I. PELV S-ASETABULUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. PELV S-ASETABULUM"

Transkript

1

2 TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr. Mahmut Kömürcü Doç. Dr. Hüseyin Demirörs Doç. Dr. Metin Küçükkaya Op. Dr. U ur Gönç E itim Toplantısı Baflkanları Prof. Dr. Mehmet Arazi Prof. Dr. Hakan Kınık E itim Toplantısı Sekreterleri Doç. Dr. Hakan Özdemir Op. Dr. H. Yalçın Yüksel

3 E itim Toplant s Baflkanlar : Dr. MEHMET ARAZ, Dr. HAKAN KINIK E itim Toplant s Sekreterleri: Dr. HAKAN ÖZDEM R, Dr. H.YALÇIN YÜKSEL 23 ARALIK 2009, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 19:00 Kokteyl 24 ARALIK 2009, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi Yönetici: Dr. Ahmet Nedim YANAT Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi; Dr. L. Bikem SÜZEN Pelvis k r klar nda radyolojik de erlendirme; Dr. Kemal DURAK Pelvis k r klar n n s n fland rmas ; Dr. Metin KÜÇÜKKAYA Pelvis k r klar nda ilk de erlendirme ve acil tedavi; Dr. Mehmet SUBAfiI KAHVE ARASI II. OTURUM Anterior pelvik yaralanmalar Yönetici; Dr. Kemal AKTU LU Anterior pelvik yaralanmalarda cerrahi yaklafl m, redüksiyon ve tespik teknikleri; Dr. Güvenir OKÇU Pratik uygulama Simfizis yaralanmalar nda plak vida tesbiti; Dr. Güvenir OKÇU Pelvik eksternal fiksatör; Dr. Kemal DURAK Ö LE ARASI III. OTURUM Posterior pelvik yaralanmalar Yönetici: Dr. Ertan MERGEN Posterior pelvik yaralanmalarda cerrahi yaklafl m, redüksiyon ve tespik teknikleri; Dr. Hüseyin DEM RÖRS Tip C yaralanmalarda perkütan vidalama; Dr. Hüseyin DEM RÖRS Pelvis k r klar n n komplikasyonlar ve tedavisi; Dr. Kürflat DABAK KAHVE ARASI Pratik uygulama Posterior pelvik yaralanmalarda plaklama ve vidalama; Dr. Hüseyin DEM RÖRS

4 E itim Toplant s Baflkanlar : Dr. MEHMET ARAZ, Dr. HAKAN KINIK E itim Toplant s Sekreterleri: Dr. HAKAN ÖZDEM R, Dr. H.YALÇIN YÜKSEL 25 ARALIK 2009, CUMA 3. GÜN IV. OTURUM Asetabulum k r klar n n de erlendirmesi Yönetici; Dr. Ali B Ç MO LU Asetabulum k r klar nda radyolojik de erlendirme; Dr. Hakan ÖZDEM R Asetabulum k r klar n n s n fland rmas ; Dr. H. Yalç n YÜKSEL Asetabulum k r klar nda cerrahi endikasyonlar; Dr. Bülent DA LAR Asetabulum cerrahisinde kullan lan enstrumanlar ve implantlar; Dr. Metin KÜÇÜKKAYA KAHVE ARASI Asetabulum k r klar nda cerrahi yaklafl m seçimi ve cerrahi planlama; Dr. Hakan KINIK V. OTURUM Asetabulum k r klar nda anterior yaklafl m Yönetici; Dr. Mehmet ARAZ lioinguinal yaklafl mla k r k redüksiyonu ve tespit; Dr. Mehmet ARAZ Her iki kolon k r ; Dr. Mehmet ARAZ Anterior kolon ve anterior duvar; Dr. O uz POYANLI Anterior kolon ve posterior hemitransvers; Dr. Güvenir OKÇU Ö LE ARASI Pratik uygulama (her iki kolon ve anterior+posterior hemitransvers); Dr. Mehmet ARAZ KAHVE ARASI VI. OTURUM Asetabulum k r klar nda posterior yaklafl m Yönetici; Dr. Hakan KINIK Kocher-langenbeck yaklafl m ile k r k redüksiyonu ve tespit; Dr. Hakan KINIK Posterior duvar ve posterior kolon; Dr. Hakan KINIK Transvers ve T-flekilli k r klar; Dr. Mehmet ARAZ Pratik uygulama (Posterior duvar k r ); Dr. Hakan KINIK Asetabulum k r klar nda komplikasyonlar ve önlenmesi; Dr. Kemal AKTU LU

5 E itim Toplant s Baflkanlar : Dr. MEHMET ARAZ, Dr. HAKAN KINIK E itim Toplant s Sekreterleri: Dr. HAKAN ÖZDEM R, Dr. H.YALÇIN YÜKSEL 26 ARALIK 2009, CUMARTES 4. GÜN Otelden anatomi salonuna transfer Pfannenstiel yaklafl m video izlemi; Dr. Güvenir OKÇU lioinguinal yaklafl m video izlemi; Dr. Mehmet ARAZ KAHVE ARASI Pfannenstiel ve ilioinguinal yaklafl m kadavra uygulamas Ö LE ARASI Kocher-langenbeck yaklafl m video izlemi; Dr. Hakan KINIK Sakroiliak eklem posterior yaklafl m ve perkütan vidalama video izlemi; Dr. Hüseyin DEM RÖRS Kocher-langenbeck ve sakroiliak eklem posterior yaklafl m kadavra uygulamas 27 ARALIK 2009, PAZAR 5. GÜN Pelvis k r klar -gruplar halinde vaka tart flmas (4 grup) KAHVE ARASI Asetabulum k r klar -gruplar halinde vaka tart flmas (4 grup) Kapan fl

6 GENEL B LG LER E itim Toplant s Tarihi ve Yeri: Aral k 2009 Divan Talya Otel / Antalya Kay t ve Dan flma: Kayıt ve danıflma masası 23 Aralık 2009 günü 15:00-19:00 saatleri arası, Aralık 2009 tarihlerinde 08:00-18:30 saatleri arası, 27 Aralık 2009 günü 08:00-12:00 saatleri arasında açık olacaktır. 26 Aralık tarihinde E itim Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Anatomi salonunda devam edece i için kayıt ve danıflma masası açık olmayacaktır. Yaka Kart : Tüm kat l mc lar n E itim Toplant s merkezine giriflte, bilimsel oturumlar esnas nda, yaka kartlar n takmalar E itim Toplant s n n sa l kl yürüyebilmesi ve güvenli i aç s ndan gereklidir. Davet Mektubu: Kayd n tamamlam fl olan E itim Toplant s kat l mc lar na e er talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece kat l mc lar n ba l bulundu u kurumlardan izin alabilmesine yard mc olmak amac tafl makta olup, kat l mc ya hiçbir maddi destek sa lamayacakt r. Kat l m Belgesi: Kayd n yapt rm fl tüm kat l mc lara, E itim Toplant s bitiminde kay t masas ndan da t lacakt r.

7 KAYIT - KONAKLAMA Kayıt Ücreti Kayıt Ücreti 650.-EURO Kayıt ücretine KDV ilave edilecektir. Kayıt ücretine bilimsel programlara-kadavra diseksiyonuna-kırık kemik modelleri ile pratik uygulamaya katılım dahildir. Kursiyerlerin 30 Ekim 2009 tarihine kadar ÖN KAYIT larını Topkon Turizm e yaptırmaları gerekmektedir. Ön kayıt baflvuru formu TOTB D web sayfasından temin edilecektir. Ön kayıt sonrasında kayıt kabul bilgileri ile ilgili kursiyerlere 10 Kasım 2009 tarihinde dönüfl yapılacaktır. Kesin kayıt yaptırmak isteyen kursiyerlerden kayıt ücretlerini yatırmaları istenecektir. *Ön kayıt baflvuru formu ektedir. *Kursiyer sayısı 20 kifli ile sınırlıdır. Kesin kayıt sonrasında kayıt ücretleriyle ilgili para iadesi yapılmayacaktır. Kesin kayıt ifllemlerinin geçerli sayılabilmesi için banka dekontunun Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birli i Derne i faksına gönderilmesi ve sonrasında dernek ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Sadece banka havalesi tek baflına kayıt baflvurusu için kabul edilmeyecektir. Kayıt Hesap Bilgileri Hesap Adı : Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birli i Derne i ktisadi flletmesi Banka : Finansbank Bilkent fiubesi Hesap No : Konaklama Ücretleri Tek kiflilik oda 280.-EURO (4 gecelik konaklama) Çift Kiflilik oda / kifli baflı 200.-EURO (4 gecelik konaklama) Konaklama fiyatları 4 gecelik paket ücretlerdir. KDV ilave edilecektir. 24 Kasım 2009 tarihine kadar yapılan iptallerde banka havale masrafı hariç geri ödeme yapılacaktır. 25 Kasım 2009 tarihinden sonraki iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır. Konaklama ücretlerinin Topkon Turizm hesabına yatırılması gerekmektedir. Konaklama baflvurusunun geçerli sayılabilmesi için banka dekontunun Topkon Turizm faksına gönderilmesi ve sonrasında Topkon Turizm ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Sadece banka havalesi tek baflına konaklama baflvurusu için yeterli kabul edilmeyecektir. Konaklama Hesap Bilgileri TOPKON TUR ZM Garanti Bankası Erenköy fiubesi fiube kodu : 150 Hesap no : nolu EURO hesabı

8 LET fi M B LG LER Bilimsel Sekretarya Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi III. Ortopedi ve Travmatoloji Klini i S hhiye / ANKARA Tel: E-posta: Organizasyon Sekretaryas Topkon Kongre Hizmetleri Bülten Sk. Belk s Apt. 1/1 Kavakl dere / ANKARA Tel: Faks: E-posta: Web: I. Pelvis-Asetabulum Kırıkları Cerrahi Tedavisi Uygulamalı E itim Toplantısı na katkılarından dolayı TST Tıbbi Aletler San. ve Tic. Ltd. fiti. ne teflekkür ederiz.

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI TIP HUKUKU ARAŞTIRMALARI BİRİMİ

ULUSLARARASI KATILIMLI TIP HUKUKU ARAŞTIRMALARI BİRİMİ 2-5 Eylül 2015 / BODRUM YASMİN RESORT HOTEL Interdisziplinäres Wissenschaftliches Zentrum Medizin-Ethik-Recht www.tiphukukukongresi2015.org Ufuk ÜLKER Yönetim Kurulu Başkanı Tel.: 0 242 243 85 00 - Fax:

Detaylı

1. İbn-i Sina Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu. 30 Nisan - 2 Mayıs 2015 Ankara Meyra Palace Hotel

1. İbn-i Sina Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu. 30 Nisan - 2 Mayıs 2015 Ankara Meyra Palace Hotel 1. İbn-i Sina Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu 30 Nisan - 2 Mayıs 2015 Ankara Meyra Palace Hotel Sempozyum Komitesi Dr. Kamil KASABALI Sempozyum Sekreteryası 0 505 274 86 08 kamilkasabali@gmail.com

Detaylı

Değerli Araştırmacılar ve Özel Sektör Temsilcileri,

Değerli Araştırmacılar ve Özel Sektör Temsilcileri, 1. DUYURU Değerli Araştırmacılar ve Özel Sektör Temsilcileri, Ülkemizde Süs Bitkileri Sektörü, hızlı büyüme ve gelişme gösteren, ihracat potansiyeli yüksek olan önemli tarımsal üretim sektörlerinden birisidir.

Detaylı

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 2011 ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt.

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

9. ACİL TIP OKULU ACİL TIPTA TEDAVİ SEMPOZYUMU

9. ACİL TIP OKULU ACİL TIPTA TEDAVİ SEMPOZYUMU 29-31 MAYIS 2015 Sempozyum Başkanı Doç.Dr. Selahattin Kıyan ATOK Başkanı KUŞADASI ANADOLU TURİZM VE UYGULAMA OTELİ CORAL HILL www..com SEMPOZYUM BAŞKANI Doç. Dr. Selahattin Kıyan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S İ O T E L, IK11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTAL A N T A L Y A LARI KONGRESİ www.turkhipertansiyon.org 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,

Detaylı

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği TAOMS 15 Bodrum - Rixos Premium Hotel Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 19-23 Mayıs, Rixos Premium Bodrum www.taoms2015.org KONGRE DÜZENLEME KURULU Dernek Başkanı Prof. Dr. Cengizhan Keskin

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

09.00-09.30 Aç l fl. 09.30-10.15 Konuk Konuflmac. Michael Klein* Dünya Bankas Baflkan Yard mc s. 10.15-10.30 Kahve Aras. 10.30-12.30 I.

09.00-09.30 Aç l fl. 09.30-10.15 Konuk Konuflmac. Michael Klein* Dünya Bankas Baflkan Yard mc s. 10.15-10.30 Kahve Aras. 10.30-12.30 I. 11 fiubat 2009 Çarflamba 09.00-09.30 Aç l fl Tahir Uysal YASED 09.30-10.15 Konuk Konuflmac Naz m Ekren Devlet Bakan ve Baflbakan Michael Klein* Dünya Bankas Baflkan 10.15-10.30 Kahve Aras 10.30-12.30 I.

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 18 TTMD Ad na Sahibi Hüseyin Erdem Sorumlu Yaz flleri

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T S AY I : 1 1 M a r t 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T H. Kerem BOZY T Bas n Halkla

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı