EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK"

Transkript

1

2 Soru ve Açıklamalarla Kamu İhalelerinde EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK Banka referans mektupları Bilanço ve eşdeğer belgeler İş hacmine ilişkin belgeler Düzenlenme ve Onay Şekilleri Değerlendirme Esasları Örnek Kurul Kararları Uygulama CD si ilâveli M. Serhat ŞAHİNER, CPA Kamu İhale Uzmanı Ankara Eylül 2012

3 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 25 Eylül 2012 Yayın No: 324 Haberleşme Adresi: TİSK Hoşdere Cad. Reşat Nuri Sokak No: 108 Çankaya ANKARA Tel : (0312) (Pbx) Faks : (0312) Web Sitesi : ISBN: Bu yayının tüm hakları saklı tutulmuş olup, tamamıyla TİSK e aittir. TİSK in yazılı izni olmadan hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, hiçbir elektronik veya mekanik formatta ve araçla (fotokopi, kayıt, bilgi depolama vb. her tür vasıta ile) transfer edilemez, çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ve bilimsel kıstaslara uygun ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Her türlü iktibasda kaynak gösterilmesi zorunludur. MATSA BASIMEVİ / ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312)

4 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...11 ÖNSÖZ...13 BÖLÜM I EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK 1 Kamu ihalelerinde belli yeterlik kriterleri aranmasının önemi nedir? Ekonomik ve malî yeterlik belgeleri hangileridir? Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik belgelerinin hepsi her ihalede istenebilir mi? Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde sayılanlar dışında yeterlik belgesi istenmesi mümkün müdür? Uygulama yönetmeliklerinin yeterlik belgelerine ilişkin düzenlemeleri arasında farklılıklar var mıdır? Yeterlik belgelerinin takdir hakkı kullanılarak istenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Yeterlik belgeleri ile yeterlik kriterlerine ihale ilânında ve ihale dokümanında yer verilmeli midir? Ekonomik ve malî yeterlik belgeleri hangi mal alımı ihalelerinde istenmelidir? Ekonomik ve malî yeterlik belgeleri hangi hizmet alımı ihalelerinde istenmelidir? Ekonomik ve malî yeterlik belgeleri hangi danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde istenmelidir? Ekonomik ve malî yeterlik belgeleri hangi yapım işi ihalelerinde istenmelidir? Belli istekliler arasında ihale usulüne ve Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine gore yapılan ihalelerde ekonomik ve malî yeterlik kriterleri nasıl belirlenir? Kısmi teklif verilebilen ihalelerde ekonomik ve malî yeterlik kriterleri nasıl belirlenir? Ekonomik ve malî yeterlik belgelerindeki eksiklikler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? Ekonomik ve malî yeterlik belgeleri yerine bunların noter onaylı ya da aslı idarece görülen suretleri sunulabilir mi?

5 BÖLÜM II BANKALARDAN TEMİN EDİLECEK BELGELER 16 Bankalardan temin edilecek belgeler hangileridir? Banka referans mektuplarında isteklilerin kullanılmamış nakdî ve gayrinakdî kredileri ile üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının gösterilmesinin istenmesinin önemi nedir? Banka referans mektuplarının teyit edilmesi zorunlu mudur? Banka referans mektupları yerine yalnızca teyitleri sunulabilir mi? Banka referans mektuplarının düzenlenme ve onay esasları nelerdir? Yetkili imzalarındaki eksiklikler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? Yetkililerin isim ve unvanlarındaki eksiklikler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? Düzenleme tarihindeki eksiklikler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? Banka referans mektuplarının bunları düzenleyen banka şubesi dışında aynı bankanın bir başka şubesince aslına uygun olduğu yönünde bir beyanla onaylanan suretleri sunulabilir mi? Banka referans mektupları ortak girişimlerce nasıl sunulur? Banka referans mektuplarının değerlendirilme esasları nelerdir? BÖLÜM III MALÎ YETERLİK BELGELERİ A. Malî Yeterlik Belgelerinin Kapsamı Bilanço veya eşdeğer belgeler hangileridir? Bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunan isteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında sunması gereken belgeler hangileridir, kimler bilançolarını yayımlatmak zorundadır? Yayımlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun gerekli bölümleri ibaresinden ne anlamak gerekir? Bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunmayan isteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında sunması gereken belgeler hangileridir, eşdeğer belgeler ibaresinden ne anlamak gerekir?

6 31 Bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunan isteklilerin sermaye piyasası mevzuatına gore düzenlenenler yerine vergi mevzuatına göre düzenlenen bilançolarını sunması mümkün müdür? Bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunmayan isteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında hem bilançolarını ya da bilançolarının gerekli bölümlerini hem de bilanço bilgileri tablolarını sunması durumunda yeterlik değerlendirmesi hangi belge üzerinden yapılır? İş hacmini gösteren belgeler hangileridir? İş hacmini gösteren belgeler kapsamında idarelerce istenmesi gereken belgeler hangileridir? İş hacmini gösteren belgeler kapsamında isteklilerce sunulması gereken belgeler hangileridir? Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden elde edilen gelirler, faturalar dışında bir başka şekilde tevsik edilebilir mi? Bilanço veya eşdeğer belgeler ya da iş hacmini gösteren belgeler kapsamında işletme hesabı defter özeti ya da serbest meslek kazanç defter özeti sunulabilir mi? İş hacmini gösteren belgeler kapsamında serbest meslek erbabınca sunulabilecek belgeler hangileridir? Bilanço veya eşdeğer belgeler ortak girişimlerce nasıl sunulur? İş hacmini gösteren belgeler ortak girişimlerce nasıl sunulur? B. Malî Yeterlik Belgelerinin Dönemi İstekliler, hangi döneme ait belgelerini sunmak zorundadır? Malî yeterlik kriterlerini ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda sağlayamayan istekliler, ilâve yıllara ait belgelerini sunabilirler mi? Malî yeterlik kriterlerini ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda sağlayamayan istekliler, ilâve yıllara ilişkin olarak aynı kapsamda ancak farklı nitelikteki belgelerini sunabilirler mi? Yılın ilk dört ayında yapılan ihalelerde bir önceki yıla ait belgelerini sunmayan istekliler, hangi dönemlere ait belgelerini sunabilirler? Malî yeterlik kriterlerini ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda sağlayamayan isteklilere yapım işlerinde diğer ihale türlerine göre daha eski yıllara ait belgelerini sunabilme imkânı tanınmış olmasının nedeni nedir? İsteklilerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait belgeler ile birlikte daha önceki yıllara ait belgelerini de sunmaları durumunda yeterlik 5

7 değerlendirmesine esas alınması gereken belgeler hangileridir? İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan işletmeler, malî yeterlik belgeleri kapsamında, kuruluş bilançoları ile ara dönem malî tablolarını sunabilirler mi? İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıl içinde kurulan işletmeler, malî yeterlik belgeleri kapsamında ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait malî tablolarını sunabilirler mi? C. Malî Yeterlik Belgelerinin Düzenlenme ve Onay Şekli Malî yeterlik belgelerini onaylamaya yetkili makamlar hangileridir? Serbest muhasebeciler tarafından onaylanan malî yeterlik belgeleri kabul edilebilir mi? Malî yeterlik belgelerinin onayına ilişkin şekil şartları nelerdir? Malî yeterlik belgelerinin onay işlemlerindeki eksiklikler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? Malî yeterlik belgelerinin düzenlenme tarihindeki eksiklikler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? Malî tabloların ilgili mevzuatına uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilecek midir? Düzeltme beyannamesi veren ve bu çerçevede yıl sonu malî tabloları değişikliğe uğrayan isteklilerin yeni duruma uygun malî tabloları uygun Kabul edilebillir mi? Yabancı ülkelerde düzenlenen malî tablolar, ülkemizde yapılan ihalelerde sunulabilir mi? D. Malî Yeterlik Belgelerinin Değerlendirilme Esasları Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında aranan yeterlik kriterleri nelerdir? Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında yeterlik kriteri olarak aranan malî oranlar nasıl hesaplanır? Yeterlik kriteri olarak aranan malî oranların önemi nedir? Yeterlik kriteri olarak belirlenen oranlar yeterli midir? Kısa vadeli banka borçlarının kapsamına giren hesap kalemleri hangileridir? Yıllara yaygın inşaat maliyetlerinin kapsamına giren hesap kalemleri hangileridir?

8 63 Yıllara yaygın hakediş gelirlerinin kapsamına giren hesap kalemleri hangileridir? Cari oran ile öz kaynak oranı hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın hakediş gelirlerinin dikkate alınmasının nedeni nedir? Yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında sunulan belgelelerde gösterilme zorunluluğu var mıdır? Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında birden çok yıla ait belgenin sunulması durumunda yeterlik kriterleri nasıl hesaplanır? Yeterlik kriteri olarak istenen malî oranların hesaplanmasında yuvarlama yapılabilir mi? İş hacmi nedir? İş hacmini gösteren belgeler kapsamında yeterlik kriteri olarak aranan iş hacmi nasıl hesaplanır? Yıllara yaygın hizmet işlerinde iş hacmini gösteren belgeler kapsamında yeterlik kriteri olarak aranan iş hacmi nasıl hesaplanır? Yıllara yaygın hizmet alımı ihalelerinde iş hacmine ilişkin farklı oranlar belirlenmesinin nedeni nedir? İş hacmi hesaplanırken yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden elde edilen gelirler toplam ciroya dâhil edilebilir mi? İş hacmine ilişkin belge tutarları nasıl güncellenir? İş hacmine ilişkin belge tutarları güncellenirken yuvarlama yapılabilir mi? İş hacmini gösteren belgeler kapsamında birden çok yıla ait belgenin sunulması durumunda yeterlik kriterleri nasıl hesaplanır? İş hacmine ilişkin olarak yabancı para birimi üzerinden düzenlenen belgeler nasıl değerlendirilir?

9 EKLER EK A. ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR EK B. ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN YANITLARI EK C. MALÎ TABLO ANALİZ ARACI KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU EK D. İLGİLİ MEVZUAT EK E. BANKA REFERANS MEKTUBU EK F. BİLANÇO BİLGİLERİ TABLOSU STANDART FORMU EK G. ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ TABLOSU SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA

10 Kısaltmalar a.g.e. adı geçen eser b. baskı bkz. Bakınız Kurul Kamu İhale Kurulu Mevzuat Kamu İhale Mevzuatı s. sayfa SPK Sermaye Piyasası Kurulu TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odası 9

11 Şekil Listesi Şekil 1 İhalelere katılımda yeterlik belgeleri Şekil 2 Mal alımı ihalelerinde ekonomik ve malî yeterlik belgeleri Şekil 3 Hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve malî yeterlik belgeleri Şekil 4 Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve malî yeterlik belgeleri Şekil 5 Yapım işi ihalelerinde ekonomik ve malî yeterlik belgeleri Şekil 6 Ekonomik ve malî yeterlik belgelerinde rastlanan eksiklikler Şekil 7 Bankalardan temin edilecek belgeler: banka referans mektubu Şekil 8 Bilanço veya eşdeğer belgeler Şekil 9 İş hacmini gösteren belgeler Şekil 10 Birinci ve ikinci sınıf tacirlerin bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında sunmaları gereken belgeler Şekil 11 Malî yeterlik kriterlerinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda sağlanamaması durumunda belgeleri sunulabilecek yıllar Şekil 12 İhale tarihi yılın ilk dört ayı içerisinde olan ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilanço veya eşdeğer belgeler ile gelir tablolarının sunulmaması ve istenen yeterlik kriterlerinin iki önceki yıla ait belgelerle sağlanamaması durumunda belgeleri sunulabilecek yıllar Şekil 13 Malî yeterlik belgelerini onaylamaya yetkili makamlar Şekil 14 Malî yeterlik belgelerinin onay şekli Şekil 15 Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında yeterlik kriteri olarak aranan malî oranlar Şekil 16 Kısa vadeli banka borçları Şekil 17 Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri Şekil 18 Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri Şekil 19 Gelir tablosunun kamu ihale mevzuatı bakımından önem arz eden kısımları

12 SUNUŞ tarihinden itibaren yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, kamu alımları alanında radikal değişiklikler içeren ve ihale mevzuatı açısından yenilikler getiren temel kanunlar niteliğindedir sayılı Kanunda yer alan düzenlemelerle; ihalelerde saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının en geniş şekilde sağlanması, kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tâbi olmaları, tahmini bedel baz alınarak indirim yapılmak suretiyle ihaleye çıkılması yerine, işlerin istekliler tarafından piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara göre tespit ve teklif edilen gerçekçi bedeller üzerinden ihale edilmesi amaçlanmıştır sayılı Kanun öncesinde mevzuatımıza yöneltilen eleştirilerin başında gelen ihalelere katılımda yeterlik kriterlerinin Kanunda düzenlenmemiş olması, yeni Kanunda bu kriterlere ayrıntılı olarak yer verilmek suretiyle giderilmiş, takiben Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan ikincil mevzuatla konuyla ilgili çok daha ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. Kamu İhale Kanunumuzun ikinci bölümü genel olarak ihaleye katılım kurallarını düzenlemekte, 10.maddesi ise ihaleye katılımda yeterlik kriterlerine ilişkin hükümler içermektedir. Madde, yeterlik kurallarını ekonomik ve mali ile mesleki ve teknik yeterlikler açısından ayrı ayrı düzenlemiş, ihaleye katılmak için isteklilerin sahip olmaları gereken yeterlikler ve bunların kanıtı olarak kabul edilebilecek belgeler için düzenlemeler yapılmıştır. İhalelerde bu maddede sayılan bilgi ve belgeler dışında herhangi bir belge istenmesi mümkün bulunmamaktadır. 11

13 Kamu İhale Uzmanı Sayın M.Serhat Şahiner tarafından hazırlanan bu yayınımızda mal, hizmet ve yapım işlerinde kamu ihalelerine katılacak olan istekliler açısından büyük önem taşıyan ekonomik ve mali yeterliklerinin belirlenmesine esas alınan kriterler, bu kriterleri karşılayacak belge ve dokümanların içerikleri ile dikkat edilecek hususlar mevzuat, uygulamalar ve Kamu İhale Kurulu kararları çerçevesinde ayrıntılı olarak incelenmiştir. Türk özel sektörü açısından önem taşıyan kamu ihalelerine katılımda ekonomik ve mali yeterlikler konusunda önemli bir rehber niteliği taşıyacağına inandığımız yayınımızı, uygulayıcılara yol göstermesi dileği ile sunuyoruz. Saygılarımızla, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 12

14 ÖNSÖZ Kamu İhale Sisteminin önemli bileşenlerinden biri, kamu ihalelerinde katılan isteklilerin yeterliklerinin tespitine yönelik olarak istenen belgeler ile bunlar üzerinden gerçekleştirilen yeterlik değerlendirme süreçleridir. Kamu ihalelerinde aranan yeterlik belgeleri iki ana grupta ele alınmaktadır: Ekonomik ve malî yeterlik belgeleri ile mesleki ve teknik yeterlik belgeleri. Bu çalışmanın konusunu, kamu ihale mevzuatının, ekonomik ve malî yeterlik belgelerinin düzenlenmesine, istenmesine, sunulmasına ve değerlendirilmesine yönelik olarak öngördüğü esas ve usuller oluşturmaktadır. Kamu İhale Kurulu kararlarına yansıyan bir çok uyuşmazlık konusu incelendiğinde, bunların çoğunlukla yeterlik belgelerine ve bu belgelerin değerlendirilmesine ilişkin olduğu görülmektedir. Kamu ihalelelerine katılan firmalarla idareler arasında bu şekilde yaşanan uyuşmazlıkların önemli bir kısmını da, ekonomik ve malî yeterlik belgelerine ilişkin olanlar teşkil etmektedir. Çalışma hazırlanırken, ekonomik ve malî yeterlik belgeleri ile ilgili uyuşmazlıkların yansıdığı yüzlerce Kamu İhale Kurulu kararı taranmış, emsal ve örnek niteliğindeki yetmiş kadar karara, gerek metin içerisinde gerekse dipnotlarda yer verilmiştir. Çalışmada soru cevap formatı benimsenmiş, çalışmanın, özellikle kamu ihalelerine katılan firmalar bakımından bir uygulama rehberi niteliği taşıması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, bu çalışmanın, firmaların yanı sıra, idareler, kamu denetim elemanları, serbest muhasebeci malî müşavirler, yeminli malî müşavirler ve akademisyenler bakımından da faydalı olacağı temenni edilmektedir. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır: Ekonomik ve Malî yeterlik, Bankalardan Temin Edilecek Belgeler ve Malî Yeterlik Belgeleri. Ayrıca, çalışma ekinde konuyla ilgili çeşitli eklere yer verilmiş, bu şekilde, konunun belli bir bütünlük içerisinde daha iyi kavranabilmesi hedeflenmiştir. Çalışma ekinde, ekonomik ve malî yeterlikle ilgili çoktan seçmeli sorulara ve bunların ayrıntılı çözümlerine de yer verilmiştir. Bu şekilde, ekonomik ve malî yeterlikle ilgili özel bazı durumlara dikkat çekilmek istenmiş, ayrıca ele alınan konuların daha iyi pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma ile birlikte, Malî Tablo Analiz Aracı isimli bir yazılım da 13

15 verilmektedir. Bu yazılımla, kamu ihalelerinde sunulan malî tablolara ilişkin yeterlik kriterlerinin kolaylıkla ve en az hata payıyla hesaplanabilmesi amaçlanmıştır. Yine çalışma ekinde, söz konusu yazılıma ilişkin kurulum ve kullanım kılavuzu da yer almaktadır. Çalışmada yer verilen yorum ve görüşler, yazarın kendisine ait olup, Kamu İhale Kurumu nun resmi görüşünü yansıtmaz. Önemle belirtmek gerekir ki, ekonomik ve malî yeterlik belgelerinin kamu ihale mevzuatının öngördüğü esas ve usuller dâhilinde düzenlenmesinden, istenmesinden, sunulmasından ve değerlendirilmesinden, nihai olarak, idareler ile aday ve isteklilerin kendileri sorumludur. Çalışma ile ilgili her türlü görüş, öneri ve eleştirilerin adresine iletilmesi; çalışmanın bundan sonraki baskılarında yapılacak iyileştirmelere ışık tutması bakımından büyük önem arz etmekte olup, şükranla karşılanacaktır. Son olarak, bu çalışmanın hazırlanması esnasında gösterdiği sabır ve fedakârlıktan dolayı eşim Fulya ya teşekkür ederim. Temmuz 2012, Ankara M. Serhat ŞAHİNER, CPA 14

16 Zeynep Sude me... Elif Ece me... 15

17

18 Ekonomik ve Malî Yeterlik BÖLÜM I EKONOM K ve MALÎ YETERL K 1- Kamu ihalelerinde belli yeterlik kriterleri aranmas n n önemi nedir? Bütün dünyada oldu u gibi, Türkiye de de kamu al mlar, kamu harcamalar n n önemli bir k sm n olu turmaktad r; zira devlet, ihtiyaç duydu u mal ve hizmetleri kamu al m süreçleri ile temin etmektedir. Kamu al mlar n n büyük k sm ise, kamu ihaleleri eklinde gerçekle tirilmektedir. Kamu al mlar, kamu kaynaklar kullan larak finanse edilmektedir. Dolay s yla, harcama yaparken kamu kayna kullanan ve bu nedenle kamu yarar saiki ile hareket etmesi gereken kamu kurum ve kurulu lar n n yapt klar harcamalara ve bu ba lamda kamu al mlar na ili kin esas ve usuller, ekonominin özel kesimine hâkim olan ilkelerden farkl bir ekilde belirlenmelidir. 1 te, kamu al mlar na ili kin süreçlerde belli yeterlik kriterleri öngörülerek, hem kamusal ihtiyaçlar n uygun artlarda ve zaman nda kar lanmas, hem de kamu kaynaklar n n etkin ve verimli bir ekilde kullan lmas amaçlanm t r Ekonomik ve malî yeterlik belgeleri hangileridir? 4734 say l Kamu hale Kanununun haleye Kat l mda Yeterlik Kurallar ba l kl 10 uncu maddesinde, ekonomik ve malî yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ili kin olarak ihaleye kat lacak isteklilerden 3 istenebilecek belgeler say lm t r. Görüldü ü üzere, yeterlik belgeleri iki ana grupta ele al nmaktad r: ekonomik ve malî yeterli e ili kin belgeler ve mesleki ve teknik yeterli e 1 Melih Serhat ahiner, Kamu hale Mevzuat nda Teminat Kavram, (Uzmanl k Tezi, Kamu hale Kurumu, 2006), s.5. 2 Kamu ihalelerine ili kin temel ilkeler, Kamu hale Kanununun 5 inci maddesinde say lm t r. Bunlar n aras nda ihtiyaçlar n uygun artlarla ve zaman nda kar lanmas ve kaynaklar n verimli kullan lmas ilkeleri de yer almaktad r. 3 Kanunun 4 üncü maddesinde; aday, Ön yeterlik için ba vuran gerçek veya tüzel ki ileri veya bunlar n olu turduklar ortak giri imler ; istekli ise, mal veya hizmet al mlar ile yap m i lerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yap m müteahhidi eklinde tan mlanm t r. Di er taraftan, Kamu hale Kanununun 10 uncu maddesinde istekli kavram, aday kavram n da kapsayacak ekilde kullan lm t r. Aday kavram n n aç kça kullan ld yerler d nda, bu çal mada da ayn usul benimsenmi ; istekli kavram, her iki kavram da nitelendirecek ekilde kullan lm t r. 17

19 Ekonomik ve Malî Yeterlik ili kin belgeler. Çal man n konusunu ekonomik ve malî yeterlik belgeleri te kil etti inden, mesleki ve teknik yeterlik belgeleri bu çal man n kapsam d nda kalmaktad r. Ekonomik ve malî yeterlik belgelerinin hangileri oldu u a a daki tabloda gösterilmi tir: 4 Ekonomik ve malî yeterlik belgeleri - Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler halelere Kat l mda Yeterlik Belgeleri - steklinin, ilgili mevzuat uyar nca yay mlanmas zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli bölümleri, yoksa bunlara e de er belgeleri - steklinin i hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu i ile ilgili taahhüdü alt ndaki ve bitirdi i i miktar n gösteren belgeler Mesleki ve teknik yeterlik belgeleri ekil 1: halelere kat l mda yeterlik belgeleri 4 Görüldü ü üzere, kamu ihale mevzuat nda her üç belge birlikte ekonomik ve malî yeterli e ili kin belgeler olarak adland r lmaktad r. Bununla birlikte, bilanço veya e de er belgeler ile i hacmini gösteren belgelerin çok say da ortak yönü bulundu undan, baz gereksiz tekrarlardan kaç nmak amac yla, çal mada bu iki grup belge bir arada malî yeterlik belgeleri olarak adland r lm ; bu iki belge grubuna ili kin ortak hususlar, mümkün oldu unca ayn ba l klar alt nda ele al nmaya çal lm t r. Di er taraftan, kamu ihale mevzuat nda gayet isabetli ekilde üçü bir arada ekonomik ve malî yeterli e ili kin belgeler olarak adland r lan bu üç grup belgenin, hem ekonomik hem de malî yeterli in tespitine ili kin yönleri bulunmaktad r. Daha do ru bir ifadeyle, ekonomik olan ile malî olan n net bir ekilde ayr t r labilmesi her zaman mümkün olamamaktad r; böyle bir ayr t rman n anlaml olmayaca da aç kt r. Çal mada, bilanço veya e de er belgeler ile i hacmini gösteren belgelerin yer yer bir arada malî yeterlik belgeleri olarak ele al nmas n n nedeni, çal man n sistemati inin bozulmamas na ve gereksiz tekrarlara girilmemesine yönelik kayg d r. Benzer kayg larla, bilanço veya e de er belgeler ile i hacmini gösteren belgeler kapsam nda aranan yeterlik kriterlerinin tümü bir arada malî yeterlik kriterleri ; bilanço veya e de er belgeler kapsam nda istenen belgelerden bilanço ve bilançonun gerekli bölümleri ile i hacmini gösteren belgelerden gelir tablosu bir arada malî tablolar olarak adland r labilecektir. 18

20 Ekonomik ve Malî Yeterlik 3- Kamu hale Kanununun 10uncu maddesinde say lan yeterlik belgelerinin hepsi her ihalede istenebilir mi? Kamu hale Kanununun 10 uncu maddesinde say lan yeterlik belgelerinin hepsi her ihalede istenemez. Hangi ihalede hangi yeterlik belgelerinin istenmesinin zorunlu oldu u ve hangilerinin istenmemesi gerekti i uygulama yönetmeliklerinin 5 stenecek belgeler ba l kl maddelerinde 6 aç klanm t r. Buna göre, ihalelerde istenmesi zorunlu olan ve istenmemesi gereken yeterlik belgeleri; ihale türüne 7 göre farkl l k arz edebildi i gibi, ihalenin yakla k maliyetinin Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen e ik de erlerin 8 üzerinde olup olmamas na, ihale usulüne 9 ve ihalenin niteli ine göre de farkl la abilmektedir. Uygulama yönetmeliklerinin an lan maddelerinde, istenmesi zorunlu olan ve istenmemesi gereken yeterlik belgeleri aç kça belirtildikten sonra, Kanunun 10 uncu maddesinde say lan di er yeterlik belgelerinin istenip istenmemesi hususunda idarelere takdir hakk tan nd belirtilmi tir. Bu ba lamda, örne in, i hacmine ili kin belgelerin istenmesinin zorunlu olmad (ayn zamanda istenmesinin de yasaklanmad ) bir ihalede idare, isteklilerden bu belgelerini sunmalar n da isteyebilir. 5 hale türlerine göre dört ayr uygulama yönetmeli i haz rlanarak yürürlü e konmu tur: Mal Al m haleleri Uygulama Yönetmeli i, Hizmet Al m haleleri Uygulama Yönetmeli i, Dan manl k Hizmet Al m haleleri Uygulama Yönetmeli i ve Yap m leri haleleri Uygulama Yönetmeli i. 6 stenecek Belgeler ba l kl maddeler; Mal Al m haleleri Uygulama Yönetmeli inin 27, Hizmet Al m haleleri Uygulama Yönetmeli inin 29, Dan manl k Hizmet Al m haleleri Uygulama Yönetmeli inin 29 ve Yap m leri haleleri Uygulama Yönetmeli inin 30 uncu maddeleridir. 7 hale türleri; mal al m ihaleleri, hizmet al m ihaleleri, dan manl k hizmet al m ihaleleri ve yap m i i ihaleleridir. 8 hale türlerine göre e ik de erler, Kamu hale Kanununun 8 inci maddesinde belirtilmi tir. Kanunun 67 nci maddesinde, e ik de erlerin bir önceki y l n Toptan E ya Fiyat Endeksi [Üretici Fiyat Endeksi - ÜFE] esas al narak Kamu hale Kurumu taraf ndan her y l güncellenece i ve her y l 1 ubat tarihinden geçerli olmak üzere ayn tarihe kadar Resmî Gazetede ilân edilece i hüküm alt na al nm t r. 9 hale usulleri; aç k ihale usulü, belli istekliler aras nda ihale usulü ve pazarl k usulüdür. Kamu hale Kanununun 22 nci maddesinde düzenlenen do rudan temin, bir ihale usulü olarak kabul edilmemektedir. 19

21 Ekonomik ve Malî Yeterlik Di er taraftan, istenmemesi gerekirken istenen yeterlik belgeleri, kat l m daralt c ve dolay s yla rekabeti engelleyici nitelikte görülmekte ve ihalenin iptalini gerektirmektedir. 10 stenmesi gerekirken istenmeyen yeterlik belgelerinin ihalenin iptalini gerektirip gerektirmedi i ise, gerekti inde, her somut ihale bak m ndan ayr ca de erlendirilmelidir. 4- Kamu hale Kanununun 10 uncu maddesinde say lanlar d nda yeterlik belgesi istenmesi mümkün müdür? Kamu hale Kanununun 10 uncu maddesinde say lanlar d nda ba kaca bir yeterlik belgesi istenmesi mümkün de ildir. halelerde istenebilecek yeterlik belgeleri, Kanunun 10 uncu maddesinde s n rl bir ekilde say lm t r. Ayn maddenin belirtilen belgelerden hangilerinin yeterlik de erlendirmesinde kullan laca n n ihale doküman nda ve ihale ilân nda belirtilmesi gerekti ine ili kin f kras ndan da, yeterlik belgelerinin bu maddede say lanlar aras ndan seçilmesi gerekti i anla lmaktad r. Uygulama yönetmeliklerinin stenecek belgeler ba l kl maddelerinde de bu zorunluluk teyit edilmekte, idarelerce takdir hakk kullan larak istenecek yeterlik belgelerinin Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilenler aras ndan seçilece i ifade edilmektedir. Bu itibarla, ister zorunlu olarak isterse takdir hakk kullan larak istenecek olsun, yeterlik de erlendirmesinde kullan lmak üzere idarelerce istenecek bütün belgelerin, Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen belgeler aras ndan seçilmesi gerekmektedir. 5- Uygulama yönetmeliklerinin yeterlik belgelerine ili kin düzenlemeleri aras nda farkl l klar var m d r? Yeterlik belgelerinin düzenlenme, kabul ve de erlendirme esaslar ; her bir uygulama yönetmeli inde müstakil maddeler halinde ayr ayr düzenlenmi tir. Uygulama yönetmelikleri her bir ihale türü baz nda ayr ayr haz rland ndan, yönetmeliklerde ayn yeterlik belgesine ili kin farkl düzenlemeler de yer alabilmektedir. Di er taraftan, her bir ihale kendi türüne ili kin uygulama yönetmeli inde yer alan esas ve usuller çerçevesinde gerçekle tirilmek zorundad r. Bu nedenle, belli bir ihalede istenen yeterlik belgelerinin, o 10 Bu yöndeki örnek Kurul Karar için bkz.: 2010/UH.I-870 say l Kurul Karar. 20

22 Ekonomik ve Malî Yeterlik ihale türüne ili kin uygulama yönetmeli inde belirtilen esas ve usuller dâhilinde istenmesi, sunulmas ve de erlendirilmesi gerekmektedir. Örne in, bütün uygulama yönetmeliklerinde Bilanço veya e de er belgeler ba l kl maddelere yer verilmi olmakla birlikte, Hizmet Al m haleleri Uygulama Yönetmeli inde bilanço veya e de er belgeler kapsam nda serbest meslek kazanç defteri özeti sunulabilmesine imkân tan nm, Yap m leri haleleri Uygulama Yönetmeli inde ise bu yönde bir düzenlenmeye yer verilmemi tir. Bu nedenle, isteklilerden bilanço veya e de er belgelerini sunmalar n n istendi i bir yap m i i ihalesinde, Hizmet Al m haleleri Uygulama Yönetmeli inin cevaz verdi inden bahisle, bilanço veya e de er belgeler kapsam nda serbest meslek kazanç defteri özeti sunulabilmesi mümkün de ildir. 6- Yeterlik belgelerinin takdir hakk kullan larak istenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Uygulama yönetmeliklerinin stenecek belgeler ba l kl maddelerinde, istenmesinin zorunlu oldu u belirtilenler d nda, ihale konusu i in niteli ine uygun olarak ve ilgili yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde, yeterlik de erlendirmesinde kullan lmak üzere Kamu hale Kanununun 10 uncu maddesinde yer alan yeterlik belgelerinden hangilerinin istenebilece i hususunda idarelere takdir hakk tan nd belirtilmi tir. Bir önceki soruya ili kin aç klamada da belirtildi i üzere, her bir ihalede istenen yeterlik belgeleri, o ihale türüne ili kin uygulama yönetmeli inin o yeterlik belgesine ili kin düzenlemeleri çerçevesinde istenmeli, sunulmal ve de erlendirilmelidir. darelerce takdir hakk kullan larak istenecek yeterlik belgelerinin ilgili yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde istenmesi gerekti i eklindeki düzenleme, takdiren istenecek yeterlik belgeleri bak m ndan da ayn hususu tekrar etmektedir. Bu itibarla, ister zorunlu olarak, isterse takdir hakk kullan larak istenmi olsun, ihale doküman nda bir defa bir yeterlik belgesi istendi inde, söz konusu belgenin düzenlenme, kabul ve de erlendirilmesine ili kin hususlar n, ilgili yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde gerçekle tirilmesi gerekmektedir. 21

23 Ekonomik ve Malî Yeterlik Takdir hakk kullan larak istenen yeterlik belgeleri bak m ndan önem arz eden bir di er husus, bunlar n, ihale konusu i in niteli ine uygun olarak istenmesi gereklili idir. Bu düzenlemenin, uygulama yönetmeliklerinin Yeterli in belirlenmesinde uyulacak ilkeler ba l kl maddelerinde 11 yer alan ve yeterlik kriterleri ile yeterlik belgelerinin rekabeti engelleyecek ekilde belirlenemeyece ini hüküm alt na alan düzenleme 12 ile bir arada de erlendirilmesi gerekmektedir. Herhangi bir ihalede takdir hakk kullan larak istenen bir yeterlik belgesinin ihale konusu i in niteli ine uygun olup olmad ve rekabeti engelleyici nitelikte bulunup bulunmad, gerekti inde, her somut ihale bak m ndan ayr ca de erlendirilmelidir. 7- Yeterlik belgeleri ile yeterlik kriterlerine ihale ilân nda ve ihale doküman nda yer verilmeli midir? Kamu hale Kanununun 10uncu maddesinde, bu maddede say lan belgelerden hangilerinin yeterlik de erlendirmesinde kullan laca n n ihale ilân nda, ihale doküman nda ve davet belgelerinde belirtilmesinin zorunlu oldu u hüküm alt na al nm t r. Kanunun 24 ve 25inci maddelerine göre, yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterlerin ihale ilân nda, ön yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterlerin ise ön yeterlik ilân nda gösterilmesi zorunludur. Kanunun 27nci maddesinde de; idari artnamelerde, isteklilerde aranan artlara, belgelere ve yeterlik kriterlerine; ön yeterlik doküman nda ise, adaylarda aranan artlara, belgelere ve yeterlik kriterlerine yer verilece i hüküm alt na al nm t r. 11 Yeterli in Belirlenmesinde Uyulacak lkeler ba l kl maddeler; Mal Al m haleleri Uygulama Yönetmeli inin 26, Hizmet Al m haleleri Uygulama Yönetmeli inin 28, Dan manl k Hizmet Al m haleleri Uygulama Yönetmeli inin 28 ve Yap m leri haleleri Uygulama Yönetmeli inin 29 uncu maddeleridir. 12 stenmesi zorunlu olan ve istenmemesi gerekti i belirtilen yeterlik belgeleri uygulama yönetmeliklerinin stenecek Belgeler ba l kl maddelerinde aç kça say ld ndan, bu düzenlemenin idarelerce takdir hakk kullan larak istenecek yeterlik belgeleri bak m ndan geçerli oldu u aç kt r. 22

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet İhalenin Tanımı İhalenin tanımı İhale: Kanunda belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER makaleler Hüseyin BİLGİN 5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hüseyin BİLGİN Giriş 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, TBMM tarafından 04.01.2002 tarihinde kabul edilerek, 22.01.2002

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

Nazım KUTLU Grup Başkanı

Nazım KUTLU Grup Başkanı 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN UYGULANMASINDA İDARELERCE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 4734 SAYILI KANUNUN 22 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER VE UYGULAMASI Nazım KUTLU Grup

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER ve YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ

YEREL YÖNETİMLER ve YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ YEREL YÖNETİMLER ve YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ GİRİş Orhan PİRLER Yerel yönetimler, sahip olduklan ta ınmaz mallannı değerlendirmek, bunlardan gelir elde etmek isterler. Bu değerlendirme; - Kiraya verme,

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı