Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005"

Transkript

1 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: Türk Psikologlar Derne i Yay n d r Publication of the Turkish Psychological Association Sahibi Türk Psikologlar Derne i Yönetim Kurulu ad na Prof. Dr. Ayfle Yal n Bu Say n n Yay n Yönetmenleri Uzm. Psk. Banu Y lmaz Uzm. Psk. Ilg n Gökler Yay n Kurulu Dr. Derya Hasta Uzm. Psk. fiengül Bahad r Zuhal Yeniçeri Teknik Editör Ejder Korkmaz TÜRK PS KOLOJ BÜLTEN ÜÇ AYDA B R, YILDA DÖRT DEFA YAYIMLANIR. Kapak Resmi: Man-Woman, Paddy Fordham Türk Psikologlar Derne i Bu Bülten Türk Psikologlar Derne i Yay n d r. Kaynak gösterilerek yap lacak k sa al nt lar d fl nda, tamam ya da bölümleri yaz l izin al nmadan hiçbir yolla ço alt lamaz. Bültendeki yaz lar n içeri inden yazarlar n kendileri sorumludur. TÜRK PS KOLOJ BÜLTEN, A DAT BORCU OLMAYAN DERNEK ÜYELER NE ÜCRETS Z GÖNDER L R. Türk Psikoloji Bülteni Online: Genel Merkez: Meflrutiyet Cad. No: 22 / K z lay-ankara Tel: Tel/Faks: Web Adresi: E-posta: Posta Çeki Hesap No: Banka Hesap No: Yap Kredi Meflrutiyet fiubesi Hesap No: stanbul fiube: Dr. Ayla Dönmez Adres: Hüseyin A a Mah. Meflrutiyet Cad. No. 10 Galatasaray HSBC Banka Binas Beyo lu- STANBUL Tel: Faks: E-posta: zmir fiube: Doç. Dr. Azmi Varan Adres: 1477 Sok. Türker Apt. No. 8 D. 5 Alsancak- ZM R Tel/Faks: Web Adresi: E-posta: Bursa fiube: Psk.Gülçer Ayd n Tel: /402 E-posta: Bask : DETAMAT Adres: stanbul Caddesi, stanbul Çarfl s No: 48/ skitler/ankara Tel: Faks: E-posta: Derne imiz, Bakanlar Kurulu nun 97 / say l ve 19 / 12 / 1997 tarihli karar ile Kamu Yarar na Çal flan Dernek statüsünü kazanm flt r.

2 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 ISSN: Ç NDEK LER Editörlerden - Banu Y lmaz, Ilg n Gökler DERNEKTEN HABERLER 10 May s Avrupa Psikologlar Günü 1 TPD Genel Merkez Etkinlikleri 2 TPD stanbul fiubesi Etkinlikleri 6 TPD zmir fiubesi Etkinlikleri 8 X. Ulusal Psikoloji Ö rencileri Kongresi nin Ard ndan 12 II. ULUSAL PS KOLOJ KURULTAYI "PS KOLOJ E T M NDE M N MUM STANDARTLAR" Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü nün "Psikoloji E itimi"ne liflkin Görüflleri - Nesrin Hisli fiahin 17 Psikoloji E itiminde Minimum Standartlar ve Avrupa Psikoloji Diplomas ile lgili De erlendirme Çal flmas - hsan Da 20 Psikoloji E itiminde Temel Standartlar ve Stratejik Plan - Nebi Sümer 24 Bo aziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü nün "Türkiye de Psikoloji E itimi" Konusundaki Görüflleri - Güler Okman Fiflek 29 Abant zzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümü nün "Psikoloji E itimi"ne liflkin Görüflleri - Hamit Coflkun 31 Psikoloji E itiminin Kalitesi ve Ölçümü - Hasan G. Bahçekap l 33 Geliflim ve Çocuk Rehabilitasyonu - Hale Aksuna Ergenç 36 ÖZEL GÜNDEM: TOPLUMSAL C NS YET Cinsiyet Konusu Çal fl lmaya Devam Edilmeli Mi? - M. Burcu Cantekinler 44 Sosyal Psikolojide Cinsiyet ve Sözsüz letiflim - Musa Saraç 51 Cinsiyet ve Ruhsal Hastal klar - P nar Ç nar 59 Pornografinin Sosyal Psikolojik Boyutlar - Zuhal Yeniçeri 65 Kad nlar ve Erkekler Farkl Liderlik Tarzlar na m Sahiptir? - Elif Özdil 69 Hangimiz Daha Sald rgan? - P nar Ç nar 76 PS KOLOJ N N ALT ALANLARI Cloninger in Psikobiyolojik Kiflilik Kuram - Haluk Arkar 82 fl Yaflam nda Travmalar: Cinsel Taciz ve Duygusal Zorbal k/taciz (Mobbing) - Tar k Solmufl 95 TEKNOLOJ VE YAfiAM nternette Mahremiyet: Güvenlik ve Güvenli i Sa lama Yollar - Tar k Solmufl 103 Selim Hoca n n Fareleri - Selim Hovardao lu 113 KONGRE ve SEMPOZYUMLAR 114 TEMS LC LER 116

3 ED TÖRLERDEN De erli Üyelerimiz, Türk Psikoloji Bülteni, psikoloji alan ndaki yeni geliflmelerle bir kez daha sizlerle Sizlere ulaflt rd m z son Bülten in ard ndan, psikoloji çevresinde yaflanan geliflmeleri sizlere internet sayfam z arac l yla duyurmay sürdürdük. Elinizdeki bu Bülten de de, Derne imiz bünyesinde son aylarda gerçeklefltirilen etkinliklerle ilgili haberleri okuyabilirsiniz. Bültenimizde özellikle, "Psikoloji E itiminde Minimum Standartlar" anabafll n tafl yan II. Ulusal Psikoloji Kurultay na, yap lan tüm sunumlar kapsayacak flekilde genifl bir yer verdik. Türkiye de psikoloji tarihi aç s ndan çok önemli bir aflama olan II. Ulusal Psikoloji Kurultay n Bülten arac l yla belgelemek ve kal c hale getirmek istedik. Ayn zamanda, böylece, Kurultay a kat lamam fl üyelerimizin, Türkiye nin de iflik bölgelerindeki üniversitelerin psikoloji bölümlerinin, psikoloji e itimine iliflkin görüfl ve önerileri konusunda bilgilenme olana bulabilmelerini amaçlad k. Bültenimizin "Toplumsal Cinsiyet" temal Özel Gündem, Psikolojinin Alt Alanlar, nternet Dosyas bölümleri ile de her zaman oldu u gibi, alan m zla ilgili güncel ve önemli konularda keyifli okumalar yapaca n z umdu umuz yaz lara yer verdik. Aral k say s nda buluflmak dile iyle Uzm. Psk. Banu Y lmaz Uzm. Psk. Ilg n Gökler

4 DERNEK TEN HABERLER 10 MAYIS AVRUPA PS KOLOGLAR GÜNÜ Türk Psikologlar Derne i bu y l da, 10 May s Psikologlar Günü nü çeflitli etkinliklerle kutlad. Ankara da, TPD Genel Baflkan Prof. Dr. Ayfle Yal n n baflkanl nda, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve kat lmak isteyen dernek üyelerimizle birlikte, Türkiye li psikologlar temsilen, Ulu Önder Atatürk ün mozolesine çelenk konulmas ile bafllayan etkinlikler, akflam da TPD Araflt rma, Uygulama ve E itim Merkezi nde yaklafl k 100 üyemizin kat l m yla gerçekleflen resepsiyon ile sona erdi. Ayr ca, 10 May s Psikologlar Günü nü ve bu ba lamda Türkiye de psikologlar n ve psikoloji mesle inin bugünkü durumunu kamuoyuna duyurmak üzere afla da yer alan Bas n Bildirisi haz rlanarak çeflitli yay n organlar na iletildi. Türk Psikologlar Derne i Bas n Bildirisi AVRUPA PS KOLOGLAR GÜNÜ nsan ve insan sa l, özellikle günümüz Türkiye si ve yaflam koflullar nda çok önemli ve üzerinde özenle durulmas gereken bir konudur. Baflta insan sa l alan nda çal flan psikologlar, bu konuda yo un etik duyarl l klar ile 125 y ld r bilimsel bilgiyi kullanarak hizmet vermektedirler. Psikoloji bilimi, di er bilimsel alanlarla ve felsefeyle iç içe, insan ve di er canl organizmalar n davran fllar ve bunlar n neden ve sonuçlar üzerinde çal fl r. Psikoloji, dünyada 54 alt alan olan bir bilim dal d r. Ülkemizde bu 54 alt alandan birço u uygulama alan bulmufltur. Sa l kla ilgili olmas ndan dolay ülkemizde ilk uygulama alan bulan ve en çok bilinen önemli bilim ve uygulama alanlar ndan biri klinik psikoloji dir. Bunun yan s ra sa l k psikolojisi nden, adli psikoloji, nöropsikoloji, rehabilitasyon psikolojisi ne; psikometri den, trafik psikolojisi, okul psikolojisi, sosyal psikoloji ye; endüstri ve örgüt psikolojisi den, geliflim psikolojisi ve deneysel psikoloji ye uzanan genifl bir bilim ve uygulama alan vard r. Psikologlar, art k bütün dünyada hak ettikleri sayg y görmektedir. 10 May s ta Psikologlar Günü nü kutlayacak olan ülkemiz psikologlar n n ise, ne yaz k ki Derne imizin y llard r yapt çal flmalara karfl n bir meslek yasas ve buna ba l olarak da meslek odas bulunmamaktad r. Günümüz Türkiye sinde, Psikologlara her zamankinden çok daha fazla gereksinim duyulmaktad r. Ülkemizde kifli bafl na düflen uzman say s, dünyan n geliflmifl ülkeleri ile karfl laflt r ld nda üzücü bir biçimde çok gerilerde oldu umuz görülmektedir. Bu durum, 21. yüzy l n uygar Türkiye sine hiç yaraflmamaktad r. Sa l k yard m almak, en temel insan haklar ndan biridir. Meslektafllar m z uzun y llardan beri büyük bir duyarl l k ve özveri ile ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çal flmakta, ancak bu çabalar, ülkemiz insan n n yaralar n sarmaya yeterli olamamaktad r. Hala meslek yasam z ve odam z n olmamas, psikoloji mesle inin istenilen düzeyde geliflimini, böylece insan m z n, nitelik ve nicelik aç s ndan hak etti i psikolojik yard m almas n engellerken; psikologlar n meslek s n rlar n n ve özlük haklar - 1

5 n n ihlaline, gereksinim duyduklar yasal ve mesleki destek ve denetimden yoksun kalmalar na neden olmaktad r. Daha da vahimi, kendini psikolog olarak tan t p, ruh sa l n tehdit eden uygulamalar yapan kiflilere karfl denetim ve yapt - r m uygulanmas n da olanaks z k lmaktad r. Özetle, ülkemizdeki ruh sa l hizmetlerinin nicelik ve niteli inin art r labilmesi için, bir an önce psikologlar meslek yasas na kavuflmam z gerekmektedir. Bu nedenle siz de erli bas n mensuplar n n, bu alanda kamuoyunun yarat lmas konusunda bizlere destek verece inize inan yor, 10 May s Psikologlar Günü nü kamuoyuna duyuruyor ve bütün meslektafllar m z n Psikologlar Günü nü k vançla kutluyoruz. Türk Psikologlar Derne i TEfiEKKÜR Derne imizin uluslararas düzeydeki önemli yaz flmalar ndaki katk lar ndan dolay Prof. Dr. Nesrin H. fiahin e teflekkür ederiz. DERNE M ZE YAPILAN BA IfiLAR TPD GENEL MERKEZ ETK NL KLER II. PROF. DR. IfiIK SAVAfiIR KL N K PS KOLOJ SEMPOZYUMU II. Prof. Dr. Ifl k Savafl r Klinik Psikoloji Sempozyumu, Nisan 2005 tarihleri aras nda Ankara da ODTÜ Kültür-Kongre Merkezi nde gerçeklefltirildi. Türk Psikologlar Derne i ve Orta Do u Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü iflbirli i ile düzenlenen Sempozyum, Düzenleme Kurulu Baflkan Prof. Dr. Nuray Karanc n n konuflmas n n ard ndan, Türkiye de Klinik Psikolojinin kurucular ndan olan de erli hocam z Prof. Dr. Ifl k Savafl r n an s na haz rlanan Ifl k l An lara Yolculuk isimli belgesel ile aç ld. Prof. Dr. Perin Yolaç taraf ndan sunulan Klinik Psikoloji Nereden Nereye Gidiyor? bafll kl konferans ve Prof. Dr. Nuray Karanc, Prof. Dr. Güler Okman Fiflek, Prof. Dr. Benal nceer, Prof. Dr. Ferhunde Öktem, Doç. Dr. Kadir Özer ve Doç. Dr. Mehmet Eskin in konuflmac olarak yer ald, Klinik Psikoloji de E itim bafll kl panel çerçevesinde, Türkiye de klinik psikolojinin durumu ayr nt l biçimde gözden geçirildi. Ayr ca, döneminde Derne imize 660,00 YTL ba flta bulunan Say n Prof. Dr. Ayfle Yal n ve 250,00 YTL ba flta bulunan Say n Prof. Dr. Ferhunde Öktem e teflekkür ederiz. 2

6 YASA KOM SYONU ÇALIfiMALARI Sempozyum kapsam nda, Klinik Psikoloji alan ndaki farkl ve güncel konular ele alan çeflitli konferans, serbest bildiri / poster sunumlar ve çok say da çal flma grubu yer ald. Sempozyumun kapan fl gününde, Prof. Dr. Neriman Samurçay a, mesle imiz ad na vermifl oldu u emekler ve klinik psikolojinin bugün bulundu u yere gelmesinde sa lad de erli katk - lardan ötürü bir flükran plaketi sunuldu. Ayr ca, Sempozyumun sosyal program nda yer alan Aç l fl Kokteyli ve Sempozyum Yeme i de kat l mc lar n, birarada keyifli saatler geçirmesini sa lad. Yasa Tasla n n May s 2005 döneminde taraf m zca yeniden incelenen biçiminin, Sa l k Bakanl n n 2004 yaz döneminde görüflümüzü istemifl oldu u içerikten farkl olmad n n görülmesi üzerine, konuya iliflkin görüfl ve düzeltme önerileri, Sa l k Bakanl na ba l Avrupa Birli- i Komisyon Baflkan na tekrar iletilmifltir. Daha önceki Bültenlerimizde duyurdu umuz üzere, Sa l k Meslek guruplar n n Avrupa Birli- i ne uyum çerçevesinde tan mlanmalar nedeniyle, Sa l k Bakanl bizlerden bu konuda resmi bir belge istemiflti. Bu do rultuda, Eylül 2004 de, EFPA (Avrupa Psikoloji Birli i) Baflkan Toumo Tikkanen, talebimiz üzerine, do rudan Sa l k Bakan na resmi bir yaz yla gerekli belgeleri göndermifl ve önerilerimiz do rultusunda, Türkiye deki 4+ 2 nin, Avrupa Psikoloji Diplomas na denk oldu unu aç kça vurgulam flt. May s 2005 dönemimdeki, TBMM ve Sa l k Bakanl nezdinde sürdürdü ümüz görüflmelere, EFPA taraf ndan, ayn zamanda TPD Yönetim Kurulu na iletilen bu doküman da gerekçe gösterilerek taslakla ilgili gerekli düzeltmeler konusunda baflvuruda bulunulmufltur. Belirtilen baflvurumuzun takibi aç s ndan Temmuz 2005 sonunda tekrardan ilgili kurum ve komisyonlarla ba lant ya geçilecektir. Bu aç dan sizlere duyurmak istedi imiz di er bir geliflme ise, üyesi oldu umuz EFPA n n, psikoloji mesle i ve e itimine iliflkin önerilerinin Avrupa Konseyi ve Parlamentosunca resmen kabul edilmifl olmas d r. Afla da bu karar metnini okuyabilirsiniz. AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA KONSEY N N B R KABUL B R DE RED KA- RARI PS KOLOGLARA MESLEKLER LE LG L YAN UFUKLAR VE YAPTIRIMLAR YAPMA OLANA I VERM fit R. 3

7 Kabul Karar Avrupa Parlamentosu ve Konseyi psikologlar n mesleki özellikleri ve yeterliliklerine iliflkin sunulan yönergeyi (2002 (COM) 119) kabul etti. Bu önerinin kabulü ile Avrupa Birli i ve Avrupa daki di er ülkelerde hizmet veren psikologlar n e itim ve ö retimlerine iliflkin standartlar sunmak, mesleki yeterliliklerini ve özelliklerini içeren bir öneriyi resmi olarak komisyona takdim etmek için kap flimdi sonuna kadar aç lm flt r. Bu kabulün psikologlar ve psikoloji mesle ine katk - lar n 2 madde de s ralayabiliriz. - Kabul edilen önergenin 15. maddesine göre psikologlar meslekleri ile ilgili e itim ö retim standartlar n içeren ortak bir platform oluflturmay hedefleyen proposal resmen sunma ve takibini yapma olana n edinmifllerdir. (Kuflkusuz bu standartlar ayn zamanda Granada da karara ba lanan EUROPSY projesinin ilkeleri çerçevesinde olmak durumundad r.) Bu çerçevede ayn yönergenin 54. maddesine göre bir komisyon kurulacak ve bu komisyon her ülkeden gelen psikolog temsilcilerden oluflan bir uzman grup ile birlikte çal - fl p EFPA n n verdi i proposal n kabul edip edilmeyece ine karar verecektir. - Kabul edilen 15. maddeye göre Avrupa psikoloji diplomas n hayata geçirme ve test etme olana do mufltur. Son tahlilde Avrupa standartlar na yönelik e itim ve ö retimi olacak Avrupal psikologlar n resmen tan nmas (registering) ve/veya Psikoloji de Avrupa diplomas ile ilgili pratikte ortaya ç kabilecek tüm süreçleri test etme olana na sahip olmufl durumday z. Bu baflvuru ve deneme dönemi de üzerinde çok çal flmay gerektirecek ve zaman alacakt r. Red Karar - Avrupa Psikoterapi Derne i taraf ndan psikoterapistlerin ayr bir meslek grubu olarak ele al nmalar na iliflkin öneri Avrupa Konseyi ve Parlamentosu taraf ndan reddedilmifltir. TÜRK PS KOLOJ DERG S WEB S TES YAYIN HAYATINA BAfiLADI Uzm. Psk. Okan Cem Ç rako lu* Türk Psikoloji Dergisi (TPD) 1978 y l ndan bu yana kesintisiz olarak yay mlanmaktad r. Türkiye de psikoloji alan nda gerek kuramsal gerek uygulamal çal flmalar n yay mland en önemli yay n organ olan Türk Psikoloji Dergisi, 1992 y - l ndan beri PsycINFO ve PsycLIT gibi psikoloji alan n n önde gelen yay n indekslerinde listelenmektedir y l ndan itibaren de Social Sciences Citation Index (SSCI) kapsam na al narak uluslararas nitelik kazanm flt r. Bu dergide yay nlanan yaz lar, Türkiye Bilimler Akademisi taraf ndan da uluslararas özgün yay n olarak kabul edilmekte ve Akademinin uluslararas yay mlar özendirme fonu taraf ndan ödüllendirilmektedir. TPD web sayfalar bugüne kadar Derne imizin web sitesinde yer almaktayd. Ancak internet üzerinde tarama yapan araflt rmac lar n dergiye ulaflmalar n kolaylaflt rmak, yabanc araflt rmac - lara da hizmet verebilmek ve yazarlar n dergiye makale gönderme süreçlerini h zland rabilmek gibi bir dizi amaç do rultusunda TPD ye ait ayr bir web sitesinin daha yararl olaca düflünülmüfltür. Bu amaç do rultusunda TPD web sitesi 7 Haziran 2005 tarihinde adresinde yay n hayat na bafllam flt r. Dergimizin web sitesi, kullan c lar n olabildi- ince k sa sürede gereksinim duyduklar bilgiye ulaflmalar n sa layacak biçimde tasarlanm flt r. Kullan c lar ana sayfan n sol taraf ndaki menüleri kullanarak dergi yay n kurulu, yaz m kurallar, abonelik bilgileri, geçmifl say lar ve iletiflim say- *Türk Psikoloji Dergisi Web Sitesi Yöneticisi Dergi web sitesi ile ilgili geribildirimleriniz için e-posta: 4

8 falar na ba lanabilirler. Bu menüler ad geçen sayfalarda da sabit tutularak kullan c n n sitedeki dolafl m kolaylaflt r lm flt r. Türk Psikoloji Dergisi alan nda SSCI taraf ndan taranan tek Türkçe dergidir ve elde etti i sayg nl bilimselli i ön planda tutan özenli yay n politikas na borçludur. Yeni hizmete giren web sitesi de TPD nin teknolojik yenilikleri yak ndan izlemesi, uygulamalar n okur ve yazarlar n n yarar na kullanmas yönündeki politikalar n n bir ürünüdür. Bu yeniliklerden biri olan ve web sitemizde yeni hizmete giren Online Makale Gönderimi sayfas n kullanarak yazarlar makalelerini internet üzerinden yay n yönetmenine ulaflt rabileceklerdir. Online makale gönderebilmek için yazarlar n ad geçen sayfadaki aç klamalar okuyarak sayfada verilen formu doldurmalar ve makalelerini ekledikten sonra Gönder dü mesine basmalar yeterlidir. Bu ifllem sayesinde yazarlar n forma girdi i bilgiler ve makaleyi içeren dosya bir e-posta arac l yla yay n yönetmenine ulaflt r lmakta ve de erlendirme sürecinin ilk aflamas tamamlanm fl olmaktad r. Yazarlar n gönderece i makalelerin MS WORD (*.DOC) ya da ACROBAT READER (*.PDF) format nda olmas gerekmektedir. De erlendirme sürecinin bafllayabilmesi için ayn sayfada bulunan Telif Haklar Transfer Formu nun da doldurulup imzaland ktan sonra form üzerinde aç klanan yöntemlerden birinin kullan larak Yay n Yönetmeni ne ulaflt r lmas gerekmektedir. Bu ifllem de tamamland ktan sonra de erlendirme süreci bafllam fl olmaktad r. Makalelerini internet üzerinden gönderen yazarlar forma girdikleri bilgileri kapsayan bir otomatik e-posta almaktad rlar. Sistemin sa l kl iflleyebilmesi, yazarlar n Online Makale Gönderimi sayfas nda verilen aç klamalar n tamam n dikkatle okumalar na, formu eksiksiz ve do ru doldurmalar na ba l d r. Geçmifl Say lar sayfas nda TPD de yay nlanm fl makalelerin Özet ve geniflletilmifl ngilizce Summary bölümlerine yer verilmektedir. Hali haz rda TPD nin son alt say s ndaki (49-54) makalelerin özet ve summary bölümlerine web sayfalar üzerinden ulafl labilmektedir. Geriye dönük olarak eski say lar n web sayfas na yerlefltirilmesi en k sa sürede tamamlanacakt r. Ayr ca Dergimizin indekse girmeyen ikinci bölümündeki yaz lara Tam Metin olarak web sayfas ndan ulafl labilmektedir. Bafllang çta da belirtildi i gibi Türk Psikoloji Dergisi 1978 den bu yana kesintisiz olarak ç kan ve dünyan n önde gelen indeksleri taraf ndan izlenen sayg n bir bilimsel yay nd r. Öte yandan ülkemizde yay nlanan ve yay n dili Türkçe olan dergimizin oldukça makul olan abonelik koflullar na karfl n çok az say da abonesinin olmas dikkat çekici bir noktad r. Web sitemizin Abonelik Bilgileri sayfas nda abone ifllemleriyle ilgili baflvuru formlar, abonelik koflullar ve iletiflim adresleri bulunmaktad r. Psikoloji bilimiyle ilgilenen tüm meslektafllar m z n bu konuda gereken duyarl l göstereceklerine ve derginin ald at f say s na katk da bulunarak onu bilim dünyas nda daha üst noktalara tafl yacaklar na inan yorum. Son olarak Dergi web sitesinin haz rlanmas aflamas nda deste ini sürekli hissetti imiz Türk Psikologlar Derne i Yönetim Kuruluna, Türk Psikoloji Dergisi Yay n Yönetmenine ve Yay n Kuruluna, Online Makale Gönderimi sayfas ndaki sistemi haz rlayan Baflkent Üniversitesi, flletme Bölümü Ö retim Görevlisi Say n Ç r lbafl a ve site ile ilgili geribildirim veren tüm meslektafllar - m za teflekkür ederiz. 5

9 TPD STANBUL fiubes ETK NL KLER 1- Ocak ay nda HSBC Bankas n n kullan m - m za verdi i yeni yerimize tafl nd k. ç donan m için çal flmalar m z sürmekte. 2- stanbul da gerçeklefltirilen kongre ve sempozyumlarda stand açarak, TPD stanbul fiubemizi tan tmaya ve meslektafllar m za ulaflmaya çal flt k Mart Üniversitesi Çan Meslek Yüksek Okulu taraf ndan talep edilen Güvenli Bir Yaflam çin Trafik Güvenli ine Katk lar m z konulu konferans n Çan da verilmesi için Naz m Serin in görevlendirilmesine karar verildi. 4- Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Türkiye de Üreme Sa l Program çerçevesinde yap lan ikinci ihale kapsam nda, üreme sa l ve cinsel sa l k ile psikoloji mesle inin iliflkisini ele alan konularda gerçeklefltirilmek üzere proje üretmek, kifli ve kaynaklar koordine etmek ve gereken ifllemleri takip ederek uygulamak üzere Naz m Serin in görevlendirilmesine karar verildi. 5- AIDS Savafl m Derne i taraf ndan uygulamaya konulan Sa l k Çal flanlar HIV/AIDS ve Cinsel Yolla Bulaflan Enfeksiyonlar E itimi projesinin dan flma kurulu için Derne imizden talep etti i temsilcilik görevi konusunda Arzu Çakar n görevlendirilmesine karar verildi. 6- Yefliller stanbul Grubu taraf ndan 27 fiubat 2005 tarihinde düzenlenen fiiddet konulu atölye çal flmas kapsam nda Cinsel fiiddet ile ilgili program yürütmek üzere Naz m Serin in görevlendirilmesine karar verildi. 7- AMARG Kad n Kooperatifi taraf ndan düzenlenen Kad na Yönelik fiiddet ile ilgili seminere fiubemizi temsilen konuflmac olarak kat lmak üzere Behice Boran n görevlendirilmesine karar verildi. 8- stanbul Büyükflehir Belediyesi nin 2006 Y l Yat r m Program haz rl k çal flmalar kapsam nda düzenledikleri toplant ya ça r ld k, Sa l k ve Spor Arama Toplant s na fiubemizi temsilen kat lmak üzere Ayla Dönmez, Ayflenur Bay ve Behice Boran n görevlendirilmesine karar verildi. 9- Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi kapsam nda yap labilecek etkinlikler için P nar Önen in önerisi de erlendirilmifl ve önerildi i üzere Hilal Yukarki nin skoçyadaki Grey Lodge Settlement adl toplum merkezi nezdindeki gençlik program nda fiubemizi temsilen görevlendirilmesine; projeyi yürütmek üzere fiubemiz üyesi P nar Önen e yetki verilmesine, bu karar n onay için Dernek Yönetim Kurulu na sunulmas na, bu etkinlik uluslararas nitelik tafl d ndan l Dernekler Müdürlü üne bildirim yap lmas na karar verildi. 10- Avusturya Lisesi nden gelen talep üzerine cinsellik konulu iki günlük e itim verilmesi için Gül fiendil in görevlendirilmesine karar verildi. 11- Türk Psikologlar Derne i Genel Merkezi nde düzenlenen Özel E itim ve Rehabilitasyon alan nda çal flan psikologlar n özlük haklar ile ilgili çal flmalar yap ld May s Avrupa Psikologlar Günü dolay s yla fiubemiz yönetim kurulu ve üyelerimizin kat l mlar yla 10/05/2005 Sal günü saat 11:00 Taksim Atatürk An t na bir çelenk konularak sayg duruflunda bulunulmas na ve günün anlam ve önemiyle ilgili medya mensuplar na bir aç klama yap lmas na karar verildi. 10 May s Avrupa Psikologlar Günü dolay s yla 07/05/2005 Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan kutlamada 6

10 meslekte en az 20 hizmet y l n dolduran üyelerimize Mesle e Hizmet Teflekkür Belgesi ve mesle e önemli katk lar bulunan Doç. Dr. Yani Anastasiadis e bir onur plaketi verilmesine karar verildi. 13- Anadolu Kültür A.fi. ve Band rma M Tipi Kapal Cezaevi taraf ndan, ayn mekanda düzenlenen etkinlik program çerçevesindeki Cezaevinde Sanat konulu söylefliye konuflmac olarak fiubemizi temsil etmek üzere Ayla Dönmez in görevlendirilmesine karar verildi. 14- Baflak Kültür ve Sanat Vakf taraf ndan AB Türkiye Temsilcili i ve fl-kur ile birlikte yürütülen E itimle Meslek Edindirme Projesi kapsam nda göç ma duru, yoksun ve flehre uyum sorunu yaflayan kiflilere yaflad klar zorluklarla ilgili bafl etme yöntemleri, iletiflim yöntem ve teknikleri ve öfke kontrolü konular nda e itim vermek üzere P nar Önen in görevlendirilmesine karar verildi. 15- fiubemiz üyesi P nar Önen in tarihli dilekçesinde ifade etti i, Berna Akp nar n Avrupa Gönüllü Hizmeti Kapsam nda staj yapmak üzere fiubemiz arac l yla Avusturya ya gönderilmesiyle ilgili görevlendirilme talebinin Genel Merkezimizin tarih ve 76 say - l karar n n 6. maddesinde kabulü üzerine, fiubemiz ad na yap lan tüm ifllemlerde yasal temsilci olarak Naz m Serin e yetki verilmesine, konuyla ilgili ifllerin yürütülmesi ve koordinasyonu konusunda P nar Önen in görevlendirilmelerine ve bu etkinli in yönetime bildirilmesine karar verildi. 16- Kad n Adaylar Destekleme ve E itme Derne i taraf ndan 08/06/2005 tarihinde fiubemize gönderilen destek talebi yaz s üzerine KA- DER in Haziran 2005 tarihleri aras nda düzenleyece i KADER i Güçlendirme Projesi- Yönder E itici E itimi kapsam nda yap lacak e itimci seçiminde fiubemizi temsilen Naz m Serin in görevlendirilmesine karar verildi. 17- Mars Lojistik Firmas n n alt kuruluflu olan LOG L FE dergisinde yay nlanmak üzere 15 Haziran 2005 tarihinde Conrad Otel de düzenlenecek stanbul Olas Bir Depreme Haz r m? konulu yuvarlak masa toplant s na fiubemizi temsilen Cafer Çataloluk un görevlendirilmesine karar verildi. Üyesi olarak fiubemizi temsil etmekte olan Naz m Serin in belediye, kaymakaml klar veya sivil toplum kurulufllar yla iflbirli i içerisinde psikosoyal projeler oluflturmak, bu projeler için ekip kurmak ve konuyla ilgili iflleri yürütmek üzere görevlendirilmesine karar verildi. 7

11 TPD zmir fiubesi çal flmalar n yaklafl k bir y ld r kendisine ait fiube Merkezi nde yürütüyor. Mart 2004 de Doç. Dr. Azmi Varan n baflkanl - nda görevi devralan son Yönetim Kurulu, göreve geldiklerinde benimsemifl olduklar profesyonelleflme hedefi do rultusunda çal flmalar n tüm h zlar yla sürdürüyorlar. Psikolog Deniz Özer Ery lmaz n Baflkan Yard mc l n, Uzm. Psikolog Nurdan Ökten in Saymanl, Psikolog fienel Karaman n ise Sekreterli i üstlendi i Yönetim Kurulunda, Yrd. Doç. Dr. Gülgün Mefle, Psikolog Gülden Toga, Uzm. Psikolog Esmahan Orçin, Psikolog Nezahat Bingöl, Psikolog Didem Turgut, Psikolog Adem Sirkeci, Uzm. Psikolog Derya Beyaztürk, Psikolog Aylin Kaplan, Psikolog Ebru Akün ve Uzm. Psikolog Ayperi Sar görev yap yor. zmir fiube nin yürütmekte oldu u çal flmalar n baz lar n sizlere afla da aktar yoruz. Hizmet- çi E itim Programlar zmir fiubesi, hizmet-içi e itim programlar n haz rlarken, öncelikle zmir ve civar nda yaflayan psikologlar n gereksinimlerini göz önüne al yor. fiube nin düzenlemifl oldu u tüm e itim programlar, Alsancakta ki fiube Merkezi nde yürütülüyor. fiube Merkez inin aç l fl ndan bu yana verilen hizmet-içi e itim programlar flöyle: Özel E itim: TPD ZM R fiubes ETK NL KLER (1) Otistik ve Zihinsel Engelli Ergenler ve Yetiflkinlerde E itim Program - Yrd. Doç. Dr. Alev Girli, (2) Otistik Çocuklar n E itiminde PEP-R Ölçe i ile De erlendirme, Bep Haz rlama ve TE- ACCH Program - Yrd. Doç. Dr. Alev Girli & Uzm. Psk. Selin Atasoy, (3) Aile E itim Program (Anne-Baba) - Yrd. Doç. Dr. Alev Girli, (4) Aile E itim Program (Kardefl E itim Program ) - Uzm. Psikolog Selin Atasoy, (5) Engelli Aileleri Grubu E itimi - Yrd. Doç Dr. Alev Girli Psikometrik De erlendirme: (1) WISC-R: Uygulama ve De erlendirme Kursu - Uzm. Psk. Esmahan Orçin, (2) MMPI - Uzm. Psikolog Umut Seyfio lu Psikoterapötik Müdahale: (1) Biliflsel Tedavide Temel lkeler - Doç. Dr. Gonca Soygüt, (2) Psikolojik De erlendirme Sürecinde Ön-Görüflme ve K sa Dan flmanl k - Uzm. Psikolog Nurdan Ökten, (3) S nav Kayg s n n Sistematik Duyars zlaflt rma ile Ele Al nmas - Doç. Dr. Çi dem Dereboy Di er: (1) TA 101- John Parr, (2) Adli Psikoloji - Psikolog Dr. Gülçin Demir Cuma Sohbetleri zmir fiubesi, hem üyelerinin mesleki ve entellektüel geliflimlerine katk da bulunmak, hem de fiube Merkezi nin üyeler taraf ndan kullan m n artt rmak amac yla her Cuma akflam aidatlar n ödemifl olan üyelerinin ücretsiz kat labilece i bir dizi sohbetler düzenliyor. Mart 2005 de düzenlenmeye bafllayan Cuma Sohbetleri program nda flu sohbetler yer ald : (1) Din Psikolojisi - Prof. Dr. Recep Yaparel, (2) Ergenlerde Madde Ba ml l - Psikolog Yaflar Çelik - Dr. Zeki Üncü, (3) John Lennon dan Müslüm Gürses e fiark larda Dinamikler - Doç. Dr. Azmi Varan - Psikolog Ebru Akün, (4) Bipolar Bozukluk ve Yarat c l k - Uzm. Psikolog Müge Alkan, (5) Romantik liflkilerde K skançl k - Prof. Dr. Hakan Çoflkunol, (6) Ölüm Karfl s nda nsan Psikolojisi - Yrd. Doç. Dr. Ayfl n Noyan, (7) Bilim Olma Tutkusunun Psikolojiye Getirdik- 8

12 leri ve Psikolojiden Götürdükleri - Doç. Dr. Azmi Varan Paneller, Konferanslar zmir fiubesi, zaman zaman, ilgili herkese aç k, ücretsiz panel ve konferanslara düzenliyor. Bunlardan ilki 11 May s 2004 de ABD Psikologlar Derne i APA taraf ndan Uluslararas Psikoloji ye katk lar ndan dolay Onur Ödülü alan Prof. Rohner taraf ndan sunuldu. Anne-Baba Taraf ndan Kabul veya Red Edilmenin Nedenleri ve Sonuçlar adl konferansta Prof. Rohner zmirli psikologlara kuram n ve araflt rma bulgular n sundu. Sekiz Ocak 2005 de düzenlenen 4 Farkl Psikoterapistten nsana, Yaflama ve De iflmeye 4 Farkl Bak fl isimli panelde ise Doç. Dr. Celal Oda, Doç. Dr. Gonca Soygüt, Doç. Dr. Azmi Varan ve Yrd. Doç. Dr. Gül Eryüksel psikanalitik, biliflsel-davran flç, transaksiyonel analiz ve aile terapisi nin insana, yaflama ve de iflmeye bak fl n tart flt lar. Özel ve Resmi Kurum ve Kurulufllara Verilen E itimler zmir fiubesi kendisine üye aidatlar d fl nda gelir sa lamak amac yla özel veya resmi kurum ve kurulufllara çeflitli e itimler veriyor. Derne e ba fl karfl l nda geçen y l baz okul ve flirketlere seminerler verildi. zmir fiubesi ayn zamanda kamu hizmeti çerçevesinde çeflitli kurumlara ücretsiz e itimler de götürüyor. Bu ba lamda geçti- imiz y l zmir Valili i personeline iki yar m günlük e itim verildi. Kurumlara yönelik e itimlerin sonuncusu ise 27 Haziran - 1 Temmuz 2005 tarihlerinde Çeflme de gerçeklefltirildi. Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü- ü nün, bünyesinde çal flan psikologlar ve sosyal çal flmac lar için düzenlemifl oldu u, bir haftal k hizmet-içi e itim program n bu y l TPD zmir fiubesi düzenledi. Doç. Dr. Azmi Varan, Psikolog Deniz Özer Ery lmaz, Psikolog fienel Karaman, Uzm. Psikolog Nurdan Ökten, Uzm. Psikolog Mevlüt Ülgen, Psikolog Levent Okan ve Psikolog Dr. Gül Eryüksel in yer ald e itim program ndan yaklafl k 80 psikolog ve sosyal çal flmac yararland. Üyelerle liflkiler zmir fiubesi tüm üye kay tlar n yeniliyor. fiube ye kay tl her üye telefonla aranarak, üyelere ait bilgiler güncellefltiriliyor ve geniflletiliyor. Geçti imiz y lbafl nda fiubeye ait bir masa takvimi yapt r larak tüm üyelere ücretsiz da t ld. Bu y lki 10 May s Psikologlar Günü Yeme i zmir Fuar Park ndaki Tenis Klüp te düzenlendi. Prof. Dr. Recep Yaparel in nesif konseri ile renklenen yemekte, tüm üyeler bol bol dans ederek, gecenin geç sattlerine kadar e lendiler. Bu y l Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü nden mezun olan ö rencilere diploma törenlerinde fiube ad na sembolik bir sertifika verilerek Aram za Hoflgeldiniz denildi. zmir fiubesi nin son hedeflerinden biri de Manisa, Bal kesir, Denizli, Ayd n gibi zmir civar ndaki illerde yaflayan psikologlarla iletiflime geçerek, onlara destek veren bir Bölge Merkezi haline gelmek. Bu amaçla Haziran 2005 sonunda flehir temsilcileri ile zmir de bir toplant yap ld ve yap lacak çal flmalar planland. Önümüzdeki y l zmir fiube tüm Ege Bölgesi ne hizmet götüren bir fiube olmay hedefliyor. Genç Psikologlar Araflt rma Ödülleri Türk Psikologlar Derne i zmir fiubesi, genç psikologlar araflt rmaya teflvik etmek amac yla psikoloji ö rencileri ile mesle inde henüz befl y - l n doldurmam fl genç psikologlara yönelik ödüllü bir yar flma düzenledi. Bu iki kategoride ayr 9

13 ayr de erlendirilecek olan çal flmalar n ödülleri bir sonraki y l yap lacak olan Psikoloji Ö rencileri Kongresi nde da t lacak. Her y l yinelenecek olan bu yar flman n para ödülleri zmir de psikologlara ait özel merkezler taraf ndan sa lanacak. Yak nda TPD nin nternet Sitesi nden de duyrulacak olan bu yar flma ve baflvuru koflullar ile ilgili bilgilere TPD zmir fiubesi ni ( ) arayarak ulaflabilirsiniz. Üyelerle letiflim zmir fiubesi uzun bir zamand r oluflturdu u tpd35uye isimli e-posta grubu ile üyeleri aras nda haberleflme ve iletiflim sa l yor. Bunun d fl nda zmir fiube, üyelerine ücretsiz da tt PANO isimli bir de Bülten ç kart yor. Kendi nternet Sitesini kurma çal flmalar n sürdüren zmir fiubesi, önümüzdeki y l tüm üyelerinin her türlü bilgiye an nda ulaflabilece i bir nternet Sitesini hayata geçirmifl olacak. TPD zmir fiubesi genç psikologlar araflt rmaya teflvik etmek amac yla ödüllü bir yar flma düzenliyor. Travma Komisyonu zmir fiubesi, Psikolog fienel Karaman n baflkanl nda bir Travma Komisyonu kurdu. Travma Komisyonu iki ayr ekipten olufluyor: Psikologlardan oluflan Travma Müdahale Ekibi ve içerisinde psikolojik dan flman, hekim, sosyal hizmet uzman, ö retmen gibi farkl meslek üyelerinin de yer ald Gönüllü Afet Ekibi. Travma Komisyonu s k s k toplanarak, çeflitli çal flmalar yap yor ve zmir de travmatik olaylara müdahale konusunda bilgili ve deneyimli bir ekip oluflturmaya çal fl yor. Travma Komisyonu son olarak geçti imiz hafta içerisinde zmir Barosu avukatlar n n oluflturdu u Aile çi fiiddete Karfl Çal flma Grubu na e itim verdi. Travma Komisyonu ileride bu konuda daha da etkin bir rol üstlenecek. 10 May s Psikologlar Günü Yeme i nde misafirlerimizi fiube stand m z la karfl lad k... 10

14 Psikologlar Günü Yeme i nde Prof. Dr. Recep Yaparel müthifl sesi ile kulaklar m z n pas n sildi. TPD zmir fiubesi Travma Komisyonu çal flmalar n n birinde... Transaksiyonel Derne i ile ortaklafla düzenlenen kursta ngiltere den John Parr zmir li psikologlara TA 101 kursu verdi. 11

15 X. ULUSAL PS KOLOJ Ö RENC LER KONGRES N N ARDINDAN Doç. Dr. Azmi Varan X. Ulusal Psikoloji Ö rencileri Kongresi Temmuz 2005 tarihleri aras nda Mersin de gerçeklefltirildi. Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü nün ev sahipli i yapt Kongre ye, ço unlu unu psikoloji ö rencilerinin oluflturdu u 760 kifli kat ld. Kongre nin ana temas ise Nedir Bu Normal di. Kongre de ö rencilerin 107 sunumu ve 9 Poster i vard. Bu sunumlar n Üniversitelere göre da- l m flöyle: stanbul Üniveristesi Haliç Üniveristesi Mersin Üniveristesi Ankara Üniveristesi ODTÜ Hacettepe Üniveristesi Yak n Do u Üniveristesi Ege Üniveristesi zzet Baysal Üniveristesi Bilgi Üniveristesi Bo aziçi Üniveristesi Dicle Üniveristesi Maltepe Üniveristesi Ni de Üniveristesi Okan Üniveristesi Yurtd fl *Ege Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dal 18 sunum 17 sunum 14 sunum 12 sunum 11 sunum 6 sunum 5 sunum 4 sunum 4 sunum 3 sunum 3 sunum 2 sunum 2 sunum 1 sunum 1 sunum 4 sunum Türkiye nin dört bir yan ndan ve KKTC den gelen ve birbirinden ilginç, özgün, ve çoflkulu sunumlar haz rlayan ö rencileri kutlamak gerek. nsan bu gençlere bakt nda ilerisi için umutlan - yor. flte size baz sunumlar n bafll klar : Sen Normalsin, Ben Normalim, Peki Hangimiz Anormal? (Ferihan Yanc, Selcen Erdemir, Sümeyra Tosun - Mersin Üniversitesi) Delilik ve Dahilik Kavfla nda Yarat c l k (Ça la Tu ba Dörtlüo lu - Maltepe Üniversitesi) Madde Ba ml l, Alkolizm ve Tanju Okan (Jale Demir - Ankara Üniversitesi) Diyarbak r da Çöp Çocuklar ve Psikososyal Saptamalar (Ramazan Kamç, Suham Da l ç, Besime Boztay - Dicle Üniversitesi) Bireylerin Estetik Cerrahiye Bak fl Aç lar ve Estetik Cerrahiden Beklentileri (Nihan tezer, Burçin Akgün, Gülgün Çam - Ege Üniversitesi) Fatih Ak n n Duvara Karfl Filminde Sosyal Kimlikler, Çat flma ve Kriz (Gizem Erdem, Gülbin Alan - Bo aziçi Üniversitesi - ODTÜ) Düflmanl k Ölçe inin Gelifltirilmesi, Geçerlik- Güvenirlik ve Norm Çal flmas (Sinem fiükrüo lu - Haliç Üniversitesi) Liseli Gençlerin Gelecek Beklentileriyle Umutsuzluk ve Yaln zl k Duygular Aras ndaki liflkiler (Görkem Ablan, Gökçer Eskikurt - Abant zzet Baysal Üniversitesi) 12

16 Çocukluk Dönemindeki stismar ile Suça E ilim Aras ndaki liflki (Melike Tetik, Duygu Karakulak - Yak ndo u Üniversitesi) Evrimsel K skançl k nsanlar n Böceklerden Tiksinmelerinin Nedeni (O uz Morda - stanbul Bilgi Üniversitesi) Bu sunumlar n bafll klar nda bile gençlerin heyecanlar n, yarat c l klar n ve emeklerini görmek olas. Genç kuflakla ne kadar gurur duysak az. Bence onlar daha fazla desteklemenin yollar - n aramal ve bulmal y z. Onlara verebilece imiz en önemli desteklerden biri onlar çal flma yapmaya cesaretlendirmektir. TPD zmir fiubesi bu amaçla psikoloji ö rencileri ile mesle inde henüz ilk befl y l n tamamlamam fl genç psikologlara yönelik bir yar flma düzenliyor. Bu iki farkl dalda ödül kazanacak çal flmalar n sahiplerine ödülleri bir sonraki Ulusal Psikoloji Ö rencileri Kongresi nde verilecek. Ö rencilere verebilece- imiz desteklerden bir di eri ise onlara gereksinim duyduklar noktalarda dan flmanl k sa lamak olacakt r. Belki Psikoloji Bölümleri her y l bir asistan n Ö renci Kongresine çal flma haz rlayan gençlere dan flmanl k yapmak üzere görevlendirebilir. Zaman m n s n rl olmas nedeniyle sunumlar n çok s n rl bir bölümünü izleyebildim. Görebildi im kadar yla ö rencilerimize katk da bulunabilece imiz bir baflka nokta da onlar sunum yapma teknikleri hakk nda bilgilendirmek olacak. Gençleri yan yana getiren bu kongreyi haz rlayan Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü nü, 4. s n f ö rencisi Ersin Bayramkaya baflkanl ndaki Kongre Düzenleme Kurulu nu ve onlara dan flmal k yapan hocalar Uzman Psikolog Çi dem Kudiaki ve Doç. Dr. Aydan Ayd n kutlamam gerekiyor. Gerçekten müthifl bir kongre program haz rlam fllar. Di er yanda, Türkiye nin dört bir yan ndan gelen, kendi alanlar nda son derece deneyimli uzmanlar çeflitli konularda yapt klar sunumlarda hem gençleri ayd nlatt lar, hem de onlar için yeni esin kaynaklar oldular. Ö renci Kongre sine kat larak destek veren tüm ö retim üyelerine ve klinisyen arkadafllara gençlere verdikleri önem ve destek için ben kendi ad ma çok teflekkür ediyorum. Kongre de dikkatimi çeken bir nokta da, civar illerden e itim alabilme umuduyla Kongre ye gelen psikolog, sosyal çal flmac, ö retmen gibi mezun olmufl kiflilerdi. Kapsaml program ile Ö renci Kongresi yaln zca psikoloji ö rencilerini de il, ilgili di er Bölüm ö rencilerini hatta mezunlar n da çekmiflti. Kongre nin, üç büyük kent d fl nda, bu tür etkinliklerin göreceli olarak az yap ld bölgelerde gerçeklefltirilmesi bu aç dan da çok yararl oluyor. Kongre de yer alan önemli toplant lardan biri de Anfi Tiyatro da gerçeklefltirilen, Doç. Dr. Serdar De irmencio lu ile Uzm. Psikolog Çi dem Kudiaki nin yönetti i Lisans, Yüksek Lisans, Yasa, Etik isimli söylefliydi. Avrupa Uyum Yasas çerçevesinde psikoloji lisans e itiminde yap - lamas planlanan de ifliklikler hocalar gibi gençlerin de kafalar n kar flt rm fl durumda. Serdar De irmencio lu nun Kim yüksek lisans program yapmak istiyor? diye sordu unda gençlerin kalkan elleri hem insan umutland r yor, hem de korkutuyor. Gençlerin bu taleplerini var olan kadrolar nas l karfl layacak? Gençlerin daha kapsaml ve nitelikli e itim talepleri giderek art - yor. Ancak, varolan kadrolar ve koflullar bu taleplerin yeterince karfl lanmas na olanak tan m yor. Avrupa ya koflut olarak benimsenecek olan ve Herkese Yüksek Lisans fleklinde yorumlanan 4+2 formülü var olan sorunlar çözmek yerine yeni sorunlar getirece e benziyor. Belki de tek ç - k fl yolumuz gençlerimizi iyi yetifltirerek, bir an 13

17 önce taze kan sa lamak. Bu noktada yine ayn sorun ç k yor karfl m za: Kim yetifltirecek bu gençleri? Gençler aras nda en popüler uzmanl k alan olan klinik psikolojiye bakal m. Bir klinisyenin yetiflmesinde belki de en kritik e itim süpervizyon. Klinik psikoloji alan ndaki akademisyen/klinisyenler aras nda süpervizyon veren kaç kifli var? Giderek artan talepleri hangi kadrolar karfl layacak? nsanlar bu nokta da bak fllar n Derne e döndürüyorlar. Dernek, giderek, özellikle Lisans sonras e itim olana bulamayan psikologlar n, e itim aç klar n kapatmaya çal flt klar bir yer haline geliyor. Bir tür dersane sendromu olufluyor. Yeni Psikoloji Bölümleri aç ld kça, kadrolar n s n rl oluflundan dolay, hem lisans e itiminin niteli i düflüyor, hem de lisans sonras e itim olanaklar bulamayan psikologlar n say s her geçen y l giderek art yor. Bu umutsuz tabloda tek umut gençler. Gençlerin en büyük umutlar ise kendileri olmal. Psikoloji ö rencileri, hatta mezunlar aras nda s k s k yak nmalara rastl yoruz. Biz iyi e itim alamad k, Bize psikolog gibi davranm yorlar, vs. vs. Dikkatimiz, kendi yapt klar m z n üzerinde de il de, karfl taraf n yapt klar nda oldu u sürece bir yere varmam z zor. Karfl taraf sorunlar bitmez, yaln zca bizi bitirir. Benim gençlere önerim, karfl ile u raflmay b rak p, zamanlar - n ve enerjilerini kendilerini gelifltirmeye harcamalar. Gençler ne istediklerini iyi bilip, kararl ve sa duyulu bir flekilde varmak istedikleri hedeflere do ru yürümeliler. Biri iyi bir psikolog olmay kafas na koymuflsa, hiç kimse ya da hiçbir fley onu engelleyemeyecektir. Hocalar n ise belki de yapacaklar en iyi fley gençleri cesaretlendirmek ve büyümelerine olanak sa lamak olacakt r. Beni en çok etkileyen hocam, rahmetli Ifl k Savafl r d. Ben Ifl k Han m n bize bir gün bile ders anlatt n hat rlamam. Onun büyüklü ü bizim kendi kendimize büyümemize ve geliflmemize olanak sa lamas, izin vermesiydi. Ben hocalar m z n ço u zaman hakl nedenlerden dolay tükenmifl olduklar n düflünüyorum. Elbette bu her hoca için geçerli de il. Ancak, hocalar m z n önemli bir bölümü çeflitli nedenlerden dolay heyecanlar n kaybetmifl ve kendi dünyalar na çekilmifl durumda. Belki de bizleri gençlerden uzaklaflt ran biraz da bu heyecan kaybetmek. Ö renci Kongresi ne eme i geçen herkese Ellerinize sa l k diyor, gelecek y l zmir de, Ege Üniversitesi nde yap lacak olan XI. Ulusal Psikoloji Ö rencileri Kongresi nin de en az Mersin deki Kongre kadar baflar l geçmesini diliyorum. 14

18 II. ULUSAL PS KOLOJ KURULTAYI 24 N SAN 2005 PS KOLOJ E T M NDE M N MUM STANDARTLAR 15

19 Türk Psikologlar Derne i taraf ndan düzenlenen II. Ulusal Psikoloji Kurultay 24 Nisan 2005 günü Ankara da yap ld. Psikoloji E itiminde Minimum Standartlar n ele al nd Kurultay a yaklafl k 150 meslekdafl m z ve psikoloji ö rencisi kat ld. Ülkemizde psikoloji e itiminin bugünkü durumu ve hedefler konusunda psikoloji bölümlerinin görüfllerini sunmas için yap lan ça r üzerine, sekiz üniversitenin psikoloji bölümünden birer temsilci, bölümlerinin konuyla ilgili görüfllerini aktard lar. II. Ulusal Psikoloji Kurultay afla daki program çerçevesinde yürütülmüfltür stiklal Marfl ve Sayg Duruflu Aç l fl Konuflmas Prof. Dr. Ayfle Yal n TPD Genel Baflkan Yrd. Doç. Dr. Hasan BAHÇEKAPILI (Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü) Yrd. Doç. Dr. Hamit ÇOfiKUN (Abant zzet Baysal Üniversitesi, Psikoloji Bölümü) Dr. Ufuk TARHAN (Persona) PANEL Panel Baflkan : Prof. Dr. Perin YOLAÇ Prof. Dr. Nesrin fiah N (Ankara Üniversitesi, DTCF Psikoloji Bölümü) Prof. Dr. hsan DA (Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü) Doç. Dr. Nebi SÜMER (ODTÜ Psikoloji Bölümü) Ara KONFERANS Psikolojiyi D flar ya Açmak: Ö rencilerin Ö renmedeki Rolü Doç. Dr. Serdar M. DE RMENC O LU (Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü) Ö le Tatili PANEL Panel Baflkan : Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM Prof. Dr. Güler F fiek (Bo aziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü) Geliflim ve Çocuk Rehabilitasyonu Yrd. Doç. Dr. Hale AKSUNA ERGENÇ (Do ufl Üniversitesi, Psikoloji Bölümü) Sonuç Bildirgesi ve Kapan fl 16

20 ANKARA ÜN VERS TES DTCF PS KOLOJ BÖLÜMÜ NÜN PS KOLOJ E T M NE L fik N GÖRÜfiLER Prof. Dr. Nesrin Hisli fiahin Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü I. Ulusal Psikoloji Kurultay n n sonuç bildirgesinde yeralan psikoloji e itimi maddeleri birkez daha gözden geçirerek bafllamak istiyorum. Psikoloji Lisans e itimi AB standartlar ve Avrupa Diplomas çerçevesinde yeniden gözden geçirilmeli, e itimin süresi ve içeri inde gerekli düzenlemeler saptan p, bu de ifliklikleri gerçeklefltirmek üzere bir proje ile YÖK e baflvurulmal d r. Bunun için tüm psikoloji bölümleri birlikte çal flmal d r. Psikoloji lisans-üstü e itim programlar nda minimum standartlar saptan p, aç lacak programlarda bunlara uyulmal d r. Klinik Psikoloji / Sa l k Psikolojisi ay r m ve Psikometri uzmanl k alanlar YÖK e kabul ettirilmelidir. Mesleki E itim Kurslar gelifltirilmeli; ö retim üyelerinin kurslarda görev alabilmelerini kolaylaflt rmak amac yla, onlar n bu emeklerinin akademik yükseltilmelerde dikkate al nmas n sa lamak için YÖK e baflvurulmal d r. Psikologluk mesle i için ba ms z bir Meslek Yasas ç kart lmal d r. Yasa ç k ncaya kadar Etik ve Akreditasyon kurullar kurulmal ve iflletilmelidir. Türkiye de Psikoloji Lisans E itiminin çinde Bulundu u Durum (Er, 2001; Gülgöz, 1998; fiahin ve ark., 2001; TPD stanbul fiubesi, 2001; De irmencio lu, 2001; Sümer, 2001; fiahin ve ark. 1997; Yasak 1995) 10 Devlet, 4 (?) Özel üniversitede 14 Psikoloji Bölümü Ortakl klar: Psikolojinin temel alt alanlar ndan ve di er sosyal bilimlerden dersler wfarkl l klar: Taban puanlar, ö renci say s, psikoloji doktoral ö retim eleman say s, derslerin say s ve çeflitlili i, ngilizce haz rl k e itimi, laboratuar, kütüphane vb. olanaklar Talebe (toplum, ö renciler, kurumlar, vb.) yönelik arz n nicelik ve nitelik aç s ndan yetersizli i / uyuflmazl ; görgül araflt rma sonuçlar n n dikkate al nmamas Programlar n kuram a rl kl olup uygulaman n azl / yoklu u. Minimum standartlar n saptanmam fl olmas nedeniyle, psikoloji bölümlerinden çok farkl nitelikleri / birikimleri olan kiflilerin ayn psikolog unvan yla çal flma hayat na bafllamas Psikoloji e itiminin öneminin henüz üniversite rektörlükleri ve YÖK ba lam nda yeterince kavranmam fl olmas ; üniversite ya da bölüm açmada politik motivasyonlar n öncelikli olmas Psikoloji e itiminin ortaklafla tan mlanan bir amac n n olmamas Psikoloji e itiminin ortaklafla tan mlanan minimum standartlar n n olmamas Türkiye nin gereksinimleri ve koflullar göz önünde bulundurularak benimsenen ortak bir model olmamas (ABD?, AB?, Türkiye?) I. Ulusal Psikoloji Kurultay ndan bu yana 4 y l geçmesine karfl n bugün burada yeniden psikoloji e itiminin minimum standartlar n konuflmaya çal fl yor olmam z 17

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI

ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI Programın Amacı: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyon ve Staj Programı nın amacı, asli olarak bilimsel bilgi ve mesleki etik kuralları gözeterek ruh

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Klinik Psikoloji PSY 402 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 301 Dersin Dili

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) 27 Mart 2009 Yrd. Doç. Dr Sevinç HATĠPOĞLU Erasmus Koordinatörü

Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) 27 Mart 2009 Yrd. Doç. Dr Sevinç HATĠPOĞLU Erasmus Koordinatörü Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) 27 Mart 2009 Yrd. Doç. Dr Sevinç HATĠPOĞLU Erasmus Koordinatörü o AKTS Nedir? o AKTS Sisteminin Özellikleri o AKTS Kredisi Nedir? o AKTS Notlandırma Sistemi

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ - CV ANADOLU ÜNİVERSİTESİ-İŞLETME FAKÜLTESİ-2015 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ-BİLGİSAYAR DONANIMI-2002

ÖZGEÇMİŞ - CV ANADOLU ÜNİVERSİTESİ-İŞLETME FAKÜLTESİ-2015 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ-BİLGİSAYAR DONANIMI-2002 SÜREYYA KUMRU ÖZGEÇMİŞ - CV T.C. Kimlik No : 10982374778 Doğum Tarihi : 18/06/1979 Uyruğu : T.C. Cinsiyeti : Bayan Medeni Durumu : Bekar Sürücü Belgesi : B sınıfı Cep Telefonu : 0 530 224 17 92 sureyyakumru79@gmail.com

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR Madde 1.1. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı