sitesi bülteni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.hindistangezi.com sitesi bülteni"

Transkript

1 sitesi bülteni Bu bülten, periyodik bir yay n de ildir. Sadece Hindistangezi.com sitesi üyelerine ile ücretsiz gönderilir 32 S ay : 32 Haziran 2008 Haz rlayan Zafer Bozkaya Bu say da katk da bulunanlar Cüneyt Avc Yasemin Ünal Değerli üyemiz Bültenlerimize bir süre daha ara verdikten sonra tekrar karfl n zday z. Bu say m zda Cüneyt Avc ve Yasemin Ünal n Hindistan an lar yer al yor. Sitemizdeki yenileme çal flmalar. HindistanGezi.com sitesinde zaman zaman yenileme ve eklemeler yap l yor. Bunlar hakk nda bilgi ve duyurular zaman geldikçe yay nl yoruz. Sitemizde son yap lan yenilemeler flöyle : 1. Hindistanda din bölümü daha önce vard, ama yenileme çal flmalar ile birlikte geniflletildi ve sitemize eklendi. Adresi : h t t p :// w w w. h i n d i s t a n g e z i. c o m / i n d e x. p h p? s a y f a = d i n 2 Zafer Bozkaya 2. Din bölümü içindeki Budizm bölümünü üyelerimizden A. lker Bekarslan yeniledi ve güncelledi. Adresi : h t t p :// w w w. h i n d i s t a n g e z i. c o m / i n d e x. p h p? s a y f a = b u d i z m 3. Hindistanda tarih bölümü de daha önce vard, ama yenileme çal flmalar yap ld ve yeniden hizmete aç ld. Adresi : 4. Hindistanda müzik bölümü yeni aç ld. Bu bölüm zamanla güncellenecek ve yeni sayfalar aç lacak. fiimdilik sadece Pencabi müzi in güçlü sesi DALER MEHND nin sayfas var. Adresi : h t t p :// w w w. h i n d i s t a n g e z i. c o m / i n d e x. p h p? s a y f a = m u z i k 5. Yoga merkezleri linkimiz de aktif olarak çal flacak. Burada flimdilik stanbuldaki üyemiz Bora Ercan n Hariomyoga kuruluflunun (http://www.yogahariom.com/) linki var. Adresi : h t t p :// w w w. h i n d i s t a n g e z i. c o m / i n d e x. p h p? s a y f a = y o g a 6. Hint - Türk kültürel paralellikleri konusunda elimizde epey malzeme birikti. Bu konu belki de sitemizin en ilginç köflelerinden birisi olacak. Buradaki yenilikleri izlemek için s k s k afla daki linki t klay n. h t t p :// w w w. h i n d i s t a n g e z i. c o m / i n d e x. p h p? s a y f a = t u r k _ h i n t Hindistangezi.com chat odalar nda her türlü sorunuza canl canl cevaplar alabilirsiniz Hindistangezi.com sitesi Hindistan hakk nda bilmek istedi iniz her fleyi sunar 1

2 S a d e c e H N D S T A N d a olur böyle fleyler Patna da bir aile yo un bir ya murdan sonra sel basm fl haldeki evlerinde bile bir aile dram yay nlayan Televizyonu seyrediyor. Televizyon izlemek art k tüm Hindistanda sinema ve spor karfl laflmalar n n fiyatlar n n pahal olmas nedeniyle tercih edilen bir e lence türü oluyor. Çok be enilen Televizyon dizilerinin yay nland saatlerde insanlar n birbirine telefon bile açmad biliniyor. 10 Haziran 2006 Muhteflem Arabalar Bayram 27 Haziran tarihinde binlerce müridin çekti i arabalar getirmesiyle Orissa eyaletinde, Puri flehrinde bafllad. 9 gün sürecek Jagannath Rath Yatra töreni Jagannath n ve kardefli Baladhara ile k zkardefli Subhadra n n heykellerinin tap naktan d flar ç kart lmas -Pahind töreni- ile bafllad. Jagannath tafl yan araç 13 metre yüksekli- inde ve 16 tekerlekli, Balabhadra n n arac 12 metre yükseklikte ve 14 tekerlekli, Subhadra n n arac ise 11 metre yükseklikte ve 12 tekerlekli olarak yap lm fl. Bu araçlar adet büyük a aç gövdesi ile yap lm fl ve Puri flehrine müridler taraf ndan halatlarla çekilerek getirilmifltir. Müridlerin bu çabalar s ras nda günahlar ndan kurtulacaklar beklenir. Bu araçlar Gundicha tap na na götürülür ve 9 gün orada bekledikten sonra tekrar törenle Jagannath tap na na döner. 28 Haziran 2007 Genç çocuklar Mundan denilen saç kesme töreninden sonra Allahabad flehrinde Ganj nehri k y s nda. Tüm Hindistan da erkek çocuklar 3 yafl na gelmeden Mundan uygulan r. Bu tören dini bir yerde yap l r, çocu un saçlar ilk kez kesilir, bu s - rada akrabalar ve arkadafllar e lenirler. 24 Haziran 2006 Palki ler de denilen el arabalar Hindistan n birçok yerinde halen tafl mac l k amac ile kullan lmaktad r. flçiler müflteri lerini 40 derece veya daha yüksek s cakl klarda gidecekleri yere götürürler. Hindistan da 300 milyondan fazla kiflinin günde 1 dolardan az gelir sahibi oldu u tahmin edilmektedir. 25 Haziran 2006 Geçen y l kabul edilen bir yasaya göre 14 yafl n alt ndaki çocuklar n çal flt r lmas n n suç olmas na ra men Hindistan da iflgücüne katk yapan 12.5 milyon kadar çocuk bulunmaktad r. Bu say dünyan n en yüksek de eri olmakla birlikte gerçek rakam n bunun 5 kat oldu unu söyleyenler de vard r. Bu yasa ç kt nda 39 bin müfettifl ile iflyerleri denetlenmifl kifli soruflturma geçirmifltir. Bunlardan sadece 211 kifli suçlu bulunmufltur. 27 May s

3 Ne ngiliz pamu u, ne de Felemenk unu, Ne tayfa pat rt s, ne baflka derdim kald. Bitirdi yedekçiler ahret yolculu unu, Özledi im yerlere yelkenlerim aç ld. C Ü N E Y T AV C I JA PUR DA AYLAK B R GÜN 4 A ustos 2007 lk defa, do du um topraklar n d fl na ç k yorum, üstelik do- unun en bilinmez köflesine do ru. Öyle garip bir heyecan var ki içimde, ne dilini ne de kültürünü çok fazla biliyorum bu ülkenin. ki yan mda iki Hintli genç var ve onlar n da benim kadar ngilizce bildi ini duydum sadece. Göçmen iflçilik etmifller ülkelerine geri dönüyorlar muhakkak.yar flaflk n bir bekleyiflin içinde hostes k z gelip, yolcularla ilgili information ka tlar n tutuflturuyor elimize. Hintli gençler birbirine bak yor s k larak ve bir tanesi elindeki kâ d önüme koyuyor, yüzü ile doldur dercesine. Onunkini doldurdum, di er yan mdaki genç uzatt. Daha uçakta bafllad yazmanl k e itimimiz.anlafl lan Hintlilerin ngilizcesi sand m kadar iyi de il. Uçaktaki Hintlilere göz gezdiriyorum, yetiflkinlerin suratlar bile öyle çocuksu ki, zaten hep minyon tipli yan k tenliler, yafllar n kestirmek çok güç. Ama kan s n yor insan n onlara karfl. Mütevaz ve iyi niyetli bir görünüflleri ve di er ülkelerin insanlar na hiç benzemeyen bir taraflar var. Uçak, bulutlar yara yara Jaipur a do ru yaklafl yor. Bu pembe mihraceler flehri Hindistan için iyi bir bafllang ç m acaba? Zafer hocan n guide de yazd sizi bir Rikflac lar ve hamallar ordusu karfl layacakt r sözü kafamda dönüyor. Havaalan oldukça küçük ve basit bir yer. Rikflac larla hesaplaflt k otele fiflekledik. Yollar da bir garip; tersten, motorikfladay m fakat motor yokufllarda ben gitmiyorum demeye çal fl yor sanki. nsanlar ve hayvanlar iç içe.yollarda her yerdeler.yol kenarlar nda derme çatma barakalar var, etraf kar fl k ve oldukça kirli. Baz rikflalar döküntü ve sürücüsü yal nayak. Gel de bu adamla pazarl k yap, yüre in elveriyorsa. Burada hayat gerçekten de zor, insanlar n yüzlerinden bile belli oluyor. fiimdi insanlar n hallerine kafay takmadan Hindistan n tad n ç kartmak, pek gams z bir oryantalist ruh gerektirecek san r m. Yatt m uyudum o üstümde dönen pervanenin düflme ihtimaline ald rmadan, ürküten serinli inin alt nda, zira hava oldukça s cak ve nemli. Çok yorulmuflum. Uyand mda ter içinde kalm fl m tuhaf rüyalar gördüm. Nerede oldu umu önce hat rlayamad m, odaya, pencereye ve üzerimde usul usul dönen büyük pervaneye bakt m ve Hindistan da oldu umu hat rlayarak heyecanla haz rlan p ç kt m odadan. Epey uyumuflum 3

4 ö len olmufl. Otelin lokantas nda bir fleyler at flt rd m. Tüm Avrupa ülkelerinin breakfastlar mevcut, hani flu meflhur Hint yemekleri nerde. Otelin içindeki Jaipur krokisinin foto raf n çektim ve küçük s rt çantam al p tabanlar ya lad m. Krokiden yak n gözüküyor, Pink City e kadar yürümeye karar verdim. Daha otelden ç kar ç kmaz esnaf beni sör ilan etti, hayli flafl rd m. Bir ayna bulup kendime tepeden t rna a bir bakt m, hiç sör lük bir taraf m da yok ama neyse, her ihtimale karfl ben burnumun aç s n biraz yukar dikledim. Vitrinlerin önünden endam n flafl rm fl bir berdufl gibi geçip gittim. Caddeye bir ç kt m ki ortal k epey kalabal k trafik yo un bir flekilde soldan ak yor, benim kafamsa sürekli sa a çekiyor, ezilece im bu gidiflle. Rikflac lar n malum taarruzlar bafllad fena yap fl yorlar, oldukça ilgisizim onlara karfl. Ama birini görüp yengeç gibi yan yan ara soka n tekine içgüdüsel olarak kaç verdi im çok oluyor. Yol sand mdan uzunmufl, sonunda bir bisikletli Rikfla kiralad m ve Pink City nin yolunu tuttum. Rikflan n üzerinden Jaipur daha güzel. fiirin bir yer gerçekten bu Jaipur, ufak ufak bu flehir ile aramda bir elektriklenme do uyo r. Ö n ü m d e tüm bedeni ile pedallara as lan adam n kaidesi inip kalk yor. Pink City nin o kale gibi kap - s ndan geçer geçmez, bambaflka bir dünyaya girdi inizi farkediyorsunuz, hele bir de yolda sol fleride yap flm fl giden bir fil YO L DA B R F L gördüyseniz benim gibi yerküre ayaklar n z n alt ndan kay yor sanki. Çok eski bir flehir buras, Rajasthan n merkezi ve hala kalabal k canl. Sonunda adam beni Hava Mahal in önüne b rak verdi anlaflt m z gibi. Hava Mahal in ön d fl yüzeyinde restorasyon var, görkemi tam anlafl lm yor. Ama flu kilise orglar na benziyor gerçekten. Hava Mahal e girifl sadece 5 Rs, stanbul daki müzelerin ve tarihi yerlerin turistlere özel kaz k fiyatlar gelince akl ma biraz utand m, fakat foto raf makinesi için ayr para istiyorlar. Giriflte Jantar Mantar ve daha pek çok müzenin kapal oldu unu örgendim. 18. yy da Jai Singh in Astronom ÜNLÜ HAWA - MAHAL kiflili inin bir ürünü olan bu gözlemevini gerçekten de görmek istiyordum. Hava Mahal oldukça güzel, kat kat yükseliyor.yukar lara ç kt m manzara bir harika, ikindi vakti olmufl ve pembe flehir, k - z la çalm fl vaziyette. Jantar Mantar hemen karfl m zda ve çok net gözleniyor, t pk Zafer Hoca n n dedi i gibi bir aç k hava sanat müzesini and r yor. Hava Mahal in orta katlar ndan birinde san r m Maharaja lar n portrelerinin bulundu u bir oda var. Odan n giriflinin karfl s ndaki delikli pencereler Jaipur a bak yor, yani Hava Mahal in ön yüzü. Pencereler cumba gibi d flar ya ç k nt. Bu pencerelerin bir tanesinin önünde tahta bir sandalye v a rd, yo r g u n d u m bu sandalyeye b rak ve rdim ke n d i m i. Oturunca sanki klimal bir yerdeymiflim gibi serinledim. Pe n c e re l e rdeki silindirik deliklere öyle güzel eyim vermifller ki tam da pencerenin önüne oturan Halka birlikte otobüste kiflinin üzerine üflüyor. Serinledi im yerden d flar ya do ru bir bakt m ve Hava Mahal in asl nda rüzgârlar saray demek oldu unu hat rlad m, ismini hak ediyor, bu s cak yaz gününde taraf mdan teyit edilmifltir. Amber Palace a gitmek için guide de ad geçen belediye otobüslerini buldum. Otobüsten çok flu stanbul daki minibüslere benziyorlar, oturulacak yerler pencere kenarlar nda, sadece ortas bofl, dolmufl usulü çal fl yorlar. Oturulacak yerler çok küçük, nereye otursam i reti duruyorum sanki. Bu flehirde her fleyin ne kadar minimal oldu u tekrar dikkatimi çekti, Hindistan da her fley bize göre çok küçük; kafl klar, ö ünler, pencereler, koridorlar, kap lar, dolaplar ve bu adamlar n saraylar bile küçük. Fakat ifl süslemeye ve boyamaya geldi miydi yaygara, caf caf diz boyu. Nedendir bilmiyorum bu orant hofluma gidiyor, mütevaz hayatlar n büyük ülkesi Hindistan hofluma gidiyor. Amber Palace a giden yol için benden sadece 7 Rupi ald lar, TC paras ile 20 kurufl falan, buralar n ucuzlu u bazen insan dumur ediyor.yol da epey seyirlik, giderken sa da güzel bir göl gördüm içinde kale gibi bir yap var ve ona do ru gölün ortas ndan giden flirin bir yol var. lerde de güzel bir köprü gözüküyor. 4

5 Amber Pleace n bulundu u yer, tepelerle ve o tepelerin yamaçlar ndaki surlarla çevrili, önünde ufak bir göleti olan gösteriflli bir yer asl nda. Uzun merdivenlerden yukar ç karken arkamda birden h zl soluk al p veren bir fley hissettim, döndüm bakt m ki süslü püslü bir fil dibime kadar gelmifl. Çakt rmadan h zl ca yüksek bir yere ç kt m hayli gerilmiflim, hayat mda gördü üm en büyük hayvan k ç m n dibine kadar etkiledi. Refleks bu ya hemen makineme sar l p bir tane çekmifltim ki görevli gelip Hintçe yasak anlam nda bir fleyler söyledi. Bu ne özen anlamak güç sinemada de il müzedeyiz sanki. Sonra ö rendim ki bu sinema b rak n Hindistan, Asya n n en ünlü sinemalar ndan biriymifl. Filmin gösterilece i salona girdik, içerisi de baflka bir harika, tavanda mavi dalgalardan büyük kabartmalar var. fiöyle bir koltu a oturup geriye yaslanay m dedim koltuk otura ve s rt dayamas ayn anda hareket edip flezlong gibi çok güzel seyirlik bir e im oluflturdular. Perde de çok büyük, ufuk çizgisi kaybolmufl Ülker ad na, bu nas l bir sinema böyle!? AMBER FORT A ÇIKARKEN gelmifl haberim yok. Neyse hemen foto raf makinesini ç - kart p m hlad m onu oldu u yere. Saray bölümü, oldukça güzel ama koridorlar ve odalar fazla alegorik. Ço u odan n birden fazla kap s var. Buras 1592 de Ekber in ordusundaki bir komutan taraf ndan yap lm fl daha sonra Jai Singh taraf ndan geniflletilmifl ve Jaipur infla edilmeden önce mihrace nin mekân buras ym fl. Buradan sonra tekrar belediye otobüsü ile Pink City ye geri döndüm ve orda Jaipur usulü ac l bir Thali ile tan flt m.art k akflam oldu.arkadafllar m Güzide ile Bar fl n söyledi i flu filmi görmek için Raj Mandir sinemas na gidiyorum. Filmin ad ; CHAK DE! ND A Hindistan da baya popüler bir film flu aralar. Ben filmin kendisinden çok Raj Mandir sinemas n görmeyi ve Hint usulü film izleme adab na kar flmay planl yorum. Sinemadan içeri girince akl m z plad, lobisi bu kadar heybetli ve estetik bir sinema flimdiye kadar hiç görmedim. Rengârenk süslemeli fl klarla ve resimlerle süslü bu salon beni çok RAJ MAND R sinemas içi Filmi izleyen kitlenin coflkusuna, alk fllar na ve tezahüratlar - na gelince onu görmek laz m gerçekten. Kendimi bir ara stat ta maç izliyor sand m. Nihayetinde film Hindistan n milli hokey tak m n n dünya kupas na do ru giden mücadelesini anlat yor ama esas mücadele salonda.anlayaca n z bu güzel sinemada, Hintlilerin milliyetçi duygular bir devfliriliyor ki sormay n gitsin. Film halktaki Hint ulusal kimli ini pekifltirmek ve körüklemek için özenle haz rlanm fl.ald ilgi ve izleyici say s na da bak l rsa bu do rultuda makine gibi çal fl - yor. Hindistan da da burjuvazi bofl durmuyor. Neyse gün bitti ve ben de bittim san r m. Otelim sinemaya yak n, yürüyerek gittim, yorgunum. Yatmadan önce bir mail lerime bakay m dedim, haky mail atm fl. Adam ciddi; Fransa dan buraya Moskova aktarmal geliyorum diyor. Fena gaza getirmiflim adam Fransadan buraya kadar ifli gücü b rak p geliyor.yar n akflam Delhi ye iniyorum buluflal m diyor. Delhi nere, ben nere ne kadar rahat söylüyor sanki Kad köye gel görüflelim dermifl gibi. Ne yapal m gidicez bir flekilde ama nereye, koskoca Delhi? Neyse guide a bakt m, ordan Pahar Ganj dan orta yollu bir otel ismi söyledim oraya gidip yoksam beni beklemesini istedim. Buluflma noktam z belirledik flimdi ikimiz de oraya ulaflmaya çal fl yoruz umar m otel yerindedir. Not: giriflteki fliir Arthur Rimbuad n esrik gemi sinden. 5

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor?

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor? Yönetim iftar yeme ine ortaklar davet etme ihtiyac görmedi Tekstilkent Yönetimi Ramazan Ay dolay s yla 18. Temmuz Cuma günü verdi i iftar yeme ine ortaklar n ço unlu unu davet etmedi. Yönetim verdi i iftarda

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Yeflil saçl adam. Kurflunla tekzip

Yeflil saçl adam. Kurflunla tekzip 201008 SAYI 8 KASIM-ARALIK 2010 7 TL KIBRIS 8.5 TL KEITH RICHARDS IN OTOB YOGRAF S : LIFE Halk kahraman olmak MUHTEfiEM B R TARAFTAR: MELKON TAfiÇIO LU Yeflil saçl adam PRESS N YÖNETMEN SEDAT YILMAZ Kurflunla

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL Prof. Dr. M.Orhan OKAY 1931 y l nda stanbul da do du. Vefa Lisesi nden ve.ü. Edebiyat Fakültesi nden mezun oldu (1955). Edebiyat Ö retmenli i ile mesleki hayat na bafllad

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas genetik Kromozom genetik DNA (Deoksiribonükleik asit) genetik Baz Dizilifli Cinsiyet Kromozomlar kizlik DNA Parmakizi genetik genetik genetik genetik genetik Kök Hücreler Kal tsal Hastal klar Genetik Testler

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli do ay taklit etmek yeterli iklim kontrolü klim son derece karmafl k bir sistem. Son derece güçlü de. Çeliflkili. Ve de Hassas... klimi yöneten atmosfer, gücünü Günefl in sa lad muazzam enerjiden al yor.

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

Prof. Dr. GÜNGÖR EVREN- Teflekkür ederim Say n Özmen.

Prof. Dr. GÜNGÖR EVREN- Teflekkür ederim Say n Özmen. Sonuç olarak projemiz hakk nda bir fley söylemek gerekirse, Marmaray Projesi - nin tamamlanmas yla ülkemiz her bölgesini Avrupa ve Asya ya demiryoluyla kesintisiz ba layan ve stanbul ulafl m n n ana omurgalar

Detaylı

Ekibi yar na tafl yan Liderler

Ekibi yar na tafl yan Liderler Dr. Yeflim Toduk Akifl Ekibi yar na tafl yan ler lik en yal n anlam yla, peflinden kiflileri sürüklemektir. Kuthan Erginbilgiç, Türk ifl dünyas nda gerçeklefltirdi i pazarlama baflar lar yla liderli ini

Detaylı

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T S AY I : 1 1 M a r t 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T H. Kerem BOZY T Bas n Halkla

Detaylı