BAfiKAN MESAJI. De erli Üyelerimiz, De erli Meslektafllar m,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiKAN MESAJI. De erli Üyelerimiz, De erli Meslektafllar m,"

Transkript

1 BAfiKAN MESAJI De erli Üyelerimiz, De erli Meslektafllar m, Turizmde bugüne kadar elde etti imiz baflar lara daha nicelerini eklemenin heyecan içerisindeyiz. Türk turizm yat r mc s n n sektörel örgütü olarak sizlerden ald güç ile ulusal ve uluslararas düzeyde sayg n ve ciddi bir sivil toplum kuruluflu olan Türkiye Turizm Yat r mc lar Derne i (TYD) ; kamu, yerel yönetimler ve di er sivil toplum kurulufllar yla yapt iflbirli iyle, Türk turizminin ve dolay s ile ülke ekonomisinin sa l kl gelece i ad na çok çeflitli projelerde yer almaktad r. TYD olarak bizler, tüm kurumlar ile iyi iliflkiler içerisinde bulunurken do al olarak üyelerimizin menfaatlerini korumakta ve sektör sorunlar n n çözümüne yönelik önerilerimizi ilgili makamlara tafl makta ve takip etmekteyiz. fldünyas ve meslek kurulufllar aç s ndan bilincinde olmam z gereken bafll ca olgu; "kamuoyunun en önemli beklentisinin, ekonomik büyümeden daha fazla pay alma ve kiflibafl gelirin artmas oldu u" 'dur. fiüphesiz bu olgu, bizim de hedefimizdir. Bu itibarla yeni dönemde parolam za ek olarak, önemli bir hedefimiz de sektörümüzün sa l kl ve bizleri tatmin eden döviz girdisi yakalamas d r. Sektörümüz, olumlu geçen 2007 y l ndan sonra 2008 y l için yap c ve çok daha iyi neticeler beklentisi içindedir y l vizyon ve hedeflerimizde belirtti imiz gibi sektörümüzde proje ve destinasyon a rl kl çal flmalar bafllam fl olup sa l kl sonuçlar k sa zamanda al nacakt r. AB ile müzakere sürecinin h zlanmas, Türk turizmi için yabanc sermaye aç s ndan da büyük önem tafl maktad r. Siyasi ve ekonomik istikrar ile turizmdeki büyük potansiyel, AB kriterlerine uyum sürecinin olumlu atmosferi ile birleflince do rudan yabanc sermaye için pozitif bir ortam yarat lm flt r. Burada önemli ve hassas konu teflvik mekanizmalar n n güçlendirilmesidir. AB yap sal fonlar ndan daha fazla yararlanma imkan, Türk turizminin altyap sorunlar n n çözümüne önemli katk da bulunacakt r. Unutulmamal d r ki, rakiplerimizden talya, spanya ve Yunanistan'da geçmifl dönemlerde havaalan, otoyol, h zl tren gibi turizm için çok önemli olan altyap yat r mlar, AB yap sal fonlar yla finanse edilmifltir. Türkiye, art k "Dünya Turizmi" 'nin önemli bir aktörüdür. Bu sorumlulu u devam ettirebilmemiz için sektör olarak ürünlerimizi sürekli gelifltirmemiz ve turizm gelirlerimizi artt rmam z gerekmektedir. Bugün dünya turizminde % 2,5 olan pay m z h zla de iflen trendler ve ortaya ç kan yeni rakipleri de dikkate alarak, Avrupa Birli i müzakere sürecinin tamamlanaca 2013 y l nda % 4 'e ç kart p, Akdeniz'in 3.büyük turizm ülkesi olmay ve ülkemize 40 milyon yabanc turist, 40 milyar dolar döviz geliri kazand rmay hedefliyoruz. (Hepimiz bilmeliyiz ki, turizmde yaln zca yap lan seyretmek, zaman n gerisinde kalmakt r.) Sizlerin de bildi i gibi Türkiye'nin rekabet gücü en yüksek sektörü olan ça dafl Türk turizminin yarat lmas nda en a rl kl pay n sahibi yat r mc lar olarak bizler, sadece Türkiye s n rlar içinde de il, globalleflen dünyada gerçeklefltirdi imiz yat r mlarla ülkemizin tan t m elçisi olmaya bundan sonra da devam edece iz. En içten sevgi ve sayg lar mla, Murat Dedeman Yönetim Kurulu Baflkan 1

2 MESSAGE FROM CHAIRMAN Dear Members, Dear Colleagues, We are excited to get ready to add many more achievements to our already accomplished success in tourism to date. The Turkish Tourism Investors Association (TYD), a respectable Non-Governmental Organization at national and international levels, a sectoral association empowered by all of you, has situated itself in several projects for a healthy future of Turkish tourism and consequently a healthy Turkish economy, by its cooperation with public, local administrations and other civil society organizations. We all, as TYD, protect the interests of our members as we communicate to relevant authorities, our solution proposals on sectoral issues, while maintaining good relations with all institutions. Following the elections, we have to be aware of the principal fact that, from perspective of the business world and professional organizations, the most important expectation of the general public is to take more share from economic growth and to increase per capita income. Our goal is the same, with no doubt. Therefore, in addition to our motto, another significant objective is to secure a healthy and satisfactory foreign exchange input for our sector. The tourism sector is achieving a growth rate which will exceed expectations for As specified in our vision and goals for 2013, project and destination based actions have started in our sector, the results of which will be obtained very soon. Acceleration of the negotiation process with the European Union (EU), is critically important for Tourism due to foreign investments perspective. A favorable environment has been created for direct foreign investment, with political and economic stability coming together with our large tourism potential, in this positive atmosphere of the adaptation process to EU criteria. The important and delicate issue here, is to reinforce the incentive mechanisms. The opportunity to benefit more from the structural EU funds will result in significant contributions to solving infrastructure issues in Turkish tourism. We should remember that in the past, important infrastructure investments such as highways, airports, high-speed trains have been financed by such funds in competitor countries like Italy, Spain and Greece. Turkey has now become a significant actor in World Tourism. We must improve our products continuously in this sector and increase our tourism income in order to be able to maintain this responsibility. We plan on increasing our share in world tourism from the current 2,5 % to 4 % in 2013, which is when the EU negotiation process will be completed, considering also the rapidly varying trends and newly arising competitors. Our target is to become the 3rd largest tourism country in the Mediterranean region, bring in 40 million foreign tourists and 40 billion USD foreign exchange income. (We should all realize that in tourism, to just admire acts, is to fall behind one s time) All of us, being major contributors, having invested in creation of contemporary Turkish tourism, which has the largest competition power as a sector in Turkey, we will continue to be our country s advertising ambassadors, not only within our borders but also with our investments abroad in this globalizing world. With my sincerest regards, Murat Dedeman Chairman 2

3 TÜRK YE TUR ZM YATIRIMCILARI DERNE 1988 yılında, bafllıca Turizm Yatırımcıları tarafından kurulan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derne i (TYD), kuruldu undan bu yana Turizmin ve Turizm Yatırımcılarının çeflitli sorunlarının çözümünde yardımcı olan, kamuoyuna Turizm Yatırımcılı ının önemini anlatan, ülkemizin dünya turizminden aldı ı payı her geçen gün biraz daha arttırmak için çaba sarfeden, Turizm sektöründe yatırım yapan kiflileri ve flirketleri temsil eden bir sivil toplum kurulufludur. TYD, Turizm Yatırımlarını ülke turizminin ve ekonomisinin geliflmesinde daima önemli bir güç olarak görmektedir. Konaklamadan yat limanına, turist taflımacılı ından tur operatörlü üne, alıflverifl ve e lence merkezlerinden golf tesislerine kadar turizmin ana dallarındaki bafllıca yatırımcı ve iflletmecilerini bünyesinde toplayan TYD, bugün itibarı ile 250 bin yata a, 25 bin uçak koltu una, 8 bin marina / yat kapasitesine sahip olup, sektörde yaklaflık 400 bin kifliye istihdam sa lamanın yanında, özel sektörün Turizme yaptı ı toplam yatırımın 2/3 ünün karflılı ı olan 22 milyar Dolarlık yatırım portföyünü temsil etmektedir. TYD bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da vizyon ve hedefleri do rultusunda; kamu otoriteleri ve di er tüm ilgililer ile iflbirli ine, birlikte çalıflmaya ve çözüm üretmeye devam edecektir. Yatırımlarında ülkenin do al ve kültürel varlıklarını koruma / kullanma dengesi içinde de erlendirerek, sürdürülebilir turizm anlayıflıyla turizmi tüm ülke sathına yaymak, TYD nin temel hedefleri arasındadır. Türkiye nin rekabet gücü en yüksek sektörü olan turizmde, yatırımcılarımız sadece Türkiye sınırları içinde de il, globalleflen dünyada gerçeklefltirdikleri yatırımlarla Türkiye nin tanıtım elçisi olma yolunda bundan sonra da ilerlemeye devam edecektir. TYD üyeleri baflta BDT ülkeleri, Orta Avrupa, Balkanlar ve Ortado u ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerinde Turizm Yatırımları gerçeklefltirmifltir. TYD nin di er bir faaliyeti de, Türkiye de ve Türkiye ile birlikte di er ülkelerde Turizm Yatırımı yapmak isteyen yabancı giriflimcilere yardımcı olarak iflbirli i olanakları yaratmaktır. Bu ba lamda TYD bir referans kurulufl olarak kabul edilmektedir. TYD ayrıca, yatırım için proje mimarı, yatırım danıflmanı, finansman olana ı, fizibilite çalıflmaları, yönetim ve isim hakkı anlaflmaları ve genel olarak profesyonel servis konularında, görüfllerini üyeleri ile paylaflmaktadır. TYD, dünya turizmindeki özel sektör kurulufllar n n meydana getirdi i Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) fl Konseyi nde baflkan vekilli i düzeyinde temsil edilmektedir. TYD ayrıca, Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) kurucu üyesi, Dıfl Ekonomik liflkiler Kurulu (DE K) kurucu üyesi, Avrupa Çevre E itim Vakfı'nı (FEEE) temsilen Türkiye Çevre E itim Vakfı (TURÇEV) yönetim kurulu üyesidir. TYD üyelerinin liderli i ve deste i ile BETUYAB (Belek), KETAV (Kemer), KUTAV (Kufladası), BOTAV (Bodrum), ATAV (Antalya) bölgesel tanıtma ve vakıf birlikleri kurulmufltur. 3

4 ABOUT TYD Established in 1988 by the principal tourism investors in Turkey, Turkish Tourism Investors Association (TYD) is a private non-governmental initiative whose main objectives are : to bring together entrepreneurs investing in the tourism sector and provide assistance in their present problems and future plans. to announce the importance of tourism investments to the public. to increase market share of Turkish tourism in World tourism. From accommodation to yachting, tourism oriented transporting to tour operating, from shopping and entertainment centers to golf courses, TYD members represent 250 thousand beds in the accommodation sector, 25 thousand seats in air transporting, 8 thousand marina / yacht capacity. TYD is also providing direct employment to 400 thousand people. The total investment portfolio is around US$ 22 billion representing 2/3 of the private investments in tourism in Turkey. Europe, Balkan region and the Middle East. One of TYD s activities is to assist and achieve collaboration for foreign entrepreneurs with their local counterparts who are interested in tourism investment and management in Turkey or in third countries. In this context international cooperation is vital for TYD to be considered as a reference institution. In the international field TYD is a board member of UNWTO (World Tourism Organization) Affiliate Members Board and UNWTO Business Council Board. TYD is also a founding board member of Foreign Economic Relations Board (DEIK), board member of Turkish Foundation for Environmental Education representing International Federation of Environmental Education (FEE). Some local foundations and related organizations have been formed by the leadership and support of TYD members such as : BETUYAB (Belek), KETAV (Kemer), KUTAV (Kufladas ), BOTAV (Bodrum), ATAV (Antalya). TYD will continue to work with public authorities and other 3rd parties to achieve results in accordance with its vision and targets. One of the most fundamental goals of TYD is to extend tourism throughout the country by maintaining sustainable tourism while also protecting and preserving natural and cultural assets. Being in the most competitive sector, our members have constructed and are operating several touristic facilities not only in Turkey but also in various countries such as CIS, Central 4

5 2013 HEDEFLER TYD, Avrupa Birli i ile sürdürülen müzakerelerin tamamlanaca 2013 y l nda Türk turizminin önceliklerini ve beklentilerini belirlemifltir. SEKTÖREL HEDEFLER; Bugün Dünya % 2.5 olan Türk Turizminin pay 2013 y l nda % 3.5 a ç kacak ve Türkiye Akdeniz in 3. büyük Turizm ülkesi olacakt r. 10 adet golf sahas 40 adete ç kacakt r. TYD, bu yat r mlar gerçeklefltirmek için asgari 15 milyar Dolarl k yat r m yap lmas n öngörmektir. Galataport, Haydarpafla, Zeytinburnu, Dalaman, Çeflme, Tarsus ve Didim gibi önemli projelerin devreye girmesi ile 15 milyar dolarl k ilave yat r m n katlanarak artaca beklenmektedir y l nda Türkiye ye 40 milyon yabanc turist gelecek, 40 milyar dolar döviz girdisi elde edilecektir. Bugün 10 milyon kifli olan yerli turist say s 2013 y l nda 20 milyon kifliye yükselecektir. Bugün do rudan 1.2 milyon kifliye istihdam sa layan turizm sektöründe çal flanlar n say s 2013 y l nda 2 milyon kifliye yükselecektir YILINDAK SEKTÖREL HEDEFLERE ULAfiMAK Ç N GEREKL YATIRIMLAR: 600 bin olan uluslararas standarttaki yatak say s 1 milyona yükseltilecektir. (ilave 400 bin yata n yar s yeni infla edilecek, di er yar s ise Belediye belgeli düflük standarttaki tesislerin modernizasyonu ile elde edilecektir) Türk sivil havac l ndaki uçak say s 250 adetten 400 adete ç kacakt r. Uluslararas standarttaki marina kapasitesi 8 binden 20 bine yükselecektir. 5

6 2013 EPECTATIONS TYD, has determined the priorities and expectations of Turkish tourism for 2013, which is when continuing negotiations with the European Union will be finalized. SECTORIAL TARGETS The share of Turkish tourism which is 2,5 % within the world tourism market today, will be increased to 3,5 percent in 2013 and Turkey will be the 3rd biggest tourism country in the Mediterranean. The marina capacity at international standard shall be increased from 8 thousand up to 20 thousand in The number of golf courses shall be raised from 10 to billion US$ investment is foreseen by TYD, for realization of these investments. When important projects like Galataport, Haydarpafla, Zeytinburnu, Dalaman, Çeflme, Tarsus and Didim are put to service, it is expected that the 15 billion US$ investment will increase much more. 40 million foreign tourists will visit Turkey in 2013 and foreign exchange income will be 40 billion dollars. Today s domestic tourist count of 10 million will increase to 20 million in The number of workers in the tourism sector, which is currently providing direct employment to 1,2 million people, will increase to 2 million in THE INVESTMENTS NECESSARY TO ATTAIN THE SECTORIAL TARGETS IN 2013 ARE AS FOLLOWS: The number of beds at international standart shall increase from 600 thousand to 1 million (half of the additional 400 thousand beds shall be newly constructed and the other half shall be obtained by modernization of low standard Municipality certified beds). The number of airplanes at Turkish civil aviation will be increased from 250 to

7 TYD YATIRIM PORTFÖYÜ (TEMMUZ 2008 T BAR YLE) TYD INVESTMENTS PORTFOLIO (AS OF JULY 2008) , , , , , ,231 Di er / Other (Apart+Devremülk+Butik+Özel) 41 10, , , , , , , , , , ,292 MAR NA (Adet / Kapasite) (Unit / Capacity) 15 8, , ,837 YAT (Adet / ) / YACHTS (Unit/Capacity) Kara Tamacl / Ground Transportaton Deniz Tamacl / Sea Transportation 146 Uçak / Airplanes Koltuk / Seats 453 Otobüs / Bus Koltuk / Seats 902 Araç / Car 3 Feribot / Ferry 1 Cruise Gemi / (Cruise Ship) m2 / sqm m2 / sqm 273 dükkan / shops kifli kapasite / pax capacity 7

8 ÜYELER M Z 8

9 AFROD T TUR ST K filetmeler A.fi. Üye : TURGUT SEYHUN / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) / Fax : (0212) Adres : Teflvikiye Cad. Sadun Apt. No.105 K:3 D.8 Teflvikiye - stanbul E-Posta : - A-OPERASYONDA Kirifl Villa Park Kemer 5* 676 AFROD T TUR ST K fil. A.fi. 'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER Sanit/Mümessillik/ thalat Müflavirlik 9

10 AGRON TUR ZM VE T CARET A.fi. Üye : TÜGE TOPRAK DUKUL / Yönetim Kurulu Üyesi Tel : (0212) (0252) Fax : (0212) (0252) Adres : Cumhuriyet Cad. fiakirpafla flhan No:91/5, Elmada / stanbul Akçabük Tatil Köyü Karfl s, Akyarburnu Mevkii, Turgutreis / Bodrum E-Posta : A-OPERASYONDA B- YATIRIM / NfiAAT AfiAMASINDA Akçabük Time Share System Bodrum Devre Mülk 886 Bodrum 5* 650 AGRON TUR ZM T CARET A.fi'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 10

11 AKDEN Z TUR ST K TES SLER A.fi. Üye : OLIVIER JEAN MARIE MARQUE / Genel Müdür Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Valikona Cad. Nuribey fl Merkezi No:65/1 Niflantafl / stanbul E-Posta : A-OPERASYONDA Club Med Kemer Kemer HV1 992 Club Med Palmiye Kemer 4 * 544 (*) Club Med Palmiye Kemer HV (*) Club Med Bodrum Bodrum HV1 350 (*) Club Med Beldibi Kemer HV (**) (*) Tesisin yat r mc s TYD Üyesi olan Palmiye A.fi'dir. (**) Tesisin yat r mc s TYD Üyesi olan ENER Holding 'dir. 2) SEYAHAT ACENTASI KEMER SEYAHAT ACENTASI AKDEN Z TUR. TES. A.fi'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 11

12 AKFEN fi RKETLER GRUBU Üye : HAMD AKIN / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0312) Fax : (0312) Adres : Koza Sok. No:22 GOP / Ankara E-Posta : A-OPERASYONDA B- YATIRIM / NfiAAT AfiAMASINDA Akfen Club Uluda Bursa 3* 108 Trabzon Novotel Trabzon 4* 400 Akfen Club Kufladas Kufladas 3* 108 Kayseri Novotel Kayseri 4* 192 Novotel Zeytinburnu stanbul 4* 428 Kayseri Ibis Kayseri 3* 320 Ibis Zeytinburnu stanbul 3* 456 Gaziantep Novotel Gaziantep 4* 184 Eskiflehir Ibis Eskiflehir 3* 216 Gaziantep Ibis Gaziantep 3* 348 Mercure Hotel K br s 5* 750 Bursa Ibis Bursa 3* 370 2) SEYAHAT ACENTASI AKFEN TUR AKFEN fi RKETLER GRUBU' NUN TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 12

13 AK-KA NfiAAT A.fi. Üye : CELAL KAHRAMAN / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0312) Fax : (0312) Adres : Tunal Hilmi Caddesi 114/36 Kavakl dere / Ankara E-Posta : A-OPERASYONDA Kiris Alinda Beach Hotel Kemer 5* Park Claros Kemer 4* Surtel Hotel Kufladas 3* 184 Antedon Garden Kemer 3* ) ALIfiVER fi MERKEZ Akkapark Al flverifl Merkezi Antalya ( m2) AK-KA Nfi A.fi'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 13

14 AKKANAT HOLD NG A.fi. Üye : AL AKKANAT / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Evren Oto Sanayi 2. K s m Yan Akkanat Holding Kampüsü B Blok Esenyurt / stanbul E-Posta : 2) GOLF A-OPERASYONDA Sirene Golf Hotel Sirene Davras Mountain Ski Hotel Kempinski The Dome Golf & Thalasso Belek Isparta 5* 5* Belek 5* 419 Tesis The Sultan The Sultan Yeri Belek Belek AKKANAT HOLD NG A.fi' N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER Tekstil 14

15 AKSOY GRUP Üye : MUSTAFA AKSOY / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0216) Fax : (0216) Adres : Nida Kule fl Merkezi De irmen Sok. No:12 K:5 Kozyata / stanbul E-Posta : A-OPERASYONDA Richmond stanbul Richmond Pamukkale Thermal Richmond Ephesus Resort zmir Richmond Pamukkale SPA Richmond Nua/Wellness Spa Hotel Sapanca stanbul Denizli zmir Denizli Sapanca 4* 4* 5* 4* 5* ) ALIfiVER fi MERKEZ Capitol Al flverifl ve E lence Merkezi - stanbul 136 dükkan - 14 sineman n bulundu u m2 lik bir al flverifl merkezi 3) YATÇILIK Richmond Yatç l k - 2 yat 10 yatak AKSOY GRUBU'NUN TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER sahibinden.com (Web Portal) 15

16 ALARKO TUR ZM GRUBU (*) Üye : ED P LKBAHAR / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Nisbetiye Cad. Ahular Sok. No:7 Etiler / stanbul E-Posta : 2) E LENCE A-OPERASYONDA TES S Yeri Hillside Beach Club Fethiye HV1 781 Hillside City Club Kozyata / stanbul Hillside Su Hotel Antalya 5* 588 Hillside City Club Hillside City Club Etiler/ stanbul stinye/ stanbul (*) ALARKO fi RKETLER TOPLULU U KURULUfiUDUR ALARKO GRUBU'NUN TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 16

17 ALPER TUR ZM VE T CARET A.fi. Üye : CENK ERTUNGA / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0252) Fax : (0252) Adres : Montana Pine Resort Hotel Hisarönü - Ölüdeniz - Fethiye - Mu la E-Posta : A-OPERASYONDA Montana Pine Resort Fethiye 4* 394 2) YATÇILIK ALPER YATÇILIK - 1 YAT 12 YATAK ALPER TUR ZM T C. A.fi'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 17

18 ALTINDA NfiAAT T CARET TUR ZM A.fi. Üye : AHMET ALTINDA / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0312) Fax : (0312) Adres : Çayhane Sok. No. 40/2 GOP / Ankara E-Posta : A-OPERASYONDA Büyük Abant Otel Bolu 5* 230 Plaza Otel Ankara 4* 184 ALTINDA Nfi. T C. TUR.A.fi' N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 18

19 ANB TUR ZM YATIRIM NfiAAT A.fi. Üye : AL NAH T BOZATLI / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : EGS Business Park Bloklar B-3 Blok No. 236 K.6 YEfi LKÖY- STANBUL E-Posta : A-OPERASYONDA Aegean Dream Resort Hotel Bodrum 5* Holiday Inn Istanbul Airport North stanbul 5* ANB TUR ZM YATIRIM NfiAAT A.fi.' NUN TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 19

20 ANEMON OTELLER Üye : O UZ AKÇURA / Yat r mlar Direktörü Tel : (0236) Fax : (0236) Adres : Manisa Girifli Kuva-i Milliye An t Mevkii / MAN SA E-Posta : A-OPERASYONDA B- YATIRIM / NfiAAT AfiAMASINDA Anemon Ayd n Ayd n 4* Anemon Denizli Denizli 5* Anemon Ege Sa l k zmir 4 Anemon Eskisehir Eskiflehir 5* Anemon Fuar zmir 4* Anemon Galata stanbul Special Anemon zmir zmir 4* Anemon Manisa Manisa 5* Anemon Marmaris Marmaris 4* Anemon Afyon Termal Afyon 5* Anemon Malatya Anemon Kula Zabun Konaklar Malatya Manisa 5* 322 ANEMON OTELLER ' N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 20

21 ANTIQUE ROMAN PALACE Üye : HSAN ÖZASLAN / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0242) Fax : (0242) Adres : Oba Göl Mevkii Alanya-Antalya E-Posta : A-OPERASYONDA Antique Roman Palace Alanya 4* 326 ANTIQUE ROMAN PALACE'' N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 21

22 ARMADA OTEL Üye : KASIM ZOTO / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Ah rkap Sokak No.24 Sultanahmet / stanbul E-Posta : A-OPERASYONDA Armada Otel stanbul 4* 220 ARMADA OTEL 'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 22

23 ARTTEK fi RKETLER GRUBU Üye : YILMAZ TÜRKER / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Abdi pekçi Cad. K z lkaya Apt. No:59 K: Teflvikiye / stanbul E-Posta : A-OPERASYONDA Otium Lux Art Hotel Kemer 5* 792 (*) (*) Söz konusu tesisin yat r mc s ARTTEK Grubu olup iflletmesi TYD Üyesi olan OTI Holding taraf ndan yap lmaktad r. ARTTEK fi RKETLER GRUBU' NUN TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER Yat r m Gelifltirme Proje Müflavirlik 23

24 AS TUR ZM T CARET A.fi. Üye : AHMET HAMD AYAN / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0312) Fax : (0312) Adres : Bilkent Plaza A3 Blok K 6 Bilkent / Ankara E-Posta : 2) MAR NA A-OPERASYONDA Turkiz Hotel & Thalasso Center Kemer 5* Turkiz Aparts Kemer Kemer Apart Intercontinental Almaty Ankara Otel Kazakistan 5* Esil Otel Kazakistan 4* Tesis Yeri Kemer Marina Yat Liman Kemer 370 3) GÜNÜB RL K TES S AYIfiI I FACILITY Kemer 4) SEYAHAT ACENTASI AYT Kazakistan AS TUR ZM T C. A.fi' N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER Hava Tafl mac l Gayrimenkul & flletmecilik, Sa l k 24

25 ASKA OTELLER Üye : RAMAZAN ASLAN / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0242) Fax : (0242) Adres : Merkez Mah. No.62 Avsallar Alanya / Antalya E-Posta : A-OPERASYONDA Aska Baran Otel Alanya 3* 246 Kleopatra Beste Hotel Alanya 3* 204 Club Sun Heaven Alanya 950 Aska Sun Queen Beach Hotel Alanya 400 Buse Resort Alanya 4* 450 ASKA OTELLER ' N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 25

26 ASLI ULUSLARARASI OTELC L K TUR ZM Nfi. T C. A.fi. Üye : ABDULLAH GÜLSOY / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : fiehzadebafl Cad. No.17 fiehzadebafl / stanbul E-Posta : A-OPERASYONDA Grand Hotel Gülsoy stanbul 4* 280 ASLI Nfi. T C'' N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 26

27 ASSOS EDEN GROUP Üye : H LM SEL MO LU / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Cumhuriyet Cad. No.317 K.1, Harbiye / stanbul E-Posta : A-OPERASYONDA Eden Gardens Çanakkale 4* 247 Eden Beach Çanakkale 3* 88 Nazl han Butik Çanakkale Special 80 2) SEYAHAT ACENTASI Assos Eden Tours ASSOS EDEN GRUBU'NUN TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 27

28 ATAMAN NfiAAT T CARET A.fi. Üye : BÜLENT ATAMAN / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0216) Fax : (0216) Adres : Burhaniye Mah. Mefkure Sok. No:2 Beylerbeyi / stanbul E-Posta : A-OPERASYONDA Rexene Resort Hotel Bodrum 4* Rexene Apart Hotel Bodrum Apart ATAMAN NfiAAT T C. A.fi' N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 28

29 ATLANT K A.fi. Üye : SMA L HAKKI ÖZMEN / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) (0252) Fax : (0212) (0252) Adres : Kenan Evren Bulvar No:15 çmeler Marmaris / Mu la E-Posta : A-OPERASYONDA L Etoile Beach Hotel Marmaris 4* 500 ATLANT K TUR ZM YAT. A.fi'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 29

30 ATLAS ARAZ GEL fit RME LTD. Üye : TAV T KÖLETAV TO LU / Kurucu Baflkan Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Büyükdere Cad. No.108/1 Oyal fl Han K:10 Esentepe / stanbul E-Posta : Atlas, arazi ve ifl gelifltirme ile proje ve varl k yönetimi konular nda hizmet veren dinamik bir flirkettir. Atlas, firma olarak haziran 1997'de kurulmufl olup, arazi gelifltirme ve proje yönetimi (teknik, finansal analizler, tasar m ve inflaat kontrollü ü), ifl gelifltirme ve varl k yönetimi konular nda, farkl sektörlerdeki müflteriler için, genifl bir çerçevede hizmetler vermektedir. ATLAS ARAZ GEL. LTD.'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 30

31 ATLASJET HAVACILIK A.fi. Üye : AL MURAT ERSOY / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Eski Halkal Yolu Yeflilyurt Mah. Alaçat Evleri Yan No:5/B Florya / stanbul E-Posta : 2) HAVA TAfiIMACILI I A-OPERASYONDA ATLASJET - 16 UÇAK 2542 KOLTUK Club Voyage Torba Bodrum HV1 Club Voyage Village Bodrum 4* Club Voyage Charm Bodrum 4* Club Voyage Select Sorgun Manavgat 5* Club Voyage Select Belek Belek 5* ) SEYAHAT ACENTASI ETSTUR D D MTUR ATLASJET A.fi'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 31

32 AYDINER NfiAAT A.fi. Üye : ÖMER AL AYDINER / Yönetim Kurulu Üyesi Tel : (0312) Fax : (0312) Adres : Yeni Foça Sok. No.2, GOP / Ankara E-Posta : A-OPERASYONDA anadu Beach Resort Belek 5* 850 AYDINER NfiAAT.A.fi' N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER Enerji, Tar m, Savunma Sanayi 32

33 BARUT OTELLER Üye : HAYDAR BARUT / Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Tel : (0242) Fax : (0242) Adres : Barut Otel / Side Antalya E-Posta : A-OPERASYONDA Barut Hotels Arum Side 5 * 740 Barut Hotels Hemera Side 4 * 720 Barut Hotels Cennet Side 3 * 214 Barut Hotels Acanthus Barut Hotels Lara Resort Spa Side Antalya 4 * 5 * Barut Hotels Sunwing Side Apart 762 Barut Hotels Labada Kemer 5 * 352 BARUT OTELLER ' N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER Y kama & Servis 33

34 BELCEKIZ TAT L KÖYÜ Üye : BEK R SITKI YERGUZ / Yönetim Kurulu Üyesi Tel : (0252) Fax : (0252) Adres : Belcek z Tatil Köyü Ölüdeniz / Fethiye / Mu la E-Posta : A-OPERASYONDA Belcek z Tatil Köyü Fethiye HV1 429 BELCEKIZ TAT L KÖYÜ'NÜN TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 34

35 B LG L HOLD NG A.fi. Üye : fier FE ERCANTÜRK / Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s fiebnem ERCANTÜRK / Yönetim Kurulu Üyesi Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Süleyman Seba Cad. No.19 Akaretler Befliktafl - stanbul E-Posta : - A-OPERASYONDA B- YATIRIM / NfiAAT AfiAMASINDA Radisson Sas Conference & stanbul 5* Airport Hotel Ajia Hotel stanbul Butik Bodrum Resort Hotel K br s Yal kavak Bodrum Bafra 5* 5* W Hotels Istanbul stanbul Special 270 B LG L HOLD NG A.fi'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 35

36 B L NTUR A.fi. Üye : ORHAN HALL K / Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Tel : (0312) Fax : (0312) Adres : 1. Cadde Bilkent / Ankara E-Posta : A-OPERASYONDA Bilkent Hotel Ankara 5* 450 B L NTUR A.fi'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 36

37 B RMOD TUR ZM NfiAAT T CARET A.fi. Üye : ABDÜL AZ Z B RS N / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0252) Fax : (0252) Adres : Kad kalesi Mevkii, Turgutreis Bodrum Mu la E-Posta : A-OPERASYONDA Yasmin Bodrum Bodrum 5* 1000 B RMOD TUR ZM NfiAAT T CARET A.fi' N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 37

38 BODRUM YALIKAVAK TUR ZM VE YAT L MANI YAT. T C. A.fi. Üye : CEFI J. KAMHI / Yönetim Kurulu Baflkan MELDA KAMHI KOSIF / Koordinatör Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Cemal Sahir Sok. 26/28 Mecidiyeköy / stanbul E-Posta : - - 1) MAR NA A-OPERASYONDA Tesis PORT BODRUM YALIKAVAK Yeri Bodrum 450 BODRUM YALIKAVAK A.fi'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 38

39 BSN TUR ZM NfiAAT SANAY VE T CARET LTD. Üye : TURGUT GÜR / Genel Koordinatör Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Birlik Sok. No.6 Dilek Apt. Daire 7 Levent / stanbul E-Posta : A-OPERASYONDA Meder Resort Kemer 5* 440 BSN TUR ZM Nfi LTD' N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 39

PROSİSTEM ELEKTRONİK SİSTEMLERİ ve SAN.TİC.LTD.ŞTİ REFERANSLAR 1 HOTEL

PROSİSTEM ELEKTRONİK SİSTEMLERİ ve SAN.TİC.LTD.ŞTİ REFERANSLAR 1 HOTEL 1 1 ADORA BELEK PROFESYONEL SES SİSTEMLERİ ADORA 2 ADORA BELEK PROFESYONEL IŞIK SİSTEMLERİ ADORA 3 ADORA BELEK 100 V SİSTEMLERİ ADORA 4 ALMİRA BURSA PROFESYONEL SES SİSTEMLERİ ALMİRA 5 ALMİRA BURSA PROFESYONEL

Detaylı

Açık Büfe Open Buffet

Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet 40 x 90 x 85 1x 3.5 Kw 1x 5.5 Kw 80 x 90 x 85 2x 3.5 Kw 2x 5.5 Kw 40 x 90 x 85 2x 2000 W 50 Hz 80 x 90 x 85 4x 2000W 50 Hz 80 x 90 x 85

Detaylı

Açık Büfe Open Buffet

Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet 40 x 90 x 85 1x 3.5 Kw 1x 5.5 Kw 80 x 90 x 85 2x 3.5 Kw 2x 5.5 Kw 40 x 90 x 85 2x 2000 W 50 Hz 80 x 90 x 85 4x 2000W 50 Hz 80 x 90 x

Detaylı

Üretim Konfeksiyon Black Out

Üretim Konfeksiyon Black Out 1 Hakkimizda BOTEKS TEKSTİL ticatri hayatına 1992 yılında Bursa da kurmuş olduğu dokuma tesisi ile başlamıştır. Bilgi birikimi, tecrübe ve profesyonel kadrosu ile otel, konut ve işyeri tekstili konusunda

Detaylı

Kahve Dünyas??ubeleri

Kahve Dünyas??ubeleri Kahve Dünyas??ubeleri Kahve Dünyas? Gayrettepe Metro Büyükdere Cad.?i?li -?stanbul T: 0212 216 88 68-69 Kahve Dünyas? 4. Levent MetroBüyükdere Cad. 4. Levent -?stanbul T: 0212 283 39 74-75 Kahve Dünyas?

Detaylı

OTEL REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI SOME OF OUR HOTEL REFERENCES

OTEL REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI SOME OF OUR HOTEL REFERENCES SVALINN HOTEL İZMİR / TURKEY KAPASİTE 100 ODA / CAPACITY OF 100 ROOMS MAROON BOSPHOURS SUİTE İstanbul / TURKEY MARRIOTT MINSK HOTEL **** MINSK / BELARUS KAPASİTE 217 ODA / CAPACITY OF 217 ROOMS RİXOS THEME

Detaylı

2009 ERKEN REZERVASYON FIRSATLARI. İLGİLİ İNDİRİM FIRSATLARI 08.06.2009 AKŞAMINA KADAR YAPILAN SEZON REZERVASYONLARINDA GEÇERLİDİR.

2009 ERKEN REZERVASYON FIRSATLARI. İLGİLİ İNDİRİM FIRSATLARI 08.06.2009 AKŞAMINA KADAR YAPILAN SEZON REZERVASYONLARINDA GEÇERLİDİR. 1 İLGİLİ İNDİRİM FIRSATLARI 08.06.2009 AKŞAMINA KADAR YAPILAN REZERVASYONLARINDA GEÇERLİDİR. NAKİT/CASH LERDE İRİM VARDIR. WORLD ile 500 TL ve üzeri tüm taksitli işlemlerde 1 ay ekstre erteleme (04.06

Detaylı

HASKUL HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HASKUL HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara / TÜRKİYE heraton Hotel Maslak 5 ***** - İstanbul / TÜRKİYE heraton heraton Ataköy 5 ***** - İstanbul / TÜRKİYE heraton Conrad Hotel 5 ***** - İstanbul / TÜRKİYE Marriot

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 12.08.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER SavaĢ Gürsel DÜNYA TURĠZMĠ (2015) WORLD TOURISM (2015) Turist Sayısı (*) / Tourist Arrivals (*) Turizm Geliri / Tourism Receipts Ülkeler (milyon) (million) % Pay Share

Detaylı

ADONIS HOTEL / 4* / Antalya - Lara

ADONIS HOTEL / 4* / Antalya - Lara ADONIS HOTEL / 4* / Antalya - Lara HB = Half Board / Main building Single Standart Standart (01.03.2012-04.04.2012) 1 Adult 56.70 $ 1 Adult 1 Child (0-6) 56.70 $ 1 Adult 2 Child (0-6)(0-2) 56.70 $ HB =

Detaylı

TOPLAM EB. Şehir HOTEL ADI

TOPLAM EB. Şehir HOTEL ADI TOPLAM EB HOTEL ADI Şehir 01.05-31.05 ANTALYA AKKA RESIDENCE 5* 50% ANTALYA AKKA ANTEDON 5* 45-50% ANTALYA AKKA ALINDA 5* 45-50-55% ANTALYA AKKA HOTELS CLAROS 4* 45% ANTALYA ALAIYE KLEOPATRA HOTEL 4* 20

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 08.08.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 12 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Hilton Worldwide Marriott Hotels BTG A.Ş NG Hotels Dedeman Hotels Sergi Turizm

Detaylı

ANTALYA SPO: SEA LIFE BUKET BEACH HOTEL 5*: arası qonaqlamalara özel endirim CLUB KONAKLI HOTEL 5*: arası girişlere özel

ANTALYA SPO: SEA LIFE BUKET BEACH HOTEL 5*: arası qonaqlamalara özel endirim CLUB KONAKLI HOTEL 5*: arası girişlere özel ANTALYA SPO: SEA LIFE BUKET BEACH HOTEL 5*: 22.07-20.10 arası qonaqlamalara özel endirim CLUB KONAKLI HOTEL 5*: 26.07-31.07 arası girişlere özel endirim XAFIRA DELUXE RESORT 6 SPA 5*: 22.07-31.07 arası

Detaylı

Afişe Fiyat. Afişe Fiyat. Afişe Fiyat. Afişe Fiyat. Afişe Fiyat

Afişe Fiyat. Afişe Fiyat. Afişe Fiyat. Afişe Fiyat. Afişe Fiyat 23.08.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 16.06.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

MART 2017 SEMİNER TAKVİMİ İSTANBUL GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ÇORUM GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ANKARA GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI

MART 2017 SEMİNER TAKVİMİ İSTANBUL GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ÇORUM GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ANKARA GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI TARİH : 03.03.2017 CUMA YER : Green park Hotel Bostancı ADRES : İçerenköy Mh. Manolya Sanayii Sk. No:36 Ataşehir İstanbul TARİH : 04.03.2017 YER : ADRES : Anitta Hotel İnönü Cad. No:80 Merkez Çorum YER

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 22.06.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 18.08.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

2005 YILI MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJ VE MARİNALAR

2005 YILI MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJ VE MARİNALAR 00 YILI MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJ VE MARİNALAR İL İLÇE BELDE PLAJ / MARİNA ADI Antalya Alanya Merkez Keykubat Plajı Damlataş halk plajı Kleopatra Doğu Kleopatra Batı Kargıcak Kargıcak (Titan-Dinler-Drita)

Detaylı

YER : Konya Bera Otel ADRES : Küçük İhsaniye Mah. Doktor M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Selçuklu Konya

YER : Konya Bera Otel ADRES : Küçük İhsaniye Mah. Doktor M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Selçuklu Konya TARİH : 05.04.2017 Trabzon Novotel Cumhuriyet Mah. Devlet Karayolu Cad.No:17 Yomra Trabzon TARİH : 06.04.2017 PERŞEMBE TARİH : 06.04.2017 PERŞEMBE Mis.19:30 Ramada Plaza İzmit Yahya Kaptan Mah Şehit Ergün

Detaylı

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

Solution Partner Automation (Çözüm Ortaklarımız)

Solution Partner Automation (Çözüm Ortaklarımız) Automation (Çözüm Ortaklarımız) lerimiz ve Uzmanlık Alanları SIMATIC, ARTI ALV N BGM Mühendislik DAL ELEKON ENTEGRE ESA NOKTA Endüstriyel PINAR Mühendislik PROS M RETEK Mühendislik SAFER SIMETRONIK S MTEK

Detaylı

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 31.07.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

ONLİNE ÜRÜN (ŞEHİR OTELLERİ) SON DAKİKA FIRSATI BULUNAN TESİSLER

ONLİNE ÜRÜN (ŞEHİR OTELLERİ) SON DAKİKA FIRSATI BULUNAN TESİSLER ATALAY HOTEL ULUS ANKARA - I KLEOPATRA MICADOR HOTEL ALANYA MERKEZ ANTALYA 20.02.2017 ILE 03.05.2017 I ANATOLIA RESORT CIRALI CIRALI ANTALYA - I URCU HOTEL KALEICI ANTALYA - I SANTA MARINA HOTEL KONYAALTI

Detaylı

Pütürlü plastik kaplama işlemleri (tamponun tamamına veya teknik olarak mümkün olan şartlarda lokal). Pütürlü tabi plastik kaplama ve renklendirme işlemi kapsam içindedir. Hizmetten Nasıl Yararlanacaksınız?

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 04.07.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 04.08.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

YER HİZMETİ KURULUŞLARI İŞLETMENİN ADI RUHSAT KAPSAMI İLETİŞİM BİLGİLERİ

YER HİZMETİ KURULUŞLARI İŞLETMENİN ADI RUHSAT KAPSAMI İLETİŞİM BİLGİLERİ TGS YER HİZMETLERİ HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ (HAVAŞ) ÇELEBİ HAVA SERVİSİ TGS Genel Müdürlüğü İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat 6 Yeşilköy- Bakırköy/İstanbul Tel: 0212 463 36 36 Faks : 0212 465

Detaylı

TUR ZM. 2009 YILI SONU T BAR YLE L M ZDEK TUR ZM filetme BELGEL KONAKLAMA TES SLER. Kapasitesi Bulundu u Yer Tesisin Ad S n f Oda Yatak

TUR ZM. 2009 YILI SONU T BAR YLE L M ZDEK TUR ZM filetme BELGEL KONAKLAMA TES SLER. Kapasitesi Bulundu u Yer Tesisin Ad S n f Oda Yatak 2009 1886 TUR ZM Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 06 Hakkımızda 10 24 30 42 50 62 72 80 86 90 94 100. Jumeirah Bodrum Palace. Mandarin Oriental Resort And Residences

İÇİNDEKİLER. 06 Hakkımızda 10 24 30 42 50 62 72 80 86 90 94 100. Jumeirah Bodrum Palace. Mandarin Oriental Resort And Residences İÇİNDEKİLER 06 Hakkımızda 10 24 30 42 50 62 72 80 86 90 94 100 Jumeirah Bodrum Palace Mandarin Oriental Resort And Residences Regnum Carya Golf & Spa Resort Regnum Sky Tower Litore Resort Hotel & Spa Royal

Detaylı

İÇMELER BELEDİYE BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İÇMELER BELEDİYE BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İÇMELER BELEDİYE BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ NO TESİSİN ADI İŞYERİ ADRESİ TEL 1 THE ANGEL INN APART GÖLENYE MAH. NAMIK KEMAL CADDESİ NO : 37 4554235 2 MARİÇYA APART OTEL CUMHURİYET

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 5 S A Y I Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Titanic Hotels Von Hotels Vera Hotels Adalı Holding Aska Hotels Crystal Hotels

Detaylı

4Araştırma ve Tasarım

4Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ GRUP VE ŞİRKETLERİN YATIRIM PLANLARI S A Y I 4Araştırma ve Tasarım erol KaraBuLuT Dedeman Hotels 2023 yılında 42 otele ulaşacak 2015 2016 2017 15 > 5 SAYI 4 / Ocak 2023

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 15.07.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

REFARANSLARIMIZDAN BAZILARI

REFARANSLARIMIZDAN BAZILARI REFARANSLARIMIZDAN BAZILARI Club Otel Sera (Altur A.Ş.) Lara / Antalya 2007 Melas Otel ( Karamancı Tur. A.Ş ) Kundu / Antalya 2009 Baia Otel ( Sönmez Tur. A.Ş ) Kundu / Antalya 2009 S.S. Aksu Yalıkent

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 7S A Y I. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 7S A Y I. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 7S A Y I Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Tavros Yatırım Holding Rixos Hotels Hilton-Ever Grup Ünal Aysal Tatlıses Otel

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 16 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Avantgarde Collection Majesty Hotels Dedeman Hotels Tavros Holding Yılmaz Ulusoy

Detaylı

LİMCA Şirket Profili

LİMCA Şirket Profili LİMCA Şirket Profili 1 Limca Dekoratif Cam A.Ş. 1988 yılında, Cemalettin KAPLAN tarafından kuruldu. Firmamız kurulduğu tarihten itibaren müşteri memnuniyetini her zaman ilke olarak benimsemiştir. Ürünlerimizde

Detaylı

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 MINISTRY OF AND TRADE LOCAL 1 Liman Mahallesi P.K. 30 07070 ANTALYA +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 +90 242 259 09 39 antgumbm@gumruk.gov.tr BATI AKDENİZ ( ANTALYA ) 1- Antalya Gümrük Müdürlüğü 2-

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 9 S A Y I Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Divan Hotels Emirhan Hotels Öz Holding Anemon Hotels Corendon Hotels Limak Hotels

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 8S A Y I. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 8S A Y I. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 8S A Y I Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Delphin Hotels Akfen GYO FRHI Hotels & Resorts Ofton Grup Cle Group Hotels Köşdere

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 6 S A Y I Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Orange Palace Öz Hotels Doğuş-Bilgili Ortaklığı Doğuş Holding Rubi Hotels Crown

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI SEÇİM LİSTESİ

BODRUM TİCARET ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 008407 008984 ZENİYA TURİZM OTELCİLİK TAŞIMACILIK YATIRIM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 31.01.2013 Bodrum V.D. SEÇME - 9970681651 008910

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 10 S A Y I Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Argos Kuyumculuk Kaya Hotels & Resorts Cornelia Hotels Concorde Hotels Jeans

Detaylı

E : W : 2017 w w w. f e r d o k u m. c o m

E : W : 2017 w w w. f e r d o k u m. c o m www.ferdokum.com Firmamız 1997 yılında FER DÖKÜM DEKORASYON adıyla kurulmuş olup halen FER DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak hizmet vermektedir. FER DÖKÜM olarak siz değerli müşterilerimize

Detaylı

SELİMOĞLU-DEMİRLAND-DOSSO DOSSİ İŞBİRLİĞİ Temelleri 1961 yılında atılan SELİMOĞLU İNŞAAT kurulduğundan bugüne kadar gerek kendi sektöründe, gerekse petrokimya ve gıda alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir.

Detaylı

inspire. empower. connect Turkey Living in Turkey HOTELS AND RESTAURANTS Wamda Country Profiles TURKEY Living In

inspire. empower. connect Turkey Living in Turkey HOTELS AND RESTAURANTS Wamda Country Profiles TURKEY Living In inspire. empower. connect Turkey Living in Turkey HOTELS AND RESTAURANTS LIVING IN Hotels Accommodation in Turkey ranges as far as the imagination can stretch from hostel dorm beds to five-star excellence.

Detaylı

TÜRKİYE'NİN 2007 MAVİ BAYRAK ÖDÜLLERİ PLAJLAR

TÜRKİYE'NİN 2007 MAVİ BAYRAK ÖDÜLLERİ PLAJLAR TÜRKİYE'NİN 2007 MAVİ BAYRAK ÖDÜLLERİ PLAJLAR MERSİN (4 plaj) 1 1 Bozyazı Anemurion Otel-Mamure Otel 2 2 Erdemli-Kiz Kalesi Kız Kalesi H.P.-İPTAL 3 3 Silifke Altin Orfoz 4 4 Erdemli-Yesilovacik Pinepark

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 27.09.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

YER : Ramada Plaza İzmit ADRES : Yahya Kaptan Mah Şehit Ergün Köncü Sok. No:10 İzmit Kocaeli

YER : Ramada Plaza İzmit ADRES : Yahya Kaptan Mah Şehit Ergün Köncü Sok. No:10 İzmit Kocaeli TARİH : 05.04.2017 YER : Trabzon Novotel ADRES : Cumhuriyet Mah. Devlet Karayolu Cad.No:17 Yomra Trabzon TARİH : 06.04.2017 SAAT : Ön Haz.Top.19:00 YER : ADRES : Antakya Meclis Kültür Sanat Merkezi Cumhuriyet

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 22.09.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

Tel: (0322) Fax: (0322) Adres: Kurtuluş mah.atatürk cad.gülbahçesi sitesi B Blok K:1 D:58 Seyhan Adana

Tel: (0322) Fax: (0322) Adres: Kurtuluş mah.atatürk cad.gülbahçesi sitesi B Blok K:1 D:58 Seyhan Adana Adana Trio Tur Tel: (0322) 401 0 446 Fax: (0322) 401 0 447 Adres: Kurtuluş mah.atatürk cad.gülbahçesi sitesi B Blok K:1 D:58 Seyhan Adana Merkez Ofis / Kavaklıdere Tel: (0312) 457 47 00 Faks: (0312) 467

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 17 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER NG Hotels Merit Hotels Yılmaz Ulusoy Holding Asya Otelcilik Titanic Hotels Maxx

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

HAVUZ REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

HAVUZ REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI HAVUZ REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI ANTALYA BÖLGESİ HAVUZ KAPASİTESİ CESAR'S TEMPLE / BELEK 4000 m3 AÇIK YÜZME HAVUZU TESİSATI 100 m3 VİLLA HAVUZU TESİSATI 500 m3 KAPALI YÜZME HAVUZU TESİSATI İNNOVA / BELEK

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 19 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Rixos Hotels- Polimeks Cyar Hotels Dosso Dossi Hotels Demirören Grubu Aktay Turizm

Detaylı

Otel Adı Bölge/İlçe İl İndirim Oranı Uygulama

Otel Adı Bölge/İlçe İl İndirim Oranı Uygulama Class Otel Kavaklıdere Ankara Özel Fiyat Elit Otel Bakanlıklar Ankara 25% Elit Palas Hotel Kavaklıdere Ankara Özel Fiyat Grand Midyat Hotel Kızılay Ankara Özel Fiyat Hotel Tunalı Kavaklıdere Ankara Özel

Detaylı

Valid On Date: JAN -FEB Çırağan Palace Kempinski. Four Seasons at the Bosphorus. Shangri-La Hotel Bosphorus. The Grand Tarabya.

Valid On Date: JAN -FEB Çırağan Palace Kempinski. Four Seasons at the Bosphorus. Shangri-La Hotel Bosphorus. The Grand Tarabya. 021-44002020 Valid On Date: JAN -FEB 2018 Location Ciragan,Besiktas Ciragan,Besiktas Besiktas,Besiktas Tarabya, Sariyer Zincirlikuyu, Şişli Maçka, Şişli Mecidiyeköy, Şişli Etiler, Beşiktaş Maçka, Beşiktaş

Detaylı

Valid On Date: JAN -FEB Çırağan Palace Kempinski. Four Seasons at the Bosphorus. Shangri-La Hotel Bosphorus. The Grand Tarabya.

Valid On Date: JAN -FEB Çırağan Palace Kempinski. Four Seasons at the Bosphorus. Shangri-La Hotel Bosphorus. The Grand Tarabya. 021-44002020 Valid On Date: JAN -FEB 2018 Location Ciragan,Besiktas Ciragan,Besiktas Besiktas,Besiktas Tarabya, Sariyer Zincirlikuyu, Şişli Maçka, Şişli Mecidiyeköy, Şişli Etiler, Beşiktaş Maçka, Beşiktaş

Detaylı

REFARANSLARIMIZDAN BAZILARI

REFARANSLARIMIZDAN BAZILARI REFARANSLARIMIZDAN BAZILARI Club Otel Sera (Altur A..) Lara / Antalya 2007 Melas Otel ( Karamancı Tur. A. ) Kundu / Antalya 2009 Baia Otel ( Sönmez Tur. A. ) Kundu / Antalya 2009 S.S. Aksu Yalıkent Kooparatifi

Detaylı

Otel Adı Bölge/İlçe İl İndirim Oranı Uygulama

Otel Adı Bölge/İlçe İl İndirim Oranı Uygulama Jupiter Suits Kartal İstanbul 10% 444 2 444 VIP Ayrıcalık Hattı üzerinden kuruma gidilmeden önce randevu alınmalıdır. Bozcaada Su Otel Bozcaada Çanakkale 15% 444 2 444 VIP Ayrıcalık Hattı üzerinden kuruma

Detaylı

YER : Ramada Plaza İzmit ADRES : Yahya Kaptan Mah Şehit Ergün Köncü Sok. No:10 İzmit Kocaeli

YER : Ramada Plaza İzmit ADRES : Yahya Kaptan Mah Şehit Ergün Köncü Sok. No:10 İzmit Kocaeli TARİH : 05.04.2017 YER : Trabzon Novotel ADRES : Cumhuriyet Mah. Devlet Karayolu Cad.No:17 Yomra Trabzon TARİH : 06.04.2017 SAAT : Ön Haz.Top.19:00 YER : ADRES : Antakya Meclis Kültür Sanat Merkezi Cumhuriyet

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 14 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Dilek Holding Öztürk Grubu Accor Hotels Sheraton Hotels Akfen GYO Rixos Hotels

Detaylı

Yapı Akademisi Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yapı Akademisi Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi CiViL ENGiNEERiNG Yapı Akademisi Engineering, intends to design high quality projects in the sector. Our company serves with experienced engineers, and technical personnel in Engineering Project, inspecting

Detaylı

Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices

Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Kodu Gümrük Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Year Code Customs

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Bahçelievler Final Araç Bakım ve Uygulama Sistemleri Adres: Bahçelievler Mah. M.Ş. Ömür Plaza Şair Orhan Veli Sk. 22/3 Ömür Plaza. Tel: 0212 504 30 03

Bahçelievler Final Araç Bakım ve Uygulama Sistemleri Adres: Bahçelievler Mah. M.Ş. Ömür Plaza Şair Orhan Veli Sk. 22/3 Ömür Plaza. Tel: 0212 504 30 03 AVRUPA YAKASI OTOVINN NOKTALARI 14/10/2015 Ataköy Oto Koruma Sistemleri Adres: Ataköy 1.Kısım Mah. Sahilyolu Galeria Avm. Tel: 0212 559 87 27 Avcılar Auto Club Autojoy Adres: Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 11.07.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

FİRMA HAKKINDA FİRMA BİLGİLERİ

FİRMA HAKKINDA FİRMA BİLGİLERİ FİRMA HAKKINDA SUUD İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AHMET ÇAKIR tarafından 28 Haziran 2012 tarihinde kurulmuştur. Yaptığımız işleri inşaat malzemeli veya sadece işçilik olarak yapmaktayız.

Detaylı

MART 2017 SEMİNER TAKVİMİ İSTANBUL GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ÇORUM GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ANKARA GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI

MART 2017 SEMİNER TAKVİMİ İSTANBUL GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ÇORUM GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI ANKARA GANO EXCEL İŞ TANITIM TOPLANTISI TARİH : 03.03.2017 CUMA YER : Green park Hotel Bostancı ADRES : İçerenköy Mh. Manolya Sanayii Sk. No:36 Ataşehir İstanbul TARİH : 04.03.2017 YER : ADRES : Anitta Hotel İnönü Cad. No:80 Merkez Çorum Mis.14:30

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 13 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Neon Turizm Club Nena Aytur Turizm Dorak Holding Rezidor Hotels Hilton Hotels Vialand

Detaylı

YGS 6 PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK MESLEKLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 6 PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK MESLEKLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK MESLEKLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI Bankacılık Ankara Devlet Gazi Üniversitesi Örgün -

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ ÖZEL SAYISI SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ ÖZEL SAYISI SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ ÖZEL SAYISI 21 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Turizm Yatırımları Bülteni DEDEMAN GRUBU Özel Sayısı yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Grubu ndan

Detaylı

Otel Adı Bölge/İlçe İl İndirim Oranı Limak Ambassadore Boutique Hotel Kavaklıdere Ankara Özel Fiyat Notte Boutique Hotel Kavaklıdere Ankara 20%

Otel Adı Bölge/İlçe İl İndirim Oranı Limak Ambassadore Boutique Hotel Kavaklıdere Ankara Özel Fiyat Notte Boutique Hotel Kavaklıdere Ankara 20% Otel Adı Bölge/İlçe İl İndirim Oranı Limak Ambassadore Boutique Hotel Kavaklıdere Ankara Özel Fiyat Notte Boutique Hotel Kavaklıdere Ankara 20% Rescate Hotel Çankaya Ankara Özel Fiyat Hotel Tunalı Kavaklıdere

Detaylı

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu)

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) 103 TM-1 482,039 1.070 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 14 TM-1 475,530 1.450 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce)

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ A1 KATI SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL)

Detaylı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) xclusive. yönetim raporları. İzmir e 5 bin yeni yatak geliyor. İzmir de Belgeli Tesis Sayısı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) xclusive. yönetim raporları. İzmir e 5 bin yeni yatak geliyor. İzmir de Belgeli Tesis Sayısı etik xclusive yönetim raporları ETİK Yönetim Kurulu Mehmet İşler: Y.K Başkanı ve TÜROFED Başkan Yrd. Uğur Şahbaz: Başkan Yrd. Bülent Tercan: Başkan Yrd. Sevda Zorlu Başkan Yrd. Şinasi Akçay: Genel Sekreter

Detaylı

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 2008 2000 2005 2006 2007 2008 SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK FRANSA / FRANCE 77,2 75,9 78,9 81,9 79,3 1 1 1 1 1 İSPANYA / SPAIN 47,9

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

x14 cm ,5x12 cm x80 cm x80 cm ,5x6 cm. KM x80 cm.

x14 cm ,5x12 cm x80 cm x80 cm ,5x6 cm. KM x80 cm. 1983 2016 1023 19527 24x14 cm. 18114 3,5x6 cm. 18217 5,5x12 cm. 12654 11x80 cm. 121220 77x80 cm. 1038 KM-03111 120x80 cm. 85 1041 19039 Ø 13 cm. 19806 B:14,5 H:9 D:4,5 cm. 35001 39x55,5 cm. 18206 6x16

Detaylı

2006 YILI MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJ VE MARİNALARI 73 Kemer IV (Kemer Resort, Orange County Resort) 74 Kemer III (Grand Haber Hotel) 75 Kemer I (Fame

2006 YILI MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJ VE MARİNALARI 73 Kemer IV (Kemer Resort, Orange County Resort) 74 Kemer III (Grand Haber Hotel) 75 Kemer I (Fame PLAJLAR İL İLÇE BELEDİYESİ PLAJ İSMİ 1 Mersin Bozyazı Bozyazı Anemurion Otel 2 Antalya Alanya Kargıcak Kargıcak (Titan-Dinler) 3 Drita Hotel 4 Mahmutlar Club Hotel Syedra 5 Alanya Keykubat Plajı 6 Damlataş

Detaylı

MARMARİS. 1-3 YILDIZLI TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER Sıra No. Oda Yatak İşl. Dn. Belge Belge Sayısı Sayısı No Tarihi.

MARMARİS. 1-3 YILDIZLI TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER Sıra No. Oda Yatak İşl. Dn. Belge Belge Sayısı Sayısı No Tarihi. MARMARİS 1-3 YILDIZLI TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER Sıra Sayısı Sayısı Tarihi 1 Alkan 3 Yıldız 55 110 * 11079 20.08.2007 Yapıcı İnş.ve Tur.San.Ltd.Şt i. K.Elgin Bulvarı :67 4178086 4178078 2 Balım i

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat TM-1 108 108 299,03 347,73 273,52 273,52 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat (İÖ) TM-1 108 108 276,04 297,95 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 25 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Choice Hotels IHG, StayBridge Suites Marriott Hotels Hilton Worldwide Carlson Rezidor

Detaylı

ANTALYA OTEL ADI BÖLGE YILDIZI FİYATLARI KONSEPTİ DETAYLAR TELEFON

ANTALYA OTEL ADI BÖLGE YILDIZI FİYATLARI KONSEPTİ DETAYLAR TELEFON ANTALYA AZAK ALTİD 3 YILDIZ Double Oda 20,00 -TL (HB) single oda 30,00 TL kişi başı HB + KDV DAHİL 0 242 513 91 55 KANDELOR ALTİD 3 YILDIZ Double Oda 40,00- TL (HB) 55,00-TL ( HD) KDV DAHİL 0 242 512 37

Detaylı

TEK ÖDEME 4-6 TAK + 8-12 TAK + SEZON 110,00 TL 88,00 TL 88,00 TL 93,50 TL 232,50 TL 186,00 TL 186,00 TL 8-12 TAK + SEZON 4-6 TAK + TEK ÖDEME

TEK ÖDEME 4-6 TAK + 8-12 TAK + SEZON 110,00 TL 88,00 TL 88,00 TL 93,50 TL 232,50 TL 186,00 TL 186,00 TL 8-12 TAK + SEZON 4-6 TAK + TEK ÖDEME 1 İLGİLİ İNDİRİM FIRSATLARI 08.06.2009 AKŞAMINA KADAR YAPILAN REZERVASYONLARINDA GEÇERLİDİR. NAKİT/CASH LERDE İRİM VARDIR. WORLD ile 500 TL ve üzeri tüm taksitli işlemlerde 1 ay ekstre erteleme (04.06

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 28 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Divan Hotels /İstanbul Özyer Grubu Alkoçlar Hotels Demirbaş Yapı CVK Group Divan

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 6 YGS-6 328,702 172.000

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 6 YGS-6 328,702 172.000 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Yönetim Bilişim Sist.i (İng.) 62 YGS-6 459,393 14.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası Tic. (İngilizce) 62 YGS-6 456,738 15.600 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Araştırma ve Tasarım S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Araştırma ve Tasarım S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 3 S A Y I Araştırma ve Tasarım erol KaraBuLuT Hilton Worldwide, 4 yeni otel için anlaşma imzaladı. 2015 2016 2017 24 >12 Grup, 5 yılda

Detaylı