TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Türk Ocakları, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 4/3055 sayılı kararı ile Amme menfaatine hadim (Kamu Yararına Çalışır) cemiyet olarak kabul edilmiştir. KURULUŞ Madde 1: Genel Merkezi Ankara da olmak üzere Türk Ocakları Derneği adıyla bir dernek kurulmuştur. Türk Ocakları Derneğinin amblemi 1912 de kabul edilen ve tarihî nitelik kazanmış olan, cepheden görülen Bozkurt başıdır. Merkez Yönetim Kurulu, imkân ve şartların elverdiği ölçüde, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Derneğin siyasetle ilgisi yoktur. DERNEĞİN ÜLKÜSÜ Madde 2: Dernek, millî kültürün (hars), ahlâk ve fikir hayatının geliştirilmesi, millî birliğin kuvvetlendirilmesi, toplum yapısının sağlamlaştırılması ve Türklüğün yüceltilmesi amacıyla kurulmuştur. Kısaca Türk Milliyetçiliği olarak da adlandırılan bu amaç, Derneğin Millî Ülkü (mefkûre) südür. ÇALIŞMA ALANLARI Madde 3: Dernek, amacını gerçekleştirmek için, şu çalışmaları yapar : a. Amacına uygun olarak sohbetler, seminerler, konferanslar ve çeşitli toplantılar düzenler, Millî ülkünün kuvvetlenmesine ve yayılmasına gayret eder, üyelerini millî fikir ve ülküler konusunda yetiştirir. b. Millî ve mânevi değerler ile ilgili olarak toplumun bilinçlendirilmesine ve bu yolla birlik ve bütünlüğün pekiştirilmesine çalışır. c. Tarihimizde, Milletimizin kaderine tesir etmiş olaylarla ilgili olarak toplantılar ve törenler düzenler. Milletimize hizmet etmiş Türk büyüklerini anar ve yeni nesillere tanıtmaya çalışır. ç. İlim, fikir, kültür ve ülkü sahibi yetkili kimselerin idaresinde, temel konularda çalışma gurupları oluşturur. Varılan sonuçların hayata geçirilmesi için gayret eder. d. Sporun her dalında amatör yarışmalar düzenler. e. Türk edebiyatı, Türk dili, Türk musikisi, Türk tarihi, temsil sanatları ve millî oyunlarla ilgili çalışmalar yapar. Gençlerin bu alanlarda yetişmesi için kurslar açar. f. Dergi, kitap, gazete vb. yayınlar yaparak; tiyatro, sanat toplulukları kurarak, internette web siteleri açıp elektronik mektup ve sohbet gibi değişik imkânlardan yararlanarak, konulu ve belgesel filmler ve diğer sanat eserleri hazırlatarak, özetle gelişen teknolojinin elverdiği yasal bütün yolları kullanarak millî ülküyü yayar. g. Her kademede eğitim kurumları, okullar, yurtlar misafirhaneler ve işletmeler açabilir; h. Millî ülküyü yaymak için ihtiyaç duyulan her konuda çeşitli yarışmalar düzenler. Başarılı öğrencilere burs verip armağanlar dağıtabilir, ı. Türk dilinin korunması, gelişmesi ve yayılması için çalışmalar yapar; Türkler ve yabancılar için, başta Türkçe olmak üzere, Türk Lehçeleri ve yabancı dil kursları açar. Eğitim dilinin Türkçe olmasını benimser ve savunur.

2 i. Türk kültürünü, Türk dilini ve Türk sanatını yıkıcı cereyanlara karşı korumak maksadıyla çalışmalar yapar, ilgilileri uyarıcı projeler hazırlar ve kamu oyunu uyanık tutmaya çaba gösterir. j. Türk Dünyası nın bütünleşmesini hedef alan her türlü çalışmayı yapar. k. Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü alanlarda ödül ve armağanlar koyar ve bunları dağıtır. DERNEKLİ OLMAK Madde 4: Derneğe üye olmak için aşağıda sayılan niteliklere sahip olmak gerekir: a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını bitirmiş olmak; kanunun gerektirdiği diğer şartları taşımak. b. Çevresinde iyi şöhret yapmış, haysiyet kırıcı bir suç işlememiş olmak, c. Türk Milliyetçiliği ülküsüne bağlı olmak, ç. Derneklinin, derneği mukaddes sayan bir iman ve ahlâk anlayışı ile çalışan kimse olduğuna inanmak; bu hüviyeti ile dernek dâvâsı ve bilincine ve diğer Türk Ocaklılara sevgi ve saygı ile bağlı olmak, d. Derneğin şerefine, Türk Ocaklılar arasında birliğin korunmasına özen göstermek, bu bağlılığın, millî terbiye ve geleneklerin ülkümüzün gereği olduğuna, dernekten herhangi bir menfaat beklemeksizin çalışmanın asıl olduğuna inanmak, Derneğin Merkezi ve Şubeleri, bu niteliklerin korunması ve yükseltilmesi ile görevlidir. ÜYELİĞE BAŞVURMA Madde 5: İstekli, üye olabilmek için derneğin ülkü ve programına inandığına ve 4. maddedeki niteliklerin bulunduğunu belirterek yazılı şekilde müracaat eder; adayın nitelikleri en az altı aydan beri dernek üyesi olan iki kişi tarafından doğrulanır. Şube Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde istekli dernekli hüviyetini kazanır. Başvuru sahibine bir ay içinde cevap verilmediği ve isteği reddedildiği takdirde. Genel Kurula itiraz hakları vardır. Genel Kurulun verdiği kararlar kesindir. Türk Ocakları Genel Merkezi üye kaydetmez. Kuruluş halindeki şubelerde üyelik işlemleri, Kurucu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. ÜYELİK AİDATI Madde 6: Her üye üyeliğin başlangıcında giriş aidatı ve her sene, yıllık aidat öder. Bu miktarlar Şube Genel Kurul toplantılarında belirlenir. ESKİ ÜYELERİN YENİDEN KAYITLARI Madde 7: Kabul edilebilir bir sebepten ayrılanlar dışında, istifa eden veya aidatını yapılan uyarılara rağmen iki yıl üst üste ödemediği gerekçesiyle üyelikten çıkarılanlar dışında bir nedenle ihraç edilen üye derneğe tekrar üye kaydedilmez. Ancak bu durumda olanların Genel Kurul a başvurma hakları saklıdır

3 ŞEREF ÜYELİĞİ Madde 8: Millî ülküye veya Türk Ocakları Derneğine maddî-mânevî büyük hizmetler yapmış olanların resimleri, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Şeref Salonu na asılır; kendilerine veya vârislerine de bir Şeref Beratı verilebilir. Türk Ocakları Derneğine ve Türklüğe hizmet eden vatandaşlarla, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayanlara da Merkez Yönetim Kurulu kararıyla şeref üyeliği verilebilir. Şeref üyeliği, dernek üyeliği hak ve görevlerine yol açmaz. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ Madde 9: Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki şartlarda gerçekleşir: 1. Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan niteliklerin kaybedilmesi ile kendiliğinden; 2. Her üye yazılı olarak bildirmek suretiyle dernekten çıkabilir. Dilekçe Yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkma işlemi tamamlanmış olur. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan borçlarını sona erdirmez. 3. Çıkarılma ile: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıdadır: 1. Dernek ülküsüne ve programına aykırı hareketlerde bulunulması ve dördüncü maddedeki niteliklerin kaybedilmesi; 2. Derneğin kişisel çıkar ve siyasete âlet edilmesi, 3. Dernek dışında, Türk Ocakları Derneği ve organları aleyhine propaganda yapılması, hakarette bulunulup karalamaya başvurulması, 4. Türk Ocakları Derneğinin birliği ve Dernek üyelerinin aleyhinde yorum ve yayında bulunulması, 5. Derneğin itibarına ve menfaatlerine aykırı davranışlara girişilmesi, 6. Üye aidatını, yapılan uyarıya rağmen iki yıl üst üste ödememesi, 7. İkametini bulunduğu şehirden başka bir şehre götürmesi. 8. Verilen görevleri yapmaması, dernek faaliyetlerine ilgisiz kalması. Üyelikten çıkarılması gerektiği yolunda bilgi bulunan üyenin savunması alınarak hakkında, Şube Yönetim Kurulunca soruşturma yapılır. Yapılan soruşturma sonunda, Şube Yönetim Kurulu ilgiliye daimî olarak üyelikten çıkarma cezası verdiği takdirde durumu şube kütüğüne kaydeder.ilgilinin şube Genel Kurulunda itiraz hakkı vardır. DERNEĞİN ORGANLARI Madde 10: Türk Ocakları Derneği, Merkezî ve Yerel olmak üzere iki türlü teşkilâta sahiptir. Merkez Organları: Genel Kurul, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulundan oluşur. Şube Organları: Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur. Bu organların dışında, Genel Merkez ve Şubelerde duyulacak ihtiyaca göre devamlı veya geçici olarak başka kurullar ve komiteler de kurulabilir. Bunların görev, yetki ve sorumlulukları yönerge ile belirlenir.

4 MERKEZ GENEL KURULU Madde 11: A.Toplanma şekli zamanı ve yeri: Merkez Genel Kurulu, derneğin en yetkili karar organıdır. Derneğe kayıtlı ve dernek tüzüğüne göre genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üye veya delegelerden oluşur. İki yılda bir Nisan ayında Yönetim Kurulunun çağrısıyla dernek merkezinin bulunduğu ilde olağan olarak toplanır. Bunun dışında, Merkez Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut genel kurul delegelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine dernek merkezinin bulunduğu ilde Yönetim Kurulunca olağanüstü toplanır ve toplantıya çağıranların belirlediği gündemi görüşür. B.Çağrı usulü: Merkez Yönetim Kurulu,dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilân edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk Toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle aynı çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren engeç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üye ve delegeler ikinci toplantıya, ilk toplantı çağrılma esaslarına uyularak yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. C.Toplantı Usulü Toplantı Yeter Sayısı ve Karar Verme Usûlleri. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Listeler kimlik kontrolü yapılarak adları karşısına imza ettirilir. Kimlik göstermeyen, listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayanlar toplantı salonuna alınmaz. Bu şahıslar ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı Başkan veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa açılışı müteakip, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve huzurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Her üyenin bir oy hakkı olup, şahsen kullanmak zorundadır. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Ancak, toplantıya katılan üyelerin en az onda birinin yazılı talebi ile gündeme madde ilave edilebilir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan üyeleri tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

5 Genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri muhtevi Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare âmirliğine bildirilir. Divan üyeleri tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin salt çoğunluğu ile, derneğin feshine veya tüzük değişikliğine karar verilebilmesi için ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurulda alınacak kararlar toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği veya derneğin feshi kararlarında hazır bulunanların üçte ikisinin oy çoğunluğu aranır. MERKEZ GENEL KURUL DELEGELERİ Madde 12: Merkez Genel Kurulu; Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Hars Heyeti, Merkez Danışma Kurulu, Merkez Sanat Edebiyat Kurulu Üyelerinin tamamından, Hanımlar Kurulu üyelerinden ve şubelerden gönderilen delegelerden oluşur; her şube, üye sayısı elliye kadar iki, yüze kadar üç, bundan sonraki her ikiyüzelli üye için bir delege göndererek Genel Kurula katılır. Ancak, bu suretle gönderilen delege sayısı bir şube için yediyi geçemez. Yeni kurulmuş ve henüz kongresini yapmamış olan şubeler, Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile Şube Kurucu Yönetim Kurulunca seçilmiş bir delege tarafından temsil edilebilir. MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ Madde 13: Merkez Genel Kurulunun görevleri: a. Merkez Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek ve karara bağlamak, b. Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarını seçmek, c. Dernek Tüzüğünü değiştirmek, ç. Tahmini bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek, d. Genel Kurul kararlarını uygulamak; dernek için gerekli gayrimenkullerin satın alınması, dernek gayrimenkullerinin kiraya verilmesi, kiralanması, hibe edilmesi, hibe edilen gayrimenkullerin kabulü, özel ve tüzel kişilerle üst kullanım hakkı (İntifa) tesisi ve bunlarla ilgili tescil işlemlerinin yapılması hususunda Merkez Yönetim Kurulu na yetki vermek. e. Yurt içinde ve yurt dışında şube açmak ve gerekli görülen hallerde kapamak; yurt içinde ve dışında şube açılana kadar temsilci atamak ve gerekli görüldüğünde görevden almak; başka dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bunlara üye olmak için Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek, f. Gerekli gördüğü takdirde kanunun belirttiği usûl çerçevesinde Derneğin feshine karar vermek, g. Şube yönetiminin,tüzüğün 3. Maddesindeki çalışma alanlarına uygun faaliyet göstermediğini tespiti halinde şube yönetiminin görevden alınması ve yedek üyelerle yönetim kurulunun oluşturulması ve yeni şube yönetim kurulunun bir ay içerisinde Genel kurullarını yapmalarını sağlamak üzere Merkez yönetim kuruluna yetki vermek. ğ. Mevzuat veya tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

6 MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE GÖREVLERİ: Madde 14: Merkez Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ayrı ayrı listelerle Genel Kurulun oyuna sunulur. Seçimde en çok oy alan asil ve yedek üye listelerindeki on birer kişi asil üye ve yedek üye olarak tespit edilmiş olur. Kurul, üye tam sayısının ekseriyeti ile toplanır ve işbu tüzükte aksinin belirtilmediği hallerde kararlarını toplantıya katılanların ekseriyetinin oyu ile alır. Kurulun görevleri şunlardır: a.seçilmesini takip eden ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından, üye tam sayısının ekseriyetinin oyu ile, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir genel muhasip ve iki genel sekreter yardımcısı seçerek iş bölümü yapar, bu heyete başkanlık divanı denir. b. Dernek,Tüzüğü çerçevesinde ihtiyaç duyulacak olan konularda temel ilkeleri belirler, Türk Ocakları Derneğinin politikasını tespit ve tayin eder. Gerekli görmesi hâlinde bunları, şubelere ve tüzükte belirlenmiş bulunan kurullara iletir. Şubeler ve kurullar iletilen bu esaslara uymak ve gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. c. Türk Ocakları Derneğini temsil eder ve borçlandırabilir. Kurul, bu yetkilerinin tamamını veya sınırlarını belirleyeceği bir kısmını Genel Başkana ya da kendi içinden atayacağı üyelere de kullandırabilir. ç. İki yıl için görev yapmak üzere, Hars Heyeti, Danışma Kurulu, Hanımlar Kurulu, Sanat - Edebiyat Kurulu üyelerini seçer. Bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirler. Seçtiği bu üyeleri gerekli hallerde görevden alabilir ve yerlerine yeni atama yapabilir. d. Yeni Şube kuruluşlarında mevzuatın aradığı şartlara uygun en az üç kişiye yetki vererek Şube Kurucu Yönetim Kurulunu oluşturur ve ilgili mevzuata uyarak yurt içinde veya dışında Genel Kurul kararıyla açılmasına karar verilen şubelerle ve temsilciliklerle ilgili işlemleri yürütür. Şube kuruluşuyla ve temsilcilik teşkili ile ilgili verilen yetki alınabilir veya değiştirilebilir. e. Genel Merkezin gelir ve gider hesaplarına ait işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar. f. Merkez ve şubelerin çalışmalarını düzenleyecek yönetmelikler hazırlayıp, duyurur. g. Çalıştırılacak maaşlı-ücretli elemanları tayin eder veya işten çıkarır; çalıştırılacak yahut görevlendirilecek kimselere verilecek ödenekleri, ücret, yolluk ve yevmiyeleri belirler. ğ. Şubelerin çalışmalarını denetler. Bu görevi Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından, şube sorumlusu olarak görevlendirilen müfettişler marifetiyle yürütür. Bu denetimlerde özellikle dernek üyeleriyle ilgili hususları tüzük esaslarına göre inceler. h. Genel Merkez ile şubeler arasındaki iletişimi arttırır, kültürel münasebetleri ve maddi, manevi yardımlaşmaları düzenler. ı. Merkez Yönetim Kurulu en az onbeş günde bir toplanır. Mazeretsiz olarak üstüste üç toplantıya veya yılda yedi toplantıya katılmayanın üyeliği ayrı bir karara gerek kalmadan düşer.

7 i. Merkez Hars Heyeti Başkanı, Denetleme Kurulu Başkanı, Danışma Kurulu Başkanı, Sanat Edebiyat Kurulu ve Hanımlar Kurulu Başkanı veya görevlendirecekleri birer Kurul üyesi ile Merkez Yönetim Kurulunun toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler ancak oy kullanamazlar; Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü toplantıları bu gözlemci üyeleri almadan da yapabilir. BAŞKANLIK DİVANI Madde 15: Merkez organlarının kararlarını bu kurul yerine getirir. Başkanın isteği üzerine toplanır. Başkan ve Başkanlık Divanı diğer üyelerinin görevden alınmaları ancak Merkez Yönetim Kurulu Üye tam sayısının dörtte üçünün oyu ile mümkündür. GENEL BAŞKAN Madde 16: Genel Başkan, merkez ve şubelere ait bütün organların başıdır. Derneği temsil etmek ve dernek adına beyanda bulunmak yetkisi kendisine aittir; Merkez Yönetim Kurulu toplantılarını idare eder, kararlarını Başkanlık Divanı ile birlikte yürütür, gerekli hallerde ilgili organları toplantıya çağırır. GENEL BAŞKAN YARDIMCISI Madde 17: Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkanın bulunmadığı veya Genel Başkanın gerekli gördüğü hallerde başkanın tüm yetkilerini kullanır. GENEL SEKRETER Madde 18: Genel Sekreter, Merkez Yönetim Kurulu gündemini tespit eder, kararları zapt ve imza altına alır, uygulanmalarını takip eder; Türk Ocakları Genel Merkezi ile şubeler ve muhtelif çalışma gurupları arasında uyumu sağlar, faaliyetlerin düzenli olması için gerekli tedbirleri alır. Başkan veya yardımcısı bulunmadığı hallerde Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar. Genel Sekreter, görevlerini yardımcıları arasında paylaştırabilir. MERKEZ BÜROSU Madde 19: Genel Sekreter, merkez bürosu ve memurlarının idari yönden birinci âmiridir; büronun kendisiyle ilgili çalışmalarını, düzenler. GENEL MUHASİP Madde 20: Genel Muhasip, Derneğin hesaplarının usulüne uygun olarak tutulmasını temin eder. Bu görevlerin ifasında merkez büro personeli genel muhasip tarafından görevlendirilir. Bu hizmetlerden dolayı bütün personel genel muhasibe karşı sorumludur. Gelir ve gider akışlarını Merkez Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde takip eder; Merkez Yönetim Kurulunun uygun göreceği ikinci bir üye ile birlikte harcama evrakını imza eder. Kullanılacak avansların zamanında kapatılmasını ve kanunun belirlediğinden fazla kasa mevcudu tutulmamasını temin eder. Şubelerin mâli konulardaki problemlerinin çözümüne yardımcı olur.

8 ONURSAL BAŞKAN Madde 21: Onursal Genel Başkan en az beş yıl Türkocağı Genel Başkanlığı yapmış olan kişiler arasından Genel Kurul un kabulü ile belirlenir. Onursal Genel Başkan Genel Kurul un doğal delegesidir. Yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy hakkı yoktur. MERKEZ HARS HEYETİ Madde 22: Merkez Hars Heyeti, isimleri Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen üyelerden oluşur. Üye sayısı yirmibeşi geçemez. Hars Heyetine üye olabilmek için millî kültür ve ülkü alanında şahsiyeti, yayınları ve diğer faaliyetleriyle ile tanınmış olmak şarttır. Hars Heyeti, bir Başkan, bir Başkan vekili ve bir raportör seçerek çalışmalarını düzenler, karar ve tekliflerini Merkez Yönetim Kuruluna veya gerekirse Yüce Divan a götürür; Hars Heyeti, kendi Başkanı ve Genel Başkan ın göstereceği lüzum üzerine toplanır; kararlarını toplantıda bulunanların ekseriyeti ile alır. Lüzumu halinde Yüce Divan a katılacak üyelerini seçer. Hars Heyeti, Türk Ocakları Derneğinin ilim, fikir ve ülkü kaynağı olup, şubelerin çalışmalarına ve yayınlara rehberlik eder; kararları tavsiye niteliğinde olup, Merkez Yönetim Kurulu vasıtasıyla yürütür. MERKEZ DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE YETKİLERİ Madde 23: Dernekte iç denetim esastır.genel kurul,yönetim ve denetim kurulu tarafından iç denetim yaptırabileceği gibi,bağımsız denetim kuruluşuna da denetim yaptırabilir.genel Kurul,yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kurullarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlüğünü ortadan kaldırmaz. 1. Genel Kurul tarafından seçilen Merkez Denetleme Kurulu üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Genel Kurulda asil ve yedek üyeler ayrı listelerle oya sunulur. Kurul kendi arasında bir başkan ve bir raportör seçer. 2. Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için yapılması plânlanan çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usûllere göre 3 aylık aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı na verir. Dönem sonunda hazırlanacak rapor doğrudan Genel Kurul Başkanlığı na sunulur. 3. Denetleme Kurulu çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme Kurulu başkan ve üyelerinden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir. 4. Denetleme Kurulu üyelerinin talebi halinde, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 5. Denetleme Kurulu, mevzuatta yapılması belirtilen diğer konulardaki görevleri de yapar, yetkileri kullanır.

9 DANIŞMA KURULU Madde 24: Danışma Kurulu, Türk Milliyetçiliği fikrine, kültür ve düşünce hayatına hizmet eden şahıslardan teşekkül eder. Onbeş kişiden oluşan Danışma Kurulu üyeleri, Merkez Yönetim Kurulu tarafından, iki yıl için seçilir. Gerekirse bu sayı 25 e kadar arttırılabilir.danışma Kurulu ayda bir defa toplanır. İlk toplantısında aralarından bir başkan,bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.türk Ocakları Genel Başkanı her zaman gündemini belirleyerek kurulu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu,Türk Ocakları Derneğinin çalışmalarının daha verimli ve etkili yapılabilmesi hususunda görüş, düşünce ve tespitlerini Merkez Yönetim Kurulunun dikkatine sunar. SANAT EDEBİYAT KURULU Madde 25: Sanat Edebiyat Kurulu bu alanda temayüz eden eserleriyle sanat ve edebiyatımıza katkı sağlayan isimler arasından iki yıl için seçilir. En fazla on beş kişiden oluşan kurul ilk toplantısında aralarında bir başkan bir başkan yardımcısı ve raportör seçer. Sanat Edebiyat Kurulu, ayda bir defa toplanır. Sanat Edebiyat Kurulu bu alanda etkili çalışmaların yapılabilmesi için görüş, düşünce ve tekliflerini Merkez Yönetim Kuruluna sunar. HANIMLAR KURULU Madde 26: Hanımlar Kurulu, işbu tüzüğün ondört /ç maddesi gereğince iki yıllığına seçilen onbir hanımdan oluşur, aralarından iki yıl görev yapmak üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçerler. Hanımlar Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği alanlarda hizmet verir. Görüş, düşünce ve tekliflerini karara bağlanmak üzere Merkez Yönetim Kuruluna sunar. Madde 27: Hars Heyeti, Danışma Kurulu, Hanımlar Kurulu, Sanat ve Edebiyat Kurulu üyelerinin istifası veya herhangi bir şekilde boşalması halinde yenisi, Merkez Yönetim Kurulunca seçilir. YEREL TEŞKİLÂT Madde 28: Derneğin yerelteşkilâtını illerde, ilçelerde, beldelerde veya yurt dışında kurulan Dernek şubeleri teşkil eder ŞUBE GENEL KURULU Madde 29: Şube Olağan Genel Kurulu iki yılda bir ve Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce olağan veya Şube Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya şube üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine olağanüstü toplanır. İlân edilen gün çoğunluk olmazsa, ikinci toplantı katılanların iştiraki ile yapılır. Başkanın açışından sonra kurulan Divan, müzakereleri idare eder. Şube Genel Kurul toplantıları hakkında işbu tüzükte belirtilmemiş olan hususlar hakkında Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. ŞUBE YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU ve MERKEZ GENEL KURUL DELEGELERİNİN SEÇİMİ: Madde 30: Genel Kurulda: Yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üyeleri ile Merkez genel kurul delegeleri ayrı ayrı listelerde genel kurulun oylarına sunulur. En çok oy alan listelerdeki yedişer kişi Şube Yönetim Kurulu asli ve yedek üyeliğine; ile üçer kişi denetleme kurulunun asli ve yedek üyeliğine; seçilir. Tüzüğün 12.maddesine göre sayısı

10 belirlenen Merkez Genel Kurulu delegelerini seçer. ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ: Madde 31: Şube Yönetim Kurulu, üye tam sayısının ekseriyeti ile toplanır ve işbu tüzükte aksinin belirtilmediği hallerde kararlarını toplantıya katılanların ekseriyetinin oyu ile alır. Kurulun görevleri şunlardır : a. Üye tam sayısının ekseriyeti ile bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip seçmek suretiyle iş bölümü yapar. Seçilen bu üyeler görevden ancak kurulun üye tam sayısının dörtte üçünün oyu ile alınabilir. b. Şubeyi Yönetim Kurulu borçlandırabilir. Kurul, bu yetkilerinin tamamını veya sınırlarını belirleyeceği bir kısmını Başkana veya kendi içinden atayacağı üyelere de kullandırabilir.şube Başkanı, yönetim kurulu kararlarını icra ve derneği temsil eder. Başkan Yardımcısı, başkan olmadığı zamanlarda onun görevini yapar, başkana yardımcı olur. Sekreter, dernek işlemlerini idare ve kararlarını zapt eder.muhasip mâli işleri yürütür. Şubeler, Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği esas ve ilkelerle bağdaşmayan çalışmalar üretemez ve işlemlerde bulunamaz. c. Dört ve dokuzuncu maddeler çerçevesinde üyelikten çıkarma işlemleri Yönetim Kurulundan en az beş üyenin kabul oyuna bağlıdır. ç. Şube Yönetim Kurulu, enaz onbeş günde bir toplanır; arka arkaya üç veya yılda yedi toplantıya mazeretsiz katılmayan üye vazifesinden ayrılmış sayılır, yerine yedek üye çağrılır. d. Şube Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyduğu hallerde münasip gördüğü kimselerden bir mahalli Hars Heyeti ve çeşitli konularda Çalışma Grupları oluşturabilir. İhtiyaç duyduğu elemanlarla iş sözleşmeleri veya istisna akitleri yapabilir. e. Yeni kurulan şubelerin Kurucu Yönetim Kurulları altı ay içinde kongre yapmak zorundadırlar. Genel Kurulu bu süre içerisinde yapmayan şubeler fesih olur. ŞUBE DENETLEME KURULU Madde 32: Şube Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Tüzükte belirtilen tarzda denetim görevini yerine getirir. DERNEĞİN GELİRLERİ VE BORÇLANMADA USÛL Madde 33: Derneğin gelirleri şunlardır: a. Üye aidatları, b. Derneğe ait taşınır ve taşınmaz mallarla işletmelerin gelirleri, c. Dernek yayınlarından sağlanan gelirler, ç. Temsil, reklâm ve kira gelirleri, d. Hazine ve kamu kuruluşlarınca yapılacak yardımlar, e. Bağışlar, f. Diğer gelirler.

11 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımlarında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz. YASAL DEFTERLER Madde 34: Dernek, aşağıda yazılı defterleri tutar: a. Üye Kayıt Defteri, b. Karar Defteri, c. Evrak Kayıt Defteri, ç. İşletme Hesabı Defteri, d. Demirbaş Defteri. e. Alındı Belgesi Kayıt Defteri GÖREV YASAĞI Madde 35: Türk Ocakları Derneğinin Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarında görevli kimseler, aynı zamanda şube yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar. Bu kurullara seçildikleri takdirde bunlardan birini tercihe ve bu durumu Merkez Yönetim Kuruluna bildirmeye mecburdurlar; Aksi takdirde karar Merkez Yönetim Kuruluna aittir. YASAKLAR Madde 36: Kurullarda görevli olanlar kendileri ya da ikinci dereceye kadar olan akrabaları ile ilgili konuların görüşülmesine veya oylamasına katılamazlar. KURULUŞ GÜNÜ Madde 37: Türk Ocakları Derneğinin kuruluş günü olan 25 Mart ta tüm Dernek birimleri uygun şekilde bir kutlama töreni yaparlar. TÜZÜKDE YER ALMAYAN KONULAR Madde 38: Bu tüzükte düzenlenmemiş olan hususlarda Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Dernek töresi ve ülküsüne hâkim prensipler geçerlidir. KAPANMA HALİNDE MALLARIN DEVRİ Madde 39: Türk Ocakları Derneği, Türk ün ocağı olup sonsuza kadar yaşayacaktır. Bununla beraber öngörülmesi imkânsız bir sebeple kapanma tehlikesi baş gösterirse, Genel Başkan veya vekili derhal Olağanüstü Genel Kurulu toplayıp konuyu değerlendirecek ve devamı imkânsız olursa mallarını öncelikle Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına veya gayesine uygun millî bir kuruma devredecektir.

12 KURUCULAR Madde 40: Türk Ocakları Derneği, 1912 de kurulan Türk Ocaklarının devamı olarak aşağıda isimleri yazılı T.C. vatandaşları tarafından 1949 da yeniden canlandırılmıştır. Hamdullah Suphi Tanrıöver Ragıp Nurettin Ege (İstanbul Mebusu, Millî Eğitim Bakanı) (Eğitimci) Hasan Ferit Cansever (Doktor) Burhanettin Develioğlu (Tüccar) Fethi Erden (Doktor) Tevfik Noyan (Yönetici) Cevat Mustafa Emecan (Yönetici) Cemil Behçet (Tüccar)

TÜRK OCAKLARI TÜZÜĞÜ

TÜRK OCAKLARI TÜZÜĞÜ TÜRK OCAKLARI TÜZÜĞÜ Türk Ocaklarının 15 Nisan 2006 tarihinde yapılan 36. Büyük Kurultayındaki tüzük değişikliği, Ankara Valiliği Dernekler İl Müdürlüğünün 5 Temmuz 2006 gün ve 143601972 sayılı yazıyla

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Kulübün Adı ve Merkezi Madde 1- Kulübün Adı: Uluslararası Hukuk Kulübü dür. Kulübün kısa adı BUHK tur. Kulübün merkezi, T.C Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsünde yer almaktadır.

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel olarak değerlendirmelerini

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 Derneğin Adı ve Kısa Adı BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi 1. Derneğin adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği dir. 2.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜMLER. Birinci Bölüm: İkinci Bölüm: Üçüncü Bölüm: Dördüncü Bölüm: Beşinci Bölüm: Altıncı Bölüm: Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyet Alanları Üyelik, Üyelik

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ dir. Kısa adı TÜM-İGD dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Ülke genelinde yasaya uygun olarak

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- a) Muş Üniversitesi öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak b) Öğrenciler

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 A. Derneğin Adı: DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği dir. B. Derneğin İngilizce Adı: "DeM Experiential Training Center Association" dır. C. Derneğin Kısaltması: "DeM"

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ AMAÇLAR: MADDE 1-1- Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ve toplumun düşünmesine ve sorgulamasına katkı sağlamak. 2. Öğrencilerin toplumla

Detaylı

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ Topluluklar, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 2 (iki) defa genel kurul toplantılarını yapmak zorundadır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİNÇLİ GENÇLER TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİNÇLİ GENÇLER TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİNÇLİ GENÇLER TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1-Bu topluluk, üniversitemiz öğrencilerinin sosyal ve kültürel anlamda bilinçlenmelerini sağlamayı, sosyal projeler üreterek

Detaylı

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI PLATFORMU (TAPP) MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ PLATFORMUN ADI 1- Platformun adı, Türkiye Alkol Politikaları Platformu dur. Kısa adı ise TAPP

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler

Detaylı

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 a. Derneğin Adı: Türk Tıp Eğitimi Derneği dir. b. Derneğin merkezi Ankara dır. c. Şubesi açılmayacaktır. TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ CAHİT ARF MATEMATİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ. Madde 1-Kulübün adı: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ CAHİT ARF MATEMATİK TOPLULUĞU DUR.

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ CAHİT ARF MATEMATİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ. Madde 1-Kulübün adı: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ CAHİT ARF MATEMATİK TOPLULUĞU DUR. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ CAHİT ARF MATEMATİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Adı ve Merkezi Madde 1-Kulübün adı: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ CAHİT ARF MATEMATİK TOPLULUĞU DUR. Kulübün Kısa Adı: CARF CLUP

Detaylı

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 1. Derneğin Adı: Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği dir 2. Birliğin Merkezi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası, Gönyeli - Yenikent, dır Madde 2: Derneğin Amaçları

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN AMACI MADDE 1- AMAÇ 1- Ekolojik dengenin korunması amacı ile içinde bulunduğumuz çevreye ve burada yaşayan bütün canlı varlıklara

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Öğrenci Kültür-Sanat,

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar,

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, Amaç MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Atatürk

Detaylı

SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi

SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi Derneğin adı MADDE 1 (1) Derneğin adı; Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği dir. (2)

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ (10.09.2009 tarih, 331 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı Kabul Edilmiştir.) (15.12.2016 tarih, 475 sayılı ve 02 numaralı

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Hayvan Severler Derneği dir. Derneğin merkezi Çeşme/İZMİR dır. Şube açma hakkı saklıdır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN ADI T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Muş Alparslan Üniversitesi Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğudur. TOPLULUĞUN AMACI (1) Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğu

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosu nun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

( tarih ve sayılı Resmi Gazete)

( tarih ve sayılı Resmi Gazete) TÜRK-YABANCI, YABANCI-TÜRK TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODA DERNEKLERİNİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (6.4.2007 tarih ve 26485 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amaçları aşağıda belirtilmiştir. a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1. Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Kulübü, Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Toplulukları/Kulüpleri Yönergesine dayanarak

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin,

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, Amaç, Dayanak, Tanımlar, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda sosyal,

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu tüzüğün amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği nin kuruluş ve çalışma amaçlarını belirlemek ve dernek

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ MEVCUT TÜZÜK MADDE METNİ DEĞİŞİK MADDE METNİ MADDE 3 - Dernek, amacını gerçekleştirmek için kurucusu bulunduğu Darüşşafaka Lisesi ile mevcut

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

Sayı : 2014/23 Tarih : 13 Mayıs 2014. MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur.

Sayı : 2014/23 Tarih : 13 Mayıs 2014. MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur. ANAFOD İSTANBUL ANADOLU YAKASI FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ A.GENEL HÜKÜMLER DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ: MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur. MADDE

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamanın esas ve usullerini belirlemektir.

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamanın esas ve usullerini belirlemektir. TURİZM BAKANLIĞI ÖDÜLLER YÖNETMELİĞİ Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 21/11/1992 Resmi Gazete Sayısı: 21412 BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

-Üniversite çapında, Fakülte çapında, bölüm çapında, etkinlik gösterecek şekilde sınıflandırılırlar.

-Üniversite çapında, Fakülte çapında, bölüm çapında, etkinlik gösterecek şekilde sınıflandırılırlar. Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL ve MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi nde, Fakülte,

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ

PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ 2016 YILI İÇ YÖNETMELİĞİ Bu iç yönetmelik, PÜKAD, Pencere ve Kapı Sektörü Derneği Tüzüğünün yetki verdiği konularda ayrıntılı düzenleme yapmak üzere çıkartılmış olup

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Adem Çelik Spor Oyunlarını düzenleme ve yürütme esaslarını belirlemektir. KAPSAM: MADDE

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek,

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. MERAM BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/09/2014 TARİH VE 2014/151 NOLU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. MERAM BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ ..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen üretimini

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Birinci Kısım Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge 'nin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi nde kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1: T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Fotoğraf sanatının toplumsal işlevini gerçekleştirmek, fotoğraf sanatı aracılığıyla kitlelerle bağ kurmak, fotoğraf

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI MADDE 8 - GENEL KURUL MADDE 8 - GENEL KURUL Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

. Topluluğun Adı :.. Topluluğun Merkezi : Sakarya dır Madde 1- Topluluğun Kurulması Spor Kültür ve Sanat Birliğine Bağlı Topluluklar:

. Topluluğun Adı :.. Topluluğun Merkezi : Sakarya dır Madde 1- Topluluğun Kurulması Spor Kültür ve Sanat Birliğine Bağlı Topluluklar: .Topluluğu TÜZÜĞÜ Topluluğun Adı ve Merkezi a) Topluluğun Adı :.. b) Topluluğun Merkezi : Sakarya dır. Topluluğun Amacı, Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı Madde 1- Topluluğun Kurulması Öğrenci Toplulukları

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEKLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Federasyonun Adı :

SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEKLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Federasyonun Adı : SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEKLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Federasyonun Adı : Sağlıkidarecileri Dernekler Federasyonu Federasyonun Merkezi :

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü Tüzüğü

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü Tüzüğü Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü Tüzüğü Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü ana tüzüğü aşağıdaki maddelerden oluşur; 1. Tanım 2. Kulübün amaç ve faaliyetleri 3. Üyelik

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER BİRLİĞİ YÖNERGESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER BİRLİĞİ YÖNERGESİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER BİRLİĞİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Bu yönergenin amacı; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 nci maddesinde öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, çalışma,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ MADDE-1 Kulübün İsmi, Logosu ve Adresi a. Kulübün ismi Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Kulübü ve kısa

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI TÜZÜĞÜ

MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI TÜZÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI TÜZÜĞÜ SANDIĞIN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Sandığın adı: Milli Eğitim Mensupları Tasarruf Ve Yardımlaşma Sandığı dır. Kısa adı: UŞAK MEMSAN dır. Merkezi

Detaylı

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi v AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu Yönerge, Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi nin düzenli ve verimli bir ortamda gerçekleşmesi için Kongre öncesi ve Kongre nin açılışından

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

Dernek Kütük No: HAYVAN BESLEME BİLİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM I. ADI, AMACI, KURUCULARI VE MERKEZİ:

Dernek Kütük No: HAYVAN BESLEME BİLİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM I. ADI, AMACI, KURUCULARI VE MERKEZİ: Dernek Kütük No: 06-062-185 HAYVAN BESLEME BİLİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM I. ADI, AMACI, KURUCULARI VE MERKEZİ: MADDE 1 - Derneğin adı, HAYVAN BESLEME BİLİM DERNEĞİ'dir. Merkezi, Ankara'dadır. Derneğin kısa

Detaylı