BAfiKAN MESAJI. De erli Üyelerimiz, De erli Meslektafllar m,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiKAN MESAJI. De erli Üyelerimiz, De erli Meslektafllar m,"

Transkript

1 BAfiKAN MESAJI De erli Üyelerimiz, De erli Meslektafllar m, Turizmde bugüne kadar elde etti imiz baflar lara daha nicelerini eklemenin heyecan içerisindeyiz. Türk turizm yat r mc s n n sektörel örgütü olarak sizlerden ald güç ile ulusal ve uluslararas düzeyde sayg n ve ciddi bir sivil toplum kuruluflu olan Türkiye Turizm Yat r mc lar Derne i (TYD) ; kamu, yerel yönetimler ve di er sivil toplum kurulufllar yla yapt iflbirli iyle, Türk turizminin ve dolay s ile ülke ekonomisinin sa l kl gelece i ad na çok çeflitli projelerde yer almaktad r. TYD olarak bizler, tüm kurumlar ile iyi iliflkiler içerisinde bulunurken do al olarak üyelerimizin menfaatlerini korumakta ve sektör sorunlar n n çözümüne yönelik önerilerimizi ilgili makamlara tafl makta ve takip etmekteyiz. fldünyas ve meslek kurulufllar aç s ndan bilincinde olmam z gereken bafll ca olgu; "kamuoyunun en önemli beklentisinin, ekonomik büyümeden daha fazla pay alma ve kiflibafl gelirin artmas oldu u" 'dur. fiüphesiz bu olgu, bizim de hedefimizdir. Bu itibarla yeni dönemde parolam za ek olarak, önemli bir hedefimiz de sektörümüzün sa l kl ve bizleri tatmin eden döviz girdisi yakalamas d r. Sektörümüz, olumlu geçen 2007 y l ndan sonra 2008 y l için yap c ve çok daha iyi neticeler beklentisi içindedir y l vizyon ve hedeflerimizde belirtti imiz gibi sektörümüzde proje ve destinasyon a rl kl çal flmalar bafllam fl olup sa l kl sonuçlar k sa zamanda al nacakt r. AB ile müzakere sürecinin h zlanmas, Türk turizmi için yabanc sermaye aç s ndan da büyük önem tafl maktad r. Siyasi ve ekonomik istikrar ile turizmdeki büyük potansiyel, AB kriterlerine uyum sürecinin olumlu atmosferi ile birleflince do rudan yabanc sermaye için pozitif bir ortam yarat lm flt r. Burada önemli ve hassas konu teflvik mekanizmalar n n güçlendirilmesidir. AB yap sal fonlar ndan daha fazla yararlanma imkan, Türk turizminin altyap sorunlar n n çözümüne önemli katk da bulunacakt r. Unutulmamal d r ki, rakiplerimizden talya, spanya ve Yunanistan'da geçmifl dönemlerde havaalan, otoyol, h zl tren gibi turizm için çok önemli olan altyap yat r mlar, AB yap sal fonlar yla finanse edilmifltir. Türkiye, art k "Dünya Turizmi" 'nin önemli bir aktörüdür. Bu sorumlulu u devam ettirebilmemiz için sektör olarak ürünlerimizi sürekli gelifltirmemiz ve turizm gelirlerimizi artt rmam z gerekmektedir. Bugün dünya turizminde % 2,5 olan pay m z h zla de iflen trendler ve ortaya ç kan yeni rakipleri de dikkate alarak, Avrupa Birli i müzakere sürecinin tamamlanaca 2013 y l nda % 4 'e ç kart p, Akdeniz'in 3.büyük turizm ülkesi olmay ve ülkemize 40 milyon yabanc turist, 40 milyar dolar döviz geliri kazand rmay hedefliyoruz. (Hepimiz bilmeliyiz ki, turizmde yaln zca yap lan seyretmek, zaman n gerisinde kalmakt r.) Sizlerin de bildi i gibi Türkiye'nin rekabet gücü en yüksek sektörü olan ça dafl Türk turizminin yarat lmas nda en a rl kl pay n sahibi yat r mc lar olarak bizler, sadece Türkiye s n rlar içinde de il, globalleflen dünyada gerçeklefltirdi imiz yat r mlarla ülkemizin tan t m elçisi olmaya bundan sonra da devam edece iz. En içten sevgi ve sayg lar mla, Murat Dedeman Yönetim Kurulu Baflkan 1

2 MESSAGE FROM CHAIRMAN Dear Members, Dear Colleagues, We are excited to get ready to add many more achievements to our already accomplished success in tourism to date. The Turkish Tourism Investors Association (TYD), a respectable Non-Governmental Organization at national and international levels, a sectoral association empowered by all of you, has situated itself in several projects for a healthy future of Turkish tourism and consequently a healthy Turkish economy, by its cooperation with public, local administrations and other civil society organizations. We all, as TYD, protect the interests of our members as we communicate to relevant authorities, our solution proposals on sectoral issues, while maintaining good relations with all institutions. Following the elections, we have to be aware of the principal fact that, from perspective of the business world and professional organizations, the most important expectation of the general public is to take more share from economic growth and to increase per capita income. Our goal is the same, with no doubt. Therefore, in addition to our motto, another significant objective is to secure a healthy and satisfactory foreign exchange input for our sector. The tourism sector is achieving a growth rate which will exceed expectations for As specified in our vision and goals for 2013, project and destination based actions have started in our sector, the results of which will be obtained very soon. Acceleration of the negotiation process with the European Union (EU), is critically important for Tourism due to foreign investments perspective. A favorable environment has been created for direct foreign investment, with political and economic stability coming together with our large tourism potential, in this positive atmosphere of the adaptation process to EU criteria. The important and delicate issue here, is to reinforce the incentive mechanisms. The opportunity to benefit more from the structural EU funds will result in significant contributions to solving infrastructure issues in Turkish tourism. We should remember that in the past, important infrastructure investments such as highways, airports, high-speed trains have been financed by such funds in competitor countries like Italy, Spain and Greece. Turkey has now become a significant actor in World Tourism. We must improve our products continuously in this sector and increase our tourism income in order to be able to maintain this responsibility. We plan on increasing our share in world tourism from the current 2,5 % to 4 % in 2013, which is when the EU negotiation process will be completed, considering also the rapidly varying trends and newly arising competitors. Our target is to become the 3rd largest tourism country in the Mediterranean region, bring in 40 million foreign tourists and 40 billion USD foreign exchange income. (We should all realize that in tourism, to just admire acts, is to fall behind one s time) All of us, being major contributors, having invested in creation of contemporary Turkish tourism, which has the largest competition power as a sector in Turkey, we will continue to be our country s advertising ambassadors, not only within our borders but also with our investments abroad in this globalizing world. With my sincerest regards, Murat Dedeman Chairman 2

3 TÜRK YE TUR ZM YATIRIMCILARI DERNE 1988 yılında, bafllıca Turizm Yatırımcıları tarafından kurulan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derne i (TYD), kuruldu undan bu yana Turizmin ve Turizm Yatırımcılarının çeflitli sorunlarının çözümünde yardımcı olan, kamuoyuna Turizm Yatırımcılı ının önemini anlatan, ülkemizin dünya turizminden aldı ı payı her geçen gün biraz daha arttırmak için çaba sarfeden, Turizm sektöründe yatırım yapan kiflileri ve flirketleri temsil eden bir sivil toplum kurulufludur. TYD, Turizm Yatırımlarını ülke turizminin ve ekonomisinin geliflmesinde daima önemli bir güç olarak görmektedir. Konaklamadan yat limanına, turist taflımacılı ından tur operatörlü üne, alıflverifl ve e lence merkezlerinden golf tesislerine kadar turizmin ana dallarındaki bafllıca yatırımcı ve iflletmecilerini bünyesinde toplayan TYD, bugün itibarı ile 250 bin yata a, 25 bin uçak koltu una, 8 bin marina / yat kapasitesine sahip olup, sektörde yaklaflık 400 bin kifliye istihdam sa lamanın yanında, özel sektörün Turizme yaptı ı toplam yatırımın 2/3 ünün karflılı ı olan 22 milyar Dolarlık yatırım portföyünü temsil etmektedir. TYD bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da vizyon ve hedefleri do rultusunda; kamu otoriteleri ve di er tüm ilgililer ile iflbirli ine, birlikte çalıflmaya ve çözüm üretmeye devam edecektir. Yatırımlarında ülkenin do al ve kültürel varlıklarını koruma / kullanma dengesi içinde de erlendirerek, sürdürülebilir turizm anlayıflıyla turizmi tüm ülke sathına yaymak, TYD nin temel hedefleri arasındadır. Türkiye nin rekabet gücü en yüksek sektörü olan turizmde, yatırımcılarımız sadece Türkiye sınırları içinde de il, globalleflen dünyada gerçeklefltirdikleri yatırımlarla Türkiye nin tanıtım elçisi olma yolunda bundan sonra da ilerlemeye devam edecektir. TYD üyeleri baflta BDT ülkeleri, Orta Avrupa, Balkanlar ve Ortado u ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerinde Turizm Yatırımları gerçeklefltirmifltir. TYD nin di er bir faaliyeti de, Türkiye de ve Türkiye ile birlikte di er ülkelerde Turizm Yatırımı yapmak isteyen yabancı giriflimcilere yardımcı olarak iflbirli i olanakları yaratmaktır. Bu ba lamda TYD bir referans kurulufl olarak kabul edilmektedir. TYD ayrıca, yatırım için proje mimarı, yatırım danıflmanı, finansman olana ı, fizibilite çalıflmaları, yönetim ve isim hakkı anlaflmaları ve genel olarak profesyonel servis konularında, görüfllerini üyeleri ile paylaflmaktadır. TYD, dünya turizmindeki özel sektör kurulufllar n n meydana getirdi i Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) fl Konseyi nde baflkan vekilli i düzeyinde temsil edilmektedir. TYD ayrıca, Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) kurucu üyesi, Dıfl Ekonomik liflkiler Kurulu (DE K) kurucu üyesi, Avrupa Çevre E itim Vakfı'nı (FEEE) temsilen Türkiye Çevre E itim Vakfı (TURÇEV) yönetim kurulu üyesidir. TYD üyelerinin liderli i ve deste i ile BETUYAB (Belek), KETAV (Kemer), KUTAV (Kufladası), BOTAV (Bodrum), ATAV (Antalya) bölgesel tanıtma ve vakıf birlikleri kurulmufltur. 3

4 ABOUT TYD Established in 1988 by the principal tourism investors in Turkey, Turkish Tourism Investors Association (TYD) is a private non-governmental initiative whose main objectives are : to bring together entrepreneurs investing in the tourism sector and provide assistance in their present problems and future plans. to announce the importance of tourism investments to the public. to increase market share of Turkish tourism in World tourism. From accommodation to yachting, tourism oriented transporting to tour operating, from shopping and entertainment centers to golf courses, TYD members represent 250 thousand beds in the accommodation sector, 25 thousand seats in air transporting, 8 thousand marina / yacht capacity. TYD is also providing direct employment to 400 thousand people. The total investment portfolio is around US$ 22 billion representing 2/3 of the private investments in tourism in Turkey. Europe, Balkan region and the Middle East. One of TYD s activities is to assist and achieve collaboration for foreign entrepreneurs with their local counterparts who are interested in tourism investment and management in Turkey or in third countries. In this context international cooperation is vital for TYD to be considered as a reference institution. In the international field TYD is a board member of UNWTO (World Tourism Organization) Affiliate Members Board and UNWTO Business Council Board. TYD is also a founding board member of Foreign Economic Relations Board (DEIK), board member of Turkish Foundation for Environmental Education representing International Federation of Environmental Education (FEE). Some local foundations and related organizations have been formed by the leadership and support of TYD members such as : BETUYAB (Belek), KETAV (Kemer), KUTAV (Kufladas ), BOTAV (Bodrum), ATAV (Antalya). TYD will continue to work with public authorities and other 3rd parties to achieve results in accordance with its vision and targets. One of the most fundamental goals of TYD is to extend tourism throughout the country by maintaining sustainable tourism while also protecting and preserving natural and cultural assets. Being in the most competitive sector, our members have constructed and are operating several touristic facilities not only in Turkey but also in various countries such as CIS, Central 4

5 2013 HEDEFLER TYD, Avrupa Birli i ile sürdürülen müzakerelerin tamamlanaca 2013 y l nda Türk turizminin önceliklerini ve beklentilerini belirlemifltir. SEKTÖREL HEDEFLER; Bugün Dünya % 2.5 olan Türk Turizminin pay 2013 y l nda % 3.5 a ç kacak ve Türkiye Akdeniz in 3. büyük Turizm ülkesi olacakt r. 10 adet golf sahas 40 adete ç kacakt r. TYD, bu yat r mlar gerçeklefltirmek için asgari 15 milyar Dolarl k yat r m yap lmas n öngörmektir. Galataport, Haydarpafla, Zeytinburnu, Dalaman, Çeflme, Tarsus ve Didim gibi önemli projelerin devreye girmesi ile 15 milyar dolarl k ilave yat r m n katlanarak artaca beklenmektedir y l nda Türkiye ye 40 milyon yabanc turist gelecek, 40 milyar dolar döviz girdisi elde edilecektir. Bugün 10 milyon kifli olan yerli turist say s 2013 y l nda 20 milyon kifliye yükselecektir. Bugün do rudan 1.2 milyon kifliye istihdam sa layan turizm sektöründe çal flanlar n say s 2013 y l nda 2 milyon kifliye yükselecektir YILINDAK SEKTÖREL HEDEFLERE ULAfiMAK Ç N GEREKL YATIRIMLAR: 600 bin olan uluslararas standarttaki yatak say s 1 milyona yükseltilecektir. (ilave 400 bin yata n yar s yeni infla edilecek, di er yar s ise Belediye belgeli düflük standarttaki tesislerin modernizasyonu ile elde edilecektir) Türk sivil havac l ndaki uçak say s 250 adetten 400 adete ç kacakt r. Uluslararas standarttaki marina kapasitesi 8 binden 20 bine yükselecektir. 5

6 2013 EPECTATIONS TYD, has determined the priorities and expectations of Turkish tourism for 2013, which is when continuing negotiations with the European Union will be finalized. SECTORIAL TARGETS The share of Turkish tourism which is 2,5 % within the world tourism market today, will be increased to 3,5 percent in 2013 and Turkey will be the 3rd biggest tourism country in the Mediterranean. The marina capacity at international standard shall be increased from 8 thousand up to 20 thousand in The number of golf courses shall be raised from 10 to billion US$ investment is foreseen by TYD, for realization of these investments. When important projects like Galataport, Haydarpafla, Zeytinburnu, Dalaman, Çeflme, Tarsus and Didim are put to service, it is expected that the 15 billion US$ investment will increase much more. 40 million foreign tourists will visit Turkey in 2013 and foreign exchange income will be 40 billion dollars. Today s domestic tourist count of 10 million will increase to 20 million in The number of workers in the tourism sector, which is currently providing direct employment to 1,2 million people, will increase to 2 million in THE INVESTMENTS NECESSARY TO ATTAIN THE SECTORIAL TARGETS IN 2013 ARE AS FOLLOWS: The number of beds at international standart shall increase from 600 thousand to 1 million (half of the additional 400 thousand beds shall be newly constructed and the other half shall be obtained by modernization of low standard Municipality certified beds). The number of airplanes at Turkish civil aviation will be increased from 250 to

7 TYD YATIRIM PORTFÖYÜ (TEMMUZ 2008 T BAR YLE) TYD INVESTMENTS PORTFOLIO (AS OF JULY 2008) , , , , , ,231 Di er / Other (Apart+Devremülk+Butik+Özel) 41 10, , , , , , , , , , ,292 MAR NA (Adet / Kapasite) (Unit / Capacity) 15 8, , ,837 YAT (Adet / ) / YACHTS (Unit/Capacity) Kara Tamacl / Ground Transportaton Deniz Tamacl / Sea Transportation 146 Uçak / Airplanes Koltuk / Seats 453 Otobüs / Bus Koltuk / Seats 902 Araç / Car 3 Feribot / Ferry 1 Cruise Gemi / (Cruise Ship) m2 / sqm m2 / sqm 273 dükkan / shops kifli kapasite / pax capacity 7

8 ÜYELER M Z 8

9 AFROD T TUR ST K filetmeler A.fi. Üye : TURGUT SEYHUN / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) / Fax : (0212) Adres : Teflvikiye Cad. Sadun Apt. No.105 K:3 D.8 Teflvikiye - stanbul E-Posta : - A-OPERASYONDA Kirifl Villa Park Kemer 5* 676 AFROD T TUR ST K fil. A.fi. 'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER Sanit/Mümessillik/ thalat Müflavirlik 9

10 AGRON TUR ZM VE T CARET A.fi. Üye : TÜGE TOPRAK DUKUL / Yönetim Kurulu Üyesi Tel : (0212) (0252) Fax : (0212) (0252) Adres : Cumhuriyet Cad. fiakirpafla flhan No:91/5, Elmada / stanbul Akçabük Tatil Köyü Karfl s, Akyarburnu Mevkii, Turgutreis / Bodrum E-Posta : A-OPERASYONDA B- YATIRIM / NfiAAT AfiAMASINDA Akçabük Time Share System Bodrum Devre Mülk 886 Bodrum 5* 650 AGRON TUR ZM T CARET A.fi'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 10

11 AKDEN Z TUR ST K TES SLER A.fi. Üye : OLIVIER JEAN MARIE MARQUE / Genel Müdür Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Valikona Cad. Nuribey fl Merkezi No:65/1 Niflantafl / stanbul E-Posta : A-OPERASYONDA Club Med Kemer Kemer HV1 992 Club Med Palmiye Kemer 4 * 544 (*) Club Med Palmiye Kemer HV (*) Club Med Bodrum Bodrum HV1 350 (*) Club Med Beldibi Kemer HV (**) (*) Tesisin yat r mc s TYD Üyesi olan Palmiye A.fi'dir. (**) Tesisin yat r mc s TYD Üyesi olan ENER Holding 'dir. 2) SEYAHAT ACENTASI KEMER SEYAHAT ACENTASI AKDEN Z TUR. TES. A.fi'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 11

12 AKFEN fi RKETLER GRUBU Üye : HAMD AKIN / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0312) Fax : (0312) Adres : Koza Sok. No:22 GOP / Ankara E-Posta : A-OPERASYONDA B- YATIRIM / NfiAAT AfiAMASINDA Akfen Club Uluda Bursa 3* 108 Trabzon Novotel Trabzon 4* 400 Akfen Club Kufladas Kufladas 3* 108 Kayseri Novotel Kayseri 4* 192 Novotel Zeytinburnu stanbul 4* 428 Kayseri Ibis Kayseri 3* 320 Ibis Zeytinburnu stanbul 3* 456 Gaziantep Novotel Gaziantep 4* 184 Eskiflehir Ibis Eskiflehir 3* 216 Gaziantep Ibis Gaziantep 3* 348 Mercure Hotel K br s 5* 750 Bursa Ibis Bursa 3* 370 2) SEYAHAT ACENTASI AKFEN TUR AKFEN fi RKETLER GRUBU' NUN TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 12

13 AK-KA NfiAAT A.fi. Üye : CELAL KAHRAMAN / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0312) Fax : (0312) Adres : Tunal Hilmi Caddesi 114/36 Kavakl dere / Ankara E-Posta : A-OPERASYONDA Kiris Alinda Beach Hotel Kemer 5* Park Claros Kemer 4* Surtel Hotel Kufladas 3* 184 Antedon Garden Kemer 3* ) ALIfiVER fi MERKEZ Akkapark Al flverifl Merkezi Antalya ( m2) AK-KA Nfi A.fi'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 13

14 AKKANAT HOLD NG A.fi. Üye : AL AKKANAT / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Evren Oto Sanayi 2. K s m Yan Akkanat Holding Kampüsü B Blok Esenyurt / stanbul E-Posta : 2) GOLF A-OPERASYONDA Sirene Golf Hotel Sirene Davras Mountain Ski Hotel Kempinski The Dome Golf & Thalasso Belek Isparta 5* 5* Belek 5* 419 Tesis The Sultan The Sultan Yeri Belek Belek AKKANAT HOLD NG A.fi' N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER Tekstil 14

15 AKSOY GRUP Üye : MUSTAFA AKSOY / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0216) Fax : (0216) Adres : Nida Kule fl Merkezi De irmen Sok. No:12 K:5 Kozyata / stanbul E-Posta : A-OPERASYONDA Richmond stanbul Richmond Pamukkale Thermal Richmond Ephesus Resort zmir Richmond Pamukkale SPA Richmond Nua/Wellness Spa Hotel Sapanca stanbul Denizli zmir Denizli Sapanca 4* 4* 5* 4* 5* ) ALIfiVER fi MERKEZ Capitol Al flverifl ve E lence Merkezi - stanbul 136 dükkan - 14 sineman n bulundu u m2 lik bir al flverifl merkezi 3) YATÇILIK Richmond Yatç l k - 2 yat 10 yatak AKSOY GRUBU'NUN TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER sahibinden.com (Web Portal) 15

16 ALARKO TUR ZM GRUBU (*) Üye : ED P LKBAHAR / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Nisbetiye Cad. Ahular Sok. No:7 Etiler / stanbul E-Posta : 2) E LENCE A-OPERASYONDA TES S Yeri Hillside Beach Club Fethiye HV1 781 Hillside City Club Kozyata / stanbul Hillside Su Hotel Antalya 5* 588 Hillside City Club Hillside City Club Etiler/ stanbul stinye/ stanbul (*) ALARKO fi RKETLER TOPLULU U KURULUfiUDUR ALARKO GRUBU'NUN TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 16

17 ALPER TUR ZM VE T CARET A.fi. Üye : CENK ERTUNGA / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0252) Fax : (0252) Adres : Montana Pine Resort Hotel Hisarönü - Ölüdeniz - Fethiye - Mu la E-Posta : A-OPERASYONDA Montana Pine Resort Fethiye 4* 394 2) YATÇILIK ALPER YATÇILIK - 1 YAT 12 YATAK ALPER TUR ZM T C. A.fi'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 17

18 ALTINDA NfiAAT T CARET TUR ZM A.fi. Üye : AHMET ALTINDA / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0312) Fax : (0312) Adres : Çayhane Sok. No. 40/2 GOP / Ankara E-Posta : A-OPERASYONDA Büyük Abant Otel Bolu 5* 230 Plaza Otel Ankara 4* 184 ALTINDA Nfi. T C. TUR.A.fi' N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 18

19 ANB TUR ZM YATIRIM NfiAAT A.fi. Üye : AL NAH T BOZATLI / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : EGS Business Park Bloklar B-3 Blok No. 236 K.6 YEfi LKÖY- STANBUL E-Posta : A-OPERASYONDA Aegean Dream Resort Hotel Bodrum 5* Holiday Inn Istanbul Airport North stanbul 5* ANB TUR ZM YATIRIM NfiAAT A.fi.' NUN TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 19

20 ANEMON OTELLER Üye : O UZ AKÇURA / Yat r mlar Direktörü Tel : (0236) Fax : (0236) Adres : Manisa Girifli Kuva-i Milliye An t Mevkii / MAN SA E-Posta : A-OPERASYONDA B- YATIRIM / NfiAAT AfiAMASINDA Anemon Ayd n Ayd n 4* Anemon Denizli Denizli 5* Anemon Ege Sa l k zmir 4 Anemon Eskisehir Eskiflehir 5* Anemon Fuar zmir 4* Anemon Galata stanbul Special Anemon zmir zmir 4* Anemon Manisa Manisa 5* Anemon Marmaris Marmaris 4* Anemon Afyon Termal Afyon 5* Anemon Malatya Anemon Kula Zabun Konaklar Malatya Manisa 5* 322 ANEMON OTELLER ' N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 20

21 ANTIQUE ROMAN PALACE Üye : HSAN ÖZASLAN / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0242) Fax : (0242) Adres : Oba Göl Mevkii Alanya-Antalya E-Posta : A-OPERASYONDA Antique Roman Palace Alanya 4* 326 ANTIQUE ROMAN PALACE'' N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 21

22 ARMADA OTEL Üye : KASIM ZOTO / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Ah rkap Sokak No.24 Sultanahmet / stanbul E-Posta : A-OPERASYONDA Armada Otel stanbul 4* 220 ARMADA OTEL 'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 22

23 ARTTEK fi RKETLER GRUBU Üye : YILMAZ TÜRKER / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Abdi pekçi Cad. K z lkaya Apt. No:59 K: Teflvikiye / stanbul E-Posta : A-OPERASYONDA Otium Lux Art Hotel Kemer 5* 792 (*) (*) Söz konusu tesisin yat r mc s ARTTEK Grubu olup iflletmesi TYD Üyesi olan OTI Holding taraf ndan yap lmaktad r. ARTTEK fi RKETLER GRUBU' NUN TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER Yat r m Gelifltirme Proje Müflavirlik 23

24 AS TUR ZM T CARET A.fi. Üye : AHMET HAMD AYAN / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0312) Fax : (0312) Adres : Bilkent Plaza A3 Blok K 6 Bilkent / Ankara E-Posta : 2) MAR NA A-OPERASYONDA Turkiz Hotel & Thalasso Center Kemer 5* Turkiz Aparts Kemer Kemer Apart Intercontinental Almaty Ankara Otel Kazakistan 5* Esil Otel Kazakistan 4* Tesis Yeri Kemer Marina Yat Liman Kemer 370 3) GÜNÜB RL K TES S AYIfiI I FACILITY Kemer 4) SEYAHAT ACENTASI AYT Kazakistan AS TUR ZM T C. A.fi' N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER Hava Tafl mac l Gayrimenkul & flletmecilik, Sa l k 24

25 ASKA OTELLER Üye : RAMAZAN ASLAN / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0242) Fax : (0242) Adres : Merkez Mah. No.62 Avsallar Alanya / Antalya E-Posta : A-OPERASYONDA Aska Baran Otel Alanya 3* 246 Kleopatra Beste Hotel Alanya 3* 204 Club Sun Heaven Alanya 950 Aska Sun Queen Beach Hotel Alanya 400 Buse Resort Alanya 4* 450 ASKA OTELLER ' N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 25

26 ASLI ULUSLARARASI OTELC L K TUR ZM Nfi. T C. A.fi. Üye : ABDULLAH GÜLSOY / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : fiehzadebafl Cad. No.17 fiehzadebafl / stanbul E-Posta : A-OPERASYONDA Grand Hotel Gülsoy stanbul 4* 280 ASLI Nfi. T C'' N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 26

27 ASSOS EDEN GROUP Üye : H LM SEL MO LU / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Cumhuriyet Cad. No.317 K.1, Harbiye / stanbul E-Posta : A-OPERASYONDA Eden Gardens Çanakkale 4* 247 Eden Beach Çanakkale 3* 88 Nazl han Butik Çanakkale Special 80 2) SEYAHAT ACENTASI Assos Eden Tours ASSOS EDEN GRUBU'NUN TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 27

28 ATAMAN NfiAAT T CARET A.fi. Üye : BÜLENT ATAMAN / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0216) Fax : (0216) Adres : Burhaniye Mah. Mefkure Sok. No:2 Beylerbeyi / stanbul E-Posta : A-OPERASYONDA Rexene Resort Hotel Bodrum 4* Rexene Apart Hotel Bodrum Apart ATAMAN NfiAAT T C. A.fi' N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 28

29 ATLANT K A.fi. Üye : SMA L HAKKI ÖZMEN / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) (0252) Fax : (0212) (0252) Adres : Kenan Evren Bulvar No:15 çmeler Marmaris / Mu la E-Posta : A-OPERASYONDA L Etoile Beach Hotel Marmaris 4* 500 ATLANT K TUR ZM YAT. A.fi'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 29

30 ATLAS ARAZ GEL fit RME LTD. Üye : TAV T KÖLETAV TO LU / Kurucu Baflkan Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Büyükdere Cad. No.108/1 Oyal fl Han K:10 Esentepe / stanbul E-Posta : Atlas, arazi ve ifl gelifltirme ile proje ve varl k yönetimi konular nda hizmet veren dinamik bir flirkettir. Atlas, firma olarak haziran 1997'de kurulmufl olup, arazi gelifltirme ve proje yönetimi (teknik, finansal analizler, tasar m ve inflaat kontrollü ü), ifl gelifltirme ve varl k yönetimi konular nda, farkl sektörlerdeki müflteriler için, genifl bir çerçevede hizmetler vermektedir. ATLAS ARAZ GEL. LTD.'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 30

31 ATLASJET HAVACILIK A.fi. Üye : AL MURAT ERSOY / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Eski Halkal Yolu Yeflilyurt Mah. Alaçat Evleri Yan No:5/B Florya / stanbul E-Posta : 2) HAVA TAfiIMACILI I A-OPERASYONDA ATLASJET - 16 UÇAK 2542 KOLTUK Club Voyage Torba Bodrum HV1 Club Voyage Village Bodrum 4* Club Voyage Charm Bodrum 4* Club Voyage Select Sorgun Manavgat 5* Club Voyage Select Belek Belek 5* ) SEYAHAT ACENTASI ETSTUR D D MTUR ATLASJET A.fi'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 31

32 AYDINER NfiAAT A.fi. Üye : ÖMER AL AYDINER / Yönetim Kurulu Üyesi Tel : (0312) Fax : (0312) Adres : Yeni Foça Sok. No.2, GOP / Ankara E-Posta : A-OPERASYONDA anadu Beach Resort Belek 5* 850 AYDINER NfiAAT.A.fi' N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER Enerji, Tar m, Savunma Sanayi 32

33 BARUT OTELLER Üye : HAYDAR BARUT / Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Tel : (0242) Fax : (0242) Adres : Barut Otel / Side Antalya E-Posta : A-OPERASYONDA Barut Hotels Arum Side 5 * 740 Barut Hotels Hemera Side 4 * 720 Barut Hotels Cennet Side 3 * 214 Barut Hotels Acanthus Barut Hotels Lara Resort Spa Side Antalya 4 * 5 * Barut Hotels Sunwing Side Apart 762 Barut Hotels Labada Kemer 5 * 352 BARUT OTELLER ' N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER Y kama & Servis 33

34 BELCEKIZ TAT L KÖYÜ Üye : BEK R SITKI YERGUZ / Yönetim Kurulu Üyesi Tel : (0252) Fax : (0252) Adres : Belcek z Tatil Köyü Ölüdeniz / Fethiye / Mu la E-Posta : A-OPERASYONDA Belcek z Tatil Köyü Fethiye HV1 429 BELCEKIZ TAT L KÖYÜ'NÜN TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 34

35 B LG L HOLD NG A.fi. Üye : fier FE ERCANTÜRK / Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s fiebnem ERCANTÜRK / Yönetim Kurulu Üyesi Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Süleyman Seba Cad. No.19 Akaretler Befliktafl - stanbul E-Posta : - A-OPERASYONDA B- YATIRIM / NfiAAT AfiAMASINDA Radisson Sas Conference & stanbul 5* Airport Hotel Ajia Hotel stanbul Butik Bodrum Resort Hotel K br s Yal kavak Bodrum Bafra 5* 5* W Hotels Istanbul stanbul Special 270 B LG L HOLD NG A.fi'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 35

36 B L NTUR A.fi. Üye : ORHAN HALL K / Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Tel : (0312) Fax : (0312) Adres : 1. Cadde Bilkent / Ankara E-Posta : A-OPERASYONDA Bilkent Hotel Ankara 5* 450 B L NTUR A.fi'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 36

37 B RMOD TUR ZM NfiAAT T CARET A.fi. Üye : ABDÜL AZ Z B RS N / Yönetim Kurulu Baflkan Tel : (0252) Fax : (0252) Adres : Kad kalesi Mevkii, Turgutreis Bodrum Mu la E-Posta : A-OPERASYONDA Yasmin Bodrum Bodrum 5* 1000 B RMOD TUR ZM NfiAAT T CARET A.fi' N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 37

38 BODRUM YALIKAVAK TUR ZM VE YAT L MANI YAT. T C. A.fi. Üye : CEFI J. KAMHI / Yönetim Kurulu Baflkan MELDA KAMHI KOSIF / Koordinatör Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Cemal Sahir Sok. 26/28 Mecidiyeköy / stanbul E-Posta : - - 1) MAR NA A-OPERASYONDA Tesis PORT BODRUM YALIKAVAK Yeri Bodrum 450 BODRUM YALIKAVAK A.fi'N N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 38

39 BSN TUR ZM NfiAAT SANAY VE T CARET LTD. Üye : TURGUT GÜR / Genel Koordinatör Tel : (0212) Fax : (0212) Adres : Birlik Sok. No.6 Dilek Apt. Daire 7 Levent / stanbul E-Posta : A-OPERASYONDA Meder Resort Kemer 5* 440 BSN TUR ZM Nfi LTD' N TUR ZM DIfiINDA FAAL YET GÖSTERD SEKTÖRLER 39

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Merkez Head Office. fiube Branch Office

Merkez Head Office. fiube Branch Office Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX E-mail: info@caliskanyapi.com.tr

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar.

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Demet ve Engin Özkan, Bilkent ten mezun olduktan sonra Texas Üniversitesi Southwestern

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2004-3: Aral k ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Dünyadaki çal flanlar n yar s günde 2 dolarl k yoksulluk s n r alt nda yafl yor ILO ya göre verimlilik art fl n ve insana yak fl

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Dünya'nın biletini kesiyoruz! AIR 2.267 Seyahat Acentesi

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 63 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2012 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler*

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Suggestions for university-industry collaborations Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi, Çorum ve stanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3436 MTB: 2010-399-350 Adet-Copies ISBN 978-975-19-4770-3

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı