ED TÖR Mustafa BENEKL ED TÖR YARDIMCISI Ramazan YILDIZ DANIfiMA KURULU Cilt Say Y l Sahibi Bilimsel T p Yay nevi ad na Osman ÇEV K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.remisyon.org ED TÖR Mustafa BENEKL ED TÖR YARDIMCISI Ramazan YILDIZ DANIfiMA KURULU Cilt Say Y l Sahibi Bilimsel T p Yay nevi ad na Osman ÇEV K"

Transkript

1

2 Cilt Say Y l Sahibi Bilimsel T p Yay nevi ad na Osman ÇEV K Yaz flleri Müdürü Doç. Dr. Gül Ruhsar YILMAZ ISSN: Yay nc Kurulufl Bilimsel T p Yay nevi Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara Telefon : E-posta : Web sayfas : Genel Koordinatör Ecz. brahim ÇEV K Telefon (GSM) : E-posta : Bas m Tarihi : 16 Haziran 2010 Yay n Türü : Yerel Süreli Yay n letiflim Prof. Dr. Mustafa BENEKL Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dal, Beflevler-ANKARA Telefon : E-posta : Dergimizde asitsiz ka t kullan lmaktad r. Bu derginin yay m n destekleyen kurulufllar derginin bilimsel içeri ine kar flmamaktad r. leri sürülen ve savunulan görüfller destekleyen kurulufllar n görüfllerini yans tmak zorunda de ildir. Hüseyin ABALI Hakan AKBULUT Müge AKMANSU Görgün AKPEK Sercan AKSOY Fad l AKYOL Nalan AKYÜREK Canan AKYÜZ Süleyman ALICI Necati ALKIfi Mustafa ALTINBAfi Mustafa Kadri ALTUNDA Ali ARICAN Fikret ARPACI Faz l AYDIN Adnan AYDINER smet AYDO DU Ali AYHAN Faruk AYKAN brahim BARIfiTA Gül BAfiARAN Mert BAfiARAN Sevil BAVBEK Y ld r m A. BAYAZIT Hakan BOZCUK Süleyman BÜYÜKBERBER Evin BÜYÜKÜNAL Celalettin CAMCI Mustafa CENG Z U ur COfiKUN fienol COfiKUN smail ÇEL K Gökhan DEM R Salim DEM RC Fuat DEM RELL Taner DEM RER Ahmet DEM RKAZIK Dilek D NÇOL Ayfle DURSUN Emin Taner ELKIRAN Salih A. EMR ED TÖR Mustafa BENEKL ED TÖR YARDIMCISI Ramazan YILDIZ DANIfiMA KURULU Arzu ENSAR Özlem ER Yeflim ERALP Serdar ERD NE Selim EREKUL Melek ERK fi Mustafa ERMAN Erdem GÖKER U ur GÖNÜLLÜ Dicle GÜÇ Nilüfer GÜLER brahim H. GÜLLÜ Mahmut GÜMÜfi Adem GÜNGÖR Murat GÜRKAYNAK brahim HAZNEDARO LU fiefik HOfiAL Abdurrahman IfiIKDO AN Fikri ÇL Yücel KANPOLAT Aziz KARAO LU Ayfle KARS Halil KAVGACI Rejin KEBUD Diclehan KILIÇ Ziya KIRKAL Yener KOÇ Savafl KOÇAK fieref KÖMÜRCÜ Tezer KUTLUK Nil Molinas MANDEL Aynur O UZ Mehmet O UZ Haluk ONAT Handan ONUR F rat ORTAÇ Ahmet ÖBER Berna ÖKSÜZO LU Arif ÖZDEM R Feyyaz ÖZDEM R Mustafa ÖZDO AN Haluk ÖZEN Ahmet ÖZET Gülsüm ÖZET Mustafa ÖZGÜRO LU Yavuz ÖZIfiIK Metin ÖZKAN Vahit ÖZMEN lhan ÖZTOP Bekir ÖZTÜRK Can ÖZTÜRK Özgür ÖZYILKAN Gökhan ÖZY T Semra PAYDAfi Yener SA LIK P nar SA P Faik SARIAL O LU Burhan SAVAfi Süheyla SERDENGEÇT Alper SEV NÇ Ertu rul SEYREK Berksoy fiah N Filiz ÇAY fienler Faruk TAfi Coflkun TEC MER Murat TUNCER Alev TÜRKER Nükhet TÜZÜNER Ömer ULUO LU Emel ÜNAL Ayflegül ÜNER Aytu ÜNER Necdet ÜSKENT Bülent YALÇIN fiuayib YALÇIN Deniz YAMAÇ Ferah YILDIZ U ur YILMAZ Fulden YUMUK dris YÜCEL Nurullah ZENG N Faruk ZORLU A-I

3 AMAÇ VE KAPSAM Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi Bilimsel T p Yay nevi nin süreli yay n olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aral k aylar nda olmak üzere y lda 4 say yay mlanmaktad r. Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi nin yay n dili Türkçe dir. Dergide derlemeler ile Görüfller ve Düflünceler bafll alt nda öncelikle dergide daha önce yay mlanan bir yaz ya katk da bulunmak veya elefltirmek amac yla kaleme al nan yaz lar yay mlanmaktad r. Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi nin amac onkoloji alan nda konusunun uzman bilim adamlar m z taraf ndan, kendi görüfl ve tecrübelerini de aktard klar yaz lar ile bilgi al flverifline katk da bulunmak, tart flmaya aç k konularda farkl görüfllere yer vererek konular n farkl boyutlar ile ele al nabildi i bir platform oluflturmakt r. Derginin hedef okuyucu kitlesi baflta onkoloji dal nda çal flan uzman ve asistan doktorlar olmak üzere t bb n di er branfllar nda çal flan ve onkoloji ile ilgilenen tüm hekimlerdir. Abone fllemleri Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi, derginin kurul üyeleri ve kütüphanelere ücretsiz olarak ulaflt r lmaktad r. Dergi ayr ca, dergiye y ll k abone olan hekimlere düzenli olarak ulaflt r lmaktad r. 1 y ll k abone ücreti (2010) Kurumlar için : 60 TL Hekimler için : 50 TL Tek say ücreti : 20 TL Dergiye adresi arac l yla abone olunabilmektedir. Adres: Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi PK 130 Kavakl dere-ankara Telefon : E-posta : Web sayfas : Yay m zni Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi nde yay mlanan yaz lar, resim, flekil, grafik ve tablolar Bilimsel T p Yay nevi nin yaz l izni olmadan k smen veya tamamen ço alt lamaz, belli bir sistemde arflivlenemez, reklam ya da tan t m amaçl materyallerde kullan lamaz. Bilimsel makalelerde kaynak gösterilmek flart ile al nt yap labilir. Dergide yay mlanan reklamlar n içeri inden ilgili firmalar sorumludur. Reklam Ba lant lar çin Ecz. brahim Çevik Bilimsel T p Yay nevi Adres : Bükrefl Sokak No: 3/ Kavakl dere-ankara, Türkiye Telefon : E-posta : Web sayfas : Yazarlara Bilgi Yazarlara bilgi k sm na, derginin bas l örneklerinden ve adresinden ulafl labilir. Yaz lar n Bilimsel ve Hukuki Sorumlulu u Yay mlanan yaz lar n bilimsel ve hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Yaz lar n içeri inden ve kaynaklar n do rulu undan yazarlar sorumludur. Editör, editör yard mc s ve yay nc dergide yay nlanan yaz lar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Dergimizde asitsiz ka t kullan lmaktad r. A-II

4 YAZIM KURALLARI 1. Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi Bilimsel T p Yay nevinin süreli yay n olarak üç ayda bir olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aral k aylar nda yay nlanmaktad r. 2. Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi nin amac onkoloji alan nda konusunun uzman bilim adamlar m z taraf ndan, kendi görüfl ve tecrübelerini de aktard klar yaz lar ile bilgi al flverifline katk da bulunmak, tart flmaya aç k konularda farkl görüfllere yer vererek konular n farkl boyutlar ile ele al nabildi i bir platform oluflturmakt r. 3. Dergide derleme türünde makaleler ile Görüfller ve Düflünceler bafll alt nda yaz lar yay mlan r. 4. Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi davet yoluyla yaz kabul etmektedir. Bu nedenle yay m n n faydal olaca düflünülen davet d fl yaz lar gönderilmeden önce editör ve editör yard mc s ile görüflülmesi uygun olacakt r. 5 Görüfller ve Düflünceler bölümünde öncelikle dergide daha önce yay mlanan bir yaz ya katk da bulunmak veya elefltirmek amac yla kaleme al nan yaz lar yay mlanmaktad r. Ayn zamanda onkoloji alan nda gündeme gelmesi gerekti i düflünülen konularla ilgili yaz lar da kabul edilmektedir. Bu bölümde yay mlanan yaz larda muhatab n da yan t istenmekte ve konunun farkl boyutlar ile tart fl lmas na zemin haz rlanmaktad r. Madde 2 de belirtilen amaçlara ulaflma aç s ndan bu bölüme gönderilen yaz lar titizlik ile de erlendirilmektedir. Bu tür yaz lar mümkün oldu unca k sa ve öz olmal, kaynak kullan ld nda say s 10 u aflmamal d r. 6. Derginin yay n dili Türkçe dir. Yaz larda Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlü ü ve Yaz m K lavuzu temel al nmal d r (http://tdk.org.tr). Anatomik terimlerin Latinceleri kullan lmal d r. Gündelik t p diline yerleflmifl terimler ise okunduklar gibi Türkçe yaz m kurallar na uygun olarak yaz lmal d r. ngilizce veya baflka bir yabanc dildeki flekli ile yaz lan terimler t rnak içinde belirtilmelidir. 7. Yay nlanmas amac yla gönderilen yaz lar Uluslararas T p Dergi Editörleri Komitesi (ICMJE) taraf ndan oluflturulan ve güncellenen, Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunmas Gereken Standartlara (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals Editors) uygun olarak haz rlanm fl olmal d r (www.icmje.org). 8. Editör ve editör yard mc s yay n koflullar na uymayan yaz lar ; düzeltmek üzere yazar na geri gönderme, biçimce düzenleme veya reddetme yetkisine sahiptir. 9. Yaz lar, Times New Roman karakterinde çift sat r aral kl olarak ve 12 punto kullan larak yaz lmal, sayfan n her iki kenar nda 2 cm boflluk b rak lmal d r. Yay n metni IBM uyumlu bilgisayar program nda (Microsoft Windows, en az Word 98) haz rlanm fl olmal d r. Sayfalara bafll k sayfas ndan bafllayarak s rayla numara verilmelidir. Numaralar sayfan n sa alt köflesinde yer almal d r. 10. Makalede kullan lan k saltmalar uluslararas kabul edilen flekilde olmal, ilk kullan ld klar yerde aç k olarak yaz lmal ve parantez içinde k salt lm fl flekli gösterilmelidir. Tüm metin boyunca k salt lm fl flekil kullan lmal d r. Uluslararas kullan - lan k saltmalar için maknasyaz/ kayna na bak n z. 11. Yaz n n bafll k sayfas nda, yaz n n Türkçe bafll, yazarlar n aç k ad ve soyadlar ile çal flt klar klinik, anabilim dal /bilim dal, enstitü ve kuruluflun ad belirtilmelidir. Bafll k sayfas nda yaz flmalar n yap laca kiflinin ad, yaz flma adresi, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaralar yer almal d r. 12. Makalelerde Türkçe ve ngilizce özet haz rlanmas na gerek yoktur. 13. Metin içinde konunun daha anlafl l r olmas na katk sa layacak alt bafll klar kullan lmas uygun olacakt r. 14. Tablolar, flekil, grafik ve resimler metin içindeki s raya göre numaraland r lmal d r. 15. Her tablo ayr bir sayfaya çift aral kl flekilde haz rlanm fl olmal d r. Her bir tabloya k sa bir bafll k verilmelidir. Aç klamalar bafll kta de il, dipnotlarda yap lmal d r. Dipnotlarda standart olmayan tüm k saltmalar aç klanmal d r. Dipnotlar için s ras yla flu semboller kullan lmal d r: (*,,,,,,**,, ). Özgün olmayan flekil, tablo ve resim vs. için mutlaka al nd kaynak gösterilmeli ve gerekiyorsa ilgili yay nevinden ve/veya yazardan izin al nmal d r. Metin içinde her tabloya at fta bulunuldu una emin olunmal d r. 16. fiekiller ve grafikler profesyonel olarak çizilmeli veya foto raflanmal, foto raflar dijital bask kalitesinde olmal d r. fiekiller ve grafiklerin JPEG ya da GIF format nda yüksek çözünürlükte görüntü oluflturacak biçimlerde elektronik dosyalar gönderilmeli ve göndermeden önce bu dosyalar n görüntü kaliteleri bilgisayar ekran nda kontrol edilmelidir. Renkli resim ve flekillerin bas m için karar editör ve editör yard mc s na aittir. 17. Resimler mümkün oldu unca tek bafllar na anlafl labilir olmal d r. E er hasta(lar)n n foto raf kullan lacaksa, yasal olarak hasta(lar)dan veya sorumlu yak n ndan yaz l izin al nmal d r. 18. fiekiller, grafikler ve resimler için alt yaz lar ve dipnotlar çift aral kl olarak ve numaralar ile hangi flekle karfl geldikleri belirtilerek ayr bir sayfada yaz lmal d r. 19. Kaynak Yaz m Henüz yay nlanmam fl veriler ve çal flmalar kaynaklar bölümünde yer almamal d r. Bunlara metin içerisinde kiflisel görüflme, isim(ler), yay nlanmam fl veri, y l fleklinde yer verilmelidir. Kaynak numaralar metinde cümle sonunda parantez içinde belirtilmeli, metin sonunda eser içindeki geçifl s ras na göre numaraland r lmal d r. Dergi isimleri Index Medicus ve Ulakbim/Türk T p Dizini ne göre k salt lmal d r. Kaynaklar n yaz l m afla daki örneklere uygun olmal d r. A-III

5 YAZIM KURALLARI Kaynak bir dergi ise; Yazar(lar) n soyad ad n n baflharf(ler)i (4 ve daha az say da yazar için yazarlar n tümü, 4 ün üzerinde yazar bulunan makaleler için ilk 3 yazar belirtilmeli, Türkçe kaynaklar için ve ark., yabanc kaynaklar için et al. ibaresi kullan lmal - d r). Makalenin bafll. Derginin Index Medicus a uygun k - salt lm fl ismi (http://www.ncbi. nlm.nih.gov/sites/entrez/query.fcgi?db=nlmcatalog) Y l; Cilt: lk ve son sayfa numaras. Örnek: Goldschmidt H, Hegenbart U, Wallmeier M, et al. High-dose therapy with peripheral blood progenitor cell transplantation in multiple myeloma. Ann Oncol 1997; 8: Kaynak bir dergi eki ise; Yazar(lar) n soyad ad n n baflharf(ler)i. Makalenin bafll. Derginin Index Medicus a uygun k salt lm fl ismi (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/query. fcgi?db=nlmcatalog) Y l; Cilt(Suppl): Silk sayfa numaras - Sson sayfa numaras. Örnek: Olofsson SK, Cars O. Optimizing drug exposure to minimize selection of antibiotic resistance. Clin Infect Dis 2007; 45(Suppl): S129-S136. Kaynak bir kitap ise; Yazar(lar) n soyad ad n n baflharf(ler)i. Kitab n Ad. Kaç nc bask oldu u. Bas m yeri: Bas mevi, Bas m Y l. Örnek: Marzulli FN, Maibach HI. Dermatotoxicology. 4 th ed. New York: Hemisphere, Kaynak kitaptan bir bölüm ise; Bölüm yazar(lar) n n soyad ad n n baflharf(ler)i. Bölüm bafll. In: Editör(ler)in soyad ad n n baflharf(ler)i (ed) veya (eds). Kitab n ad. Kaç nc bask oldu u. Bas m yeri: Yay nevi, Bask y l : Bölümün ilk ve son sayfa numaras. Örnek: Heskell CM, Lavey RS, Ramming KP. Stomach. In: Haskell CM (ed). Cancer Treatment. 4 th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1995: Kaynak elektronik olarak yay mlanan bir dergi ise; Yazar(lar) n soyad ad n n baflharf(ler)i (4 ve daha az say da yazar için yazarlar n tümü, 4 ün üzerinde yazar bulunan makaleler için ilk 3 yazar belirtilmeli Türkçe kaynaklar için ve ark., yabanc kaynaklar için et al. ibaresi kullan lmal - d r). Makalenin bafll. Derginin Index Medicus a uygun k - salt lm fl ismi Y l; Cilt: lk ve son sayfa numaras. Elektronik olarak yay mlanma tarihi y l ay ve gün. Örnek: Lemmon GH, Gardner SN. Predicting the sensitivity and specificity of published real-time PCR assays. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2008; 7: 18. Epub 2008 Sep 25. Kaynak bir kongre semineri ise; Örnek: Fisher DE. p53-mediated apoptosis in cancer therapy. In: Perry MC (ed). 33 rd Annual Meeting of American Society of Clinical Oncology Educational Book. Denver, CO, May 17-20, 1997: Kaynak bir kongre bildirisi ise; Örnek: Üner A, Günel N, Akçal Z, çli F. Akci er kanserli hastalarda serum TPS düzeyleri. XII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Nisan 23-26, 1997: P26. veya Örnek: Kasai T, Ohe Y, Heike Y, et al. Immune response in cancer patients induced by recombinant human interleukin- 12. Proc Am Soc Clin Oncol 1997; 16: Kaynak bir tez ise; Örnek: Bar flta. leri evre Hodgkin hastal nda COPP/ABVD ve ABVD kemoterapileri. Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal Uzmanl k Tezi, Ankara, Kaynak bir web sitesi ise; Web sitesinin ad. Eriflim tarihi. Available from: Web sitesinin adresi. Örnek: World Health Organization (WHO). Eriflim tarihi: 9 Temmuz Available from: 20. Kaynak Gösterme Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi 21. Telif Haklar Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi Yaz m Kurallar n n telif haklar Bilimsel T p Yay nevi ne ait olup tüm haklar sakl d r. Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi nde yay mlanan yaz lar, resim, flekil, grafik ve tablolar Bilimsel T p Yay nevi nin yaz - l izni olmadan k smen veya tamamen ço alt lamaz, belli bir sistemde arflivlenemez, reklam ya da tan t m amaçl materyallerde kullan lamaz. Bilimsel makalelerde kaynak gösterilmek flart ile al nt yap labilir. Dergide yay nlanan reklamlar n içeri inden ilgili firmalar sorumludur. Yay mlanan yaz lar n bilimsel ve hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Yaz lardaki düflünce ve öneriler ile kaynaklar n do rulu u tümüyle yazarlar n sorumlulu undad r. Yay mlanmak üzere kabul edilen yaz lar n her türlü yay n hakk Bilimsel T p Yay nevi ne aittir. 22 Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. 23. letiflim Prof. Dr. Mustafa BENEKL Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dal, Beflevler-Ankara Telefon : e-posta : A-IV

6 Ç NDEK LER Oral Floropirimidinler ve Kanser Tedavisindeki Yeri-I Klinik Kullan ma Giren Oral Floropirimidinler Prof. Dr. Mustafa ALTINBAfi, Uzm. Dr. Dilflen ÇOLAK 1-3 Oral Floropirimidinler: Etki Mekanizmalar Doç. Dr. Perran Fulden YUMUK 5-9 Kapesitabin: Kolorektal Kanserlerde Kullan m Uzm. Dr. Ahmet B L C, Doç. Dr. Mahmut GÜMÜfi Kapesitabin: Meme Kanserinde Kullan m Prof. Dr. Orhan TÜRKEN Kapesitabin: Meme ve Kolorektal Kanserler D fl nda Kullan m Doç. Dr. Özlem ER, Uzm. Dr. Halit KARACA Oral Floropirimidinlerin Yan Etkileri Prof. Dr. Abdurrahman IfiIKDO AN C LT 10 SAYI 1 YIL 2010 / ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR A-V

7 KONUK ED TÖRDEN Urasilin florine edilmiş analoğu olan 5-florourasil (5-FU), ilk olarak 1957 yılında antikanser ilaç olarak sentez edilmiştir. Uzun yıllardır çeşitli kanser türlerinde başarı ile kullanılan 5-FU, intravenöz formdan oral forma geliştirilerek hastaların evde tedavilerine devam edebilmeleri hedeflenmiştir. İlk oral çalışmalar 1967 yılında 5-florodeoksiüridin (FUDR) ile başlatılmıştır. Sonraki yıllarda Japonya da kombinasyon içinde ftorafur adjuvan çalışmaları yapılmıştır. İlk önce 1978 yılında UFT (tegafur + urasil) geliştirilerek metastatik kolorektal kanserlerde Japonya da kullanıma sunulmuştur lı yıllarda 5-FU ve floksüridin neoadjuvan çalışmalarda sınanmıştır. Sonra kapesitabin 1998 yılında Food and Drug Administration (FDA) onayıyla antrasiklin ve taksan rezistan meme kanserinde kurtarma tedavisi için onay almıştır. Kapesitabin mütakiben metastatik kolorektal kanserde de FDA onayı almıştır. Japonya da 2007 yılı itibariyle mide kanserinde adjuvan S-1 onay almıştır. Günümüzde oral floropirimidinler diğer sitosatiklerle kombine olarak (irinotekan, oksaliplatin, dosetaksel, paklitaksel, gemsitabin gibi) antitümör etkinlikte önemli başarı sağlamaktadır. Gelecekte oral floropirimidinler epitelyal büyüme faktörü reseptörü ile vasküler epitelyal büyüme faktörü reseptör inhibitörleri ve tirozin kinaz sinyal engelleyiciler ile kombine edilerek tümöre karşı savaşta yeni bir merhale kat edecektir. Okuyucuya sunduğumuz bu sayıda ilk olarak klinik kullanımda olan oral floropirimidinleri değerlendirdik. Dr. Yumuk bizlere oral floropirimidinlerin etki mekanizmasını açıklamaktadır. Dr. Gümüş ve arkadaşları kolorektal kanserlerde, Dr. Türken meme kanserinde, Dr. Er ve arkadaşları diğer kanserlerde kapesitabinin etkinliğini sunmuştur. Dr. Işıkdoğan oral floropirimidinlerin genel yan etkilerini ayrıntılı olarak sunmuştur. İkinci sayıda Dr. Kavgacı ve arkadaşları kolorektal kanserlerde, Dr. Abalı ve arkadaşları meme kanserinde ve Dr. Karaoğlu diğer kanserlerde UFT nin etkinliğini bizlere sunacaktır. Dr. Özkan ve arkadaşları S-1 in kanser tedavisindeki yerini anlatacaktır. Oral floropirimidinleri topyekün değerlendirdiğimiz bu sayıların okuyucu için yararlı olmasını umuyoruz. Katkılarından dolayı bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka sayılarda buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılar sunuyorum. Prof. Dr. Mustafa ALTINBAŞ SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, ANKARA A-VI

9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi

9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi 13-17 Nisan 2010 Yeditepe Üniversitesi, stanbul, Türkiye Molekülden Topluma Beyin Bilimi / Brain Science: From Molecule to Society A-I 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports www.cocukenfeksiyon.org ISSN 1307-1068 Çocuk Enfeksiyon Dergisi / Journal of Pediatric Infection Cilt / Vol.: 4 Say / Issue: 1 Mart / March 2010 Sayfa / Page: 1-47 Editör / Editor Mustafa Hac mustafao

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 24, SAYI: 3, EYLÜL 2008 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik Editörü

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

KL M K Bülteni. Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001. yazýsýnýn bir yerinde sšzÿ bilim ve

KL M K Bülteni. Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001. yazýsýnýn bir yerinde sšzÿ bilim ve KL M K Bülteni Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001 SANAT BUNUN NERESÜNDE? Prof. Dr. O. Þadi Yenen Merhaba, Fikirlerin deneyden daha šnemli

Detaylı

YAZARLARA BİLGİLER. Etik Sorumluluk

YAZARLARA BİLGİLER. Etik Sorumluluk YAZARLARA BİLGİLER Beslenme ve Diyet Dergisi, Türkiye Diyetisyenler Derneği nin yayın organıdır ve Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda 3 kez yayınlanır. Dergi, Beslenme ve Diyetetik alanındaki orijinal

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Lisans ve MBA Programlar çin

Lisans ve MBA Programlar çin I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Lisans ve MBA Programlar çin flletmelerde YÖNET M ve ORGAN ZASYON Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 4.

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 2011 ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt.

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

Selection of Electronic Information Resources

Selection of Electronic Information Resources Elektronik Bilgi Kaynaklar n n Seçimi Selection of Electronic Information Resources Umut AL* ve P nar AL** Öz Y llar boyu kütüphane kullan c lar gereksinim duyduklar bilgiyi sa lamakta sadece bas l ortamdan

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z.

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z. EN FAZLA BİLDİRİ GÖNDEREN İLK ON MERKEZ 60 50 53 40 43 30 21 19 18 16 15 10 14 13 0 Prof. Dr.. Halil BAHÇEC O LU Sorular m z Yan tlad Sayfa 2 Gastro- ntestinal Sistem ve Probiyotik-Prebiyotik Synbiyotik

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI*

TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI* Kriz Dergisi 13 (3): 15-26 TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI* Ö. Uçan** ÖZET Türkiye de yap lm fl, intihar konu alan çal flmalar n de erlendirilmesini içeren bu

Detaylı

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T S AY I : 1 1 M a r t 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T H. Kerem BOZY T Bas n Halkla

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi*

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi* Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi* Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing

Detaylı