Türkiye den Baflar l ve Yarat c Kampanya Örnekleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye den Baflar l ve Yarat c Kampanya Örnekleri"

Transkript

1 Türkiye den Baflar l ve Yarat c Kampanya Örnekleri

2 adidas: adipure Krampon Lansman Kampanyas Windows Live Messenger Oyun Reklam çal flmalar n geçmiflten bugüne dek sürekli, baflar l ve tutarl olarak yürüten adidas, bunun sonucu olarak, bugün spor alan nda akla ilk gelen marka olma özelli ini tafl yor. adidas, gerçeklefltirdi i adipure Krampon lansman kampanyas nda genifl eriflim olana n n yan s ra yafl ve cinsiyet hedeflemesi de yap labildi i için MSN kanallar n tercih etti. adipure Krampon nunu lanse etmek; Yüksek gösterim ve t klanma rakamlar yakalamakt. adidas n kulland iletiflim kanallar ndan biri olan Windows Live Messenger Oyun banner alan etkin performans gösterdi. Messenger kullan c lar n n karfl l kl oyun oynamak için açt klar pencerede, oyunun yüklenmesi için gereken 12 saniyelik süre, adidas n adipure Krampon lansman kampanyas na ayr ld, banner gösterimi yap ld. Kampanya süresince, görüntülenme sonucu, adet t klanma ile %2,10 gibi Türkiye ortalamas n n çok üzerinde bir t klanma oran elde edildi.

3 AVEA: Patlican Müzik Kanal Sponsorlu u letiflim sektöründeki rekabet, sadece fiyat politikalar ekseni etraf nda dönmüyor. Markalar, farkl kitlelere farkl ürün ve hizmetlerle ulaflarak imajlar n güçlendirmek, hedef kitlelerinde marka ba l l oluflturmak zorundalar. Rekabetin en yo un yafland hedef kitle, do al olarak gençler. Gençlerle iletiflim kurman n en etkili yolu ise, müzik. Gençlik markas Patlican ile müzik servislerinin duyurusunu yapmak Genç hedef kitleye farkl iletiflim platformlar ile ulaflarak, kategoriyi sahiplenmek Avea n n ihtiyac n karfl layacak en iyi çözüm, MSN ana sayfas n n alt nda zaten bulunuyordu: MSN müzik kanal Control Room. Control Room da, yap lan global anlaflmalar ile dünyan n dört bir yan ndan farkl sanatç ve gruplar n konserleri canl veya banttan izlenebilmektedir. Ve Avea, MSN Konserleri isimli bu kanal n 3 ayl k sponsoru oldu. MSN Konserleri sponsoru Avea n n logosu, 3 ay boyunca sabit olarak göründü. Avea ayr ca kanal içerisinde yer alan banner alan n n %50 sinin kullanma hakk na da sahip olarak, bu alanda hizmet ve ürünlerinin duyurusunu yapt. Bu iflbirli i sonucunda Avea, yaln zca Patlican n ve müzik servislerinin tan t m na büyük bir katk sa lamakla kalmad,daha da önemlisi, gençli e ulaflman n en etkili yolu olan müzi i sahiplenerek rekabette önemli bir avantaj elde etti.

4 COCA-COLA: Coke Radio Windows Live Messenger TAB Ortakl Türkiye nin en önemli dijital platformu Windows Live Messenger ın dünyada en çok tercih edildi i ikinci ülke, tam 27 milyon kullanıcıyla Türkiye. Portfoyünde barındırdı ı 450 den fazla içecek çeflidiyle dünyanın en büyük alkolsüz içecek flirketi olan Coca-Cola nin ana hedef kitlesi olan gençlerin Messenger kullanıcıları içindeki oranı ise %75. Kısacası, bu iki firma arasında ideal bir iflbirli i kurmak için tüm flartlar hazırdı. Coca-Cola, genç hedef kitlesiyle iletiflim kurmak için özgün ve alıflılmadık bir fikir arıyordu. Amaç, müzik ile gençleri dijital ortamda buluflturacak ve aynı zamanda gençlere fayda sa layacak bir platform yaratmaktı. Radyonun, yerli ve yabancı flarkılardan oluflan 4 kanal üzerinden yayın yapmasına karar verildi. Öncelikle telif hakları ile ilgili gerekli ifllemler tamamlanarak, radyonun sürekli yeni flarkılarla güncellenece i bir sistem kuruldu. MSN TAB ın, Coke Radio olarak projelendirilmesiyle Coke Radio TAB, 15 Haziran 2007 tarihinde yayına baflladı. Coke Radio TAB, Rock n Coke a katılan sanatçı ve grupların parçalarını duyurmak için de etkin bir biçimde kullanıldı. Radyo, Türkiye nin en büyük müzik festivali olan Rock n Coke öncesi ve süresince sadece Rock n Coke a katılacak yerli ve yabancı sanatçı ve grupların parçalarını duyurmak amacıyla da kullanıldı. Windows Live Messenger kullanıcılarının iletiflim araçları üzerinde markalara bir çeflit kısayol sa layan TAB sayesinde Coke Radio, hedef kitlenin öncelikli müzik kanallar ndan biri haline geldi. Özellikle Rock n Coke dönemindeki tekil dinlenme sayısı, di er dönemlerdeki dinlenmeye göre ciddi bir artıfl gösterdi. 14 milyon toplam, 1,5 milyon tekil, 25 dakika günlük dinlenme süresi ve Rock n Coke döneminde günlük tekil dinlenme oranıyla, toplam ulaflım sa landı.

5 DEM DIfi T CARET: Lindt Impression ve Textlink Paketleri Alkollü içecek, parfüm, gözlük, aksesuar, çikolata ve flekerleme alan nda birçok dünya markas n n duty free da t m yan nda, baz ünlü markalar n da ithalat, sat fl ve pazarlamas na sahip Dem D fl Ticaret, 1999 y l sonunda premium çikolata kategorisinde dünyada lider konumda olan LINDT markas n n distribütörlü ünü üstlendi. Lindt i mevcut tüketicileri ile buluflturman n yan s ra potansiyel müflterilere de ulaflt rmak ve sevdirmek, Lindt in marka bilinirli ini art rmak, Kullan c lar n çikolata tüketimlerini ölçerek, markaya dair bilgilerini ö renmek, Online mecran n, offline a oranla verimlili ini ölçmek Lindt i farkl kitlelerle buluflturmak amac yla iki ayr uygulama gerçeklefltirildi. lki, MSN Portal Ana Sayfa, Windows Live Hotmail ve Windows Live Messenger n farkl reklam alanlar nda yüksek görünürlük sa layan Impression Paketiydi. kincisi ise, Windows Live Messenger Konuflma Penceresindeki tek reklam alan olan Textlink uygulamas yd yafl aras kullan c lar hedefleyen 8 günlük reklam çal flmas sonunda, görüntülenme, t klanma ve %0,32 lik t klanma oran elde edildi. Ayr ca t klama yapan toplam kitlenin yaklafl k üçte biri olan kifli ankete kat ld, mevcut veri taban geniflletildi.

6 EKOLAY: Oyun Road Blok nternet ortam n n ilk ve en güçlü markalar ndan biri olan Ekolay n sundu u hizmetler aras nda oyun sitesi önemli bir yer tutuyor. Bu yüzden Ekolay, tarihinde oyun sitesinin rölansman n yapma karar ald. Oyun sitesinin rölansman n yapmak Bu sayede Ekolay markas n kullan c lar na ve potansiyel kitleye tekrar hat rlatmak Oyun sitesinin rölansman için hafta sonu en uygun zamand, bunun için de bir cumartesi günü Road Blok yap lmas na karar verildi. Daha önceden birçok kez uygulanan ve çok olumlu sonuçlar al nan Road Blok dahilinde, MSN Portal, Windows Live Hotmail, Windows Live Messenger ve Windows Live Spaces da yer alan tüm reklam alanlar, 24 saat boyunca sadece Ekolay oyun sitesinin rölansman na ayr ld. Ekolay için yap lan çal flman n sonucunda, sadece bir günde dan fazla görüntülenme ve den fazla t klanma ile % 0.71 oran nda t klanma oran elde edildi. Tüm banner alanlar içerisinde Windows Live Messenger Oyun penceresinde yay nlanan bannerlar n t klanma oran n n % 11 gibi rekor bir seviyeye ç kmas ise do ru hedef kitleye, do ru alandan ulaflman n verimlili ini birkez daha gösterdi.

7 F LMA-WINX CLUB: Kay p Krall n S rr - Road Blok FILMA LTD yılında belgesel yapımcılı ve haber ajansı olarak kuruldu. BBC Worldwide TV'nin Türkiye temsilcili ini yapmakta olan Filma Ltd. flu an TV kanallarının, çizgi filmden belgesele kadar birçok program ihtiyaçlarını karfl lamaktadır. Aynı zamanda karakter lisansı pazarlayan Filma çocuklara yönelik "Winx Club Kayıp Krallı n Sırrı" sinema filmini fiubat 2008'de vizyonda çocuklarla buluflturdu. Filma, filmin hedef kitlesini oluflturan yafl kitlesindeki çocuklara ve ebeveynlerine ulaflmak amacıyla, bu hedef kitlelerin kullandı MSN kanallarını tercih etti. Belirlenen hedef kitlelere Winx Club Kay p Krall n S rr filmini yo un bir flekilde duyurabilmek, Film vizyona girmeden bir gün önce, hedef kitlenin akl nda yer edinerek, vizyona girer girmez filmi izlemelerini sa lamak, Düflük maliyetle k sa sürede milyonlarca kifliye ulaflmakt. Belirlenen hedeflere ulaflmak için Filma ya, yafl ve cinsiyet baz nda hedefleme yap lmas na olanak sa layan Hedef Kitle Road Blok önerildi. Bu kapsamda, tüm Windows Live Hotmail, Windows Live Messenger ve Windows Live Spaces reklam alanlar nda, yafl aras ndaki kullan c lara, 24 saat boyunca sadece Winx Club Kay p Krall n S rr filminin tan t m yap ld. Çal flman n yap ld bir gün sonucunda, görüntülenme, t klanma ve %0.41 lik t klanma oran al nd. Filmin gösterime girdi i ilk hafta bilet sat larak, ayn kategorideki pek çok film geride b rak ld.

8 GARANT ÖDEME S STEMLER : Flexi New Beetle ve Harley Davidson Kampanyalar Microsoft Advertising'in potansiyel Flexi müflteri kitlesine ulaflabilen bir mecra olmas, mecradaki kullan c kalitesi ve hedef bazl reklam yapabiliyor olunmas ve lead maliyetlerinin düflük olmas MSDR'in tercih edilme nedenlerinden sadece birkaç. Flexi'nin 2008 yaz nda yapt çekilifl kampanyalar n interaktif kanallarda duyurarak kampanyay desteklemek Kart sat fl na destek olmak. Online mecralarda marka alg s n ve bilinirli i art rmak. Flexi New Beetle ve Harley Davidson kampanyalar için Windows Live Messenger, Hotmail Inbox, ve MSN Ana sayfada MSDR çal flmas yap ld. Harley Davidson motor ve New Beetle otomobil ödüllü, sadece Flexi Card sahiplerinin kat labilece i ve kazanabilece i çekilifl kampanyas n duyuran kampanya bannerlar ayn zamanda lead toplamak üzere tasarlanm flt. Özellikle rich media uygulamas çok övgü ald ve MSN bannerlar ndan gelen lead say s ilgili dönemde 3 kat na ç kt.

9 GARANT ÖDEME S STEMLER : Shop & Miles Nereye Uçsak Kampanyas Garanti Bankas taraf ndan 1999 y l nda kurulan Garanti Ödeme Sistemleri A.fi.,kredi kart pazar n n en h zl ve etkin ürün gelifltiricisi olarak çip bazl, çok ve ortak markal kart programlar, ticari kartlar, sanal kartlar, iflyeri pazarlama ve e-ticaret hizmetleri vermektedir. Ödeme sistemleri alan nda yürüttü ü projelerle sektöre yön veren Garanti Ödeme Sistemleri, müflterilerine sundu u ürün ve hizmetleri sürekli olarak zenginlefltirmektedir. Yenilikçi, vizyoner yap s ve pazarlama odakl ekibiyle pazarda inovasyon lideri olan Garanti Ödeme Sistemleri ayn zamanda Türkiye'de ve uluslararas ödeme sistemlerinde birçok ilkin de öncüsü olarak tüm dünya'da örnek al nan hizmet ve ürünler gelifltirmektedir. Microsoft Advertising mecras nda kaliteli ve hedefli reklam yap labiliyor olmas, MSDR ve Rich Media uygulamalar yla daha yarat c tasar mlarla markalar n anlatabiliyor olmalar ve daha önceki baflar l deneyimler nedeniyle MSN tercih edildi. S k Uçanlar n kredi kart Shop&Miles' n online mecrada marka alg s n ve bilinirli ini art rmak Mevcut müflteriler için marka ba ml l n art rmak. Potansiyel müflterilere online kanallardan ulaflmak ve kart sat fl na destek olmak Shop&Miles' n Nereye Uçsak kampanyas için etkili bir reklam yöntemi olan Road Blok uygulamas kullan ld. MSN anasayfada günlük olarak richmedia road blok yap ld. Shop&Miles'ın rüya tatil oyunu nereyeucsak.com'a katılanlar arasında yapılan çekilifl sonucunda 1 kifli YTL'lik tatil ödülü kazandı. Bu ödülü oyunda kazandı destinasyon için ya da profesyonel tatil danıflmanlarının onun için hazırlad baflka bir tatil programı destinasyonu için de erlendirme hakkına da sahip oldu. Oyunu üzerinde kifli oynad. Kampanyaya üzerinde kifli kat ld. Kat l mlarda Shop&Miles kart olanlara ekstra çekilifl hakk veriliyor olmas nedeniyle oyunun oldu u dönemde fark edilir say da online kart sat fl gerçekleflti. Click maliyetleri beklenenin alt nda olmas Microsoft Advertising'in seçilme nedenlerini kan tlam fl oldu.

10 HÜRR YET: hurriyetemlak.com Video Blok ve Impression Bazl Video Yay n Emlak sektörünü tek bir çat alt nda buluflturan, kesintisiz, yüksek kaliteli hizmeti, güncel, detayl ilanlar ve haberleri ile emlak sektörünün nabz n tutan, Türkiye de emlak iflinin uzman hurriyetemlak.com, internet reklamc l konusunda Microsoft Advertising Türkiye nin bilgi ve deneyimine güvenen bir baflka marka. 2 adet reklam filmini internet üzerinden yay nlamak, 2 günlük bu gösterim için hedef kitleye en do ru kanaldan ulaflmak, Reklam filmini daha çok kifliye izletmek, nternet kanal ile eriflilen kifli say s n art rmakt. hurriyetemlak.com un sadece internette yay nlanacak 2 reklam filminin ilk iki günlük gösterimi için MSN Portal Ana Sayfas n n 300x250 reklam alan nda, kampanyan n ilk günü sadece hurriyetemlak.com videosunu yay nlamak amac yla, 24 saat süreyle Video Blok reklam çal flmas önerildi. Bu çal flmaya paralel olarak iki gün boyunca Windows Live Messenger Webcam, Windows Live Hotmail Mesaj Gitti ve Windows Live Hotmail ana sayfas ndaki 300x250 reklam alanlar nda dönüflümlü video gösterimi gerçeklefltirildi. Filmin teknik baflar s, güçlü kampanya mesaj ve do ru mecra seçiminin bir araya gelmesi sayesinde, reklam filmi televizyonda ulaflt ndan daha fazla izleyiciye ulaflt. ki günde yaklafl k kifli taraf ndan izlenen film en çok konuflulan çal flmalardan biri oldu.

11 TM McDonald s : Eve Siparifl Sitesi Windows Live Messenger TAB Eve siparifl servisi, haz r g da sektöründeki rekabetin önemli bir unsuru. Müflteriler bu hizmete o kadar al flk nlar ki, sipariflleri h zland racak ve kolaylaflt racak yarat c çözümler bulmak firmalar için kaç n lmaz oldu. McDonald s ve Microsoft Advertising Türkiye aras ndaki iflbirli i, bu ihtiyaçtan do du. McDonald s n telefon ve web arac l yla gerçeklefltirmekte oldu u eve siparifl servisinin bilinirli ini artt rmak Siparifl adedini art rmak Siparifl a n yenilikçi ve devaml l olan yollar ile geniflletmek Hedef kitleye ve müflteri tabanına kolaylık ve rahatlık sa lama konseptinin çerçevesini geniflletmek TAB ler, reklam verene, Windows Live Messenger kullan c lar n n iletiflim araçlar üzerinde bir k sayol yaratma olana sa layan pazarlama araçlar d r. Yukarıda belirtilen hedefler çerçevesinde McDonald s, Windows Live Messenger üzerinde, kullanıcıların siparifl verebilecekleri, bir TAB oluflturmaya karar verdi. Bu TAB arac l yla McDonald s, kullan c lar n Windows Live Messenger da geçirdikleri süre boyunca sadece bir t k uza nda olmakla kalmayacak, kullan c lar n ac kt nda bilgisayar bafl ndan kalkmadan ve iletiflime ara vermeden siparifl vermesini sa layacakt. McDonald s, mevcut web siparifl arayüzünü TAB e uygulad ve TAB e özel bir slogan yaratt : Sohbetin bu en güzel an nda yemek mi haz rlan r? Merak etme, McDonald s AloServis burada! Türkçe ve ngilizce olmak üzere iki dil seçene i bulunan TAB penceresinde kullan c lar ilk girifllerindeki kay t ifllemlerini tamamlad ktan sonra, takip eden girifllerinde sadece e posta adresleri ve flifrelerini kullanarak, istedikleri her an McDonald s dan siparifl verebiliyorlar. McDonald s n TAB inin yay na bafllamas ile birlikte, Windows Live Messenger penceresinde yer alan ve t kland zaman direkt TAB penceresini açana promosyon Textlink leri yay na bafllad. McDonald s sadece bu uygulamaya özel online kampanya gerçeklefltirdi, restorantlar nda yer alan bas l iletiflim araçlar nda ve kendi web sitesinde de bu servisi duyurmaya bafllad. McDonald s n WL Messenger üzerindeki TAB i henüz yay na ç kt ilk ayda 7000in üzerinde tekil kifli taraf ndan kullan ld.

12 MONSTER: Windows Live Messenger TAB ve MSN Türkiye Portal Ortakl 1994 yılında kurulan ve kısa sürede dünyanın 1 numaralı online kariyer sitesi olmayı baflaran Monster, dünya çapında 52 ülkede aday ve ifl arama konseptinin internet üzerinden gerçekleflebilece ini gösterdi. Bu faaliyet alanına Türkiye yi de kattı. Dünyanın en çok ziyaret edilen 40 internet sitesinden biri olan Monster a her gün yeni CV ekleniyor ve her gün 7 milyon insan Monster ile ifl arıyor. Meksika ve Brezilya gibi geliflmekte olan ülkelerdeki baflarılı iflbirlikleri ve Microsoft Advertising in stratejik vizyonuna olan güveni nedeniyle, Türkiye de de Microsoft Advertising ile iflbirli i yapma kararı aldı. Monster Türkiye markas için fark ndal k yaratmak, sitesinin trafi ini yo unlaflt rmak, sitesine üye olan ifl arayan sayısını ve üye CV sayısını arttırmak Monster sitesinin, 27 milyon WL Messenger kullan c s n n iletiflim araçlar n n ve ana sayfalar n n bir parças olmas, Türkiye ye yeni girifl yapan markan n bu kullan c lar nezdindeki bilinirli ini ciddi ölçüde art rmak ve eriflim kolayl sa lamak için büyük bir f rsatt. Bu amaçla Monster a, Windows Live Messenger üzerinde markalara bir k sayol yaratan TAB lerden bir tanesini ve MSN Türkiye portal n n Kariyer bafll n sahiplenmesi önerildi. Bu öneri Monster n kendine özgü mesaj n yarat c yollarla verme hedefine birebir uyuyordu. Monster sitesindeki tüm içeri in bafll klar ve uygulamalar halinde topland bir arayüz yarat larak bir TAB oluflturuldu. Monster ve MSN Türkiye ortak markal olarak yarat lan kanal k sa süre içerisinde hayata geçti. Tam pazara girifl yapma evresinde olan Monster, bu iki uygulamadan da hem trafik hem de yeni üye kayd aç s ndan beklentisinin ötesinde sonuçlar ald. Microsoft Advertising Türkiye ile Monster aras ndaki stratejik iflbirli i, Monster yetkililerinin deyimiyle ola anüstü kazan mlar elde etmelerini sa lad.

13 NISSAN: X-Trail Webcam Teaser ve Günlük Blok 1993 y l nda Türkiye pazar na giren Nissan Otomotiv, 2005 y l ndan itibaren reklam faaliyetlerinde internet pay n yükseltmeye bafllad. Microsoft Advertising kanallar n n sundu u Blok çal flmalar, Impression Paket gibi farkl reklam paketleri, Nissan n hedef kitlesine ulaflmas na büyük destek verdi. Yeni teknolojiyi ön plana ç karmak, Nissan X-Trail i rakiplerinden ay ran özellikleri vurgulamak, Marka bilinirli ini art rmak X-Trail teaser kampanyas için, webcam üzerinden kullan c ya teaser videosu nu ulaflt racak yay n bazl reklam çal flmas önerildi. Bir sonraki aflamada ise bir gün süresince 09:00 18:00 saatleri aras nda Windows Live Hotmail Posta Kutusu Süper Banner reklam alan n n sabit, MSN Portal Ana Sayfa ve Windows Live Messenger Ana Pencere reklam alanlar n n belirli bir oranda tek bir reklam verene ayr ld Günlük Blok uyguland. Webcam de 8 gün boyunca devam eden teaser kampanyas yla, görüntülenme, t klanma ve ortalaman n çok üzerinde bir rakam olan %0,82 lik bir t klanma oran elde edildi. Günlük Blok çal flmas yla, 09:00 18:00 saatleri aras nda, 1 günde, yaklafl k görüntülenme ve t klanma adedine ulafl ld.

14 NIVEA: Anneler Günü Promosyonu Hedef Kitle Road Blok Anneler, Babalar, Sevgililer Günü gibi özel günler, tüm üreticilerin sat fllar n art rmalar için önemli f rsatlar. NIVEA da, kad nlar için gelifltirdi i DNAge Hücre Yenileyici Bak m Serisi için Anneler Günü ne özel bir kampanya yapmaya karar verdi. DNAge Hücre Yenileyici Bak m Serisi ni hedef kitleye hat rlatmak, Promosyon kampanyas n n duyurusunu yaparak sat fllar art rmak NIVEA ya, DNAge Anneler Günü promosyon kampanyas için, seçilen hedef kitlenin tamam na ulaflmak amac yla Hedef Kitle Road Blok çal flmas önerildi. Hedef Kitle Road Blok ile, tüm Windows Live Messenger, Hotmail ve Spaces banner alanlar, yafl aras ndaki kad n kullan c lara yap lacak gösterimler için 24 saat boyunca yaln zca NIVEA ya ayr ld. DNAge promosyon kampanyas için hem offline ve online mecralar birarada kullan ld. Microsoft Advertising Türkiye ile yap lan Hedef Kitle Block çal flmas, kampanyan n internet taraf nda en fazla t klanan çal flma oldu. Hedef Kitle Road Blok çal flmas ile, Microsoft Advertising Türkiye kanallar nda etkili bir iletiflim yap ld ve online mecrada elde edilen sonuçlar beklenenin üzerine ç kt.

15 TOYOTA: fieker Bayram Kampanyas Impression ve Textlink Paketleri Dünyanın önde gelen otomobil markası Toyota internet reklamcılı nı etkin kullanan baflarılı markalardan biri. Microsoft Advertising kanallarından MSN in seçilme nedenleri arasında çok genifl bir kullanıcı profili olması, yüksek trafik içerisinden do rudan Toyota nın hedef kitlesine ulaflma imkanı verebilmesi bulunuyordu. Toyotasa taraf ndan uygulanan fieker Bayramı kampanyasının amacı; 2007 Ekim ayında gerçeklefltirilen satıfl kampanyasının bilinirli ini artırmak ve satıfllara destek olmak. Kampanya sonunda beklenen sonuç, markanın web sitesindeki "Yetkili Satıcımız Sizi Arasın" modülünün kullanımını art rmak. Toyotasa nın belirlenen hedef kitlesine kampanya mesajlar n ulaflt rmak için Windows Live Messenger ve Hotmail alanlarını kullanması önerildi. 9 Ekim 5 Kasım 2007 tarihleri arasında Messenger da konuflma penceresinde textlink ve ana pencerede banner uygulamaları kullanıldı. Ayrıca Hotmail de de Mesaj Gitti kısmında Show Case tipi banner yayınlandı. Reklam çalıflması somut verilerle çok baflarılı oldu. Kampanyanın yayınlandı 9 Ekim 5 Kasım 2007 tarihleri aras nda toplam web sitesi ziyareti 610 bini aflt. Kampanyanın yayınlamadı 11 Eylül 8 Ekim 2007 tarihlerine göre bu rakam %33 art fl göstermifl oldu. Kampanya döneminde Toyota Plazalara yönlendirilen kifli say s nda da %65 art fl oldu. Toyotasa, do ru hedef kitleye do ru mesajlar ile ulaflm fl oldu.

16 TURKCELL: turkcell-im Personal Expressions Bilinen ve kullan lan bir Turkcell hizmeti olan turkcell-im, yap lan yo un reklam kampanyalar yla marka bilinirli i sa lanm fl bir üründü. turkcell-im için, internette hedef kitleyle birebir iletiflim kuracak, marka ba ml l yaratacak bir fikir aran yordu. Amaçlanan, hedef kitlesinin çok yo un olarak kullanmakta oldu u Windows Live Messsenger ile genifl kitlelere eriflmek, ancak eriflirken de bir farkl l k yaratmakt. Can S k lan Adam tiplemesi ve çeflitlerinden esinlenilerek, Windows Live Messenger kullan c lar n n kendilerini ifade ederken bu tiplemelerden yararlanmalar fikri ortaya ç kt. Bu amaçla Turkcell e, Windows Live Messenger arka planlar, dinamik görseller, göz k rpmalar ve emotikonlardan oluflan Personal Expressions paketi önerildi. Kullan c lar Windows Live Messenger daki tiplemeleri kullanacak olman n yan s ra, turkcell-im sitesine giderek kiflisellefltirilmifl tipler de yaratabilmekteydiler. Bu çerçevede, kullan lan siteye uygun bannerlar ve Can S k lan Adam tiplemeleriyle kullan c lar n dikkati çekildi. Sitede yarat lan tiplerin baflkalar na da yollanabilmesini sa lamak amac yla viral trafik oluflturuldu. Tip yarat m süreci sonunda, turkcell-im in en çok kullan lan içerikleri hakk nda bilgi ve link verilerek siteye yönlendirme sa land. Ziyaretçilerin avatar olarak kullan ld proje internette büyük ses getirdi. Yaklafl k 85 bin ziyaretçi, toplam in üzerinde karakter yaratt. Ziyaretçiler sitede ortalama 11 dakika zaman geçirerek, projenin marka ba ml l yaratma hedefine ulaflmas n sa lad lar.

17 UNITED INTERNATIONAL PICTURES : Yeni Filmlerin Tan t m - Windows Live Messenger Oyun Banner Dünyan n en büyük film da t m flirketlerinden biri olan United International Pictures, hedef kitlesine do ru, direkt ve etkili bir yolla ulaflmak için Microsoft Advertising Türkiye yi seçti. United International Pictures n gösterime girecek filmleri The Incredible Hulk, Indiana Jones ve Hellboy 2 Alt n Ordu nun tan t m yd. Hedef kitleler ve filmlerin genel marka iletiflim stratejileri göz önünde bulundurularak, tan t m için Windows Live Messenger Oyun banner alanlar kullan ld. Windows Live Messenger kullan c lar n n birbirleriyle oyun oynamak için açt klar pencerede, oyunlar n yüklenmesi için geçen sürede banner gösterimi yap labilmesini sa layan bu alanda United International Pictures n yeni filmlerinin fragmanlar yay nlanarak, hedef kitleye direkt olarak ulafl ld. Do ru mecra seçimi, United International Pictures a Türkiye ortalamas n n çok üzerinde t klanma oranlar getirdi. The Incredible Hulk için %1.12, Indiana Jones için %1.85 ve Hellboy 2 Alt n Ordu için %3.18 gibi oldukça baflar l rakamlar elde edildi.

18 ÜLKER: Milli Tak m Euro 2008 Kampanyas Road Blok Spor iletiflimi, son y llarda yeni bir uzmanl k alan oluflmas na neden olan önemli bir reklamc l k faaliyeti. Güçlü markalar n prestijlerini yükseltmek için yar flt, yükselen Türk sporuyla birlikte daha da önem kazanan bir alan. Türk Milli Futbol Tak mlar resmi sponsoru olan Ülker de, iletiflim planlar dahilinde, Euro 2008 a özel bir kampanya düzenledi. Kampanyayla Ülker, Milli Takımın en büyük destekçisi oldu unu göstermeyi ve hedef kitleyle duygusal ba yaratmayı amaçladı. Kampanya kapsamında TV, radyo, gazete, dergi, sinema, açıkhavanın yanı sıra internet ve mobil mecralarda farklı interaktif uygulamalar ile 360 derece bütünleflik iletiflim kampanyası yapıldı. Bu çerçevede baflarılı bir mikro site çalıflmasına imza atıldı. nternetin mecra olarak kullanımı kampanyanın yapı tafllarından biri oldu. Uygulamalarla, kampanyaya özel yaratılan Bunun için do dunuz adlı mikro siteye trafi in yönlendirilmesi hedeflendi. Bunun için do dunuz sitesinde, tüketiciler, Milli Takım Futbolcuları Servet, Tuncay ve Emre nin seslendirdi i kifliye özel video mesajlarını oluflturup sevdikleri ile paylaflabildiler. Kampanyanın en ayrıflan özelliklerinden biri olan Ülker Milli Takım Müzi i internet ve cep telefonu kanalı ile indirildi. MSN Portalı, Windows Live Hotmail, Windows Live Messenger ve Windows Live Spaces da yer alan tüm banner alanlarında, 24 saat boyunca yalnızca Ülker banner larının yayınlandı Road Blok çalıflması yapıldı. Bu uygulama, milli takımımızın karfl laflmalarının oldu u 20 ve 25 Haziran 2008 tarihlerinde, iki kez hayata geçirildi. Ülker, gerçeklefltirdi i Road Blok çal flmas yla yukar daki banner alanlar n n tamam nda dan fazla görünürlü e ulaflt. Bu banner lar n den fazla t klanmas yla da, Ülker in sitesine çok yo un bir trafik yönlendirildi. Ülker in bu uygulamay iki kez gerçeklefltirmesi ve yukar daki rakamlar n gün bafl na olmas, elde edilen kazan mlar n önemini gözler önüne seriyor. Bunun için do dunuz sitesini 30 günde tekil kifli ziyaret etti. Futbolcuların seslendirdi i kiflisellefltirilmifl video-mesajları kifli gönderdi kifli Ülker Milli Takım marfl nı cep telefonuna veya bilgisayarına indirdi.

19 Daha fazla bilgi için:

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TAKS -ER fi M TAKS -ER fi M YEN L KÇ : Taksi Medya olarak eflsiz ve yenilikçi bir reklam deste i sunuyoruz. Taksi-Eriflim adını verdi imiz bu ürünümüzün yüksek kalitesinin yanı sıra ifllevselli inin tarafımızca

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR ADAY BAŞVURU KILAVUZU BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER BÖLÜM 2: BAŞVURU BİLGİLERİ BÖLÜM 3: YENİ YILDIZLAR KATEGORİSİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR BÖLÜM 4: SEKTÖRÜN YILDIZLARI KATEGORİSİ İÇİN BİLGİLER BÖLÜM 5: EXPONATURA

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr 2015 Sosyal Medya Kulübü SMÖ 2015 Takvim Dijital Dünya da Biz Benzer Etkinlikler Sponsorluk Türleri Ana Sponsorluk Platin Sponsorluk Gold Sponsor Silver Sponsorluk Kategori Sponsorlukları Diğer Sponsorluklar

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ETKĐN PAZARLAMANIN YENĐ TÜKETĐCĐLERE

ETKĐN PAZARLAMANIN YENĐ TÜKETĐCĐLERE ETKĐN PAZARLAMANIN YOLLARI YENĐ TÜKETĐCĐLERE NASIL ULAŞIRIZ? PAZARLAMA 1. Pazarlama, planlama ve uygulamayı içeren kapsamlı bir süreçtir. 2. Pazarlama potansiyel tüketicilerdeki her hangi bir ihtiyacın,

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

REKLAM ve SPONSORLUK

REKLAM ve SPONSORLUK REKLAM ve SPONSORLUK Supervitrin.com, markanızı geniş kitlelere ulaştırmanın en garanti yollarından biridir. Emlaktan otomobile, giyimden bilgisayara kadar binlerce alt kategoriye sahip olan supervitrin.com,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz 2007 Ekip 35 kişiye, müşteri sayısı 10.000'e ulaştı. Global All-Star Ödülü kazandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 www.ekonomi.gov.tr İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 T. C. EKONOMĐ BAKANLIĞI 1 WEB PORTAL Ekonomi Bakanlığı hizmet ve faaliyetleri ile ilgili çok sayıdaki web sitesinin içeriği birleştirilerek

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

MYK Medya. Banner alanları

MYK Medya. Banner alanları MYK Medya Banner alanları TELEVİDYON.COM ANASAYFA BANNERLAR ALANLARI 1. Banner alanı (728x90) Sabit günlük: $300 Dönüşümlü aylık: $4000 2. Manşet Alanı (525x290) Sabit günlük: $300 Dönüşümlü aylık: $4000

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama İnternet E-Pazarlama İnternet Nedir? İnternet, dünya üzerinde milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama E-pazarlama Karmasının Oluşturulması E-pazarlama Karmasının Oluşturulması 1. Ürün Hizmet Kararları 2.

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

TELEVIDYON.COM. Medya Kiti

TELEVIDYON.COM. Medya Kiti TELEVIDYON.COM Medya Kiti MYK MEDYA HAKKINDA Televidyon.com adresinde şu ana kadar 9 kategorideki 27 programda 2000'in üstünde yapımın hazırlanması, çekimi, montajı, yayını ve yönetimini gerçekleştirdik.

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ BAŞARI ÖYKÜSÜ: TOYS R US OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ Toys R Us mağazaları dünya çapında küçük ve büyük çocukların favori destinasyonu olarak bilinir! Emarsys B2C

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

E. DOSYA KONUSU: www.evdi.com.tr adlı internet sitesinin yıkıcı fiyat uyguladığı iddiası.

E. DOSYA KONUSU: www.evdi.com.tr adlı internet sitesinin yıkıcı fiyat uyguladığı iddiası. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI 10 Dosya Sayısı : 2008-2-101 (İlk İnceleme) Karar Sayısı : 08-37/487-171 Karar Tarihi : 5.6.2008 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MARKA OLMAK. T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK. * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi

MARKA OLMAK. T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK. * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi MARKA OLMAK I T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK 2. BASKI * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi e-mail: serdil@marmara.edu.tr e-mail: yuzun@hotmail.com II MARKA OLMAK Yay n No :

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz İçerik HayalEt Projesi Tanıtımı Neler yaptık? Üniversiteler girişimciliğe nasıl destek olabilir? BuHayalEt, üniversitenin

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Kablo. Kablo Abone Say s. Toplam Türkçe Konu an Kifli. 140 Milyon

Kablo. Kablo Abone Say s. Toplam Türkçe Konu an Kifli. 140 Milyon Kablo Kablo Abone Say s Toplam Türkçe Konu an Kifli 140 Milyon Uydu Dijital (iptv) Atv Avrupa Programlar Atv Avrupa Diziler Ekim 2010 ATV AVRUPA KATEGOR S L STES ÇALIfiMA KOfiULLARI

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ. EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ. EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar Lütfen Dikkat! Bu kitapta herhangi bir şekilde adı geçen ürün, marka veya şirket isimleri sahiplerine aittir. Kitapta yer alan

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi

Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi İnternet Pazarlama Eğitimleri Hazırlayan: Aytaç Mestçi, İnternet Pazarlama - Sosyal Medya Strateji Danışmanı Hazırlanma Tarihi: 22 Nisan 2010 Sunum No: S.010-12 * Bu

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin SKF kalitesinin paras n ödedi inizde, SKF kalitesine sahip olman z gerekir. SKF rulmanlarınızı veya di er SKF ürünlerini

Detaylı

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi 26 Ocak 2015 Mobil Pazarlama Mobil cihaz aracılığı ile herhangi bir ağ üzerinden karşılıklı olarak kullanıcılarla iletişime geçildiği uygulamaların

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Ankara, 2014 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ 2 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Mehmet Çekiç Ortaokulu Sayfa 1 / 10 Mustafa

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

2015 9. GEL NL K, DAMATLIK VE AB YE G Y M FUARI 4-7 fiubat 2015 zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark / ZM R LET fi M Gözde Erçetingöz Ulman - Halkla liflkiler fiefi Tel: 0.232. 497 11 46 Faks: 0.232.

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

5651 SAYILI YASANIN GEREKLER N TRCwifiZone LE UYGULAYIN

5651 SAYILI YASANIN GEREKLER N TRCwifiZone LE UYGULAYIN Her Yerden Kolay Internet Eriflimi ve Çözümleri 5651 SAYILI YASANIN GEREKLER N TRCwifiZone LE UYGULAYIN nternet Servisiniz Kontrolünüz Alt nda TRCwifiZone Nedir? TRCwifiZone; kablolu veya kablosuz internet

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı