ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK"

Transkript

1 TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:5570 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:5570 ÖZELETMVEREHABLTASYONMERKEZLERNDEÇALIAN ETMCLERNMESLEKYETERLLKALGISILEDOYUMLARININ NCELENMES S.BarbarosYALÇIN HafzBEK ÖZET BuaratrmadaÖzelEitimveRehabilitasyonmerkezlerindeçalaneitimcilerinmeslekiyeterliliklei doyumlarincelenmitir.buçalmadaözeleitimverehabilitasyonmerkezlerindeçalaneitimcilerin meslekiyeterlilikveidoyumlarnincelemekamacylacinsiyetegöreidoyumuvemeslekiyeterliliklerin karlatrlmasndattesti;bran,ya,meslekikdemegörekarlatrmalardaiseftestiveanlamllbelirle mekiçintukeytestitekniklerikullanlmtr.aratrmagrubunu,konyalisnrlariçindekimillieitim BakanlnabalRehabilitasyonMerkezlerindeçalanÖzelEitimÖretmeni(N=44),PsikolojikDanman lkverehberliköretmeni(n=35),çocukgeliimiöretmeni(n=16),snföretmeni(n=15),okulöncesi Öretmeni(N=10),ElSanatlarÖretmeni(N=11)vebualandaçalanBedenEitimiÖretmeni(N= 1)oluturmutur.Aratrmada, KiiselBilgiFormu, DoyumuÖlçei ve MeslekiYeterlilikanketikul lanlmtr.buaratrmadaortayaçkanbulgularagöre,özeleitimalanndaçalanfarklbrantanöretmen lerinbranlarnagöreidoyumundaanlamlfarkbulunmutur.bunagöreözeleitimalanndaçalan eitimcilerarasndaözeleitimöretmenlerininözeleitimalanndayeterlimeslekieitimaldklarnabala nabilir.özeleitimverehabilitasyonmerkezlerindeçalaneitimcilerinörenimbranlarnagöreidoyu mundaanlamlfarkbulunmu;meslekiyeterlikteisemanidarbirfarkbulunamamtr.doyumundanelde edilendeerlerebakldnda,farközeleitimöretmenlerilehinedir.özeleitimöretmenleriözeleitim dedahaçokilgigöstererekkendilerinidahaçokverimlihissediyorlar.dolaysylaidoyumlarndaanlamllk ortayaçkyor. AnahtarKelimeler ÖzelEitim,MeslekiYeterlilikveMeslekiTatmin,Doyumu COMPARINGTHERELATIONSBETWEENTHEPROEFESSIONALCOMPETENCEANDTHE PROFESSIONALSATISFACTIONOFTHEEDUCATIONISTSWORKINGINTHESPECIAL TRAININGCENTRUMS Abstract Inthissurvey,relationbetweentheProfessionalcompetenceandtheprofessionalsatisfactionofthe educationistswhoworksinthespecialtrainingcentrumshasbeenanalysed.intheexploration,pearson CorrelationParameterandTTestTechnicswereusedincomparingprofessionalsatisfactionandProfessional sufficiencyaccordingtobranchesandgenders,andftesttechnicswereusedincomparingrelations accordingtooccupationalprecedence.thesurveygrouphasbeencomposedofspecialtrainingteachers Bu makale Ekim 2009 tarihinde Adana da düzenlenen X. Ulusal Psikolojik Danma ve Rehberlik Kongresinde Sözlü Bildiri olarak sunulmutur. Uzman., P. Dan. Selçuk Üniversitesi Eitim Fakültesi Psikolojik Danma Merkezi. Yrd.Doç. Dr., Uak Üniversitesi Eitim Fakültesi PDR Anabilim Dal Öretim Üyesi.

2 56 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 (N=44),psychologicalconcellorsandguides(N=35),infantevolutionteachers(N=16)schoolteachers (N=15),preschoolteachers(N=10),handartificeteachers(N=11),andabodytrainingteacher(N=1)whoworks inthisscopeinrehabilitationcentrumswhichareconnectedwiththenationaltrainingministryandwhich areinkonya sboundaries).inthesearch IndividualKnowledgeForm, ProfessionalContentScale and OccupationalCompetenceScales wereused.inaccordancewiththefindingsofthissurvey,it sfoundout that;thereisanexpressiverelationbetweentheprofessionalcompetenceandprofessionalsatisfactionofthe educationistswhohasdifferentbranchsandwhoworksinthiscompassofspecialtraining. KeyWords SpecialTraining,ProfessionalCompetenceandProfessionalSatisfaction,Jobsatisfaction

3 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 57 GR Türkçedemeslekterimioldukçakapsamlbirkavramifadeetmekiçinkulla nlmaktadr. Oysa bat dillerinde meslekler, görülen eitimin düzeyi ve yaplan görevlerinniteliinegöre,uzmanmeslek(professions),beceriyedayalmeslekler (Vocations)olarakfarklterimlerleadlandrlmaktadr(Kuzgun,2000:1). nsanlargündelikhayattaçalrkenbazilerihobiiçinbazileridekendive ailesinin ihtiyaçlarnn kazanmak için yerine getirdiine tank olmaktayz. Hobi, kiinin holand alanda doyum elde etme amac ile yerine getirdii uratr. Ama meslek ise, kiinin sadece kiisel doyumu için deil bakalarn yarar için yerine getirdii ve karlnda kazanç etme niteliiyle hobiden ayrlmaktadr. Gerekhobigerekmeslekolsuneitimlekazanlanbecerilerledevamettirilir. Hermeslektezamanzamançalanlarnbazdurumlardabask,verimsizlikve stresyaadklargörülebilmektedir.stressiz iya da meslekyokturancakilerin stresdüzeyleribirbirlerindenfarkllkgösterebilir.çalanlarnileriüzerindeçok azkontrolimkânolduudurumlardayüksekstresoluur,ayrcatehditedicifi zikselkoullar,insanvefinansmankaynaklariçinarsorumluluunolmasda böyledir.meslekolaraközeleitimalanoldukçastreslibiralanolarakkabuledi lebilir. Bunaözeleitimsektöründekisistemindaha yeniliide eklenince ilerin dahadaarlatsöylenebilir. Meslekedinirkenyaanantercihetmedurumu,meslekleriistenirlikaçsndan srayakoymaktr.buanlamdabirmesleitercihetmeninilgi,toplumsalsaygnlk vekazançgibifaktörlerdenetkilendiinisöyleyebiliriz.yanikiiseçeceimeslein yailgiçekicietkinlikleriiçerdiiveyakendisiiçinönemlikiilercebeenilirolduu içinbumesleegirmekistediinibelirtir(kuzgun,2000:5).günümüzdemeslekle rin artmas meslek seçimi gibi bir zorluu karmza getirmektedir. Dolaysyla dorumesleinseçilmesiisteristemezkaçnlmazbirokadardazorolmaktadr. Meslekseçerkenözelliklekiiomeslekteileridebaarl(doyumsalamas,kendi ni iyi hissetmesi ve kendini gelitirmesi) olabilmesi, i bulabilmesi ve ihtiyaçlar karlayabilecekparakazanmasdurumlarndikkatealmaktadr.birbakaaçdan baklacak olursa meslek seçiminde; her meslein gerektirdii özellikleri, meslei seçecekkiiöncedenaratrpörenmelidir.ayrcakiikendisahipolduuyete neklerle meslein gerek duyduu özerlikleri karlatrp meslei seçmeye karar vermelidir. Hermeslekkendisektöründeçalacakkiilerdenkendiihtiyaçlarnkarla yacaközellikleresahipelemanlararar.dolaysylahermesleingereklerinisala yacakyetimikalifiyeelemanlaraihtiyaçvardr.eitimsektörüdeiyieitimve rebilmek için donanml iyi yetimi öretmenlere ihtiyaç duyar. Özel eitim ise eitimsektörü içerisindeapayr bireitimveözveri isteyenbirikoludur.özel Eitimalanndaçalaneitimcileriçinözellikleaadabelirtilenmeslekiyeterli likleresasalnmaldr.buözelliklerebirbütünolaraksahipolanöretmenleran

4 58 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 cakhemilerindebaarlolurlarbubaarnnardndaidoyumaulaabilmeleri mümkünolabilir.özeleitimalanndagörevalacaköretmenler; ÖzelEitiminilgilikuramsaldayanaklarveözeleitiminyasaltemellerini anlar. ÖrencininÖzelliklerinelikinyetersizliklerini(bilisel,fiziksel,duygusal, toplumsalveiletiimgeliimi)bilirvebualanlardatümörencileringereksinimle rinegöredesteklersalar. Eitseldeerlendirmesürecinianlarvefarkldeerlendirmetekniklerikul lanr. Öretimindüzenliplanlarveuygular.Programhazrlarken,snfdisiplini ni,örencileri,programnamaçlarnvetoplumailikinbilgileridikkatealr. Örenme Ortamn çocuun dikkatini datmayacak nitelikte hazrlar ve hertürlüdikkatdatcunsurlarortadankaldrr.eitimaraçgereçlerinönceden düzenlihazrbulundururveüzenlekullanr. Öretimin etkili Sunar ve aratrma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar anlar. Örencinin eletirel düünme, problem çözme ve performans becerilerini gelitirmek için çeitli öretimsel teknikleri kullanr. çerii örenci için anlaml halegelmesineüzengösterir. birliilikileriönemiüzerindedurur,anababalar,dieruzmanlarveö rencilerledestekleyiciibirliiyapabilmeyisalayacaketkiliyazl,sözelvegörsel iletiimtekniklerininaslkullanacanbilir. Meslekidareveyönetmeiiniprofesyonelbiriolduunanlar. MeslekiGeliimaçsndankendisinigelitirecekolanakvefrsatlargözetir. Davranpsikolojisininilkelerindenbiriolan herdavranngerisinde,gide rilmeyeçallanbirihtiyaçolmasdr.builkemeslekliaktiviteleriçindegeçerli dir. ve ya mesleklerin kiilere salad imkân ve olanak srasyla önemsedii ihtiyaçlarn karlama açsndan yeterli ise meslekten memnuniyet söz konusu olabilecektir.bumemnuniyetkiininyaptitendoyumsalamasnanedenola caktr. Kiilerin baarl, mutlu ve üretken olabilmelerinin en önemli gereklerinden biri olan i doyumu, iin bireye saladklarnn alglanmasyla oluan honutluk duygusudur(aksayan,1990:29).tümçalanlar,çalmakoullarnniyiletirilme sini, çalma yaamna ilikin ekonomik, psikolojik ve toplumsal gereksinimleri nin, özlem ve isteklerinin karlanmasn istemektedirler. Çalanlar, çaltklar kurumlarda gereksinimleri karland sürece doyumlu olmaktadrlar (As lan,1996:49).genelolarakdoyum,sosyolojikvepsikolojikboyutlararasndayeri olan ve bireysel gereksinimler ile kurumsal beklentiler arasndaki bir uzlama ileviolaraktanmlanabilir. doyumu ile ilgili farklkuramlar arasndaençarpcolanherzberg in iki etmenliidoyumukuramdr.herzbergtarafndanönerilenikietmenliidoyumu kuram1959ylndayaynland.buteorimaslow unhtiyaçlarhiyerarisiteorisi

5 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 59 yaklamndan sonra gelitirilen en önemli klasik teoridir (Whittington ve Evans,2005:116). sletmepolitikasveyönetimi,çalmakoullar,ücretdüzeyi,özelyasamdaki mutluluk düzeyi, organizasyonda altüst arasndaki ilikiler vs. unsurlar hijyen faktörler olarak adlandrlr. Hijyen faktörler mevcut olduunda is tatmini ger çekleir ve bireyleri çalmaya motive edebilir. Hijyen faktörlerin negatif olmas durumunda ise, (örnein, çalma koullarnn çok iyi olmamas, aile yaamnn çokdüzenliolmamas)motivasyonsalaycetkiortadankalkar.herzberg egöre hijyenfaktörlerpozitifisebusadeceçalanlartarafndankabulgörür.herzberg e göremotivasyonfaktörleribireyimutluklan,iyerinebalayan,çalmayaözen direnvedoyumsalayanunsurlardr.hijyenfaktörlerisebireyinistenayrlmas na,tatminsizlieyolaçabilecekunsurlarolarakgörülebilir.hijyenfaktörlerinmo tiveediciözelliklerinispetendahaazdr.bakabirifadeylehijyenfaktörlerinbu lunmas bireyleri daha fazla çalmaya sevk etmek için yeterli olmayabilir(eren, 1996:423). Herzberg,Maslow unkuramngelitirmiveçiftfaktörteorisiolarakisim lendirdii teziniaratrmalaryladesteklemeye çalmtr.bu aratrmada birkaç yüzmuhasebecivemühendistenoluandeneykitlesineaadakiikisorusorul mutur: 1. inde kesinlikle baarliyi olduunu hissettiin durumu ayrntl ekilde tanmlarmsn? 2.indekesinliklebaarszkötüolduunuhissettiindurumuayrntlekil detanmlarmsn? Herzbergbuikisorununcevaplarndeerlendirerekbireylerinorganizasyon içindekidavranlarnetkileyenfaktörler,ikiana faktörkümesi ndeincelemitir: HijyenFaktörleri: MotiveEdiciFaktörleri: irketkurallarvepolitikas Baar YönetiminTipiveKalitesi Tannma(recognition) ÇalanlarlaOlanlikiler YaplaninKendisi ÜcretveDierMaddiFaydalar Terfimkânlar KoullarveGüvenlii SorumlulukveYetki Bufaktörkümeleriileilgiliikitemelkuraluekildedir: HijyenFaktörleriolmazsatatminsizlik(dissatisfaction)doar. MotiveEdiciFaktörlerolursatatmin(jobsatisfaction)doar. Bukuramagöre,ileilgiliolumlututumudestekleyenetmenler;baarma,ta nnma,iinkendisi,sorumlulukveilerlemedir.buetmenler,iiniçeriiileilikili dir.buetmenlerleilgiliolumlututum,ikonusundadaolumlututumgelitirmeyi saladiçin,buetmenler güdüleyen yada doyumsalayan etmenlerola raktanmlanr(koçel,2005;642)..

6 60 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 leilgiliolumsuztutumudestekleyenetmenler;iletmepolitikasveyöneti mi,teknikgözetim,kiilerarasilikiler,gözetimveçalmakoullardr.buetmen ler ise çalann i etkinliiyle deil, i çevresi ile ilgilidir ve hijyen etmenleri olarakadlandrlr.kuramagöre,güdüleyenetmenlerinbeslenmesiidoyumunu artrrken,hijyenetmenlerininbeslenmesiidoyumsuzluununönlenmesinekat kda bulunmakta ancak i doyumunu artrmamaktadr (McCormick and Tiffin,1974). doyumu,çalanlarniiniveiortamndeerlendirmesiyoluylagelitirdi i duygusal bir tepki olarak tanmlanmaktadr. Bireysel özellikler, gereksinimler ve deneyimler i çevresi ile etkileime girerek i doyumu ya da doyumsuzluu duygusunuoluturur.doyumukiilerinbaarl,mutluveüretkenolabilmeleri nin en önemli gereklerinden biridir. Özellikle meslek d yaamlar dorudan etkilenen vesürekliözveri gerektiren hekimlik vehemirelikgibimesleklerde i doyumubüyükönemtamaktadr(aksayan,1990:43). Çalmaortam,idoyumunuetkileyenetmenlerdenbiridir.Özeleitimmer kezlerindeçalmaortamnndüzenivekalitesiamaçlananeitimiverecekdüzeyi vestandartttamashalindehemçalanlarhemeitimalanbireylerhemdebu bireylerinaileleriaçsndanmemnuniyetvericiolacaktr.karlklbumemnuniyet durumuçalanlaraçsndanidoyumuvemeslekitatminidouracaktr.çalma ortam i doyumunu, i doyum düzeyi de çalma ortamn etkiler. Bu karlkl balantvedengeiçinde,idoyumuyüksekçalanlar,özeleitimeihtiyacolan bireylere gerekli olan eitici ortam salayabilirler. Eitim hizmetinin verildii ortamnsalklolmaseitimalanbireylerinailelerinideolumluetkileyecekonla rndabueitimedahafazlainanmalarnsalayacaktr. Eitiminverildiiortameitimalanbireylerinksasüredekendilerinitoplum salyaamahazrhissederekgeliimleriniartrmalarnavealdklareitimdendaha fazlayararlanmalarnaolanaksalayacaktr.özeleitimismindendeanlalaca üzereözelbireitimdirveözelortamaihtiyaçduyar.bueitimeihtiyaçduyanve alanbireykadaronudesteklemesigerekenailesinindetamamlaycbirfonksiyo nu salamas en az eitimi verenler kadar önem tamaktadr. Eitim verildii ortamn iklimi ailelerin katksn artracaktr. Sonuçta verilen eitimden ilerleme salandngörmekailelerdendahafazlaeitimcilerisevindirecektir,sonuçonla rnidoyumuvemeslekitatminlerininartmasnavekendilerindemeslekiyeterli likduygusuyaamalarnanedenolacaktr. Yaplançeitliaratrmalaruygunolmayaniyerikoullarnnidoyumuve tükenmilii olumsuz ekilde etkilediini göstermektedir. doyumu, stres, i çevresi ve örgütsel iklim genellikle tükenmilikle ilgili olarak görülmektedir( Akçemeteveark.2001:75,Aslan,1996:50,Henne,1985:230). Çeitli tanmlar olmakla birlikte genel anlamda i doyumu, çalan bireyin yaptii,içevresiniveiyerindekiçalmakoullarndeerlendirmesisonucu oluan duygusal bir tepkidir (Aksayan, 1990:44). doyumu, kiilerin baarl,

7 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 61 mutluveüretkenolabilmelerininönemligereklerindenbiridir.doyumunuya, cinsiyet,eitimdüzeyigibikiiselözelliklerinyansrayaplaniiniçerii,ücret, yönetimpolitikas,çalmakoullargibiörgütselveçevreseletkenlerinetkiledii belirtilmektedir. Aratrmaclar,idoyumuyeterliolmayaniçilerde,idoyumuyeterliolani çilerenazarandahayüksekseviyedetükenmilikdurumuolduunuveidoyu mununtükenmilikleilikiliolduubildirilmektedir.ayrcakiiselbaarvedu yarszlama ile karlatrldnda i doyumu ve duygusal tükenmilik arasnda negatifbirilikiolduunubildirmitir(bacharach,bamberger,veconley1991:48). Tükenmiliinaynzamandaidoyumuileilikiliolandierdeikenlerlede kuvvetli bir biçimde ilikili olduu; örnein düük seviyede kontrol,yaamdo yumu,salkseviyesivehalihazrdakiitenayrlmaylailikiliolduubelirlenmi tir(cordes&dougherty,1993:623). Kuzgun (2000: 42) na göre; genellikle u alanlarda bireyin beklentileri ile meslein ve iin salad olanaklarn uygun olmas halinde i veya meslek do yumunungerçekletiisöylenebilir: 1.Mesleingerektirdiifaaliyetlerin,bireyinyetenek,bilgivebecerileriiletu tarlolmas 2.Meslekfaaliyetlerininbireyiçinilgiçekiciolmas 3.Çalmaortamndafizikseldurumununuygunolmas 4.Çalmaortamndainsanilikilerininiyiolmas 5.Salanankazançdüzeyi 6.Ödülvetakdir 7.Salanangüvence 8.lerlemeolana 9.Verilenyetkivesorumluluk 10.Günlükçalmasüresi 11.Yarmavekendinigöstermeolana 12.bulabilmeolana Vebununyanndaidoyumunuetkileyenbireyselözelliklerolarakcinsiyet, ya,eitimdurumu,medenidurumuveçalannkiiliiniekleyebiliriz. Sonyllardaülkemizdeçokhzlbirözeleitimmerkeziaçlmasürecigerçek lemitir.busüreçteaçlanrehabilitasyonmerkezlerininverdiieitiminkalitesi, verileneitimingerçekletirildiiortamnuygunluuvebualandaistihdamedile cekeitimcilerinmeslekiyeterliliiiyideerlendirilmelivehattadenetlenmelidir. Hzlaçoalanmerkezlerinuyguneitimortamlarsalayamamasbumerkezlerde eitimalanbireylerineitimlerininhedeflenenamacaulaamamasnanedenola caktr. Ortaya ckacak kötü sonuç herkesi olumsu etkileyecektir. Sonuçlarn bu ekilde olumsuz olmamas için açlan ve açlacak olan kurumlarn gerekli fiziki artlartamalarardndandaiyiyetimiiinisevenuzmanlarnveyöneticilerin çaltbirortamnoluturulmasgerekmektedir.

8 62 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 Özeleitimalanndayeterikadariyieitimlielemanbulmakçokgüçtür.Ül kemizdeözeleitimalanndaihtiyaçduyulaneitimcilerinyetitirilmesiningerek liliisonyllardadahafazlafarkedilmi,ancakbualandaözelyeterliliesahipbu elemanlarhenüzkurumlarnihtiyacnkarlamayayeterliolmamaktadr. zci(2004)eitimfakültesiilköretimsnföretmenliibölümündeörenim görmekte olan 4. snf örencilerinin özel eitim konusundaki yeterlikleri ve ihtiyaçlarnndeerlendirilmesikonulugaziantepüniversitesiadyamaneitim Fakültesinde eitimöretimylII.yarylndaörenimgörmekteolan 132sonsnförencisiüzerindebiraratrmaçalmasyapm.Buçalmadaelde edilen bulgu, sonuç ve getirilecek öneriler ile Eitim Fakültelerinin Snf Öret menlii programlarndaki ders ve uygulamalarn tekrar ele alnmas ve gerekli düzenlemelerin yaplmas umulmaktadr. Bu çalma 4 yllk özel eitim alan dndakiöretmenlik bölümünü bitirenöretmenlerinözel eitim alanyla ilgili yeterlieitimalmadklarnortayakoyar.özeleitimadndandaanlalacagibi özelhazrlkveyeterlilikgerektirir. Özellikle bu alanda çalan kiilerin sadece üniversitelerde aldklar eitimle yetinmeleri ve kendilerini gelitirmek için çaba göstermemeleri kabul edilemez. Heralandaolduugibiözeleitimalanndaçalanpersonelindeüniversiteson ras çalma hayatnda gerek hizmet içi eitimlerle gerekse de dardan çeitli seminer veya kurslarla mesleki yeterlilikleri gelitirilmelidir. Ancak bu ekilde özelbilgivedonanmgerektirenbumesleingeliençangerisindekalmasön lenerekdahaileridüzeydeeitimverilmesisalanabilir.bukurumlardaneitim alançocuklarçoközelçocuklardrveolaragerekenönemancakbualanlardaçal anlarnmesleklerineverecekleriönemlesalanabilir. Eitimcilerinbuçocuklarnaileleriylededüzenligörümeleryaparakbireysel eitimprogramnbirliktehazrlamalarveonlardinleyerekkurumveaileibirli inisalamalargerekmektedir. Uzmanlar hernekadariyi birer eitimci olsalar dabualandaverilecekeitimlerayrbirçaba,eitimvehazrlkgerektirdiiunu tulmamaldr.alanndayeterliolmayaneitimcilerinbukonudaheptedirginlikle rivezorlandklargörülebilir.hattaailelerdenkaçmalardaolasdr.budakurum veaileibirliinibozarakbaarleitiminönündeengeltekileder. Eitim ve öretimde verimlilik dorudan öretmenlerin nitelii, nicelii ve kendilerini yeterli hissetmeleri ile ilgilidir. Yeni özel eitim yaklamlarnn, tek niklerinin, yöntemlerinin gelitirildii günümüzde; gerek özel eitim alannda çalanöretmenlerinyeniliklereparalelolarakyetitirilmesi,gerekseözeleitim okullarndaki çalma koullarnn iyiletirilmesi özel eitimin nitelii açsndan kaçnlmazgörünmektedir(akçameteveark.2001:17). Özeleitimalanndaistihdamedilmiöretmenlerindahayararlveverimli olarak çalabilmeleri için i doyumlarnn yüksek olmas gerekmektedir. Özel EitimÖretmenleri,eitimizorvezamanalanengelliörencilerleçalmaktave

9 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 63 çalmaartlarnnzorluunedeniileöretmenlearasndatükenmilikduygusu nuyaamayaenyaknçalmagrubundadrlar. ÖzelEitim,görmeengelli,iitmeengelli,iitmeengellivezihinselengelliö rencilerineitimiileilgilenenbireitimalandr.herbirözeleitimalanndaçal anlar,çaltklaralandaki özel eitimörencisinin niteliineuygundavranmak ve onlar için konulmu olan özel eitim hedeflerine ulamakla sorumludurlar (Kulakszolu,2003:16). ARATIRMANINAMACI Bu aratrmann amac, özel eitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalan eitimcilerinmeslekiyeterlilikleriileidoyumlarbazdeikenleraçsndanince lemektir.buamaçdorultusunda,aratrmadaaadakisorularmacevaparan mtr. 1.Özeleitimverehabilitasyonmerkezlerindeçalaneitimcilerincinsiyette göredoyumuvemeslekiyeterliliklerindeanlamlbirfarkvarmdr? 2.Özeleitimverehabilitasyonmerkezlerindeçalaneitimcilerinyalarile idoyumvemeslekiyeterliliklerindeanlamlbirfarkvarmdr? 3. Özel eitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalan eitimcilerin mesleki kdemlerinegöreidoyumuvemeslekiyeterliliklerindeanlamlbirfarkvarm dr? 4.Özeleitimverehabilitasyonmerkezlerindeçalaneitimcilerinbranlar nagöreidoyumuvemeslekiyeterliliklerindeanlamlbirfarkvarmdr? YÖNTEM Buaratrma,özeleitimverehabilitasyonmerkezlerindeçalaneitimcilerin mesleki yeterlilikle i doyumu arasndaki ilikinin karlatrlmas incelemeyi amaçlayanbetimselbirçalmadr. EVRENVEÖRNEKLEM Aratrmannevreni,Konyailiiçersindefaaliyetgösterenrehabilitasyonmer kezlerinde çalan Özel Eitimi Öretmeni, Psikolojik Danman ve Rehberlik, ÇocukGeliimiÖretmeni,SnfÖretmeni,OkulÖncesiÖretmeni,ElSanatlar ÖretmenleriveBedenEitimiÖretmenlerinikapsamaktadr. AratrmannörnekleminiKonyailsnrlariçindefaaliyetgösterenÖzelEi tim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalan eitimcilerden tesadüfî örnekleme yöntemiyletespitedilen62sikadnve70sierkekolmaküzeretoplam132öret menkatlmtr.buöretmenlerleilgilidalmtablo1 degösterilmitir.

10 64 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 Tablo 1CinsiyeteveBranlaraGöreDalm VERTOPLAMAARAÇLARI Aratrmadabirkiiselbilgiformu,meslekiyeterlilikölçeiveidoyumuöl çeiolmaküzereikiölçekuyguland.konyailiiçindefaaliyetgösterenmilliei timbakanlnabalözeleitimverehabilitasyonmerkezlerinegidilerekbuku rumlardaçalaneitimcilerearatrmactarafndanuygulanmtr.meslekiyeter lilikveidoyumuölçeklerinidahaöncedebirçokdefafarklalanlardauygulanm ve standart ölçekler olmas nedeniyle özel eitim alannda çalan eitimcilere uygulandnda uygun sonuçlar alnabilecei kanaatiyle uygulamaya uygun gö rülmütür. Kiisel Bilgi Formu: Bu çalmada aratrmaya katlan eitimcilerden kiisel bilgileri toplamak amacyla aratrmac tarafndan gelitirilen Kiisel bilgi formu kullanlmtr.buformda,formudoldurankiilerleilgiligenelbilgileryeralmak tadr. MeslekiYeterlilikAnketi: Özel eitimkurumlarndaçalmaktaolanöret menlerin yaptklar ilerde kendilerini yaptklar ilerdeki yeterlilik durumlarn deerlendirmelerinisalamaküzerearatrmactarafndanoluturulmuolan26 sorulukanketformudur. DoyumuÖlçei(JobSatisfaction):Çalanlarialanlarndaverimli,mutlu vebaarlolmalaraçsndanönemliunsurolanidoyumuileilgilibirçokara trmayapldnbiliyoruz.tabiidoyumuölçmekiçinbirçokölçekgelitirilmi tir.bunlardanbirisihackmanveoldham(1980)tarafndangelitirilenidoyumu ( Job satistifaction) ölçeidir. Ölçek, çalanlarn i doyumunu ölçmek amacyla gelitirilmi,14maddedenoluan,5seçeneklibirderecelemeölçeidir(akt:güler, 1990:93).ÖlçeinTürkçeyeuyarlamavegeçerlilikçalmasGüler(1990:94)tara fndanyaplm veölçeininiçtutarllkkatsays(cronbachs alpha) 0.92olarak bulmutur.yarmbraklmolumluifadelerdenoluan,5 lilikerttekniinegöre düzenlenmi14maddelik birözbildirimölçeidir.ölçeioluturanmaddelerin tümüolumluyöndeolduuiçin1 den5 edorupuanlanmaktadr.

11 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 65 Ölçeinuygulanmasnda,kiikendisinesunulanseçeneklerdenkendisineen uygunolaniaretlemekte,iaretlediiseçeneklerinpuanlartoplanarakkiinini doyumpuanhesaplanmaktadr.ölçek,herörenimdüzeyindekikiilereuygula nabilmektedir. Ölçei oluturan maddelerin tümü olumlu olduu için 1 den 5 e dorupuanlanmaktadr.ölçektenalnabilecekenyüksekpuan70,endüükpuan 14 ve dizi genilii 56 dr. Ölçekten alnan puanlarn arasnda olmas i doyumunundüük,33 52arasndaolmasidoyumununortadüzeyde,53 76 arasndaolmasidoyumununyüksekolduunugöstermektedir. ÖlçeingüvenirlikçalmasHackman veoldhan tarafndan, testtekrar test yöntemiyleyaplm, birinciuygulamann puanortalamas34.27, ikinciuygula mannpuanortalamas34.71olarakbulunmutur.kiuygulamannpuanortala malarnnbirbirineçokyaknolmasgüvenirliingöstergesiolarakkabuledilmi tir (Akt: Güler, 1990:94). Hali hazrdaki aratrmada kullanlan 14 soruluk i do yumuölçeininiçtutarllkkatsaylar(cronbachs alpha) 0.9olarak, belirlenmi veölçeeverilencevaplarngüvenirliininyeterliolduubelirlenmitir. VERLERNANALZ Özeleitimverehabilitasyonmerkezlerindeçalaneitimcilerinmeslekiye terlilikle i doyumu arasndaki ilikiyi incelemek amacyla Pearson Korelasyon Katsays,branvecinsiyetegöreidoyumuvemeslekiyeterliklerinkarlatrl masnttesti;meslekikdemegörekarlatrmalardaiseftestiveanlamllki minlehineolduunubelirlemekiçintukeytestitekniklerikullanlmtr. BULGULARVEYORUMLAR 1.ÖzelEitimveRehabilitasyonMerkezlerindeÇalanEitimcilerinCin siyettegöredoyumuvemeslekiyeterliliklerinelikinbulgular Tablo2:DoyumuveMeslekiYeterlikÖlçeindenAlnanPuanlarnDalm Cinsiyet N X S.S t p Doyumu MeslekiYeterlilik Kadn 62 48,89 10,068 0,806 0,422 Erkek 70 50,42 8,712 Kadn 62 94,92 12,799 1,008 0,316 Erkek 70 97,39 11,867 Tablo2 degörüldüügibiidoyumuölçeindenerkeklerinaldklarpuanla rnaritmetikortalamas( X =48,89),kadnlarnaldklarpuanaritmetikortalamas ( X =50,42)vemeslekiyeterlikölçeindenerkeklerinaldklarpuanlarnaritmetik ortalamas ( X =94,92), kadnlarn aldklar puan aritmetik ortalamas ( X =97,39) olduuortayaçkmtr.tablo3 degörüldüügibicinsiyettegöredoyumuve MeslekiYeterlikteFarkbulunamamtr.

12 66 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 2.ÖzelEitimveRehabilitasyonMerkezlerindeÇalanEitimcilerinYa lariledoyumvemeslekiyeterliklerilelikilibulgular Tablo3:YalaraGöreDoyumveMeslekiYeterlikPuanlarnaAitstatistikler Doyumu MeslekiDoyum Yalar Ortalama Ss Ortalama ss , ,56 11, ,67 7,50 97,13 19, ,67 11,64 94,33 19, ,17 9,92 106,67 19,99 Toplam 49,89 9,75 100,16 13,18 Tabloyagöreidoyumuölçeindenalnanpuanlarnortalamalaryalaragöre incelendiinde2130yaarasnda48,89,3140yaarasnda49,67;4150arasnda 50,67,5160yaarasnda54,17olarakbulunmutur.Meslekiyeterlilikveidoyu muölçeindenalnanpuanlarnortalamasnabakldnda2130yaaras100,56, 3140 ya aras, 94,33, 4150 ya aras, 97, ya aras 106,67 olduu görül mektedir.buortalamalararasndaanlamlfarknolupolmadnbelirlemekiçinf testikullanlmtr. Tablo4:DoyumuveMeslekiYeterlikÖlçeindenAlnanPuanlarnDalm KT Sd KO F P Doyumu MeslekiYeterlilik Gruplararas 172, ,483 Gruplariçinde 12175, ,869 Toplam 12347, Gruplararas 611, ,860 Gruplariçinde 21972, ,008 Toplam 22583, Tablo 4 e göre, i doyumu ve mesleki yeterlilik puanlar ortalamas arasnda yadeikeninegöreincelendiindeanlamlbirfarkortayaçkmamtr.birbaka anlatmla yan ilerlemesi i doyumu ve mesleki yeterlilikte artma veya azalma sonucuoluturmamaktadr. 3.ÖzelEitimveRehabilitasyonMerkezlerindeÇalanEitimcilerinMes lekikdemlerinegöredoyumuvemeslekiyeterliliklerinelikinbulgular Tablo5:DoyumuveMeslekiYeterlikÖlçeindenAlnanPuanlarnDalm KT Sd KO F P Gruplararas 172, ,483 Doyumu Gruplariçinde 12175, ,869,600,616 Toplam 12347, Mesleki Yeterli Gruplararas 535, ,633 lik Gruplariçinde 20109, ,341 Toplam 20645, ,60 1,18 1,128 Tablo5 degörüldüügibikdemegöre,idoyumuvemeslekiyeterliliinpu anlararasndaistatistikselolarakanlamlbirfarkbulunmamtr.,62,32,340

13 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE Özel Eitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalan Eitimcilerin BranlarnaGöreDoyumuveMeslekiYeterlilikleriilelikiliBulgular Tablo6:DoyumuveMeslekiYeterlikÖlçeindenAlnanPuanlarnDalm KT Sd KO F p Doyumu Mesleki Yeterli lik Gruplararas 1967, ,414 4,775,000 Gruplariçinde 10380, ,387 Toplam 12347, Gruplararas 1372, ,738 1,483,189 Gruplariçinde 19279, ,236 Toplam 20651, Tablo6 deortayaçkanpuandurumunagöre,öretmenlerinbranlarnagöre idoyumundaanlamlfarkbulunmu;meslekiyeterlikteisemanidarbirfarkbu lunamamtr. Tablo7:ÖretmenlerinBranlarnaGöreDoyumPuanlarndaGerçekletirilenTukeyTestiSo nuçlar BamlDeiken Deikenler Ortalamalar Fark Ss p ÖzelEitimÖretmeni PsikolojikDanmanveRehberlik 8,538 2,056,001 ÖzelEitimÖretmeni SnfÖretmeni 9,376 2,714,010 Tablo7 yagöreözeleitimöretmenipsikolojikdanmaverehberlikile Özel Eitim Öretmeni Snf Öretmeni deikenlerinde fark Özel Eitim Ö retmenlerilehinedir.bunagöreözeleitimöretmenlerininmeslektekikdemleri arttkçaidoyumlardaartmaktadr. TARTIMA Özeleitimverehabilitasyonmerkezlerindeçalaneitimcilerinmeslekiye terlilikleidoyumuarasndayaplacakbilimselaratrmalargünümüzdebualan dahizmetalanvehizmetverenbireyleraçsndanisteristemezhizmetinnicelikve niteliiayrbirönemeortayakoyacaktr.ayrcabualandayaplanaratrmalarn snrllaçsndandaayrbirönemkazanmaktadr.alanlailgiliyaplançalma larabakldndaözelliklesonyllardabukonuyaarlkverençalmalargörmek mümkün. Bu alanla ilgili Akçemete ve arkadalar (2001) Öretmenlerde tüken milik, i doyumu ve kiilik çalmasn ki daha sonra bu çalmay kitap haline getirerek aratrmaclar ve eitimcilerin faydalanmas sunulmu. Selçukolu (2001)Aratrmagörevlilerindetükenmilikdüzeyiileyalnzlkdüzeyiveyaam doyumu arasndaki ilikinin baz deikenler açsndan deerlendirilmesi, zci (2004)eitimfakültesiilköretimsnföretmenliibölümündeörenimgörmekte olan4.snförencilerinin özeleitim konusundakiyeterlikleriveihtiyaçlarnn deerlendirilmesiverebiliriz. yerlerindeçalanbireyleriniyerindeverimliliklerininartmasiyerinden veçalmaartlarndanmemnuniyetlerinebaldr.erdemvearkadalarda(2008:

14 68 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 199)salkçalanlarüzerindememnuniyetietkileyenenönemlifaktörünçalma koullar olduu bulunmutur. Çalmalarnda hemire ve ebelerde motivasyon düzeylerine etki eden faktörler arasnda çalma koullarnn ön plana çktn belirlemilerdir.bubulgularçalmamznsonuçlarndesteklerniteliktedir. Günümüzde nicelik açsndan Türkiye de açlan özel eitim merkezi says belli düzeyde ihtiyac karlayabilecek düzeye gelse de verilen hizmetin nitelii açsndaistenendüzeyeulalamamasorunuyadsnamaz.budahaliilehizmeti vereneitimcilerinniteliiveçalmakoullaryladorudanilikilidir.dolaysyla eitimcilerinmeslekteyetersizlikleriidoyumlarn,idoyumlardabuhizmetten yararlananlar olumsuz etkilemektedir. Sar (2002:19) çocuk özel eitime muhtaç isedoalolarakonuneitimiveyetitirilmesidahadazorolacaktr.çünküözel eitime muhtaç olan çocuklarn ihtiyaçlar farkldr, eitimleri zordur, eitimleri özeldonatlanveyaonlaraözgüyaplandrlmortamlardauygulanmasgerekir. Dolaysyla mesleki yeterlilie sahip olan eitimcilerin i doyumunu yaayaca bilinmelidir. Çünkü bu çalmada ortaya çkan bulgular, eitimcilerin gereince meslekiyeterliesahipolmadklarnyanstmaktadr. Özel eitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalan eitimcilerin cinsiyette göreidoyumuvemeslekiyeterliliklerineilikinbulgularabakldndagibicin siyettegöreidoyumuvemeslekiyeterliktefarkolmadgörülmütür. Özeleitimverehabilitasyonmerkezlerindeçalaneitimcilerinyalarilei doyumvemeslekiyeterlikleriileilikilibulgular,idoyumuvemeslekiyeterlilik puanlarortalamasarasndayadeikeninegöreincelendiindeanlamlbirfark ortayaçkmamtr. Özel eitimverehabilitasyonmerkezlerindeçalaneitimcilerinmeslekik demlerinegöreidoyumuvemeslekiyeterliliklerineilikinbulgularidoyumu ve mesleki yeterliliin puanlar arasnda istatistiksel olarak anlaml bir farkllk bulunmamtr. Ayrca Özel eitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalan ei timcilerinbranlarnagöreidoyumuvemeslekiyeterlilikleriileilikilibulgulara baktmzda,idoyumuvemeslekiyeterlilikpuanlararasndaistatistikselolarak anlamlbirfarkbulunmamtr. Özel eitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalan eitimcilerin örenim branlarnagöreidoyumundaanlamlfarkbulunmu;meslekiyeterlikteisema nidarbirfarkbulunamamtr.doyumundaneldeedilendeerlerebakldnda, ÖzelEitimÖretmeniPsikolojikDanmaveRehberlikileÖzelEitimÖretme ni Snf Öretmeni deikenlerinde fark Özel Eitim Öretmenleri lehinedir. BunagöreÖzelEitimÖretmenlerininözeleitimalannadahaçokilgigöstere rekkendilerinidahaçokverimlihissediyorlar.dolaysylaidoyumukaçnlmaz oluyor.izgar a(2003:140)göreiineilgiduyanlarileriniciddiyaparlar,duygular itecrübelerindenskçaetkilenir.ilgisiilesorumlulukarasndapozitifbiriliki vardr.ilgisiyüksekbireylerin,iindenmemnunolsunyadaolmasn,sorumlu

15 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 69 luklaryüksekolur.ilgisidüükbireylerise,hemitenmemnunolmazlar,hem desorumluluklardüükolur. SONUÇVEÖNERLER: 1.Özeleitimverehabilitasyonmerkezlerindeçalaneitimcilerincinsiyette göreidoyumuvemeslekiyeterliliklerineilikinbulgularnda,cinsiyettegörei doyumuvemeslekiyeterliktefarkçkmamtr. 2.Özeleitimverehabilitasyonmerkezlerindeçalaneitimcilerinyalarile idoyumuvemeslekiyeterlikleriileilikilibulgularnda,idoyumuvemesleki yeterlilikpuanlarortalamasarasndayadeikeninegöreincelendiindeanlam lbirfarkçkmamtr. 3.ÖzelEitimveRehabilitasyonMerkezlerindeÇalanEitimcilerinMesleki Kdemlerine Göre Doyumu ve Mesleki Yeterliliklerine likin Bulgularnda, i doyumu ve mesleki yeterliliin puanlar arasnda istatistiksel olarak anlaml bir farkbulunmamtr. 4. Özel eitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalan eitimcilerin örenim branlarnagöreidoyumundaanlamlfarkbulunmu;meslekiyeterlikteisema nidarbirfarkbulunamamtr.doyumundaneldeedilendeerlerebakldnda, farközeleitimöretmenlerilehinedir. Busonuçlarçerçevesindeaadakiönerileryaplabilir. Öretmenyetitirenkurumlaraalnacakörencilerinbumesleeyönlen dirilmeçalmalardahaküçükyalardabalatlmal, Eitimfakültelerinintümbölümlerindeözeleitimleilgiliderslereyerve rilmeli, Hizmetverdiklerikurumda,idarevekurumyetkililerdeneyimliözelei timiöretmenlerindeneyimlerindenfaydalanarak ieyenibalayaneitimcilerle ibirliiyapmalarnözendiripdesteklemeli, KurumsahiplerikurumaeitimciistihdamederkendahaçokÖzeleitim alanndayetiençalanlartercihederekistihdametmeli,

16 70 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 KAYNAKLAR AKÇAMETEG,KanerS.,SucuoluB.(2001),TükenmilikDoyumuveKiilik,NobelYayn Datm,Ankara:12 AKSAYANS.(1990),KoruyucuveTedaviEdiciSalkHizmetlerindeÇalanHemirelerin DoyumuEtkenlerininrdelenmesi,YaymlanmamDoktoraTezi,stanbul,stanbulÜni versitesi, ASLAN H, Ünal M, Aslan O.( 1996 ) Pratisyen Hekimlerde Tükenme Düzeyleri, Düünen Adam;9:4852 BACHARACH,S.B.,Bamberger,P.,&Conley,S.(1991).WorkHomeConflictAmongNurses And Engineers, Mediating the impact of role stress on burnout and satisfaction of work. JournalofOrganizationalBehavior,12,3953. CORDES,C.L.,&Dougherty,T.W.(1993),AreviewAndAnntegrationOfResearchOnJob Burnout,AcademyofManagementReview,18, ERDEM R, Süheyla RAHMAN,LeventAVCI,Bayram GÖKTA, BirdalENOLUGülhan, FIRAT,(2008),InvestigatingJobSatisfactionandBurnoutLevelsofthePersonsWorking forthehospitalsatcitycenterofelazig,turkey,journalofappliedsciencesresearch, 4(2):188201EROL,E.,(1996),YönetimVeOrganizasyon,BetaYaynevi,stanbul GBSON,J.L.,Ivancevich,J.M.,&Donnelly,J.H.(2000),Organizations Behavior Structure Processes,10thEdition,Boston:McGrawHill. GÜLERM.,(1990),EndüstriletmelerininDoyumlarveDepresyon,KaygveDierBaz DeikenlerinEtkisi,(YaynlanmamDoktoratezi),HacettepeÜniversitesi,Ankara HENNE, D., & Locke, E. A. (1985), Job Dissatisfaction: What are the Consequences? InternationalJournalofPsychology.20, IZGAR H.(2003), Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, IZGAR Hüseyin (Editör), Eitim Kitap Evi YaynKonya ZCE.(2004),EitimFakültesilköretimSnfÖretmenliiBölümündeÖrenimGörmek teolan4.snförencilerinin ÖzelEitim KonusundakiYeterlikleriVehtiyaçlarnn Deerlendirilmesi,nönüÜniversitesiEitimFakültesi13.UlusalEitimBilimleriKurulta y,06 09Temmuz2004,PegamAYaynclkKatklarylaBastrlmtr. KULAKSIZOLU,A.,BülentDLMAÇ,AydanAYDIN,(2003),ÖzelEitimAlanndaÇalan ÖretmenleriTükenmilikDuygusuÜzerineKarlatrmalBirAratrma,TrakyaÜnv. SosyalBil.Dergisi,Cilt:3No:1,1524. KOÇEL, T. (2005), letme Yöneticilii, Yönetim ve Organizasyonlarda Davran Klasik ModernÇadaveGüncelYaklamlar,10.Bas,ArkanBasmYaymDatmLtd.ti,s tanbul. KUZGUNY.(2000),MeslekDanmanl:KuramlarveUygulamalar,NobelYaynDatm, Ankara MCCORMCK E.J.and Tiffin J.( 1974). Industrial Psychology, Printice Hall Psychology Series,USA. SARI H.(2002), Özel Eitime Muhtaç Örencilerin Eitimleriyle lgili Öneriler, Pegem A Yaynclk,Ankara SELÇUKOLUZ,(2001).AratrmaGörevlilerindeTükenmilikDüzeyileYalnzlkDüzeyi veyaamdoyumuarasndakilikininbazdeikenleraçsndandeerlendirilmesi, SelçukÜniversitesiSosyalbilimlerEnstitüsüEitimBilimleriAnaBilimDalEitimdePsi kolojikdanmanlkbilimdalyaynlanmamyükseklisanstezi WHTTNGTONJ.Lee,BruceEvans(2/2005). GeneralIssuesInManagement.TheEnduring ImpactofGreatIdeas.ProblemsandPerspectivesinManagement

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 28-39 (2006) Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Fatma Nilgün Cevher*, Mustafa Bulu** ÖZET Bu aratrmann

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

GÖREN Ö RENC LER N SOSYO-EKONOM K DURUMLARI, BEKLENT LER SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER

GÖREN Ö RENC LER N SOSYO-EKONOM K DURUMLARI, BEKLENT LER SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LSELER MÜZK BÖLÜMLERNDE ÖRENM GÖREN ÖRENCLERN SOSYO-EKONOMK DURUMLARI, BEKLENTLER VE BU OKULLARIN ÖRENC BEKLENTLERNE

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

COMPUTER LITERACY LEVELS OF TURKISH-LEARNING FOREIGNERS IN TURKISH TEACHING RESEARCH AND APPLICATION CENTERS: SAMPLES OF ZONGULDAK, GAZ!

COMPUTER LITERACY LEVELS OF TURKISH-LEARNING FOREIGNERS IN TURKISH TEACHING RESEARCH AND APPLICATION CENTERS: SAMPLES OF ZONGULDAK, GAZ! COMPUTER LITERACY LEVELS OF TURKISH-LEARNING FOREIGNERS IN TURKISH TEACHING RESEARCH AND APPLICATION CENTERS: SAMPLES OF ZONGULDAK, GAZ!ANTEP, BOLU TÜRKÇE Ö!RET"M" ARA#TIRMA VE UYGULAMA MERKEZLER"NDE TÜRKÇE

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü lköretim Anabilim Dal Snf Öretmenlii Bilim Dal

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü lköretim Anabilim Dal Snf Öretmenlii Bilim Dal T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü lköretim Anabilim Dal Snf Öretmenlii Bilim Dal Hayat Bilgisi Dersi Kazanmlarnn Ortak ve Derse Özgü Becerileri Kazandrmadaki Etkililiinin

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE. Cihangir DOAN *

SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE. Cihangir DOAN * SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE Cihangir DOAN * Özet Türkiye de Cumhuriyetin bandan itibaren snf öretmeni yetitirilmeye önem verilmi ve günümüzde

Detaylı

LKÖRETM ÖRETMENLERNN MESLEK BENLK SAYGISI VE DOYUMLARI ARASINDAK LKNN DEERLENDRLMES

LKÖRETM ÖRETMENLERNN MESLEK BENLK SAYGISI VE DOYUMLARI ARASINDAK LKNN DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 345-358 345 LKÖRETM ÖRETMENLERNN MESLEK BENLK SAYGISI VE DOYUMLARI ARASINDAK LKNN DEERLENDRLMES Nuri BALOLU Ahi Evran

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ Tamamı Çözümlü Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ 2004 SORULAR 2002 2001 2003 2005 2006 2007 Gelişim Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi Rehberlik Program Geliştirme Öğretim

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

EPLEPTK NÖBET GEÇREN - SALIKLI ÇOCUU OLAN ANNELERN TÜKENMLK DÜZEYLERNN FARKLI DEKENLER AÇISINDAN NCELENMES

EPLEPTK NÖBET GEÇREN - SALIKLI ÇOCUU OLAN ANNELERN TÜKENMLK DÜZEYLERNN FARKLI DEKENLER AÇISINDAN NCELENMES T.C. ANKARA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ PSKOLOJ (UYGULAMALI PSKOLOJ) ANABLM DALI EPLEPTK NÖBET GEÇREN - SALIKLI ÇOCUU OLAN ANNELERN TÜKENMLK DÜZEYLERNN FARKLI DEKENLER AÇISINDAN NCELENMES YÜKSEK LSANS

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

ÇEVRM Ç ETM UYGULAMALARINA LKN ÖRETM ELEMANI VE ÖRENC GÖRÜLERNN BELRLENMES

ÇEVRM Ç ETM UYGULAMALARINA LKN ÖRETM ELEMANI VE ÖRENC GÖRÜLERNN BELRLENMES ÇEVRM Ç ETM UYGULAMALARINA LKN ÖRETM ELEMANI VE ÖRENC GÖRÜLERNN BELRLENMES Muharrem TANYILDIZI Çetin SEMERC * Özet Aratrmann genel amac, çevrim içi eitim uygulamalarna ilikin öretim eleman ve örenci görülerini

Detaylı

Ö Ö Ö Ö 16 Eyll 2015 Resmi ÇARAMBA Gazete Say 29477 " -N,Itlli Eiti. Brl*"l Hayat Boyu Örenme Genel Mdrlnden Toplant Ve Tarih Saat No Trkiye Mesleki Eitim Kurulu 27. Toplants Kararlar : 27 : 14.00-17.00

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Ramazan GÜRBÜZ* ÖZET Bu aratrmann amac, aratrmac tarafndan gelitirilen somut öretim nesneleri, çalma

Detaylı

ORTAÖRETM ÖRENCLERNN ANNE BABAYA GÜVENL BALANMA DÜZEYLERNN DN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BLGS DERSNE YÖNELK TUTUMLARINA ETKS

ORTAÖRETM ÖRENCLERNN ANNE BABAYA GÜVENL BALANMA DÜZEYLERNN DN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BLGS DERSNE YÖNELK TUTUMLARINA ETKS ORTAÖRETM ÖRENCLERNN ANNE BABAYA GÜVENL BALANMA DÜZEYLERNN DN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BLGS DERSNE YÖNELK TUTUMLARINA ETKS Özet / Abstract Mehmet Kamil COKUN Aratrmann amac, ortaöretim örencilerinin anne babalarna

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

A comparison of primary school teachers and special primary school teachers job satisfaction levels

A comparison of primary school teachers and special primary school teachers job satisfaction levels Elementary Education Online, 9(1), 150-169, 2010. lköretim Online, 9(1), 150-169, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A comparison of primary school teachers and special primary school teachers

Detaylı

PROFESYONELL K ve ET K. Vedat afak YAMI

PROFESYONELL K ve ET K. Vedat afak YAMI TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa:263272 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page:263272 PROFESYONELLKveETK VedatafakYAMI

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA Yaar ERJEM * Özet Bu aratrmann konusunu eitimde yabanclamann önemli bir formu olan öretmen yabanclamas oluturur. Lise öretmenleri

Detaylı

A TP VE B TP KLK LE TATMN ARASINDAKLKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

A TP VE B TP KLK LE TATMN ARASINDAKLKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA T.C. SAKARYA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ A TP VE B TP KLK LE TATMN ARASINDAKLKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA YÜKSEK LSANS TEZ EMRAH ÖZSOY Enstitü Anabilim Dalı : letme Enstitü Bilim Dalı :Yönetim

Detaylı

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ Ankara Nisan 2001 ÇNDEKLER Sayfa No 1. GR... 1 2. AB DE DPLOMALARIN VE YETERLKLERN MESLEK VE AKADEMK TANINIRLII...

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS

SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS Bayram TAY * Betül AKYÜREK TAY ** Örenme bireyin çevresiyle etkileimi sonucunda davranlarnda meydana gelen kalc izli deiiklik olarak ifade edilir. Eitimin

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII YÖNÜNDEN DEERLENDRLMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII YÖNÜNDEN DEERLENDRLMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII YÖNÜNDEN DEERLENDRLMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SIVAS Yrd.Doç.Dr.&hsan HUBBEZO5LU * Yrd.Doç.Dr.Gülüan

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

LKÖRETM KADEMESNDE GÖREV YAPAN ÖRETMENLERN ÖRGÜTSEL SNZM DÜZEYNN BAZI DEKENLER AÇISINDAN NCELENMES

LKÖRETM KADEMESNDE GÖREV YAPAN ÖRETMENLERN ÖRGÜTSEL SNZM DÜZEYNN BAZI DEKENLER AÇISINDAN NCELENMES LKÖRETM KADEMESNDE GÖREV YAPAN ÖRETMENLERN ÖRGÜTSEL SNZM DÜZEYNN BAZI DEKENLER AÇISINDAN NCELENMES Özet / Abstract Habib ÖZGAN Bayram ÇETN ** Ebru KÜLEKÇ *** Yaplan bu çalmann amac ilköretim kademesinde

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDAK MESLEK ÇALIMA UYGULAMALARININ ETKLL LE LGL GÖRÜLER *

LKÖRETM OKULLARINDAK MESLEK ÇALIMA UYGULAMALARININ ETKLL LE LGL GÖRÜLER * LKÖRETM OKULLARINDAK MESLEK ÇALIMA UYGULAMALARININ ETKLL LE LGL GÖRÜLER * Ylmaz TONBUL ** Özet Bu çalmann amac ilköretim okullarnda Mesleki Çalmalar ad altnda yürütülen uygulamalarn etkililii ile ilgili

Detaylı

MONTESSORI YÖNTEM N ANAOKULU

MONTESSORI YÖNTEM N ANAOKULU T.C. SELÇUK ÜNVERSTES SOSYAL BMLER ENSTTÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET E ÇOCUK GEL VE E MONTESSORI YÖNTEMN ANAOKULU ÇOCUKLARININ LKÖRETME HAZIR BULUNULUKLARINA ETKN NCELENMES GÖKHAN KAYILI YÜKSEK LSANS TEZ

Detaylı

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER *

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Yrd. Doç. Dr. Ayehan ÇAKICI ** ÖZET Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik Otistik birey sosyal etkile?im, sözel ve sözel olmayan ileti?im, ilgi ve etkinliklerdeki s?n?rl?l??? erken çocukluk döneminde ortaya ç?kan ve bu özellikleri nedeniyle özel e?itim ile destek e?itim hizmetine

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

FZK ETMNDE PROBLEME DAYALI ÖRENMENN ÖRENCLERN BAARILARINA, BLMSEL SÜREÇ BECERLERNE VE PROBLEM ÇÖZME TUTUMLARINA ETKS

FZK ETMNDE PROBLEME DAYALI ÖRENMENN ÖRENCLERN BAARILARINA, BLMSEL SÜREÇ BECERLERNE VE PROBLEM ÇÖZME TUTUMLARINA ETKS T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ ORTAÖRETM FEN VE MATEMATK ALANLAR ETM ANABLM DALI FZK ÖRETMENL PROGRAMI YÜKSEK LSANS TEZ FZK ETMNDE PROBLEME DAYALI ÖRENMENN ÖRENCLERN BAARILARINA, BLMSEL

Detaylı

Fen Eitimi Ve Yaratclk

Fen Eitimi Ve Yaratclk Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 77-83 (2006) Fen Eitimi Ve Yaratclk Hilal Aktam*, Ömer Ergin** ÖZET Son yllarda Fen eitiminde yaratcla verilen önem giderek artmaya balamtr. Alan

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE)

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) brahim KOCABA * Turgut KARAKÖSE ** Bu aratrmada, öretmenlerin motivasyonuna etki eden faktörleri belirlemek

Detaylı

LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNDE TÜKENMLN BAZI DEKENLERE GÖRE ARATIRILMASI. Emine BABAOLAN *

LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNDE TÜKENMLN BAZI DEKENLERE GÖRE ARATIRILMASI. Emine BABAOLAN * LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNDE TÜKENMLN BAZI DEKENLERE GÖRE ARATIRILMASI * Aratırmanın amacı, ilköretim okulu yöneticilerinin duygusal tükenme, duyarsızlama, kiisel baarısızlık ve toplam tükenmiliklerini kiisel

Detaylı

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan Türkiye de Yal Bakcs Moldavyal Kadnlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri Dr. smail Tufan çerik ÇERK... 2 ABSTRACT... 3 GR... 4 1. ARATIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR... 4 1.1 KONUYLA LKL TEORK VE AMPRK

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY 360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY Doç. Dr. Serkan BAYRAKTAROLU * Uzman Özlem BALABAN * Ar. Gör. Yasemin ÖZDEM$R * Özet Performans deerlendirme önemi giderek artan ve dier insan

Detaylı

ÜSTÜN YETENEKLLERN FEN BLMLER ÖRETMENLERNE YÖNELK BR HZMET Ç ETM UYGULAMA VE DEERLENDRME ÇALIMASI

ÜSTÜN YETENEKLLERN FEN BLMLER ÖRETMENLERNE YÖNELK BR HZMET Ç ETM UYGULAMA VE DEERLENDRME ÇALIMASI ÜSTÜN YETENEKLLERN FEN BLMLER ÖRETMENLERNE YÖNELK BR HZMET Ç ETM UYGULAMA VE DEERLENDRME ÇALIMASI Murat GÖKDERE * Salih ÇEPN ** Özet Özel durum yaklam kapsamnda yürütülen bu çalma, üstün yeteneklilerin

Detaylı

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken!

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S!* BASIN B!LD!R!S! * UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! Dikkat Dikkat: Okullar Aç"l"yor!! 2012-2013!E"itim!Ö"retim!y#l#!17!Eylül!2012 de,!ilkokula!yeni!ba$layan!ö"renciler!ise!10!eylül!2012

Detaylı

TEZ JÜRS VE ENSTTÜ MÜDÜRLÜÜ ONAYI. Tez Dan'(man': Prof. Dr. Gültekin YILDIZ. Jüri Üyeleri : Doç. Dr. sa SABA..

TEZ JÜRS VE ENSTTÜ MÜDÜRLÜÜ ONAYI. Tez Dan'(man': Prof. Dr. Gültekin YILDIZ. Jüri Üyeleri : Doç. Dr. sa SABA.. LDER-ÜYE ETKLEM LE BREYSEL VE ÖRGÜTSEL SONUÇLAR ARASINDAK LK: AMPRK BR NCELEME Esin CEVROLU Doktora Tezi Dan'(man: Prof. Dr. Gültekin YILDIZ Afyonkarahisar 2007 ii TEZ JÜRS VE ENSTTÜ MÜDÜRLÜÜ ONAYI mza

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA Yrd. Doç. Dr. Naci Tolga SARUÇ * ÖZET E-devlet hizmetlerin vatandalar tarafndan nasl alglandn, hangi hizmetlerin

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

FZK ETMNDE BRLKL ÖRENME GRUPLARINDA PROBLEM ÇÖZME STRATEJLERNN ÖRENC BAARISI, BAARI GÜDÜSÜ VE TUTUMU ÜZERNDEK ETKLER

FZK ETMNDE BRLKL ÖRENME GRUPLARINDA PROBLEM ÇÖZME STRATEJLERNN ÖRENC BAARISI, BAARI GÜDÜSÜ VE TUTUMU ÜZERNDEK ETKLER T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ ORTAÖRETM FEN VE MATEMATK ALANLAR ETM ANABLM DALI FZK ÖRETMENL PROGRAMI DOKTORA TEZ FZK ETMNDE BRLKL ÖRENME GRUPLARINDA PROBLEM ÇÖZME STRATEJLERNN ÖRENC BAARISI,

Detaylı

Eitimde Arabuluculuk Ve Okulda Arabuluculuk Sürecinin leyiine likin Bir Model

Eitimde Arabuluculuk Ve Okulda Arabuluculuk Sürecinin leyiine likin Bir Model Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 11-20 (2006) Eitimde Arabuluculuk Ve Okulda Arabuluculuk Sürecinin leyiine likin Bir Model Nermin (Öner) Koruklu* ÖZET Bu çalma, okullarda yaanan

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ Ögr. Gör. Dr. Ferhat Topba' 1 Ar'. Gör. Banu Tanr+över 2 ÖZET Bu çalmann amac, Türkiye için Gedik (1992) tarafndan 1965 1980 ve Yamak ve Küçükkale

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

FEN BLGS ÖRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLK NANÇ DÜZEYLERNN NCELENMES ÜZERNE BR ARATIRMA. Süleyman YAMAN * Özlem CANSÜNGÜ KORAY** Alper ALTUNÇEKÇ***

FEN BLGS ÖRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLK NANÇ DÜZEYLERNN NCELENMES ÜZERNE BR ARATIRMA. Süleyman YAMAN * Özlem CANSÜNGÜ KORAY** Alper ALTUNÇEKÇ*** FEN BLGS ÖRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLK NANÇ DÜZEYLERNN NCELENMES ÜZERNE BR ARATIRMA Süleyman YAMAN * Özlem CANSÜNGÜ KORAY** Alper ALTUNÇEKÇ*** Özet Öretmenlik mesleine yönelik öz-yeterlik algs, özellikle

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

9. Mükemmellii Aray Sempozyumu Nisan 2008 zmir. Opr. Dr. Canan ARITMAN zmir Milletvekili Dileri Komisyonu Üyesi CHP Parti Meclisi Üyesi

9. Mükemmellii Aray Sempozyumu Nisan 2008 zmir. Opr. Dr. Canan ARITMAN zmir Milletvekili Dileri Komisyonu Üyesi CHP Parti Meclisi Üyesi 9. Mükemmellii Aray Sempozyumu 07-09 09 Nisan 2008 zmir Opr. Dr. Canan ARITMAN zmir Milletvekili Dileri Komisyonu Üyesi CHP Parti Meclisi Üyesi 8 Mart 1857 New York Kadn Dokuma çilerinin Eylemi Talep:

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı