sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu."

Transkript

1 sanat haberleri Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi içinde yer alan sanat galerisi, sanat dan flman Attila Güllü nün yönetiminde sanatseverlerin hizmetine aç ld. lk sergisini Bilkentli sanatç lara ay ran galeri, üniversitemizde görev alm fl sanatç lar 7 Ekim 2004 tarihinde bir araya getirdi. Yaklafl k 900 kiflinin gezdi i serginin hemen ard ndan, Bilkent Sanat Galerisi bu kez talyan sanatç Domingo Notaro ya evsahipli i yapt. Sergi süresince galeride düzenlenen di er etkinliklerden belki de en ilgi çekenleri, Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi iflbirli i ile çarsamba günleri verilen mini konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu. K sa süre için de olsa Bilkent Üniversitesi ndeki ö rencilerle buluflma f rsat n yakalayan Domingo Notaro da, Güzel Sanatlar, Tasar m ve Mimarl k Fakültesi ö rencileriyle iki ayr atölye çal flmas gerçeklefltirdi. Bilkent Sanat Galerisi nin üçüncü sergisi ise Hacettepe Üniversitesi nden 12 sanatç n n yerald Komflular adl sergi oldu. Sergide hem resim hem de grafik bölümü sanatç lar n n eserleri sunuldu. 31 K sa süre içinde büyük ilgi toplayan bu üç serginin gerçekleflmesinde önemli katk s bulunan galeri yöneticisi Attila Güllü Amac m, Bilkent ö retim üyeleri, çal flanlar ve ö rencileri ile Ankaral di er sanatseverlere hofl, düzgün bir sanat galerisinde ilginç ve kaliteli resim sergileri sunmak. Umuyorum, insanlar galeriyi ziyaret edip resimlerden hofllan r, heyecanlan rlar. Ve yine umuyorum ki, resimler izleyicileri düflünmeye veya sorgulamaya davet eder sözleriyle galerinin bundan böyle üstlenece i misyonu dile getirdi.

2 bilkent senfoni den haberler Tangolarla yeni y la merhaba, bir yaflam stili olarak kabul gören, bir kavgan n, kutlamaya dönüflebilme inanc olarak nitelendirilen, duygular n direkt d fla vurumuna arac olan tango ile karfl lad 2005 y l n. n n geleneksel Yeni Y l Konseri, bu y l 29 Aral k ta gerçekleflti. Bilkent Senfoni yi tüm dünya dinliyor n n geçti imiz y l ünlü Frans z piyanist Jean Philippe Collard ile kaydetti i Tchaikovsky ve Sancan piyano konçertolar n içeren Ünlü Kanadal grup Quartango nun kat ld konserde, sevilen Arjantin tangolar ndan örnekler sunuldu. Richard Hunt (piyano), Denis Plante (bandoneon), Noemi Racine - Gaudreault (keman) ve Rene Gosselin den (kontrbas) oluflan Quartango, Bujor Hoinic yönetimindeki Bilkent Sancan Tchaikovsky Concertos Pour Piano isimli albüm, EMI firmas taraf ndan tüm dünyada sat fla sunuldu. Titiz bir stüdyo çal flmas sonucu ortaya ç kan kay tlarda Bilkent Senfoni Orkestras n Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetti. Albüm, bir Türk orkestras n n uluslararas bir flirket taraf ndan sat fla sunulan ilk kayd olma özelli ini tafl yor. Ünlü piyanist Jean Philippe Collard, uzun süre ara verdi i kay tlar n, Bilkent Senfoni Orkestras eflli inde yapmay tercih etmesinin nedenini ise flöyle aç kl yor:, kuruluflunun onbirinci y l nda çok zengin bir donan ma sahip. Birbirine ba l ve uyumlu çal flan üyeleri ola anüstü bir yap sergiliyor. Orkestra bana bu CD nin gerçeklefltirilmesini teklif etti inde, öncelikle hocam Pierre Sancan a konçertosunu kaydetmek suretiyle büyük sayg m yeniden dile getirmeyi düflündüm. Kay t ifli, çok uygun flartlarda, büyük bir konfor içinde nda gerçeklefltirildi. 32 Senfoni Orkestras eflli inde Piazzolla, Leblanc, Villoldo, Aieta, Plaza, Rodrigez gibi usta tangocular n eserlerini yorumlad. Orkestra konserde ayr ca, Bujor Hoinic in orkestra için yazd Tango for a Merry Widow adl eserinin ilk seslendiriliflini gerçeklefltirdi. Frans z müzik dergisi Diapason un genifl yer verdi i Sancan Tchaikovsky Concertos Pour Piano albümü, müzikal aç dan 5 diapason puan olan tam not ald. Derginin ünlü müzik elefltirmeni Jerome Bastianelli nin albüm ile ilgili de erlendirmeleri ise flöyle: Collard n yorumu, ustas Sancan a güzel bir takdimde bulunan kesin bir üslubu tafl yor. na gelince, bu dokunakl lirizm için eksiksiz olarak coflmakta ve ustaca ifllenmifl bir diskografik girifle muvaffak olmakta Albüm, bir Türk orkestras n n uluslararas bir flirket taraf ndan sat fla sunulan ilk kayd olma özelli ini tafl yor.

