YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR Tepki yasasý çözüm deðil MÝT YÖNETÝCÝLERÝNÝN KCK SORUÞTURMASI KAPSAMINDA ÝFADE VERMEYE ÇAÐRILMASIYLA BAÞLAYAN KRÝZÝ ÇÖZME GEREKÇESÝYLE GÜNDEME GETÝRÝLEN DÜZENLEME ELEÞTÝRÝLÝYOR. ÝFRATTAN TEFRÝTE KAYILMAMALI u Prof. Dr. Se dat La çi ner: Ýf rat la tef rit a ra sýn da do la þýl ma ma sý lâ zým. Kýz gýn lýk la, an lýk duy gu lar la ya sa ya pýl maz. Ge çi ci bir kriz den ha re ket le tep ki sel bir ya sa de ði þik li ði yapýl ma sý ha lin de, ya rýn baþ ka bir kriz çý kar, yap tý ðý nýz de ði þik lik si zin a ley hi ni ze dö ne bi lir. Dört dört lük, sa ðý ný so lu nu i yi dü þü ne rek, u zun va de li, so ðuk kan lý þe kil de kap sam lý bir ya sa ya pý mý na; hat tâ bir de ðil, bir çok ya sa çýkarýlmasýna ih ti yaç var. DARBE HESAPLAÞMASI ZARAR GÖRÜR u Hu kuk çu lar Bir li ði Vak fý Baþ ka ný Si nan Ký lýç ka ya: Ya pýl mak is te nen dü zen le me MÝT gö rev li le ri i çin ko ru ma an la mý na ge lir. Bu i þe as ker ler de da hil e di lir se darbelerle hesaplaþma süreci bundan zarar görür. u Es ki Ba kan Fik ri Sað lar: Ki þi ye ö zel ya sa lar çý ka rý lýr sa o za man bun la rýn hep si nin so rum lu su ko nu mu na ge len Baþ ba kan, hu ku kun da tek yet ki li si ha li ne ge lir, hu kuk dev le ti ol mak tan çýkarýz. n8 de TÜSÝAD BAÞKANI BOYNER: Arýnma heyecaný kaygýya dönüþtü u TÜ SÝ AD Baþ ka ný Ü mit Boy ner, dev let i çin de ki çe te ler den a rýn ma ça ba la rý nýn baþ lan gýç ta top lum da bir he ye can o luþ tur du ðu nu be lir te rek, ge çen sü re i çin de ya þa nan larýn, top lum da Bu a rýn ma sü re ci ev ren sel hu kuk ku ral la rý i çin de mi ger çek le þi yor? en di þe si ne yol aç tý ðý ný kay det ti. TÜ SÝ AD o la rak ka yýt sýz þart sýz se çil miþ hü kü me tin ve par la men to nun si ya set ü ret me hak kýn dan ya na ol duk la rý ný vur gu la yan Boy ner, hu kuk dev le ti a çý sýn dan de ðer len di ril di ðin de MÝT ve ya di ðer dev let gö rev li le ri i çin ka nun çý kar ma nýn du rum sal bir yön tem ol du ðu nu söy le di. n9 da Sistem dikiþ tutmuyor nkâ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ÜN YA ZI SI SAY FA 3 TE Fransa baþörtüsü yasaðýný geniþletiyor Ha be ri say fa 7 de Militan laiklik tehlikeli u Ýn gil te re'nin Müslüman Dev let Ba ka ný Sa ye e da War si, Av ru pa nýn mi li tan la ik lik dal ga sý nýn teh di di al týn da ol du ðu nu be lir te rek, di nin ka mu sal a lan da da ha çok rol oy na ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Say fa 7 de ABD den kalkan teþekkürü u7 DÝYARBAKIR'DA Ka fa tas la rý 34 e çýk tý u Di yar ba kýr da ki ta ri hî Ýç ka le de in san ke mik le ri nin bu lun du ðu böl ge de ki ka zý lar da 5 ka fa ta sý da ha bu lun du. Böylece þu a na ka dar bu lu nan ka fa ta sý sa yý sý 34 e yük sel di. n9 da MEMURLAR: U nu tul duk mu? u DES Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, Mil let ve ki li ma aþ la rý ný, be del li as ker li ði, þi ke o la yý ný dü zen le yen ta sa rý yý ve da ha bir çok dü zen le me yi bir kaç haf ta i çe ri sin de ya sa laþ tý ran Mec lis, me mur la rýn me rak la ve ü mit le bek le di ði top lu söz leþ me ya sa sý ný ne za man ka nun laþ tý ra cak? di ye sor du. n8 de Umut Yavuz Tiflis'teki tepeye de çýktý. Þeyh San an tepesinde Risale-i Nur sesleri ubun dan 100 kü sur se ne ön ce týp ký Be di üz za man ýn yap tý ðý gi bi biz de Tif lis'te ki Þeyh San'an Te pe sine çý kýp, o nun âlem-i Ýs lâm hak kýn da ki müj de le ri ni yad e derek, o nur lu se se 100 yýl son ra sýn dan ku lak ka bart týk n15 te Fenerbahçe taraftarlarý Silivri deki mahkeme önünde kulüp baþkaný Aziz Yýldýrým'a destek eylemi yaptý. FOTOÐRAF: AA ÞÝKE DÂVÂSI BAÞLADI 23'Ü TUTUKLU 93 SANIK VAR u Fut bol da þi ke id di a la rý na i liþ kin Fe ner bah çe Spor Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 23 ü tu tuk lu 93 sa nýk hak kýn daa çý lan dâ vâ nýn ilk du ruþ ma sý na dün baþ lan dý. YÜZ YÜZE GÖRÜÞECEÐÝZ u Du ruþ ma da ve ri len a ra da dâ vâ yý iz le yen ba sýn men sup la rý nýn ya ký ný na ge len FB Baþ ka ný Yýl dý rým, þi ke hak kýn da TV ler de ko nu þan lar la yüz yü ze gö rü þe cek le ri ni söy le di. n14 TE ISSN BAKAN ÇAÐLAYAN: Ýh ra cat tan mut lu, it hâ lat tan ra hat sý zýz ue ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan, Ýh ra ca tý mýz re kor kýr dý ðý i çin ne ka dar mut luy sak, it ha lâ tý mý zýn kýr dý ðý re kor dan da o ka dar ra hat sý zýz ve bu ko nu da çok cid dî ve so mut ça lýþ ma lar ya pý yo ruz de di. n10 da

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T Siz iman edip þükrederseniz Al lah size niçin azap etsin? Al lah þükredenleri ödül lendiren ve herþeyi bilendir. Nisa Sû re si: 147 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Ey Âdemoðlu, Rabbine itaat et ki, sana akýl lý denilsin. Ona isyan etme ki, sana câhil denmesin. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 39 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ri sâ le le rin fýt rî li ði ne i li þil me me li! Fýt rî bir su ret te bu Lem a (25. Lem a) ta hat tur et ti ðin den, al týn cý mer te be - de i ki de vâ ya zýl mýþ. Fýt rî li ði ne i liþ - me mek i çin öy le ce bý rak týk; bel ki bir sýr var dýr di ye de ðiþ tir me dik. AL TIN CI DE VÂ Ey e lem den te þek kî e den has ta! Sen den so ru - yo rum: Geç miþ öm rü nü dü þün ve o ö mür de geç miþ lez zet li sa fâ gün le ri ve be lâ ve e lem li va kit le ri ni ta hat tur et. Her hal de ya oh, ya ah di ye cek sin. Ya ni, ya El ham dü lil lâh, þü kür, ve ya hut Vâ has re tâ, vâ e se fâ! kal bin ve li sa nýn di ye cek. Dik kat et, sa na Oh, el ham dü lil lâh, þü kür de di ren, se nin ba þýn dan geç miþ e lem ler, mu si bet le rin dü þün me si, bir mâ ne vî lez ze ti de þi yor ki, se nin kal bin þük re der. Çün kü e le min ze vâ li lez zet tir. O e lem ler, o mu si bet ler, ze vâ liy le ruh ta bir lez zet ir si yet bý rak mýþ ki, dü þün mek le de þil se, ruh tan bir lez zet a ký yor, þü kür ler ta kat tur e di yor. Sa na Vâ e se fâ, vâ has re tâ! de dir ten, es ki za man da ge çir di ðin lez zet li ve sa fâ lý o hal ler dir ki, ze val le riy le se nin ru hun da da i mî bir e lem ir si yet bý ra kýp, ne va kit dü þün sen o e lem yi ne de þi li yor, e sef ve has ret a ký tý yor. Ma dem bir gün lük gayr-ý meþ ru lez zet ba zen bir se ne mâ ne vî e lem çek ti ri yor. Ve mu vak kat bir gün lük has ta lýk la ge len e lem, çok gün ler mâ ne vî lez zet, se vap la be ra ber, ze vâ lin de ki ha lâs ve kur tul mak tan ge len mâ ne vî lez zet var dýr. Se nin ba þýn da ki þim di lik bu mu vak kat has ta lý ðýn ne ti ce si ve iç yü zün de ki se va bý dü þün. Bu da ge çer, yâ Hû de, þek vâ ye rin de þük ret. AL TIN CI DE VÂ (Ha þi ye) Ey dün ya zev ki ni dü þü nüp has ta lýk tan ýz tý rap çe ken kar de þim! Bu dün ya e ðer da i mî ol say dý ve yo lu muz da ö lüm ol ma say dý ve fi rak ve ze vâ lin rüz gâr la rý es me sey di ve mu si bet li, fýr tý na lý is tik bal de mâ ne vî kýþ mev sim le ri ol ma say dý, ben de se nin le be ra ber se nin ha li ne a cý ya cak tým. Fa kat ma dem dün ya bir gün bi ze Hay di, dý þa rý di ye cek, fer ya dý mýz dan ku la ðý ný ka pa ya cak. O bi zi dý þa rý kov ma dan, biz bu has ta lýk lar i ka za týy la þim di den o nun aþ kýn dan vaz geç me li yiz. O bi zi terk et me den, kal ben o nu ter ke ça lýþ ma lý yýz. E vet, has ta lýk bu mâ nâ yý bi ze ih tar e dip der ki: Se nin vü cu dun taþ tan, de mir den de ðil dir. Bel ki da i ma ay rýl ma ya mü sa it muh te lif mad de ler den ter kip e dil miþ tir. Gu ru ru bý rak, ac zi ni an la. Mâ li ki ni ta ný, va zi fe ni bil, dün ya ya ni çin gel di ði ni öð ren. Kal bin ku la ðý na giz li ih tar e di yor. Hem ma dem dün ya nýn zev ki, lez ze ti de vam et mi yor. Hu su san meþ ru ol maz sa, hem de vam sýz, hem e lem li, hem gü nah lý o lu yor. O zev ki kay bet ti ðin den has ta lýk ba ha ne siy le að la ma; bi lâ kis has ta lýk ta ki mâ ne vî i ba det ve uh re vî se vap ci he ti ni dü þün, zevk al ma ya ça lýþ. HA ÞÝ YE: Fýt rî bir su ret te bu Lem a ta hat tur et ti ðin den, al týn cý mer te be de i ki de vâ ya zýl mýþ. Fýt rî li ði ne i liþ me mek i çin öy le ce bý rak týk; bel ki bir sýr var dýr di ye de ðiþ tir me dik. YE DÝN CÝ DE VÂ Ey sýh ha ti nin lez ze ti ni kay be den has ta! Se nin has ta lý ðýn sýh hat te ki ni met-i Ý lâ hi ye nin lez ze ti ni ka çýr mý yor, bi lâ kis tat tý rý yor, zi ya de leþ ti ri yor. Çün kü bir þey de vam et se te si ri ni kay be der. Hat tâ ehl-i ha ki kat müt te fi kan di yor lar ki: Her þey zýd dýy la bi li nir. Me se lâ, ka ran lýk ol maz sa ý þýk bi lin mez, lez zet siz ka lýr. So ðuk ol maz sa ha ra ret an la þýl maz, zevk siz ka lýr. Aç lýk ol maz sa ye mek lez zet ver mez. Mi de ha ra re ti ol maz sa, su iç me si zevk ver mez. Ýl let ol maz sa â fi yet zevk siz dir. Ma raz ol maz sa sýh hat lez zet siz dir. Ma dem Fâ týr-ý Ha kîm in sa na her çe þit ih sa ný ný ih sas et mek ve her bir ne vi ni me ti ni tat týr mak ve in sa ný da i ma þük re sevk et mek is te di ði ni, þu kâ i nat ta çe þit çe þit, had siz en vâ-ý ni me ti ta da cak, ta ný ya cak de re ce de, ga yet çok ci ha zat la in sa ný teç hiz et me si gös te ri yor ki, el bet te sýh hat ve â fi ye ti ver di ði gi bi, has ta lýk la rý, il let le ri, dert le ri de ve re cek tir. Sen den so ru yo rum: Bu has ta lýk se nin ba þýn da ve ya e lin de ve ya mi den de ol ma say dý, sen ba þýn, e lin, mi de nin sýh ha tin de ki lez zet li, zevk li ni met-i Ý lâ hi ye yi his se dip þük re der miy din? El bet te þü kür de ðil, bel ki dü þün me ye cek tin; þu ur suz, o sýh ha ti gaf le te, bel ki se fa he te sarf e der din. Lem a lar, 25. Lem a, s. 209 LÜ GAT ÇE ta hat tur: Ak la gel mek, ha týr la mak. fýt rî: Do ðuþ tan, ya ra tý lýþ tan, fýt ra ta â it ve ya ra tý lýþ la il gi li. vâ has re tâ: Ey vah, has ret ol sun. ir si yet: As lýn dan ge len ben zer lik, so ya çek me. Kur ân dan ge len Ri sa le-i Nur s a d e l e þ t i r i l e m e z ah met de mir dog ma il.com ü yük bir kýs mý Türk çe, bir kýs mý B A rap ça ve az bir kýs mý da Fars ça o la rak Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri ta ra fýn dan te lif e di len Ri sa le-i Nur, doð ru dan doð ru ya Kur ân ýn ma lý dýr. Kur ân dan as rý mý za sü zül müþ kud sî ha ki kat ler dir. Kur ân-ý Ke rim in ci han þü mul bah çe sin den de ri len bir gül de me ti dir. 1 Ve Rah me ten Lil â le min o lan E fen di mi zin (asm) gü nü mü ze ak se den bir cil ve si dir. 2 Ri sa le-i Nur, ta rî kat de ðil ha ki kat týr. Â yât- Kur â ni ye den te reþ þuh e den bir nur dur. Ne þar kýn u lû mun dan ve ne de gar býn fü nu nun dan a lýn mýþ de ðil. Kur ân-ý Mu ci zü l-be yan ýn bu za ma na mah sus bir i caz-ý mâ ne vî si dir. 3 Hem, Kur ân dan ge len o Söz ler ve o Nur lar, yal nýz ak lî me sa il-i il mi ye de ðil; bel ki kal bî, ru hî, hâ lî me sa il-i i ma ni ye dir ve pek yük sek ve kýy met tar ma a rif-i Ý lâ hi ye hük mün de dir ler. 4 di yen Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Kur ân Ri sa le-i Nur un Türk çe ol ma sý ný tah sin e der. Ri sa le-i Nur u ef ra dý i çin de hu su si bir il ti fa ta dâ hil e dip, li san-ý Kur ân o lan A ra bî ol ma ya rak, Türk çe ol ma sý ný tak dir e di yor. 5 i fa de le riy le de Ri sa le-i Nur un kud si ye ti ni ve ö ne mi ni ve kay na ðý ný be lir te rek, Ri sa le-i Nur un se me re-i va hiy, ya ni Kur ân ýn ma ne vi bir mu ci ze si ol du ðu nu or ta ya koy mak ta dýr. Za man za man gün de me ge len Ri sa le-i Nur un sa de leþ ti ril me si me se le si ma a le sef yi ne gün de me gel di ve ba zý ri sa le ler ma a le sef sa de leþ ti ril di. Bü tün bun la rýn Ri sa le-i Nur u an la ma ma ba ha ne si o la rak su nul ma sý da ü zü cü dür. Ne ka dar i yi ni yet o lur sa ol sun, böy le bir te þeb büs biz ce Ri sa le-i Nur u tah rif tir. Ve þer he sa bý na ge çer. Ri sa le-i Nur a per de o lur, ruh-u as lî yi ren ci de e der, bo zar. Bu hu sus ta ga ze te miz Ye ni As ya yo luy la ve ri len ce vap lar ve se vi ye li ya zý lar biz ce tat min e di ci dir ve al mak is te ye ne en gü zel me saj lar dýr. Ay rý ca hem Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü nün, hem de Köp rü Der gi si nin (Ba har 2008) ya zý la rý da bi rer bel ge hü vi ye tin de dir. Kur ân ýn bir ne vi tef si ri o lan Söz ler de ki hü ner ve za ra fet ve me zi yet kim se nin de ðil; bel ki mun ta zam, gü zel ha ka ik-ý Kur â ni ye nin mü ba rek ka met le ri ne ya ký þa cak mev zun, mun ta zam üs lûp li bas la rý, kim se nin ih ti yar ve þu u ruy la bi çil mez ve ke sil mez. Bel ki on la rýn vü cu du dur ki, öy le is ter; ve bir dest-i gay bi dir ki, o ka me te gö re ke ser, bi çer, giy di rir. Biz i se, i çin de bir ter cü man, bir hiz met kâ rýz. 6 di yen Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Ma lum ol sun ki, ba na de ni li yor: Ýn san lar di yor lar mýþ ki; o nun e ser le ri nin çok yer le ri ni an la ya mý yo ruz. Böy le ka lýr sa, bu e ser le rin za yi ol ma sýn dan kor ku lur. Ben de de rim: Her þe yin a nah ta rý e lin de o lan Ce nab-ý Hak kýn iz niy le in þa al lah za yi ol ma ya cak lar dýr. Ve bir za man ge le cek din dar mü te fek kir ler on la rý an la ya cak lar dýr. Çün kü bu ri sa le ler de ki ek ser me se le le ri nef si me tec rü be et tim. Fur kan-ý Hâ kim in ba na i ta et miþ ol du ðu i laç lar dýr. Bu nun la be ra ber müm kün dür ki, sa ir in san lar, be nim bi ta ma mi ha an la dý ðým gi bi an la ma sýn lar. Hem de ben sü nu hat-ý kal bi yem de, i za hat i çin ta sar ruf yap mý yo rum ki, tah ri rin den ge len acz ve tað yi rin den ge len havf do la yý sýy la An cak kal bi me doð du ðu gi bi ya zý yo rum. 7 söz le riy le Ri sa le-i Nur un sa de leþ me si ne i zin ol ma dý ðý ný a çýk ça be lirt miþ tir. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin ve Ri sa lei Nur un mes lek ve meþ re bi ne har fi yen u yan ve ta kip çi si o lan nur ta le be le ri bu kud si mi ra sa çok bü yük ih ti mam gös ter miþ ler dir. Bu nok ta da mer hum Zü be yir Gün dü zalp a ða bey þun la rý söy le miþ tir: Üs ta dý mý zýn ha ri ku la de üs lub ve be la ða tý ný ve ha ki kat le ri i fa de sa de din de is ti mal et ti ði lü gat la rý ay nen mu ha fa za et mek le he pi miz mü kel lef bu lun mak ta yýz. 8 Bu i ti bar la, bil has sa bu ko nu da baþ ta Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri ve ta le be le ri nin be yan la rý i le bir lik te uz man ve bi lir ki þi hü vi ye ti ne sa hip de ðer li i lim a dam la rý nýn gö rüþ le ri biz ce her ke si bað la ma lý dýr. Bu hu sus ta der le - di ði miz kýy met li gö rüþ, dü þün ce ve tes bit le ri pay laþ mak is ti yo rum. Me se lâ, Üs tad Be di üz za man ýn ta le be le rin den muh te rem Ab dul ka dir Ba dýl lý a ða be yin bu ko nu da ki gö rü þü þu dur: Kur ânî o lan o mü ba rek i fa de ler ve me la i ke mi sal can lý, ha ki kat li, her ta ra fý þu ur lu ve çok in ce ve naz dar, mâ niîdar la fýz la rý kay bol du ðu gi bi; sa de leþ ti re rek o nun ye ri ne i ka me et ti ril mek is te nen þey ler i se, de ri si so yul muþ mey ve ler mi sa li nur lu mâ nâ la rýn dan mü cer red, do nuk, bo zuk, nur suz, ruh suz a di bon cuk lar ne vin den þey ler el de ka lýr. 9 E ði tim ci ve a raþ týr ma cý ya zar Meh met A li Ka ya i se þu gö rüþ le ri pay laþ mak ta dýr: Kur ân ýn di li din di li dir. Her il min bir di li var dýr. O dil bi lin me se o il min i fa de et ti ði yük sek mânâ lar an la þýl maz. Ma te ma ti ðin, hu ku kun, týb býn, bi yo lo ji nin, as tro no mi nin, sos yo lo ji nin, fel se fe nin vel ha sýl her il min ken di ne has bir di li var dýr. Ý lim a dam la rý nýn ki tap la rý nýn zor an la þýl ma sý bun dan dýr. Ýn san la rýn ge nel lik le zor lan ma dan an la dý ðý dil, hi kâ ye ve ma sal di li dir. Ý lim i se hi kâ ye ve ma sal de ðil dir ki, her kes zor lan ma dan an la sýn. Bir þe yi ger çek ten öð ren mek is te yen o nu öð ren mek i çin ça ba gös ter me li dir. Ri sa le-i Nur Kur ân di li ni mu ha fa za et ti ðin den, sa de leþ ti ril me siy le bu kud si dil kay bo lur. Þu nu i yi ce bi lin me si ge re kir ki, Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri ha yat tay ken bu ne vi sa de leþ tir me te þeb büs le ri ne mü sa a de et me miþ tir. 10 Ri sa le-i Nur un dil ö zel lik le ri hak kýn da ki tap ya zan muh te rem Prof. Dr. Ser vet Ar ma ðan Bey bu ko nu da þun la rý söy le mek te dir: As la ve kat â Ri sa le-i Nur un di li de ðiþ ti ril me me li dir. Ri sa le-i Nur un þer hi ya pý la bi lir. Bu nu Üs ta dýn ken di si de be lirt mek te dir. A ma Ri sa le-i Nur un met ni, e sas o ri ji nal di li de ðiþ ti ril me me li dir. Ri sa le-i Nur ka ti su ret te Ýs lâmî kül tü rü, Kur ân ýn mâ nâ ve muh te va sý ný, Ýs lâ mî ha ki kat le ri or ta ya ko yan ko lay ca cerh e dil me si ka bil ol ma yan bir me tin ha lin de dir. Sa kýn sa kýn Ri sa le-i Nur un di li de ðiþ ti ril me sin, ter si ne o ri ji nal me tin ha lin de mu ha fa za e dil me li dir. Üs tad Be di üz za man ha yat ta i ken sa de leþ tir me gi ri þim le ri ne mü sa a de et me miþ tir. Me tin i çin de ge çen A rap ça ve Fars ça ke li me le rin Türk çe kar þý lýk la rý nýn ve ril miþ ol ma sý ve ay rý ca tem si li hi kâ ye cik ler le en zor me se le le rin da hi an la þý lýr ký lýn mýþ ol ma sý o ku yu cu ya is ti fa de nok ta sýn dan bü yük im kân lar sun mak ta dýr. Bu gün yüz bin ler ce in sa nýn ri sa le le ri o ku ya rak on dan is ti fa de e di yor ol ma sý, Ri sa le-i Nu run di li an la þýl mý yor, sa de leþ ti ril me li id di a sý ný fi i len çü rüt mek te dir. 11 De ðer li Ya zar Yu suf Kap lan ýn gö rüþ le ri i se þu me yan da: Me de ni yet di li nin ku ru la bil me si i çin ke sin lik le Be di üz za man bi rin cil kay nak. Be di üz za ma nýn e ser le rin de, di lin de müt hiþ bir þi ir sel lik var. Be di üz za man hem dü þün ce di li nin muh kem li ði a çý sýn dan, hem de gre ma tik zen gin li ði a çý sýn dan çok ö nem li bir kay nak. Be di üz za man ýn i man ha ki kat le ri ta sav vu ru nun, bi ze bi ri dil den, i kin ci si de üst dil den o lu þan i ki di le da ya lý dört ça ðýn ka zý sý ný ya pa rak as lýn da ya þa dý ðý mýz me de ni yet buh ra ný nýn na sýl an lam lan dý rý lýp a þý la bi le ce ði ne i liþ kin hâ lâ fark e dil me yen bir u sul, bir üst dil sun muþ tur. Bu üst dil pro je si sa de ce Be di üz za man da gö rül mek te dir. A nah tar Be di üz za man da dýr. 12 E de bi yat çý-ro man cý ve e ði tim ci ya zar Ýs lâm Ya þar Bey i se þu gö rüþ le ri sun mak ta dýr: Sa id Nur sî, muh te va i ti ba rýy la bü tün in san lý ða hi tab e den Ri sa le-i Nur la rý, Türk çe nin a sýr lar ca ko nu þu la rak zen gin le þip ol gun laþ mýþ en sað lam þek liy le yaz dý ðý i çin o li sa na da nur lar la bir lik te a sýr lar ca ya þa ya rak dün ya dil le ri nin a ra sý na gir me þan sý ka zan dýr dý. Bu nun la da kal ma dý, Bi rin ci Þu a ad lý e se rin de, Ýb ra him Sû re si nin 4. â ye tin den al dý ðý i þa ret le Kur ân-ý Ke rim in, Ri sa le-i Nu run Türk çe ol ma sý ný tah sin et ti ði ni an la ta rak Türk çe ye bir ne vi kud si yet ka zan dýr dý ðý ný i ma et miþ tir. 13 Ta rih çi- a raþ týr ma cý ya zar M. La tif Sa li hoð lu i se ö zet le þu gö rüþ te: Ri sa le-i Nur un li sa ný, la fýz dan zi ya de ma na ya ba kar, mâ nâ ya e hem mi yet ve rir. Bu i ti bar la da, Ri sa le-i Nur un li sa ný ye te rin ce a rý dýr, du ru dur, sa de dir, ber rak týr, sa rih tir, fa sih tir. Nu run li sa ný, þerh, tan zim ve i zah ruh sa tý nýn ö te sin de zer re ce do ku nul ma ya cak ka dar a çýk ve an la þý lýr bir sa de lik arz et mek te dir. 14 E dip, þa ir ve dü þün ce a da mý Se za i Ka ra koç da þu tes bit le ri yap mýþ týr: Ri sa le-i Nur un son de re ce et ki li bir se si ve üs lu bu var dýr. Bir ba ký ma, Ri sa le-i Nur, tek ba þý na bir Ýs lam kül tü rü kül li ya tý dýr. O nun, A na do lu da o ku ma mýþ in san dan ay dýn in sa na ka dar bü yük bir küt le yi ye ni den Ýs lâm kül tü rü ve i nan cýy la e ðit ti ði ni, a de ta A na do lu da ye ni bir kül tür a ký mý do ður du ðu nu ve bir kül tür sa va þý na gir di ði ni gör me mek müm kün de ðil dir. 15 Mü te fek kir Ce mil Me riç i se þu gö rüþ ve tes bit ler de bu lun muþ tur: Be di üz za man Sa id Nur sî nin e ser le ri ni an cak Sa id Nur sî ka bi li ye tin de ve Ýs lâmî ke li me ha zi ne si ni o nun ka dar i yi bi len bi ri si ni ha yet te vil ve tef si re kal ký þa bi lir. Bu nu da ne ka dar ya pa bi le ce ði, yap týk tan son ra bel li o lur. Ri sa le-i Nur un ke li me le ri ü ze rin de oy na mak kim se nin hak ký da de ðil dir, had di de de ðil dir. 16 Prof. Dr. Þe rif Mar din i se: 19. Yüz yý lýn e lek trik ve ter mo di na mi ði i le il gi li ko nuþ ma tar zý, ya ni kav ram laþ týr ma tar zý, Ri sa le-i Nur un di li ne gir miþ tir. Sa id Nur sî, di na mizm i fa de e den bir dil kul lan mýþ týr. 17 tes bi ti ni yap mýþ týr. Ya zar Ab dul ha lim Taþ pý nar ýn gö rü þü de þu þe kil de: Ben Re sul-i Ek rem in (asm) der siy le ve Kur ân-ý Hâ ki min ta li miy le an la dým ki, di yen Be di üz za man mâ nen der sin den ve ta li min den geç ti ði kay nak la rý a çýk ça be lirt mek te dir. De mek ki Ri sa le-i Nur Kur â nî ve ne be vî ter mi no lo ji yi kul lan mýþ týr. Ri sa le-i Nur di li nin o mur ga sý ný Kur â na ve sün ne te a it ke li me, kav ram ve te rim ler o luþ tur mak ta dýr. Do la yý sýy la sa de leþ tir me an la mýn da met nin as lý na ya pý la cak bir mü da ha le o nu bo zar. O nu o ol mak tan çý ka rýr. Baþ ka bir þey ya par. O þe ye ar týk Ri sa le-i Nur de mek müm kün ol maz. O de rin lik, o ha lâ vet, o te sir, o ruh ka çar, kay bo lur. Ge ri ye ku ru, ya van, ruh suz, zevk siz ke li me ler yý ðý ný ka lýr. 18 E ði tim ci Ya zar A li Sa rý ka ya nýn gö rüþ le ri de þöy le: Bir sö zün et ki si sa de ce an la þýl ma sý i le sý nýr lý de ðil dir. Bir sö zün gü zel li ði, et ki li ol ma sý dört kay na ða da yan mak ta dýr: Kim söy le miþ? Ki me söy le miþ? Han gi mak sat i çin söy le miþ? Han gi ma kam da söy le miþ? Ri sa le-i Nur un gö nül ler ü ze rin de ki et ki si dik ka te a lýn dý ðýn da bu ö zel lik le rin göz ar dý e dil me me si ge re kir. Sa de leþ tir me a dý al týn da ya pý la cak o lan an cak cid di de ði þik lik o lur ki, bu nun a dý sa de leþ tir me de ðil, fi kir hýr sýz lý ðý ya pa rak bir ye ni te lif or ta ya koy ma ya ça lýþ mak o lur. Fi kir hay si ye ti ta þý yan lar bu nu ya pa maz lar. 19 Bü tün bu gö rüþ ve dü þün ce ler ý þý ðýn da Ri sa le-i Nur u tah rif et mek ve dev re den çý kar mak ma na sý na ge len sa de leþ tir me gi ri þim le ri nin son de re ce bü yük ve bal ge ti re ce ði ke sin dir. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Genç lik Reh be ri ni sa de leþ ti re rek neþ ret mek ar zu sun da o lan bir ta le be si ne, bu na ra zý ol ma dý ðý ný þu cüm ley le i fa de e der: An cak o za man be nim im za mý de ðil, ken di im za ný a tar sýn. Bir baþ ka ta le be si, Mu ha ke mat ad lý e ser an la þýl maz zan nýy la sa de leþ ti rip Üs tad Be di üz za man haz ret le ri ne gön de rir. Mu ha ke ma týn bu ye ni ha li ni gö ren Üs tad Haz ret le ri he men neþ ri ni dur du rur. Yi ne o dö nem de, Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek Ri sa le-i Nur dan ba zý me tin le ri sa de leþ ti re rek Bü yük Do ðu mec mu a sýn da neþ ret me ye baþ lar. Bu nu ü ze ri ne Üs tad Be di üz za man haz ret le ri, ta le be le ri ni ha re ke te ge çi re rek neþ ri ya tý dur du rur. Me se le nin e hem mi ye ti ve has sa si ye ti ne da ir Zü be yir Gün dü zalp, Ne cip Fa zýl a 33 say fa lýk bir mek tup yaz mýþ týr. 20 Bu du rum da, Kur ân dan ge len ve Kur ân ýn i ca zý o lan Ri sa le-i Nur un, de ðil sa de leþ tir me si, bir har fi bi le ye rin den oy na tý la maz. Çün kü Ri sa le-i Nur, Fur kan-ý Hâ kim in Cen net le rin den ko pa rýl mýþ bir ta kým gül ve çi çek le ri dir. Fa kat i ba re sin de ki iþ kâl ve i caz dan te vah huþ e dip, mü ta la a sýn dan vaz geç me. Mü ta la a sý na tek rar i le de vam e di lir se, me luf ve me nus (a lý þýl mýþ)bir þe kil a lýr. 21 di yen Üs tad Be di üz za man Haz ret le rin den baþ ka kim se Ri sa le-i Nur da ka lem oy na ta maz, ta sar ruf e de mez. Bu yet ki sa de ce o nun dur, o na ve ril miþ tir. Dip not lar: 1-Ta rih çe-i Ha yat 38, 2-a ge.814, 3-Kas ta mo nu La hi ka sý 287, 4-Mek tu bat 595, 5-Þu a lar 1110, 6- Mek tu bat 651, 7-Köp rü Der gi si Ba har 2008, 8-Ye ni As ya Ga ze te si 3 Þu bat 2012, 9-Ri sa le-i Nur un Dil Ö zel lik le ri- Prof. S. Ar ma ðan, 10-a ge , 11-a - ge.92, 12-a ge.106, 13- Köp rü Der gi si Ba har 2008, 14-agd. 15-agd. 16-agd. 17-agd. 18-agd. 19- Ye ni As ya Ga ze te si 4-5 Þu bat 2012, 20- Köp rü Der gi si Ba har 2008, 21-Mes ne vi-i Nu ri ye 121

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Salamworld un hedefi NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 23 Rebiülevvel 1433 Ru mî: 2 Þubat 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý doðru Ýslâm ý anlatmak SOSYAL AÐ SALAMWORLD TOPLANTISINA KATILAN ÝSLÂM ÜLKELERÝ TEMSÝLCÝLERÝ DÜNYANIN ÝSLÂMI YANLIÞ TANIDIÐINI ÝFADE EDEREK, HEDEFLERÝNÝN DOÐRU ÝSLÂMI ANLATMAK OLDUÐUNU BELÝRTTÝ. FARUK ÇAKIR ÝSTANBUL ÝS LÂM ül ke le ri i çin ku rul ma sý plan la nan sos yal að Sa lam world ün Bi rin ci Kü re sel Zir ve si, Çý ra ðan Sa ra yý nda ger çek leþ ti ril di. Dün ya da Ýs lâm kül tür ve mi ra sý ný ta nýt mak a ma cýy la ta sar lan mýþ bir i le ti þim plat for mu o la rak hiz met ve re cek o lan ve Tem muz a yýn da fa a li ye te ge çi ril me si plan la nan Sa lam world ün zir ve si Fa tih Ca mii Ý ma mý Os man Þa hin in Kur ân ti la ve tiy le a çýl dý. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn kut la ma me sa jý nýn o kun du ðu zir ve ye, Has Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, Prof. Ne vzat Yal çýn taþ, mü zis yen Ah met Öz han ýn da a ra la rýn da bu lun du - Abdülvahid Niyazov ðu çok sa yý da ki þi ka týl dý. Ma lez ya es ki Dev let Baþ ka ný Ma hat hir Mu ham met zir ve ye bir vi de o me saj la ka tý lýr ken, Lib ya da ku ru lan U lu sal Ge çiþ Kon se yi Baþ ka ný Mus ta fa Ab dul Ce lil de te le fon la bað lan dý. 30 ül ke den ka tý lým cý nýn yer al dý ðý zir ve de, Ýs lâm dün ya sýn da, Müs lü man la rýn ya ra rý na i le ri bil gi tek no lo ji le ri nin uy gu lan ma sý ko nu sun da fi kir ve gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lu nul du. Kupon No: 34 Ýstanbul Çýraðan Sarayý'nda gerçekleþtirilen Salamworld'ün Birinci Küresel Zirvesi sonrasý katýlýmcýlar hep birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi... FO TOÐ RAFLAR: AA MÜSLÜMANLARIN ÝLETÝÞÝMÝNÝ SAÐLAYACAK Ýs tan bul mer kez li ol ma sý plan la nan sos yal pay la þým si te si Sa lam world Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ab dül va hid Ni ya zov, sa lam world.com un u lus la ra ra sý bir pro je ol du ðu nun al tý ný çi ze rek, si te nin a ma cý nýn tüm dün ya da Müs lü man lar a ra sýn da i le ti þi mi sað la mak ol du ðu nu söy le di. Ab dül va hid Ni ya zov, ge çen yýl yo la çý kan pro je nin Ra ma zan a yýn da ya yý na geç me si ni plan la dýk la rý ný kay det ti. Ni ya zov, zir ve nin a maç la rýn dan bi ri nin Ýs lâm dün ya sý nýn ön de ge len ki þi le ri nin Sa lam world hak kýn da ki so ru la rý ný ya nýt la mak ol du ðu nu kay de de rek, Sa lam world bir in ter net ca mii de ðil, a ma bir in ter net me kâ ný dýr. Her ke se a çýk týr. Ýs lâm üm me ti i le dün ya nýn ge ri ka la ný a ra sýn da bir köp rü dür de di. Te le viz yon cu Riz van Khan da zir - ve de Sa lam world i le il gi li bir su num yap tý. Riz van Khan Sa lam world her ne ka dar Müs lü man lar i çin ö zel bir i çe rik su nu yor sa da; dýþ la yý cý de ðil, i çe ri ci bir pro je dir; Ýs lâm i le di ðer i nanç lar a ra sýn da bir köp rü dür. Ý nanç lar a ra sý kaynaþma i çin or tak ça lýþ ma la ra plat form o la bi lir di ye ko nuþ tu. Zir ve de En do nez ya da en faz la bað lý sý o lan i ki ce ma a ti nin li de ri, 60 mil yon men su bu o lan Nahd la tul U le ma temsilcisi Sa id A kil Si raj i le 40 mil yon men su bu o lan Mu ham me di ye ce ma a ti temsilcsi Si ra jed din Þem set tin de birer konuþma yaptý. Zirveye katýlanlar, Ýslâmýn doðru tanýtýlmasý halinde "Ýslâm korkusu"nun sona erceðine dikkat çektiler. YENÝ ASYA OKUYUCULARINA SELAM SAMÝ YUSUF, Yeni Asya'ya yaptýðý açýklamada "Ýslâmî müzik" ayrýmýna ihtiyaç olmadýðýný ifade ederek, "Hayatýn kendisi müzikten ibarettir" dedi. Swiss Otel'deki kahvaltý esnasýnda görüþtüðümüz Sami Yusuf'a gazetemizden ve Risale-i Nurlardan bahsedip "Yeni Asya okuyucularýnýn selamlarýný getirdik" dediðimizde, memnuniyetini ifade ederek, "Bizim selamlarýmýzý da onlara ulaþtýrýn" dedi. Zirve, Sa mi Yu suf un ver di ði kon ser le so na er di. Kon ser de beþ þar ký söy le yen Sa mi Yu suf, þar ký nýn ar dýn dan sa lo na dö ne rek Dur ma mý is ti yor sa nýz du ra yým, yo ru cu bir gün ge çir di niz dedi. Sa lon dan ge len de - vam et is te ði ü ze ri ne bir de A rap ça bir þar ký ses len dir en Yusuf, þar ký nýn i kin ci ya rý sý ný da Türk çe o la rak ic ra et ti. ir ti ni as ya.com.tr Sis tem di kiþ tut mu yor MÝT yö ne ti ci le ri ni i fa de ye ça ðý ran sav cýdan, a mi ri ne bil gi ver me di ði ve giz li li ði ih lâl et ti ði ge rek çe siy le so ruþ tur ma dosyasý a lýn dý, a ma ye ri ne ge len mes lek taþ la rý na dev ret ti ði dos ya da ki id di a ve suç la ma lar, ol du ðu gi bi du ru yor. Ni te kim sav cý yý o gö rev den a lan Baþ sav cý lýk da, yap tý ðý a çýk la ma da bu suç la ma la rý bir de fa da ha gün de me ta þý dý. De mek ki, o la yýn ö zü sav cý nýn þah sýy la il gi li de ðil ve sav cý lar de ðiþ se de sü reç de vam e di yor. Ke za KESK e de u za nan ye ni KCK dal ga sý ný yi ne Sa rý ka ya nýn yö ne ti yor ol ma sý dik kat çe ki ci. Bu a ra da Baþ sav cý lýk a çýk la ma sýn da, so ruþ tur ma nýn gö re vi dý þý na çý ka rak te rör ör gü tü ne ey lem le rin de yar dým et tik le rin den þüp he du yu lan ba zý dev let gö rev li le ri ni kap sa dý ðý be lir til di, a ma bun la rýn i fa de ye çað rý lan mev cut ve es ki MÝT i da re ci le riy le bað lan tý sý na te mas e dil me di. Ý fa de çað rý sý na kar þý MÝT in sav cý lý ða yap tý ðý i ti ra zýn ce va bý da he nüz ve ril miþ de ðil. Müs te þar dý þýn da ki MÝT çi ler i çin çý ka rý lan ya ka la ma ka ra rý i se hâ lâ ge çer li. Em ni ye te bu ka ra rý uy gu la mak i çin a ce le et me me si ta li ma tý ver di ði söy le nen hü kü met, Mec li se sevk et ti ði ka nu nu çý ka rýn ca ya ka dar za man ka zan ma gay re ti i çin de. Ger çi bu ka nu nun i çe ri ði de net leþ miþ de ðil. A da let Ba ka ný nýn dü zen le me yi MÝT çi ler le sý nýr lý ol mak tan çý ka rýp as ker ve ya si vil di ðer ku rum yö ne ti ci le ri ne de teþ mil et me yö nün de ki söz le ri bu nun i fa de si. A ma i þi ge niþ let tik çe, bu gün ön gö rü le me yen ye ni sa kýn ca lar do ða bi lir. Za ten sis te min ü ret ti ði prob lem le ri böy le an lýk de ðer len dir me ler le ve or ta ya çý kan so mut kri ze o dak lý kon jonk tü rel for mül ler le çöz me gi ri þim le ri her za man ye ni so run lar do ður ma po tan si ye li ni iç le rin de sak lar lar. Ve bir ye ri dü zel te lim der ken baþ ka bir yer de ak sak lýk lar çý kar. Þim di ye ka dar ya þa nan baþ ka ör nek ler de de gö rül dü ðü gi bi, bir ko nu da ya pý lan dü zen le me ço ðu za man ya a na ya sa nýn ve ya il gi li ya sa la rýn bir ve ya da ha faz la mad de le riy le çe li þe bi li yor. O za man da iþ ler i yi den i yi ye ka rý þý yor. Ýl ker Baþ buð un tu tuk lan ma sý o la yýn da pat lak ve ren Yet ki Yü ce Di van da mý, ö zel yet ki li a ðýr ce za mah ke me sin de mi? tar týþ ma sý bu ör nek ler den bi ri. Ve i þin il ginç ta ra fý, Yü ce Di van di yen le rin da ya na ðý, 12 Ey lül 2010 re fe ran du mun da oy la na rak ka bul e di len a na ya sa pa ke ti! Bu na rað men Baþ buð ö zel yet ki li mah ke me nin sav cý ve ha kim le ri ta ra fýn dan sor gu lan dý, tu tuk lan dý ve ce za e vi ne ko nul du. A ma tar týþ ma bit me di, i le ri de de baþ að rý ta cak þe kil de sü rü yor. Bir di ðer ör nek, ö zel yet ki li a ðýr ce za mah ke me le ri sis te mi nin biz zat ken di si. Bi lin di ði gi bi, bun lar da ha ön ce dev let gü ven lik mah ke me le ri (DGM) a dýy la ça lý þý yor du ve as ker ler de ge rek sav cý, ge rek se ha kim o la rak bu ku rum lar da gö rev ya pý yor du. AB re form la rý çer çe ve sin de ya pý lan a na ya sa de ði þik li ði i le ön ce as ker ü ye le rin var lý ðý na son ve ril di, son ra DGM ler kal dý rý lýp yer le ri ne si vil a ðýr ce za mah ke me le ri ku rul du. Baþ lan gýç ta a nar þi ve te rör le da ha et ki li mü ca de le et me ge rek çe siy le ku ru lan DGM ler, 28 Þu bat ta ir ti ca ya kar þý kul la nýl dý; yer le ri ne ge çen a ðýr ce za mah ke me le ri i se Er ge ne kon, Bal yoz gi bi dâ vâ lar la ka mu o yu gün de mi ne gel di. Ve son o lay da i þin u cu MÝT ü ze rin den hü kü me te do ku nun ca, HSYK çev re le rin de Ö zel yet ki li sav cý lar ve kür sü de ki ha kim ler öy le si ne psi ko lo ji i çin de ki, on lar el at maz sa ül ke el den ka yýp gi de cek gi bi de ðer len dir me ler ya pýl ma ya baþ lan dý (O kan Mü der ri soð lu, Sa bah, ). Bu na pa ra lel o la rak çö züm, sis te mi dü zelt mek ye ri ne yi ne ki þi ye ve sta tü ye en deks li for mül ler de a ra ný yor. A ma bun lar la bir ta raf tan Mev cut do ku nul maz lýk la ra ye ni le ri i lâ ve e di li yor e leþ ti ri le ri ne yol a çý lý yor, di ðer ta raf tan Er do ðan i çin Ýs tih ba ra týn da ba þý o la cak, dev le tin bir ki lit ku ru mu nu da ha þah sý na bað la ya cak gi bi, yi ne baþ að rý ta cak id di a lar ses len di ri li yor. So nuç: Bi ri bi tip bi ri baþ la yan kriz le rin, ar týk di kiþ tut maz ha le ge len sis te mi A den Z ye ye ni le ye cek kök lü re form lar dan baþ ka bir ça re si yok.

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Ortadoðu ya aðýt Bir sa bah he nüz þa fak sö ker ken sý kýn týy la u ya nýr sý nýz. Göð sü nü zün sol kö þe sin de mi lim mi lim i ler le yen bir að rý. At tý ðý her bir ku laç i le be de ni ni zi sin si ce sa rar ken va ro luþ se be bi ni dü þü nür sü nüz. Bir ad koy ma ya ça lý þýr sý nýz. Ar dýn dan ge ce le yin yat ma dan ev vel ne ler ye di ði ni zi, han gi i çe cek le ri su gi bi tü ket ti ði ni zi, iz le di ði niz film le ri, o ku du ðu nuz ki tap la rý ha tý ra ge ti rir si niz bir bir. Ha yýr, ha yýr, hiç bi ri a ra - BULMACA SOL DAN SA ÐA 1. An ka ra'da bulu nan yur du mu zun en bü yük ca mi si. - Et ra fý su i le çev ri li ka ra par ça sý. 2. Dra ma tik, hü zün ve ri ci. - Ko lay, su hu let li. 3. Ý yi, hoþ. - Ap tal, bön, ko lay kan dý rý la bi len. 4. Ka lýn, ka ba ku maþ. - Ge nel ü re tim iþ le ri. 5. Bir ba yan a dý. - Ço rum'un bir il çe si. 6. E lek ten ge çir mek. - Bil gi sa yar da ye rel að. 7. Dö vül gen, sü nek, de mi re ben ze yen bir e le ment. - Gö rün tü le rin fil me a lýn ma sý ný sað la yan a let, a lý cý. 8. Ka re le re ay rýl mýþ ze min ü ze rin de on al tý taþ la i ki ki þi a ra sýn da oy na nan o yun. 9. Ýp lik, þe rit, tel vb. nes ne le ri bir þe yin ü ze ri ne dön dü re rek sar mak. - Kuv vet Ko mu tan lý ðý i fa de si nin ký sa sý. 10. Bir ve ya da ha çok e lek tron ka zan mýþ ve ya yi tir miþ bir a tom ve ya bir a tom gru bun dan o luþ muþ e lek trik yük lü par ça cýk. - Bir Mas tar e ki. - Kýþ ya ðý þý dý ðý nýz ce vap de ðil dir. *** Gün dem bir kaç gün ev vel Su ri ye de ö len ma sum in san la rýn ha ber le riy le sar sý lýr ken, þim di ses ler ke sil miþ du rum da. Týp ký ben zer le rin de ol du ðu gi bi; Fi lis tin, Mý sýr, Lib ya ve sa ir ül ke ler de ya þa nan si lâh lý ça týþ ma lar, ö lüm ra por la rý çok tan bir ha ber ma hi ye ti ni ta þý mak tan u zak laþ tý bi le. Her þey ses siz ce(!) ya þa ný yor, o lup bi ti yor. Si lâh ses le ri ön ce gök yü zü nü, son ra be den le ri de lip ge çi yor. Ce na ze ler hiç va kit kay bet mek si zin top ra ða gö mü lü yor, göz yaþ la rý da ha ku ru ma ya ra mak kal ma dan ye ni bir ka yýp ha be riy le a cý lar ta ze le ni yor. Biz ler bu es na da kal ben ve zih nen ya þa nan lar dan u zak kal dý ðý mýz i çin ha ya tý tüm dün ya da nor ma le dön müþ ad de di yor ve bir çýr pý da ken di te la þe le ri mi ze, meþ ga le le ri mi ze dö nü yo ruz. Kah ra man Þe hir de ma dal ya za ma ný Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Al lah dost larýn da gö rü len ha ri ku lâ de hal ler.- Bir so ru e ki. 2. Ger çek leþ me im kâ ný bu lu nan, o lur, müm kün. 3. A dam öl dür me. - Gam (I I) di zi sin de si i le re a ra sýn da ki ses. 4. Gör me ö zür lü. - A ta bi nen ba yan. 5. U zak lýk be lir tir bir ni da. - Din gil. 6. To hum el de et mek i çin pan car, turp vb. So nuç, ya rým ka lan ek sik du a lar ve bir tür lü a ya ða kal ka ma yan Müs lü man lar Ha fý za-i be þer nis yan i le ma lul dür, di ye bo þa de me miþ ler. Gör me yin ce kan lý ce set le ri u nu tu yo ruz he men, i þit me yin ce duy mu yo ruz a cýy la in le yen le ri. Bu yüz den his se de mi yor, an la ya mý yor, al gý la ya mý yo ruz. Pav lov kö pe ði ni bi lir si niz li se de ki psi ko lo ji ders le rin den. Kö pe ðe ilk o la rak bir kaç kez zil ça lý nýr. Fa kat kö pek tep ki ver mez. Son ra et ve ri lir. Kö pe ðin sal ya la rý a kar. Bu kez et i le bir lik te zil ça lý nýr. Da ha son ra et ve ril me di ði hal de zil ça lýn dý ðýn da kö pe ðin að zý nýn su yu nun ak tý ðý gö rü lür. Þart lý ya da þart lan dý rýl mýþ ref leks de nen o lay da bu dur. Ýþ te duy gu la rý mý zýn ha re ke te ge çe bil me si i çin ba zý þart la ra ih ti ya cý mýz var. Me se la te le viz yon lar da bas bas ba ðýr ma lý spi ker ler, ga ze te ler de boy boy man þet ler a týl ma lý, bül ten ler son da ki ka ha ber le riy le can lý ya yýn bað lan tý la rý kur ma lý, sos yal med ya ce ma a ti bir a ðýz dan twe et at ma lý. Ta ki gö zü mü ze so kun ca ya ka dar. A cý la rý mýz bi le þart lý. Ke za bu na bað lý o la rak mer ha me ti miz de öy le. Ne a cý dýr ki u nut tuk; mer ha met et me ye ne, mer ha met e dil mez di. Bel ki de u mur sa ma dýk. Çün kü du yar sýz la þa lý be ri u mur sa ma nýn ne me nem bir þey ol du ðu nu bil mi yo ruz ar týk. An cak on ca o lum suz lu ða rað men vic da ný mý zýn se si ni bas tý ra ma dýk. Bir sa bah bu yüz den u yan dýk, kal bi miz de bir að rýy la. Dü þün dük gün ler bo yu. Ma sal lar da ki be yaz sa kal la rý a yak la rý na de ðen bil ge le re sor duk bir ce vap bu la ma yýn ca. U zun ke mik li par mak la rýy la ha ri ta da bir ye ri gös ter di ler. O va kit an la dýk ve so nun da a dý ný koy duk: Or ta do ðu ya a ðýt. Hiç de ðil se du a la rý mýz da ol sun, u nut ma ya lým on la rý. BÝZÝM RADYO GENEL YAYIN YÖNETMENÝ MEHMET YAÞAR'IN KIZI "ESLEM YAÞAR"IN RESÝM DALINDA TÜRKÝYE ÝKÝNCÝSÝ OLDUÐU 'MADALYALI KAHRAMAN ÞEHÝR' KONULU YARIÞMANIN ÖDÜLLERÝ VERÝLDÝ. YENÝ ASYA KAHRAMANMARAÞ MADALYALI Kah ra man Þe hir ko nu lu re sim, þi ir ve kom po zis yon ya rýþ ma sýn da de re ce ye gi ren le re ö dül le ri Kah ra man ma raþ ta dü zen le nen gör kem li bir tö ren le ve ril di. Ya rýþ ma da, Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh met Ya þar ýn ký zý Es lem Ya þar da re sim da lýn da Tür ki ye i kin ci si o la rak ö nem li bir ba þa rý ya im za at tý. Kah ra man ma raþ Be le di ye si, Ýl Mil li E ði tim Mü dür lü ðü ve Kah ra man ma raþ Bi lim ve Sa nat Mer ke zi Mü dür lü ðü nün or ga ni ze siy le ger çek leþ ti ri len ve bu yýl 3. sü dü zen le nen Ma dal ya lý Kah ra man Þe hir ko nu lu ya rýþ ma da de re ce ye gi ren le re ö dül le ri tö ren le ve ri lir ken, öð ret men le ri ne de ay rý ca he di ye ler tak dim e dil di. Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen ö dül tö re ni ne baþ ta Va li Yar dým cý sý Ah met Tur gay Ý mam gil ler, Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Poy raz ol mak ü ze re çok sa yý da yet ki li, öð ren ci ler, ve li ler, öð ret men ler ve o kul mü dür le ri ka týl dý. Ö dül tö re nin de bir ko nuþ ma ya pan Kah ra man ma raþ Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Poy raz, Ya rýþ ma nýn a ma cý na u laþ tý ðý ný gör mek ten çok mut lu yum. Bu gün biz 12 Þu bat ru hu nu sa de ce Kah ra man ma raþ a de ðil, tüm ül ke mi ze yay mýþ du rum da yýz. Bu ya rýþ ma ya gön de ri len e - ser ler den bu nu an lý yo rum. Ma zi si ni bil me yen ne sil ler, ge le cek i çin bir þey ya pa maz lar. Biz bu ya rýþ ma yý ya par ken, geç miþ te ya þa ný lan zor luk la rý ve bu ül ke nin na sýl kur ta rýl dý ðý ný ge le cek ku þak la ra ak tar mak tý. Bu ya rýþ ma da e me ði ge çen Ýl Mil li E ði tim Mü dür lü ðü, Bi lim Sa nat Mer ke zi Mü dür lü ðü yet ki li le ri ne ve be le di ye mi zin bu ya rýþ may la il gi le nen bi rim le ri ne ve baþ kan yar dým cý la rý mý za te þek kür e di yor, say gý lar su nu yo rum de di. "Madalyalý Kahraman Þehir" konulu yarýþma sonrasýnda ödül alan öðrenciler toplu resim çekindi. "Madalyalý Kahraman Þehir" konulu resim yarýþmasýnda Türkiye ikincisi Eslem Yaþar oldu. ÖÐ REN CÝ LER KAH RA MAN LIK DES TA NI NI YA KIN DAN ÖÐ REN DÝ Ya rýþ ma da ö dül a lan öð ren ci ve li le ri a ra sýn da ha zýr bu lu nan Ye ni As ya Med ya Grup bün ye sin de ki Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh met Ya þar da bir ko nuþ ma ya pa rak, Gö rül dü ðü ka da rýy la ba tý dan do ðu ya, ku zey den gü ne ye Tür ki ye nin bir çok kö þe sin den öð ren ci ler bu ya rýþ ma ya ka týl mýþ. Öð ren ci le ri miz bu ya - rýþ ma ve si le siy le Kah ra man ma raþ ta ki kah ra man lýk des ta ný ný da ha ya kýn dan ta ný ma ve öð ren me im kâ ný bul muþ lar. Bu yö nüy le ya rýþ ma mil li-ma ne vi duy gu lar ve he ye ca nýn tüm yur da ya yýl ma sý na im kân ta ný mýþ ol ma sý ne de niy le e me ði ge çen her ke se þük ran la rý mý su na rým de di. Ö DÜL LER SA HÝP LE RÝ NÝ BUL DU Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan ö dül tö re ni ne ge çil di ve re sim da lýn da de re ce ye gi ren Tür ki ye Bi rin ci si Sam sun 19 Ma yýs Ýl köð re tim O ku lu Öð ren ci si Erk men De mir Le vent e, Tür ki ye Ý kin ci si Ýs tan bul Ö zel Gü neþ li Ok ya nus Ýl köð re tim O ku lu Öð ren ci si Es lem Ya þar a ve Man si yon Kah ra man ma raþ E ge men lik Ýl köð re tim O ku lu Öð ren ci si Tür ker Ka vak a ö dül le ri ni Va li Yar dým cý sý Ah met Tur gay Ý mam gil ler ta ra fýn dan ve ril di. Þi ir ve kom po zis yon da lýn da ö dül a lan öð ren ci le re de ö dül le ri nin ve ril me si ar dýn dan ser gi sa lo nu na ge çi le rek Kah ra man ma raþ ýn Yü zü ko nu lu re sim ser gi si a çýl dý. Kah ra man ma raþ Fo toð raf ve Si ne ma Sa na tý Der ne ði i le or tak la þa dü zen le nen re sim ser gi sin de Kah ra man ma raþ ý an la tan 100 res min ya ný sý ra Ma dal ya lý Kah ra man Þe hir ko nu lu ya rýþ ma ya gön de ri len e ser ler den ser gi len me ye de ðer gö rü len 71 e ser yer a lý yor. Re sim ser gi si nin a çý lý þý ve ser gi nin ge zil me sin den son ra top lu ca fo toð raf çek ti ril me si i le tö ren so na er di. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI M E D E N Ý Y E T A K Ý E N Ý K O N U K A L E T T A R Ý H A N Ý H A L E A N A M U L U K A D E N N Ý Y E T E S E Y E P E E Y E R A A Ý K E S Ý K T E T E B B U Ý S R R N E T Ý K A T L A M A L Ö S E T A K A V L A M A K A L B B Ý L Ý M Ý Ý L E bit ki le rin to hum la rý ný kök bö lü mün den ke se rek yum ru göv de si ni top ra ða ye ni den dik mek. - Ya pý la rý dýþ et ki ler den ko ru mak a ma cýy la ü zer le ri ne ya pý lan ço ðu ki re mit kap lý bö lüm. 7. Tel le re vu ra rak tit reþ tir mek yo luy la gi ta rý çal ma ya ya ra yan; ke mik, plas tik ve boy nuz ben ze ri mal ze me ler den ya pý lan kü çük ge reç. - To pun ge ri si ni ka pa yan ka pak. 8. Ka muf le et mek. 9. A vuç i çi i le top la mak. 10. Ýs lâm Ya þar'ýn bir ki ta bý. 11. Rus ça da e vet. - Turp gil ler den, yap rak la rý sa la ta gi bi ye nen, san ti met re yük sek li ðin de, seb ze o la rak bah çe ler de ye tiþ ti ri len, ko ku lu, bir i ki yýl lýk bir bit ki. 12. Bir dev le tin yö ne tim bi çi mi ni be lir ten, ya sa ma, yü rüt me, yar gý la ma güç le ri nin na sýl kul la ný la ca ðý ný gös te ren, yurt taþ la rýn ka mu hak la rý ný bil di ren te mel ya sa. - Ku ru þun ký sa sý. BÝR KÝTAP Borç lu yuz bu ha yat(t)a Ya þan ma dan bi lin mez ba zý duy gu lar. He le ba zý la rý var ki, ke lam bi le e dil mez hak la rýn da. Bel ki ki þi den ki þi ye de ði þir bu duy gu lar; a ma hem hâl ol ma dan, he men her ke sin bir an da i fa de e de me ye ce ði bir hâl dir, Aþk, ev li lik, ço cuk, ö lüm gi bi duy gu lar. Sa yý sýz ki tap ya zýl mýþ, bin ler ce söz söy len miþ tir bel ki. A ma ta mý ta mý na kar þý la yan bir tek cüm le ya da sa tý ra rast la dým di ye mem. Hiç bi ri ni bir di ðe ri ne ter cih e de mem. Çok ya zýl dý ðýn dan ve söy len di ðin den ol sa ge rek. He pi miz bu ko nu lar da söz söy le me yi bir borç bi li riz. Tec rü be siz ka lem le re de ðen cüm le ler i se, ham ta dý ve rir di li me. As lýn da bu ya nýl gý ya dü þen ler den bi ri yim ben de. Ö lüm ko nu sun da en vai çe þit söz söy le yip, çok ça an lam yük le me gay re ti ne gir miþ tim. Hat ta ya kýn la rý ný kay be den le rin a cý sý ný an la ma dý ðým i çin, ö lüm ha ki ka ti ni bi len le rin çok ü zül me le ri ne bir ne den bu la ma mýþ tým. Ve a cý sý na or tak ol mak is te di ðim sev dik le ri min ya nýn da bey lik laf lar e der ken, yü rek yan gýn la rý ný gör müþ; a ma do ku na ma mýþ tým. Yap mam ge re ke nin, u sul ca yan la rý na diz çö küp ses siz ce að la mak ol du ðu nu i se, çok son ra la rý an la dým. An la mak, bü yü me nin bir i þa re ti dir bir ba ký ma. Ya þam a dým a dým bü yü tür ken be ni, ben fer sah fer sah yü rü düm san dým. Bel ki de bu ya nýl gý þa þýrt tý ke li me le ri mi. Fark et ti ðim an, dört na la ko þan bir sü va ri nin bir te pe nin ba þýn da du rup ge ri ye bak tý ðý an mi sa liy di. Ba kýp gör me den geç tik le ri mi, bir ân-ý sey ya le di lim le rin de fark e din ce ya vaþ la dým. Ya vaþ lar ken, göz le ri do lu do lu ge zen bir ka dýn la ta nýþ tým. Kuþ lar ay rý ay rý u çar ken, rüz gâr tek ba þý na dü þü rür ken bir yap ra ðý top ra ðýn bað rý na, göz yaþ la rý tü ne dik le ri yer den sü zü lüp dam la dam la a cý o lur du ya nak la rýn da. Bu ka dar þef ka ti an la ya maz dým. Alt ta ra fý kuþ ve alt ta ra fý yap rak tý iþ te. So ðuk ha va lar da pen ce re den ba kar ve ke di le ri dü þü nür dü me se la. Aç ka la bi lir ler di ye ye mek ten ar ta ka lan la rý çöp ku tu su nun ya ný na bý ra kýr, hu zu run þef kat hâ li ni ya þar dý. Rab bim kim se yi kim se den a yýr ma sýn der, su sar dý. Ba zý an lar da sus kun lu ðu nun i çi ne bir ö mür giz le nir di, bi lir dim ve ko nuþ sam, bü tün bü yü bo zu la cak tý san ki. Su sar dý O su sun ca, rüz gâr lar ses ve rir, yap rak lar hý þýr dar ken bu du a ya a min der di. Ký zý mý her gö rü þün de sa rý lýr, bað rý na ba sar ve kok lar dý. Ev lat ko ku su ne hoþ bir ko ku der, göz le ri ni ka par ve bir ah çe ker di. O ah la yer gök bir bi ri ne gi re cek di ye ür pe rir ve bir sö zün gü cü nü o an his se der dim. Bir a cý sý var dý, bi lir dim; a ma sor ma ya ce sa ret e de mez dim. An la ta ca ðý â ný bek ler dim. A ra a ra e vi me ge lir, ka pý yý týk lar, mah cup bir e da ve ses to nuy la: Ra hat sýz e di yo rum; a ma ký zýn u yu mu yor sa se ve bi lir mi yim? Ko ca man bir te bes süm le e vi me mi sa fir e der, ký zým la meþ gul ken þef ka tin may hoþ ta dý da ma ðý ma yer le þir di. Bir gün so kak ta çi ko la ta lý bir bis kü vi nin am ba la jý ný gör dü ve að la ma ya baþ la dý. Þa þýr dým. Â le min der diy le dert len miþ bu ka dýn, þim di ne di ye bir am ba la ja að lar ki? Ah ký zým! Ah yav rum! di ye se ver mi bir in san beþ pa ra et mez bir kâ ðý dý. Ve son ra bir ço cuk gi bi ko þar mý e vi ne? E vet, se ver bir in san bir kâ ðý dý, vak tiy le he nüz beþ ya þýn da o lan kü çük ký zý se vi yor sa bu çi ko la ta lý bis kü vi yi. Se ver el bet, her ak þam iþ dö nü þü bu bis kü vi den ge tir miþ se yo lu nu göz le yen can par ça sý na. Þim di ler de çi ko la ta lý bis kü vi yi bek le yip se vi ne cek ký na lý ku zu su yok. He nüz beþ ya þýn day ken, bir ge ce ra hat sýz la nýp has ta ne ye kal dý rý lan ve ay ný ið ne nin i ki de fa vu rul ma sýy la e be di ye te u çan cen net ku þu, ay rý an ne sin den. Ve an ne si de on dan Þim di an lý yo rum ký zý ma her cen net ku þu de di ðin de þef kat bu hur da nýn dan sü zü len yaþ la rý ný. Ký zý mý her se vi þin de ý þýl da yan göz le rin den ya yý lan e ze li rah met ten bir pa rýl tý nýn ver di ði te sel li, þim di ler de o ka dar mu kad des ki ba na! Þü kür di yo rum, þü kür: Yý ký la bi lir e vi miz, du ra bi lir kal bi miz, da ðý la bi lir hu zu ru muz var sa, yý kýl ma mýþ e vi, dur ma mýþ kal bi, da ðýl ma mýþ hu zu ru borç al dýk de mek ki (Se nai De mir ci) Said Nursî ve M. Kemal SAÝD Nursî ve Mustafa Kemal Yeni Asya Neþriyattan çýktý. Eser, Said Nursî ve Mustafa Kemal ile Said Nursî Haklý Çýktý baþlýklý iki bölümden oluþuyor. Eserde ayrýca kaynak hüviyetinde iki adet de ek bulunuyor. Kitabýn birinci bölümü tek bir yazýdan ibaret iken, ikinci bölüm bir nevi konuyla ilgili yazýlarýn derlemesinden oluþuyor. Kitap, Bediüzzaman ýn M. Kemal hakkýndaki üþünceleri nelerdi, onun fikriyat ve icraatý için neler söyledi, neler yazdý? M. Kemal ve takipçileri ona, hizmetine ve talebelerine karþý nasýl bir tavýr takýndýlar? Günümüzdeki durum ne? gibi sorulan konu baþlýklarýna cevap niteliði taþýyor.

5 Y MAKALE 5 Re sûl-i Ek rem (asm), bu çir kin i þin, ya ni gýy be tin deh þe ti ni gös te rip, üm me ti ni bu has ta lýk tan men et mek i çin þöy le bu yu rur: Mi ra ca çýk tý ðým ge ce, týr nak la rý i le yüz le ri ni týr ma la yan ba zý kim se ler gör düm. Ceb ra il e VECÝZE fer sa dog ni as ya.com.tr A týf Ho ca O bir ho ca.. A ma bil di ði niz an lam da bir ca mi ho ca sý de ðil. Med re se me zu nu bir ho ca. Bu gün kü an la mý i le bir üst se vi ye de pro fe sör. Ý lim a da mý. Yaz dý ðý bir ki tap yü zün den a sýl dý. Yer ve gök o za man að la dý. Çün kü A li min ö lü mü, â le min ö lü mü gi bi dir de miþ ti Pey gam be ri miz (asm). Bu mâ nâda bin ler ce in san da ra ða cýn da sal lan dý rýl dý ne ya zýk ki... A týf Ho ca ni çin a sýl dý? Bir Av ru pa â de ti o lan þap ka nýn ma hi ye ti ni di le ge tir di ði i çin... Bun lar gü lünç iþ ler, de ðil mi? Kim gi yer se giy sin, kim giy mi yor i se giy me sin... A ma öy le ol ma dý iþ te. Zor la giy di ril di. Hâ lâ ka nun da giy me mec bu ri ye ti var. Að la na cak bir þey, de ðil mi? A ma A týf ho ca Cen ne te git ti. Ya, o nu a san lar? A ký bet le ri ni bi le mi yo ruz. Deð di mi söy le yin? Ha yýr deð me di. Sis li bir ta ri hi miz var. Bu hal le ri mil le tin ba þý na ge ti ren ler ka nun i le ko ru nur ken, A týf Ho ca ve em sâl le ri gö nül ler de ya þý yor. Bir kaç de fa yaz dým. A týf ho ca nýn kab ri Ýs ki lip e ge ti ril di. Bu çok gü zel. O na lâ yýk bir tür be nin ya pýl ma sý i çin çað rý lar da bu lun dum Be le di ye Baþ ka ný na. Sað ol sun lar. Böy le bir te þeb büs te bu lun du lar geç de ol sa. Ya ný na mo dern bir kül li ye de ya pýl ma lý. Ve bu nu ya þa ta cak o lan bir der nek de ku rul ma lý dýr. Ta rih le re ib ret ol sun. Bu mil le te ay ný mil let ten o lan la rýn çek tir dik le ri an la týl sýn. Ru hu þâd ol sun. Ýs ki lip, A týf ho ca i le bi lin di. O nun a dý i le ya þa ya cak in þâ al lah. O i se, kab rin de cen net ma ka mýn da hu zur duy mak ta dýr... Dün ya bir ki tâb-ý Sa me dâ nî dir. Hu ruf ve ke li mâ tý ne fis le ri ne de ðil, bel ki Baþ - ka sý nýn zât ve sý fât ve es mâ sý na de lâ let e di yor lar. Öy le i se mâ nâ sý ný bil, al; nu ku - þu nu bý rak, git. Hem bir mez ra a dýr. Ek ve mah sü lü nü al, mu hâ fa za et; mü zah - ra fâ tý ný at, e hem mi yet ver me. Hem bir - bi ri ar ka sýn da dâ im ge len ge çen ay na lar mec mû a sý dýr. Öy le i se on lar da te cel lî e - de ni bil, en vâ rý ný gör ve on lar da te zâ hür e den es mâ nýn te cel li yâ tý ný an la ve Mü - sem mâ la rý ný sev; ve ze vâ le ve ký rýl ma ya mah kûm o lan o cam par ça la rýn dan a lâ - ka ný kes. Hem sey yar bir ti ca ret gâh týr. Öy le i se a lýþ ve ri þi ni yap, gel; ve sen den ka çan ve sa na il ti fat et me yen ka fi le le rin ar ka la rýn dan bey hû de koþ ma, yo rul ma. Hem mu vak kat bir sey ran gâh týr. Öy le i se na zar-ý ib ret le bak ve zâ hi rî çir kin yü - zü ne de ðil, bel ki Ce mîl-i Bâ kî ye ba kan giz li, gü zel yü zü ne dik kat et, hoþ ve fay - da lý bir te nez züh yap, dön; ve o gü zel man za ra la rý i râ e e den ve gü zel le ri gös - te ren per de le rin ka pan ma sýy la, a kýl sýz ço cuk gi bi að la ma, me rak et me. Be di üz za man, Söz ler, 17. Söz Tenkit, iftira ve gýybet -2 (as) bun lar kim ler dir di ye sor dum. Bun lar in san la rý gýy bet e dip, giz li hal le ri ni a raþ tý ran lar dýr di ye ce vap ver di. (E bu Da vud, E deb: 35.) An cak, ba zý söz ve ko nuþ ma la rý mýz var ki, bun lar gýy be te gir mez. Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri bu hu sus la rý þöy le a çýk lar: * Ken di ne ya pý lan hak sýz lý ðý gi der mek i çin eh li ne, va zi fe li þa hýs la ra, yet ki li le re du ru mu an lat mak. * Her han gi bir iþ i çin or tak lýk kur mak is te yen le rin sor ma la rý ha lin de, sýrf meþ ve re tin hak ký ný ver mek i çin, his ve duy gu la rý ný ka rýþ týr ma dan, or tak o la ca ðý þa hýs hak kýn da ge rek li bil gi le ri ver mek, muh te mel za af ve za rar la ra dik kat çek mek. Os man lý Dev le ti bün ye sin de bir "mil let i sa dý ka" o la rak bi li nen Er me ni ler le ilk cid dî sý kýn tý, Sul tan I I. Ab dül ha mid'in sal ta nat yýl la rýn da ya þan dý. A þa ðý da i zah e di le ce ði ü ze re, Er me ni le rin du ru mu bu yýl lar da hem dev let ler a ra sý bir me se le ha li ni aldý, hem de ba zý yer le þim mer kez le rin de Er me ni ler le Müs lü man lar a ra sýn da bü yük kan lý ça týþ ma lar vu ku a gel di. Bil has sa 93 Har bin den son ra ya þa nan da hil de ki ha di se ler, da ha zi ya de "Er me ni pa týr dý sý" di ye yâd e di li yor du. An cak, Bi rin ci Dün ya Sa va þý nýn çýk ma sýy la (1914) bir lik te, Er me ni le rin du ru mu bam baþ ka bir ma hi ye te bü rün dü. Sa vaþ hen gâ me sin de, Mec lis ve hü kü me tin na za rýn da, Er men ile rin mâ sum la rýy la câ ni le ri ne re dey se bir bi rin den tef rik e di le mez ha le ge lir ken, Av ru pa'da e ði tim gör müþ Er me ni mi li tan lar da yer yer si vil hal ký or ga ni ze e dip is ya na kýþ kýr ta rak, bu sa dýk un su ru dev let le kar þý kar þý ya ge tir me ye mu vaf fak ol du lar. Da ha sý, sa yý la rý on bin le ri bu lan si lâh lý Er me ni çe te ci le ri, Os man lý i le a man sýz bir sa va þa tu tu þan Rus la rýn ta ra fý na geç ti ler. Ýþ te, bir a sýr dýr baþ að rý tan Teh cir Kà nu nu da, böy le bir at mos fer de çýk tý. Ge li nen nok ta, hem Os man lý'ya hük me den Ýt ti hat çý i da re ci le rin ba si ret siz li ði ni, hem de çe te ci le rin kýþ kýrt ma sýy la Er me ni le rin Os man lý'ya sa da ka ti nin cid dî sarsýn tý la ra mâ ruz kal dý ðý ný gös te ri yor du. Bu gi riþ i fa de le rin den son ra, þim di de ko nu yu ye ni baþ tan e le a la rak, hem Er me ni un su ru nu ký sa ca ta ný ma ya, hem de Sul tan Ab dül ha mid'in ilk sal ta nat yýl la rýn dan tâ Bi rin ci Dün ya Sa va þý na ka dar u za nan çal kan tý lý ha di se le rin ge liþ me sey ri ni bi raz da ha ya kýn dan ta kip et me ye ça lý þa lým. Er me ni mil lî mez he bi: Gre go ri yen A na do lu'nun en es ki ka vim le rin den bi ri o lan Er me ni ler'in ef sa ne vî i na ný þý na gö re, Er me nis tan'da Hý ris ti yan di ni ni ir þat la rýy la yay gýn laþ tý ran ki þi, Ý ran lý din a da mý Gre go ri e'dir. Bun dan do la yý dýr ki, bu top lu mun i çin de Ka to lik ve Pro tes tan mez he bin den o lan lar a zýn lý ðý teþ kil e di yor. Bu na mu ka bil, Er me ni le rin mut lak ço ðun lu ðu Gre gor yen dir. Gre gor yen lik, za man i çin de Er me ni ler'e mah sus bir mil lî mez hep hü vi ye ti ka zan mýþ týr. Ha len de, ge rek ki li se ve ge rek se di nî ru ha nî i sim le ri (pis ko pos, pat rik) bu Gre gor yen ün va nýy la a nýl mak ta dýr. Gre gor yen lik te ki li se ye gi dip gü nah çý kar mak, ya ni "vaf tiz" et mek â de ti bu lun - * Tah kir ve teþ hir i çin de ðil, sýrf tâ rif i çin ki þi le ri kör, to pal, þiþ man, ký sa gi bi ba zý ö zel lik le riy le an mak. * Yap tý ðý kö tü lük ler den sý kýl ma yýp, a çýk tan a çý ða iþ le yen, on lar la if ti har e den, an la tan lar hak kýn da da söy le nen u ya rý cý, i kaz e di ci söz ler de gýy bet sa yýl maz. (Mek tû bât, Ye ni As ya Neþ ri yat, s ) Ak si hal de ya pý lan gýy bet, yap tý ðý mýz se vap la rý, sel su la rý nýn her þe yi gö tür me si gi bi a lýp gö tü rür ve a te þin o du nu ye yip bi tir me si gi bi, i yi a mel le ri mi zi de kül e der. Kim, â ley hin de ko nu þul ma sý ný, de di ko du ya pýl ma sý ný, gýy bet i le çe kiþ ti ril me si ni, ö lü sü nün e ti nin par ça lan ma sý ný is ter? Öy le i se, Men dak ka, duk ka (Çal ma ka pý mý, ça lar lar ka pý ný), yâ ni ne e ker sen o nu bi çer sin ka i de sin ce, gýy bet e den, gýy bet e di le ce ði ni u nut ma ma lý! Gýy bet li, de di ko du lu top lan tý lar mý, de di ko du suz soh bet ler mi? Kim se, gýy bet e di len top lan tý la ra ka týl mak mec bu ri ye tin de de ðil! Si ze, Þu ku yu ya, þu çu ku ra, þu a te þe at la ya lým ve ya ge lin bir lik te ze hir i çe ce ðiz! de se ler, ne ya par sý nýz? Ýs te me ye rek gýy bet söz le ri ni i þit miþ sek ve ya din le miþ sek, Ey Al lah ým, bi zi ve gýy bet et ti ði miz ki þi yi ba ðýþ la di ye Al lah ýn rah me ti ne il ti ca et me li ve gýy bet e di len ki þi ye rast gel di ði miz de Hak ký ný he lâl et! di ye rek, ö zür di le me li. Osmanlý'da Ermeni toplumu (1) ma dý ðýn dan, ba zý Er me ni ler za man la Ka to lik ki li se le ri ne mey let miþ, hat ta bu se bep ten do la yý mez hep de ðiþ tir me ih ti ya cý ný duy muþ lar dýr. Dün den bu gü ne kom þu luk, va tan daþ lýk mü na se bet le ri Sel çuk lu ve Os man lý la rýn ha ki mi yet le ri dö ne min de, A na do lu'nun yer le þik bir kav mi o lan Er me ni ler le cid di ye a lý na bi le cek her han gi bir sý kýn tý ya þan ma dý. Hat ta, Sür ya nî ta rih çi Mi ha il'in tah lil le ri ne gö re, a sýr lar ca Pers ve Bi zans gi bi bü yük im pa ra tor luk la rýn za man za man el de ðiþ ti ren ha ki mi yet a lan la rý i çin de sý ký þýp ka lan A na do lu'nun Hý ris ti yan un sur la rý, an cak Ýs lâm fü tû ha týn dan son ra ra hat bir ne fes a la bil miþ ler dir. Bun dan do la yý dýr ki, Er me ni ler, Müs lü man la rýn i da re sin de, bil has sa Os man lý dö ne min de sa ray hiz met le rin de gö rev a lan en gü ve ni lir, en sa dýk bir te ba a ol ma hü vi ye ti ni ka zan mýþ lar dýr. Üs te lik, san'at ta o de re ce us ta laþ mýþ ve ma ha ret sa hi bi ol muþ lar dýr ki, ma ran goz luk tan do ku ma ya, de mir ci lik ten mi ma ri ye, he men her sa ha da Os man lý ül ke sin de a de ta el üs tün de tu tul muþ lar dýr. Hem böy le si ne san'at kâr, hem de bir Taþnak Komitasý lideri Antranik'in örgütlemiþ olduðu bir Ermeni çetesi. "mil let i sâ dý ka" ün va ný ný ka za nan Er me ni lerle Müs lü man la rýn bo zuþ ma sý, Os man lý'nýn son dö ne mi ne rast lar. Bir yan dan Av ru pa'dan As ya'ya sýç ra yan mil li yet çi lik ce re ya ný, bir yan dan Rus ya, Fran sa ve Ýn gil te re gi bi Os man lý'yý yýk ma ya ça lý þan bü yük dev let le rin el al týn dan Er me ni mi li tan la rý ný kamp lar da e ði tip a ley hi mi ze sevk et me le ri, on lar la a sýr lar dýr sü re ge len sað lýk lý mü na se be ti mi zin bo zul ma sý na se be bi yet ver di. Kan lý o lay lar zin ci ri E vet, ba þý ný Hýn çak (Çan se si) ve Taþ nak (Bir lik) ko mi ta sý nýn çek ti ði ve ta ba nýn da lo jis tik des tek ver di ði bu ký pýr dan ma la rýn, yer yer a çýk is yan ve hat ta kat li âm rad de si ne ka dar çýk tý ðý ný ta rih ler kay de di yor: Hü kü met mer ke zi o lan Ýs tan bul baþ ta ol mak ü ze re, Er zu rum, Ma raþ, Trab zon, A mas ya, Mer zi fon, To kat, Si vas, Di yar be kir, Muþ, Van, Sa son, Ur fa, A da na, Tar sus ve sa ir mer kez ler de kan lý ça týþ ma o lay la rý ya þan dý. Bu ha di se le rin git gi de bü yü me si kar þý sýn da, Sul tan Ab dül ha mid, ö zel lik le Do ðu A na do lu'da dü zen li or du bir lik le ri o lan 'Ha mi di ye A lay la rý'ný teþ kil et me ye mec bur kal dý. Bir yandan Müslüman Kürt aþiretlerini devletle kaynaþtýrmak, bir yandan da Ermeni çetecilerine karþý bir denge unsuru vücuda getirmek maksadýyla Hamidiye Alaylarýný teþkil eden Sul tan Ha mid, bu yap týk la rý nýn adeta bir be de li o la rak, on lar ca ki þi nin ca ný na mal o lan (26 ö lü, 58 ya ra lý) meþ hûr 'bom ba lý sû i kast'ýn ye gâ ne he de fi ol du. Her ne i se, þim di 'teh cîr vak'a sý na' ka dar ge len kri tik sü reç te ya þa nan çok a cý ve ü zü cü kan lý hadiselerden bir kaç misâl zikredelim. * * * Er me ni ler'in 1890'da Er zu rum'da baþ lat týk la rý bü yük kal kýþ ma ha re ke ti ni, 1894'te ki Sa son Ýs yan la rý ta kip et ti. Ay ný ha di se nin bir ben ze ri 1895'te Ma raþ Zey tun'da (þim di ki Sü ley man lý) tek rar lan dý. (Ge niþ i za hat bir son ra ki bö lüm de.) Bu vak'a dan bir se ne son ra, ya ni 1896'da Ýs tan bul'da i ki ha di se ar dý ar dý na ya þan dý. Bi rin ci si 30 Ey lül gü nü ol du: Er me ni ler, baþ ta Rus ya ol mak ü ze re ba zý Av ru pa hü kü met le rin den gör dük le ri des tek le, Do ðu'da 'vi la yat ý sit te' de ni len al tý vi la yet te ek se ri ye ti teþ kil et tik le ri ge rek çe siy le bu ra lar da ken di le ri ne 'muh ta ri yet' ve ril me si ni is te ye rek gös te ri yap tý lar. Ý kin ci si i se, ay ný yý lýn 26 A ðus to s'un da ol du. Bi rin ci te þeb büs le ri ne ti ce siz ka lan Er me ni mi li tan lar, Os man lý Ban ka sý na bas kýn dü zen le ye rek ses le ri ni du yur ma ya ça lýþ tý. 1909'un 14 Ni san'ýn da baþ la yýp üç gün de vam e den, do kuz gün son ra i se ye ni den a lev le nen kan lý ça týþ ma la rýn en bü yü ðü A da na mer kez ve çev re ma hal ler de ya þan dý. O ra da ha di se nin pat lak ver di ði gün, meþ hûr '31 Mart vak'a sý'nýn (13 Ni san) tam da er te si gü nüy dü. Hü kü met mer ke zin de ki o to ri te boþ lu ðun dan is ti fa de e den Er me ni ler, þe hir mer ke zi i le çev re sin de öy le si ne bü yük bir a yak lan ma çý kar dý lar ki, or ta lý ðý kan re van i çin de bý rak tý lar. U zun sü ren iç ça týþ ma lar ne ti ce sin de, her i ki ta raf tan da yüz ler ce in san ha ya tý ný kay bet ti. Her de fa sýn da ol du ðu gi bi, yi ne dý þar dan kýþ kýr tý lýp des tek gö ren Er me ni ler'in ga ye si, böl ge de ö zerk bir 'Ki lik ya hü kü me ti'ni teþ kil et mek i di. O za man lar hü kü met mer ke zin de de a ðýr lý ðý o lan ve Ha re ket Or du su na des tek ve ren Er me ni ler, bu des te ðin kar þý lý ðý o la rak, Ta lat i le Ce mal Pa þa dan te mi nat al dý lar ve al dýk la rý te mi nat la da A da na'da bir tek Er me ni ye mu ka bil, top lam 47 Müs lü ma ný i dam et tir mek le bir ne vi in ti kam al mýþ ol du lar. (Bkz: Ý ki Pa þa nýn 'Hâ tý rât'ý i le Ý. H. Dâ niþ mend'in Ý. Os man lý Ta ri hi Kro no lo ji si IV, s ) Ka de rin ga rip cil ve si ne ba kýn ki, Er me ni le ri mem nun et mek i çin on lar ca Müs lü ma nýn i da mý na ye þil ý þýk ya kan bu her i ki pa þa da, Er me ni te rö rist le rin nâ mert kur þun la rýy la can ver di ler. Ya rýn: Zey tun'da ya þa nan a cý lar TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Kur ân e ze lî dir Ýs tan bul dan Sü ley man Un: Geç miþ te i ti ka dî mez hep ler ce de tar tý þýl mýþ: Halk-ý Kur an me se le si ne dir ve Kur ân e ze lî mi dir? Hic re tin yüz el li li, i ki yüz lü yýl la rýn da i ti ka dî mez hep ler Ýs lâm ýn i nanç ve i ti kat me se le le ri ni öy le tar týþ tý lar ki, or ta lýk ne re dey se toz du man ol du. Tar tý þýl ma yan hiç bir me se le kal ma dý. Ba týl mez hep ler tü re di. Bun la ra kar þý ehl-i sün net cad de si ni ko ru yan ve sa vu nan hak mez hep ler mey da na gel di. Ehl-i Sün net mez hep le ri Ýs lâm i ti ka dý ný ba týl mez hep le re kar þý tar týþ tý, sa vun du, is pat la dý. Fa kat za ma nýn hü kü met le ri fi kir hür ri ye ti ne Ýs lâm di ni nin ver di ði ser best li ði ver mek te cim ri dav ran dý lar. Ta raf ol du lar ve ta raf ol duk la rý fik ri re jim gi bi sa ray da ba rýn dýr dý lar, fi kir le ri nin yay gýn laþ ma sýn da ik ti dar o la rak güç kuv vet ver di ler, di ðer ta raf la rý, ay ký rý fi kir le ri sus tu rup bas týr ma ya ça lýþ tý lar. Si ya set, ik ti dar gü cü nü ar ka sý na al dý, il mi ve fik ri bu lan dýr dý. Ýl min ve fik rin hür ri ye ti, þah si ye ti, kim li ði, hay si ye ti, na mu su yok sa yýl dý. Bu a re na da Ah med bin Han bel gi bi çok mert â lim ler si ya se tin hýþ mý na uð ra dý. Halk-ý Kur ân me se le si, Mu te zi le mez he bi nin ehl-i sün ne te ay ký rý o la rak i le ri sür dü ðü me se le ler den sa de ce bi ri si dir. Kur ân ýn ya ra týl mýþ ol du ðu id di a sý na da ya nýr. Mu te zi le mez he bi ne gö re Kur ân mah lûk tur, ya ni ya ra týl mýþ týr. E ze lî o lan, Ka dim o lan sa de ce Al lah ýn za tý dýr. Bu mez he be gö re, Al lah ýn za tý nýn dý þýn da baþ ka þey le rin de ka dim ve e ze li ol du ðu nu ka bul et mek, tev hid i nan cý na ay ký rý dü þer. Al lah ýn bir li ði ve e ze lî o lu þu i nan cý i le çe li þir. Bu se bep le dir ki, Kur ân e ze lî de ðil, son ra dan ya ra tý lan lar a ra sýn da yer a lýr. Çün kü Al lah ýn za tý nýn dý þýn da e ze lî o lan bir þey yok tur. Tev hid i nan cý gay re tiy le sa vu nu lan bu gö rüþ, ger çe ði i fa de et mek ten u zak týr. Ehl-i sün net â lim le ri Mu te zi le nin bu gö rü þü ne kar þý Al lah ke lâ mý o lan Kur ân ýn mâ nâ i ti ba riy le e ze lî ol du ðu nu, Kur ân ýn mâ nâ i ti ba riy le e ze lî o lu þu nun Al lah ýn za tý nýn e ze lî o lu þu nun bir ge re ði ol du ðu nu, bi na e na leyh Kur ân ýn mâ nâ i ti ba riy le e ze li o lu þu i le Al lah ýn za tý nýn e ze lî o lu þu a ra sýn da bir çe liþ me nin as la dü þü nü le me ye ce ði ni sa vun du lar. Ehl-i sün net â lim le ri Kur ân ýn ya zýl dý ðý say fa la rýn, yap rak la rýn, kâ ðý dýn, ka le min, mü rek ke bin, ya zý nýn, harf le rin, ke li me le rin i se hiç þüp he siz e ze lî ol ma dý ðý ný, bun la rýn mah lûk (ya ra týl mýþ) ol du ðu nu; fa kat bun la rýn mah lûk o lu þu i le Kur ân ýn Al lah ke lâ mý o la rak ve mâ nâ i ti ba riy le e ze lî o lu þu a ra sýn da u zak tan ya kýn dan bir a lâ ka bu lun ma dý ðý ný, bu i ki si nin ka rýþ tý rýl ma ma sý ge rek ti ði ni a çýk bir þe kil de i fa de et ti ler, is pat et ti ler. Bu sý ra da Ab ba sî dev le ti nin ba þýn da Ab dul lah el-me mun bu lun mak tay dý ve Ab dul lah el- Me mun Mu te zi le mez he bi nin a teþ li bir des tek çi siy di. Mu te zi le mez he bi ni sa vu nu yor, bu mez he bin güç len me si ve ya yýl ma sý i çin ik ti dar gü cü nü kul la ný yor, mü na za ra lar dü zen li yor du. Ni ha yet hic rî 212. yý lýn da Mu te zi le mez he bi nin gö rüþ le ri ni res mî gö rüþ o la rak i lân et ti ve ik ti dar gü cü nü kul la na rak kar þý gö rüþ le ri sus tur ma ya yel ten di. Bu dö nem ehl-i sün net â lim le ri nin fi kir le ri ve gö rüþ le ri yü zün den iþ ken ce ler gör me ye baþ la dý ðý ta lih siz bir dö nem ol muþ tu. Ab dul lah el-me mun un Bað dat ta ki ve ki li, Kur ân ýn mah lûk ol du ðu nu ka bul et me yip, e ze lî ol du ðu nu sa vu nan ehl-i sün net â lim ve müç te hit le rin den Ah med bin Han bel i ya ka lat tý, el le ri ne ke lep çe vur dur du ve ha li fe nin hu zu ru na gön der di. Bu sý ra da ha li fe öl dü. Fa kat ye ni ha li fe Mu ta sým da Mu te zi le re ji mi ni gü dü yor du. Ye ni ha li fe, i nan cýn dan ta viz ver me yen, iç ti hat la rý ný a çýk la mak tan da ge ri dur ma yan Ah med bin Han bel i Bað dat zin dan la rý na at týr dý ve o ra da iþ ken ce et tir di. Ah med bin Han bel in çi le si 28 ay sür dü. Ni ha yet o na Kur ân ýn ya ra týl dý ðý fik ri ni ka bul et ti re me yin ce ser best bý rak tý lar. Ah med bin Han bel u zun sü re ya ra be re i çin de kal dý. Bu sü re de bi le i lim ça lýþ ma la rýn dan ge ri dur ma dý. Mu ta sým ö lün ce ye ri ne ge çen Ha li fe Vâ sýk da Mu te zi le re ji mi ni sür dür dü. Bu dö nem de Ah med bin Han bel e ye ni den ha pis yol la rý gö zük tü. Fa kat Ah med bin Han bel in halk nez din de ki i ti ba rýn dan kor kan ik ti dar, ar týk o na zul met mek ten çe kin di. Bu nun la be ra ber ders ver me si ni, fi kir a çýk la ma sý ný, fet va ver me si ni, ha dis ri va yet et me si ni ya sak la dý lar. Ni ha yet Va sýk ýn da öl me siy le ye ri ne ge çen El-Mü te vek kil dev rin de Mu te zi le mez he bi sa ray dan yüz bu la ma dý. El-Mü te vek kil â lim le re hür met kâr dý. Mu te zi le fik rin de o lan la rýn yet ki le ri ni al dý, gö rev le ri ne son ver di ve on la rý sa ra yýn dan u zak laþ týr dý. On dört yýl bo yun ca Kur ân ýn ya ra týl mýþ ol ma yýp e ze lî ol du ðu nu sa vun du ðu i çin iþ ken ce gö ren ve göz hap sin de tu tu lan Ah med bin Han bel haz ret le ri El-Mü te vek kil dö ne min de il mi ça lýþ ma la rý na ye ni den hýz ver di, bir çok ko nu da fet va ver di, ha dis ve fý kýh ça lýþ ma la rý ný ke ma le er dir di. Yüz el li bin ha dis ten se çe rek sýh hat li o tuz bin ha di si ki ta býn da top la dý. Ý mam Bu ha ri, Ý mam Müs lim, E bu Da vud gi bi ha dis ha fýz ve â lim le ri ken di sin den ha dis ri va yet et ti ler. Rah me tul la hi a leyh.

6 6 YURT HABER Y sa mi_ce be ma il.com Kýrþehir ve Aksaray daki güzellikler Ön ce den plân lan mýþ prog ram lar çer çe ve sin de ve meþ ve ret he yet le ri nin yap tý ðý da vet ler ü ze ri ne, A na do lu nun muh te lif il ve il çe le ri ne gi di yor; ba zen se mi ner ve kon fe rans, ba zen de u mu mî top lan tý lar da ders le ri mi zi pay la þý yo ruz. Geç ti ði miz haf ta so nu Kýr þe hir ve Ak sa ray il le ri miz dey dik. Per þem be ak þa mý Kýr þe hir e gi de cek fir ma lar dan bi ri ne Cu ma na ma zýn dan son ra gi de cek bir o to bü sü nüz var mý? di ye sor dum. On dört o tuz o to bü sü ol du ðu nu söy le di. Han gi kol tu ðu a yý ra cak sý nýz? de dim. On al tý no lu kol tuk boþ, o nu ve re yim. de di. Mer hum Be kir Berk A ða be yin en sev di ði no lu kol tuk lar dan bi riy di. He men ka bul et tim. Ý çim den Al lah, kim bi lir ya ný ma ki mi na sip et miþ tir. di ye dü þün düm. Ka la ba lýk bir ce ma at le, Pur sak lar il çe sin de ki hiz met mer ke zi miz de Cu ma na ma zý ný e da et tik ten son ra sü rat le ter mi na le u laþ tým. Ýs tek ü ze ri ne va li zim de yir mi ta kým o la rak da ki tap la rý mýz dan gö tür düm. Bu nu ö nem si yor dum. Zi ra ký sýt lý bir za man di li min de Ri sa le-i Nur a ve o nun mes lek ve meþ rep pren sip le ri ne a it her þe yi ko nuþ mak müm kün ol mu yor du. Hâl bu ki ki tap la rýn hep sin de on la ra da ir ma ka le ler var dý. Ders ler den son ra An ka ra ya dön sem bi le, ki tap lar va sý ta sýy la git ti ðim yer ler de ki gö nül dost la rý mýn a ra sýn da ka lý yor ve Ri sa le ler den al dý ðým ha ki kat le ri on lar la pay la þý yor dum. Ni te kim 2010 yý lý so nun da git ti ðim A vus tral ya ya da 210 a det ki tap gö tür müþ ve çe þit li fa a li yet ler den son ra dön müþ tüm. Fa kat mâ nen ben hâ lâ o dost la rý mýn a ra sýn da yým ve on lar la ko nuþ ma ya de vam e di yo rum. Va li zi mi ba ga ja ve re rek o to bü se bin dim. On beþ no lu kol tuk ta el li beþ yaþ la rýn da ve te miz gö rü nüm lü bir be ye fen di o tu ru yor du. Se lâm ver dim ve Ha yýr lý yol cu luk lar di le ye rek pen ce re ke na rý na o tur dum. Ko nuþ kan bi riy di. E mek li ol muþ bir öð ret men di. A ma ö zel bir o kul da öð ret men li ðe de vam e di yor du. De de si med re se me zu nu bir ho ca, ba ba sý da i nanç lý ve a mel sa hi bi bir mü min miþ. Ken di si ni an la týr ken Be nim iç kim yok, si ga ram yok, ku ma rým yok, kim se nin ma lýn da gö züm de yok. Ken di ha lin de ya þa yan bir in sa ným. de di. Ho cam! Beþ va kit na ma zýn var mý? di ye sor dum. Te bes süm e de rek Ma a le sef, o da yok. de di ve bir lik te gü lüþ tük. Bu nun ü ze ri ne bir hay li mâ ne vî ko nu lar dan ko nuþ tuk. Ma sa mýn ü ze rin de Ye ni As ya ga ze te si var dý. O ku ya bi lir mi yim? de di. Mem nu ni yet le. de dim. Bir a ra dal mý þým. Ký sa bir mo la i çin o to büs dur du ðun da, i kin di na ma zý ný yal nýz kýl mak du ru mun da kal dým. Top lu mun ge nel va zi ye ti buy du. Yol cu luk lar da ya böy le tek ba þý ma ya da bir kaç ki þi na maz ký lý yor, ge ri ka lan la rýn na maz di ye bir der di ol mu yor du. Ne ka dar çok ça lýþ ma mýz lâ zým gel di ði ni bu hâl a çýk ça gös te ri yor du. Ken di si ne Mif ta hü l-ý man ve Ta bi at Ri sa le le ri ni he di ye et ti ðim öð ret men ar ka da þým na ma za baþ la ya ca ðý na söz ver di. Za ten bi zi kar þý la yan lar a ra sýn da ken di siy le dost o lan Hik met Bey de var dý. Bun dan son ra bir bir le ri ni bý rak ma mak i çin an laþ tý lar. Bir yol cu lu ðun da ha böy le mey ve si ol muþ tu. Kýr þe hir li dâ vâ ar ka daþ la rý mýz, bir ay ön ce a çý lý þý ný yap týk la rý ve mül ki ye ti ni sa týn al dýk la rý ye ni bir hiz met mer ke zi ne ka vuþ muþ lar. Þeh rin en mer ke zî ye rin de ve Ah met Ye se vî Ca mi i nin he men ya nýn da. Ec za ne gi bi ter te miz ve dü zen li ge niþ bir da i rey di. O ak þam der se ka tý lým ol duk ça yük sek ti. Öð ret men ve es naf a ðýr lýk lý, ay ný za man da cý výl cý výl genç ler le do luy du. Kýr þe hir li dâ vâ ar ka daþ la rý mý zýn, ne ka dar þevk li ve hiz met he ye ca ný i le do lu ol duk la rý, nor mal sa a tin de bi ten ders ten son ra ge ce ya rý sý na ka dar sü ren soh bet ten an la þý lý yor du. Da ha i le ri he def le rin den de bah set ti ler. Ye ni As ya mis yo nu e min el ler dey di. Cu mar te si gü nü, Ak sa ray a gi der ken yol üs tün de ki Or ta köy ün mülk ders ha ne si ne uð ra dýk. Yi ne öð ret men a ðýr lýk lý bir ce ma at le i ki sa at ci va rýn da ders ve soh bet te bu lun duk. Hiz met et me he ye ca ný i le do lu bir kad roy du. Kýr þe hir de ol du ðu gi bi, ta kým ha lin de ki tap la rý mýz dan ver dik. Bir kýs mý ný ye ni ta ný dý ðým bu dâ vâ a dam la rý her ci het le mem nu ni yet le ri ni i fa de et ti ler ve en ký sa za man da yi ne gel me mi zi is te di ler. Ay ný ak þam Ak sa ray hiz met mer ke zin de yiz. Üç kat lý ve dok san met re ka re sa lon lu bu bi na nýn gi ri þin de Ye ni As ya Ga ze te si Tem sil ci li ði lev ha sý o ku nu yor du. Bi ti þik bi na da ki i ki da i re ba yan hiz met le ri ne a it ti. Ho par lör sis te miy le ya pý lan ders ve soh bet le ri o ra dan ta kip e di yor lar mýþ. O bi na nýn gi ri þi ne de Zü be yir Gün dü zalp A part ma ný lev ha sý as mýþ lar. Ge niþ sa lon ta ma mý na ya kýn do luy du. Or ta köy ve Nev þe hir gi bi hiz met ma hal le rin den ge len dost la rý mýz da var dý. Gay ret ve he ye can yük lü bir ce ma at tab lo su gö rü nü yor du. Ak þam ye di bu çuk ta baþ la yan ders ve soh be ti miz, ik ram bö lü müy le bir lik te sa at o na ka dar sür dü. A ra da, ge ri ye ka lan se kiz ta kým ki ta býn im za la ma sý i le bir lik te do lu do lu ge çen bir ak þam ya þa dýk. Ý man kur tar ma hiz me ti nin ö ne min den, mes lek ve meþ re bi mi zin bir ký sým te mel pren sip le ri ne, Ye ni As ya ga ze te si nin do ðu þun dan neþ ri yat hiz met le ri nin ö ne mi ne ve hiz met ha tý ra la rý na ka dar bir çok ko nu la ra te mas et tik. Zü be yir Gün dü zalp çiz gi si ni ta kip e den Ye ni As ya mis yo nu, gö rü nen o ki A na do lu da kök sal mýþ. Ge çi ci rüz gâr la rýn ve mu vak kat a rý za la rýn bu u lu çý na rý et ki le me si hiç müm kün de ðil. Her kes þu ur lu ve va zi fe si nin ba þýn day dý. Ge ce on bir bu çuk o to bü süy le An ka ra ya dö ner ken ben bun la rý dü þü nü yor ve o nun mut lu lu ðu nu ru hum da his se di yor ve ya þý yor dum. O kul lar da ne zih mes cit ler a çýl sýn 2012 YILINI "GENÇLÝK VE NAMAZ YILI" ÝLÂN EDEN NAMAZ GÖNÜLLÜLERÝ, GENÇLERÝN RAHATÇA VE ÖZGÜRCE NAMAZ KILABÝLMELERÝ ÝÇÝN OKULLARDA NEZÝH MESCÝTLER AÇILMASINI TEKLÝF ETTÝ. Namaz Gönüllüleri Platformu tarafýndan Ýstanbul Fatih'teki Reþadiye Otel'de düzenlenen basýn toplantýsýna yazarlar da katýlarak destek verdi DA Na maz la Di ri liþ Se fer ber li ði i lan e de rek, na ma zý sev dir me ye ve top lum da na maz bi lin ci o luþ tur ma ya yö ne lik ça lýþ ma lar ya pan Na maz Gö nül lü le ri Plat for mu 2012 yý lý ný Genç lik ve Na maz Yý lý i lân et ti. Na maz Gö nül lü le ri Plat for mu, 2012 yý lý ný Genç lik ve Na maz Yý lý i lan et ti. Plat form, Fa tih Re þa di ye O te lin de dü zen len di di ði ba sýn top lan tý sýn da, bu yý la i liþ kin ger çek leþ ti ri le cek fa a ti yet le rin ta ný tý mý ný yap tý. Na maz Gö nül lü le ri, 2012 de ö zel lik le genç le rin na maz la bu luþ ma sý na a ðýr lýk ve re cek le ri ni be lir te rek, genç le rin ra hat ça ve öz gür ce na maz ký la bil me le ri i çin o kul lar da ne zih mes cit ler a çýl ma sý ný tek lif et - ti. Na maz Gö nül lü le ri Plat for mu ü ye le rin den ya zar Ab dul lah Yýl dýz, 2012 de ö zel lik le genç le rin na maz la bu luþ ma sý na a ðýr lýk ve re cek le ri ni kay det ti. MÂNEVÎ DEÐERLERE DAHA FAZLA ÝHTÝYAÇ VAR Na maz Gö nül lü le ri Plat for mun dan ya zar Ab dul lah Yýl dýz, Na maz Gö nül lü le ri Plat for mu o la rak, beþ yýl dan be ri yap tý ðý mýz ça lýþ ma la ra ye ni bir iv me ka zan dýr mak ve sos yal ha ya týn ta ma mý na na ma zý yay mak a ma cýy la 2012 yý lý ný Genç lik ve Na maz Yý lý i lan e di yo ruz de di. Ab dul lah Yýl dýz, 2012 de ö zel lik le genç le rin na maz la bu luþ ma sý na a ðýr lýk ve re cek le ri ni be lirt ti. Na maz Gö nül lü le ri Plat for mu a dý na ya zar Ab dul lah Yýl dýz ýn o ku du ðu ba sýn bil di ri sin de, çok lu ðuy la ö vün dü ðü müz genç li ðin çok yön lü teh li ke ler ve kö tü a lýþ kan lýk lar la ku þa týl dý ðý bir dö nem de ma ne vî ve ah lâkî a çý dan bes len me si nin ka çý nýl maz bir gö rev ol du ðu na dik kat çe kil di. Bil di ri de, top lu mun tüm ke sim le ri ni her tür lü yoz laþ ma ve kir li lik ten u zak laþ tý ra cak o lan ma ne vî de ðer le re her za man kin den da ha faz la ih ti yaç du yul du ðu vur gu lan dý. YA ZAR VE DER NEK LER TAM DES TEK VE RÝ YOR Ba sýn top lan tý sý na ya zar lar Ce mil Tok pý nar, Ab dur rah man Di li pak, A li E ren, Ra ma - Do ðu da Si bir ya so ðuk la rý sü rü yor DO ÐU A na do lu Böl ge si nde ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ek si 31 de re ce i le Að rý da öl çül dü. Me te o ro lo ji Er zu rum Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le rin den e di ni len bil gi ye gö re, Si bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al tý na gi ren Do ðu A na do lu Böl ges in de so ðuk ha va et ki si ni sür dü rü yor. Ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý Að rý da ek si 31, Ar da han da ek si 28, Kars ve Er zu rum da ek si 25, Ið dýr da ek si 14, Er zin can da Tre nin çarp tý ðý o to mo bil de 2 ki þi öl dü KAY SE RÝ DE tre nin çarp tý ðý o to mo bil de bu lu nan 2 ki þi ha ya tý ný kay bet ti. A lý nan bil gi ye gö re, Þe ker Ma hal le si nde bu lu nan bir iþ ye rin den ba ca na ðý Sa mi Ak soy la (53) ke res te a lan Fik ri Sa pa yer (57), ke res te le ri 06 EG 528 pla ka lý o to mo bi li nin ba ga jý ve ar ka kol tu ðu na yük le ye rek yo la çýk tý. Sa pa yer in o to mo bi li ne, Key ku bat Tren Ýs tas yo nu nun ya ký nýn da ki hem ze min ge çit ten ge çer ken Sýr rý U. i le Ö mer B. yö ne ti min de ki se fer sa yý lý tren çarp tý. Sa pa yer i le ba ca na ðý Sa mi Ak soy (53) ka za ye rin de öl dü. Ce set ler, o top si i çin Kay se ri E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si nin mor gu na gö tü rül dü. Sýr rý U. i le Ö mer B. gö zal tý na a lýn dý. Kay se ri / a a zan Ka yan, Ha san Ha fý zoð lu, gi bi ta nýn mýþ i sim ler de ka tý la rak Na maz Gö nül lü le ri Plat for mu na des tek ol du. Top lan tý ya genç lik der nek le ri de yo ðun il gi gös ter di yý lý nýn Genç lik ve Na maz Yý lý i lan e dil di ði ba sýn top lan tý sý na Ma ve ra Genç lik, A na do lu Genç lik, Genç Ön cü ler, A na do lu Öð ren ci Bir li ði gi bi der nek ler des tek ver di. Ba sýn a çýk la ma sý nýn ar dýn dan söz a lan ko nuþ ma cý lar, gü nü müz genç li ði nin en çok ih ti ya cý o lan þe yin, na maz ol du ðu nu vur gu la dý. Ko nuþ ma cý lar, top lum tun tüm ke sim le rin de ö zel lik le genç ler de na maz bi lin ci nin o luþ tu rul ma sý i çin Na maz Gö nül lü le ri Plat for mu na her ke si des tek ver me ye ça ðýr dý. Ýs tan bul / Eb ru O lur BÝL DÝ RÝ DE KÝ TEK LÝF LER Na maz Gö nül lü le ri Plat for mu, 2006 dan bu ya na yap tý ðý ça lýþ ma lar da plat form la bir lik te prog ram lar or ga ni ze e - den u lu sal ve ye rel ku ru luþ lar a dý na ka mu o yu na ba zý tek lif le ri sun du. Ý nanç ve i ba det öz gür lü ðü nün en do ðal ge re ði o lan bu tek lif le rin ger çek leþ me si i çin tüm si ya sî par ti ler, si vil ku ru luþ lar, ba sýn-ya yýn or gan la rý, ay dýn lar ve ka na at ön der le ri bu tek lif le re des tek ver me ye ça ðý rýl dý. Plat for mun bil di ri sin de þu tek lif le re yer ve ril di: Ýn sa ný - mý zýn mâ ne vî de ðer le riy le ye ni den bu luþ ma sýn da na - maz bi lin ci nin be lir le yi ci rol oy na ya ca ðý na ke sin o la rak i - na ný yor, bu a maç la beþ yýl bo yun ca a ra lýk sýz sür dür dü - ðü müz Na maz la Di ri liþ Se fer ber li ði ne ye ni bir bo yut ka zan dýr mak ve bu an lam da ki ça lýþ ma la rý mý zý ö zel lik le genç le ri miz ü ze rin de yo ðun laþ týr mak is ti yo ruz. Bu ge - rek çe ler le, a þa ðý da ki tek lif le ri mi zi ka mu o yu nun ve yet - ki li le rin dik kat le ri ne su nu yo ruz. lör gün e ði tim ku rum la rýn da o ku yan yak la þýk 20 mil - yon ci va rýn da ki gen ci mi zin öz gür ce na maz la rý ný e da e - de bil me le ri i çin o kul la rý mý za ye ter li ve ne zih mes cit ler a - çýl ma lý dýr. lcu ma na maz la rý nýn ra hat ça ký lý na bil me si i çin tüm res - mî ve si vil ku ru luþ lar da me sai sa at le ri uy gun ha le ge ti - ril me li dir. lýs te yen her ke sin va kit na maz la rý ný ko lay ca ký la bil me - le ri i çin tüm res mî ve si vil iþ yer le rin de, a lýþ-ve riþ ve kül - tür mer ke zi gi bi sos yal ha ya týn tüm a lan la rýn da uy gun mes cit ler a çýl ma lý dýr. lo kul lar da o ku tul mak ta o lan Din Kül tü rü ve Ah lâk Bil - gi si müf re da tý i le ders sa at le ri; Kur ân-ý Ke rim i an la mýy - la bir lik te ve Pey gam be ri mi zin ha ya tý ný ye ter li se vi ye de öð re te cek þe kil de ye ni den dü zen len me li dir. lca mi le ri miz; ka dýn la rýn, genç le rin ve ço cuk la rýn Cu ma ve va kit na maz la rý ný ra hat ça e da e de bi le cek le ri þe kil de el ve riþ li ha le ge ti ril me li dir. Ne re de u yuþ tu ru cu var sa, o lay lar o ra da çý ký yor DÝ YAR BA KIR DA U yuþ tu ru cu Mad de i le Mü ca de le Ko mis yo nu nun ha zýr la dý ðý ra por da, u yuþ tu ru cu kul la ný lan böl ge ler de da ha çok o lay çýk tý ðý i fa de e dil di. A ra la rýn da a ka de mis yen, a vu kat, dok tor, psi ko log ve halk la i liþ ki ler uz ma ný nýn bu lun du ðu ko mis yon ta ra fýn dan ha zýr la nan ra por da, te rör ör gü tü fa a li yet le ri nin yo ðun ol du ðu Bað lar il çe si Kay nar te pe Ma hal le si, 5 Ni san Ma hal le si, Mu ra di ye Ma hal le si, Sey ran te pe, Dic le Ma hal le si ci va rý, Fe rit Köþk Ma hal le si, Sa ray Ka pý, Fis ka ya, Han çe pek ve Su ri çi böl ge le rin de u yuþ tu ru cu mad de kul la ný mý ve ek si 11 ve Bay burt ta ek si 10 de re ce o la rak öl çül dü. Kar ve ti pi ne de niy le Að rý da 137, Er zu rum da 113 ve Ið dýr da 19 ol mak ü ze re top lam 269 köy le u la þým sað la na mý yor. U la þý mýn sað la na ma dý ðý köy ler de ö zel lik le has ta na kil le rin de za man za man zor an lar ya þa ný yor. Er zu rum da son 24 sa at i çe ri sin de yo lu u la þý ma ka pa nan köy ler den 18 has ta, kar la mü ca de le ve sað lýk e kip le rin ce has ta ne le re u laþ tý rýl dý. Er zu rum / a a 23 ki lo e ro in, 67 ki lo es rar e le ge çi ril di YÜK SE KO VA DA 23 ki log ram e ro in i le 67 ki log ram toz es rar e le ge çi ril di. E di ni len bil gi ye gö re, bir ih ba rý de ðer len di ren jan dar ma e kip le ri, Yük se ko va nýn Di bek li kö yü O da ba þý mez ra sý yol ay rý mýn da bu lu nan de re ya ta ðýn da çu val lar ha lin de 67 ki log ram toz es rar, il çe dý þýn da park ha lin de bir a ra cýn ba ga jýn da da zu la lan mýþ 23 ki log ram e ro in e le ge çir di. U yuþ tu ru cu la rý sak la yan la rýn ya ka lan ma sý i çin ça lýþ ma baþ la týl dý. Hak ka ri / a a E ge De ni zin de 4,8 bü yük lü ðün de dep rem E GE De ni zin de 4,8 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý Dep rem Da i re si Baþ kan lý ðýn - dan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, sa at de mer kez üs sü E ge De ni zi o - lan 4,8 bü yük lü ðün de bir dep rem kay de dil di. An ka ra / a a sa tý cý lý ðý nýn hat saf ha da ol du ðu nu vur gu lan dý. Baþ kan lý ðý ný AKP Di yar ba kýr Ýl Yö ne tim Ku ru lu ü ye si A vu kat Cev det Na sý ran lý nýn yap tý ðý ve Prof. Dr. Ni lay Ça buk ka ya i le Doç. Dr. Meh met Ça ký cý nýn kat ký sað la dý ðý U yuþ tu ru cu Mad de i le Mü ca de le Ko mis yo nu, 2 ay lýk ça lýþ ma nýn ar dýn dan ra po ru nu ta mam la dý. Di yar ba kýr Va li li ði, em ni yet mü dür lü ðü ve sos yal hiz met le rin de a ra la rýn da bu lun du ðu 17 ku ru mun ve ri le ri ni in ce le yen ko mis yon, u yuþ tu ru cu ba ðým lý sý 400 gen cin a i le siy le de bi re bir gö rüþ me yap tý. Ar dýn dan kap sam lý bir ra por ha zýr la dý. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, þehre içme suyu temini için Bostanlý Barajý'na yatýrým kararý aldý. Bos tan lý Ba ra jý i çin ya tý rým ka ra rý a lýn dý ÝZ MÝR Bü yük þe hir Be le di ye si, yýl da or ta la ma 3 mil yon met re küp su el de e dil me si plan la nan Bos tan lý Ba ra jý i çin ya tý rým ka ra rý al dý. Ör nek köy Me zar lý ðý nýn 1,2 ki lo met re ku zey do ðu sun da yer a lan Bos tan lý De re si ü ze rin de in þa e di le cek ba raj, su taþ kýn la rý ný da ön le ye cek. ÝZ SU Ge nel Mü dür lü ðü, 1997 yý lýn da yap tý rý lan plan la ma ra por la rý nýn gün cel len me si ge rek li li ði ni gö z ö nü ne a la rak Re vi ze Plan la ma ve Uy gu la ma Pro je le ri Ya pý mý Mü hen dis lik Hiz met le ri Ý þi i çin i ha le ye çýk tý. 1 mil yon 420 bin li ra lýk ya tý rým la ön ce lik le re vi ze plan la ma ra po ru o luþ tu ru la cak. DSÝ ta ra fýn dan o nay lan ma sý nýn ar dýn dan ra por da or ta ya ko nan ve ri ler ve bil gi ler den fay da la ný la rak uy gu la ma pro je si ha zýr la na cak. Pro je, fir ma ta ra fýn dan 480 gün de ÝZ SU ya tes lim e di le cek. Bü tün bu ça lýþ ma lar ta mam lan - DEV LE TÝN ZÝR VE SÝ NE RA POR Cum hur baþ kan lý ðý, Baþ ba kan lýk, ba kan lýk lar ve il gi li ku rum la ra gön de ri len ra por da, genç le rin u yuþ tu ru cu kul lan ma ne de ni o la rak sa de ce göç ün gös te ril me si nin yan lýþ ol du ðu be lir til di. U yuþ tu ru cu kul la ný mý ve sa tý mýn da bi rin ci de re ce de et ki li o lan fak tö rün yok sul luk ve te rör ör gü tü nün fa a li yet le ri ol du ðu nu vur gu la yan ko mis yon, Di yar ba kýr ýn son 20 yýl da ya þa dý ðý hýz lý de ði þi me dik kat çek ti. Te rö rün halk ü ze rin de ki et ki sin den do la yý di ðer kent le re gö re Di yar ba kýr ýn ge ri de kal dý ðý ný sa vu nan ko mis yon, Be le - dý ðýn da ÝZ SU, ba ra jýn ya pý mý i çin i ha le ye çý ka cak. Bos tan lý Ba ra jý Re vi ze Plan la ma Ra po ru kap sa mýn da ba raj hav za sý nýn ve de re nin hid ro lo ji si (al dý ðý su mik ta rý, de bi si) in ce le ne cek. Ba ra jýn yük sek li ði bu na gö re he sap la na rak de ði þip de ðiþ me ye ce ði be lir le ne cek. Mal ze me o cak la rý (ka ya o ca ðý, kil o ca ðý, ça kýl, kum vs.) gün cel leþ ti ri le cek, ge re kir se ye ni o cak lar i çin uy gun yer ler bu lu na cak. Bu mal ze me o cak la rý ve ba ra jýn bü tün te sis le riy le il gi li ka mu laþ týr ma ça lýþ ma la rý, plan la ma se vi ye sin de ye ni den ya pý la cak. Mal ze me o cak la rý nýn ve de re nin hid ro lo ji si nin so nu cu na gö re ba ra jýn ti pi nin de ði þip de ðiþ me ye ce ði, ö zel lik le ri ve yük sek li ði nin ne ol ma sý ge rek ti ði or ta ya çý ka cak. Ba raj, Kar þý ya ka il çe si nin iç me su yu ih ti ya cý nýn kar þý lan ma sý na des tek sað la ya cak. Ýz mir / ci han di ye le rin du yar sýz lý ðý se be biy le Di yar ba kýr ü ze rin de ye ni bir va roþ kül tü rü o luþ muþ tur de di. Ko mis yo nun ha zýr la dý ðý ra por da, e ði tim se vi ye si dü þük o lan a i le ler de, genç le rin baþ ta u yuþ tu ru cu ol mak ü ze re hýr sýz lýk, gasp, kap kaç, ha ne ye te ca vüz, a dam ya ra la ma, te rör ör gü tü fa a li yet le ri i çe ri sin de yer al ma gi bi bir çok su ça e ði lim gös ter dik le ri kay de dil di. Ko mis yon, mad de ba ðým lý sý genç le rin a i le le riy le de gö rü þe rek ra po ra ek le di. U yuþ tu ru cu dan bes le nen suç ör güt le ri nin be lir len me si ve bun la ra kar þý cid dî ted bir le rin a lýn ma sý ge rek ti ði vur gu lan dý. Di yar ba kýr / ci han

7 DÜN YA Y 7 Av ru pa, mi li tan la ik li ðin teh di di al týn da n ÝN GÝL TE RE Dev let Ba ka ný Sa ye e da War si, Av ru pa nýn mi li tan la ik lik dal ga sý nýn teh di di al týn da ol du ðu nu be lir te rek, di nin ka mu sal a lan da da ha faz la rol oy na ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Te leg raph ga ze te si i çin bir ma ka le ka le me a lan Müs lü man Ba kan War si, Av ru pa nýn Hris ti yan lý ðý i le ba rý þýk ol ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. War si, mi li tan la ik le rin, o to ri ter re jim ler le ay ný ta ham mül süz iç gü dü le re sa hip ol du ðu nu vur gu la dý. Dýþ Haberler Servisi Ýs ra il po li si, a lar ma geç ti n ÝS RA ÝL po li si, Hin dis tan ve Gür cis tan da ki Ýs ra il li dip lo mat la ra yö ne lik sal dý rý la rýn ar dýn dan ül ke ge ne lin de a larm du ru mu na geç ti. Po lis söz cü sü Micky Ro sen feld, ka mu sal a lan lar da, ya ban cý el çi lik ler de ve ö zel lik le U lus la ra ra sý Ben-Gu ri on ha va a la nýn da gü ven li ðin güç len di ril di ði ni be lirt ti. Ro sen feld, has sas böl ge ler de dev ri ye le rin ar tý rýl dý ðý ný, po lis ten te tik te ol ma la rý nýn is ten di ði ni a çýk la dý. Hin dis tan da Ýs ra il Bü yü kel çi li ði ne a it bir o to mo bil de mey da na ge len pat la ma da 2 ki þi nin ya ra lan dý ðý bil di ril miþ ti. Ay rý ca Ýs ra il in Tif lis Bü yü kel çi si Ý sak Ger berg i he def a lan su i kast gi ri þi mi nin, Gür cü po li si ta ra fýn dan en gel len di ði kay de dil miþ ti. Kudüs / a a Fran sa ba þör tü sü ya sa ðý ný ge niþ le ti yor n FRAN SA mec li si, ilk ve or ta de re ce li o kul lar da ki ba þör tü ya sa ðý nýn a la ný ný ge niþ let mek i çin ha zýr la ný yor. Mec lis gün de mi ne ge len ya sa tek li fi, o kul la ra di ni sem bol ve sim ge ler le gi dil me me si ko nu sun da ki ya sa ðýn a la ný nýn, o kul kan tin le rin de ça lý þan la rý, a na o ku lu ve hat ta be le di ye gö ze ti min de ev le rin de o kul ön ce si ço cuk la ra ba kan la rý da kap sa ma sý ný ön gö rü yor. Da ha ön ce Se na to da ka bul e di len ya sa ta sa rý sý nýn ya sa laþ ma sý i çin mec li sin de o na yý ge re ki yor. Ya sa tek li fi ni Se na to da ki ra di kal sol par ti se na tö rü Fran co i se La bor de ka le me al mýþ tý. Fran sa par la men to su, 2004 yý lýn da di ni sim ge ve sem bol ler le o ku la gi dil me si ne ya sak ge ti ren bir ya sa yý o nay la mýþ tý. Paris / a a ABD ve Kuzey Ko re li ler Pe kin de gö rü þe cek n ABD NÝN Ku zey Ko re po li ti ka la rý ö zel tem sil ci si Glyn Da vi es i le Ku zey Ko re Dý þiþ le ri Ba ka ný Bi rin ci Yar dým cý sý Kim Kye Gwan ýn 23 Þu bat ta Pe kin de bir a ra ya ge le ce ði bil di ril di. Çin Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Li u Vey min, Çin in, ABD i le Ku zey Ko re a ra sýn da ya pý la cak gö rüþ me nin Ku zey Ko re nin nük le er so ru nuy la il gi li ya pý lan 6 lý gö rüþ me le re o lum lu et ki ya pa bi le ce ði ni ve tek rar baþ la ma sý na yar dým cý o la bi le ce ði ni kay det ti. Gö rüþ me, Ku zey Ko re li de ri Kim Jong Ýl in ö lü mün den son ra i ki ül ke a ra sýn da ki ilk te mas o la cak. Þanghay / a a Çin de 1,5 mil yon ki þi yer de ðiþ ti re cek n ÇÝN ÝN gü ne yin de bu lu nan Gu i co u e ya le tin de dað lýk a lan lar da ya þa yan 1,5 mil yon ki þi nin ye ri nin yok sul luk ne de niy le de ðiþ ti ri le ce ði bil di ril di. U lu sal ba sýn da ki ha ber le re gö re, yer de ðiþ tir me nin or ta la ma 2,85 mil yar do la ra mal o la ca ðý be lir ti lir ken, böl ge nin ül ke nin or ta la ma ge li þi mi nin 8 yýl ge ri sin de ol du ðu kay de dil di. Böl ge Va li si Ca o Ký cý, ye rel hü kü me tin pi lot bir pro jey le 100 bin ki þi nin ye ri ni de ðiþ tir di ði ni be lir te rek, 1,5 mil yon in sa nýn çok zor þart lar da ha ya tý ný sür dür me ye ça lýþ tý ðý ný söy le di. Pla nýn ge rek li li ði ni an la tan Ca o, böl ge ye yol in þa sý ve baþ ta su ol mak ü ze re ge rek li alt ya pý nýn gö tü rül me si nin va kit a la ca ðý ný ve bun lar ol sa bi le böl ge de ki yok sul lu ðun 50 yýl da ha sü re bi le ce ði ni i fa de et ti. Ca o, bu nun ak si ne yer de ðiþ tir me prog ra mý nýn 9 yýl sü re ce ði ni di le ge tir di. Þanghay / a a BM de ha yâl ký rýk lý ðý ya þa ný yor BM Ge nel Ku ru lu nun Su ri ye de ki du ru mu e le al dý ðý top lan tý nýn so nun da ka pa nýþ ko nuþ ma sý ya pan BM Ge nel Ku ru lu Baþ ka ný Na sýr Ab dü la ziz El Na sýr da, top lan tý ya ka tý lan ül ke le rin, Su ri ye de de vam e den þid det ten de rin en di þe duy duk la rý ný i fa de e de rek, ö lüm le rin dur ma sý ge rek ti ði ni söy le dik le ri ni vur gu la dý. BM ye ü ye ül ke le rin ço ðun lu ðu nun BMGK nýn, A rap Bir li ði pla ný ný des tek le yen Su ri ye ka rar ta sa rý sý ný ka bul e de me me sin den ha yal ký rýk lý ðý duy duk la rý ný i fa de et tik le ri ni be lir ten El Na sýr, Ge nel Sek re ter Ban Ki-mun i le A rap Bir li ði tem sil ci le ri nin de vam e den di ya lo ðun dan ce sa ret a lý yo rum ve u ma rým bu, Su ri ye de ki kri zin ba rýþ çýl çö zü mü ne yar dým cý o la cak a cil ve ka rar lý bir gi ri þi min o luþ ma sý na yar dým cý o lur de di. BM Ge nel Ku ru lu nun Su ri ye de ki du ru mu e le al dý ðý top lan tý da ko nu þan Su ri ye nin BM Da i mi Tem sil ci si Bü yü kel çi Beþ þar Ca fe ri, Ýs ra il Bü yü kel çi si Ron Pro dor un a çýk la ma la rý ný e leþ tir di. Ýs ra il i Su ri ye de tim sah göz yaþ la rý dök mek le suç la yan Ca fe ri, Ýs ra il in iþ ga lin de o lan Go lan Te pe le ri nde sýrf ma yýn lar yü zün den 300 Su ri ye li ço cuk ha ya tý ný kay bet ti, di ðer yer le ri söy le mi yo rum bi le. Ýs ra il, iþ gal al týn da tut tu ðu Fi lis tin top rak la rýn da sa yý sýz in san hak la rý ih lal le ri ve ký yým lar ya par ken, in san hak la rý kar ne si or ta day ken, bu ra da çý kýp da bi zi e leþ tir me ye na sýl kal ký þa bi lir? di ye ko nuþ tu. Su ri ye nin BM Da i mi Tem sil ci si Bü yü kel çi Beþ þar Ca fe ri, u lus la ra ra sý top lu mun, Su ri ye yö ne ti mi ni te rö rizm le mü ca de le sin de des tek le me si ge rek ti ði ni be lir te rek ül ke si ne kar þý bü yük bir komp lo nun oy nan dý ðý ný ve bu nun so na er me si ni is te dik le ri ni söy le di. Tür ki ye nin ko nu ya i liþ kin gö rüþ le ri ni a çýk la yan Tür ki ye nin BM Da i mi Tem sil ci si Bü yü kel çi Er tuð rul A pa kan, Su ri ye de ki kri ze i liþ kin o la rak U lus la ra ra sý ça ba lar, Su ri ye de a kan ka ný der hal so na er dir me ye ve Su ri ye hal ký nýn meþ ru ta lep le ri ve e mel le ri çer çe ve sin de, Su ri ye li ler ta ra fýn dan yü rü tü le cek ba rýþ çýl ve de mok ra tik bir ge çiþ dö ne mi ne ge çil me si ne o dak lan ma lý dýr de di. Su ri ye de iç sa vaþ im ti ma lin den, mez hep sel ya da et nik ay rým lar dan ke sin lik le ka çý nýl ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çi zen A pa kan, U lus la ra ra sý top lum, çok geç ol ma dan Su ri ye de ki in san hak la rý du ru muy la il gi li tek ses le ko nuþ ma lý de di. Birleþmiþ Milletler / a a ABD Dýþ iþleri Bakaný Leon Panetta, NATO füze savunma sistemi bünyesindeki erken uyarý radarýna evsahipliði yapmasýndan dolayý Türkiye'ye teþekkür etti. ABD den füze kalkaný teþekkürü ABD SAVUNMA BAKANLIÐI SÖZCÜSÜ LÝTTLE, DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU ÝLE GÖRÜÞEN ABD SAVUNMA BAKANI PANETTA'NIN NATO RADARINA EV SAHÝPLÝÐÝ YAPMA KARARI DAHÝL, NATO'YA DEVAM EDEN KATKILARINDAN DOLAYI TÜRKÝYE'YE TEÞEKKÜR ETTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, ABD'li mevkidaþý Panetta ile görüþtü. MISIR Baþ ba ka ný Ke mal Gen zu ri nin, son gün ler de Si na ya rý ma da sýn da ya þa yan Be de vi a þi ret le ri nin bir çok þid det ey le mi ne ka rýþ ma sý so nu cu böl ge de bo zu lan gü ven li ðin ye ni den tah sis e dil me si a ma cý i le a þi ret le rin li der le ri i le bir a ra ya gel di ði bil di ril di. Mý sýr dev let te le viz yo nun ha be ri ne gö re, Ku zey Si na da ger çek le þen gö rüþ me de Gen zu ri i le a þi ret li der le ri Si na da son dö nem de ya þa nan in san ka çýr ma ey lem le ri i le ge nel gü ven lik du ru mu gö rü þül dü. Be de vi ka bi le le ri ne so run la rý i le il gi le ni le ce ði me sa jý ve ren Gen zu ri, böl ge de ki gü ven li ðin sað lan ma sý i çin a þi ret ler den gü ven lik kuv vet le ri ne yar dým cý ol ma la rý ný is te di. Mý sýr Baþ ba ka ný Ke mal Gen zu ri nin ö nü müz de ki haf ta bir kez da ha a þi ret li der le ri i le bir a ra ya ge le rek, böl ge ye ya pý la cak ya tý rým lar ve Be de vi ler ta ra fýn dan ta lep e di len tu tuk lu la rýn ser best bý ra kýl ma sý ko - ABD Sa vun ma Ba kan lý ðý Söz cü sü Ge or ge Litt le, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu i le ABD Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta a ra sýn da ki gö rüþ me de, i ki ül ke nin Su ri ye de ki du ru ma i liþ kin kay gý la rý ve Af ga nis tan ko nu sun da de vam et tir dik le ri iþ bir li ði da hil ol mak ü ze re, i ki ül ke nin or tak gü ven lik çý kar la rý ný e le al dý ðý ný bil dir di. Litt le, Da vu toð lu-pa net ta gö rüþ me siy le il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, Ba kan Pa net ta bu gün, ABD ve Tür ki ye nin Su ri ye de ki du ru ma i liþ kin kay gý la rý ve Af ga nis tan ko nu sun da ki de vam et tir dik le ri iþ bir li ði da hil ol mak ü ze re, i ki ül ke nin or tak gü ven - nu su nu e le a la ca ðý kay de dil di. Ko nu i le il gi li bir a çýk la ma ya pan Mý sýr Plan la ma ve U lus la ra ra sý Ýþ bir li ði Ba ka ný Fey za E bul ne ga, Gen zu ri nin böl ge ye ya pý la cak ta rým ya tý rým la rý i le de mir yo lu ya pýl ma sý ve mül ki yet hak la rý nýn dü zen len me si ko nu sun da ye ni ça lýþ ma la rý ve pro je le ri ka bul et ti ði ni a çýk la dý. E bul ne ga, Be de vi ler ta ra fýn dan bi rin ci ön ce lik o la rak ta lep e di len tu tuk lu la rýn ser best bý ra kýl ma sý ko nu sun da i se ya sal dü zen le me le re ih ti yaç du yul du ðu nu be lirt ti. Si na böl ge sin de ya þa yan Be de vi a þi ret le ri, tu tuk lu o lan ya kýn la rý nýn ser best bý ra kýl ma sý ný is ti yor. Be de vi le rin ya þa dý ðý Si na böl ge sin de o to ri te boþ lu ðu o luþ ma sý ü ze ri ne Mý sýr, Ýs ra il den i zin a la rak böl ge ye 1000 ka dar as ker ve tank yer leþ tir di. Mý sýr i le Ýs ra il a ra sýn da 1979 yý lýn da im za la nan Camp Da vid An laþ ma sý Si na böl ge si nin as ker den a rýn dý rýl mýþ ol ma sý ný ön gö rü yor. Kahire / a a SURÝYE KONFERANSI, 24 ÞUBAT'TA TOPLANACAK ABD NÝN BM Da i mi Tem sil ci Yar dým cý sý Ro se mary Di Car lo, Su ri ye de ki þid de tin so na er di ril me si kap sa - mýn da, ABD, A rap Bir li ði nin gi ri þi mi ni ve li der li ði ni tak dir et mek te ve ö zel lik le de Tu nus ta 24 Þu bat ta Su ri ye nin Dost la rý Kon fe ran sý nýn dü zen le ne cek ol - ma sýn dan mem nu ni yet duy mak ta dýr. A rap Bir li - ði nin ba rýþ pla ný ný des tek li yo ruz. Biz u lus la ra ra sý top lu mun, A rap Bir li ði nin ça ba la rý ný tek ses li lik le des tek le me si ge rek ti ði ne i na ný yo ruz ve BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun a da ça ba la rýn dan do la yý tak - dir le ri mi zi su nu yo ruz de di. BM Ge nel Ku ru lu nun Su ri ye ko nu lu top lan tý sýn da, ABD nin Su ri ye de ki kri ze i liþ kin gö rüþ le ri ni a çýk la yan Di Car lo, Su ri ye de o lan la rýn de tay la rý ný tam bi le me sek de bu gün 6 bin - den faz la in sa nýn ha ya tý ný kay bet ti ði ni, ço cuk la rýn ha ya tý ný kay bet tik le ri ni, Su ri ye li ler in ken di hü kü - met le ri ta ra fýn dan iþ ken ce ye ma ruz kal dýk la rý ný bi li - yo ruz di ye ko nuþ tu. Di Car lo, ABD nin bir kez da ha Su ri ye hü kü me ti ne in san hak la rý na ve in san o nu ru - na say gý gös ter me si ve Su ri ye de tüm ta raf la ra der - hal þid de ti so na er dir me le ri çað rý sýn da bu lun du ðu - nu vur gu la dý. Di Car lo, Su ri ye de þid det sar ma lý nýn da ha da kö tü ye git me sin den Su ri ye re ji mi ni so rum - lu tu tu yo ruz de di. Birleþmiþ Milletler / a a lik çý kar la rý ný e le al mak ü ze re Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nu a ðýr la dý i fa de si ni kul lan dý. Ba kan Pa net ta nýn, Tür ki ye nin NA TO ya de vam e den kat ký la rý ve NA TO fü ze sa vun ma mi ma ri si bün ye sin de ki er ken u ya rý ra da rý na ev sa hip li ði yap ma ka ra rýn dan do la yý Tür ki ye ye te þek kür et ti ði ni bil di ren Litt le, Ý ki ba kan da, Chi ca go da bu yýl dü zen le ne cek NA TO zir ve si ön ce sin de, NA TO Ko mu ta Ya pý sý Re for mu da hil ol mak ü ze re, Liz bon da ki 2010 NA TO zir ve sin de va rý lan ka rar la rýn tam bi çim de uy gu lan ma sý na des tek sö zü ver di de di. Was hing ton / a a Gen zu ri, Be de vî a þi ret ler le gö rüþ tü MISIR'DA KARGAÞANIN SORUMLUSU AMERÝKA MISIR U lus la ra ra sý Ýþ bir li ði Ba ka ný Fa i ze E bul Na ga, ABD yi, Hüs nü Mü ba rek in dev ril me sin den son ra ül ke de ka os or ta mý mey da na ge tir mek i - çin si vil top lum ku ru luþ la rý ný (STK) doð ru dan des tek le mek le suç la dý. Res mi ME NA a jan sý nýn ha be ri ne gö re E bul Na ga, bu söz le ri, STK la rýn ül ke de kar ga þa ya rat mak i çin ya ban cý fon la rý ný kul lan ma sýy la il gi li id di a la rý a raþ tý ran yar gýç la ra dört ay ön ce ver di ði i fa de de sarf et ti. E bul Na ga, ül ke de ki ya ban cý si vil top lum ku ru luþ la rý na yö - ne lik o pe ras yon la ra baþ kan lýk e di yor. Yet ki li ler, ge çen haf ta, a ra la rýn da en az 16 A me ri ka lý nýn bu lun du ðu 43 STK ça lý þa ný nýn ce za mah ke me - sin de yar gý la na ca ðý ný a çýk la mýþ tý. Was hing ton yö ne ti mi, me se le nin çö zü le me me si du ru mun da Mý sýr a yýl lýk 1,5 mil yar do lar yar dý mý kes me teh - di din de bu lun muþ tu. Kahire / a a HABERLER Kýbrýslý liderler, Greentree sonrasý ara bölgede bir araya geldi. Kýb rýs ta li der ler bir a ra ya gel di n KKTC Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu ve Kýb rýs Rum yö ne ti mi li de ri Di mit ris Hris tof yas, Kýb rýs mü za ke re le ri kap sa mýn da, O cak ta ki New York Gre en tre e Zir ve si nin ar dýn dan ilk kez bir a ra ya gel di. BM Ge nel Sek re te ri nin Kýb rýs Ö zel Tem sil ci si Li sa But ten he im ýn a ra böl ge de ki res mi i ka met gâhýn da ya pý lan gö rüþ me de, di ðer ko nu lar ya nýn da, Mart so nu na ka dar de vam e de cek gö rüþ me nin yön te mi ü ze rin de du rul du. Kýb rýs Rum yö ne ti mi mec li si, ay ba þýn da ki top lan tý sýn da, BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun a i le til mek ü ze re, BM Ge nel Sek re te ri nin Kýb rýs Ö zel Da nýþ ma ný A le xan der Dow ner ýn gü ve ni lir li ði ni yi tir di ði ne i liþ kin ka rar al mýþ, Rum Mec lis Baþ ka ný Yann kis O mi ru da Ban a Dow ner ý þi kâyet e den mek tup yaz mýþ tý. A le xan der Dow ner, Mart so nun da, gö rüþ me le rin sey ri ne i liþ kin ha zýr la ya ca ðý ra po ru BM Ge nel Sek re te ri Ban Kimun a su na cak. KKTC Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu da ön ce ki gün, Kýb rýs mü za ke re le ri i çin Kýb rýs Rum yö ne ti mi nin AB dö nem baþ kan lý ðý ný üst le ne ce ði 1 Tem muz un ta bii son o la ca ðý ný söy le miþ ti. Lefkoþa / a a Fa kir lik Ni jer ya da þid de ti kö rük lü yor n ES KÝ ABD Baþ ka ný Bill Clin ton, fa kir li ðin Ni jer ya da ki din te mel li þid de ti kö rük le di ði ni söy le di. Clin ton, Ni jer ya da ki ga ze te pat ro nu Ndu ka O ba ig be na nýn her yýl ge le nek sel o la rak dü zen le di ði This Day A wards ad lý ö dül tö re ni ne ka týl mak a ma cýy la bu lun du ðu baþ kent La gos ta bir ko nuþ ma yap tý. Bo ko Ha ram ör gü tü nün yap tý ðý kan lý sal dý rý lar da da hil ol mak ü ze re Ni jer ya yý ra hat sýz e den gü ven lik so run la rýn dan de rin kay gý duy du ðu nu be lir ten Clin ton, Bo ko Ha ram ýn üst len di ði ve sal dý rý lar baþ lat tý ðý, Müs lü man nü fu sun ço ðun lu ðu o luþ tur du ðu Ni jer ya nýn ku ze yi nin, ül ke nin en fa kir ke si mi ni o luþ tur du ðu na dik ka ti çek ti. Clin ton, a þý rý lýk yan lý la rý na kar þý o la sý as ke ri ha re kat la ra im kan sað la nýr ken, ku zey de ya þa yan la ra yö ne lik da ha do lay sýz ya tý rým lar ya pýl ma sý ve fýr sat lar ya ra týl ma sý ný ö ner di. Lagos / a a Su dan u çak la rý G. Su dan ý bom ba la dý n SU DAN u çak la rý nýn Gü ney Su dan ýn ku ze yin de bir böl ge yi bom ba la dý ðý bil di ril di. Gü ney Su dan or du su nun söz cü sü Phi lip A gu er, Su dan or du su na a it u çak la rýn Pa zar gü nü Bir lik E ya le ti nde ki Ca u böl ge si ni bom ba la dý ðý ný, 4 as ke rin ya ra lan dý ðý ný be lirt ti. A gu er, bu nun haf ta so nu Su dan i le Gü ney Su dan a ra sýn da ki sý nýr an laþ maz lý ðýy la il gi li Ad dis A ba ba da im za la nan sal dýr maz lýk an laþ ma sý nýn Har tum ta ra fýn dan cid di ye a lýn ma dý ðý ný gös ter di ði ni be lir te rek, Hiç bir þey de ðiþ me di i fa de si ni kul lan dý. An laþ ma u ya rýn ca, her i ki ül ke kar þý lýk lý o la rak e ge men lik le ri ne ve top rak bü tün lük le ri ne say gý gös ter me ve her tür lü sal dý rý dan, ö ze lik le de bom bar dý man dan ka çýn ma ta ah hü dün de bu lun muþ tu. Cuba / a a Ýn gil te re So ma li yi sö mür ge yap mak is ti yor n TE RÖR ör gü tü El Ka i de ye ka tý lan So ma li de ki Eþ þe bab ör gü tü, Ýn gil te re yi So ma li yi sö mür ge leþ tir mek is te mek le suç la dý. Eþ þe bab söz cü sü Þeyh A li Mu ham med Ra ge, ör gü tün Twit ter he sa býn dan yap tý ðý a çýk la ma da, 23 Þu bat ta Ýn gil te re nin ev sa hip li ði ya pa ca ðý So ma li yi kriz den kur tar ma ya yö ne lik u lus la ra ra sý kon fe ran sýn bu ül ke nin So ma li yi sö mür ge leþ tir mek i çin ye ni bir gi ri þi mi ol du ðu nu i fa de et ti. A çýk la ma da, Ýn gil te re Ým pa ra tor lu ðu ha ya liy le Ýn gi liz le rin Ýs lam in iþ le ri ne ka rýþ tý ðý, Ýn gil te re nin Müs lü man la rýn u zun za man dýr Ýn gil te re em per ya liz mi ni red det ti ði ni an la ma sý ge rek ti ði vur gu lan dý. Ýn gil te re Dý þiþ le ri Ba ka ný Wil li am Ha gu e, ay ba þýn da So ma li yi zi ya ret et miþ ti. So ma li yi 20 yýl a ra dan son ra zi ya ret e den ilk Ýn gi liz dý þiþ le ri ba ka ný o lan Ha gu e, So ma li de gö rev ya pa cak Ýn gi liz bü yü kel çi si nin a ta ma sý ný da yap mýþ tý. Mogadiþu / a a Ye men de se çim ka bi ni ne bom ba n DEV LET baþ kan lý ðý se çi mi nin ge le cek haf ta ya pý la ca ðý Ye men in gü ne yin de ki A den ken tin de bir ki þi, se çim ka bi ni ne yer leþ tir me ye ça lýþ tý ðý bom ba nýn pat la ma sý so nu cu öl dü. El A ra bi ya nýn ha be ri ne gö re bir gü ven lik yet ki li si, Cra ter sem tin de kim li ði he nüz bi lin me yen bir ki þi nin, yer leþ tir me ye ça lýþ tý ðý pat la yý cý nýn kur ba ný ol du ðu nu be lirt ti. Ay ný yet ki li, sem te gü ven lik güç le ri nin sevk e dil di ði ni, ö zel lik le se çim ko mi te si mer ke zi nin ya ký nýn da gü ven li ðin ar tý rýl dý ðý ný söy le di. A dý nýn a çýk lan ma sý ný is te me yen yet ki li, he nüz hiç kim se yi suç la ya ma ya cak la rý ný, an cak Ye men Sos ya list Par ti si nin es ki li de ri A li Sa lim El Beyz in ba þýn da ol du ðu ay rý lýk çý Gü ney li Ha re ke ti nin se çim le re kar þý ol du ðu nu bil dik le ri ni i fa de et ti. Gü ney li Ha re ke ti, 21 Þu bat ta ya pý la cak, Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih in yet ki le ri ni dev ret ti ði yar dým cý sý Ab dra bo Man sur Ha di nin tek a day ol du ðu se çim le re kar þý kam pan ya lar yü rü tü yor. Ankara / a a

8 Y ca ni as ya.com.tr 8 HA BER Me mur lar: U nu tul duk mu? nde MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ - ka ný Gür kan Av cý, me mur la rýn re fe ran dum sü re cin den bu ta ra fa yak la þýk 17 ay dýr Top lu Söz leþ me Ya sa sý nýn çý - ka rýl ma sý ný bek le di ði ni söy le di. Top lu söz leþ me ya sa sý - nýn Mec lis alt ko mis yo nun da hâ lâ bek le til di ði ni söy le - yen Gür kan Av cý, þun la rý kay det ti: Ý ki ay dýr me mur ma aþ zam mý nýn ya pýl ma ma sýn da da suç lu sen di ka lar gös te ril mek te ve me mur lar ma ni pü le e dil mek te dir. Oy - sa Mec lis Alt Ko mis yo nun da bek le yen ya sa ta sa rý sý me - mur la rýn ta lep ve bek len ti le ri ne ce vap ve re cek ni te lik te de ðil dir. Biz hü kü met ten I LO norm la rý ný ta þý yan bir top lu söz leþ me ya sa sý is ti yo ruz. Bu da yet mez; ka mu iþ - çi le ri ne ve ril di ði gi bi me mur la ra da grev ve si ya set hak ký ve ril me si ni ta lep e di yo ruz. Þu an Mec lis ça tý sý al týn da bu - lu nan sen di ka cý kö ken li, me mur kö ken li tüm ve fa kar mil let ve kil le ri ni Mec lis kür sü sün de bu ta lep le ri mi zi en yük sek ses le di le ge tir me si ni bek li yo ruz. Hü kü me tin yal - nýz ca be lir li sen di ka ve si vil top lum ku ru luþ la rýy la is ti þa - re de bu lun ma sý ne de niy le he men her ic ra a týn da ha ta üs tü ne ha ta yap tý ðý ný bir kez da ha ha týr lat mak is ti yo - rum. Mil let ve ki li ma aþ la rý ný, be del li as ker li ði, þi ke o la yý ný dü zen le yen ta sa rý yý ve da ha bir çok dü zen le me yi bir kaç haf ta i çe ri sin de ya sa laþ tý ran Mec lis, me mur la rýn me rak - la ve ü mit le bek le di ði top lu söz leþ me ya sa sý ný ne a man ka nun laþ tý ra cak týr? An ka ra / Ahmet Terzi Bü tün dün ya ya me saj He def kit le si Ýs lâm ül ke le rin de ya þa yan Müs lü - man lar o lan sos yal að Sa lam world ün Bi rin ci Kü re sel Zir ve si, Ýs tan bul Çý ra ðan Sa ra yý nda ger çek leþ ti ril di. En baþ ta þu nu i fa de e de lim ki, top lan - tý ya ka tý lan ko nuþ ma cý la rin ek se ri si, fark lý i fa de ler le de ol sa doð ru Ýs lâ mý an lat mak ve Ýs lâ mi ye te la yýk doð ru lu ða ör nek ol mak ge rek ti ði ni i fa de et ti ler. Ýn ter net dün ya sý a pay rý bir dün ya ve pek çok mah zur la rý na rað men on suz da ol mu yor. Zir ve de de i fa de e dil di ði ü ze re ar týk ço cuk lar ön ce sa nal a - lem le ta ný þý yor, son ra yü rü me yi öð re ni yor! Ha ya tý - mýz da bu de re ce yer et miþ bir ha di se yi gör mez den ge le me yiz. Pe ki, za rar la rý na na sýl kar þý ko ya ca ðýz? El bet te ki uy gun al ter na tif ler or ta ya ko ya rak. Sa lam world ün yo la çý kýþ ni ye ti bu. Ta bi î ki bu ni ye ti ne öl çü de ger çek leþ ti re bi le ce ði ni ö nü müz de - ki gün ler gös te re cek. Her ilk te i ti raz lar o la bil di ði gi bi al ter na tif sos yal að ol ma ya a day o lan Sa lam - world e i ti raz e den ler de ol muþ. Ýlk i ti raz nok ta sý da, Bu fik rin, bu að ýn ar dýn da kim var? Kim fi nan - se e di yor? so ru su ol muþ. Sa lam world Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ab dül va - hid Ni ya zov, Yo la çýk tý ðý mýz da bu so ru çok so rul - du. Hat ta, Bun la rýn ar ka sýn da Rus ya Baþ ba ka ný Vi - la di mir Pu tin var, bun la rýn ar ka sýn da ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma var, bun la rýn ar ka sýn da þu var, bu var di ye çok fark lý þey ler söy len di. Bu sos yal að, bir ih ti yaç tan do ðu yor. Yö ne tim ku ru lun da 20 ye ya kýn Ýs lâm ül ke sin den tem sil ci ler var. Bu a ðýn he de fi ön - ce lik le Müs lü man lar, a ma baþ ka din le re men sup o - lup da, ço cuk la rý ný, a i le le ri ni kö tü lük ler den ko ru - mak is te yen ler de bu að dan is ti fa de e de bi lir. Bu að va sý ta sýy la Ýs lâ mi ye ti doð ru bir þe kil de ta ný ta bi li riz me a lin de bir ko nuþ ma yap tý. Ý na nýn, Çý ra ðan Sa ra yýn da ki top lan tý da 10 ki þi ko nuþ ma yap týy sa, 8 i doð ru dan ya da do lay lý o la rak Ýs lâ mi ye tin in san lý ða doð ru bir þe kil de ta ný týl ma sý ih ti ya cýn dan bah set ti. On lar ko nuþ tuk ça, Be di üz za - man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin bir a sýr ön ce or ta ya koy du ðu teþ hi si ha týr la dýk: E ðer biz doð ru Ýs lâ mi - ye ti ve Ýs lâ mi ye te lâ yýk doð ru lu ðu ve is ti ka me ti gös - ter sek, bun dan son ra on lar dan [di ðer din men sup - la rýn dan Ýs lâ ma] fevc fevc da hil o la cak lar dýr. (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, Mü nâ za rât, s. 259) Ýn gil te re den top lan tý ya ka tý lan bir ko nuþ ma cý, doð ru Ýs lâm ve Ýs lâ mi ye te la yýk doð ru lu ðu or ta ya koy ma nok ta sýn da ki ih ti ya cý ha týr la týr ken Lon dra so kak la rýn da ya pý lan bir an ke ti pay la laþ tý. An ket te, Lon dra so kak la rýn da ge zen ve Müs lü man ol ma yan in san la ra Ýs lâm de nin ce ak lý ný za ne ge li yor? so ru - su so rul muþ. Bu so ru i le mu ha tap o lan la rýn ne re - dey se ta ma mý, Ýs lâm de nin ce; te rör, in ti har sal dý rý - sý, bom ba, ka dý na hak sýz lýk, U sa me bin La din gi bi þey le ri ha týr la dýk la rý ný söy le miþ ler. Gö rül dü ðü ü ze - re an ke te ka tý lan lar Ýs lâ mý ta ný mý yo ruz de me miþ - ler, a ma çok yan lýþ bir ta ný ma... Bu da gös te ri yor ki bü tün in san lý ða Ýs lâ mý doð ru bir þe kil de ta nýt mak ve an lat mak ge re kir. Baþ ka bir ko nuþ ma cý da, sa de - ce baþ ka din le rin mün te sip le ri de ðil, Müs lü man la - rýn da Ýs lâ mý doð ru ta ný ma ya, doð ru an la ma ya ve doð ru ak tar ma ya ih ti ya cý ol du ðu nu be lirt ti. Ye ni ve al ter na tif sos yal að ol ma ya a day o lan Sa - lam world, bu he de fi ne u la þa bi lir se bü yük bir hiz - me te ve si le o lur. Kalp le ri bi le me yiz, a ma el ler ve dil ler böy le di yor. Ýs tan bul da ki top lan tý, doð ru dan gün dem de ol ma sa da doð ru Ýs lâm ve Ýs lâ ma la yýk doð ru luk kav ram la rý ný zi hin le re ta þý dý. Bu nok ta dan ha re ket e di lir ve Ýs lâ ma göl ge o lan - lar çýk maz sa baþ ta Av ru pa ve A me ri ka ol mak ü ze re bü tün dün ya da Ýs lâ mo fo bi a/ Ýs lâm kor ku su so na e re bi lir. Kor ku so na e rin ce de da ha çok in san Ýs lâ - mý doð ru ta ný yýp, öðre ne bi lir in þal lah. MÝT YÖNETÝCÝLERÝNÝN KCK SORUÞTURMASI KAPSAMINDA ÝFADE VERMEYE ÇAÐRILMASIYLA BAÞLAYAN KRÝZÝ ÇÖZME GEREKÇESÝYLE GÜNDEME GETÝRÝLEN DÜZENLEME ELEÞTÝRÝLÝYOR. Tepki yasasý çözüm deðil 12 EY LÜL 1980 dar be si ni ger çek leþ ti ren Ke nan Ev ren baþ kan lý ðýn da ki Mil li Gü ven lik Kon se yi ta - ra fýn dan, dar be son ra sý ya pý lan ilk se çim den 2 gün ön ce ka bul e di len ve Tur gut Ö zal ýn baþ ba - kan ol du ðu 3 Ka sým 1983 te Res mi Ga ze te de ya - yýn la nan Mil li Ýs tih ba rat Teþ ki la tý (MÝT) Ka nu - nu nda ya pýl ma sý dü þü nü len de ði þik lik, be ra be rin - de bir di zi tar týþ ma yý da ge tir di. De mok ra tik re form lar la ö ne çý kan AKP Hü kü - me ti nin, is tih ba rat ör gü tü nün de ne ti mi nok ta - sýn da ki dü zen le me yi, as ke ri dö nem de ha zýr la nan MÝT Ya sa sý ndan ge ri gö tür me ih ti ma li nin te zat o luþ tu ra ca ðý vur gu la ný yor. MÝT Ka nu nu nda ya - pýl ma sý dü þü nü len de ði þik li ði de ðer len di ren Ça - nak ka le 18 Mart Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Se dat La çi ner, ge çi ci bir kriz den ha re ket le, tep ki - sel bir ya sa de ði þik li ði ol ma sý ha lin de, ya rýn yi ne de ði þik lik ge re ke ce ði ni söy le di. Da ha kap sam lý ya - sa de ði þik li ði ne ih ti yaç bu lun du ðu nun al tý ný çi zen La çi ner, þöy le de vam et ti: Da ha doð ru su, kap sam lý bir ya sa ya ih ti yaç var. Bir de ðil, bir çok ya sa ya ih ti yaç var. Çün kü bir çok a çýk var. Ýf rat la tef rit a ra sýn da do la þýl ma ma sý la zým. Kýz gýn lýk la, an lýk duy gu lar la ya sa ya pýl maz. Kriz den çýk mak i çin ge çi ci bir pan su man ön lem o la rak de - ði þik lik ya pý la bi lir a ma u zun va de de bu iþ le rin çok da ha kap sam lý, der li top lu ya pýl ma sý ge re kir. Ya sa nýn de mok ra tik ol ma sý ge rek ti ði ni vur gu la - yan La çi ner, A me ri ka yý ye ni den keþ fet me ye ge rek ol ma dý ðý ný be lir te rek, bu nun Ba tý da ör nek le ri bu - lun du ðu nu i fa de et ti. Bel li ký sým la ra ta ný na cak ay - rý ca lýk la rýn bir sý ný rý var. Hak lar, gö rev ler, bun lar çok net bir þe kil de sý nýr la rý nýn be lir len me si ge re ki - yor. di yen La çi ner, Bi zim mev cut ya sa la rý mýz, is - tih ba rat han gi a lan da ça lý þýr, ne yet ki si var dýr, na sýl ça lý þýr? bun lar sað lýk lý bir þe kil de ta ným la mý yor. Sa - de ce is tih ba rat çý la rýn yar gý lan ma sý de ðil, on la rýn yet ki ve so rum lu luk la rý nok ta sýn da da müt hiþ boþ - luk lar var. On dan do la yý kap sam lý bir ya sa de ði þik - li ði ne ih ti yaç var. En ö nem li si de tep ki sel ya sa yap - mak, u zun va de de sað lýk lý de ðil dir. Ya rýn baþ ka bir kriz çý kar, si zin yap tý ðý nýz de ði þik lik le hi ni ze de a - ley hi ni ze de dö nü þe bi lir. On dan do la yý dört dört - lük, sa ðý ný so lu nu i yi dü þü ne rek, u zun va de li, so ðu - kan lý bir þe kil de kap sam lý bir ya sa de ði þik li ði ne, ya - sa ya pý mý na ih ti yaç var. Þu an kri ze dö nük o la rak ya pý lý yor. U zun va de ye ri ne, ký sa va de de bir çö züm ge ti re cek mu hak kak de di. An ka ra / ci han SAÐLAR: DEÐÝÞÝKLÝK HUKUK DEVLETÝNÝ ZEDELER ES KÝ Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Fik ri Sað lar, Mil li Ýs tih ba rat Teþ ki la tý (MÝT) Ka nu nu nda ya pýl ma sý dü þü nü len de ði þik - li ðin hu kuk dev le ti ni ze de le ye ce ði ni söy le di. Mev cut ya - sa da MÝT i le il gi li so ruþ tur ma lar da Baþ ba ka nýn o na yý nýn is ten di ði ni ha týr la tan Sað lar, bu nu ge niþ let me nin her ke si tek in sa nýn sö zü ne bað la ma nýn, hu kuk dev le ti ol mak tan çý ka ra ca ðý ný i fa de et ti. Bu se bep le sa de ce MÝT te va ro lan 26. mad de nin ge re ði nin ye ri ne ge ti ril me si ge rek ti ði ni i fa - de e den Sað lar, ye ni bir dü zen le me nin doð ru ol du ðu dü - þün ce sin de ol ma dý ðý ný kay det ti. Sað lar, þöy le de di: Sa - de ce MÝT de ðil baþ ka ku rum la rýn ba þýn da ki le ri de Baþ ba - ka na bað la ya cak la rý ný söy lü yor lar. Bu nun i ki þe yi var; bir; Baþ ba kan, MÝT in yap tý ðý bü tün iþ ler den ar týk so rum lu - dur. Da ha ön ce dev let gö rü þü yor ben gö rüþ mü yo rum di yen Baþ ba ka nýn, bun dan böy le gö rü þü len bü tün ya sa dý þý fa a li yet ler den so rum lu ol du ðu nu ka bul et me si de - mek tir. Bü tün ku rum la rýn yap tý ðý gö rev dý þý fa a li yet le ri de ar týk ken di so rum lu lu ðu al tý na al mak ta dýr. Ý kin ci si; hü - küm ge niþ le ti lir se hu kuk dev le ti ze de le nir. Ü çün cü sü; za - ten 26. mad de çok a çýk gö rü lü yor. O ne den le böy le bir dü zen le me nin ki þi ye has bir dü zen le me ol du ðu a çýk týr. Týp ký cum hur baþ kan lý ðý se çi mi gi bi. Cum hur baþ kan lý ðý se çim ler din de sa de ce Baþ ba kan lar gö rev le rin den is ti fa et mez de dik le ri gi bi cid di bir sý kýn tý dýr. Cum hur baþ kan lý ðý ya sa sýn da da her kes a day o la bil mek i çin is ti fa e di yor bir Baþ ba kan is ti fa et mi yor. Baþ ba kan lýk gö re vi ni de vam et ti ri yor, or da da ki þi ye ö zel bir ya sa çý ka rýl mýþ týr, bur da da ki þi ye ö zel bir ya sa çý ka rý lý yor. Dev let te ki þi ye ö zel ya - sa lar çý ka rý lýr sa o za man bun la rýn hep si nin so rum lu su ko nu mu na ge len Baþ ba ka, hu ku kun tek yet ki li si ha li ne ge lir, do la yý sýy la hu kuk dev le ti ol mak tan çý kar. E ÐÝ TÝM-BÝR-SEN 21. Baþ kan - lar Ku ru lu Top lan tý sý nýn So - nuç Bil dir ge si nde, 12 Ha zi - ran 2011 se çim le rin de Ye ni A na ya sa va at e den si ya set ku - ru mu nun si vil ye ni A na ya sa ya ge rek li a ðýr lý ðý ver me di ði ni gör mek te yiz de nil di. E ði tim-bir-sen 21. Baþ kan lar Ku ru lu Top lan tý sý An tal ya-si - de de ya pýl dý nin yol ha ri - ta sý nýn çi zi lip stra te ji le rin be lir - len di ði top lan tý da, baþ ta Ye ni A - na ya sa ve top lu söz leþ me ya sa sý ol mak ü ze re, teþ ki lat i çi ko nu lar i le gün cel me se le ler ü ze rin de du rul du. Top lan tý so nun da ya - yýn la nan so nuç bil dir ge sin de, ka mu gö rev li le ri nin top lu söz - leþ me hak ký ný fi i len kul lan ma la - rý ný ve ilk top lu söz leþ me ma sa - sý nýn ku rul ma sý ný sað la ya cak Ka mu Gö rev li le ri Sen di ka la rý ve Top lu Söz leþ me Ka nu nu Ta sa - rý sý, hiz met ko lu nu ve ta raf sýz Ka mu Gö rev li le ri Ha kem Ku ru - lu nu i çe re cek þe kil de bir an ön - ce ya sa laþ tý rýl ma sý is ten di. Bil - dir ge de, 12 Ha zi ran 2011 se - çim le rin de ye ni a na ya sa va at e - den si ya set ku ru mu nun si vil ye - ni A na ya sa ya ge rek li a ðýr lý ðý ver me di ði ni gör mek te yiz. Va - tan da þý ný ö te ki leþ tir me yen, ka - mu ça lý þan la rý na grev ve si ya set hak ký i çe ren, ör güt len me nin ö - nün de ki tüm en gel le ri kal dý ran öz gür lük çü ye ni bir A na ya sa mut la ka ya pýl ma lý dýr de nil di. 28 ÞU BAT SÜ RE CÝ Ý ÇÝN SAV CI LA RI GÖ RE VE DA VET E DÝ YO RUZ De mok ra tik par la men ter re ji - mi ke sin ti ye uð ra tan, de mok ra - si yi as ký ya a lan, mil li i ra de nin mer ke zi o lan TBMM yi ka pa tan 12 Ey lül ge ne ral le ri nin yar gý lan - ma sý ný o lum lu bu lun du ðu be lir - ti len bil dir ge de, An cak, 28 Þu - bat ý post mo dern dar be o la rak biz zat ken di le ri i fa de e den ka - ran lýk sü re cin fa il le ri nin ha len yar gý ö nü ne çý ka rýl ma mýþ ol ma - sý, 27 Ni san e-muh tý ra yý ger çek - leþ ti ren le rin el le ri ni kol la rý ný sal - la ya rak gez me le ri de mok ra si miz a çý sýn dan bü yük bir a yýp týr. A - yýp lar dan kur tul ma a dý na Cum - hu ri yet sav cý la rý ný gö re ve da vet e di yo ruz de nil di. Bah çe li: MÝT çi ler bir an ön ce i fa de ver me li MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi dan ve di ðer MÝT gö rev li le ri nin bir an ön ce i fa de ver me si ge rek ti ði ni söy le di. Bah çe li, par ti si nin grup top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a ra - hat sýz lý ðýn dan ö tü rü geç miþ ol sun di le ðin de bu lun du. MÝT yö ne ti ci le ri nin i fa dey le çað rýl ma sý na da de ði nen Bah çe li, Bu da ve tin, yü rü tü len KCK so ruþ tur ma sý se be biy le ya pýl - ma sý ve bah set ti ði miz ki þi le rin þüp he li o la rak gö rül me si i - þin en kri tik ve ka o tik ya ný ný teþ kil et miþ tir de di. Baþ ba kan Er do ðan a ses len mek ve tav si ye le ri ni de ðer len dir me ye al - ma sýn da fay da ol du ðu nu be lir ten Bah çe li, þöy le ko nuþ tu: Em ni yet, MÝT ve yar gý dev le tin ta þý yý cý di rek le ri a ra sýn da - ki 3 vaz ge çil me ye cek un sur dur. Bun lar a ra sýn da ki keþ me - keþ lik, kav ga ve kar ga þa, Tür ki ye yi ön gö rül me ye cek teh li - ke le rin i çi ne so ka cak týr. Var o lan çe kiþ me le re bir an ön ce son ve re rek, ak lý se li mi ve sað du yu ha kim kýl ma nýz mil le ti - mi zin en ön ce lik li bek len ti si dir. Baþ ba kan sý fa týy la, Tür ki - ye yi is tik rar i çin de yö net me so rum lu lu ðu i çin de ol du ðu - nu zu ve bu nun son suz ya rar lar sað la ya ca ðý ný gör me niz ge - rek mek te dir. Bu ne den le MÝT müs te þa rý ný ko ru ma al tý na al ma ný za ge rek ve ih ti yaç yok tur. MÝT Müs te þa rý ve di ðer gö rev li ler, Ýs tan bul Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý lý ðý na gi - de rek bir an ön ce i fa de ver me li dir. Tür ki ye Cum hu ri ye ti hu kuk dev le ti ol du ðu ka bul e di li yor sa, a na ya sa ve ka nun la - rýn her ke si bað la ya ca ðý, hiç kim se nin ya sa la rýn üs tün de ve ö nün de o la ma ya ca ðý da a kýl lar dan as la çý ka rýl ma ma lý dýr. El bet te hü kü me tin gö rev sý nýr la rý ný ka nun lar ta yin et mek - te dir. Baþ ba kan ya da her han gi bir hü kü met ü ye si, ya sa ve a na ya sa da dý þýn da, hiç kim se ye ö zel yet ki, ö zel mis yon ve ö zel gö rev ve re me ye cek tir. Ak si tu tum bi lin sin ki ke sin lik - le suç o la cak týr. Bu i ti bar la, MÝT Ka nu nu nda ya pa ca ðý nýz de ði þik lik tek li fi ni de va kit geç ol ma dan ve baþ ka so run la ra mey dan ver me den ge ri çe ki niz. An ka ra / a a HSYK, Sa rý ka ya hak kýn da in ce le me baþ lat tý HA KÝM LER ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu (HSYK), Mil li Ýs tih - ba rat Teþ ki la tý (MÝT) Müs te þa rý Ha kan Fi dan ýn da i fa de ye çað rýl dý ðý so ruþ tur ma dan a lý nan ö zel yet ki li Ýs tan bul Cum - hu ri yet Sav cý sý Sad ret tin Sa rý ka ya hak kýn da in ce le me baþ - lat tý. HSYK dan ya pý lan a çýk la ma da, ka mu o yun da KCK so - ruþ tur ma sý o la rak bi li nen so ruþ tur ma kap sa mýn da MÝT gö rev li le ri hak kýn da ki çe þit li id di a lar i çe ren bil gi ve bel ge le - rin ba sýn da yer al ma sý se be biy le so ruþ tur ma nýn giz li li ði nin ih lal e dil di ði ge rek çe siy le re sen baþ la tý lan in ce le me so nu - cun da, Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Sad ret tin Sa rý ka ya hak - kýn da in ce le me ya pýl mak ü ze re Ku rul Mü fet ti þi gö rev len di - ril me si hu su sun da Ku rul Baþ ka ný na tek lif te bu lu nul ma sý na oy bir li ði i le ka rar ve ril di ði bil di ril di. HSYK 2. Da i re si, Sa rý - ka ya nýn so ruþ tur ma nýn giz li li ði ni ih lal e dip et me di ði ni a - raþ tý ra cak. Ýn ce le me so nu cu Sa rý ka ya nýn so ruþ tur ma da her han gi bir ku su ru or ta ya çý kar sa Da i re, Sa rý ka ya hak kýn da so ruþ tur ma a çý lýp a çýl ma ma sý na ka rar ve re cek. An ka ra / a a ZO RUN LU E ÐÝ TÝM SON LAN DI RIL MA LI Eðitim-Bir-Sen So nuç Bil dir ge sin de þöy le de nil di: l 28 Þu bat sü re ci nin da yat ma sý o lan ke sin ti siz 8 yýl lýk zo run lu e ði tim, mes le ki e ði tim de aç tý ðý tah ri bat lar göz ö nün de bu lun du ru la rak, son lan dý - rýl ma lý, bir an ön ce ke sin ti li e ði ti me ge çil me li dir. l Ýn san la rýn ter cih le ri ne i po tek ko yan e ði tim - de ki kar ma mec bu ri ye ti kal dý rýl ma lý, de mok ra tik e ði tim hak ký ve ril me li dir. l Din e ði ti mi; 18. Mil li E ði tim Þu ra sý nda a lý nan seç me li din e ði ti mi ka ra rý ge re ði il köð re ti min 1. ka de me sin den baþ la yýp, or ta öð re ti mi de i çi ne a - la cak þe kil de uy gu la ma ya ge çi ril me li dir. l Mil li E ði tim Ba kan lý ðý nýn, öð ren ci an dý ný kal dýr - ma sý ný, e ði tim de ki mi li ta rist yak la þým ve ri tü el le ri a - yýk la ma sý ný; müf re da tý de ðer ler e ði ti mi o dak lý o la - cak þe kil de ye ni den dü zen le me si ni is ti yo ruz. l Ka mu sal a lan ya la ný in san la rýn te mel ter - cih le ri ni yok say mak ta dýr. Ki þi le rin i nanç la rý ný ve te mel öz gür lük le ri ni he def a lan ký lýk ký ya fet da - yat ma la rýn dan vaz ge çi le rek, Mec lis dâ hil, ça lýþ ma ha ya tý ve e ði tim or tam la rýn da ba þör tü sü nün ö - nün de ki tüm en gel ler kal dý rýl ma lý dýr. l E ði tim ku rum la rýn da þe kil sel yak la þým lar dan vaz ge çil me li; ta kým el bi se, kra vat, ü ni for ma gi bi e ði tim de tek tip çi uy gu la ma la ra son ve ril me li dir. l Baþ ta e ði tim ku rum la rý ol mak ü ze re tüm ka - mu ku rum ve ku ru luþ la rýn da ça lý þan la rýn ve öð - ren ci le rin i ba det ih ti ya cý ný kar þý la ya cak yer tah si si ya pýl ma lý dýr. l Ü ni ver si te ler, her tür lü dü þün ce nin ya þa ya - bil di ði öz gür or tam lar ol ma lý dýr. YÖK ün a na ya sal kim li ði ne son ve ril me li dir. Si ya set, ye ni a na ya sa ya ge rek li a ðýr lý ðý ver mi yor FATÝH KARAGÖZ ANKARA DAR BE HE SAP LAÞ MA SI ZA RAR GÖ RÜR HU KUK ÇU LAR Bir li ði Vak fý Baþ ka ný Si nan Ký lýç ka ya i se Dev le tin bir ta kým þey le ri or ta ya çý ka cak, giz li gö rüþ me le ri, þun lar bun lar or ta ya çý ka cak. Bun la rý ko ru ma mýz ge re kir kay gý sýy la de ði þik lik ya pýl dý ðý ka na a ti ne sa hip ol du ðu nu i fa de et ti. Baþ - ba kan ýn iz ni ol ma dan MÝT gö rev li le ri nin so ruþ tu ru la ma ya ca ðý ný, hak la rýn da da va a çý la ma ya cak bir ko nu ma gel dik le ri ni di - le ge ti ren Ký lýç ka ya, bu nun da bir an lam da MÝT gö rev li le ri i çin ko ru ma an la mý na gel di ði ne dik kat çek ti. Ký lýç ka ya, þöy le ko - nuþ tu: A rý zi bir du rum dur. Hu ku ka ve ya te a mül le re çok uy gun o la rak bu i þi çöz me miþ tir. Bu i þe as ker ler de da hil e di lir se çok sað lýk lý ol maz. Tür ki ye, geç mi þi de mok ra tik o la ðan þart lar da bir ül ke de ðil dir. Geç miþ te de mok ra si dý þý bir sü rü yön - tem var dýr. Tür ki ye, dar be ler le kar þý laþ mýþ bir ül ke dir. Bu gün bu nun he sa bý so rul mak ü ze re. Bu, Tür ki ye de mok ra si si a çý - sýn dan çok o lum lu ve ye rin de bir du rum i ken he sa býn so rul ma sý na en gel o la cak tüm dav ra nýþ lar yan lýþ týr. Eðitim-Bir-Sen 21. Baþkanlar Kurulu Toplantýsý Antalya-Side'de yapýldý. Toplantýda, 2012'nin yol haritasý çizilip stratejileri belirlendi. Prof. Dr. Se dat La çi ner Si nan Ký lýç ka ya Fik ri Sað lar

9 HA BER 9 15 ÞU BAT 2012 ÇARÞAMBA Y O to büs dev ril di: 5 ö lü nan KA RA NIN Ký zýl ca ha mam il çe sin de o to - bü sün dev ril me si so nu cu ilk be lir le me le re gö - re 5 ki þi öl dü, 24 ki þi ya ra lan dý. An ka ra dan Ýs - tan bul is ti ka me ti ne gi den 06 HA 1567 pla ka lý o to bü sün, ba ri ye re çarp týk tan son ra dev ril di ði ka za da, 5 ki þi nin ha ya tý ný kay bet ti ði be lir len di. Ka za da, yol cu lar dan 24 ü de ya ra lan dý. Ya ra lý - lar, o lay ye ri ne ge len am bu lans lar i le An ka - ra da ki çe þit li has ta ne le re kal dý rýl dý. O lay ye ri - ne ge len Ký zýl ca ha mam Cum hu ri yet Sav cý sý - nýn in ce le me si nin ar dýn dan, ce na ze ler am bu - lans lar i le mor ga kal dý rýl dý. Ka zay la il gi li in ce - le me ve so ruþ tur ma sü rü yor. An ka ra / a a Top baþ ta bur cu ol du nýs TAN BUL Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ, ön ce ki gün ol du ðu De vi as - yon ve en dos ko pik si nüs a me li ya tý nýn ar - dýn dan, ta bur cu ol du. Bah çe li ev ler Me di cal Park Has ta ne si nde ta bur cu ol ma dan ön ce ga ze te ci ler le bir sü re soh bet e den Top baþ, a - me li ya týn 3 sa at sür dü ðü nü di le ge tir di, Ý yi - yim þu an da di ye rek duy gu la rý ný i fa de et ti. Da ha son ra Top baþ ýn sað lýk du ru muy la il gi li ga ze te ci le re a çýk la ma ya pan has ta ne baþ he - ki mi Dr. Or çun O kur, sý kýn tý sýz ve komp li - kas yon suz i yi bir a me li yat ger çek leþ ti ril di ði ni be lirt ti. O kur, Top baþ ýn bu run ke mi ðin de ki eð ri li ðin dü zel til di ði ni i fa de e de rek, bu gün ilk kon tro lün ya pý la ca ðý ný ve 1 ay i çe ri sin de de ra hat ne fes a la bi le ce ði ni, bun dan son ra i yi u - yu ya bi le ce ði ni söy le di. Ýs tan bul / a a Karakullukçu: Yeni binada böcekleri i laç la ya ca ðýz nda NIÞ TAY Baþ ka ný Hü se yin Ka ra kul luk çu, bir Da nýþ tay ü ye si nin o da sýn da bu lu nan din le - me ci ha zý na i liþ kin, Ye ni bi na ya ta þý ný yo ruz. Ar týk bö cek mö cek kal ma ya cak, i laç la ya ca ðýz her ta ra fý de di. Ka ra kul luk çu, Dev let Re sim Hey kel Mü ze si nde ki Bi lin me yen Türk ler ko nu lu fo toð raf ser gi si nin a çý lý þýn da, ga ze te ci - le rin, Da nýþ tay Ü ye si Ze ki Yi ðit in o da sýn da bu lu nan din le me ci ha zý na i liþ kin so ru la rý ný ce - vap la dý. Din le me ci ha zý nýn bu lun ma sý ü ze ri ne tu ta nak tu tul du ðu nu ve ko nu nun il gi li ma - kam la ra in ti kal et ti ril di ði ni ha týr la tan Ka ra kul - luk çu, so ruþ tur ma nýn de vam et ti ði ni be lirt ti. Ka ra kul luk çu, ci ha zý ki min, ne a maç la ve ne za man ko yul du ðu nun a raþ tý rýl dý ðý ný fa kat þu a - na ka dar so nuç a lý na ma dý ðý ný söy le di. Ye ni Da nýþ tay bi na sý na ta þý nýl dý ðý i çin di ðer Da nýþ - tay ü ye le ri nin es ki bi na da ki o da la rýn da a raþ týr - ma ya pýl ma sý na ge rek gör me di ði ni i fa de e den Ka ra kul luk çu, Bir þe yin i zin siz din le nil me si as lýn da bü yük bir o lay. Hiç a lý þýk ol ma dý ðý mýz, biz de çok rast lan ma yan bir þey. Ü ze rin de has - sa si yet le du ru yo ruz. Ye ni bi na ya ta þý ný yo ruz. Ar týk bö cek mö cek kal ma ya cak, i laç la ya ca ðýz her ta ra fý di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a CHP Ha tay yö ne ti mi gö rev den a lýn dý nchp Ha tay il yö ne ti mi i le An tak ya, Sa man - dað ve Ýs ken de run il çe yö ne tim le ri nin gö rev - den a lýn dý ðý bil di ril di. CHP Ha tay Mil let ve ki li Re fik Er yýl maz, yap tý ðý a çýk la ma da, MYK nýn al dý ðý ka rar doð rul tu sun da, CHP Ha tay Ýl Baþ - ka ný Ser vet Mul la oð lu, Antak ya Mer kez Ýl çe Baþ ka ný Mev lüt Ye þil dað, Ýs ken de run Ýl çe Baþ - ka ný Ýb ra him Ço la koð lu ve Sa man dað Ýl çe Baþ - ka ný Fý rat Yýl maz i le yö ne tim le ri nin gö rev den a lýn dý ðý ný be lirt ti. Er yýl maz, Mul la oð lu nun ye - ri ne es ki il baþ kan la rýn dan Er tuð rul Gün, An - tak ya Mer kez Ýl çe Baþ kan lý ðý na Ýb ra him Ya - man, Sa man dað Ýl çe Baþ kan lý ðý na Mu ti Sa i - toðu l la rý, Ýs ken de run Ýl çe Baþ kan lý ðý na i se Corc Ba sus un a tan dý ðý ný vur gu la dý. Hatay / a a MÝT yö ne ti ci le ri ve gö rev li le ri nin sav cý - lýk ça þüp he li i lân e dil me si ü ze ri ne ik ti dar par ti si nin, ö zel ka nun çý kar - ma te þeb bü sü, be ra be rin de bir di zi is tif ha mý ge ti ri yor. Ýs tan bul ö zel yet ki li Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve ki li Se çen in, KCK so ruþ tur ma sý kap sa mýn - da MÝT çi le rin i fa de ye çað rýl ma sý i le il gi li a çýk - la ma sýn da, Te rör suç la rý ný da so ruþ tur mak la gö rev len di ri len Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve kil li - ði, ya sal ze min de ve ya sa la rýn ver di ði yet ki çer çe ve sin de ad li gö re vi ni yü rü tür ken e lin de dos ya ve so ruþ tur ma dan el de e di len de lil ler le bað lý o lup, ya pý lan her iþ le me kar þý ya sal yol la - ra baþ vu ru la bi le ce ði nin ve ay rý ca bun la rýn ya - sa lar çer çe ve sin de de ne ti me ta bi ol du ðu nun bi lin cin de o la rak gö re vi ni yap mak ta dýr i fâ de - si dik kat çe ki ci. Sav cý, Yü rüt me or ga ný ta ra fýn dan te rö rün so na er di ril me si a ma cýy la be lir le nen ve ic ra e - di len ter cih ve po li ti ka la rýn so ruþ tur ma ko nu - su ya pýl ma sý hiç bir þe kil de söz ko nu su de ðil - dir di yor. Bu so ruþ tur ma da KCK te rör ör - gü tü ne yö ne lik o la rak ya pý lan so ruþ tur ma da ba zý dev let gö rev li le ri nin ken di le ri ne ve ri len gö re vin dý þý na çý ka rak ha re ket et tik le ri ni, bu su ret le ör gü tün ey lem le ri ni ger çek leþ tir me si - ne yar dým et tik le ri þüp he si ni do ðu ra cak de lil - ler el de e dil me si ne de niy le baþ la týl mýþ o lup, sa de ce bu gö rev li le rin ey lem le ri ne yö ne lik tir gö rü þüy le, MÝT çi le rin gö rev le ri nin dý þý na çýk tý ðý nýn be lir ti yor. HU KUK ÝL KE SÝ NE AY KI RI Bu na mu ka bil, za ten var o lan MÝT Ka nu - nu nun 26. mad de si ne rað men, ki þi le re ö zel ya sa çý kar ma ya ça lý þan hü kû me tin i çi ne düþ - tü ðü a na for çar pý cý. A sýl çar pý cý o lan, Sav cý nýn a çýk la ma sý ný, yo rum ha ta sý o la rak gö ren Baþ ba kan Yar - dým cý sý A rýnç ýn, söz ko nu su MÝT Ya sa sý nda ki Baþ ba kan ýn iz ni ni na za ra ve rip, An cak Er - do ðan ýn i zin ver me si ha lin de so ruþ tur ma ya - pý la bi le ce ði ni di le ge ti re rek, sav cý nýn yet ki si - ni kö tü ye kul lan ma sý se be biy le so ruþ tur ma dos ya sý nýn e lin den a lýn dý ðý ný ve MÝT Ka nu - nu nda ya zý lý o lan hu su sun da ha bü yük harf - ler le ve da ha an la þý lýr bi çim de ha ya ta ge çi ril - me si mak sa dýy la ka nun tek li fi ni ha zýr la dýk la - rý ný söy le me si. Ve De niz Fe ne ri da va sý nda ol du ðu gi bi, bu so ruþ tur ma yý yü rü ten Cum hu ri yet Sav cý - sý nýn, ka mu o yu na tat min e di ci her han gi bir a çýk la ma ya pýl ma dan, A na ya sa ve ya sa lar la dü zen le nen sav cý lýk te mi na tý na ay ký rý o la rak gö re vin den a lýn ma sý. Da ha sý, dos ya nýn ve ril - di ði ye ni sav cý la rýn, So ruþ tur ma cid di, de vam e de cek de me le ri As lýn da AKP mil let ve ki li Tay yar ýn, MÝT i - çin de pis iþ le re bu laþ mýþ e le man var. Ni ye MÝT te miz len mi yor, do ku nul maz lý ðý mý var? id di a la rý ný gün de me ge ti rip, PKK i le ha len iþ tu tan MÝT te ki un sur la rýn or ta ya çý ka rýl ma sý ge rek ti ði ni kay det me si ve PKK nýn MÝT i çe - ri sin de ki ba zý un sur lar ta ra fýn dan ku rul du ðu - nu, ör tü lü ö de nek ten kay nak ak ta rýl dý ðý ný ha - týr lat ma sý da bu ger çe ði or ta ya ko yu yor. Tür ki ye Ba ro lar Bir li ði (TBB) Baþ ka ný nýn, MÝT Müs te þa rý nýn i fa de ye çað rýl dý ðý so ruþ tur - ma sü re ci a þa ma sýn da, ya sa la rýn ge nel ve ob - jek tif ol ma sý na, ki þi ye ö zel ol ma ma sý na i liþ kin te mel hu kuk il ke si ne ve A na ya sa nýn 11. mad - de si hük mü ne ay ký rý o la rak MÝT Müs te þa rý ve di ðer üst dü zey gö rev li ler le il gi li ö zel ya sal dü - zen le me ya pýl ma sý nýn yan lýþ lý ðý ný na za ra ver - me si kay da de ðer YA PIL MA SI GE RE KEN So ruþ tur ma sü re cin de ya pýl ma sý ge re ken, MÝT Müs te þa rý ve di ðer üst dü zey gö rev li ler le il gi li ö zel ya sal dü zen le me yap mak ye ri ne ö zel yet ki li mah ke me le ri dü zen le yen Ce za Mu ha - ke me si Ka nu nu nun (CMK) il gi li mad de le ri - nin yü rür lük ten kal dý rýl mak týr. Ya sa la rýn ge - nel ve ob jek tif ol ma sý na, ki þi ye ö zel ol ma ma sý - na i liþ kin te mel hu kuk il ke si ne uy mak týr. Doð ru su, TBB Baþ ka ný ve di ðer hu kuk çu la - rýn da be lirt ti ði gi bi, yar gý ve si ya set or ta sýn da - ki bu tar týþ ma la ra kar þý ya pý la cak o lan, da ha çýk ma dan tar týþ ma la rý týr man dý ran, de rin kav ga yý da ha da ký zýþ tý ran ve bir di zi spe kü - las yo na se be bi yet ve ren, pe þi nen ya sa ma ya göl ge dü þü ren, hat ta ku rum lar ve ki þi ler a ra - sýn da he sap laþ ma iz le ni mi ve ren ki þi ye ö zel ya sa çý kar mak de ðil, yar gý yý hiç bir de mok ra - tik hu kuk dev le ti ne ya kýþ ma yan ka yýt lar dan kur tar mak týr. MÝT Müs te þa rý ve di ðer üst dü zey gö rev li - ler le il gi li ö zel ya sal dü zen le me ye ri ne, bi rey hak ve öz gür lük le ri yö nün den bü yük teh li ke o luþ tu ran, yar gý ve hu kuk gü ve ni lir li ði ni cid dî bi çim de teh dit e den ö zel yet ki li a ðýr ce za mah ke me le ri dü zen le yen Ce za Mu ha ke me si Ka nu nu nun 250, 251, 252 mad de le ri ni yü rür - lük ten kal dý rýl mak týr. AKP nin de mok ra tik leþ me söy lem le ri ni ber ha va e den, de rin dev le ti ko ru ma al tý na al - ma gi ri þi mi ve Baþ ba kan ýn ö zel gö rev li le ri ne do kun maz lýk zýr hý o la rak al gý la nan bu tür dü zen le me ler den ka çýn mak týr. Si ya sî ik ti dar, bir an ön ce bu a na for dan kur - tul ma lý; ak si hal de, yar gý ü ze rin de ki si ya sî ve - sâ yet tar týþ ma la rý bit mez ve Tür ki ye ki þi ye ö - zel ya sa lar la hu kuk dev le ti ol maz Kiþiye özel kanun anaforu cev ni as ya.com.tr TÜRK Sa na yi ci le ri ve Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜ SÝ AD) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ü mit Boy ner, 2000 li yýl la rýn ba þýn dan i ti ba ren Tür ki ye cid di bir de mok ra tik leþ me a ta ðý na kalk tý, a ma bu gün gel di ði miz nok ta da de - mok ra tik leþ me a dý na ya þa dý ðý mýz bir ta kým kriz ler de ma a le sef gel di ði miz yo lun bir ar pa bo yu ka dar ol du ðu nu da i ti raf et mek zo run - da yýz de di. TÜ SÝ AD ýn 2012 yý lý prog ra mý - nýn a çýk lan dý ðý top lan tý da Boy ner, Türk ba sý - ný i çin ko lay ol ma yan bir dö nem den ge çil di - ði ni, ken di le ri i çin ba sý nýn a çýk lý ðý nýn çok ö - nem li ol du ðu nu kay det ti. Boy ner, de mok ra - si ler de mes lek dý þý bas ký lar al týn da kal ma yan i fa de öz gür lü ðü or ta mýn da ha re ket e de bi len a raþ týr ma ya pa bi len ba sý nýn çok ö nem li ol - du ðu nu vur gu la ya rak, de mok ra si le rin en ö - nem li gü cün öz gün ve ta raf sýz med ya ol du - ðu nu, bu nu çok ö nem se dik le ri ni be lirt ti. Ü - mit e di yo ruz ki; Tür ki ye de i fa de ve ba sýn öz - gür lü ðü as lýn da i le ri de mok ra si ye ya ký þa cak þe kil de i le ri de re ce de ge li þir di yen Boy ner, bu ko nu da za man za man da fark lý a çýk la ma - lar yap týk la rý ný, ken di le ri nin de çe þit li kay gý la - rý ol du ðu nu söy le di yý lý prog ra mý nýn üç a na te ma ü ze rin de þe kil len di ði ni be lir ten Boy ner, Bi rin ci si sür dü rü le bi lir bü yü me i çin ü ret ken li ðin ar ttý rýl ma sý, i kin ci hem tek nik hem de mok ra tik stan dart lar a çý sýn dan Av ru - pa bir li ði u yu mu nun de rin leþ me si... Biz e sa - sýn da ö zün de AB u yu mu nun, AB he de fi ne ka dar u zak gö rü nür se, Tür ki ye nin de ði þi mi - ni ve Tür ki ye de ki re form gü cü i çin çok ö - nem li ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. Ü çün cü sü de de mok ra tik leþ me... de di li yýl la rýn ba - þýn dan i ti ba ren Tür ki ye nin cid di bir de mok - ra tik leþ me a ta ðý na kalk tý ðý ný a ma bu gün ge li - nen nok ta da de mok ra tik leþ me a dý na ya þa - nan bir ta kým kriz ler de Ma a le sef ge li nen yo - lun bir ar pa bo yu ka dar ol du ðu nu i fa de e - den Boy ner, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Üç ko nu yu to par la yan ve bu gün ö zel lik le ü ze - rin de çok ko nuþ ma yý ö nem li gör dü ðü müz hu kuk gü ven li ði ko nu su var. Hu kuk gü ven li - ði ha ya tý mý zýn her veç he si ni et ki li yor. Hu kuk gü ven li ði, a da let, a da let duy gu su ve yar gý re - for mu Tür ki ye i çin çok ö nem li... Bu üç ko - nu yu bu pers pek tif ten e le a lý yo ruz. A RIN MA HE YE CA NI KAY GI YA DÖ NÜÞ TÜ TÜ SÝ AD Baþ ka ný Boy ner, TÜ SÝ AD o la - rak ka yýt sýz þart sýz se çil miþ hü kü me tin ve par la men to nun si ya set ü ret me hak kýn dan ya na ol duk la rý ný be lir te rek, An cak mev cut sis tem de hu kuk dev le ti, hu ku kun üs tün lü ðü ve hu ku kun u su lü ko nu sun da gel di ði miz bu tý kan mýþ nok ta da MÝT ve ya di ðer dev let gö - rev li le ri i çin ka nun çý kar mak ma a le sef du - rum sal bir yön tem... de di. Tür ki ye nin 2000 li yýl la rýn ba þýn da ö zel lik le de AB sü re - ci nin gün de me gel me siy le bir re form he ye - ca ný ya þa dý ðý ný ha týr la tan Boy ner, Tür ki - ye nin si vil leþ me a la nýn da ö nem li a dým lar at - tý ðý ný, 2008 le bir lik te dev let i çin de ki çe te le - rin or ta ya çý ka rýl ma sý, bun la rýn he sap ver - me si ko nu sun da bir a rýn ma baþ lý yor he ye ca - ný na top lu mun bü yük bir ço ðun lu ðu nun ka - týl dý ðý ný dü þün dü ðü nü be lir te rek, A ma geç - ti ði miz dö nem i çin de öy le tar týþ ma lar ya þa - ma ya baþ la dýk ki ö zel lik le bu a rýn ma sü re ci ev ren sel hu kuk ku ral la rý i çin de mi ger çek le - þi yor? Bu so ru ya ce vap ve re me dik çe ve ya bu so ru nun ce va bý net leþ me dik çe top lum da kay gý nýn ve bi raz bu sü re ce i nan cýn a zal dý ðý - ný ma a le sef gö rü yo ruz de di. ERK LE R KAV GA SI NI DEH ÞET LE ÝZ LÝ YO RUZ Hu ku kun üs tün lü ðün den gün den gü - ne u zak la þan bir tab loy la kar þý kar þý ya yýz. Biz ler de sý ra dan va tan daþ lar o la rak dev - let i çin de ki erk ler kav ga sý nýn ne re ye bað - la na ca ðý ný bi raz deh þet le ve gü ven siz lik duy gu muz ar ta rak iz li yo ruz di yen Boy - ner, bu gü ven siz lik duy gu su nun kay na ðý - nýn hu ku kun iþ le me me si ne, a da le tin ye ri - ni bul ma dý ðý i nan cý na, hu ku kun gü cü - nün de ðil, gü cün hu ku ku nun bir kez da - ha ön pla na çýk ma sý na bað la dý ðý ný an lat tý. Boy ner, þöy le de vam et ti: Ta bi ri ca iz se bir sü re dir ga ze te ci den, dev let me mu ru na, gü ven lik gö rev li sin den, öð re tim gö rev li si ne ka dar çok sa yý da in san bir çok va tan da þý mý zýn gö zün de kim vur - du ya gi di yor. Sis te min i çi ne bir gi ri yor lar da ha son ra ha ber a la bi lir sen al. Sü reç son de re ce ya vaþ iþ li yor. Ka mu o yu o la rak ne - re dey se bir göl ge o yu nu sey re di yo ruz. Bu sey ret tik le ri miz i çin de gör dük le ri mi zin han gi ger çek li ði yan sýt tý ðý ný an la mak i çin de ge rek li mal ze me ler den biz yok su nuz ka mu o yu o la rak. Bu gü ven siz lik ve sav rul - ma top lum da kamp laþ ma yý, ö te ki leþ tir me - yi art tý ra rak as lýn da top lum o la rak bün ye - mi ze bir ze hir o la rak a ký yor. A rýn ma ya ger çek ten ih ti ya cý mýz var. Dev let i çin de ki ya sa dý þý ör güt le rin te miz len me si çok ö - nem li... Bu nun ka dar ö nem li i ki nok ta da - ha var on la rýn da al tý ný çiz mek is ti yo rum. Bi rin ci si yar gý ve a da let sis te mi mi zin bir an ön ce ev ren sel hu kuk kri ter le ri çer çe ve - si ne o tur ma sý ve sü re cin bun dan son ra bu þe kil de iþ le me si... Ý kin ci si ve sa yet sis te mi - nin sa de ce si vil leþ me yo luy la bit me si de ðil, dev let i çin de ki erk le rin gö rev ve so rum lu - luk la rý nýn da ha net ve hu kuk norm la rý na þef faf lýk ve he sap ve re bi lir lik de ðer le ri ne uy gun ha le gel me si... Ýs tan bul / a a Ka fa ta sý sa yý sý 34 e çýk tý ndý YAR BA KIR DA KÝ ta ri hi Ýç ka le de in san ke mik - le ri nin bu lun du ðu böl ge de ki ka zý lar da 5 ka fa ta sý da ha bu lun du. Ka zý lar da þu a na ka dar bu lu nan ka - fa ta sý sa yý sý 34 e yük sel di. Sur il çe sin de ki ta ri hi Ýç - ka le de, bir dö nem ce za ve tev ki fe vi o la rak kul la - ný lan ya pý nýn ya nýn da ki çev re dü zen le me ça lýþ ma - la rý sý ra sýn da in san ke mik le ri bu lun ma sý ü ze ri ne, Di yar ba kýr Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve - kil li ðin ce baþ la tý lan so ruþ tur ma sü rü yor. O lum suz ha va þart la rý se be biy le a ra ve ri len ka zý la ra ye ni den baþ lan dý. Em ni yet yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, ka zý lar da 5 ka fa ta sý da ha bu lun du. Ge çen haf ta üç ka fa ta sý nýn da bu lun du ðu nu ha týr la tan yet ki li ler, yo ðun kar ya ðý þý se be biy le ka fa tas la rý nýn za rar gör me me si i çin bu lun du ðu yer den çý kar týl - dý ðý ný be lirt ti ler. Böl ge de ya pý lan ka zý lar da þim di ye ka dar ka dar 29 ka fa ta sý, çok sa yý da in sa na a it ke - mik i le bir diþ bu lun muþ tu. Böl ge nin SÝT a la ný ol - ma sý ne de niy le kaz ma ve kü rek le ya pý lan ka zý lar - da, ö zel yet ki li sav cý nýn Kül tür ve Ta bi at Var lýk la - rý ný Ko ru ma Ku ru lu na yaz dý ðý ya zý ya o lum lu ce - vap ve ril me si ü ze ri ne kü çük iþ ma ki ne le ri de kul - la nýl ma ya baþ lan mýþ tý. Di yar ba kýr / a a 28 Þu bat dö ne mi hak kýn da suç du yu ru su n28 Þu bat sü re cin de, ya sa dý þý ör güt ü ye si ol mak su - çun dan 14 ya þýn da tu tu la nan ve i dam ce za sýy la yar - gý la nan Ya kup Kö se, so rum lu la rýn ce za lan dý rýl ma sý i çin An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na suç du yu ru - sun da bu lun du. Suç du yu ru su di lek çe si ni baþ sav cý lý - ða ver me den ön ce, An ka ra A da let Sa ra yý ö nün de ba sýn a çýk la ma sý ya pan Ya kup Kö se, 14 ya þýn da Ý - mam Ha tip O ku lu 1. sý nýf öð ren ci siy ken ya sa dý þý ör - güt ü ye si ol mak la suç la na rak tu tuk lan dý ðý ný kay det - ti. Ý fa de tu ta nak la rý ný, kor ku ve bas ký sü re ci i çin de ka bul len mek zo run da kal dý ðý ný i le ri sü ren Kö se, ço - cuk mah ke me le ri ye ri ne, Dev let Gü ven lik Mah ke - me le rin de (DGM) yar gý lan dý ðý ný ve Ýz mir DGM nin i dam ce za sý ver di ði ni i fa de et ti. Bu sü reç ten son ra, as ke ri ve sa ye tin ha ya tý ný ab lu ka al tý na al dý ðý ný i fa de e den Kö se, 28 Þu bat dik ta tör ya sý bir çok ki þi gi bi be - nim de ha ya tým dan çal dý. Hak kým da hü küm ve ren ba ðým sýz ol ma yan yar gýç lar ve mes net siz suç la ma - lar, yar gý la ma ve ha pis sü re cim, a dil yar gý lan ma il ke - si ve ço cuk hak la rý na tü müy le ay ký rýy dý de di. 28 Þu - bat dö ne min den ve so rum lu la rýn dan he sap sor mak i çin suç du yu ru sun da bu lu na ca ðý ný be lir ten Kö se, so rum lu la rýn yar gý lan ma sý ný is te di ði ni söy le di. A çýk - la ma nýn ar dýn dan, Kö se nin a vu ka tý Mü þir De li du - man, suç du yu ru su di lek çe si ni, An ka ra Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Mus ta fa Bil gi li ye ver di. Ya kup Kö se nin suç du yu ru su na, ba zý si vil top lum ku ru luþ - la rý ve par ti ler de des tek ver di. An ka ra / a a 14 bin ço cu k için 14 bin fi dan nor MAN ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðý i le A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý a ra sýn da a ðaç lan dýr ma i le bil giiþ lem a lan la rýn da pro to kol im za lan dý. Or man ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu, im za tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma da, dün ya da or man var lý ðý nýn a zal dý ðý bir dö nem de, Tür ki ye de, Hü kü me tin gay ret le ri i le or - man var lý ðý ve o dun ser ve ti nin art tý ðý ný vur gu la dý. Da ha ön ce 936 mil yon met re küp lük bir or man ve o dun ser ve ti var ken, þu an da 1 mil yar 400 mil yon met re küp o dun ser ve ti ne u la þýl dý ðý ný be lir ten E roð - lu, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn, a ðaç lan dýr - ma se fer ber li ði ya pýl ma sý ta li ma tý ver di ði ni, 2008 de baþ la dýk la rý a ðaç lan dýr ma se fer ber li ðin de, her yýl i çin koy duk la rý he def le ri aþ týk la rý ný söy le di. E roð lu, A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý i le yap týk la rý a ðaç lan - dýr ma pro to ko lü ne i liþ kin de Ba kan lýk o la rak, 14 bin ço cu ðu muz, ev la dý mýz var. 14 bin ev la da, biz de 14 bin fi dan di ke lim. Ço cuk lar o fi dan lar la bir lik te bü yü sün ler di ye böy le bir pro to kol ha zýr la dýk de di. A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin de a - ðaç ye tiþ tir mek de ço cuk ye tiþ tir mek de e mek is te - di ði ni be lir te rek, A ðaç sev gi si ni ver di ði niz za man bir çok so run a la ný ný da ken di i çin de dü zel te bi li yor - su nuz di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Ýz mir de 110 ül ke den 5 bin öð ren ci o ku yor nýz MÝR Va li si Ca hit Ký raç, Ýz mir de 110 ül ke den yak la þýk 5 bin ya ban cý öð ren ci nin ü ni ver si te e ði ti mi gör dü ðü nü söy le di. Ýz mir U lus la ra ra sý Mi sa fir Öð - ren ci le ri Der ne ði Baþ ka ný Os man Ak bý yýk ve yö ne - tim ku ru lu ü ye le ri Va li Ca hit Ký raç ý zi ya ret et ti. Su ri - ye, Ar na vut luk, U gan da, Ý ran ve A zer bay can dan e ði - tim i çin Ýz mir e ge len der ne ðin yö ne tim ku ru lu ü ye si 15 öð ren ci yi ka bu lün de ko nu þan Va li Ký raç, Ýz mir in Tür ki ye nin dün ya ya a çý lan bir pen ce re si ol du ðu nu, e ði tim i çin þeh re ge len öð ren ci le ri a ðýr la mak tan bü - yük mut lu luk duy duk la rý ný söy le di. Ýz mir Va li Yar - dým cý sý Zül küf Dað lý nýn ya ban cý öð ren ci le rin so run - la rý ný ya kýn dan ta kip et ti ði ni, bu ko nuy la il gi li va li lik te bir bü ro o luþ tu rul du ðu nu i fa de e den Va li Ký raç, Ýz - mir e e ði tim i çin ge len ya ban cý öð ren ci le rin so run la - rý ný çöz me ye ça lýþ týk la rý ný kay det ti. Ýz mir de 9 ü ni - ver si te de yak la þýk 125 bin öð ren ci nin e ði tim gör dü - ðü nü be lir ten Va li Ký raç, þun la rý söy le di: Ýz mir de 110 ül ke den yak la þýk 5 bin ya ban cý öð ren ci ü ni ver si te e ði ti mi gö rü yor. Bu 110 ül ke den Ýz mir li hem þeh ri - mi zin ol du ðu an la mý na ge lir. Ba rý þa, sev gi ye da ya lý u - lus la ra ra sý i liþ ki le ri pe kiþ tir mek is ti yo ruz. E ði tim i çin Ýz mir e ge len kar deþ le ri mi zi en i yi þe kil de a ðýr la mak is ti yo ruz. Ya kýn da Türk Dün ya sý Baþ kan lý ðý Ýz mir de de bü ro a ça cak. Ya ban cý öð ren ci le ri miz Ýz mir in kül - tü rü nü, ya þam tarz la rý ný da öð re ni yor lar. Ýz mir bir e - ði tim þeh ri, bu dev e ði tim þeh rin de öð ren ci le ri mi zin ken di le ri ni ye tiþ ti re bil me le ri a çý sýn dan en i yi þe kil de bu im kan lar dan ya rar lan ma la rý ge re kir. Ýzmir / a a TÜ SÝ AD BAÞ KA NI BOY NER, DE MOK RA TÝK LEÞ ME A DI NA YA ÞA DI ÐI - MIZ BÝR TA KIM KRÝZ LER DE MA A LE SEF GEL DÝ ÐÝ MÝZ YO LUN BÝR AR - PA BO YU KA DAR OL DU ÐU NU DA Ý TÝ RAF ET MEK ZO RUN DA YIZ DE DÝ. De mok ra tik leþ me de bir a r pa bo yu yol al dýk Türk Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði'nin (TUSÝAD) 2012 yýlý programý, düzenlenen basýn toplantýsýyla açýklandý. FOTOÐRAF: AA

10 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 13 ÞUBAT ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 97,70 ÖN CE KÝ GÜN 97,39 DÜN 660 ÖN CE KÝ GÜN 670 DO LAR DÜN 1,7675 ÖN CE KÝ GÜN DÜN 2,3323 ÖN CE KÝ GÜN 2,3200 p p p p EKONOMÝ 10 Y HABERLER Ýt ha lat ta ki re kor dan ra hat sý zýz EKONOMÝ BAKANI ZAFER ÇAÐLAYAN, ''ÝHRACATIMIZ REKOR KIRDIÐI ÝÇÝN NE KADAR MUTLUYSAK, ÝTHALATIMIZIN KIRDIÐI REKORDAN DA O KADAR RAHATSIZIZ VE BU KONUDA DA ÇOK CÝDDÎ VE SOMUT ÇALIÞMALAR YAPIYORUZ'' DEDÝ. E KO NO MÝ Ba ka ný Za fer Çað la yan, ih ra ca týn re kor kýr dý ðý i çin mut lu ol duk la rý ka dar, it - ha la týn kýr dý ðý re kor dan da o ka dar ra hat sýz ol duk la rý ný ve bu ko nu da cid di ça lýþ ma yap - týk la rý ný söy le di. Ýt ha lat ra kam la rý ný de ðer - len dir di ði ba sýn top lan tý sýn da, 2011 yý lýn da 240,8 mil yar do lar i le it ha la týn re kor kýr dý ðý - ný be lir ten Ba kan Çað la yan, a sýl so ru nu nun TL nin de ðer li ol ma sýn dan kay nak la nan komp li kas yon ol du ðu nu, so ru nun, ih ra cat de ðil it ha lat ü ze rin de ki et ki den kay nak lan - dý ðý ný söy le di. Ýt ha lat tan bah se dil mi yor di - yen le re O za man ne den Ha zi ran a yýn dan be ri it ha la tý a zal tý cý ön lem ler a lý ný yor? di ye so ran Çað la yan, Ýh ra ca tý mýz re kor kýr dý ðý i - çin ne ka dar mut luy sak, it ha la tý mý zýn kýr dý - ðý re kor dan da o ka dar ra hat sý zýz ve bu ko - nu da da çok cid dî ve so mut ça lýþ ma lar ya pý - yo ruz di ye ko nuþ tu. ÝT HA LA TIN YÜZ DE 71.9 A RA MAL LA RI Ge çen yýl Tür ki ye nin it ha la tý nýn 173,1 mil yar do lar lýk bö lü mü nün yüz de 71,9 u (e - ner ji da hil) a ra mal la rý, 37,3 mil yar do lar lýk bö lü mü nün yüz de 15,5 i nin ya tý rým mal la rý, 29,7 mil yar do lar lýk kýs mýn yüz de 12,3 ü nün tü ke tim mal la rýn dan mey da na gel di ði ni an - lat tý. En çok it ha lat ya pý lan ilk 10 ül ke yi Rus ya, Al man ya, Çin, ABD, Ý tal ya, Ý ran, Fran sa, Hin dis tan, Gü ney Ko re ve Ýs pan ya o la rak sý ra la ya rak, bu 10 ül ke nin top lam it - ha lat i çin de ki pa yý nýn i se 138,9 mil yar do - lar la, yüz de 58 ol du ðu nu kay de den Çað la - yan, 2011 de 65 bin 323 fir ma nýn it ha lat yap tý ðý ný be lir te rek, Bun la rýn 32 bin 793 ü 100 bin do lar ve al týn da it ha lat yap mýþ o lup, bun la rýn ger çek leþ tir di ði top lam it ha lat de - ðe ri i se sa de ce 864 mil yon do lar dýr. Sa de ce 59 fir ma mýz, 500 mil yon do la rýn üs tün de it - ha lat yap tý ve bun la rýn ger çek leþ tir di ði it ha - lat de ðe ri i se 96,7 mil yar do lar ol du. Ýt ha la - tý mý zýn yüz de 40 ý ný sa de ce 59 fir ma mý zýn it ha lat la rý o luþ tur du þek lin de ko nuþ tu. ÝT HA LA TIN HA RÝ TA SI ÇI KA RIL DI Çað la yan, Tür ki ye de ilk kez Ýt ha lat Ha ri - ta sý ça lýþ ma sý yap týk la rý ný be lir te rek, Ü re tim ya pan 12 bin fir ma ve it ha lat ya pan 13 bin fir - ma, ya ni top lam 25 bin fir ma nýn ü re tim, ih ra - cat, it hal gir di, yurt i çi sa týþ ve ri le ri tek tek in - ce len di ve fir ma lar a ra sý e ko no mik i liþ ki ler a - ðý nýn bir ha ri ta sý çý ka rýl dý de di. 100 DO LAR LIK Ü RE TÝ MÝN 43 Ü ÝT HA LA TA Çað la yan, Ýt ha lat Ha ri ta sý ça lýþ ma sý i le Türk sa na yi si nin ne ka dar lýk it ha lat ba ðým lý lý - ðý gös ter di ði ni ilk de fa gös ter me im kâ ný el de et tik le ri ni, 2011 yý lýn da Tür ki ye de ya pý lan 100 do lar lýk ü re tim i çin 43 do lar lýk a ra ve ya - tý rým ma lý it hal e dil di ði ni be lir te rek, 2011 yý lý so nu i ti ba riy le Türk sa na yi nin i ma la tý nýn it - ha la ta ba ðým lý lýk o ra ný yüz de 43 dür de di. O TO MO TÝ VÝN YÜZ DE 44 Ü YER LÝ Çað la yan, her 100 do lar lýk o to mo tiv ü re ti - min de 56 do lar lýk it hal pa yý na kar þý lýk, 44 do - lar lýk yer li pa yý ol du ðu nu söy le di. E ko no mi Ba ka ný Çað la yan, Tür ki ye nin 2011 yý lýn da ki mil yar do lar lýk a ra ve ya tý rým ma lý it ha - la tý nýn yal nýz ca yüz de 28 lik (58,2 mil yar do - lar) kýs mý nýn, ya ni dört te bi ri nin ih ra ca ta gi - der ken, bu it ha la týn yüz de 72 lik as lan pa yý nýn yur ti çi tü ke ti me git ti ði ni be lir te rek, Bu na kar þý lýk Türk sa na yi i, 2011 yý lýn da ih ra cat ta kul lan dý ðý 58.2 mil yar do lar lýk a ra ve ya tý rým ma lý kar þý lý ðýn da 135 mil yar do lar lýk ih ra cat ger çek leþ tir miþ tir. Gö rül dü ðü gi bi, söy le nen - le rin tam ak si ne 2011 yý lýn da 58.2 mil yar lýk a - ra ve ya tý rým ma lý it ha la tý na 76.8 mil yar do - lar lýk ü re tim de biz ek le ye rek mil yar do lar ih ra cat yap týk de di. ÝT HA LA TIN ART MA SI NIN SE BEB LE RÝ Çað la yan 2011 de it ha la týn art ma sý nýn ne - den le ri ni þöy le sý ra la dý: Ýç ta le bin hýz lý ar tý þý. Dýþ ta lep ar tý þý. Ýh raç e di len ü rün ler i çin de ki ba zý ü rün ler it hal a ra mad de ye da ya ný yor. Ýt - ha lat ü ze rin de be lir li bir et ki ye sa hip. Em ti a fi yat la rýn da ki sert yük se liþ. Tür ki ye o la rak ü - rün gru bu ba zýn da en bü yük it ha lat e ner ji ü - rür le ri de 54,1 mil yar do lar ö de dik. Ham pet rol it ha la tý yüz de 7 art tý yý lýn da it ha la týn yak la þýk 21 mil yar do lar lýk kýs mý sa - de ce em ti a fi yat la rýn dan kay nak lan dý. TL nin a þý rý de ðer li o lu þu. Bu da ya ban cý mal la rý yer li mal la ra gö re da ha ca zip ha le ge tir di. Ü re tim ya pý sý. Ýs tan bul / a a Ca rî a çý ðýn yüz de 70.2 si e ner ji den TÜR KÝ YE NÝN ca ri iþ lem ler he sa bý a çý ðý - nýn bir ön ce ki yý la gö re yüz de 65.3 ar týþ la 77.1 mil yar do la ra u laþ tý ðý 2011 yý lýn da, e - ner ji it ha la tý na ö de nen fa tu ra 54.1 mil - yar do lar dü ze yin de ger çek leþ ti. Ca ri a çý - ðýn yüz de 70.2 si ni e ner ji it ha la tý o luþ - tur du. Tür ki ye nin 106 mil yar do la ra u la - þan dýþ ti ca ret a çý ðý nýn i se yüz de 51.1 i i se e ner ji it ha la týn dan kay nak lan dý. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu nun (TÜ ÝK) ve ri le rin - den ya pý lan be lir le me ye gö re, ih ra ca týn yüz de 18.5 ar týþ la 134 mil yar mil - yon do la ra u laþ tý ðý, it ha la týn i se yüz de 29.8 ar ta rak 240 mil yar mil yon do la ra u laþ tý ðý 2011 yý lýn da, Tür ki ye 105 mil yar 879 mil yon do lar dü ze yin de dýþ ti - ca ret a çý ðý ver di. Tür ki ye nin e ner ji it ha - la tý fa tu ra sý da 2011 yý lýn da bir ön ce ki yý la gö re yüz de 40.6 ar ta rak 38 mil yar 497 mil yon do lar dan 54 mil yar 113 mil yon do la ra yük sel di. Tür ki ye nin ca ri iþ lem ler he sa bý a çý ðý nýn bir ön ce ki yý la gö re yüz de 65.3 ar týþ la 77.1 mil yar do la ra u laþ tý ðý 2011 yý lýn da, e ner ji it ha la tý 54.1 mil yar do lar dü ze yin de ger çek leþ ti. Tür ki ye nin ver di ði dýþ ti ca ret a çý ðý nýn yüz de 51.1 i ni, ca ri a çý ðýn i se yüz de 70.2 si ni e ner ji it ha - la tý o luþ tur du yý lýn da Tür ki ye nin ya tý rým mal la rý it ha la tý bir ön ce ki yý la gö - re yüz de 29.3 o ra nýn da ar týþ la 37 mil yar 268 mil yon do la ra, ham mad de it ha la tý yüz de 31.7 ar týþ la 173 mil yar 135 mil yon do la ra yük sel di. Tü ke tim mal la rý it ha la tý i se a ný lan dö nem de yüz de 20 ar týþ la 29 mil yar 692 mil yon do la ra u laþ tý. Stan - dart ti ca ret sý nýf la ma sý na gö re 2011 yý lýn - da bi nek o to mo bil it ha la tý bir ön ce ki yý la gö re yüz de 24.3 o ra nýn da ar ta rak 8 mil - yar 475 mil yon do la ra u laþ tý. Mo tor lu ka - ra ta þýt la rý it ha la tý nýn yüz de 27.4 ar ta rak 16 mil yar mil yon do la ra yük sel di ði dö nem de, di ðer ta þýt a raç la rý it ha la tý yüz de 31 ar týþ la 6 mil yar mil yon do lar ol du. An ka ra / a a E NER JÝ Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, so ðuk kýþ þart la rý ve gaz ar zýn da za man za man ya þa nan so run lar ne de niy le do ðal gaz da þart la rýn nor mal ol ma dý ðý ný, þu an i çin sü - re ci yö net tik le ri ni be lir te rek, bu a þa ma da va tan da þa ke sin ti o la rak yan sý tý lan bir du ru mun ol ma dý ðý ný söy - le di. Yýl dýz, Bul ga ris tan Baþ ba kan Yar dým cý sý Si me on Djan kov i le gö rüþ me si nin ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma - da, A ze ri do ðal ga zý nýn ön ce ki gü nü tam ka pa si te de ak tý ðý ný an cak, þu an da gaz a ký þý nýn bi raz dü þük ka pa - si te de ol du ðu nu bil dir di. Tür ki ye, A zer bay can dan gün lük o la rak 12 mil yon met re küp do ðal gaz çe ker - ken, geç ti ði miz gün ler de mik tar 16 mil yon met re kü - pe ka dar çýk tý. Tür ki ye ye LNG gi riþ le ri nin de bir mik tar ak sa dý ðý ný kay de den Yýl dýz, do ðal gaz ar zýn dan kay nak la nan e lek trik ü re ti mi ko nu sun da da bir sý kýn - tý nýn bu lun ma dý ðý ný i fa de et ti. E LEK TRÝK FÝ YAT LA RI NOR MA LE DÖ NER Yýl dýz, ser best pi ya sa da ki e lek trik fi yat la rýn da ki ar týþ ko nu sun da ki bir so ru ya ver di ði ce vap ta da, Bu du - rum ser best pi ya sa ya mü da ha le e dil me di ði nin bir gös ter ge si dir de di. Do ðal gaz ar zýn da ya þa nan so run - lar ve ba zý san tral le rin i kin cil ya ký ta geç me si nin ar - dýn dan e lek tri ðin ki lo watt sa a ti nor mal fi ya tý o lan ku ru þun çok üs tü ne çýk mýþ ve geç ti ði miz gün ler de ser best pi ya sa da 2 li ra dan iþ lem gör müþ tü. Yýl dýz, ser - best pi ya sa da, e lek trik or ta la ma fi yat la rý nýn ma kul dü - zey le ri ya ka la ya ca ðý na ve pi ya sa i çin bir teh dit o luþ - tur ma ya ca ðý na ka na a tin de ol du ðu nu da vur gu la dý. Bul ga ris tan Baþ ba kan Yar dým cý sý Si me on Djan kov da ko nuþ ma sýn da, Mart a yýn dan i ti ba ren Schen gen vi ze - si i le ye þil pa sa por tu o lan Türk le rin Bul ga ris tan a vi - ze siz gi re bi le cek le ri ni bil dir di. An ka ra / a a Enerji Bakaný Yýl dýz: Do ðal gaz da þart lar ra hat de ðil ABD LÝ tek no lo ji þir ke ti App le ýn his se le ri ön ce ki ak þam 500 do la rý geç ti. ip ho ne ve i Pad in ya ra tý cý sý App le his se le ri, New York Bor sa sý nda önc ki ak þam ki iþ lem ler de Cu ma gü nü - ne gö re yüz de 1,86 o ra nýn da ar ta rak 502,60 do la ra yük sel di. App le his se le - ri 25 O cak ta yüz de 6,80 ar ta rak 449 do la ra yük sel miþ, þir ke tin pi ya sa de - ðe ri de 418,89 mil yar do la ra u la þa rak, pi ya sa de ðe ri en yük sek þir ket ol muþ - tu. App le in bu un va ný ka zan ma sýn da, 31 A ra lýk ta so na e ren üç ay lýk dö nem - de net kâ rý ný yüz de 118 ar tý ra rak 13,1 mil yar do la ra, his se ba þý na ka rý ný da 13,87 do la ra yük selt me si et ki li ol - muþ tu. Þir ket, 31 A ra lýk i le bi - ten çey rek te, E kim a yýn - da pi ya sa ya sü rü len ye ni ip ho ne 4s mo - de li ne yo ðun ta le bin de des te ðiy le 37,04 mil yon a - det ip ho ne sat tý. ip ho ne sa týþ la rý bu dö nem de yýl - lýk baz da yüz de 128 ar tar ken, i Pad sa týþ - la rý yüz de 111 ar ta - rak 15 mil yo na, Mac sa týþ la rý yüz de 26 ar ta - rak 5,2 mil yo na, i Pod sa týþ la rý i se yüz de 21 ar ta rak 15,4 mil yo na yük sel di. U lus la ra ra sý Pa ra Fo nu (IMF) ve ri le ri ne gö re, Bel çi ka e ko no mi si nin bü - yük lü ðü mil yar do lar dü ze yin de bu lu nu yor. App le bu pi ya sa de ðe riy le e ðer bir ül ke ol say dý dün ya nýn 21. bü yük e ko no mi si o la cak tý. App le en bü yük e ko no mi ler lis te sin de ilk 20 ye gir - me þan sý ný 1 mil yar do lar la ka çý rý yor. Dün ya nýn 20. bü yük e ko no mi si o lan Po lon ya nýn mil li ge li ri 469 mil yar do lar dü ze yin de bu lu nu yor. App le, böy le ce Bel çi ka yý ge çe rek 21. sý ra da ki ye ri ni a lý yor. Þir ket 468 mil yar do lar lýk pi ya sa de ðe riy le Ýs veç, Nor veç, Ar jan - tin, Da ni mar ka, Yu na nis tan ve Por te kiz gi bi ül ke ler - den bü yük. New York / a a MÜ SÝ AD Mes le ki E ði tim Ý çin El E le ver di nmüs TA KÝL Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (MÜ SÝ AD) mes le ki e ði tim so ru nu nun çö zül me si i çin Ýs tan bul Ýl Mil li E ði tim Mü dür lü ðü i le Mes - le ki E ði tim i çin El E le Pro je si ni baþ lat tý. MÜ SÝ - AD Ge nel Mer kez Bi na sý nda ger çek le þen im za tö re nin de pro to ko le MÜ SÝ AD Ge nel Baþ ka ný Ö - mer Ci had Var dan i le Ýs tan bul Ýl Mil li E ði tim Mü dü rü Dr. Mu am mer Yýl dýz im za at tý. Ým za tö - re nin de ko nu þan MÜ SÝ AD Baþ ka ný Var dan, Tür ki ye de iþ let me le rin ve sa na yi ci le rin en bü - yük so run la rýn dan o lan mes le ki ye ter li li ðe sa hip tek nik e le man ek sik li ði nin çö zül me si i çin ör nek bir ça lýþ ma yý baþ lat ma nýn mem nu ni ye ti i çin de - yiz de di. Fark lý a maç lar la mes le ki e ði ti min ö nü - ne geç miþ yýl lar da bü yük en gel le rin ko nul du ðu nu ha týr la tan Var dan, ar týk bu en gel le rin kalk ma ya baþ la dý ðý ný gör me nin mem nu ni yet ve ri ci ol du ðu - nu i fa de et ti. Bu bað lam da bu gün bu ra da baþ la tý - lan pro jey le bir lik te en gel siz bir mes le ki e ði ti me des tek o lu na ca ðý ný ve bu nun sa de ce bir baþ lan gýç ma hi ye tin de pi lot bir pro je ol du ðu nu i fa de e den Var dan, ilk e tap ta 14 o kul ve iþ let me de uy gu la - nan pro je nin za man la ge niþ le ye bi le ce ði müj de si - ni ver di. Dr. Yýl dýz i se ko nuþ ma sýn da, mes le ki e - ði ti min ö ne mi ne vur gu ya pa rak, u gün baþ lan gý cý - ný yap týk la rý ça lýþ ma yý çok ö nem se dik le ri ni söy le - di. Mes le ki E ði tim Ý çin El E le pro je si kap sa mýn - da, MÜ SÝ AD ü ye si iþ yer le ri ne iþ let me ge zi le ri, o - kul lar da il gi li bö lüm ve la bo ra tu ar la ra ü rün le rin tek nik çi zim ve tab lo la rý ný i çe ren pa no lar, gün cel tek no lo jik ü re tim bil gi le ri nin ders i çe rik le ri ne ve uy gu la ma la rý na yan sý týl ma sý, i þe a lým ko nu sun da ön ce lik, öð ret men le rin ve öð ren ci le rin tek no lo jik ge liþ me ler den ha ber dar ol ma la rý i çin ma il, web say fa sý, se mi ner ler i le bil gi len dir me si, a týl du rum - da ka lan ma ki ne ve teç hi za tý nýn o ku la hi be e dil - me si, ü re ti mi nin bir kýs mý ný e ði tim a maç lý o kul a - töl ye sin de ya pýl ma sý ve mes le ki ya rýþ ma lar da de - re ce ye gi ren öð ren ci le ri ö dül len di ril me si gi bi uy - gu la ma lar ha ya ta ge çi ri le cek. Ýs tan bul / Ye ni As ya Sý fýr cý ho ca 6 Av ru pa ül ke si nin no tu nu kýr dý nu LUS LA RA RA SI kre di de re ce len dir me ku ru lu - þu Mo ody s 6 Av ru pa ül ke si nin kre di no tu nu dü - þür dü. Mo ody s yap tý ðý a çýk la ma da Ý tal ya nýn kre - di no tu nu A2 den A3 e, Ýs pan ya nýn kre di no - tu nu A1 den A3 e, Por te kiz in kre di no tu nu Ba2 den Ba3 e, Slo vak ya ve Slo ven ya nýn kre di not la rý ný A1 den A2 ye ve Mal ta nýn kre di no - tu nu A2 den A3 e in dir di ði ni bil dir di. Ýs pan - ya nýn kre di no tu nu i ki ka de me, di ðer 5 ül ke nin kre di not la rý ný i se bi rer ka de me dü þü ren ku ru luþ, bu ül ke le rin kre di not la rý nýn gö rü nü mü nü i se ne ga tif o la rak be lir le di. Fran sa, Ýn gil te re ve A - vus tur ya nýn A a a o lan kre di no tu nu ko ru yan ku ru luþ, bu üç ül ke nin kre di not la rý gö rü nü mü nü i se du ra ðan dan ne ga tif e çe vir di. Mo ody s, Av - ro Böl ge si kur tar ma fo nu Av ru pa Fi nan sal Ýs tik - rar Fo nu nun (EFSF) A a a o lan kre di no tu nu ko - ru du. Moody's,un Av ru pa nýn 6 ül ke si nin kre di no tu nu dü þür me si ne Av ru pa Bir li ði (AB) fi nan sal re form la rýy la il gi li be lir siz li ði, böl ge nin za yýf e ko - no mik gö rü nü mü ve ký rýl gan pi ya sa lar da ki bas ký - yý ge rek çe gös te di. New York / a a S&P ve Fitch, Ýs pan yol ban ka la rý ný üzdü nu LUS LA RA RA SI kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Stan dard and Po or s (S&P), a ra la rýn da San tan der, BBVA, Ban ki a ve Ca i xa Bank ýn da yer al dý ðý 15 Ýs - pan yol ban ka sý nýn kre di no tu nu dü þür dü. Ku ru luþ yap tý ðý a çýk la ma da, ka ra rýn, Ýs pan ya nýn ge çen ay u zun va de li kre di no tu nun in di ril me si nin so nu cu ol du ðu na dik ka ti çe ke rek, yük sek kre di pro viz yon - la rý ne de niy le Ýs pan yol ban ka la rý nýn kar lý lý ðý nýn or - ta va de de or ta la ma nýn al týn da ka la bi le ce ði u ya rý - sýn da bu lun du. S&P, 10 ban ka nýn kre di no tu nu bir ba sa mak, 5 ban ka nýn no tu nu i se 2 ba sa mak dü þü rdü. Bir di ðer u lus la ra ra sý kre di de re ce len dir - me ku ru lu þu Fitch de, Ban co Bil ba o Viz ca ya Ar - gen ta ri a, Ban ki a, Ca i xa Bank ve Ca ja de A hor ros y Pen si o nes de Bar - ce lo na ban ka la rý nýn u zun va de li kre di not la rý ný dü þür dü - ðü nü a çýk la dý. Dün ya nýn 21. bü yük ül ke si: App le E ner ji Ba ka ný Ta ner Yýl dýz 11 AY DA TE LE FON DE ÐÝÞ TÝ RE CEK KA DAR ZEN GÝN MÝ YÝZ? 2011 de Tür ki ye ye 14.3 mil yon a det cep te le fo nu gel di ði ni be lir ten Çað la yan söz le ri ni þöy le sür dür dü: Bu na 1.7 mil yar do lar lýk be del ö de dik. Ben va tan daþ la ra gi dip cep te - le fo nu al ma yýn de mi yo rum. Biz 11 ay da cep te le fo nu de ðiþ ti re cek ka dar zen gin bir ül - ke mi yiz? 465 mil yon do lar lýk buz do la bý ve so ðu tu cu it hal et tik. Bi zim ü rün le ri miz ka pýþ ka pýþ gi der ken, biz gi dip on la rýn ü rün le ri ni a lý yo ruz de 194 mil yon do lar lýk ha lý, 43 mil yon do lar lýk þem si ye, 578 mil yon do lar lýk mo bil ya, 461 mil yon do lar lýk gi - yim eþ ya sý ü rü nü it hal et tik. Bu ra kam la rý alt al ta ko yun ca mil yar do lar lar i fa de e di - yor. Bun lar biz de yok mu, a la sý var. Pa ra ki min pa ra sý, va tan daþ la rýn pa ra sý. Va tan - daþ la rý mý zýn ne it hal e de ce ði ne ka rý þa ma yýz a ma biz 75 mil yon luk a i le yiz te it - ha lat yüz de 29.8 yük sel di. Bu ar týþ hý zý ih ra cat tan yük sek ol du ðu i çin kim se yi mem - nun e de mi yo ruz. Çok sa yý da ül ke nin it ha la tý ih ra ca týn dan faz la ar tý yor. ZAYÝ: Nüfus cüzdanýmý ve ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Pervin Gedik

11 Y SU RÝYE YE da ir dü þü nü len çö züm ler ne o lur sa ol sun ya pý lan bir kaç or tak ha ta var: Bunlardan il ki; Su ri ye de mu ha le fet a dý na mu ha tap a lý nan, söz le ri ne i ti bar e di len di as po ra ve si ya si söz cü le rin gü cü nün a bar týl ma sý. Ül ke i çin de güç le ri nin ne ol du ðu na ba kýl mak sý zýn, Su ri ye den kaç tý ðý ný söy le yip ba sýn top lan tý sý ya pan, ço ðu gü cü ken din den men kul li der le rin söz le ri ne faz la ca i ti bar e dil di. Mu ha le fe ti des tek le yen ler de, on la ra kar þý o lan lar da bu ak tör ler ü ze rin den ar gü man la rý ný güç len dir me ye ça lýþ tý. Yan lýþ ad res le re baþ vu ra rak o lay la rýn an lam lan dý rýl ma sýn da yan lýþ lar ya pýl ma sý gi bi yan lýþ re fe rans lar dan yo la çý ka rak si ya si ve i de o lo jik söy lem o ku ma la rýn da da bü yük ha ta lar ya pýl ma sý ka çý nýl maz gö rü nü yor. Bu çer çe ve de yi ne Ba as re ji mi nin bas ký la rý ne de niy le yurt dý þý na ka çan ve ya u zun sü re dir sür gün de ya þa yan a ma Su ri ye de et kin li ði son de re ce sý nýr lý hat ta hiç ol ma yan i sim ler ü ze rin den si ya sal a na liz ler ya pýl dý ve ya pýl ma ya de vam e di li yor. Mu ha le fe tin ta ma mý ný Müs lü man Kar deþ ler den zan net mek gi bi bir ha ta nýn ya ný sý ra Müs lü man Kar deþ ler in ger çek te o lay lar da ki et ki si nin sa ný lan dan çok az ol ma sý gi bi ay rýn tý lar te mel yak la þým ha ta la rý nýn ba þýn da gel mek te dir. Mu ha lif güç ler a ra sýn da ö zel lik le Ba tý da se si çok ça du yu lan, ö ne çý ka rýl mak is te nen, dü ne ka dar sis tem le iþ bir li ði hat ta suç or tak lý ðý yap mýþ i sim le rin bir an da öz gür lük RAS MUS SEN, Da ni mar ka nýn es ki baþ ba ka ný dýr. Bu ül ke de Sev gi li Pey gam be ri mi ze yö ne lik o bil dik çi zim ler ya yýn lan dý ðýn da Ras mus sen do lay lý des tek ver di. Da ha son ra Al man Baþ ba kan Mer kel çi zim le ri ya pan ve ya yýn la yan la ra Ce sa ret Ni þa ný tak tý. ABD baþ ta ol mak ü ze re Ba tý lý ül ke ler, Ras mus sen in bu tav rý ný tak dir et mek a ma cýy la o nu NA TO Ge nel Sek re te ri seç ti ler. Baþ lan gýç ta Tür ki ye i ti raz et ti a ma so nun da ik na e dil di. Baþ kan O ba ma Ras mus sen ö zür di ler iþ bi ter de di a ma 7 Ni san 2009 da Ýs tan bul da ki Me de ni yet ler Ýt ti fa ký For mu na ka tý lan Ras mus sen tüm ta lep le re rað men Ben ö zür di le mem de di ve iþ ka pan dý. Pe þin den NA TO nun fü ze kal ka ný me sele si gel di. 19 Ka sým 2010 da Liz bon da top la nan NA TO li der le ri ben zer bir o yun la Tür ki ye yi ik na et ti. Baþ lan gýç ta Fü ze Kal ka ný Pro je si ne kar þý ge len Tür ki ye so nun da bu pro je kap sa mý i çin de ra dar la rýn Ma lat ya da yer leþ ti ril me si ne i zin ver di. Bu ra dar lar i se Tür ki ye nin MEDYA POLÝTÝK 11 Habire anlamsýz ve fuzulî yeni gündem maddeleri çýkarmayýn AV. TURGUT ÝNAL MÝT yö ne ti ci le ri nin i fa de le ri nin a lý nýp a lý na ma ya ca ðý ko nu su Tür ki ye nin gün de mi ne o tur du. Ga ze te le ri miz de, rad yo ve te le viz yon la rý mýz da man þet ve a na ha ber ko nu su o lan, yo rum lar la sa at le ri iþ gal e den bu ko nu nun, ya ye ni bir ya sa çý kýn ca ya ya hut da baþ ka bir çö züm de an laþ ma sað la nýn ca ya ka dar, gün de min a na mad de si o la ca ðý an la þý lý yor. Da ha ön ce ki gün ler de de, Ge nel kur may Baþ ka ný nýn i fa de si nin a lý nýp a lýn ma ya ca ðý, hat ta tu tuk la nýp tu tuk lan ma ya ca ðý ko nu su a na gün dem mad de si ol muþ, son ra ö zel yet ki li cum hu ri yet sav cý sý nýn ýs ra rý ü ze ri ne i fa de si a lýn mýþ ve tu tuk lan mýþ tý. Kut sal bir suç ör gü tü! MÝL LET þa þýr mak tan ve sav rul mak tan fýr sat bu lup az dü þün se, da ha i yi an la ya cak. «Bir ço cu ðun en bü yük ha yal ký rýk lý ðý ol ma lý Dev let! Tüm ta rih, yurt taþ lýk bil gi le ri nin; ve ri len ni ce ö ðü dün; ü ni for ma lý ya hut la ci li kor ku ve he ves le rin; dü zen, a sa yiþ, say gý, i ta at, bi at a dý na tüm gün de lik iþ le rin or ta ye rin de ki ko kuþ muþ luk ve suç u fark e der se. Mil li E ði tim, Mil li Gü ven lik, Mil li Sa vun ma, Mil li is tih ba rat; mil li on ca þey. Hep si ni he pi mi ze a it, he pi mi zin ta ký mý gi bi ha li sa ne tut ma nýn; bað lý lý ðýn ni ha ye tin de ye ni den ye ni den va rý lan kýs sa dan his se ye bak: Dev let, bir suç ör gü tü o la rak da ör güt lü! «Do kun du ra maz, kon du ra maz sý nýz bel ki. A ma bir u çu ve rin, a zý cýk kuþ ba ký þý a tý ve rin. Da ha u zak geç mi þi son ra a nar sý nýz; ya kýn geç mi þe ko þun. Dar be ya pý la bil sin di ye su i kast la ra, sa bo taj la ra, kat li am la ra bu laþ mýþ Dev let. Gla di o, Kont rge ril la, Ö zel Harp Dev le ti! Ýþ ken ce ve in faz la rýy la, öz gür lük ve hak gas býy la Dar be Dev le ti. Te rör le mü ca de le di ye; kö þe bu cak in san ka çý rýp yok e den Em ni yet ve Jan dar ma nýn Ýn faz Dev le ti! Su sur luk ne ki: Ý ti raf çý lar, Hiz bul lah, do muz ba ðý, top lu me zar, ka yýp lar, u yuþ tu ru cu, Maf ya Dev le ti! Ce za e vi kat li am la rý nýn Ha ya ta Dö nüþ Dev le ti! An dýç, 28 Þu bat, 27 Ni san Dev le ti! Er ge ne kon Dev le ti, Bal yoz, A yý þý ðý, Sa rý kýz, Ka fes, Is lak Ým za ve sa i re Dev le ti! Son o la rak sav cý la rýn id di a sý: Bi za ti hi te rö re bu laþ mýþ Dev let! «Bun la rýn hep si þu an da, öy le ya da böy le, da va ko nu su de ðil mi? Bir kýs mý na i nan mýþ, bir kýs mý na i nan ma mýþ o la bi lir si niz. A ma hep si ni bir den red de den; dev le ti suç tan a za de, sa de ce suç ko va la yan, gü ven lik sað la yan bir ör güt o la rak gö re ni niz var mý? «Ki mi mi zin kül tü rün de Dev let kut sal bir ma su mi yet tir; o nu za ten bir ka lem de ge çi niz. Ki mi mi zin kül tü rün de i se Dev let, sý nýf lar üs tü de ðil, sý nýf sal bir þey dir. Bu kýs men doð ru, a ma ye ter siz ka lýr ba zen. Dev let, he le bi zim ki gi bi yu ka rý dan a þa ðý be lir le nen ve be lir le yen, ta ri hi top lum sal dev rim(ler)i cý lýz ö te si mem le ket le rin dev le ti i se; bi za ti hi ken di ken di si nin ö zerk bas ký a ra cý o la rak da ha re ket e der. Ba zý du rum lar da bel li sý nýf la ra kar þý ol sa da... Sýk sýk, he nüz çö zü le me miþ mil li, et nik, di ni me se le le rin ö te ki le ri ne kar þý. Sýk sýk si ya se ti, dýþ po li ti ka yý, dev let i çi re ka bet le ri de di zayn et mek ü ze re. Dev le te kar þý suç lar di ye ge niþ bir kül li yat o luþ tu rup ku þak tan ku þa ða dev re den Devlet-Zih ni yet, ken di ni; hak ve öz gür lük ten zi ya de, hat ta on la rý gasp e dip ke se rek, e ze rek; ön ce lik le suç la ra kar þý Dev let ta dýn da ör güt ler. Ken di ni bu ka dar de rin bi çim de kor ku lar, suç lar ek se nin de ta ným la yan Dev let zih ni ye ti; suç ör gü tü kar þý sýn da ya hut o ge rek çey le; ör güt lü su ça da sa rý lýr! «Dev le ti miz in i çin den çý ka ma dý ðý da bu suç kri zi! Top lu mun çok ge niþ ke si mi hep dev le te kar þý suç lu, po tan si yel suç lu sa yý la gel di; or du is tih ba rat, po lis, yar gý o ka dar çok bu na kar þý ör güt len di ki... Ne re ye el at san, Kut sal Bir Suç Ör gü tü O la rak Dev let de çý ký yor bir yer den! O yüz den Dev le tin ken di ni sa vun ma ref lek si ne mü na sip ka nun ih ti ya cý hiç bit mi yor! Te rör le Mü ca de le Ka nu nu; hat ta Te rör le Mü ca de le Ka nu nu yla Mü ca de le Ka nu nu... U mur Ta lu Ha ber türk, Pe ki, MÝT Müs te þar la rý nýn i fa de le ri nin a lý na ma ya ca ðý ko nu su ne ye da yan dý rýl mak ta dýr? De nil mek te dir ki, suç iþ le miþ se ve ya i fa de si a lý na cak ko nu su ça gir miþ se, i fa de si a lý na bi lir. An cak o nun uð raþ tý ðý ko nu lar su ça gir me mek te dir. Suç ko nu su de ðil dir, de ni le rek i fa de ver me ye ce ði ve ver me me si lâ zým gel di ði be lir til mek te dir. Pe ki, bu MÝT Müs te þar la rý nýn i fa de si nin a lý na ca ðý o la yý nýn suç ol ma dý ðý ný, suç ko nu su na gir me ye ce ði ni söy le yen kim? Kim bi li yor suç ko nu su ol ma dý ðý ný ve ya su ça gir me di ði ni? Ö zel yet ki li cum hu ri yet sav cý la rý da za ten suç var mý, suç iþ le ni yor mu, o nu a raþ tý rý yor lar. A da mýn ey lem le ri ne tur nu sol kâ ðý dý mý tu tu yor su nuz da, su çun var lý ðý ný ve ya yok lu ðu nu tes bit e di yor su nuz? Hem Ge nel kur may es ki Baþ ka ný nýn, hem de MÝT Müs te þar la rý nýn i fa de le ri, doð ru dan doð ru ya, re sen, da vet e di le rek a lý na bi lir mi? Ge nel kur may es ki Baþ ka ný nýn ki a lýn mýþ ve ki þi yi tu tuk la mýþ sa nýz, a ma ö te ki nin de i fa de si nin a lýn ma sý na en gel o lu yor sa nýz, o luþ tur du ðu nuz bu i ki le me her kes gü ler! Bu e þit siz li ðe ve i ki le me e kar þý kim se yi hak lý ol du ðu nu za i nan dý ra maz sý nýz. Yar gý, a da let ve dev let böy le i ki lem le re ko nu ya pý la maz. Böy le i ki lem le rin fa tu ra sý ný son ra yi ne siz ö der si niz. Hu kuk, yar gý, ya sa lar ve a na ya sa lar her ge le nin her mev sim, her yer de ay rý ay rý yo rum yap ma sý na mü sa it de ðil dir. Dev let yö ne ti mi ve a da let iþ le ri di sip lin, cid di yet, say gý ve gü ven is ter. Dev let te key fî lik ve þah sî lik ol maz. Tür ki ye nin böy le ko nu ve yo rum lar la uð ra þa cak ha li ve za ma ný yok tur. Tür ki ye a na gün de miy le uð raþ ma lý dýr. Ka mu o yu nu haf ta lar ve ya ay lar ca Ge nel kur may Baþ ka nýy la, MÝT Müs te þa rýy la, Cum hur baþ ka nýy la, Baþ ba kan la, Mec lis Baþ ka nýy la uð raþ týr ma ya sa vaþ çý sý ke sil me le ri hiç sor gu lan ma dý. Bu grup ve þa hýs la rýn han gi ül ke a dý na ve ya güç le ir ti bat lý ol duk la rý gi bi ay rýn tý lar la uð ra þa cak vak ti ol ma dý Su ri ye uz man la rý nýn. Ö zel lik le Su ri ye i çin de ki mu ha le fe tin ya pý sý doð ru o kun muþ ol say dý i çer de kar þý lý ðý ol ma yan ya da gü cü a bar tý lan güç le re da ya lý ye ni Su ri ye yol ha ri ta la rý çi zil mez di. Pa ris te Ba tý lý çev re le rin li be ral tem sil ci le ri i le i çer de kar þý lý ðý ol ma yan a ma se si çok çý kar tý lan un sur lar yer li ye ri ne o tur tu lur du. Su ri ye'de ki mu ha le fe tin ya pý sý doð ru o kunsay dý i çer de kar þý lý ðý ol ma yan Su ri ye ko nu sun da med ya ve uz man ce ha le ti hiç de þa þýr tý cý de ðil di. Ne var ki dün ya ya böl ge dý þý güç le rin göz lü ðün den bak ma ya a lýþ kýn, bü yük güç le rin güç i liþ ki le ri ni i yi bil dik le ri var sa yý lan bu uz man kit le si nin de tam bir mi yop luk ser gi le dik le ri söy le ne bi lir. A me ri ka nýn ve Av ru pa nýn dik ta tör le re kar þý baþ kal dý ran Su ri ye li le re he men des tek ve rip, bir kaç gün i çin de Su ri ye yi öz gür leþ ti re ce ði bek len ti si ne da ya lý yo rum la rý, sa de ce tek yön lü ya þa nan hem Ý ran hem de Rus ya i le i liþ ki le ri ni ger gin leþ tir di. Za ma ný ge lin ce bu ger gin li ðin so nuç la rý ný da ha son ra mut la ka gö re ce ðiz. Çün kü An ka ra nýn ba þýn dan be ri Bu ra dar lar Ý ran a kar þý de ðil ve Ýs ra il i le hiç bir il gi si yok de me si ne rað men baþ ta Dý þiþ le ri Ba ka ný Clin ton ol mak ü ze re tüm A me ri ka lý yet ki li ler Val la hi bil la hi bu ra dar lar Ýs ra il i de ko ru ya cak di yor. A ma en il ginç o la ný NA TO Ge nel Sek re te ri Ras mus sen in üç gün ön ce NTV ye ver di ði de meç ti. Çün kü Ras mus sen, Ma lat ya da ki ra dar la rý hak ký nýz yok tur. Tür ki ye nin böy le bir lük sü yok tur. Þu dev le ti, þu a na ya sa yý ar týk cid dî cid dî ye ri ne o tur tu nuz. Sað lam mad de le re, sað lam pren sip le re bað la yý nýz. Ý þi ni ze gel di ði gi bi yo rum la ra da yan ma yý nýz, da yan dýr ma yý nýz. Bu ül ke nin uð ra þa ca ðý, kal kýn ma sý, dün ya dev let le riy le ya rý þý, sulh ve ba rýþ uð ru na, in san lýk uð ru na, in san sað lý ðý uð ru na ya pa ca ðý çok ça lýþ ma lar ve çok gö rev ler var dýr. Bý ra ký nýz, o ko nu lar la uð ra þýl sýn. Ya zý mý zý bi tir miþ ve ta mam la mýþ týk. Ge ce i fa de ye git me yen 4 MÝT çi nin gö rül dü ðü yer de ya ka lan ma sý em ri çýk tý ðý na da ir ha ber ler ya yýn lan dý. Hü kü me tin der hal ye ni bir ya sa de ði þik li ði i le MÝT çi le rin ya ka lan ma sý ve ad li ye ye sevk e dil me si ni ya sa i le ön le mek i çin ha re ke te ge le ce ði ha ber le ri ya yýl dý. Böy le gün lük, sa at lik de ði þik lik ler i le ya sa la rý de ðiþ ti re rek so run lar çö zül mez. Dev let yö ne ti mi yaz-boz tah ta sý de ðil dir. SURÝYE YE UZMAN MÝYOPLUÐU veya gü cü a bar tý lan güç le re da ya lý ye ni Su ri ye yol ha ri ta la rý çi zil mez di. bir si ya sal ro man tiz mi de ðil ay ný za man da u lus la ra ra sý þart la rý o ku ya ma dýk la rý ný da gös ter di. A rap Ba ha rý ro man tiz mi ne ka pý la rak Su ri ye yi de ðer len dir me nin ne ka dar ya nýl tý cý ol du ðu he nüz tam o la rak an la þýl mýþ de ðil. Hem mev cut re ji min ka rak te ri hem de u lus la ra ra sý güç den ge le ri i çin de Su ri ye nin ko nu mu nun ne tür so nuç la ra yol a ça bi le ce ði gö zar dý e dil di. Üs te lik bu stra te jik mi yop luk, böl ge dý þý bü yük güç le rin böl ge yi i çi ne çek me ye ça lýþ tý ðý mez hep ek sen li ça týþ ma stra te ji si ni yok say mak gi bi ö nem li bir ha ta ya düþ tü. Her tür lü stra te jik he sa býn üs tün de tu tul ma sý ge re ken in san ha ya tý nýn, a da let duy gu su nun ke na ra i til me si ne ne den o lan Ba as re ji mi nin sah te bir mað du ri yet zýr hý e din me si ne yol aç tý. Bu mað du ri yet zýr hý nýn stra te jik he sap laþ ma da kur ban gi den bin ler ce in sa nýn ha ya tý ný kü çüm se me yi ge tir di ði a çýk. So nuç ta Tür ki ye hem böl ge sel hem de mez hep ek sen li bir ay rýþ ma nýn i çi ne i til mek is te nir ken Ba tý lý la rýn bu ga li bi ol ma yan sa vaþ ta ký sa va de de ris ke gir mek gi bi bir ni yet le ri nin ol ma dý ðý an la þý lý yor. Bu a ra da þart la rýn ol gun laþ ma sý i çin ya þan mak ta o lan a cý la rýn he sa bý ný kim ö de ye cek so ru su; ya da böl ge nin i çi ne çe ki le ce ði bir et nik ve mez hep sa va þý nýn he sa bý nýn kim den so ru la ca ðý so ru su da ce vap bek li yor. Ras mus sen be lâ sý de di. Bir gün son ra Ras mus sen, Ra dar la rý Tür ki ye ken di si is te di NA TO Ýs ra il in as ke rî iþ bir li ði ö ne ri si ni ka bul et ti. A kif Em re Ye ni Þa fak, biz ö ner me dik Tür ki ye ken di si is te di de di. Bir gün son ra da NA TO Söz cü sü Car man Ro me ro i se NA - TO nun Ýs ra il in Ak de niz de bir lik te as ke ri iþ bir li ði ya pa lým ö ne ri si ni ka bul et ti ði ni a çýk la dý. Ya ni bu doð ru i se bun dan böy le bý ra kýn Ma lat ya da ki NA TO ra dar la rý ný NA TO Tür ki ye de ki tüm as ker sel var lý ðýy la Ýs ra il i le iþ bir li ði ya pa cak de mek tir. Va rýn siz dü þü nün bu iþ bir li ði nin he def le ri ni. Çün kü NA TO ve Ýs ra il e ðer bir lik te bir iþ ya pa cak sa bu yal nýz ve yal nýz Ý ran ýn fü ze le ri ve nük le er te sis le ri i çin o la bi lir. Çün kü bu ka dar güç an cak Ý ran i çin kul la ný la bi lir. Yok sa Lüb nan ya da Su ri ye nin iþ ga li i çin bu ka dar gü ce ih ti yaç yok. Çün kü NA TO yö ne ti ci le ri ve on la rýn Was hing ton, Pa ris, Lon dra, Ber lin ve di ðer baþ kent ler de ki pat ron la rý Su ri ye yi Türk ler iþ gal e de bi lir, et me li dir tü rün den pro vo kas yon ve gaz la ma yý u zun sü re dir ya pý yor lar. Hüs nü Ma hal li Ak þam, sya ho o.com Ýbadet telâkkisi içerisinde ziyaret ler Al lah i çin o lu nuz. Al lah i çin gi di niz. Al lah i çin ge li niz. Al lah i çin yi yi niz. Al lah i çin i çi niz. Al lah i çin zi ya ret le þi niz. Al lah i çin ya þa yý nýz. Ves se lam. Ne gü zel de ðil mi? Ye, iç, ya þa; þük ret hep si i ba det. Gö rüþ, ko nuþ, gü lüþ; ih las la hep si i ba det. Ger çek ten i man lý in sa nýn ha ya tý, ta bir ye rin dey se ke yif. Ý man lý in sa nýn hem dün ya sý, hem a hi re ti ma mur. Ye ni a bo ne ol muþ, ca mi a mýz la ye ni ye ni ta ný þan bir be ye fen di nin ken din ce e din di ði ka na at dik kat çe ki ci. Siz res men key fe di yor su nuz. Bý ra kýn ni met ler den mut lu ol ma yý, mu si bet ler den bi le mut lu o lu yor su nuz. Bu na ke yif de mez ler de ne der ler? Ben, siz den bi ri si gel di ðin de ve bi raz sa týr lar dan ko nuþ tu ðun da cid dî de re ce de et ki le ni yor ve mut lu o lu yo rum. A ma siz gi din ce, ge len le re gö re gün dem ge li þi yor. Siz ay rý bir at mos fer ta þý yor su nuz. Ýn san si zin ya ný nýz da nu ra ni le þi yor ve da ha bir gü ven de his se di yor ken di ni. Ben bu ca mi a i le ta nýþ tý ðým i çin çok mut lu ve sa a det li yim. Ben de doð ru su siz ler gi bi ol mak is ti yo rum. O la ma sam da si ze dost ol mak is ti yo rum. Hiç ol maz sa ben öl dü ðüm de, ce na ze min ba þýn da, ya nýn da, ar ka sýn da siz ler den in san lar ol sun. Si zin le in san kab re bi le gü le rek gi der. Bu cüm le ler ger çek ten ol duk ça so rum lu luk yük lü yor ca mi a ya. Om zu mu za ih san-ý Ý lâ hî ta ra fýn dan ko nul muþ hiz met de mek sa ný rým böy le bir þey. Bu, li ya kat le, hak et mek le o la cak bir þey de ðil; bu an cak, ih san-ý Ý lâ hî. Ýh ti ya cý mý za bi na en bi ze ve ril miþ ni met ler bun lar. O nun i çin böy le bir ca mi a da ol mak li ya ka ti i çin ne ka dar þük ret sek az. Böy le seç kin bir ca mi a da ol mak ger çek ten bir asr-ý sa a det ik li mi dir. A ma bir o ka dar da, zor bir mes lek. Ý ma na sa hip ol mak, ya þa mak, ih lâs la ya þa mak ve ih lâ sý mu ha fa za et mek son ne fe se ka dar ti tiz lik i çe ri sin de ol ma yý ge rek ti ren bir mes lek. Ýh lâ sý boz ma mak ve kay bet me mek i çin çok du a lar et mek ge re ki yor. Çün kü ih lâs yok sa, ya pý lan hiç bir þe yin an la mý kal mý yor. Oy sa, ih las var sa, O nun rý za sý var sa, O nun ka bu lü var sa, bü tün dün ya küs se e hem mi ye ti kal mý yor. Ýþ te bu sa ik le ya pý lan a bo ne zi ya ret le ri es na sýn da ki gi diþ ler, ge liþ ler, se lâm laþ ma lar, gö rüþ me ler, he di ye leþ me ler hep si bi rer i ba det e dö nü þü yor. Al lah i çin gö rüþ mek çok yük sek bir mak sat týr. O nun ü ze rin de hiç bir þey o la maz. O yük sek ga ye yi bý ra kýp, nef sî ve þey ta nî en gel le re ta kýl mak ne bü yük bir ya ný lýþ týr. O za man þahs-ý mâne vî yi güç len dir mek, za yýf lýk la rý mý zý aþ mak an la mý na ge le cek tir. Tek ba þý mý za güç ye ti re me ye cek le ri mi zi, þahs-ý mâne vî i le aþ mak a kýl lý ca o lan dýr. Ýþ te güç bir li ði bu. Bu güç, bi zim dün ya mý zý da e be dî ha ya tý mý zý da ay dýn la ta cak týr. Ýn þa al lah. Bahçelievler'de kendi motoruyla gazete daðýtacak eleman aranýyor TL+SSK Tel: 0(212) Gsm: (0532) (0530) Avea Bayiinde çalýþmak üzere tecrübeli ve eðitilmek üzere personel alýnacaktýr. Tel: 0 (212) Gsm: (0507)

12 12 15 OCAK 2012 ÇARÞAMBA Y Ý LAN T. C. ANAMUR ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2009/299 TAL. Örnek No: Tapu Kaydý : Mersin ili, Anamur il çe si, Ya lý ev le ri Mah. Do mu zor maný Mev ki i, 433 A da, 3 Par sel ka - yýt lý 6 Blok 2'Þer Kat lý Ka gir Bi na ve Ar sa Cin si, m 2 yü zöl çüm lü, kat mül ki yet. te - sis li, gay ri men ku lün 1/48 ar sa pay lý, Ze min Kat, B/1 Blok, 1 no lu ba ðým sýz bö lüm mes - ken ni te li ðin de, borç lu nun his se si tam. Hali Hazýr Durumu : Parsel, sos yal te sis le re, þe hir mer ke zi ne ve a lýþ ve riþ böl ge le ri ne, o ku lla ra u zak ko - num da dýr. Yer le þim sa ha sýn da dýr u la þý mý ko lay dýr. Par sel ü ze rin de 2 þer kat lý al tý blok lu a part man var dýr. Yaz- kýþ is ka na el ve riþ li dir. Be le di ye nin tüm alt ya pý hiz met le rin den ya - rar la nýr. Par sel ü ze rin de ki Güç lü Si te si a dýn da be to nar me kar kas sis tem de in þa e dil miþ, her ka týn da 2'þer da i re bu lu nan 6 Blok lu bir si te mev cut tur. Si e te nin çev re dü zen le me si ya pýl mýþ týr. Si te i çi e rin de ye tiþ kin ler ve ço cuk lar i çin ol mak ü ze re i ki a det yüz me ha vu zu var dýr. Satýþa ko nu yer B 1 blok ta ze min kat 1 no lu mes ken dir. Da i re ku zey gü ney ba tý cep he li o lup, an tre, 2 o da, sa lon -mut fak, ban yo, wc ve 2 a det bal kon dan o luþ mak ta dýr. Da i re nin ta ba ný komp le se ra mik kap lý dýr. Ban yo da la vo bo, klo zet ve duþ tek ne si var dýr.ta ban ve du var lar se ra mik kap lý dýr. WC de la va bo ve a la tur ka wc ta þý var dýr. Ta ban ve du var lar ser ma ik kap lý dýr. Da i re nin ku zey ve do ðu cep he si nin bal kon ve pen ce re le rin de PVC pan jur mev cut tur. Ýmar Durumu: Ýmar planý kapsamýnda olup parsele ayrýk nizamda E: 0.75 yapýlaþma imkâný vardýr. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 10:40-10:50 Arasý 2 - Tapu Kaydý : Mersin i li, A na mur il çe si, Ye þil yurt Mah, Göç yo lu Mev ki i, 286 A da, 45 Par sel ka yýt lý 8 Kat lý Ka gir Bi na ve Ar sa Cin si, 2132,01 m 2 yü zöl çüm lü, kat mül ki ye ti te sis li, gay ri men ku lun 118/4230 ar sa pay lý, Ý kin ci Kat, 10 no lu ba ðým sýz bö lüm, mes ken ni te li ðin de, borç lu nun his se si tam. Hali Hazýr Durumu : Parsel Atatürk Bulvarýna cephelidir. Sosyal tesislere, þehir merkezine ve alýþveriþ bölgesine, okulara ya kýn ko num da dýr. Yer le þim sa ha sýn da dýr. U la þý mý ko lay dýr. Par sel ü ze - rin de bir blok a part man var dýr. A part man be to nar me kar kas sis tem de in þa e dil miþ o lup bir bod rum, bir ze min ve ye di nor mal kat lý dýr. Ya pý laþ ma i ma ra uy gun o la rak ta mam lan - mýþ týr. Ze min kat iþ ye ri, ko nut, di ðer kat lar da dör der da i re var dýr. A part ma nýn a na mer - di ve ni mer mer, kor ku luk lar a li min yum pro fýl dir. A san sör mev cut tur. Bi na nýn dýþ cep he - sin de do ðu ký sým cam mo za ik kap lý di ðer yer ler bo ya lý dýr. Sa tý þa ko nu ko nu ba ðým sýz bö lüm, i kin ci kat ta, 10 nu ma ra lý mes ken dir. 3 o da, bir sa lon, bir mut fak, ban yo, wc ve an tre hol i le i ki a çýk bal kon dan o lu þur. Du var lar al çý sý va o lup sa ten bo ya, kar ton pi yer var dýr. Ze min kap la ma sý o da lar ve sa lon da la mi nat par ke, di ðer me kân la rýn ta ba ný se ra - mik tir. Mut fak tez gâ hý mer mer ve do lap lar la mi nat týr. Top lam kul la ným a la ný 120m 2 ci - va rý dýr. vvc ta ba ný ve du var la rý se ra mik kap lý o lup, la va bo ve a la tur ka wc ta þý var dýr. T. C. ÜMRANÝYE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) Sayý: 2002/3494 Talimat. Bir borç tan do la yý sa tý þý na ka rar ve ri len gay ri men kul la rýn sa týþ i la ný il gi li le rin ad res le ri - ne gön de ril miþ o lup. ad res ler de teb lið ya pý la ma ma sý ve ya ad res le ri bi lin me yen ler i çin de iþ bu sa týþ i la ný i le nen teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. Sa týl ma sý na ka rar ve ri len gay ri men ku lun cin si, kýy me ti, a de di, ev sa fý : Ýmrani ye il çe si Y.Du dul lu Ma hal le si bi rin ci E sen þe hir yo lu, A ta türk Cad de si ü ze rin de ka in 2 paf ta, 142 par sel sa yý lý m 2 mik tar lý ar sa ve üze rin de ki 1 no lu fab ri ka bi na sý ve ek len ti le ri nin ½ borç lu his se si nin ta ma mý Ýmar Durumu : Ümraniye Belediye Baþkanlýðý imar ve Þehircilik Müdürlüðünün tarih sayýlý yazýsýndan: Ümraniye Ýlçesi. Y.Dudullu Mahallesi 2 pafta. 142 parsel sayýlý yer tas dik ta rih li 1/1000 öl çek li uy gu la ma i mar pla ný kap sa mýn da kýs men E: 1.40 ya pý lýn ma ko þu lun da T1 le jant lý ti ca ret a la ný, kýs men park a la ný, kýs men de yol a la ný le jan týn da yer al mak ta dýr. Kýymete tesir eden hususlar: Parsel et ra fý du var ü ze ri be ton di rek tel çit i le mu ha fa za lý o lup te sis gi ri þin de ge niþ sür gü lü de mir doð ra ma lý ka pý sý var dýr. Par sel i çin de bek çi ku lü be si, fab ri ka bi na sý i la ve i - da re bi na sý, de po ve i ma lat ha ne, ye mek ha ne bi na sý i le son daj su ku yu su var dýr. Par sel gi ri þin de ki bek çi ku lü be si nin ze mi ni ka ro ma za ik çi ni. iç ev dýþ cep he le ri sý va bo ya lý o lup. ü ze ri ki re mit i le kap lý pen ce re le ri de mir doð ra ma lý ca me kân lý o lup. 15 m 2 mik tar lý dýr. Fabrika binasý zeminde 1500 m 2 alan üzerinde kurulmuþ olup. zemin asfalt ile kaplýdýr. Bina üzeri çelik konstrüksüyon çatý üstü eternit ile kaplý olup mt kadar yükseklikte dir. Fab ri ka bi na sý nýn et ra fý 3 mt yük sek li ði ne ka dar iç ve dýþ cep he le ri sý va lý ba da na lý du var, ka lan ký sým la rý i se de mir doð ra ma lý ca me kân lý dýr, fab ri ka bi na sýn da ge - niþ sür gü lü de mir doð ra ma lý ka pý var dýr. Bi na i çe ri sin de 50 m 2 mik tar lý 2 kat lý de mir kons trük si yon lu mer di ven i le ir ti bat lý ya zý ha ne i le bü ro o da la rý var dýr. fab ri ka bi na sý nýn ön cep he sin de ze min de 150 m 2 a lan ü ze rin de in þa e dil miþ i ki kat lý i - da re bi na sý mev cut tur. Bi na nýn ze min ka týn da gi riþ ho lü san tral ve da nýþ ma o da sý ban yo ve ve bü ro o da la rý, nor mal ka týn da i se mut fak- ban yo ve i le kul la ným a ma cý na gö re bö - lüm len miþ i da ri bü ro o da la rý var dýr. Fabrika binasýnýn yanýnda 35 m 2 miktarlý kazan dairesi ile zemini beton yarý cepheleri kýsmen duvar kýsmen eternit ile muhafazalý üzeri çelik konstrüksüyon çatý üstü eternit ile kaplý 100 m 2 miktarlý depo kýsmý vardýr. Tesisin arka cephesinde her biri 300 m 2 kapalý alaný olan 2 adet depo mevcuttur. Tesiste elektrik ve su tesisatý mevcut olup. faaldir. Tesis içinde demir konstriksüyon direk üzeri trafo mevcut olup. bina etrafý sahalarý beton ile kaplýdýr. Parsel içinde yeþil Doð ra ma lar PVC ve ah þap týr. Ban yo ta van ve du var la rý se ra mik o lup klo zet ve la va bo mev cut tur. Ka li te li mal ze me i le ö zen li ya pýl mýþ týr. Ýmar Durumu : Ýmar planý kapsamýnda olup parsele Blok nizamda, bodrum hariç 8 kata kadar yapýlaþma imkâný vardýr. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 11:00-11:10 Arasý Satýþ Þartlarý : 1-Satýþ günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda ANAMUR BELEDÝYESÝ MECLÝS SALONU adresinde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin e - di len de ðe rin %60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay - laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü A NA MUR BE LE DÝ YE SÝ MEC - LÝS SA LO NU ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak - týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti - nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la - zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2-Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li ra - sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la - zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi - lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc - re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3-Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týrma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5-Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6-Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*)Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m.126) B: 8686 alanlarý meyveli ve meyvesiz aðaçlan mevcuttur. Gayrimenkulun geniþ evsafý dosyada mevcut bilirkiþi raporunda açýklanmýþtýr. Taþýnmaz kýymet takdiri: Gayrimenkul ,00 TL. Muhammen bedellidir. Satýþ þartlarý : 1-1.Satýþ. 23/03/2012 gü nü sa at 15:00 15:10'a ka dar Üm ra ni ye 1. Ýc ra Mü dür lü ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç - han lý a la cak lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o - lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la ta - þýn maz 02/04/2012 ay ný yer de ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü - ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is - te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk - maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy met le rin % 20'si nis pe tin de nak di "TL." si ve ya bu mik tar ka dar Mil li bir Ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga pu lu. ta pu harç ve mas raf la rý i le % 18 KDV a lý cý ya a it tir. 3- Ýpotek sahibi ala cak la lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul lar ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de Da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr: Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma da ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le e de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel sil den me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak bu fark. var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin Da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen i lâ cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satý þa iþ ti rak e den le rin, þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2002/3494 TLM. Sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 08/02/2012 (Ý e. Ýf. K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: 8984 TAZÝYE Deðerli kardeþimiz Selahattin Þafak'ýn babasý Hacý Mehmet Þafak'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Mersin Yeni Asya Okuyucularý TURGUTLU ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No : Bir borçtan dolayý ipotekli bulunan : Tapu Kaydý : Manisa ili Turgutlu ilçesi 5. mýntýka 2478 ada 17 parsel sayýlý tapu arsa olarak kayýtlý (fiili durumu dükkân) taþýnmazýn tamamý. Özellikleri : Turgutlu ilçesi 5. Mýntýka (Sanayi sitesi) 107 sokakta 41 kapý numaralý Zeminde 180 M 2 dükkân, içerisinde 45 M 2 batar kat, önünde 49 M 2 trapez sac ile örtülü sundurma çatýlý açýk alaný mevcut betonarme karkas yapýlý, üzeri çelik çatýlý ön cephesi camlý demirdoðramalý dükkan önündeki demir doðrama sundurmanýn bittiði yere taþýnmýþ dükkân vasýflý taþýnmazýn tamamý Ýmar Durumu : Küçük Sanayi alanýnda kalmakta olup H:6,50 dir Deðeri : ,50 TL Satýþ Saati : Ýpotekten ari olarak satýlarak parnaya çevrilecektir. Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ gü nü yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da Tur gut lu Ad li ye si 1. kat 32 no lu o da da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me ti nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar ver sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç - mek þar ti i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tiy le gü nü yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da Tur gut lu Ad li ye - si 1. kat 32 no lu o da da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e - di le me miþ se ta þýn maz en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be - de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta - le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me ti nin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (T.Li ra sý ve ya dev let tah vi li dý þýn da ki dö viz ka bul e dil me ye cek tir.) ve ya bu mik - tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi sa týþ be de - lin den ö de ne cek, dam ga res mi, tah li ye ve tes lim mas raf la rý i le KDV, ta pu a lým -sa tým har cý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Satýþ bede li ni he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se ic ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve re es - kont o ra nýn da te mer rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha - cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü - ze baþ vur ma la rý ve sa týþ i la nýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra teb lið ye ri ne kâ im o la ca - ðý i lan o lu nur (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: 8678 ZAYÝ n Nolu Özel Güvenlik görevlisi yenileme sertifikamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet Aslan n34 TEH 58 Plakalý Aracýmýn GU Seri Nolu Fiþ Yapraðým Kayýptýr. Hükümsüzdür. Sedat Yýlmaz

13 Y AÝLE - SAÐLIK 13 Haw king in çö ze me di ði sýr: Ka dýn Ev re nin sýr la rý ný çöz düm. Ka dýn la rý çö ze me dim Bu söz ler, ya þa dý ðý mýz yüz yý lýn ö nem li fi zik bil gin le rin den bi ri o la rak ka bul e di len Step han Haw king e a it. Ha týr lar sý nýz Haw king, mo tor nö ron has ta lý ðý yü zün den ken di si i çin ö zel o la rak ü re til miþ kol tu ða yýl lar dýr mah kum o lan bi lim a da mý. Has ta lý ðý nýn son dö nem le rin de vü cu du nu sa - ran felç i ler le yip, ya nak kas la rý ný da et ki le di ðin - den da ki ka da sa de ce bir ke li me ü re te bi li yor. Þim di ler de o nun la i le ti þim ku ra bil mek i çin dü - þün ce le ri ni ya da göz ka pak la rý nýn ha re ke ti ni kay de de cek bir ay gýt ü ze rin de ça lý þýl mak ta. Ga ze te ler de geç ti ði miz ay 70. yaþ gü nü i çin dü - zen le nen prog ram da Ev re nin na sýl o luþ tu - ðu nu çöz düm, fa kat ka dýn lar tam bir sýr! On la rý çö ze me dim! di yen Haw - king i o ku yun ca Ta bii ki çö ze mez - sin! di ye mý rýl da na rak gü lüm - se mek ten ken di mi a la ma dým (Mil li yet- 7 O cak 2012, Ha ber Türk Ka ri yer- 15 O cak 2012) Ýþ te halk di liy le ka le me al dý ðý; ev re nin var ol ma sý ve za man kav ra mý ü ze ri ne yaz dý ðý ki tap la ge niþ çev re ler ta ra fýn dan ta ný - nan, bir çok þe ref ma dal ya sý ve ni þa nýn sa hi bi o lan Haw king in fi kir le rin den kü çük bir de met! Step han Haw king KA RA DE LÝK LER, KI YA MET VE U ZAY KO LO NÝ LE RÝ Haw king çe kim ka nu nu nun is tis na la rý ol du - ðu nu, bu na u zay da ki ka ra de lik le rin mev cu di - ye ti ni de lil gös te ren bi lim a dam la rýn dan bi ri si. Ka ra de lik le rin rad yas yon çý kar dý ðý ný ve za - man la u çup git ti ði ni, te o rik o la rak ev re nin ya - pý sýn da yer a lan dal ga lan ma la rý keþ fe den Haw - king in ký ya met i le de il gi li tes pit le ri var. O na gö re ka ra de lik ler bü yük pat la may la mey da na ge len ka i na týn ve za ma nýn baþ lan gý cý nýn ve ký ya me tin de lil le ri hük mün de. Ö lüm son ra sý yok. A hi ret, Cen net ve Ce hen nem ka ran lýk tan kor kan in san la rýn ü ret ti ði mi to lo jik kav ram lar(!) Haw king, ka i na týn var lýk se be bi i çin i ki tez ol du ðu nu söy lü yor: Ka i nat an la ya ma dý ðý mýz ne den ler den(!) do la yý ya bir Ya ra tý cý ya da zer - re ler ta ra fýn dan ya pýl mýþ týr. Ken di si bi lim sel bul du ðu i kin ci te zi ya ni ev re ni zer re le rin ken di ken di ne yap tý ðý ný ka bul et ti ði ni be lir ti yor. Ö lü me her za man ha zýr, fa kat ya pa cak da ha çok i þi ol du ðu nu söy lü yor. Nük le er sa vaþ ya da ik lim de ði þi mi so nu cu dün ya yok ol sa da, in san ýr ký nýn de vam e de ce ði ni, bu nun i çin de u zay da Mars ge ze ge ni ya da gü neþ sis te mi i çin de baþ ka ge ze gen ler de ko lo ni ler ku ru la bi le ce ði ni an la tý yor. Haw king in ev re nin var lý ðý ve dün ya nýn yok ol ma sý, in san ýr ký nýn de vam lý lý ðý ko nu sun da söy le ye ce ði çok þey var. Gel ge le lim ka dýn la ra da ir (i ki kez ev le nip üç ço cu ðu ol ma sý na rað - men) bir þey söy le ye mi yor. Çö ze me miþ KA PA LI KA PI LA RIN A NAH TA RI NE RE DE? Haw king in fi kir le ri Al lah ýn var lý ðý na i nan - ma yan bi lim a dam la rý nýn var lýk a le mi ne ba ký þý ný ö zet le yen bir ay na gi bi a de ta. Al lah ýn var lý ðý na i nan ma yan bi lim a dam la rý, in san lýk a le mi ni a sýr - lar dýr meþ gul e den Bu mev cu dat ner den ge li - yor? Ne re ye gi di yor? Va zi fe le ri ne? so ru su na ko ca man bir Hiç! ce va bý ve ri yor lar. Bu du rum i na nan in san la rý tat min den çok u zak Var lýk a le mi nin bir bü tün o la rak ta rif e den; ya - ra tý lý þýn sýr la rý ný, ge ze gen le ri, gü neþ sis te mi ni, in sa nýn ma hi ye ti ni, has ta lýk la rýn sýr rý ný, ö lü mü, ký ya me ti, a hi re ti, Haw king in bir tür lü çö ze me di ði ka dýn la rý. ak lý mý za ge len tüm so ru la rý muk ni ce vap la rýy la i zah e den i man ha ki kat le ri ol mak sý - zýn tüm ka i nat ya rým ka lý yor, an lam sýz la þý yor KA DI NI ÇÖZ MEK Ý ÇÝN Kâ i nat Sa ra yý nýn e ser le ri ni gör mek ve gös ter mek is te yen bir Sul tan ta ra fýn dan ya pýl dý ðý ný, mev cu da - týn ve in san la rýn bu sa ra ya Sul ta ný ta - ný mak i çin gön de ril di ði ni, tüm pey gam ber le rin sa ray da da - vet li le re reh ber lik va zi fe siy - le gö rev len di ril dik le ri ni, el - le rin de ki fer man la rýn ay ný za man da gö rev li ol duk la rý na is pa tý ma - hi ye tin de ol du ðu nu, bun lar i çin de en son ge len reh be rin söz le - ri ne ku lak ve ril me si ge rek ti ði ni, çün kü sa - ra yýn sýr la rý nýn on da ol du ðu nu, han gi ku - ral la ra u yul ma sý ge - rek ti ði ni On dan (asm) öð re ne bi le ce ði mi zi, Sul - ta nýn e mir le ri ne u ya rak zi ya ret le ri ni ta mam la - yan la rýn da ha gü zel e be di sa ray lar da mi sa fir e di - lip, e mir le re uy ma yan la rýn ce za lan dý rý la ca ðý ný Ýþ te kü çü cük bir ço cu ðun bi le ra hat ça ka bul e - de bi le ce ði bu ger çek le ri on lar ca ö dül ve ni þan la tal tif e di len i nanç sýz bil gin le rin gör mek is te me - me si im ti han sýr rý nýn bir cil ve si ol sa ge rek Ka i na týn Sul ta ný na, o nun el çi le ri ne, el le rin de - ki fer man la ra, ö lüm den son ra sý ha ya ta, var lýk a - le mi nin bir prog ram la tak dir e dil di ði ne, göz le - ri miz le al gý la ya ma dý ðý mýz, a ma var ol duk la rý ný bil di ði miz nu ra ni mah luk la rýn ol du ðu na i na - nan lar o la rak þu nu ra hat lýk la söy le ye bi li riz: Çö zü mün yan lýþ Bay Haw king! Ka dý ný çöz mek i çin ka i na týn ger çek sýr rý ný bil mek ge re ki yor! O da tek bir Ya ra tý cý nýn var lý - ðý ný kal ben tas dik et mek le doð ru dan a la ka lý. U zun la fýn ký sa sý: Ý lâ hî me saj lar dan u zak, ka i - na týn sýr la rý ný çöz düm zan ne den bi lim a da mý - nýn, ka dýn la rý çö ze me me si, o ra da ta ký lýp kal ma - sý þa þýr tý cý de ðil! Light etiketli ürünlere dikkat Kendini iyi hisset, kaliteli yaþa! ÝS VÝÇ RE LÝ bi lim a dam la rý nýn, so nuç la rý PLoS O ne der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma sý na gö re, in sa nýn ken di si ni na sýl his set ti - ði, ya þam ka li te si ni et ki li yor, hem de si ga ra, dü þük e ði tim ve ya has ta lýk lar dan ba ðým sýz o la rak. Zü rich ü ni ver si te si bi lim a - dam la rý, Dr. Matt hi as Bopp baþ kan lý ðýn da yap týk la rý a raþ týr - ma da, de nek le re ken di le ri ni na sýl his set tik le ri ni sor du. De nek - ler den, çok i yi, i yi, i da re e der, kö tü ve çok kö tü se çe - nek le rin den bi ri ni seç me le ri is ten di. De nek ler 30 yýl bo yun ca HAVALARIN soðuk olmasý, ýsýnmak ve enerji toplamak için sanki daha fazla yemeðe ihtiyaç var hissi veriyor olabilir. Artan iþtahýnýzý kontrol etmekte oldukça zorlanabilirsiniz. Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, bu durumda saðlýklý ve düþük kalorili seçeneklere yönelerek hem yeme isteðinizi karþýlayabileceðinizi hem de kilo alma riskinden kurtulunabileceðini söyledi ve aþýrý soðuða karþý beslenme önerilerinde bulundu: Mevsim sebzeleriyle hazýrlanmýþ sýcak bir çorba kýþ aylarýnda hem keyifle tüketeceðiniz hem de midenizi doldurarak tokluk hissi oluþturacaktýr saðlýklý bir seçenektir. Çorbanýza küçük bir miktar taze zencefil de eklemeniz boðaz aðrýlarýna karþý da iyi gelecek diyen Diyetisyen Koçak, iþtahýnýzý kontrol etmek için bol sývý özellikle de su ve bitki çaylarý tüketmeye dikkat etmelisiniz. Üstelik soðuk algýnlýklarýna karþý bol sývý tüketmek önemlidir dedi. Öðünlerde kýþ sebzelerine aðýrlýk verilmesini tavsiye eden Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, Ýnsan doðasý gereði kýþ aylarýyla birlikte metabolizma çalýþma hýzý da yavaþlýyor. Bu da vücudumuzun daha az kalori harcamaya baþlamasý anlamýna geliyor. Dolayýsýyla kilo almamak ya da kilo kaybetmek istiyorsak daha düþük kalorili yiyeceklere yönelmemiz veya aldýðýmýz kaloriyi yakmak için hareket etmemiz gerekiyor. Kýþ mevsiminde olduðu gibi metabolizmanýzýn yavaþladýðý durumlarda egzersiz yapmanýz çok önemlidir. Kas dokusundaki artýþ ve yað dokusundaki azalýþla birlikte metabolizma hýzý artar ve yediklerinizi daha hýzlý yakmaya baþlarsýnýz. Üstelik düzenli egzersize baðlý olarak vücut enerjisi artar, yorgunluk hissi minimuma düþer, þeklinde konuþtu. Koçak, diyet ürünler ise tehlikesiz göründükleri için aþýrý tüketime oldukça müsait. Ýstenmeyen tablo bu gýdalarýn diyet etiketli olmasýna raðmen hâlâ kalorili olduklarýný unutunca ortaya çýkýyor. Unutmayýn ki, bir ürünün ambalajýnda light etiketi bulunmasý demek, istediðiniz kadar tüketebileceðiniz anlamýna gelmiyor ifadesini kullandý. Ýstanbul / Yeni Asya iz len di. Bu sü re nin so nun da ken di le ri ni çok kö tü his se den er kek de nek ler de ö lüm ris ki nin, çok i yi his se den ler den 3,3 kat faz la ol du ðu gö rül dü. Ka dýn lar da çok kö tü his se den le rin ö lüm ris ki, çok i yi his se den le re o ran la 1,9 kat faz la ol du. De - nek le rin ken di le ri ni ne ka dar i yi his set tik le ri i le ha yat ta kal ma þan sý doð ru o ran tý lý sey ret ti. Ken di ni çok i yi his se den le rin muh te me len, po zi tif ba kýþ a çý sý gi bi, sað lýk la rý ný o lum lu et ki le - yen ö zel lik le re sa hip ol du ðu be lir til di. An ka ra / a a Öksürük deyip geçmeyin! ÇO CUK LA RIN en sýk ya þa dý ðý ya kýn ma lar dan bi ri o lan ök sü rük, ö nem li bir has ta lý ðýn be lir - ti si o la bi lir. Ço cuk Gö ðüs Has ta lýk la rý Uz ma - ný Prof. Dr. E lif Dað lý, her ço cu ðun gün de bir - kaç kez ök sür me si nin nor mal ol du ðu nu, fa kat ök sü ren ço cuk la rýn % 20 sin de i se alt ta ya tan baþ ka bir has ta lý ðýn bu lun du ðu nu be lirt ti. % 9 un da a ler ji, % 6 sýn da as tým, % 3 ün de bron - þit, % 2 sin de si nu zit sap tan dý ðý ný söy le di. Ök - sü rük, ço cuk la rýn en sýk ya þa dý ðý ya kýn ma lar - dan bi ri dir. Ço cuk Sað lý ðý ve Has ta lýk la rý Uz - ma ný, Ço cuk Gö ðüs Has ta lýk la rý Uz ma ný Prof. Dr. E lif Dað lý, üç haf ta dan faz la sü ren ök sü rü ðe kro nik ve ya i nat çý ök sü rük den di - ði ni ve mut la ka as tým, ge niz ar ka sý a kýn tý, mi - de ve ye mek bo ru su ra hat sýz lýk la rý, si ga ra du - ma ný na ma ru zi ye tin a raþ tý rýl ma sý ge rek ti ði ni söy le ye rek ço cuk lar da ök sü rük i le il gi li þu bil - gi le ri ver di: Ök sü rük ger çek te her gün so lu - num la ak ci ðer le re a lý nan toz la rýn, ta ne cik le - rin ve mik rop la rýn tek rar dý þa rý a týl ma sý i çin vü cu dun kul lan dý ðý bir ko run ma me ka niz - ma sý dýr. Her ço cu ðun gün de bir kaç kez ök sür me si nor mal dir ve a i le yi te laþ - lan dýr ma ma lý dýr. Ço ðu ço cuk ta vi ral üst so lu num yo lu en fek si - yo nu ar ka sýn dan ök sü rük baþ la - ya bi lir. Ço cuk la rýn bir yýl da 6-8 kez böy le en fek si yon lar ge çir di - ði ve en fek si yon sý ra sýn da da gün de 140 kez ök sü re bil di ði bi lin mek te dir. Ök sü ren ço - cuk la rýn % 20 sin de alt ta ya tan baþ ka bir has ta lýk bu lun mak ta o lup, %9 un da a ler ji, %6 sýn da as tým, %3 ün de bron þit, %2 sin de si nu zit sap - tan mak ta dýr. ÖK SÜ RÜK NE ZA MAN KOR KU TUR Ço cuk Sað lý ðý ve Has ta lýk la rý Uz ma ný, Ço cuk Gö ðüs Has ta lýk la rý Uz ma ný Prof. Dr. E lif Dað lý, ço cuk lar da ki ök sü rü ðün ne za man teh li ke li o la ca ðý i le il gi li þu bil gi - le ri ver di: A na ha va yo lu nun, gýrt la ðýn ve ya ses tel le - ri nin þiþ me si i le ço cuk ta kö pek hav la ma se si ne ben - zer bir ök sü rük o lu þur. Týp ta bu þiþ me ne de ni ne o lur - sa ol sun krup o la rak i sim len di ri lir. Bu þiþ lik la ren jit gi bi vi rus en fek si yon la rý ve ya a ler ji ne de niy le o lu þa bi - lir. Ço cu ðun ök sü rü ðü kö pek hav la ma se si ne ben zer, þi þen ne fes bo ru sun dan i çe ri ha va al ma zor la þýr. Þid - det li ol du ðun da ha ya tý teh dit e de bi lir. Boð ma ca ök - sü rü ðü i se, boð ma ca en fek si yo nu ve ya as tým sý ra sýn - da gö rü len, nö bet ha lin de ge len, ne fes al ma ya fýr sat ver me yen, ök sü rük bi ti min de u zun bir iç çek me i le so luk al dý ran, ba zen kus tu ran bir ök sü rük tür. Dü zen li a þý la ma prog ram la rý ne de niy le çok na dir gö rü len boð ma ca dan çok as tý mý dü þün dür me li dir. ÖK SÜ RÜ ÐÜN SÜ RE SÝ Ö NEM LÝ Ço cuk la rýn ço ðun da ök sü rü ðün vi ral üst so lu num yo lu en fek si yon la rýn dan son ra gün sür dü - ðü nü ve geç ti ði ni be lir ten Dað lý, teh li ke ler i le il gi li þun la rý söy le di: Ba zen ço - cuk la rýn ne fes bo ru su na ya ban cý bir mad de ka çýr ma sý i le a ni bo - ðu cu bir ök sü rük o lur, e ðer bir gý da ve ya o yun cak par ça - sý e lin dey ken, böy le bir du - rum ol muþ sa he ki me baþ - vu rul ma lý dýr. Kro nik ve ya i - nat çý ök sü rük, üç haf ta - dan faz la sü ren ök sü rü ðe de nir ve mut la ka as tým, ge niz ar ka sý a kýn tý, mi de ve ye mek bo ru su ra hat - sýz lýk la rý, si ga ra du ma ný - na ma ru zi ye tin a raþ tý - rýl ma sý ge re kir. Ýs tan bul / Ye ni As ya Amerikalý bilim adamlarý, "kalp krizi geçiren hastalarýn kendi kalplerinden aldýklarý kök hücreylerini kullanýlarak iyileþtirmeyi baþardýklarýný" açýkladý. Kalp krizi geçiren hastalara kök hücre tedavisi ABD de bi lim a dam la rý, kalp kri zi ge çi ren has ta la rýn kal bin de o - lu þan ha sa rý has ta la rýn ken di kal bin den al dýk la rý kök hüc re le ri kul la na rak i yi leþ tir me yi ba þar dý. Lan cet týp der gi sin de ya yým la - nan a raþ týr ma da, ha sar lý do ku nun yüz de 50 o ra nýn da a - zal dý ðý ve ye ni kalp hüc re le ri nin sa yý sýn da bek len me - yen bir ar týþ göz len di ði be lir til di. Ce dars-si nai Kalp Ens ti tü sü nde ya pý lan a raþ týr ma ya kalp kri zi ge çi ren 25 has ta ka týl dý. Kalp kri zin den bir ay son ra has ta - la rýn bo yun la rýn da ki da mar lar dan kalp le ri ne gön - de ri len bo ru yar dý mýy la kalp do ku sun dan ör nek a - lýn dý. La bo ra tu var or ta mýn da her bir ör nek ten el de e di len yak la þýk 25 mil yon kök hüc re, kal bi çev re le yen a tar - da mar la ra nak le dil di. Sol ka rýn cýk ta ki ha sar lý do ku nun o ra ný, te - da vi den al tý ay son ra yüz de 24 ten yüz de 16 ya, bir yýl son ra i se yüz de 12 ye a zal dý. Has ta lar da ha sar lý do ku nun ye ri ne bek len me - yen bir bi çim de sað lýk lý kalp do ku su nun o luþ tu ðu tes pit e dil di. Da ha ön ce de Lo u is vil le Ü ni ver si te sin de kalp yet mez li ði teþ hi si kon muþ has ta lar, ken di kalp le rin den a lý nan kök hüc re ler le te da vi e dil miþ ti. Kalp kri zi, kan a - ký þý ný en gel le yen bir pýh tý nýn kal bi ok si jen siz bý rak ma sý du ru - mun da gö rü lü yor. Ý yi leþ me sü re cin - de kalp kri zi so nu cu ö len kalp ka sý nýn ye - ri ne o lu þan do ku, ye te rin ce güç lü ol ma dý ðý i çin kal bin kan pom - pa la ma ye te ne ði ö nem li o ran da a za lý yor. An ka ra / a a

14 14 SPOR Y ÞÝKEDE TARÝHÎ DÂVÂ BAÞLADI FENERBAHÇE KULÜBÜ BAÞKANI AZÝZ YILDIRIM'IN DA ARALARINDA BULUNDUÐU 23'Ü TUTUKLU 93 SANIÐIN YARGILANMASINA BAÞLANDI. ''FUTBOLDA þi ke'' id di a la rý na i liþ kin Fe ner bah çe Spor Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým'ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 23'ü tu tuk lu 93 sa nýk hak kýn da a çý lan da va nýn ilk du ruþ ma sý na baþ la dý. Ýs tan bul 16. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce Si liv ri Ce za Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si'nde ki sa lo nun da ki du ruþ ma ya, tu tuk lu sa nýk lar Ol gun Pe ker, A ziz Yýl dý rým, Mec nun Ot yak maz, Ýl han Ek þi oð lu, Þe kip Mos tu roð lu, Ta mer Yel ko van, Ce mil Tu ran, Bü lent Uy gun, Ab dul lah E ker, Ab dul lah Ka ra kuz, Ah met Çe le bi, A li Ký rat lý, Çoþ kun Ça lýk, Hal dun Þen man, Meh met Ye ni ce, Ö mer Ül kü, Sa mi Dinç, Se lim Ký mýl, Ta lat Em re Ko çak, Yu suf Tu ran lý, Ab dul lah Ba þak ve Ha kan Ka ra ah met ka týl dý. Tu tuk lu sa nýk Þike davasýnda tutuksuz yargýlanan Ümit Karan dünkü duruþmaya katýldý. AYLIK GELÝRLERÝ AÇIKLANDI ÝLK duruþmada, kimlik tespiti yapýlýrken, sanýklara teker teker aylýk kazançlarý da soruldu. Aylýk kazanç sýralamasýnda ilk sýrayý Bülent Uygun aldý. Fenerbahçe Kulubü Baþkaný Aziz Yýldýrým ise aylýk kazanç sýralamasýnda ilk üçe giremedi. Ýnþaat iþiyle uðraþýp Fenerbahçe Baþkaný olduðunu belirten Yýldýrým, aylýk kazancýnýn 30 bin TL olduðunu belirtti. Gelirler þöyle: Bülent Uygun: 300 bin TL (Teknik direktör), Ýlhan Yüksel Ekþioðlu: 50 bin TL (Fenerbahçe yöneticisi- turizmci), Tayfur Havutçu: 50 bin TL (BJK Sportif Direktörü), Alaattin Yýldýrým: 40 bin TL (Ýnþaatçý - Fenerbahçe yöneticisi), Aziz Yýldýrým : 30 bin TL (FB baþkaný - inþaatçý), Mithat Halis: 15 bin Avro (Menajer), Mecnun Otyakmaz: 20 bin TL (Sivasspor Baþkaný -restoran iþletmecisi), Tamer Yelkovan: 20 bin TL (Fenerbahçe mali iþler þube müdürü), Ümit Karan : 20 bin TL (Eski futbolcu), Serkan Acar: 20 bin TL (Fenerbahçe yöneticisi), Korcan Çelikay: 15 bin TL (Futbolcu), Ali Kýratlý : 10 bin TL, Olgun Peker : 5 bin TL (Futbolcu menajerliðiinþaatçý), Haldun Þenman 5 bin 600 (TFF Profesyonel Ýþler Sorumlusu), Samet Güzel: 5 bin (Yeminli tercüman), Volkan Bahçekapýlý: 5 bin (Emre'nin kuzeni - halkla iliþkiler uzmaný), Abdullah Eker 560 TL, Selim Kýmýl 500 TL (iþçi). Bü lent Ýþ çen i se sað lýk so run la rý ne de niy le du ruþ ma ya gel me di. Du ruþ ma da a ra la rýn dan Tay fur Ha vut çu, Ah met A teþ, A la a tin Yýl dý rým, Ü mit Ka ran, Ýs ken der A lýn ve Kor can Çe li kay'ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 25 tu tuk suz sa nýk da ha zýr bu lun du. AZÝZ YILDIRIM EL SALLADI Mah ke me he ye ti, baþ kan Meh met E kin ci ve ü ye ha kim ler Hik met Þen i le Sey fet tin Mer mer ci'den o luþ tu. Du ruþ ma da ö zel yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý U fuk Er mert can gö rev al dý. Du ruþ ma sa lo nu na sa at sý ra la rýn da a lý nan tu tuk lu sa nýk lar dan A ziz Yýl dý rým, iz le yi ci bö lü mü ne el sal la dýk tan son ra ye ri ne o tur du. Gö rev li TRT spi ker le ri ta ra fýn dan ten sip zab tý nýn o kun du ðu du ruþ ma da, sa nýk la rýn kim lik tes pit le ri nin ya pýl ma sý na baþ lan dý. Du ruþ ma yý, Fe ner bah çe Spor Ku lü bü Baþ kan ve ki li Ni hat Öz de mir, Yö ne tim Ku ru lu ü ye le ri Ci han Ka mer, A li Koç, Ve dat Ol cay, Mit hat Ye ni gün, Ni hat Öz ba ðý, Ser hat Çe çen, Se mih Öz soy, Ab dul lah Ki ðý lý, Mu rat Ö zay dýn lý i le yak la þýk 60 ga ze te ci i le ku lüp tem sil ci le ri nin de a ra la rýn da bu lun du ðu yak la þýk 300 ki þi iz le di. TOROÐLU'NA BAÐIRDILAR Yer leþ ke nin ö nün de bu lu nan ta raf tar lar da 38 met re u zun lu ðun da ü ze rin de Fe ner bah çe Ku lü bü nün ilk ar ma sý nýn bu lun du ðu ve ''A lýn te ri miz þe re fi miz dir'' ya zý lý ''Ýs tan bul A na do lu Ya ka sý GFB'' im za lý bir pan kart aç tý.''sa na kal kan el le re kal kan o la ca ðýz'', ''Sev gi ey lem ge rek ti rir'', ''Sev da mý zýn pe þin de yiz. Si liv ri li yiz Fe ner bah çe liz'', ''Sa na söz yi ne ba har lar ge le cek'' ''Sev da mý za ke lep çe vu ra maz sý nýz'', ''Her þe yin far kýn da yýz, so nu na ka dar ya nýn da yýz'' ya zý lý çok sa yý da pan kart ve dö viz ler ta þý yan ta raf tar lar, fut bol yo rum cu su Er man To roð lu i le ba zý gazeteler a ley hi ne te za hü rat yap tý lar. AZÝZ YILDIRIM'A PANKARTLI DESTEK: 'Ceza ve infaz kurumu yerleþkesi önüne gelen taraftarlar burada ellerinde ''Haklýyýz kazanacaðýz'' yazýsýnýn yer aldýðý dövizleri tutup tezahüratlarla, tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým, asbaþkanlar Þekip Mosturoðlu ve Ýlhan Ekþioðlu, mali iþler müdürü Tamer Yelkovan ve kulüp amatör þubeler genel koordinatörü Cemil Turan'a destek verdiler. FOTOÐRAF: A.A SÝLÝVRÝ'YE ÇIKARMA F.BAHÇELÝ TARAFTARLAR KULÜP BAÞKANI AZÝZ YILDIRIM VE YÖNETÝCÝLERE DESTEK VERMEK ÝÇÝN SÝLÝVRÝ CEZAEVÝNE AKIN ETTÝ. TARAFTARLAR, KADIKÖY'DE ESKÝ SALI PAZARI'NIN BULUNDUÐU ALANDA TOPLANARAK 20 OTOBÜS VE ÇOK SAYIDA ÖZEL ARAÇLA SÝLÝVRÝ'YE ÇIKARMA YAPTI. FENERBAHÇELÝ ta raf tar lar, ilk du ruþ ma sý ya pý la cak ''Fut bol da Þi ke Da va sý''nda, ku lüp baþ ka ný A ziz Yýl dý rým ve yö ne ti ci le re des tek ver mek i çin Si liv ri'ye gel di. Sa rý-la ci vert li ta raf tar lar, Ka dý köy'de es ki Sa lý Pa za rý a la nýn da top la na rak o to büs ler ve ö zel a raç la rýy la yap týk la rý kon voy la Si liv ri Ce za ve Ýn faz Ku ru mu Yer leþ ke si'ne u laþ tý lar. Ka dý köy'de sa ba hýn er ken sa at le rin de top la nan ta raf tar lar bu ra dan 20 o to büs ve on la ra eþ lik e den çok sa yý da ö zel a ra cýn yer al dý ðý kon voy la, Fa tih Sul tan Meh met Köp rü sü'nü ta ki ben Mah mut bey gi þe le rin de Av ru pa ya ka sýn dan da ka tý lým cý lar la bu lu þup Si liv ri'ye ge le rek ce za ve in faz ku ru mu yer leþ ke si ö nün de top lan dý lar.es ki Sa lý Pa za rý'ndan çýk ma dan ön ce te za hü rat lar ya pan ve me þa le ya kan ta raf tar lar, Mah mut bey gi þe le ri ni geç me den ön ce de a raç la rýn dan çý ka rak me þa le ler yak tý lar. GAZETECÝLERE SALDIRMAK ÝSTEDÝLER Si liv ri Ce za ve Ýn faz Ku ru lu Yer leþ ke si ö nün de ve çev re sin de jan dar ma e kip le ri ge niþ gü ven lik ön lem le ri al dý.yer leþ ke ö nün de top la nan Fe ner bah çe li ta raf tar lar, Yýl dý rým'a des tek ver mek a ma cýy la te za hü rat yap tý lar. Yer leþ ke ö nün de top la nan ta raf tar lar, ü ze rin de A ziz Yýl dý rým'ýn fo toð ra fý nýn bu lun du ðu ve ''Si vil Ma re þal'' ya zý lý bir pan kart a ça rak, sa rý ve la ci vert renk ler de me þa le ler ya kýp, A ziz Yýl dý rým'a des tek ver mek a ma cýy la ''A ziz'i bý ra kýn biz le ri a lýn'', ''Yý kýl ma yan son ka le, en bü yük Fe ner bah çe'' gi bi te za hü rat lar da bu lun du lar. Bu a ra da, ta raf tar lar i le ba sýn men sup la rý a ra sýn da da za man za man ge ri lim ya þan dý. Grup a ra sýn da ki ba zý ki þi le rin, 2 te le viz yon ka na lý nýn ka me ra man la rý na yö ne lik sal dý rý la rý jan dar ma lar ta ra fýn dan bü yü me den en gel len di. Ta raf tar lar, bir te le viz yon ka na lý nýn can lý ya yýn a ra cý na da ba zý ci sim ler fýr lat tý. Du ruþ ma ne de niy le çok sa yý da ta raf ta r Silivri'ye geldi. Cem Atabeyoðlu vefat etti SPOR ya za rý Cem A ta be yoð lu, 88 ya þýn da ve fat et ti. A ta be yoð lu'nun ce na ze si, 16 Þu bat Per þem be gü nü öð le yin Teþ vi ki ye Ca mi'nde ký lý na cak ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan Fe ri köy Me zar lý ðý'nda top ra ða ve ri le cek. Fe ner bah çe Ku lü bü de, A ta be yoð lu'nun ve fa tý ne de niy le in ter net si te sin den baþ sað lý ðý me sa jý ya yým la dý yý lýn da do ðan Cem A ta be yoð lu, ga ze te ci li ðe 1942 yý lýn da Son Pos ta Ga ze te si'nde spor ya za rý o la rak baþ la dý. Da ha son ra Cum hu ri yet, Gü nay dýn, Fo tos por, Türk spor ga ze te ve der gi le rin de ya zý lar yaz dý. YÖNETÝM SÝLÝVRÝ'DE: Aralarýnda Nihat Özdemir ve Ali Koç'un da bulunduðu Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileride tam kadro izleyiciler bölümündeki yerini aldý. Eski futbolcu Ümit Karan, Beþiktaþ eski Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarýnda bulunduðu çok sayýda tutuksuz sanýk ise tutuklu sanýklarýn hemen arkasýnda ayrýlan bölümde yerini aldý. FOTOÐRAF: A.A YILDIRIM: ÞÝKE FÝLAN YOK, TÜRK SPORU ELDEN GÝDÝYOR FENERBAHÇE Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým, du ruþ ma ya ve ri len öð le a ra sýn da þi ke id di a la - rýy la il gi li çok çar pý cý a çýk la ma lar da bu lun du.ýz - le yi ci bö lü mün de bu lu nan lar la se lam la þan Yýl - dý rým, "Þi key miþ, ne þi ke si, þi ke fi lan yok. Mem le ket el den gi di yor, þi ke ko nu þu lu yor. Bu gün ya da ya rýn ar ka daþ lar, res mi si te ye ko - yar lar. Böy le þi ke mi o lur? Türk spo ru ne re ye gi di yor, o ra ya bak sýn lar. Türk spo ru el den gid - yor" de di. A ziz Yýl dý rým, "Ýb ra him A kýn'a 100 bin do lar ver mi þim. Ne re den ver mi þim, han gi he sap tan ver mi þim? Ýs pat et sin ler ken di mi köp rü den a ta ca ðým. Bu ra dan çý kýn ca te le viz - yon lar da yo rum ya pan lar la da ko nu þa ca ðým" di ye ko nuþ tu.yýl dý rým'ýn bir me sa jý da dý þa rý da bek le yen ta raf tar la ra ol du. Fe ner bah çe Baþ - ka ný, "Ta raf tar la ra söy le yin gel me sin ler, so ðuk za ten du ruþ ma lar de vam e de cek. Çar þam ba gü nü Çað la yan'a gel sin ler" di ye ko nuþ tu. A ra - da bir sü re ba zý ba sýn men sup la rýy la da ko nu - þan Yýl dý rým, bu sý ra da du ruþ ma nýn baþ la ya - cak ol ma sý ne de niy le mü ba þir ta ra fýn dan ye ri - ne o tu rul ma sý ko nu sun da u ya rýl dý. Bu nun ü - ze ri ne Yýl dý rým, ba sýn men sup la rý na gü lüm se - ye rek, "Ne den o tu ru yor su nuz, kal kýn kal kýn. Her kes kor kak. Ce sur lar bir ke re, kor kak lar her gün ö lür. Ne ya zýk ki spor med ya sýn da kor kak - lar var. Çok da ha ö nem li a çýk la ma la rým o la cak. Ar ka daþ lar in ter net si te si ne bu gün ya rýn ko - yar lar" i fa de si ni kul lan dý.

15 Y GEZÝ 15 Þeyh San an Tepesi nde UMUT YAVUZ / ya ni as ya.com.tr 2 Bediüzzaman ýn müjdeleri BUNDAN 100 KÜSÜR SENE ÖNCE TIPKI BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ HAZRETLERÝNÝN YAPTIÐI GÝBÝ BÝZ DE TÝFLÝS TEKÝ ÞEYH SAN AN TEPESÝ DÝYE BÝLÝNEN YÜKSEK VE ÞEHRE HAKÝM TEPEYE ÇIKIP, ONUN ALEM-Ý ÝSLÂM HAKKINDAKÝ MÜJDELERÝNÝ YAD EDÝP, O NURLU SESE 100 SENE SONRASINDAN KULAK KABARTTIK yankýlanýyor TÝF LÝS BÝ ZÝ SO ÐUK KAR ÞI LA DI Ge ce nin ka ran lý ðýn da var dý ðý mýz Tif lis bi zi kar ve ti piy le kar þý la dý. Bü tün þe hir bem be yaz kar lar al týn da ve göz gö zü gör me ye cek bir va zi yet tey di. Da ha ön ce den in ter net ü ze rin den yer a yýrt tý ðý mýz Old Town Hos tel e git mek i çin i se tak si tut mak du ru mun day dýk. Nor mal þart lar al týn da Tif lis te þeh rin bir u cun dan bir u cu na 5 La ri fi yat ve re rek git mek müm kün. Bu a ra da 1 Türk Li ra sý yak la þýk o la rak 0.96 Gür cü La ri si (GEL) e di yor Ya ni Li ra ve La ri ne re dey se ba þa baþ de ðer de, a ma Gür cü pa ra sý 4 ku ruþ ka dar da ha de ðer li Ben zi nin lit re si bu ül ke de 2.10 La ri ci va rýn da Ya ni Tür ki ye de ki nin ya rý sý ka dar da ha u cuz Bu ba kým dan tak si ci nin pek de u zak ol ma yan þe hir mer ke zin de bu lu nan o te li mi ze bi zi gö tür me si i çin 5 La ri üc ret ye ter li o la cak ken, hem ge ce hem kar lý ol ma sý ve et raf ta da baþ ka se çe nek bu lun ma ma sý se be biy le 15 La ri lik bir üc ret i le an cak o te li mi ze gi de bi le ce ði mi zi öð re ni yo ruz. Ba þa ge len çe ki lir di ye rek Tif lis in mer ke zin de ki Le se lid ze cad de si ü ze rin de ki Kho das he ni so ka ðýn da bu lu nan þi rin me kâ ný mý za din len mek ü ze re gi di yo ruz. Tif lis te ve E ri van da bil di ði miz an lam da o tel le rin ya ný sý ra, bi zim ter cih et ti ði miz gi bi mi sa fir ha ne tar zýn da hos tel ler de bul mak müm kün. Bu ra da sis tem þu þe kil de iþ li yor 6 ki þi lik ya tak ha ne ler de, ran za sis te miy le ya tý yor su nuz. Her müþ te ri nin ki lit li bir do la bý var. Ya tak ha ne de si zin gi bi tek ba þý na se ya hat e den baþ ka ül ke ler den sey yah lar o lu yor. Gün lük li ra a ra sýn da de ði þen ya tak üc ret le ri ö de ye rek te miz ve sý cak bir uy ku çe ke bi li yor su nuz. Ban yo ve la va bo i se or tak Bu hos tel ler si ze wi-fi in ter net im kâ ný bi le su nu yor. En gü zel yön le ri i se u cuz lu ðu, te miz li ði ve hos tel iþ let men le ri nin gü ler yüz lü lü ðü Old Town Hos tel in bu lun du ðu Le se lid ze Cad de si nden so la doð ru yü rür se niz bü yük Öz gür lük Mey da ný na sa ða doð ru yü rür se niz i se Tif lis in kal bi o lan es ki þeh rin mer ke zi ne va rý yor su nuz. TÝF LÝS ÝN KA RAN LIK SO KAK LA RIN DA TEK BA ÞI NA O da mý za çý kýp u yu ma dan ön ce Tif lis in par ke taþ lý, a ma þu sý ra lar kar la kap lý cad de le rin de 5-10 da ki ka lýk bir yü rü yüþ ya pa lým di yo ruz. Bu sa at ler de tek ba þý na yü rü mek her ne ka dar teh li ke li o la bi lir se de, Tif lis in ka ra kýþ tan do la yý ses siz ve ka ran lýk cad de le ri ni a dým la mak he ye can ve ri ci So kak lar da an cak bir kaç sar ho þa rast la mak müm kün Ni te kim ba na se lâm ve ren ilk ki þi de Ser gei a dýn da bir sar hoþ o lu yor Tif lis so kak la rýn da Es ki taþ bi na lar ve par ke kap lý so kak lar ve yer yer yük se len ki li se ler Tif lis e es ra ren giz bir gö rü nüm ka zan dý rý yor Bu þeh ri keþ fet me yi sa ba ha bý ra ka rak hos te le ge ri dö nüp 24 sa at lik yol cu lu ðun yor gun lu ðu nu at mak ü ze re u yu ma ya ge çi yo ruz. O da mýz da bir Gür cü, bir Po lon ya lý, bir Al man ve bu ra dan Ba kü ye git mek ü ze re yo la çýk mýþ bir baþ ka Türk bu lu nu yor. Ký sa ve yü zey sel bir soh be tin ar dýn dan yor gun lu ðun te si riy le her kes u yu yor TÝF LÝS Ý HEP BE RA BER KEÞ FE DE LÝM Er te si gün da ha gün ý þý ma dan u ya nýp, o da ar ka daþ la rý mý zý ra hat sýz et me mek i çin ses siz ses siz dav ra na rak kü çük çan ta mý zý sýr tý mý za, fo toð raf ma ki ne mi zi de boy nu mu za a sýp Tif lis so kak la rý na vu ru yo ruz ken di mi zi Ha fif bir kar ser pin ti si kar þý lý yor bi zi zor luk la yü rü dü ðü müz cad de de He men Le se lid ze Cad de si ü ze rin den sað ta ra fa doð ru yü rü yüp es ki þeh rin mer ke zi ne gi di yo ruz. Ký sa bir yü rü yüþ le he men Me i da ni de nen ye re va rý yo ruz. A dýn dan da an la þý la ca ðý ü ze re bu ra sý bir mey dan Ýs mi Büyük zorluklarla çýktýðýmýz Þeyh San'an tepesinde Bediüzzaman'ý ve Risale-i Nur eserlerini yad ettik. Os man lý ya di gârý Mey da nýn or ta sýn da bir köp rü var Çün kü Tif lis i, Ku ra neh ri (bu ra da Mtkva ri neh ri o la rak a ný lý yor) boy dan bo ya i ki ye bö lü yor Þe hir bu bü yük neh rin i ki ya ný na ku rul muþ va zi yet te. Neh rin sol ya nýn da Ma ha ta Da ðý, sað ya nýn da i se A ziz Dað bu lu nu yor. Neh rin sol ya ma cýn da ki bir ka ya nýn ü ze rin de ki ki li se i se dik kat çe ki yor. Bu Gür cü kral lar dan Vah tang Gor ga sa li nin in þa et tir di ði Me te hi Ta pý na ðý dýr. He men ki li se nin ö nün de i se Gor ga sa li nin at ü ze rin de haþ met li bir hey ke li var Ef sa ne ye gö re Kral Gor ga sa li Tif lis te bir ý lýk su kay na ðý bu la rak þeh ri bu ra ya in þa et miþ.. Za ten dað lar ta ra fýn dan çev ril miþ Tif lis te kü kürt lü ter mik su la rý ve bun lar ü ze ri ne in þa e dil miþ ta ri hî ha mam lar meþ hur dur Tbi li si ke li me si de Gür cü di lin de ý lýk, sý cak mâ nâsý na ge li yor za ten Her ne ka dar böy le bir is mi ol sa da, Tif lis in bi zi çok sý cak kar þý la dý ðý ný söy le ye me yiz En a zýn dan ha va þart la rý a çý sýn dan ol duk ça so ðuk gün le ri ne rast la mýþ ol du ðu muz or ta da Ha sý lý ke lâm, Gor ga sa li nin bu hey ke li de sý cak su kay na ðý nýn bu lun du ðu bu ha mam la rýn ol du ðu böl ge ye ba ký yor Neh rin sað ta ra fýn da i se A ziz Dað var de miþ tik. A ziz is mi bu da ða bu yö re de ya þa mýþ A ziz Da vid Ga ra ce li se be biy le ve ril miþ Bu da ðýn ü ze rin de Na ri ga la Ka le si ka lýn tý la rý yük se li yor.. Bu ka le Tif lis þeh ri ne ha kim bir te pe de ol du ðun dan þeh ri ko ru mak a ma cýy la yüz yýl lar ön ce sin de in þa e dil miþ. Ý çin de bir de ki li se bu lu nan bu ka le þeh re ol duk ça ha kim bir nok ta da Ay ný te pe nin sað u cun da i se de va sa bir hey kel yük se li yor Tam 20 met re bo yun da ki bu hey kel i se Gür cis tan ýn An ne si a dýn da ül ke yi tem sil e den bir ka dýn hey ke li Ge le nek sel Gür cü ký ya fet le ri giy miþ hal de bir e lin de ký lýç di ðer e lin de i se bir tas bu lu nan bu bü yük hey kel, Gür cis tan ý sem bo li ze e den ve ko ru yan bir an lam ta þý yor. Kura nehrinin saðýndaki tepedeki Narigala Kalesi ve Meidani. Ýþ te Me i da ni nin tam or ta sýn dan sa ðý ný za ve so lu nu za bak tý ðý nýz da böy le de va sa ya pý lar ve ta rih ka lýn tý la rýy la baþ ba þa ka lý yor su nuz Þeh ri i ki ye bö len Ku ra neh ri i se þeh re ay rý bir gü zel lik ka tý yor TE PE YE ÇIK MA AZ MÝ Tif lis in bu böl ge le ri ol duk ça en ge be li ve þe hir de böy le i niþ li çý kýþ lý ya maç lar ü ze ri ne ku ru lu Ha va da kar lý ve her yer bem be yaz ol du ðun dan þeh ri bu mev sim de keþ fet mek ol duk ça zor la þý yor. An cak bu na rað men yýl ma dan a yak ka bý la rý mý zý sý ký ca bað la ya rak kar lý so kak lar dan týr man mak su re tiy le þeh rin i çi ne da lý yo ruz Es ki ya pý lar, dar so kak lar ve ka le ye ka dar çý kan do lam baç lý yol lar Bü yük ba di re ler at la ta rak ve de fa lar ca dü þe rek þeh ri fo toð raf lý yo ruz Te pe ye çýk mak is te yi þi mi zin bir se be bi var. Zi ra Ku ra neh ri nin sað ta ra fýn da ü ze rin de ka le ve dev hey ke lin bu lun du ðu bu te pe ay ný za man da bi zim Þeyh San an te pe si o la rak bil di ði miz te pe Ha ni Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin çý kýp da med re se si nin pla ný ný yap tý ðý te pe YÜ RÜ MEK BÝR HAY LÝ ZOR Bu a ra da za ten kar dan do la yý zor la þan sey ri miz, bir de in þa at ça lýþ ma la rý se be biy le da ha da zor la þý yor Bel li bir yük sek li ðe ka dar so kak lar dan do la na do la na çý ký yo ruz An cak ha li ha zýr da te pe ye u laþ ma mý za çok bü yük me sa fe ol du ðun dan bu iþ böy le ol ma ya cak di ye rek ve Al lah a te vek kül e de rek so ka ðýn bi rin den ken di mi zi a þa ðý ya doð ru tek rar sa lý yo ruz Yi ne yu var la na yu var la na ve dü þe kal ka bu se fer þeh rin da ha a þa ðý bir ke si min den çý ký yo ruz Bu ra da he men kar - 20 m'lik "Gürcistan'ýn Annesi" Heykeli. þý mý za Hay dar A li yev Par ký çý ký yor Son ra bir de ba ký yo ruz ki par kýn he men kar þý ya ma cýn da bir de mi na re siy le bir ca mi yük se li yor Fe sub ha nal lah de mek ki ge ri dö nü þü müz de var mýþ bir ha yýr di ye rek ca mi ye doð ru gi der ken, bu se fer a ra la rýn da A ze ri Türk çe siy le bir ko nuþ ma ge çen i ki ki þi ye rast lý yo ruz. A ra la rýn da ki tar týþ ma bi tin ce he men sö ze da lýp, Se lâ mun A ley küm di yo ruz Son ra dan a dý nýn El man Ah me dov ol du ðu nu öð ren di ði miz or ta yaþ lar da am ca mýz, Ve a ley küm se lam di ye rek mu ka be le e di yor Me ðer El man Am ca mýz tak si ci lik ya pan Tif lis li bir Müs lü man i miþ Ýþ te a ra dý ðý mý bul dum di ye rek he men so ru yo rum te pe ye na sýl çý ka bi li rim di ye El man Am ca hiç te red düt süz, Ben se ni ar ka yol dan o ra ya a pa rý rým de yin ce se vinç ten ne re dey se sa rý la cak gi bi o lu yo rum Ken di mi to par la ya rak Hay di o za man Ya Al lah di yo rum NÝ HA YET ÞEYH SAN AN TE PE SÝN DE YÝZ Ni te kim El man Am ca mýz be ni ön ce Öz gür lük Mey da ný ndan ve son ra da bir ne vi çev re yo lu di ye bi le ce ðim ve da ðý ar ka dan do la nan ge niþ çe bir yol dan en te pe ye ka dar çý ka rý yor. Bu ra da Gür cis tan ýn en zen gin le rin den bi ri nin, 8 mil yar do lar lýk ser ve ti bu lu nan Bid zi na (Bo ris) I va nish vi li nin vil la sý var As lýn da vil la de mek az ka lýr Bu ra sý bir u zay üs sü gi bi Tif lis in en ha kim te pe si ni boy dan bo ya ka pat mýþ ve þa to su nu dik miþ Þo för tam da bu þa to nun ö nün de be ni in di ri yor ve bu ra dan düz gi der sem ön ce hey ke le son ra da ka le ye va ra ca ðý mý söy lü yor Be ni o ra cýk ta bý ra kýp he men gaz lý yor El man Am ca Ön ce bi raz a lý ný yo rum a çýk ça sý, ba ri ge tir di ði gi bi bi raz bek le yip in dir sey di di yo rum Son ra var dýr bun da da bir ha yýr di ye rek ta rif et ti ði gi bi yü rü me ye baþ lý yo rum. Bu ra sý ger çek ten de þeh re ha kim bir te pe Et raf ta sýk çam or man la rý ve bu or ma nýn or ta sýn da da bah set ti ðim lüks vil la yer a lý yor Bi raz i le ri git ti ði niz de Gür cis tan ýn An ne si hey ke liy le kar þý la þý yor su nuz 20 met re lik dev hey ke lin ya nýn dan bi raz da ha yü rü dü ðü nüz de i se ka le bü tün ih ti þa mýy la kar þý ný za çý ký yor Bu a ra da o ra cýk ta öy le ce bek le þip þeh ri sey re da lý yo rum Týp ký Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin bun dan 100 kü sür yýl ön ce yap tý ðý gi bi þeh re ba ka yým di yo rum Te vek ke li de ðil, Üs tad Be di üz za man yük sek men zil le ri çok se ver miþ Tif lis te de he men gel miþ ve en yük sek nok ta dan þeh re ha kim ye rin den te pe yi bu lu ver miþ di ye dü þü nü yo rum Bil me yen ler i çin ha týr lat mak ta fay da var, Ta rih çe-i Ha yat ta an la tý lýr TÝF LÝS BÝT LÝS KAR DEÞ TÝR Be di üz za man Haz ret le ri 31 Mart va ka sýn dan ve Di van-ý Harp ten be ra a tin den son ra sý dýr Ýs tan bul dan Van a git mek ü ze re yo la çý kar. Ba tum yo luy la Van a gi der ken Tif lis e uð rar. Tif lis te bir Rus po li siy le il ginç bir mu hâ ve re de bu lu nur. Ta rih çe-i Ha yat tan ay nen ak ta ra lým...tif lis te Þeyh San an te pe si ne çý kar. Dik kat le et ra fý te ma þa e der ken ya ný na bir Rus Po li si ge lir ve so rar: Ni ye böy le dik kat e di yor sun? Be di üz za man der: Med re se min plâ ný ný ya pý yo rum. O der: Ne re li sin? Be di üz za man: Bit lis li yim. Rus Po li si. Bu Tif lis tir. Be di üz za man: Bit lis Tif lis bir bi ri nin kar de þi dir. Rus Po li si: Ne de mek? Be di üz za man: As ya da, A lem-ýs lâm da, üç nur bir bi ri ar ka sýn da in ki þa fa baþ lý yor. Siz de, bir bi ri üs tün de üç zul met in ki þa fa baþ la ya cak. Þu per de-i müs te bi dâ ne yýr tý la cak, ta kal lüs e de cek, ben de ge lip bu ra da med re se mi ya pa ca ðým. Rus Po li si: Hey hat!.. Þa þa rým se nin ü mi di ne! Be di üz za man: Ben de þa þa rým se nin ak lý na! Bu ký þýn de va mý na ih ti mâl ve re bi lir mi sin? Her ký þýn bir ba ha rý, her ge ce nin bir ne hâ rý var dýr. Rus Po li si: Ýs lâm par ça par ça ol - muþ? Be di üz za man: -Tah si le git miþ ler. Ýþ te Hin dis tan Ýs lâm ýn müs ta id ve le di dir; Ýn gi liz mek te bi i da di sin de ça lý þý yor. Mý sýr, Ýs lâm ýn ze ki mah du mu dur; Ýn gi liz mek teb-i mül ki ye sin den ders a lý yor. Kaf kas ve Tür kis tan Ýs lâm ýn i ki ba ha dýr o ðul la rý dýr; Rus mek teb-i har bi ye sin de tâ lim e di yor lar. Ý lâ a hir... Yâ hu, þu a sil zâ de ev lad, þe ha det nâ me le ri ni al dýk tan son ra, her bi ri bir kýt a ba þý na ge çe cek, muh te þem â dil pe der le ri o lan Ýs lâ miy ye tin bay ra ðý ný â fâk-ý ke mâ lât ta te mev vüç et tir mek le, ka de ri e ze li ni nâ za rýn da, fe le ðin i na dý na, nev i be þer de ki hik met-i e ze liy ye nin sýr rý ný i lan e de cek tir. ÞEYH SAN AN IN HÝ KA YE SÝ Bu gün bu te pe ye Þeyh San an te pe si den mi yor Tif lis te Te pe nin a dý Gür cü le rin a ra sýn da So lo la ki o la rak bi li ni yor Þeyh San an Te pe si is mi i se çok il ginç bir hi ka ye ye da ya ný yor Fe ri düd din At tar ta ra fýn dan Man týk üt Tayr ad lý e ser de de an la tý lan u zun hi ka ye de ö zet le; 400 der viþ li bir der gâ hýn þey hi o lan ve Ab dül ka dir Gey la ni den feyz a lan Þeyh-i San an me ca zi bir aþ kýn pe þi ne dü þe rek, bir Rum ký zý na a þýk o lu yor ve na ma zý ni ya zý, di ni di ya ne ti terk e di yor Hat ta Hý ris ti yan o lu yor Da ha son ra i se çe þit li ba di re ler ve ke ra met va ri hal ler ya þa dýk tan son ra yan lý þýn dan dö ne rek töv be kâr o lu yor Rum ký zý da o nun la bir lik te Ýs lam ý se çi yor Ýþ te bü tün bu va ký a lar o za man lar bir Rum di ya rý o lan Tif lis te geç ti ði i çin bu te pe nin a dý na Þeyh San an te pe si de ni yor Ýþ te böy le Tif lis in bi zim i çin mü him ol ma sý nýn sýr rý bu te pe de Da ha doð ru su bu te pe den ve ri len müj de ler de Ni te kim bu gün Tif lis te týp ký Üs tad ýn i fa de et ti ði gi bi ni ce med re se ler yük sel miþ tir Ve di ðer müj de le ri de ta hak kuk et miþ ve et mek te dir Biz bu dü þün ce ler le et ra fý te ma þa e der ken, bir Al man tu rist o ra cýk ta pey da o lu yor Hem de ben ka ra ka ra, þim di bu gü zel a ný bir fo toð raf i le kim ö lüm süz leþ ti re cek di ye dü þü nür ken He men se lam ve ri yo rum Ben Ri sa le-i Nur dan bir pa saj o kur ken Þeyh San an te pe sin de fo toð ra fý mý çek me si ni ri ca e di yo rum Ka bul e de rek, çe ki yor fo toð ra fý mý zý Al man tu rist.. Pek ta bii ki de so ru yor, ne den böy le bir þey is te di ði mi Ben de baþ lý yo rum an lat ma ya Bu ki ta býn ki min te li fi ol du ðu nu ve mü el li fi nin þu an bu lun du ðu muz te pe de na sýl bir ko nuþ ma yap tý ðý ný Me ðer bu tu rist, Tür ki ye de bir E ras mus öð ren ci siy miþ An lat týk la rý mý zý du yun ca çok ho þu na gi di yor ve me rak e di yor He men i le ti þim bil gi le ri mi zi bir bi ri mi ze ve ri yor ve Tür ki ye ye dö nün ce gö rüþ mek ü ze re söz le þi yo ruz Böy le ce Þeyh San an te pe sin de yal nýz ge zer ken, bi zi fo toð raf la ya cak bir gö nül lü ye rast la mak be ni zi ya de siy le mut lu e di yor Der ken yo la de vam e dip ka le ye va rý yor ve bu ra yý da fo toð raf lý yo rum. Þim di i se i þin en zor kýs mý baþ lý yor Bu ko ca te pe den a þa ðý ya ka dar dik yo kuþ lar dan, kay gan ze min de in mek Bel li bir nok ta ya ka dar kor ku luk lar ol du ðun dan nis pe ten ko lay o lan yol, bir sü re son ra i yi ce kor ku fil mi ha li ni a lý yor Ne ti ce i ti ba riy le kaç de fa düþ tü ðü mü ha týr la mý yo rum A ma bir de ba ký yo rum ken di mi bi raz ev vel, a þa ðý da gö rüp de, he ye can dan zi ya ret et me yi u nut tu ðum ca mi de bu lu ve ri yo rum { DEVAM EDECEK {

16

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı