T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 59 NUMBER: 2010/4 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...61 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI...125

8 690 B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...148

9 000 GENEL KONULAR 010 B BL YOGRAFYA Çavufllu, Mehmet Ali - Cihan Karakuzu - Suhap fiahin. Parçac k Sürü Optimizasyonu Algoritmas ile Yapay Sinir A E itiminin FPGA Üzerinde Donan msal Gerçeklenmesi. Politeknik Dergisi 13(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 8 370, , 000 Demirel, Neslihan - Selma Gürler. Klinik Çal flmalarda Örneklem Geniflli inin Belirlenmesine Pratik Yaklafl mlar. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 16(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000 Ayd n, Ayhan - Coflkun Erda - Y lmaz Sar er. A Comparison of Articles Published in the Field of Educational Administration in Terms of Topics, Methodologies and Results. E itim Araflt rmalar 10(39) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Goitein, S. D. Akdeniz Sosyal Tarihinin Bir Kayna Olarak Kahire Genize Vesikalar. Çevirenler: Altan Çetin, Murat Keçifl, Belleten 74(269) , ss SA , 020 Kumral, Orhan. Nitel Çal flmalarda Odak Grup Görüflmesi. Ça dafl E itim 35(374) , ss. 050 GENEL SÜREL Türkçe ve ng. özet. YAYINLAR VE D Z NLER 1976 SA , 000 Argunflah, Hülya. Türk Dili fiengel, Erhan - M. Yaflar Özden. The Effects of Computer Simulated Experiments on High School Students' Understanding of the Displacement and Velocity Concepts. E itim Araflt rmalar 10(39) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 000 Dergisinde Yay mlanan Mektuplar Üzerine. Türk Dili 98(700/Özel say ) , ss. 810, (1) Vural, Y lmaz - fieref Sa ro lu. Veritaban Yönetim Sistemleri Güvenli i: Tehditler ve Korunma Yöntemleri. Politeknik Dergisi 13(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 050 Cantek, Levent. Yusuf Ziya'n n Akbaba Mizah Dergisi. Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (10) 2010, ss. ng. özet SB , 050 Demir, Ayfle. Türk Dili Dergisinde Çevirinin Serüveni. Türk Dili 98(700/Özel say ) , ss. 1

10 Demir, Nurettin. Türk Dili Dergisi ve Söz Dizimi Yaz lar. Türk Dili 98(700/Özel say ) , ss. 410, SA 61, 050, 920 Demir, Sema Aslan. Türk Dili Dergisinde Dil Bilimi Yaz lar Üzerine Bir De erlendirme. Türk Dili 98(700/Özel say ) , ss. 400, , 050 Do an, Âbide. Türk Dili Dergisinin Türk Öykücülü ündeki Yeri. Türk Dili 98(700/Özel say ) , ss. 810, , 050 hsan Do ramac : The Turkish Journal of Pediatrics Mourns the Loss of its Founder. The Turkish Journal of Pediatrics 52(2) , ss. Kurt, Yasemin Dinç. Türk Dili Dergisi ve Deneme Türü. Türk Dili 98(700/Özel say ) , ss. Küpçük, Selçuk. Rûzigâr Edebiyat Dergisi. Ayraç (7) , ss SB (1) Özyetgin, A. Melek. Türk Dili Dergisinde Atatürk. Türk Dili 98(700/Özel say ) , ss. Durmufl, Tuba Ifl nsu. Türk Dili Dergisi Penceresinden 1950'lerden Günümüze Divan Edebiyat na Bak fl. Türk Dili 98(700/Özel say ) , ss , 410, , 810 The Status of Research in Ertüm, Ayda - Elif Karakufl. Özel Bir Dergiden Özel Say lar. Türk Dili 98(700/Özel say ) , ss. 410, 050 Gülsevin, Gürer. Bilimsel Tart flma Tipleri ve Türk Dili Dergisindeki Dil Tart flmalar. Türk Dili 98(700/Özel say ) , ss. 410, 050 Güner, Galip. Türk Dili Dergisinde Türkçenin Kaynak Eserleri Hakk nda Yay mlanm fl Yaz lar Üzerine. Türk Dili 98(700/Özel say ) , ss. 410, 050 Educational Administration: An Analysis of Educational Administration Journals, E itim Araflt rmalar 10(39) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 050 Terzi, Âdem. Türk Dili ve Yabanc Sözlere Karfl l klar. Türk Dili 98(700/Özel say ) , ss. 410, (2) Thomas P. F. Hoving Çeviren: Gül Do an, rh+artmagazine (70) , ss SB , 920 2

11 Zülfikar, Hamza. Terim Konulu Yaz lar yla Türk Dili Dergisi. Türk Dili 98(700/Özel say ) , ss. 410, 050 K s kl, Emine. Harf nk lab 'n n Türk ve Dünya Bas n ndaki Yank lar. Erdem (56) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070 Zülfikar, Hayal. Türk Dili Dergisinde Küçükk l nç, smail. 27 May s ve Yay mlanan Kutlama Mesajlar. Türk Bas n. Türkiye Günlü ü (101) Dili 98(700/Özel say ) , 2010, ss ss SB , , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Bozo, Elif Gamze. Yaflayan Bir Tarih: Tahtac Aleviler. Evrensel Kültür (220) , ss. Sürmeli, Serpil. fiehzadebafl Karakolu Bask n ve Olay Mahalline Giren lk Gazete Tevhid-i Efkâr. Atatürk Yolu Dergisi 12(45) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Akal n, fiükrü Halûk. Bir Tarih: Birinci Say s ndan Yedi Yüzüncü Say s na Türk Dili. Türk Dili 98(700/Özel say ) , ss. 410, (1) Bali, R fat N. Mazide Kalm fl Üç Kitabevi Kanaat Kütüphanesi, Kohen Hemflireler ve Tünel Kitap Evi. Toplumsal Tarih (196) , ss SB Iss, Murat. Hürriyet Âfl Bir Osmanl -Kürt Ayd n Mevlanzâde R f'at Bey. Toplumsal Tarih (196) , ss SB , 070, (1) Utku, Ali. Felsefe Tarihçili imizin nflas : Geç-Osmanl Felsefe Tarihi Çal flmalar na Elefltirel Bir Bak fl. Ayraç (7) , ss SB METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Ar c, Mustakim. bn Sînâc Felsefe Gelene inin Oluflumu ve Behmenyâr' n Felsefe Tasavvuru. Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 15(28) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 110 K l ç, Muhammet Fatih. bn Sînâ'n n Kelâmc lar n Hudûs Görüflüne Yöneltti i Elefltiriler. Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar

12 Dergisi 15(28) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Kaya, Alim - Di dem M. Siyez. KA-S Çocuk ve Ergenler için Empatik E ilim Ölçe i: Gelifltirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çal flmas. E itim ve Bilim 35(156) , ss. Türkçe ve ng. özet. 110 (1) Köktürk, Milay. Bilincin Sal n m Serüveni. Türk Yurdu 30(272) 1976 SA , ss. 150, SB Öksüz, Cumali - Sanem Uça. 110 (2) Özden, H. Ömer. [Ziyaettin Fahri F nd ko lu'nun "Estetik" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (7) , ss SB "Webquest" Kullan m na liflkin Alg Ölçe inin Gelifltirilmesi. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 43(1) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 150 Özyürek, Rag p. School Counseling 150 PS KOLOJ Practices in Turkish Universities: Recommendations for Counselor Demirbilek, Tunç. fl Baflar s n n Educators. E itim Araflt rmalar Anahtar : fl Mutlulu u. Sosyal 10(39) 2010, ss. Türkçe ve Güvenlik Dünyas Dergisi 13(66) ng. özet , ss SA SA , , 150 Ero lu, Feyzullah. Küresel Korku Kültürü ve Türkiye'deki zdüflümü. Türk Yurdu 30(272) , ss SB , (1) Gümüfl, Aynur Eren. The Construct 1976 SA 56 Validity, Reliability of Self-Perception 150, 370 Profile for Adolescents: Original Versus Revised Version. E itim Araflt rmalar 10(39) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA SA (4) Pehlivan, Zekai. Beden E itimi Ö retmen Adaylar n n Fiziksel Benlik Alg lar ve Ö retmenlik Mesle ine Yönelik Tutumlar n n Analizi. E itim ve Bilim 35(156) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (5) V c l, O uzhan. Jestleri Kullanmak Zekây Art r r m? Bilim ve Teknik 43(509) , 95. s. 150 (2) Yavuz, Hatice - Gülen Baran - Müdriye Y ld z B çakç. flitme Engelli ve flitme Engelli Olmayan 9-17 Yafl Hipnoz Nedir? Bilim ve Ütopya 16(190) , 71. s SC Grubundaki Çocuklar n Sosyal Uyumlar n n Karfl laflt r lmas.

13 Toplum ve Sosyal Hizmet 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , MANTIK Ç kar, Mehmet fiirin. Nahivciler ile Mant kç lar Aras ndaki Tart flmalar [Kitap Tan tma] Tan tan: Esra Koç, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 12(22) 2010, ss SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Ar c, Mustakim. bn Sînâc Felsefe Gelene inin Oluflumu ve Behmenyâr' n Felsefe Tasavvuru. Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 15(28) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 110 Kara, smail. "Unuttuklar n Hat rla!" fierh ve Hafliye Meselesine Dair Birkaç Not. Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 15(28) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Göz, Kemal. Toplum Bilimleri ve Özberk, Feyziye. Ulu Nutku: Bir Farabi. slâmî Araflt rmalar 21(1) Omzunda Felsefenin Güncelli i, 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Di erinde Genelli i. Bilim ve Ütopya 16(190) , ss SB SC , , (3) 170 (1) Türker-Küyel, Mübahat. Fârâbî et- Ormano lu, Burhan. Kamu Türkî "Devlet" Konusunu, Acaba Kendi Yönetimimizde Etik lke ve Kurallar n Bilgi Teorisine Ayk r Biçimde mi ncelemifltir? Erdem (56) 2010, Yerleflmesi ve Gözetimi. ller ve ss. Türkçe ve ng. özet. Belediyeler Dergisi ( ) , ss SA SB , Özatefl, Özge Sanem. Sosyal Hizmet Eti inin Felsefi Temelleri. Toplum ve Sosyal Hizmet 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Fazl o lu, hsan. stanbul'dan Varl k, Var-Olan ve Yokluk'a Kadîm Bir Nazar. Türkiye Günlü ü (101) 2010, ss SB

14 190 (2) 280 HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER Tozal, Yunus Emre. Yoklu a Baflkald r : Hakikatin draki [Emmanuel Levinas' n "Ölüm ve Zaman" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (7) , ss. Yalç n, Emruhan. II. Meflrutiyet 2009 SB D N 1988 SA , (1) Dhavamony, Mariasusai. Dinlerde Tanr Anlay fl. Çeviren: Fuat Ayd n, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 12(22) 2010, ss. Döneminde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Siyasî Faaliyetleri. Atatürk Yolu Dergisi 12(45) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) 2003 SA 61 Ayoub, Mahmoud. H ristiyan- 200 Müslüman Diyalo u: Hedefler ve Engeller. slâmî Araflt rmalar 21(1) 2010, 1-6. ss. Türkçe ve ng. özet. 200 (2) mamo lu, Abdulvahit. Baz Psikanalistlere Göre Rüyan n nsan Hayat ndaki Rolü. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 12(22) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA HIR ST YAN D NB L M Ayd n, Fuat. Maksimus the Confessor ve Diyotelit Kristolojisi. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 12(22) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 61, 230 fiermet, Berrin. nsan sa. rh+artmagazine (70) , ss SB , SB slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Adal o lu, Hasan Hüseyin. Hükümdarlar n El Kitaplar "Siyasetnâmeler" Bilim ve Ütopya 16(190) , ss SC , (2) Apak, Adem. Hz. Peygamber'in Efli Ümmü Habîbe (r.anha) Diyanet (232) , ss SC (3) Ayar, Talip. Hz. Peygamber ve Çocuk Sevgisi. Diyanet (232) , ss SC 6 297

15 Ayd n, M. fievki. Hz. Peygamber'in Kemal Atatürk. rh+artmagazine E itim(cili )ini Güncellemek. (70) , ss. Diyanet (232) , ss SB SC 6 297, , (9) 297 (4) Dûrî, Abdülaziz - Halil brahim Bafler, Hac Bayram. Serrâc' n Tasavvufa Yaklafl m : Bir slâm lmi Olarak Tasavvuf ya da F kh- Bât n. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 12(22) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Hançabay. slâm' n lk Y llar nda Horasan'da Vergi Sistemi. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 12(22) 2010, ss SA , SA (10) 297 Erginli, Zafer. slâm Medeniyetinin nsan Tasavvuru ve Tasavvuf Üzerine. slâmî Araflt rmalar 21(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (5) Bozo, Elif Gamze. Yaflayan Bir Tarih: Tahtac Aleviler. Evrensel Kültür (220) , ss SB SB , (11) Genç, Nurullah. [Hz. Peygamber, fiiir, Sanat ve Edebiyat Üzerine Söylefli] Diyanet (232) , ss. 297 (6) Bulut, Halil brahim. Kerbelâ'ya Kutsiyet Kazand rmada Dinî ve Siyasî Otoritelerin Rolü. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 12(22) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA Can, Burhanettin. Kuran Merkezli Bir E itim: nsan F trat n n htiyac Olan E itim. E itim Yaz lar (19) 2010, ss SB , (7) Demirci, Senai. "Kutlu Do um"un Hakk n Yememek için: Hucurât 7. Diyanet (232) , ss SC (8) Doyran, Y ld z. Alevi-Bektafli nanç Dünyas nda Üç Kutsal Erkek: Hz. Ali- Hünkâr Hac Bektafli Veli-Mustafa SC 6 297, (12) Günefl, Mehmet. Bir "Gül" Cemresi Bekliyoruz. Türk Yurdu 30(272) , ss SB (13) Kalay, fierafeddin. Ashâb- Suffe. E itim Yaz lar (19) 2010, ss SB , (14) Kara, smail. "Unuttuklar n Hat rla!" fierh ve Hafliye Meselesine Dair Birkaç Not. Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 15(28) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 180

16 297 (15) 297 (22) Karaman, Fikret. Teheccüt Namaz. Merto lu, M. Suat. "Do rudan Diyanet (232) , ss. Do ruya Kur'an'dan Al p lham ": 1969 SC 6 Kur'an'a Dönüfl'ten Kur'an slam 'na. 297 Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 15(28) 2010, ss. 297 (16) Türkçe ve ng. özet. Karatafl, Veli. Bilginin Kaynaklar 2000 SA 31 Meselesi. E itim Yaz lar (19) , ss SB (23) 297 Okuyucu, Nail. Mezhebe Karfl ctihad: fievkânî'nin ctihad Düflüncesi ve Mezhep Elefltirisi. 297 (17) Karsl, brahim Hilmi. Kur'an Bugün de nsan En Do ru Yola Ça rm yor mu? Diyanet (232) Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 15(28) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet , ss SA SC (18) 297 (24) Özafflar, M. Emin. Kur'an'la Keçe, Hüseyin. Mevlana'n n Yeniden Do umu. Atlas (205) , ss SB Yaflamak. Diyanet (232) , ss SC (25) 297 (19) Özcan, Hanifi. Türk Düflünce K l ç, Muhammet Fatih. bn Hayat nda Mâtüridîlik. Türkiye Sînâ'n n Kelâmc lar n Hudûs Günlü ü (101) 2010, ss. Görüflüne Yöneltti i Elefltiriler. Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar 1989 SB 149 Dergisi 15(28) 2010, ss. 297 Türkçe ve ng. özet SA , (20) K l ç, Sad k. Tarihin çine nmifl lahî Evrensel Mesaj: Kur'an. Diyanet (232) , 4-9. ss SC (21) Kirman, M. Ali. slamofobinin Kökenleri: Bat l m Do ulu mu? slâmî Araflt rmalar 21(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB (26) Öztürk, Mustafa. Kur'an' Kur'an ile Anlamak - mkânlar ve Sorunlar- Diyanet (232) , ss SC (27) fiahin, Selvigül Kando mufl. Peygamberler Dua Makam nda. E itim Yaz lar (19) 2010, ss SB Tansu, Feza. Devrân- Dervîflân 17. Yüzy lda Derlenen Bir lâhî.

17 Toplumsal Tarih (196) , ss SB , (2) Ayarc, Halit. Kad n Olmak 'Yazar' Olmak. Ayraç (7) , ss SB (28) 300, 810 Ünal,. Hakk. A r Emanet. Diyanet (232) , ss. 300 (3) 1969 SC 6 Aydo du, Cengiz. Türkiye'de Seçkin 297 Zümrenin De iflimine Dair Bir zah Denemesi. Türkiye Günlü ü (101) 2010, ss. 297 (29) Ünal,. Hakk. lk Muhatab n n 1989 SB 149 Dilinden Kur'an. Diyanet (232) , ss SC (4) 297 Ayhan, Mustafa. PKK ve Sempatizanlar. Türk Yurdu 30(272) 297 (30) Ünal, Mehmet. Kur'an Hayat m z n Neresinde? Diyanet (232) , ss , 7-8. ss SB SC (5) 297 Bahar, Ozan - Fehime Korkmaz Bingöl. Türkiye'de ç Göç Zengin, Mahmut. Yeni lkö retim DKAB Ö retim Program n n Uygulamadaki Etkilili inin De erlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 12(22) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , TOPLUM B L MLER 300 (1) 1994 SB 96 Albayrak, Ahmet. bn Haldun'un 956.1, 300 Medeniyet Tasar m ve nsan. slâmî Araflt rmalar 21(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Baran, 1986 SB Asker, Ali. Protokoller, "Soyk r m Tasar s " ve Türkiye-Ermenistan liflkileri. Türk Yurdu 30(272) , ss SB , Hareketlerinin stihdam ve flgücü Piyasalar na Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Bali, R fat N. Güzellefltirilmifl Tarih Anlat m na Bir Örnek: Prof. lber Ortayl ve Türkiye Yahudileri. Toplumsal Tarih (196) , ss. Bahar - Kürflat Ça ltay. Motivators and Barriers in the Development of Online Communities of Practice. E itim Araflt rmalar 10(39) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 300 Bayburt, Deniz. Lozan Bar fl Konferans ve Musul Meselesi

18 Görüflmelerinde Nasturilerin Durumu. Atatürk Yolu Dergisi 12(45) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (6) Bektafl, Aynur. Cesur Giriflimci Kad nlar Er Geç Baflar ya Ulafl yor. Mercek 15(58) , ss SB , 330 ve Medeniyet-Din liflkisinin Sosyolojik Analizi. slâmî Araflt rmalar 21(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Çolak, Ezgi Bakçay. Kentini Yaratan Heykel. mimar.ist 10(35) ss. ng. özet SB , (7) 300 (11) Berkün, Sanem. Sosyal Hizmet Drnda, Hatidza Car. Pljevlja'da Uzmanlar n n Çal flma Hayat nda (Taflluca) Nüfusun Yap s -15. Yüzy l n Karfl laflt klar Mesleki Sorunlar: kinci Yar s ve 16. Yüzy l- Belleten Bursa Örne i. Toplum ve Sosyal 74(269) , ss. Hizmet 21(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (8) Elibüyük, Mesut - Erkan Y lmaz. Bolay, Süleyman Hayri. Nevzâd Türkiye'nin Co rafi Bölge ve Köso lu'nun Tefekkür Dünyas. Türk Bölümlerine Göre Yükselti Yurdu 30(272) , ss. Basamaklar ve E im Gruplar. Co rafi Bilimler Dergisi 8(1) 1960 SB , 320, , Türkçe ve ng. özet. 300 (9) Bozkurt, Ahmet. Kültüralist Söylemin Özgüllü ü Postkolonyal Söylem, Feminizm ve Özkimlik. Ayraç (7) , ss SB Ciravo lu, Ayflen. Ruhr Bölgesini Yeniden Kurmak için Kültürel Bir Tohum: Zollverein Sanayi Kompleksinin Dönüflümü. mimar.ist 10(35) 2010, ss. ng. özet SB , SB , (10) 1956 SA 267 Çelik, Celaleddin. Paradigmatik Bir 300, 020 Aç klama Kategorisi Olarak Medeniyet (12) Evren, Yi it - Zeynep Merey Enlil - clal Dinçer. Kültür Endüstrilerinin stanbul için Potansiyelleri ve Kültür Politikas ndaki Yeri. mimar.ist 10(35) 2010, ss. ng. özet SB , (13) Goitein, S. D. Akdeniz Sosyal Tarihinin Bir Kayna Olarak Kahire Genize Vesikalar. Çevirenler: Altan Çetin, Murat Keçifl, Belleten 74(269) , ss.

19 Göksu, A. Faruk. Kentsel Dönüflüm ve Yenileme Projelerinde Uzlaflma Yönetimi ve Stratejik Planlaman n Önemi. Mimarl k 47(352) , ss SB , (14) Göz, Kemal. Toplum Bilimleri ve Farabi. slâmî Araflt rmalar 21(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (15) Gürgür, Nuri. Türk Ocaklar Kurultay Vesilesiyle Genel Bir De erlendirme ve Sunum. Türk Yurdu 30(272) , 2-6. ss SB , (20) rge, N. Filiz. Ayd n Olman n Sorumlulu u. Bilim ve Ütopya 16(190) , ss SC Karaömerlio lu, M. As m. Darwin ve Sosyal Bilimler. Birikim ( ) , ss SB , 300 Kavaf, Selma Aliye. Kad nlar n stihdama Kat l mlar n n Sa lanmas Çok Önemlidir [Söylefli] Mercek 15(58) , ss SB , (16) Kavlak, Pevrul. flsizlik, Sadece Halaço lu, Yusuf. "Türkiye'nin, Kürt flsizlerin De il Türkiye'nin de Meselesini Bilimsel Olarak Öncelikli Sorunudur. Mercek 15(58) Araflt rmas Laz m" [Söylefli] , ss. Konuflan: Ömer Bekeç, Türk Yurdu 30(272) , ss SB , (17) Hasan, Arif. Yeni Kentsel Kalk nma Paradigmas ve Asya Kentlerinin De iflen Görüntüsü. Mimarl k 47(352) , ss SB , SB , (18) nal, Gülseli. O. rh+artmagazine (70) , ss SB SB , (22) 300 (19) pfliro lu, Zehra. Kurba a ve Kartal. Evrensel Kültür (220) , ss SB Koç, Emel. Atatürk, Cumhuriyet ve Çocuk Ruhu. Atatürk Yolu Dergisi 12(45) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (21) Koç, Mustafa. Topra a Hücum. Dünya G da 15(4) , ss. Kumral, Orhan. Nitel Çal flmalarda Odak Grup Görüflmesi. Ça dafl E itim 35(374) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000

20 300 (23) 300 O an, Sinan. Nisan, "Soyk r m" Serdaro lu, Adnan. Kaos Mevsimi. Türk Yurdu 30(272) Zamanlar nda Ak ld fl l k! Mercek , ss SB 27 15(58) , ss SB , , (24) O uz, fieref. Bilgi Toplumu Olaca z Ancak cat Ç karman n Ne Alemi Var? Mercek 15(58) , ss SB (30) Sezer, Sennur. Ali ile Ramazan ya da Edebiyat ve Eflcinsellik. Evrensel Kültür (220) , ss SB , (25) Oral, Zeynep. Kad nl k Zor Zanaat! Mercek 15(58) , ss SB (26) Özgen, At f. Gençlerin de Hayalleri Var!.. Mercek 15(58) , ss SB (27) Sanatç n n Tekel'de Gördü ü. Haz rlayanlar: Onur Bak r, Sevgi Y lmaz, Devrim Büyükacaro lu, Evrensel Kültür (220) , ss SB , (28) Sarwi, Salah. Küreselleflen Dünyada Kültür ve Kimlik Sorunu. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 12(22) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (29) 300 Selek, P nar. Kad n Hareketi ve Amargi Üzerine Söylefli "Çeflitlilik, Merak, Endifle ve Hareket!" Konuflan: Aksu Bora, Birikim ( ) , ss SB (31) Somel, Selçuk Akflin. Bir "Etnik Grup" Olarak Levantenler. Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (10) 2010, ss SB , (32) Söyler, Mehtap. Haf za, Kollektif Travma ve Geçmiflle Hesaplaflma. Birikim ( ) , ss SB (33) Sürmen, fiükrü. Avrupa Kültür Baflkenti, Bunaltan fiehir ve Ulafl labilirlik Üzerine. mimar.ist 10(35) 2010, ss. ng. özet 2001 SB (34) fiimflek, Mehmet E. liflkiler A nda Tutunamayan nsan: Ak flkan Aflk [Zygmunt Bauman' n "Ak flkan Aflk" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (7) , ss SB (35) Tavkul, Ufuk. Kafkasya'da Kültürel Etkileflim -Sosyo-Linguistik Bir Araflt rma [Adl Eseri Üzerine] Tan tan: Hüseyin Y ld z, Dil

21 Araflt rmalar (6) 2010, ss SA Timuçin, Afflar. Mimarl k ve Kentleflmeye Toplumsal Bak fl. Mimarl k 47(352) , ss. 300 (41) Wallerstein, Immanuel. Jeotarihsel Bir Güz. Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (10) 2010, ss SB , (42) 1963 SB 71 Yard m, Mahmud Sade - H. Özcebe. 710, 300 Ankara li Çankaya lçesinde 25 Yafl ve Üzeri Nüfusun Sa l k Düzeyinde 300 (36) Sosyo Ekonomik Farkl l klar. Ege Topkara, Mustafa. Erke in Kalbi Var T p Dergisi 49(1) , m? rh+artmagazine (70) , ss. Türkçe ve ng. özet ss SB (37) Tuncer, Hüseyin. Soyk r m Meselesi ve Karaba Ç kmaz. Türk Yurdu 30(272) , ss SB (38) Türkdo an, Tansel. Eril ve Diflilin Ölümü. rh+artmagazine (70) , ss SB SA , (43) Yeniçeri, Özcan. Türk Milletinin "Soyk r m"la mtihan. Türk Yurdu 30(272) , ss SB Y lmaz, Mehmet. ktidar, Elefltiri ve Küfrün K skac ndaki Erkek Sanatç [Söylefli] Konuflan: Temhem Zamliy, rh+artmagazine (70) , ss SB , S YASAL B L MLER 300 (39) Tüzer, brahim. Toplumdan Romana Bir Dönüflümün Hikâyesi: fierif Mardin'in "Türk Modernleflmesi" Ayraç (7) , ss SB , (1) Afyoncu, Erhan - U ur Demir. Osmanl mparatorlu u'nda Askeri syanlar Hakk nda Baz Düflünceler. Türkiye Günlü ü (101) 2010, ss SB (40) Üngör, Ça dafl. 21. Yüzy lda Çin: S n f, mtiyaz, Ayr flma. Birikim ( ) , ss SB SB , , (2) Arg n, fiükrü. Daralan Sokaklar: 'Kamu'nun ' flas' ve 'Kamusal Alan' n 'Balkanizasyon'u. Birikim ( ) , ss. 13

22 320 (3) 320 (8) Asker, Ali. Protokoller, "Soyk r m Tasar s " ve Türkiye-Ermenistan liflkileri. Türk Yurdu 30(272) , ss SB SB , , 330 Bora, Tan l. Tekel Direniflinde Ara Son S n f Mücadelesi: 'Hep' Olan ve 'Yeni' Olan. Birikim ( ) , ss. 320 (9) 320 (4) Çubukçu, Mete. ki Darbe Aras nda Aslan, Seyfettin. Sivil Toplum ve "Bihaber"! Birikim ( ) Demokrasi. Süleyman Demirel , ss. Üniversitesi ktisadi ve dari 1975 SB 50 Bilimler Fakültesi Dergisi 15(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (10) 2011 SA 23 Demir, Hilmi. Entellektüel ve ktidar. 320 Türk Yurdu 30(272) , ss. 320 (5) 1960 SB 27 Atalay, Onur. Siyasetin 320 Kutsallaflmas ve Türkiye. Birikim ( ) , ss. 320 (11) 1975 SB SB (6) 320 Belt, Don. Bölünen Sular. Foto raflar: Paolo Pellegrin, National Geographic Türkiye (108/Özel say : Su) , ss SB SB (7) 320 Bibero lu, Kemal. [Demokrat Partili Y llar, Tahkikal Komisyonu Süreci ve Y llar Siyaseti Üzerine Söylefli] Konuflan: Elif Emre-Kaya, Türkiye Günlü ü (101) 2010, ss SB Bolay, Süleyman Hayri. Nevzâd Köso lu'nun Tefekkür Dünyas. Türk Yurdu 30(272) , ss SB , 320, Demirel, diris. Bir Varl k Minvali Olarak Türklük ve Demokratik Aç l m. Türk Yurdu 30(272) , ss. 320 (12) Dirlik, Arif. Mao Zedung Düflüncesi ve Üçüncü Dünya. Çeviren: Sami O uz, Birikim ( ) , ss. 320 (13) Ergenç, Ceren. Komünist Çin'de Devrime Veda. Birikim ( ) , ss SB (14) Ero lu, Feyzullah. Küresel Korku Kültürü ve Türkiye'deki zdüflümü. Türk Yurdu 30(272) , ss SB , 150

23 320 (15) Kocagöz, Umut. çeri i Aflan Biçim: Eryi it, Süleyman. Muhafazakârl k, slâmc l k, Milliyetçilik. Türk Yurdu Ankara Direnifli. Birikim ( ) , ss. 30(272) , ss SB , SB (21) 320 (16) Gemici, Sanem. Popüler Milliyetçili in Çift Tarafl K l c. Birikim ( ) , ss. Kodaman, Bayram. Kürt Sorunu mu, Kürtlerin Sorunu mu? Türk Yurdu 30(272) , ss SB SB (22) Küçükk l nç, 320 (17) Gökmen, Özgür. Türkiye'de Anti- Komünizmin Kaynaklar na Methal. Birikim ( ) , ss SB , 330 smail. 27 May s ve Bas n. Türkiye Günlü ü (101) 2010, ss SB , (23) Külebi, Ali. Afganistan' n Öteki Önemi. Türk Yurdu 30(272) , ss SB Gürgür, Nuri. Türk Ocaklar Kurultay Vesilesiyle Genel Bir De erlendirme ve Sunum. Türk Yurdu 30(272) , 2-6. ss SB (24) 300, 320 Laçiner, Ömer. Söze nsanla Bafllayal m. Birikim ( ) 320 (18) Hepkon, Haluk. Uzakdo u'nun Strateji Klasikleri. Bilim ve Ütopya 16(190) , ss , ss SB SC 203 O an, Sinan. Nisan, "Soyk r m" 320 Mevsimi. Türk Yurdu 30(272) , ss. 320 (19) 1960 SB 27 nsel, Ahmet. Vesayet Rejiminin 300, 320 Sonu... ve Sonras? Birikim ( ) , 3-9. ss. 320 (25) 1975 SB 50 Öksüz, skender. Milliyetçili in (20) K rilen, Gürhan. Çin Komünist Partisi'nin "Sosyalist Uyum Toplumu" Söyleminin Kökleri Geleneksel Çin Düflüncesinde Uzlafl ve Uyum. Birikim ( ) , ss SB Ekonomisi: Sonuç. Türk Yurdu 30(272) , ss SB Özbudun, Sibel. Jean Ferrat da Gitti. Evrensel Kültür (220) , ss SB , 320

24 320 (26) Türker-Küyel, Mübahat. Fârâbî et- Özden, Mehmet. Onuncu Y l Türkî "Devlet" Konusunu, Acaba Kendi Münasebetiyle Kemalizm: "Her Yer Bilgi Teorisine Ayk r Biçimde mi Mektep, Herkes Ö renci"-pedagojik Bir ncelemifltir? Erdem (56) 2010, Kemalizm: Hilmi A. Malik ve nk lap ss. Türkçe ve ng. özet. Yolunda (1933) Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (10) 2010, 1985 SA ss. 180, SB , Üngör, Ça dafl. 21. Yüzy lda Çin: 320 (27) Özgürel, Avni. Bürokratik Vesayetin Kilit Tafl Olarak 27 May s. Türkiye Günlü ü (101) 2010, ss SB Özkan, Gökhan. Geopolitical Impacts of the Global Financial Crisis within Context of the Power Transition Theory. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(2) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. S n f, mtiyaz, Ayr flma. Birikim ( ) , ss SB , (30) Yavuz, Salih. Bat 'ya Kalan Büyük Miras: Do u'nun Devlet Felsefesi. Bilim ve Ütopya 16(190) , ss SC (31) 2011 SA 23 Yener, Ali Galip. "Birahane Longa" 330, 320 Örne i Ba lam nda Ahmet Oktay fiiiri Üzerine Politik Notlar. Evrensel Sönmez, Sinan. Kalk nman n Kültür (220) , ss. Finansman, Emperyalizm ve Finansal Serbestlik Üçgeninde D fl Borçlanma SB 96 Ekonomik Yaklafl m 21(75) 2010, 320, ss. Türkçe ve ng. özet SA (32) 330, 320 Y ld z, Gültekin. "Sultan n 320 (28) Sunay, Cengiz. 27 May s Ne idi? Türkiye Günlü ü (101) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. Ordusu"ndan "Askerî Bürokrasinin Devleti"ne. Türkiye Günlü ü (101) 2010, ss SB SB (33) 320 Zaptç o lu, 320 (29) Sunay, Cengiz. 27 May s ve Küfür Edebiyat. Türkiye Günlü ü (101) 2010, ss SB SB , Dilek. Seküler Zeminin Kayb -Ortak Dilin ve Gelece in Kayb Filistin'e Solun Penceresinden Bakmak. Birikim ( ) , ss. 16

25 330 EKONOM stikrar: Elefltirel De erlendirmeler. Ekonomik Yaklafl m 21(75) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 330 (1) Ad befl, Cuma. Sponsorluk Kavram ve Kurum Kazanc n n Tespitinde Sponsorluk Harcamalar n n Yeri. Vergi Sorunlar Dergisi 33(259) , ss SA , (2) Ad güzel, Orhan - Hasan Yüksel - Pervin Tekin. In Terms of Strategic Human Resources, the Importance of Individual Performance Related Pay System. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(2) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , SA (6) Akyüz, Y lmaz. Küresel Ekonomik Beklentiler: Resesyon Geçmifl Olabilir ama Nereye Kadar? Çeviren: Sibel Çaflkurlu, Ekonomik Yaklafl m 21(75) 2010, ss SA (7) Alkan, Sevil Hasançebi. Serbest Bölgeler ve Ülke Ekonomisi Üzerine Etkileri. Gümrük Dünyas (65) 2010, ss SB , (3) 330 (8) Akkufl, Özge - Semra Türkan - Arazi Toplulaflt rmas Nedir? Hüseyin Tatl dil. S ral Ba ml Çeviren: Ayflegül Birinci Ad yaman, De iflken Modeli ve Diskriminant Türktar m (192) , Analizi'nin Ticari Bankalar n Mali ss. Performanslar na Göre 1986 SB 74 S n fland r lmas nda Kullan m. 330 Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(2) 2010, ss. Arslan, Cem. Kurumlar Vergisi Türkçe ve ng. özet. Beyannamesi Üzerinden ndirilecek 2011 SA 23 Giderler. Vergici ve Muhasebeciyle 330 Diyalog 25(264) , ss. 330 (4) 1985 SA 5 Aktürk, Ahmet - Hasan fienol. 340, 330 KOB 'ler Aç s ndan hracat Teflviklerinin Önemi ve Etkinli inin Arslan, Elif Türkan. Analitik Artt r lmas na Yönelik Öneriler. Hiyerarfli Süreci Yöntemiyle Strateji Süleyman Demirel Üniversitesi Seçimi: Süleyman Demirel ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 15(2) 2010, ss. Fakültesinde Bir Uygulama. Türkçe ve ng. özet SA (5) Akyol, Servet - Serdar Varl k. Bir Küresel Kamu Mal Olarak Finansal 17 Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 330

26 330 (9) Ball, Bekir. Ülkemizde Arazi Aslan, Alper - Ferit Kula - Muhittin Mülkiyeti Da l m. Türktar m (192) Kaplan. New Evidence on the , ss. Persistence of Profit in Turkey with First and Second Generation Panel 1986 SB , 330 Unit Root Tests. ODTÜ Geliflme Dergisi 37(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (10) Asunakutlu, Tuncer. Aile flletmelerinde Nepotizm Alg s ve fl Tatmini liflkisi Üzerine Bir Araflt rma. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (11) Ata, Nam k. flsizlikle Mücadele ve stihdam n Art r lmas Çal flmalar nda fikur; kamesi Zor, Öncü Rolünü Lay k yla Yerine Getirme Çabas ndad r. Mercek 15(58) , ss SB Ayafl, Necla - Hamza Çefltepe. D fl Ticaretin stihdam Üzerindeki Etkileri: Türk malat Sanayi Örne i. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 330 Bahar, Ozan - Fehime Korkmaz Bingöl. Türkiye'de ç Göç Hareketlerinin stihdam ve flgücü Piyasalar na Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (12) Baydur, Cem Mehmet - Bora Süslü. Türkiye Aç s ndan Likidite Tuza n n Tan mlanmas ve Çözümlenmesi. T SK Akademi 5(9) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB (13) Bayram, Murat. Binalar n Enerji Performans n n Belirlenmesi. Standard 49(575) , ss. Bekler, Muhittin - Saadettin Y lmaz. Örtülü Sermaye ile Transfer Fiyatland rmas Yoluyla Örtülü Kazanç Da t m Müesseseleri, flleme Taraf Olan Mükellefler Bak m ndan Ayn Anda Gerçekleflebilir mi? Vergi Dünyas 29(344) , ss. Türkçe özet SA , 330 Bektafl, Aynur. Cesur Giriflimci Kad nlar Er Geç Baflar ya Ulafl yor. Mercek 15(58) , ss SB , (14) Bilge, Semih. Mali Disiplini Sa lama ve Sürdürme Arac Olarak Mali Kurallar ve Türkiye De erlendirmesi. Vergi Sorunlar Dergisi 33(259) , ss SA (15) Bilgili, Mehmet. Present Status and Future Projections of Electrical

27 Energy in Turkey. G.U. Journal of Science 23(2) 2010, ss. ng. özet SB SB Bora, Tan l. Tekel Direniflinde Ara Son S n f Mücadelesi: 'Hep' Olan ve 'Yeni' Olan. Birikim ( ) , ss SB , SB (16) 330 Bulut, Nusret - Özcan Konak. Kültür Bal kç l Faaliyetinin Yap ld Bal k Kafesleri için Amortisman Uygulamas. Vergi Dünyas 29(344) , ss. Türkçe özet SA , , (20) Çelik, Bedirhan. flsizlik Sorunu ve stihdam. Mercek 15(58) , ss. 330 (21) Çengel, Yunus. Yüksek Verimli Motor ve DHS Kullan m ile Sanayide Enerji Verimlili i. Standard 49(575) , ss. Çevikbafl, Rafet. Memurlarda Sendikal Haklar Sorunu. T SK Akademi 5(9) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB (22) 330 (17) Çiçek, Serdar - Hüseyin Güçlü Çiçek. Büyükm hc, Mustafa Kemal. Kendili inden Verilen [Enerji Verimlili i Üzerine Söylefli] Beyannamelerde Vergi Ziya Cezas. Standard 49(575) , Vergi Sorunlar Dergisi 33(259) ss , ss SB SA , (23) 330 (18) Çolak, Ömer Faruk Y l nda Civaner, E. Çi dem Kemahl. Türkiye Ekonomisi. Mercek 15(58) Türkiye ve Dünyada Kanatl Eti , ss. Üretimi ve D fl Ticareti. Dünya G da 1996 SB (4) , ss SB , (24) Çakar, Ali Ekber. Ulafl mda Enerji Verimlili i. Standard 49(575) , ss SA SB , , 330 Çölgezen, Övül. fieffafl k ve Bilgi De iflimi. Vergi Dünyas 29(344) , ss. Türkçe özet. 330 (25) 330 (19) Dafltan, Zuhal. Beyaz Et Krizde de Çal ko lu, Erdal. Enerji Verimlili i Kanatland! [Söylefli] Konuflan: Özlem ve Uygulamalar. Standard 49(575) As, Dünya G da 15(4) , , ss ss SB SB

28 330 (26) 330 (31) Demirbilek, Tunç. fl Baflar s n n Enerji Performans Yönetmeli i Neler Anahtar : fl Mutlulu u. Sosyal Getiriyor? Mimarl k 47(352) Güvenlik Dünyas Dergisi 13(66) , ss , ss SB SA , , (27) 330 (32) Deryal, Mustafa. Sanayi flletmelerinin Rekabeti ve Süreklili i için Verimlilik. Mercek 15(58) , ss SB Enerji Verimlili i ve Uygulamalar. Standard 49(575) , ss SB (28) 330 (33) Do aner, Sedef - Saadet Toker. Engindeniz, Sait. Tar m Arazilerinin Günefl Dekatlonu: Türkiye için Kamulaflt r lmas nda Gelir Yöntemini Ayd nlat c Bir Model. Mimarl k Uygulama Esaslar. Türktar m (192) 47(352) , ss , ss SB SB (29) Duluklu, Hac. Arazi Toplulaflt rmas ve Gelece i. Türktar m (192) , ss SB SA (30) 330, 340 Durak, brahim - Atilla Yücel. Ahili in Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Günümüze Yans malar. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA Dûrî, Abdülaziz - Halil brahim Hançabay. slâm' n lk Y llar nda Horasan'da Vergi Sistemi. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 12(22) 2010, ss SA , (34) Ercan, brahim. Kurumlarda Zarar Mahsubu ve Özellikli Durumlar. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 25(264) , ss. 330 (35) Erdo du, Hakk. Yem Sektörünün Gelece i Hayvanc l a Ba l [Söylefli] Konuflan: Özlem As, Dünya G da 15(4) , ss SB (36) Ero lu, Mehmet. Verimlilik Bilincinin Benimsetilmesi ve Verimlili i Art rma Yöntemleri. Mercek 15(58) , ss SB ,

29 330 (37) Hasan, Arif. Yeni Kentsel Kalk nma Eflit, Ceylan. Yüksek Verimlilik ve Paradigmas ve Asya Kentlerinin Düflük Maliyet için "REFAH De iflen Görüntüsü. Mimarl k Uygulamalar " Mercek 15(58) 47(352) , ss , ss SB SB , , (38) Ganio lu, Aytül. fiili Ekonomisi'nin Baflar l Büyüme Performans ve Kalk nmas : Kurumsal Yap ve Ekonomi Politikalar ( ) T SK Akademi 5(9) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Hepbafll, Arif. Enerji Yönetimi mi Yoksa Ekserji Yönetimi mi? Standard 49(575) , ss SB , (42) 2007 SB 110 Ild z, Erkan. Antik Dönem 330 Devletlerinin Borçlanmas. Bilim ve Ütopya 16(190) , ss. 330 (39) Geçer, Bekir. Sigorta Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar Konusunda Tereddütlü Hususlar ve Çözümleri. Vergi Dünyas 29(344) , ss. Türkçe özet 1982 SA , 340 Gökmen, Özgür. Türkiye'de Anti- Komünizmin Kaynaklar na Methal. Birikim ( ) , ss SB , (40) Gölbafl, Mesut. K rsal Alanda Tar msal Giriflimcilik -Macaristan Örne inde Karfl lafl lan Problemler- Türktar m (192) , ss SB (41) Hac hasano lu, Erk - U ur Soytafl. Geliflmekte Olan Ekonomilerde Global Risk Alg lamas n n Çeflitlendirme Etkisi. ODTÜ Geliflme Dergisi 37(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SC , (43) Ild z, Erkan. Antik Dönem'de Ekonomik Krizlerin Bankac l a Etkisi. Toplumsal Tarih (196) , ss SB , (44) Ifl k, Abdulkadir - Mustafa Sakal - Metin Meriç. Anayasal ktisat Teorisi ve Mali Kurallar: Türkiye'de Uygulanabilirli i. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (45) çli, Ezgi. Yeni Gelecek için Yenilenen Hedefler. Mercek 15(58) , ss SB (46) pek, Selçuk. Vergileme ve Ekonomik Sosyalleflme: E itimin Gereklili i

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya RAMAZAN YILDIRIM ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015 Adres : Karatay Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya Telefon : 3322217203-7202 E-posta Doğum Tarihi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

ALAN B LG S YAYINLARI. Editör: Yrd. Doç. Dr. Y lmaz POLAT

ALAN B LG S YAYINLARI. Editör: Yrd. Doç. Dr. Y lmaz POLAT ALAN B LG S YAYINLARI ALAN B LG S YAYIN NO. : 07 ISBN : 978-605-860-467-4 2. Basım, Kasım 2013 SOSYAL B LG LER Ö RETMENL / ALAN B LG S Editör: Yrd. Doç. Dr. Y lmaz POLAT Yazarlar: Doç. Dr. Kaya YILMAZ,

Detaylı

Uluslararas li kiler I

Uluslararas li kiler I Uluslararas li kiler 0 :0 - :0 :0 - :0 :0 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 0:00-0:0 :00 - :0 :00 - :0 ULS Siyasi Tarih I ULS Türk Dili I 0 smet SARIBAL 0 Fikret KEDERS

Detaylı

ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU UYGUN OLANLAR. 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01.

ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU UYGUN OLANLAR. 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01. ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01.2013/364 Uygun 2 Yakup BEDER 47785803518 Fatih Dev.Hast. 31.12.2012/24483 Uygun 3 Lütfi Gürsel

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta MEHMET AKİF ERSOY FARABİ KURUM ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRÜ Yrd.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Seher CESUR-KILIÇASLAN 2.Doğum Tarihi: 11 Nisan 1974 3.Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Aile ve Tüketici Bilimleri Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin Adı Soyadı:S. BİNNUR ÇELİK Doğum Tarihi:02.10.1958 Ünvanı:Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1980 Doktora Mali Hukuk Gazi Üniversitesi 1988 Doçentlik

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ Program: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (1.EĞİTİM) Ders Kodu/Adı: ELN13201 MİKRODENETLEYİCİLER - I 1 1097009049 GÖKHAN ERGEN 2 (EET307) FF Alttan 25 67 50 CC BAŞARILI 2 1117009032 SERCAN KORUCUOĞLU 2 (ETP354)

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu leri T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Prof. Dr. Cevat GERNİ Yrd. Doç. Dr. Erkut ALTINDAĞ Yrd. Doç. Dr. Volkan ÖNGEL Doç. Dr. Turgut

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ Turizm Akademik Dergisi i TURİZM AKADEMİK DERGİSİ TOURISM ACADEMIC JOURNAL CİLT 2, SAYI 2, GÜZ 2015 VOLUME 2, ISSUE 2, FALL 2015 ii Turizm Akademik Dergisi Dergi Hakkında Turizm Akademik Dergisi 2000-2006

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

2012-2013 E½ T M FAK LTES PEDAGOJ K FORMASYON E½ T M NE M RACAAT EDEN D ½ER N VERS TE MEZUNU ADAYLARIN KAYIT L STES

2012-2013 E½ T M FAK LTES PEDAGOJ K FORMASYON E½ T M NE M RACAAT EDEN D ½ER N VERS TE MEZUNU ADAYLARIN KAYIT L STES 2012-2013 E½ T M FAK LTES PEDAGOJ K FORMASYON E½ T M NE M RACAAT EDEN D ½ER N VERS TE MEZUNU ADAYLARIN KAYIT L STES K O N T E N J A N 25 K KAYIT SIRA NO A D A Y I N A D A Y I N ADAYIN BA VURDU½U BÍL M

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Mayıs 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve bağlı şirketleri (aksi belirtilmedikçe

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Y. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal 2. Doğum Tarihi : 5.11.1951 3. Unvanı : Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İş İdaresi Boğaziçi Üniversitesi 1975 Y.

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ A.ULUSLARARASI YAYINLAR PUAN 1. İnternet ile web adresine ulaşılabilen ve en az

Detaylı