Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.turkgoguscerrahisidernegi.org"

Transkript

1 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI

2 Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar Kas m 2011, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbak r KURULLAR SEMPOZYUM BAfiKANLARI Prof. Dr. fievval Eren Dicle Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Cerrahisi AD Baflkan Prof. Dr. Ak n Eraslan Balc F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Cerrahisi AD Baflkan SEMPOZYUM B L MSEL SEKRETERYASI Yrd. Doç. Dr. Fatih METERO LU Dicle Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Cerrahisi AD, Diyarbak r Yrd. Doç. Dr. O uzhan ÖZYURTKAN F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Cerrahisi AD, Elaz LET fi M B LG LER SEMPOZYUM B L MSEL SEKRETERYASI Yrd. Doç. Dr. Fatih METERO LU Dicle Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Cerrahisi AD, Diyarbak r Gsm: Yrd. Doç. Dr. O uzhan ÖZYURTKAN F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Cerrahisi AD, Elaz Gsm: SEMPOZYUM ORGAN ZASYON SEKRETERYASI F GÜR KONGRE VE ORGAN ZASYON SERV SLER T C. LTD. fit. Ayazmaderesi Cad. Karadut Sok. No Dikilitafl, STANBUL Tel: Faks: E-posta: 2

3 De erli meslektafllar m z, Türk Gö üs Cerrahisi Derne i'nin art k gelenekselleflen y ll k sempozyumlar ndan olan 2011 y l sempozyumu Kas m 2011 tarihlerinde Diyarbak r'da yap lacakt r. Bu sempozyumda ülkemiz t p prati i için çok önemli olan ve üzerinde bilimsel araflt rmalar n yo un bir flekilde devam etti i toraks n cerrahi enfeksiyon ve enfestasyonlar konusu, her biri alan nda söz sahibi olan de erli bilim adam ve araflt rmac lar n katk lar yla en yüksek bilimsel düzeyde ele al nacakt r. Etkinli imiz spesifik olarak tek bir konuya tahsis edildi inden, her oturumda tüm ayr nt lar irdelenecek, dolay s yla e itimleri devam eden asistanlar n ve bilgilerini güncellemek ve araflt rma yapmak isteyen uzmanlar n üst düzeyde yarar elde etmeleri sa lanacakt r. Gö üs Hastal klar branfl ndan olan meslektafllar m z da kendi alanlar nda gereksinim duyduklar bilgileri alabilecekler ve birbirine kardefl bu iki branfl aras nda bilgi ve fikir al fl verifli ortam do abilecektir. Sempozyumumuz enfeksiyonla ilgili her branfltan meslektafllar m z n yararlanabilece i bir bilimsel içeri e sahiptir. Tüm oturumlarda konuflmac ve izleyiciler aras nda etkileflim ortam kurulacak ve interaktiviteye önem verilecektir. Bilimsel yo unlu un yan s ra, güzel an larla ayr lman z için, doyurucu bir sosyal program da haz rlanm flt r. Türkiye'mizin en güzel yörelerinde olan bu bölgede, zengin kültürler diyar, Türk ve Dünya tarihinin vazgeçilmez flehri Diyarbak r', do al, kültürel tarihi zenginlikleri, eflsiz damak tadlar ve müzi iyle doya doya yaflayabilmeniz için çal flt k. Türk Gö üs Cerrahisi Derne i'nin say n baflkan Prof. Dr. fievket Kavukçu ve de erli yönetim kurulu üyelerine verdikleri destek ve katk lar için teflekkür ediyoruz. Dicle Üniversitesi'nin yeni hizmete giren modern ve ihtiflaml Kongre Merkezi, üniversite rektörlü ünün müsadeleriyle kongremiz için tahsis edilmifltir. Say n rektör Prof. Dr. Ayflegül Jale Saraç hocam za destek ve katk lar için teflekkür ediyoruz. Sizleri Kas m tarihlerinde Diyarbak r Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki bu etkinli e kat lmaya davet ediyoruz. Sa l kl günler dileklerimizle. Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval Eren Dicle Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi AD Baflkan Prof. Dr. Ak n Eraslan Balc Dicle Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi AD Baflkan 3

4 Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar Kas m 2011, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbak r B L MSEL PROGRAM 17 KASIM 2011, Perflembe Kay t ve girifl 18 KASIM 2011, Cuma SALON A 08:30-09:00 Aç l fl Oturumu Oturum 1: BRONfiEKTAZ TANI VE TEDAV S NDEK GEL fimeler 09:00-09:15 Bronflektazinin etiyopatogenezi ve tan s nda de ifliklik var m? 09:15-09:30 Bronflektazide medikal tedavi- hangi olgularda, nereye kadar? 09:30-09:45 Bronflektazinin cerrahi tedavisindeki yöntemler- bilateral rezeksiyonlar ve segment rezeksiyonlar n n yeri nedir? 09:45-10:00 Bronflektazinin cerrahi tedavisinde Türkiye nin durumu, literatürdeki son geliflmeler ve uzun dönem sonuçlar 10:00-10:15 Tart flma 10:15-10:45 Ara Oturum 2: TÜBERKÜLOZ 10:45-11:00 Do u- Güneydo u Anadolu da tüberkülozun durumu ve tüberkülozun tan s ndaki son geliflmeler 11:00-11:15 MDR tüberküloz- tan s, yay l m n n önlenmesi ve tedavide elde kalan seçenekler 4

5 11:15-11:30 Tüberküloz plörit tedavisi-hangi yöntem, ne zaman? 11:30-11:45 Tüberküloz cerrahisi - hangi olgularda, hangi yöntem? 11:45-12:00 Tart flma 12:00-13:00 Ö le Yeme i (Lunch Box) Oturum 3: MED YAST N T SORUNU 13:00-13:15 Desendan nekrotizan mediyastinit- difl çürü ü öldürür mü?- Etiyoloji ve tedavi seçenekleri 13:15-13:30 Kardiyovasküler cerrahi sonras mediyastinit-sebep ve sonuç 13:30-13:45 Özofajektomi ve özofagus yaralanmalar sonras mediyastinit 13:45-14:00 Tart flma 14:00-14:30 Ara Oturum 4: K ST H DAT K HASTALI I 14:30-14:45 Yaflam siklusu ve bulaflma yollar - köpekler ve sebzeler tehlikeli mi? 14:45-15:00 Medikal tedavi ne kadar etkili, hangi olgularda yap lmal? 15:00-15:15 Akci er tutulumuna cerrahi yaklafl m metodlar VATS yap lmal m? 15:15-15:30 Ekstrapulmoner intratorasik tutuluma yaklafl m 15:30-15:45 Kombine hidatik kistlerde cerrahi tedavi yaklafl mlar 15:45-16:00 Komplike hidatik kistlerde cerrahi tedavi yaklafl mlar 16:00-16:15 Tart flma 18:00 Akflam Yeme i (Greenpark Otel) 5

6 Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar Kas m 2011, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbak r 18 KASIM 2011, Cuma SALON B 08:30-09:00 Aç l fl 09:00-09:45 Oturum 1: GÖ ÜS CERRAH S N DE AMEL YAT ÖNCES HEMfi REL K BAKIMI 09:45-10:00 Tart flma 10:00-10:45 Ara 10:45-11:30 Oturum 2: GÖ ÜS CERRAH S N DE AMEL YAT SONRASI HEMfi REL K BAKIMI 11:30-11:45 Tart flma 11:45-13:00 Ö le Yeme i 13:00-13:45 Oturum 3: CERRAH ÖNCES VE SONRASI HASTA VE HASTA YAKININA PS KOLOJ K YAKLAfiIM 13:45-14:00 Tart flma 14:00-14:30 Ara 14:30-15:15 Oturum 4: TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA HEMfi REL K BAKIMI 15:15-15:30 Tart flma 18:00 Akflam Yeme i (Greenpark Otel) 6

7 19 KASIM 2011, Cumartesi Oturum 5: BRONKOPLEVRAL F STÜL 09:00-09:15 Bronkoplevral fistülde etiyoloji- sa pnömonektomi hala korkulu rüyam? 09:15-09:30 Bronkoplevral fistülün tan s için ne yapmal? 09:30-09:45 Bronkoplevral fistülün tedavisinde palyatif yöntemler ne kadar etkili? 09:45-10:00 Bronkoplevral fistülde minimal invaziv tedavi-ne zaman ifle yarar? 10:00-10:15 Bronkoplevral fistülün tedavisinde cerrahi tedavi yöntemlerinin sonuçlar 10:15-10:30 Tart flma 10:30-11:00 Ara Oturum 6: PLEVRAL AMP YEMLER 11:00-11:15 Plevral ampiyemlerde tan ve etyopatogenez 11:15-11:30 Postpnömonik plevral ampiyemlerde tedavi yöntemleri 11:30-11:45 Rezeksiyon sonras ampiyemde tedavi yöntemleri 11:45-12:00 Posttravmatik ampiyemlerde risk faktörleri 12:00-12:15 Tart flma 12:30-13:30 Ö le Yeme i (Dicle Üniversitesi T p Fakültesi, Memur Yemekhanesi) 14:00-18:00 Diyarbak r Suriçi gezisi 20 KASIM 2011, Pazar 08:00-17:00 Mardin- Midyat- Hasankeyf gezisi Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Board Genel Kurulu sempozyum s ras nda yap lacakt r. 7

8 Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar Kas m 2011, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbak r Kay t KAYIT & KONAKLAMA B LG LER Kay t Tipi ERKEN KAYIT GEÇ KAYIT (1 Kas m 2011 ve öncesi) (2 Kas m 2011 ve sonras ) Uzman TL TL Asistan TL TL Firma Temsilcisi TL TL Refakatçi TL TL Hemflire 50.- TL 50.- TL Yukar da belirtilen kay t ücretlerine; Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu bilimsel toplant lara kat l m, sempozyum çantas, sergi alanlar na serbest girifl, sempozyum tarihlerindeki kahve molalar ve ö le yemekleri dahildir. Kay t Ücretlerinin Ödenmesi Kay t ücretlerinin Türk Gö üs Cerrahisi Derne i'nin afla da belirtilen banka hesab na ödenmesi ve banka dekontunun kay t formu ile birlikte sempozyum organizasyon sekreteryas na gönderilmesi gerekmektedir. Konaklama Oda Tipi 1 Kas m 2011 ve Öncesi 2 Kas m 2011 Sonras Tek Kiflilik Oda Euro Euro ki Kiflilik Oda Euro Euro * Konaklama ücretlerine; Dedeman Otel Diyarbak r'da günlük konaklama, kahvalt ve % 8 KDV dahildir. Konaklama yapacak olan kat l mc lar n otel giriflleri esnas nda kimliklerini yan nda bulundurmalar, ç k fl ifllemleri s ras nda ise otel ekstralar n ödemeleri rica olunur. Konaklama talepleri ile ilgili ücretlerin yat r lmadan önce Sempozyum Organizasyon Sekreteryas ile görüflülerek, müsaitlik sorulmas zorunlu olup, Sempozyum Organizasyon Sekreteryas taraf ndan onaylanmayan rezervasyonlar geçerli say lmayacakt r. Transfer Bilgileri: Diyarbak r Havaliman 'ndan konaklama oteline araçla ulafl m süresi 20 dakika olup tek yön transfer ücreti 25.- Euro + KDV'dir. Transfer taleplerinin yaz l olarak Sempozyum Organizasyon Sekreteryas na yaz l olarak bildirilmesi gerekmektedir. Konaklama Ücretlerinin Ödenmesi Konaklama ve transfer ücretlerinin afla da belirtilen Figür Kongre Organizasyon Servisleri hesab na Euro olarak ödenmesi ve banka dekontunun konaklama formu ile birlikte sempozyum organizasyon sekreteryas na e-posta ya da faks yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. KAYIT KONAKLAMA Banka : Yap ve Kredi Bankas Banka : Garanti Bankas fiube : Ankara Samanpazar fiubesi fiube Kodu : 031 Hesap No : IBAN : TR fiube : Valikona fiube Kodu : 183 Hesap No : IBAN : TR

9 GENEL B LG LER Mardin-Midyat-Hasankeyf Turu (20 Kas m 2011) Mardin Turuna dahil olan hizmetler; Tur süresince tüm ulafl m hizmetleri Tur sonras Diyarbak r Havaliman ulafl m Ö le Yeme i Rehberlik Müze ve ören yerleri giriflleri 120,- TL + KDV (kifli bafl ) * Mardin Turu 20 Kas m 2011 tarihinde saat 09:00 itibari ile konaklama otelleri önünden bafllayacak olup, 18: 00 itibari ile Diyarbak r Havaliman 'nda sona erecektir. Mardin turu ile ilgili talep formu duyuru içerisinde yer alan konaklama formunda bulunmaktad r. 9

10 Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar Kas m 2011, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbak r GENEL B LG LER Sempozyum Gala Yeme i (S ra Gecesi) Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu'na kay t yapt ran tüm kat l mc lar n kat l m na aç k olan yöresel S ra Gecesi organizasyon 19 Kas m 2011 tarihinde 19:00-23:00 saatleri aras nda Diyarbak r Greenpark Otel'de gerçeklefltirilecektir. Sempozyum Yeri ve Tarihi Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu ; Kas m 2011 tarihleri aras nda Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirilecektir. Sempozyum Dili Sempozyum resmi dili Türkçe'dir. Kredilendirme Sempozyum TTB-STE taraf ndan kredilendirilecektir. Ulafl m Diyarbak r Havaliman 'ndan Kongre Merkezine araçla 20 dakikada ulafl lmakta olup; havaliman - otel transferleriniz için Sempozyum Organizasyon Sekreteryas ile temasa geçmeniz gerekmektedir. Kat l m Sertifikas Kay t yapt ran tüm kat l mc lara kat l m sertifikas verilecektir. Davet Mektubu Kay t ifllemini yapt rm fl tüm kat l mc lara talep ettikleri takdirde, davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece kat l mc n n kurumundan izin almas na yard mc olmak amac n tafl maktad r. Yaka Kart Tüm bilimsel ve sosyal aktivitelere giriflte yaka kart takmak zorunlu olup, görevliler taraf ndan yaka kart kontrolü yap lacakt r. Sergi Alanlar Sempozyum boyunca ilaç ve t bbi malzeme firmalar n n oluflturdu u sergi alanlar kat l mc lar n ziyaretine aç k olacakt r. 10

11 LET fi M B LG LER SEMPOZYUM B L MSEL SEKRETERYASI Yrd. Doç. Dr. Fatih METERO LU Dicle Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Cerrahisi AD, Diyarbak r Gsm: Yrd. Doç. Dr. O uzhan ÖZYURTKAN F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Cerrahisi AD, Elaz Gsm: SEMPOZYUM ORGAN ZASYON SEKRETERYASI F GÜR KONGRE VE ORGAN ZASYON SERV SLER T C. LTD. fit. Ayazmaderesi Cad. Karadut Sok. No Dikilitafl, STANBUL Tel: Faks: E-posta: 11

12

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar Aras flbirli i Rehberi Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar aras ticari iflbirli i nedir, neleri kapsar? ki firman n bir araya gelerek ortak bir faaliyette bulunmak üzere anlaflmas ve karfl l kl

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur?

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu ve Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TORAKS DERNE E T

Detaylı

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 2011 ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt.

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T S AY I : 1 1 M a r t 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T H. Kerem BOZY T Bas n Halkla

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

TIBB MÜDAHALELER AÇ I S I N D A N KO M P L K A S Y O N -MALPRAKT S AY I R I M I

TIBB MÜDAHALELER AÇ I S I N D A N KO M P L K A S Y O N -MALPRAKT S AY I R I M I TIBB MÜDAHALELER AÇ I S I N D A N KO M P L K A S Y O N -MALPRAKT S AY I R I M I Fatih B RTEK* Düflünmeden ö renmek faydas z, ö renmeden düflünmek ise tehlikelidir. Konfüçyüs G R fi Bir kamu hizmetinin

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

KL M K Bülteni. Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001. yazýsýnýn bir yerinde sšzÿ bilim ve

KL M K Bülteni. Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001. yazýsýnýn bir yerinde sšzÿ bilim ve KL M K Bülteni Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001 SANAT BUNUN NERESÜNDE? Prof. Dr. O. Þadi Yenen Merhaba, Fikirlerin deneyden daha šnemli

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı