Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010"

Transkript

1 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010

2 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY Hayat D - Non Life (Alt adedi faal deil / Six are inactive) Hayat Life (Bir adedi faal deil / One is inactive) Hayat / Emeklilik - Life / Pension Emeklilik Pension Reasürans Reinsurance (Bir adedi faal deil / One is inactive) Toplam Total (Sekiz adedi faal deil / Eight are inactive) yl sonu itibariyle sigortaclk ve bireysel emeklilik sektöründe mevcut 62 irketten 22 si hayat d ve 19 u hayat / emeklilik irketi olmak üzere toplam 41 adedi do-rudan veya dolayl olarak yabanc ortakldr.

3 Yabanc sermayeli -irketler irket Says -No. of Company Hayat D 0irketler -Non Life Company Hayat / Emeklilik 0irketleri -Life/Pension Comp Hayat 0irketleri -Life Company Reasürans 0irketleri -Reinsurance Company Yabanc Serm. irket Says - No.ofof Foreign Capital Com Hayat D 0irketler -Non Life Company Hayat / Emeklilik 0irketleri -Life/Pension Comp Son be yllk süreçte ödenmi sermaye içinde yabanc sermayenin pay hayat d sigorta irketlerinde % 12 den % 51 e, hayat / emeklilik irketlerinde ise % 23 ten % 52 ye yükselmitir. Toplam prim üretimi içinde yabanc sermayenin pay ise ödenmi sermayedeki arta paralel olarak % 19 dan % 53 e yükselmitir.

4 Sektörde istihdam irketler Personel Says -No. of Companies Personel Hayat D 0irketler -Non Life Company Hayat / Emeklilik 0irketleri -Life/Pension Companies Hayat 0irketleri -Life Company Reasürans 0irketleri -Reinsurance Company Acente Says - No. of Agency Broker Says - No.of Broker Eksper Says - No. of Loss Adjuster* * 2007 ve 2008 yllar için Levhaya Kaytl Eksper Says Registered to The UCCET for The Year of 2007 and 2008

5 Sektör ve bran- da0 l m Kasko Trafik HAYAT KAZA HAYAT&EMEKL L K * Di er Yang n S GORTA EMEKLILIK Sa l k HAYAT DI I Elementer Nakliyat Mühendislik * Di er

6 irketlerde organizasyonel yap Yönetim Kurulu İç Denetim İç Kontrol ve Risk Üst Yönetim Pazarlama Yönetimi Aktüerya Satış Yönetimi Operasyon Yönetimi Bilgi Teknolojileri Yönetimi Finans Yönetimi Hukuk Yönetimi İnsan Kaynakları ve İdari İşler Yönetimi Eğitim Yönetimi

7 irketlerde Yönetim Kurulu ve nsan Kaynaklar Yönetim kurulu üyelerinin seçimi yönetim kurulunun performansn etkileyen önemli bir faktördür. Bu kurula seçilecek kiilerin belli kriterlere sahip olmalar sa-lanmal ve bu husus esas sözleme ile sürekli uygulanr hale getirilmelidir. Sigortaclk Kanunu nda söz konusu nitelikler belirlenmi ve sektör için uygulanma zorunlulu-u getirilmitir. Kurumsal yönetim ilkeleri do-rultusunda yönetim kurulunun düzenli olarak ve en az ayda bir kez olmak üzere ylda 12 toplant gerçekletirmesi esastr. nsan kaynaklarnn iyi yönetilmesi ve bu hususa gereken önemin verilmesi iyi yönetim ilkelerinin banda yer almaktadr. =nsan kaynaklar uygulamalarn organizasyon içinde gelitirmeyen irketler kalifiye elemanlarn kaybetmeye mahkûmdur. 0irketlerde performans ve verimlili-in sa-lanmasnda en önemli unsur kaliteli insan kayna-na sahip olmak ve bu kayna- elinde tutabilmektir.

8 irket ve Mü-teri Mü-teri Memnuniyeti Müteriler bir irketin menfaat sahipleri olarak büyük önem tarlar. Özellikle sigorta irketlerinde müterilerin haklar di-er sektörlerden farkl olarak yasalarla korunmu ve takip edilmektedir. 0irket faaliyetlerinin yürütülebilmesi için öncelikli olarak müteri memnuniyetinin sa-lanmas gereklidir. nternet Sitesi Sigorta irketlerinin, halka kapal dahi olsalar faaliyet gösterdikleri sektör ve müterilerine olan sorumluluklar bilgi verme konusunda daha özenli olmalarn gerektirir. 0irket tarafndan etkin olarak kullanlacak bir internet sitesi, irket bilgilerine dünyann her yerinden zamannda, hzl, düük maliyetli ve kolay olarak eriilebilirli-i sa-lar. Bu nedenle internet kamuyu aydnlatmada en etkin araçlardan biri olarak kabul edilir.

9 Aktüerin Rolü

10 Aktüer kimdir? 5684 sayl Sigortaclk Kanunu Aktüer:Sigortaclk tekni-i ile buna ilikin yatrm, finansman ve demografi konularnda olaslk ve istatistik teorilerini uygulayarak yasal düzenlemelere uygun prim, karlk ve kar paylarn hesaplayan, tarife ve teknik esaslar hazrlayan kii, Bilinen risklerin istatistiksel ve matematiksel yöntemler kullanlarak modellemesinde (da0lm belirleme) ve bu risklerin ksa, orta ve uzun vadede yarataca0 finansal sonuçlarn kestiriminde uzman ki-i

11 Aktüerlerin istihdam edildikleri alanlar Sigorta irketleri Sigorta Departmanlar (Devlet, Yerel Yönetimler) Sosyal Güvenlik Kurumlar Üniversiteler Yatrm irketleri i Yazlm irketleri Dan-manlk irketleri Denetim irketleri Bankalar

12 Türkiye de aktüerler Türkiye de sicile kaytl toplam 112 aktüer vardr: Emekli Olanlar: 10 Danmanlk 0irketlerinde Çalan : 4 Serbest Danmanlk Yapan: 8 Üniversitelerde Görev Yapan: 10 Kamu da göre yapan : 28 (Hazine Müstearl- / Sosyal Güvenlik Kurumu) Sigorta/Finans Sektöründe Üst Düzey Yönetici olarak Görev Yapan: 7 Sektörde/Finans Sektöründe Orta Düzey Yönetici / Uzman Olarak Görev Yapan: 40 Di-er: 5 Ek olarak; 7 yardmc Aktüer ve 9 stajyer Aktüer

13 Sigortaclk Riski ve Finansal Riskler Sigorta risk yönetimi 0irket in sigorta poliçeleri ile ilgili ana riski, gerçekleen hasar ve hasar ödemelerinin beklentilerin üzerinde olmasdr. Dolaysyla 0irket in sigorta riskini yönetmedeki ana hedefi bu yükümlülükleri kar5layacak yeterli sigortaclk kar5lklar nn bulundu-undan emin olmaktr. Finansal riskler 0irket in kulland- belli bal finansal araçlar, nakit, vadeli banka mevduatlar, ters repo ilemleri, hisse senetleri ve devlet tahvilleri ile esas faaliyetlerden olan alacaklar ve kredilerdir. 0irket kulland- finansal araçlar ve sigorta sözlemesi yükümlülükleri dolaysyla çeitli finansal risklerle kar karya kalmaktadr. Kullanlan araçlardan kaynaklanan riskler piyasa riski, yabanc para riski, likidite riski ve kredi riski dir.

14 Finansal risk yönetimi- Piyasa riski i) Fiyat riski 0irket piyasa fiyatyla de-erlenen finansal varlklara sahip oldu-undan fiyat riskine maruz kalmaktadr. ii) Faiz riski Faiz riski piyasa faizlerindeki dalgalanmalardan kaynaklanan finansal varlklarn gerçe-e uygun de-erlerindeki ya da gelecek nakit aklarndaki de-iiklikleri ifade eder. iii) Kur riski Kur riski 0irket'in yabanc para borç ve varlklara sahip olmasndan ve bunlarn TL ye çevrilmesi srasnda yabanc para kuru de-iikliklerinden do-an kur riskinden kaynaklanmaktadr.

15 Finansal risk yönetimi- Kredi riski ve Likidite riski Kredi riski 0irket in, karlkl iliki içinde bulundu-u üçüncü taraflarn yaplan sözleme gereklerine uymayarak yükümlülüklerini tamamen veya ksmen zamannda yerine getirememelerinden dolay 0irket in karlaaca- - durumu ifade eder. Likidite riski bir irketin fonlanma ihtiyaçlarn karlayamama riskidir.

16 20. yüzyl ve sonrasnda neler oldu? Dünyada yirminci yüzyıldan beri başlayan bu dönemde Uzmanlar, ellerinde fazla derecede istatistiki bilgi olmamasına rağmen yıllardır sigorta endüstrisindeki başarının nedeni olarak, sadece çok büyük risklere fiyat verebilen becerikli ve kararlarında doğruluk payı yüksek olan underwriterları işaret etmemektedirler. Hayal edilemeyen büyüklükte riskler gerçekleti. Tarife serbestisi gerçekleti Scak Rekabet söz konusu oldu Devlet kontrolü artrld Tüketici kararlar ve talepleri de-iti ve di-er faktörler Underwriter larn ilerini çok zorlatrd

17 20. yüzyl ve sonrasnda neler oldu? Yüksek enflasyon, primde izin verilebilenden daha yüksek hasarlara sebebiyet verdi. Yeni teknolojinin hzl geliimi yeni risk alanlarnn ortaya çkmasna neden oldu. Üstünde bilgi ve tecrübenin olmad- yeni alanlara sebebiyet verdi ve bunlar risklerin büyük bir ço-unlu-unu oluturdu. Olmas gerekenden daha fazla prim alan 0irketlerin bu sektörde varl-n sürdürmeleri imkansz hale geldi. 20. yy istatistik teorisinin çocukluktan olgunlu-a do-ru büyümesine ve ayn zamanda çok yüksek depolama kapasitesine dayal bilgisayarlarn gelimesine tanklk etti

18 Sermaye yönetimi irket in sermaye yönetiminin esas amac, irket in operasyonlarn sürdürebilmek için güçlü bir sermaye yapsn olu#turabilmek ve devam ettirebilmek ile irket ortaklarna sa%lad% de%eri maksimize etmektir tarihinden itibaren kademeli olarak Risk odakl sermaye yeterlili-i - rejimine geçildi. Söz konusu yönteme göre belirlenecek gerekli özsermaye hesabnda irketlerin Aktif riski, Reasürans riski, Ar prim art riski, Muallak hasar karl- riski Yazm riski, Faiz ile kur riskleri dikkate alnmaktadr.

19 Yönetmelik Sermaye yeterlili-ine ilikin düzenlemeler Hazine Müstearl-'nn 19 Ocak 2008 tarihli ve numaral Resmi Gazete de yaymlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik 0irketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve De-erlendirilmesine =likin Yönetmeli-i çerçevesinde 6 aylk dönemler itibariyle hesaplanmaktadr. 0irket in in sermaye yönetiminin esas amac, 0irket in operasyonlarn sürdürebilmek için güçlü bir sermaye yapsn oluturabilmek ve devam ettirebilmek ile 0irket ortaklarna sa-lad- de-eri maksimize etmektir.

20 Aktüerlerin önemi Üzerine baslmas gerekir ki; Prim oranlarn belirlemede, Sapma marjlarnn belirlenmesinde, Konservasyon limitlerinin tesbitinde, Muallak Hasar karlklar,(ibnr,ibner v.b) aktüerlerin üstlendikleri görev çok önemlidir.

21 Lynne Rosansky (uluslararas i- ili-kileri uzman) Dünya çapndaki kurulular sürekli olarak derlenmi veriler rma-nda d ykanrlar.

22 statistiksel metodlar, Bu metodlar uygulayan AKTÜERLER ve Bilgisayar Teknolojisi Profesyonellere yardm eden ARAÇLARDIR. ASLA, Profesyonel karar vermenin yerine geçen de0il, Profesyonellerin karar vermesine yardmc olan ARAÇLARDIR.

23 Sabırla dinlediğiniz için TEŞEKKÜR EDERİM.

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 55 BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ M. Hasan EKEN* - Hakan Gaygısız** ÖZET İçinde bulunduğumuz süreçte, tüm dünyayı etkisi altına almış mali

Detaylı

31.03.2014 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

31.03.2014 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 31.03.2014 ARA DÖNEM FAALYET RAPORU 1 irketimizin, 2014 y ilk üç aylk faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarna ilikin hususlar ortaklarn bilgilerine sunulmaktadr. Dönem içinde Yönetim Kurulu nda

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Genel Kurul Toplantı Çağrısı Ortaklığın Adresi : Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul Telefon : 0216 430 00 00 Faks : 0216 430 80 15 Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEK SINAV SORULARI Bu dokümanda yer alan bütün soruların her hakkı saklıdır. Herhangi bir amaçla soruların tamamının veya bir kısmının Sigortacılık

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu A. GİRİŞ 1. Garanti Hakkında: TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 31 Mart 2014

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2015 31 MART 2015 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1.GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Dönen Varlıklar 62.316.763 72.717.092 Nakit

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI MAKROEKONOMK DEKENLER VE DÖVZ KURU LKS: YAPAY SNR AI VE VAR YAKLAIMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES DOKTORA TEZ YEM HELHEL Tez Danman: Doç.

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket in Merkez Adresi ve İletişim Bilgileri Şirket Türkiye de kayıtlı olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NO ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı