Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005"

Transkript

1 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: Türk Psikologlar Derne i Yay n d r Publication of the Turkish Psychological Association Sahibi Türk Psikologlar Derne i Yönetim Kurulu ad na Prof. Dr. Ayfle Yal n Bu Say n n Yay n Yönetmenleri Uzm. Psk. Banu Y lmaz Uzm. Psk. Ilg n Gökler Yay n Kurulu Dr. Derya Hasta Uzm. Psk. fiengül Bahad r Zuhal Yeniçeri Teknik Editör Ejder Korkmaz TÜRK PS KOLOJ BÜLTEN ÜÇ AYDA B R, YILDA DÖRT DEFA YAYIMLANIR. Kapak Resmi: Man-Woman, Paddy Fordham Türk Psikologlar Derne i Bu Bülten Türk Psikologlar Derne i Yay n d r. Kaynak gösterilerek yap lacak k sa al nt lar d fl nda, tamam ya da bölümleri yaz l izin al nmadan hiçbir yolla ço alt lamaz. Bültendeki yaz lar n içeri inden yazarlar n kendileri sorumludur. TÜRK PS KOLOJ BÜLTEN, A DAT BORCU OLMAYAN DERNEK ÜYELER NE ÜCRETS Z GÖNDER L R. Türk Psikoloji Bülteni Online: Genel Merkez: Meflrutiyet Cad. No: 22 / K z lay-ankara Tel: Tel/Faks: Web Adresi: E-posta: Posta Çeki Hesap No: Banka Hesap No: Yap Kredi Meflrutiyet fiubesi Hesap No: stanbul fiube: Dr. Ayla Dönmez Adres: Hüseyin A a Mah. Meflrutiyet Cad. No. 10 Galatasaray HSBC Banka Binas Beyo lu- STANBUL Tel: Faks: E-posta: zmir fiube: Doç. Dr. Azmi Varan Adres: 1477 Sok. Türker Apt. No. 8 D. 5 Alsancak- ZM R Tel/Faks: Web Adresi: E-posta: Bursa fiube: Psk.Gülçer Ayd n Tel: /402 E-posta: Bask : DETAMAT Adres: stanbul Caddesi, stanbul Çarfl s No: 48/ skitler/ankara Tel: Faks: E-posta: Derne imiz, Bakanlar Kurulu nun 97 / say l ve 19 / 12 / 1997 tarihli karar ile Kamu Yarar na Çal flan Dernek statüsünü kazanm flt r.

2 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 ISSN: Ç NDEK LER Editörlerden - Banu Y lmaz, Ilg n Gökler DERNEKTEN HABERLER 10 May s Avrupa Psikologlar Günü 1 TPD Genel Merkez Etkinlikleri 2 TPD stanbul fiubesi Etkinlikleri 6 TPD zmir fiubesi Etkinlikleri 8 X. Ulusal Psikoloji Ö rencileri Kongresi nin Ard ndan 12 II. ULUSAL PS KOLOJ KURULTAYI "PS KOLOJ E T M NDE M N MUM STANDARTLAR" Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü nün "Psikoloji E itimi"ne liflkin Görüflleri - Nesrin Hisli fiahin 17 Psikoloji E itiminde Minimum Standartlar ve Avrupa Psikoloji Diplomas ile lgili De erlendirme Çal flmas - hsan Da 20 Psikoloji E itiminde Temel Standartlar ve Stratejik Plan - Nebi Sümer 24 Bo aziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü nün "Türkiye de Psikoloji E itimi" Konusundaki Görüflleri - Güler Okman Fiflek 29 Abant zzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümü nün "Psikoloji E itimi"ne liflkin Görüflleri - Hamit Coflkun 31 Psikoloji E itiminin Kalitesi ve Ölçümü - Hasan G. Bahçekap l 33 Geliflim ve Çocuk Rehabilitasyonu - Hale Aksuna Ergenç 36 ÖZEL GÜNDEM: TOPLUMSAL C NS YET Cinsiyet Konusu Çal fl lmaya Devam Edilmeli Mi? - M. Burcu Cantekinler 44 Sosyal Psikolojide Cinsiyet ve Sözsüz letiflim - Musa Saraç 51 Cinsiyet ve Ruhsal Hastal klar - P nar Ç nar 59 Pornografinin Sosyal Psikolojik Boyutlar - Zuhal Yeniçeri 65 Kad nlar ve Erkekler Farkl Liderlik Tarzlar na m Sahiptir? - Elif Özdil 69 Hangimiz Daha Sald rgan? - P nar Ç nar 76 PS KOLOJ N N ALT ALANLARI Cloninger in Psikobiyolojik Kiflilik Kuram - Haluk Arkar 82 fl Yaflam nda Travmalar: Cinsel Taciz ve Duygusal Zorbal k/taciz (Mobbing) - Tar k Solmufl 95 TEKNOLOJ VE YAfiAM nternette Mahremiyet: Güvenlik ve Güvenli i Sa lama Yollar - Tar k Solmufl 103 Selim Hoca n n Fareleri - Selim Hovardao lu 113 KONGRE ve SEMPOZYUMLAR 114 TEMS LC LER 116

3 ED TÖRLERDEN De erli Üyelerimiz, Türk Psikoloji Bülteni, psikoloji alan ndaki yeni geliflmelerle bir kez daha sizlerle Sizlere ulaflt rd m z son Bülten in ard ndan, psikoloji çevresinde yaflanan geliflmeleri sizlere internet sayfam z arac l yla duyurmay sürdürdük. Elinizdeki bu Bülten de de, Derne imiz bünyesinde son aylarda gerçeklefltirilen etkinliklerle ilgili haberleri okuyabilirsiniz. Bültenimizde özellikle, "Psikoloji E itiminde Minimum Standartlar" anabafll n tafl yan II. Ulusal Psikoloji Kurultay na, yap lan tüm sunumlar kapsayacak flekilde genifl bir yer verdik. Türkiye de psikoloji tarihi aç s ndan çok önemli bir aflama olan II. Ulusal Psikoloji Kurultay n Bülten arac l yla belgelemek ve kal c hale getirmek istedik. Ayn zamanda, böylece, Kurultay a kat lamam fl üyelerimizin, Türkiye nin de iflik bölgelerindeki üniversitelerin psikoloji bölümlerinin, psikoloji e itimine iliflkin görüfl ve önerileri konusunda bilgilenme olana bulabilmelerini amaçlad k. Bültenimizin "Toplumsal Cinsiyet" temal Özel Gündem, Psikolojinin Alt Alanlar, nternet Dosyas bölümleri ile de her zaman oldu u gibi, alan m zla ilgili güncel ve önemli konularda keyifli okumalar yapaca n z umdu umuz yaz lara yer verdik. Aral k say s nda buluflmak dile iyle Uzm. Psk. Banu Y lmaz Uzm. Psk. Ilg n Gökler

4 DERNEK TEN HABERLER 10 MAYIS AVRUPA PS KOLOGLAR GÜNÜ Türk Psikologlar Derne i bu y l da, 10 May s Psikologlar Günü nü çeflitli etkinliklerle kutlad. Ankara da, TPD Genel Baflkan Prof. Dr. Ayfle Yal n n baflkanl nda, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve kat lmak isteyen dernek üyelerimizle birlikte, Türkiye li psikologlar temsilen, Ulu Önder Atatürk ün mozolesine çelenk konulmas ile bafllayan etkinlikler, akflam da TPD Araflt rma, Uygulama ve E itim Merkezi nde yaklafl k 100 üyemizin kat l m yla gerçekleflen resepsiyon ile sona erdi. Ayr ca, 10 May s Psikologlar Günü nü ve bu ba lamda Türkiye de psikologlar n ve psikoloji mesle inin bugünkü durumunu kamuoyuna duyurmak üzere afla da yer alan Bas n Bildirisi haz rlanarak çeflitli yay n organlar na iletildi. Türk Psikologlar Derne i Bas n Bildirisi AVRUPA PS KOLOGLAR GÜNÜ nsan ve insan sa l, özellikle günümüz Türkiye si ve yaflam koflullar nda çok önemli ve üzerinde özenle durulmas gereken bir konudur. Baflta insan sa l alan nda çal flan psikologlar, bu konuda yo un etik duyarl l klar ile 125 y ld r bilimsel bilgiyi kullanarak hizmet vermektedirler. Psikoloji bilimi, di er bilimsel alanlarla ve felsefeyle iç içe, insan ve di er canl organizmalar n davran fllar ve bunlar n neden ve sonuçlar üzerinde çal fl r. Psikoloji, dünyada 54 alt alan olan bir bilim dal d r. Ülkemizde bu 54 alt alandan birço u uygulama alan bulmufltur. Sa l kla ilgili olmas ndan dolay ülkemizde ilk uygulama alan bulan ve en çok bilinen önemli bilim ve uygulama alanlar ndan biri klinik psikoloji dir. Bunun yan s ra sa l k psikolojisi nden, adli psikoloji, nöropsikoloji, rehabilitasyon psikolojisi ne; psikometri den, trafik psikolojisi, okul psikolojisi, sosyal psikoloji ye; endüstri ve örgüt psikolojisi den, geliflim psikolojisi ve deneysel psikoloji ye uzanan genifl bir bilim ve uygulama alan vard r. Psikologlar, art k bütün dünyada hak ettikleri sayg y görmektedir. 10 May s ta Psikologlar Günü nü kutlayacak olan ülkemiz psikologlar n n ise, ne yaz k ki Derne imizin y llard r yapt çal flmalara karfl n bir meslek yasas ve buna ba l olarak da meslek odas bulunmamaktad r. Günümüz Türkiye sinde, Psikologlara her zamankinden çok daha fazla gereksinim duyulmaktad r. Ülkemizde kifli bafl na düflen uzman say s, dünyan n geliflmifl ülkeleri ile karfl laflt r ld nda üzücü bir biçimde çok gerilerde oldu umuz görülmektedir. Bu durum, 21. yüzy l n uygar Türkiye sine hiç yaraflmamaktad r. Sa l k yard m almak, en temel insan haklar ndan biridir. Meslektafllar m z uzun y llardan beri büyük bir duyarl l k ve özveri ile ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çal flmakta, ancak bu çabalar, ülkemiz insan n n yaralar n sarmaya yeterli olamamaktad r. Hala meslek yasam z ve odam z n olmamas, psikoloji mesle inin istenilen düzeyde geliflimini, böylece insan m z n, nitelik ve nicelik aç s ndan hak etti i psikolojik yard m almas n engellerken; psikologlar n meslek s n rlar n n ve özlük haklar - 1

5 n n ihlaline, gereksinim duyduklar yasal ve mesleki destek ve denetimden yoksun kalmalar na neden olmaktad r. Daha da vahimi, kendini psikolog olarak tan t p, ruh sa l n tehdit eden uygulamalar yapan kiflilere karfl denetim ve yapt - r m uygulanmas n da olanaks z k lmaktad r. Özetle, ülkemizdeki ruh sa l hizmetlerinin nicelik ve niteli inin art r labilmesi için, bir an önce psikologlar meslek yasas na kavuflmam z gerekmektedir. Bu nedenle siz de erli bas n mensuplar n n, bu alanda kamuoyunun yarat lmas konusunda bizlere destek verece inize inan yor, 10 May s Psikologlar Günü nü kamuoyuna duyuruyor ve bütün meslektafllar m z n Psikologlar Günü nü k vançla kutluyoruz. Türk Psikologlar Derne i TEfiEKKÜR Derne imizin uluslararas düzeydeki önemli yaz flmalar ndaki katk lar ndan dolay Prof. Dr. Nesrin H. fiahin e teflekkür ederiz. DERNE M ZE YAPILAN BA IfiLAR TPD GENEL MERKEZ ETK NL KLER II. PROF. DR. IfiIK SAVAfiIR KL N K PS KOLOJ SEMPOZYUMU II. Prof. Dr. Ifl k Savafl r Klinik Psikoloji Sempozyumu, Nisan 2005 tarihleri aras nda Ankara da ODTÜ Kültür-Kongre Merkezi nde gerçeklefltirildi. Türk Psikologlar Derne i ve Orta Do u Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü iflbirli i ile düzenlenen Sempozyum, Düzenleme Kurulu Baflkan Prof. Dr. Nuray Karanc n n konuflmas n n ard ndan, Türkiye de Klinik Psikolojinin kurucular ndan olan de erli hocam z Prof. Dr. Ifl k Savafl r n an s na haz rlanan Ifl k l An lara Yolculuk isimli belgesel ile aç ld. Prof. Dr. Perin Yolaç taraf ndan sunulan Klinik Psikoloji Nereden Nereye Gidiyor? bafll kl konferans ve Prof. Dr. Nuray Karanc, Prof. Dr. Güler Okman Fiflek, Prof. Dr. Benal nceer, Prof. Dr. Ferhunde Öktem, Doç. Dr. Kadir Özer ve Doç. Dr. Mehmet Eskin in konuflmac olarak yer ald, Klinik Psikoloji de E itim bafll kl panel çerçevesinde, Türkiye de klinik psikolojinin durumu ayr nt l biçimde gözden geçirildi. Ayr ca, döneminde Derne imize 660,00 YTL ba flta bulunan Say n Prof. Dr. Ayfle Yal n ve 250,00 YTL ba flta bulunan Say n Prof. Dr. Ferhunde Öktem e teflekkür ederiz. 2

6 YASA KOM SYONU ÇALIfiMALARI Sempozyum kapsam nda, Klinik Psikoloji alan ndaki farkl ve güncel konular ele alan çeflitli konferans, serbest bildiri / poster sunumlar ve çok say da çal flma grubu yer ald. Sempozyumun kapan fl gününde, Prof. Dr. Neriman Samurçay a, mesle imiz ad na vermifl oldu u emekler ve klinik psikolojinin bugün bulundu u yere gelmesinde sa lad de erli katk - lardan ötürü bir flükran plaketi sunuldu. Ayr ca, Sempozyumun sosyal program nda yer alan Aç l fl Kokteyli ve Sempozyum Yeme i de kat l mc lar n, birarada keyifli saatler geçirmesini sa lad. Yasa Tasla n n May s 2005 döneminde taraf m zca yeniden incelenen biçiminin, Sa l k Bakanl n n 2004 yaz döneminde görüflümüzü istemifl oldu u içerikten farkl olmad n n görülmesi üzerine, konuya iliflkin görüfl ve düzeltme önerileri, Sa l k Bakanl na ba l Avrupa Birli- i Komisyon Baflkan na tekrar iletilmifltir. Daha önceki Bültenlerimizde duyurdu umuz üzere, Sa l k Meslek guruplar n n Avrupa Birli- i ne uyum çerçevesinde tan mlanmalar nedeniyle, Sa l k Bakanl bizlerden bu konuda resmi bir belge istemiflti. Bu do rultuda, Eylül 2004 de, EFPA (Avrupa Psikoloji Birli i) Baflkan Toumo Tikkanen, talebimiz üzerine, do rudan Sa l k Bakan na resmi bir yaz yla gerekli belgeleri göndermifl ve önerilerimiz do rultusunda, Türkiye deki 4+ 2 nin, Avrupa Psikoloji Diplomas na denk oldu unu aç kça vurgulam flt. May s 2005 dönemimdeki, TBMM ve Sa l k Bakanl nezdinde sürdürdü ümüz görüflmelere, EFPA taraf ndan, ayn zamanda TPD Yönetim Kurulu na iletilen bu doküman da gerekçe gösterilerek taslakla ilgili gerekli düzeltmeler konusunda baflvuruda bulunulmufltur. Belirtilen baflvurumuzun takibi aç s ndan Temmuz 2005 sonunda tekrardan ilgili kurum ve komisyonlarla ba lant ya geçilecektir. Bu aç dan sizlere duyurmak istedi imiz di er bir geliflme ise, üyesi oldu umuz EFPA n n, psikoloji mesle i ve e itimine iliflkin önerilerinin Avrupa Konseyi ve Parlamentosunca resmen kabul edilmifl olmas d r. Afla da bu karar metnini okuyabilirsiniz. AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA KONSEY N N B R KABUL B R DE RED KA- RARI PS KOLOGLARA MESLEKLER LE LG L YAN UFUKLAR VE YAPTIRIMLAR YAPMA OLANA I VERM fit R. 3

7 Kabul Karar Avrupa Parlamentosu ve Konseyi psikologlar n mesleki özellikleri ve yeterliliklerine iliflkin sunulan yönergeyi (2002 (COM) 119) kabul etti. Bu önerinin kabulü ile Avrupa Birli i ve Avrupa daki di er ülkelerde hizmet veren psikologlar n e itim ve ö retimlerine iliflkin standartlar sunmak, mesleki yeterliliklerini ve özelliklerini içeren bir öneriyi resmi olarak komisyona takdim etmek için kap flimdi sonuna kadar aç lm flt r. Bu kabulün psikologlar ve psikoloji mesle ine katk - lar n 2 madde de s ralayabiliriz. - Kabul edilen önergenin 15. maddesine göre psikologlar meslekleri ile ilgili e itim ö retim standartlar n içeren ortak bir platform oluflturmay hedefleyen proposal resmen sunma ve takibini yapma olana n edinmifllerdir. (Kuflkusuz bu standartlar ayn zamanda Granada da karara ba lanan EUROPSY projesinin ilkeleri çerçevesinde olmak durumundad r.) Bu çerçevede ayn yönergenin 54. maddesine göre bir komisyon kurulacak ve bu komisyon her ülkeden gelen psikolog temsilcilerden oluflan bir uzman grup ile birlikte çal - fl p EFPA n n verdi i proposal n kabul edip edilmeyece ine karar verecektir. - Kabul edilen 15. maddeye göre Avrupa psikoloji diplomas n hayata geçirme ve test etme olana do mufltur. Son tahlilde Avrupa standartlar na yönelik e itim ve ö retimi olacak Avrupal psikologlar n resmen tan nmas (registering) ve/veya Psikoloji de Avrupa diplomas ile ilgili pratikte ortaya ç kabilecek tüm süreçleri test etme olana na sahip olmufl durumday z. Bu baflvuru ve deneme dönemi de üzerinde çok çal flmay gerektirecek ve zaman alacakt r. Red Karar - Avrupa Psikoterapi Derne i taraf ndan psikoterapistlerin ayr bir meslek grubu olarak ele al nmalar na iliflkin öneri Avrupa Konseyi ve Parlamentosu taraf ndan reddedilmifltir. TÜRK PS KOLOJ DERG S WEB S TES YAYIN HAYATINA BAfiLADI Uzm. Psk. Okan Cem Ç rako lu* Türk Psikoloji Dergisi (TPD) 1978 y l ndan bu yana kesintisiz olarak yay mlanmaktad r. Türkiye de psikoloji alan nda gerek kuramsal gerek uygulamal çal flmalar n yay mland en önemli yay n organ olan Türk Psikoloji Dergisi, 1992 y - l ndan beri PsycINFO ve PsycLIT gibi psikoloji alan n n önde gelen yay n indekslerinde listelenmektedir y l ndan itibaren de Social Sciences Citation Index (SSCI) kapsam na al narak uluslararas nitelik kazanm flt r. Bu dergide yay nlanan yaz lar, Türkiye Bilimler Akademisi taraf ndan da uluslararas özgün yay n olarak kabul edilmekte ve Akademinin uluslararas yay mlar özendirme fonu taraf ndan ödüllendirilmektedir. TPD web sayfalar bugüne kadar Derne imizin web sitesinde yer almaktayd. Ancak internet üzerinde tarama yapan araflt rmac lar n dergiye ulaflmalar n kolaylaflt rmak, yabanc araflt rmac - lara da hizmet verebilmek ve yazarlar n dergiye makale gönderme süreçlerini h zland rabilmek gibi bir dizi amaç do rultusunda TPD ye ait ayr bir web sitesinin daha yararl olaca düflünülmüfltür. Bu amaç do rultusunda TPD web sitesi 7 Haziran 2005 tarihinde adresinde yay n hayat na bafllam flt r. Dergimizin web sitesi, kullan c lar n olabildi- ince k sa sürede gereksinim duyduklar bilgiye ulaflmalar n sa layacak biçimde tasarlanm flt r. Kullan c lar ana sayfan n sol taraf ndaki menüleri kullanarak dergi yay n kurulu, yaz m kurallar, abonelik bilgileri, geçmifl say lar ve iletiflim say- *Türk Psikoloji Dergisi Web Sitesi Yöneticisi Dergi web sitesi ile ilgili geribildirimleriniz için e-posta: 4

8 falar na ba lanabilirler. Bu menüler ad geçen sayfalarda da sabit tutularak kullan c n n sitedeki dolafl m kolaylaflt r lm flt r. Türk Psikoloji Dergisi alan nda SSCI taraf ndan taranan tek Türkçe dergidir ve elde etti i sayg nl bilimselli i ön planda tutan özenli yay n politikas na borçludur. Yeni hizmete giren web sitesi de TPD nin teknolojik yenilikleri yak ndan izlemesi, uygulamalar n okur ve yazarlar n n yarar na kullanmas yönündeki politikalar n n bir ürünüdür. Bu yeniliklerden biri olan ve web sitemizde yeni hizmete giren Online Makale Gönderimi sayfas n kullanarak yazarlar makalelerini internet üzerinden yay n yönetmenine ulaflt rabileceklerdir. Online makale gönderebilmek için yazarlar n ad geçen sayfadaki aç klamalar okuyarak sayfada verilen formu doldurmalar ve makalelerini ekledikten sonra Gönder dü mesine basmalar yeterlidir. Bu ifllem sayesinde yazarlar n forma girdi i bilgiler ve makaleyi içeren dosya bir e-posta arac l yla yay n yönetmenine ulaflt r lmakta ve de erlendirme sürecinin ilk aflamas tamamlanm fl olmaktad r. Yazarlar n gönderece i makalelerin MS WORD (*.DOC) ya da ACROBAT READER (*.PDF) format nda olmas gerekmektedir. De erlendirme sürecinin bafllayabilmesi için ayn sayfada bulunan Telif Haklar Transfer Formu nun da doldurulup imzaland ktan sonra form üzerinde aç klanan yöntemlerden birinin kullan larak Yay n Yönetmeni ne ulaflt r lmas gerekmektedir. Bu ifllem de tamamland ktan sonra de erlendirme süreci bafllam fl olmaktad r. Makalelerini internet üzerinden gönderen yazarlar forma girdikleri bilgileri kapsayan bir otomatik e-posta almaktad rlar. Sistemin sa l kl iflleyebilmesi, yazarlar n Online Makale Gönderimi sayfas nda verilen aç klamalar n tamam n dikkatle okumalar na, formu eksiksiz ve do ru doldurmalar na ba l d r. Geçmifl Say lar sayfas nda TPD de yay nlanm fl makalelerin Özet ve geniflletilmifl ngilizce Summary bölümlerine yer verilmektedir. Hali haz rda TPD nin son alt say s ndaki (49-54) makalelerin özet ve summary bölümlerine web sayfalar üzerinden ulafl labilmektedir. Geriye dönük olarak eski say lar n web sayfas na yerlefltirilmesi en k sa sürede tamamlanacakt r. Ayr ca Dergimizin indekse girmeyen ikinci bölümündeki yaz lara Tam Metin olarak web sayfas ndan ulafl labilmektedir. Bafllang çta da belirtildi i gibi Türk Psikoloji Dergisi 1978 den bu yana kesintisiz olarak ç kan ve dünyan n önde gelen indeksleri taraf ndan izlenen sayg n bir bilimsel yay nd r. Öte yandan ülkemizde yay nlanan ve yay n dili Türkçe olan dergimizin oldukça makul olan abonelik koflullar na karfl n çok az say da abonesinin olmas dikkat çekici bir noktad r. Web sitemizin Abonelik Bilgileri sayfas nda abone ifllemleriyle ilgili baflvuru formlar, abonelik koflullar ve iletiflim adresleri bulunmaktad r. Psikoloji bilimiyle ilgilenen tüm meslektafllar m z n bu konuda gereken duyarl l göstereceklerine ve derginin ald at f say s na katk da bulunarak onu bilim dünyas nda daha üst noktalara tafl yacaklar na inan yorum. Son olarak Dergi web sitesinin haz rlanmas aflamas nda deste ini sürekli hissetti imiz Türk Psikologlar Derne i Yönetim Kuruluna, Türk Psikoloji Dergisi Yay n Yönetmenine ve Yay n Kuruluna, Online Makale Gönderimi sayfas ndaki sistemi haz rlayan Baflkent Üniversitesi, flletme Bölümü Ö retim Görevlisi Say n Ç r lbafl a ve site ile ilgili geribildirim veren tüm meslektafllar - m za teflekkür ederiz. 5

9 TPD STANBUL fiubes ETK NL KLER 1- Ocak ay nda HSBC Bankas n n kullan m - m za verdi i yeni yerimize tafl nd k. ç donan m için çal flmalar m z sürmekte. 2- stanbul da gerçeklefltirilen kongre ve sempozyumlarda stand açarak, TPD stanbul fiubemizi tan tmaya ve meslektafllar m za ulaflmaya çal flt k Mart Üniversitesi Çan Meslek Yüksek Okulu taraf ndan talep edilen Güvenli Bir Yaflam çin Trafik Güvenli ine Katk lar m z konulu konferans n Çan da verilmesi için Naz m Serin in görevlendirilmesine karar verildi. 4- Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Türkiye de Üreme Sa l Program çerçevesinde yap lan ikinci ihale kapsam nda, üreme sa l ve cinsel sa l k ile psikoloji mesle inin iliflkisini ele alan konularda gerçeklefltirilmek üzere proje üretmek, kifli ve kaynaklar koordine etmek ve gereken ifllemleri takip ederek uygulamak üzere Naz m Serin in görevlendirilmesine karar verildi. 5- AIDS Savafl m Derne i taraf ndan uygulamaya konulan Sa l k Çal flanlar HIV/AIDS ve Cinsel Yolla Bulaflan Enfeksiyonlar E itimi projesinin dan flma kurulu için Derne imizden talep etti i temsilcilik görevi konusunda Arzu Çakar n görevlendirilmesine karar verildi. 6- Yefliller stanbul Grubu taraf ndan 27 fiubat 2005 tarihinde düzenlenen fiiddet konulu atölye çal flmas kapsam nda Cinsel fiiddet ile ilgili program yürütmek üzere Naz m Serin in görevlendirilmesine karar verildi. 7- AMARG Kad n Kooperatifi taraf ndan düzenlenen Kad na Yönelik fiiddet ile ilgili seminere fiubemizi temsilen konuflmac olarak kat lmak üzere Behice Boran n görevlendirilmesine karar verildi. 8- stanbul Büyükflehir Belediyesi nin 2006 Y l Yat r m Program haz rl k çal flmalar kapsam nda düzenledikleri toplant ya ça r ld k, Sa l k ve Spor Arama Toplant s na fiubemizi temsilen kat lmak üzere Ayla Dönmez, Ayflenur Bay ve Behice Boran n görevlendirilmesine karar verildi. 9- Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi kapsam nda yap labilecek etkinlikler için P nar Önen in önerisi de erlendirilmifl ve önerildi i üzere Hilal Yukarki nin skoçyadaki Grey Lodge Settlement adl toplum merkezi nezdindeki gençlik program nda fiubemizi temsilen görevlendirilmesine; projeyi yürütmek üzere fiubemiz üyesi P nar Önen e yetki verilmesine, bu karar n onay için Dernek Yönetim Kurulu na sunulmas na, bu etkinlik uluslararas nitelik tafl d ndan l Dernekler Müdürlü üne bildirim yap lmas na karar verildi. 10- Avusturya Lisesi nden gelen talep üzerine cinsellik konulu iki günlük e itim verilmesi için Gül fiendil in görevlendirilmesine karar verildi. 11- Türk Psikologlar Derne i Genel Merkezi nde düzenlenen Özel E itim ve Rehabilitasyon alan nda çal flan psikologlar n özlük haklar ile ilgili çal flmalar yap ld May s Avrupa Psikologlar Günü dolay s yla fiubemiz yönetim kurulu ve üyelerimizin kat l mlar yla 10/05/2005 Sal günü saat 11:00 Taksim Atatürk An t na bir çelenk konularak sayg duruflunda bulunulmas na ve günün anlam ve önemiyle ilgili medya mensuplar na bir aç klama yap lmas na karar verildi. 10 May s Avrupa Psikologlar Günü dolay s yla 07/05/2005 Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan kutlamada 6

10 meslekte en az 20 hizmet y l n dolduran üyelerimize Mesle e Hizmet Teflekkür Belgesi ve mesle e önemli katk lar bulunan Doç. Dr. Yani Anastasiadis e bir onur plaketi verilmesine karar verildi. 13- Anadolu Kültür A.fi. ve Band rma M Tipi Kapal Cezaevi taraf ndan, ayn mekanda düzenlenen etkinlik program çerçevesindeki Cezaevinde Sanat konulu söylefliye konuflmac olarak fiubemizi temsil etmek üzere Ayla Dönmez in görevlendirilmesine karar verildi. 14- Baflak Kültür ve Sanat Vakf taraf ndan AB Türkiye Temsilcili i ve fl-kur ile birlikte yürütülen E itimle Meslek Edindirme Projesi kapsam nda göç ma duru, yoksun ve flehre uyum sorunu yaflayan kiflilere yaflad klar zorluklarla ilgili bafl etme yöntemleri, iletiflim yöntem ve teknikleri ve öfke kontrolü konular nda e itim vermek üzere P nar Önen in görevlendirilmesine karar verildi. 15- fiubemiz üyesi P nar Önen in tarihli dilekçesinde ifade etti i, Berna Akp nar n Avrupa Gönüllü Hizmeti Kapsam nda staj yapmak üzere fiubemiz arac l yla Avusturya ya gönderilmesiyle ilgili görevlendirilme talebinin Genel Merkezimizin tarih ve 76 say - l karar n n 6. maddesinde kabulü üzerine, fiubemiz ad na yap lan tüm ifllemlerde yasal temsilci olarak Naz m Serin e yetki verilmesine, konuyla ilgili ifllerin yürütülmesi ve koordinasyonu konusunda P nar Önen in görevlendirilmelerine ve bu etkinli in yönetime bildirilmesine karar verildi. 16- Kad n Adaylar Destekleme ve E itme Derne i taraf ndan 08/06/2005 tarihinde fiubemize gönderilen destek talebi yaz s üzerine KA- DER in Haziran 2005 tarihleri aras nda düzenleyece i KADER i Güçlendirme Projesi- Yönder E itici E itimi kapsam nda yap lacak e itimci seçiminde fiubemizi temsilen Naz m Serin in görevlendirilmesine karar verildi. 17- Mars Lojistik Firmas n n alt kuruluflu olan LOG L FE dergisinde yay nlanmak üzere 15 Haziran 2005 tarihinde Conrad Otel de düzenlenecek stanbul Olas Bir Depreme Haz r m? konulu yuvarlak masa toplant s na fiubemizi temsilen Cafer Çataloluk un görevlendirilmesine karar verildi. Üyesi olarak fiubemizi temsil etmekte olan Naz m Serin in belediye, kaymakaml klar veya sivil toplum kurulufllar yla iflbirli i içerisinde psikosoyal projeler oluflturmak, bu projeler için ekip kurmak ve konuyla ilgili iflleri yürütmek üzere görevlendirilmesine karar verildi. 7

11 TPD zmir fiubesi çal flmalar n yaklafl k bir y ld r kendisine ait fiube Merkezi nde yürütüyor. Mart 2004 de Doç. Dr. Azmi Varan n baflkanl - nda görevi devralan son Yönetim Kurulu, göreve geldiklerinde benimsemifl olduklar profesyonelleflme hedefi do rultusunda çal flmalar n tüm h zlar yla sürdürüyorlar. Psikolog Deniz Özer Ery lmaz n Baflkan Yard mc l n, Uzm. Psikolog Nurdan Ökten in Saymanl, Psikolog fienel Karaman n ise Sekreterli i üstlendi i Yönetim Kurulunda, Yrd. Doç. Dr. Gülgün Mefle, Psikolog Gülden Toga, Uzm. Psikolog Esmahan Orçin, Psikolog Nezahat Bingöl, Psikolog Didem Turgut, Psikolog Adem Sirkeci, Uzm. Psikolog Derya Beyaztürk, Psikolog Aylin Kaplan, Psikolog Ebru Akün ve Uzm. Psikolog Ayperi Sar görev yap yor. zmir fiube nin yürütmekte oldu u çal flmalar n baz lar n sizlere afla da aktar yoruz. Hizmet- çi E itim Programlar zmir fiubesi, hizmet-içi e itim programlar n haz rlarken, öncelikle zmir ve civar nda yaflayan psikologlar n gereksinimlerini göz önüne al yor. fiube nin düzenlemifl oldu u tüm e itim programlar, Alsancakta ki fiube Merkezi nde yürütülüyor. fiube Merkez inin aç l fl ndan bu yana verilen hizmet-içi e itim programlar flöyle: Özel E itim: TPD ZM R fiubes ETK NL KLER (1) Otistik ve Zihinsel Engelli Ergenler ve Yetiflkinlerde E itim Program - Yrd. Doç. Dr. Alev Girli, (2) Otistik Çocuklar n E itiminde PEP-R Ölçe i ile De erlendirme, Bep Haz rlama ve TE- ACCH Program - Yrd. Doç. Dr. Alev Girli & Uzm. Psk. Selin Atasoy, (3) Aile E itim Program (Anne-Baba) - Yrd. Doç. Dr. Alev Girli, (4) Aile E itim Program (Kardefl E itim Program ) - Uzm. Psikolog Selin Atasoy, (5) Engelli Aileleri Grubu E itimi - Yrd. Doç Dr. Alev Girli Psikometrik De erlendirme: (1) WISC-R: Uygulama ve De erlendirme Kursu - Uzm. Psk. Esmahan Orçin, (2) MMPI - Uzm. Psikolog Umut Seyfio lu Psikoterapötik Müdahale: (1) Biliflsel Tedavide Temel lkeler - Doç. Dr. Gonca Soygüt, (2) Psikolojik De erlendirme Sürecinde Ön-Görüflme ve K sa Dan flmanl k - Uzm. Psikolog Nurdan Ökten, (3) S nav Kayg s n n Sistematik Duyars zlaflt rma ile Ele Al nmas - Doç. Dr. Çi dem Dereboy Di er: (1) TA 101- John Parr, (2) Adli Psikoloji - Psikolog Dr. Gülçin Demir Cuma Sohbetleri zmir fiubesi, hem üyelerinin mesleki ve entellektüel geliflimlerine katk da bulunmak, hem de fiube Merkezi nin üyeler taraf ndan kullan m n artt rmak amac yla her Cuma akflam aidatlar n ödemifl olan üyelerinin ücretsiz kat labilece i bir dizi sohbetler düzenliyor. Mart 2005 de düzenlenmeye bafllayan Cuma Sohbetleri program nda flu sohbetler yer ald : (1) Din Psikolojisi - Prof. Dr. Recep Yaparel, (2) Ergenlerde Madde Ba ml l - Psikolog Yaflar Çelik - Dr. Zeki Üncü, (3) John Lennon dan Müslüm Gürses e fiark larda Dinamikler - Doç. Dr. Azmi Varan - Psikolog Ebru Akün, (4) Bipolar Bozukluk ve Yarat c l k - Uzm. Psikolog Müge Alkan, (5) Romantik liflkilerde K skançl k - Prof. Dr. Hakan Çoflkunol, (6) Ölüm Karfl s nda nsan Psikolojisi - Yrd. Doç. Dr. Ayfl n Noyan, (7) Bilim Olma Tutkusunun Psikolojiye Getirdik- 8

12 leri ve Psikolojiden Götürdükleri - Doç. Dr. Azmi Varan Paneller, Konferanslar zmir fiubesi, zaman zaman, ilgili herkese aç k, ücretsiz panel ve konferanslara düzenliyor. Bunlardan ilki 11 May s 2004 de ABD Psikologlar Derne i APA taraf ndan Uluslararas Psikoloji ye katk lar ndan dolay Onur Ödülü alan Prof. Rohner taraf ndan sunuldu. Anne-Baba Taraf ndan Kabul veya Red Edilmenin Nedenleri ve Sonuçlar adl konferansta Prof. Rohner zmirli psikologlara kuram n ve araflt rma bulgular n sundu. Sekiz Ocak 2005 de düzenlenen 4 Farkl Psikoterapistten nsana, Yaflama ve De iflmeye 4 Farkl Bak fl isimli panelde ise Doç. Dr. Celal Oda, Doç. Dr. Gonca Soygüt, Doç. Dr. Azmi Varan ve Yrd. Doç. Dr. Gül Eryüksel psikanalitik, biliflsel-davran flç, transaksiyonel analiz ve aile terapisi nin insana, yaflama ve de iflmeye bak fl n tart flt lar. Özel ve Resmi Kurum ve Kurulufllara Verilen E itimler zmir fiubesi kendisine üye aidatlar d fl nda gelir sa lamak amac yla özel veya resmi kurum ve kurulufllara çeflitli e itimler veriyor. Derne e ba fl karfl l nda geçen y l baz okul ve flirketlere seminerler verildi. zmir fiubesi ayn zamanda kamu hizmeti çerçevesinde çeflitli kurumlara ücretsiz e itimler de götürüyor. Bu ba lamda geçti- imiz y l zmir Valili i personeline iki yar m günlük e itim verildi. Kurumlara yönelik e itimlerin sonuncusu ise 27 Haziran - 1 Temmuz 2005 tarihlerinde Çeflme de gerçeklefltirildi. Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü- ü nün, bünyesinde çal flan psikologlar ve sosyal çal flmac lar için düzenlemifl oldu u, bir haftal k hizmet-içi e itim program n bu y l TPD zmir fiubesi düzenledi. Doç. Dr. Azmi Varan, Psikolog Deniz Özer Ery lmaz, Psikolog fienel Karaman, Uzm. Psikolog Nurdan Ökten, Uzm. Psikolog Mevlüt Ülgen, Psikolog Levent Okan ve Psikolog Dr. Gül Eryüksel in yer ald e itim program ndan yaklafl k 80 psikolog ve sosyal çal flmac yararland. Üyelerle liflkiler zmir fiubesi tüm üye kay tlar n yeniliyor. fiube ye kay tl her üye telefonla aranarak, üyelere ait bilgiler güncellefltiriliyor ve geniflletiliyor. Geçti imiz y lbafl nda fiubeye ait bir masa takvimi yapt r larak tüm üyelere ücretsiz da t ld. Bu y lki 10 May s Psikologlar Günü Yeme i zmir Fuar Park ndaki Tenis Klüp te düzenlendi. Prof. Dr. Recep Yaparel in nesif konseri ile renklenen yemekte, tüm üyeler bol bol dans ederek, gecenin geç sattlerine kadar e lendiler. Bu y l Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü nden mezun olan ö rencilere diploma törenlerinde fiube ad na sembolik bir sertifika verilerek Aram za Hoflgeldiniz denildi. zmir fiubesi nin son hedeflerinden biri de Manisa, Bal kesir, Denizli, Ayd n gibi zmir civar ndaki illerde yaflayan psikologlarla iletiflime geçerek, onlara destek veren bir Bölge Merkezi haline gelmek. Bu amaçla Haziran 2005 sonunda flehir temsilcileri ile zmir de bir toplant yap ld ve yap lacak çal flmalar planland. Önümüzdeki y l zmir fiube tüm Ege Bölgesi ne hizmet götüren bir fiube olmay hedefliyor. Genç Psikologlar Araflt rma Ödülleri Türk Psikologlar Derne i zmir fiubesi, genç psikologlar araflt rmaya teflvik etmek amac yla psikoloji ö rencileri ile mesle inde henüz befl y - l n doldurmam fl genç psikologlara yönelik ödüllü bir yar flma düzenledi. Bu iki kategoride ayr 9

13 ayr de erlendirilecek olan çal flmalar n ödülleri bir sonraki y l yap lacak olan Psikoloji Ö rencileri Kongresi nde da t lacak. Her y l yinelenecek olan bu yar flman n para ödülleri zmir de psikologlara ait özel merkezler taraf ndan sa lanacak. Yak nda TPD nin nternet Sitesi nden de duyrulacak olan bu yar flma ve baflvuru koflullar ile ilgili bilgilere TPD zmir fiubesi ni ( ) arayarak ulaflabilirsiniz. Üyelerle letiflim zmir fiubesi uzun bir zamand r oluflturdu u tpd35uye isimli e-posta grubu ile üyeleri aras nda haberleflme ve iletiflim sa l yor. Bunun d fl nda zmir fiube, üyelerine ücretsiz da tt PANO isimli bir de Bülten ç kart yor. Kendi nternet Sitesini kurma çal flmalar n sürdüren zmir fiubesi, önümüzdeki y l tüm üyelerinin her türlü bilgiye an nda ulaflabilece i bir nternet Sitesini hayata geçirmifl olacak. TPD zmir fiubesi genç psikologlar araflt rmaya teflvik etmek amac yla ödüllü bir yar flma düzenliyor. Travma Komisyonu zmir fiubesi, Psikolog fienel Karaman n baflkanl nda bir Travma Komisyonu kurdu. Travma Komisyonu iki ayr ekipten olufluyor: Psikologlardan oluflan Travma Müdahale Ekibi ve içerisinde psikolojik dan flman, hekim, sosyal hizmet uzman, ö retmen gibi farkl meslek üyelerinin de yer ald Gönüllü Afet Ekibi. Travma Komisyonu s k s k toplanarak, çeflitli çal flmalar yap yor ve zmir de travmatik olaylara müdahale konusunda bilgili ve deneyimli bir ekip oluflturmaya çal fl yor. Travma Komisyonu son olarak geçti imiz hafta içerisinde zmir Barosu avukatlar n n oluflturdu u Aile çi fiiddete Karfl Çal flma Grubu na e itim verdi. Travma Komisyonu ileride bu konuda daha da etkin bir rol üstlenecek. 10 May s Psikologlar Günü Yeme i nde misafirlerimizi fiube stand m z la karfl lad k... 10

14 Psikologlar Günü Yeme i nde Prof. Dr. Recep Yaparel müthifl sesi ile kulaklar m z n pas n sildi. TPD zmir fiubesi Travma Komisyonu çal flmalar n n birinde... Transaksiyonel Derne i ile ortaklafla düzenlenen kursta ngiltere den John Parr zmir li psikologlara TA 101 kursu verdi. 11

15 X. ULUSAL PS KOLOJ Ö RENC LER KONGRES N N ARDINDAN Doç. Dr. Azmi Varan X. Ulusal Psikoloji Ö rencileri Kongresi Temmuz 2005 tarihleri aras nda Mersin de gerçeklefltirildi. Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü nün ev sahipli i yapt Kongre ye, ço unlu unu psikoloji ö rencilerinin oluflturdu u 760 kifli kat ld. Kongre nin ana temas ise Nedir Bu Normal di. Kongre de ö rencilerin 107 sunumu ve 9 Poster i vard. Bu sunumlar n Üniversitelere göre da- l m flöyle: stanbul Üniveristesi Haliç Üniveristesi Mersin Üniveristesi Ankara Üniveristesi ODTÜ Hacettepe Üniveristesi Yak n Do u Üniveristesi Ege Üniveristesi zzet Baysal Üniveristesi Bilgi Üniveristesi Bo aziçi Üniveristesi Dicle Üniveristesi Maltepe Üniveristesi Ni de Üniveristesi Okan Üniveristesi Yurtd fl *Ege Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dal 18 sunum 17 sunum 14 sunum 12 sunum 11 sunum 6 sunum 5 sunum 4 sunum 4 sunum 3 sunum 3 sunum 2 sunum 2 sunum 1 sunum 1 sunum 4 sunum Türkiye nin dört bir yan ndan ve KKTC den gelen ve birbirinden ilginç, özgün, ve çoflkulu sunumlar haz rlayan ö rencileri kutlamak gerek. nsan bu gençlere bakt nda ilerisi için umutlan - yor. flte size baz sunumlar n bafll klar : Sen Normalsin, Ben Normalim, Peki Hangimiz Anormal? (Ferihan Yanc, Selcen Erdemir, Sümeyra Tosun - Mersin Üniversitesi) Delilik ve Dahilik Kavfla nda Yarat c l k (Ça la Tu ba Dörtlüo lu - Maltepe Üniversitesi) Madde Ba ml l, Alkolizm ve Tanju Okan (Jale Demir - Ankara Üniversitesi) Diyarbak r da Çöp Çocuklar ve Psikososyal Saptamalar (Ramazan Kamç, Suham Da l ç, Besime Boztay - Dicle Üniversitesi) Bireylerin Estetik Cerrahiye Bak fl Aç lar ve Estetik Cerrahiden Beklentileri (Nihan tezer, Burçin Akgün, Gülgün Çam - Ege Üniversitesi) Fatih Ak n n Duvara Karfl Filminde Sosyal Kimlikler, Çat flma ve Kriz (Gizem Erdem, Gülbin Alan - Bo aziçi Üniversitesi - ODTÜ) Düflmanl k Ölçe inin Gelifltirilmesi, Geçerlik- Güvenirlik ve Norm Çal flmas (Sinem fiükrüo lu - Haliç Üniversitesi) Liseli Gençlerin Gelecek Beklentileriyle Umutsuzluk ve Yaln zl k Duygular Aras ndaki liflkiler (Görkem Ablan, Gökçer Eskikurt - Abant zzet Baysal Üniversitesi) 12

16 Çocukluk Dönemindeki stismar ile Suça E ilim Aras ndaki liflki (Melike Tetik, Duygu Karakulak - Yak ndo u Üniversitesi) Evrimsel K skançl k nsanlar n Böceklerden Tiksinmelerinin Nedeni (O uz Morda - stanbul Bilgi Üniversitesi) Bu sunumlar n bafll klar nda bile gençlerin heyecanlar n, yarat c l klar n ve emeklerini görmek olas. Genç kuflakla ne kadar gurur duysak az. Bence onlar daha fazla desteklemenin yollar - n aramal ve bulmal y z. Onlara verebilece imiz en önemli desteklerden biri onlar çal flma yapmaya cesaretlendirmektir. TPD zmir fiubesi bu amaçla psikoloji ö rencileri ile mesle inde henüz ilk befl y l n tamamlamam fl genç psikologlara yönelik bir yar flma düzenliyor. Bu iki farkl dalda ödül kazanacak çal flmalar n sahiplerine ödülleri bir sonraki Ulusal Psikoloji Ö rencileri Kongresi nde verilecek. Ö rencilere verebilece- imiz desteklerden bir di eri ise onlara gereksinim duyduklar noktalarda dan flmanl k sa lamak olacakt r. Belki Psikoloji Bölümleri her y l bir asistan n Ö renci Kongresine çal flma haz rlayan gençlere dan flmanl k yapmak üzere görevlendirebilir. Zaman m n s n rl olmas nedeniyle sunumlar n çok s n rl bir bölümünü izleyebildim. Görebildi im kadar yla ö rencilerimize katk da bulunabilece imiz bir baflka nokta da onlar sunum yapma teknikleri hakk nda bilgilendirmek olacak. Gençleri yan yana getiren bu kongreyi haz rlayan Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü nü, 4. s n f ö rencisi Ersin Bayramkaya baflkanl ndaki Kongre Düzenleme Kurulu nu ve onlara dan flmal k yapan hocalar Uzman Psikolog Çi dem Kudiaki ve Doç. Dr. Aydan Ayd n kutlamam gerekiyor. Gerçekten müthifl bir kongre program haz rlam fllar. Di er yanda, Türkiye nin dört bir yan ndan gelen, kendi alanlar nda son derece deneyimli uzmanlar çeflitli konularda yapt klar sunumlarda hem gençleri ayd nlatt lar, hem de onlar için yeni esin kaynaklar oldular. Ö renci Kongre sine kat larak destek veren tüm ö retim üyelerine ve klinisyen arkadafllara gençlere verdikleri önem ve destek için ben kendi ad ma çok teflekkür ediyorum. Kongre de dikkatimi çeken bir nokta da, civar illerden e itim alabilme umuduyla Kongre ye gelen psikolog, sosyal çal flmac, ö retmen gibi mezun olmufl kiflilerdi. Kapsaml program ile Ö renci Kongresi yaln zca psikoloji ö rencilerini de il, ilgili di er Bölüm ö rencilerini hatta mezunlar n da çekmiflti. Kongre nin, üç büyük kent d fl nda, bu tür etkinliklerin göreceli olarak az yap ld bölgelerde gerçeklefltirilmesi bu aç dan da çok yararl oluyor. Kongre de yer alan önemli toplant lardan biri de Anfi Tiyatro da gerçeklefltirilen, Doç. Dr. Serdar De irmencio lu ile Uzm. Psikolog Çi dem Kudiaki nin yönetti i Lisans, Yüksek Lisans, Yasa, Etik isimli söylefliydi. Avrupa Uyum Yasas çerçevesinde psikoloji lisans e itiminde yap - lamas planlanan de ifliklikler hocalar gibi gençlerin de kafalar n kar flt rm fl durumda. Serdar De irmencio lu nun Kim yüksek lisans program yapmak istiyor? diye sordu unda gençlerin kalkan elleri hem insan umutland r yor, hem de korkutuyor. Gençlerin bu taleplerini var olan kadrolar nas l karfl layacak? Gençlerin daha kapsaml ve nitelikli e itim talepleri giderek art - yor. Ancak, varolan kadrolar ve koflullar bu taleplerin yeterince karfl lanmas na olanak tan m yor. Avrupa ya koflut olarak benimsenecek olan ve Herkese Yüksek Lisans fleklinde yorumlanan 4+2 formülü var olan sorunlar çözmek yerine yeni sorunlar getirece e benziyor. Belki de tek ç - k fl yolumuz gençlerimizi iyi yetifltirerek, bir an 13

17 önce taze kan sa lamak. Bu noktada yine ayn sorun ç k yor karfl m za: Kim yetifltirecek bu gençleri? Gençler aras nda en popüler uzmanl k alan olan klinik psikolojiye bakal m. Bir klinisyenin yetiflmesinde belki de en kritik e itim süpervizyon. Klinik psikoloji alan ndaki akademisyen/klinisyenler aras nda süpervizyon veren kaç kifli var? Giderek artan talepleri hangi kadrolar karfl layacak? nsanlar bu nokta da bak fllar n Derne e döndürüyorlar. Dernek, giderek, özellikle Lisans sonras e itim olana bulamayan psikologlar n, e itim aç klar n kapatmaya çal flt klar bir yer haline geliyor. Bir tür dersane sendromu olufluyor. Yeni Psikoloji Bölümleri aç ld kça, kadrolar n s n rl oluflundan dolay, hem lisans e itiminin niteli i düflüyor, hem de lisans sonras e itim olanaklar bulamayan psikologlar n say s her geçen y l giderek art yor. Bu umutsuz tabloda tek umut gençler. Gençlerin en büyük umutlar ise kendileri olmal. Psikoloji ö rencileri, hatta mezunlar aras nda s k s k yak nmalara rastl yoruz. Biz iyi e itim alamad k, Bize psikolog gibi davranm yorlar, vs. vs. Dikkatimiz, kendi yapt klar m z n üzerinde de il de, karfl taraf n yapt klar nda oldu u sürece bir yere varmam z zor. Karfl taraf sorunlar bitmez, yaln zca bizi bitirir. Benim gençlere önerim, karfl ile u raflmay b rak p, zamanlar - n ve enerjilerini kendilerini gelifltirmeye harcamalar. Gençler ne istediklerini iyi bilip, kararl ve sa duyulu bir flekilde varmak istedikleri hedeflere do ru yürümeliler. Biri iyi bir psikolog olmay kafas na koymuflsa, hiç kimse ya da hiçbir fley onu engelleyemeyecektir. Hocalar n ise belki de yapacaklar en iyi fley gençleri cesaretlendirmek ve büyümelerine olanak sa lamak olacakt r. Beni en çok etkileyen hocam, rahmetli Ifl k Savafl r d. Ben Ifl k Han m n bize bir gün bile ders anlatt n hat rlamam. Onun büyüklü ü bizim kendi kendimize büyümemize ve geliflmemize olanak sa lamas, izin vermesiydi. Ben hocalar m z n ço u zaman hakl nedenlerden dolay tükenmifl olduklar n düflünüyorum. Elbette bu her hoca için geçerli de il. Ancak, hocalar m z n önemli bir bölümü çeflitli nedenlerden dolay heyecanlar n kaybetmifl ve kendi dünyalar na çekilmifl durumda. Belki de bizleri gençlerden uzaklaflt ran biraz da bu heyecan kaybetmek. Ö renci Kongresi ne eme i geçen herkese Ellerinize sa l k diyor, gelecek y l zmir de, Ege Üniversitesi nde yap lacak olan XI. Ulusal Psikoloji Ö rencileri Kongresi nin de en az Mersin deki Kongre kadar baflar l geçmesini diliyorum. 14

18 II. ULUSAL PS KOLOJ KURULTAYI 24 N SAN 2005 PS KOLOJ E T M NDE M N MUM STANDARTLAR 15

19 Türk Psikologlar Derne i taraf ndan düzenlenen II. Ulusal Psikoloji Kurultay 24 Nisan 2005 günü Ankara da yap ld. Psikoloji E itiminde Minimum Standartlar n ele al nd Kurultay a yaklafl k 150 meslekdafl m z ve psikoloji ö rencisi kat ld. Ülkemizde psikoloji e itiminin bugünkü durumu ve hedefler konusunda psikoloji bölümlerinin görüfllerini sunmas için yap lan ça r üzerine, sekiz üniversitenin psikoloji bölümünden birer temsilci, bölümlerinin konuyla ilgili görüfllerini aktard lar. II. Ulusal Psikoloji Kurultay afla daki program çerçevesinde yürütülmüfltür stiklal Marfl ve Sayg Duruflu Aç l fl Konuflmas Prof. Dr. Ayfle Yal n TPD Genel Baflkan Yrd. Doç. Dr. Hasan BAHÇEKAPILI (Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü) Yrd. Doç. Dr. Hamit ÇOfiKUN (Abant zzet Baysal Üniversitesi, Psikoloji Bölümü) Dr. Ufuk TARHAN (Persona) PANEL Panel Baflkan : Prof. Dr. Perin YOLAÇ Prof. Dr. Nesrin fiah N (Ankara Üniversitesi, DTCF Psikoloji Bölümü) Prof. Dr. hsan DA (Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü) Doç. Dr. Nebi SÜMER (ODTÜ Psikoloji Bölümü) Ara KONFERANS Psikolojiyi D flar ya Açmak: Ö rencilerin Ö renmedeki Rolü Doç. Dr. Serdar M. DE RMENC O LU (Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü) Ö le Tatili PANEL Panel Baflkan : Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM Prof. Dr. Güler F fiek (Bo aziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü) Geliflim ve Çocuk Rehabilitasyonu Yrd. Doç. Dr. Hale AKSUNA ERGENÇ (Do ufl Üniversitesi, Psikoloji Bölümü) Sonuç Bildirgesi ve Kapan fl 16

20 ANKARA ÜN VERS TES DTCF PS KOLOJ BÖLÜMÜ NÜN PS KOLOJ E T M NE L fik N GÖRÜfiLER Prof. Dr. Nesrin Hisli fiahin Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü I. Ulusal Psikoloji Kurultay n n sonuç bildirgesinde yeralan psikoloji e itimi maddeleri birkez daha gözden geçirerek bafllamak istiyorum. Psikoloji Lisans e itimi AB standartlar ve Avrupa Diplomas çerçevesinde yeniden gözden geçirilmeli, e itimin süresi ve içeri inde gerekli düzenlemeler saptan p, bu de ifliklikleri gerçeklefltirmek üzere bir proje ile YÖK e baflvurulmal d r. Bunun için tüm psikoloji bölümleri birlikte çal flmal d r. Psikoloji lisans-üstü e itim programlar nda minimum standartlar saptan p, aç lacak programlarda bunlara uyulmal d r. Klinik Psikoloji / Sa l k Psikolojisi ay r m ve Psikometri uzmanl k alanlar YÖK e kabul ettirilmelidir. Mesleki E itim Kurslar gelifltirilmeli; ö retim üyelerinin kurslarda görev alabilmelerini kolaylaflt rmak amac yla, onlar n bu emeklerinin akademik yükseltilmelerde dikkate al nmas n sa lamak için YÖK e baflvurulmal d r. Psikologluk mesle i için ba ms z bir Meslek Yasas ç kart lmal d r. Yasa ç k ncaya kadar Etik ve Akreditasyon kurullar kurulmal ve iflletilmelidir. Türkiye de Psikoloji Lisans E itiminin çinde Bulundu u Durum (Er, 2001; Gülgöz, 1998; fiahin ve ark., 2001; TPD stanbul fiubesi, 2001; De irmencio lu, 2001; Sümer, 2001; fiahin ve ark. 1997; Yasak 1995) 10 Devlet, 4 (?) Özel üniversitede 14 Psikoloji Bölümü Ortakl klar: Psikolojinin temel alt alanlar ndan ve di er sosyal bilimlerden dersler wfarkl l klar: Taban puanlar, ö renci say s, psikoloji doktoral ö retim eleman say s, derslerin say s ve çeflitlili i, ngilizce haz rl k e itimi, laboratuar, kütüphane vb. olanaklar Talebe (toplum, ö renciler, kurumlar, vb.) yönelik arz n nicelik ve nitelik aç s ndan yetersizli i / uyuflmazl ; görgül araflt rma sonuçlar n n dikkate al nmamas Programlar n kuram a rl kl olup uygulaman n azl / yoklu u. Minimum standartlar n saptanmam fl olmas nedeniyle, psikoloji bölümlerinden çok farkl nitelikleri / birikimleri olan kiflilerin ayn psikolog unvan yla çal flma hayat na bafllamas Psikoloji e itiminin öneminin henüz üniversite rektörlükleri ve YÖK ba lam nda yeterince kavranmam fl olmas ; üniversite ya da bölüm açmada politik motivasyonlar n öncelikli olmas Psikoloji e itiminin ortaklafla tan mlanan bir amac n n olmamas Psikoloji e itiminin ortaklafla tan mlanan minimum standartlar n n olmamas Türkiye nin gereksinimleri ve koflullar göz önünde bulundurularak benimsenen ortak bir model olmamas (ABD?, AB?, Türkiye?) I. Ulusal Psikoloji Kurultay ndan bu yana 4 y l geçmesine karfl n bugün burada yeniden psikoloji e itiminin minimum standartlar n konuflmaya çal fl yor olmam z 17

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Sivil Toplum Sivil Toplum: ABÕye katýlým gšrÿßmelerindeki eksik halka mý? Genißleme: birlikte gÿ lÿyÿz TŸrkiyeÕde Sivil Toplum

Detaylı