3 120 y l sonra yeniden, yeni bir Tolstoy 1877 Anna Karanina - Leo TOLSTOY 1997 White Russian - Viktoria TOLSTOY Üç kuflak öncesinden beri varl kl, toprak sahibi bir aileden gelen, büyük büyük dedesi Leo Tolstoy olan Victoria Tolstoy, Anna Karanina dan cümlelerle büyümüfl. Belki de kendisinden en az beklenen fleyi yap yor flimdi: caz müzi i. nda Shining on You albümüyle ilk kez Türk dinleyicisiyle buluflan Viktoria Tolstoy, bayan caz vokalistlerinin baflar l temsilcilerinden. Tolstoy 1996 da ilk albümünü ç kararak bafllad kariyerini, bu y l Esbjörn Svensson, Toots Thielemans ve Nils Landgren gibi devlerle birlikte ç kard beflinci albümü Shining on You ile sürdüyor. Henüz 29 yafl nda olmas na ra men caz dünyas nda çoktan kendini kan tlam fl olan sveç caz n n önde gelen vokalisti, do al yetene i ve coflkulu sesiyle büyük ilgiyle karfl land. Handel with Care Modern çalg larla Barok müzi i yorumlamak amac yla kurulmufl Handel with Care oda müzi i toplulu u nda bir konser verdi. Ethem Emre Tamer (keman), Michael Schubert (obua), Friederike Eisenberg (viyolonsel), Toshinori Ozaki (lavta) ve Michael Zapf tan (çembalo) oluflan kentet, konserde Rönesans ve Barok dönemi müziklerinden örnekler sundu öncesinin klasik sesini duyuran Handel with Care, Handel, Marais, Quantz, Duphly, Telemann, Caldara, Corelli ve Buxtehude un yap tlar n yorumlad. Darmstadt Devlet Orkestras üyelerinden oluflan Handel with Care üyeleri amaçlar n flöyle aç kl yorlar: 1999 y l nda, orkestram z n senfoni konserleri ve opera temsillerinin yo un temposu içinde, akl m za bir Barok toplulu u kurma fikri geldi. Mesleki dostlu umuzu oda müzi i yaparak pekifltirmek hevesiyle, nota kütüphanelerimizde tozlanmaya yüz tutan, eski, ama yaflam ve duygu dolu Barok müzi ini canland rmak istedik. Toplulu un amac, modern çalg larla Barok müzik yorumlamak. Keman, obua, viyolonsel, lavta ve çembalodan oluflan toplulu u Bilkent Senfoni den yeni kay tlar 40 aflk n albümü bulunan, yeni kay t projeleriyle müzik dünyas na katk lar n sürdürüyor. Bilkent Müzik Prodüksiyon (BMP) ile, yap mlar n kendisi üreten ve piyasaya süren ülkemizdeki tek orkestra olan Bilkent Senfoni, özenle yapt stüdyo kay tlar ile sanatseverlere konser salonu d fl ndaki mekanlarda da hitap ediyor. n n geçti imiz günlerde Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetiminde gerçeklefltirdi i stüdyo kay tlar 2005 y l nda dinleyicilerin be enisine sunulacak. Kay tlar yurt d fl ndan davet edilen dünyaca ünlü firmalar n tonmaister ve sanat yönetmenleri taraf ndan titizlikle gerçeklefltirildi. dil Biret, Liszt in 1. ve 2. Piyano Konçertolar ile Tchaikovsky nin 1. ve 2. Piyano Konçertolar n yorumlad. Gülsin Onay, Rahmaninof un 2. ve 3. Piyano Konçertosu nu seslendirdi. 33 Handel with Care, yani Özen ile Handel diye adland rd k. 17. Yüzy l müzi inin derinli i, duygusu, heyecan, zarifli i ve disiplini bizi çok etkiliyor. Amac m z bu etkileflimi dinleyicimize t n dili ile, dramatik, güzel, esprili ve gizemli bir biçimde sunmak. Enrique Batiz ve Mark Zeltser den muhteflem konser n n 11 Aral k konserini, Latin Amerika n n en ünlü orkestra fleflerinden biri olan Enrique Batiz yönetti. Konserin solisti, ünlü Rus piyanist Mark Zeltser di. Solist, Prokofyef in Op. 16, Sol minör 2. Piyano Konçertosu nu yorumlad. Bilkent Senfoni Orkestras, konserin ikinci yar s nda Tchaikovsky nin Op. 29, Re Majör 3. Senfoni sini seslendirdi.

4 UNICEF Konserleri, sezonunda UNICEF Türkiye Milli Komitesi yarar na bir dizi konser veriyor. Bu konserlerin tüm geliri UNICEF in projelerine aktar l yor. Konserlerden ilki 26 Ekim 2004 günü gerçeklefltirildi. Faz l Say ve ö rencilerinin solist olarak kat ld konserde n Ifl n Metin ve brahim Yaz c yönetti. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi ö retim üyesi olan Faz l Say, konserde Beethoven n 3. Piyano Konçertosu nu seslendirdi. Say n yetenekli ö rencileri Emrecan Yavuz, Beste Ayd n ve Ça dafl Dönmezer, Saint - Saens, Mozart ve Liszt in konçertolar n yorumlad lar. Genifl oktavl sesi ile sopranodan basa tüm ses renklerine sahip olan Cem Adrian ise konsere kendi besteleri ile kat ld. n n UNICEF Konserleri nin ikincisi 3 Kas m 2004 günü gerçeklefltirildi. fief Ifl n Metin yönetimindeki konserde, piyanist Emre fien Tchaikovsky nin Op. 23, Si bemol minör, 1. Piyano Konçertosu nu seslendirdi. talyan bas n nda piyanonun hem mele i hem fleytan olarak nitelendirilen Emre fien, orkestra ile uyumu, üstün tekni i ve baflar l performans ile mükemmel bir Tchaikovsky yorumu sundu. UNICEF Konserleri nin üçüncü ve dördüncüsünü ise Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras verdi. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi ö rencilerinden oluflan orkestray, flef Hakan Kalkan yönetti. 24 Kas m 2004 tarihli konser Ö retmenler Günü nedeniyle gerçeklefltirildi. Piyanist Selin fiekeramber Chopin in Op. 21, Fa minör 2. Piyano Konçertosu nu seslendirdi. Orkestra, konserin ikinci yar s nda Dvorak n Yeni Dünyadan bafll kl Op. 95, Mi minör 9. Senfoni sini sundu. 27 Aral k 2004 tarihli dördüncü konserin solistleri Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi nin baflar l ö rencileriydi. Cem Önertürk (flüt) Bizet nin Carmen Fantaisie sini, Sezgi Sezen Özden (trompet) Arutunian n Trompet Konçertosu nu, Burak Noyan (kontrbas) Koussevitzky nin Kontrbas Konçertosu nu seslendirdi. Yurt d fl nda da baflar l konserler veren ve iki CD kayd bulunan Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras, profesyonel orkestralar aratmayan performans yla bu konserlerde de dinleyiciyi büyüledi. UNICEF yarar na düzenlenen di er konserlerin tarihleri ise 28 fiubat 2005, 31 Mart 2005 ve 12 Haziran Bilkent Senfoni klasik müzi in devlerini yorumlad : J.S. Bach, Haydn ve Mozart, 18 Aral k Cumartesi günü gerçeklefltirdi i konserde, yenilikçi ad mlar yla klasik dönemi flekillendirmifl dahi bestecilerin eserlerini yorumlad. Konserde, Barok müzi in son temsilcisi ve ön - klasisizmin kurucusu J.S. Bach n ünlü BWV. 1048, Sol Majör 3. Brandenburg Konçertosu, J. Haydn n Do Majör Obua Konçertosu ve Avrupa senfonik müzi inin gelifliminde yeni bir dönem açan Mozart n en önemli senfonilerinden KV. 551, Do Majör 41. Jüpiter Senfonisi seslendirildi. Orkestray Litvanya Devlet Senfoni Orkestras n n daimi flefi Jouzas Domarkas yönetti. Konsere Romen obua sanatç s Adrian Petrescu solist olarak kat ld.

5 dil Biret Bilkent Senfoni nin konu uydu dil Biret geçti imiz aylarda Bilkent Senfoni Orkestras n n konu u olarak iki konser verdi. lk konserinde Biret, Tchaikovsky nin Op. 44, Sol Majör 2. Piyano Konçertosu nu seslendirdi. Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestras, konserin ikinci yar s nda Tchaikovsky nin Op. 66 Uyuyan Güzel Süiti ni yorumlad. dil Biret, Emil Tabakov yönetimindeki eflli inde verdi i ikinci konserde ise Tchaikovsky nin Op. 23, Si bemol minör 1. Piyano Konçertosu nu yorumlad. Gençlik Korosu na bir ödül daha Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi ö rencilerinden oluflan Bilkent Gençlik Korosu Yunanistan da kazand Preveze Uluslararas Koro Yar flmas nda ald alt n madalyan n ard ndan, Fransa da düzenlenen yar flmadan da ödülle döndü. Fransa n n Tours flehrinde gerçekleflen 33. Florilege Vocal de Tours Uluslararas Koro Yar flmas nda ikincilik ödülünü alan koromuz, seslendirdi i eserlerle, sadece 4 bin kiflilik seyirciyi büyülemekle kalmad, ayn zamanda 12 kifliden oluflan uluslararas jüri taraf ndan zengin ve dinamik olarak nitelendirildi. Bilkent Gençlik Korosu 18 ülkeden 20 koronun kat ld 33. Florilege Vocal de Tours a, 2003 y l nda Preveze Koro Yar flmas nda ald birincilik ödülü nedeniyle davet edilmiflti. Fransa da kazand klar baflar sayesinde bu y l içinde Belçika da düzenlenecek Uluslararas Flaanders Koro Yar flmas na da davet edilen Bilkent Gençlik Korosu ayr ca Institut Europeen de Choral ve A Chant Coeur Joie festivallerine de konuk olacak. Ulvi Cemal Erkin albümü ç kt n n Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetiminde kaydetti i, Cumhuriyet Türkiyesi nin ilk bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin in eserlerinden oluflan albümü ç kt. Ünlü Frans z piyanist Jean Philippe Collard n, Ulvi Cemal Erkin in Piyano Konçertosu nu yorumlad albümde ayr ca bestecinin Köçekçe ve 1. Senfoni eserleri yer al yor y ll k amatör orkestra Baflkent Oda Orkestras, kuruluflunun 40. y ldönümü nedeniyle Bilkent Konser Salonu nda bir konser verdi. Bujor Hoinic in yönetti i konserin solistleri Terci - Korad Gitar kilisi ydi. Kürflad Terci ve Ka an Korad dan oluflan ikili, konserde Vivaldi nin Op. 3, La minör Concerto Grosso sunu yorumlad. Eserin iki gitar ve orkestra için düzenlemesi Ka an Korad taraf ndan yap lm flt. Baflkent Oda Orkestras, konserde ayr ca J. S. Bach n Aria s n, W. A. Mozart n KV. 136, Re Majör Divertimento sunu ve Bujor Hoinic in orkestran n 40. y l nedeniyle yayl sazlar için yazd Divertimento adl eserini seslendirdi. Amatör müzisyenlerin birlikte müzik yapma ihtiyac n karfl lamak amac yla kurulan Baflkent Oda Orkestras, bu amac n gerçeklefltirmifl ve ücretsiz konserlerle genifl halk kitlelerine ulaflm flt r. Ülkemiz çoksesli müzi inde önemli bir yere sahip olan orkestra, özellikle genç yeteneklere destek olmak amac yla, onlar n ilk sahne performanslar n gerçeklefltirmelerine olanak tan maktad r. Bu konudaki önemli katk lar sayesinde, hem genç müzisyenlerin sanatseverlere tan t lmas, hem de gelecekte önemli kariyerler elde edecek bu yeteneklerin deneyim kazanmas sa lanmaktad r.

6 Bilkent Senfoni Orkestras 2005 Program 19 fiubat Cumartesi, 20:00 Joerg Faerber, flef Gülsin Onay, piyano Bilkent Gençlik Korosu Elena Puflkova, koro flefi W. A. Mozart / Figaro nun Dü ünü Uvertürü, KV. 492 W. A. Mozart / Do Maj. Piyano Konçertosu No. 21, KV. 467 W. A. Mozart / Missa Brevis, KV. 194 W. A. Mozart / Re min. Piyano Konçertosu No. 20, KV fiubat Cumartesi, 20:00 Gürer Aykal, flef Kristian Koev, flüt J. S. Bach / Do Maj. Süit No.1, BWV C. Reinecke / Flüt Konçertosu F. Schubert / Do Maj. Senfoni No. 9, D. 944 Büyük 5 Mart Cumartesi, 20:00 Emil Tabakov, flef Patricia Kopatchinskaja, keman 36 C. Debussy / Clair de lune C. Debussy / Petite Suite C. Debussy / La Mer M. Ravel / Pavane pour une infante défunte M. Ravel / Tzigane Keman ve Orkestra için Rapsodi M. Ravel / La Valse 12 Mart Cumartesi, 20:00 Klaus Weise, flef Vesselin Paraschkevov, keman L.van Beethoven / Re Maj. Keman Konçertosu, Op. 61 B. Bartok / Orkestra çin Konçerto 19 Mart Cumartesi, 20:00 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü ü Korosu Bujor Hoinic, flef Feryal Türko lu, soprano Ferda Yetifler, mezzo soprano Ayhan Ufltuk, tenor Tuncay Kurto lu, bas Sunay Muratov, koro flefi W. A. Mozart / Sol min. Senfoni No. 40, KV. 550 W. A. Mozart / Requiem, KV. 626

7 26 Mart Cumartesi, 20:00 Gürer Aykal, flef Suna Kan, keman W. A. Mozart / Idomeneo Uvertürü, KV. 367 U. C. Erkin / Keman Konçertosu R. Strauss / Der Rosencavalier Süit, Op Nisan Cumartesi, 20:00 Emil Tabakov, flef Gülsin Onay, piyano S.Rahmaninof / Re min. Piyano Konçertosu No. 3, Op. 30 E. Tabakov / Senfoni No. 7 hsan Do ramac ya ithafen 9 Nisan Cumartesi, 20:00 Howard Griffiths, flef Muhiddin Dürrüo lu Demiriz, piyano P.. Çaykovski / Le Voyévode Uvertürü, Op. 3 S. Prokofyef / Do Maj. Piyano Konçertosu No. 3, Op. 26 D. fiostakoviç / Si min. Senfoni No. 6, Op Haziran Cumartesi, 20:00 Aspendos 12. Uluslararas Aspendos Opera ve Bale Festivali Roma Opera ve Balesi. Stravinski / Petruflka. Stravinski / Ateflkuflu 13 Haziran Pazartesi, 20:00 Aya rini, stanbul 33. Uluslararas stanbul Müzik Festivali Emil Tabakov, flef Vadim Repin, keman P.. Çaykovski / Re Maj. Keman Konçertosu, Op. 35 S. Rahmaninof / Mi min. Senfoni No. 2, Op Nisan Cumartesi, 20:00 Francesco La Vecchia, flef György Sandor, piyano B. Bartok / Piyano Konçertosu No. 3 O. Respighi / Antik Dans ve Arya O. Respighi / Feste Romane (Roma Bayramlar ) 14 May s Cumartesi, 20:00 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü ü Korosu ve Solistleri Emil Tabakov, flef G. Puccini / Tosca 16 Nisan Cumartesi, 20:00 MEB fiura Salonu 22. Uluslararas Ankara Müzik Festivali Cemal Reflit Rey in An s na Ça dafl Türk Kompozitörleri Konseri Rengim Gökmen, flef 23 Nisan Cumartesi, 20:00 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram Konseri Ifl n Metin, flef Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Solistleri 37

8 s n f haberleri Bu sayfada yer almas n istedi iniz ifl, evlilik, ödül gibi haberlerinizi bize iletiniz. E-posta : 1995 Mustafa Kamil Akay - Turizm ve Otel flletmecili i Frans z Soka nda yeni bir mekan açt. Brassarie Levantine Cezayir Sok. 13, Beyo lu Tel : (212) Ifl k Örsel - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m 27 A ustos ta Can mir le evlendi ve zmir e yerleflti. Selman Güven - flletme 9 Temmuz 2004 tarihinde Linda Brown la zmir de evlendi Eren Saraçer - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Asl han K raç Saraçer (EL T 00) ve Eren Saraçer in 11 Ekim 2004 tarihinde bir k zlar oldu. Minik Begüm e sa l kl ve mutlu bir yaflam dileriz Tolunay Tomruk - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama fl Yaz l mc lar Birli i nin (BSA) Türkiye deki Genel Koordinatörü görevini yürütüyor. Tulga Aktaç - Büro Yönetimi ve Sekreterlik E itimi Ankara da T. C. Kamu hale Kurumu nda Özel Kalem Müdürü olarak çal fl yor. Bozkurt Y lmaz - flletme Nilüfer ve Bozkurt Y lmaz n k zlar oldu. Ela ya sa l kl ve mutlu bir ömür diliyoruz Nefle Çoruh - flletme stanbul da Koçbank A.fi. de Portföy Yöneticisi olarak çal fl yor Alparslan Eraslan - Elektrik Elektronik Mühendisli i Alpaslan ve efli Özlem in 13 May s 2004 tarihinde bir çocuklar oldu. Ömer Nurettin e sa l kl ve mutlu bir yaflam dileriz. brahim Okuyucu - Bilgisayar Mühendisli i 8 Ekim 2004 tarihinde üçüncü o lu Abdurrahim dünyaya geldi. Sa l k ve mutluluk diliyoruz. Mehmet Buldanl o lu - Büro Yönetimi ve Sekreterlik E itimi Hesmak n Türkiye distribütörlü ünü yürüttü ü Canon ürünlerinin Sat fl Direktörü olarak görev yap yor M. Korkut Yazan - flletme Korkut ve Zümray Yazan n 1 Eylül 2004 tarihinde bir çocuklar daha do du. Minik Kortay a sa l kl ve uzun bir ömür dileriz. 38 Tu rul Koç - ktisat rem lkdogan Koç (IR 98) ve Tu rul Koç un 16 Ekim 2004 tarihinde Ekim ad n verdikleri k zlar dünyaya geldi. rem ve Tu rul u kutlar, minik Ekim e sa l kl ve mutlu bir ömür dileriz Halil Yavuz - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Didem Aksoy la evlendi. fiu anda fiekerbank Tekirda fiubesi nde Müdür Yard mc s olarak görev yap yor. Halil Yavuz s n f arkadafllar yla haberleflmeyi bekliyor. As m Çifter - ktisat 18 A ustos 2004 tarihinde 2000 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu Peren Tural ile evlendi. Sinem Genç - ktisat HRM nsan Kaynaklar fiirketi nde Uzman olarak çal fl yor. Berna Dinçer Keleflo lu - Büro Yönetimi Berna ve Eren Keleflo lu nun çocuklar oldu. Bora ya mutlu ve sa l kl bir ömür dileriz. Sarp Kural - Uluslararas liflkiler Avea da letiflim ve Özel Projeler Direktörlü ü Reklam Departman nda Kas m 2004 te Uzman olarak göreve bafllad.

9 Ebru Ercan Ediz - Büro Yönetimi Ebru ve Özgen Ediz in 14 Aral k 2004 tarihinde bir çocuklar oldu. Minik Baran a sa l kl ve mutlu bir yaflam dileriz. Ayça Erkun Osunluk - Bilgisayar Mühendisli i Ayça ve brahim Osunluk un (CS 97) 17 Kas m 2004 tarihinde bir çocuklar oldu. Minik Selin e sa l kl ve mutlu bir yaflam dileriz Banu Tiryakio lu - Turizm ve Otel flletmecili i 23 May s 2004 tarihinde Cenk Taykara yla evlendi. Zülfükar Güçlü - Uluslararas liflkiler EDA Housewares firmas nda hracat ve thalat Müdürü olarak çal fl yor ve mezun oldu u dönemdeki arkadafllar yla haberleflmek istiyor. Tel: (212) Faks: (212) E - posta: Cem K z lda - Turizmde Bilgisayar Teknolojisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne ba l TOBB - NET te Yaz l m Mühendisi olarak çal fl yor. Cem K z lda, 24 Ekim 2003 te 1999 Turizm ve Otel flletmecili i mezunu Göknur Dara yla evlendi Doruk Özkaya - flletme stanbul da fl Yat r m da Yat r m Dan flman olarak çal fl yor. Nur Kosova - ngiliz Dili ve Edebiyat 2 Temmuz 2004 tarihinde Tar k Eryalç n la evlendi. Simla fiirin - ngiliz Dili ve Edebiyat 2002 Ekonomi mezunu Ali Sinan Göksel le evlendi. Seda Akman - Bankac l k ve Finans 1998 Uluslararas liflkiler mezunu Sertan Eratay la evlendi. Bo aç Cicio lu - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi K v lc m Aytemiz le evlendi. rem Güner - Bankac l k ve Finans stanbul da Mustafa Orhan la evlendi. Ali Volkan Aksu - flletme Feyzan fller le evlendi. Özlem Kayserilio lu - Turizm ve Otel flletmecili i 24 Eylül 2004 tarihinde evlendi Burak Tokcan - Uluslararas lflkiler Marmaris Sanat Gemisi projesi çerçevesinde bu y l ilk kez düzenlenen yar flmada birincilik ödülü ki Gül Aras nda fiiir adl fliiriyle Burak Tokcan a verildi. Burçay Ayd n - Muhasebe 2000 ç Mimarl k ve Çevre Tasar m mezunu Özlem Saatç lar la evlendi. Funda Çelikel - flletme 27 A ustos 2004 tarihinde Marcus Esser le evlendi. Serpil Demirci - Ticaret ve Yönetim 2002 Ticaret ve Yönetim mezunu Alper Genç le evlendi. P nar Arabac ve Serkan Yükselir - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri 23 May s 2004 tarihinde evlendiler. Emrah Bar nd r r - Uluslararas liflkiler 6 Kas m 2004 te Ankara da Hacer fien le evlendi Mustafa Kul - Ekonomi Petrol Ofisi nde Saha Müdürü olarak çal fl yor. Mehmet Levend Özçelik - Amerikan Kültürü ve Edebiyat Mersin de Özel Mersin deal Yabanc Dil Kursu nu açarak e itimci oldu. Haziran 2004 tarihinde Güzin Ayan la niflanland. Meral Erkanar - ngiliz Dili ve Edebiyat stanbul da özel bir lisede ngilizce Ö retmeni olarak çal fl yor Okan Ertem - flletme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Piyasalar Genel Müdürlü ü nde Uzman Yard mc s olarak çal fl yor. Erkan Kadero lu - Uluslararas liflkiler Ege Ordusu Narl dere Askeri stihbarat Bölü ü nde piyade çavufl olarak askerlik görevini yap yor Talayman Bulak - Turizm ve Otelcilik Antalya Belek te bulunan Atlantis Otel de Alakart Salonlar Genel Aflç s olarak görev yap yor.

10 bilmed den haberler Y k lmayacak köprüler ar yoruz!.. Bir ço unuzun duydu u SINIF BAfiKANLARI projemiz olanca h z yla sürüyor... Burada, B LMED S n f Baflkanlar m z n listesini veriyoruz. Kendilerine e- posta ile ulaflabilir ve iletiflim bilgilerinizi paylaflabilir, ayr ca s n f baflkanlar n n öz geçmifllerine ve foto raflar na ulaflabilirsiniz. Her mezuniyet y l na ait en az bir gönüllü kifliyi s n f baflkan olarak saptayarak, kendisinden, ilgili bölümün mezunlar na ulaflabilmek için gerekli iletiflim bilgileri toplamas n ve bu bilgileri Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne i (B LMED) ile paylaflmas n, böylece S n f Baflkan m z n, B LMED ile kendi s n f n n aras nda bir köprü oluflturmas n istiyoruz. B LMED, belki de y llarca sürecek bu iliflki için sa lam köprüler, yani s n f baflkanlar ar yor. Siz de B LMED e baflvuruda bulunabilir ve kendi s n f n z n baflkan olabilirsiniz. B LMED ad na S n f Baflkanlar Proje Sorumlular M. Korkut YAZAN (MAN 94) Sibel KORAL (IE 97) ACC 2000 rem Güner AMER 2002 Levent Özçelik BF 2000 rem Güner BM 2001 Beste De er BMS 1994 Dilcan K r BMS 1995 Fulya fientürk CAA 1999 Berfu Konakç COMD 2002 Gizem Alagöz CTP 2001 Müge Erinanç CTP 1992 Özgür Esen CTT / CTIS 2003 Müge Erinanç CTT / CTIS 2001 Ece Kaya CTT / CTIS 2000 Aymin Yeflne Savafl CTT / CTIS 1998 Kubilay Eler ECON 2000 Ayfle Hande Solak ECON 1999 Gülengül Gülçin Altemur ECON 1992 Seyit Erkunt EE 2002 Oral Gurel ELIT 2000 Simla fiirin ETS 1998 Tu çe Korhan IE 2000 Serkan Nalbant IE 1997 Sibel Koral IR 2001 Mehmet Güleli IR 1999 Nilüfer Mavi IR 1998 Özge Tansöker IR 1992 Mahmut fiener MAN 2000 Ifl l Tu rul MAN 1999 Murat Erdor MAN 1998 Zehra Dönmez MAN 1995 M. Korkut Yazan MAN 1991 Argun Kancal MBA 2003 Hakan fiahin MBA 2000 Ayfle Köksal MBA 1997 Ahmet Serdar Ayd n MBA 1996 Yasemin Cankat POLS 1999 fakat Özkaraca THM 2002 Gözde Güldöflüren THM 1999 Elif Tanr över THM 1998 Asl han Yazan TRIN 1999 Neyran fien 40

11 bilmed den duyuru Akflam Gazetesi nde Büyük Ortado u Projesi organizasyonu Akflam Gazetesi nin Ev Sahipli i nde Büyük Ortado u Projesi ni (BOP) tart flt Mezunlar m z n e-posta grubunda yo un olarak tart flt ve Akflam Gazetesi yazarlar n n de erlendirmelerine at fta bulunulan Büyük Ortado u Projesi konulu organizasyonda yönetim kurulu üyeleriyle Akflam Gazetesi yönetiminin konu uyduk. AKfiAM Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Bilkent ve Ögrenciler ile ilgili güncel haber ve etkinlikleri adresinden takip edebilirsiniz. Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu BiLMED Telefon: (312) Faks: (312) E-posta: Genel Tart flma ve letiflim Grubumuz Amerika ve Kanada Tart flma ve letiflim Grubumuz Avrupa Tart flma ve letiflim Grubumuz Bursa Tart flma ve letiflim Grubumuz zmir Tart flma ve letiflim Grubumuz Nurcan Akad, yazarlar emekli Orgeneral Kemal Yavuz ve Serdar Turgut la önce karfl lama kokteylinde ve sonra da yemekte bir araya gelerek tart flmalara yol açan ABD nin Büyük Ortado u Projesi yle ilgili de erlendirmelerde bulunduk. Emekli Orgeneral Kemal Yavuz, matematiksel verilerle, ABD nin a rl kl olarak ekonomik ve siyasi ç karlar için askeri yönden harekete geçti i Irak ta kuma sapland ve BOP için manevra 41 kabiliyetini düflürdü ü de erlendirmesini yapt. Kat lan arkadafllar m za, bizleri misafir eden Akflam Gazetesi yönetimine ve her geçen gün bizleri ne kadar baflar l flekilde yetifltirdi ini biraz daha iyi anlad m z üniversitemize tekrar teflekkür ediyoruz. Sarp Kural Bilkent Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Üyesi

12 Çok De erli Mezunumuz, Bizimle iletifliminizi devam ettirmek, sizin için yay nlad m z Dergi Bilkent gibi yay nlara eriflebilmek istiyorsan z adres de iflikli inizde bizimle temasa geçmenizi rica ediyoruz. Bu nedenle derginin içinde yer alan formun mezun kimlik kart n n süresi dolan ya da mezun kimlik kart olmayan mezunlar m z taraf ndan doldurularak, 2 adet vesikal k foto raf ile birlikte posta yoluyla taraf m za geri gönderilmesini rica ediyoruz. Lütfen Üniversiteniz ile iletifliminizi sürdürünüz En içten dileklerimizle, Bilkent Üniversitesi Ö renci Dekanl Mezunlar Ofisi letiflim Adresi : Bilkent Üniversitesi Ö renci Dekanl Mezunlar Ofisi Bilkent Ankara Tel : (312) Faks : (312) E-posta : Dear Bilkent Alumnus, If you wish to keep in touch with us and to have access to Bilkent publications such as Bilkent Dergi, let us know when there is a change in your address. Please, fill out the alumnus identification form provided inside this magazine if the date of your identification card has expired, or if you do not hold an alumnus identification card, and send it back to us with two passport photographs. Please keep in touch with your university... Best Wishes, Alumni Office Dean of Students Office Bilkent University Bilkent, Ankara Turkey Phone : +90 (312) Fax : +90 (312)

13 B LKENT ÜN VERS TES MEZUNLAR OF S B LG FORMU Baflvuru Tarihi Mezun No. FOTO GSM Unvan K ( ) E ( ) Cinsiyet Girifli Yapan ( ) Bilgi Girifl Tarihi.../.../ Kart ulafl m flekli Posta ( ) Elden ( ) Tercih edilen iletiflim adresi Ev ( ) fl ( ) Ev Adresi Ev Tel Posta Kodu E - posta fiyer B LG LER Firma Ad Sektör Çal fl lan Bölüm fl Adresi fl Telefonu fl Faks Ad Soyad K zl k Soyad Do um Yeri Do um Tarihi Nüfus Kay t ( L) Uyru u 43 Gün... Ay... Y l... E T M B LG LER Bölüm Mezuniyet Y l Ön Lisans (2 y ll k) Lisans (4 y ll k) Yüksek Lisans Doktora Bu bölüm Mezunlar Ofisi taraf ndan doldurulacakt r. Lütfen formu eksiksiz ve okunakl doldurunuz.

14 Mezun Kimlik Kart sahibi olmak isteyen mezunlar m z: Mezun Kimlik Kart Formu doldurarak, Doldurduklar formlar 2 FOTO RAF ile birlikte Mezunlar Ofisi nde Filiz Güleryüz e ileterek kartlar n ücretsiz olarak alabilirler. Mezunlar Ofisi, Merkez Kampus ta Ö renci Konseyi binas ndad r. Mezun Kimlik Kart avantajlar : Hotel Bilkent, Ankara da %25 indirim, Rubi Otel, Alanya da nakit ödemede %10 indirim, Anemon Otel, zmir de nakit ödemede %50 indirim, Bodrum Eden Hotel de %20 indirim, Hyatt Regency, stanbul da özel indirim, Bosfor Turizm flletmecili i, Ankara ve stanbul da özel indirim, Busem Seyahat Acentas, Ankara da %5 indirim, Silver Seyahat Acentas, Ankara da %3 indirim, City Residence Hotel, Çankaya-Ankara da %15 indirim Larespark Hotel Lara, Antalya da %25 indirim, Dinler Hotel Ürgüp Otelleri nde %20 indirim, Meze Restaurant, G.O.P.-Ankara da %10 indirim, Pruva Cafe-Bar, Ankara da %10 indirim, Akay Brasserie Levantine, stanbul da %15 indirim, NG Bilgisayar, Ankara da %10 indirim, Sürsan Ahflap Metal Mobilya San. Tic. Ltd. fiti., Ankara da %5 indirim, Cafl Petrol San. Tic. fiti., fiaflmaz, Ankara %5 indirim, Levent Konfeksiyon, Ankara da %20 indirim, Akay Gelinlik, Erenköy, stanbul da %15 indirim, Meldi Yatc l k, Ankara da nakit ödemede %15 indirim, Marin Seyahat Turizm Ltd. fiti., Antalya da %20 indirim, Beyler Gümrük Müflavirli i, Nakliyat nfl. Tic., zmir de nakit ödemede %25 indirim, Academy International E itim Programlar nda %20 indirim, Geda E itim Dan flmanl nda %20 indirim, Universal Yurtd fl E itim Dan flmanl nda %15 indirim Westedu Uluslararas E itim Dan flmanl nda %10 indirim, CDS Yurtd fl E itim Dan flmanl nda özel indirim, sviçre Sigorta A.fi. Ankara da %5 indirim, Referans Sa l k Hiz. ( stanbul) mezunlar m za ve birinci derecede akrabalar n za nakit ödemede %10 indirim, Üniversite kampusuna giriflte kolayl k; arabas olan mezunlara ücretsiz mezun araç pulu, (Mezunlar m z araç pullar n Mezun Kimlik Kart, ehliyet ve ruhsatlar n göstererek Üniversitemiz Güvenlik Müdürlü ü nden alacaklard r.) fl ya da sektör de ifltirmek isteyenlere Kariyer Yönlendirme ve fle Yerlefltirme Merkezi nin servislerinden yararlanma olana, Bilkent Üniversitesi kütüphanesinden kitap almada kolayl k, Ücretsiz Dergi Bilkent aboneli i, Bilkent Üniversitesi Spor Merkezi ni (eski) kullanma imkan ve sizlere duyurulacak yeni avantajlar. Bilgi için: F L Z GÜLERYÜZ B LKENT ÜN VERS TES MEZUNLAR OF S, B LKENT - ANKARA TELEFON : (312) FAKS : (312) E-POSTA : 44

15

16

17

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar.

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Demet ve Engin Özkan, Bilkent ten mezun olduktan sonra Texas Üniversitesi Southwestern

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009 Dün, Bugün, Yar n Faaliyet Raporu 2009 Kapak Görseli: Calatrava East London, Crossing London Great Britan, 1990 Betonarme ve çelik kullan lm flt r. Tafl y c ve yol betonarmedir. Tafl y c lar aras nda çelik

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org.

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org. SAYFA 01 MAN SASPOR, Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu nu baflar yla tamamlad Manisaspor Bisiklet Tak m, 47. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu nda genel klasmanda 17. olurken, bisiklet dünyas na da ad n

Detaylı

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever: nda Ramazan baflkad r Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede gerçeklefltirdi i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Baflkan

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı