Türkiye den Baflar l ve Yarat c Kampanya Örnekleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye den Baflar l ve Yarat c Kampanya Örnekleri"

Transkript

1 Türkiye den Baflar l ve Yarat c Kampanya Örnekleri

2 adidas: adipure Krampon Lansman Kampanyas Windows Live Messenger Oyun Reklam çal flmalar n geçmiflten bugüne dek sürekli, baflar l ve tutarl olarak yürüten adidas, bunun sonucu olarak, bugün spor alan nda akla ilk gelen marka olma özelli ini tafl yor. adidas, gerçeklefltirdi i adipure Krampon lansman kampanyas nda genifl eriflim olana n n yan s ra yafl ve cinsiyet hedeflemesi de yap labildi i için MSN kanallar n tercih etti. adipure Krampon nunu lanse etmek; Yüksek gösterim ve t klanma rakamlar yakalamakt. adidas n kulland iletiflim kanallar ndan biri olan Windows Live Messenger Oyun banner alan etkin performans gösterdi. Messenger kullan c lar n n karfl l kl oyun oynamak için açt klar pencerede, oyunun yüklenmesi için gereken 12 saniyelik süre, adidas n adipure Krampon lansman kampanyas na ayr ld, banner gösterimi yap ld. Kampanya süresince, görüntülenme sonucu, adet t klanma ile %2,10 gibi Türkiye ortalamas n n çok üzerinde bir t klanma oran elde edildi.

3 AVEA: Patlican Müzik Kanal Sponsorlu u letiflim sektöründeki rekabet, sadece fiyat politikalar ekseni etraf nda dönmüyor. Markalar, farkl kitlelere farkl ürün ve hizmetlerle ulaflarak imajlar n güçlendirmek, hedef kitlelerinde marka ba l l oluflturmak zorundalar. Rekabetin en yo un yafland hedef kitle, do al olarak gençler. Gençlerle iletiflim kurman n en etkili yolu ise, müzik. Gençlik markas Patlican ile müzik servislerinin duyurusunu yapmak Genç hedef kitleye farkl iletiflim platformlar ile ulaflarak, kategoriyi sahiplenmek Avea n n ihtiyac n karfl layacak en iyi çözüm, MSN ana sayfas n n alt nda zaten bulunuyordu: MSN müzik kanal Control Room. Control Room da, yap lan global anlaflmalar ile dünyan n dört bir yan ndan farkl sanatç ve gruplar n konserleri canl veya banttan izlenebilmektedir. Ve Avea, MSN Konserleri isimli bu kanal n 3 ayl k sponsoru oldu. MSN Konserleri sponsoru Avea n n logosu, 3 ay boyunca sabit olarak göründü. Avea ayr ca kanal içerisinde yer alan banner alan n n %50 sinin kullanma hakk na da sahip olarak, bu alanda hizmet ve ürünlerinin duyurusunu yapt. Bu iflbirli i sonucunda Avea, yaln zca Patlican n ve müzik servislerinin tan t m na büyük bir katk sa lamakla kalmad,daha da önemlisi, gençli e ulaflman n en etkili yolu olan müzi i sahiplenerek rekabette önemli bir avantaj elde etti.

4 COCA-COLA: Coke Radio Windows Live Messenger TAB Ortakl Türkiye nin en önemli dijital platformu Windows Live Messenger ın dünyada en çok tercih edildi i ikinci ülke, tam 27 milyon kullanıcıyla Türkiye. Portfoyünde barındırdı ı 450 den fazla içecek çeflidiyle dünyanın en büyük alkolsüz içecek flirketi olan Coca-Cola nin ana hedef kitlesi olan gençlerin Messenger kullanıcıları içindeki oranı ise %75. Kısacası, bu iki firma arasında ideal bir iflbirli i kurmak için tüm flartlar hazırdı. Coca-Cola, genç hedef kitlesiyle iletiflim kurmak için özgün ve alıflılmadık bir fikir arıyordu. Amaç, müzik ile gençleri dijital ortamda buluflturacak ve aynı zamanda gençlere fayda sa layacak bir platform yaratmaktı. Radyonun, yerli ve yabancı flarkılardan oluflan 4 kanal üzerinden yayın yapmasına karar verildi. Öncelikle telif hakları ile ilgili gerekli ifllemler tamamlanarak, radyonun sürekli yeni flarkılarla güncellenece i bir sistem kuruldu. MSN TAB ın, Coke Radio olarak projelendirilmesiyle Coke Radio TAB, 15 Haziran 2007 tarihinde yayına baflladı. Coke Radio TAB, Rock n Coke a katılan sanatçı ve grupların parçalarını duyurmak için de etkin bir biçimde kullanıldı. Radyo, Türkiye nin en büyük müzik festivali olan Rock n Coke öncesi ve süresince sadece Rock n Coke a katılacak yerli ve yabancı sanatçı ve grupların parçalarını duyurmak amacıyla da kullanıldı. Windows Live Messenger kullanıcılarının iletiflim araçları üzerinde markalara bir çeflit kısayol sa layan TAB sayesinde Coke Radio, hedef kitlenin öncelikli müzik kanallar ndan biri haline geldi. Özellikle Rock n Coke dönemindeki tekil dinlenme sayısı, di er dönemlerdeki dinlenmeye göre ciddi bir artıfl gösterdi. 14 milyon toplam, 1,5 milyon tekil, 25 dakika günlük dinlenme süresi ve Rock n Coke döneminde günlük tekil dinlenme oranıyla, toplam ulaflım sa landı.

5 DEM DIfi T CARET: Lindt Impression ve Textlink Paketleri Alkollü içecek, parfüm, gözlük, aksesuar, çikolata ve flekerleme alan nda birçok dünya markas n n duty free da t m yan nda, baz ünlü markalar n da ithalat, sat fl ve pazarlamas na sahip Dem D fl Ticaret, 1999 y l sonunda premium çikolata kategorisinde dünyada lider konumda olan LINDT markas n n distribütörlü ünü üstlendi. Lindt i mevcut tüketicileri ile buluflturman n yan s ra potansiyel müflterilere de ulaflt rmak ve sevdirmek, Lindt in marka bilinirli ini art rmak, Kullan c lar n çikolata tüketimlerini ölçerek, markaya dair bilgilerini ö renmek, Online mecran n, offline a oranla verimlili ini ölçmek Lindt i farkl kitlelerle buluflturmak amac yla iki ayr uygulama gerçeklefltirildi. lki, MSN Portal Ana Sayfa, Windows Live Hotmail ve Windows Live Messenger n farkl reklam alanlar nda yüksek görünürlük sa layan Impression Paketiydi. kincisi ise, Windows Live Messenger Konuflma Penceresindeki tek reklam alan olan Textlink uygulamas yd yafl aras kullan c lar hedefleyen 8 günlük reklam çal flmas sonunda, görüntülenme, t klanma ve %0,32 lik t klanma oran elde edildi. Ayr ca t klama yapan toplam kitlenin yaklafl k üçte biri olan kifli ankete kat ld, mevcut veri taban geniflletildi.

6 EKOLAY: Oyun Road Blok nternet ortam n n ilk ve en güçlü markalar ndan biri olan Ekolay n sundu u hizmetler aras nda oyun sitesi önemli bir yer tutuyor. Bu yüzden Ekolay, tarihinde oyun sitesinin rölansman n yapma karar ald. Oyun sitesinin rölansman n yapmak Bu sayede Ekolay markas n kullan c lar na ve potansiyel kitleye tekrar hat rlatmak Oyun sitesinin rölansman için hafta sonu en uygun zamand, bunun için de bir cumartesi günü Road Blok yap lmas na karar verildi. Daha önceden birçok kez uygulanan ve çok olumlu sonuçlar al nan Road Blok dahilinde, MSN Portal, Windows Live Hotmail, Windows Live Messenger ve Windows Live Spaces da yer alan tüm reklam alanlar, 24 saat boyunca sadece Ekolay oyun sitesinin rölansman na ayr ld. Ekolay için yap lan çal flman n sonucunda, sadece bir günde dan fazla görüntülenme ve den fazla t klanma ile % 0.71 oran nda t klanma oran elde edildi. Tüm banner alanlar içerisinde Windows Live Messenger Oyun penceresinde yay nlanan bannerlar n t klanma oran n n % 11 gibi rekor bir seviyeye ç kmas ise do ru hedef kitleye, do ru alandan ulaflman n verimlili ini birkez daha gösterdi.

7 F LMA-WINX CLUB: Kay p Krall n S rr - Road Blok FILMA LTD yılında belgesel yapımcılı ve haber ajansı olarak kuruldu. BBC Worldwide TV'nin Türkiye temsilcili ini yapmakta olan Filma Ltd. flu an TV kanallarının, çizgi filmden belgesele kadar birçok program ihtiyaçlarını karfl lamaktadır. Aynı zamanda karakter lisansı pazarlayan Filma çocuklara yönelik "Winx Club Kayıp Krallı n Sırrı" sinema filmini fiubat 2008'de vizyonda çocuklarla buluflturdu. Filma, filmin hedef kitlesini oluflturan yafl kitlesindeki çocuklara ve ebeveynlerine ulaflmak amacıyla, bu hedef kitlelerin kullandı MSN kanallarını tercih etti. Belirlenen hedef kitlelere Winx Club Kay p Krall n S rr filmini yo un bir flekilde duyurabilmek, Film vizyona girmeden bir gün önce, hedef kitlenin akl nda yer edinerek, vizyona girer girmez filmi izlemelerini sa lamak, Düflük maliyetle k sa sürede milyonlarca kifliye ulaflmakt. Belirlenen hedeflere ulaflmak için Filma ya, yafl ve cinsiyet baz nda hedefleme yap lmas na olanak sa layan Hedef Kitle Road Blok önerildi. Bu kapsamda, tüm Windows Live Hotmail, Windows Live Messenger ve Windows Live Spaces reklam alanlar nda, yafl aras ndaki kullan c lara, 24 saat boyunca sadece Winx Club Kay p Krall n S rr filminin tan t m yap ld. Çal flman n yap ld bir gün sonucunda, görüntülenme, t klanma ve %0.41 lik t klanma oran al nd. Filmin gösterime girdi i ilk hafta bilet sat larak, ayn kategorideki pek çok film geride b rak ld.

8 GARANT ÖDEME S STEMLER : Flexi New Beetle ve Harley Davidson Kampanyalar Microsoft Advertising'in potansiyel Flexi müflteri kitlesine ulaflabilen bir mecra olmas, mecradaki kullan c kalitesi ve hedef bazl reklam yapabiliyor olunmas ve lead maliyetlerinin düflük olmas MSDR'in tercih edilme nedenlerinden sadece birkaç. Flexi'nin 2008 yaz nda yapt çekilifl kampanyalar n interaktif kanallarda duyurarak kampanyay desteklemek Kart sat fl na destek olmak. Online mecralarda marka alg s n ve bilinirli i art rmak. Flexi New Beetle ve Harley Davidson kampanyalar için Windows Live Messenger, Hotmail Inbox, ve MSN Ana sayfada MSDR çal flmas yap ld. Harley Davidson motor ve New Beetle otomobil ödüllü, sadece Flexi Card sahiplerinin kat labilece i ve kazanabilece i çekilifl kampanyas n duyuran kampanya bannerlar ayn zamanda lead toplamak üzere tasarlanm flt. Özellikle rich media uygulamas çok övgü ald ve MSN bannerlar ndan gelen lead say s ilgili dönemde 3 kat na ç kt.

9 GARANT ÖDEME S STEMLER : Shop & Miles Nereye Uçsak Kampanyas Garanti Bankas taraf ndan 1999 y l nda kurulan Garanti Ödeme Sistemleri A.fi.,kredi kart pazar n n en h zl ve etkin ürün gelifltiricisi olarak çip bazl, çok ve ortak markal kart programlar, ticari kartlar, sanal kartlar, iflyeri pazarlama ve e-ticaret hizmetleri vermektedir. Ödeme sistemleri alan nda yürüttü ü projelerle sektöre yön veren Garanti Ödeme Sistemleri, müflterilerine sundu u ürün ve hizmetleri sürekli olarak zenginlefltirmektedir. Yenilikçi, vizyoner yap s ve pazarlama odakl ekibiyle pazarda inovasyon lideri olan Garanti Ödeme Sistemleri ayn zamanda Türkiye'de ve uluslararas ödeme sistemlerinde birçok ilkin de öncüsü olarak tüm dünya'da örnek al nan hizmet ve ürünler gelifltirmektedir. Microsoft Advertising mecras nda kaliteli ve hedefli reklam yap labiliyor olmas, MSDR ve Rich Media uygulamalar yla daha yarat c tasar mlarla markalar n anlatabiliyor olmalar ve daha önceki baflar l deneyimler nedeniyle MSN tercih edildi. S k Uçanlar n kredi kart Shop&Miles' n online mecrada marka alg s n ve bilinirli ini art rmak Mevcut müflteriler için marka ba ml l n art rmak. Potansiyel müflterilere online kanallardan ulaflmak ve kart sat fl na destek olmak Shop&Miles' n Nereye Uçsak kampanyas için etkili bir reklam yöntemi olan Road Blok uygulamas kullan ld. MSN anasayfada günlük olarak richmedia road blok yap ld. Shop&Miles'ın rüya tatil oyunu nereyeucsak.com'a katılanlar arasında yapılan çekilifl sonucunda 1 kifli YTL'lik tatil ödülü kazandı. Bu ödülü oyunda kazandı destinasyon için ya da profesyonel tatil danıflmanlarının onun için hazırlad baflka bir tatil programı destinasyonu için de erlendirme hakkına da sahip oldu. Oyunu üzerinde kifli oynad. Kampanyaya üzerinde kifli kat ld. Kat l mlarda Shop&Miles kart olanlara ekstra çekilifl hakk veriliyor olmas nedeniyle oyunun oldu u dönemde fark edilir say da online kart sat fl gerçekleflti. Click maliyetleri beklenenin alt nda olmas Microsoft Advertising'in seçilme nedenlerini kan tlam fl oldu.

10 HÜRR YET: hurriyetemlak.com Video Blok ve Impression Bazl Video Yay n Emlak sektörünü tek bir çat alt nda buluflturan, kesintisiz, yüksek kaliteli hizmeti, güncel, detayl ilanlar ve haberleri ile emlak sektörünün nabz n tutan, Türkiye de emlak iflinin uzman hurriyetemlak.com, internet reklamc l konusunda Microsoft Advertising Türkiye nin bilgi ve deneyimine güvenen bir baflka marka. 2 adet reklam filmini internet üzerinden yay nlamak, 2 günlük bu gösterim için hedef kitleye en do ru kanaldan ulaflmak, Reklam filmini daha çok kifliye izletmek, nternet kanal ile eriflilen kifli say s n art rmakt. hurriyetemlak.com un sadece internette yay nlanacak 2 reklam filminin ilk iki günlük gösterimi için MSN Portal Ana Sayfas n n 300x250 reklam alan nda, kampanyan n ilk günü sadece hurriyetemlak.com videosunu yay nlamak amac yla, 24 saat süreyle Video Blok reklam çal flmas önerildi. Bu çal flmaya paralel olarak iki gün boyunca Windows Live Messenger Webcam, Windows Live Hotmail Mesaj Gitti ve Windows Live Hotmail ana sayfas ndaki 300x250 reklam alanlar nda dönüflümlü video gösterimi gerçeklefltirildi. Filmin teknik baflar s, güçlü kampanya mesaj ve do ru mecra seçiminin bir araya gelmesi sayesinde, reklam filmi televizyonda ulaflt ndan daha fazla izleyiciye ulaflt. ki günde yaklafl k kifli taraf ndan izlenen film en çok konuflulan çal flmalardan biri oldu.

11 TM McDonald s : Eve Siparifl Sitesi Windows Live Messenger TAB Eve siparifl servisi, haz r g da sektöründeki rekabetin önemli bir unsuru. Müflteriler bu hizmete o kadar al flk nlar ki, sipariflleri h zland racak ve kolaylaflt racak yarat c çözümler bulmak firmalar için kaç n lmaz oldu. McDonald s ve Microsoft Advertising Türkiye aras ndaki iflbirli i, bu ihtiyaçtan do du. McDonald s n telefon ve web arac l yla gerçeklefltirmekte oldu u eve siparifl servisinin bilinirli ini artt rmak Siparifl adedini art rmak Siparifl a n yenilikçi ve devaml l olan yollar ile geniflletmek Hedef kitleye ve müflteri tabanına kolaylık ve rahatlık sa lama konseptinin çerçevesini geniflletmek TAB ler, reklam verene, Windows Live Messenger kullan c lar n n iletiflim araçlar üzerinde bir k sayol yaratma olana sa layan pazarlama araçlar d r. Yukarıda belirtilen hedefler çerçevesinde McDonald s, Windows Live Messenger üzerinde, kullanıcıların siparifl verebilecekleri, bir TAB oluflturmaya karar verdi. Bu TAB arac l yla McDonald s, kullan c lar n Windows Live Messenger da geçirdikleri süre boyunca sadece bir t k uza nda olmakla kalmayacak, kullan c lar n ac kt nda bilgisayar bafl ndan kalkmadan ve iletiflime ara vermeden siparifl vermesini sa layacakt. McDonald s, mevcut web siparifl arayüzünü TAB e uygulad ve TAB e özel bir slogan yaratt : Sohbetin bu en güzel an nda yemek mi haz rlan r? Merak etme, McDonald s AloServis burada! Türkçe ve ngilizce olmak üzere iki dil seçene i bulunan TAB penceresinde kullan c lar ilk girifllerindeki kay t ifllemlerini tamamlad ktan sonra, takip eden girifllerinde sadece e posta adresleri ve flifrelerini kullanarak, istedikleri her an McDonald s dan siparifl verebiliyorlar. McDonald s n TAB inin yay na bafllamas ile birlikte, Windows Live Messenger penceresinde yer alan ve t kland zaman direkt TAB penceresini açana promosyon Textlink leri yay na bafllad. McDonald s sadece bu uygulamaya özel online kampanya gerçeklefltirdi, restorantlar nda yer alan bas l iletiflim araçlar nda ve kendi web sitesinde de bu servisi duyurmaya bafllad. McDonald s n WL Messenger üzerindeki TAB i henüz yay na ç kt ilk ayda 7000in üzerinde tekil kifli taraf ndan kullan ld.

12 MONSTER: Windows Live Messenger TAB ve MSN Türkiye Portal Ortakl 1994 yılında kurulan ve kısa sürede dünyanın 1 numaralı online kariyer sitesi olmayı baflaran Monster, dünya çapında 52 ülkede aday ve ifl arama konseptinin internet üzerinden gerçekleflebilece ini gösterdi. Bu faaliyet alanına Türkiye yi de kattı. Dünyanın en çok ziyaret edilen 40 internet sitesinden biri olan Monster a her gün yeni CV ekleniyor ve her gün 7 milyon insan Monster ile ifl arıyor. Meksika ve Brezilya gibi geliflmekte olan ülkelerdeki baflarılı iflbirlikleri ve Microsoft Advertising in stratejik vizyonuna olan güveni nedeniyle, Türkiye de de Microsoft Advertising ile iflbirli i yapma kararı aldı. Monster Türkiye markas için fark ndal k yaratmak, sitesinin trafi ini yo unlaflt rmak, sitesine üye olan ifl arayan sayısını ve üye CV sayısını arttırmak Monster sitesinin, 27 milyon WL Messenger kullan c s n n iletiflim araçlar n n ve ana sayfalar n n bir parças olmas, Türkiye ye yeni girifl yapan markan n bu kullan c lar nezdindeki bilinirli ini ciddi ölçüde art rmak ve eriflim kolayl sa lamak için büyük bir f rsatt. Bu amaçla Monster a, Windows Live Messenger üzerinde markalara bir k sayol yaratan TAB lerden bir tanesini ve MSN Türkiye portal n n Kariyer bafll n sahiplenmesi önerildi. Bu öneri Monster n kendine özgü mesaj n yarat c yollarla verme hedefine birebir uyuyordu. Monster sitesindeki tüm içeri in bafll klar ve uygulamalar halinde topland bir arayüz yarat larak bir TAB oluflturuldu. Monster ve MSN Türkiye ortak markal olarak yarat lan kanal k sa süre içerisinde hayata geçti. Tam pazara girifl yapma evresinde olan Monster, bu iki uygulamadan da hem trafik hem de yeni üye kayd aç s ndan beklentisinin ötesinde sonuçlar ald. Microsoft Advertising Türkiye ile Monster aras ndaki stratejik iflbirli i, Monster yetkililerinin deyimiyle ola anüstü kazan mlar elde etmelerini sa lad.

13 NISSAN: X-Trail Webcam Teaser ve Günlük Blok 1993 y l nda Türkiye pazar na giren Nissan Otomotiv, 2005 y l ndan itibaren reklam faaliyetlerinde internet pay n yükseltmeye bafllad. Microsoft Advertising kanallar n n sundu u Blok çal flmalar, Impression Paket gibi farkl reklam paketleri, Nissan n hedef kitlesine ulaflmas na büyük destek verdi. Yeni teknolojiyi ön plana ç karmak, Nissan X-Trail i rakiplerinden ay ran özellikleri vurgulamak, Marka bilinirli ini art rmak X-Trail teaser kampanyas için, webcam üzerinden kullan c ya teaser videosu nu ulaflt racak yay n bazl reklam çal flmas önerildi. Bir sonraki aflamada ise bir gün süresince 09:00 18:00 saatleri aras nda Windows Live Hotmail Posta Kutusu Süper Banner reklam alan n n sabit, MSN Portal Ana Sayfa ve Windows Live Messenger Ana Pencere reklam alanlar n n belirli bir oranda tek bir reklam verene ayr ld Günlük Blok uyguland. Webcam de 8 gün boyunca devam eden teaser kampanyas yla, görüntülenme, t klanma ve ortalaman n çok üzerinde bir rakam olan %0,82 lik bir t klanma oran elde edildi. Günlük Blok çal flmas yla, 09:00 18:00 saatleri aras nda, 1 günde, yaklafl k görüntülenme ve t klanma adedine ulafl ld.

14 NIVEA: Anneler Günü Promosyonu Hedef Kitle Road Blok Anneler, Babalar, Sevgililer Günü gibi özel günler, tüm üreticilerin sat fllar n art rmalar için önemli f rsatlar. NIVEA da, kad nlar için gelifltirdi i DNAge Hücre Yenileyici Bak m Serisi için Anneler Günü ne özel bir kampanya yapmaya karar verdi. DNAge Hücre Yenileyici Bak m Serisi ni hedef kitleye hat rlatmak, Promosyon kampanyas n n duyurusunu yaparak sat fllar art rmak NIVEA ya, DNAge Anneler Günü promosyon kampanyas için, seçilen hedef kitlenin tamam na ulaflmak amac yla Hedef Kitle Road Blok çal flmas önerildi. Hedef Kitle Road Blok ile, tüm Windows Live Messenger, Hotmail ve Spaces banner alanlar, yafl aras ndaki kad n kullan c lara yap lacak gösterimler için 24 saat boyunca yaln zca NIVEA ya ayr ld. DNAge promosyon kampanyas için hem offline ve online mecralar birarada kullan ld. Microsoft Advertising Türkiye ile yap lan Hedef Kitle Block çal flmas, kampanyan n internet taraf nda en fazla t klanan çal flma oldu. Hedef Kitle Road Blok çal flmas ile, Microsoft Advertising Türkiye kanallar nda etkili bir iletiflim yap ld ve online mecrada elde edilen sonuçlar beklenenin üzerine ç kt.

15 TOYOTA: fieker Bayram Kampanyas Impression ve Textlink Paketleri Dünyanın önde gelen otomobil markası Toyota internet reklamcılı nı etkin kullanan baflarılı markalardan biri. Microsoft Advertising kanallarından MSN in seçilme nedenleri arasında çok genifl bir kullanıcı profili olması, yüksek trafik içerisinden do rudan Toyota nın hedef kitlesine ulaflma imkanı verebilmesi bulunuyordu. Toyotasa taraf ndan uygulanan fieker Bayramı kampanyasının amacı; 2007 Ekim ayında gerçeklefltirilen satıfl kampanyasının bilinirli ini artırmak ve satıfllara destek olmak. Kampanya sonunda beklenen sonuç, markanın web sitesindeki "Yetkili Satıcımız Sizi Arasın" modülünün kullanımını art rmak. Toyotasa nın belirlenen hedef kitlesine kampanya mesajlar n ulaflt rmak için Windows Live Messenger ve Hotmail alanlarını kullanması önerildi. 9 Ekim 5 Kasım 2007 tarihleri arasında Messenger da konuflma penceresinde textlink ve ana pencerede banner uygulamaları kullanıldı. Ayrıca Hotmail de de Mesaj Gitti kısmında Show Case tipi banner yayınlandı. Reklam çalıflması somut verilerle çok baflarılı oldu. Kampanyanın yayınlandı 9 Ekim 5 Kasım 2007 tarihleri aras nda toplam web sitesi ziyareti 610 bini aflt. Kampanyanın yayınlamadı 11 Eylül 8 Ekim 2007 tarihlerine göre bu rakam %33 art fl göstermifl oldu. Kampanya döneminde Toyota Plazalara yönlendirilen kifli say s nda da %65 art fl oldu. Toyotasa, do ru hedef kitleye do ru mesajlar ile ulaflm fl oldu.

16 TURKCELL: turkcell-im Personal Expressions Bilinen ve kullan lan bir Turkcell hizmeti olan turkcell-im, yap lan yo un reklam kampanyalar yla marka bilinirli i sa lanm fl bir üründü. turkcell-im için, internette hedef kitleyle birebir iletiflim kuracak, marka ba ml l yaratacak bir fikir aran yordu. Amaçlanan, hedef kitlesinin çok yo un olarak kullanmakta oldu u Windows Live Messsenger ile genifl kitlelere eriflmek, ancak eriflirken de bir farkl l k yaratmakt. Can S k lan Adam tiplemesi ve çeflitlerinden esinlenilerek, Windows Live Messenger kullan c lar n n kendilerini ifade ederken bu tiplemelerden yararlanmalar fikri ortaya ç kt. Bu amaçla Turkcell e, Windows Live Messenger arka planlar, dinamik görseller, göz k rpmalar ve emotikonlardan oluflan Personal Expressions paketi önerildi. Kullan c lar Windows Live Messenger daki tiplemeleri kullanacak olman n yan s ra, turkcell-im sitesine giderek kiflisellefltirilmifl tipler de yaratabilmekteydiler. Bu çerçevede, kullan lan siteye uygun bannerlar ve Can S k lan Adam tiplemeleriyle kullan c lar n dikkati çekildi. Sitede yarat lan tiplerin baflkalar na da yollanabilmesini sa lamak amac yla viral trafik oluflturuldu. Tip yarat m süreci sonunda, turkcell-im in en çok kullan lan içerikleri hakk nda bilgi ve link verilerek siteye yönlendirme sa land. Ziyaretçilerin avatar olarak kullan ld proje internette büyük ses getirdi. Yaklafl k 85 bin ziyaretçi, toplam in üzerinde karakter yaratt. Ziyaretçiler sitede ortalama 11 dakika zaman geçirerek, projenin marka ba ml l yaratma hedefine ulaflmas n sa lad lar.

17 UNITED INTERNATIONAL PICTURES : Yeni Filmlerin Tan t m - Windows Live Messenger Oyun Banner Dünyan n en büyük film da t m flirketlerinden biri olan United International Pictures, hedef kitlesine do ru, direkt ve etkili bir yolla ulaflmak için Microsoft Advertising Türkiye yi seçti. United International Pictures n gösterime girecek filmleri The Incredible Hulk, Indiana Jones ve Hellboy 2 Alt n Ordu nun tan t m yd. Hedef kitleler ve filmlerin genel marka iletiflim stratejileri göz önünde bulundurularak, tan t m için Windows Live Messenger Oyun banner alanlar kullan ld. Windows Live Messenger kullan c lar n n birbirleriyle oyun oynamak için açt klar pencerede, oyunlar n yüklenmesi için geçen sürede banner gösterimi yap labilmesini sa layan bu alanda United International Pictures n yeni filmlerinin fragmanlar yay nlanarak, hedef kitleye direkt olarak ulafl ld. Do ru mecra seçimi, United International Pictures a Türkiye ortalamas n n çok üzerinde t klanma oranlar getirdi. The Incredible Hulk için %1.12, Indiana Jones için %1.85 ve Hellboy 2 Alt n Ordu için %3.18 gibi oldukça baflar l rakamlar elde edildi.

18 ÜLKER: Milli Tak m Euro 2008 Kampanyas Road Blok Spor iletiflimi, son y llarda yeni bir uzmanl k alan oluflmas na neden olan önemli bir reklamc l k faaliyeti. Güçlü markalar n prestijlerini yükseltmek için yar flt, yükselen Türk sporuyla birlikte daha da önem kazanan bir alan. Türk Milli Futbol Tak mlar resmi sponsoru olan Ülker de, iletiflim planlar dahilinde, Euro 2008 a özel bir kampanya düzenledi. Kampanyayla Ülker, Milli Takımın en büyük destekçisi oldu unu göstermeyi ve hedef kitleyle duygusal ba yaratmayı amaçladı. Kampanya kapsamında TV, radyo, gazete, dergi, sinema, açıkhavanın yanı sıra internet ve mobil mecralarda farklı interaktif uygulamalar ile 360 derece bütünleflik iletiflim kampanyası yapıldı. Bu çerçevede baflarılı bir mikro site çalıflmasına imza atıldı. nternetin mecra olarak kullanımı kampanyanın yapı tafllarından biri oldu. Uygulamalarla, kampanyaya özel yaratılan Bunun için do dunuz adlı mikro siteye trafi in yönlendirilmesi hedeflendi. Bunun için do dunuz sitesinde, tüketiciler, Milli Takım Futbolcuları Servet, Tuncay ve Emre nin seslendirdi i kifliye özel video mesajlarını oluflturup sevdikleri ile paylaflabildiler. Kampanyanın en ayrıflan özelliklerinden biri olan Ülker Milli Takım Müzi i internet ve cep telefonu kanalı ile indirildi. MSN Portalı, Windows Live Hotmail, Windows Live Messenger ve Windows Live Spaces da yer alan tüm banner alanlarında, 24 saat boyunca yalnızca Ülker banner larının yayınlandı Road Blok çalıflması yapıldı. Bu uygulama, milli takımımızın karfl laflmalarının oldu u 20 ve 25 Haziran 2008 tarihlerinde, iki kez hayata geçirildi. Ülker, gerçeklefltirdi i Road Blok çal flmas yla yukar daki banner alanlar n n tamam nda dan fazla görünürlü e ulaflt. Bu banner lar n den fazla t klanmas yla da, Ülker in sitesine çok yo un bir trafik yönlendirildi. Ülker in bu uygulamay iki kez gerçeklefltirmesi ve yukar daki rakamlar n gün bafl na olmas, elde edilen kazan mlar n önemini gözler önüne seriyor. Bunun için do dunuz sitesini 30 günde tekil kifli ziyaret etti. Futbolcuların seslendirdi i kiflisellefltirilmifl video-mesajları kifli gönderdi kifli Ülker Milli Takım marfl nı cep telefonuna veya bilgisayarına indirdi.

19 Daha fazla bilgi için:

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar Aras flbirli i Rehberi Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar aras ticari iflbirli i nedir, neleri kapsar? ki firman n bir araya gelerek ortak bir faaliyette bulunmak üzere anlaflmas ve karfl l kl

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Sivil Toplum Sivil Toplum: ABÕye katýlým gšrÿßmelerindeki eksik halka mý? Genißleme: birlikte gÿ lÿyÿz TŸrkiyeÕde Sivil Toplum

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

AILE, COCUK VE TELEVIZYON

AILE, COCUK VE TELEVIZYON 5. UNITE AILE, COCUK VE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar. 2. Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı