Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. Hayati Bak fl.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail."

Transkript

1

2 KÜNYE / MASTHEAD Türkiye Seramik Federasyonu Ad na Sahibi / Publisher for Turkish Ceramics Federation Zeynep Bodur Okyay Genel Koordinatör-Sorumlu Müdür / General Coordinator-Responsible editor Germiyan Saatçio lu 4 Yay n Editörü / Managing Editor Hakemli bir dergidir / A magazine with judges Hayati Bak fl Sanat Editörleri / Art Editors Yrd. Doç. Candan Güngör (Dokuz Eylül Üniversitesi) Ö r. Gör. Mutlu Baflkaya Ya c (Hacettepe Üniversitesi) Yrd. Doç. Hüseyin Özçelik (Hacettepe Üniversitesi) Bilim Editörleri / Science Editors Prof. Dr. Ak n Altun (Dokuz Eylül Üniversitesi) Arkeolog Editör / Archaeologist Editor Yay n Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Z.Engin Erkmen (Marmara Üniversitesi) Nezih Baflgelen Prof. Ahmet Ekerim (Y ld z Teknik Üniversitesi) Prof. Güngör Güner (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. skender Ifl k (Dumlup nar Üniversitesi) Prof. Meltem Kaya (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Prof. Ömür Bak rer (ODTÜ) Prof. Rüçhan Ar k (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi) Prof. Sevim Çizer (Dokuz Eylül Üniversitesi) Prof. Süleyman Belen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Doç. Dr. Suat Y lmaz ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Recep Art r (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Billur Tekkök (Baflkent Üniversitesi) Ayflen Uz Berna Erbilek Erol Arat Fatma Batukan hsan Bozdo an Pelin Özgen Yap m Dan flmanlar / Production Consultans ngilizce Çeviriler / English Translations by Yay n Türü / Type of Publication Do an Hasol Güven Cantürk Turan Aksoy Yerel Süreli Yay n / Local Periodical Yönetim Yeri / Address Büyükdere Cad. No: 85 Stad Han Kat: 4 Mecidiyeköy / stanbul / Turkey Tel: Faks: Genel Yönetmen/Managing Editor Metin GÜLBAY Görsel Yönetmen/Art Editor Murat KARA Grafik&Tasar m / Graphic&Design Yavuz KARAKAfi Editör/Editor Hayati BAKIfi Foto raf /Photography Damla Salor, Gülhan KIRDI, Murat GÜNEY Kapaktaki eser Mutlu Baflkaya Ya c Work featured on Cover by Foto raf Serdar Pehlivan Photography Yay na haz rl k / Prepared for publication by letiflim/communications Tel: Görsel Destek/Graphics Support Dünya Gazetesi Arfliv Dokümantasyon Servisi Bask /Publishing Dünya Yay nc l k A.fi Globus Dünya Bas nevi 100. Y l Mahallesi Ba c lar- stanbul Tel: lan ndeksi / Advertiser Index Gizem Frit Ön Kapak çi Creavit 3 ECA-Serel 5 Finansbank 13 Bien Seramik 25 Yap Endüstri Merkezi 29 Kütahya Seramik 53 Hitit Seramik 57 Duravit 61 Türkiye Seramik Derne i 79 Seres Çanakkale Seramik Kalebodur Arka Kapak çi Ege Seramik Arka Kapak Yaz m Kurallar Seramik malzemelerle ilgili (Cam, Çimento, Emaye dahil) orijinal araflt rma, davetli makale, derleme, teknik rapor ve haber türündeki yaz lar bilgisayarda yaz lm fl olarak PC Word belgesi format nda e-posta ile iletilmeli, ayr ca ka t ç kt s da Türkiye Seramik Federasyonu adresine gönderilmelidir. Yazar, makalesinde yer alacak görsellerin 304 dpi çözünürlükte elektronik olarak taray p CD de teslim etmelidir. Eger bu mümkün de ilse mutlaka dia ve kart bask (10x15 cm) fleklinde göndermelidir. Yaz larda kullan lan flekil, flema grafikler Word Belgesi içine yap flt r lmamal, her biri tek bir resim belgesi olarak CD ile gönderilmelidir. Kullan lan kaynaklar metin içinde numaraland r lmal, metin sonunda mutlaka toplanmal d r. Bilim ve sanat makalelerinde özet k sm n n olmas zorunludur. Gönderilecek makalelerin maksimum 18 bin sözcü ü geçmemesi gerekmektedir. Gönderilen ya da istenen her yaz n n kabul edilip edilmemesi ya da düzeltme istenmesinde Yay n Kurulu tam yetkilidir. Sanatsal ve Bilimsel bafll alt nda de erlendirilecek makaleler mutlaka en az bir hakem taraf ndan de erlendirildikten sonra Yay n Kurulu nca incelenmektedir. Dergideki yaz lardan kaynak göstermek kofluluyla al nt yap labilir. Dergiye gönderilen yaz lar yay nlans n ya da yay nlanmas n yazar na iade edilmez. Özgün ya da derleme yaz lardaki bilgiler ve görüfller yazar n sorumlulu undad r. Ticari reklamlar firmalar n sorumlulu undad r. Temmuz-Eylül 2009 July-September No: 29

3

4 BAfiYAZI LEAD ARTICLE Seramik sektörü ve teflvik paketi The ceramics industry and the incentives package Sektörümüzün De erli Üyeleri, SERFED olarak tüm seramik sektörünün ç karlar için çaba gösteriyor, sektörümüzü hem yurtiçinde hem yurtd fl nda temsil ediyoruz. Bugün sektör olarak Avrupa da ve dünyada üretim ve ihracatta ilk s ralarday z. Ne yaz k ki sektör olarak bu gücün fark nda de iliz ve önemli s k nt lar yafl yoruz. Zaman zaman çeflitli birlikler, dernekler s k nt lar n ayr ayr dile getiriyor. SERFED çat s alt nda birlikte olmam z n nedeni, esas nda tek ses olma ihtiyac d r. Bunu gerçeklefltirmeye yönelik çal flmalar m z giderek h z kazan yor. Bunlardan ilki, UNI- CERA Fuar nda ve sonras nda üyelerimizden gelen yo un talep üzerine üye ziyaretlerine bafllad k. Sektörümüzün içinde bulundu u durumu yerinde tespit etmek, üyelerimizin sorunlar n ve önerilerini dinlemek, tespit edilen sorunlar Sanayi Bakanl na verilen acil eylem plan na ilave etmeyi amaçlad - m z üye ziyaretlerimizde stanbul, Kütahya ve Eskiflehir de ondan fazla üreticimizle biraraya geldik. Düflüncelerinizi bizlerle paylaflman z, hükümetimizle temaslar m zda sektörümüzün s k nt lar n, beklentilerini daha genifl ve gerçekçi bir pencereden yans tmam za yard mc oluyor ve bizlere güç veriyor. Bizleri a rlayan ve katk da bulunan üreticilerimize tekrar teflekkür ediyorum. Sektörümüzün güç birli i içinde olmas tüm üreticilerimizin Federasyonumuz un çat s alt nda toplanmas ve hizmet almas bizim temel amac m z. Federasyonumuz un güçlenmesi ad na birlikte olmak, fayda ve bilgi üretme yönünde ciddi çal flmalar yapmay planl yoruz. Bunun için üye ziyaretlerimize devam edece iz. Di er bir çal flmam z da SERFED ve çat s alt ndaki seramik dernekleri aras nda iletiflimi ve üyelerin birbirlerine yak nlaflmalar n ve Federasyon un kamuya aç l m n sa lamak amac yla kurulmufl olan adresindeki web sitemiz yeniden yap land r lmas d r. htiyaçlar göz önüne al narak oluflturulan sitemiz ayn zamanda üyelere özel bölüm de içermekte, yaln z üyelerimizin kullan c ad ve flifreleriyle girebilecekleri bu bölümde kendilerine sa lanm fl olan aralar nda kolay haberleflmeye ek olarak say s z bilgi bulabileceklerdir. Keza bu bölüme girerek mensup olduklar ve temsil ettikleri (flirketlerinin kimli ini aç klamadan) sektörün gidiflat n tespit eden anketleri de cevaplayabileceklerdir. Bu bilgilere federasyon dâhil kimse ulaflamamaktad r. Yüzde yüz bilgi güvenli i sa lanm flt r. Bu bölüme ilgilerinizi rica ediyoruz. Web sitesinde ayr ca AB Mevzuat, Best Available Technologies (BAT), Seramik Onur Ödülleri, statistikler, Derneklerin Bütçeleri, Yasalar-Yönetmelikler, Kurulu Kapasiteler, Ayr nt l Üye Bilgileri, Derneklerin Faaliyet Raporlar, Raporlar, Yönetim Kurullar n n Kararlar, Dünya SKM Datalar, EU Tile mports, Sektörün Sorunlar ve htiyaçlar gibi sektörümüz için önemli bafll klarda dosyalar bulunmaktad r. Ayr ca yapt m z etkinlikleri duyurmak, çeflitli bilgileri paylaflmak üzere üyelerimizin cep telefonlar na SMS k sa mesaj göndermek üzere Federasyonumuz da Posta Güvercini sistemi kurulmufl ve çal flmaya bafllam flt r. Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Baflkan Zeynep Bodur Okyay Chairman, Board of Directors Ceramics Federation Turkish Ekonomide k p rdanma iflaretleri Baharla birlikte dünya piyasalar nda ve Türkiye de dibin görüldü ünü, olumsuz gidiflin art k h z kesmeye bafllad n n emareleri görülmeye baflland. SO verilerine göre nisan ay nda üretimde, bir önceki aya göre art fl n sadece yüzde 1,4 ile s n rl kalmas bekledi imiz olumlu geliflmenin oldukça a r seyretti ini göstermektedir. Al nan ve al nacak önlemlerin etkisiyle önümüzdeki aylarda iyileflme ivmesinin h zlanaca n ümit etmek istiyoruz. Kötü gidiflte Esteemed Members of Our Industry, As SERFED, we are making efforts in the interests of the ceramics industry, representing our sector both locally and abroad. Presently, as our industry, we are among the top ranks in Europe and the world in terms of production and exports. Unfortunately, as an industry we are not aware of this power and are going through significant problems. From time to time, various unions and associations articulate their problems individually. The reason why we are together under the roof of SERFED is actually the need to have a single voice. Our efforts for achieving this are gaining momentum progressively. First of all, we started visiting our members as a result of the high demand coming from our members at the UNICERA Trade Fair and its aftermath. To find out the situation our industry is in, to hear the problems and proposals of our members and to add the detected problems to the emergency action plan submitted to Ministry of Industry were the objectives of our member visits where we came together with more than ten of our manufacturers in Istanbul, Kütahya and Eskiflehir. The sharing of your thoughts with us helps us to reflect the problems and expectations of our industry in our contacts with our government from a broader and more realistic perspective, giving us strength. I would like to thank once again our manufacturers who hosted us and made contributions. Our basic purpose is that our industry combines its powers, gathering and receiving services under the roof of our Federation. We are planning to make serious efforts for being together in the name of strengthening of our Federation in producing benefits and information. To do this, we will continue with our member visits. Another one of our activities is the re-configuration of our Internet site at the address set up to ensure communication between SERFED and the ceramics associations under its roof, helping members to come together and to help the Federation open to the public. Our website created considering needs, at the same time, has a special segment for members where members will be able to find endless information in addition to communicating easily among themselves in this section they can access using their usernames and passwords. Also, they can answer the surveys determining the course of the industry they are a member of and represent (without disclosing the identity of their firms). Nobody including the Federation can access such information. One hundred percent information confidentiality has been assured. We would like you to get involved in this section. There are also files under headings important for our industry at our Internet site like EU Legislation, Best Available Technologies (BAT), Ceramics Honor Awards, Statistics, Association Budgets, Laws- Regulations, Installed Capacities, Detailed Member Information, Annual Reports of Associations, Reports, Board of Directors Resolutions, World Ceramic Tile Data, EU Tile Imports, Problems and Needs of the Industry. Also, a Postal Pigeon system has been set up at our Federation to send SMS messages to the cellular phones of our members to share various information and to announce our activities, which is already operational. Signs of awakening in the economy With the onset of Spain, signs that the bottom is in reach, that the adverse course is starting to slow down started to be seen in the global markets and Turkey. According to Istanbul Chamber of Industry data, the increase in output in April being limited to 1.4 percent compared to the previous month, is an indication that the positive development we are awaiting is taking place rather slowly. We would like to hope that the momentum of improvement will pick up speed in the upcoming months due to the impact of the measures already adopted and to be adopted. There are other signs which make one think that the downturn has started to slow down. In May, the 6 Temmuz-Eylül 2009 July-September No: 29

5 h z kesmenin bafllad n düflündüren baflka iflaretler de var: May s ay nda Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 11,8 puan artarak 96,9 a yükseldi. malat sanayisinde kapasite kullan m oran ndaki yukar yönlü k p rdanma hükümetin krize karfl ald tedbirlerin, k smen netice verdi inin göstergesi olarak da kabul edilebilir. Benzer tedbirler tüm sektörleri, kapsayacak flekilde mutlaka devam etmelidir. Son günlerde önemli bir geliflme, hükümetimizin yeni teflvik yasas üzerine çal flmalar n n neticelenme aflamas na gelmesidir say l yasa kapsam nda belirlenen teflvik sistemi, geri kalm fl illerin kalk nd r lmas için gerekli yat r mlarda ve istihdamda beklenen art fl sa layamam fl, aksine yeni baz sorunlara yol açm flt r. Teflvik sisteminin bölgeler aras dengesizlikleri giderecek tarzda dizayn edilmesi gerekti i de muhakkakt r. Yeni teflvik sistemi oluflturulurken yerli girdi kullan m ve katma de er potansiyeli yüksek sektörlerin teflvik edilmesine dikkat edildi ini ümit ediyoruz y l nda patlak veren ekonomik kriz, sektörü belirsizli e sürüklemifl olsa da gerçek flu ki; kentleflme ve yenileflme ihtiyac oldu u sürece inflaat sektörüne duyulan ihtiyaç da devam edecek. Bu durum AB ye yeni üye olmufl ya da aday ülkelerde devam etmektedir. Bu da özellikle bulundu umuz bölgede sektörün uzun vadede süreklili ini net bir flekilde gösteriyor. nflaat sektörü istihdam sorununa önemli ölçüde çözüm getirme, alt sektörleri harekete geçirme ve son dönemde enerji verimlili ine katk sa lama gücünü elinde tutmaktad r. Birincisi; Türk inflaat sektörü asl nda dünyada önemli bir gücü elinde bulunduruyor. Türkiye müteahhitlik hizmetlerinde dünyada üçüncü s rada yer al yor. nflaat malzemeleri sanayisinde ise üretim üssüyüz. Türkiye ye gelir kazand ran sektörler 2008 y l verileriyle, otomotiv 24,7 milyar dolarl k ihracat geliri ile birinci sektörken, inflaat sektörü 23 milyar dolar ihracat ile ikinci s rada yer al yor. Ancak inflaat sanayisi yeni aç klanan teflvik paketinde ve hiçbir pakette önemli stratejik sektörler aras nda yer bulam yor. Pakette teflvik kapsam na dahil 12 kritik sektör aras nda inflaat sektörü yok. nflaat sektöründe önemli bir ihracatç konumunda olan Seramik Sektörü ise baz bafll klar içinde teflvik kapsam içine k smen al nm fl gözüküyor. Aç klanan yeni Teflvik Paketi ve bu paketin hayata geçirilebilmesi için Ankara ile yapm fl oldu umuz görüflmeler sonunda ö rendi imiz, pek çok yasa, yönetmelik ve tebli lerin haz rlanmas ve yay nlanmas gerekmektedir. Seramik sektörünün teflviki bak m ndan dikkatimizi çeken noktalar sizlerle paylaflmak isterim. Düzenlenen pakette; Metalik olmayan mineral ürünlerin imalat ; sadece, düz cam, çukur cam, cam elyaf, seramikten yap lan s hhi ürünler, seramik yal t m malzemeleri, seramik karo ve kald r m tafl, atefle dayan kl seramik ürünleri, çimento, beton veya suni tafltan inflaat amaçl prefabrik yap elemanlar aç klamas yla 1.Bölge TR41 Bursa-Eskiflehir-Bilecik, 2.Bölge TR22 Bal kesir-çanakkale, 3.Bölge TR33 Manisa-Afyon-Kütahya-Uflak bölgelerinde seramik sektörü teflvik edilecektir. Seramikten yap lan s hhi ürünler, seramik yal t m malzemeleri, seramik karo ve kal d r m tafl imalat aç klamas yla 1.Bölge TR31 zmir bölgesinde seramik sektörü teflvik edilecektir. Bunlar n d fl ndaki bölgelerde seramik üretimi yukar daki aç klamalara göre teflvik edilmiyor, fakat metalik olmayan mineral ürünlerin imalat (cam, çimento, haz r beton ve harç hariç) aç klamas yla kanaatimizce seramik üretimi de teflvik kapsam na dâhil olmal d r. Bu aç klamaya ba l olarak teflvik edilen bölgeler ise 3.Bölge TRC1 Gaziantep-Ad yaman-kilis, 4.Bölge TRA1 Erzurum-Erzincan-Bayburt, 4.Bölge TRA2 A r -Kars-I d r-ardahan, 4.Bölge TRB2 Van-Mufl-Bitlis-Hakkari, 4.Bölge TRC2 fianl urfa-diyarbak r, 4.Bölge TRC3 Mardin-Batman-fi rnak-siirt. Bunlar n d fl nda Zonguldak, Ayd n, Çorum, Kayseri, Yozgat gibi hali haz rda seramik üretilen iller için; metalik olmayan mineral ürünlerin imalat ; sadece çimento, beton veya suni tafltan inflaat amaçl prefabrik yap elemanlar aç klamas yla seramik d fl ndaki mineralojik üretim desteklenmekte, stanbul için ise bu ifade bile kullan lmamaktad r. SERFED olarak Baflbakanl - a ve ilgili tüm bakanl klara teflvik paketinin tüm seramik sektörünü kapsayacak flekilde düzeltme sat r nda ad geçen illere de uygulanacak flekilde revize edilmesini isteyen belgelerimizi gönderdik. Konu hakk ndaki geliflmeler federasyonumuzca yak ndan takip edilmekte olup geliflmeler hakk nda üyelerimizle bilgi paylafl m yap lacakt r. Di er bir konu ise; inflaat malzemesi sektörü, son dönemde birçok sektöre sunulan ve aç klanan bir kararla süresi ise 30 Eylül 2009 tarihine kadar uzat lan KDV ve ÖTV indirimlerinden yararlanam yor. Oysa ulusal kalk nman n belkemi i olan inflaat sektöründe kullan lan malzemeler üretim girdisidir. Bu konunun acil flekilde masaya yat r lmas ve karara ba lanmas, SERFED olarak en önemli beklentimizdir. Geliflmifl ülkelerde oldu u gibi, hükümetimizin de ülke ekonomisine güç kazand racak inflaat sektörüne yönelik yat r mlar h zland rmas en büyük dile imiz. Güçlü, dinamik ve daha gidecek çok yolu olan, yaratacak çok de eri olan bir sektörüz. Hep beraber tüm sektörümüze fl k tutacak gelecek vizyonu oluflturmal, beraberce stratejik ifl planlar ç kartmal, aktif olmal y z. Bu yönde yap lacak çal flmalar m za içten destek verece- inizi umuyor, sayg lar sunuyorum. Real Sector Confidence Index went up to 96.9 with a rise of 11.8 points over the previous month. The upward trend in the capacity utilization rate in the manufacturing industry may also be recognized as an indication that the measures adopted by the government against the crisis have been successful partly. Similar measures must continue to cover all industries. A significant recent development is that the studies of our government on the new incentives law are coming to a conclusion. The incentives system set up under Act no 5084 was able to achieve the increase expected in investments necessary for the development of backward provinces and employment and instead leading to certain new issues. Obviously, the incentives system must be designed in a way to eliminate regional imbalances. We hope that when creating the new incentives system, care was taken that the industries with high local input use and value added potential are encouraged. Although the economic downturn of 2008 has dragged the industry into a period of uncertainty, the truth is that as long as there is urbanization and the need for renovation, the need felt for the construction industry will continue to exist. This is the case also in countries which are either new members of EU or those which are candidate members. This clearly demonstrates especially in the region we are in the long-term continuity of the industry. The building industry has the power to introduce significant solutions to the unemployment problem, to activate sub-sectors and contribute to the energy efficiency. First of all, the Turkish building industry actually is an important power in the world. Turkey ranks first globally in contracting services. We are a production hub in the building materials industry. Among the sectors bringing revenue to Turkey, the automotive sector ranks first with an export income of 24.7 billion Dollars by 2008 data, followed by the building industry ranking second with exports of 23 billion Dollars. However, the building industry is not among the important strategic sectors in the newly announced incentives package, nor in any other package. The building industry is not among the 12 critical sectors covered by the incentives package. The ceramics industry, on the other hand, which is an important exporter in the building industry, seems to have been included partly in the incentive package under some headings. What we have learned as a result of the contacts we have made with Ankara on the newly disclosed incentives package and for launching of this package is that numerous laws, regulations and directives are yet to be prepared and published. I would like to share the points which drew our interest in terms of incentives for the ceramics industry. In the prepared package, in zones Zone 1 TR41 Bursa-Eskiflehir-Bilecik, Zone 2 TR22 Bal kesir-çanakkale, Zone 3 TR33 Manisa-Afyon-Kütahya-Uflak, the ceramics industry will be given incentives with the remark Manufacture of non-metallic mineral products; sanitary ware made only of flat glass, concave glass, glass fiber and ceramic, ceramic insulation materials, ceramic tile and pavement stones, refractory ceramic wares, prefabricated building elements used for construction made of cement, concrete or artificial stone. The ceramics industry will be given incentives in the zone Zone 1, TR31 Izmir with the remark Sanitary ware made of ceramic, ceramic insulation materials, ceramic tile and paving stone production. Ceramic production is not encouraged in other zones based on the above remarks; however in our opinion, ceramic production may be covered by the incentives under the remark production of non-metallic mineral products (excluding glass, cement, ready made concrete and mortar). Zones provided incentives under this remark are Zone 3 TRC1 Gaziantep-Ad yaman-kilis, Zone 4 TRA1 Erzurum-Erzincan-Bayburt, Zone 4 TRA2 A r -Kars-I d r-ardahan, Zone 4 TRB2 Van- Mufl-Bitlis-Hakkari, Zone 4 TRC2 fianl urfa-diyarbak r, Zone 4 TRC3 Mardin-Batman-fi rnak-siirt. Also, for provinces where presently ceramic is manufactured like Zonguldak, Ayd n, Çorum, Kayseri and Yozgat, none-ceramic mineralogical production is given support with the remark production of non-metallic mineral products, prefabricated building elements made only of cement, concrete or artificial stone for construction purposes and even this term is not used for Istanbul. As SER- FED, we are sending our documents petitioning that the incentives package is revised in such a way to be implemented to the provinces listed in the revision line to cover the whole ceramics industry, to the Office of the Prime Minister and all applicable Ministries. The developments on the matter are under close scrutiny by our Federation and any information received on developments received will be shared with our members. Another matter of concern is that the building materials industry is unable to enjoy the VAT and SCT discounts offered to many industries recently, the effectiveness of which was extended until September 30, 2009 by a recently announced decision. Yet, materials used in the construction industry, which is the backbone of national development are production inputs. Our most important expectation as SERFED is that this matter is discussed and determined as soon as possible. Our greatest wish is that like in developed countries, our government, too, gives momentum to projects for the building industry which will be a driving force for the country s economy. We are a powerful and dynamic industry with a long way to cover lots of value to create. We have to build the vision for the future to shed light on our whole industry, must create strategic business plans and be active altogether. Hoping that you will give your profound support to our activities in this direction, I submit my best regards. 7

6 Ç NDEK LER SERSA da yeni dönem New period at SERSA 54 SERFED heyetinin Kütahya ç kartmas 14 Kütahya invasion by SERFED contingent SERFED in yo un Eskiflehir gündemi 16 SERFED s busy Eskiflehir agenda EKONOM K BAKIfi/EKONOM C OUTLOOK Teflvik paketi aç kland Incentive package announced 64 hracatta ABD stratejisi 30 USA strategy in exports SEKTÖR PANAROMA/SECTOR PANOROMA GLOBAL BAKIfi/GLOBAL OUTLOOK PRE Genel Kurulu yap ld PRE General Meeting held Yeni pazarlar, yeni ihracat kap lar : BATIMATEC 2009 New markets, new gates of exports: BATIMATEC 2009 UNICERA 2009 UNICERA aç l fl santralistanbul da yap ld UNICERA inauguration held at santralistanbul Seramik dünyas nda tasar m ve gelece e ait trendler Design and future trends in the world of ceramics Ekonomik kriz ve seramik sektörü The economic crisis and the ceramics industry Onur Ödülleri sahiplerini buldu Honor Awards go to winners UNICERA ya on ülkeden 167 firma kat ld 167 firms from ten countries attended UNICERA UNICERA da seramik sektörüne anlaml destek Meaningful support for the ceramics industry at UNICERA SEKTÖR SÖYLEfi /SECTOR INTERVIEW SERSA Yönetim Kurulu Baflkan Erdem Çenesiz: Bizim amac m z Çin olmak de il, talya olmakt r SERSA Chairman of Board of Directors Erdem Çenesiz: Our target is not becoming China, but Italy MAKALE/ARTICLE Zehra N. Özbilgin: Türkiye ve dünyada seramik sa l k gereçleri sektörüne k sa bir bak fl Zehra N. Özbilgin: A brief look at the ceramic sanitary ware ndustry in Turkey and the world F RMA SÖYLEfi /FIRM INTERVIEW Çanakc lar fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çanakc ; Art k para harcanmadan, para kazan lm yor Member of Board of Directors of Çanakc lar Group of Companies Hakan Çanakc : No money may be made without spending, any more 8 Temmuz-Eylül 2009 July-September No: 29

7 CONTENTS F RMA SÖYLEfi /FIRM INTERVIEW Gizem Frit Yönetim Kurulu Baflkan Tolga Ball k: Türkiye nin tek ba ms z frit üreticisiyiz 68 Gizem Frit Chairman of Board of Directors Tolga Ball k: We are Turkey s only independent frit producer UNICERA 2009 F RMA SÖYLEfi LER /FIRM INTERVIEWS Kale, tüm yenilikleriyle UNICERA da Kale at UNICERA with all its innovation VitrA Karo Genel Müdürü fiafak Ozan: Teknolojinin geliflmesiyle ebatlar büyüyor VitrA Karo General Manager fiafak Ozan: Sizes grow as technology develops Creavit Yönetim Temsilcisi Erol Arat: UNICERA, sektörün bayram d r Creavit Management Representative Erol Arat: UNICERA is the festival of the industry Duravit Pazarlama Yöneticisi Didem Tamgör: Tüketici, tasar m ve fonksiyonellik istiyor Duravit Marketing Manager Didem Tangör: Consumer Wants Design and Functionality ÜN VERS TELER/UNIVERSITIES Elektrik santralinden, kültür yuvas na; Santralistanbul From a power plant to a home of culture; Santralistanbul ZLED KLER M Z/OUR IMPRESSIONS Hindistan da seramik workshop Ceramic workshop in India Kamboçya Uluslararas Seramik Festivali Cambodia International Ceramic Festival Serami in Halleri States of Ceramic SANAT/ART Yirminci Yüzy lda Geleneksel Meksika Seramikleri Traditional Mexican Ceramics in the Twentieth Century B L M-TEKNOLOJ /SCIENSE-TEKNOLOGY Kordiyerit esasl silisyum karbür katk l köpük filtrelerin karakterizasyonu ve baz mekanik özelliklerinin belirlenmesi Characterization and determination of certain mechanical properties of cordierite based silicon carbide added foam filters 9

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the 64 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Temmuz - A ustos / July - August 2005 Seramik Türkiye Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r Röportaj / Interview fierife Deniz Ulueren serife@serfed.com

Detaylı

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services 6-11.9.2005 stanbul, Turkey

Detaylı

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler*

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Suggestions for university-industry collaborations Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi, Çorum ve stanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 63 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2012 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2004-3: Aral k ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Dünyadaki çal flanlar n yar s günde 2 dolarl k yoksulluk s n r alt nda yafl yor ILO ya göre verimlilik art fl n ve insana yak fl

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır.

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır. Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Röportaj / Interview: Şerife Deniz Ulueren serife@serfed.com Seranit General Manager Hamdi Altunalan Seranit Genel Müdürü Hamdi

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MAYIS 2015 SAYI 30 - MAY 2015 ISSUE 30 TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI FİYAT- PRICE 5 TL TURKEY S HONOR TURNED 50 КРАТКОЕ

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Türkiye de yap lm fl seramiklerin büyük bir müzede sergilendi ini görmek en büyük arzum

Türkiye de yap lm fl seramiklerin büyük bir müzede sergilendi ini görmek en büyük arzum 10 Artroportaj.qxd 5/15/07 3:57 PM Page 102 May s-haziran / May-June 2007/ No.21 Sanat / Art Seramik sanat n n ustas Cande er Furtun; Türkiye de yap lm fl seramiklerin büyük bir müzede sergilendi ini görmek

Detaylı

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Dünya'nın biletini kesiyoruz! AIR 2.267 Seyahat Acentesi

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı