Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31"

Transkript

1 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; öretim yılından itibaren orta öretim 6., 7. ve 8. sınıflarda uygulanmak üzere öretim programlarında yer alan Teknoloji ve Tasarım Dersine ait örenci tutumları aratırılmıtır. Tutum ölçeklerinin analizinde frekansların yerine örencilerin ölçee vermi oldukları cevapları dorudan kullanarak çözümleyen Gri liki Analizi yöntemi kullanılmıtır. Gri liki Analizi verilerin daılım uygunluk aratırmasına gerek duyulmadan kategorik verilerin analizinde güvenle kullanılan fakat fazla bilinmeyen ve kullanılmayan bir yöntemdir. Burada Gri liki Analizi ile örencilerin Teknoloji ve Tasarım Dersine tutumları Mardin ili ve ilçelerinde öretim yılı ikinci döneminde 6.,7. ve 8.sınıfta örenim gören örencilerden anket uygulaması yapılarak veriler toplanmıtır. Aratırmada uygulanan anket iki bölümden olumaktadır. Anketin birinci bölümünde örencilerin demografik bilgileri, ikinci bölümde Teknoloji ve Tasarım Dersi tutum ölçei yer almaktadır. Aratırmada örencilerin tutum ölçei puanları deil ankete vermi oldukları cevaplar deerlendirmeye alınmı analizleri yapılarak maddeler bazında incelenmitir. Aratırmada; örencilerin tutum ölçei analizleri sınıf bazında deerlendirilmesi yapılarak gri iliki dereceleri hesaplanmıtır. Örencilerin 6., 7. ve 8. Sınıflar için ayrı ayrı incelenerek Gri iliki derecelerinin sıralanması sonucunda Teknoloji ve Tasarım Dersine tutumların olumlu olduu ve tutum ölçeinde en yüksek gri iliki derecesine sahip madde Dersin öretmenini severim. maddesi olmutur. Bu öretmen ile ilgili maddeden sonra çok az farkla ders ile ilgili düünceleri ifade eden maddeler yer almıtır. Anahtar Kelimeler: Gri liki Analizi, Kategorik Veri, Eitim. Abstract Inthisstudy, fromthe schoolyearsecondaryeducation 6, 7 and 8 class in thecurriculumto be implemented in the Course of Technology and Design students' attitudes were investigated.attitudescaleinstead of frequency in theanalysis of theanswersthey had giventothestudentsdirectly, usingscaleanalyzesgreyrelationship Analysis methodwasused. GreyCorrelation Analysis of datawithouttheneedtoresearchthesuitabilitydistribution of categorical data analysismethodsusedsafely, but it is moreunknownandunused. Here withgreyrelationship Analysis and Design Course Technology on theattitudes of students in thedistrict of Mardin in thesecondsemester of the academicyear 6, 7 and 8th gradestudents in theapplication of thesurveydatawascollected done. Thequestionnairesadministered in thestudyconsists of twoparts. Inthefirstpart of thesurvey, students' demographicinformation, thesecondpart of Technologyand Design Courses attitudescale is located. Thequestionnairesadministered in thestudyconsists of twoparts. Inthefirstpart of thesurvey, students' demographicinformation, thesecondpart of Technologyand Design Courses attitudescale is located. Not thestudents' attitudescalescores of theanswerstothequestionnairewereevaluated on thebasis of analysisandtheiragentshavebeeninvestigated. Inthestudy, students' attitudescaleanalysisassessmentmade on thebasis of classgraydegree of relationship is calculated. Students of the 6th, 7th and 8 Greycorrelationdegreeanalyzedseparatelyforclasses as a result of thesequencing of Technologyand Design Courses in theattitudesandattitude is positive, thehighestdegree of associationwithgraymatter "of course I lovetheteachers." Item has been. Theseteachersthendifferedlittlefromrelatedarticlesexpressingthoughtsaboutthecoursematerial has takenplace. Keywords: Greyrelation Analysis, Categorical Data, Education. *Yrd.Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu. **Teknoloji ve Tasarım Dersi Öretmeni, Mediha Tansel Ortaokulu.

2 Giri Teknolojinin geliimi toplumun yaam biçimini etkileyen, deiimine sebep olan ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir süreçtir. Bu süreçte bireylerde ister istemez teknolojinin gerektirdii niteliklere ve yeteneklere yönelik davranı deiimleri meydana gelmektedir. Bu balamda, teknolojinin eitim-öretim sürecine dahil edilmesi ve bireylerin bu geliimlere yönelik bir eitim sürecinden geçmelerinin gerei ortaya çıkmıtır. Teknoloji bilgisine sahip olan birey sosyal alanda da etkileri olur (Satchwell ve William,1996:7). Zira teknoloji sayesinde insanlar dünyada meydana gelen deimelere daha kolay uyum salar ve i yapma kapasitelerini artırırlar. Bireyin etkileim içinde bulunduu teknolojik kültürle uyumlatırılması, bireylerin hızlı teknolojik gelimelerle, giderek karmaıklaan toplum yaamına ayak uydurabilmeleri için, çada bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmaları gerekmektedir (enel ve Gençolu, 2003:52). Bu ise, her bireyin, teknolojik gelimelerin öngördüü yeterlikleri kazandırabilecek bir eitim alması ile olanaklıdır. Ülkelerin teknoloji ve teknoloji üretim rekabeti, teknoloji eitiminin en önemli boyutunu, teknolojiyi ön görme yetisine, üretme ve tasarlama beceri ve kültürüne sahip bireyler yetitirme yapmıtır. Teknoloji ve Tasarım Eitimi Günümüzde bütün ülkeler, kalkınmı, etkili, baarılı, bilgi toplumunun ihtiyaçlarına cevap veren ülke olabilme yarıındadırlar ve teknoloji çaının ihtiyaç duyduu insanı yetitirmek amacı Türk eitim sisteminde de bazı deiimleri zorunlu hale getirmitir. Bu amaçla ilköretim programlarını çaın gerekleri dorultusunda daha ilevsel hale getirmek için deiiklikler yapılmıtır tarih ve 24 sayılı kararı ile ilköretim programlarından 6., 7. ve 8. sınıf i eitimi dersi uygulamadan kaldırılmı, öretim yılından itibaren Teknoloji ve Tasarım dersi öretim programları ilköretim 6., 7. ve 8. sınıflarda uygulanmak üzere kabul edilmi ve bu dersin i eitimi öretmenleri tarafından okutulması kararı alınmıtır. lgili kurul kararının Nisan 2006 tarih ve 2583 sayılı Tebliler Dergisi nde yayımlanarak yürürlüe girmesi ile ilköretim i eitimi dersi öretmenleri, hem yapılandırmacı öretim uygulamalarını hem de i eitimi dersinden farklılık gösteren Teknoloji ve Tasarım öretim programını uygulamaya balamılardır. Bu aratırmada yılından itibaren ilköretimde uygulanmaya balayan teknoloji ve tasarım dersine karı örencilerin tutumu nasıldır? Sorusuna cevap aranmıtır. Literatüre 1982 yılında J. Deng tarafından kazandırılan ve ankete verilen cevaplar 715 üzerinden ilem yapmaya olanak salayan Gri liki Analizi yöntemi kullanılmıtır. Gri liki Analizi Gri liki Analizi, 1982 yılında J. Deng tarafından gelitirilmitir(deng,1982: 289). Örneklem hacminin düüklüü ve evren daılımının ya da örnek deikenliinin bilinmemesi, bilinen ve çok kullanılan istatistik çözümleme tekniklerin güvenilirliini etkilemektedir. Gerçek hayatta çeitli nedenlerle(süre kısıtı, mali problemler, gerçekten veri sayısının azlıı v.b. nedenlerle) pek çok alanda alınan kararların yetersiz/sınırlı sayıda veri kullanılarak verildii bilinmektedir (Deng, 1982:290; Deng,1989:11; Wu Chien-Ho., 2007:677). Deng in gelitirmi olduu Gri liki Analizinin temelinde bilinmeyen ya da tamamlanmamı bilginin gri eleman olarak tanımlanması yer almaktadır (Deng,1989:11). Karar göstergelerini belirleyebilmek için gri bölge çözümlemesi kullanılmaktadır. Gri iliki belirli bir sistem içerisinde iki eleman yada iki alt sistem arasında deien ilikinin ölçümünü ifade etmektedir. Analiz edilen elemanlar arasındaki benzerlikler yada farklılıklar gri iliki olarak isimlendirilmektedir. Sistem gelitirme süreci içerisinde iki eleman arasındaki deiim sürekli olduunda, gerçekleen deiimler uyumlu olarak oluuyorsa elemanlar arası daha yüksek aksi durumda ise daha düük bir iliki söz konusu olacaktır. Gri iliki analizi, sistemi temsil edecek göstergelerin seçiminde ve sıralanmasında kullanılmaktadır (Wu Chien-Ho., 2007:678). Likert ölçekli anketlerden elde edilen, kesikli deerler alan, verilerin çözümlemesinde izlenen ilem adımları basit ve sıradan matematiksel ilemlere dayanmaktadır. Verilerin çizelge biçiminde düzenlenmesi, ilemleri sırasıyla yapabilmede kolaylık salayacaktır. Gri iliki analizinde; tablonun ilk sütununa, anketi cevaplayanların verilerini girite kullanılan kii sıra numarası(ki, i=1,,n) yazılır. Sonra izleyen sütunlara aratırmada kullanılan deikenlere(a s, s=1,,m) verilen yanıtların Likert ölçeindeki sınıf sıra numarası(örnein; 5 li Likert ölçeinde hiç katılmıyorum için 1,, tamamen katılıyorum için 5 deeri kullanılabilir) ve son sütuna yanıtları en iyi temsil ettii düünülen(aratırmacı tarafından kabul edilen, gri eleman) Likert ölçeindeki sıralı sınıfın sıra numarası(a 0 ) yazılır. Çözümlemede esas alınacak olan fark verilerine ait tablo, her bir yanıtlayan için temsil deerinden verilen yanıtın sıra numarası çıkarılarak(a 0 - A s ) elde edilir.

3 Farklardan oluan veri yardımıyla her bir deikenin maksimum(maks(a 0 - A s )) ve minimum(min(a 0 -A s )) deerleri bulunur. Fark verilerine balı olarak minimum ve maksimum deerler 0 ile 4 arasında deiir. Bulunan uç deerler yardımıyla gri iliki katsayıları, her bir yanıtlayan ve her bir deiken için, min( A0 As ) + ξmak( A0 As ) γ ( k, Ss ) = ( A A ) + ξmak( A A ) 0 s (1) formülü kullanılarak hesaplanmaktadır. Formülde yer alan deeri 0 ile 1 arasında seçilir ve maksimum deerin iliki katsayısına etkisini azaltmak amacıyla, genellikle 0,5 olarak alınmaktadır. Son olarak gri iliki katsayılarına ait tablonun son satırında yer verilen, deikenlere ait gri iliki derecesi, gri iliki katsayılarının toplamının kii sayısına bölünmesi ile bulunur. Γ A s 0 s (1) ile gösterilen gri iliki dereceleri büyüklük sırasına dizilerek, gri elemana göre yorumlanır. Verilerin Elde Edilme Yöntemi, Çözümü ve Yorumlanması Bu aratırmanın konusu, orta öretim örencilerinin Teknoloji ve Tasarım Dersine yönelik tutumlarının, örencilerin 6.,7. ve 8. sınıf örencisi olmasına göre, Gri liki Çözümlemesi yöntemi kullanılarak aratırılması, karılatırılması ve incelenmesidir. Aratırmada kullanılan veriler, Mardin ili ve ilçelerinde 6.,7. ve 8. Sınıf örencilerine 2.yarıyıl bahar öretim Döneminde öretmenleri tarafından anket uygulaması olarak toplanmıtır anket elde edilmesine ramen bazı örenciler soruların tamamına cevap vermemi olduklarından 101 adet anket deerlendirilmeye alınmamıtır. Sonuç olarak, 990 anket deerlendirilmeye alınmı ve aratırmanın örneklemi 309 adeti 6.sınıf, 327 si 7.sınıf ve 354 adet 8.sınıf örenciden olumaktadır. Uygulanan anket formu iki bölümden olumaktadır. Birinci bölümde örencilere cinsiyet, sınıf, ailenin geliri, anne-babanın eitim durumu gibi kiisel bilgiler, ikinci bölümde Gazi Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü nde Prof. Dr. Recai Çınar ın danımanlıında yüksek lisans tezi olarak Gözde Yolaç tarafından hazırlanan Örencilerin Teknoloji ve Tasarım Dersi Tutum Ölçei kullanılarak veri toplanmıtır (Yolaç,2009:144). Ölçek 21 adet 5 li Likert ölçeinde Asla Katılmıyorum dan Tamamen Katılıyorum a doru maddelerden olumaktadır. Bunlardan 1,3,5,7,8,9,11,13,14,16,18 olumlu maddeler ve 2,4,6,10,12,15,17,19,20,21 maddeler ölçein olumsuz maddeleridir. 716 Gri liki Katsayılarının Hesaplanması, Çözümlemeler ve Deerlendirmeler Gri iliki analizi amacıyla kullanılan ham verilerin çizelge biçiminde düzenlenmesi, 6.sınıflara göre deikenler ele alınmı ve ilk be kii ile 989ve 990. Kii için yapılmı, Tablo 1 de verilmitir (yer kısıtı nedeniyle ham verilerin tümü verilmemitir). Tablonun son sütununda seçilen gri iliki elemanı yer almaktadır. Tablo 1: Gri iliki çözümlemesinde kullanılan ham veriler A1 A2 A3 A4 A20 A21 A0 K K K K K K K Çözümlemede esas alınan fark verileri, her bir yanıtlayan için temsil deerinden verilen yanıtın sıra numarası çıkarılarak(a 0 -A s ) elde edilmitir. Farklar kullanılarak maksimum (maks(a 0 -A s )) ve minimum (min(a 0 -A s )) deerler hesaplanarak Tablo 2 oluturulmutur. Tablo 2: Gri iliki çözümlemesinde kullanılan fark serisi A1 A2 A3 A4 A20 A21 K K K K K K K Mak Min Tablo 2 de referans verisinden verilen cevapların çıkarılmasıyla fark serisi elde edilmitir. Bundan sonra Tablo 3 de her bir örencinin vermi olduu cevap kullanılarak her bir deiken için gri iliki katsayıları formülü ((1) denklemi ile verilen) kullanılarak

4 hesaplanan gri iliki katsayıları bulunmutur. Bulunan gri iliki katsayılarının ortalaması alınarak deikenlere ait gri iliki dereceleri elde edilmitir. Bu ilemler 6., 7. ve 8. Sınıflar için ayrı ayrı yapılmıtır. Tablo 3: Gri iliki katsayıları ve deikenlerin gri iliki dereceleri γ k S, A ) A1 A2 A3 A4 A20 A21 ( S K1 0,71 0,56 0,56 0,71 0,38 0,71 K , K3 1 0,71 1 0,71 K4 1 0,45 0,38 0,38 0,71 1 0,38 1 K5 1 0,45 0,71 0,56 1 0,45 K ,38 1 0,38 K ,71 1 0,38 Ortalama Gri liki Katsayıları= Gri liki Dereceleri Γ A 0,8868 0,7610 0, ,7399 s 0,71 0,38 0,71 0,71 0,6905 0,7177 Tablo 3 de, Γ ile gösterilen gri iliki dereceleri, A s büyüklük sırasına göre dizilmitir.tutum ölçei maddelerinin her bir sınıfa göre deiiklik gösterip göstermediini belirlemek için Tablo 3 de yapılan ilemler 6.,7. ve 8.sınıf için tekrar edilerek gri iliki katsayıları oluturulmutur. Elde edilen gri iliki katsayıları büyükten küçüe göre sıralanmı ve katsayıların karılıkları tutum ölçeindeki maddelerle eletirilerek Tablo 4 oluturulmutur. Tablo 4 de verilen maddelerin karılıkları aratırmada kullanılan Teknoloji ve Tasarım Dersi Ölçei Ek.1 de verilmitir. Buna göre gri iliki katsayıları 0,88 ile 0,55 deerleri arasında bulunmutur. En büyük gri iliki katsayısı tüm sınıflarda A1 maddesi ve en düük gri iliki katsayısı yine tüm sınıflarda A17 maddesi olmutur. Tablo 4: 6., 7. ve 8.sınıf deikenlerine göre gri iliki dereceleri ve büyüklük sıralaması Gri liki Dereceleri ve Büyüklük Sıralaması Gri liki Derecelerinin Büyüklüklerine Gri liki Dereceleri Göre Sıralanması 6.sınıf 7.sınıf A1 0, , , A1 A1 A1 A2 0, , , A8 A8 A8 A3 0, , , A14 A13 A14 A4 0, , , A13 A14 A13 A5 0, , , A11 A6 A6 A6 0, , , A12 A11 A11 A7 0, , , A16 A16 A12 A8 0, , , A6 A12 A2 A9 0, , , A5 A15 A16 A10 0, , , A3 A2 A15 8.sınıf 6.Sınıf 7.Sınıf 8.Sınıf A11 0, , ,77099 A9 A18 A18 A12 0, , , A2 A4 A21 A13 0, , , A18 A9 A4 A14 0, , , A4 A5 A5 A15 0, , ,72947 A7 A7 A7 A16 0, , , A21 A21 A9 A17 0, , , A15 A3 A19 A18 0, , , A20 A20 A3 A19 0, , ,67584 A19 A19 A10 A20 0, , , A10 A10 A20 A21 0, , , A17 A17 A Teknoloji ve tasarım dersi tutum anketi ölçei uygulanan 6., 7. ve 8.sınıf örencilerinin Gri iliki derecelerinin yer aldıı Tablo 4 deki deerler incelendiinde örencilerin olumlu tutuma sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca maddeler tüm sınıflar için çok küçük farklarla ya da bir iki sıra deiiklii ile aynıdır. A1. Teknoloji ve Tasarım öretmenimi severim maddesi tüm sınıflarda en yüksek gri dereceye sahip olan maddedir. kinci madde A8.Teknoloji ve Tasarım Dersinin hayal gücümü gelitirdiine inanıyorum ardından üçüncü madde A14 Teknoloji ve Tasarım Dersinde malzemeleri kolayca bulmak houma gider dir. Dördüncü sırada A13. Arkadalarımla grup olarak çalımak houma gider beinci madde A11.Teknoloji ve Tasarım Dersi sayesinde teknolojiye ve bilime olan ilgimin arttıını düünüyorum, altıncı madde A12.Teknoloji ve Tasarım Dersi sayesinde teknolojiye ve bilime olan ilgimin arttıını düünüyorum takip etmektedir. Sondan en düük gri iliki derecesini alan maddeler A19. benim için zaman geçmek bilmiyor, A10. Arkadalarım Teknoloji ve Tasarım Dersinin nesini seviyor anlamıyorum A17. sunum yapmaktan holanmıyorum dir. A19, A10 ve A17. Ölçein olumsuz maddeleri içinde yer alan maddeleridir. Sonuç ve Tartıma Bu çalımada Gri liki Çözümlemesi yöntemi kullanılarak, Mardin ili ve ilçelerinde orta öretim 6., 7. ve 8. Sınıf örencilerinin Teknoloji ve Tasarım dersine olan tutumları aratırılmıtır. Örencilere 5 li Likert ölçeine göre, Asla Katılmıyorum dan Tamamen Katılıyorum a doru maddeleri olan Teknoloji Ve Tasarım Dersi Tutum Ölçei uygulanmı ve ölçein deerlendirilmesi sonucunda, elde edilen verilerin analizleri ve sınıf bazında karılatırılmaları yapılmıtır. Burada örencilerin ifadelere katılım sıralamasını ortaya çıkarmak amaçlanmı ve bu katılım puanlarına göre ölçek maddelerinin sıralamaları yapılmıtır. Gri iliki dereceleri sınıf deikenine göre sıralandıında 6., 7. ve 8.sınıflar arasında sıralama ilk iki madde için aynı, sonraki iki madde 6.ve 8.sınıf için aynı

5 7.sınıf için aynı maddeler yer deitirmi olarak yer almıtır. Sıralama çok fark göstermemi olup çok küçük farklarla aynı maddeler sıralarını korumulardır. Olumlu maddelerin üst sıralarda ve yüksek puanlar alması örencilerin cevaplarının dorudan ilemde kullanılması ile ayrıntılı bir inceleme yapma olanaı salamıtır. Ayrıca en düük puanı alan sondan üç maddenin gri iliki katsayılarına bakılırsa(0,551; 0, 616) bu puanların yine ortalamadan yüksek olduu görülmütür. Örencilerin Teknoloji ve Tasarım Dersine karı tutumları olumludur. Gri iliki analizine göre yapılan incelemede en yüksek puanı alan madde Teknoloji ve tasarım dersi öretmenimi seviyorum dur. Burada örencilerin sınıf durumu göz önüne alındıında öretmenin faktörü dersten daha öne çıkıyor gibi görünmesine ramen Teknoloji ve Tasarım Dersinin ileni biçimi ve yapısı bu maddenin birinci sırada çıkmasına neden olduu söylenebilir. Örenciler bu derste kendilerini ifade etme, derse katılma, grup çalıması yapma, el becerisini kullanma, materyal kullanarak projeler gelitirme gibi onlara fırsat veren bir öretmen ile olduklarını düünüyorlar. Bu dersin öretmeni seviyorlar. kinci ve daha sonraki maddeler ise dersle ilgili olan maddeler sıralanmaktadır. 718 DENG J. (1989). IntroductiontoGreySystemTheory, Journal of Grey System, 1(1), KURT, G. (2008). Gri liki Çözümlemesi ve Ridit Çözümlemesi Kullanılarak Üniversite Örencilerinin Çeitli Kaygılarının Deerlendirilmesi, Akademik Bakı, Sayı 14. SATCHWELL, R.E & DUGGER W. E (1996). A United Vision: TechnologyforAllAmericans,Journal of TechologyEducation, 7(2), ENEL, A. VE GENÇOLU, S. (2003) Küreselleen Dünyada Teknoloji Eitimi,Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 11(12), WU CHEN-HO. (2007). On the Application of Grey Relational Analysis and RIDIT Analysis to Likert Scale Surveys, International Mathematical Forum, 2, no.14, YOLAÇ, G. (2009). ktisadi Kalkınmada Eitimin Önemi Teknoloji ve Tasarım Dersine Yönelik Örenci Tutumları (Bolu li Örnei), Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsü. Bu ölçein deerlendirilmesinde kullanılan Gri iliki analizi ölçee cevap verilen frekansları deil dorudan verilen cevapları kullanılarak yapılan bir yöntemdir. Bundan baka verilerin daılımı için bir art gerektirmemesi ve analiz ilemlerinin kolaylıı bir avantaj salamaktadır. Analiz ilemlerinin kolay ve anlamlı sonuçlar vermesi aratırmalarda güvenle kullanılabileceini göstermektedir. Örneklem hacminin küçük olması ve seçeneklere karı gelen frekansların düük olması ve daılıma uygunluk aratırması yapılamadıında, hızlı çözümleme yapmak gerektiinde ya da gerçekten az veriyle çalıılması zorunluluu olduunda yöntemin anlamlı sonuçlara ulaılmasına yardımcı olduu Gri iliki analizini kullanan pek çok istatistikçi ve aratırmacı tarafından vurgulanan yönleridir(kurt, 2008:9). Bu yönden kategorik verilerin analizinde güvenle kullanılan fakat fazla bilinmeyen ve kullanılmayan bir yöntemdir. Bu aratırmada kategorik verilerin analizi bu yöntem güvenle kullanılmıtır. Bundan sonra bu tür çalıma yapacaklara bu yöntemi kullanmaları için dikkat çekilmek istenmitir. Ek 1. Teknoloji ve Tasarım Dersi Tutum Ölçei KAYNAKÇA DENG J. (1982). Control Problems of GreySystem, Systemand Control Letters, 1(5), SORU NO FADELER

6 Teknoloji ve Tasarım öretmenimi severim. Teknoloji ve Tasarım Dersine girerken mutsuz oluyorum. günlük yazmayı severim. Teknoloji ve Tasarım Dersi yerine baka bir ders olsun istiyorum. kendimi mucit gibi hissederim. n nefret ediyorum. Teknoloji ve Tasarım Dersi ile birçok bilim adamını öreniyorum Teknoloji ve Tasarım Dersinin hayal gücümü gelitirdiine inanıyorum. Teknoloji ve Tasarım Dersinin gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Arkadalarım Teknoloji ve Tasarım Dersinin nesini seviyor Teknoloji anlamıyorum ve Tasarım Dersi sayesinde teknolojiye ve bilime olan ilgimin arttı Teknoloji ını dü ve ünüyorum. Tasarım Dersi beni huzursuz eder. Arkadalarımla Teknoloji ve Tasarım Dersinde grup olarak çalımak ho Teknoloji uma gider. ve Tasarım Dersinde malzemeleri kolayca bulmak Dersler ho uma gider. içerisinde en sevimsiz ders Teknoloji ve Tasarım Dersidir. Teknoloji ve Tasarım Öretmenim dersi sevmemi salıyor. sunum yapmaktan holanmıyorum. sıkılırım. benim için zaman geçmek bilmiyor. Yıllarca Teknoloji ve Tasarım Dersi okusam bıkmam. etkinlikler ilgimi çekmez.

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

GRİ İLİŞKİ ÇÖZÜMLEMESİ VE RİDİT ÇÖZÜMLEMESİ KULLANILARAK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEŞİTLİ KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GRİ İLİŞKİ ÇÖZÜMLEMESİ VE RİDİT ÇÖZÜMLEMESİ KULLANILARAK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEŞİTLİ KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 14, NİSAN 2008 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi-Türk Dünyası Fakülteleri, Celalabat-KIRGIZİSTAN, http://wwwakademikbakisorg

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ***

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 GENÇLERN YALI BREYLERE

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Yrd. Doç. Dr. Abdullah KUZU 2 Özet Son yıllarda eitim alanında sıklıkla karılaılan bilimsel

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

AA1050A VE AA3003 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS

AA1050A VE AA3003 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS AA15A VE AA33 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS Seda ERTAN ÖZET Bu çalımada çift merdaneli döküm yöntemiyle üretilmi AA15A ve AA33 alaımındaki malzemelerin ekillendirilebilirlii

Detaylı

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level Elementary Education Online, 6(2), 313-321, 2007. lköretim Online, 6(2), 313-321, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers:

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study in the Adana Province of Turkey *

The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study in the Adana Province of Turkey * Elementary Education Online, 7(2), 468-484, 2008. lköretim Online, 7(2), 468-484, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$ " $&( $( % & ( '+#$''' $"! $$#

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$  $&( $( % & ( '+#$''' $! $$# Elementary Education Online, 7(3), 769-784, 2008. lköretim Online, 7(3), 769-784, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " # #$%$&''$'$"' ( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ '!##'$ (#$!(' $#$ ', #$( $

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites Elementary Education Online, 6(3), 366-376, 2007. lköretim Online, 6(3), 366-376, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A research on preschool and primary student-teachers use of online homework

Detaylı

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]:

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Elementary Education Online, 6(3), 452-468, 2007. lköretim Online, 6(3), 452-468, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " ##$ % &' (''$ (''&'$ $ &' %' #$$ ) $$''& ' &' $ ) & #$''& '$ *&'$ )

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY BĐLGĐSAYAR ve ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ (BÖTE) ÖĞRENCĐLERĐNĐN FACEBOOK KULLANIM AMAÇLARI ve EĞĐTSEL BAĞLAMDA KULLANIMI ĐLE ĐLGĐLĐ GÖRÜLERĐ: MAKÜ ÖRNEĞĐ CEIT STUDENTS PURPOSES ABOUT USING FACEBOOK AND THEIR

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

olmaması, sistemik hastalık öyküsü olmaması, NSA lara karı bilinen allerjisi olmaması, çalıma süresince analjezik etki oluturabilecek herhangi bir medikasyon (antidepresan, analjezik, trankilizan, hipnotik,

Detaylı

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat YENLMEZ ve Erhan BOZKURT Matematik Eitiminde Çoklu Zeka MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat Yenilmez ve Erhan Bozkurt ÖZET Bu aratırmanın amacı, Matematik ve Sınıf

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

NSAN GELME ENDEKS LE KAPSAMLI ENDEKS ARASINDAK LKNN BELRLENMES ÜZERNE BR ÇALIMA. Yasemin TÜRKOLU YÜKSEK LSANS TEZ STATSTK

NSAN GELME ENDEKS LE KAPSAMLI ENDEKS ARASINDAK LKNN BELRLENMES ÜZERNE BR ÇALIMA. Yasemin TÜRKOLU YÜKSEK LSANS TEZ STATSTK NSAN GELME ENDEKS LE KAPSAMLI ENDEKS ARASINDAK LKNN BELRLENMES ÜZERNE BR ÇALIMA Yasemin TÜRKOLU YÜKSEK LSANS TEZ STATSTK GAZ ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ HAZRAN 2009 ANKARA Yasemin TÜRKOLU tarafından

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei)

Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei) Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei) Derya SEVM KORKUT 1, Tarık GEDK 1, Ouzhan UZUN 2 Özet Orman Endüstri

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı