Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. Hayati Bak fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail."

Transkript

1

2 KÜNYE / MASTHEAD Türkiye Seramik Federasyonu Ad na Sahibi / Publisher for Turkish Ceramics Federation Zeynep Bodur Okyay Genel Koordinatör-Sorumlu Müdür / General Coordinator-Responsible editor Germiyan Saatçio lu 4 Yay n Editörü / Managing Editor Hakemli bir dergidir / A magazine with judges Hayati Bak fl Sanat Editörleri / Art Editors Yrd. Doç. Candan Güngör (Dokuz Eylül Üniversitesi) Ö r. Gör. Mutlu Baflkaya Ya c (Hacettepe Üniversitesi) Yrd. Doç. Hüseyin Özçelik (Hacettepe Üniversitesi) Bilim Editörleri / Science Editors Prof. Dr. Ak n Altun (Dokuz Eylül Üniversitesi) Arkeolog Editör / Archaeologist Editor Yay n Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Z.Engin Erkmen (Marmara Üniversitesi) Nezih Baflgelen Prof. Ahmet Ekerim (Y ld z Teknik Üniversitesi) Prof. Güngör Güner (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. skender Ifl k (Dumlup nar Üniversitesi) Prof. Meltem Kaya (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Prof. Ömür Bak rer (ODTÜ) Prof. Rüçhan Ar k (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi) Prof. Sevim Çizer (Dokuz Eylül Üniversitesi) Prof. Süleyman Belen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Doç. Dr. Suat Y lmaz ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Recep Art r (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Billur Tekkök (Baflkent Üniversitesi) Ayflen Uz Berna Erbilek Erol Arat Fatma Batukan hsan Bozdo an Pelin Özgen Yap m Dan flmanlar / Production Consultans ngilizce Çeviriler / English Translations by Yay n Türü / Type of Publication Do an Hasol Güven Cantürk Turan Aksoy Yerel Süreli Yay n / Local Periodical Yönetim Yeri / Address Büyükdere Cad. No: 85 Stad Han Kat: 4 Mecidiyeköy / stanbul / Turkey Tel: Faks: Genel Yönetmen/Managing Editor Metin GÜLBAY Görsel Yönetmen/Art Editor Murat KARA Grafik&Tasar m / Graphic&Design Yavuz KARAKAfi Editör/Editor Hayati BAKIfi Foto raf /Photography Damla Salor, Gülhan KIRDI, Murat GÜNEY Kapaktaki eser Mutlu Baflkaya Ya c Work featured on Cover by Foto raf Serdar Pehlivan Photography Yay na haz rl k / Prepared for publication by letiflim/communications Tel: Görsel Destek/Graphics Support Dünya Gazetesi Arfliv Dokümantasyon Servisi Bask /Publishing Dünya Yay nc l k A.fi Globus Dünya Bas nevi 100. Y l Mahallesi Ba c lar- stanbul Tel: lan ndeksi / Advertiser Index Gizem Frit Ön Kapak çi Creavit 3 ECA-Serel 5 Finansbank 13 Bien Seramik 25 Yap Endüstri Merkezi 29 Kütahya Seramik 53 Hitit Seramik 57 Duravit 61 Türkiye Seramik Derne i 79 Seres Çanakkale Seramik Kalebodur Arka Kapak çi Ege Seramik Arka Kapak Yaz m Kurallar Seramik malzemelerle ilgili (Cam, Çimento, Emaye dahil) orijinal araflt rma, davetli makale, derleme, teknik rapor ve haber türündeki yaz lar bilgisayarda yaz lm fl olarak PC Word belgesi format nda e-posta ile iletilmeli, ayr ca ka t ç kt s da Türkiye Seramik Federasyonu adresine gönderilmelidir. Yazar, makalesinde yer alacak görsellerin 304 dpi çözünürlükte elektronik olarak taray p CD de teslim etmelidir. Eger bu mümkün de ilse mutlaka dia ve kart bask (10x15 cm) fleklinde göndermelidir. Yaz larda kullan lan flekil, flema grafikler Word Belgesi içine yap flt r lmamal, her biri tek bir resim belgesi olarak CD ile gönderilmelidir. Kullan lan kaynaklar metin içinde numaraland r lmal, metin sonunda mutlaka toplanmal d r. Bilim ve sanat makalelerinde özet k sm n n olmas zorunludur. Gönderilecek makalelerin maksimum 18 bin sözcü ü geçmemesi gerekmektedir. Gönderilen ya da istenen her yaz n n kabul edilip edilmemesi ya da düzeltme istenmesinde Yay n Kurulu tam yetkilidir. Sanatsal ve Bilimsel bafll alt nda de erlendirilecek makaleler mutlaka en az bir hakem taraf ndan de erlendirildikten sonra Yay n Kurulu nca incelenmektedir. Dergideki yaz lardan kaynak göstermek kofluluyla al nt yap labilir. Dergiye gönderilen yaz lar yay nlans n ya da yay nlanmas n yazar na iade edilmez. Özgün ya da derleme yaz lardaki bilgiler ve görüfller yazar n sorumlulu undad r. Ticari reklamlar firmalar n sorumlulu undad r. Temmuz-Eylül 2009 July-September No: 29

3

4 BAfiYAZI LEAD ARTICLE Seramik sektörü ve teflvik paketi The ceramics industry and the incentives package Sektörümüzün De erli Üyeleri, SERFED olarak tüm seramik sektörünün ç karlar için çaba gösteriyor, sektörümüzü hem yurtiçinde hem yurtd fl nda temsil ediyoruz. Bugün sektör olarak Avrupa da ve dünyada üretim ve ihracatta ilk s ralarday z. Ne yaz k ki sektör olarak bu gücün fark nda de iliz ve önemli s k nt lar yafl yoruz. Zaman zaman çeflitli birlikler, dernekler s k nt lar n ayr ayr dile getiriyor. SERFED çat s alt nda birlikte olmam z n nedeni, esas nda tek ses olma ihtiyac d r. Bunu gerçeklefltirmeye yönelik çal flmalar m z giderek h z kazan yor. Bunlardan ilki, UNI- CERA Fuar nda ve sonras nda üyelerimizden gelen yo un talep üzerine üye ziyaretlerine bafllad k. Sektörümüzün içinde bulundu u durumu yerinde tespit etmek, üyelerimizin sorunlar n ve önerilerini dinlemek, tespit edilen sorunlar Sanayi Bakanl na verilen acil eylem plan na ilave etmeyi amaçlad - m z üye ziyaretlerimizde stanbul, Kütahya ve Eskiflehir de ondan fazla üreticimizle biraraya geldik. Düflüncelerinizi bizlerle paylaflman z, hükümetimizle temaslar m zda sektörümüzün s k nt lar n, beklentilerini daha genifl ve gerçekçi bir pencereden yans tmam za yard mc oluyor ve bizlere güç veriyor. Bizleri a rlayan ve katk da bulunan üreticilerimize tekrar teflekkür ediyorum. Sektörümüzün güç birli i içinde olmas tüm üreticilerimizin Federasyonumuz un çat s alt nda toplanmas ve hizmet almas bizim temel amac m z. Federasyonumuz un güçlenmesi ad na birlikte olmak, fayda ve bilgi üretme yönünde ciddi çal flmalar yapmay planl yoruz. Bunun için üye ziyaretlerimize devam edece iz. Di er bir çal flmam z da SERFED ve çat s alt ndaki seramik dernekleri aras nda iletiflimi ve üyelerin birbirlerine yak nlaflmalar n ve Federasyon un kamuya aç l m n sa lamak amac yla kurulmufl olan adresindeki web sitemiz yeniden yap land r lmas d r. htiyaçlar göz önüne al narak oluflturulan sitemiz ayn zamanda üyelere özel bölüm de içermekte, yaln z üyelerimizin kullan c ad ve flifreleriyle girebilecekleri bu bölümde kendilerine sa lanm fl olan aralar nda kolay haberleflmeye ek olarak say s z bilgi bulabileceklerdir. Keza bu bölüme girerek mensup olduklar ve temsil ettikleri (flirketlerinin kimli ini aç klamadan) sektörün gidiflat n tespit eden anketleri de cevaplayabileceklerdir. Bu bilgilere federasyon dâhil kimse ulaflamamaktad r. Yüzde yüz bilgi güvenli i sa lanm flt r. Bu bölüme ilgilerinizi rica ediyoruz. Web sitesinde ayr ca AB Mevzuat, Best Available Technologies (BAT), Seramik Onur Ödülleri, statistikler, Derneklerin Bütçeleri, Yasalar-Yönetmelikler, Kurulu Kapasiteler, Ayr nt l Üye Bilgileri, Derneklerin Faaliyet Raporlar, Raporlar, Yönetim Kurullar n n Kararlar, Dünya SKM Datalar, EU Tile mports, Sektörün Sorunlar ve htiyaçlar gibi sektörümüz için önemli bafll klarda dosyalar bulunmaktad r. Ayr ca yapt m z etkinlikleri duyurmak, çeflitli bilgileri paylaflmak üzere üyelerimizin cep telefonlar na SMS k sa mesaj göndermek üzere Federasyonumuz da Posta Güvercini sistemi kurulmufl ve çal flmaya bafllam flt r. Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Baflkan Zeynep Bodur Okyay Chairman, Board of Directors Ceramics Federation Turkish Ekonomide k p rdanma iflaretleri Baharla birlikte dünya piyasalar nda ve Türkiye de dibin görüldü ünü, olumsuz gidiflin art k h z kesmeye bafllad n n emareleri görülmeye baflland. SO verilerine göre nisan ay nda üretimde, bir önceki aya göre art fl n sadece yüzde 1,4 ile s n rl kalmas bekledi imiz olumlu geliflmenin oldukça a r seyretti ini göstermektedir. Al nan ve al nacak önlemlerin etkisiyle önümüzdeki aylarda iyileflme ivmesinin h zlanaca n ümit etmek istiyoruz. Kötü gidiflte Esteemed Members of Our Industry, As SERFED, we are making efforts in the interests of the ceramics industry, representing our sector both locally and abroad. Presently, as our industry, we are among the top ranks in Europe and the world in terms of production and exports. Unfortunately, as an industry we are not aware of this power and are going through significant problems. From time to time, various unions and associations articulate their problems individually. The reason why we are together under the roof of SERFED is actually the need to have a single voice. Our efforts for achieving this are gaining momentum progressively. First of all, we started visiting our members as a result of the high demand coming from our members at the UNICERA Trade Fair and its aftermath. To find out the situation our industry is in, to hear the problems and proposals of our members and to add the detected problems to the emergency action plan submitted to Ministry of Industry were the objectives of our member visits where we came together with more than ten of our manufacturers in Istanbul, Kütahya and Eskiflehir. The sharing of your thoughts with us helps us to reflect the problems and expectations of our industry in our contacts with our government from a broader and more realistic perspective, giving us strength. I would like to thank once again our manufacturers who hosted us and made contributions. Our basic purpose is that our industry combines its powers, gathering and receiving services under the roof of our Federation. We are planning to make serious efforts for being together in the name of strengthening of our Federation in producing benefits and information. To do this, we will continue with our member visits. Another one of our activities is the re-configuration of our Internet site at the address set up to ensure communication between SERFED and the ceramics associations under its roof, helping members to come together and to help the Federation open to the public. Our website created considering needs, at the same time, has a special segment for members where members will be able to find endless information in addition to communicating easily among themselves in this section they can access using their usernames and passwords. Also, they can answer the surveys determining the course of the industry they are a member of and represent (without disclosing the identity of their firms). Nobody including the Federation can access such information. One hundred percent information confidentiality has been assured. We would like you to get involved in this section. There are also files under headings important for our industry at our Internet site like EU Legislation, Best Available Technologies (BAT), Ceramics Honor Awards, Statistics, Association Budgets, Laws- Regulations, Installed Capacities, Detailed Member Information, Annual Reports of Associations, Reports, Board of Directors Resolutions, World Ceramic Tile Data, EU Tile Imports, Problems and Needs of the Industry. Also, a Postal Pigeon system has been set up at our Federation to send SMS messages to the cellular phones of our members to share various information and to announce our activities, which is already operational. Signs of awakening in the economy With the onset of Spain, signs that the bottom is in reach, that the adverse course is starting to slow down started to be seen in the global markets and Turkey. According to Istanbul Chamber of Industry data, the increase in output in April being limited to 1.4 percent compared to the previous month, is an indication that the positive development we are awaiting is taking place rather slowly. We would like to hope that the momentum of improvement will pick up speed in the upcoming months due to the impact of the measures already adopted and to be adopted. There are other signs which make one think that the downturn has started to slow down. In May, the 6 Temmuz-Eylül 2009 July-September No: 29

5 h z kesmenin bafllad n düflündüren baflka iflaretler de var: May s ay nda Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 11,8 puan artarak 96,9 a yükseldi. malat sanayisinde kapasite kullan m oran ndaki yukar yönlü k p rdanma hükümetin krize karfl ald tedbirlerin, k smen netice verdi inin göstergesi olarak da kabul edilebilir. Benzer tedbirler tüm sektörleri, kapsayacak flekilde mutlaka devam etmelidir. Son günlerde önemli bir geliflme, hükümetimizin yeni teflvik yasas üzerine çal flmalar n n neticelenme aflamas na gelmesidir say l yasa kapsam nda belirlenen teflvik sistemi, geri kalm fl illerin kalk nd r lmas için gerekli yat r mlarda ve istihdamda beklenen art fl sa layamam fl, aksine yeni baz sorunlara yol açm flt r. Teflvik sisteminin bölgeler aras dengesizlikleri giderecek tarzda dizayn edilmesi gerekti i de muhakkakt r. Yeni teflvik sistemi oluflturulurken yerli girdi kullan m ve katma de er potansiyeli yüksek sektörlerin teflvik edilmesine dikkat edildi ini ümit ediyoruz y l nda patlak veren ekonomik kriz, sektörü belirsizli e sürüklemifl olsa da gerçek flu ki; kentleflme ve yenileflme ihtiyac oldu u sürece inflaat sektörüne duyulan ihtiyaç da devam edecek. Bu durum AB ye yeni üye olmufl ya da aday ülkelerde devam etmektedir. Bu da özellikle bulundu umuz bölgede sektörün uzun vadede süreklili ini net bir flekilde gösteriyor. nflaat sektörü istihdam sorununa önemli ölçüde çözüm getirme, alt sektörleri harekete geçirme ve son dönemde enerji verimlili ine katk sa lama gücünü elinde tutmaktad r. Birincisi; Türk inflaat sektörü asl nda dünyada önemli bir gücü elinde bulunduruyor. Türkiye müteahhitlik hizmetlerinde dünyada üçüncü s rada yer al yor. nflaat malzemeleri sanayisinde ise üretim üssüyüz. Türkiye ye gelir kazand ran sektörler 2008 y l verileriyle, otomotiv 24,7 milyar dolarl k ihracat geliri ile birinci sektörken, inflaat sektörü 23 milyar dolar ihracat ile ikinci s rada yer al yor. Ancak inflaat sanayisi yeni aç klanan teflvik paketinde ve hiçbir pakette önemli stratejik sektörler aras nda yer bulam yor. Pakette teflvik kapsam na dahil 12 kritik sektör aras nda inflaat sektörü yok. nflaat sektöründe önemli bir ihracatç konumunda olan Seramik Sektörü ise baz bafll klar içinde teflvik kapsam içine k smen al nm fl gözüküyor. Aç klanan yeni Teflvik Paketi ve bu paketin hayata geçirilebilmesi için Ankara ile yapm fl oldu umuz görüflmeler sonunda ö rendi imiz, pek çok yasa, yönetmelik ve tebli lerin haz rlanmas ve yay nlanmas gerekmektedir. Seramik sektörünün teflviki bak m ndan dikkatimizi çeken noktalar sizlerle paylaflmak isterim. Düzenlenen pakette; Metalik olmayan mineral ürünlerin imalat ; sadece, düz cam, çukur cam, cam elyaf, seramikten yap lan s hhi ürünler, seramik yal t m malzemeleri, seramik karo ve kald r m tafl, atefle dayan kl seramik ürünleri, çimento, beton veya suni tafltan inflaat amaçl prefabrik yap elemanlar aç klamas yla 1.Bölge TR41 Bursa-Eskiflehir-Bilecik, 2.Bölge TR22 Bal kesir-çanakkale, 3.Bölge TR33 Manisa-Afyon-Kütahya-Uflak bölgelerinde seramik sektörü teflvik edilecektir. Seramikten yap lan s hhi ürünler, seramik yal t m malzemeleri, seramik karo ve kal d r m tafl imalat aç klamas yla 1.Bölge TR31 zmir bölgesinde seramik sektörü teflvik edilecektir. Bunlar n d fl ndaki bölgelerde seramik üretimi yukar daki aç klamalara göre teflvik edilmiyor, fakat metalik olmayan mineral ürünlerin imalat (cam, çimento, haz r beton ve harç hariç) aç klamas yla kanaatimizce seramik üretimi de teflvik kapsam na dâhil olmal d r. Bu aç klamaya ba l olarak teflvik edilen bölgeler ise 3.Bölge TRC1 Gaziantep-Ad yaman-kilis, 4.Bölge TRA1 Erzurum-Erzincan-Bayburt, 4.Bölge TRA2 A r -Kars-I d r-ardahan, 4.Bölge TRB2 Van-Mufl-Bitlis-Hakkari, 4.Bölge TRC2 fianl urfa-diyarbak r, 4.Bölge TRC3 Mardin-Batman-fi rnak-siirt. Bunlar n d fl nda Zonguldak, Ayd n, Çorum, Kayseri, Yozgat gibi hali haz rda seramik üretilen iller için; metalik olmayan mineral ürünlerin imalat ; sadece çimento, beton veya suni tafltan inflaat amaçl prefabrik yap elemanlar aç klamas yla seramik d fl ndaki mineralojik üretim desteklenmekte, stanbul için ise bu ifade bile kullan lmamaktad r. SERFED olarak Baflbakanl - a ve ilgili tüm bakanl klara teflvik paketinin tüm seramik sektörünü kapsayacak flekilde düzeltme sat r nda ad geçen illere de uygulanacak flekilde revize edilmesini isteyen belgelerimizi gönderdik. Konu hakk ndaki geliflmeler federasyonumuzca yak ndan takip edilmekte olup geliflmeler hakk nda üyelerimizle bilgi paylafl m yap lacakt r. Di er bir konu ise; inflaat malzemesi sektörü, son dönemde birçok sektöre sunulan ve aç klanan bir kararla süresi ise 30 Eylül 2009 tarihine kadar uzat lan KDV ve ÖTV indirimlerinden yararlanam yor. Oysa ulusal kalk nman n belkemi i olan inflaat sektöründe kullan lan malzemeler üretim girdisidir. Bu konunun acil flekilde masaya yat r lmas ve karara ba lanmas, SERFED olarak en önemli beklentimizdir. Geliflmifl ülkelerde oldu u gibi, hükümetimizin de ülke ekonomisine güç kazand racak inflaat sektörüne yönelik yat r mlar h zland rmas en büyük dile imiz. Güçlü, dinamik ve daha gidecek çok yolu olan, yaratacak çok de eri olan bir sektörüz. Hep beraber tüm sektörümüze fl k tutacak gelecek vizyonu oluflturmal, beraberce stratejik ifl planlar ç kartmal, aktif olmal y z. Bu yönde yap lacak çal flmalar m za içten destek verece- inizi umuyor, sayg lar sunuyorum. Real Sector Confidence Index went up to 96.9 with a rise of 11.8 points over the previous month. The upward trend in the capacity utilization rate in the manufacturing industry may also be recognized as an indication that the measures adopted by the government against the crisis have been successful partly. Similar measures must continue to cover all industries. A significant recent development is that the studies of our government on the new incentives law are coming to a conclusion. The incentives system set up under Act no 5084 was able to achieve the increase expected in investments necessary for the development of backward provinces and employment and instead leading to certain new issues. Obviously, the incentives system must be designed in a way to eliminate regional imbalances. We hope that when creating the new incentives system, care was taken that the industries with high local input use and value added potential are encouraged. Although the economic downturn of 2008 has dragged the industry into a period of uncertainty, the truth is that as long as there is urbanization and the need for renovation, the need felt for the construction industry will continue to exist. This is the case also in countries which are either new members of EU or those which are candidate members. This clearly demonstrates especially in the region we are in the long-term continuity of the industry. The building industry has the power to introduce significant solutions to the unemployment problem, to activate sub-sectors and contribute to the energy efficiency. First of all, the Turkish building industry actually is an important power in the world. Turkey ranks first globally in contracting services. We are a production hub in the building materials industry. Among the sectors bringing revenue to Turkey, the automotive sector ranks first with an export income of 24.7 billion Dollars by 2008 data, followed by the building industry ranking second with exports of 23 billion Dollars. However, the building industry is not among the important strategic sectors in the newly announced incentives package, nor in any other package. The building industry is not among the 12 critical sectors covered by the incentives package. The ceramics industry, on the other hand, which is an important exporter in the building industry, seems to have been included partly in the incentive package under some headings. What we have learned as a result of the contacts we have made with Ankara on the newly disclosed incentives package and for launching of this package is that numerous laws, regulations and directives are yet to be prepared and published. I would like to share the points which drew our interest in terms of incentives for the ceramics industry. In the prepared package, in zones Zone 1 TR41 Bursa-Eskiflehir-Bilecik, Zone 2 TR22 Bal kesir-çanakkale, Zone 3 TR33 Manisa-Afyon-Kütahya-Uflak, the ceramics industry will be given incentives with the remark Manufacture of non-metallic mineral products; sanitary ware made only of flat glass, concave glass, glass fiber and ceramic, ceramic insulation materials, ceramic tile and pavement stones, refractory ceramic wares, prefabricated building elements used for construction made of cement, concrete or artificial stone. The ceramics industry will be given incentives in the zone Zone 1, TR31 Izmir with the remark Sanitary ware made of ceramic, ceramic insulation materials, ceramic tile and paving stone production. Ceramic production is not encouraged in other zones based on the above remarks; however in our opinion, ceramic production may be covered by the incentives under the remark production of non-metallic mineral products (excluding glass, cement, ready made concrete and mortar). Zones provided incentives under this remark are Zone 3 TRC1 Gaziantep-Ad yaman-kilis, Zone 4 TRA1 Erzurum-Erzincan-Bayburt, Zone 4 TRA2 A r -Kars-I d r-ardahan, Zone 4 TRB2 Van- Mufl-Bitlis-Hakkari, Zone 4 TRC2 fianl urfa-diyarbak r, Zone 4 TRC3 Mardin-Batman-fi rnak-siirt. Also, for provinces where presently ceramic is manufactured like Zonguldak, Ayd n, Çorum, Kayseri and Yozgat, none-ceramic mineralogical production is given support with the remark production of non-metallic mineral products, prefabricated building elements made only of cement, concrete or artificial stone for construction purposes and even this term is not used for Istanbul. As SER- FED, we are sending our documents petitioning that the incentives package is revised in such a way to be implemented to the provinces listed in the revision line to cover the whole ceramics industry, to the Office of the Prime Minister and all applicable Ministries. The developments on the matter are under close scrutiny by our Federation and any information received on developments received will be shared with our members. Another matter of concern is that the building materials industry is unable to enjoy the VAT and SCT discounts offered to many industries recently, the effectiveness of which was extended until September 30, 2009 by a recently announced decision. Yet, materials used in the construction industry, which is the backbone of national development are production inputs. Our most important expectation as SERFED is that this matter is discussed and determined as soon as possible. Our greatest wish is that like in developed countries, our government, too, gives momentum to projects for the building industry which will be a driving force for the country s economy. We are a powerful and dynamic industry with a long way to cover lots of value to create. We have to build the vision for the future to shed light on our whole industry, must create strategic business plans and be active altogether. Hoping that you will give your profound support to our activities in this direction, I submit my best regards. 7

6 Ç NDEK LER SERSA da yeni dönem New period at SERSA 54 SERFED heyetinin Kütahya ç kartmas 14 Kütahya invasion by SERFED contingent SERFED in yo un Eskiflehir gündemi 16 SERFED s busy Eskiflehir agenda EKONOM K BAKIfi/EKONOM C OUTLOOK Teflvik paketi aç kland Incentive package announced 64 hracatta ABD stratejisi 30 USA strategy in exports SEKTÖR PANAROMA/SECTOR PANOROMA GLOBAL BAKIfi/GLOBAL OUTLOOK PRE Genel Kurulu yap ld PRE General Meeting held Yeni pazarlar, yeni ihracat kap lar : BATIMATEC 2009 New markets, new gates of exports: BATIMATEC 2009 UNICERA 2009 UNICERA aç l fl santralistanbul da yap ld UNICERA inauguration held at santralistanbul Seramik dünyas nda tasar m ve gelece e ait trendler Design and future trends in the world of ceramics Ekonomik kriz ve seramik sektörü The economic crisis and the ceramics industry Onur Ödülleri sahiplerini buldu Honor Awards go to winners UNICERA ya on ülkeden 167 firma kat ld 167 firms from ten countries attended UNICERA UNICERA da seramik sektörüne anlaml destek Meaningful support for the ceramics industry at UNICERA SEKTÖR SÖYLEfi /SECTOR INTERVIEW SERSA Yönetim Kurulu Baflkan Erdem Çenesiz: Bizim amac m z Çin olmak de il, talya olmakt r SERSA Chairman of Board of Directors Erdem Çenesiz: Our target is not becoming China, but Italy MAKALE/ARTICLE Zehra N. Özbilgin: Türkiye ve dünyada seramik sa l k gereçleri sektörüne k sa bir bak fl Zehra N. Özbilgin: A brief look at the ceramic sanitary ware ndustry in Turkey and the world F RMA SÖYLEfi /FIRM INTERVIEW Çanakc lar fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çanakc ; Art k para harcanmadan, para kazan lm yor Member of Board of Directors of Çanakc lar Group of Companies Hakan Çanakc : No money may be made without spending, any more 8 Temmuz-Eylül 2009 July-September No: 29

7 CONTENTS F RMA SÖYLEfi /FIRM INTERVIEW Gizem Frit Yönetim Kurulu Baflkan Tolga Ball k: Türkiye nin tek ba ms z frit üreticisiyiz 68 Gizem Frit Chairman of Board of Directors Tolga Ball k: We are Turkey s only independent frit producer UNICERA 2009 F RMA SÖYLEfi LER /FIRM INTERVIEWS Kale, tüm yenilikleriyle UNICERA da Kale at UNICERA with all its innovation VitrA Karo Genel Müdürü fiafak Ozan: Teknolojinin geliflmesiyle ebatlar büyüyor VitrA Karo General Manager fiafak Ozan: Sizes grow as technology develops Creavit Yönetim Temsilcisi Erol Arat: UNICERA, sektörün bayram d r Creavit Management Representative Erol Arat: UNICERA is the festival of the industry Duravit Pazarlama Yöneticisi Didem Tamgör: Tüketici, tasar m ve fonksiyonellik istiyor Duravit Marketing Manager Didem Tangör: Consumer Wants Design and Functionality ÜN VERS TELER/UNIVERSITIES Elektrik santralinden, kültür yuvas na; Santralistanbul From a power plant to a home of culture; Santralistanbul ZLED KLER M Z/OUR IMPRESSIONS Hindistan da seramik workshop Ceramic workshop in India Kamboçya Uluslararas Seramik Festivali Cambodia International Ceramic Festival Serami in Halleri States of Ceramic SANAT/ART Yirminci Yüzy lda Geleneksel Meksika Seramikleri Traditional Mexican Ceramics in the Twentieth Century B L M-TEKNOLOJ /SCIENSE-TEKNOLOGY Kordiyerit esasl silisyum karbür katk l köpük filtrelerin karakterizasyonu ve baz mekanik özelliklerinin belirlenmesi Characterization and determination of certain mechanical properties of cordierite based silicon carbide added foam filters 9

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail.

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail. KÜNYE / MASTHEAD Türkiye Seramik Federasyonu Ad na Sahibi / Publisher for Turkish Ceramics Federation Zeynep Bodur Okyay 4 Genel Koordinatör-Sorumlu Müdür / General Coordinator-Responsible editor Germiyan

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

EYLÜL/SEPTEMBER 2014

EYLÜL/SEPTEMBER 2014 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 WWW.SAMEKS.ORG 1 MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi 30 Eylül 2014, Salı Eylül ayında sanayi sektörü canlanırken, hizmet sektörü hız kaybetti. Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Marble / Granite / Concrete / Asphalt

Marble / Granite / Concrete / Asphalt Marble / Granite / Concrete / Asphalt Circular Saws, Diamond Wires, Gang-Saw Blades, Calibrators, Profiles, Custom Made Products Perfect solutions to endless needs... HAKKIMIZDA SONMAK 1975 senesinde Ankara

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Turkish Ready Mixed Concrete Association s 5th Green Point Environment Awards announced Turkish Ready Mixed Concrete Association

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. Hayati Bak fl. Nezih Baflgelen

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. Hayati Bak fl. Nezih Baflgelen KÜNYE / MASTHEAD Türkiye Seramik Federasyonu Ad na Sahibi / Publisher for Turkish Ceramics Federation Zeynep Bodur Okyay Genel Koordinatör-Sorumlu Müdür / General Coordinator-Responsible editor Germiyan

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan

Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan DAVULCUOĞLU Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan DAVULCUOĞLU 15 Haziran 2012, İzmir GÜCÜMÜZ

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

FIAP LifeCard. Başvuru Kılavuzu. Doç. Dr. Hüseyin Sarı. TFSF FIAP Türkiye Temsilcisi hsari100@gmail.com www.huseyinsari.net.tr

FIAP LifeCard. Başvuru Kılavuzu. Doç. Dr. Hüseyin Sarı. TFSF FIAP Türkiye Temsilcisi hsari100@gmail.com www.huseyinsari.net.tr FIAP LifeCard Başvuru Kılavuzu Doç. Dr. Hüseyin Sarı TFSF FIAP Türkiye Temsilcisi hsari100@gmail.com www.huseyinsari.net.tr 2014 1 FIAP Fotoğrafçı Kartı (LifeCard) Başvurusu 2 İçerik Sunuş: FIAP Fotoğrafçı

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 www.ekonomi.gov.tr İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 T. C. EKONOMĐ BAKANLIĞI 1 WEB PORTAL Ekonomi Bakanlığı hizmet ve faaliyetleri ile ilgili çok sayıdaki web sitesinin içeriği birleştirilerek

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın SĐGORTA ARAŞTIRMALARI DERGĐSĐ GENEL YAYIN ĐLKELERĐ VE YAZIM KURALLARI Sigorta Araştırmaları Dergisi ne çalışma göndermek için gerekli kriterler şunlardır: 1- Çalışmanın Genel Yayın Đlkeleri ne uygun olması,

Detaylı

29. Olağan Genel Kurul Toplantısı

29. Olağan Genel Kurul Toplantısı THBB nin 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) nin 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Mart 2016 tarihinde İstanbul da Birlik merkezinde yapıldı. Birlik merkezinde

Detaylı

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT Proje Yürütücüleri Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP Tayfun KOÇ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü,

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ A.ULUSLARARASI YAYINLAR PUAN 1. İnternet ile web adresine ulaşılabilen ve en az

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER SAYI 51 ARALIK 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX)

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) F. +90 (364) 311 02 27 info@sunkapaper.com.sunkapaper.com.com.tr Hitit Kursu / Hittite Course sunkapaper.com Bir Ton Kullanılmış

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı