genel Merkez ile şubeler arasındaki iletişimi arttırır, kültürel münasebetleri ve maddi, manevi yardımlaşmaları düzenler. ı. Merkez Yönetim Kurulu en az onbeş günde bir toplanır. Mazeretsiz olarak üstüste üç toplantıya veya yılda yedi toplantıya katılmayanın üyeliği ayrı bir karara gerek kalmadan düşer.

7 i. Merkez Hars Heyeti Başkanı, Denetleme Kurulu Başkanı, Danışma Kurulu Başkanı, Sanat Edebiyat Kurulu ve Hanımlar Kurulu Başkanı veya görevlendirecekleri birer Kurul üyesi ile Merkez Yönetim Kurulunun toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler ancak oy kullanamazlar; Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü toplantıları bu gözlemci üyeleri almadan da yapabilir. BAŞKANLIK DİVANI Madde 15: Merkez organlarının kararlarını bu kurul yerine getirir. Başkanın isteği üzerine toplanır. Başkan ve Başkanlık Divanı diğer üyelerinin görevden alınmaları ancak Merkez Yönetim Kurulu Üye tam sayısının dörtte üçünün oyu ile mümkündür. GENEL BAŞKAN Madde 16: Genel Başkan, merkez ve şubelere ait bütün organların başıdır. Derneği temsil etmek ve dernek adına beyanda bulunmak yetkisi kendisine aittir; Merkez Yönetim Kurulu toplantılarını idare eder, kararlarını Başkanlık Divanı ile birlikte yürütür, gerekli hallerde ilgili organları toplantıya çağırır. GENEL BAŞKAN YARDIMCISI Madde 17: Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkanın bulunmadığı veya Genel Başkanın gerekli gördüğü hallerde başkanın tüm yetkilerini kullanır. GENEL SEKRETER Madde 18: Genel Sekreter, Merkez Yönetim Kurulu gündemini tespit eder, kararları zapt ve imza altına alır, uygulanmalarını takip eder; Türk Ocakları Genel Merkezi ile şubeler ve muhtelif çalışma gurupları arasında uyumu sağlar, faaliyetlerin düzenli olması için gerekli tedbirleri alır. Başkan veya yardımcısı bulunmadığı hallerde Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar. Genel Sekreter, görevlerini yardımcıları arasında paylaştırabilir. MERKEZ BÜROSU Madde 19: Genel Sekreter, merkez bürosu ve memurlarının idari yönden birinci âmiridir; büronun kendisiyle ilgili çalışmalarını, düzenler. GENEL MUHASİP Madde 20: Genel Muhasip, Derneğin hesaplarının usulüne uygun olarak tutulmasını temin eder. Bu görevlerin ifasında merkez büro personeli genel muhasip tarafından görevlendirilir. Bu hizmetlerden dolayı bütün personel genel muhasibe karşı sorumludur. Gelir ve gider akışlarını Merkez Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde takip eder; Merkez Yönetim Kurulunun uygun göreceği ikinci bir üye ile birlikte harcama evrakını imza eder. Kullanılacak avansların zamanında kapatılmasını ve kanunun belirlediğinden fazla kasa mevcudu tutulmamasını temin eder. Şubelerin mâli konulardaki problemlerinin çözümüne yardımcı olur.

8 ONURSAL BAŞKAN Madde 21: Onursal Genel Başkan en az beş yıl Türkocağı Genel Başkanlığı yapmış olan kişiler arasından Genel Kurul un kabulü ile belirlenir. Onursal Genel Başkan Genel Kurul un doğal delegesidir. Yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy hakkı yoktur. MERKEZ HARS HEYETİ Madde 22: Merkez Hars Heyeti, isimleri Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen üyelerden oluşur. Üye sayısı yirmibeşi geçemez. Hars Heyetine üye olabilmek için millî kültür ve ülkü alanında şahsiyeti, yayınları ve diğer faaliyetleriyle ile tanınmış olmak şarttır. Hars Heyeti, bir Başkan, bir Başkan vekili ve bir raportör seçerek çalışmalarını düzenler, karar ve tekliflerini Merkez Yönetim Kuruluna veya gerekirse Yüce Divan a götürür; Hars Heyeti, kendi Başkanı ve Genel Başkan ın göstereceği lüzum üzerine toplanır; kararlarını toplantıda bulunanların ekseriyeti ile alır. Lüzumu halinde Yüce Divan a katılacak üyelerini seçer. Hars Heyeti, Türk Ocakları Derneğinin ilim, fikir ve ülkü kaynağı olup, şubelerin çalışmalarına ve yayınlara rehberlik eder; kararları tavsiye niteliğinde olup, Merkez Yönetim Kurulu vasıtasıyla yürütür. MERKEZ DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE YETKİLERİ Madde 23: Dernekte iç denetim esastır.genel kurul,yönetim ve denetim kurulu tarafından iç denetim yaptırabileceği gibi,bağımsız denetim kuruluşuna da denetim yaptırabilir.genel Kurul,yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kurullarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlüğünü ortadan kaldırmaz. 1. Genel Kurul tarafından seçilen Merkez Denetleme Kurulu üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Genel Kurulda asil ve yedek üyeler ayrı listelerle oya sunulur. Kurul kendi arasında bir başkan ve bir raportör seçer. 2. Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için yapılması plânlanan çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usûllere göre 3 aylık aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı na verir. Dönem sonunda hazırlanacak rapor doğrudan Genel Kurul Başkanlığı na sunulur. 3. Denetleme Kurulu çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme Kurulu başkan ve üyelerinden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir. 4. Denetleme Kurulu üyelerinin talebi halinde, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 5. Denetleme Kurulu, mevzuatta yapılması belirtilen diğer konulardaki görevleri de yapar, yetkileri kullanır.

9 DANIŞMA KURULU Madde 24: Danışma Kurulu, Türk Milliyetçiliği fikrine, kültür ve düşünce hayatına hizmet eden şahıslardan teşekkül eder. Onbeş kişiden oluşan Danışma Kurulu üyeleri, Merkez Yönetim Kurulu tarafından, iki yıl için seçilir. Gerekirse bu sayı 25 e kadar arttırılabilir.danışma Kurulu ayda bir defa toplanır. İlk toplantısında aralarından bir başkan,bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.türk Ocakları Genel Başkanı her zaman gündemini belirleyerek kurulu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu,Türk Ocakları Derneğinin çalışmalarının daha verimli ve etkili yapılabilmesi hususunda görüş, düşünce ve tespitlerini Merkez Yönetim Kurulunun dikkatine sunar. SANAT EDEBİYAT KURULU Madde 25: Sanat Edebiyat Kurulu bu alanda temayüz eden eserleriyle sanat ve edebiyatımıza katkı sağlayan isimler arasından iki yıl için seçilir. En fazla on beş kişiden oluşan kurul ilk toplantısında aralarında bir başkan bir başkan yardımcısı ve raportör seçer. Sanat Edebiyat Kurulu, ayda bir defa toplanır. Sanat Edebiyat Kurulu bu alanda etkili çalışmaların yapılabilmesi için görüş, düşünce ve tekliflerini Merkez Yönetim Kuruluna sunar. HANIMLAR KURULU Madde 26: Hanımlar Kurulu, işbu tüzüğün ondört /ç maddesi gereğince iki yıllığına seçilen onbir hanımdan oluşur, aralarından iki yıl görev yapmak üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçerler. Hanımlar Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği alanlarda hizmet verir. Görüş, düşünce ve tekliflerini karara bağlanmak üzere Merkez Yönetim Kuruluna sunar. Madde 27: Hars Heyeti, Danışma Kurulu, Hanımlar Kurulu, Sanat ve Edebiyat Kurulu üyelerinin istifası veya herhangi bir şekilde boşalması halinde yenisi, Merkez Yönetim Kurulunca seçilir. YEREL TEŞKİLÂT Madde 28: Derneğin yerelteşkilâtını illerde, ilçelerde, beldelerde veya yurt dışında kurulan Dernek şubeleri teşkil eder ŞUBE GENEL KURULU Madde 29: Şube Olağan Genel Kurulu iki yılda bir ve Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce olağan veya Şube Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya şube üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine olağanüstü toplanır. İlân edilen gün çoğunluk olmazsa, ikinci toplantı katılanların iştiraki ile yapılır. Başkanın açışından sonra kurulan Divan, müzakereleri idare eder. Şube Genel Kurul toplantıları hakkında işbu tüzükte belirtilmemiş olan hususlar hakkında Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. ŞUBE YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU ve MERKEZ GENEL KURUL DELEGELERİNİN SEÇİMİ: Madde 30: Genel Kurulda: Yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üyeleri ile Merkez genel kurul delegeleri ayrı ayrı listelerde genel kurulun oylarına sunulur. En çok oy alan listelerdeki yedişer kişi Şube Yönetim Kurulu asli ve yedek üyeliğine; ile üçer kişi denetleme kurulunun asli ve yedek üyeliğine; seçilir. Tüzüğün 12.maddesine göre sayısı

10 belirlenen Merkez Genel Kurulu delegelerini seçer. ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ: Madde 31: Şube Yönetim Kurulu, üye tam sayısının ekseriyeti ile toplanır ve işbu tüzükte aksinin belirtilmediği hallerde kararlarını toplantıya katılanların ekseriyetinin oyu ile alır. Kurulun görevleri şunlardır : a. Üye tam sayısının ekseriyeti ile bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip seçmek suretiyle iş bölümü yapar. Seçilen bu üyeler görevden ancak kurulun üye tam sayısının dörtte üçünün oyu ile alınabilir. b. Şubeyi Yönetim Kurulu borçlandırabilir. Kurul, bu yetkilerinin tamamını veya sınırlarını belirleyeceği bir kısmını Başkana veya kendi içinden atayacağı üyelere de kullandırabilir.şube Başkanı, yönetim kurulu kararlarını icra ve derneği temsil eder. Başkan Yardımcısı, başkan olmadığı zamanlarda onun görevini yapar, başkana yardımcı olur. Sekreter, dernek işlemlerini idare ve kararlarını zapt eder.muhasip mâli işleri yürütür. Şubeler, Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği esas ve ilkelerle bağdaşmayan çalışmalar üretemez ve işlemlerde bulunamaz. c. Dört ve dokuzuncu maddeler çerçevesinde üyelikten çıkarma işlemleri Yönetim Kurulundan en az beş üyenin kabul oyuna bağlıdır. ç. Şube Yönetim Kurulu, enaz onbeş günde bir toplanır; arka arkaya üç veya yılda yedi toplantıya mazeretsiz katılmayan üye vazifesinden ayrılmış sayılır, yerine yedek üye çağrılır. d. Şube Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyduğu hallerde münasip gördüğü kimselerden bir mahalli Hars Heyeti ve çeşitli konularda Çalışma Grupları oluşturabilir. İhtiyaç duyduğu elemanlarla iş sözleşmeleri veya istisna akitleri yapabilir. e. Yeni kurulan şubelerin Kurucu Yönetim Kurulları altı ay içinde kongre yapmak zorundadırlar. Genel Kurulu bu süre içerisinde yapmayan şubeler fesih olur. ŞUBE DENETLEME KURULU Madde 32: Şube Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Tüzükte belirtilen tarzda denetim görevini yerine getirir. DERNEĞİN GELİRLERİ VE BORÇLANMADA USÛL Madde 33: Derneğin gelirleri şunlardır: a. Üye aidatları, b. Derneğe ait taşınır ve taşınmaz mallarla işletmelerin gelirleri, c. Dernek yayınlarından sağlanan gelirler, ç. Temsil, reklâm ve kira gelirleri, d. Hazine ve kamu kuruluşlarınca yapılacak yardımlar, e. Bağışlar, f. Diğer gelirler.

11 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımlarında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz. YASAL DEFTERLER Madde 34: Dernek, aşağıda yazılı defterleri tutar: a. Üye Kayıt Defteri, b. Karar Defteri, c. Evrak Kayıt Defteri, ç. İşletme Hesabı Defteri, d. Demirbaş Defteri. e. Alındı Belgesi Kayıt Defteri GÖREV YASAĞI Madde 35: Türk Ocakları Derneğinin Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarında görevli kimseler, aynı zamanda şube yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar. Bu kurullara seçildikleri takdirde bunlardan birini tercihe ve bu durumu Merkez Yönetim Kuruluna bildirmeye mecburdurlar; Aksi takdirde karar Merkez Yönetim Kuruluna aittir. YASAKLAR Madde 36: Kurullarda görevli olanlar kendileri ya da ikinci dereceye kadar olan akrabaları ile ilgili konuların görüşülmesine veya oylamasına katılamazlar. KURULUŞ GÜNÜ Madde 37: Türk Ocakları Derneğinin kuruluş günü olan 25 Mart ta tüm Dernek birimleri uygun şekilde bir kutlama töreni yaparlar. TÜZÜKDE YER ALMAYAN KONULAR Madde 38: Bu tüzükte düzenlenmemiş olan hususlarda Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Dernek töresi ve ülküsüne hâkim prensipler geçerlidir. KAPANMA HALİNDE MALLARIN DEVRİ Madde 39: Türk Ocakları Derneği, Türk ün ocağı olup sonsuza kadar yaşayacaktır. Bununla beraber öngörülmesi imkânsız bir sebeple kapanma tehlikesi baş gösterirse, Genel Başkan veya vekili derhal Olağanüstü Genel Kurulu toplayıp konuyu değerlendirecek ve devamı imkânsız olursa mallarını öncelikle Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına veya gayesine uygun millî bir kuruma devredecektir.

12 KURUCULAR Madde 40: Türk Ocakları Derneği, 1912 de kurulan Türk Ocaklarının devamı olarak aşağıda isimleri yazılı T.C. vatandaşları tarafından 1949 da yeniden canlandırılmıştır. Hamdullah Suphi Tanrıöver Ragıp Nurettin Ege (İstanbul Mebusu, Millî Eğitim Bakanı) (Eğitimci) Hasan Ferit Cansever (Doktor) Burhanettin Develioğlu (Tüccar) Fethi Erden (Doktor) Tevfik Noyan (Yönetici) Cevat Mustafa Emecan (Yönetici) Cemil Behçet (Tüccar)

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ : MADDE 1-17.05.1926'da Merkezi Ankara'da kurulan ''Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği'nin adı 26.03.2006 tarihli Genel

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları:

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları: TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 01 Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1: Derneğin adı "Türkiye Bilişim Derneği"dir. Türkiye Bilişim Derneği 19 Nisan 1994 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7 Mart 1994

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin adı " Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Madde 2. Yaşam kalitesini kaybetmeden uzun süre yaşamak

Detaylı

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil)

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) I. BÖLÜM - Kuruluş Hükümleri Kuruluş Madde 1- Yasalar ile

Detaylı

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ 1882 BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ (Cercle d Orient) BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ İSTANBUL 2013 FİHRİST BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi: 1 Derneğin Amacı ve Çalışmaları: 2 Madde No BÖLÜM II ÜYE

Detaylı

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA Bu Tüzük, Milliyetçi Hareket Partisinin 40 ncı kuruluş yılını kutladığımız 2009 yılında, 8 Kasım tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongrede kabul

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR Her üçü de müteveffa NURİ OĞLAKÇI, ZİYA BORA, MEHMET ALİ YALIM tarafından 28.1.1957 gününde kurulup, o günden bu yana sportif faaliyetini sürdürmüş olan İSTANBUL

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 İÇİNDEKİLER Kurultay Yönetmeliği... 5 Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği...23 İl ve İlçe

Detaylı

1- Her yas grubunda sportif turnuvalar, geziler, gösteriler, \~~fl ç~~~~1it ve sergiler düzenlemek,

1- Her yas grubunda sportif turnuvalar, geziler, gösteriler, \~~fl ç~~~~1it ve sergiler düzenlemek, EGELI TENIs VETERAN DERNEGI TÜZÜGÜ Dernegin Adi ve Merkezi Madde 1- Dernegin Adi: "Egeli Tenis Veteran Dernegi" dir. Dernegin merkezi Vali Hüseyin Ögütcen cad. No:53/1 Balçova-IZMIR'dir. Subesi yoktur..

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı