YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad."

Transkript

1 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar türkülerle cofltu Her zaman engellilerin yan nda olan Alt nda Belediyesi otizmli çocuklar türkülerle buluflturdu. Otizmli çocuklar, engelleri müzikle aflt. 15 otizmli çocuktan oluflan Bahar Dallar Gençlik Korosu, birbirinden güzel türkülerle kulaklar n pas n sildi. HABER 2. SAYFADA YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. Baflkan Acehan seralar inceledi Akkuzulu Mahallesi nde domatesi üretimi için kurulan seralar gezen Çubuk Belediye Baflkan Tuncay Acehan, incelemelerde bulundu. Acehan, özellikle domateslerin art k seralarda yetifltirilmesinin üretim kapasitesi ve kalitesi bak m ndan daha iyi sonuçlar verece ini söyledi. HABER 13. SAYFADA Bilim fuar nda Mamak rüzgar esti 16 DA 16 DA H d rl ktepe de y k mlar sürüyor GÜNCEL PURSAKLAR ÇUBUK Pursaklarl han mlar yeteneklerini keflfediyor Pursaklar Belediyesi nin açm fl oldu u 4 merkezde hizmet veren han m evleri binlerce kifliye umut oldu. Pursaklar Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü ne ba l olan han mlar lokallerinde yürütülen kurslara kat lan kursiyerler orada hem el ifli yap yor hem de çeflitli sertifika al yor. HABER 2. SAYFADA HABER 13. SAYFADA Uygulamal Gassall k e itimi veriliyor YSK Baflkan Sadi Güven M N BÜSÇÜLER zam talep etti Ankara Minibüsçüler Esnaf Odas Baflkan Hac bekir Gani, 32 ayd r zam alamamaktan flikayet ederek, 2 lira 10 kurufl olan minibüs ücretinin 2 lira 60 kurufla yükselmesini istedi. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odas Baflkan Hac bekir Gani ve beraberindeki esnaf odalar baflkanlar, bir bas n toplant s düzenleyerek, zam talebinde bulundu. Yaklafl k 32 ayd r zam alamamaktan flikayetçi olan minibüsçüler, zamm n verilmemesi halinde kontak kapatacaklar n aç klad. Minibüsçülerin talebi kabul edilirse k sa mesafeler için 2 lira 10 kurufl olan minibüs ücreti 2 lira 60 kurufla yükselecek. Hac - bekir Gani, minibüsçülerin 3 y la yak nd r zam almad n belirterek, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek'e ça r da bulundu. Vatandafl nda ma dur edilmeden bir oran belirlenmesi erekti ini vurgulayan Gani, "Art k b çak kemi- e dayand. Sigortada, yak tta, araç fiyatlar nda yüzde 50'ye yak n zam oldu ama ücret ayn. Biz floförlerin ve vatandafl n ma dur edilmeden oran üzerinde ortak bir nokta bulunmas n istiyoruz." KENAN ERGEN dedi. Gani, olumsuz bir durumda, kontak kapatacaklar - n n da alt n çizdi. BAfiKENT TE REKLAMIN DO RU ADRES Gazetemizde yay nlanmas n istedi iniz reklam ve ilanlar için irtibat telefonumuz; GÜNCEL GÜNCEL Toplant ya Ankara Minibüscüler Esnaf Odas Baflkan Hac bekir Gani nin yan s ra Akyurt fioförler ve Otomobilciler Odas Baflkanvekili Ahmet Demirbafl, Çubuk fioförler ve Otomobilciler Odas Baflkan Zekerya Erdo mufl, Elmada fioförler ve Otomobilciler Odas Baflkan Polat Bastak, Polatl fioförler ve Otomobilciler Odas Baflkan smail Tarhan, Sincan fioförler ve Otomobilciler Odas Baflkan Mehmet Gündüz kat ld. Süleyman Göksu Bugün 4 te Bas n toplant s düzenleyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baflkan Sadi Güven, yerel seçimlerle ilgili bilgi verdi. Güven, seçimlere en fazla itiraz n AK Parti'den geldi i bilgisini verdi. Buna göre AK Parti 30 Mart seçimlerine 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu. Güven'in aç klamas na göre muhtarl k seçimleri için 194 bin 627, belediye seçimleri için 172 bin 749, il genel meclisi içinse 50 bin 601 ve 392'si de cezaevlerinde olmak üzere toplam 418 bin 369 sand kta seçim yap ld. 13 SEÇ M PTAL ED LD 2009'da 28 belediye baflkanl, 9 belediye meclis üyeli i seçiminin iptal edildi ini hat rlatan Güven, "Bu sene seçimlerde 13 seçim iptal edilmifltir. Bu rakam 2009 seçimlerinde yap lan iptallerin yar s ndan azd r." dedi. Güven'in verdi i itiraz rakamlar na göre AK Parti'nin 131 itiraz ndan 6 s kabul gördü. CHP'nin 87 itiraz ndan 82 si reddedildi, 5'i kabul edildi. MHP nin yapt 50 itirazdan 5 i kabul edilirken 45 i reddedildi. Saadet Partisi nin ise yapt 10 itirazdan 1 i kabul edildi, 9 u reddedildi. (CHA) Çankaya da slogan belirlendi: ÇANKAYA Hayat engelsiz sokakta Engelli Dostu Çankaya Belediyesi, Engelliler Haftas nda sokaklar flenlik alan na çevirmeye haz rlan - yor May s tarihleri aras nda kutlanacak olan Engelliler Haftas - n n bu y lki slogan Hayat Engelsiz Sokakta olacak. Belediye bu özel haftaya dair haz rlad etkinliklerini büyük bir bölümünü sokakta gerçeklefltirecek. HABER 13. SAYFADA Cinsel suçlarda ceza art yor Baflbakan Yard mc - s Bülent Ar nç, cinsel suçlara yönelik cezalar n art r laca n, ancak idam n geri gelmesinin mümkün olmad n söyledi. HABER 3. SAYFADA OLAY Ankara da en genifl bayii ve elden da t m a na sahip olan OLAY gazetesi günlük 85 bin okuyucusuna e-gazete yoluyla ulafl yor... Çiftçinin yüzü ilkbaharda güldü Verim düflüklü ü endiflesi tafl yan çiftçilerin beklentisi, ya fllar n hububatta kardefllenme dönemine denk gelmesiyle birlikte artt. HABER 2. SAYFADA GAZETES

2 ANKARA BUGÜN /2 Çiftçinin yüzü ilkbaharda güldü Ankara da yaklafl k bir haftad r devam eden ya fllar çiftçilere umut fl oldu. Verim düflüklü ü endiflesi tafl yan çiftçilerin beklentisi, ya fllar n hububatta kardefllenme dönemine denk gelmesiyle birlikte artt. fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k S on dönemde ya an ya murlar, bu day ve arpalar hareketlendirirken verim düflüklü ü korkusuna kap lan çiftçileri de umutland rd. Türkiye nin hububat ambarlar ndan birisi olan Ankara da özellikle k fl aylar nda kar n ve ya murun az olmas sebebiyle kurakl k endiflesi yaflan rken, baharda ya an ya murlar çiftçiye umut oldu. Konuyla ilgili aç klama yapan Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, kurak geçen k fl mevsiminin ard ndan gelen bahar ya murlar n n hububat n kardefllenme döneminde çiftçilerin imdad na yetiflti ini ve ya fllar n bir süre daha devam etmesi halinde hububatta verimin arzu edilen noktaya ulaflabilece ini söyledi. Ankara n n Türkiye nin önemli tah l ambarlar ndan biri oldu unu kaydeden l Müdürü Temel, bitkinin tam suya ihtiyaç duydu u bir dönemde ya mur ald n, bu ya murlar n da verimi art raca n kaydederek, K fl döneminde kar ve ya murun az olmas çiftçilerimizi ve bizi üzmüfltü. Bu dönemde özellikle kar ya fl n n az olmas verimi bir parça düflürecektir. Ancak, bitkinin suya en fazla ihtiyaç duydu u dönem Nisan, May s ve Haziran aylar d r. Nisan ay nda bitki yeterli ya fl ald. May s ay n n ilk haftas umdu umuz gibi geçti. nflallah böyle devam ederse verimde Etimesgut Belediyespor ile Sincan Belediyespor eflleflti E timesgut Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig 6. Grubu flampiyon olarak tamamlad ktan sonra 3. Lige yükselme Play-Off final maç nda Sincan Belediyespor la eflleflti. Tamer KARAHAN GSM : (0553) H CR 9 Recep Ahir 1435 RUM 25 Nisan 1430 geçen y la oranla çok fazla düflüfl olmayaca n düflünüyoruz dedi. Bu sene hububatta daha kaliteli ürün beklediklerini de ifade eden l Müdürü Temel, özellikle kaliteli üretimin geçen y l hayata geçirilen yeni al m politikas ile daha da önem kazand n n alt n çizerek üreticilere bereketli ve bol kazançl bir y l diledi. Adana da oynanan eleme maç nda Dersimspor u 3-2 lik skorla geçen Sincan Belediyespor, Etimesgut Belediyespor un rakibi oldu. Baflkentin komflu iki metropol belediyesi Etimesgut ve Sincan, 3. lige ç kmak için mücadele edecekler. ki tak mdan biri sezonunda profesyonel ligde olacak. Etimesgut Belediyespor ile Sincan Belediyespor tarafs z sahada, Ostim Stad nda karfl karfl ya gelecekler. Karfl laflma, 10 May s Cumartesi günü saat da oynanacak. BAL da ayn grupta bulunan iki tak m aras nda oynanan 2 lig maç ndan biri 0-0 beraberlikle sonuçlan rken, 20. hafta maç nda Etimesgut Belediyespor-Sincan Belediyespor u kendi evinde 1-0 yenmiflti. ki komflu tak m bu sezon üçüncü kez karfl laflacak, galip gelecek tak m 3. Lige yükselecek. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, rakibini eleyerek Etimesgut Belediyespor un rakibi olan komflu Sincan ekibini tebrik etti. Demirel; Futbolda bu sezon hem Etimesgut Belediyespor tak m m z, hem de Sincan Belediyespor tak m m z Ankaram z baflar ile temsil emifller, birlikte finale yükselerek bizleri gururland rm fllard r. Her iki güzide tak m m z n da yöneticilerini, teknik ekibini ve futbolcular n tebrik ediyorum. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :03 58 Günefl :05 37 Ö le :12 52 YARIN kindi :16 41 Akflam :19 55 Yats :21 26 Pursaklarl han mlar yeteneklerini keflfediyor P ursaklar Belediyesi nin açm fl oldu u 4 merkezde hizmet veren han m evleri binlerce kifliye umut oldu. Birbirinden güzel ve faydal kurslar n aç ld Pursaklar Ayy ld z, Saray, Altn nova ve Nezaket Han mevlerine yo un ilgi var. Pursaklar Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü ne ba l olan han mlar lokallerinde yürütülen kurslara kat lan kursiyerler orada hem el ifli yap yor hem de çeflitli sertifika al yor. Han mlar burada hem kendilerini gelifltiriyor hem de belediyenin sunmufl oldu u imkânlardan yararlan yor. Kimi el ifli kursuna kat l p ilmek at yor kimi de tezhip kursuna kat l p sanat ö reniyor. Hepsinin ortak bir amac var: o da kendilerini gelifltirmek ve yeteneklerini keflfetmek. Belediyenin hizmetlerinden duyduklar memnuniyeti dile getiren kursiyerler, Pursaklar Belediye Baflkan baflta olmak üzere oradaki görevlilere teflekkür etti. Kurslara kat lan han mlar duygular n flöyle dile getirdi: Bizlere sunulan imkânlardan faydalanarak teknolojiyi kullanmaktan yeteneklerimizi keflfetmeye, spor yapmaktan kendimizi gelifltirmeye kadar birçok konuda hem beceri kazan yoruz hem de kazand m z becerileri gelifltiriyoruz. Çok faydal kurslar bunlar. Bu imkânlar bizlere sunan Baflkan m z Selçuk Çetin e teflekkür ediyoruz. Otizmli çocuklar türkülerle cofltu H er zaman engellilerin yan nda olan Alt nda Belediyesi otizmli çocuklar türkülerle buluflturdu. Otizmli çocuklar, engelleri müzikle aflt. 15 otizmli çocuktan oluflan Bahar Dallar Gençlik Korosu, birbirinden güzel türkülerle kulaklar n pas n sildi. Yunus Emre Kültür Merkezi nde gerçekleflen konsere yaklafl k 250 kifli kat ld. Otizmli çocuklara, aileleri de büyük destek verdi. Alt nda Belediyesi Türk Halk Müzi i Koro fiefi Güler Ero lu taraf ndan 4 y ld r müzik e itimi alan otizmli çocuklar, söyledikleri türkülerle büyük be eni toplad. Otizmli çocuklar, söyledikleri türkülerle hem engellere gö üs gerdi hem de özgüven kazand. Ba lama eflli inde Türk Halk Müzi i nden esintiler sunan otizmli çocuklar n yetene i, bunlarla da s n rl de il Otizmli çocuklar, okuduklar fliirlerle de izleyicilerden büyük alk fl ald. Daha önce birçok organizasyonda yer alan otizmli çocuklar, müzik sayesinde özgüven kazand klar n söyledi. Otizmli çocuklar, bir arada olmaktan çok mutlu olduklar n belirterek, sürekli flark söylemek istediklerini, evde de s k s k flark söylediklerini dile getirdiler. Konser salonuna, Hayat sevince güzel flark s yla gelen otizmli çocuklar n verdi i mesaj da dikkatlerden kaçmad.

3 Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç, Bakanlar Kurulu Toplant s n n ard ndan cinsel suçlara yönelik önemli aç klamalarda bulundu. Cinsel suçlarda ceza art yor ANKARA /3 Belediyede hijyen e itimi ANKARA CHA B aflbakan Yard mc s Bülent Ar nç, cinsel suçlara yönelik cezalar n art r laca n, ancak idam n geri gelmesinin mümkün olmad n söyledi. Ar nç, cezalar n kamuoyu vicdan n tatmin edip etmeyece i konusunda ise "Siz 39 y l az m san yorsunuz. 33 y l 33 gün gibi mi düflünüyorsunuz. Kamuoyunda yanl fl bir intiba var. Bugün bakanlar kurulunda say n baflbakan m z da yüre inin yand n ifade etti. Bir edepsiz adam bir cani kar - s n veya niflanl s n sokak ortas nda döve döve öldürmüfl. Kamuoyu bunun cezas z m kald n zannediyor? Veya bunun cezas n n az m oldu unu düflünüyor?" dedi. Baflbakan Yard mc s ve Hükümet Sözcüsü Bülent Ar nç, bir bas n toplant s düzenledi. Ar nç, Bakanlar Kurulu toplant s sonras nda yapt aç klamada, kamuoyunda oldukça merak edilen cinsel suçlara yönelik ceza art r m n öngören yasa de iflikli i konusunda bilgi verdi. Ar nç, flöyle konufltu: "1 Haziran 2005 te yürürlü e giren TCK n n uygulamas n n üzerinden 9 y ll k zaman geçti. Burada karfl laflt m z baz konularda yeni düzenlemeler yap lmas na ihtiyaç duyuluyor. Basit cinsel filler, yani sark nt l k, daha a r filler sald r veya tasaddiye verilen cezalar aras nda makul bir denge kurulmas ve cezalar n kademeli olarak art r lmas öngörülüyor. Beden ve ruh sa l n n bozulmas halinde cezan n art r laca na iliflkin bir düzenleme vard. Biliyorsunuz bu düzenleme sebebiyle olay n ma durlar Adli T p la adli tabiplik aras nda defalarca gidip gelmeler, burada büyük bir ma duriyet söz konusuydu. Bu suçlarda beden ve ruh sa l n n bozulmas halini cezay art r c bir sebep olmaktan ç - kar yoruz. Ma dur veya ma durelerin eziyet, iflkence, psikolojik rahats zl k görmemesi için buradaki cezan n art r laca k sm n cezan n kendi içine koyuyoruz. Yani suçun temel fleklinin cezas art r lmaktad r ayr ca muayenesine ihtiyaç kalmayacakt r. Suçun cinsel taciz, söz atma fleklinde ifllenmesi halinde tasar m z mevcut cezay art rmaktad r. Suçun sark nt l k fleklinde ifllenmesi halinde art r ma gidilmektedir. Suçun yo un hareketlerle yani TCK n n tabiriyle tasaddi halinde ifllenmesi halinde yine cezalar hemen bir misli art r lmaktad r. Suçun cinsel iliflki fleklinde ifllenmesi halinde cezan n ma durun yetiflkin olmas ve çocuk olmas hallerinde tekrar hemen hemen 1 misli art r lmaktad r. Cezay art ran nedenlere iliflkin düzenlemeler TCK da vard. Yani suçun ifllenmesini kolaylaflt ran baz faktörler ki mesela ma durun veya ma durenin vesayet alt nda olmas, failin kamu görevini kullanmas, koruyucu aile, kay n h s ml, üvey baba veya toplu olarak birlikte yaflanan yerlerde ifllenmesi halinde a rlaflt r c sebep kabul edilmektedir. Suçun yetiflkinlere karfl ifllenmesi halinde cezalar yar oran nda art r lacakt r. Suçun çocuklara karfl ifllenmesi halinde yine cezalar yar oran nda art r lacakt r. Cinsel taciz suçunun çocu a karfl ve kamu görevinin sa lad kolayl ktan faydalanarak ve biraz önce sayd m özel durumlar ve teflhir suretiyle ifllenmesi halinde, posta ve haberleflme araçlar n n sa lad kolayl ktan faydalanmak suretiyle ifllenmesi halinde de ceza art r - lacakt r. 15 yafl n bitirmifl çocuklar n r zas yla cinsel iliflkiye girmesine iliflkin düzenlemelerde de erken ve çocuk evlilikler fleklinde de kamuoyunda tart fl l yor. Burada da 15 yafl n bitirmifl çocuklar n yetiflkinler taraf ndan kand r larak veya ikna edilerek cinsel iliflkiye girilmesi halinde san a verilecek ceza art r lmaktad r. Maalesef aile içi iliflkilerde ensest iliflkinin cezas da art r lmaktad r. San n 18 yafl ndan küçük olmas, 18 yafl ndan büyük olmas ve di- er durumlarda da cezan n hangi noktadan hangi noktaya gelece i de tasar da gösterilmektedir. Özet olarak hemen hemen? oran nda cezalar art r lmaktad r. Ensest iliflki kurman n cezas art r lmaktad r. Faillere yönelik denetim uygulamas na iliflkin düzenlemelerde failleri çocuklardan veya ma durlardan uzaklaflt r c baz hak yoksunluklar ve tedavi yükümlülükleri getirilmektedir. Cinsel suçlardan hapis cezas na mahkum olanlar için t bbi tedaviye tabi tutulmalar, ma durun bulundu u yerlere veya ikametinden uzaklaflt r lmalar vs. bir tak m tedbirler de kanunda öngörülmektedir. Bence çok daha önemli bir hükmü getiriyoruz çocuklara karfl ifllenen baz suçlar n koflullu sal verilme sürelerinin art r lmas na iliflkin bir düzenleme getiriliyor. Cinsel sald r suçlar nda hapis cezas na mahkum olanlar n flartl sal verilme süreleri 2/3 ten 4/3 e ç kar lmaktad r. Çocuklara karfl ifllenen bir suçtan dolay a rlaflt r lm fl müebbet hapis cezas alanlar bundan sonra 30 y l yerine 39 y l, müebbet hapis cezas alanlar 24 y l yerine 33 y l ceza infaz kurumlar nda kalacakt r. Zorla evlendirmeye iliflkin düzenlemelerde evlenme yafl na ulaflm fl kiflilerin cebir veya tehdit ve bask yapmak suretiyle istemedi i kiflilerle zorla evlendirilmesi suç olarak kabul edilmektedir. 1 y ldan 3 y la kadar hapis cezas verilmesi öngörmektedir. San yorum TBMM ye gönderildi inde adalet bakan m z, aile ve sosyal politikalar bakan m zla detaylar konusunda bas n toplant s yaparak detaylar n görüflecektir. Ard ndan Ar nç, gazetecilerin sorular n cevaplad. Bülent Ar nç a ilk olarak, Bursa da yapt bizim aday m z yüzde yüz Erdo an d r aç klamas soruldu. Ar nç, " stiflare yok. stiflare amaçl sorulara cevap verilmez diyor Meclis iç tüzü ü. Konuflmam çok aç kt. Tam istedi im gibi televizyonlar bu konuflmay verdi. Bu benim konuflmamd r. Bana göre do rudur ve yerindedir. dedi. HÜCRE CEZASI Ard ndan cinsel suçlarla ilgili Adalet Bakanl - n n çal flmas na iliflkin hücre cezas n n mümkün olup olmad, t bbi müdahaleden kast n had m ya da k s rlaflt rma olup olmad ve son olarak da dizilerle ilgili aç klamas soruldu. Ar nç, flöyle konufltu: "K saca ana hatlar n sayd m yasal düzenlemenin detaylar n say n bakanlar m z sizlere anlat rlar. Hücre cezas dedi imiz konu esasen infaz kanunu içinde bulunan geçmifle dayal bir konudur. Ben size baz suçlar iflleyenlerin a rlaflt r lm fl müebbet hapis veya müebbet hapis cezas alanlar n, infaz nas lsa cinsel suçlar ve cinsel sebeplerle öldürmeler neticesinde verilen kararlar n da adeta onlarla ayn flekilde uygulanaca n söyledim. Yani a rlaflt r l- ÇSM de spanyolca RÜZGARI EST Ç ankaya Belediyesi nde, çal flan tüm personele hijyen e itimi dersleri veriliyor. Çankaya Belediyesi nde, Mili E itim Bakanl Hayat Boyu Ö renme Genel Müdürlü ü nün planlamas dahilinde, hijyen e itimi veriliyor. Çay ocaklar dahil olmak üzere, kuaför, berber ve temizlik hizmetinin her alan nda çal flanlara yönelik verilen e itim, Çankaya Halk E itim Merkezi ve Akflam Sanat Okulu e itmenlerince veriliyor. Kat l mc lar, Çankaya Belediyesi Emek Hizmet Binas nda, befl gün boyunca sürecek e itim sonucunda s nava girerek sertifika almaya hak kazanabilecek. Sa l k Bakanl n n Hijyen E itimi Yönetmeli ince yürürlü e giren e itim sonunda yap lacak s navda baflar s z olanlar n ise ifl kollar de ifltirilecek. E itimin ilk gününde, belediye personeli ile biraraya gelen Çankaya Halk E itim Merkezi e itmenlerinden Gülcan Tekcan Özsoy, derslere hijyenin ne oldu unu ve nas l sa lanaca n anlatarak bafllad. A nkara da ilk kez kutlanan spanyolca Günü Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi nde gerçeklefltirildi. Çankaya Belediyesi nin katk lar yla spanyolca konuflan ülkelerin büyükelçilikleri taraf ndan düzenlenen etkinlik, spanyolca eser vermifl büyük yazarlardan Octavio Paz, Julio Cortazar, Adolfo Bioy Casares ve Niconar Parra an s na Ça dafl Sanatlar Merkezi nde gerçeklefltirildi. spanya Büyükelçili i Müsteflar Jose Maria Davo Cabra taraf ndan aç l fl gerçeklefltirilen etkinli e Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Co rafya Fakültesi spanyol Dili ve Edebiyat Bölüm Baflkan Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, akademisyenler ile Büyükhanl Kardefller Ortaokulu, Alparslan Ortaokulu, Ö retmen Necla K z lba Anadolu Lisesi ve Çankaya MKB Otelcilik Turizm Meslek Lisesi ö rencileri kat ld. Dünyada spanyolca konuflulan ülkelere ait film gösterimlerinin de yap ld etkinlik boyunca kat l mc ö rencilere spanyolca bafllang ç dersleri verildi. Ayr ca, spanyolca eser vermifl yazarlar ve eserleri genifl bir sergiyle tan t ld.

4 ANKARA 4 Kent Konseyi nde yeni yönetim belirlendi E timesgut Kent Konseyi, 13. Ola an Genel Kurulu nu gerçeklefltirdi. Kent Konseyi Binas Konferans Salonu nda düzenlenen genel kurula, Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, MHP Etimesgut lçe Baflkan Mustafa Ulusoy, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kurulufllar, çal flma gruplar ve mahalle temsilcileriyle vatandafllar kat ld. Genel Kurulda Kent Konseyi yürütme kurulu, gençlik, kad n ve engelli meclis üyelikleri için seçimler yap ld. Yap lan seçim sonucunda Kent Konseyi Yürütme Kurulu baflkanl na Naz m lgi oy birli iyle seçildi. Meclis baflkanlar ve yönetim kurulu üyeleri de seçimle belirlendi. Seçimlerin ard ndan konuflan Demirel, Kent Konseyi Genel Kurulu nun hay rl olmas temennisinde bulunurken, Ankara ya, Türkiye ye örnek olacak bir Kent Konseyi ni Etimesgut a kazand rd klar n hat rlatt. Baflkan Demirel, belediye olarak hizmetleri en üst seviye ç karma gayreti içinde olduklar n, bu yönüyle Kent Konseyi nin önemli bir misyonu oldu unu vurgulayarak, sözlerini flöyle sürdürdü: Kent Konseyi mant n n alt nda yatan, birlikte hareket etmektir; hemflehrilerimizin belediyemizden en iyi hizmeti almas d r. Sivil toplum kurulufllar m zla, muhtarlar m zla, siyasi partilerimizle, meclis üyelerimizle, Kent Konseyimizin tüm çal flma organlar yla birlikte hareket etmek; ilçemizin sorunlar na hep birlikte çözüme kavuflturmak istiyoruz. Bu yönüyle Kent Konseyimizin ald birçok karar Belediye Meclisi mizin gündemine getirerek hayata geçiriyoruz. Kent Konseyimizin, sorunlar paylaflma, çözüm yollar na birlikte ulaflmak ad na bundan sonra da çok daha etkin olmas n arzu ediyorum. Yerel yönetim olarak, konseyin çal flmalar na çok önem veriyoruz. B elediye Meclisi, 2. toplant s n Belediye Meclis Toplant Salonu nda gerçeklefltirdi. Toplant da baz birim müdürleri baflka birimlere müdür olarak atan rken baz müdürler de uzman ve amir olarak baflka müdürlüklerde görevlendirildi. Konuyla ilgili aç klamada bulunan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, 10 y l boyunca yapt klar hizmetler için müdürlere teflekkür E timesgut Belediyesi ilçede yaflayan engelli vatandafllar ile ailelerinin hayatlar n kolaylaflt racak birçok hizmet ve proje gerçeklefltirdi. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, engellilere Engelsiz bir hayat n kap lar n açt. Etimesgut Belediyesi, yüzlerce engelliye akülü ve tekerlekli sandalye, yürüteç, baston ve medikal cihaz deste i sa lad. Engellilerin seslerini daha çok duyurabilmeleri için Kent Konseyi bünyesinde Engelli Meclisi kuruldu. Hastane, okul ve sosyal kültürel etkinliklere daha kolay ulafl m sa lamayabilmeleri için asansörlü araç sa lad. Etimesgut Belediyesi nin düzenledi i organizasyonla, aileleri ile birlikte bini aflk n engelli ve ailesi Türkiye nin en gözde turizm merkezlerinde tatil yapt. Etimesgut Belediyesi, engellilerin fiziki çevreyi kolayca kullan labilmeleri için birçok çal flmay hayata geçirdi. Belediyeye ait tüm yap lardaki girifl ç k fllar engelliler için düzenlendi, otoparklarda engelli araçlar için özel yerler ayr larak uyar c levhalar as ld. Belediye tesislerinden ve parklar ndan engellilerin rahatça yararlanmas için gerekli tüm düzenlemeler yap ld. htiyaç sahibi engeli ve ailelerine aflevinden her gün yemek imkan sunuldu. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, May s Engelliler Haftas öncesinde belediye taraf ndan engellilere yönelik yap lan çal flmalar de erlendirdi. Engellilerin hayat n her alan nda daha çok yer almas gerekti ini belirten Demirel, flunlar söyledi: Engellilerimizin iflte, siyasette, sanatta, kültürde; di- er bireylerin faaliyet gösterdi i hayat n tüm alanlar nda yer almalar gerekti ine inan yorum. Biz yerel yönetim olarak üzerimize düfleni yerine getirme gayreti içindeyiz. Öncelikle hizmetlerimizin sa l kl yürümesi için belediyemiz bünyesinde Engelli Hizmet ve Dan flma Masas n kurduk. Burada engelli ve ailelerine rehberlik hizmeti sunuyoruz, ihtiyaç sahibi engellilere yaflam deste i sa l yoruz. Binlerce engellimize akülü araba, tekerlekli sandalye sa lad k. Türkiye ye örnek bir hizmet olan Engellileri Denizle Buluflturma projesini hayata geçirdik. Bu kapsamda iki bine yak n engelli ve ailemiz denizle bulufltu, tatillerini yapt. Meslek ve kiflisel geliflim kurslar, sinema gösterileri, geziler, konserler düzenledik. Engelli Kazan Belediyesi nde GÖREV DA ILIMI etti. Birlikte Kazan' n yeniden inflas nda ve geliflmesinde önemli hizmetler gerçeklefltirdiklerini kaydetti. De ifliklikleri kendini yenileme, bir kan de iflimi olarak de erlendiren Baflkan Ertürk, yeni dönemde yeni bir heyecanla, flevkle Kazan'a hizmete devam edeceklerini söyledi. Yeni görev da l m flu flekilde oldu: Bilgisayar flletmeni fieraftettin Demirba Mali Hizmetler Müdürlü üne (Vekaleten) ve ailelerinin sorunlar na çözüm bulacaklar, seslerini duyurabilecekleri Kent Konseyimizde Engelli Meclisi ni kurduk. Engellilerimizin yararlanaca asansörlü engelli arac m z onlara tahsis ettik. Tesislerimizi, parklar m z engellilerimizin de kullanabilecekleri flekilde infla ettik. Mevcut yap lar m zda da gerekli düzenlemeleri yapt k. Yapt klar m z önemli ancak, bunlar yeterli de il. Önümüzdeki süreçte Engeli Köyü Projemizi hayata geçirece iz. Her zaman engelli ve ailelerimizin yan nda olmaya devam edece iz. Biz ayr m yapmadan tüm insan m z seviyoruz. Mali Hizmetler Müdürü Nuh Akbal Park ve Bahçeler Müdürü Müdürlü üne (Asaleten) Tekniker Abdullah Bozalan Destek Hizmetleri Müdürlü üne (Vekaleten) Kültür Sosyal flleri Müdürü Hüseyin Yüce (Kendi görevi ile birlikte) Ruhsat ve Denetim Müdürlü üne (Vekaleten) Tekniker Emre Sümer (Kendi görevi ile birlikte) Emlak ve stimlak Müdürlü üne (Vekaleten) Sosyal Yard m flleri Müdürü Murat Erdal (Kendi görevi ile birlikte) Sa l k flleri Müdürlü üne (Vekaleten) Memur Umut Ç tak Bilgi fllem Müdürlü- üne (Vekaleten) atand. YER DE fi KL : Etimesgut Belediyesi, engellilere yönelik hizmetlerini aral ks z sürdürüyor. Engelsiz hizmet Genifl Aç Süleyman GÖKSU NSANLARIN EN ÜSTÜNÜ VE EN fierl S ÂL MLER Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: "K yamet gününde insanlar n azab en fliddetli olan Allah n ilmiyle menfaatlendirmedi i âlimdir." (Beyhâkî, fiuabü'l- mân) "Kimin ilmi artar da hidayeti artmazsa ancak Allah tan uzakl artm fl olur." ( hya-u Ulûmiddîn) Hz. Ömer "Dünyay seven bir âlim gördü ünüzde onun dininiz aleyhinde oldu unu bilin. Zira her seven sevdi i ile meflgul olur." buyurdular. mam Halil (rh.) dedi ki: " nsanlar dört k s md r: Bir adam bilir ve bildi ini de bilir, bu âlimdir, ona uyun. Bir adam bilir, bildi ini bilmez, o uykudad r, onu uyand r n. Bir adam da bilmez, bilmedi ini bilir, bu yol gösterici arayand r, ona ö retiniz. Bir adam bilmez, bilmedi ini de bilmez, iflte bu cahildir, ondan uzak durun." Süfyân- Sevrî (rh): " lim ameli ça r r. E er amel gelirse ilim kal r, gelmezse ilim gider." buyurdular. Ahret âlimleri dini dünyaya âlet etmeyen, ahreti dünya karfl l nda satmayanlard r. Onlar ahretin ne kadar yüksek ve dünyan n da ne kadar hakir oldu unu bilirler. Dünyan n ahretin z dd oldu unu ve zararlar n bilmeyen kimse ahret âlimlerinden de ildir. Bir kimse bunu bilir de amel etmezse o fleytan n esiridir. fiehveti onu helâk etmifl, flekâveti üstün gelmifltir. Böyle adama uyan da helâk olur. yi bil ki âlime yaraflan yiyecek, giyecek, mesken ve bütün dünya geçiminde orta halli olmakt r. Alim, afl r refah ve bollu a talip olmamal d r. Allâhü Teâlâ, Dâvud Aleyhisselâma buyurdu ki: "fiehvetini benim mahabbetime tercih eden âlime verece im en az cezâ onu bana münâcât; dua ve iltica lezzetinden mahrûm b rakmakt r. Ey Dâvûd, dünyan n sarhofl etti i âlime beni sorma, seni mahabbetimin yolundan al koyar. Böyleleri kuttâ-i tarîk; kullar m n yolunu kesenlerdir. Ey Dâvûd, E er beni taleb edeni görürsen ona hizmet et, Ey Dâvûd, kim benden kaçan geri getirirse onu büyük âlim yazar m, kimi de büyük âlim yazarsam ona ebedî ateflle azâb etmem." (M. hya, 40) E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI Destek Hizmetleri Müdür Mehmet S tk Fen flleri Müdürlü ü emrine 1. derece uzman olarak atand. Emlak ve stimlak Müdürü Murat fientürk Destek Hizmetleri Müdürlü ü emrine 1. derece uzman olarak atand. Sa l k flleri Müdürü Numan Demir Temizlik flleri Müdürlü ü emrine 3. derece flef olarak atand. Ruhsat ve Denetim Müdürü Vekili Cafer Gülsün Zab ta Müdürlü ü emrine zab ta amiri olarak atand. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

5 Rusya demiryollar mali s k nt da; devlet deste i talep ediyor MOSKOVA (CHA) R usya Demiryollar 2030 uzun vadeli strateji belgesinde, hava ve karayolu ulafl m ile rekabet edebilmesi için devlet deste inin zorunlu oldu unu aç klad. Belgede uzun vadeli sa l kl bir mali yap için, devlet deste i, ücretlerin art r lmas ve trenyolu a n n verimli hale getirilmesi talep edildi. Dünyan n en büyük tren yolu a lar ndan birine sahip olan Rusya Demiryollar, 2014 ün ilk çeyre i için 10 milyar ruble (278 milyon dolar) zarar aç klad. fiirketin Baflkan Vladimir Yakunin fiyatlar n n dondurulmas n n ard ndan flirketin zarar etmeye bafllad na dikkat çekiyor. Yakunin sonuçlar n kendileri aç s ndan sürpriz olmad n, beklenenden 16 milyar ruble daha az zarar aç klad klar n ifade etti de kargo tafl mac l n n yüzde 44 ü ve yolcunun da üçte biri trenyolunu seçti. Uzmanlara göre önmüzdeki 20 y l içinde otomobil tafl mac l trenyoluna göre iki kat daha h zl aratacak. Bu da flirketin gelecekte daha az gelir elde etmesine neden olacak. SAKARYA (CHA) D aikin Türkiye, yaz sezonunun aç l fl n, Sakarya'n n Hendek ilçesindeki fabrikas nda gerçeklefltirdi. Düzenlenen toplant da konuflan Daikin Türkiye Genel Müdür Yard mc s Tuna Gülenç, flirketin yeni döneme iliflkin hedef ve planlar aç kland y l nda Türkiye nin en büyük 100 flirketi aras na girebilmeyi ve sektörün en büyük ihracatç s olmay hedeflediklerini kaydeden Gülenç, Japonya merkezli uluslararas bir flirket olarak Daikin in iklimlendirme sektöründe pek çok ilke imza att n ve en ile ifade edilen pek çok konuda liderli i üstlendi ini ifade etti. Airfel in Temmuz 2011 de Daikin bünyesine kat ld n hat rlatan Gülenç, Bu sat n alma Daikin in Avrupa da yapt en büyük sat n alma olmufltu. O tarihten bu yana Daikin Türkiye, sadece Türkiye ve Avrupa n n de il, Daikin in faaliyet gösterdi i 160 ülkenin de en h zl büyüyen flirketi oldu. Geçen y l ciromuz 704 milyon TL ye ulafl rken, bu y l için 820 milyon TL lik ciro hedefi koyduk. Bu y l da yüzde band nda büyüme tempomuzu ayn flekilde sürdürece iz. Çal flan say m z 2011 y l nda 420 kifli iken flu anda 850 kifliye yaklaflt. Hedefimizde Daikin ailesini 2015 y l nda Daikin Türkiye yi bin kifliye ulaflt rmak var. Hedefimizde 2015 y l nda Türkiye nin en büyük 100 flirketi aras na girebilmek, sektörümüzün en büyük ihracatç s olmak, Türkiye yi bölgenin iklimlendirme lojistik üssü yapmak var. diye konufltu. Daikin Türkiye nin bugün s tma, so utma ve havaland rma alan nda Türkiye nin en genifl ürün gam na sahip flirketi oldu- una dikkat çeken Tuna Gülenç, flunlar söyledi; "Ürün gam m z yeni cihazlarla genifllemeye devam edecek. Çünkü iç pazarda oldu u gibi yurt d fl nda da büyümeyi hedefliyoruz. Uygulad - m z yat r m program ile 125 bin aç k, 70 bin metrekare kapal alan olmak üzere toplam 195 bin metrekareye ulaflan Hendek tesislerimizde üretim yap yoruz ve buradan onlarca ülkeye ürün sat - yoruz. Kombi ihracat n n yan s - ra Hendek te üretti imiz klimalar m z Avrupa ya ihraç etmeyi baflard k. Avrupa standartlar nda Ege nin nisan ay ihracat 1 milyar dolar aflt ZM R (CHA) E ge hracatç Birlikleri (E B) 2014 y l Nisan ay nda 1 milyar 28 milyon dolarl k ihracat gerçeklefltirdi. Geçen y l n ayn dönemine göre ihracat n yüzde 6 artt ran E B, bu y l n nisan ay nda 1 milyar dolar baraj n ilk kez geçme baflar s gösterdi. Ocak-Nisan dönemindeki ihracat da yüzde 6 l k art flla 4 milyar 152 milyon dolara ç karken, son bir y ll k dönemdeki ihracat rakam ise yüzde 8 lik art flla 12 milyar 401 milyon oldu. E B üyeleri, 2014 y l Nisan ay nda, 2013 y l Nisan ay na göre yüzde 15 lik art flla 617 milyon 873 bin dolarl k sanayi ürünleri ihraç ederken, tar m ürünleri ihracat yüzde 11 lik düflüflle 308 milyon dolara geriledi. Madencilik ürünleri ihracat ise yüzde 12 lik art flla 102 milyon dolara ulaflt. Ege hracatç Birlikleri bünyesinde bulunan 12 ihracatç birli inden 9 u 2013 y l Nisan ay ndaki ihracat performans n geçerken, 3 ü 2013 y l Nisan ay performans n n gerisinde kald. DEM R HRACATI Z RVEDEK YER N KORUDU Ege Demir ve Demird fl Metaller hracatç lar Birli i, 167 milyon 620 bin dolarl k ihracat tutar yla en fazla ihracat yapan birlik olurken, ihracat n yüzde 13 artt rma baflar s gösterdi. Ege Haz rgiyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i, 111 milyon 820 bin dolarl k ihracat rakam yla bir ay aradan sonra tekrar ikinci s raya yükseldi. Ege Maden hracatç lar Birli i ise 2013 y l Nisan ay na göre yüzde 12 lik art flla 102 milyon 720 bin dolarl k ihracata imza att ve üçüncü s rada yer ald. hracat n yüzde 34 artt ran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller hracatç lar Birli i, 2014 y l Nisan ay nda 71 milyon 680 bin dolarl k dövizi Türkiye ye kazand rd ve dördüncü s raya yükseldi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri hracatç lar Birli i 61 milyon 739 bin dolarl k d flsat mla, 2013 y l Nisan ay performans n yüzde 5 gelifltirdi. Ege A aç Mamulleri ve Orman Ürünleri hracatç lar Birli i, yüzde 33 lük yükseliflle 50 milyon 993 bin dolarl k dövizi Türkiye ye kazand rd. Ege Tütün hracatç lar Birli i, yüzde 55 lik sert düflüflle 46 milyon 370 bin dolarda kald. Ege Yafl Meyve Sebze hracatç lar Birli i, yüzde 3 lük ihracat art fl yla 40 milyon 700 bin dolara ulaflt. Ege Hububat Bakliyat Ya l Tohumlar ve Mamuller hracatç lar Birli i, 2014 y l Nisan ay nda yüzde 10 luk düflüfl yaflad ve ayl k ihracat rakam 23 milyon 691 bin dolara indi. Ege Tekstil ve Hammaddeleri hracatç lar Birli i ise ihracat n yüzde 14 gelifltirdi ve 23 milyon 504 bin dolarl k performans gösterdi. hracat yüzde 56 l k rekor düflüfl gösteren Ege Zeytin ve Zeytinya hracatç lar Birli i ise 11 milyon 87 bin dolarl k d flsat m rakam nda kald. Ege Deri ve Deri Mamulleri hracatç lar Birli i ise ihracat n yüzde 3 artt rd ve 9 milyon 274 bin dolar dövizi Türkiye ye kazand rd. /5 EKONOM Daikin Türkiye'nin hedefi; en büyük 100 flirket aras na girmek Üretti i cihazlar Çin den Avrupa ya kadar pek çok ülkeye ihraç eden Daikin Türkiye, hedef büyüttü. Daikin Türkiye Genel Müdür Yard mc s Tuna Gülenç, iklimlendirme sektörünün en büyük ihracatç s olmay hedeflediklerini söyledi. Keskino lu, ihracatlar n yüzde 35 artt rarak 110 milyon dolara ç karacak MAN SA (CHA) K eskino lu fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Baflkan Keskin Keskino lu, Keskio lu olarak 2014 de ihracatlar n yüzde 35 artt rarak 110 milyon dolara ç karmay hedeflediklerini söyledi. Keskino lu, 2013 te yapt piliç eti ve yumurta ihracat yla, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller hracatç lar Birli i taraf ndan, grubunda en çok ihracat gerçeklefltiren ikinci firma olarak ödül ald. Yar m asr geride b rakan, 2000 li y llardan itibaren ise ihracat n yükselen bir ivmeyle sürdüren Keskino lu, gerçeklefltirdi i piliç eti, yumurta ve ileri ifllem ürünlerinin ihracat yla hem sektörün hem de ülkenin önünü açmaya devam ediyor. Öncü çal flmalar yla Türkiye yi 75 ülkede temsil eden Keskino lu, geçti- imiz günlerde Ege hracatç lar Birli- i nde düzenlenen ödül töreninde, 2013 y l nda gerçeklefltirdi i 80 milyon dolarl k ihracatla bölgenin en çok ihracat yapan ikinci firmas olarak ödül ald. Keskino lu fiirketler Grubu ad na ödülü, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller hracatç lar Birli i Baflkan Sinan K z ltan dan alan Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Baflkan Keskin Keskino lu, Bu ödülü almaya devam etti imiz her y l üzerimizdeki sorumluluk biraz daha art yor. Biliyoruz ki, baflta Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye yi global pazarda lay k yla temsil edebilmek ve Ege Bölgesi nin geliflimine katk da bulunmak en de erli baflar lardan biri. Bu bak fl aç s yla sembolik olarak ürün yollad m z pazarlarda bugün liderlik konumuna erifltiysek bu bütün Ege nin baflar s. dedi. Ege Bölgesi nden do an firmalar n Türkiye ihracat ndaki pay n n n her geçen gün art rmas n n kendilerine güç verdi ini dile getiren Keskino lu, Egelilerin ihracatta çok daha büyük baflar lara imza ataca na inanc m tam. Keskino lu olarak biz de 2014 de ihracat m z yüzde 35 artt rarak 110 milyon dolara ç - karmay hedefliyoruz. Amac m z Ege Bölgesi nin hakl gururunda pay sahibi olmay sürdürmek. diye konufltu. Keskino lu, aralar nda Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Birleflik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Danimarka, Gine, Gürcistan, Hong Kong, Irak, srail, sveç, K br s, Kuveyt, Malezya, Kosova, Suudi Arabistan, Singapur, Özbekistan, Tacikistan, Yunanistan ve Yemen in de oldu u 75 ülkeye ihracat yap yor. üretim yap yor ve Avrupa ya satabiliyoruz. Daikin Türkiye nin Türkmenistan, Kazakistan, K rg zistan, Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan, Ermenistan, Tacikistan ve Kuzey Irak pazarlar n n da sorumlulu unu yürüttü üne dikkat çeken Gülenç, hracatta as l büyümeyi buralarda yapacak ve Hendek i iklimlendirme üssü haline getirece iz." dedi. Türkiye'de toplam sektöre bak ld nda s tma, so utma sektörünün iç pazarda en önemli oyuncusu olduklar n kaydeden Tuna Gülenç, sözlerini flöyle sürdürdü; "Her segmentte de iflik pazar paylar var. Merkezi so utucu sistemlerinde bizim yüzde 40'a yak n pazar pay m z var ve pazar lideriyiz. Ciromuzun önemli bir k sm n oluflturuyor. Klima pazar bam baflka bir pazar. Biz burada ilk üçteyiz. Kombi pazar nda mücadele ediyoruz. Orada de iflik pazar paylar m z var. Is tma, so utma alan nda elde edilen cirolarda biz flu anda iç pazarda en büyük pazar pay na sahip firmay z diyebiliriz. AR- GE çal flmalar bizim için önemli. 800 AR-GE mühendisiyle çal fl yor Daikin. Yüzde 3'e yak n AR-GE bütçesi ayr l yor globalde." Bodrum'da bal kç l n sorunlar masaya yat r ld MU LA (CHA) M u la'n n Bodrum ilçesinde, 1. Türkiye Bal kç l n n Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu düzenlendi. Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birli i (SÜR-KOOP) taraf ndan düzenlenen sempozyum çerçevesinde k - y bal kç l n n sorunlar masaya yat r ld. Sempozyuma Mu la Büyükflehir Belediye Baflkan Osman Gürün, Mu la Vali Yard mc s Faruk Necmi Kurt, CHP 22. Dönem milletvekili Prof. Dr. Gürol Ergin, l G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Nazif Ekici ve çok say da akademisyen kat ld. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Vahdet Ünal yapt aç l fl konuflmas nda k y bal kç l - n önemine vurgu yaparak yasad fl avc - l n mutlaka önüne geçilmesi gerekti ini söyledi. Türkiye karasular nda faaliyet gösteren k y bal kç lar n y llard r çözüm bekleyen sorunlar oldu unu belirten SÜR-KO- OP Genel Baflkan Ramazan Özkaya ise k y bal kç lar n n mazot indirim hakk ndan yeterince faydalanamad klar n, mevcut uygulamalardaki eflitsizlik nedeniyle ma dur olduklar n kaydetti.

6 VEDAT DEN ZL T FL S (CHA)- /6 DIfi HABERLER C umhurbaflkan Gül, Gürcistan temaslar n n ikinci gününde mevkidafl Giorgi Margvelashvili ile bafl bafla ve heyetler aras görüflmede bulundu. ki ülke cumhurbaflkan görüflmelerin ard ndan ortak bas n toplant s düzenledi. Cumhurbaflkan Gül, Gürcistan da bulunmaktan büyük memnuniyet duydu unu ifade ederek bafllad konuflmas nda dün kapan fl na kat ld Türk-Gürcü fl Formunun öneminden söz etti. ki ülke aras nda halklar aras nda akrabal k ve dostluk temeline dayanan bir iliflkinin oldu undan söz eden Gül, Türkiye daima Gürcistan n toprak bütünlü ünü, egemenli ini ve hukukun üstünlü ü çerçevesinde bölgede problemlerin çözümünü desteklemifl, ayr ca Gürcistan n AB ve NATO yap lar içerisinde yer almas na daima güçlü destek vermifltir. fleklinde konufltu. Çok say da Türk yat r mc lar n Gürcistan da yat r m yapt na dikkat çeken Cumhurbaflkan Gül, vatandafllar n karfl l kl olarak iki ülke aras nda pasaportsuz seyahat edebildiklerinin alt n çizdi. Cumhurbaflkan Gül, iki ülke aras nda ortak vizyon çerçevesinde bir çok konuyu ele ald klar n kaydederek, Özellikle Sarp Gümrük Kap s n n daha da h zland r lmas yla ilgili çal flmalar bafllatt k. Orada ümit ediyoruz, tek pencere sistemine geçebilece iz. dedi. Tren yolu projesinin yüzde 80 inin bitti ine dikkat çeken Gül, iki ülke aras ndaki iflbirli inin ne kadar güçlü oldu unu ifade etti. Güney Afrika'da 25 milyon sand k bafl na gitti LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi Merkel, Rum lideri bas n toplant s nda uyard OKTAY YAMAN BERL N(CHA) - A lmanya Baflbakan Angela Merkel K br s Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiads i Rusya ç k fl ndan dolay uyard. Federal Baflbakanl kta gerçeklefltirilen ikili görüflme sonras düzenlenen bas n toplant s nda Anastasiadis, Ukrayna krizi ba lam nda Rusya ya ekonomik yapt r mlar uygulanmamas n istedi. Merkel ise AB ye üye tüm ülkelerin Rusya ya ayn mesajlar vermesi önemli. ç k fl nda bulundu.bas n toplant s nda konuflan Anastasiadis, Olas ekonomik yapt r mlar ülkemizi sert biçimde etkileyecektir, çünkü K br s n (Rum Kesimi) Rusya ya olan ba- ml l çok fazla. dedi. Bunun üzerine Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Gürcistan ile Türkiye aras ndaki Sarp S n r Kap s 'nda 'tek pencere' sistemine geçilerek ifllemleri h zland rmak istediklerini söyledi. Gül: Sarp S n r Kap s 'nda 'tek pencere' sistemine geçilecek TÜRK YE GÜRC STAN IN GERÇEK DOSTUDUR Gürcistan Cumhurbaflkan Margvelashvili, seçildikten sonra ilk yurtd fl seyahatini Ankara ya yapt n hat rlatarak, cumhurbaflkan olarak ilk resmi ev sahipli ini yine Türkiye den bir misafir devlet adam na yapt n kaydetti. Türkiye nin Gürcistan n gerçek dostu oldu unu ifade eden Margvelashvili, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Zirve nin çok verimli geçti ini söyleyerek gelecekte bu toplant lar n devam edece ini sözlerine ekledi. Kendileri için Türkiye ile iflbirli inin çok önemli oldu unu vurgulayan Gürcü Cumhurbaflkan, Türkiye, Gürcistan n en önemli konular nda her zaman destek vermifltir. konuk lider Baflbakan Merkel taraf ndan uyar ld. Merkel, AB ye üye tüm ülkelerin Rusya ya ayn mesajlar vermesi önemli. diyerek Rum Kesimi nin mevcut söyleminin desteklenmeyece i mesaj n verdi. Avrupa Birli i üyelerinin içteki birlikteli i kuvvetlendirmeleri gerekti i uyar s nda bulunan Merkel, tek bir ses ile mesaj verilmesinin önemli oldu unu vurgulad. Nijerya da kaç r lan k zlar için halk sokaklara döküldü ABUJA (CHA)- N ijerya da halk Boko Haram militanlar taraf ndan kaç r lan 200'den fazla k z ö rencinin kurtar lmas için sokaklara döküldü. Yaklafl k bir ay önce Chibok bölgesinde bulunan yat l okuldan kaç r lan ö rencilerin izine ulaflamayan hükümete karfl tepkiler büyüyor. Baflkent Abuja da toplanan göstericiler k rm - z tiflörtler giyerek pankartlar tafl y p, yolu trafi- e kapatt. Tek iste imiz; k zlar m z geri getirin diye slogan atan protestoculara güvenlik güçleri efllik etti. Bu olay olmadan önce k zlar okula döndürmek için gerçekten çok u raflm flt k. diye konuflan göstericilerden Yasmin Othman, ailelerin k zlar n yeniden b rakmalar n n y llar sürece ini söyledi. Nijerya Savunma Bakanl sözcüsü Tümgeneral Cris Olukolade, göstericilere Emin olun sizi dinliyoruz ve protestonuzu anl yoruz. diye konufltu. Üç hafta önce Nijerya n n Borno eyaletinin Chibok bölgesinde kaç r lan k zlar n ailelerinin yard m ça r lar, Nijerya ve dünyadan büyük destek görmeye bafllad. Çeflitli sivil toplum kurulufllar ve aktivistler taraf nan ayr ca sosyal medyada #BringBackOurGirls hashtagi ile kampanya bafllat ld. K zlar n kaç r lmas n n ard ndan Nijerya hükümetine karfl elefltiri ve tepkiler gün geçtikçe büyüyor. Dünya Ekonomik Forumu na ev sahipli i yapacak ülkede, Devlet Baflkan Goodluck Jonathan, Pazar günü ilk kez kamuoyu karfl s na ç km flt. Abuja daki Chibok toplulu unun lideri Hosea Sambido, Nijerya hükümeti ve ordusuna yalvararak, Biz küçük bir toplulu uz. E er ayn yaflta bir kuflak-276- giderse, gelecekte biz nerede oluruz? Bize yard m edin. Lütfen. diye konufltu.toplam 223 k z ö rencinin hala militanlar n elinde oldu u tahmin ediliyor. Önceki gün Boko Haram lideri Ebubekir Shekau nun k zlar köle olarak satmakla tehdit etti i görüntülerin yay nlanmas n n ard ndan, ailelerin kayg lar son haddine ulaflt. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: TÜRKMEN TERZ JOHANNESBURG (CHA)- N elson Mandela n n kurucusu oldu u Demokratik Güney Afrika Cumhuriyeti nde yaklafl k 25 milyon seçmen, sabah saatlerinden itibaren sand k bafl na gitmeye bafllad. 5. si gerçeklefltirilen genel seçimlerde oy kullanma ifllemi TS ile saat da bafllad. Polisin genifl güvenlik önlemleri ald gözlenirken, ülkenin baz kesimlerinde halk saat den itibaren s raya girdi. Ba ms z Seçim Komisyonu sözcüsü Pansy Tlakula, ülke genelinde toplam 22 bin 263 sand kta oy kullan laca n ifade etti. Tlakula bas na yapt aç klamada, Seçim günü bütün siyasi faaliyetlerin yasakland n, Pazartesi ve Sal günü yafll, sakat ve evlerinden uzakta bulunan 300 bine yak n insan n oy kulland n. söyledi. Tlakula seçmenleri, oy kullan rken foto raf çekmemeleri konusunda uyard. Seçim Komisyonu ndan yap lan aç klamada ise seçimlerin güvenli ortamda yap lmas için onbinlerce polisin sand klarda görevlendirilece i belirtildi. Polisin ayr ca, protestolar n yap ld bölgelerde kamp kuraca ve oy verenleri rahats z edenleri an nda tutuklayaca bildirildi seçimlerinde Güney Afrika iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) yüzde 65,9 oy al rken, ana muhalefet partisi Demokratik Birlik in (DA) oy oran yüzde 17,5 olarak kaydedilmiflti. Mandela sonras ilk seçimlerde Zuma'n n önemli rakipleri, DA lideri eski gazeteci Helen Zille ile ANC Gençlik Kollar 'ndan ihraç edildikten sonra Ekonomik Özgürlük Savaflc lar 'n (EFF) kuran Julius Malema. ANC, rkç rejimin ard ndan 20 y ld r iktidarda olmas na ra men yolsuzluk, kalitesiz hizmet, fakirlik, iflsizlik gibi konularda muhalefetin sert elefltirilerine maruz kal yor. Yolsuzluk Müfettifli Thuli Madonsela n n 2 y lda haz rlad raporda, Devlet Baflkan Jacob Zuma n n, Nkandla daki çiftli i için devlet kasas ndan yaklafl k 23 milyon dolar harcand n n ortaya ç kmas, ANC yi zor durumda b raksa da iktidar partisinin seçimleri kazanaca ve Zuma n n befl y l daha ülkeyi yönetece i tahmin ediliyor. Parlamento ve flehir konseylerini belirleyecek seçimde, yerel saatle 21.00'e kadar sand klar aç k kal rken, sonuçlar n Cuma günü aç klanaca belirtildi.

7 Minik ö rencilerinden Yozgat l Jandarma Komutan Yalç nkaya ya ziyaret K rflehir'de imam ve müezzinlere e itim verildi MEHMET TURHAN KIRfiEH R (CHA) - K rflehir'de bulunan imam ve müezzinlere yönelik e itim verildi. K rflehir l Müftülü ü taraf ndan alanlar nda mesleki aç dan desteklenmesi gerekli görülen imam-hatip ve müezzinkayy mlar için din e itimi kapsam nda yürütülen hizmetlerin etkinlik ve verimlili inin art r lmas amac yla e itim verildi. Din görevlileri için verilen ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amac yla uygulanan aras nda il merkezi ile köylerde görevli 20 imam-hatip ve müezzinkayy m n kat ld Kur an- Kerim Hizmet içi E itim Kurslar aç ld dile getirildi. K rflehir l Müftülü ü Bölge Yat l Kur an Kursunda düzenlenen kursa Diyanet flleri Baflkanl 'nca belirlenen Hizmet içi E itim Kursu müfredat uygulan rken, rehber ö retici Cacabey Camii mam Hatibi Mehmet Saka, taraf ndan Kur an- Kerim in güzel okunmas, tecvid, dualar ve surelerin ezbere okunmas derslerinin ö retilece i de ifade edildi. ÜSKÜDAR BELED YE BAfiKANLI I NDAN LAN VE REKLAM PANOLARI K RAYA VER LECEKT R 1) DAREN N a) Adresi: Üsküdar Belediye Baflkanl Mimar Sinan Mahallesi Atlas Ç kmaz No:35 Üsküdar/ stanbul b) Telefon ve faks numaras : 0(216) /3155 Faks: 0 (216) c) Elektronik posta adresi (varsa) 2) HALE KONUSU fi N a) Niteli i, türü : REKLAM PANOLARI K RAYA VER LMES fi b) Miktar : 40 adet Raket Pano, 50 adet Pisa/LB Pano c) Yap laca yer : Üsküdar lçe S n rlar d) flin süresi : 3 y l 3) HALEN N a) halenin usulü: 2886/45.maddesi (Aç k artt rma usulü) b) Yap laca yer: Belediye Encümen Salonu c) Tarihi ve saati: 29/05/2014 saat 11:00 d) Muhammen Bedeli: 1 y ll k TL. e) Geçici Teminat Miktar : 5760 TL. f) fiartname Bedeli : 500 TL. g) fiartnamelerin temin edilebilece i yer: Mali Hizmetler Müdürlü ü 4 ) HALEYE G REB LME fiartlari A) Kanuni ikâmetgâh olmas, (gerçek flah slar için) B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi. C) 2014 y l na ait Ticaret ve/veya Sanayi Odas Belgesi vermesi; a) Gerçek kifli olmas halinde; ilgilisine göre Ticaret Sanayi Odas veya Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kay tl oldu unu gösterir belge. b) Tüzel kifli olmas halinde; tüzel kiflili in idare merkezinin bulundu u yer mahkemesinden veya siciline kay tl bulundu u Ticaret veya Sanayi Odas ndan veya benzeri makamdan, ihalenin yap ld y l içinde al nm fl, tüzel kiflili in sicile kay tl oldu una dair belge. (Türkiye'de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflili in belgelerinin, bu tüzel kiflili in bulundu u ülkedeki Türk Konsoloslu unca veya Türk D fliflleri Bakanl nca onaylanm fl olmas gerekir) c) Ortak giriflim olmas halinde; ortak giriflimi oluflturan gerçek ve tüzel kiflilerin her birinin (a) ve (b) f kralar ndaki esaslara göre temin edecekleri belge, D) mza sirküleri verilmesi; a) Gerçek kifli olmas halinde; noter tasdikli imza sirküleri, b) Tüzel kifli olmas halinde; tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflili in sirkülerinin bu tüzel kiflili in bulundu u ülkedeki Türk Konsoloslu unca veya Türk D fliflleri Bakanl 'nca onaylanm fl olmas gerekir) E) Yeterlilik için gerekli belgeler; a) fl deneyimi (Bu ifl ile ilgili olarak herhangi bir resmi kuruma benzer ifl yap ld na dair belge vermek zorunludur) F) hale flartnamesinin 6. maddesinde yaz l miktarda geçici teminat vermesi, G) steklilerin ortak giriflim olmas halinde, bu flartnameye ekli örne ine uygun ortak giriflim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortakl k sözleflmesini vermesi, ( hale üzerinde kald takdirde noter tasdikli ortakl k sözleflmesinin verirler, ayr ca grubun bütün ortaklar idare ile yap lacak hale sözleflmesini flahsen veya vekil tayin edecekleri kifliler vas tas yla imzalarlar) H) dari flartnamenin 12.maddesinde yaz l esaslara göre haz rlayaca teklifini vermesi flartt r. 5) TEKL FLER N HAZIRLANMASI Teklifleri idari flartnamenin 3.maddesine göre haz rlanacak olup, 3 y l için ayr ayr y ll k muhammen bedelden az olmamak üzere verilecektir. lanen tebli olunur. (BASIN- 5997)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar FERHAT ÖZER YOZGAT (CHA)- Y ozgat Özel Solmaz Minikler Krefli ö renci ve ö retmenleri, Jandarma Teflkilat 'n n Kuruluflunun 175. Y ldönümü kapsam nda l Jandarma ve Garnizon Komutan Albay Recep Yalç nkaya y ziyaret etti. Ziyaret sonras l Jandarma Komutanl köpek timi taraf ndan yap lan gösteriler, ö renci ve ö retmenler taraf ndan be eniyle izlendi. Ziyaretlerinden dolay ö renci ve ö retmenlere teflekkür eden Albay Recep Yalç nkaya, "Ülkemizin yar nlar n n teminat olan çocuklar m z a rlamaktan büyük mutluluk duydum. Bizler bu makamlarda görevimizi en iyi flekilde yapmaya çal fl yoruz. Yar n bizler büyük bir güvenle görevimizi bu yavrular m za teslim edece iz. nflallah onlarda okuyarak ailesine, vatan na, milletine faydal birer birey olarak yetiflerek ülkemize bu yönde hizmet edeceklerdir. Ben bu vesile ile ziyaretlerinden dolay minik yavrular m za ve de erli ö retmenlerine bir kez daha teflekkür ediyorum." dedi. Albay Yalç nkaya, günün an s na ö rencilere jandarma logolu flapka hediye etti. K rflehir l Müftülü ü taraf ndan alanlar nda mesleki aç dan desteklenmesi gerekli görülen imam-hatip ve müezzinkayy mlar için din e itimi kapsam nda yürütülen hizmetlerin etkinlik ve verimlili inin art r lmas amac yla e itim verildi. Ülkücüler sol görüfllü ö rencilere sald rd : 2 yaral KAYSER (CHA)- K ayseri de Ülkücü olduklar belirtilen 50 kiflilik grup, meydanda bas n aç klamas yapt ktan sonra bir kafeye giden ço u ö renci olan 20 kiflilik sol görüfllü kiflilere sopalarla sald rd. Sald r da durumlar a r olan sol görüfllü iki kifli, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kald r ld. Kayseri de bir haftad r devam eden Ülkücü grup ile sol görüfllü kifliler aras nda yaflanan gerginlik hat safhaya ç kt. Deniz Geçmifl i anma y ldönümü nedeniyle bas n aç klamas yapan grubu önceki gün Ülkücü grup sald rm flt. /7 GÜNCEL YAfiAM El bombas dolu çuvalla Suriye s n r ndan geçmek isteyen kad n engellendi ANKARA (CHA)- T ürkiye-suriye hududundan askerlerin ikaz na geçmek isteyen kad n beraberinde tafl d içinde 10 adet el bombas olan çuval b rakarak Suriye istikametine kaçt. Genelkurmay Baflkanl ndan yap lan yaz l aç klamada, 6 May s'ta saat te Hatay Narl ca Kara Kuvvetleri 2. Hudut Alay Komutanl K y gören Hudut Karakol Komutanl sorumluluk sahas nda yaflanan olayla ilgili flu bilgiyi verdi: Mobil Yol Kontrol Unsuru (MYKU) taraf ndan, Asi Nehri üzerinden bir kad n n elinde çuval ile Suriye'den Türkiye'ye do ru hudut hatt n geçmeye çal flt tespit edilmifltir. Tespit edilen bu durum üzerine, MYKU, söz konusu kad na hududa yaklaflmamas konusunda 'Dur' ikaz nda bulunmufltur. kaza uymayan kad n n, s n r yasa d fl olarak geçme teflebbüsünü sürdürmesi üzerine, havaya uyar atefli yap lm flt r. Söz konusu kad n uyar lar dikkate alarak, beraberinde getirdi i çuval olay yerinde b rak p, Suriye istikametine do ru gözden kaybolmufltur. Olay yerinde yap lan incelemede, kad n n b rakt çuval n içerisinde patlamam fl, üzerinde Arapça yaz lar olan 10 adet el bombas bulunmufl ve durum hakk nda Alt nözü Cumhuriyet Savc l na bilgi verilmifltir. Cumhuriyet Savc l n n talimat ile söz konusu el bombalar Alt nözü lçe Jandarma Komutanl na ait Bomba mha Uzmanlar taraf ndan saat 15.20'de imha edilmifltir. Yine sol görüfllü ö rencilerden oluflan grubun Cumhuriyet Meydan nda yapt aç klama sonras nda kavga yafland. Bas n aç klamas n n ard ndan bir kafeye giden sol görüfllü ö rencilere, ülkücü grup oldu u ve sald r s ras nda 'Kahrolsun PKK, Ülkücü hareket engellenemez' fleklinde slogan atan sopalarla sald rd. Kendilerine kafeye atan ö rencilere burada da sald r devam etti. Olayda birçok ö renci darp edildi ini belirtti. ki kifli ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kald r ld. Kald r lan flah slar n bayg n olmas ise dikkat çekti. Olay yerine çok say da çevik kuvvet personeli sevk edildi. Gruptakiler kaçarken polis, sald r ya u rayanlar n ifadelerini ald.

8 67 yafl ndaki hasta 2 kifliye umut oldu AFYONKARAH SAR A fyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleflen 67 yafl ndaki Ayfle bifl in organlar ailesi taraf ndan ba flland. Ba fllanan organlar 2 kifliyi hayata yeniden bafllamak için umut oldu. Dört gün önce yüksek tansiyona ba l olarak geçirdi i beyin kanamas sonras Afyonkarahisar'da tedavi alt na al nan hastan n dün itibariyle uzman hekimlerden oluflan kurul taraf ndan beyin ölümünün gerçekleflti i bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine ailesi taraf ndan organlar ba flland. Sa l k Bakanl Organ Ve Doku Nakli Hizmetleri Daire Baflkanl koordinatörlü ünde Antalya dan gelen 3 kiflilik özel bir ekip taraf ndan gerçeklefltirilen ameliyatla bifl in 2 böbre i al nd. Al nan böbrekler, Bakanl n organ bekleme listesindeki hastalardan doku uyumu olan 2 kifliye nakledilmek üzere karayolu ile Antalya ya gönderildi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ameliyathanesinde sabaha karfl gerçekleflen ameliyat esnas nda haz r bulunan hastane yöneticisi Dr. Hasan Arslan, yapt aç klamada, hastan n yafll l k ve di er hastal klar ndan dolay sadece böbreklerinin al nabildi ini söyledi. SA LIK /8 'Geliflen teknolojiyle böbrek tafllar n n temizlenmesi mümkün' Medicine Hospital Üroloji?Bölüm Baflkan Doç. Dr. Ahmet Hamdi Tefekli, flexible üreterorenoskopi ile ses dalgalar yla tafl k rmaya (ESWL) uygun olmayan bütün tafllar için idrar kanal ve böbrekteki tafllar n lazer ile k r labilece ini söyledi. Tefekli, "Geliflen teknolojilerin yard m ile idrar yolundan böbreklere girilerek böbrek içindeki tafllar n parçalanmas ve tafllar n çok küçük parçalara ayr larak temizlenmesi mümkün." dedi. STANBUL (CHA) K onuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Doç. Dr. Ahmet Hamdi Tefekli, hastada bir kesi yap lmadan üretra ad n verdikleri idrar kanal ndan girildi ini söyledi. Tefekli, " nce bir k lavuz tel üzerinden access sheet ad n verdi imiz bir k l f üretere yerlefltirilir ve içinden flexible üreteroskop böbre e ilerletilir. Tafl kamerada görülür, ard ndan 270 mikron kal nl nda lazer teli flexible üreteroskopun içinden ilerletilerek tafla direk temas sa lanarak tafl k r l r. K r lan parçalar kum tanesi haline gelene kadar tafl k r - l r." bilgisini verdi. Flexible üreteroskopinin tafl tedavisi d fl nda kulan m alanlar ndan da bahseden Tefekli, " drar yollar ndan olan kanamalar n araflt r lmas nda, pozitif üst üriner sistem patolojisi (üreter veya böbrekte tümör flüphesinde) olan hastalarda tan koyma amac yla kullan labilir. Ama günümüzde en yayg n ve baflar l kullan m alan böbrek tafllar d r." dedi. ESWL tedavisinin vücut d fl nda oluflturulan ses dalgalar yard m yla idrar yolundaki tafl n k r lmas olarak tan mlad n aktaran Doç. Dr. Ahmet?Hamdi Tefekli, flunlar dile getirdi: "ESWL uzun y llard r böbrek tafllar n n tedavisinde baflar ile uygulanan bir yöntemdir. Bununla birlikte tafl tedavi seanslar n n uzun sürmesi (1-4 seans), özellikle belirli bögedeki tafllarda (böbrek alt kaliks tafllar nda baflar s yüzde 40-60) baflar s z olmas ve ESWL sonras geride tafl parçac klar n n kalmas gibi istenmeyen yan etkilerinden dolay, flexible üreteroskopi daha etkili bir çözümdür. Günümüzde ESWL ile k r lamayan tafllarda birinci seçenek flexible üreteroskopidir. Ayr ca 1,5 cm alt ndaki alt pol tafllar nda, ESWL nin baflar s zl nedeniyle ilk seçenektir. En büyük avantaj yüksek baflar s d r. Böbre e do al yoldan girildi i için, perkütan ve aç k cerrahi gibi yöntemlerden farkl olarak vücutta kesi izi olmamaktad r. Yap lan çal flmalarda böbrekte doku kayb ve fonksiyon kayb na yol açmad saptanm flt r. Kanamaya yol açmamaktad r. Bu nedenle kanama e ilimi olanlarda ve antikoagülan kullananlarda uygulanabilmesi flexible üreteroskopiye büyük avantaj sa lamaktad r. Hastalar ayn gün veya ertesi gün taburcu olabilirler ve geride tafl oluflumuna zemin haz rlayacak küçük parçac klar kalmaz. Pelvik ve at nal böbrek gibi, do ufltan böbrek anomalisi olan hastalarda uygulanabilir. Bu hasta grubunda en etkili ve en kolay yöntemlerden biridir. En büyük avantajlar ndan biri de hem üreter hem de böbrek tafl na ayn anda müdahele edilebilmesidir. Üreter tafl n n üreteroskopi ile tedavisi s ras nda ayn tarafta, tedavi gerektiren böbrek tafl olabilir. Böyle bir durumda üreterdeki tafl al nd ktan sonra, ayn taraf böbrekteki taflta al nabilir ve böylelikle hasta tamamen tafls z hale getirilebilir. Benzer flekilde her iki böbre- inde de tedavi gerektiren tafllar olan hastalarda ayn seansta her iki böbrekteki tafllar flexible üreteroskopi ile temizlenebilir. Çok fliflman hastalarda ESWL uygulanamamakta ve PCNL nin yap lmas zor ve oluflabilecek yan etkileri fazlad r. Bu nedenle bu hastalarda flexible üreteroskopi ile tafl tedavisinin ilk seçenek oldu u düflünülmektedir." Sigaray b rakmak, ast m kontrolünü kolaylaflt r yor BURSA (CHA) B irçok solunum yolu rahats zl n n temel nedeni olan sigara kronik hastal - olanlar için daha tehlikeli. S k rastlanan kronik hastal klardan olan ast m n ömür boyu takip edilmesi gerekiyor. Yeflilay Genel Baflkan Prof. Dr. hsan Karaman, "Ülkemizde ast m hastalar n n yüzde 10 undan fazlas halen sigara içmektedir. Sigaray b rakmak ast m kontrolünü kolaylaflt rmaktad r." dedi. Prof. Dr. Karaman, sigaran n kronik solunum yolu hastal klar n tetikleyici özelli i bulundu unu söyledi. Karaman, "Yap lan araflt rmalar, ast m hastal n n tüm dünyada 300 milyon, ülkemizde ise 4 milyon kadar insan etkiledi- ini gösteriyor. Tüm dünyada ast mdan ölenlerin say s n n 250 bin kifli civar nda oldu u tahmin ediliyor. Ast m kontrolünü güçlefltiren etkenler aras nda ilaçlar n do ru ve düzenli kullan lmamas d fl nda, sigara duman vb. tetikleyicilere maruz kalmak ve obezite say labilir. Ülkemizde ast ml hastalar n n yüzde 10 undan fazlas halen sigara içmektedir. Sigaray b - rakmak ast m hastal n n kontrol edilmesinde önemli bir etkendir. Güncel verilere göre, sa l k kurulufllar na baflvuran ast ml larda tam kontrol oran yüzde 22 leri bulmaktad r. Halen dört ast ml - dan biri y lda bir kez ast m krizi nedeniyle acil servislere baflvurmaktad r." dedi. Türkiye deki yaklafl k her eriflkinden biri ve 7-8 çocuktan biri ast m hastas. Çocuklar sigara duman n n zararl etkilerine karfl çok daha hassaslar. Ast m hastas çocu un bulundu u ortamda sigara içilmesi tedavinin baflar s z olmas na ve ast m belirtilerinin devam etmesine neden olmakta ve ast m hastal n n kontrol alt na al nmas n engelliyor. Bu nedenle ast m ve akci er hastal klar n n engellenmesi için sigaradan uzak durulmas çok önem arz ediyor. Evde sigara içilmesine izin verilmemeli. Ast ml çocu u olanlar arabalar nda da sigara içmemeli. Balkonda veya mutfakta sigara içilmesi çocu u korumada yetersiz kalmaktad r. Sigara içen kiflilerin k yafet ve a zlar na sinmifl kokular da kokulara hassas olan ast ml çocuklar etkileyebilmektedir. Dr. Pazarl dan ast m kontrol alt na alman n püf noktalar KAHRAMANMARAfi (CHA) E lbistan Devlet Hastanesi (EDH) Gö üs Hastal klar Uzman Dr. Ahmet Cemal Pazarl, ast m hastal n n kontrol alt na al - nabilece ini söyledi. Dr. Ahmet Cemal Pazarl, 6 May s 2014 Dünya Ast m Günü dolay s yla yapt aç klamada, Ast m kronik bir solunum yolu hastal olup tekrarlayan nefes darl, h r lt, gö üste bask hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir. Dünyada yaklafl k milyon kadar ast ml hasta oldu u tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise yaklafl k her eriflkinden biri ve 7-8 çocuktan biri ast m hastas d r. Ast m n görülme s kl giderek artmaktad r. dedi. Hastal n n tan s n n zor olmad - n aktaran Pazarl, Bunun için uzman bir doktora baflvurmak yeterlidir. Hastan n flikâyetleri yan nda hastal n kesin tan s için baz testler ve tetkikler yap l r. Zor ve ac verici bir yöntem yoktur. Solunum testi yap l r. Akci erlerin ne kadar hava al p verebildi ine bak l r. Akci er filmi çekilir. E er alerjiye ba l bir ast m oldu u düflünülüyorsa bunun için kan testleri ve deri testleri yap l r. Ay rt edilemedi i durumlarda gerekirse balgam ve ter testi, akci erin görüntülenmesi yap labilir. bilgisini paylaflt. Ast m tedavisinin amac hastal n kontrol alt na al nmas oldu unu ifade eden Pazarl, flunlar kaydetti: Dünyada oldu u gibi ülkemizde de bu hastal n tedavisi ile ilgili gerekli her türlü ilaç ve malzeme bulunmaktad r. Uygun ilaç tedavisi ile ast ml lar günlük yaflamlar na hastal k nedeni ile herhangi bir k s tlanma olmadan devam edebilirler. Ast ml bir hasta için kontrol alt nda olmak; gündüz ast m yak nmas bulunmamas, gece ast m nedeni ile uyanmama, hastal tedavi eden ve kontrol alt nda tutan ilaçlar kullan rken ayr ca h zl etkili nefes aç c ilaçlara gereksinimin olmamas, nefes ölçümlerinin normal düzeyde olmas, günlük ifllerin engellenmeden yap labilmesi demektir. Ast m tamamen kontrol alt nda olan hasta say s her geçen gün artmakla birlikte halen istenen düzeyde de ildir. Halen 4 ast ml dan biri y lda bir kez ast m krizi nedeniyle acil servise baflvurmaktad r. Hilal Y ld r m Mah. Dr.Neslihan Özenli Cad.No:26/2 Akyurt Akyurt Nursu Ulucanlar Cad. No:85/B Cebeci Alt nda Ulubey Derman Hac lar Mah. Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:60/D Siteler/Alt nda Alt nda Çal flkan Cumhuriyet Meydan Yeni Belediye flhan No:7-8 Ayafl Ayafl Mesut Dikiciler Sok. No:7 Beypazar Beypazar Tunal Tunal Hilmi Cad. No:52/F K.Esat Çankaya Yeni Strazburg Korkut Reis Mah.Strazburg Cad. No:41/B Çankaya Çankaya Dinç Balgat Mah. Ceyhun At f Kansu. Cad. No:25/C Balgat Çankaya Göksu Bahçelievler Mah. Kazakistan Cad. No:1/19 Bahçelievler Çankaya Emre Y ld z Mah. 19. Sok. No:7/B Çankaya Çankaya lhan K br s Cad. No:56 Çubuk Çubuk Sönmez Kemal Pafla Mah. Cumhuriyet Cad. Hüner Sok. No:2/30-B Elmada Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan/elmada Elmada REM ÇARfiI AH MESUT MAH SOK. REM ÇARfiI NO:11/C- 12 Etimesgut Atakent Atakent Mah Cad. No:108/D Elvankent Etimesgut Ankor Susuz Mah. A r Da Cad Sok. No:6 Susuz/Eryaman Etimesgut Didem SE MENLER MAH. 944.SOK.NO:8/A Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Cankara Cumhuriyet Cad. No:6/1 Haymana Haymana Yeni Ayflem Cuma Mah. stasyon Cad. No:15/7 Kalecik Kalecik Kazan Çiçek Atatürk Mah. Fatih Cad. No: 78/10 Kazan Kazan Yefliltepe Yefliltepe Mah. 6. Cad. No:103/A Keçiören Keçiören Yaflar P narbafl Mah. Sanatoryum Cad. No:228 Keçiören Keçiören Beril Ayval Mah. Baran Sok. No:17/B Etlik Keçiören Karacan Gn. Dr. Tevfik Sa lam Cad. No:62/D Etlik Keçiören Demirhan Yenice Mah. Cengiz Topel Cad. No:5/18 K z lcahamam K z lcahamam YEN fieref M SKET MAH.ANADOLU CAD.1/13 Mamak Müftüo lu stasyon Mah. Lalapafla Cad. Bahar Sok. No:2/B Lalahan - Mamak Mamak U ur Yaz Mah. Ankara Cad. No:2 Nall han Nall han Konak Fatih Mah. Atatürk Cad. No:169/C Polatl Polatl Yeni Coflkun Yunus Emre Mah. Yunus Emre Sok. No:10/A Pursaklar Pursaklar Sincan Fatih Mareflal Çakmak Mah. fiehit Ali Çal fl r Sok. No:89/B Sincan Sincan Serpilin TANDO AN MAH. BAR- BAROS CAD. 155.SOK.NO:19/11 Sincan Kay r Fatih Mah. dareci Sok. No:15/A Sincan Sincan P nar stiklal Mah. Hürriyet Cad.No:36/B Temelli Sincan Meral Uzunöz Yeni Mah. smet Pafla Cad. No:2 fiereflikoçhisar fiereflikoçhisar Odef

9 Do u Akdeniz'in "bitki hazinesi" bu müzede TEKNOLOJ /9 Ekonomik suikastler bilimsel tedbirlerle önlenecek Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ADANA bünyesinde faaliyet gösteren "Do- u Akdeniz Bölgesi Herbaryumu", 4 bin bitki türüne ait 6 bin örnek ile Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel bitki müzesi özelli ini tafl - yor TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI (AA) ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde, Prof. Dr. Atabay Düzenli öncülü ünde 1983'te kurulan, ADA kodu ve "Herbarium Regionale Turcicum Mediterraneane" ismi ile uluslararas bitki müzeleri indeksine giren "Do u Akdeniz Bölgesi Herbaryumu", bilim dünyas na ve ö rencilere hizmet veriyor. ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Halil Çakan, AA muhabirine, Adana'n n, zengin bitki çeflitlili i ile dikkati çeken kentlerden oldu unu söyledi. Bu zenginli in korunmas ve devam - n n sa lanmas nda, bilimsel çal flmalar fl nda uzmanlarca haz rlanan bitki müzelerinin önem tafl d na iflaret eden Çakan, üniversite bünyesindeki müzenin, bölgesel ölçekte Türkiye'de ilk ve tek oldu unu ifade etti. Çakan, Ankara ve stanbul'daki üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümlerindeki benzer müzelerde, Türkiye geneli ve yurt d fl ndan bitki örnekleri bulundu- unu kaydetti. Bitki müzelerinin, botanikçilerin titiz çal flmas yla oluflturuldu unu vurgulayan Çakan, flu bilgileri verdi: "Müzemizde 4 bin bitki türüne ait 6 bin örnek bulunuyor. Bunlar n büyük ço unlu u Adana ve civar ndan toplanm fl bitkiler. Bunun d fl nda Hatay, Osmaniye, Konya gibi illerden elde edilmifl örneklerimiz var. Ayn zamanda di er BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA üniversitelerde çal flan botanikçilerden müzemize hediye edilmifl çok say da bitki örne i var. Amac m z, Adana ve yak n çevresinin bitkisel zenginli ini burada muhafaza ederek, bilim adamlar ve ö rencilerin hizmetine sunmak." Kentin biyolojik zenginli inin korunmas ve envanterinin ç kar lmas gerekti- ini aktaran Çakan, flunlar kaydetti: "Herbaryumlar, bölgedeki bitki türlerinin canl l k özelli ine en yak n flekilde bilimsel yöntemle kurutulup indekslenmesi ve saklanmas amac yla oluflturulur. Araflt rma yapan bilim adamlar, araziye gitmeden Adana ve bölgenin tüm bitkilerini müzede görebilir. Böyle bir avantaj var. Onun d fl nda halk m z merak etti i bitkileri ve özelliklerini de burada görebilir. Onun d fl nda e itim amac yla ilkokul, ortaokul ve liselerde bu konulara merakl ö rencilerin e itilmesi amac yla müzemiz hizmet veriyor. Yeniden düzenlenen, uluslararas standartlarla donat lm fl yeni yerimiz ile ulusal ve uluslararas çal flmalara imkan sa l yoruz." Çakan, müzesi bünyesinde bitki veri taban da oluflturuldu unu belirterek, "Adana'da yetiflen ve literatüre geçmifl tüm bitki türleri, veri taban na sakland. Bitkinin ne amaçla kullan ld, zehirli mi, de il mi, temel özellikleri, foto raflar veri taban nda mevcut. Bu bilgiler, bilimsel araflt rmalarda, ÇED raporu haz rlamada, çevre düzenleme ve koruma çal flmalar nda temel ve güncel kaynak olarak kullan labilir" dedi. ANKARA (AA) T ürk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, Türkiye'nin s k s k ekonomik suikastlere karfl karfl ya kald n belirterek, "Bunlar Türkiye'ye nas l gelebilir, ne kadar zarar verir, Türkiye'nin ne gibi tedbirler almas gerekir gibi sorular Dünya Ekonomik ve Stratejik Araflt rmalar Vakf vas tas yla de erlendirece- iz" dedi. Rektör Ban, AA muhabirine yapt aç klamada, dünyada meydana gelen ekonomik geliflmelerin Türkiye ekonomisine etkisinin araflt r lmas amac yla kurulan Dünya Ekonomik ve Stratejik Araflt rmalar Vakf 'n n baflkanl na seçildi ini ifade etti. Küresel anlamda yaflanan geliflmeler karfl s nda Türkiye ekonomisindeki bafl aktörlerin ne gibi tedbirler alaca yla ilgili de erlendirmelerin yap laca n dile getiren Ban, flöyle konufltu: "Vakf n, dünyada yaflanan ekonomik geliflmelerin Türkiye'ye etkilerini araflt racak. Buradaki temel amaç art k tüm sistemler ekonomiye ba l. Ekonomik geliflmeler iyi oluyorsa siyasette iyi oluyor, ekonomik geliflmeler kötü oluyorsa siyasette kötü oluyor. Herkes art k ekonomiye bak yor. AK Parti Hükümeti'nde de ekonomik sistem çok baflar l siyasette baflar l. Siyasal partilerin temel amac refah düzeyini art rmak. Bizim gibi geliflmekte olan ülkelere suikastler hep ekonomik anlamda yap l yor. Yani Türkiye maalesef s k s k ekonomik suikastlere karfl karfl ya kal yor. Bunlar Türkiye'ye nas l gelebilir, ne kadar zarar verir, Türkiye'nin ne gibi tedbirler almas gerekir? gibi sorular Dünya Ekonomik ve Stratejik Araflt rmalar Vakf vas - tas yla de erlendirece iz" Ekonomistlerden oluflan vak f yönetiminin 20 kifliden olufltu unu belirten Ban, ilerleyen y llarda dünya genelinde flubelerini açmay düflündüklerini dile getirdi. Geliflmifl ülkelerde çok önemli olan stratejik araflt rma vak flar n n bir benzerinin Türkiye'de kuruldu unu anlatan Ban, Bilimsel ve Stratejik Araflt rmalar Konseyi'nin Türkiye'nin önde gelen kiflileri taraf ndan kuruldu unu söyledi. Konseyin stratejik de iflmelerin Türkiye siyasetine etkisinin neler olaca n araflt raca n anlatan Ban, "Siyasetçi, gazeteci ve akademisyenlerin yan s ra birçok meslek grubunun yer ald 100 kifliden oluflan konsey, ayda bir toplanacak. Her kesimden insanlar n bulundu u konseye istiflare konseyi de denilebilir. Bir olay ya da düflüncenin burada görüflülmesi, de erlendirilmesi ve bunun sonuçlar n n aç klanmas. Buradaki hedef, Türkiye'nin geliflmifl ülkeler düzeyine gelmesi için yap lacak stratejik de erlendirmeleri içeriyor" diye konufltu. Konseyin yapaca çal flmalar n öneri ve bilgilendirme niteli inde olaca na dikkati çeken Ban, "Biz, yapaca m z sonuç raporunu öneri niteli inde vatandafllara sunulacak. Mesela Cumhurbaflkanl seçimleriyle ilgili tüm varyasyonlar, de iflimleri ortaya koyaca z. Nedir bunlar acaba rejim de ifliklikleri ekonomik sisteme etkileri neler, bunlar ortaya koyaca z. Aday olan kiflilere göre Türkiye'de olabilecek de ifliklikleri ortaya koyaca z. Bunlar bilimsel olarak ortaya koyup, yay nlayaca z. Burada amac m z kamuoyunu yönlendirme de il, bilgilendirme olacak. Söz konusu raporlar objektif olacak" dedi. Soldan sa a 1. Bolluk içinde yaflamak Büyük, yetiflkin, yafll, kart (halk a z )... Polisin kuflkulu gördü ü kimseler üzerinde b çak, silah, esrar vb. yasak fleyler aramas Üstündeki yaz veya çizgiler silinmifl, bozulmufl, afl nm fl olan... K sasa k sas Geminin, zinciri toplay p demirini kald rmaya haz r olmas... Asma ifli... Selenyum elementinin simgesi nanc l k (eski)... An t and ran, an ta benzeyen, an t gibi, abidemsi Birdenbire duyulan ac, a r, flafl rma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz... Efl... Rütbesiz asker, nefer Ö renci... Tellür elementinin simgesi... Ordu iline ba l ilçelerden biri De ersiz, kötü, s radan, hiçbir özelli i olmayan... Tad ekfliyi and ran, ekflimt rak... Telefon konuflmas na bafllarken kullan lan bir seslenme sözü Kumda birtak m çizgiler çizerek fala bakma (eski)... Bir suçu, bir kusuru veya bir hatay ba fllama... Yanarda kayal klar aras nda bulunan bir feldspat türü Aktinyum elementinin simgesi... Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara... Tuh Sözleflme, yaz l anlaflma (halk a z )... Karmafl k olma durumu Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Bir ifli yerine getirmek için verilen söz... Gemiyi bafltan veya k çtan halatla karaya ba lama Dayanarak... Alaca benekli Sert bir iskeleti olan, hava ak mlar na dayan kl, motorlu veya motorsuz tek kiflilik uçufl arac... fiaflma ve korku bildiren bir söz (halk a z ) Beyaz tenli, kara gözlü, kara saçl... Yukar dan afla ya 1. Ayn biçimde... Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyar lmayan ruh dinginli i, ac ya oldu u kadar k vanca karfl da ilgisizlik Yayla at lan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve k sa tahta çubuk... Yaya olarak... çine su, baflka bir içki veya bir s v kar flt r lmam fl (içki) Hafif yel, esinti (eski)... Küçük limon... San olan, ünlü Yerine koyma, yerine kullanma (eski)... Kaba ve hoyrat bir biçimde iterek, zorla Anglosaksonlar n kulland yaklafl k dört buçuk litrelik bir tür ölçü birimi... Hatay iline ba l ilçelerden biri... Bir iflin, bir durumun sona erdi i zaman veya yer, kadar, de in Ola andan daha hacimli, ola an aflan büyüklü ü olan, ince karfl t... pek böce i kozalar çözülerek ç kar lan ve dokumac l kta kullan lan çok ince, esnek ve parlak tel... Bir ipe, bir çubu a geçirilmifl, dizilmifl veya birbirine ba lanm fl yafl meyve ve sebze ba Askerlik ça na girenlerden son yoklamalar n yapt rarak askerlik karar ald rd klar hâlde ça r ld klar nda gelmeyen veya gelip de k talar na gitmeden topland klar yerlerden ayr lanlar... Genellikle Hindistan'da dokunan, özel motifleri olan de erli bir yün kumafl... Masallarda ad geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kufl flaret... Ö renim belgesi... Utanma, utanç duyma Baz hastal klar tedavi etmek amac yla bir bez üzerine yay l p deri üzerine uygulanan, beden s s yla vücuda yap flan eczal parça... Tema... Bir cins iri at Rus Kazaklar n baflbu una verilen unvan (eski)... Y n durumundaki yakacak odun için kullan lan, bir metreküpe eflit hacim ölçüsü birimi... En kal n erkek sesi Ün... Yuf borusu (eski)... Mart gillerden, ço u beyaz renkte, eti yenmez, yüzücü, perde ayakl deniz kufllar n n ortak ad Seyrek olarak, arada bir, arada s rada, bazen, baz baz, kimi vakit, kimi zaman, zaman zaman, anbean... Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara tafl t Mimarl kta, sanayide ve baz sanat dallar nda yer alan eserlerin taslak durumundaki küçük örne i... Tahta vb. bir fleye vuruldu unda veya silah patlay nca ç kan tok ve sert ses... Görkem (eski) Çeliflkili ve tutars z iki cümleyi birbirine ba lamaya yarayan bir söz, amma, lakin... Vuruldu unda ç nlama sesi veren, gri veya yeflil renkli, ortoklazl yanarda kayas, fonolit... Brom elementinin simgesi Bu daygillerden, çok y ll k, sürünücü, otsu bir bitki... Orkestrada yer alan çift kam fll, tahtadan yap lm fl üflemeli çalg

10 YAfiAM Anadolu baflta olmak üzere Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar'da yaz mevsiminin geliflini ifade eden ve geleneksel bahar flenli i olarak kutlanan H drellez için kutlamalar K rflehir l Kültür ve Turizm Müdürlü ü nce organize edildi. K rflehir'de H drellez coflkusu MEHMET TURHAN KIRfiEH R - K rflehir il merkezinde H drellez Kültür Bahar Bayram coflkusu yafland. Anadolu baflta olmak üzere Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar'da yaz mevsiminin geliflini ifade eden ve geleneksel bahar flenli i olarak kutlanan H drellez için kutlamalar K rflehir l Kültür ve Turizm Müdürlü ü nce organize edildi. Kent Park ta gerçeklefltirilen kutlama program na Vali Yard mc s Özkan Demirel, Belediye Baflkan Vekili Fazl Kuflçu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluflu temsilcileri ve vatandafllar kat ld. K rflehir Ustalar Müzik ve Oyun Toplulu u'nun konseri ile bafllayan, halk oyunu gösterisi ile devam eden programda kafl kta yumurta tafl ma, çuvalla koflma, ip çekme, yumurta tokuflturma gibi yöresel yar flmalar düzenlendi. Program, Ahi pilav ikram ile son buldu. /10 Üç ilde 2 milyon de erinde gümrük kaça implant ele geçirildi ANTALYA (CHA)- S a l ks z diflçi malzemelerine suçüstü operasyonu yap ld. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü ü Merkez Operasyon Birimi'nin koordinasyonunda zmir, Mersin ve Antalya illerinde implant kaçakç lar na yönelik operasyon yap ld. Operasyonlarda 2 milyon TL de erinde implant ve diflçilikte kullan lan malzeme ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü ü Merkez Operasyon Birimi, son zamanlarda difl hekimli inde kullan lan baz ürünlerin yurt d fl ndan, resmi olmayan yollarla, çanta içerisinde yetkili ve ehil olmayan kifliler taraf ndan ülkemize sokuldu u en düflük sat fl fiyat n n yar s ndan daha az bir fiyatla difl hekimlerine pazarland bilgisine ulaflt. Yap lan çal flma üzerine yurt d fl ndan getirilen implant ve malzemelerin Antalya, zmir ve Mersin'de sat fllar n n yap ld tespit edildi ve bilgiler bu illerdeki Gümrük Muhafaza Kaçakç l k ve stihbarat Müdürlüklerine iletildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince üç ilde belirlenen adreslere yap lan operasyonlar sonunda; 1260 adet implant, 1487 adet implant üst parçalar, 662 adet iyilefltirme bafll, 530 adet implant ç t ç t, 468 adet sprey ile implantlar yurt d fl ndan ithal edilmifl gibi göstermek amac yla bas lan 30 adet sahte etiket cinsi eflya ele geçirildi. Ege Denizi'ne düflen uçak ve pilotu arama çal flmalar na son verildi ANKARA (CHA)- Y unan jetleri taraf ndan 08 Ekim 1996 tarihinde aç lan atefl sonucu Ege Denizi'ne düflen F-16 uça n n enkaz ile fiehit Hv.Plt.Yzb.Nail Erdo an' n naafl n arama faaliyetlerine 05 May s 2014 tarihinde saat 23.59'da son verildi i bildirildi. Genelkurmay Baflkanl ndan yap lan aç klamada, Deniz Kuvvetleri Komutanl imkanlar yla 13 Nisan 2014 tarihinde bafllayan arama faaliyetine 05 May s 2014 tarihinde saat 23.59'da son verildi i belirtilerek, yap lan çal flmalarla ilgili, flu bilgiler aktar ld : Deniz Kuvvetleri Komutanl taraf ndan bahse konu görev kapsam nda; iki May n Avlama Gemisi, bir Kurtarma Gemisi, bir Hücumbot görevlendirilmifltir. May n avlama gemileri TCG AMASRA ve TCG AKÇAKOCA 13 Nisan 2014 tarihinde, kurtarma gemisi TCG IfiIN ise 17 Nisan 2014 tarihinde uça n muhtemel denize düfltü ü noktalar kapsayan sahalarda arama, tespit ve teflhis faaliyetlerine bafllam flt r. Görev öncesinde çeflitli kaynaklardan elde edilen bilgiler do rultusunda tesis edilen ve bilahare yeni bilgilere göre geniflletilen sahalarda 13 Nisan 2014 tarihinden itibaren; May n avlama gemileri ile toplam 614 saat seyir yap larak; 420 saat süreyle sonar aramas, 19 saat PAP(Uzaktan kumandal, görüntü alma yetene ine sahip insans z sualt cihaz ) cihazlar ile dal fl, TCG IfiIN kurtarma gemisi ile toplam 260 saat seyir yap larak; 48 saat ROV(Uzaktan kumandal, görüntü alma ve malzeme ç karma yetene ine sahip insans z sualt cihaz ) cihaz ile dal fl, Befl saat ADS-1200( çerisinde dalg ç bulunan atmosferik dal fl sistemi) ile dal fl icra edilmifltir. Avlama gemileri taraf ndan sualt nda tespit edilen ve enkaza ait olabilece i de erlendirilen TOPLAM 101 ADET TEMAS PAP, ROV ve ADS-1200 cihaz /sistemleri kullan larak teflhis edilmifltir. Teflhis edilen 101 adet temas n; Büyük k sm n n dip tabiat (kayal k, yükselti vb.) ve amfora (eski testi, çömlek vb.) oldu u, Tespit edilen ve/veya suüstüne ç kar lan metal/bez parçalar n ise Hava Kuvvetleri Komutanl uzman personeli ile birlikte yap lan inceleme neticesinde uça a ait olmayan parçalar oldu u tespit edilmifltir. "ARAMA YEN DEN BAfiLAYAB L R" Mevcut bilgilere istinaden belirlenen sahalarda-mevkilerde icra edilen arama faaliyetlerinin sonland r ld belirtilerek, Uçak enkaz ve naafl n mevkiine iliflkin yeni bilgi temin edilmesi durumunda yap lacak de erlendirmeye istinaden arama faaliyetine yeniden bafllanabilecektir. denildi. Yunus Emre, kabri bafl nda an ld BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SELMAN GÜNEfi, MEHMET KURU ESK fieh R (CHA)- E skiflehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftas etkinlikleri kapsam nda sevgi ve hoflgörün öncüsü Yunus Emre kabri bafl nda al nd. Törene kat lan Milli E itim Bakan Avc ise Bakanl k olarak Yunus Emre'nin iflaret etti i de erler do rultusunda yetifltirdiklerini söyledi. Eskiflehir'e ba l Yunus Emre Mahallesi'nde sevgi ve hoflgörü mimar Yunus Emre mezar bafl nda an ld. Her y l may s ay n n ilk haftas nda kutlanan törenlere, Milli E itim Bakan Nabi Avc, Eskiflehir Güngör Azim Tuna, BBP Genel Baflkan Mustafa Destici, Askeri heyet ve çok say da vatandafl kat ld. Öncelikle Yunus Emre'nin yan yana bulunan 3 kabrini ziyaret ederek dua etti. Odunpazar Müftülü ü lahi Korosu Yunus Emre'nin fliirlerini okuyarak kat lanlara duygu dolu anlar yaflatt. BAKAN AVCI: ÇOCUKLARIMIZI YUNUS'UN DE ERLER DO RULTUSUNDA YET fit R YORUZ Milli E itim Bakan Prof. Dr. Nabi Avc, törende yapt konuflmas nda, Yunus Emre'yi mezar bafl nda and klar için büyük bir mutluluk duyduklar n söyledi. "Milli E itim Bakanl olarak Yunus Emre Hazretlerinin iflaret buyurduklar de erlerin gen kuflaklara aktar lmas için biz de Milli E itim Bakanl nca de erler e itimine ayr bir önem atfediyoruz." diyen Bakan Avc flunlar kaydetti: "Ö retmenlerimiz bu konularda gerçekten çok gayretli çal fl yorlar. Özellikle Türkçe ve Edebiyat ö retmenlerimiz, din kültürü ö retmenlerimiz, beden e itimi ö retmenlerimiz, müzik ö retmenlerimiz çocuklar m z n Yunus Emre'nin iflaret etti i de erler do rultusunda yetiflmeleri için gerçekten fedakarca çal fl yorlar. Ben kendilerine ayr ayr teflekkür ediyorum. "

11 60 y ld r biriktirilen tarihi eflyalarla müze açt ERZURUM (CHA) - E rzurumlu bir iflletme sahibi olan Mecit Özdemir, babas ndan ve akrabalar ndan kalan araç gereçler ile etnografya müzesi oluflturdu. Babas n n uzun y llar tarihi eflyalar biriktirdi ini ifade eden Özdemir, bu birikimle açt klar müzeyi 2 y ld r vatandafllar n ücretsiz gezdi ini söyledi. Özdemir, 4. Murat n abdest ald le enin de bulundu u müzeye 'Özdemir Etnografya Müzesi' ad n verdi. Müzenin içerisinde 10 bin civar nda çeflit bulundu u dile getiren Özdemir flunlar kaydetti: "Babam 60 y ll k bakkalc yd. Daha sonra köylere mal sat p karfl l nda eski fleyler al yorduk. Babam eski fleyleri seviyordu. Bir depoda bunlar toplad k. lerleyen zamanlarda buraya geldik ve buray infla ettik. Bir gün Mersin e gittim ve orada bir müze gördüm. Ben bunun ayn s n yapar m dedim. Depomdaki mallar getirdim efl, dosta haber verdim. Onlarda getirdiler. 2 y ld r bu müzeyi açt k iflte. Amcao lum tüm do uyu gezdi bu eserleri sat n ald k vatandafllardan. Haliyle müzeyi aç p milletin hizmetine sunduk. TUR ZM /11 Çeflme'de turist çok yatak yok Kapadokya'da atla gezi keyfi NEVfiEH R- (AA) - MURAT KAYA - T arih ve do an n eflsiz güzelli inin bulufltu u Kapadokya'da, atl turlar düzenlenerek turistlere bölgeyi gezmeleri için farkl alternatifler sunuluyor. Kapadokya'n n merkezi konumundaki Göreme beldesindeki at çiftlikleri yerli ve yabanc turistlere peribacalar n n oldu u bölgeye ve vadilere yönelik turlar düzenliyor. Bölgeye gelen turistler, saatlik ve günlük atl turlara kat larak, tarihte 'güzel atlar ülkesi' olarak adland r lan Kapadokya'n n do al güzelliklerini gezme imkan buluyor. Her y l ortalama 2,5 milyon yerli ve yabanc turistin geldi i Kapadokya'da ziyaretçiler, peribacalar n n gölgesinde motorlu tafl tlar n giremedi i, Zelve, Paflaba, Güllüdere vadilerini at s rt nda geziyor. -Ortaça dönemine atl gezinti Göreme beldesinde faaliyet gösteren at çiftli inde binicilik e itmeni Nuran Aktafl, AA muhabirine yapt aç klamada, at üzerinde Kapadokya gezisinin çok farkl bir deneyim oldu unu, tura kat lanlar n hiçbir betonarme yap laflman n olmad özellikle Göreme ve Zelve vadilerinde adeta Ortaça 'da bir gezintiye ç km fl gibi hissetti ini söyledi. MARD N - (AA) - AR F ALTUNKAYNAK - Türkiye'den UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren 13 alandan biri olan Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi'nin, kal c listeye girmesi hedefleniyor. Nusaybin'deki Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi'nin 15 Nisan'da yap lan de erlendirme sonucunda Dünya Miras Geçici Listesi'ne al nmas ilçede sevinçle karfl land. Yüzy llard r yan yana iki farkl inan fl n mabetleri olan Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi'nin, dünya miraslar kal c listesine girmesi bekleniyor. Nusaybin Kaymakam Abdulhalim Can, AA muhabirine, Türkiye'den 13 alan n Dünya Miras Geçici Listesi'ne al nd n an msatarak, bu durumun memnuniyet verici oldu unu söyledi. Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi'nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girmeyi hak etti ine inand n anlatan Can, flöyle konufltu: "Cami külliyesinde, orada meftun olarak bilinen Zeynel Abidin ve onun k z kardefli Sitti Zeynep'in türbeleri bulunuyor. Bizim için çok önemli bir dini merkez. Cami Aktafl, turizm sezonunun bafllamas yla birlikte at çiftliklerinde hummal bir çal flma yafland n ve atlar n bak m n n yap larak nallar n n yenilendi ini, eyerlerinin ise elden geçirildi ini ifade etti. Kapadokya'n n güzel atlar diyar olarak adland r lmas nedeniyle atlara ilginin fazla oldu unu aktaran Aktafl, bölgede çok say daki at çiftli inin vadi içerisinde turlar düzenledi ini belirtti. Aktafl, "Atl turlar, 10 dakika, 1 saat ve tam güne kadar uzayabiliyor. Fiyatlar ise 20 liradan bafllay p 200 liraya kadar ç k yor. "En çok günbat m, gündo umu ya da dolunayda yapt m z atl turlar ra bet görüyor" diye konufltu. Kapadokya'da bulunduklar 5 gün boyunca alternatif turlarla bölgeyi yak ndan tan maya çal flt klar n anlatan turistler ise Kapadokya'y balon turu yerine atla gezmeyi tercih ettiklerini, atl turun zevkli ve e lenceli oldu unu kaydetti. içerisinde Hz. Muhammed'in ehli beytinden oldu u bilinen Hz. Hüseyin'in 13. kuflak-tan torunu Molla Zeynel Abidin'in türbesi ve onun k z kardefli Sitti Zeynep'in türbeleri mevcuttur. Üzerilerinde yaz lan Arapça kitabeye göre caminin milattan sonra 1160 y l nda infla edildi i bilinmektedir." ZM R - (AA) - TOLGA ALBAY - T ürkiye'de iç turizmin en önemli merkezlerinden Çeflme, yeni sezona haz r. Bu y l yabanc turist say s nda art fl n beklendi i ilçede yatak say s n n yetersiz olmas nedeniyle talepler karfl lanam yor. Turizmciler, yat r mc ya yeni turizm alanlar tahsis edilmesini istiyor. Çeflme Turistik Otelciler Birli i (ÇEfiTOB) Baflkan Veysi Öncel, AA muhabirine yapt aç klamada Türkiye'de özellikle gelir seviyesi yüksek kesimin tatil tercihlerinde birinci s rada yer alan Çeflme'nin bu y l da yo un bir sezona haz rland n ifade etti. "Yeni sezona heyecanla giriyoruz" diyen Öncel, göstergelerin, geçen y llardan çok daha iyi bir sezon geçirilece ini gösterdi ini belirtti. Çeflme'nin bu y l da ad ndan s kça söz ettirece ini ve iç turizmde liderli ini sürdürece ini kaydeden Öncel, ilçede yap m tamamlanan bir otelin hizmete girdi ini, Hollanda'dan bir seyahat acentesinin de 2 oteli kiralad n söyledi. Öncel, Polonya, Almanya, ngiltere ve Rusya'dan da yabanc misafir beklediklerini dile getirdi. Çeflme Liman 'n n son y llarda kruvaziyer gemilerin de u rak noktas oldu una iflaret eden Öncel, bu y l için yap lan yeni ba lant larla ilçeye daha fazla say da yabanc turistin gelece ini ifade etti. lçede nitelikli yatak say s n n son y llarda yap lan yat r mlarla 7 bine ç kt n, butik otel, pansiyon ve küçük otellerle bu say n n 25 bine ulaflt n anlatan Öncel, bu rakam n da Çeflme gibi marka olmufl bir turizm merkezi için çok yetersiz oldu una dikkati çekti. Öncel, sözlerini flöyle sürdürdü: "Termal, sörf, günefl-deniz-kum, e lence ve Di er tarafta ise Hristiyanl k inanc nda önemli bir yere sahip olan Mor Yakup Kilisesi'nin milattan sonra 313 y l nda infla edilmifl çok önemli bir mekan oldu unu vurgulayan Can, kilisenin vaftizhane ve katedral bölümleriyle önemli bir inanç kompleksi oldu unu belirtti. ulafl m gibi avantajlar alt alta kondu unda Çeflme'nin dünyada ender rastlanan bir zenginli e sahip oldu u görülür. Ancak böyle bir merkezin yatak say s 7 bin. Bu, Türkiye ad na gerçekten çok üzücü. Çeflme hem Türk hem uluslararas yat r mc lar için en gözde yat r m merkezi. Ancak ilçenin y llard r turizm planlar n n bitirilememifl olmas elimizi aya m z ba l yor. ' lçeye neden yabanc turist gelmiyor?' deniyor. Bu kadar az yatak say s yla hangi ülkenin hangi acentesiyle ba lant ya geçebiliriz. Bu da bizi iç piyasaya zorunlu k l yor. ç piyasa ilgisinin de y l n sadece 2 ay nda yüksek olmas ilçenin potansiyelinin çok az n kullanmas gibi bir sonuca yol aç yor. Çeflmeli turizmciler olarak buran n art k ihmal edilmemesini yöneticilerimizden rica ediyoruz. Burada turizme tahsis edilmifl tek bir arazi yok. Türkiye'deki di er turizm bölgelerine sa lanan imkanlar Çeflme'ye sa lan rsa buras turizmde ülkenin en önemli gelir kap s olabilir. Bu konuda ad m at lmad sürece Çeflme, hep ayn fleyleri konuflmaya devam eder." lçenin halen y lda yaklafl k 50 bin yabanc turisti a rlayabildi ini, bunu gelecekte bin olarak hedeflediklerini anlatan Öncel, Kültür ve Turizm Bakanl 'n n bu konuda h zla ad m atmas n beklediklerini kaydetti. Çeflme'nin çok pahal bir turizm merkezi olarak bilinmesine ra men ilçede her keseye uygun restoran ve otelin bulundu unu anlatan Öncel, ilçenin yüksek gelir grubu taraf ndan talep görmesi ve sezonunun 2 aya s k flmas nedeniyle arztalep dengesizli inin olufltu unu, fiyatlar n bu nedenle yükseldi ini bildirdi. Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi UNESCO listesini hedefliyor Zeynel Abidin Cami ve Mor Yakup Kilisesi'nin birbirleriyle olan iliflkilerinin sadece fiziki olmad na de inen Can, flöyle devam etti: "Süryani kaynaklar na göre, Zeynel Abidin Camisi'nin yap m için gerekli olan para, tanr yolunda harcand gerekçesiyle kilise paras ndan karfl lanm fl. Bölgede de bu inan fl yayg n. Osmanl kaynaklar nda ise Mor Yakup Kilisesi ile Zeynel Abidin Camisi ortak vak f mal olarak de erlendiriliyor." Zeynel Abidin Camisi'nin minaresinin 1956 y l nda Süryani bir usta taraf ndan infla edildi ini ve caminin yap s na bak ld zaman Hristiyanl k inanc n n dekoratif mimari ö elerinin görülebilece ini bildiren Can, "Zeynel Abidin Camisi ile Mor Yakup Kilisesi kültürleraras sanatsal, politik ve kültürel birikim noktas nda geçmiflin izlerini günümüze tafl yan birer yap oldu unu düflünüyoruz" dedi. Her ikisinin de aralar nda bir duvar ya da bir tel örgü olmadan bu haliyle ortak bir Kültür ve nanç Projesi ad alt nda UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi ini dile getiren Can, bundan sonra her iki mabedin Dünya Kal c Miras Listesi'nde yer almas n arzulad klar n bildirdi.

12 Hugh Laurie, ilk kez istanbul'da sahne alacak STANBUL (AA) lefltirildi ine vurgu yapan Taner, "Biz ederek, "Bugün Caz Festivali sadece Temmuz ay n Caz Festivali ile an yoruz. Türkiye'de de il, uluslararas platformlarda da bir marka. Türkiye'de, birbirin- stanbul Kültür Sanat Vakf ( KSV) taraf ndan, 17 y ld r Garanti Bankas bugün burada hep beraberiz" diye konuflden de erli uluslararas ve Türk sanatç - Sizin de öyle and n z düflünüyoruz ki, sponsorlu unda 1-16 Temmuz tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek 21. stanbul Garanti Bankas Kurumsal Marka Yö- imza atarak, kültür çeflitlili ine imkan tu. lar bir araya getirerek, farkl projelere Caz Festivali'nin program aç kland. netimi ve Pazarlama letiflimi Birim Müdürü Elif Güvenen de, KSV'nin 21 y ln t m na de erli katk lar sa l yor" dedi. sa layarak, ülkemizin ve stanbul'un ta- KÜLTÜR/SANAT Karaköy'de bir restoranda düzenlenen /12 toplant da konuflan KSV Genel Müdürü d r müthifl bir çal flma ve özveri ile caz Festival program stanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin taraf ndan aç k- Görgün Taner, toplant ya kat lanlar selamlad. müzi in yay lmas n, tan nmas n ve ge- Festivalin bu y l 21. kez gerçeknifl kitlelere ulaflmas n sa lad n ifade land. Tiyatroyu köylününün aya na götürdüler GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Ad yaman'da, tiyatroya gitme imkan bulamayan köylülerin aya na giden üniversite ö rencileri, Türkçe ve Kürtçe seslendirdikleri oyun ve skeçlerle tiyatroyu tan t yorlar. ADIYAMAN (AA) GAP Kalk nma daresine ba l Ad yaman Gençlik ve Kültür Evi organizatörlü ünde Sabanc Vakf 'n n hibe deste iyle hayata geçirilen proje kapsam nda gönüllü 15 üniversite ö rencisi, yazd klar oyun ve skeçleri, köy köy sahneliyor. Ad yaman Gençlik ve Kültür Evi Müdürü Yeflim Çelik Süzer, AA muhabirine yapt aç klamada, sürekli proje üreten gençlerin son olarak Genç Bank projesinden 900 liral k destekle tiyatro oluflturduklar n söyledi. Gençlerin dar bütçeye ra men köy ve ilçeleri gezerek vatandafllar tiyatro ile buluflturduklar n belirten Süzer, oluflturulan tiyatro grubuna yo un istek oldu unu sinem Sabotaj "Tehlikeli Takip" filminde polislerin hayat n gerçekçi ve cesurca perdeye aktarmas yla ünlenen yönetmen David Ayer'in son filmi "Sabotaj"da, "beyazperde efsanesi" Arnold Schwarzenegger kamera karfl s na geçti. Schwarzenegger' n yan s ra Sam Worthington, Olivia Williams ile Terrence Howard' n oynad filmin senaryosunu yönetmen Ayer, Skip Woods ile birlikte yazd. Gerilim aksiyon sevenleri sinema salonlar na çekmeyi hedefleyen ABD yap m filmde, uyuflturucu bask n yapan özel timin maceralar aktar l yor. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Son Üç Gün Filmde, baflrollerde Costner'a Amber Heard, Hailee Steinfeld ve Connie Nielsen efllik etti. Çekimleri Paris'te gerçeklefltirilen filmin hikayesi flöyle gelifliyor: "Tehlikeli gizli servis ajan Ethan Runner (Kevin Costner) yakaland ölümcül hastal k nedeniyle eski efli ve k z yla daha s cak bir iliflki kurmaya çal flmaktad r. Bu arada tamamlamas gereken son bir görev vard r. Bu görev onun yaflamas için son bir flanst r fakat karfl s nda az l teröristler ve zorlu bir yol vard r." ifade etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kapsam nda köylerde oyun sahnelediklerini dile getiren Süzer, 19 May s Gençlik ve Spor Bayram çerçevesinde de merkezdeki liselerde sahne alacaklar n vurgulad. Süzer, köylerde Türkçe ve Kürtçe, bazen de her iki dilde birden oyunlar sahnelendi ini sözlerine ekledi. Genç Bank proje yürütücüsü Gizem Yücetafl da tiyatro ekibinin baflvurusu üzerine, topluma faydal olmak için projeye destek verdiklerini belirterek, bu tür etkinliklerin il merkezinde devam edece ini ifade etti. Tiyatronun yönetmeni Ayfle Çirifl ise üniversiteli ö rencilerle haz rlad klar oyunlar, köylerde sahneleyerek, ö rencilerin tiyatro ile tan flmalar n sa lad klar n söyledi. Köydeki vatandafllardan olumlu tepkiler ald klar n ifade eden Çirifl, Kürtçe'ye biraz daha a rl k vereceklerini dile getirdi. Üniversite ö rencisi Nusret Karahan da çal flman n gönüllük esas na dayand n belirtti. Herhangi bir destek olmadan oyunlar sahnelediklerini vurgulayan Karahan, köylerdeki çocuklar n gözlerindeki gülümsemenin bütün yorgunluklar n giderdi ini ifade etti. Tolga Erdo an ise büyük flehirlerde tiyatroya ulaflman n kolay oldu unu, kendilerinin ise zor olan yap p tiyatroyu köylülerin aya na götürdüklerini kaydetti. Oyunda Kürtçe konuflan Yusuf Binzet de köylülerin ana dillerinde tiyatro izlemekten dolay mutlu olduklar n dile getirerek, bunu fark ettikten sonra Kürtçe konuflmalar artt rd n söyledi. nkara 10. Köy Teyatora Tiyatronun temsilcisi Dionysos'un yaflad 10. Köy e yollar düflen bir ö retmen ve bir tiyatro kumpanyas, burada garip durumlar n oldu unu ve köylülerin garip konuflmalar yapt klar n fark ederler. Çünkü bu köyde henüz yalan keflfedilmemifldir. Yaln zca ak llar ndan ya da kalplerinden ne geçiyorsa onu söylemektedirler. Ö retmen, köy okulunda göreve bafllarken, kumpanya elemanlar da Dionysos ad na canland rmak istedikleri bir gösterimi ahaliye kabul ettirmek isterler. Öteki Kad n "The Notebook", "Unhook the Stars", "Face Off", "My Sister's Keeper" filmlerinin yönetmeni Nick Cassavetes'in yönetti i "Öteki Kad n/the Other Women" izleyiciyle buluflacak. Senaryosunu Melissa Stack' n kaleme ald filmde, Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton ile Don Johnson rol ald. Komedi türündeki filmde, sevgilisi Mark' n evli oldu unu ö renen Carly'nin yaflad klar anlat l yor.

13 H d rl ktepe de y k mlar sürüyor Baflkent in farkl bölgelerinde gerçeklefltirilen kentsel dönüflüm projelerinde çal flmalar aral ks z olarak devam ediyor. Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Selahaddin ALTUNBAfi GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet FAT H KARACA Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: DA ITIM: Akda t m (Abdulgani AKDA ) Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz E ngelli Dostu Çankaya Belediyesi, Engelliler Haftas nda sokaklar flenlik alan na çevirmeye haz rlan yor May s tarihleri aras nda kutlanacak olan Engelliler Haftas - n n bu y lki slogan Hayat Engelsiz Sokakta olacak. Belediye bu özel haftaya dair haz rlad etkinliklerini büyük bir bölümünü sokakta gerçeklefltirecek. Yapt her hizmette, etkinlikte kültürün ve sanat n A nkara Büyükflehir Belediye Baflkan Gökçek, Kentsel Dönüflüm projeleri ile Baflkent in çehresinin de iflti ini ifada ederek, bu kapsamda yap m devam eden dönüflüm projelerinden biri olan H d rl ktepe - At fbey - smetpafla Kentsel Dönüflüm ve Geliflim Projesinde de çal flmalar n h z kazand n söyledi. Ulus a komflu bölgeleri kapsayan Proje kapsam nda bugüne kadar yaklafl k 1500 vatandaflla yap m sözleflmesi imzaland n kaydeden Baflkan Gökçek, çal flmalar kapsam nda 1275 gecekondunun da y k m n n gerçeklefltirildi- ini kaydetti. Projenin, Ankara n n ilk yerleflim yerlerinden biri oldu una dikkat çeken Baflkan Gökçek, Cumhuriyet in ilk y llar nda özellikle Ulus a yak nl nedeniyle en gözde yerleflim yerlerinden biri olan H d rl ktepe, zaman içinde Baflkent te gecekondulaflman n en yo un oldu u alan haline geldi. Anadolu dan göç edenlerin merkez üssü haline gelerek, derme çatma ve sa l ks z konutlarla kentleflen bölge, süreç içinde kent merkezinde çarp k yap laflman n da simgesi haline gelerek, çirkin bir görüntüye yol açt dedi. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, bölgenin y llar içinde alt yap dan yoksun, bak ms z, derme çatma gecekondulardan oluflan sa l ks z, ça d fl ve insan yaflam na uygun olmayan içler ac s bir hale geldi ini belirterek, Ankara Büyükflehir Belediyesi nin uygulamaya koydu u kentsel dönüflüm projesiyle bölgenin yeni modern görüntüsüyle Cumhuriyet in ilk y llar nda oldu u gibi yine eski günlerine kavuflturulaca n söyledi. Büyükflehir Belediyesi taraf ndan dönüflüm çal flmalar - na bafllanan bölgenin 1 milyon metrekarelik genifl bir alan kapsad n ifade eden Baflkan Gökçek, Yap m çal flmalar na bafllad m z andan itibaren proje alan nda kalan hak sahipleri baflta olmak üzere hiçbir vatandafl - m z n ma duriyet yaflamayaca çözümler sunuyoruz diye konufltu. Bölgenin gerçeklefltirilecek olan yap sal ve sosyal dönüflümlerle Baflkent in gözde yerleflim alanlar ndan birine daha kavuflaca na dikkat çeken Baflkan Gökçek, H d rl ktepe - At fbey - smetpafla Kentsel Dönüflüm ve Geliflim Projesi tamamland nda bu alan n sadece burada yaflayanlar için de il ortaya ç kacak tarihi ve kültürel dokusu ile turizm aç s ndan da bir merkez haline gelece ini kaydetti. Baflkan Gökçek, kentsel dönüflüm projelerinin kent kimli ine yak flan rekreasyon alanlar, sosyal donat merkezleriyle, sa l kl ve modern yap lar oluflturma amaçlar n n yan s ra en önemli ifllevlerinin ise y llar içinde ortaya ç - toplumla buluflmas, deneyimlerin paylafl lmas, toplumdaki eflitsizliklerin ortadan kald r larak toplumsal dayan flman n art r lmas n ilke edinen Çankaya Belediyesi ayn sorumlulukla gerçeklefltirece i Engelliler Haftas fienliklerine 12 May s ta start verecek. Tiyatro gösterisinden uçurtma flenli ine, iflaret diliyle konserden flaflmob a birçok etkinli in gerçeklefltirilece i haftada çeflitli panel ve söylefliler de olacak. kan büyük çaptaki bölgesel farkl l da ortadan kald rmak oldu unu vurgulad. H d rl ktepe - At fbey- smetpafla Kentsel Dönüflüm ve Geliflim Projesi nde bu amaçlar do rultusunda projelendirdiklerini yineleyen Baflkan Gökçek, flu bilgileri verdi: Proje kapsam nda 6 bin gecekondu ve tesisin tespit ve de erlendirmesi yap ld. Bunlardan 1275 adet gecekondunun y k m ifllemi gerçeklefltirildi. Sorunsuz bir flekilde gerçeklefltirdi imiz bu ifllemler neticesinde 468 adet gecekondunun da tahliye ve y k m ifllemlerine devam ediliyor. Proje çerçevesinde hak sahibi vatandafllar m zla yap lan konut sözleflmeleri ve r zai al m sözleflmeleri neticesinde (5715 adet tapu hissesinin devri sa lanarak) metrekarelik alan belediyemize devredildi. Yaklafl k 1500 adet gecekondunun sözleflme ve uzlaflma ifllemi tamamland. Alt nda lçesinde Ulus, Ankara Kalesi, Ayd nl kevler ve Örnek mahallelerine komflu, Orhangazi, Y ld r m Beyaz t, At fbey, Fatih, Çandarl, Öncüler, Yavuz Selim ve Hac bayram mahallelerini içine alan bölgede çal flmalar n gerçeklefltirildi ini ifade eden Baflkan Gökçek, proje kapsam nda bulunan hak sahibi vatandafllarla r zai uzlaflma ve sözleflme ifllemlerinin yo un bir flekilde devam etti ini sözlerine ekledi. Çankaya da slogan belirlendi: HAYAT ENGELS Z SOKAKTA ANKARA/13 Baflkan Acehan seralar inceledi NECAT PARMAK Ç ubuk Belediye Baflkan Tuncay Acehan, Akkuzulu Mahallesi ndeki seralar inceledi. lçede domates ve fasulye baflta olmak üzere sebze üretimiyle bilenen Akkuzulu Mahallesi ndeki seralar inceleyen Baflkan Acehan, özellikle domateslerin art k seralarda yetifltirilmesinin üretim kapasitesi ve kalitesi bak m ndan daha iyi sonuçlar verece ini söyledi. On bin metrekare kapal alan ile mahallenin en büyük seras n da ziyaret eden Baflkan Acehan, iflletme sahibi Mustafa Karakütük e yat r m nedeniyle teflekkür etti. lçe ekonomisinin bu tür yat r mlarla ve giriflimcilerle büyüyece ini kaydeden Baflkan Acehan, Çok güzel ve yerinde bir çal flma olmufl. Burada yetifltirilen domatesler önümüzdeki günlerde Ankara da ve ilçemizde sat fla sunulacak. Seralar nedeniyle çok k sa bir süre içerisinde ürün al nmaya bafllayacak. Böylece daha kaliteli ve daha uygun fiyatlara baflkentliler domates tüketmifl olacaklar dedi. Çubuk un önümüzdeki y llarda sebze ve çiçekçilik baflta olmak üzere tar m ürünleri üretim merkezi haline gelmesi noktas nda çal flmalar yap laca n n bilgisini veren Baflkan Acehan, Özellikle Tar msal Kalk nmay Destekleme Kurulu (TKDK) ve AB fonlar hakk nda üreticilerimizi bilgilendirmek ve bu kaynaklardan destek almalar n istiyoruz. Sera yapmak için yeri olan ve bu konuda istekli olan herkesi kaliteli ve karl üretim olan örtü alt üreticili ini teflvik etmek istiyoruz diye konufltu. Seralar na yap lan ziyaretten dolay memnuniyetini dile getiren Karakütük Meyve Sebze flletmesi ortaklar ndan Mustafa Karakütük ise, Buraya gelerek bizleri ziyaret etmeniz ve övgü dolu sözlerinizle bizleri onurland rmalar ndan dolay Say n Baflkan m z Tuncay Acehan Beye çok teflekkür ediyorum. Teflviklerden haberdar olsayd k biz daha büyük sera yapard k. Kendi imkanlar m zla ancak bu kadar sera yapt k. Yerimiz mevcut önümüzdeki y l inflallah yeni bir sera daha yapmak istiyoruz dedi. Seralarda uygulanacak sulama sistemleri ve yapacaklar üretim sistemi hakk nda da bilgi veren Karakütük, Seralar m z ya mur sular n n oluflturulan bir havuzda biriktirilmesi sistemiyle sulama yapaca z. Üretimde de Çubuk ta ilk defa özel ar lar kullan larak döllenme yöntemini yapaca- z. Ayr ca ürünlerimizi iyi tar m uygulamalar yöntemiyle yetifltirece iz. Bizim pazar s k nt m z yok. Daha önce Antalya'dan getirerek pazarlad m z domatesler yerine 8 ay boyunca Akkuzulu'da kendi üretti imiz daha kaliteli ve lezzetli domatesleri müflterilerimize sataca z fleklinde konufltu. Akkuzulu Mahallesindeki seralar incelemeye Baflkan Acehan a Ak Parti lçe Baflkan Av. Baki Demirbafl, Belediye Baflkan Yard mc s Hasan Hüseyin Karakufl ve belediye meclis üyeleri efllik etti.

14 8 MAYIS 2014 PERŞEMBE BİTLİS (AA) Türk Kızılayı İstanbul Çekmeköy Şube Başkanlığınca, üç ildeki 500 öğrenciye giyim, kırtasiye ve oyuncak yardımı yapıldı. Gönüllü kızılay anneleriyle Bitlis'e gelen Türk Kızılayı İstanbul Çekmeköy Şubesi Kadın Kolları Başkanı Serpil Erdoğan, merkeze bağlı Yolyazı Köyü İlköğretim Okulundaki öğrencilere giyim ve kırtasiye malzemeleri ile oyuncak dağıttı. Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2,5 aylık bir çalışmayla Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 okul için yardım kampanyası yürüttüklerini ve toplanan yardımları 500 öğrenciye dağıttıklarını söyledi. Yaptıkları çalışmayla 185 yardım kolisi oluşturduklarını ve bu yardımları Van, Ağrı'nın Patnos ile Bitlis merkez ve Tatvan ilçesindeki okullarda eğitimini sürdüren öğrencilere hediye ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Bugün milli eğitim müdürü eşliğinde okullarımızı ziyaret ediyoruz. Cumartesi günü Tatvan'da Zeki Ergezen İlköğretim Okulu, pazar günü ise Ağrı'nın Patnos ilçesindeki okullarımızı ziyaret ettik. Burada olmaktan çok mutluyuz. Öğrencilerimize ucundan da olsa ilaç olmak istedik. Yine burada olacağız ve yine geleceğiz. Her zaman elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Oluşturduğumuz 185 koli ile yaklaşık 500 çocuğumuza yardımda bulunduk. Kolilerimizde giyecek, kırtasiye ve oyuncak bulunuyor." Erdoğan, yardımların dağıtılmasına Bitlis Valiliği, Tatvan Kaymakamlığı ile Bitlis, Ağrı ve Van'daki Türk Kızılayı şubelerinin büyük destek sunduğunu bildirdi. Iğdır Beşiktaş Mican İlkokulu'nda eğitime başlandı İSTANBUL (AA) Beşiktaş Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Mican'ın katkılarıyla, Iğdır ili Aralık ilçesine bağlı Karahacılı köyünde inşa edilen Beşiktaş Mican İlkokulu'nda eğitime başlandı. Girişi, Beşiktaş amblemi ve kartal figürleriyle süslenen, 350 metrekare alana sahip 5 derslikli okul, 120 öğrenci kapasiteli. Okuldaki sınıflara ise siyah-beyazlıların efsaneleri arasında yer alan Şeref Bey ve Vedat Okyar ile Kartal Yuvası isimleri verildi. Beşiktaş Mican İlkokulu'nun yapımı 50 günde tamamlandı. Yeni Türk Kızılayı'ndan öğrencilere yardım eli... okulun hizmete açılmasıyla birlikte eski okul binaları da Halk Eğitim Merkezi'ne dönüştürüldü. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 3 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında, okulun yapımındaki katkılarından dolayı Hüseyin Mican'a plaket vermişti. BAŞKENT TİCARET REHBERİ Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 İskitler/Ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: Şube: İvedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vakıf Çarşısı No. 22/A-1 Ulus/ANKARA Tel: Şube: Şehit Teğmen Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Tel: Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 İvedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Fenerbahçe, Vanlı çocukları ağırlayacak İSTANBUL (AA) Fenerbahçe Kulübü, 2011 yılında yaşanan depremin ardından yaşamlarını konteyner kentte sürdüren Vanlı depremzede çocukları İstanbul'da ağırlayacak. Sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şarkıcı Rojin'in girişimleriyle başlatılan, "Van Benim Ben Vanım" projesiyle, depremin ardından yaşamlarını konteyner kentlerde, güç koşullarda sürdüren ailelere dikkat çekilmesi amaçlandığı belirtilerek, "Daha önce bu tür çeşitli sosyal sorumluluk projelerine memnuniyetle evsahipliği yapan Fenerbahçe Spor Kulübü ve Başkanı Aziz Yıldırım, Vanlı çocuklara da kucak açarak, Kardemir Karabükspor maçı öncesinde onlara 'Rüya Bir Gün' yaşatmayı amaçlıyor" denildi. Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsorluğunu üstlendiği çocukların, Fenerbahçe taraftarı şarkıcı Funda Arar eşliğinde yarın İstanbul'a geleceği kaydedildi. Atatürk Havalimanı'nda Rojin'in karşılayacağı Vanlı çocukların, öğle T.C. SİNCAN 1. İCRA DAİRESİ 2014/1109 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazia bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 30/04/2014 1, İhale Tarihi : 30/05/2014 günü, saat 13:30-13:35 arası. 2. İhale Tarihi : 18/06/2014 günü, saat 13:30-13:35 arası. İhale Yeri : SİNCAN ADLİYESİ MEZAT SALONU No Takdir Edilen Değeri TL Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 06 KK 429 plaka sayılı Volkswagen marka Transporter 2.0 TDİ SWB MAN tipli 2011 model siyah renkte yandan camlı çift sıra koltuklu kamyonetpanelvanaracın kapıları kilitli teybi yok anahtarı ve ruhsatı yoktur. Muhtelif yerlerinde çizikleri mevcuttur. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar TÜPLEME HANGARI VE SUNDURMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü 2 Adet Tüpleme Hangarı ve Sundurma İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası: 2014/ İdarenin a) Adresi: Bahçekapı Mahallesi Behiçbey Orman Fidanlığı ( Behiçbey Tren İstasyon Karşısı) Güvercinlik ETİMESGUT/ANKARA b) Telefon ve faks numarası: c) Elektronik Posta Adresi: ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı: Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğümüze bağlı İlyakut ve Elmadağ Fidanlıklarında 2 Adet Tüpleme Hangarı ve Kızılcahamam Fidanlığında 1 Adet Sundurma Yapım İşleri Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ANKARA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ, KIZILCAHAMAM FİDANLIK ŞEFLİĞİ SUNDURMA, İLYAKUT FİDANLIĞI TÜPLEME TESİSİ HANGARI VE ELMADAĞ FİDANLIĞI TÜPLEME TESİSİ HANGARI YAPIM İŞLERİ c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer: Güvercinlik Bahçekapı Mahallesi Behiçbey Orman Fidanlığı ( Behiçbey Tren İstasyon Karşısı) Etimesgut Ankara b) Tarihi ve saati: :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (B) III. Grub Bina işlerine ait iş Deneyim belgeleri Kabul edilecektir Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi veya Mimar 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TC ZİRAAT BANKASI BEŞEVLER ŞUBESİ İBAN NO: TR adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güvercinlik Bahçekapı Mahallesi Behiçbey Orman Fidanlığı ( Behiçbey Tren İstasyon Karşısı) Etimesgut Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar www ilan gov tr de yemeğinde Etiler Develi Restoran'ın misafiri olacağı, Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal'ın yanı sıra Aziz Yıldırım'ın kızları Hande Gamgam ve Gülşah Gordi ile eski yönetici Yasemin Merçil'in de yemekte çocuklara eşlik edeceği bildirildi. Yemek sonrası Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertli futbolcularla bir araya gelecek çocukları, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in Sarıyer Belediyesi Konukevi'nde ağırlayacağı belirtildi. SPOR 8 MAYIS 2014 PERŞEMBE GÜNLÜK SİYASİ GAZETE /15 Kudüs'ün Filistinli bayan kramponları Kudüs'ün İsrail askerlerinin yaptığı baskınlarla adını duyuran İsaviyye semtinin ''İsaviyye Kızları'' adlı bayan futbol takımı, Kudüs'ün de tek bayan futbol takımı olma özelliğini taşıyor. Gündüz okullarına giden futbol aşığı genç Filistinli kızla,r akşamları semtin içinde bulunan halı sahada antrenörleri Basil Mahmud'un denetiminde antrenman yapıyorlar. KUDÜS (AA) Kudüs'ün İsrail askerlerinin yaptığı baskınlarla adını duyuran İsaviyye semtinin ''İsaviyye Kızları'' adlı bayan futbol takımı, Kudüs'ün de tek bayan futbol takımı olma özelliğini taşıyor. Gündüz okullarına giden futbol aşığı genç Filistinli kızla,r akşamları semtin içinde bulunan halı sahada antrenörleri Basil Mahmud'un denetiminde antrenman yapıyorlar. Akşam saatlerinde sahaya gelen takımın kızları, kramponlarını giydikten sonra düz koşuyla idmana başlıyor. Daha sonra Antrenör Mahmud'un direktifleri doğrultusunda kondüsyon çalışmasına geçiliyor. Takım idmana devam ederken bir yandan da kaleci Nur kaleci antrenörüyle takımdan ayrı kurtarışlar yapıyor. İdman son olarak çift kale maçla sona eriyor. Futbolcular idmanlar sırasında İsrail askerlerinin sahaya baskınlar düzenlediklerini de söylüyor. Son olarak iki gün önce idman sırasında İsrail polisinin baskın yaptığını ve sahaya ses bombası attığını anlatıyorlar. ''İsaviyye Kızları'' Kudüs'ün fakir semtlerinden birinde futbol oynayarak hayata tutunuyorlar. Takımın Antrenörü Basil Mahmud, takımın Filistin Bayan Futbol Ligi'nde top koşturduğu ifade ederek, ''Ligi 4'üncü sırada tamamladık ve şimdi ara verdik. Karşılaşmaların hepsini Batı Şeria'nın kentlerinde yapıyoruz. Ramazan bayramından sonra tekrar başlayacağız'' dedi. Takım ayrıca Kudüs'teki tek bayan futbol takımı olma özelliğini taşıyor ve forma Filistin bayrağından oluşuyor. Takımın maddi güçlükler yaşadığının altını çizen Basil Mahmud, parasal bütün konularla kendisinin ilgilendiğini söylüyor. Antrenör Basil Mahmud'un ilginç de bir hikayesi var. Mahmud, 53 yaşında ve aslında eski bir futbolcu. Futbola Ürdün'de T.C. ANKARA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYI: 2014/72 ESAS İLAN Davacı YOSMA GÜNDOĞAN ile Davalı MAMAK NÜFUS İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) nedeniyle; 1- Davanın kabulüne: Çorum İli, Alaca İlçesi, Çopraşık Mahallesi veya köyü, cilt no:33, hane no:49 BSN:94 te nüfusa kayıtlı bulunan Bekir ve Fatma dan olma Alaca doğumlu, T.C. Kimli nolu davacı Yosma Gündoğan ın nüfus kayıtlarında Yosma olan adının Esma olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar www ilan gov tr de başlamış ve Amman'ın en ünlü takımlarından biri olan El-Vahda'da top koşturmuş. Yurdu Kudüs'e döndükten sonra ise İsaviyye'ye yerleşmiş ve 4 yıldır da ''İsaviyye Kızları''nı çalıştırıyor. Yaşları 14 ila 17 arasındaki futbol aşıklarına idman yaptıran Mahmud, kızlara baba şefkatinde yaklaşıyor. Mahmud 6 ay önce bir gösteri de polise taş atmaktan dolayı ''Ev hapsi'' cezası almış. Futbol sevgisi yüzünden kendini riske atan Basil Mahmud takımın başında durmayı ihmal etmiyor. Akşam idmanının ardından Basil Mahmud bütün takımı toplayarak kendi evine geldi. Burada takımdan Sunduz ve Fatima adlı futbolculara sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Sunduz ve Fatıma, her şeyden habersiz evin bahçesinde oturdukları sırada bütün takım ellerinde doğum günü pastasıyla kendilerine sürpriz yaptılar.

16 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: Çubuk Belediyesi Cenaze Hizmetleri fiefli i, 100 ö renciye Gassall k e itimi verdi. T übitak ile Milli E itim Bakanl iflbirli iyle düzenlenen bilim fuar na Mamakl okullar damgas n vurdu. Ankara genelinde yüzlerce okulun baflvurdu u Tübitak 4006 Bilim Fuar na 44 okulun haz rlam fl oldu u projeler kabul edildi. Tüm Ankara genelinde desteklenmeye lay k görülen 44 okulun 21 i Mamak ta bulunan okuldan olufluyor. Tübitak Bilim Fuar nda projeleriyle desteklenmeye hak kazanan okullardan biri olan Mamak Coflkun Ertep nar Ortaokulu Bilim Fuar n n aç l fl n Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül ve Mamak lçe Milli E itim Müdürü fiemsettin Durmufl gerçeklefltirdi. Bilim Fuar n n aç l fl nda konuflan Akgül; Bu projelere küçük projeler gözüyle bakmak do ru de il. Büyük hedeflere küçük ad mlarla Yaz Ç ubuk Belediyesi Sa l k flleri Müdürlü- ü'ne ba l Cenaze Hizmetleri fiefli i ile Çubuk mam Hatip Lisesi taraf ndan ortaklafla düzenlenen e itime 100 ö renci kat ld. Gassall k e itimi, seyyar cenaze y kama otobüslerinde Cenaze Hizmetlerinden Gasil mam Cumaziye Ünal taraf ndan verildi. Kurs süresince ölüm, yaflam, abdest, gusül, cenaze ile ilgili temel kavramlar, flehitlik, flehit cenazesi, cenazenin y kanmas, kefen, kefenleme, cenaze namaz, dualar, tafl ma ve defin iflleri, uygulamal cenaze y - kama, kefen ifllemleri ve di er temel dini bilgiler hem teorik hem de maket ve gönüllü ö renciler üzerinde uygulamal gösterildi. Kursta cenaze y kamadan önce ve sonras hakk nda cenaze imamlar n n yapmalar gerekenleri anlatan Gasil Cumaziye Ünal, okuldan ve ö rencilerden böyle bir talep oldu u için çok mutlu olduklar n belirterek, flunlar söyledi: Biz Çubuk Belediyesi olarak bugün burada mam Hatip Lisesi son s n f ö rencilerine gassall k e itimi veriyoruz. Cenaze nas l y kan r, kefen nas l kesilir bunlar n bilgilerini uygulamal olarak gösterece iz. Çok önemli bir uygulama herkesin, her Müslüman n bilmesi gereken bir konu. Bu konuda arkadafllar m za yard mc olaca z. Burada ki k zlar m - za ben öncellikle teflekkür ediyorum ki bu cesaret isteyen bir meslek asl nda. ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Uygulamal Gassall k e itimi veriliyor ulafl l yor. Bilim Fuar nda desteklenmeye de er görülen 44 okuldan 21 inin de Mamak ta bulunmas ndan gurur duydum. Bu baflar da katk s bulunan herkesi tebrik ediyorum dedi. Fuarda yer alan bütün projeleri tek tek inceleyen Akgül, ö rencilerden bilgi ald. Matematikten astronomiye, fizikten biyolojiye kadar 25 projenin sergilendi i Coflkun Ertep nar Bilim Fuar n n aç l fl ö renci, ö retmen ve çok say da velinin kat l m yla gerçeklefltirildi. Daha sonra bunun faydas - n ve önemini anlayacaklar bunun içinde Çubuk Belediyesine teflekkür ediyorum. Kefen ve kefenin kesimi hakk nda da bilgi veren Ünal, Gömlek kefenin en önemli parçalar ndan biridir. Bir di er ad kamis olan gömlek, yakas z gömlek diye de adland r - N isan ay nda ilçedeki çok say da soka n asfalt ve yama iflini tamamlayan Pursaklar Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü ekipleri, metrelerce yeni imar yolu yapt. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yan nda alt yap ve imar çal flmalar yla da dikkat çeken Pursaklar Belediyesi, önemli hizmetlere imza att. H zla büyüyen ilçenin altyap s nda önemli çal flmalar yaparak metrelerce yeni imar yolu açan ekipler, nisan ay içerisinde 38 soka n asfalt ve yama iflini yeniledi, tonlarca yeni asfalt att. l r. Gömle in alt ndaki lifafe, onun en alt nda ki parça ise en uzun olan izard r. Kefen 3 parçadan oluflur ve bunlar en önemli parçalar d r. Onun yan s - ra bafl na beyaz bir tülbent, bel kufla, ayak ve bafl ba layacak kuflaklar gereklidir. En son tabutun üzerine kulland m z yemeni vard r. O da tabutun içerisindekinin kad n oldu unu belirtmek içinedir dedi. Ö rencilerin cenaze y - kamay ö renmelerinin kendileri aç s ndan da çok faydal oldu unu kaydeden Ünal, Yaln z kald m zamanlar oluyor, cenazeyi tek bafl ma y kad m zamanlar oluyor. Cesaret edip yan ma bir arkadafl veya bir yard mc bulam - yorum. K zlar m z n bu flekilde ö renmesi gelecekte gerçekten bizi çok rahatlatacakt r. Bizim olmad - m z yerde onlar n bu ifli yapacaklar na inan yorum diye konufltu. Bilim fuar nda Mamak rüzgar YORUM lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay Pursaklar da imar yolu çal flmalar Kaçan mutlulu u yakalayamazs n Ne kadar h zl kaçsa da bulacaks n Sonun da arkandan yetiflecek sana A lamak için f rsat bulamayacaks n Ayr l k zaman ayr lamazs n Gözlerini yafltan kurutamazs n Kalbini bir türlü avutamazs n syankâr olursun anlayamazs n. Bülent YILDIZ TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Tamer Karahan Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Erol Da l Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Muhammed Aslan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki Mehmet Akif Duman

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 3 Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE )

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE ) Sayı : B.11.1.SHG.0.14.03.26 / 697-3898 22/03/2012 Konu : Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Verilmesine İlişkin Genelge İlgi : a) b) c) d) ( GENELGE ) 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Ticari Hava

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı