ege yayıncılık : 11. Sýnýf Geometri Soru Bankasý Kitabýn Adý : Özkan Güner Erhan Nemutlu Tarýk Þahin Kenan Akarbulut Yazarlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ege yayıncılık : 11. Sýnýf Geometri Soru Bankasý Kitabýn Adý : Özkan Güner Erhan Nemutlu Tarýk Þahin Kenan Akarbulut Yazarlar"

Transkript

1 u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, yazarlarýn izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýnlanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý yazarlarýna aittir. Kitabýn dý Yazarlar aský Kapak Dizgi : 11. Sýnýf Geometri Soru ankasý : Özkan Güner Erhan Nemutlu Tarýk Þahin Kenan karbulut : Çaðlayan Matbaasý ðustos - 01 : Model jans : ynur Sarýbüyük ISN : Ege Yayýncýlýk Eðitim Hizmetleri Turizm Ýnþaat San. ve Tic. Ltd. Þti. Merkez mah. ligalip cad. Ekþioðlu iþhaný No : 16/9 Gaziosmanpaþa / ÝSTNUL Tel : 0 (1) web : Özkan Güner li Kocabýyýk Erhan Nemutlu

2 SUNUÞ Her þeyi içine alan ve ayný zamanda içinde olan Geometri, aslýnda son derece zevkli bir derstir. Kiþinin beyin gücünü ve görüþ yeteneðini, estetik ve düzen anlayýþýný geliþtiren bir alandýr. Çocuklara verilecek eðitim, þiir ve geometriden ibaret olmalý diyen filozof da ayný kanaati taþýyor olsa gerek. Fakat öðrencilerde Geometri dersine ait yersiz korku ve endiþe hakimdir. unun temel nedeni de kiþinin bilmediðinin düþmaný olmasýndandýr. Ýþte bu kitap, çeþitli okul ve dershanelerde çalýþmýþ eðitimcilerin tecrübe ve bilgi birikimlerinden yararlanýlarak hazýrlandý. Hedefi ise bu yersiz korku ve endiþeleri, ortaya koyduðu yeni anlayýþla ortadan kaldýrmak, bu dersi kolay ve zevkli hale getirmektir. Öncelikli hedefi geometriyi sevdirmek, sonra da geometriyi adým adým öðretmektir. Ýþte bu nedenle "dým dým Serisi (S)"nin 11. Sýnýf Geometri kitabý yazýldý. Sevgili Meslektaþýmýz, u kitaplarý; Matematik kitaplarýnda kullandýðýmýz HÜCRELEME SÝSTEMÝ SERÝSÝ (HSS)'nin biraz daha geliþtirilmiþi olan DIM DIM SERÝSÝ (S) dediðimiz yeni bir anlayýþla sunuyoruz. una göre; Konular bir veya iki saatte anlatýlabilecek alt baþlýklara bölündü. öylelikle her dersin sonunda ödev verip takibinin yapýlabilmesi amaçlandý. u sistemde her öðrencinin bir þeyler öðrendiðini hissetmesini, kendine güveninin ve motivasyonunun artmasýný saðlayabilmek için öðreticilik ön planda tutuldu. yný tip sorular kolaydan zora doðru alt alta sýralandý. öylelikle zorluk basamaklarý daha kolay çýkýlýr hale getirildi. ÖSYM sorularýnýn benzeri bütün sorular, testlere konularak konu bütünlüðünün yakalanmasý amaçlandý. lýþtýrma Testleri öncesindeki kýsa konu bilgileriyle konularýn daha iyi öðrenilmesi ve öðrenilen konularýn öðrenciler tarafýndan lýþtýrma ve Konu Kavrama Testlerinin çözülerek pekiþtirilmesi hedeflendi. lt baþlýklara ayrýlmýþ testler, karma testler ile takviye edilerek öðrencilerin özelde öðrenilmiþ olan bilgileri genelde de uygulayýp baþarýlý olmalarý amaçlandý. Karma Testlerin arkasýna ÖSYM sorularý eklenerek öðrencinin kendisini ÖSYM sorularý ile sýnamasý amaçlandý. Hepimizin bildiði gibi, geometri dersi öðretim programýnda dersler; sarmal öðretim sistemi ile iþlenecektir. undan dolayý 11. Sýnýf Geometri kitabýmýzý 9. ve 10. sýnýfta veya ilköðretimde öðrenilen bilgileri hatýrlatarak hazýrladýk. öylece konularýn daha iyi anlaþýlmasý amaçlandý. Sevgili Öðrencilerimiz, Geometri müfredatý tamamýyla yeni bir anlayýþla ele alýnmaktadýr. una göre, üst sýnýflarda geometri dersi almayacak olan öðrenciler için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazandýracak; 11 ve 1. sýnýflarda Geometri dersi alacak öðrenciler için de alt yapý oluþturucak biçimde yapýlandýrýlmýþtýr. Geometri dersi öðretim programýnda dersler; sarmal öðretim sistemi ile iþlenecektir. undan dolayý 11. Sýnýf Geometri kitabýmýzý 9.ve 10. sýnýfta veya ilköðretimde öðrenilen bilgileri hatýrlatarak hazýrladýk. öylece konular daha iyi anlaþýlacaktýr. Geometri ile ilgili temel kavramlar sentetik yaklaþýmla verildikten sonra koordinat doðrusu ve buna baðlý olarak analitik düzlem tanýmlanmýþtýr. Noktalarýn koordinatlarýndan yararlanarak da vektör kurgusu yapýlmýþtýr. iz bu yapýlandýrmayý esas alarak serinin üçüncü kitabý olarak elinizdeki eseri hazýrladýk. yný zamanda, sizleri sýkýcý bir çalýþma ortamýndan kurtarýp; günlük, düzenli ve planlý ders çalýþma ve ödev yapma alýþkanlýðý kazandýrmak için hazýrladýk. Özellikle lýþtýrma Testleri Geometriye bakýþýnýzý deðiþtirecek sizi ders çalýþma masasýna oturtmayý baþaracaktýr. Deðiþen sýnav sistemi YGS - LYS de 11. Sýnýf Geometri dersinden soru sorulmaktadýr. yrýca 11. Sýnýf Geometri dersinin 1. Sýnýf Geometri dersine katký yaptýðýný akýldan çýkartmamak gerekir. Üniversiteye giriþ sýnavlarýnda çýkan sorular karþýsýnda rahat olabilmenin yolu; sistemli, düzenli çalýþmanýza ve çok soru çözmenize baðlýdýr. u da öðrencilerin konularý kavrayarak öðrenip; lýþtýrma, Konu Kavrama, Karma ve ÖSYM sorularý ile pekiþtirmesiyle mümkündür. u kitabýn oluþmasýnda fikirleriyle bizi destekleyen, maddi ve manevi yardýmlarýný esirgemeyen li KOCIYIK'a ve kitabýn tashihinde yardýmcý olan Öðretmen arkadaþýmýz Cumhur CENGÝZ e ve deðerli öðrencilerimize teþekkür ediyoruz. Kitabýmýzýn sizlere yararlý olmasý dileðiyle... YZRLR

3 11. Sýnýf Geometri Dersi Öðretim Programýnda Yaklaþýmlar 11. sýnýf geometri dersi öðretim programý, 10. sýnýf geometri dersi öðretim programýnýn devamý olup, düzlemin doðal geometrisi olarak Öklid geometrisi; analitik geometri kurgusunda cebirsel yapý olarak vektörel yapý; geometrik ispatlarda da sentetik, analitik ve vektörel yaklaþýmlar esas alýnmýþtýr. u yaklaþýmlarla 11. Sýnýf Geometri Dersi Öðretim Programý; a. Kavramlarýn anlaþýlmasýnýn, kullanýlmasý kadar önemli olduðunu, b. Kavramlarýn oluþmasýndan sonra iþlem becerisinin devreye girmesi ve bunlarýn ayrýlmaz parçalar olarak devam etmesi gerektiðini, c. Öðrencinin sadece bilgi ve beceriyi kazanmýþ olmasýnýn yanýnda bunlarý nasýl, nerede, ne zaman ve niçin uygulayacaðýna karar verebilecek duruma gelmesini, ç. Geometri ile ilgili kavramlarý sentetik, vektörel veya analitik yaklaþýmlarla ele almayý, d. Teoremler ispatlanmadan önce mümkün olan analitik yaklaþýmlarý kullanýp örnek çözerek motivasyon saðlamayý, e. Ýspatlara sentetik, vektörel veya analitik yaklaþýmlarla gitmeyi, f. Elde edilen sonuçlarý, gerçek hayattaki modelleri yardýmýyla pekiþtirmeyi, g. Konularýn iþlenmesinde mümkün olduðunca vektörel ve analitik yaklaþýmlarý esas almayý, ð. ir düzlem modelinde dik koordinat sistemi alarak düzlemsel þekillerin hareketlerini koordinatlara baðlý olarak incelemeyi, h. Ýlköðretim Geometri Öðrenme laný ve Yükseköðretim Geometri Programlarý ile uyum içinde olmayý, ý. ir düzlem modelinde dik koordinat sistemi alarak düzlemsel þekillerin hareketler altýnda deðiþmeyen özelliklerini koordinatlara baðlý olarak incelemeyi, i. Düzlemin geometrik problemlerini sentetik, vektörel veya analitik yaklaþýmlarý kullanarak çözmeyi, j. Düzlem geometrideki kavramlarýn özelliklerini sorgulatmayý öngörmektedir. Geometriye Yaklaþým içimleri Geometriye Sentetik (ksiyomatik) Yaklaþým elli postutlar kullanýlarak yapýlan geometriye sentetik (aksiyomatik) yaklaþým diyoruz. Geometriye Vektörel Yaklaþým Vektörel cebirden yararlanarak yapýlan geometriye vektörel yaklaþým diyoruz. X OX = O +λ(o O) O noktasý koordinat sisteminin orijini alýnýrsa x = + λ ( ) yazýlabilir. ulunan ifade doðrunun vektörel yaklaþýmýna örnektir. d O O OX

4 Geometriye nalitik Yaklaþým ir koordinat sisteminden yararlanarak yapýlan geometriye analitik yaklaþým diyoruz. = (a 1, a ), = (b 1, b ) ve X = (x, y) olmak üzere a x a1 y a = b1 a1 b a ax+ by+ c = 0 a 1 b 1 x ulunan ifade doðrunun analitik yaklaþýmýna örnektir. ncak vektörel yaklaþýmda bir koordinat sistemi seçilerek verilen noktalarýn koordinatlarý, X = + λ( ) da yerine yazýlýr ve (x, y) = (a 1, a ) + λ(b 1 a 1, b a ) x = a 1 + λ(b 1 a 1 ) y = a + λ(b a ) x a1 y a = =λ b1 a1 b a ax+ by+ c = 0 denklemi bulunur. uradan da görüldüðü gibi analitik yaklaþým, vektörel yaklaþýmdan koordinat sistemi seçilerek de elde edilebilir. þaðýda bir eþkenar dörtgensel bölgenin baðýntýsý üç yaklaþýmla ispatlanmýþtýr. Sentetik Yaklaþým CD eþkenar dörtgensel bölgenin C = f ve D = e olmak üzere e.f e C f D Vektörel Yaklaþým CD eþkenar dörtgensel bölgenin C, D = 0 olduðundan C. D C olur. D ý C ý y b nalitik Yaklaþým y e f, (0, 0) D(e, 0) e f C, CD eþkenar dörtgensel bölgenin C = (0, f), D = (e, 0) C, D = 0 olduðundan C. D C, D C. D e.f olur. x

5 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Dörtgenler lýþtýrma 1,, 3, Test lýþtýrma Test lýþtýrma 6, Test Test (Karma) Test (ÖSYM Sorularý) ÜNÝTE Özel Dörtgenler lýþtýrma Test lýþtýrma 9, Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test Test (Karma) 13, Test (ÖSYM Sorularý) lýþtýrma 17, Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test (Karma) 1, Test (ÖSYM Sorularý) lýþtýrma Test lýþtýrma Test (Karma) lýþtýrma Test Test (Karma) 6, Test (ÖSYM Sorularý) lýþtýrma 8, Test Test (Karma) lýþtýrma Test Test (Karma) Test (ÖSYM Sorularý) lýþtýrma 31, Test (Karma) 3, 33, lýþtýrma Test Test (ÖSYM Sorularý) lýþtýrma Test lýþtýrma Test Test (Karma) 38, ÜNÝTE Çokgenler lýþtýrma 36, 37, 38, Test lýþtýrma 40, 41, Test (ÖSYM Sorularý) ÜNÝTE Çember lýþtýrma 43, 44, Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test Test (ÖSYM Sorularý) lýþtýrma 48, Test lýþtýrma 50, Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test lýþtýrma 59, Test 53, lýþtýrma Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test Test (Karma) 58, Test (ÖSYM Sorularý) lýþtýrma Test lýþtýrma 65, Test lýþtýrma Test lýþtýrma 68, 69, Test (ÖSYM Sorularý) ÜNÝTE Konikler lýþtýrma 71, Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test lýþtýrma Test (Karma) 66, Test (ÖSYM Sorularý)

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI Georges Politzer 1 FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG [Türkçesi,, Sol Yayýnlarý, Eylül 1996.] Eriþ

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

Bölüm 1: Sayý Sistemleri

Bölüm 1: Sayý Sistemleri ölüm 1: Sayý Sistemleri. Giriþ: Dijital elektroniði anlayabilmek için temel matematik iþlemlerini ve sayý sistemlerini bilmek gerekir.. Temel ilgiler 1. Lojik (Mantýk) Öne sürülen düþüncelere göre karar

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 8 Kış 2008/2009 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı