çindekiler 1. ALT ÜN TE fi DÜNYASI YEN B R fi BULMALIYIM? 1.1 Yeni Bir fl Bulmal y m 1.2 fl Yerinde 1.3 Baflar n n S rlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler 1. ALT ÜN TE fi DÜNYASI YEN B R fi BULMALIYIM? 1.1 Yeni Bir fl Bulmal y m 1.2 fl Yerinde 1.3 Baflar n n S rlar"

Transkript

1 çindekiler fi DÜNYASI YEN B R fi BULMALIYIM? Yeni Bir fl Bulmal y m 1.2 fl Yerinde 1.3 Baflar n n S rlar Sayfa: fl dünyas ve çal flma yaflam ile ilgili sözcükler Gereklilik Kipi -mel Gereklilik (hikaye) Kipi -mel yd (<mel i-di) Gereklilik (rivayet) Kipi -mel ym fl (<mel i-mifl) Meslekler, mesleki terimler ile ilgili bilgi verebilme/sorabilme -mel, -mel yd, -mel ym fl gereklilik (hikaye, rivayet) kipi eklerini kullanarak do ru tümceler Süre: normal kurs: 8 saat yo un kurs: 6 saat fi MD SPOR ZAMANI B RAZ HAREKET! Biraz Hareket! 2.2 Dünden Bugüne Spor 2.3 En Büyük Kim? Sayfa: Spor dallar, spor terimleri ve sportif etkinlikler ile ilgili sözcükler fltefllik birbiri Dönüfllülük kendi Pekifltirme kendi birbiri ifltefllik ad l n kullanarak ifltefl anlam içeren tümceler kurabilme kendi dönüfllülük ad l n kullanarak dönüfllü anlam içeren tümceler kurabilme Spor terimlerini kullanarak ilgi duydu u spor dal hakk nda bilgi verebilme Süre: normal kurs: 12 saat yo un kurs: 10 saat HAYALLER GERÇEK OLSA B R D LEK TUT Bir Dilek Tut 3.2 Ne Yaz k ki mkans z 3.3 Hayal Et Olsun Dilek, hayal, umut, piflmanl k anlam aktaran sözcükler, deyimler Dilek Kipi -se Dilek kipi ekini kullanarak do ru tümceler Süre: normal kurs: 10 saat yo un kurs: 9 saat Sayfa: 47-61

2 fi YER NDE BAfiARININ SIRLARI fl dünyas ve çal flma yaflam ile ilgili sözcükler Çal flma yaflam yla ilgili kal p sözler Gereklilik -mek/-me + iyelik gerek(-)/laz m Meslekler, mesleki terimler ile ilgili bilgi verebilme/sorabilme -mek/-me + iyelik gerek(-)/laz m eklerini kullanarak do ru tümceler Süre: normal kurs: 11 saat yo un kurs: 9 saat fl dünyas ve çal flma yaflam ile ilgili sözcükler ZORUNLULUK -mek zorunda/mecburiyetinde, -meye mecbur ZORUNLULUK kal- Meslekler, mesleki terimler ile ilgili bilgi verebilme/sorabilme -mek zorunda/-mecburiyetinde, -meye mecbur yap lar n kullanarak do ru tümceler Süre: normal kurs: 11 saat yo un kurs: 9 saat DÜNDEN BUGÜNE SPOR EN BÜYÜK K M? Spor dallar, spor terimleri ve sportif etkinlikler ile ilgili sözcükler Dönüfllü çat -( )n- Dönüfllü çat eklerini kullanarak do ru tümceler üretebilme Spor dallar, spor terimleri ve sportif etkinlikler ile ilgili sözcükler fltefl Çat -( )fl fltefl çat eklerini kullanarak do ru tümceler NE YAZIK K MKANSIZ HAYAL ET OLSUN Dilek, hayal, umut, piflmanl k anlam aktaran sözcükler, deyimler D LEK (hikaye) K P (keflke) -seyd (<se i-di) Dilek kipi (hikaye) ekini kullanarak do ru tümceler Süre: normal kurs: 11 saat yo un kurs: 10 saat Dilek, hayal, umut, piflmanl k anlam aktaran sözcükler, deyimler ULAÇLAR -(y)ken (<i-ken) -(y)ken ulac n kullanarak do ru tümceler Süre: normal kurs: 13 saat yo un kurs: 11 saat

3 çindekiler BU YIL MODA NE? MODANIN DÜNÜ, BUGÜNÜ Modan n Dünü, Bugünü 4.2 Vitrinde Neler Var? 4.3 Bu Benim Tarz m Sayfa: Giyim-kuflam ile ilgili sözcükler, deyimler ve moda terimleri LGEÇLER -DEn beri / -D r Giyim-kuflam ile ilgili tercihleri hakk nda bilgi verebilme, moda ile ilgili konularda tart flmalara kat labilme -DEn beri / -D r eklerini kullanarak do ru tümceler Süre: normal kurs: 12 saat yo un kurs: 10 saat E T M fiart DERS BAfiLIYOR Ders Bafll yor 5.2 Asla Geç De ildir 5.3 Ö renmenin S n r Yok Sayfa: E itim-ö retim / ö renim ve okul yaflam ile ilgili sözcükler KOfiUL K P zaman + -(y)se (< i-se) E itim-ö retim / ö renim ve okul yaflam ile ilgili düflüncelerini aktarabilme, tart flmalara kat labilme Koflul kipi ekini kullanarak tümceler aras nda do ru koflul iliflkileri Süre: normal kurs: 8 saat yo un kurs: 6 saat ESTET K VE YARATICILIK SANAT HAYATTIR Sanat Hayatt r 6.2 Sanat Her Yerde 6.3 Sahnede Neler Oluyor? Sayfa: Sanat dallar yla ilgili sözcükler, terimler, deyimler ETT RGEN ÇATI ( )t-/-d r-/-er-/- r- Herhangi bir sanat dal yla ilgili düflüncelerini, görüfllerini aç klayabilme, görüfl sorabilme Ettirgen çat eklerini do ru kullanarak tümceler Süre: normal kurs: 8 saat yo un kurs: 7 saat

4 V TR NDE NELER VAR? BU BEN M TARZIM Giyim al flverifli ile ilgili sözcükler, deyimler ULAÇLAR -D k + iyelik + -(n)den beri -DEn beri yap s n -D k ekiyle adlaflt rarak do ru tümceler Al flverifl ve moda ile ilgili bilgi verebilme ve sorabilme Giyim al flverifli ile ilgili sözcükler, deyimler ve moda terimleri ULAÇLAR (-D )...-(y)el (D )..(y) EL ulaçlar n kullanarak do ru tümceler Giyim tarz ve tercihleriyle ilgili bilgi verebilme Süre: normal kurs: 16 saat yo un kurs: 14 saat Süre: normal kurs: 14 saat yo un kurs: 12 saat ASLA GEÇ DE LD R Ö RENMEN N SINIRI YOK E itim-ö retim / ö renim ve okul yaflam ile ilgili sözcükler KOfiUL K P (koflaç tümceleri) -(y)se (<i-se) D LEK (hikaye) K P (e er) -se(yd ) (<-se i-di) E itim-ö retim / ö renim ve okul yaflam ile ilgili düflüncelerini aktarabilme, tart flmalara kat labilme Koflul kipi (koflafl tümceleri) ve dilek (hikaye) kipi eklerini kullararak do ru tümceler Süre: normal kurs: 8 saat yo un kurs: 6 saat E itim-ö retim / ö renim ve okul yaflam ile ilgili sözcükler Ba laçlar (neyse, gerek, gerekse, nas lsa, oysa, öyleyse, yoksa, ise) E itim-ö retim / ö renim ve okul yaflam ile ilgili düflüncelerini aktarabilme, tart flmalara kat labilme Tümceleri uygun ba laçlar kullanarak ba layabilme SANAT HER YERDE SAHNEDE NELER OLUYOR? Sanat dallar yla ilgili sözcükler, terimler, deyimler ÇOKLU ETT RGEN ÇATI -( )t-/-d r-/-er-/- r- + -t-/-t r- Herhangi bir sanat dal yla ilgili düflüncelerini, görüfllerini aç klayabilme, görüfl sorabilme Çoklu ettirgen çat eklerini do ru kullanarak tümceler Süre: normal kurs: 8 saat yo un kurs: 6 saat Sanat dallar yla ilgili sözcükler, terimler, deyimler fitefi ÇATI + ETT RGEN ÇATI -( )fl- + -t r- Herhangi bir sanat dal yla ilgili düflüncelerini, görüfllerini aç klayabilme, görüfl sorabilme fltefl + Ettirgen çat eklerini do ru kullanarak tümceler Süre: normal kurs: 8 saat yo un kurs: 7 saat

5 çindekiler CATLAR MUC TLER BULDUM! Buldum! 7.2 Onlars z Olmuyor 7.3 cat Edildi Ama... Popüler bilim ve bulufllar ile ilgili sözcükler ED LGEN ÇATI - l- Edilgen çat eklerini kullanarak do ru tümceler Süre: normal kurs: 8 saat yo un kurs: 6 saat Sayfa: TAB AT ANA HAYVANLAR ALEM Hayvanlar Alemi 8.2 Do ayla ç çe Hayvan adlar, do a ve do al yaflam ile ilgili sözcükler ORTAÇLAR (öznesel) -(y)en -(y)ecek/-mekte/ -m fl olan Bir tümceyi uygun ortaç ekleriyle s fat yan tümcesine dönüfltürebilme 8.3 Ne Yapt k Biz? Sayfa: S NEMA DÜNYASI BAfiLIYOR!.. BAfiLIYOR! Bafll yor!.. Bafll yor! Ödüller Sahiplerini Buluyor 9.3 Unutulmayanlar Sayfa: Sinema, sinema dünyas ve sinema yap tlar yla ilgili sözcükler, terimler, deyimler ULAÇLAR -D k/-(y)ecek + iyelik + -(n)de -D k/-(y)ecek + iyelik zaman Bir tümceyi uygun ulaç ekleriyle belirteç yan tümcesine dönüfltürebilme Süre: normal kurs: 13 saat yo un kurs: 12 saat

6 ONLARSIZ OLMUYOR CAT ED LD AMA... Popüler bilim ve bulufllar ile ilgili sözcükler taraf ndan/-ce öbe i Edilgen eylemlerle kurulan tümcelerde eden öbe ini do ru seçebilme Popüler bilim ve bulufllar ile ilgili sözcükler ( fitefi)+(ett RGEN)+(ED LGEN) ÇATI -( )fl-/-t r-/- l- Çoklu çat eklerini kullanarak do ru tümceler DO AYLA Ç ÇE NE YAPTIK B Z? Hayvan adlar, do a ve do al yaflam ile ilgili sözcükler ORTAÇLAR (tümleçsel) -D k/-(y)ecek + iyelik -(y)ecek/-mekte/-m fl ol + -duk + iyelik Bir tümceyi uygun ortaç ekleriyle s fat yan tümcesine dönüfltürebilme Do a, do al yaflam ve çevre kirlili iyle ilgili sözcükler Sözlüksel ortaçlar (akar su, ç kmaz sokak, geçmifl zaman vb.) ORTAÇLAR (sözcüksel) -(E/ )r/-mez/-dik/-(y)ecek/-mifl Sözlüksel ortaçlar farkedebilme/do ru kullanabilme ÖDÜLLER SAH PLER N BULUYOR UNUTULMAYANLAR Sinema, sinema dünyas ve sinema yap tlar yla ilgili sözcükler, terimler, deyimler ULAÇLAR) -D k/-(y)ecek + iyelik s rada, -(y)- nce, -(E/ )r... -mez Bir tümceyi uygun ulaç ekleriyle belirteç yan tümcesine dönüfltürebilme Süre: normal kurs: 12 saat yo un kurs: 10 saat Sinema, sinema dünyas ve sinema yap tlar yla ilgili sözcükler, terimler, deyimler ULAÇLAR) -(y)ene/-(y) nceye kadar/dek Bir tümceyi uygun ulaç ekleriyle belirteç yan tümcesine dönüfltürebilme Süre: normal kurs: 13 saat yo un kurs: 12 saat

7 çindekiler STER NAN STER NANMA M TOLOJ Mitoloji 10.2 Bat l nançlar 10.3 Gizemli Olaylar Mitolji (efsane),masal vb. anlat m türleri, ola and fl olaylar ve bat l inançlarla ilgili sözcükler DOLAYLI AKTARIM (bütün zamanlar) -D k/-(y)ecek + iyelik + -(n) söyle Do rudan anlat mlar dolayl anlat ma dönüfltürebilme Sayfa: BUGÜN BAYRAM Y BAYRAMLAR yi Bayramlar 11.2 Kutlu Olsun Milli ve dini bayramlarla ilgili sözcükler, kutlama sözceleri ULAÇLAR -D k/-(y)ecek + iyelik için, -D k/-(y)ecek + -(n)den Uygun yap lar kullanarak sebep sonuç iliflkisi sunan tümceler 11.3 Nice Y llara Sayfa: NSANA DA R FARKLILIKLARA RA MEN Farkl l klara Ra men 12.2 Kime Göre Normal? 12.3 Bana Biraz zin Ver Kiflilik özellikleri ve s rad fl karakterler ile ilgili sözcükler, terimler, deyimler ULAÇLAR -D k/-(y)ecek + iyelik halde Uygun ulaçlar kullanarak tümceler aras nda karfl tl k iliflkisi oluflturubilme Sayfa:

8 BATIL NANÇLAR G ZEML OLAYLAR Ola and fl olaylar ve bat l inançlarla ilgili sözcükler DOLAYLI AKTARIM (evet/hay r sorular ) -(y) p...-me + -d k/-(y)ecek + iyelik + -(n) sor- Do rudan anlat mlar dolayl aktar ma dönüfltürebilme Ola and fl olaylarla ilgili sözcükler DOLAYLI AKTARIM (koflaç tümceleri) (olup)...ol (-ma) + -d k + iyelik + -(n) DOLAYLI AKTARIM (kipler) -mek/-me + iyelik gerek-/-iste- Do rudan anlat mlar dolayl aktar ma dönüfltürebilme Süre: normal kurs: 12 saat yo un kurs: 10 saat KUTLU OLSUN N CE YILLARA Milli ve dini bayramlarla ilgili sözcükler, kutlama sözceleri NEDENLEfiT RME dolay /nedeniyle/yüzünden, diye Uygun yap lar kullanarak sebep sonuç iliflkisi sunan tümceler Do um günü, anneler günü vb. özel günlerle ilgili sözcükler, kutlama sözceleri ADLAfiTIRMA (genel) -me/-d k/-(y)ecek + iyelik + -(n)e/-(n)de/-(n)den/-(n) Adlaflt rma (genel) eklerini kullanarak do ru tümceler K ME GÖRE NORMAL? BANA B RAZ Z N VER Kiflilik özellikleri ve s rad fl karakterler ile ilgili sözcükler, terimler, deyimler ULAÇLAR -mes ne ra men/karfl n Uygun ulaçlar kullanarak tümceler aras nda karfl tl k iliflkisi oluflturubilme Süre: normal kurs: 10 saat yo un kurs: 9 saat Kiflilik özellikleri ve s rad fl karakterler ile ilgili sözcükler, terimler, deyimler KARfiITLIK -y)e ra men / karfl n, -se de / bile Uygun ulaçlar kullanarak tümceler aras nda karfl tl k iliflkisi Süre: normal kurs: 10 saat yo un kurs: 9 saat

9 1 1. fl Dünyas Yeni Bir fl Bulmal y m fl dünyas ve çal flma yaflam ile ilgili sözcükler Dilbilgisi Gereklilik Kipi -mel Gereklilik (hikaye) Kipi -mel yd (<mel i-di) Gereklilik (rivayet) Kipi -mel ym fl (<mel i-mifl) Meslekler, mesleki terimler ile ilgili bilgi verebilme/sorabilme -mel, -mel yd, -mel ym fl gereklilik (hikaye, rivayet) kipi eklerini kullanarak do ru tümceler Yan tlar 1. zam 2. iflveren 3. mesai saatleri 4. ifl yo unlu u 5. maafl 6. eleman 7. terfi 8. tayin 9. mola 10. izin 8 bir ifl yerinin di er bir flubesine geçme 5 ifl karfl l al nan para, ayl k 6 çal flan 7 ifl yerinde yükselme 1 ücret art r m 2 ifl yeri sahibi 9 çal flmaya ara verme 4 ifl fazlal, a rl 3 çal flma saatleri 10 bir kimseye ifl yeri taraf ndan verilen tatil Süre: Normal 8 saat / Yo un 6 saat Ö rencilere ünite girifl foto raflar nda hangi mesleklerin tan - t ld n sorun ve onlar bu mesleklere sahip kiflilerin neler yapmalar gerekti i üzerine bir konuflma yapmalar için yönlendirin. Üniteyle ilgili etkinliklere bafllamadan önce ö rencilere, yi bir ifl bulmak için neler yapmal y z? yi bir ifl deyince ne anlamal y z? Mesle imizde baflar l olmak için neler yapmal y z? gibi sorular sorun. Onlar n verdi i yan tlar tahtaya yaz n ve tümcelerdeki gereklilik kipi eklerinin alt n çizin. Bu eklerin tümcelere katt anlam ö rencilere aç klay n. Siz de farkl durumlar yaratarak gereklilik kipini içeren yeni tümceler oluflturun. 1 Eflleyelim, tamamlayal m Ö rencileri, bilinmeyen sözcüklerin anlamlar n sözlük kullanarak ö renmeleri için yönlendirin. Ard ndan onlardan numaraland r lm fl sözcükleri, karfl lar nda yer alan aç klamalarla efllefltirmelerini isteyin. Ö rencilerden numaraland r lm fl sözcükleri, yandaki etkinlikte yer alan boflluklara uygun biçimde yerlefltirmelerini isteyin. 1. Bugünkü genel kurul toplant s nda maafllara zam konusu gündemdeymifl. 2. Mesai saatleri içinde ofiste bulunmal s n z. Yani, 08:30-17:30 aras nda. 3. Bir mühendislik firmas yeni bir eleman almak üzere gazeteye ilan vermifl. 4. Kemal, baflar l çal flmalar sonucunda terfi ederek müdür yard mc s olmufl. 5. stanbul flubemizde eleman ihtiyac var. Bu nedenle iki çal flan m z oraya tayin etmeliyiz. 6. flverenler verimli sonuçlar alabilmek için öncelikle çal - flanlar n ihtiyaçlar na cevap vermeliler. 7. fiirketteki ifl yo unlu u nedeniyle bir türlü izne ç kamad m. 8. Patron bu ay maafllara %10 zam yapt. 9. Sabah n sekizinden bu saate kadar hiç mola vermeden çal flt m, çok yorgunum. 10. Bu seneki iznimizde arkadafllar m zla gemi seyahatine kat laca z. 2 S ralayal m, iflaretleyelim, eflleyelim Ö rencilere metni bir kez bafltan sona kesintisiz olarak okutun. Onlardan bilinmeyen sözcüklerin anlamlar n sözlük kullanarak bulmalar n ya da metnin ba lam ndan ç karmalar n isteyin. Daha sonra onlar, paragraflar anlaml bir metin oluflturacak biçimde s ralamalar için yönlendirin. Paragraflar s ralad ktan sonra onlara metni bir kez daha okutun ve onlar n metni anlamalar n sa lay n. Gençler fis ZL KTEN, Patronlar " fiç S Z"likten 2 flsizlik, en önemli sorunlardan biridir. Üstelik ifl bulmak her gün daha da zorlafl yor. Otomasyon sistemlerinin yayg nlaflmas ile birlikte vas fs z elemana olan ihtiyaç azal yor, ekonomik krizlerin art k aniden ve fliddetli yaflan- 18

10 1.1 mas nedeniyle iflletmeler eleman al mlar nda cimri davran yorlar. Sonuçta genel iflsizlik oran da gittikçe büyüyor. 1 Gençler kendilerine uygun ifl bulamamaktan yak n yor, "Bir fakülte diplomas her kap y açmal." diye düflünüyorlar. Oysa art k ekmek aslan n a z nda. Sadece bir diploma al p üniversiteden mezun olmak yetmiyor. Gençler üniversitedeyken kendilerini yetifltirmeli, meslekleriyle ilgili kurslara gitmeli, konferans ve seminerleri izlemelidir. 4 Öte yandan, iflverenler kalifiye eleman bulamad klar n söylüyorlar. Eleman al rken k l k rk yarmaya bafllad lar. Üç y ll k ifl deneyimi, 30 yafl n alt nda olmak, bir veya iki yabanc dil bilmek, bilgisayar konusunda yeterli olmak gibi özellikler art k neredeyse standart. Tabii ki lisansüstü e itim, iyi görünüfl, düzgün konuflma, yarat c l k gibi özellikler adaylar n ifli kapma flans n art r yor. 3 flsizlik sorununu çözmek yak n gelecekte hiç kolay görünmüyor. stihdam alanlar yaratmak, do ru yat r mlar yapmak gerekiyor. Genç nüfusun enerjisi iyi yönlendirilmeli, do ru zamanda do ru yerde kullan lmal. Gençler en verimli ça lar nda umutsuzlu a düflmemeli. Genç ve dinamik enerjiyi ifl gücüne çevirerek ülke kalk nmas sa lanabilir. Bu da ancak do ru devlet politikalar yla mümkün olabilir. Bugün geliflmifl pek çok ülkenin baflar s n n arkas ndaki s r budur. Ö rencilerden, okuduklar metindeki bilgiler do rultusunda gün geçtikçe ifl bulman n niçin zorlaflt n nedenleriyle birlikte etkinlikteki bofllu a yazmalar n isteyin. Ard ndan yazd klar n s n fta sesli olarak okutun. fl bulmak her gün daha da zorlafl yor, çünkü Ö rencileri, okuduklar metin do rultusunda eleman alma kriterlerinden hangilerinin standart, hangilerinin tercihen oldu unu bulmalar ve yan tlar n tablodaki her bir sat ra karfl l k gelen sütuna ya da sütunlara yazmalar için yönlendirin. Eleman alma kriterleri Standart Tercihen üç y ll k ifl deneyimi düzgün konuflma 30 yafl n alt nda olmak yarat c l k yabanc dil bilmek bilgisayar kullanabilmek lisansüstü e itim iyi görünüfl Ö rencilere, deyimlerin ço unlukla gerçek anlam ndan ayr anlamlara gelen sözcüklerden oluflan kal plaflm fl sözcük toplulu u ya da tümce oldu u bilgisini tahtaya örnek deyimler yazarak verin. Gece kuflu (Geceleri gezip dolaflan bunu huy edinen kimse) Ö rencilerden, deyimlerin anlamlar n n hangi seçenekte do ru olarak aç kland n bulmalar n ve do ru yan t iflaretlemelerini isteyin. Yan tlar Ekmek aslan n a z nda Çal flma hayat nda baflar l olmak önemli. flçi ve iflveren aras nda çok sorun var. fl bulmak çok zor. Gençler en verimli ça nda. K l k rk yarmak Her fleyi k rk parçaya bölmek Her ayr nt y çok fazla dikkate almak nsanlara çok soru sormak Karars z kalmak Ö rencilerden bilinmeyen sözcüklerin anlamlar n sözlüklerinden bulmalar n ve ard ndan numaraland r lm fl sözcükleri, karfl lar ndaki sözcüklerle efllefltirmelerini isteyin. Yan tlar 1. vas fs z 2. iflletme 3. kalifiye 4. istihdam 5. deneyim 3 nitelikli 4 ifl 5 tecrübe 2 firma 1 niteliksiz GEREKL L K K P Ad l ben sen o biz siz onlar Ad l ben sen o biz siz onlar Eylem konufl üz kullan gel söyle çal fl Eylem inan üz ç k gel söyle çal fl Ek? Kifli Eki Örnekler -ma -me -mal /-meli m GEREKL L K (hikaye) K P Örnekler -ma -me mi Gereklilik -mal /-meli (O) bunu hiç kimseye söylememeliydi. (Ben) bu derse daha çok çal flmal yd m. (Sen) anneni üzmemeliydin. (Biz) daha m erken ç kmal yd k? (Siz) bunlara inanmamal yd n z. Onlar da gelmeliydiler mi? GEREKL L K (rivayet) K P Ad l ben sen o biz siz onlar Örnekler Eylem gel çal fl kullan konufl yap oku -ma -me Gereklilik -mal /-meli - m/-y m/-im/-yim -s n/-sin - z/-y z/-iz/-yiz -s n z/-siniz (-lar/-ler) (Biz) s navda sözlük kullanmamal m ym fl z? (Ben) bu derse daha çok çal flmal ym fl m. Ö retmen söyledi. Sen de bizimle gelmeliymiflsin. (O) Bu ifli yapmamal m ym fl? (Siz) burada yüksek sesle konuflmamal ym fls n z. Onlar da okumal larm fl m? m mi?? m mi -yd -ydi -mel (Siz) burada yüksek sesle konuflmamal s n z. (Ben) bu akflam ders çal flmal y m. (Sen) anneni üzmemelisin. (O) uzun zamand r görmüyorum. stanbul da olmal. (Biz) s navda sözlük kullanmamal m y z? Onlar da gelmeli miler? -mel yd (<mel i-di) Kifli Eki -m -n -k -n z/-niz (-lar/-ler) -mel ym fl (<mel i-mifl) -ym fl -ymifl Kifli Eki - m/-im -s n/-sin - z/-iz -s n z/-siniz (-lar/-ler) 19

11 1.1 3 Tamamlayal m Etkinli i uygulamadan önce ö rencilere gereklilik kipi, gereklilik (hikaye) kipi ve gereklilik (rivayet) kipi ile ilgili aç klamalar n z yap n. Aç klamalar n zda, gereklilik kipinin hikayesinin olumlu biçimiyle oluflturulmufl tümcelerin gerçekte olumsuzluk içerdi ini (Onun yemek davetini kabul etmeliydim > kabul etmedim) olumsuz yap lar n ise olumlu bir anlam aktard n (Bu kadar çok yememeliydim > yedim.), gereklilik kipi (rivayet) eki -mel ym fl yap s n n konuflucu aç - s ndan yap lmas ya da olmas zorunlu bir durumu, bir olay baflkas ndan duyma, sonradan ö renme veya sonradan farketme bilgisi aktard n (Doktor söyledi. laçlar m düzenli kullanmal ym fl m) vurgulay n. Gereklilik kipi, gereklilik kipinin hikayesi ve gereklilik kipinin rivayeti ile ilgili aç klamalar n z, dilbilgisi kart n da kullanarak yapt ktan sonra ö rencilerden etkinlikteki tümceleri do ru biçimde tamamlamalar n isteyin. Bu süreçte ö renciler taraf ndan yap lacak yanl fllar düzelterek gerekli aç klamalar yap n. Yan tlar 1. Çocuklar televizyon ve bilgisayara çok vakit ay r mamal. 2. Onu çok üzdüm, gönlünü almak için ne yap? mal y m 3. Dedeci im, bu kadar ilac her gün iç? meli misin 4. Bu formlardan ben de doldur? mal m y m 5. A: Babam nerede anne? B: Saat daha 17:00, iflte ol mal. 6. Hakan bizimle sinemaya gelemiyormufl. Doktora git meliymifl. 7. Doktor Han m, röntgen filmi için yar n saat kaçta gel? meliyim 8. Cem Y lmaz n son filmi harika. Mutlaka sen de izle melisin. 9. Her ifl yerinin kendine özgü kurallar vard r ve çal flanlar bu kurallar mutlaka ö ren meliler. 10. Bilgisayar ma virüs bulaflm fl, bilgisayar m mutlaka formatla mal y m. 11. Beyefendi, üzgünüm ama hiç bofl masam z yok. Gelmeden rezervasyon yapt r mal s n z. 12. Seni çok merak ettim. Sinemaya girmeden önce bana haber ver melisin. 13. Biletlerimizi almak için uça n kalk fl ndan iki saat önce havaalan nda ol mal y z. 14. Ne kadar güzel bir tablo bu! Sen bankac de il, ressam ol mal yd n. 4 Eski sekreterden tavsiyeler Ö rencileri, etkinlikteki sözcük gruplar n okumalar ve bilmedikleri sözcüklerin anlamlar n sözlük kullanarak bulmalar için yönlendirin. Daha sonra onlardan etkinlikteki önerilerden hangilerine ifl yerinde uymak gerekti ini nedenleriyle birlikte tart flmalar n isteyin. düzenli ve disiplinli olmak genel yasaklara uymak di er çal flanlarla uyum mesai saatlerine uyma patronun huylar ve al flkanl klar düzgün konuflma 5 Okuyal m, yeniden yazal m Özgeçmifl Haz rlama giyim ve konuflma tarz flirket bilgilerinin gizlili i bilgisayar bilgisini art rmak Ö rencilere belirli bir süre vererek onlardan -mel gereklilik kipi ekinin olumlu / olumsuz biçimini kullanarak etkinlikteki eylemleri yeniden oluflturmalar n ve oluflturduklar yeni eylemleri etkinlikteki boflluklara yazarak çal flmay tamamlamalar n isteyin. Yan tlar Bir ifle kabul edilebilmeniz için öncelikle görüflmeye ça r lman z gereklidir / ça r lmal s n z. Görüflmeye ça r labilmeniz için de iyi bir özgeçmiflinizin olmas flartt r / olmal. Bu yüzden " yi bir özgeçmifl, hayalinizdeki ifle ulaflman n ilk ad m d r." diyebiliriz. Tüm özgeçmifllerin aras nda göze çarpabilmek için, iflveren aç s ndan ilgi çekici, gerekli bilgilerin hepsini içeren bir özgeçmifl haz rlaman zda fayda vard r. flverenler, eleman adaylar n n seçiminde "Niçin bize baflvurdu?", "Bizim için neler yapabilir?", "Bilgi ve yetenekleri ifl için uygun mu?", "Kiflisel özellikleri bizim için uygun mu?" gibi sorulara yan tlar ararlar. Dolay s yla özgeçmifliniz mutlaka bu sorulara yan t versin / vermeli. Bunlar n d fl nda özgeçmiflinizde kiflisel bilgileriniz (isim, adres, e-posta, telefon...), e itim durumunuz, kariyer hedefiniz, iflle ilgili kiflisel özellikleriniz, becerileriniz ve deneyimleriniz mutlaka bulunsun / bulunmal. Kiflisel özelliklerinizi ve deneyimlerinizi yazarken iflle ilgisiz özelliklerinizden asla bahsetmeyin. / bahsetmemelisiniz. Özgeçmiflinizde fazla bilgi vermeyin / vermemelisiniz, sadece gerekli bilgileri sunun / sunmal s n z! 20

12 1.1 6 Doldural m Özgeçmifl Formunda Neler Olmal? Ö rencilere Bir özgeçmifl formunda hangi bilgiler olmal? sorusunu sorarak onlar konuyla ilgili görüfllerini aç klamalar için yönlendirin. Aç klad klar görüflleri do rultusunda onlardan, özgeçmifl formunda yer almas gereken bilgileri önem s ras na göre s ralayarak etkinli i tamamlamalar n isteyin. 1. Ad-Soyad 2. Adres Tart flal m Hangisinde Ne Eksik? Ö rencilerden bir önceki (6. etkinlik) etkinli i tekrar gözden geçirmelerini isteyin. Ard ndan onlara Etkinlikteki özgeçmifllerde ne tür bilgiler eksik? sorusunu yönelterek onlardan etkinli i ayr nt l olarak incelemelerini ve özgeçmifllerde belirledikleri eksiklikleri yazarak konu üzerinde tart flmalar n isteyin. SERKAN YILMAZ Nergis Cad. 65/2 Levent/ STANBUL Tel: / e-posta: K fi SEL B LG LER Do um Tarihi ve Yeri: , Ankara Medeni Hali: Bekar Askerlik: Tamamland Hobiler: Da c l k, motor sporlar E T M Ankara Üniversitesi / flletme Bölümü / Ankara Lisesi / fi DENEY M REMON LAÇ T CARET LTD. fit Bölge Sat fl Müdürü / stanbul Avrupa yakas nda, perakende sat fltan sorumlu Bölge Sat fl Müdürü olarak 9 sat fl temsilcisi ile tüm tan t m ve sat fl faaliyetlerini yürütmek. ALDI I KURSLAR Çok boyutlu liderlik / Performans Yönetimi / Hedef Seçimi YABANCI D L ngilizce / leri, Almanca / Orta B LG SAYAR B LG S Word - Excel, Power Point N TEL KLER nsan iliflkilerinde baflar l / Ekip çal flmas na uygun REFERANSLAR Ahmet VARLI / ACL nsan Kaynaklar Müdürü Tel: e-posta: ECE GÖRGÜN Bülten Sok. 45/5 Çankaya/ANKARA Tel: e-posta: K fi SEL B LG LER Do um Tarihi ve Yeri: , Eskiflehir Medeni Hali: Bekar E T M Anadolu Üniversitesi / flletme Bölümü / fi DENEY M ALARA TAT L KÖYÜ flletme Müdürü YABANCI D L ngilizce / leri Almanca / leri Rusça / leri N TEL KLER nsan iliflkilerinde baflar l Çabuk ve do ru karar verebilme REFERANSLAR Nurten BA CI / GÜNEfi TUR ZM Sat fl Müdürü Tel: e-posta: 21

13 1.2 fl Yerinde fikir vermek akl n kar flt rmak akl na gelmek fikrini de ifltirmek fl dünyas ve çal flma yaflam ile ilgili sözcükler Çal flma yaflam yla ilgili kal p sözler Dilbilgisi Gereklilik -mek/-me + iyelik gerek(-)/laz m Meslekler, mesleki terimler ile ilgili bilgi verebilme/sorabilme -mek/-me + iyelik gerek(-)/laz m eklerini kullanarak do ru tümceler Süre: Normal 11 saat / Yo un 9 saat akl n çelmek çakt rmamak belli etmemek anlatmamak sormamak bakmamak 9 Yorumlayal m Ö rencilerden okuduklar metnin son paragraf nda yazar n ne demek istedi iyle ilgili yorumlar n birkaç tümce ile etkinlikteki bofllu a yazmalar n isteyin. Tüm ö rencilere yazd klar yorumlar okutun ve bu aflamada yap lan yanl fllar düzeltin. 8 Okuyal m, iflaretleyelim Ö rencilere metni okutmadan önce onlarla s n fta Okulda ve ifl yerinde pazartesi konulu bir konuflma etkini i yap n. Ard ndan metni okutup onlardan metinde verilen deyimlerin anlamlar n metnin ba lam ndan ç karmalar n isteyin. Pazartesi Sendromu Yonca Tokbafl Pazartesilerden nefret ediyorum! Atlay p sal ya geçmem mümkün mü? Pazardan s k yor beni pazartesinin gelifli. Zaten ad nda hata var! Pazar - ertesi... Cuma - ertesi ne kadar güzel ama bu sözcük de o kadar s k c. Nedense bu ikisine zaten yeni birer isim koymam fllar... kisini de kendinden önceki günün gidifliyle adland rm fllar. Her sinir fley pazartesi mi bafllamak zorunda? Ödemeler, okul, iflbafl... Oysa benim bir sürü hayalim var pazartesilere dair. Erken uyanmamak, bofl bofl oturmak, plans z programs z olmak gibi mesela... Ama bofluna, yapam yorum asla. Mant m diyor; Yürü k z m ifle!, gönlüm diyor; Kalkma yat, yüre inin sesini dinle!. Mant m melek olmufl, yüre im fleytan. Mesela bu sabah... Geldim ifle, tam ofise girece im, fleytan mele in akl n çeldi. Arabaya bindim ve kendimi bir kafeye zor att m. Sakin bir flekilde, sinirimi baflkas na yans tmadan rica ettim; "Günün kahvesinden lütfen Ama içinde ondan m, bundan m olsun? diye sormay n. Hepsi birden olsun istiyorum ben!" Mümkünse hayat mda hep hepsinden kalabal kça olsun, baflka fley istemem! Hayata dair olan her fleyden bende de olsun. Ald m elime her fleyi, bol kar fl k hayat kahvemi, ç kt m soka- a, kald rd m kafam, kapad m gözümü, içime çektim rüzgar, tatl havay. Gözümü açt m; stifa etmem laz m! dedim. Daha fazla klimal bir yerde hayata devam edemeyecegim. dedim. fiirkete geri döndüm, istifa ettim. Tam Oh! diyecekken ö rendim ki müdür istifam kabul etmemifl. E ücretsiz izin verin o zaman! dedim. Olur mu can m! diye dalga geçtiler. Ben de madem öyle iflte böyle dedim, minik saks mla ofisimdeki cam, çakt rmadan kimseye, köflesinden k rd m. K r k penceremden giren tatl esinti içinde kendimi sakinli e davet ettim. Yani... Pazartesi sendromu yaflamamak için siz de k r n bir minik pencere, aç n kendinize bir hava deli i. Çekin içinize hayat n tatl rüzgar n deli gibi. Sa l k olsun da istifa etmeyelim hayattan. Yazar son paragrafta demek istiyor ki 10 Pazartesi Sendromuna Karfl Ne Yapmal? Ö rencilere Pazartesi sendromu yaflamamak için neler yapmal - y z? sorusunu sorarak onlar konuyla ilgili görüfllerini sözlü olarak aç klamalar için yönlendirin. Bu konuflma etkinli ine haz rlanmalar için onlara belirli bir süre verin. Ard ndan her bir ö renciye konuflma olana tan yacak biçimde etkinli i uygulay n. Bu konuflma etkinli i s ras nda ö rencilerin söyledikleri tümceleri, yüklemlerini -me / -mek + iyelik gerek(-) laz m yap s na dönüfltürerek tahtaya yaz n. Bu tümceler üzerinden bu yap yla ilgili aç klamalar n z yap n. O gün için en güzel elbiselerimizi giyelim. Akflama bir konser ayarlayal m. Ö le tatilinde bir arkadafl m zla randevulaflal m. Baflka? GEREKL L K Ad l uy al haz rlan konufl çal fl bekle ol anlat kalk -ma -me Örnekler Ek (+iyelik) -mak -mek -mam/-mem -man/-men -mas /-mesi -mam z/-memiz -man z/-meniz -malar /-meleri Okul bittikten sonra bu kadar çok çal flmam gerekmeyecek. K fl n daha fazla C vitamini almak gerek. Yar n ders yok erken kalkmam gerekmiyor. Bana göre doktorunun tavsiyelerine uyman gerek. Yar n toplant s varm fl, haz rlanmas gerekmifl. Bize bunlar anlatman za gerek yok. Zaten biliyoruz. Küçüklerin büyüklerine karfl sayg l olmalar laz m. Toplu tafl ma araçlar nda sürücüyle konuflmamak gerek. Gençlere karfl daha anlay fll olmam z gerekir. Ali daha çok çal flmas gerek. Daha fazla beklemek gerek yok. Gereklilik gerek(mek)... gerek laz m -mek/-me + iyelik gerek(-)/laz m () (-ma/-maz) (-me/mez) (-mi) Zaman Eki -yor/-iyor -mekte -d /-di/-du/-ti -acak/-yacak -ecek/-yecek -m fl/-mifl/-mufl -ir... m mi mu mü? 22

6.2 Sanat Her Yerde 70 ÇOKLU ETT RGEN ÇATI -( )t-/-d r-/-er-/- r- + -t-/-t r- 71

6.2 Sanat Her Yerde 70 ÇOKLU ETT RGEN ÇATI -( )t-/-d r-/-er-/- r- + -t-/-t r- 71 çindekiler 1. fi DÜNYASI 1.1 Yeni Bir fl Bulmal y m 6 GEREKL L K K P -mel 8 GEREKL L K (hikaye) K P -mel yd (

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI DERS DOSYASI Bu ders, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Pedagojik Formasyon programında Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından açılan 2 saat

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz.

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. 1- Ahmet, bana Mehmet sana yard m etsin. dedi. 2- Ben, banka memuruna Paralar bozuk olsun. dedim. 3- E im Yemek fazla ya l olmas n. dedi. 4- Ö retmen,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İtalyanca 1 AFIA 101 1 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İtalyanca 1 AFIA 101 1 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İtalyanca 1 AFIA 101 1 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İtalyanca Lisans Seçmeli

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı