sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu."

Transkript

1 sanat haberleri Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi içinde yer alan sanat galerisi, sanat dan flman Attila Güllü nün yönetiminde sanatseverlerin hizmetine aç ld. lk sergisini Bilkentli sanatç lara ay ran galeri, üniversitemizde görev alm fl sanatç lar 7 Ekim 2004 tarihinde bir araya getirdi. Yaklafl k 900 kiflinin gezdi i serginin hemen ard ndan, Bilkent Sanat Galerisi bu kez talyan sanatç Domingo Notaro ya evsahipli i yapt. Sergi süresince galeride düzenlenen di er etkinliklerden belki de en ilgi çekenleri, Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi iflbirli i ile çarsamba günleri verilen mini konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu. K sa süre için de olsa Bilkent Üniversitesi ndeki ö rencilerle buluflma f rsat n yakalayan Domingo Notaro da, Güzel Sanatlar, Tasar m ve Mimarl k Fakültesi ö rencileriyle iki ayr atölye çal flmas gerçeklefltirdi. Bilkent Sanat Galerisi nin üçüncü sergisi ise Hacettepe Üniversitesi nden 12 sanatç n n yerald Komflular adl sergi oldu. Sergide hem resim hem de grafik bölümü sanatç lar n n eserleri sunuldu. 31 K sa süre içinde büyük ilgi toplayan bu üç serginin gerçekleflmesinde önemli katk s bulunan galeri yöneticisi Attila Güllü Amac m, Bilkent ö retim üyeleri, çal flanlar ve ö rencileri ile Ankaral di er sanatseverlere hofl, düzgün bir sanat galerisinde ilginç ve kaliteli resim sergileri sunmak. Umuyorum, insanlar galeriyi ziyaret edip resimlerden hofllan r, heyecanlan rlar. Ve yine umuyorum ki, resimler izleyicileri düflünmeye veya sorgulamaya davet eder sözleriyle galerinin bundan böyle üstlenece i misyonu dile getirdi.

2 bilkent senfoni den haberler Tangolarla yeni y la merhaba, bir yaflam stili olarak kabul gören, bir kavgan n, kutlamaya dönüflebilme inanc olarak nitelendirilen, duygular n direkt d fla vurumuna arac olan tango ile karfl lad 2005 y l n. n n geleneksel Yeni Y l Konseri, bu y l 29 Aral k ta gerçekleflti. Bilkent Senfoni yi tüm dünya dinliyor n n geçti imiz y l ünlü Frans z piyanist Jean Philippe Collard ile kaydetti i Tchaikovsky ve Sancan piyano konçertolar n içeren Ünlü Kanadal grup Quartango nun kat ld konserde, sevilen Arjantin tangolar ndan örnekler sunuldu. Richard Hunt (piyano), Denis Plante (bandoneon), Noemi Racine - Gaudreault (keman) ve Rene Gosselin den (kontrbas) oluflan Quartango, Bujor Hoinic yönetimindeki Bilkent Sancan Tchaikovsky Concertos Pour Piano isimli albüm, EMI firmas taraf ndan tüm dünyada sat fla sunuldu. Titiz bir stüdyo çal flmas sonucu ortaya ç kan kay tlarda Bilkent Senfoni Orkestras n Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetti. Albüm, bir Türk orkestras n n uluslararas bir flirket taraf ndan sat fla sunulan ilk kayd olma özelli ini tafl yor. Ünlü piyanist Jean Philippe Collard, uzun süre ara verdi i kay tlar n, Bilkent Senfoni Orkestras eflli inde yapmay tercih etmesinin nedenini ise flöyle aç kl yor:, kuruluflunun onbirinci y l nda çok zengin bir donan ma sahip. Birbirine ba l ve uyumlu çal flan üyeleri ola anüstü bir yap sergiliyor. Orkestra bana bu CD nin gerçeklefltirilmesini teklif etti inde, öncelikle hocam Pierre Sancan a konçertosunu kaydetmek suretiyle büyük sayg m yeniden dile getirmeyi düflündüm. Kay t ifli, çok uygun flartlarda, büyük bir konfor içinde nda gerçeklefltirildi. 32 Senfoni Orkestras eflli inde Piazzolla, Leblanc, Villoldo, Aieta, Plaza, Rodrigez gibi usta tangocular n eserlerini yorumlad. Orkestra konserde ayr ca, Bujor Hoinic in orkestra için yazd Tango for a Merry Widow adl eserinin ilk seslendiriliflini gerçeklefltirdi. Frans z müzik dergisi Diapason un genifl yer verdi i Sancan Tchaikovsky Concertos Pour Piano albümü, müzikal aç dan 5 diapason puan olan tam not ald. Derginin ünlü müzik elefltirmeni Jerome Bastianelli nin albüm ile ilgili de erlendirmeleri ise flöyle: Collard n yorumu, ustas Sancan a güzel bir takdimde bulunan kesin bir üslubu tafl yor. na gelince, bu dokunakl lirizm için eksiksiz olarak coflmakta ve ustaca ifllenmifl bir diskografik girifle muvaffak olmakta Albüm, bir Türk orkestras n n uluslararas bir flirket taraf ndan sat fla sunulan ilk kayd olma özelli ini tafl yor.

3 120 y l sonra yeniden, yeni bir Tolstoy 1877 Anna Karanina - Leo TOLSTOY 1997 White Russian - Viktoria TOLSTOY Üç kuflak öncesinden beri varl kl, toprak sahibi bir aileden gelen, büyük büyük dedesi Leo Tolstoy olan Victoria Tolstoy, Anna Karanina dan cümlelerle büyümüfl. Belki de kendisinden en az beklenen fleyi yap yor flimdi: caz müzi i. nda Shining on You albümüyle ilk kez Türk dinleyicisiyle buluflan Viktoria Tolstoy, bayan caz vokalistlerinin baflar l temsilcilerinden. Tolstoy 1996 da ilk albümünü ç kararak bafllad kariyerini, bu y l Esbjörn Svensson, Toots Thielemans ve Nils Landgren gibi devlerle birlikte ç kard beflinci albümü Shining on You ile sürdüyor. Henüz 29 yafl nda olmas na ra men caz dünyas nda çoktan kendini kan tlam fl olan sveç caz n n önde gelen vokalisti, do al yetene i ve coflkulu sesiyle büyük ilgiyle karfl land. Handel with Care Modern çalg larla Barok müzi i yorumlamak amac yla kurulmufl Handel with Care oda müzi i toplulu u nda bir konser verdi. Ethem Emre Tamer (keman), Michael Schubert (obua), Friederike Eisenberg (viyolonsel), Toshinori Ozaki (lavta) ve Michael Zapf tan (çembalo) oluflan kentet, konserde Rönesans ve Barok dönemi müziklerinden örnekler sundu öncesinin klasik sesini duyuran Handel with Care, Handel, Marais, Quantz, Duphly, Telemann, Caldara, Corelli ve Buxtehude un yap tlar n yorumlad. Darmstadt Devlet Orkestras üyelerinden oluflan Handel with Care üyeleri amaçlar n flöyle aç kl yorlar: 1999 y l nda, orkestram z n senfoni konserleri ve opera temsillerinin yo un temposu içinde, akl m za bir Barok toplulu u kurma fikri geldi. Mesleki dostlu umuzu oda müzi i yaparak pekifltirmek hevesiyle, nota kütüphanelerimizde tozlanmaya yüz tutan, eski, ama yaflam ve duygu dolu Barok müzi ini canland rmak istedik. Toplulu un amac, modern çalg larla Barok müzik yorumlamak. Keman, obua, viyolonsel, lavta ve çembalodan oluflan toplulu u Bilkent Senfoni den yeni kay tlar 40 aflk n albümü bulunan, yeni kay t projeleriyle müzik dünyas na katk lar n sürdürüyor. Bilkent Müzik Prodüksiyon (BMP) ile, yap mlar n kendisi üreten ve piyasaya süren ülkemizdeki tek orkestra olan Bilkent Senfoni, özenle yapt stüdyo kay tlar ile sanatseverlere konser salonu d fl ndaki mekanlarda da hitap ediyor. n n geçti imiz günlerde Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetiminde gerçeklefltirdi i stüdyo kay tlar 2005 y l nda dinleyicilerin be enisine sunulacak. Kay tlar yurt d fl ndan davet edilen dünyaca ünlü firmalar n tonmaister ve sanat yönetmenleri taraf ndan titizlikle gerçeklefltirildi. dil Biret, Liszt in 1. ve 2. Piyano Konçertolar ile Tchaikovsky nin 1. ve 2. Piyano Konçertolar n yorumlad. Gülsin Onay, Rahmaninof un 2. ve 3. Piyano Konçertosu nu seslendirdi. 33 Handel with Care, yani Özen ile Handel diye adland rd k. 17. Yüzy l müzi inin derinli i, duygusu, heyecan, zarifli i ve disiplini bizi çok etkiliyor. Amac m z bu etkileflimi dinleyicimize t n dili ile, dramatik, güzel, esprili ve gizemli bir biçimde sunmak. Enrique Batiz ve Mark Zeltser den muhteflem konser n n 11 Aral k konserini, Latin Amerika n n en ünlü orkestra fleflerinden biri olan Enrique Batiz yönetti. Konserin solisti, ünlü Rus piyanist Mark Zeltser di. Solist, Prokofyef in Op. 16, Sol minör 2. Piyano Konçertosu nu yorumlad. Bilkent Senfoni Orkestras, konserin ikinci yar s nda Tchaikovsky nin Op. 29, Re Majör 3. Senfoni sini seslendirdi.

4 UNICEF Konserleri, sezonunda UNICEF Türkiye Milli Komitesi yarar na bir dizi konser veriyor. Bu konserlerin tüm geliri UNICEF in projelerine aktar l yor. Konserlerden ilki 26 Ekim 2004 günü gerçeklefltirildi. Faz l Say ve ö rencilerinin solist olarak kat ld konserde n Ifl n Metin ve brahim Yaz c yönetti. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi ö retim üyesi olan Faz l Say, konserde Beethoven n 3. Piyano Konçertosu nu seslendirdi. Say n yetenekli ö rencileri Emrecan Yavuz, Beste Ayd n ve Ça dafl Dönmezer, Saint - Saens, Mozart ve Liszt in konçertolar n yorumlad lar. Genifl oktavl sesi ile sopranodan basa tüm ses renklerine sahip olan Cem Adrian ise konsere kendi besteleri ile kat ld. n n UNICEF Konserleri nin ikincisi 3 Kas m 2004 günü gerçeklefltirildi. fief Ifl n Metin yönetimindeki konserde, piyanist Emre fien Tchaikovsky nin Op. 23, Si bemol minör, 1. Piyano Konçertosu nu seslendirdi. talyan bas n nda piyanonun hem mele i hem fleytan olarak nitelendirilen Emre fien, orkestra ile uyumu, üstün tekni i ve baflar l performans ile mükemmel bir Tchaikovsky yorumu sundu. UNICEF Konserleri nin üçüncü ve dördüncüsünü ise Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras verdi. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi ö rencilerinden oluflan orkestray, flef Hakan Kalkan yönetti. 24 Kas m 2004 tarihli konser Ö retmenler Günü nedeniyle gerçeklefltirildi. Piyanist Selin fiekeramber Chopin in Op. 21, Fa minör 2. Piyano Konçertosu nu seslendirdi. Orkestra, konserin ikinci yar s nda Dvorak n Yeni Dünyadan bafll kl Op. 95, Mi minör 9. Senfoni sini sundu. 27 Aral k 2004 tarihli dördüncü konserin solistleri Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi nin baflar l ö rencileriydi. Cem Önertürk (flüt) Bizet nin Carmen Fantaisie sini, Sezgi Sezen Özden (trompet) Arutunian n Trompet Konçertosu nu, Burak Noyan (kontrbas) Koussevitzky nin Kontrbas Konçertosu nu seslendirdi. Yurt d fl nda da baflar l konserler veren ve iki CD kayd bulunan Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras, profesyonel orkestralar aratmayan performans yla bu konserlerde de dinleyiciyi büyüledi. UNICEF yarar na düzenlenen di er konserlerin tarihleri ise 28 fiubat 2005, 31 Mart 2005 ve 12 Haziran Bilkent Senfoni klasik müzi in devlerini yorumlad : J.S. Bach, Haydn ve Mozart, 18 Aral k Cumartesi günü gerçeklefltirdi i konserde, yenilikçi ad mlar yla klasik dönemi flekillendirmifl dahi bestecilerin eserlerini yorumlad. Konserde, Barok müzi in son temsilcisi ve ön - klasisizmin kurucusu J.S. Bach n ünlü BWV. 1048, Sol Majör 3. Brandenburg Konçertosu, J. Haydn n Do Majör Obua Konçertosu ve Avrupa senfonik müzi inin gelifliminde yeni bir dönem açan Mozart n en önemli senfonilerinden KV. 551, Do Majör 41. Jüpiter Senfonisi seslendirildi. Orkestray Litvanya Devlet Senfoni Orkestras n n daimi flefi Jouzas Domarkas yönetti. Konsere Romen obua sanatç s Adrian Petrescu solist olarak kat ld.

5 dil Biret Bilkent Senfoni nin konu uydu dil Biret geçti imiz aylarda Bilkent Senfoni Orkestras n n konu u olarak iki konser verdi. lk konserinde Biret, Tchaikovsky nin Op. 44, Sol Majör 2. Piyano Konçertosu nu seslendirdi. Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestras, konserin ikinci yar s nda Tchaikovsky nin Op. 66 Uyuyan Güzel Süiti ni yorumlad. dil Biret, Emil Tabakov yönetimindeki eflli inde verdi i ikinci konserde ise Tchaikovsky nin Op. 23, Si bemol minör 1. Piyano Konçertosu nu yorumlad. Gençlik Korosu na bir ödül daha Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi ö rencilerinden oluflan Bilkent Gençlik Korosu Yunanistan da kazand Preveze Uluslararas Koro Yar flmas nda ald alt n madalyan n ard ndan, Fransa da düzenlenen yar flmadan da ödülle döndü. Fransa n n Tours flehrinde gerçekleflen 33. Florilege Vocal de Tours Uluslararas Koro Yar flmas nda ikincilik ödülünü alan koromuz, seslendirdi i eserlerle, sadece 4 bin kiflilik seyirciyi büyülemekle kalmad, ayn zamanda 12 kifliden oluflan uluslararas jüri taraf ndan zengin ve dinamik olarak nitelendirildi. Bilkent Gençlik Korosu 18 ülkeden 20 koronun kat ld 33. Florilege Vocal de Tours a, 2003 y l nda Preveze Koro Yar flmas nda ald birincilik ödülü nedeniyle davet edilmiflti. Fransa da kazand klar baflar sayesinde bu y l içinde Belçika da düzenlenecek Uluslararas Flaanders Koro Yar flmas na da davet edilen Bilkent Gençlik Korosu ayr ca Institut Europeen de Choral ve A Chant Coeur Joie festivallerine de konuk olacak. Ulvi Cemal Erkin albümü ç kt n n Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetiminde kaydetti i, Cumhuriyet Türkiyesi nin ilk bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin in eserlerinden oluflan albümü ç kt. Ünlü Frans z piyanist Jean Philippe Collard n, Ulvi Cemal Erkin in Piyano Konçertosu nu yorumlad albümde ayr ca bestecinin Köçekçe ve 1. Senfoni eserleri yer al yor y ll k amatör orkestra Baflkent Oda Orkestras, kuruluflunun 40. y ldönümü nedeniyle Bilkent Konser Salonu nda bir konser verdi. Bujor Hoinic in yönetti i konserin solistleri Terci - Korad Gitar kilisi ydi. Kürflad Terci ve Ka an Korad dan oluflan ikili, konserde Vivaldi nin Op. 3, La minör Concerto Grosso sunu yorumlad. Eserin iki gitar ve orkestra için düzenlemesi Ka an Korad taraf ndan yap lm flt. Baflkent Oda Orkestras, konserde ayr ca J. S. Bach n Aria s n, W. A. Mozart n KV. 136, Re Majör Divertimento sunu ve Bujor Hoinic in orkestran n 40. y l nedeniyle yayl sazlar için yazd Divertimento adl eserini seslendirdi. Amatör müzisyenlerin birlikte müzik yapma ihtiyac n karfl lamak amac yla kurulan Baflkent Oda Orkestras, bu amac n gerçeklefltirmifl ve ücretsiz konserlerle genifl halk kitlelerine ulaflm flt r. Ülkemiz çoksesli müzi inde önemli bir yere sahip olan orkestra, özellikle genç yeteneklere destek olmak amac yla, onlar n ilk sahne performanslar n gerçeklefltirmelerine olanak tan maktad r. Bu konudaki önemli katk lar sayesinde, hem genç müzisyenlerin sanatseverlere tan t lmas, hem de gelecekte önemli kariyerler elde edecek bu yeteneklerin deneyim kazanmas sa lanmaktad r.

6 Bilkent Senfoni Orkestras 2005 Program 19 fiubat Cumartesi, 20:00 Joerg Faerber, flef Gülsin Onay, piyano Bilkent Gençlik Korosu Elena Puflkova, koro flefi W. A. Mozart / Figaro nun Dü ünü Uvertürü, KV. 492 W. A. Mozart / Do Maj. Piyano Konçertosu No. 21, KV. 467 W. A. Mozart / Missa Brevis, KV. 194 W. A. Mozart / Re min. Piyano Konçertosu No. 20, KV fiubat Cumartesi, 20:00 Gürer Aykal, flef Kristian Koev, flüt J. S. Bach / Do Maj. Süit No.1, BWV C. Reinecke / Flüt Konçertosu F. Schubert / Do Maj. Senfoni No. 9, D. 944 Büyük 5 Mart Cumartesi, 20:00 Emil Tabakov, flef Patricia Kopatchinskaja, keman 36 C. Debussy / Clair de lune C. Debussy / Petite Suite C. Debussy / La Mer M. Ravel / Pavane pour une infante défunte M. Ravel / Tzigane Keman ve Orkestra için Rapsodi M. Ravel / La Valse 12 Mart Cumartesi, 20:00 Klaus Weise, flef Vesselin Paraschkevov, keman L.van Beethoven / Re Maj. Keman Konçertosu, Op. 61 B. Bartok / Orkestra çin Konçerto 19 Mart Cumartesi, 20:00 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü ü Korosu Bujor Hoinic, flef Feryal Türko lu, soprano Ferda Yetifler, mezzo soprano Ayhan Ufltuk, tenor Tuncay Kurto lu, bas Sunay Muratov, koro flefi W. A. Mozart / Sol min. Senfoni No. 40, KV. 550 W. A. Mozart / Requiem, KV. 626

7 26 Mart Cumartesi, 20:00 Gürer Aykal, flef Suna Kan, keman W. A. Mozart / Idomeneo Uvertürü, KV. 367 U. C. Erkin / Keman Konçertosu R. Strauss / Der Rosencavalier Süit, Op Nisan Cumartesi, 20:00 Emil Tabakov, flef Gülsin Onay, piyano S.Rahmaninof / Re min. Piyano Konçertosu No. 3, Op. 30 E. Tabakov / Senfoni No. 7 hsan Do ramac ya ithafen 9 Nisan Cumartesi, 20:00 Howard Griffiths, flef Muhiddin Dürrüo lu Demiriz, piyano P.. Çaykovski / Le Voyévode Uvertürü, Op. 3 S. Prokofyef / Do Maj. Piyano Konçertosu No. 3, Op. 26 D. fiostakoviç / Si min. Senfoni No. 6, Op Haziran Cumartesi, 20:00 Aspendos 12. Uluslararas Aspendos Opera ve Bale Festivali Roma Opera ve Balesi. Stravinski / Petruflka. Stravinski / Ateflkuflu 13 Haziran Pazartesi, 20:00 Aya rini, stanbul 33. Uluslararas stanbul Müzik Festivali Emil Tabakov, flef Vadim Repin, keman P.. Çaykovski / Re Maj. Keman Konçertosu, Op. 35 S. Rahmaninof / Mi min. Senfoni No. 2, Op Nisan Cumartesi, 20:00 Francesco La Vecchia, flef György Sandor, piyano B. Bartok / Piyano Konçertosu No. 3 O. Respighi / Antik Dans ve Arya O. Respighi / Feste Romane (Roma Bayramlar ) 14 May s Cumartesi, 20:00 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü ü Korosu ve Solistleri Emil Tabakov, flef G. Puccini / Tosca 16 Nisan Cumartesi, 20:00 MEB fiura Salonu 22. Uluslararas Ankara Müzik Festivali Cemal Reflit Rey in An s na Ça dafl Türk Kompozitörleri Konseri Rengim Gökmen, flef 23 Nisan Cumartesi, 20:00 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram Konseri Ifl n Metin, flef Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Solistleri 37

8 s n f haberleri Bu sayfada yer almas n istedi iniz ifl, evlilik, ödül gibi haberlerinizi bize iletiniz. E-posta : 1995 Mustafa Kamil Akay - Turizm ve Otel flletmecili i Frans z Soka nda yeni bir mekan açt. Brassarie Levantine Cezayir Sok. 13, Beyo lu Tel : (212) Ifl k Örsel - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m 27 A ustos ta Can mir le evlendi ve zmir e yerleflti. Selman Güven - flletme 9 Temmuz 2004 tarihinde Linda Brown la zmir de evlendi Eren Saraçer - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Asl han K raç Saraçer (EL T 00) ve Eren Saraçer in 11 Ekim 2004 tarihinde bir k zlar oldu. Minik Begüm e sa l kl ve mutlu bir yaflam dileriz Tolunay Tomruk - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama fl Yaz l mc lar Birli i nin (BSA) Türkiye deki Genel Koordinatörü görevini yürütüyor. Tulga Aktaç - Büro Yönetimi ve Sekreterlik E itimi Ankara da T. C. Kamu hale Kurumu nda Özel Kalem Müdürü olarak çal fl yor. Bozkurt Y lmaz - flletme Nilüfer ve Bozkurt Y lmaz n k zlar oldu. Ela ya sa l kl ve mutlu bir ömür diliyoruz Nefle Çoruh - flletme stanbul da Koçbank A.fi. de Portföy Yöneticisi olarak çal fl yor Alparslan Eraslan - Elektrik Elektronik Mühendisli i Alpaslan ve efli Özlem in 13 May s 2004 tarihinde bir çocuklar oldu. Ömer Nurettin e sa l kl ve mutlu bir yaflam dileriz. brahim Okuyucu - Bilgisayar Mühendisli i 8 Ekim 2004 tarihinde üçüncü o lu Abdurrahim dünyaya geldi. Sa l k ve mutluluk diliyoruz. Mehmet Buldanl o lu - Büro Yönetimi ve Sekreterlik E itimi Hesmak n Türkiye distribütörlü ünü yürüttü ü Canon ürünlerinin Sat fl Direktörü olarak görev yap yor M. Korkut Yazan - flletme Korkut ve Zümray Yazan n 1 Eylül 2004 tarihinde bir çocuklar daha do du. Minik Kortay a sa l kl ve uzun bir ömür dileriz. 38 Tu rul Koç - ktisat rem lkdogan Koç (IR 98) ve Tu rul Koç un 16 Ekim 2004 tarihinde Ekim ad n verdikleri k zlar dünyaya geldi. rem ve Tu rul u kutlar, minik Ekim e sa l kl ve mutlu bir ömür dileriz Halil Yavuz - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Didem Aksoy la evlendi. fiu anda fiekerbank Tekirda fiubesi nde Müdür Yard mc s olarak görev yap yor. Halil Yavuz s n f arkadafllar yla haberleflmeyi bekliyor. As m Çifter - ktisat 18 A ustos 2004 tarihinde 2000 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu Peren Tural ile evlendi. Sinem Genç - ktisat HRM nsan Kaynaklar fiirketi nde Uzman olarak çal fl yor. Berna Dinçer Keleflo lu - Büro Yönetimi Berna ve Eren Keleflo lu nun çocuklar oldu. Bora ya mutlu ve sa l kl bir ömür dileriz. Sarp Kural - Uluslararas liflkiler Avea da letiflim ve Özel Projeler Direktörlü ü Reklam Departman nda Kas m 2004 te Uzman olarak göreve bafllad.

9 Ebru Ercan Ediz - Büro Yönetimi Ebru ve Özgen Ediz in 14 Aral k 2004 tarihinde bir çocuklar oldu. Minik Baran a sa l kl ve mutlu bir yaflam dileriz. Ayça Erkun Osunluk - Bilgisayar Mühendisli i Ayça ve brahim Osunluk un (CS 97) 17 Kas m 2004 tarihinde bir çocuklar oldu. Minik Selin e sa l kl ve mutlu bir yaflam dileriz Banu Tiryakio lu - Turizm ve Otel flletmecili i 23 May s 2004 tarihinde Cenk Taykara yla evlendi. Zülfükar Güçlü - Uluslararas liflkiler EDA Housewares firmas nda hracat ve thalat Müdürü olarak çal fl yor ve mezun oldu u dönemdeki arkadafllar yla haberleflmek istiyor. Tel: (212) Faks: (212) E - posta: Cem K z lda - Turizmde Bilgisayar Teknolojisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne ba l TOBB - NET te Yaz l m Mühendisi olarak çal fl yor. Cem K z lda, 24 Ekim 2003 te 1999 Turizm ve Otel flletmecili i mezunu Göknur Dara yla evlendi Doruk Özkaya - flletme stanbul da fl Yat r m da Yat r m Dan flman olarak çal fl yor. Nur Kosova - ngiliz Dili ve Edebiyat 2 Temmuz 2004 tarihinde Tar k Eryalç n la evlendi. Simla fiirin - ngiliz Dili ve Edebiyat 2002 Ekonomi mezunu Ali Sinan Göksel le evlendi. Seda Akman - Bankac l k ve Finans 1998 Uluslararas liflkiler mezunu Sertan Eratay la evlendi. Bo aç Cicio lu - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi K v lc m Aytemiz le evlendi. rem Güner - Bankac l k ve Finans stanbul da Mustafa Orhan la evlendi. Ali Volkan Aksu - flletme Feyzan fller le evlendi. Özlem Kayserilio lu - Turizm ve Otel flletmecili i 24 Eylül 2004 tarihinde evlendi Burak Tokcan - Uluslararas lflkiler Marmaris Sanat Gemisi projesi çerçevesinde bu y l ilk kez düzenlenen yar flmada birincilik ödülü ki Gül Aras nda fiiir adl fliiriyle Burak Tokcan a verildi. Burçay Ayd n - Muhasebe 2000 ç Mimarl k ve Çevre Tasar m mezunu Özlem Saatç lar la evlendi. Funda Çelikel - flletme 27 A ustos 2004 tarihinde Marcus Esser le evlendi. Serpil Demirci - Ticaret ve Yönetim 2002 Ticaret ve Yönetim mezunu Alper Genç le evlendi. P nar Arabac ve Serkan Yükselir - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri 23 May s 2004 tarihinde evlendiler. Emrah Bar nd r r - Uluslararas liflkiler 6 Kas m 2004 te Ankara da Hacer fien le evlendi Mustafa Kul - Ekonomi Petrol Ofisi nde Saha Müdürü olarak çal fl yor. Mehmet Levend Özçelik - Amerikan Kültürü ve Edebiyat Mersin de Özel Mersin deal Yabanc Dil Kursu nu açarak e itimci oldu. Haziran 2004 tarihinde Güzin Ayan la niflanland. Meral Erkanar - ngiliz Dili ve Edebiyat stanbul da özel bir lisede ngilizce Ö retmeni olarak çal fl yor Okan Ertem - flletme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Piyasalar Genel Müdürlü ü nde Uzman Yard mc s olarak çal fl yor. Erkan Kadero lu - Uluslararas liflkiler Ege Ordusu Narl dere Askeri stihbarat Bölü ü nde piyade çavufl olarak askerlik görevini yap yor Talayman Bulak - Turizm ve Otelcilik Antalya Belek te bulunan Atlantis Otel de Alakart Salonlar Genel Aflç s olarak görev yap yor.

10 bilmed den haberler Y k lmayacak köprüler ar yoruz!.. Bir ço unuzun duydu u SINIF BAfiKANLARI projemiz olanca h z yla sürüyor... Burada, B LMED S n f Baflkanlar m z n listesini veriyoruz. Kendilerine e- posta ile ulaflabilir ve iletiflim bilgilerinizi paylaflabilir, ayr ca s n f baflkanlar n n öz geçmifllerine ve foto raflar na ulaflabilirsiniz. Her mezuniyet y l na ait en az bir gönüllü kifliyi s n f baflkan olarak saptayarak, kendisinden, ilgili bölümün mezunlar na ulaflabilmek için gerekli iletiflim bilgileri toplamas n ve bu bilgileri Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne i (B LMED) ile paylaflmas n, böylece S n f Baflkan m z n, B LMED ile kendi s n f n n aras nda bir köprü oluflturmas n istiyoruz. B LMED, belki de y llarca sürecek bu iliflki için sa lam köprüler, yani s n f baflkanlar ar yor. Siz de B LMED e baflvuruda bulunabilir ve kendi s n f n z n baflkan olabilirsiniz. B LMED ad na S n f Baflkanlar Proje Sorumlular M. Korkut YAZAN (MAN 94) Sibel KORAL (IE 97) ACC 2000 rem Güner AMER 2002 Levent Özçelik BF 2000 rem Güner BM 2001 Beste De er BMS 1994 Dilcan K r BMS 1995 Fulya fientürk CAA 1999 Berfu Konakç COMD 2002 Gizem Alagöz CTP 2001 Müge Erinanç CTP 1992 Özgür Esen CTT / CTIS 2003 Müge Erinanç CTT / CTIS 2001 Ece Kaya CTT / CTIS 2000 Aymin Yeflne Savafl CTT / CTIS 1998 Kubilay Eler ECON 2000 Ayfle Hande Solak ECON 1999 Gülengül Gülçin Altemur ECON 1992 Seyit Erkunt EE 2002 Oral Gurel ELIT 2000 Simla fiirin ETS 1998 Tu çe Korhan IE 2000 Serkan Nalbant IE 1997 Sibel Koral IR 2001 Mehmet Güleli IR 1999 Nilüfer Mavi IR 1998 Özge Tansöker IR 1992 Mahmut fiener MAN 2000 Ifl l Tu rul MAN 1999 Murat Erdor MAN 1998 Zehra Dönmez MAN 1995 M. Korkut Yazan MAN 1991 Argun Kancal MBA 2003 Hakan fiahin MBA 2000 Ayfle Köksal MBA 1997 Ahmet Serdar Ayd n MBA 1996 Yasemin Cankat POLS 1999 fakat Özkaraca THM 2002 Gözde Güldöflüren THM 1999 Elif Tanr över THM 1998 Asl han Yazan TRIN 1999 Neyran fien 40

11 bilmed den duyuru Akflam Gazetesi nde Büyük Ortado u Projesi organizasyonu Akflam Gazetesi nin Ev Sahipli i nde Büyük Ortado u Projesi ni (BOP) tart flt Mezunlar m z n e-posta grubunda yo un olarak tart flt ve Akflam Gazetesi yazarlar n n de erlendirmelerine at fta bulunulan Büyük Ortado u Projesi konulu organizasyonda yönetim kurulu üyeleriyle Akflam Gazetesi yönetiminin konu uyduk. AKfiAM Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Bilkent ve Ögrenciler ile ilgili güncel haber ve etkinlikleri adresinden takip edebilirsiniz. Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu BiLMED Telefon: (312) Faks: (312) E-posta: Genel Tart flma ve letiflim Grubumuz Amerika ve Kanada Tart flma ve letiflim Grubumuz Avrupa Tart flma ve letiflim Grubumuz Bursa Tart flma ve letiflim Grubumuz zmir Tart flma ve letiflim Grubumuz Nurcan Akad, yazarlar emekli Orgeneral Kemal Yavuz ve Serdar Turgut la önce karfl lama kokteylinde ve sonra da yemekte bir araya gelerek tart flmalara yol açan ABD nin Büyük Ortado u Projesi yle ilgili de erlendirmelerde bulunduk. Emekli Orgeneral Kemal Yavuz, matematiksel verilerle, ABD nin a rl kl olarak ekonomik ve siyasi ç karlar için askeri yönden harekete geçti i Irak ta kuma sapland ve BOP için manevra 41 kabiliyetini düflürdü ü de erlendirmesini yapt. Kat lan arkadafllar m za, bizleri misafir eden Akflam Gazetesi yönetimine ve her geçen gün bizleri ne kadar baflar l flekilde yetifltirdi ini biraz daha iyi anlad m z üniversitemize tekrar teflekkür ediyoruz. Sarp Kural Bilkent Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Üyesi

12 Çok De erli Mezunumuz, Bizimle iletifliminizi devam ettirmek, sizin için yay nlad m z Dergi Bilkent gibi yay nlara eriflebilmek istiyorsan z adres de iflikli inizde bizimle temasa geçmenizi rica ediyoruz. Bu nedenle derginin içinde yer alan formun mezun kimlik kart n n süresi dolan ya da mezun kimlik kart olmayan mezunlar m z taraf ndan doldurularak, 2 adet vesikal k foto raf ile birlikte posta yoluyla taraf m za geri gönderilmesini rica ediyoruz. Lütfen Üniversiteniz ile iletifliminizi sürdürünüz En içten dileklerimizle, Bilkent Üniversitesi Ö renci Dekanl Mezunlar Ofisi letiflim Adresi : Bilkent Üniversitesi Ö renci Dekanl Mezunlar Ofisi Bilkent Ankara Tel : (312) Faks : (312) E-posta : Dear Bilkent Alumnus, If you wish to keep in touch with us and to have access to Bilkent publications such as Bilkent Dergi, let us know when there is a change in your address. Please, fill out the alumnus identification form provided inside this magazine if the date of your identification card has expired, or if you do not hold an alumnus identification card, and send it back to us with two passport photographs. Please keep in touch with your university... Best Wishes, Alumni Office Dean of Students Office Bilkent University Bilkent, Ankara Turkey Phone : +90 (312) Fax : +90 (312)

13 B LKENT ÜN VERS TES MEZUNLAR OF S B LG FORMU Baflvuru Tarihi Mezun No. FOTO GSM Unvan K ( ) E ( ) Cinsiyet Girifli Yapan ( ) Bilgi Girifl Tarihi.../.../ Kart ulafl m flekli Posta ( ) Elden ( ) Tercih edilen iletiflim adresi Ev ( ) fl ( ) Ev Adresi Ev Tel Posta Kodu E - posta fiyer B LG LER Firma Ad Sektör Çal fl lan Bölüm fl Adresi fl Telefonu fl Faks Ad Soyad K zl k Soyad Do um Yeri Do um Tarihi Nüfus Kay t ( L) Uyru u 43 Gün... Ay... Y l... E T M B LG LER Bölüm Mezuniyet Y l Ön Lisans (2 y ll k) Lisans (4 y ll k) Yüksek Lisans Doktora Bu bölüm Mezunlar Ofisi taraf ndan doldurulacakt r. Lütfen formu eksiksiz ve okunakl doldurunuz.

14 Mezun Kimlik Kart sahibi olmak isteyen mezunlar m z: Mezun Kimlik Kart Formu doldurarak, Doldurduklar formlar 2 FOTO RAF ile birlikte Mezunlar Ofisi nde Filiz Güleryüz e ileterek kartlar n ücretsiz olarak alabilirler. Mezunlar Ofisi, Merkez Kampus ta Ö renci Konseyi binas ndad r. Mezun Kimlik Kart avantajlar : Hotel Bilkent, Ankara da %25 indirim, Rubi Otel, Alanya da nakit ödemede %10 indirim, Anemon Otel, zmir de nakit ödemede %50 indirim, Bodrum Eden Hotel de %20 indirim, Hyatt Regency, stanbul da özel indirim, Bosfor Turizm flletmecili i, Ankara ve stanbul da özel indirim, Busem Seyahat Acentas, Ankara da %5 indirim, Silver Seyahat Acentas, Ankara da %3 indirim, City Residence Hotel, Çankaya-Ankara da %15 indirim Larespark Hotel Lara, Antalya da %25 indirim, Dinler Hotel Ürgüp Otelleri nde %20 indirim, Meze Restaurant, G.O.P.-Ankara da %10 indirim, Pruva Cafe-Bar, Ankara da %10 indirim, Akay Brasserie Levantine, stanbul da %15 indirim, NG Bilgisayar, Ankara da %10 indirim, Sürsan Ahflap Metal Mobilya San. Tic. Ltd. fiti., Ankara da %5 indirim, Cafl Petrol San. Tic. fiti., fiaflmaz, Ankara %5 indirim, Levent Konfeksiyon, Ankara da %20 indirim, Akay Gelinlik, Erenköy, stanbul da %15 indirim, Meldi Yatc l k, Ankara da nakit ödemede %15 indirim, Marin Seyahat Turizm Ltd. fiti., Antalya da %20 indirim, Beyler Gümrük Müflavirli i, Nakliyat nfl. Tic., zmir de nakit ödemede %25 indirim, Academy International E itim Programlar nda %20 indirim, Geda E itim Dan flmanl nda %20 indirim, Universal Yurtd fl E itim Dan flmanl nda %15 indirim Westedu Uluslararas E itim Dan flmanl nda %10 indirim, CDS Yurtd fl E itim Dan flmanl nda özel indirim, sviçre Sigorta A.fi. Ankara da %5 indirim, Referans Sa l k Hiz. ( stanbul) mezunlar m za ve birinci derecede akrabalar n za nakit ödemede %10 indirim, Üniversite kampusuna giriflte kolayl k; arabas olan mezunlara ücretsiz mezun araç pulu, (Mezunlar m z araç pullar n Mezun Kimlik Kart, ehliyet ve ruhsatlar n göstererek Üniversitemiz Güvenlik Müdürlü ü nden alacaklard r.) fl ya da sektör de ifltirmek isteyenlere Kariyer Yönlendirme ve fle Yerlefltirme Merkezi nin servislerinden yararlanma olana, Bilkent Üniversitesi kütüphanesinden kitap almada kolayl k, Ücretsiz Dergi Bilkent aboneli i, Bilkent Üniversitesi Spor Merkezi ni (eski) kullanma imkan ve sizlere duyurulacak yeni avantajlar. Bilgi için: F L Z GÜLERYÜZ B LKENT ÜN VERS TES MEZUNLAR OF S, B LKENT - ANKARA TELEFON : (312) FAKS : (312) E-POSTA : 44

15

16

17

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Antik Tiyatro da başladı

Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Antik Tiyatro da başladı Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Antik Tiyatro da başladı 12. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Bodrum Antik Tiyatro da sanatseverlerle buluştu. 12 yıldır Bodrum un Gümüşlük beldesinde gerçekleştirilen

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928 D U Y U R U ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK OLUŞTURAN BÖLÜMLERİNİN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLAR İÇİN 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

senfoni den haberler bilkent Bilkent Senfoni Orkestras 23 Nisan Çocuk Bayram n ki Konserle Kutlad

senfoni den haberler bilkent Bilkent Senfoni Orkestras 23 Nisan Çocuk Bayram n ki Konserle Kutlad bilkent senfoni den haberler 23 Nisan Çocuk Bayram n ki Konserle Kutlad, Milli Egemenlik Haftas Etkinlikleri çerçevesinde, çocuklar ve gençlere yönelik iki konser gerçeklefltirdi. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri Adana Çimento Sanayii T.A.fi.'nin 50. kurulufl y l an s na Çukurova Devlet Senfoni Orkestras taraf ndan klasik müzik konseri verildi. 28 Ocak 2005 Cuma

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

bilkent senfoni'den haberler

bilkent senfoni'den haberler bilkent senfoni'den haberler 2006 ya Vals ve Kemanla Merhaba Bilkent Senfoni Orkestras (BSO), geleneksel yeni y l konserini 25 Aral k 2005 te verdi. BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetimindeki konsere,

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI 1- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü ne 2016-2017 eğitim-öğretim

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 2013-2014 Sanat Sezonu Konser Programı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 2013-2014 Sanat Sezonu Konser Programı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 2013-2014 Sanat Sezonu Konser Programı 05 Aralık 2013 Stanislav Ushev Mario Hossen "Keman" Program: Niccolo Paganını Keman Konçertosu No.2 Manuel De Falla Üç Köşeli

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014 2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları Doktora Programları ANABİLİM DALI TÜRÜ / DERECE TC

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi Finansal Planlama Yönetim Teknikleri Eğitimi 19 Haziran 2009 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirlik Merkezi 09.00-09.30 Kayıt 9.30-11.00 Finansal piyasalar, şirket evlilikleri büyürken kurumsallaşmanın önemi

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com

Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com 1972 Bursa doğumlu olan Öğretim Görevlisi Z.Göknur Kara 1993 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü nden

Detaylı

bilkent senfoni'den haberler

bilkent senfoni'den haberler bilkent senfoni'den haberler Türkiye den Ian Anderson Geçti Efsanevi rock grubu Jethro Tull un kurucusu, flütçüsü ve vokalisti Ian Anderson ile orkestras, John O Hara yönetiminde Bilkent Gençlik Senfoni

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK 18-20 Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z,

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :18/02/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/04 Enstitü Yönetim Kurulu 18/02/2015 ÇarĢamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP NTRATORAS K TÜMÖRLER 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN GAZİANTEP Hotel De erli Meslektafllar m, Akci er Kanserleri Derne i olarak Anadolumuzun güzide flehirlerinde bilimsel toplant lar düzenlemek

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Bankac l k ve Finans Bölümü ndeki e itimini 2002 de tamamlayan Ifl lay Bardak, Peppers & Rogers da dan flman. Ifl lay Bardak,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

07 EKİM 2011 AÇILIŞ KONSERİ ANKARA DEVLET ÇOK SESLİ MÜZİK KOROSU L. BACALOV TANGO MISSA A. COPLAND FANFARE FOR A COMMON MAN

07 EKİM 2011 AÇILIŞ KONSERİ ANKARA DEVLET ÇOK SESLİ MÜZİK KOROSU L. BACALOV TANGO MISSA A. COPLAND FANFARE FOR A COMMON MAN İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI 2011-2012 SANAT SEZONU PERİYODİK KONSER PROGRAMI KONSER TARİHİ 06 EKİM 2011 GALA KONSERİ 07 EKİM 2011 AÇILIŞ KONSERİ : AYA İRİNİ : ANDREW GREENWOOD : BURAK BİLGİLİ (BAS

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 25/11/2015 tarih

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 25/11/2015 tarih 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 25/11/2015 tarih ve 64968 sayılı yazısı gereği 2015-2016 Eğitim- Öğretim

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Arş. Gör Grafik Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1998-2002. Yrd. Doç Grafik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi M.Y.

Arş. Gör Grafik Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1998-2002. Yrd. Doç Grafik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi M.Y. 1. Adı Soyadı: Ali Kılıç 2. Doğum Tarihi: 01.07.1968 3. Ünvanı: Yrd.Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Gazi Üniversitesi 1993 Y. Lisans Grafik Tasarım Long Island

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 2012-2013 AKADEMİK YILI 15 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN 17 EYLÜL 2012 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. MÜZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI A)

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 3 Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Öğrencilerimiz AB Üyesi Bulgaristan da bölümlerine göre yılda 3.500 Euro ödeyerek

Öğrencilerimiz AB Üyesi Bulgaristan da bölümlerine göre yılda 3.500 Euro ödeyerek BALKAN UNIVERSITY GROUP Balkan University Group, LYS puanına bakılmaksızın istediğiniz bölümü Tıp Fakülteleri de dahil olmak üzere Avrupa Birliği Üyesi Bulgaristan da okuma fırsatı sunmaktadır. Öğrencilerimiz

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Veli-Öğretmen Görüşmeleri

Veli-Öğretmen Görüşmeleri Veli-Öğretmen Görüşmeleri Sayın Velilerimiz, 2015-2016 öğretim yılı Veli-Öğretmen Görüşmeleri (ilkokulortaokul-lise), 1.dönem sonu çalışmaları nedeniyle 18-22 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılamayacaktır.

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

26 Eylül 2014 Açılış Konseri 20:30 Muratpaşa Kent Meydanı

26 Eylül 2014 Açılış Konseri 20:30 Muratpaşa Kent Meydanı 20142015 26 Eylül 2014 Açılış Konseri 20:30 Muratpaşa Kent Meydanı Şef Antonio Pirolli Soprano Nurdan Küçükekmekçi Aydın Tenor Göksay Yaran Bariton Serhat Konukman Vincenzo Bellini, Giacomo Puccini, Jules

Detaylı

EMİNE ALIŞIK 2 Eylül - 14 Eylül tarihleri arasında MOR SANAT GALERİSİNDE

EMİNE ALIŞIK 2 Eylül - 14 Eylül tarihleri arasında MOR SANAT GALERİSİNDE EMİNE ALIŞIK 2 Eylül - 14 Eylül tarihleri arasında MOR SANAT GALERİSİNDE Sanatçı, Emine Alışık ın sergi açılışı 2 Eylül tarihinde saat 18:00 de Mor sanat galerisinde. Emine Alışık, eğitimini Ayvalık ta

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Ya y n c l k ta ilk le re im za at ma y bir ge le nek hâ li ne ge tir mifl olan Mor pa, bir yıl önce okul ön ce si ya y n c l n da gel mifl ol du u son nok ta olan Morpa

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı